LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

VIII (PAVASARIO) SESIJOS

VAKARINIO posėdžio NR. 403

STENOGRAMA

 

2020 m. gegužės 14 d.

 

Pirmininkauja Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotojai
I. DEGUTIENĖ ir J. LIESYS

 

 


 

PIRMININKĖ (I. DEGUTIENĖ, TS-LKDF*). Ger­bia­mi ko­le­gos, pra­de­da­me 2020 m. ge­gu­žės 14 d. va­ka­ri­nį ple­na­ri­nį po­sė­dį. Re­gist­ruo­ja­mės.

Už­si­re­gist­ra­vo 86 Sei­mo na­riai.

 

14.03 val.

In­for­ma­ci­niai pra­ne­ši­mai

 

Pir­miau­sia leis­ki­te per­skai­ty­ti pa­reiš­ki­mą dėl Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų dar­bo frak­ci­jos se­niū­no pa­va­duo­to­jo. „2020 m. ge­gu­žės 14 d. Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų dar­bo frak­ci­jos po­sė­dy­je nu­tar­ta pri­tar­ti frak­ci­jos na­rės O. Va­liu­ke­vi­čiū­tės kan­di­da­tū­rai į Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų dar­bo frak­ci­jos se­niū­no pa­va­duo­to­jus. Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.“ (Plo­ji­mai) Pa­si­ra­šo frak­ci­jos se­niū­nas R. Sin­ke­vi­čius.

 

14.04 val.

Svei­ka­tos drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. I-1343 9 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4768(2) (svars­ty­mas)

 

Da­bar po­pie­ti­nės dar­bo­tvarkės pir­ma­sis klau­si­mas – Svei­ka­tos drau­di­mo įsta­ty­mo 9 strai­ps­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to svars­ty­mas. Kvie­čiu A. Ku­bi­lie­nę, Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to iš­va­da.

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). At­si­pra­šau, pir­mi­nin­ke. Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas svars­tė šį pro­jek­tą. Spren­di­mas yra pri­tar­ti ini­cia­to­rių pa­teik­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-4768(2) ir ko­mi­te­to iš­va­dai ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Kvie­čiu R. Ša­la­še­vi­čiū­tę, So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to išva­da.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Ačiū, ger­bia­mo­ji po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ka­dan­gi, kaip ži­no­me, ši­tas pro­jek­tas yra pa­teik­tas So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to na­rių, ap­svars­čius pro­jek­tą bu­vo pri­tar­ta jam ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Dis­ku­si­ja. Nie­kas ne­už­si­ra­šė. Po svars­ty­mo vie­nas – už, vie­nas – prieš. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti? (Bal­sai sa­lė­je) Pra­šau bal­suo­ti.

Bal­sa­vo 85 Sei­mo na­riai: už – 85, prieš nė­ra, su­si­lai­kiu­sių nė­ra.

 

14.06 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl pa­ve­di­mo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tui at­lik­ti par­la­men­ti­nį ty­ri­mą re­mian­tis šio ko­mi­te­to su­rink­tais duome­ni­mis at­lie­kant Sei­mo nu­ta­ri­mu Nr. XIII-2435 „Dėl pa­ve­di­mo Lie­tu­vos Respublikos Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tui at­lik­ti par­la­men­ti­nį tyrimą dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­rės Iri­nos Ro­zo­vos veik­los ir ry­šių ga­li­mai kelia­mos grės­mės na­cio­na­li­niam sau­gu­mui ir iš Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to gau­tos in­for­ma­ci­jos ne­tin­ka­mo pa­nau­do­ji­mo“ pa­ves­tą at­lik­ti par­la­men­ti­nį ty­ri­mą“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-4794 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Po­pie­ti­nės dar­bo­tvarkės 2-2 klau­si­mas – pro­jek­tas Nr. XIIIP-4794. Bu­vo per­trau­ka iki šio po­sė­džio. Tai yra Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl pa­ve­di­mo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tui at­lik­ti par­la­men­ti­nį ty­ri­mą re­mian­tis šio ko­mi­te­to su­rink­tais duo­me­ni­mis at­lie­kant Sei­mo nu­ta­ri­mu Nr. XIII-2435 „Dėl pa­ve­di­mo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tui at­lik­ti par­la­men­ti­nį ty­ri­mą dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­rės Iri­nos Ro­zo­vos veik­los ir ry­šių ga­li­mai ke­lia­mos grės­mės na­cio­na­li­niam sau­gu­mui ir iš Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to gau­tos in­for­ma­ci­jos ne­tin­ka­mo pa­nau­do­ji­mo“ pa­ves­tą at­lik­ti par­la­men­ti­nį ty­ri­mą“ pro­jek­tas. Pa­tei­ki­mo tę­si­nys. Tri­bū­no­je Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas D. Gai­žaus­kas.

D. GAIŽAUSKAS (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, pri­sta­ty­da­mas šį nu­ta­ri­mą, no­rė­čiau dar vi­siems ir pa­aiš­kin­ti. Taip, tai tas pats ty­ri­mas, tie pa­tys klau­si­mai, tie pa­tys ty­ri­mo ob­jek­tai. Jį at­li­kus šių me­tų ba­lan­džio 30 die­ną tu­rė­jau pa­teik­ti jums iš­va­dą apie baig­tą ty­ri­mą. Kaip vi­si ži­no­te, iš­va­dos pa­teik­ti ne­pa­vy­ko ir pa­aiš­kin­siu, ko­dėl tai at­si­ti­ko, ko­dėl aš da­bar sto­viu čia tri­bū­no­je ir dėl to pa­ties ty­ri­mo pra­šau nau­jo ty­ri­mo, to tur­būt Sei­mo is­to­ri­jo­je dar nė­ra bu­vę.

Pra­ėju­siais me­tais iš tie­sų Sei­mas su­for­mu­la­vo mums pen­kis klau­si­mus, su­si­ju­sius su mū­sų ger­bia­ma ko­le­ge I. Ro­zo­va. Tie pen­ki klau­si­mai mū­sų ty­ri­mą pa­da­li­no, ga­li­ma sa­ky­ti, į tris kryp­tis. Pir­ma kryp­tis bu­vo pa­grin­di­nė, tai yra nu­sta­ty­ti, kaip Ru­si­ja per di­plo­ma­ti­nes at­sto­vy­bes ga­li­mai da­ro po­vei­kį Lie­tu­vos po­li­ti­nei sis­te­mai; ar I. Ro­zo­vos ry­šiai su Ru­si­jos di­plo­ma­ti­nių at­sto­vy­bių at­sto­vais dėl tam tik­rų veiks­mų ke­lia ri­zi­ką na­cio­na­li­niam sau­gu­mui. Tai gal­būt bu­vo vie­na kryp­tis. An­tra kryp­tis, kaip in­for­ma­ci­ja, ku­ri bu­vo pa­teik­ta Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to ir ki­tų tar­ny­bų Sei­mui, bu­vo pa­teik­ta, ap­do­ro­ta ir kaip bu­vo re­a­guo­ja­ma į tą in­for­ma­ci­ją, sie­kiant už­kirs­ti grės­mes na­cio­na­li­niam sau­gu­mui. Tai bu­vo an­tra kryp­tis. Ir tre­čia, dėl ga­li­mo ma­ni­pu­lia­vi­mo žval­gy­bi­ne in­for­ma­ci­ja, sie­kiant as­me­ni­nės po­li­ti­nės nau­dos, sie­kiant tos as­me­ni­nės po­li­ti­nės nau­dos, ke­liant ri­zi­ką na­cio­na­li­niam sau­gu­mui.

Iš­ties ty­ri­mas bu­vo nei per daug su­dė­tin­gas, nei leng­vas. Iš­nag­ri­nė­jo­me la­bai daug įslap­tin­tos in­for­ma­ci­jos, nes pa­ė­mė­me de­šim­ties me­tų pe­ri­odą. Tai fak­tiš­kai vi­sa me­džia­ga bu­vo tik­ri­na­ma nuo 2010 me­tų iki šių die­nų. Įslap­tin­tos in­for­ma­ci­jos kie­kis bu­vo tik­rai la­bai di­de­lis. Ir tai, kad… be­veik dau­giau nei 40 įslap­tin­tų pa­žy­mų bu­vo pri­dė­tos prie šio ty­ri­mo, at­lik­ta 14 par­la­men­ti­nių po­sė­džių su ap­klau­so­mis, ap­klaus­ta ne­ma­žai žmo­nių. In­for­ma­ci­ja bu­vo iš­nag­ri­nė­ta, fak­tiš­kai ty­ri­mas bu­vo baig­tas. Nes dėl pir­mų ke­tu­rių klau­si­mų pa­gal tą ty­ri­mą mums pa­vy­ko su­rink­ti in­for­ma­ci­ją ir jau bu­vo­me pra­dė­ję ra­šy­ti iš­va­dą, ta­čiau penk­ta da­lis, ku­ri su­si­ju­si dėl ga­li­mo ma­ni­pu­lia­vi­mo žval­gy­bi­ne in­for­ma­ci­ja, su­stab­dė vi­są ty­ri­mą, ir tai pra­si­dė­jo prieš ba­lan­džio mė­ne­sį. Ko­dėl?

 Kaip ži­no­ma, mū­sų ko­mi­te­tas su­si­de­da iš 12 po­zi­ci­jos ir opo­zi­ci­jos na­rių, še­ši po­zi­ci­jos, še­ši opo­zi­ci­jos, bet pro­ble­ma ga­li­mai bu­vo ta, kad iš še­šių opo­zi­ci­jos na­rių ke­tu­ri bu­vo ty­ri­mo ob­jek­tai. Kas da­rė­si? Ba­lan­džio mė­ne­sį iš­ties bu­vo pri­im­tas spren­di­mas at­nau­jin­ti ty­ri­mą, nes kai ko­mi­te­te ne­bu­vo pen­kių po­zi­ci­jos na­rių, opo­zi­ci­jos dė­ka bu­vo iš vi­so nu­bal­suo­ta stab­dy­ti šį I. Ro­zo­vos ty­ri­mą. Bet ba­lan­džio mė­ne­sį mes jį at­nau­ji­no­me ir tu­rė­jo­me at­lik­ti tų še­šių opo­zi­ci­jos na­rių ap­klau­sas.

De­ja, mums to pa­da­ry­ti ne­pa­vy­ko, nes iš­nau­do­jus sta­tu­ti­nes ga­li­my­bes, fak­tiš­kai vi­sa­da bu­vo griau­na­mas kvo­ru­mas ir po­sė­džiai ne­vyk­da­vo. Iš­ties ba­lan­džio mė­ne­sį bu­vo kaž­koks koš­ma­ras ko­mi­te­te, nes ne tik ty­ri­mo ne­pa­vy­ko at­lik­ti, iš vi­so be­veik nė vie­nas po­sė­dis ko­mi­te­te nor­ma­liai ne­įvy­ko ba­lan­džio mė­ne­sį. Jūs tur­būt pui­kiai tą si­tu­a­ci­ją ži­no­te, vi­są lai­ką bu­vo iš­nau­do­ja­ma ta ga­li­my­bė, kad griau­na­mas kvo­ru­mas. Še­ši opo­zi­ci­jos na­riai iš­ei­na ir ne­pa­vyks­ta nie­ko iš vi­so at­lik­ti.

Blo­giau­sia, kai rei­kė­jo tvir­tin­ti iš­va­dą, nors ir ne­at­si­sa­kė liu­dy­ti tie ke­tu­ri pa­grin­di­niai opo­zi­ci­jos at­sto­vai, bu­vo ban­dy­mas pra­šy­ti gal­būt pra­tęs­ti ty­ri­mą ba­lan­džio 30 die­ną, bet ne­pa­vy­ko nė to pa­da­ry­ti, nes opo­zi­ci­ja iš­ėjo ir fak­tiš­kai griu­vo kvo­ru­mas. Mums ne­pa­vy­ko net pa­teik­ti pra­šy­mo pra­tęs­ti ty­ri­mą bent sa­vai­tę. Čia, ko ge­ro, E. Gent­vi­las la­bai taik­liai bu­vo pa­tai­kęs, kad, ko ge­ro, tuo penk­tu klau­si­mu jums nie­ko ne­pa­vyks pa­da­ry­ti. Ko ge­ro, tai kar­to­ja­si, ger­bia­mas Eu­ge­ni­jau, bet pa­sa­ky­siu, ko­dėl tai la­bai svar­bu.

Mes, ko ge­ro, vi­si par­la­men­ta­rai, kai at­ėjo­me šią ka­den­ci­ją, pa­sa­kė­me, tu­ri pa­si­baig­ti pa­žy­mų era ir žval­gy­bi­nės in­for­ma­ci­jos, ypač jaut­rios, ku­ri skir­ta ap­gin­ti mus nuo iš­orės ir vi­daus prie­šų, ne­ga­li­ma nau­do­ti po­li­ti­nėms ko­voms. Vi­sa­da tai sa­kė­me, ži­no­me, kad taip bū­da­vo. Tai bu­vo ge­riau­sia pro­ga grei­čiau­siai pa­teik­ti fak­tus ir įro­dy­mus, ku­rie vie­naip ar ki­taip šią ap­lin­ky­bę pa­tvir­tin­tų ir leis­tų im­tis tam tik­rų veiks­mų, kad už­kirs­tų ga­li­mą ke­lią iš­vis to­kiam kaip pro­ce­sui, kad ga­lė­tu­me žval­gy­bi­nę in­for­ma­ci­ją nau­do­ti ne­tin­ka­mai, o gal­būt net nu­si­tai­kę į tam tik­rus sa­vo opo­nen­tus.

Kaip pa­vyz­dį pa­teik­siu tas penk­to klau­si­mo fak­ti­nes ap­lin­ky­bes ir jūs pa­tys tu­rė­tu­mė­te nu­spręs­ti, ar tu­ri­me at­lik­ti ty­ri­mą iki ga­lo, ar ne, nes tai yra svar­bu, ir ar tos ap­lin­ky­bės grei­čiau­siai ga­lė­tų įro­dy­ti ar­ba pa­neig­ti ap­lin­ky­bes, kad vis dėl­to žval­gy­bi­nė in­for­ma­ci­ja bu­vo nau­do­ja­ma ir šia­me Sei­me ne pa­gal pa­skir­tį.

2018 m. sau­sio 19 d. gau­na­mas raš­tas, ne­įslap­tin­tas, jį gau­na Sei­mo Pir­mi­nin­kas, apie lei­di­mo dirb­ti su įslap­tin­ta in­for­ma­ci­ja ne­iš­da­vi­mą I. Ro­zo­vai. Su­si­pa­žįs­ta tik Pir­mi­nin­kas ir tuo me­tu Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas V. Ba­kas. Dau­giau nie­kas apie šią in­for­ma­ci­ją ne­ži­no, nors ap­lin­ky­bės, tur­būt vi­si ži­no­te, bu­vo la­bai pa­na­šios kaip ko­le­gos M. Bas­čio dėl lei­di­mo ne­at­ėmi­mo. Iš kar­to po ke­tu­rių die­nų gau­na­mas, at­siun­čia­mas raš­tas į ko­mi­te­tą iš Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to, pa­pil­dan­tis in­for­ma­ci­ją, ku­rią ga­vo vie­šai Sei­mo Pir­mi­nin­kas. Bet tas raš­tas grei­tai nu­siųs­tas, ad­re­suo­ja­mas Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tui. Ne­ga­na to, dar du pa­na­šūs raš­tai, tai yra pa­žy­mos, įslap­tin­tos, taip pat at­ei­na į ko­mi­te­tą. Bet kur pro­ble­ma? Su šio­mis pa­žy­mo­mis iš 12 ko­mi­te­to na­rių su­si­pa­žįs­ta tik trys. V. Ba­kas, ne­ži­nau, V. Alek­na pa­de­da pa­ra­šą ir L. Kas­čiū­nas. Dau­giau nie­kas, ku­riuos aš pa­mi­nė­siu, tuos pus­an­trų me­tų tų pa­žy­mų ne­ma­to. Kaip tai ga­li at­si­tik­ti – ne­ma­to nei A. Anu­šaus­kas, nei R. Juk­ne­vi­čie­nė, ne­ma­to nei opo­zi­ci­jos… Sa­ky­tu­me mes, kaip sa­ko, ku­rie ne­skai­tė… Nie­kas ne­ma­to pus­an­trų me­tų. Kad bu­vo tam tik­ra tvar­ka, aš sa­ky­čiau, ne­tin­ka­ma raš­ti­nė­je, kad bū­da­vo tam at­ski­ri seg­tu­vai V. Ba­kui, o pas­kui ko­mi­te­tui su­si­pa­žin­ti, apie tai ne­dis­ku­tuo­siu, bet pus­an­trų me­tų su to­mis pa­žy­mo­mis nie­kas ne­su­si­pa­žįs­ta. Kas at­si­tin­ka vė­liau?

2019 m. lie­pos 5 d. ra­šo­ma­si su­tar­tis dėl val­dan­čio­sios ko­a­li­ci­jos su Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­ga. Pa­brė­žiu – lie­pos 5 die­ną. Lie­pos 9 die­ną V. Ba­kas iš­ei­na iš LVŽS frak­ci­jos, vė­liau pa­lie­ka ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pa­rei­gas 9 die­ną ir grą­ži­na vi­sus do­ku­men­tus į raš­ti­nę. Kai ku­rie do­ku­men­tai iš­gu­lė­ję po mė­ne­sį lai­ko, tai ir­gi fak­tiš­kai do­ku­men­tuo­ta, kad ko­mi­te­tas dar bu­vo ne­su­si­pa­ži­nęs. Lie­pos 10 die­ną į ko­mi­te­tą at­ei­na G. Land­sber­gis kaip nau­jas ko­mi­te­to na­rys, kaip ir, at­ro­dy­tų, nie­ko to­kio, bet jau rug­pjū­čio 2 die­ną – įsi­dė­mė­ki­te! – Gab­rie­lius su­si­pa­žįs­ta tik su tri­mis pa­žy­mo­mis ir bū­tent to­mis tri­mis, ku­rių nie­kas dau­giau ne­ma­to, bet tik G. Land­sber­gis. To­mis įslap­tin­to­mis tri­mis pa­žy­mo­mis. To­se pa­žy­mo­se yra vi­sos ap­lin­ky­bės, ir tarp­tau­ti­nės asam­blė­jos, ir su Ru­si­jos įta­ka, ir dėl I. Ro­zo­vos. At­ro­dy­tų, ga­lė­tų su­šauk­ti ne­ei­li­nį ko­mi­te­to po­sė­dį ir pa­na­šiai, bet to ne­da­ro­ma, bet stai­ga po septynių die­nų į Lie­tu­vą at­ke­liau­ja laiš­kas iš Gru­zi­jos, iš Sa­kart­ve­lo, jame par­la­men­ta­ras nu­ro­do ap­lin­ky­bes, kad prieš pus­an­tro mė­ne­sio, be­veik du mė­ne­sius, Gru­zi­jo­je vy­ko mi­tin­gas su tam tik­ro­mis riau­šė­mis ir ten ga­li­mai da­ly­va­vo I. Ro­zo­va. Su­ži­no­jo, kad I. Ro­zo­va to­je mi­nio­je da­ly­vau­ja, in­for­muo­ja mus, lie­tu­vius. Ki­tus, ne­aiš­ku, ar in­for­muo­ja. Po šio laiš­ko stai­ga V. Ba­kas, G. Land­sber­gis, L. Kas­čiū­nas tie pa­tys as­me­nys, ku­rie su­si­pa­žįs­ta, šau­kia sku­bų ne­ei­li­nį po­sė­dį, nes ky­la grės­mių par­la­men­ta­riz­mui. Įsi­vaiz­duo­ja­te, prieš pus­an­trų me­tų nie­ko ne­ma­tė, bet po to laiš­ko, ku­ris nie­ko ne­pa­sa­ko, tik kad Iri­na da­ly­vau­ja, stai­giai šau­kia­me po­sė­dį, nes ke­lia ri­zi­ką na­cio­na­li­niam sau­gu­mui grės­mės. Aš dar pra­šau, kad ati­dė­ki­me sa­vai­tę, ne, tu­ri bū­ti da­ro­mas po po­ros die­nų. Ta­čiau ne­bū­čiau aš, iš tik­rų­jų pa­žiū­rė­jau per vi­są mū­sų duo­me­nų ba­zę, ar yra pa­na­šių do­ku­men­tų, ir aš ran­du tas tris pa­žy­mas, ku­rio­se yra tik tų tri­jų Sei­mo na­rių pa­ra­šai. Ir kas at­si­tin­ka?

Po­sė­dy­je, kai da­ro­me ne­ei­li­nį po­sė­dį, pra­de­da kal­bė­ti, kad čia grės­mės mū­sų po­li­ti­nei sis­te­mai, par­la­men­ta­riz­mui, aš pa­bai­go­je pa­ro­dau jiems tas tris pa­žy­mas, sa­kau, o kaip su­pras­ti, kad tik da­bar jums pa­rūps­ta šios trys pa­žy­mos, ku­rias prieš pus­an­trų me­tų jūs tu­rė­jo­te? Ir ką aš pa­sa­ky­siu? Fak­tiš­kai mū­sų po­sė­dis tuo ir bai­gia­si. Dai­ro­si iš tik­rų­jų, kas čia at­si­ti­ko, ne­ži­nia, mes pra­de­da­me par­la­men­ti­nį ty­ri­mą. Link ko aš su­ku? Jei­gu ma­tė ri­zi­kas prieš pus­an­trų me­tų, kad ky­la ri­zi­ka na­cio­na­li­niam sau­gu­mui, ta in­for­ma­ci­ja bu­vo val­do­ma ir ži­no­ma…

PIRMININKĖ. Ko­le­ga, pa­tei­ki­mo lai­kas bai­gia­si.

D. GAIŽAUSKAS (LVŽSF). …par­la­men­ta­rai nie­ko ne­da­rė pus­an­trų me­tų. Lau­kė pa­lan­kaus mo­men­to, ka­i ga­li­mai ga­lė­tų pa­da­ry­ti po­vei­kį for­muo­jant nau­ją Vy­riau­sy­bę, ir tik ta­da ta in­for­ma­ci­ja pa­tei­kia­ma vi­suo­me­nei kaip di­džiau­sia ri­zi­ka ir grės­mės Lie­tu­vos na­cio­na­li­niam sau­gu­mui. Ar ši ap­lin­ky­bė mums ne­svar­bi pa­aiš­kin­ti ar­ba iš­si­aiš­kin­ti iki ga­lo, ko­dėl žval­gy­bi­nė in­for­ma­ci­ja nau­do­ja­ma tik ta­da, ka­i rei­ka­lin­ga.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mas ko­le­ga, jū­sų pa­tei­ki­mo lai­kas bai­gė­si. Dar la­bai daug klau­si­mų. Už­teks.

D. GAIŽAUSKAS (LVŽSF). Ka­dan­gi ne­pa­tei­kiau iš­va­dos, ki­tos ga­li­my­bės ne­tu­rė­jo­me, kaip ir tei­si­nin­kai sa­ko, tik re­gist­ruo­jant nau­jai, aš tei­kiu Sei­mui ap­si­spręs­ti, ar mes ir vi­suo­me­nė, ir ži­niask­lai­da tu­ri tei­sę ži­no­ti ir at­sa­ky­ti į tuos vi­sus klau­si­mus ir ar jūs su­tik­si­te tą pa­tį ty­ri­mą dar pra­tęs­ti dvi sa­vai­tes, ga­lu­ti­nai už­baig­ti ty­ri­mą ir pa­teik­ti ga­lu­ti­nę iš­va­dą Sei­mui? Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­kui. Klau­sia L. Kas­čiū­nas. Klaus­ti – mi­nu­tė, at­sa­ky­ti – dvi mi­nu­tės.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). La­bai ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, aš no­rė­čiau at­kreip­ti dė­me­sį, kad prieš jus yra žmo­gus, ku­ris da­bar ei­na Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pa­rei­gas, ku­ris ne­su­ge­bė­jo per­skai­ty­ti pa­žy­mų, nors jos kaip ir kiek­vie­nam ko­mi­te­to na­riui bu­vo pri­ei­na­mos mū­sų spec. kan­ce­lia­ri­jo­je. Bu­vo nuo­lat pra­ne­ša­ma apie tai, kad yra ta gali­my­bė, ga­li­ma pa­da­ry­ti. Tai yra žmo­gus, šian­dien va­do­vau­jan­tis ko­mi­te­tui, bet jis pats ne­skai­tė pa­žy­mų. To­dėl kai kal­ba­me, kad kaž­kas iš mū­sų yra ty­ri­mo ob­jek­tas, no­rė­čiau gal­būt pa­sa­ky­ti, kad ir jūs pats esa­te ty­ri­mo ob­jek­tas. Bū­tų la­bai įdo­mu su­ži­no­ti, ko­dėl jūs ne­skai­tė­te ir ne­at­li­ko­te sa­vo dar­bo, ir ga­vo­te dar už tai vals­ty­bės mo­kes­čių mo­kė­to­jų dar­bo už­mo­kes­tį.

