LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 2020 M. SAUSIO 14 D. NUTARIMO NR. XIII-2791 „DĖL ŠV. JONO BAŽNYČIOS SU BOKŠTU ATKŪRIMO KLAIPĖDOJE PROJEKTO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS“

PROJEKTO

 

2023-05-02 Nr. XIVP-2686

Vilnius

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas.

1.    Atsižvelgiant į Seimo teisės aktų leidybos praktiką bei į tai, kad Seimo teisės akte neturėtų būti dėstomi labiau teisės akto projekto aiškinamajam raštui, o ne pačiam teisės aktui būdingi teisės akto priėmimo motyvai bei teisės akto tikslingumą pagrindžiantys argumentai, siūlytina arba teikiamo Seimo nutarimo preambulės apskritai atsisakyti, arba joje dėstyti ne Seimo struktūrinių padalinių ar Seimo kanceliarijos struktūrinių padalinių išvadas, o tik apibendrintą esminę Seimo poziciją priimamo teisės akto atžvilgiu.

2.    Atsižvelgiant į tai, kad pripažįstamas netekusiu galios Seimo nutarimas nei karto nebuvo keistas, projekto 1 straipsnyje brauktini žodžiai „su visais pakeitimais ir papildymais“.

 

 

 

Privatinės teisės skyriaus vedėja,

pavaduojanti departamento direktorių                                                                  Daina Petrauskaitė

 

 

R. Bielskė, tel. (8 5) 239 6545, el. p. [email protected]

E. Mušinskis, tel. (8 5) 239 6536, el. p. [email protected]