LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ELEKTROS ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. VIII-1881 2, 14, 16, 17, 201, 211, 22, 31, 39 IR 482 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMO PROJEKTO

 

2023-11-07 Nr. XIVP-2832(3)

Vilnius

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas.

1.    Projekto 6 straipsnyje dėstomo Elektros energetikos įstatymo (toliau – keičiamas įstatymas) 211 straipsnio 1 dalyje ir 10 straipsnio 1 dalyje dėstomo keičiamo įstatymo 482 straipsnio 10 dalyje vietoje skaičių ir žodžių „6 dalies 1 ir 2 punkte“ įrašytini skaičius ir žodis „6 dalyje“, nes keičiamo įstatymo 16 straipsnio 6 dalis iš viso turi tik 2 punktus.

2.    Projekto 6 straipsnyje dėstomo keičiamo įstatymo 211 straipsnio 7 dalies 3 punkte nuoroda „šio straipsnio 3 dalies 3 punkte“ tikslintina įrašant „šio straipsnio 4 dalies 3 punkte“.

3.    Projekto 11 straipsnio 5 dalyje siūloma nustatyti, kad „asmenys, turintys galiojančius leidimus plėtoti elektros energijos gamybos ar energijos kaupimo pajėgumus ir norintys pratęsti jų galiojimą šio įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje nurodytam laikotarpiui, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo šio įstatymo priėmimo dienos privalo pateikti prašymą Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai dėl atitinkamo leidimo galiojimo pakeitimo“. Siūloma formuluotė tikslintina atsižvelgus į tai, kad termino tam tikriems veiksmams atlikti pradžia turėtų būti susieta ne su įstatymo priėmimo diena, o su įstatymo įsigaliojimo diena. Siekiant teisinio aiškumo projekto 11 straipsnis turėtų būti papildytas taikymo nuostatomis, reglamentuojančiomis, kokiomis taisyklėmis vadovaujantis nagrinėjami prašymai dėl atitinkamų leidimų galiojimo pakeitimo, kai šie prašymai pateikti iki įstatymo įsigaliojimo. Be to, formuluotė „šio įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje“ tikslintina vietoj jos įrašant „šio įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje išdėstyto Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 41 dalyje“.

 

Departamento direktorius                                                                                      Dainius Zebleckis

 

 

 

 

A. Dulevičiūtė-Akimovienė, tel. +370 5 209 6164, el. p. [email protected]