Taip pat jūs kal­ba­te ir me­luo­ja­te dėl vie­no la­bai svar­baus fak­to. Tai, kad jūs ven­gia­te pa­sa­ky­ti, kas dar bu­vo su­si­pa­ži­nęs su ši­to­mis pa­žy­mo­mis. Ir Mi­nist­ras Pir­mi­nin­kas S. Skver­ne­lis, jis po to pa­lai­mi­no ko­a­li­ci­ją su Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja, ir po­nas J. Ber­na­to­nis, Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas. Kaž­ko­dėl jų jūs ne­si­ruo­šia­te tir­ti.

Tai da­bar no­riu pa­klaus­ti, ar jūs kvie­si­te po­ną S. Skver­ne­lį į ko­mi­te­tą, kad jis at­sa­ky­tų į klau­si­mus, ko­dėl ži­no­da­mas vi­są ši­tą in­for­ma­ci­ją jis su­da­rė val­dan­či­ą­ją ko­a­li­ci­ją su Len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja? Ačiū.

D. GAIŽAUSKAS (LVŽSF). Ger­bia­mas ko­le­ga, la­bai grei­tai at­sa­kau. Jūs pui­kiai vis­ką ži­no­te, kaip mes ne­su­si­pa­ži­no­me su ta in­for­ma­ci­ja, nes ne­ga­lė­jo­me su­si­pa­žin­ti, nes tvar­ka, ku­ri da­bar jau pa­teik­ta, ir fak­tiš­kai mes ją vyk­do­me taip, kaip nu­ma­ty­ta tiek Vals­ty­bės tar­ny­bos pa­slap­čių įsta­ty­me, tiek ad­mi­nist­ra­vi­mo tai­syk­lė­se dir­bant su įslap­tin­ta in­for­ma­ci­ja, pa­si­kei­tu­si. Ir fak­tiš­kai ne­įma­no­ma nu­slėp­ti nė vie­nos pa­žy­mos ar­ba bet ko­kio slap­to do­ku­men­to, ne­svar­bu, ar aš da­bar pir­mi­nin­kau­ju, ar ne, bet vi­si ko­mi­te­to na­riai ją gau­na, ir nė vie­nas do­ku­men­tas ma­no sei­fe ne­be­gu­li nei sa­vai­tę, nei mė­ne­sį, nei du, nei tris. Tai čia taip.

Dėl jū­sų ap­klau­sų. Ger­bia­mas prem­je­ras taip ir sa­kė: jei­gu ga­lė­siu ir bus ap­lin­ky­bės pa­lan­kios, aš tik­rai at­vyk­siu ir duo­siu pa­ro­dy­mus. Ka­dan­gi bu­vo, pa­tys ži­no­te, eks­tre­ma­li si­tuaci­ja ir mū­sų ko­mi­te­to po­sė­džiai daž­niau­siai su­tap­da­vo su Vy­riau­sy­bės po­sė­džiu ar pa­na­šiai, prem­je­ras ne­ga­lė­jo da­ly­vau­ti ir mums at­sa­ky­mus pa­tei­kė raš­tu. Šiuo mo­men­tu si­tu­a­ci­ja tik­rai pa­si­kei­tu­si, prem­je­ras tu­ri dau­giau lai­ko, ir aš pats kal­bė­jau, kad jei­gu bū­tų pra­tę­si­mas, ar jis at­ei­tų liu­dy­ti, tik­rai sa­kė, ras­tų pro­gą, su­si­de­rin­tu­me ir tik­rai jis at­ei­tų ir liu­dy­tų. Bet ne čia es­mė.

Ger­bia­mi ko­le­gos, jums tik­rai nie­kas ne­truk­dė da­ly­vau­jant po­sė­džiuo­se, nors ir bu­vo­te ty­ri­mų ob­jek­tai, pa­pras­čiau­siai duo­ti sa­vo pa­ro­dy­mus, kaip ta si­tu­a­ci­ja klos­tė­si, ko­dėl pus­an­trų me­tų ty­lė­jo­te ir ko­dėl tik po pus­an­trų me­tų pa­si­da­rė svar­bu ir tam tik­ros ri­zi­kos na­cio­na­li­niam sau­gu­mui jums pa­rū­po bū­tent ta­da, kai jau for­muo­ja­ma nau­ja Vy­riau­sy­bė. Tai­gi, ko­le­ga, rei­kia šiek tiek dar lai­ko, po­ros sa­vai­čių, ir tik­rai mes į vi­sus klau­si­mus at­sa­ky­tu­me, pa­ra­šy­tu­me iš­va­dą ir pa­teik­tu­me vi­suo­me­nei ver­tin­ti.

PIRMININKĖ. Klau­sia E. Gent­vi­las.

E. GENTVILAS (LSF). Jei­gu jūs čia ma­ni­mi kaip ko­kiu sąmoksli­nin­ku re­mia­tės, tai aš pa­ci­tuo­siu sa­vo pa­si­sa­ky­mus per­nai rug­sė­jo mė­ne­sį su­da­rant ši­tą jū­sų ko­mi­si­ją. Ci­tuo­ju: „Da­bar gi, kai vis­kas su­pla­ka­ma į vie­ną ty­ri­mą, vi­sų pir­ma tai iš­tęs ši­tą ty­ri­mą, ant­ras da­ly­kas, yra di­de­lis pa­vo­jus, kad po­li­ti­zuos ši­tą ty­ri­mą. Stra­te­gi­nė kryp­tis yra blo­ga, mes ne­be­šne­ka­me apie Ru­si­jos įta­ką Lie­tu­vos po­li­ti­kams ir po­li­ti­niams pro­ce­sams. Ar jūs su­pran­ta­te, kad čia yra pa­dė­ta bom­ba po par­la­men­ti­nių ty­ri­mų pa­ma­tais?“

Štai ši­ta bom­ba bu­vo pa­dė­ta ir at­ve­dė prie to, kad jūs už­del­sė­te ty­ri­mą ir po­li­ti­za­vo­te pra­dė­da­mi tir­ti ko­mi­te­to na­rius, jie, na­tū­ra­lu, pra­dė­jo gin­tis. Man sun­ku su­pras­ti, kaip čia yra, kai rei­kia gel­bė­ti D. Gai­žaus­ką, ko­mi­te­te dau­gu­ma yra, kai rei­kia pri­im­ti iš­va­das, dau­gu­mos ne­bė­ra. Jūs čia pud­ri­na­te, jūs ne­at­li­ko­te dar­bo. Ar pla­nuo­ja­te at­si­sta­ty­din­ti?

D. GAIŽAUSKAS (LVŽSF). Ger­bia­mas Eu­ge­ni­jau, jau kam kam, bet man jums tik­rai nė­ra ko aiš­kin­ti. Še­ši ko­mi­te­to na­riai po­zi­ci­jo­je ir opo­zi­ci­jo­je. Jei še­ši iš­ei­na, nė­ra kvo­ru­mo ir ne­ina nie­ko pa­da­ry­ti. Jūs tą pui­kiai ži­no­te, la­bai ge­rai įval­dę tą tech­ni­ką. Ki­ta ver­tus, ar jūs su­tin­ka­te?.. (Bal­sai sa­lė­je) Ger­bia­mas Eu­ge­ni­jau, leis­ki­te at­sa­ky­ti.

PIRMININKĖ. Na, ne­rė­ki­te!

D. GAIŽAUSKAS (LVŽSF). Ger­bia­mas Eu­ge­ni­jau, ar jums svar­bu, ar jūs no­ri­te to, kad žval­gy­bi­nė in­for­ma­ci­ja vie­ną gra­žią die­ną bū­tų nau­do­ja­ma ne pa­gal pa­skir­tį, o prieš jus, prieš bet ku­rį iš mū­sų ar­ba prieš po­li­ti­nį opo­nen­tą? Ir aš ne­pa­ran­kus, ži­no­te, ko­dėl? To­dėl, kad nepa­si­trau­kiu ir su tuo ne­su­tin­ku, o net­gi pa­gal tam tik­rą sis­te­mą ran­du tuos, ku­rie ban­dė tai da­ry­ti, pa­li­ko pėd­sa­kus gal­vo­da­mi, kad vis­kas už­mas­kuo­ta, o aš ra­dau ir nepa­si­trau­kiau, ir einu iki ga­lo. Jei­gu jū­sų su­teik­si­te, pa­teik­siu iš­va­dą ir ga­lė­si­me ver­tin­ti. Tai­gi, jei­gu žval­gy­bi­nė in­for­ma­ci­ja, ypač vals­ty­bės pa­slap­tys, nau­do­ja­ma ne pa­gal pa­skir­tį, o po­li­ti­niams žai­di­mams, ger­bia­mas Eu­ge­ni­jau, ne­rei­kia tir­ti?

PIRMININKĖ. Klau­sia J. Raz­ma.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mas ko­le­ga, čia jūs šiek tiek pa­ko­men­ta­vo­te, kad gal­būt Mi­nist­rą Pir­mi­nin­ką taip pat pa­kvie­si­te pa­teik­ti pa­aiš­ki­ni­mus. Ar ga­li­ma ti­kė­tis, kad ir Sei­mo na­riui, da­bar ei­nan­čiam Mi­nist­ro Pir­mi­nin­ko pa­rei­gas, jūs tai­ky­si­te tuos pa­čius at­sa­ko­my­bės stan­dar­tus, kaip ga­li­ma su­pras­ti, kad ke­ti­na­te reikš­ti prie­kaiš­tus kai ku­riems Sei­mo na­riams, ku­rie su­si­pa­ži­no su to­mis pa­žy­mo­mis ir ne­su­gal­vo­jo, kaip į tai re­a­guo­ti? (Bal­sai sa­lė­je) Kad jūs taip įdo­miai pa­sa­kė­te, kad kai ku­rie ko­mi­te­to na­riai ma­tė pa­žy­mas, o ki­ti ne­ma­tė. Ar tai reiš­kia, kad kai ku­rie jū­sų na­riai yra aiš­kia­re­giai, ku­rie su­ge­ba ma­ty­ti, o ki­ti ne­ma­to?

D. GAIŽAUSKAS (LVŽSF). Ko­le­ga, man ne­sun­ku jums at­sa­ky­ti. Šiaip – jūs tas Sei­mo na­rys, ku­ris vi­sas per­trau­kas ir ėmė­te, ir vis sa­kė­te, kad jums rei­kia pa­si­tiks­lin­ti, pa­si­do­mė­ti. Tai su­pran­tu, dar ne­pa­si­do­mė­jo­te iki ga­lo. Tu­rė­jo­te sa­vo ko­le­gą A. Anu­šaus­ką, tu­rė­jo­te R. Juk­ne­vi­čie­nę ir taip to­liau, ga­lė­jo­te pa­klaus­ti, ko­dėl ir jie pus­an­trų me­tų ne­ma­tė. Kaip taip ga­li at­si­tik­ti? Mes opo­zi­ci­jos ga­li­me ne­ma­ty­ti kaip po­zi­ci­jos at­sto­vai, o kaip jū­sų ne­ma­tė? Štai ap­lin­ky­bės yra la­bai gra­žiai su­dės­ty­tos ši­ta­me ty­ri­me ir pa­aiš­kin­ta, kaip ga­li­ma pa­slėp­ti slap­tus do­ku­men­tus. La­bai ne­su­dė­tin­ga. Da­bar jau to ne­įma­no­ma pa­da­ry­ti. Bet taip bu­vo. Čia tą tvar­ką pa­tvar­kė­me.

Ki­ta ver­tus, ką jūs da­bar sa­ko­te dėl S. Skver­ne­lio. Raš­tai bu­vo siun­čia­mi į pre­zi­den­tū­rą, bu­vo siun­čia­mi ir Vy­riau­sy­bei. Prem­je­ras at­sa­kė, jei­gu bū­tu­mė­te ko­mi­si­jo­je, bū­tu­mė­te su­pra­tę, kad jis re­a­ga­vo kaip prem­je­ras, nes jis ga­vo tą pa­čią in­for­ma­ci­ją kaip prem­je­ras. Tai ga­lė­jo­me ap­klaus­ti ta­da – kvies­tis ir ger­bia­mą Pre­zi­den­tę, ir prem­je­rą, vi­sus ki­tus. Es­mė ne čia. Es­mė bu­vo, ar ga­li­ma, ar su­tin­ka­me, kad ypač slap­ta žval­gy­bi­nė in­for­ma­ci­ja ga­li bū­ti nau­do­ja­ma prieš bet ku­rį po­li­ti­nį opo­nen­tą ar­ba po­li­ti­nę par­ti­ją. La­bai pa­pras­ta: ar at­sa­ko­me į šį klau­si­mą, ar ne?

PIRMININKĖ. Ačiū. Da­bar klau­sia Z. Je­dins­kis.

Z. JEDINSKIJ (LLRA-KŠSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, da­ry­da­mi iš­va­dą, ar Sei­mo na­rės I. Ro­zo­vos veik­la ke­lia grės­mę na­cio­na­li­niam sau­gu­mui, ra­šy­da­mi iš­va­dą, jūs tu­rė­si­te va­do­vau­tis VSD pa­teik­ta slap­ta ar ne­slap­ta in­for­ma­ci­ja. Kaip jūs sa­kė­te, kad jūs jau daug tos in­for­ma­ci­jos tu­ri­te, esa­te su­si­pa­ži­nę. Ma­no klau­si­mas yra toks: ar VSD pa­teik­to­je in­for­ma­ci­jo­je kur nors yra pa­žy­mė­ta, pa­ra­šy­ta, kad Sei­mo na­rės I. Ro­zo­vos veik­la ke­lia grės­mę na­cio­na­li­niam sau­gu­mui? Taip ar­ba ne. Ačiū.

D. GAIŽAUSKAS (LVŽSF). Aš tai pa­pras­tai pa­sa­ky­siu. In­for­ma­ci­jos la­bai daug ir la­bai daug jo­je su­dė­ta, kaip Ru­si­ja, ga­li­mai no­rė­da­ma da­ry­ti po­vei­kį po­li­ti­nei sis­te­mai, ga­li iš­nau­do­ti bet ku­rį mū­sų po­li­ti­ką – ar I. Ro­zo­vą, ar jus, ar ma­ne, ar bet ku­rį ki­tą ko­le­gą. Tai bu­vo kaip pa­vyz­džiai. Aš ga­liu pa­sa­ky­ti at­sa­ky­mą iš VSD pa­rei­gū­nų. Jei­gu I. Ro­zo­va, pil­dy­da­ma do­ku­men­tus, bū­tų nu­ro­džiu­si tas ap­lin­ky­bes, kad pa­lai­kė ry­šius, grei­čiau­siai bū­tų ga­vu­si lei­di­mą dirb­ti su įslap­tin­ta in­for­ma­ci­ja. Čia jums ir vi­sas at­sa­ky­mas.

PIRMININKĖ. Klau­sia R. Šar­knic­kas. E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mas ko­le­ga, de­ma­go­gi­jos vir­šū­nę jūs jau pa­sie­kė­te. Iš tik­rų­jų la­bai įdo­mu, kad sau­gu­mo pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja, ap­skri­tai ki­ta in­for­ma­ci­ja jums nie­kas, o jums svar­biau­sia iš­si­aiš­kin­ti, ko­dėl skai­tė, bet ne­pra­ne­šė. Įdo­mus da­ly­kas, kai vie­nas ob­jek­tas lie­ka nuo­ša­ly­je, o jūs pra­de­da­te nag­ri­nė­ti vi­sai ne tuos da­ly­kus, ku­rie iš tik­rų­jų tu­rė­tų bū­ti nag­ri­nė­ti­ni ir svar­būs vals­ty­bei. Tur­būt is­to­ri­ja tai ati­tin­ka­mai įver­tins. Bet ar jums ne­at­si­bo­do po­li­ti­kuo­ti? Su­pran­tu, kad rin­ki­mai ar­ti, o jūs ver­da­te po­li­ti­ką ten, kur bū­tų ga­li­ma spręs­ti rim­tus rei­ka­lus. O rim­tus rei­ka­lus jūs ati­de­da­te į ša­lį. Ar iš tik­rų­jų ne­at­si­bo­do po­li­ti­kuo­ti?

D. GAIŽAUSKAS (LVŽSF). Ir kaip jums at­sa­ky­ti, ką čia mes vei­kia­me? Mes dir­ba­me, po­li­ti­kuo­ja­me. Sa­ky­ki­te, ar jums ne­at­si­bo­do dirb­ti? Pa­pras­tas klau­si­mas, glaus­tas at­sa­ky­mas. Kur čia de­ma­go­gi­ja? Man – ne, man rei­kia dirb­ti ir at­sa­ky­ti į klau­si­mus.

Ki­ta ver­tus, jau kas kas, bet jūs tik­rai tu­ri­te ži­no­ti. Ty­ri­mo klau­si­mus ne D. Gai­žaus­kas pa­ra­šė, o mes vi­si – 141 Sei­mo na­rys. Į tuos pen­kis klau­si­mus tu­rė­jo­me at­sa­ky­ti mes – ko­mi­si­ja, ku­rią su­da­rė šis Sei­mas. Tai­gi ne D. Gai­žaus­kas su­da­rė. D. Gai­žaus­kas tik­tai jums ne­lei­džia da­ry­ti gal­būt to, ko jūs no­ri­te, ger­bia­mi kon­ser­va­to­riai, o D. Gai­žaus­kas da­ro tai, kas nu­ma­ty­ta įsta­ty­me pa­gal įsta­ty­mo rai­dę, ir dau­giau nie­ko. O čia jums tur­būt ir di­džiau­sia pro­ble­ma ta – D. Gai­žaus­kas. Taip, Pu­pi­ni? (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKĖ. Ačiū, pir­mi­nin­ke. Aš at­si­pra­šau, bet jau lai­kas – de­šimt mi­nu­čių pra­ėjo. Nu­trau­kia­me klau­si­mus.

No­riu tik pa­sa­ky­ti – da­bar ga­lė­si­me kal­bė­ti dėl mo­ty­vų, o bal­sa­vi­mas po pa­tei­ki­mo, ko­le­gos, yra nu­ma­ty­tas dėl pro­jek­tų 2-2 ir bal­sa­vi­mas po svars­ty­mo dėl pro­jek­tų 2-1, 2-4, 2-9, ir bal­sa­vi­mas dėl pri­ėmi­mo dėl pro­jek­to 2-3 nu­ma­ty­tas 15 val. 35 min.–15 val. 45 min.

Da­bar vie­nas – už, vie­nas – prieš. E. Gent­vi­las – už.

E. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ne­su čia nei se­niau­sias, nei pro­tin­giau­sias, nei la­biau­siai pa­ty­ręs Sei­mo na­rys, ta­čiau per­nai su­da­rant šią ko­mi­si­ją aš sa­kiau: jei­gu bus su­plak­ta į vie­ną krū­vą I. Ro­zo­vos san­ty­kiai su Ru­si­jos di­plo­ma­tais ir Sei­mo na­rių V. Pranc­kie­čio, V. Ba­ko, L. Kas­čiū­no, V. Alek­nos veik­los ty­ri­mas, jei­gu tai bus su­plak­ta į vie­ną vie­tą, ty­ri­mas bus suž­lug­dy­tas. Ne­klau­sė­te ma­nęs. Da­bar net po­nas D. Gai­žaus­kas ci­tuo­ja ma­ne, kad aš, ko ge­ro, bu­vau tei­sus. O ko­kiu ke­liu ei­na­te da­bar? Jūs ir to­liau tuos pa­čius pen­kis klau­si­mus su­ra­šo­te, kad vėl nie­ko ne­įvyk­tų, kad vėl at­si­tik­tų pa­to si­tu­a­ci­ja, kai tir­si­te ke­tu­ris ko­mi­te­to na­rius dėl jų ga­li­mai ne­tei­sė­tų veiks­mų, aš ne­ži­nau, taip ir liks ne­iš­tir­tas es­mi­nis da­ly­kas – ga­li­ma Ru­si­jos įta­ka šiems da­ly­kams. Tai ko­dėl jūs li­pa­te ant to pa­ties grėb­lio? Pa­žiū­rė­ki­te, gu­zas kak­to­je jums jau tuoj at­si­ras. Aš šio­je pa­tei­ki­mo sta­di­jo­je bal­suo­ju, ta­čiau svars­ty­mo sta­di­jo­je aš jau esu įre­gist­ra­vęs ket­vir­to ir penk­to klau­si­mų iš­brau­ki­mą. Ar jūs ti­ria­te, po vel­nių, Ru­si­jos įta­ką Lie­tu­vos po­li­ti­kai ir po­li­ti­niams pro­ce­sams, ar už­si­i­ma­te ne­są­mo­nė­mis, ku­rio­mis už­si­i­mi­nė­jo­te dau­giau kaip pu­sę me­tų ir jo­kio re­zul­ta­to? Šnipš­tas! Štai šian­dien aš bal­suo­ju už, bet jei­gu jūs ne­iš­brauk­si­te, ne­su­tik­si­te iš­brauk­ti ketvirto ir penkto klau­si­mų, ta­da ne­ma­tau pras­mės to­liau dirb­ti, nes jūs vėl nie­ko ne­pa­da­ry­si­te. Jūs už­li­po­te ant to pa­ties grėb­lio. Aš sa­kau, jei­gu yra Sei­mo na­rių gal­būt pa­da­ry­ta klai­dų ar ne­tei­sė­tų veiks­mų, tir­ki­te at­ski­rai, skai­ty­ki­te pra­ėju­sių me­tų rug­sė­jo mė­ne­sio ste­nog­ra­mas, ką ta­da sa­kiau, ir ne­kar­to­ki­te šių klai­dų.

PIRMININKĖ. Prieš – L. Kas­čiū­nas.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Aš gal tru­pu­tį ko­le­goms dar pri­min­siu, kaip vis­kas vy­ko, pro­ce­so ei­gą. Ži­no­te, nuo va­sa­rio 4 die­nos ši ko­mi­si­ja ne­si­rin­ko ir nė kar­to pir­mi­nin­kas ne­bu­vo su­kvie­tęs mū­sų tęs­ti ko­mi­si­jos dar­bo. Jis at­nau­jin­ti ją pa­ban­dė tik­tai ba­lan­džio pra­džio­je, po to, kai mes, pir­miau­sia gal­būt aš, pri­my­niau jam uo­de­gą dėl jo la­bai to­kios keis­tos is­to­ri­jos su tuo ko­ro­na­vi­ru­so tes­tu. Ta­da ji­sai tie­siog pri­si­mi­nė, kad yra šis ty­ri­mas, ir ban­do da­bar re­van­šuo­tis, o tai iš es­mės yra nie­kin­ga. Juo­kin­ga dar ir dėl to, kad jei­gu jau mes kal­ba­me apie ma­ni­pu­lia­vi­mą, tai pir­miau­sia tur­būt rei­kė­tų įver­tin­ti to­kį la­bai pa­pras­tą da­ly­ką, kad Mi­nist­ras Pir­mi­nin­kas, Sei­mo na­rys S. Skver­ne­lis ly­giai taip pat, kaip ir aš, su­si­pa­žįs­ta su šia me­džia­ga prieš pus­an­trų me­tų. Ji­sai ne­si­i­ma jo­kių veiks­mų nei kaip prem­je­ras, nei kaip Sei­mo na­rys ir ga­liau­siai, kai pra­si­de­da de­ry­bos dėl nau­jos ko­a­li­ci­nės Vy­riau­sy­bės, pa­lai­mi­na šią Vy­riau­sy­bę. Jūs man pa­sa­ky­ki­te, jei­gu me­džia­go­je yra įvai­rių grės­mių, su­si­ju­sių su Ru­si­ja ir iš­ori­nių jė­gų vei­ki­mu po­li­ti­nei sis­te­mai, ar jūs su­da­ry­tu­mė­te, ži­no­da­mi šią in­for­ma­ci­ją, to­kią ko­a­li­ci­ją, ar ne? Aš ma­nau, kad čia yra ma­ni­pu­lia­vi­mas. To­dėl aš tik­tai siū­lau iš­girs­ti, ką po­nas Z. Je­dins­kis šį kar­tą pa­sa­kė. Jis klau­sė, ar ke­lia grės­mę na­cio­na­li­niam sau­gu­mui. Aš siū­ly­siu, jei­gu bus ty­ri­mas at­nau­jin­tas, pa­pras­tą da­ly­ką. Mes siū­ly­si­me kreip­tis į VSD, kad pa­vie­šin­tų vi­są tu­ri­mą in­for­ma­ci­ją tam, kad vi­si Sei­mo na­riai ir vi­suo­me­nė ga­lė­tų ži­no­ti ir jie pa­tys ga­lė­tų įver­tin­ti, ko­kie ry­šiai ir kaip jie bu­vo mo­de­liuo­ja­mi, mie­lie­ji. Jei­gu mes su­tin­ka­me su to­kia įvy­kių ei­ga, ži­no­ki­te, aš ga­liu per­si­gal­vo­ti ir bal­suo­ti už. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­kui. Po vie­ną pa­si­sa­kė­te. Kaip sa­kiau, bal­sa­vi­mas vė­liau. Pra­šau. Ger­bia­mas A. Sa­la­ma­ki­nas.

A. SALAMAKINAS (LSDPF). Pir­mi­nin­ke, aš tik­rai ne dėl šio klau­si­mo. Dėl vi­su­mos. Iki pie­tų mes dir­bo­me nor­ma­liai, po kiek­vie­no svars­ty­mo bal­sa­vo­me, ar pri­im­ti, da­bar vėl ke­lia­me bal­sa­vi­mą į 16 ar ku­rią va­lan­dą. Pa­žiū­rė­ki­me į kai­rę, į de­ši­nę – pil­na sa­lė Sei­mo na­rių, jų ne­pa­dau­gės ir 16 va­lan­dą, bet už­mirš­ta­ma, apie ką bu­vo kal­bė­ta, už­mirš­ta­ma, apie ką bu­vo dis­ku­si­jos dėl bal­sa­vi­mo mo­ty­vų. (Bal­sai sa­lė­je) Bal­suo­ki­me iš kar­to. Jei­gu šian­dien ne­iš­ei­na, bent jau nuo ki­tos sa­vai­tės. At­šau­ki­te ši­tą ne­są­mo­nę.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mas ko­le­ga, aš as­me­niš­kai su ju­mis su­tin­ku, tur­būt bū­tų ra­cio­na­les­nis dar­bas, bet aš, kaip po­sė­džio pir­mi­nin­kė, tu­riu vyk­dy­ti Se­niū­nų su­ei­gos pa­tvir­tin­tą tvar­ką. Sei­mas iš ry­to bal­sa­vo dėl dar­bo­tvarkės, to­kios, ko­kia yra pa­teik­ta, – bal­sa­vi­mas 15 val. 35 min. Aš, kaip po­sė­džio pir­mi­nin­kė, as­me­niš­kai ne­ga­liu nie­ko pa­keis­ti.

Ger­bia­mi ko­le­gos, jei­gu rei­ka­lau­ja­te frak­ci­jos var­du bal­suo­ti dėl šio klau­si­mo, nors dėl dar­bo­tvarkės jau bal­sa­vo­te, gal­būt nuo­mo­nė per tą lai­ką pa­si­kei­tė, jei­gu taip rei­ka­lau­ja­te bal­suo­ti, tai aš ga­liu pa­skelb­ti bal­sa­vi­mą. (Bal­sai sa­lė­je)

Ger­bia­mas Sa­la­ma­ki­nai, jūs sa­vo var­du kal­bė­jo­te? Frak­ci­jos? Jei­gu frak­ci­jos var­du, tai bal­suo­ja­me, kad bal­suo­tu­me po kiek­vie­no va­ka­ri­nės dar­bo­tvarkės klau­si­mo pa­tei­ki­mo, svars­ty­mo ir pri­ėmi­mo sta­di­jos. Pra­šau, A. Ši­rins­kie­nė.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, mes esa­me da­lį ko­le­gų in­for­ma­vę ir jie ži­no, kad ga­li bū­ti ka­bi­ne­tuo­se ir ste­bė­ti po­sė­dį. Da­bar da­lis Sei­mo na­rių net ne­ga­li at­bėg­ti bal­suo­ti dėl ši­to klau­si­mo, ku­ris ką tik bu­vo iš­kel­tas. Tai jei­gu Se­niū­nų su­ei­ga ap­si­spren­džia, jei­gu dar­bo­tvarkę pa­tvir­ti­na­me, ką mes no­ri­me ap­gau­ti ar ką pa­da­ry­ti ir ko­dėl mes no­ri­me da­bar eli­mi­nuo­ti iš spren­di­mo ga­li­my­bės tuos Sei­mo na­rius, ku­rie sau­giai žiū­ri ka­bi­ne­tuo­se. Aš ma­ny­čiau, jau vien ne­etiš­ka kel­ti klau­si­mą dėl pa­ties bal­sa­vi­mo.

PIRMININKĖ. K. Ma­siu­lis.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Aš ma­nau, kad ir ko­kie bū­tų svar­būs Se­niū­nų su­ei­gos spren­di­mai, mū­sų spren­di­mas ši­to­je sa­lė­je yra svar­bes­nis. Tai mes ga­li­me ap­si­spręs­ti bal­suo­da­mi ir siū­lau tą pa­da­ry­ti.

PIRMININKĖ. P. Urb­šys.

P. URBŠYS (MSNG). Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, jei­gu mes ma­no­me, kad Se­niū­nų su­ei­ga yra aukš­čiau už Sei­mo na­rius, tai gal iš tik­rų­jų pa­ves­ki­me vis­ką Se­niū­nų su­ei­gai, o pa­tys ste­bė­ki­me nuo­to­li­niu bū­du. Sei­mo sa­lė­je mes tik­rai ga­li­me per­žiū­rė­ti ši­tą spren­di­mą. O jei­gu da­bar ban­do aiš­kin­ti, kad, ži­no­te, ne vi­si Sei­mo na­riai tu­ri ga­li­my­bę bal­suo­ti, nes jie kaž­ką įdė­miai ste­bi iš sa­vo ka­bi­ne­to, tai aš pa­žiū­rė­jai, kad val­dan­čių­jų šiuo mo­men­tu yra tik­rai dau­giau ne­gu opo­zi­ci­jos. Vėl man ei­li­nį kar­tą ky­la klau­si­mas, kam dir­ba A. Ši­rins­kie­nė?

PIRMININKĖ. E. Gent­vi­las.

E. GENTVILAS (LSF). Ko­le­gos, aš tik no­riu at­kreip­ti dė­me­sį, gal pra­žiop­so­jau, ta­čiau, ma­ty­da­mas dar­bo­tvarkę, aš ne­ma­tau, kad po­pie­ti­nia­me po­sė­dy­je bū­tų nu­ma­ty­tas koks nors lai­kas, skir­tas bal­sa­vi­mui. Tai reiš­kia… (Bal­sai sa­lė­je) Aš ne­ma­tau, da­bar per­žiū­rė­jau, nė­ra nu­ma­ty­to lai­ko bal­suo­ti. Pa­sa­ky­ki­te, ku­rią va­lan­dą?

PIRMININKĖ. Ger­bia­mas ko­le­ga, ma­no po­pie­riu­je yra nu­ma­ty­ta.

E. GENTVILAS (LSF). Aš ne apie po­pie­rių kal­bu, ak­tu­a­li dar­bo­tvarkė yra ši­ta.

PIRMININKĖ. Čia ki­ta kal­ba.

E. GENTVILAS (LSF). Čia ak­tu­a­li dar­bo­tvarkė.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos…

E. GENTVILAS (LSF). Tas su­po­nuo­ja, kad bū­tų ga­li­ma bal­suo­ti po kiek­vie­no klau­si­mo ar­ba bent spręs­ti ši­tą pro­ce­dū­ri­nį klau­si­mą Sei­me.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, nu­trau­kiu bet ko­kias dis­ku­si­jas. Iš tik­rų­jų po­pie­ri­nia­me va­rian­te dar­bo­tvarkės, ku­rią mes pa­tvir­ti­no­me ry­te, aiš­kiai yra nu­ma­ty­tas bal­sa­vi­mas, apie ku­rį aš pa­sa­kiau, 15 val. 35 min.–15 val. 45 min. Ta­čiau in­ter­ne­ti­nia­me, ko­le­gos sa­ko, nė­ra.

Ger­bia­mi ko­le­gos, ką aš jums no­riu pa­sa­ky­ti – iš tik­rų­jų dar­bo­tvarkės tu­ri­nio mes keis­ti ne­tu­ri­me jo­kios tei­sės, nes mes dėl to jau bal­sa­vo­me ry­ti­nia­me po­sė­dy­je. Ta­čiau at­si­ra­dus to­kiai si­tu­a­ci­jai, kaip siū­lo So­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­ja, kad dėl kiek­vie­no, tiks­liau, po kiek­vie­no pa­tei­ki­mo, svars­ty­mo ir pri­ėmi­mo iš kar­to bal­suo­tu­me po vi­sų pro­ce­dū­ri­nių klau­si­mų, tai ta­da ir ap­si­spren­džia­me da­bar bal­suo­da­mi. O ko­le­gos, ku­rie yra prie te­le­vi­zi­jos ek­ra­nų, ka­bi­ne­tuo­se, tik­rai per tą lai­ką su­spės su­grįž­ti. Tai bal­suo­ja­me. Kas pri­ta­ria­te, kad bal­suo­tu­me po kiek­vie­no pa­tei­ki­mo, svars­ty­mo ir pri­ėmi­mo vi­sais klau­si­mais, po­pie­ti­nės dar­bo­tvarkės klau­si­mais, bal­suo­ja už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko.

Bal­sa­vo 102 Sei­mo na­riai: už – 52, prieš – 35, su­si­lai­kė 15. Bal­suo­si­me po kiek­vie­no klau­si­mo. Tai­gi mes bai­gė­me pa­tei­ki­mo tę­si­nio… Pra­šom. Ger­bia­mas J. Ja­ru­tis.

J. JARUTIS (LVŽSF). At­si­pra­šau, po­sė­džio pir­mi­nin­ke, bal­sa­vi­mas, taip, nu­spręs­ta, gal ga­li­me pa­pra­šy­ti bent penkių mi­nu­čių tech­ni­nės per­trau­kos, kad ga­lė­tu­me in­for­muo­ti ko­le­gas, kad at­ei­tų čia? Ta­da ga­lė­tu­me bal­suo­ti.

PIRMININKĖ. Da­bar yra ką tik baig­ta pro­ce­dū­ra dėl pir­mo­jo klau­si­mo, tai yra Sei­mo nu­ta­ri­mas, ku­rį pri­sta­tė ger­bia­mas D. Gai­žaus­kas. Dėl to ga­li­me ir bal­suo­ti, čia yra tik pa­tei­ki­mas. Bal­suo­ja­me. (Šur­mu­lys sa­lė­je) Pra­šom bal­suo­ti! Kas po pa­tei­ki­mo pri­ta­ria­te, bal­suo­ja­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja­te prieš ar­ba su­si­lai­ko­te.

Bal­sa­vo 103 Sei­mo na­riai: už – 55, prieš – 38, su­si­lai­kė 10. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta. A. Ši­rins­kie­nė.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Tie­siog frak­ci­jos var­du no­rė­čiau pa­pra­šy­ti tech­ni­nės per­trau­kos, ko ir pra­šė ger­bia­mas J. Ja­ru­tis, kad Sei­mo na­riai po jū­sų to­kio spren­di­mo ga­lė­tų spė­ti at­ei­ti iš ki­tuo­se rū­muo­se esan­čių ka­bi­ne­tų. Gal su­tei­ki­me tei­sę ko­le­goms, ku­rie tu­rė­jo ry­te ki­tą lū­kes­tį, bent jau at­lik­ti sa­vo pa­rei­gą bal­suo­jant.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, frak­ci­jos var­du yra pra­šy­mas penkių minučių per­trau­kos, kol ko­le­gos at­eis iš ka­bi­ne­tų į Sei­mo sa­lę. Pra­šom. J. Raz­ma.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, da­bar yra ki­tas klau­si­mas dėl ko­mi­si­jos iš­va­dų. Ke­tu­ri – už, ke­tu­ri – prieš bus ma­žiau­siai dešimt mi­nu­čių. Tai ko­kios kam čia per­trau­kos rei­kia? Per dešimt mi­nu­čių ne­su­ge­bės at­ei­ti iki bal­sa­vi­mo?

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, yra pra­šy­mas frak­ci­jos var­du, aš, kaip po­sė­džio pir­mi­nin­kė, pri­va­lau skelb­ti bal­sa­vi­mą dėl penkių mi­nu­čių tech­ni­nės per­trau­kos, nes tai yra frak­ci­jos pra­šy­mas. Pra­šom bal­suo­ti.

Bal­sa­vo 62, prieš – 31, su­si­lai­kė 11. Penkių mi­nu­čių tech­ni­nė per­trau­ka.

 

Per­trau­ka

 

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, tai­gi per­trau­ka bai­gė­si. Da­bar no­riu Sei­mo at­si­klaus­ti dėl bal­suo­to Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-4794. Ka­dan­gi tai bu­vo pa­tei­ki­mo sta­di­ja, mes tu­ri­me ap­si­spręs­ti, ar ski­ria­me ku­riam nors ko­mi­te­tui, ar ne­ski­ria­me. Ko­kių yra siū­ly­mų? Ger­bia­mas J. Ja­ru­tis.

J. JARUTIS (LVŽSF). Siū­lau Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tą.

PIRMININKĖ. Kaip sa­ko­te?

J. JARUTIS (LVŽSF). Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tą.

PIRMININKĖ. Yra siū­ly­mas – Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas. E. Gent­vi­las.

E. GENTVILAS (LSF). Rei­kia įver­tin­ti tai, kad ši­tas Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas, vi­si as­me­nys, jau yra su­si­pa­ži­nę su įvai­ria me­džia­ga. Ta­čiau svar­biau­sia iš­anks­ti­nė są­ly­ga, kad ne­ga­li bū­ti su­plak­ti du ty­ri­mai – Sei­mo na­rių vei­ki­mas dis­po­nuo­jant įslap­tin­ta in­for­ma­ci­ja ir Krem­liaus vei­ki­mas. Jei­gu svars­ty­mo sta­di­jo­je su­tik­si­me iš­brauk­ti iš ty­ri­mų ket­vir­tą ir penk­tą klau­si­mus ir pa­lik­si­me tik Krem­liaus įta­kos ty­ri­mą, tai ta­da tik­rai ga­li­ma NSGK tir­ti, vi­si žmo­nės ten ne sa­ve tirs, o tirs I. Ro­zo­vos veiks­mus. Tai bū­tų lo­giš­ka.

PIRMININKĖ. P. Urb­šys.

P. URBŠYS (MSNG). Su­ti­ki­te, Sei­mo na­riai, iš tik­rų­jų yra skan­da­lin­gas fak­tas, pa­tys ty­rė­jai ga­li tir­ti sa­ve, nes tą pri­pa­ži­no ir ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas. Man at­ro­do, rei­kia pa­si­rink­ti to­kį ko­mi­te­tą, kur Sei­mo na­riai ne­bu­vo pri­si­lie­tę ir ne­ga­lė­jo pri­si­lies­ti…

PIRMININKĖ. Tai ko­kį jūs siū­lo­te ko­mi­te­tą?

P. URBŠYS (MSNG). Aiš­ku, Kul­tū­ros ko­mi­te­tą.

PIRMININKĖ. Ko­kį?

P. URBŠYS (MSNG). Kul­tū­ros ko­mi­te­tą.

PIRMININKĖ. Čia juo­kau­ja­te ar kaip? (Bal­sai sa­lė­je) K. Ma­siu­lis.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Iš tik­ro rei­kė­tų ieš­ko­ti ir su­ras­ti, ger­bia­mi ko­le­gos, ko­kį ki­tą ko­mi­te­tą. Na, rei­kia taip su­ge­bė­ti va­do­vau­ti ko­mi­te­tui, kad ja­me at­si­ras­tų bai­siau­sia prieš­prie­ša ir fak­tiš­kai ne­be­ga­li­ma nor­ma­liai or­ga­ni­zuo­ti dar­bo. Taip yra įvy­kę su Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tu. Tik­rai rei­kia su­ras­ti ki­tą ko­mi­te­tą.

PIRMININKĖ. Tai ko­kį?

K. MASIULIS (TS-LKDF). Tar­ki­me, Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tą. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKĖ. Ger­bia­ma G. Bu­ro­kie­nė.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Aš tik no­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad tai yra dar­bas su slap­to­mis pa­žy­mo­mis. Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­te, aš ma­nau, tik aš ir bu­vę pir­mi­nin­kai tu­ri­me lei­di­mą dirb­ti su slap­ta me­džia­ga.

PIRMININKĖ. Ge­rai. Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­suo­ja­me. Kas už tai, kad pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas bū­tų Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas? (Bal­sai sa­lė­je) Kas už tai, kad šį Sei­mo nu­ta­ri­mą svars­ty­tų Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas?

Bal­sa­vo 95 Sei­mo na­riai: už – 77, prieš – 11, su­si­lai­kė 7. Pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas – Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas.

Šiuo klau­si­mu da­bar jau bai­gė­me ir ti­kiuo­si, kad per sa­vai­tę bus pa­teik­tas ple­na­ri­nia­me po­sė­dy­je svars­ty­ti šis klau­si­mas.

             

14.55 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo lai­ki­no­sios ty­ri­mo ko­mi­si­jos atlik­to par­la­men­ti­nio ty­ri­mo dėl ga­li­mos ne­tei­sė­tos įta­kos ir (ar) po­vei­kio Lie­tu­vos politi­kams, vals­ty­bės tar­nau­to­jams ir po­li­ti­niams pro­ce­sams Lie­tu­vo­je iš­va­dos“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-4773 (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-3 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo lai­ki­no­sios ty­ri­mo ko­mi­si­jos at­lik­to par­la­men­ti­nio ty­ri­mo dėl ga­li­mos ne­tei­sė­tos įta­kos ir (ar) po­vei­kio Lie­tu­vos po­li­ti­kams, vals­ty­bės tar­nau­to­jams ir po­li­ti­niams pro­ce­sams Lie­tu­vo­je iš­va­dos“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-4773. Pri­ėmi­mas.

Da­bar, ka­dan­gi dau­giau jo­kių siū­ly­mų nė­ra, mo­ty­vai dėl vi­so. Ke­tu­ri – už, ke­tu­ri – prieš. A. Skar­džius – už.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Va­kar STT su­lai­ky­mai, kra­tos Ge­ne­ra­li­nė­je pro­ku­ra­tū­ro­je tar­si pa­tvir­ti­no mū­sų ko­mi­si­jos iš­va­das. Gal­būt šian­die­ną ne­be­rei­kė­tų net jų tvir­tin­ti. Su­duo­tas smū­gis tei­sin­gu­mo sis­te­mai tur­būt di­des­nis, ne­gu Lie­tu­vai pa­ken­kė ši ko­ro­na­vi­ru­so pan­de­mi­ja. Apie pa­dė­tį Ge­ne­ra­li­nė­je pro­ku­ra­tū­ro­je liu­di­jo vie­šo­jo gy­ni­mo pro­ku­ro­ras K. Vag­ne­ris, bu­vęs ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro pa­va­duo­to­jas G. Ja­sai­tis, pro­ku­ro­ras J. Rėks­nys.

Pas­ta­ruo­sius de­šimt me­tų pro­ku­ra­tū­rai bu­vo už­draus­ta nag­ri­nė­ti te­mas, su­si­ju­sias su ener­ge­ti­ka. Kaip ma­to­me, šian­die­ną pro­ku­ra­tū­ra ne­nag­ri­nė­ja net ir „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ te­mos su aki­vaiz­džiai 40 mln. pa­vog­tų eu­ro­pi­nių pi­ni­gų. Pro­ku­ro­rai aiš­kiai, ne­dvip­ras­miš­kai at­sa­kė į Sei­mo na­rių klau­si­mus, jog spren­di­mai pas­ta­ruo­sius de­šimt me­tų bu­vo dik­tuo­ja­mi iš S. Dau­kan­to aikš­tės. Įvar­di­jo net as­me­nis. Šian­die­ną mes ne­ga­li­me kal­bė­ti apie ne­pri­klau­so­mą pro­ku­ra­tū­rą. Ji yra pri­klau­so­ma ir pri­klau­so­ma ne nuo par­la­men­to, ku­riam ne­tei­kia ata­skai­tų, o tie­siog nuo vie­no as­mens, bent jau bu­vu­sio as­mens, S. Dau­kan­to aikš­tė­je.

Šiuo at­ve­ju, aš ma­nau, rei­ka­lin­gi ne­ati­dė­lio­ti spren­di­mai, ką ir siū­lo ko­mi­si­ja – nau­ją ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro sky­ri­mo tvar­ką ir bū­ti­nai tu­ri bū­ti at­si­skai­to­ma tau­tos at­sto­vy­bei – par­la­men­tui. Aš ma­nau, ty­ri­mui siū­lau pri­tar­ti bent jau dėl šios prie­žas­ties. Ačiū.

PIRMININKĖ. Prieš – P. Urb­šys.

P. URBŠYS (MSNG). Lai­ki­no­ji ty­ri­mo ko­mi­si­ja, at­li­ku­si par­la­men­ti­nį ty­ri­mą dėl ga­li­mos ne­tei­sė­tos įta­kos ir po­vei­kio Lie­tu­vos po­li­ti­kams, vals­ty­bės tar­nau­to­jams ir po­li­ti­niams pro­ce­sams Lie­tu­vo­je, ne­va nu­sta­tė, kad po­li­ti­kai da­rė įta­ką kon­kre­čioms bau­džia­mo­sioms by­loms, jog aukš­to ran­go po­li­ti­kai ga­lė­jo da­ry­ti įta­ką ne­tei­sė­tam pa­rei­gū­no at­lei­di­mui ir ne­va net at­sklei­dė po­li­ti­ko šei­mos na­rio už 1 eu­rą įsi­gy­tą mi­li­jo­ni­nės ver­tės vals­ty­bi­nį skly­pą. De­ja, ko­mi­si­jos iš­va­do­se nė dėl vie­no at­ve­jo ne­ini­ci­juo­ja­mas nei kon­sti­tu­ci­nis, nei bau­džia­ma­sis įver­ti­ni­mas.

No­rė­da­mas gel­bė­ti bliūkš­tan­tį ty­ri­mą, ban­džiau sa­vo at­žvil­giu ini­ci­juo­ti kon­sti­tu­ci­nį įver­ti­ni­mą dėl ga­li­mai su­lau­žy­tos duo­tos prie­sai­kos. Jūs, dau­giau­sia Sei­mo na­rių iš val­dan­čio­sios pu­sės, tam ne­pri­ta­rė­te. Tai reiš­kia, jūs pa­tys ne­ti­ki­te tuo, kas su­ra­šy­ta ko­mi­si­jos iš­va­do­se. Tik­rai jos yra po­li­ti­nio ne­įga­lu­mo pa­vyz­dys. To­dėl, no­rė­da­mas pa­dė­ti val­dan­tie­siems iš­veng­ti pa­že­mi­ni­mo, bal­suo­siu prieš.

PIRMININKĖ. A. Ši­rins­kie­nė – už.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Aš, ko­le­gos, ti­kiuo­si, kad dau­giau jo­kia Sei­mo ko­mi­si­ja ne­bus pri­vers­ta klau­sy­tis pro­ku­ro­rų liu­di­ji­mo apie tai, kaip jiems bū­da­vo per­duo­da­mi aukš­tų vals­ty­bės va­do­vų lin­kė­ji­mai ir rei­ka­la­vi­mai nu­trauk­ti by­las, ne­vyk­dy­ti bau­džia­mo­jo per­se­kio­ji­mo, pri­im­ti vie­nus ar ki­tus pro­ce­si­nius spren­di­mus.

Ly­giai taip pat ti­kiuo­si, kad dau­giau jo­kia Sei­mo ko­mi­si­ja ne­gir­dės pa­sa­ko­ji­mų ir ne­klau­sys gar­so įra­šų, ku­riuo­se kal­ba­ma apie tai, kaip Sei­mo Pir­mi­nin­kas da­ro spau­di­mą vie­nam ar ki­tam ins­ti­tu­ci­jos va­do­vui ar ins­ti­tu­ci­jos dar­buo­to­jui iš­mes­ti iš dar­bo žmo­gų ir nu­ro­di­nė­ja, kaip rei­kia at­lik­ti tar­ny­bi­nius pa­tik­ri­ni­mus ar su­mo­kė­ti iš­ei­ti­nes kom­pen­sa­ci­jas.

Ly­giai taip pat ti­kiuo­si, kad dau­giau jo­kia ko­mi­si­ja, ku­ri bus Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­me, neiš­si­aiš­kins to­kių da­ly­kų, kad opo­zi­ci­jos ly­de­ris sa­vo ver­slo san­ty­kiuo­se tu­ri tam tik­rų pro­ble­mų, ku­rių ne­su­ge­ba pa­aiš­kin­ti, nes kaž­ko­dėl jos su­tuok­ti­nės val­do­ma įmo­nė yra par­duo­da­ma kar­tu su že­mės skly­pu ir stai­ga pa­aiš­kė­ja, kad to skly­po ir įmo­nės ver­tė yra 1 eu­ras. Aš iki šiol ne­su­pra­tau, ma­tyt, ir nie­ka­da ne­su­pra­siu, ko­dėl tie­siog bu­vo taip sun­ku at­ei­ti, pa­sa­ky­ti ko­mi­si­jai, ko­kia yra tik­ro­ji to 1 eu­ro prie­žas­tis ar­ba at­siųs­ti ele­men­ta­riai do­ku­men­tus, ku­rie pa­ro­dy­tų, kad vis­kas yra ge­rai.

Žiū­rė­da­ma vis dėl­to į at­ei­tį ir ma­ty­da­ma, kad ir pro­ku­ra­tū­ro­je, po­ky­čius, ku­rie įvy­ko va­kar, pa­tvir­ti­ndami iš es­mės tą ko­mi­si­jos kon­sta­ta­vi­mą, kad pro­ku­ra­tū­ro­je yra di­de­lių skaid­ru­mo pro­ble­mų, tai ma­ty­da­ma tuos vi­sus po­ky­čius aš tik­rai žvel­giu su lū­kes­čiu, kad vis dėl­to ko­mi­si­jos iš­va­dos leis pri­im­ti tei­sės ak­tų pa­kei­ti­mus, ku­rie pa­dė­tų iš­veng­ti to­kių tik­rai la­bai ap­mau­džių is­to­ri­jų ir si­tu­a­ci­jų.

PIRMININKĖ. E. Gent­vi­las – prieš.

E. GENTVILAS (LSF). Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas yra pa­si­sa­kęs, kad Sei­mo lai­ki­no­sios ty­ri­mo ko­mi­si­jos ga­li bū­ti su­da­ro­mos tik ypa­tin­gos svar­bos, vi­suo­me­ni­nės svar­bos, kon­sti­tu­ci­niu po­žiū­riu svar­biais klau­si­mais. Rei­kia pri­pa­žin­ti, kad kai bu­vo su­da­ro­ma ši­ta ko­mi­si­ja ir jai pa­dik­tuo­tos už­duo­tys, ta­da at­ro­dė ir skam­bė­jo, kad tai yra svar­bus klau­si­mas ir tin­ka­ma ty­ri­mą vyk­dy­ti lai­ki­no­jo­je ty­ri­mo ko­mi­si­jo­je, ta­čiau kai dėl vie­no­kių ar ki­to­kių prie­žas­čių ne­bu­vo gau­ta me­džia­ga, rei­ka­lin­ga ši­tam ty­ri­mui, ma­no siū­ly­mas skam­bė­jo – nu­trauk­ti ši­tos ko­mi­si­jos veik­lą. Ta­čiau ko­mi­si­ja, užuot bai­gu­si sa­vo veik­lą, ga­vo Sei­mo pa­lai­mi­ni­mą tęs­ti veik­lą ir štai pra­si­dė­jo to­li gra­žu ne kon­sti­tu­ci­nės ir vi­suo­me­ni­nės di­de­lės svar­bos klau­si­mų ty­ri­mas.

Po vi­so ši­to ty­ri­mo ten­ka kon­sta­tuo­ti – rim­tų re­zul­ta­tų nė­ra, yra abe­jo­nių, ku­rios ne­tu­ri ju­ri­di­nės ver­tės. Taip, jos ga­li tu­rė­ti po­li­ti­nę ver­tę kam nors, ta­čiau ju­ri­di­nės reikš­mės taip ir ne­įga­vo. Tu­riu pri­pa­žin­ti, kad gal­būt vie­nas da­ly­kas ga­lė­tų bū­ti ver­ti­na­mas kaip gana toks pro­duk­ty­vus, tai yra pro­ku­ro­rų sky­ri­mo tvar­ka, kai ren­gia­mi at­ran­kos kon­kur­sai, lai­mi vie­nas, o pa­pras­tai ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras pa­si­ren­ka ki­tą. Čia gal­būt yra tai­sy­ti­nų da­ly­kų ir ver­tė­tų ei­ti prie įsta­ty­mo pa­tai­sy­mo. Vi­si ki­ti da­ly­kai ne­tu­ri ver­tės, nė vie­no ger­bia­mo bu­vu­sio pro­ku­ro­ro liu­di­ji­mas, pa­vyz­džiui, kad jie ga­li­mai pa­ty­rė spau­di­mą iš S. Dau­kan­to aikš­tės. Ki­ti pro­ku­ro­rai to ne­pa­tvir­ti­no. Pa­ci­tuo­siu man la­bai pa­ti­ku­sią fra­zę, ku­rią pri­sta­ty­mo me­tu pa­sa­kė po­nas A. Anu­šaus­kas, – čia ne iš­va­dos, o ste­nog­ra­ma. Toks, de­ja, yra tu­ri­nys. Ką ko­mi­si­jo­je šne­kė­jo­me, tas at­si­dū­rė kaip iš­va­dos, o iš tie­sų tai yra ste­nog­ra­mos.

PIRMININKĖ. M. Na­vic­kie­nė – prieš.

M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). Klau­sant po­nios Ag­nės, ma­ne šiek tiek ste­bi­na, ypač ste­bint šian­die­nos ak­tu­a­li­jas, kai ma­to­me, kad ga­li­mai yra dangs­to­mi skan­da­lin­giau­si fak­tai apie da­bar­ti­nį mi­nist­rą, kuris ga­li­mai yra den­gia­mas net ir pa­ties prem­je­ro. Kal­bė­ti apie kaž­ko­kias skan­da­lin­gas is­to­ri­jas yra ma­žų ma­žiau­siai keis­ta, ger­bia­ma Ag­ne. Plius, man at­ro­do, jūs są­mo­nin­gai me­luo­ja­te, da­bar ką tik pa­sa­ky­da­ma dar kar­tą apie 1 eu­rą, nors aki­vaiz­du, kad ko­mi­si­jai bu­vo pa­liu­dy­ta „BaltCap In­fra­struc­tu­re“ fon­do, kad san­do­rio ver­tė yra ne 1 eu­ras, kad yra įsi­pa­rei­go­ji­mai už 1,3 mln. eu­rų. Tai ko­kia ta­da san­do­rio ver­tė? Arit­me­ti­kos pa­mo­kė­lė – 1,3 mln. eu­rų, ir tai po­niai Ag­nei bu­vo ži­no­ma, nors da­bar ji­nai tą vi­są da­ly­ką ban­do iš­trin­ti, pa­sa­ky­da­ma to­kią tie­są, ko­kia yra pa­ran­ki tik­tai jai vie­nai ar­ba vi­so ši­to ty­ri­mo, va­di­na­mo­jo ty­ri­mo, su­ma­ny­to­jams.

Pa­grin­di­nis da­ly­kas, ką no­rė­čiau pa­sa­ky­ti, kad to­kia prak­ti­ka yra la­bai ydin­ga vals­ty­bei, to­kiu bū­du po­li­tiš­kai su­si­do­ro­ti ban­do­ma ne tik­tai su ne­įtin­kan­čia opo­zi­ci­ja, bet ir su skaid­riai vei­kian­čiais pa­rei­gū­nais, tar­nau­to­jais, vals­ty­bi­nių įmo­nių dar­buo­to­jais. Ma­nau, ri­zi­ka, kad to­kiu ke­liu ši­ta val­dan­čio­ji dau­gu­ma eis ir to­liau, yra la­bai di­de­lė, ta­čiau vi­sa ši­ta ko­mi­si­ja, vi­sos ši­tos pseu­doiš­va­dos pa­ro­do tik­tai vie­ną da­ly­ką, kad yra ne­si­skai­to­ma nei su tei­se, nei su Kon­sti­tu­ci­ja. To­dėl vi­sus tuos, ku­rie šian­dien dar ga­li­te, bū­da­mi val­dan­čio­jo­je dau­gu­mo­je, bal­suo­ti lais­vai, pa­gal sa­vo va­lią ir įsi­ti­ki­ni­mus, la­bai kvie­čiu – pa­gal­vo­ki­te ir bal­suo­ki­te prieš.

PIRMININKĖ. A. Anu­šaus­kas – prieš.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Vil­tis vi­sa­da mirš­ta pas­ku­ti­nė. Ir kai gal­vo­ji, kad idio­tiz­mas jau pra­mu­ša dug­ną, ji­sai ei­na, pa­si­ro­do, vis gi­liau ir vis ran­da sau dar nau­jų dug­nų. Skai­tau ši­tą ste­nog­ra­mą. G. Ja­sai­tis at­sa­kė į klau­si­mą, ar da­rė spau­di­mą. „Ma­ne pa­žįs­ta, man ten jo­kio po­vei­kio ne­pa­si­seks pa­da­ry­ti, aš to­kių da­ly­kų ne­gir­dė­jau.“ Ki­ta da­lis: „Nie­kas spau­di­mo ne­da­rė. Ar bu­vau ver­čia­mas ve­žio­ti by­las, nie­ko ne­ga­liu pa­sa­ky­ti, nie­ko ne­ži­nau.“ Iš­va­do­je ra­šo­ma: „Ko­mi­si­ja at­sklei­dė, kad bu­vo da­ro­mas spau­di­mas.“

Tai, klau­sy­ki­te, jūs sa­vo ste­nog­ra­mą iš vi­so skai­tė­te prieš ra­šy­da­mas tas iš­va­das, ar tie­siog pa­si­ran­kio­jo­te pa­to­ges­nes fra­zes ir jas su­ra­šė­te į iš­va­dą, nors pa­ti ste­nog­ra­ma prieš­ta­rau­ja jū­sų iš­va­doms, ir dau­ge­liu at­ve­jų prieš­ta­rau­ja. Aš ma­čiau tas iš­si­pū­tu­sias akis, kai bu­vo kal­ba­ma apie įvai­rius nuo­mos kon­kur­sus, kai Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja sa­kė, kad čia vis­kas ge­rai, vis­kas pa­gal įsta­ty­mus ir vis­kas ne tik kad tei­sė­ta, bet ir ati­tin­ka vals­ty­bės in­te­re­sus. Ir aš ma­čiau tas iš­si­pū­tu­sias akis, nes jos sa­kė, kad taip ne­tu­ri bū­ti. Tu­ri bū­ti taip, kaip pa­dik­tuo­ja po­li­ti­kas A. Skar­džius ar po­li­ti­kė A. Ši­rins­kie­nė. Aš ma­nau, kad ši­tos iš­va­dos… na, ko­kios čia iš­va­dos. Tai yra nie­ka­las, ku­rį rei­kia pa­dė­ti į Sei­mo ar­chy­vą. Aš ti­kiuo­si, kad po me­tų at­si­ver­tus daug kam bus dėl to gė­da.

PIRMININKĖ. Bal­suo­ja­me. Kas pri­ta­ria­te Sei­mo nu­ta­ri­mui, bal­suo­ja­te už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja­te prieš ar­ba su­si­lai­ko­te.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 104 Sei­mo na­riai: už – 55, prieš – 40, su­si­lai­kė 9. Sei­mo nu­ta­ri­mas „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo lai­ki­no­sios ty­ri­mo ko­mi­si­jos at­lik­to par­la­men­ti­nio ty­ri­mo dėl ga­li­mos ne­tei­sė­tos įta­kos ir (ar) po­vei­kio Lie­tu­vos po­li­ti­kams, vals­ty­bės tar­nau­to­jams ir po­li­ti­niams pro­ce­sams Lie­tu­vo­je iš­va­dos“ pri­im­tas. (Gon­gas)

 

15.09 val.

Fi­nan­si­nių prie­mo­nių rin­kų įsta­ty­mo Nr. X-1024 2, 3, 30, 621, 67 straips­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4640(2) (svars­ty­mas)

 

Da­bar dar­bo­tvarkės 2-4 klau­si­mas – Fi­nan­si­nių prie­mo­nių rin­kų įsta­ty­mo 2, 3, 30, 621, 67 straips­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-4640 svars­ty­mas. Kvie­čiu į tri­bū­ną ger­bia­mą V. Ąžuo­lą, Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas. Įra­šy­tas A. Pa­lio­nis. A. Pa­lio­nio nė­ra, tai ta­da, pir­mi­nin­ke, jums rei­kia ei­ti.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to iš­va­da – pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu po svars­ty­mo. Dis­ku­si­ja. Nė­ra no­rin­čių. Svars­ty­mas. Vie­nas – už, vie­nas – prieš. Ir­gi nė­ra.

Gal ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti po svars­ty­mo? Po svars­ty­mo pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

 

15.10 val.

Ci­vi­li­nio ko­dek­so 2.79 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4574(2), Al­ter­na­ty­vių­jų ko­lek­ty­vi­nio in­ves­ta­vi­mo sub­jek­tų val­dy­to­jų įsta­ty­mo Nr. XII-1467 6 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4575(2), Ban­kų įsta­ty­mo Nr. IX-2085 9, 10, 19 ir 22 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4576(2), Cen­tri­nių kredi­to uni­jų įsta­ty­mo Nr. VIII-1682 8 ir 9 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4577(2), Drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. IX-1737 13 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4578(2), Elek­tro­ni­nių pi­ni­gų ir elek­tro­ni­nių pi­ni­gų įstai­gų įsta­ty­mo Nr. XI-1868 15 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4579(2), Far­ma­ci­jos įsta­ty­mo Nr. X-709 20 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4580(2), Finan­si­nių prie­mo­nių rin­kų įsta­ty­mo Nr. X-1024 6 ir 79 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4581(2), In­for­muo­tie­siems in­ves­tuo­to­jams skir­tų ko­lek­ty­vi­nio investa­vi­mo sub­jek­tų įsta­ty­mo Nr. XII-376 9 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4582(2), Ko­lek­ty­vi­nio in­ves­ta­vi­mo sub­jek­tų įsta­ty­mo Nr. IX-1709 6 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4583(2), Kre­di­to uni­jų įsta­ty­mo Nr. I-796 7 ir 8 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4584(2), Mo­kė­ji­mo įstai­gų įsta­ty­mo Nr. XI-549 8 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4585(2), Pro­fe­si­nio moky­mo įsta­ty­mo Nr. VIII-450 14 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4586(2), So­cia­li­nių pa­slau­gų įsta­ty­mo Nr. X-493 23 straips­nio pa­kei­ti­mo įstaty­mo projek­tas Nr. XIIIP-4587(2), Žmo­nių pa­lai­kų lai­do­ji­mo įsta­ty­mo Nr. X-1404 111 straipsnio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4588(2) (svars­ty­mas)

 

To­liau – vi­sas di­de­lis pa­ke­tas. Pir­miau­sia yra Ci­vi­li­nio ko­dek­so 2.79 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-4574(2) svars­ty­mas. Kvie­čiu į tri­bū­ną A. Ši­rins­kie­nę, Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to iš­va­da. Jei nė­ra A. Ši­rins­kie­nės, kas ga­li per­skai­ty­ti iš­va­dą?

A. NEKROŠIUS (LVŽSF). Dė­ko­ju, pir­mi­nin­ke. Ko­mi­te­tas siū­lo pri­tar­ti pa­to­bu­lin­tam Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ci­vi­li­nio ko­dek­so 2.79 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­doms. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: 11 – už, prieš ir su­si­lai­kiu­sių nė­ra.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Dėl ste­nog­ra­mos no­riu pa­sa­ky­ti, kad iš­va­dą per­skai­tė A. Ne­krošius.

Da­bar yra vi­sas pa­ke­tas ly­di­mų­jų ir svars­ty­mo sta­di­ja: nuo pro­jek­to Nr. XIIIP-4575, bai­giant pro­jek­tu Nr. XIIIP-4588. Kvie­čiu V. Ačie­nę per­skai­ty­ti Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to iš­va­dą.

V. AČIENĖ (LVŽSF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas šių me­tų ge­gu­žės 6 die­ną svars­tė mi­nė­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą, taip pat kar­tu ly­di­muo­sius ir vi­siems jiems bu­vo pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu. Aš pa­sa­kiau ir dėl ly­di­mų­jų tą pa­čią iš­va­dą, nes…

PIRMININKĖ. Su­pra­tau. Ačiū. Dis­ku­si­jo­se nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti. Po svars­ty­mo ir­gi nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu vi­sam įsta­ty­mų pa­ke­tui nuo pro­jek­to Nr. XIIIP-4574(2) im­ti­nai iki Nr. XIIIP-4588 pri­tar­ti? Pri­tar­ta po svars­ty­mo ben­dru su­ta­ri­mu.

 

15.12 val.

Įsta­ty­mo „Dėl Eu­ro­pos kon­ven­ci­jos dėl sa­vi­tar­pio pa­gal­bos bau­džia­mo­sio­se by­lo­se ant­ro­jo pa­pil­do­mo pro­to­ko­lo ra­ti­fi­ka­vi­mo“ Nr. IX-1997 3 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4436(2) (svars­ty­mas)

 

Da­bar dar­bo­tvarkės 2-6 klau­si­mas – įsta­ty­mo „Dėl Eu­ro­pos kon­ven­ci­jos dėl sa­vi­tar­pio pa­gal­bos bau­džia­mo­sio­se by­lo­se ant­ro­jo pa­pil­do­mo pro­to­ko­lo ra­ti­fi­ka­vi­mo“ 3 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-4436(2) svars­ty­mas. Kvie­čiu į tri­bū­ną R. An­dri­kį, Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas.

R. ANDRIKIS (LSDDF). Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas svars­tė įsta­ty­mo pro­jek­tą ge­gu­žės 6 die­ną. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 1, prieš 0, su­si­lai­kė 0. Už – 11, prieš – 0, su­si­lai­kė 0.

PIRMININKĖ. At­si­pra­šau, kiek už?

R. ANDRIKIS (LSDDF). 11.

PIRMININKĖ. Tai ge­rai.

R. ANDRIKIS (LSDDF). Čia blo­gai at­spaus­din­ta.

PIRMININKĖ. Iš pra­džių pa­sa­kė­te, kad 1. Dė­ko­ju. Tai­gi po svars­ty­mo ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Dis­ku­si­jo­se nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti. Po svars­ty­mo vie­nas – už, vie­nas – prieš. Ir­gi nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu po svars­ty­mo pri­tar­ti pro­jek­tui Nr. XIIIP-4436(2)? Po svars­ty­mo pri­tar­ta.

 

15.14 val.

Įsta­ty­mo „Dėl Eu­ro­pos Są­jun­gos ir Is­lan­di­jos Res­pub­li­kos bei Nor­ve­gi­jos Ka­ra­lys­tės su­si­ta­ri­mo dėl per­da­vi­mo tvar­kos tarp Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių na­rių ir Is­lan­di­jos bei Nor­ve­gi­jos ra­ti­fi­ka­vi­mo“ Nr. X-1526 2 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4397(2) (svars­ty­mas)

 

Įsta­ty­mo „Dėl Eu­ro­pos Są­jun­gos ir Is­lan­di­jos Res­pub­li­kos bei Nor­ve­gi­jos Ka­ra­lys­tės su­si­ta­ri­mo dėl per­da­vi­mo tvar­kos tarp Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių na­rių ir Is­lan­di­jos bei Nor­ve­gi­jos ra­ti­fi­ka­vi­mo“ 2 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-4397(2) svars­ty­mas. R. An­dri­kis, Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas.

R. ANDRIKIS (LSDDF). Įsta­ty­mo pro­jek­tas svars­ty­tas ge­gu­žės 6 die­ną, vien­bal­siai 11 – už pri­tar­ta įsta­ty­mo pro­jek­tui.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Po svars­ty­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Dis­ku­si­jo­je nė­ra no­rin­čių da­ly­vau­ti. Mo­ty­vai dėl vi­so. Nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti? Po svars­ty­mo pri­tar­ta pro­jek­tui Nr. XIIIP-4397(2).

 

15.15 val.

Gy­ven­to­jų re­gist­ro įsta­ty­mo Nr. I-2237 9, 10, 11, 13, 14 straips­nių pa­kei­ti­mo ir 12 straips­nio pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4421(2) (svarsty­mas)

 

Gy­ven­to­jų re­gist­ro įsta­ty­mo 9, 10, 11, 13, 14 straips­nių pa­kei­ti­mo ir 12 straips­nio pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4421(2). Svars­ty­mas. Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to iš­va­da. A. Ne­kro­šius.

A. NEKROŠIUS (LVŽSF). Dė­ko­ju, pir­mi­nin­ke. Ko­mi­te­to spren­di­mas – pri­tar­ti ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam Lie­tu­vos Res­pub­li­kos gy­ven­to­jų re­gist­ro įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo ir 12 straips­nio pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-4421(2) ir ko­mi­te­to iš­va­doms. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 10, prieš ir su­si­lai­kiu­sių nė­ra.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju, ko­le­ga. Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to iš­va­da – po svars­ty­mo pri­tar­ti. Dis­ku­si­jo­je nie­kas ne­no­ri kal­bė­ti. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu po svars­ty­mo pri­tar­ti? Pri­tar­ta po svars­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-4421(2).

 

15.16 val.

Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so 8, 28, 38 ir 82 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4262(2)ES, Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ir kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos da­ly­vių, tei­sin­gu­mo ir tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jų pa­rei­gū­nų ap­sau­gos nuo nu­si­kals­ta­mo po­vei­kio įsta­ty­mo Nr. I-1202 4 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4263(2)ES (svars­ty­mas)

 

To­liau Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so 8, 28, 38 ir 82 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4262(2). Svars­ty­mas. R. An­dri­kis, Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas. Ir ly­di­ma­sis – Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ir kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos da­ly­vių, tei­sin­gu­mo ir tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jų pa­rei­gū­nų ap­sau­gos nuo nu­si­kals­ta­mo po­vei­kio įsta­ty­mo 4 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4263(2). Svars­ty­mas. Pra­ne­šė­jas – ir­gi R. An­dri­kis. Dėl abie­jų iš kar­to pa­sa­ky­ki­te.

R. ANDRIKIS (MSNG). Dėl abie­jų. Pro­jek­tai bu­vo svars­ty­ti ba­lan­džio 29 die­ną. Ben­dru su­ta­ri­mu įsta­ty­mų pro­jek­tams pri­tar­ta. Da­ly­va­vo 10 ko­mi­te­to na­rių.

PIRMININKĖ. Dė­kui. Po svars­ty­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Dis­ku­si­ja. Nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti. Vie­nas už, vie­nas prieš po svars­ty­mo. Ne­ma­tau. Gal ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu po svars­ty­mo pri­tar­ti pro­jek­tams Nr. XIIIP-4262, Nr. XIIIP-4263? Po svars­ty­mo pri­tar­ta.

Ger­bia­mi ko­le­gos, ne­ma­tau nei mi­nist­ro M. Kviet­kaus­ko, nei A. Mon­ke­vi­čiaus. Tai gal ga­li­me, K. Gla­vec­kas pra­šė du re­zer­vi­nius klau­si­mus – re­zer­vi­niai 4.1, 4.2. Gal per tą lai­ką at­eis mi­nist­rai.

 

15.19 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2020 m. ba­lan­džio 21 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-2849 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo VIII (pa­va­sa­rio) se­si­jos dar­bų pro­gra­mos pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-4789 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

K. GLAVECKAS (LSF). La­bai ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, aš trum­pai pri­sta­ty­siu įsta­ty­mo pro­jek­tą, ne­isiu į di­de­les kal­bas. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Lie­tu­vos ban­ko įsta­ty­mo Nr. I-678 17 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Ja­me yra siū­lo­ma Lie­tu­vos ban­ko val­dy­bos pir­mi­nin­kui su­ma­žin­ti at­ly­gi­ni­mą nuo da­bar­ti­niu me­tu pen­kių pi­ni­gi­nio tar­pi­nin­ka­vi­mo įstai­gų vi­du­ti­nių mė­ne­si­nių at­ly­gi­ni­mų iki ke­tu­rių. Ir ati­tin­ka­mai 5 straips­nis. Val­dy­bos pir­mi­nin­kui at­sto­va­vi­mo ša­ly­je ir už­sie­ny­je iš­lai­doms fi­nan­suo­ti neat­si­skai­ty­ti­nai kas mė­ne­sį ski­ria­ma 15 %… kad tie at­si­skai­ty­mai bū­tų vyk­do­mi at­si­skai­ty­ti­nai, kad bū­tų ati­duo­da­ma ir fik­suo­ja­ma fi­nan­si­nė­je apy­skai­to­je, kam iš­leis­ti tie pi­ni­gai.

Kas pa­ska­ti­no to­kį tech­ni­nį siū­ly­mą? Ne pa­vy­das ar dar ko­kia nors te­ori­ja, ku­rią čia ga­li­ma iš­ves­ti, bet tai, kad 2011 me­tais, prieš dešimt me­tų, ka­i mes tu­rė­jo­me iš tik­ro pa­na­šią gi­lią fi­nan­si­nę kri­zę, tuo­me­ti­nis ban­ko val­dy­bos pir­mi­nin­kas bu­vo R. Šar­ki­nas, Vy­riau­sy­bė­je ta­da bu­vo A. Ku­bi­lius…

PIRMININKĖ. Ger­bia­mas ko­le­ga, aš la­bai at­si­pra­šau, bet jūs iš kar­to da­bar pri­sta­to­te Ban­ko įsta­ty­mo 17 straips­nio…

K. GLAVECKAS (LSF). La­bai at­si­pra­šau… taip…

PIRMININKĖ. Bet prieš tai mums rei­kė­jo dėl Sei­mo nu­ta­ri­mo pa­pil­dy­ti se­si­jos dar­bų pro­gra­mą. Jei­gu tam pri­tar­si­me, tik ta­da jūs ga­li­te pri­sta­ty­ti.

K. GLAVECKAS (LSF). Su­pra­tau. Aš la­bai…

PIRMININKĖ. Gal vie­nu sa­ki­niu – jūs tie­siog no­ri­te pa­pil­dy­ti Ban­ko įsta­ty­mu ši­tą Sei­mo nu­ta­ri­mą.

K. GLAVECKAS (LSF). Taip, aš siū­lau pa­pil­dy­ti mū­sų dar­bą ši­tuo įsta­ty­mu, nes, kaip mi­nė­jau, si­tu­a­ci­ja iš tik­ro yra be­veik be­si­kar­to­jan­ti kaip 2008–2009 me­tais, ir so­li­da­ru­mas aukš­čiau­sių tar­nau­to­jų ir di­džiau­sias al­gas gau­nan­čių, ypač vals­ty­bės tar­nau­to­jų, yra tie­siog, ma­no su­pra­ti­mu, ga­li­mas ir bū­ti­nas, nes tas lai­ko­tar­pis yra vie­no­dai sun­kus. Aš ma­nau, kad yra ver­ta pa­svars­ty­ti įtrau­kiant į dar­bo­tvarkę ir pa­tei­kiant mū­sų pa­siū­ly­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, tie, ku­rie už­si­ra­šė­te klaus­ti, tai jūs dėl Sei­mo nu­ta­ri­mo? Ar dėl Ban­ko įsta­ty­mo? Aš taip ir­gi įsi­vaiz­da­vau. O kas dėl Sei­mo nu­ta­ri­mo yra? M. Ma­jaus­kas no­ri klaus­ti.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Pa­li­ki­te mums su­for­mu­luo­ti to­kius klau­si­mus, ko­kie, mes ma­no­me, tin­ka­mi.

Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, ar ga­li­te pa­sa­ky­ti, ko­dėl jūs ini­ci­juo­ja­te to­kį įsta­ty­mo pa­kei­ti­mą pra­dė­da­mas ne nuo sa­vęs, ne nuo mi­nist­rų, Mi­nist­ro Pir­mi­nin­ko, Sei­mo Pir­mi­nin­ko ar Pre­zi­den­to, bet Lie­tu­vos ban­ko? Ačiū.

K. GLAVECKAS (LSF). Dėl pa­pras­to da­ly­ko. Jei­gu jūs kal­ba­te apie al­gų dy­dį, tai Pre­zi­den­to ir Mi­nist­ro Pir­mi­nin­ko al­gos yra daug­kart že­mes­nės ne­gu Lie­tu­vos ban­ko pir­mi­nin­ko, bet, aiš­ku, tai nė­ra pa­grin­di­nis ar­gu­men­tas, nes dau­gu­mo­je pa­sau­lio vals­ty­bių ir Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių iš tik­ro ban­kų pir­mi­nin­kų, val­dy­to­jų, gu­ber­na­to­rių al­gos yra gerokai di­des­nės. O pas mus si­tu­a­ci­ja, be to, kaip aš sa­kiau, yra kri­zi­nė, ar­tė­jan­ti į di­džiu­les pro­ble­mas, ir ta­me kon­teks­te iš tik­ro bū­tų pro­tin­ga kal­bė­ti apie di­džiau­sių al­gų su­ma­ži­ni­mą, tu­riu ome­ny val­dy­bos pir­mi­nin­ko.

Kas lie­čia Sei­mo na­rius, tai bu­vo siū­ly­mų su­ma­žin­ti ir at­si­sa­ky­ti ir rep­re­zen­ta­ci­nių iš­lai­dų, ir ki­tų, bet, at­ro­do, vi­sa tai ne­įvy­ko. No­riu pa­sa­ky­ti, kad Sei­mo na­rio at­ly­gi­ni­mas yra maž­daug ke­tu­ris kar­tus ma­žes­nis ne­gu ban­ko val­dy­bos na­rio. Tai­gi…

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, ger­bia­mi Sei­mo na­riai, dar kar­tą sa­kau – mes da­bar kal­ba­me apie Sei­mo nu­ta­ri­mą, ar įtrauk­ti į pa­va­sa­rio se­si­jos dar­bų pro­gra­mą, o kal­ba­te jau ir klau­sia­te apie Ban­ko įsta­ty­mą. Dar kar­tą sa­kau, ar yra no­rin­čių klaus­ti apie Sei­mo nu­ta­ri­mą? (Bal­sai sa­lė­je) Nė­ra. Ta­da po pa­tei­ki­mo vie­nas – už, vie­nas – prieš. M. Ma­jaus­kas – prieš.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Mie­li ko­le­gos, aš ma­nau, kad čia yra toks pi­gus po­pu­liz­mas šva­riu pa­vi­da­lu. Kaip ir mi­nė­jau, mes kaž­ko­dėl vi­siš­kai ne­dis­ku­tuo­ja­me apie Sei­mo na­rių at­ly­gi­ni­mus, mi­nist­rų at­ly­gi­ni­mus, Mi­nist­ro Pir­mi­nin­ko, Sei­mo Pir­mi­nin­ko, bet pra­de­da­me nuo Lie­tu­vos ban­ko pir­mi­nin­ko. Ar tai nė­ra tie­siog toks sal­dus kerš­tas už nuo­sek­lią, pe­ri­odi­nę šios val­džios kri­ti­ką? Aš ma­nau, kad toks spren­di­mas yra po­pu­lis­ti­nis, jis ne­duos jo­kio re­zul­ta­to, ir kvie­čiu bal­suo­ti prieš.

PIRMININKĖ. V. Rin­ke­vi­čius no­ri pa­si­sa­ky­ti už Sei­mo nu­ta­ri­mą.

V. RINKEVIČIUS (LVŽSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Nie­kaip ne­ga­lė­čiau K. Gla­vec­ko pa­va­din­ti po­pu­lis­tu – pro­fe­so­rius, Ne­pri­klau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­ras. Mes vie­na­me ko­mi­te­te dir­ba­me, vi­sa­da kal­ba ir spren­džia ra­cio­na­liai, ir bal­suo­ja kaip tos sri­ties aukš­tos kva­li­fi­ka­ci­jos spe­cia­lis­tas Tie­siog aš ti­kiu juo. Jis ma­to čia pro­ble­mą ir aš pri­ta­riu, ir siū­lau bal­suo­ti už.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­suo­ja­me. Kas už tai, kad bū­tų po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo se­si­jos dar­bų pro­gra­mos pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo pro­jek­tui.

Bal­sa­vo 87 Sei­mo na­riai: už – 58, prieš – 11, su­si­lai­kė 18. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta. Svars­ty­mas. Dis­ku­si­jų nė­ra. (Bal­sai sa­lė­je) Ar yra? (Šur­mu­lys sa­lė­je) M. Ma­jaus­kas. Pra­šau dis­ku­tuo­ti. Dėl Sei­mo nu­ta­ri­mo, ne dėl Ban­ko įsta­ty­mo.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Mie­li ko­le­gos, aš ma­nau, kad ne­rei­kia to­kio Sei­mo nu­ta­ri­mo ir mes ne­tu­rė­tu­me dis­ku­tuo­ti to­kiais klau­si­mais. Pa­teik­siu ke­le­tą ar­gu­men­tų.

Pir­ma. Pui­kiai ži­no­me, kad, su­ma­ži­nę Lie­tu­vos ban­ko va­do­vo at­ly­gi­ni­mą, mes pen­si­jų ne­pa­di­din­si­me. Vis­kas, ką pa­da­ry­si­me, – tai pa­ro­dy­si­me sa­vo vals­tie­tiš­ką rau­me­nį prieš ne­pri­klau­so­mą Lie­tu­vos fi­nan­sų sis­te­mos sta­bi­lu­mą už­tik­ri­nan­čią ins­ti­tu­ci­ją.

An­tra. Man at­ro­do, kad la­bai ne­nuo­sek­lu. Kaip mi­nė­jau, nei prem­je­ras, nei mi­nist­rai, nei Sei­mo Pir­mi­nin­kas, nei jūs, ger­bia­mi Sei­mo na­riai, ne­si­i­ma­te ma­žin­ti sau at­ly­gi­ni­mo, bet kaž­ko­dėl nu­si­tai­ko­te į Lie­tu­vos ban­ko pir­mi­nin­ką.

Tre­čia. Jei­gu tiks­las iš tik­rų­jų yra pa­ro­dy­ti kryp­tį ir ma­žin­ti vals­ty­bės tar­ny­bo­je at­ly­gi­ni­mus, man at­ro­do, to­kia kryp­tis kri­zės me­tu nė­ra pa­rem­ta eko­no­mi­ne lo­gi­ka, nes tu­ri­me di­din­ti iš­lai­das, ska­tin­ti vi­suo­me­ni­nę pa­klau­są ir ska­tin­ti eko­no­mi­ką.

Ket­vir­ta. Jūs pui­kiai ži­no­te, o jei­gu ne­ži­no­te, aš kvie­čiu pa­si­skai­ty­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos su­tar­tį, ku­rio­je pa­ra­šy­ta, kad ka­den­ci­jos vi­du­ryje ban­ko va­do­vo at­ly­gi­ni­mo ma­žin­ti ne­ga­li­ma. Tai ga­li­ma pa­da­ry­ti tik su Eu­ro­pos Cen­tri­nio Ban­ko ži­nia. Tai­gi tai bū­tų dar vie­nas po­pu­lis­ti­nis žings­nis, ku­ris ne­duo­tų jo­kio re­zul­ta­to.

Penk­ta. Kvie­čiu at­kreip­ti dė­me­sį, kad Lie­tu­vos ban­ko pir­mi­nin­ko at­ly­gi­ni­mas yra vie­nas ma­žiau­sių šia­me re­gio­ne ir, pri­ėmę jį dar su­ma­žin­ti, mes tik­rai iš­kreip­si­me vi­są si­tu­a­ci­ją.

Pa­bai­goje. Ma­no ne­di­de­lė pa­tir­tis sa­ko, kad de­rė­tis su va­do­vais rei­kia ne dėl at­ly­gi­ni­mų, o dėl re­zul­ta­tų, nes pi­gi val­džia la­bai bran­giai kai­nuo­ja. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju ko­le­gai. Da­bar po svars­ty­mo vie­nas – už, vie­nas – prieš. A. Anu­šaus­kas – už.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Tu­riu pa­sa­ky­ti, ap­skri­tai idė­ja yra svars­ty­ti­na, bet ne dėl to, kad tai yra ban­ko pir­mi­nin­kas ar prem­je­ras. Aš ma­nau, kad kai Sei­mas kal­ba apie at­ly­gi­ni­mus, tu­ri pra­dė­ti kal­bė­ti ap­skri­tai apie vi­są sis­te­mą. Pa­si­žiū­rė­ki­te, Sei­mo na­riai už­dir­ba 2 tūkst. eurų, rei­kė­tų vis dėl­to orien­tuo­tis į šį at­ly­gi­ni­mą kaip ba­zi­nį. Ga­li vir­šy­ti dvi­gu­bai, tri­gu­bai vyk­do­mo­sios val­džios at­ly­gi­ni­mai. Tai yra sis­te­ma tu­ri bū­ti vi­siems aiš­ki, to­dėl rei­kia svars­ty­ti tai, bet ne vie­no pa­rei­gū­no kai­liu duo­ti tai pa­jus­ti. Kal­bė­ti apie tai ga­li­ma ir bū­ti­na, ta­čiau pa­brė­žiu – tai tu­ri bū­ti sis­te­mi­nis po­žiū­ris, kal­bant apie vi­sus: nuo po­li­ti­kų iki pa­rei­gū­nų, ne­iš­ski­riant vie­no. Šiuo at­ve­ju aš tik pri­ta­riu kryp­čiai, bet ne vie­no žmo­gaus, vie­no pa­rei­gū­no iš­sky­ri­mui.

PIRMININKĖ. M. Ma­jaus­kas – prieš.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Man at­ro­do, kad vis dėl­to rei­kia skai­ty­ti įsta­ty­mus ir rei­kia su­pras­ti, kaip vei­kia dar­bo rin­ka. Mes ne­ga­li­me vi­sų mau­ti ir re­gu­liuo­ti pa­gal vie­ną kur­pa­lį. Sei­mo na­rių vie­nas at­ly­gi­ni­mas ir Sei­mo na­rių dar­bas vie­nas. Ne­ži­nau, ko­kia da­lis iš čia iš­ėju­sių Sei­mo na­rių ga­li ti­kė­tis rin­ko­je to­kio pa­ties at­ly­gi­ni­mo, ko­kį gau­na da­bar, ta­čiau Lie­tu­vos ban­ko va­do­vas, iš­ėjęs į dar­bo rin­ką, tik­rai ga­lė­tų gau­ti ge­ro­kai di­des­nį, nei jis gau­na da­bar. To­dėl jo at­ly­gi­ni­mas tu­ri bū­ti ly­gi­na­mas ir nu­sta­ty­tas ne pa­gal vals­ty­bės tar­ny­bos vi­dur­kį ar ko­e­fi­cien­tą, o pa­gal tai, kiek mo­ka fi­nan­sų rin­ko­je to­kio ly­gio eks­per­tams ir va­do­vams. Man at­ro­do, to­kia dis­ku­si­ja ap­skri­tai yra ne­pra­smin­ga ir po­pu­lis­tiš­ka, to­dėl kvie­čiu bal­suo­ti prieš.

PIRMININKĖ. Bal­suo­ja­me po svars­ty­mo.

Bal­sa­vo 89 Sei­mo na­riai: už – 58, prieš – 13, su­si­lai­kė 18. Pri­tar­ta po svars­ty­mo. Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo – K. Gla­vec­kas.

K. GLAVECKAS (LSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, pa­sta­bos, ku­rios bu­vo sa­ko­mos ko­le­gos apie tai, kad čia yra po­pu­liz­mas, iš tik­rų­jų at­min­ties sto­ka ir trū­ku­mas. Kai bu­vo 2011 me­tai ir kai pats My­ko­las bu­vo po­no A. Ku­bi­liaus pa­ta­rė­ju, mes da­rė­me tai, kad su­ma­ži­no­me, spau­dė­me Lie­tu­vos ban­ko pir­mi­nin­ką su­ma­žin­ti at­ly­gi­ni­mus, nes at­ly­gi­ni­mas bu­vo per di­de­lis tuo lai­ko­tar­piu to­je si­tu­a­ci­jo­je. Čia kal­ba­ma ne apie po­pu­liz­mą, bet kal­ba­ma apie so­li­da­ru­mą, ku­ris vie­naip ar ki­taip ga­lė­tų bū­ti pa­ro­dy­tas. Jū­sų kal­ti­ni­mai iš tik­rų­jų yra to­kio pri­mi­ty­vaus ly­gio, kad apie juos dis­ku­tuo­ti ne­ver­ta. Jūs kal­ba­te, kad Eu­ro­pos Cen­tri­nis Ban­kas tu­ri duo­ti lei­di­mą su­ma­žin­ti at­ly­gi­ni­mą. Kur tai pa­ra­šy­ta? Pa­žiū­rė­ki­te pa­tys, pa­skai­ty­ki­te do­ku­men­tus, kam už­si­im­ti to­kia de­ma­go­gi­ja, ku­rios nė­ra gy­ve­ni­me.

PIRMININKĖ. Ge­rai. Pri­ėmi­mas. Vie­nas straips­nis. Ga­li­me pri­tar­ti? Dė­kui. A. Gu­mu­liaus­kas pri­ėmi­mo sta­di­jo­je už.

A. GUMULIAUSKAS (LVŽSF). La­bai ačiū. Aš tik no­riu pa­sa­ky­ti, kad tie, ku­rie aiš­ki­na, kad čia val­dan­čių­jų kerš­tas ban­ko pir­mi­nin­kui, tu­rė­tų pa­si­žiū­rė­ti, kas gi yra šio pro­jek­to sig­na­ta­rai. Vals­tie­čių čia yra ma­žu­ma. To­dėl neš­ne­kė­ki­me ne­tie­sos ir tik­rai ne­skleis­ki­me de­ma­go­gi­jos.

PIRMININKĖ. M. Ma­jaus­kas – prieš.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Jūs la­bai tei­sin­gai pa­ste­bė­jo­te. Aš la­bai ti­kiuo­si, kad ko­le­gos S. Gent­vi­las, A. Bi­lo­tai­tė, R. Pet­raus­kie­nė at­si­ims sa­vo pa­ra­šus po šiuo pro­jek­tu, nes, kaip ir mi­nė­jau, man at­ro­do, kad jis ne­duos jo­kio re­zul­ta­to, o tik pa­ro­dys to­kią leng­vą po­pu­liz­mo do­zę prieš rin­ki­mus. Ir at­kreip­siu dė­me­sį, kad Lie­tu­vos ban­ko va­do­vo at­ly­gi­ni­mas yra nu­sta­to­mas įsta­ty­mu ir at­si­re­miant į tai, ką gau­na fi­nan­sų rin­kos da­ly­viai, tai yra pen­ki fi­nan­sų rin­kos vi­du­ti­nio spe­cia­lis­to, rin­kos da­ly­vio at­ly­gi­ni­mai. Taip yra nu­sta­ty­ta įsta­ty­mu. Ne pa­gal vals­ty­bės tar­nau­to­ją, ne pa­gal tei­si­nin­ką, ne pa­gal Sei­mo na­rį, o pa­gal fi­nan­sų rin­kos spe­cia­lis­to at­ly­gi­ni­mą. Toks tu­ri bū­ti nu­sta­ty­tas at­ly­gi­ni­mas, ku­ris mo­ty­vuo­tų dirb­ti ir mo­ty­vuo­tų ne­im­ti ky­šių, dirb­ti Lie­tu­vos gy­ven­to­jų nau­dai. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Bal­suo­ja­me. Kas už tai, kad bū­tų pa­pil­dy­ta dar­bų pro­gra­ma, bal­suo­ja­te už Sei­mo nu­ta­ri­mą, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja­te prieš ar­ba su­si­lai­ko­te.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 88 Sei­mo na­riai: už – 59, prieš – 11, su­si­lai­kė 18. Sei­mo nu­ta­ri­mas „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo VIII (pa­va­sa­rio) se­si­jos dar­bų pro­gra­mos pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo pri­im­tas. (Gon­gas)

 

15.34 val.

Lie­tu­vos ban­ko įsta­ty­mo Nr. I-678 17 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4788 (pa­tei­ki­mas)

 

Ger­bia­mas K. Gla­vec­kas jau pri­sta­tė Ban­ko įsta­ty­mo 17 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą, bet bu­vo daug už­si­ra­šiu­sių klaus­ti. Ger­bia­mas Gla­vec­kai, pra­šom į tri­bū­ną.

To­liau po­sė­džiui pir­mi­nin­kau­ja Sei­mo Pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas J. Lie­sys. Klau­sia M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Kęs­tu­ti…

K. GLAVECKAS (LSF). Pro­fe­so­riau – tau. Ačiū. (Plo­ji­mai)

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Aš jus la­bai ge­rai pri­si­me­nu. Gal prieš 20 me­tų žiū­rė­jau kaip į to­kį rim­tą džen­tel­me­ną spor­to klu­be, vė­liau skai­ty­da­vau jū­sų eko­no­mi­nius pa­si­sa­ky­mus. Bet at­ėjus čia, į Sei­mą, jūs esa­te vie­nas di­džiau­sių mano nu­si­vy­li­mų. Tai, ką ma­tau prieš sa­ve, tai yra pi­gus po­pu­liz­mas, ko tik­rai ne­si­ti­kė­jau iš jū­sų. Jūs ir­gi tą pui­kiai ži­no­te. Jūs ži­no­te, kad su­ma­žin­ti at­ly­gi­ni­mo jam ka­den­ci­jos vi­du­ryje ne­ga­li­ma, ta­čiau jūs vis tiek tai da­ro­te. Ma­no klau­si­mas jums. Ar esa­te su­si­pa­ži­nęs su Eu­ro­pos Są­jun­gos su­tar­ti­mi, ku­ri ne­lei­džia ka­den­ci­jos  vi­du­ryje be Eu­ro­pos Cen­tri­nio Ban­ko ži­nios su­ma­žin­ti cen­tri­nio ban­ko va­do­vui at­ly­gi­ni­mą? Ačiū.

K. GLAVECKAS (LSF). Ga­liu pa­sa­ky­ti tiek, kad vi­sų pir­ma toks kal­bė­ji­mo to­nas tie­siog yra ne­pa­do­rus. Bet aš no­riu pa­sa­ky­ti vie­ną es­mi­nį da­ly­ką, kad na­cio­na­li­niai įsta­ty­mai, na­cio­na­li­nė tei­sė ga­li pa­ko­re­guo­ti ir cen­tri­nio ban­ko va­do­vo at­ly­gi­ni­mą, ta­čiau ban­ko va­do­vo tei­sė lie­ka ap­skųs­ti tą spren­di­mą. Bet dar kar­tą pri­me­nu 2011 me­tus, ka­i jūs ir mes kar­tu su­ma­ži­no­me nuo 6 iki 5 vi­du­ti­nį ko­e­fi­cien­tą, pa­gal ku­rį skai­čiuo­ja­ma Lie­tu­vos ban­ko pir­mi­nin­kui. Tai vi­sus kal­ti­ni­mus pra­šom sau siųs­ti. Bū­ki­te nors kiek nuo­sek­lus. Tą, ką jūs siū­lo­te ir sa­ko­te, yra lyg ir tie­sa, bet iš tik­ro at­virkš­čia lo­gi­ka to, kas iš tik­ro yra.

PIRMININKAS (J. LIESYS, LSF). Jū­sų dar no­ri klaus­ti S. Jo­vai­ša. Pra­šom.

S. JOVAIŠA (TS-LKDF). La­bai ačiū. Pir­miau­sia pra­dė­čiau nuo at­sa­ky­mo ko­le­gai ger­bia­mam V. Rin­ke­vi­čiui, ku­ris sa­ko, kad šis žmo­gus ne iš val­dan­čių­jų. Ger­bia­mas Vik­to­rai, kei­čia­si žmo­nės. Jis, be­je, ger­bia­mas pro­fe­so­rius, vi­sa­da pa­lai­ko biu­dže­tą, ne taip, kaip opo­zi­ci­ja. Bet aš da­bar pro­fe­so­riaus no­rė­čiau pa­klaus­ti. Jūs sto­vi­te čia, kad ir su kau­ke, bet dar vis li­be­ra­las, ar ne, o iš akių – rau­do­no­ji auš­ra. Pa­aiš­kin­siu. Jūs tie­siog maž­daug Spa­lio re­vo­liu­ci­jos dva­sia no­ri­te at­im­ti iš ­ko nors. Jei­gu jūs re­mia­tės ko­kiais nors blo­gais pa­vyz­džiais, ku­rie bu­vo anks­čiau, tai gal ne­de­rė­tų to da­ry­ti pa­gal jū­sų sta­tu­są. Pra­šom man atsakyti, ko­dėl mes ta­da ne­pra­de­da­me nuo sa­vęs, nuo prem­je­ro, o iš­si­ren­ka­me vie­ną kurį nors, ku­ris dau­giau už­dir­ba šiais lai­kais, at­im­ki­me iš to, ku­ris gau­na dau­giau. Tai tik­rai ne­pa­do­ru.

K. GLAVECKAS (LSF). Ger­bia­mas ko­le­ga, jūs tur­būt pui­kiai su­pran­ta­te, kad at­ei­na sun­kus lai­ko­tar­pis ir tos kri­zės pa­bai­ga vi­siš­kai ne­aiš­ki, kaip ir 2008 me­tais. Na­tū­ra­lu, kad pir­mas žvilgs­nis vi­suo­met kren­ta į tuos ar­ba į tą, kas dau­giau­siai są­ly­gi­nai gau­na. Funk­ci­jos, ku­rias at­lie­ka… Tai šiuo at­ve­ju siū­ly­mas su­ma­žin­ti Lie­tu­vos ban­ko pir­mi­nin­ko, val­dy­bos pir­mi­nin­ko, at­ly­gi­ni­mą nė­ra koks nors kerš­tas ar dar kas nors, bet tie­siog pri­mi­ni­mas tos si­tu­a­ci­jos, ku­ri bu­vo prieš dešimt me­tų, kad at­ei­na sun­kūs lai­kai, iš tik­ro sun­kūs lai­kai fi­nan­siš­kai, ir kad ga­li­ma de­monst­ruo­jant so­li­da­ru­mą tru­pu­tį su­ma­žin­ti tą at­ly­gi­ni­mą, su­si­ma­žin­ti. Štai kur yra es­mė. O ne tai, kad at­im­tume iš ko nors ir per­da­lin­tume. K. Mark­sas apie tai su­kū­rė pri­de­da­mo­sios ver­tės te­ori­ją ir pa­vy­do te­ori­ją, tai čia tik­rai nė­ra tos te­ori­jos. Čia yra pa­pras­čiau­sias siū­ly­mas, ku­ris vie­naip ar ki­taip iš­kren­ta iš tos ei­lu­tės, nes Mi­nist­ras Pir­mi­nin­kas ir Pre­zi­den­tas, ku­rie gau­na perpus ma­žes­nę al­gą, są­ly­gi­nai yra, na, pa­tys su­pran­ta­te.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Klau­sia A. Sa­la­ma­ki­nas.

A. SALAMAKINAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas pro­fe­so­riau, aš iš jū­sų ko­le­gų eko­no­mis­tų gir­džiu ki­tus ter­mi­nus, kad pi­ni­gai bus mė­to­mi iš ma­lūns­par­nio ir kad tai yra la­bai ge­rai. Kad kuo dau­giau iš­lei­si­me, tuo ge­riau gy­ven­si­me. Kal­ba jie vie­no­dai. Aš ne­ži­nau, aš ir­gi tos nuo­mo­nės, kad ­kiek nors rei­kia tau­py­ti. O aš su­si­da­riau nuo­mo­nę, kad pa­ge­rian­tis žmo­gus lai­mė­jo auk­so puo­dą šiuo me­tu ir pra­de­da gy­ven­ti pa­gal tą ga­li­my­bę, pa­gal tą auk­so puo­dą. Kaip jums at­ro­do, kaip tas vis­kas ko­re­liuo­ja? Mė­tome iš ma­lūns­par­nio, ką no­ri, tą da­ro.

K. GLAVECKAS (LSF). Taip, ger­bia­mas ko­le­ga, pra­ei­ta kri­zė bu­vo spren­džia­ma tau­pant ir pjau­nant vi­sas iš­lai­das, o ši kri­zė są­ly­gi­nai Eu­ro­po­je ir pa­sau­ly­je spren­džia­ma bars­tant pi­ni­gus iš ma­lūns­par­nio ar dar kaip nors ne­tiks­liai… Bet tas bars­ty­mas, tie tri­li­jo­nai do­le­rių ar­ba eu­rų, ku­rie bus įlie­ti į eko­no­mi­ką, pa­sko­lin­ti, iš­da­lin­ti ar ki­to­kiu bū­du in­ves­tuo­ti, juos rei­kės vie­naip ar ki­taip ati­dirb­ti. Pa­di­dė­ju­si vals­ty­bės sko­la aki­vaiz­džiai nuo tam tik­rų iki tam tik­rų pro­cen­tų ne­bus toks ge­ras da­ly­kas, ku­rio ne­rei­kės mo­kė­ti, bet už ku­rį rei­kės at­si­skai­ty­ti.

Aš ma­nau, kad pi­ni­gų tau­py­mas ir in­ves­ta­vi­mas yra du da­ly­kai, ku­riuos ga­li­ma at­skir­ti. To­kiu at­ve­ju ši­tas pa­vyz­dys yra tik pa­ska­ti­ni­mas, kad ­kiek nors bū­tų tau­po­ma vals­ty­bės lė­šų iš­lai­dų, taip pat ir ban­kų iš­lai­dų, jie ga­lė­tų dau­giau įneš­ti į Lie­tu­vos biu­dže­tą, nes ban­kų įna­šas į Lie­tu­vos biu­dže­tą su­da­ro apie 11 mln. eu­rų, kai prieš dau­ge­lį me­tų jis bū­da­vo 200–300 mln. li­tų, mes tai pui­kiai vi­si ži­no­me. Ir už tai, kad ban­kų veik­la vie­naip ar ki­taip da­bar la­bai ska­ti­na­ma ar­ba bent jau ne­truk­do­ma jai di­di­nant iš­lai­das ne­di­din­ti pa­ja­mų… Štai kur yra pro­ble­ma.

PIRMININKAS. Klau­sia…

K. GLAVECKAS (LSF). Na­tū­ra­lu, tiek daug yra gy­nė­jų.

PIRMININKAS. Klau­sia A. Bi­lo­tai­tė.

A. BILOTAITĖ (TS-LKDF). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau, kiek ži­nau, Lie­tu­vos ban­ke dar­buo­ja­si tik­rai ne­ma­žas bū­rys žmo­nių, per 600. Gal jūs ga­lė­tu­mė­te pa­ko­men­tuo­ti, ko­kie bū­tų at­ly­gi­ni­mų vi­dur­kiai kiek­vie­no dar­buo­to­jo, pa­ly­gin­ti su va­do­vo at­ly­gi­ni­mu? Ir ap­skri­tai, kaip jūs ver­ti­na­te šios ins­ti­tu­ci­jos veik­los efek­ty­vu­mą, fi­nan­sus, kaip jūs ga­lė­tu­mė­te pa­ko­men­tuo­ti?

K. GLAVECKAS (LSF). Ma­nau, kad Lie­tu­vos ban­kas iš tik­ro at­lie­ka sa­vo funk­ci­jas. Vi­du­ti­nis že­mes­nių ka­te­go­ri­jų spe­cia­lis­tų at­ly­gi­ni­mas yra apie 1 tūkst. 200, aiš­ku, val­dy­bos na­rio – apie 10 tūkst., val­dy­bos pir­mi­nin­ko dar di­des­nis 10 % ir dar plius 15 %. Pa­gal ši­tą klau­si­mą nė­ra taip ak­tu­a­lu. Es­mė yra ta, kad ban­ko pa­grin­di­nė funk­ci­ja da­bar­ti­niu me­tu, tiks­las yra kai­nų prie­žiū­ra ar­ba, ki­taip sa­kant, in­flia­ci­jos val­dy­mas. O dau­ge­lis ki­tų cen­tri­nių ban­kų da­bar­ti­niu me­tu… ir ap­skri­tai vyks­ta dis­ku­si­ja, kad cen­tri­nis ban­kas, tu­rė­da­mas pa­grin­di­nę la­bai di­de­lę fi­nan­si­nę plat­for­mą, ga­lė­tų pri­im­ti ir jam ga­lė­tų bū­ti ski­ria­ma ir dau­giau funk­ci­jų. Pa­vyz­džiui, eko­no­mi­kos au­gi­mo pri­žiū­rė­ji­mo, taip pat dar­bo jė­gos, už­im­tu­mo funk­ci­ja, kas yra, pa­vyz­džiui, FEDʼe ar­ba ki­to­se sis­te­mo­se.

Jei­gu tos funk­ci­jos iš­si­plės­tų, ta­da ki­taip at­ro­dy­tų tas dar­bas, o da­bar, ka­dan­gi tos funk­ci­jos ne­iš­plės­tos, mo­ne­ta­ri­nę po­li­ti­ką iš es­mės vyk­do Eu­ro­pos Cen­tri­nis Ban­kas, Lie­tu­va vyk­do šio­kią to­kią mo­ne­ta­ri­nę po­li­ti­ką, bet la­bai siau­rą, tai fak­tiš­kai tas skir­tu­mas tarp al­gų ir tos di­de­lės al­gos val­di­nin­kams šiuo me­tu, kar­to­ju, šiuo me­tu, esant to­kiai si­tu­a­ci­jai, kai mes vi­si ei­na­me į tau­py­mo re­ži­mą ir in­ves­ta­vi­mą, iš tik­ro bū­tų la­bai ge­ras pa­vyz­dys vi­siems ki­tiems, ku­rie pri­si­dė­tų prie ši­tų pro­ble­mų spren­di­mo.

PIRMININKAS. Klau­sia A. Ar­mo­nai­tė.

A. ARMONAITĖ (MSNG). Dė­ko­ju. Pro­fe­so­riau, jūs ir jū­sų frak­ci­ja jau ne pir­mą kar­tą de­monst­ruo­ja su­si­rū­pi­ni­mą fi­nan­si­ne ša­lies si­tu­a­ci­ja. Jūs siū­lė­te at­si­sa­ky­ti kan­ce­lia­ri­nių iš­lai­dų, da­bar siū­lo­te Lie­tu­vos ban­ko va­do­vo at­ly­gi­ni­mą su­ma­žin­ti. Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja iš­da­li­no par­ti­joms 3 mln. eu­rų do­ta­ci­jų, štai Li­be­ra­lų są­jū­džiui at­sei­kė­jo 270 tūkst. eu­rų, ki­toms par­ti­joms dar dau­giau. Tai gal rei­kė­tų pa­si­žiū­rė­ti ir čia, gal prieš rin­ki­mus rei­kė­tų at­si­sa­ky­ti tų do­ta­ci­jų ir ei­ti ben­drau­ti su žmo­nė­mis, ne­taš­ky­ti pi­ni­gų, o ati­duo­ti juos, na, jū­sų ir mū­sų rin­kė­jams?

K. GLAVECKAS (LSF). Pri­ta­riu, Auš­ri­ne, čia yra tik vie­nas iš mo­men­tų, sig­na­las. Iš tik­ro rei­kė­tų in­ven­to­ri­zuo­ti vi­sas iš­lai­das, ku­rios yra ne­efek­ty­vios ir per­tek­li­nės, nes at­ei­na ki­ti lai­kai. Aš ma­nau, kad vi­si su tuo su­tiks.

PIRMININKAS. Ir klau­sia I. Ši­mo­ny­tė.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Pro­fe­so­riau, čia daug bu­vo pa­sa­ky­ta da­ly­kų, ku­rie to­kie, ži­no­te, se­lek­ty­vi min­tis, kaip sa­ky­da­vo A. Ku­bi­lius. 2008 me­tais, kai mud­viem te­ko čia ga­na sun­kius da­ly­kus dirb­ti, tai tur­būt tuo­met Sei­mas pir­miau­sia pra­dė­jo nuo sa­vęs ir ge­rai ap­mo­ka­mi vals­ty­bės tar­nau­to­jai taip pat pra­dė­jo nuo sa­vęs. O ban­ko pir­mi­nin­kas tuo me­tu sa­va­ran­kiš­kai, tie­siog so­li­da­ri­zuo­da­ma­sis su ki­tais, pri­ėmė spren­di­mą da­lies sa­vo al­gos at­si­sa­ky­ti. 2011 me­tais, apie ku­riuos jūs da­bar kal­ba­te, taip pat at­ly­gi­ni­mas bu­vo su­ma­žin­tas, bet prieš nau­jo pir­mi­nin­ko ka­den­ci­ją, nes ki­taip pa­gal Eu­ro­pos Są­jun­gos tei­sės ak­tus su­ma­žin­ti ban­ko pir­mi­nin­ko at­ly­gi­ni­mo yra ne­įma­no­ma. At­sa­ky­ki­te man į klau­si­mą, kur aš šiuo me­tu pa­sa­kiau ne­tie­są?

K. GLAVECKAS (LSF). Ne­su­pra­tau jū­sų klau­si­mo. Ką jūs pa­sa­kė­te? (Juo­kas sa­lė­je) Ką ne­tei­sin­gai pa­sa­kė­te?

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Taip.

K. GLAVECKAS (LSF). Aš ma­nau, kad jūs tei­sin­gai pa­sa­kė­te. Iš tik­rų­jų po­nas R. Šar­ki­nas ne­lau­kė, kol bus pri­im­tas įsta­ty­mas, ir pats at­šau­kė tą da­ly­ką. Aš ne­ma­tau čia nie­ko… Vis­kas vy­ko nuo­sek­liai.

PIRMININKAS. Taip, į vi­sus klau­si­mus at­sa­ky­ta. Pa­tei­ki­mas įvy­ko.

Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, dėl mo­ty­vų. Už – A. Skar­džius.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Gai­la, kad pro­fe­so­rius K. Gla­vec­kas ne­pa­ci­ta­vo sa­vo mėgs­ta­mo afo­riz­mo apie ka­ti­nų uo­de­gas. Čia, Sei­me, bu­vo to­kių siū­ly­mų, kad ap­si­kar­po­me par­la­men­ti­nes iš­lai­das per pan­de­mi­jos kri­zę. Tai siū­lė, ro­dos, kon­ser­va­to­rių pir­mi­nin­kas po­nas G. Land­sber­gis. Ko­dėl ne­pa­siū­lius, ką ir po­nia A. Ar­mo­nai­tė sa­ko, ap­si­kar­py­ti tas mi­li­jo­ni­nes par­ti­jų fi­nan­sa­vi­mo iš­lai­das, kur sky­rė kaip do­ta­ci­jas vals­ty­bė?

Bet aš no­rė­čiau pa­kal­bė­ti apie du šta­bo va­do­vus. Po­nios D. Gry­baus­kai­tės šta­bo va­do­vas stai­ga tam­pa Lie­tu­vos ban­ko va­do­vu (2009 me­tų ka­den­ci­jos), o po­nas R. Šve­das, ki­tų rin­ki­mų šta­bo va­do­vas, tam­pa „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ val­dy­bos pir­mi­nin­ku. Du pa­ta­rė­jai – po­nas N. Ud­rė­nas… po­nas A. Mo­lis va­do­vau­ja SGD ter­mi­na­lui, o pa­ta­rė­jas N. Ras­burs­kis va­do­vau­ja šiukš­lių fab­ri­kų sta­ty­bai, jau at­ve­dęs „For­tu­mą“. Pa­gal­vo­ki­me, ko­kie at­ly­gi­ni­mai. Tie at­ly­gi­ni­mai šian­dien vir­ši­ja ir bu­vu­sios Pre­zi­den­tės, ir da­bar­ti­nio Pre­zi­den­to at­ly­gi­ni­mus. Tai hie­rarchi­ja vals­ty­bė­je ir at­sa­ko­my­bė tu­ri bū­ti. To­dėl, ma­nau, šis pa­siū­ly­mas la­bai ge­ras, tik rei­kė­tų iš­plės­ti.

PIRMININKAS. M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Iš­gir­do­me daug ar­gu­men­tų, iš­gir­do­me ir po­no K. Gla­vec­ko pri­si­pa­ži­ni­mą, kad jis sa­kė ne­tie­są, ir pri­pa­ži­no tai at­sa­ky­da­mas į I. Ši­mo­ny­tės klau­si­mą, jei­gu jis jį su­pra­to.

Šian­dien mes tu­ri­me to­kio, kaip ir sa­kiau, šva­raus, pi­gaus po­pu­liz­mo pa­vyz­dį, nes su­ma­ži­nę ban­ko pir­mi­nin­kui at­ly­gi­ni­mą, mes tik­rai daug vals­ty­bės lė­šų ne­su­tau­py­si­me ir dėl to pen­si­nin­kams pen­si­jų ne­pa­di­din­si­me. Vi­so la­bo, ką pa­da­ry­si­me, tik­tai nu­lei­si­me krau­ją ins­ti­tu­ci­jai, ku­ri dar tu­ri šiek tiek su­kau­pu­si in­te­lek­ti­nio ka­pi­ta­lo ir jį sau­go­ju­si to­kio­mis ap­lin­ky­bė­mis.

An­tra. At­ro­do, ne­nuo­sek­lu, kai po­nas K. Gla­vec­kas sau at­ly­gi­ni­mo ne­siū­lo ma­žin­tis, bet siū­lo jį su­ma­žin­ti ki­tiems.

Tre­čia. Kaip ir mi­nė­jau, jei­gu jau no­ri­me ma­žin­ti ir no­ri­me pa­siųs­ti sig­na­lą vi­sai vals­ty­bės tar­ny­bai, kad rei­kia su­si­ma­žin­ti, man at­ro­do, toks siū­ly­mas ne­tu­ri eko­no­mi­nės lo­gi­kos, nes kri­zės me­tu, jei yra ga­li­my­bė sko­lin­tis, tu­ri­me di­din­ti iš­lai­das ir taip ska­tin­ti vi­su­mi­nę pa­klau­są, di­din­ti ir ska­tin­ti eko­no­mi­ką.

Ket­vir­ta, į ką ir I. Ši­mo­ny­tė at­krei­pė, kad Eu­ro­pos Są­jun­gos tei­sė la­bai aiš­kiai sa­ko – ne­ga­li ka­den­ci­jos vi­du­ry­je su­ma­žin­ti Eu­ro­pos Cen­tri­nio Ban­ko at­ly­gi­ni­mo. Ko­dėl? Kad vals­tie­tiš­ka įta­ka ne­ga­lė­tų pa­im­ti vir­šaus ir da­ry­ti įta­kos cen­tri­niams ban­kams Eu­ro­pos Są­jun­go­je. To­dėl ne­ga­li to da­ry­ti be Eu­ro­pos Są­jun­gos Cen­tri­nio Ban­ko ži­nios.

Penk­ta, ką ir mi­nė­jau ke­lis kar­tus, Lie­tu­vos ban­ko va­do­vo at­ly­gi­ni­mas yra vie­nas ma­žiau­sių re­gio­ne, to­dėl ne­la­bai su­pran­tu, ko­dėl dar jį rei­kė­tų ma­žin­ti.

Pa­bai­goje. Ne­di­de­lė pa­tir­tis, kaip ir mi­nė­jau, sa­ko, de­rė­tis rei­kia su va­do­vais ne dėl at­ly­gi­ni­mo, o dėl re­zul­ta­tų, nes pi­gi val­džia la­bai bran­giai kai­nuo­ja. To­dėl kvie­čiu bal­suo­ti prieš.

PIRMININKAS. K. Gla­vec­kas – dėl bal­sa­vi­mo mo­ty­vų ar dėl ve­di­mo tvar­kos?

K. GLAVECKAS (LSF). Dėl ve­di­mo tvar­kos.

PIRMININKAS. Pra­šom.

K. GLAVECKAS (LSF). Čia ko­le­ga var­to­ja to­kius ter­mi­nus ir to­kias są­vo­kas, ku­rios bū­din­gos yra jam, tai yra api­ben­dri­ni­mas, iš­va­da ir koks nors sa­ky­mas ne­si­lai­kant tų prin­ci­pų, ku­rie ap­skri­tai eg­zis­tuo­ja po­li­ti­ko­je ir kal­bant apie eko­no­mi­ką. Kai po­nas M. Ma­jaus­kas kal­ba apie ban­kus, vi­sų pir­ma tu­ri ome­ny tą mo­men­tą, ku­ris yra su­si­jęs su ne­ko­rek­ci­ja tų iš­lai­dų, ku­rias jie da­ro. Be abe­jo, kaip jūs gal­vo­ja­te, jas rei­kia gin­ti, kad ban­kai ga­lė­tų iš tik­rų­jų dau­giau leis­ti pi­ni­gų, ne­di­di­ndami pa­ja­mų, ar­ba di­din­ti pa­ja­mas, gau­ti di­des­nius pel­nus. Bet šiuo at­ve­ju kal­ba­ma iš tik­rų­jų apie tai, kad si­tu­a­ci­ja yra to­kia, kad mes po pu­sės me­tų grį­ši­me prie to da­ly­ko, gal­būt net ir prie Sei­mo na­rių al­gų ma­ži­ni­mo, ga­li toks va­rian­tas bū­ti kaip 2008 me­tais. Bet da­bar­ti­niu me­tu mes iš tik­rų­jų tu­ri­me duo­ti sig­na­lą, kad tie, ku­rie gau­na di­džiau­sius at­ly­gi­ni­mus vie­ša­ja­me sek­to­riu­je, iš es­mės ban­kų sek­to­riu­je, ga­lė­tų pa­da­ry­ti ko­rek­ci­ją su­ma­žin­da­mi tas al­gas. Čia jo­kių ki­tų ar­gu­men­tų nė­ra. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Ger­bia­mi ko­le­gos, ga­li­me pri­tar­ti po pa­tei­ki­mo ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je) Ne. Bal­suo­ja­me.

Už­si­re­gist­ra­vo 88, bal­sa­vo 86: už – 58, prieš – 14, su­si­lai­kė 14. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta. Ger­bia­mi ko­le­gos, se­kun­dė­lę, tik­rai su­teik­siu žo­dį. Pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas bū­tų Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas. Svars­ty­si­me bir­že­lio 11 die­ną.

Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną – K. Ma­siu­lis. Pra­šau.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, aš kon­ser­va­to­rių par­ti­jo­je kar­tais jau­čiuo­si tru­pu­tį per daug li­be­ra­lus, to­dėl man kaž­kaip ne­jau­ku gir­dė­ti ko­le­gą li­be­ra­lą, pa­gal mąs­ty­mą tu­rė­tų bū­ti la­bai pa­na­šus žmo­gus, kon­ku­ruo­jan­tį su soc­de­mais. Kaž­kaip aš ne­su­pran­tu, tie­są sa­kant. Ma­tau vi­sus iš tos par­ti­jos li­be­ra­lus, pa­lai­kan­čius to­kią idė­ją. Ar tai tik­rai li­be­ra­li idė­ja? Čia…

PIRMININKAS. Į mik­ro­fo­ną. Ačiū. Ger­bia­mas P. Urb­šys. Pra­šau.

P. URBŠYS (MSNG). Tik­rai keis­ta ma­ty­ti, kai kon­ser­va­to­riai kon­ku­ruo­ja su li­be­ra­lais ir įro­di­nė­ja, ku­rie yra di­des­ni li­be­ra­lai. Bet no­rė­čiau pri­min­ti. Kai kon­ser­va­to­rius, pa­vyz­džiui, pa­sa­ko, yra blo­gai di­din­ti vals­ty­bės va­do­vy­bės va­do­vų at­ly­gi­ni­mus, čia nė­ra po­pu­liz­mas ir čia nė­ra bol­še­viz­mas. Rei­kia tik­tai ki­tam Sei­mo na­riui iš ki­tos Sei­mo frak­ci­jos pa­sa­ky­ti, rei­kia su­ma­žin­ti at­ly­gi­ni­mą Lie­tu­vos ban­kui, iš kar­to tas Sei­mo na­rys tam­pa po­pu­lis­tu pa­gal kai ku­riuos kon­ser­va­to­rius ir iš es­mės ji­sai pri­ski­ria­mas so­cial­de­mok­ra­tams. Aš no­rė­čiau, kad jūs vie­no­dai tai­ky­tu­mė­te ar kli­juo­tu­mė­te eti­ke­tes tiek sa­vo opo­nen­tams, tiek sau.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me už nuo­mo­nę. Ger­bia­mas D. Krei­vys.

D. KREIVYS (TS-LKDF). Su­si­pai­nio­jau bal­suo­da­mas, no­rė­čiau, kad ma­no bal­sas bū­tų įskai­ty­tas prieš. Dėl pro­to­ko­lo. Aš ne­pa­lai­kau to­kių idė­jų.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me už pa­reikš­tas nuo­mo­nes.

 

15.53 val.

Kul­tū­ros po­li­ti­kos pa­grin­dų įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4463 (pa­tei­ki­mas)

 

Ger­bia­mi ko­le­gos, grįž­ta­me prie pa­grin­di­nės dar­bo­tvarkės. Dar­bo­tvarkės 2-10 klau­si­mas – Kul­tū­ros po­li­ti­kos pa­grin­dų įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4463. Kvie­čiu į tri­bū­ną ger­bia­mą pra­ne­šė­ją mi­nist­rą M. Kviet­kaus­ką. Pa­tei­ki­mas.

M. KVIETKAUSKAS. Ger­bia­ma­sis Sei­mo po­sė­džio pir­mi­nin­ke, ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja, vyk­dy­da­ma Vy­riau­sy­bės pro­gra­mą, pa­ren­gė ir tei­kia Kul­tū­ros po­li­ti­kos pa­grin­dų įsta­ty­mo pro­jek­tą. Šio įsta­ty­mo kul­tū­ros ben­druo­me­nė ne­tu­rė­jo 30 me­tų. Jo po­rei­kis bu­vo ne kar­tą iš­kel­tas kul­tū­ros fo­ru­muo­se ir vie­šuo­se svars­ty­muo­se. Jis bu­vo nu­ma­to­mas ne vie­ne­rius me­tus dar ir anks­tes­nių vy­riau­sy­bių. Šiuo įsta­ty­mu sie­kia­me įtvir­tin­ti vals­ty­bės įsi­pa­rei­go­ji­mą kul­tū­rai, nu­sta­ty­ti pa­grin­di­nius kul­tū­ros po­li­ti­kos prin­ci­pus ir už­tik­rin­ti sis­te­min­gą kul­tū­ros po­li­ti­kos įgy­ven­di­ni­mą.

Per ne­pri­klau­so­mos vals­ty­bės gy­va­vi­mo lai­ką bu­vo pri­im­ta ir to­bu­lin­ta 20 at­ski­ras kul­tū­ros sri­tis reg­la­men­tuo­jan­čių įsta­ty­mų, ta­čiau jų kū­ri­mas ir kei­ti­mas vy­ko frag­men­tiš­kai, ne­nu­sta­čius, ne­su­si­ta­rus dėl bendros sis­te­mos, prin­ci­pų, nuo­sek­lu­mo, kai kur pa­lie­kant aki­vaiz­džias tei­sė­kū­ros spra­gas. Ne­bu­vo įtvir­tin­tas ben­dras kul­tū­ros po­li­ti­kos mo­de­lis, at­ski­rų kul­tū­ros sri­čių, tar­ki­me, sce­nos me­nų, bib­lio­te­kų, mu­zie­jų, ki­no, et­ni­nės kul­tū­ros pro­ble­mos spręs­tos izo­liuo­tai, ne­ska­ti­nant vi­so sek­to­riaus kryp­tin­gos rai­dos. Kul­tū­ros sri­ties įsta­ty­mų šiuo­lai­ki­nę būk­lę bū­tų ga­li­ma pa­ly­gin­ti su di­de­liu ar­chi­tek­tū­ros an­sam­bliu, ku­rio ben­dra vi­zi­ja gra­ži, ta­čiau tiks­liai ne­su­for­muo­ta, o kai kur vis dar žio­ji ply­šiai.

 Nau­juo­ju įsta­ty­mu sie­kia­ma su­jung­ti, fun­da­men­ta­liai įtvir­tin­ti, baig­ti ir su­pro­jek­tuo­ti at­ei­čiai vi­są mū­sų kul­tū­ros tei­sė­kū­ros an­sam­blį. Kar­tu su jau ga­lio­jan­čiais įsta­ty­mais nau­ja­sis su­kur­tų vie­ną nuo­sek­lią vi­su­mą. Įsta­ty­mo pro­jek­tu sie­kia­ma įtvir­tin­ti ker­ti­nes są­vo­kas ir kul­tū­ros po­li­ti­kos prin­ci­pus. Pir­mą kar­tą ja­me, mū­sų tei­sės ak­tuo­se api­brė­žia­ma ir pa­ti są­vo­ka „kul­tū­ra“, taip pat kul­tū­ros ver­ty­bės są­vo­ka pa­gal tarp­tau­ti­nius UNESCO tei­sės ak­tus, is­to­ri­nio at­mi­ni­mo įam­ži­ni­mo, kul­tū­ros edu­ka­ci­jos, kul­tū­ros kom­pe­ten­ci­jų cen­tro ir ki­tos są­vo­kos. Tarp kul­tū­ros po­li­ti­kos prin­ci­pų – ir kū­ry­bos bei sa­vi­raiš­kos lais­vės, ir tau­ti­nio ta­pa­tu­mo, ir pri­ei­na­mu­mo, ir kul­tū­ros tarp­tau­tiš­ku­mo prin­ci­pai.

Įsta­ty­mas pir­mą kar­tą sis­te­min­gai api­brė­žia kul­tū­ros po­li­ti­ką for­muo­jan­čių ir įgy­ven­di­nan­čių ins­ti­tu­ci­jų kom­pe­ten­ci­ją ir Lie­tu­vos Res­pub­li­kos kul­tū­ros įstai­gų sis­te­mą, vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros po­li­ti­kos san­ty­kį. Jis aiš­kiai nu­sta­to, kad kul­tū­ros įstai­gų sis­te­mą Lie­tu­vo­je su­da­ro ke­tu­ri lyg­me­nys: na­cio­na­li­nės kul­tū­ros įstai­gos, vals­ty­bi­nės kul­tū­ros įstai­gos, sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gos ir ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos, ku­rios vi­sos tu­ri sa­vo spe­ci­fi­nes funk­ci­jas ir tiks­lus.

Itin svar­bi šio įsta­ty­mo da­lis – tai tarp­tau­ti­nio ben­dra­dar­bia­vi­mo kul­tū­ros sri­ty­je nuo­sta­tos, tarp­tau­ti­nį ben­dra­dar­bia­vi­mą vyk­dan­tys sub­jek­tai, kul­tū­ros ata­šė sta­tu­sas ir veik­la, iš­ski­riant juos iš ki­tų spe­cia­lių­jų ata­šė; pa­grin­di­nės vals­ty­bi­nės įstai­gos, įgy­ven­di­nan­čios tarp­tau­ti­nę mū­sų kul­tū­ros sklai­dą, pre­li­mi­na­riai – Lie­tu­vos kul­tū­ros ins­ti­tu­to sta­tu­sas ir veik­la. No­riu pa­brėž­ti, kad vi­sos šios nuo­sta­tos bu­vo nuo­sek­liai su­de­rin­tos su Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja ir jos pa­teik­tais Di­plo­ma­ti­nės tar­ny­bos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mais.

Pir­mą kar­tą įsta­ty­me aiš­kiai ap­tar­tas ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų vaid­muo kul­tū­ros po­li­ti­ko­je, ne­vy­riau­sy­bi­nis sek­to­rius įtvir­ti­na­mas kaip ne­at­sie­ja­ma kul­tū­ros eko­sis­te­mos da­lis.

Įsta­ty­mu sie­kia­ma nuo­sek­liai už­tik­rin­ti re­gio­ni­nės kul­tū­ros po­li­ti­kos for­ma­vi­mą bei įgy­ven­di­ni­mą. Re­gio­ni­nei kul­tū­ros po­li­ti­kai ja­me skir­tas at­ski­ras sky­rius, at­ski­ru straips­niu nu­sta­ty­tas re­gio­ni­nių kul­tū­ros ta­ry­bų funk­ci­jų iš­plė­ti­mas tam, kad jos pri­si­dė­tų prie kul­tū­ros plėt­ros re­gio­ne.

Šios ma­no įvar­din­tos įsta­ty­mo nuo­sta­tos – tai sis­te­min­gu­mo įtvir­ti­ni­mas ir aki­vaiz­džių tei­sė­kū­ros sis­te­mos spra­gų už­pil­dy­mas. Ta­čiau ne ma­žiau įsta­ty­me svar­bios kul­tū­ros sek­to­riaus rai­dą grin­džian­čios nau­jo­vės, nau­jas tei­si­nis re­gu­lia­vi­mas. Iš jo no­rė­čiau iš­skir­ti pir­miau­sia kul­tū­ros ver­ty­bių pro­ble­mą. Įsta­ty­me įtvir­ti­na­mas ypač svar­bių kul­tū­ros ver­ty­bių ap­sau­gos rei­ka­la­vi­mų įgy­ven­di­ni­mas, ky­lan­tis iš UNESCO kul­tū­ros ver­ty­bių ap­sau­gos gin­kluo­to kon­flik­to me­tu kon­ven­ci­jos, su­tei­kiant tei­sę Vy­riau­sy­bei nu­sta­ty­ti kul­tū­ros ver­ty­bių pri­pa­ži­ni­mo ypa­č svar­bio­mis tvar­ką, ir Vy­riau­sy­bei, ir jos įga­lio­tai ins­ti­tu­ci­jai tei­sę tvir­tin­ti šių Lie­tu­vos ver­ty­bių są­ra­šą, jų ap­sau­gai ir įsi­gi­ji­mui nu­ma­tant biu­dže­to lė­šų.

Dar vie­nas svar­bus nau­jas re­gu­lia­vi­mas – tai is­to­ri­nio at­mi­ni­mo įam­ži­ni­mo klau­si­mas, ku­riam nuo­sta­tų iki šiol tik­rai trū­ko. Is­to­ri­nis at­mi­ni­mo įam­ži­ni­mas įtvir­ti­na­mas kaip kul­tū­ros po­li­ti­kos da­lis. Įtvir­ti­na­mos tei­sės kul­tū­ros mi­nist­rui nu­sta­ty­ti re­ko­men­da­ci­jas vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių ins­ti­tu­ci­joms ar įstai­goms dėl is­to­ri­nio at­mi­ni­mo įam­ži­ni­mo.

Kul­tū­ros kom­pe­ten­ci­jų cen­trų, tai yra kul­tū­ros įstai­gų, ku­rios pa­gal tu­ri­mas kom­pe­ten­ci­jas tei­kia ki­toms kul­tū­ros įstai­goms eks­per­ti­nę ir me­to­di­nę pa­gal­bą, or­ga­ni­zuo­ja kul­tū­ros ir me­no dar­buo­to­jų kom­pe­ten­ci­jų to­bu­li­ni­mą, sta­tu­so įtvir­ti­ni­mas.

Baig­da­mas no­riu pa­brėž­ti, kad dėl Kul­tū­ros po­li­ti­kos pa­grin­dų įsta­ty­mo pro­jek­to mi­nis­te­ri­ja per­nai su­ren­gė ne vie­ną dis­ku­si­ją su vi­so kul­tū­ros sek­to­riaus ir at­ski­rų sri­čių at­sto­vais. Jis bu­vo pri­sta­ty­tas Sei­mo Kul­tū­ros ko­mi­te­te, pre­zi­den­tū­ro­je su­reng­ta­me kul­tū­ros fo­ru­me. Mi­nis­te­ri­ja ko­re­ga­vo įsta­ty­mo pro­jek­tą pa­gal pa­teik­tas pa­sta­bas, su­de­ri­no su ki­to­mis mi­nis­te­ri­jo­mis, at­li­ko Vy­riau­sy­bės tei­sės gru­pės siū­ly­tas tei­si­nes ko­rek­ci­jas.

Pra­šau svars­ty­ti pa­teik­tą Kul­tū­ros po­li­ti­kos pa­grin­dų įsta­ty­mo pro­jek­tą Sei­me.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me ger­bia­mam mi­nist­rui už pri­sta­ty­mą. Jū­sų no­ri klaus­ti Sei­mo na­riai. V. Ker­na­gis. Pra­šom.

V. KERNAGIS (TS-LKDF). Svei­ki, mi­nist­re. Ne­ži­nau, tur­būt tie, kas skai­tė šį įsta­ty­mo pro­jek­tą, ma­to, kad jis yra apie vis­ką ir apie nie­ką. Ten yra su­dė­ta tiek daug da­ly­kų ir jie yra su­dė­ti taip pa­vir­šu­ti­niš­kai, kad tas įsta­ty­mo pro­jek­tas nie­ko ne­spren­džia. Mes vi­si tą pui­kiai su­pran­ta­me.

Ma­no klau­si­mas bū­tų toks. Prieš ke­le­tą me­tų mes pri­ėmė­me Me­ce­na­vi­mo įsta­ty­mą, jis bu­vo la­bai gar­siai vie­ši­na­mas ir sa­ko­ma, kad čia at­si­ras vi­sa me­ce­na­tų kul­tū­ra ir taip to­liau. Ta­čiau įsta­ty­mo pro­jek­tas bu­vo ly­giai toks pat pras­tas kaip ir šis, to­dėl 2019 me­tais mes ne­su­lau­kė­me nė vie­no di­džio­jo me­ce­na­to, ka­dan­gi įsta­ty­mo pro­jek­tas ne­reg­la­men­ta­vo ir ne­kū­rė są­ly­gų at­ei­ti tiems me­ce­na­tams. Ar jūs ne­ma­no­te, kad šis įsta­ty­mo pro­jek­tas, jei kar­tais bū­tų toks at­si­tik­ti­nu­mas ir jis bū­tų pa­tvir­tin­tas Sei­me, ly­giai taip pat nu­gul­tų į tą pa­tį stal­čių, ku­ria­me da­bar gu­li Me­ce­na­vi­mo įsta­ty­mas?

M. KVIETKAUSKAS. Dė­ko­ju už klau­si­mą. Aš sa­vo pri­sta­ty­me iš­var­di­jau dau­gy­bę svar­bių prin­ci­pų ir nau­jo­vių, ku­rios yra įtvir­ti­na­mos. Net ne­ži­nau, ką at­sa­ky­ti į tei­gi­nį, kad įsta­ty­mo pro­jek­tas tuš­čias, jis ne­ati­tin­ka to, apie ką aš kal­bu ir ką pa­grin­džiu la­bai kon­kre­čio­mis nuo­sta­to­mis. Pa­brė­žiu, kul­tū­ros ben­druo­me­nė šio įsta­ty­mo lau­kia be ga­lo se­niai ir dau­gy­bė da­ly­kų, ku­riuos jis tei­kia, tik­rai bū­tų pa­ju­din­ta į ko­ky­biš­kai nau­ją ly­gį. Kal­bu apie tarp­tau­ti­nę mū­sų kul­tū­ros sklai­dą. Pa­si­žiū­rė­ki­te, ko­kios ten yra svar­bios nuo­sta­tos įtvir­ti­na­mos. Mes tik­rai šiuo me­tu be ga­lo at­si­lie­ka­me ir nuo ki­tų kai­my­nių vals­ty­bių, kai pa­ly­gi­na­me tarp­tau­ti­nės kul­tū­ros sklai­dos sis­te­mą jo­se.

Re­gio­ni­nė po­li­ti­ka – di­džiu­lis dė­me­sys jai. Aš ne­si­smul­kin­siu, aš jau pri­sta­čiau tuos da­ly­kus, ku­rie yra įtvir­ti­na­mi. Me­ce­na­tys­tės įsta­ty­mas yra mū­sų kul­tū­ros po­li­ti­kos da­lis ir aš dis­ku­si­jo­se jau sa­kiau, kad, ma­no nuo­mo­ne, šią da­lį rei­kia to­bu­lin­ti ir to­liau, gal­vo­jant ir apie me­ce­na­tys­tės ska­ti­ni­mą ki­to­mis for­mo­mis. Jau yra pa­skelb­ti ir na­cio­na­li­nis, ir sa­vi­val­dy­bių me­ce­na­tai, bet tam, kad pa­ska­tin­tu­me, rei­kia žvelg­ti į ki­tą įsta­ty­mų ba­zę, ypač į Lab­da­ros ir pa­ra­mos įsta­ty­mą. Tai, ką mes tei­kia­me da­bar, yra su­si­ję su kul­tū­ros sri­ties įsta­ty­mų sis­te­ma. Mes no­ri­me, kad ji tap­tų vie­nin­ges­nė ir kad at­si­ras­tų be ga­lo svar­būs to­les­nės nuo­sek­lios įstai­gų veik­los ir kul­tū­ros po­li­ti­kos įgy­ven­di­ni­mo pa­grin­dai.

Kaip aš mi­nė­jau, ir ne­vy­riau­sy­bi­niam sek­to­riui šio įsta­ty­mo nuo­sta­tos be ga­lo svar­bios.

PIRMININKAS. Jū­sų no­ri klaus­ti S. Gent­vi­las.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mas mi­nist­re, gal ga­lė­tu­mė­te šiek tiek prak­tiš­kiau tiems Sei­mo na­riams, ku­rie ne kiek­vie­ną die­ną su­si­du­ria su kul­tū­ros po­li­ti­kos for­ma­vi­mu, pa­aiš­kin­ti, ką šis įsta­ty­mas pa­keis. Pa­im­ki­me kon­kre­čią sri­tį, pa­vyz­džiui, pa­vel­do­sau­gą, su ku­ria su­si­du­ria ir te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mas, ir sa­vi­val­dy­bės. Štai tu­ri­me Sta­sio Eid­ri­ge­vi­čiaus me­nų cen­tro kon­flik­tą Pa­ne­vė­žy­je, ne­aiš­ku, ar tai yra sa­vi­val­dy­bės lyg­mens pa­vel­do­sau­gos sau­go­mas ob­jek­tas, ar tai yra na­cio­na­li­nio lyg­mens. Tei­sia­ma­si per teis­mus ir stab­do­mos reikš­min­gos in­ves­ti­ci­jos į mies­to cen­trą.

Gal ga­li­te kon­kre­čiai, pa­vyz­džiui, dėl pa­vel­do, nes aš, per­ėjęs do­ku­men­tą, ne­ra­dau nė vie­no žo­džio apie pa­vel­dą, iš­sky­rus, kad tai yra kul­tū­ros įstai­gų už­duo­tis rū­pin­tis ma­te­ria­lio­jo ir ne­ma­te­ria­lio­jo pa­vel­do ap­sau­ga. La­bai ačiū.

M. KVIETKAUSKAS. Kaip aš ir mi­nė­jau, ga­lio­ja Lie­tu­vo­je pri­im­ti įvai­rių sri­čių įsta­ty­mai, taip pat ir kul­tū­ros pa­vel­do, Ne­kil­no­ja­mo­jo kul­tū­ros pa­vel­do ap­sau­gos įsta­ty­mas. Šis įsta­ty­mas ga­lio­jan­čio įsta­ty­mo ne­kei­čia, ta­čiau įtvir­ti­na pa­pil­do­mas nuo­sta­tas ten, kur jos yra ne­apib­rėž­tos. Kul­tū­ros pa­vel­do sri­ty­je at­ski­ras straips­nis skir­tas ypač svar­bių kul­tū­ros ver­ty­bių ap­sau­gai. Da­bar pa­gal ga­lio­jan­čias tarp­tau­ti­nes kon­ven­ci­jas ir mū­sų įsta­ty­mus mes net ne­tu­ri­me su­si­kū­rę, pa­si­da­rę aiš­kaus są­ra­šo, ką mū­sų vals­ty­bė iš tie­sų sau­go, ko­kios tos ypa­tin­gos, pri­ori­te­ti­nės kul­tū­ros pa­vel­do ver­ty­bės, tiek ne­kil­no­ja­mo­sios, tiek kil­no­ja­mo­sios, ku­rios tu­ri bū­ti ypač pri­ori­te­tiš­kai sau­go­mos, tei­kia­mos ir vals­ty­bės biu­dže­to lė­šos jų ap­sau­gai, jų įsi­gi­ji­mui. Tu­ri bū­ti la­bai aiš­ki tvar­ka. Šių aiš­kių pri­ori­te­tų ne­bu­vi­mas daž­nai ir pa­vei­kia mū­sų pa­vel­do sis­te­mą. Kai ky­la kon­flik­tų, tei­si­nių kon­flik­tų, di­džiu­lių gin­čų dėl ne­es­mi­nių da­ly­kų, o es­mi­nius da­ly­kus mes ap­lei­džia­me ir kar­tais ne­pa­kan­ka­mai pri­žiū­ri­me, štai čia tas pri­ori­te­tų įtvir­ti­ni­mas įsta­ty­me ir at­si­ran­da.

PIRMININKAS. Klau­sia V. Juo­za­pai­tis.

V. JUOZAPAITIS (TS-LKDF). Dė­ko­ju. Ger­bia­mas mi­nist­re, iš­ties tai di­džiu­lis dar­bas ir tik­rai kul­tū­ros ben­druo­me­nė, vi­sa vi­suo­me­nė lau­kia to įsta­ty­mo, lau­kia Lie­tu­vos kul­tū­ros po­li­ti­kos pa­grin­dų įsta­ty­mo, bet ne to ra­ši­nė­lio, ku­ris yra čia. Aš su­pran­tu, jūs la­bai pui­kiai pri­sta­tė­te ir jū­sų re­to­ri­ka, ir jū­sų as­me­ni­nės sa­vy­bės šiek tiek truk­do su­kri­ti­kuo­ti taip, kaip jį de­rė­tų kri­ti­kuo­ti, bet vis dėl­to… Aš ne­ži­nau, kaip jū­sų mi­nis­te­ri­jos tei­si­nin­kai, bet Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­tas su­ra­šė be­ne 60 pa­sta­bų, kas yra iš tik­rų­jų dau­go­ka įsta­ty­mui, ku­ris yra tei­kia­mas Vy­riau­sy­bės var­du.

Ki­ta ver­tus, aš tik­rai da­bar ne­si­gi­lin­siu, jei­gu bus pri­im­ta po pa­tei­ki­mo, ne­ži­nau, tur­būt ki­ti ko­mi­te­tai tu­rė­tų šiuo įsta­ty­mu taip pat pa­si­rū­pin­ti, bet aš no­riu pa­klaus­ti, koks jū­sų as­me­ni­nis po­žiū­ris. Pa­vyz­džiui, 2 straips­ny­je, są­vo­kų sky­riu­je, yra 2 straips­nio 9 punk­tas, kur aiš­ki­na­ma, kas yra pa­slau­gos tei­kė­jai. Be ki­ta ko, be įstai­gų, ten pa­žy­mė­ta, kad yra me­no kū­rė­jai, na ir ki­ti fi­zi­niai as­me­nys. Ar jūs taip pat įvar­di­jo­te pa­slau­gos tei­kė­ju Na­cio­na­li­nės pre­mi­jos lau­re­a­tą, pa­vyz­džiui, P. Ge­niu­šą, aka­de­mi­ką…

PIRMININKAS. Lai­kas.

V. JUOZAPAITIS (TS-LKDF). …G. Kup­re­vi­čių, S. Eid­ri­ge­vi­čių ir ki­tus, ar tik­rai šios są­vo­kos ati­tin­ka ir Kul­tū­ros pa­grin­dų įsta­ty­mą, ir jū­sų as­me­ni­nę nuo­mo­nę, o gal čia yra klai­da?

M. KVIETKAUSKAS. Dėl Sei­mo Tei­sės de­par­ta­men­to pa­teik­tų pa­sta­bų. Esa­me jas iš­ana­li­za­vę, dau­ge­lis jų yra ar­ba tech­ni­nio po­bū­džio, į jas siū­lo­ma at­si­žvelg­ti, ar­ba jos bu­vo iš­kel­tos ir iš­spręs­tos de­ri­nant pro­jek­tą su Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­ja ir ki­to­mis su­in­te­re­suo­to­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis. Mes esa­me tik­rai pa­tei­kę pa­žy­mą ir kai ku­rios pa­sta­bos, mū­sų ma­ny­mu, tik­rai bu­vo su­de­rin­tos, o ki­tų dau­gu­ma yra tech­ni­nio po­bū­džio. Be abe­jo, ma­ny­tu­me, kad ga­li­ma bū­tų jas su­de­rin­ti ir svars­tant pro­jek­tą ko­mi­te­tuo­se.

O dėl kul­tū­ros pa­slau­gos ar pa­slau­gos tei­kė­jo są­vo­kos, tos są­vo­kos at­si­ran­da dėl to, kad kul­tū­ros sek­to­rius yra vie­šų­jų pa­slau­gų sfe­ra ir, de­rin­da­mi mū­sų ki­tus tei­sės ak­tus, mes tu­ri­me pri­im­ti ir to­kias nuo­sta­tas, api­brėž­ti tai, kas var­to­ja­ma ki­tuo­se tei­sės ak­tuo­se, su­de­rin­ti sis­te­mą. Tas są­vo­kas siek­ta api­brėž­ti kuo įma­no­ma lais­viau, mes tik­rai la­bai daug dis­ku­ta­vo­me ir su lau­ko at­sto­vais, tai yra pa­čios pla­čiau­sios, lais­viau­sios įma­no­mos api­brėž­tys. Bet kul­tū­ra taip pat pri­klau­so ir eko­no­mi­kos sfe­rai, kul­tū­ros in­dust­ri­ja taip pat yra ir eko­no­mi­kos da­lis, ir tos są­vo­kos, at­si­žvel­giant į mū­sų kul­tū­ros įvai­ro­vę, taip pat rei­ka­lin­gos.

PIRMININKAS. Klau­sia M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas mi­nist­re, na, aš esu jau, ma­tyt, ne­pa­tai­so­mai su­ga­din­tas bu­hal­te­ri­nių moks­lų ir eko­no­mi­nio dar­bo, man at­ro­do, kad gra­žiais žo­džiais ne­ap­si­reng­si ir al­kio ne­nu­mal­šin­si. Aš no­riu pa­klaus­ti jū­sų la­bai kon­kre­čiai, gal ga­lė­tu­mė­te pa­sa­ky­ti, kiek šiam įsta­ty­mo pro­jek­tui yra ski­ria­ma pa­pil­do­mo fi­nan­sa­vi­mo ir kaip fi­nan­siš­kai pa­ge­rės ei­li­nio kul­tū­ros sek­to­riaus dar­buo­to­jo at­ly­gi­ni­mas ir gy­ve­ni­mas? Ačiū.

M. KVIETKAUSKAS. Aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te yra nu­ma­ty­ta, ko­kios lė­šos bū­tų rei­ka­lin­gos jau ma­no mi­nė­tai kul­tū­ros ver­ty­bių ap­sau­gos sri­čiai, kul­tū­ros dar­buo­to­jų kom­pe­ten­ci­jų cen­trų veik­lai, kom­pe­ten­ci­jų sis­te­mai, ku­ri tik­rai yra šiuo me­tu ne­vei­kian­ti dėl tų spren­di­mų, ku­rie bu­vo pa­da­ry­ti 2008–2009 me­tų kri­zės lai­ku, kai sis­te­ma iš es­mės bu­vo su­nai­kin­ta. Da­bar mes sie­kia­me ją at­kur­ti šiuo­lai­kiš­kais pa­grin­dais.

Taip pat yra nu­ro­dy­ta, ko­kių pa­pil­do­mų lė­šų rei­kės įgy­ven­di­nant re­gio­nų kul­tū­ros po­li­ti­ką, re­gio­nų ta­ry­bų veik­lą. Kul­tū­ros ir me­no dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mų už­duo­tį Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja ma­to kaip vie­ną sa­vo pa­grin­di­nių pri­ori­te­tų. Ši­tas pri­ori­te­tas – už­tik­rin­ti tin­ka­mas są­ly­gas kul­tū­ros ir me­no dar­buo­to­jams yra įvar­di­ja­mas ir įsta­ty­me, ir mū­sų pa­tvir­tin­to­je Kul­tū­ros po­li­ti­kos stra­te­gi­jo­je. Mes šiuo tiks­lu esa­me jau pa­sie­kę la­bai svar­bių re­zul­ta­tų ir 2019 me­tų, ir 2020 me­tų vals­ty­bės biu­dže­te ir teik­si­me tuos siū­ly­mus, pa­siek­si­me dar di­des­nio dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mų kė­li­mo ir to­liau.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me ger­bia­mam mi­nist­rui už pri­sta­ty­mą, ki­tiems už klau­si­mus ir at­sa­ky­mus ger­bia­mam mi­nist­rui.

Da­bar dėl mo­ty­vų. A. Vin­kus. Pra­šau.

A. VINKUS (LSDDF). Dirb­da­mas de­šimt me­tų di­plo­ma­ti­nį dar­bą su­pra­tau, kas yra kul­tū­ra, kas yra tos vals­ty­bės kul­tū­ros po­li­ti­ka, to­dėl drįs­tu šian­dien pa­reikš­ti ir sa­vo nuo­mo­nę. To­kio įsta­ty­mo at­si­ra­di­mas reikš­tų sis­te­mi­nį vals­ty­bės po­žiū­rį į kryp­tin­gą kul­tū­ros plėt­rą ir jo vys­ty­mą vi­sos vals­ty­bės mas­tu vi­sų kul­tū­ros sri­čių ap­im­ti­mi ir bendros tei­si­nės sis­te­mos pa­grin­du. Da­bar mes tu­ri­me tu­zi­ną at­ski­ras kul­tū­ros sri­tis, įstai­gų tin­klą ar jų veik­lą reg­la­men­tuo­jan­čių įsta­ty­mų – tai Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mas, Kul­tū­ros, Mu­zie­jų, Kal­bos ins­pek­ci­jos įsta­ty­mas ir taip to­liau, ir pa­na­šiai.

An­tra. Ma­no nuo­mo­ne, toks kul­tū­ros po­li­ti­kos mo­de­lis ap­sau­go­tų kul­tū­rą kaip vie­ną iš vals­ty­bės po­li­ti­kos sri­čių nuo ne­pa­grįs­to frag­men­ta­vi­mo į at­ski­ras kul­tū­ros sri­tis ir izo­liuo­to kiek­vie­nos sri­ties pro­ble­mų spren­di­mo.

Tre­čia. Nors de­mo­kra­tinėje vi­suo­me­nė­je pri­ori­te­tas tei­kia­mas žmo­gui, įsta­ty­mas, vie­na ver­tus, pri­va­lo api­brėž­ti žmo­gaus kul­tū­ri­nes tei­ses, ki­ta ver­tus, vals­ty­bės įsi­pa­rei­go­ji­mus kul­tū­rai. Tai ir sie­kia įgy­ven­din­ti siū­lo­mo įsta­ty­mo nuo­sta­tos.

Ket­vir­ta. Įsta­ty­mo pro­jek­tu sie­kia­ma api­brėž­ti vi­sų kul­tū­ros po­li­ti­ką for­muo­jan­čių sub­jek­tų kom­pe­ten­ci­ją ir vaid­me­nį, tarp jų vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių ins­ti­tu­ci­jų, tarp­tau­ti­nio ben­dra­dar­bia­vi­mo kul­tū­ros sri­ty­je sub­jek­tų, ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų ir pa­na­šiai.

Pa­ly­gin­da­mas ga­liu pa­sa­ky­ti, pir­mas įsta­ty­mas, ku­ris gi­mė po Ne­pri­klau­so­my­bės at­ga­vi­mo Lie­tu­vo­je san­ty­kiams svei­ka­tos sis­te­mai re­gu­liuo­ti, bu­vo Svei­ka­tos sis­te­mos įsta­ty­mas, o po to jau ra­do­si spe­cia­li­zuo­ti ki­ti įsta­ty­mai, ku­riuos pa­dik­ta­vo pats gy­ve­ni­mas. Rem­da­ma­sis sa­vo iš­var­din­tais pa­teik­tais ar­gu­men­tais, ma­nau, kad to­kio Kul­tū­ros po­li­ti­kos pa­grin­dų įsta­ty­mo pri­ėmi­mas bū­tų pa­žan­gus žings­nis Lie­tu­vos kul­tū­ros san­ty­kių tei­si­nio re­gu­lia­vi­mo to­bu­li­ni­mo sri­ty­je.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Ir nuo­mo­nę reiš­kia V. Ker­na­gis.

V. KERNAGIS (TS-LKDF). Ko­le­gos, žiū­rė­ki­te, tie, kas dar gir­di, kas ne­gir­di. Dėl ši­to įsta­ty­mo pro­jek­to tu­ri­nio mes tur­būt ga­lė­tu­me gin­čy­tis iki nu­kri­ti­mo, nes kiek­vie­nas tu­rė­tu­me sa­vo nuo­mo­nę. Vie­niems at­ro­dy­tų, kad čia pa­kan­ka­ma, ki­ti sa­ky­tų, kad ne­pa­kan­ka­ma. Bet ar jūs ma­tė­te, kad ši­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas da­bar į Sei­mą at­ėjo su 60 Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bų? 60 Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bų! Ar mi­nis­te­ri­ja, ar Vy­riau­sy­bė ga­li to­kį pro­jek­tą at­neš­ti į Sei­mą, nu­mes­ti ir ta­da sa­ky­ti, kad mes ko­mi­te­tuo­se tu­rė­tu­me tas klai­das iš­tai­sy­ti? Aš dar kar­tą sa­kau, neš­ne­ku apie tu­ri­nį, bet ar jūs ne­ma­no­te, kad vis dėl­to mi­nis­te­ri­ja tu­rė­tų pa­teik­ti to­kį įsta­ty­mo pro­jek­tą, ku­ris tu­rė­tų ke­lias Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas, o ne 60? Tie, kas tu­ri są­ži­nės ir kas gal­vo­ja, kad 60 Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bų yra per daug, tai tik­rai pra­šy­čiau bent jau su­si­lai­ky­ti nuo pa­tei­ki­mo. Te­gul mi­nis­te­ri­ja iš­tai­so tas klai­das ir at­ne­ša an­trą kar­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą.

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, nuo­mo­nės iš­si­sky­rė po pa­tei­ki­mo. Siū­lau bal­suo­ti. Bal­suo­ja­me.

Už­si­re­gist­ra­vo 79, bal­sa­vo 78: už – 64, prieš – 1, su­si­lai­kė 13. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta. Ger­bia­mi ko­le­gos, kaip pa­grin­di­nis siū­lo­mas Kul­tū­ros ko­mi­te­tas. Siū­lo­ma svars­ty­ti bir­že­lio 25 die­ną. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta.

Pra­šau, ger­bia­mas Vy­tau­tai Juo­za­pai­ti.

V. JUOZAPAITIS (TS-LKDF). Aš siū­lau ir kvie­čiu skir­ti pa­pil­do­mu ko­mi­te­tu Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tą, nes kul­tū­ros sri­tis nie­kaip ne­at­sie­ja­ma nuo švie­ti­mo, tuo la­biau kad ten yra daug ben­drų pro­jek­tų. Su pir­mi­nin­ku yra su­de­rin­ta. Bū­tu­me dė­kin­gi, jei­gu…

PIRMININKAS. Ge­rai. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu, ko­le­gos, pri­tar­ti? (Bal­sai sa­lė­je) Taip, pri­tar­ta. Dė­ko­ja­me. Kaip pa­pil­do­mas ko­mi­te­tas bus Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas.

 

16.16 val.

Švie­ti­mo įsta­ty­mo Nr. I-1489 67 ir 69 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4458 (pa­tei­ki­mas)

 

Ger­bia­mi ko­le­gos, dar­bo­tvarkės ki­tas klau­si­mas – Švie­ti­mo įsta­ty­mo 67 ir 69 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4458. Kvie­čiu ger­bia­mą mi­nist­rą į tri­bū­ną. Ei­si­me pa­ei­liui, dėl kiek­vie­no įsta­ty­mo at­ski­rai. Pra­šau.

A. MONKEVIČIUS. Ačiū, ger­bia­ma­sis po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, tei­kia­mo pro­jek­to tiks­las – su­da­ry­ti pa­lan­kes­nes są­ly­gas sa­vi­val­dy­bių ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų, skir­tų ša­lies ar­ba re­gio­no mo­ki­niams, veik­lai ir su­da­ry­ti prie­lai­das fi­nan­si­nė­mis prie­mo­nė­mis ska­tin­ti mo­ki­nius už iš­skir­ti­nius mo­ky­mo­si pa­sie­ki­mus, taip pat mo­ky­to­jus, pa­gal­bos mo­ki­niui spe­cia­lis­tus ir ki­tus ug­dy­me da­ly­vau­jan­čius as­me­nis už iš­skir­ti­nius nuo­pel­nus pro­fe­si­nė­je veik­lo­je.

Da­bar­ti­nė­je si­tu­a­ci­jo­je sa­vi­val­dy­bių ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­los, ku­rios yra skir­tos ša­lies ar­ba re­gio­no mo­ki­niams, pa­vyz­džiui, Kau­no ge­ne­ro­lo Po­vi­lo Ple­cha­vi­čiaus ka­de­tų li­cė­jus, tu­ri už­tik­rin­ti mo­ki­nių iš ki­tų sa­vi­val­dy­bių ap­gy­ven­di­ni­mą ben­dra­bu­čiuo­se, o ben­dra­bu­čių iš­lai­ky­mo kaš­tai tu­ri bū­ti den­gia­mi pri­iman­čios sa­vi­val­dy­bės lė­šo­mis. Dėl šios prie­žas­ties to­kios mo­kyk­los ne­re­tai ven­gia pri­im­ti mo­ki­nius iš ki­tų sa­vi­val­dy­bių.

Ki­tas as­pek­tas. Nė­ra tei­si­nio reg­la­men­ta­vi­mo, pa­gal ku­rį bū­tų ga­li­ma fi­nan­si­nė­mis prie­mo­nė­mis, taip, kaip yra vi­so­se Bal­ti­jos ša­ly­se (Lie­tu­va iš­skir­ti­nai ne­tu­ri to­kio tei­si­nio re­gu­lia­vi­mo), ska­tin­ti mo­ki­nius, pa­sie­ku­sius iš­skir­ti­nai aukš­tų mo­ky­mo­si re­zul­ta­tų, pa­vyz­džiui, tarp­tau­ti­nių olim­pia­dų, aukš­čiau­sio ly­gio kon­kur­so nu­ga­lė­to­jus. Prie­mo­nes mo­ki­niams ska­tin­ti ga­li nu­ma­ty­ti sa­vi­val­dy­bės ar­ba švie­ti­mo įstai­gos sa­vo do­ku­men­tuo­se, ta­čiau iš­skir­ti­nius mo­ky­mo­si re­zul­ta­tus pa­sie­kę mo­ki­niai tu­rė­tų bū­ti ska­ti­na­mi ir vals­ty­bės mas­tu.

Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nist­ro įsa­ky­mais yra ski­ria­mos Me­tų mo­ky­to­jo, Meilės Lu­k­šie­nės pre­mi­jos, ta­čiau yra po­rei­kis iš­plės­ti mo­kyk­lų dar­buo­to­jų veik­los mo­ty­va­vi­mo sis­te­mą, kad mo­ky­to­jai, švie­ti­mo pa­gal­bos spe­cia­lis­tai, ki­ti ug­dy­me da­ly­vau­jan­tys as­me­nys ga­lė­tų bū­ti ska­ti­na­mi už ypa­tin­gus nuo­pel­nus pro­fe­si­nė­je veik­lo­je.

Tai­gi, šia­me pro­jek­te siū­lo­ma įtei­sin­ti ga­li­my­bę sa­vi­val­dy­bių ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­loms, skir­toms ša­lies ar­ba re­gio­no mo­ki­niams, skir­ti ūkio lė­šų iš vals­ty­bės biu­dže­to tiks­li­nių do­ta­ci­jų sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tams. An­tra, įtei­sin­ti ga­li­my­bę vals­ty­bės mas­tu ska­tin­ti aukš­tus mo­ky­mo­si pa­sie­ki­mus de­monst­ruo­jan­čius mo­ki­nius. Taip pat įsta­ty­mu reg­la­men­tuo­ti ga­li­my­bę ska­tin­ti mo­ky­to­jus, pa­gal­bos mo­ki­niui spe­cia­lis­tus ir ki­tus ug­dy­mo pro­ce­se da­ly­vau­jan­čius as­me­nis už jų nuo­pel­nus pro­fe­si­nė­je veik­lo­je, mo­ki­nių pa­sie­ki­mus, pa­žan­gą, reikš­min­gus dar­bus švie­ti­mo sri­ty­je.

Siū­lo­ma, kad įsta­ty­mo pa­kei­ti­mai įsi­ga­lio­tų jau šių me­tų rug­sė­jo 1 die­ną. Jiems įgy­ven­din­ti šių me­tų rug­sė­jo–g­ruo­džio mė­ne­siais Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jai pa­pil­do­mai rei­kė­tų 162,8 tūkst. eu­rų, iš jų – 156 tūkst. mo­kyk­lų ben­dra­bu­čių kaš­tams deng­ti ir 6,8 tūkst. eu­rų – mo­ki­niams ska­tin­ti. Mi­nė­toms Me­tų mo­ky­to­jo ir Mei­lės Luk­šie­nės pre­mi­joms lė­šos jau yra nu­ma­ty­tos mi­nis­te­ri­jos asig­na­vi­muo­se.

Ga­lė­čiau iš kar­to pa­sa­ky­ti, ko­kioms re­gio­ni­nėms mo­kyk­loms bū­tų ski­ria­ma ūkio lė­šų. Tai bū­tų ma­no mi­nė­tai Kau­no ge­ne­ro­lo Po­vi­lo Ple­cha­vi­čiaus ka­de­tų li­cė­jui ir Klai­pė­dos jū­rų ka­de­tų mo­kyk­los mo­ki­niams, ku­rie gy­ve­na ben­dra­bu­čiuo­se.

Trum­pai tiek.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me, mi­nist­re, už pri­sta­ty­mą. Jū­sų no­ri klaus­ti E. Pu­pi­nis. Pra­šom.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mas mi­nist­re, kiek su­pran­tu, mo­ki­nių ska­ti­ni­mas kai kur vyks­ta ra­jo­no lyg­me­niu, tur­būt ir fi­nan­si­nis vyks­ta. Ir jūs čia nu­ma­to­te, kad taip pat, jū­sų nu­sta­ty­ta tvar­ka, bus ir iš sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to. Šiuo me­tu jūs mi­ni­te, kad bus skir­ta lė­šų, bet ar tik­rai pre­mi­ja­vi­mo? Kad ne­bū­tų per­ženg­ti biu­dže­tai, ko­kia tvar­ka čia bus ski­ria­ma? Ko­kia for­ma? Pa­pras­tai biu­dže­tuo­se nu­ma­to­mos tos lė­šos pa­gal at­ski­ras ei­lu­tes tam tik­roms pro­gra­moms. O kaip čia da­bar? Pa­ve­di­mais ar ko­kiais nors at­ski­rais at­si­skai­ty­mais, pa­ro­džius, kiek tų pre­mi­jų iš­mo­kė­ta? Ačiū.

A. MONKEVIČIUS. Tai bū­tų mi­nist­ro nu­sta­ty­ta tvar­ka, pa­tvir­tin­ta tvar­ka, pa­gal ją mes pla­nuo­ja­me, kad, tar­ki­me, per me­tus vi­du­ti­niš­kai 20 aukš­čiau­sius pa­sie­ki­mus tarp­tau­ti­nė­se olim­pia­do­se… Mes pre­li­mi­na­riai, aiš­ku, pla­nuo­ja­me, ma­ty­da­mi anks­tes­nių me­tų vi­du­ti­nius dy­džius. Pir­mą­sias vie­tas aukš­čiau­sio­se štai tokiose olim­pia­do­se, kon­kur­suo­se už­ėmę mo­ki­niai, mi­nist­ro pa­tvir­tin­ta tvar­ka.

Aš mi­nė­jau, kad šiais me­tais mes esa­me nu­ma­tę skir­ti 6,8 tūkst. eu­rų, o per me­tus ap­skri­tai rei­kė­tų vien tik mo­ki­niams 48 tūkst. eu­rų, tai ir na­cio­na­li­niu mas­tu. Aš mi­nė­jau, kad tur­būt Bal­ti­jos ša­ly­se, ne tur­būt, bet iš tik­rų­jų, Lie­tu­va yra vie­nin­te­lė vals­ty­bė, ku­ri ne­tu­ri štai to­kių na­cio­na­li­nių fi­nan­si­nių ska­ti­ni­mo in­stru­men­tų mo­ki­niams už aukš­čiau­sius aka­de­mi­nius pa­sie­ki­mus. Tu­ri­me spor­to sri­ty­je, ta­čiau dėl aka­de­mi­nių pa­sie­ki­mų kol kas tai nė­ra reg­la­men­tuo­ta.

Svars­ty­da­mi Vy­riau­sy­bė­je, mes de­ri­no­me ir su mo­kyk­lo­mis, ir su uni­ver­si­te­tais, ki­tais tal­ki­nin­kais, ku­rie pa­de­da štai tuos ta­len­tus pa­reng­ti, o tų pa­sie­ki­mų de­monst­ra­vi­mas iš tik­rų­jų gar­si­na Lie­tu­vos var­dą. Ma­no­me, kad tu­rė­tu­me ne­si­skir­ti nuo Es­ti­jos, nuo Lat­vi­jos, ku­rios tu­ri štai to­kią tei­si­nę sis­te­mą. Fi­nan­si­ne iš­raiš­ka tai nė­ra la­bai daug – 48 tūkst. eu­rų.

PIRMININKAS. Ge­rai. V. Juo­za­pai­tis.

V. JUOZAPAITIS (TS-LKDF). Dė­ko­ju. Ger­bia­mas mi­nist­re, jūs kaž­ko­dėl ak­cen­ta­vo­te dvi mo­kyk­las. Ar čia tik dvi to­kio ka­ri­nio sta­tu­ti­nio po­bū­džio ir bus? O me­no mo­kyk­loms ne­nu­ma­to­te ko­kių nors at­ski­rų sti­pen­di­jų?

A. MONKEVIČIUS. Me­no mo­kyk­los jau to­kios ir yra – ir gau­na štai tas lė­šas. Štai tos dvi mo­kyk­los kol kas ne­pa­ten­ka į šį są­ra­šą. Nu­ma­ty­ta, kad ir jos bū­tų, taip pat ben­dra­bu­čiuo­se gy­ve­nan­čių vai­kų iš­lai­das pa­deng­tų ne sa­vi­val­dy­bė, ku­ri pri­ima, bet pa­deng­tų vals­ty­bė, įskai­čiuo­da­ma į sa­vi­val­dy­bių do­ta­ci­jas. Kol kas yra tik dvi to­kios mo­kyk­los. Jei­gu jų bus dau­giau, svars­ty­si­me.

PIRMININKAS. R. Šar­knic­ko ne­ma­tau. Klau­sia A. Pa­pir­tie­nė.

A. PAPIRTIENĖ (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas mi­nist­re, pro­jek­tas tik­rai yra ge­ras ir aš jam pri­tar­siu po pa­tei­ki­mo, ta­čiau no­riu pa­klaus­ti, iš kur bus pi­ni­gai toms pre­mi­joms mo­kė­ti? Ar biu­dže­te bus nu­ma­ty­tas pa­pil­do­mas fi­nan­sa­vi­mas, ar sa­vi­val­dy­bės fi­nan­suos, ar mo­kyk­los pa­čios tu­rės su­si­tau­py­ti?

Ko­kia yra so­cia­li­nių part­ne­rių nuo­mo­nė dėl šio pro­jek­to? Ir dar – dėl Ka­de­tų li­cė­jaus. Ar šis jū­sų tei­kia­mas įsta­ty­mo pro­jek­tas reiš­kia, kad jau ne­be­svars­to­te ga­li­my­bės Lie­tu­vo­je uni­ka­liai ug­dy­mo įstai­gai Ge­ne­ro­lo Po­vi­lo Ple­cha­vi­čiaus li­cė­jui su­teik­ti na­cio­na­li­nį sta­tu­są, o no­ri­te per­leis­ti jį sa­vi­val­dy­bei? Ačiū.

A. MONKEVIČIUS. Į pir­mą klau­si­mą ga­liu at­sa­ky­ti, kad tai bus na­cio­na­li­nės pre­mi­jos, kaip ir mo­ky­to­jų pre­mi­jos. Jos bus skir­tos vals­ty­bės var­du cen­tra­li­zuo­tai, ne per sa­vi­val­dy­bes. Lė­šos ap­mo­kė­ti iš­lai­das ben­dra­bu­čiuo­se gy­ve­nan­tiems mo­ki­niams bus skir­tos do­ta­ci­ja.

Na, o dėl Kau­no ka­de­tų li­cė­jaus tu­riu pa­sa­ky­ti, kad mes jau pri­ėmė­me spren­di­mą ne­keis­ti ši­to sta­tu­so, tai ga­lė­tų bū­ti Kau­no ka­de­tų li­cė­jus, ta­čiau mes cen­tra­li­zuo­tai ap­mo­kė­tu­me iš­lai­das vai­kams, gy­ve­nan­tiems ben­dra­bu­ty­je.

PIRMININKAS. No­ri klaus­ti S. Tu­mė­nas.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Ger­bia­mas mi­nist­re, tas 69 straips­nis ir man ke­lia šiek tiek abe­jo­nių. Įpras­ta, kad ska­ti­na­mi mo­ky­to­jai, ug­dy­mo pro­ce­se da­ly­vau­jan­tys as­me­nys, bet čia yra įtrauk­ti ir moks­lei­viai. Čia yra daug ne­aiš­ku­mų, kaip vi­sa tai bus at­si­rink­ta. Jūs mi­nė­jo­te, kad, pa­vyz­džiui, olim­pia­di­nin­kai. Ta­čiau V. Juo­za­pai­tis mi­nė­jo, kad yra ir me­no pa­sau­lis, yra spor­to pa­sau­lis. Aš ne­ži­nau, ar reik­tų čia moks­lei­vius įtrauk­ti į to­kį fi­nan­si­nį ska­ti­ni­mą. Su­ras­da­vo­me vi­sa­da ki­to­kių for­mų mo­ki­niams pa­ska­tin­ti.

Ar apie tai bu­vo kal­bė­ta su Lie­tu­vos moks­lei­vių są­jun­ga, su Sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­ja? Mi­nė­jo­te, kad per sa­vi­val­dy­bes tie pi­ni­gai bus ski­ria­mi. Yra to­kių abe­jo­nių. Ar tai bus ski­ria­ma tik ne­per­žen­giant pro­tin­gu­mo ri­bų? Vie­ni gaus, ki­ti ne­gaus.

PIRMININKAS. Lai­kas.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Kaip ga­ran­tuo­ti, kad šis me­cha­niz­mas veik­tų?

A. MONKEVIČIUS. Šios ska­ti­na­mo­sios prie­mo­nės bū­tų ski­ria­mos mi­nist­ro nu­sta­ty­ta tvar­ka, su­ta­rus, ko­kių tarp­tau­ti­nių olim­pia­dų, tarp­tau­ti­nių kon­kur­sų nu­ga­lė­to­jai bū­tų ska­ti­na­mi. Mes ap­skai­čia­vo­me, kad to­kių šiuo me­tu yra 20 as­me­nų, ir jie kar­to­ja­si me­tai iš me­tų. Tai ne­bū­tų tie tre­čių, ket­vir­tų vie­tų lai­mė­to­jai, ska­ti­na­mų­jų pri­zų lai­mė­to­jai, bet tai bū­tų ta­len­tin­giau­si, ga­biau­si, ku­rie Lie­tu­vos var­dą iš­gar­si­no pelny­da­mi aukš­čiau­sią ap­do­va­no­ji­mą. Tai bū­tų nu­ma­ty­ta mi­nist­ro tvar­ka, tai bū­tų skaid­ru, aiš­ku. Kaip mi­nė­jau, mū­sų kai­my­nės ša­lys to­kias prie­mo­nes tu­ri. Sa­vi­val­dy­bės ska­ti­na ir­gi sa­vo lyg­mens, kai yra re­gio­no, sa­vi­val­dy­bės lyg­mens olim­pia­dos, ren­gi­niai, tai­ko įvai­rias prie­mo­nes, do­va­nas. Aš ma­nau, kad fi­nan­si­nės prie­mo­nės ne­bū­tų la­bai di­de­lės, tai bū­tų 1 tūks­t., gal maž­daug 2 tūks­t. eu­rų. Pri­klau­sy­tų nuo to fon­do ir da­ly­vių skai­čiaus kas­met. Mes ga­lė­tu­me dėl to dar pa­dis­ku­tuo­ti bū­tent su part­ne­riais ir nu­tar­ti, kiek mes lė­šų gau­si­me ir kaip pa­skirs­ty­si­me. Bet tai yra svar­bu dar ir to­dėl, kad tie da­ly­viai, reng­da­mie­si olim­pia­doms, da­ly­vau­da­mi jo­se, iš tik­rų­jų pa­ti­ria ir la­bai daug ma­te­ria­li­nių iš­lai­dų. Mes kal­bė­jo­mės ir su jų mo­ky­to­jais, su ren­gė­jais, ma­to­me, kad tai tik­rai bū­tų pras­min­ga, kad jie ga­lė­tų pa­jus­ti vals­ty­bės po­žiū­rį ir bent da­li­mi vals­ty­bė kom­pen­suo­tų tas pa­tir­tas iš­lai­das.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Da­bar mi­nist­ro pra­šo­me tru­pu­tė­lį dėl mo­ty­vų luk­ter­ti. Dėl mo­ty­vų da­bar kal­bės A. Vin­kus.

A. VINKUS (LSDDF). Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, no­rė­čiau pa­lai­ky­ti tei­kia­mo Švie­ti­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­to idė­ją, o kartu ir pa­tį pro­jek­tą, nes šiuo pro­jek­tu siū­lo­ma ska­tin­ti mo­ki­nius, tu­rin­čius aukš­tus ug­dy­mo pa­sie­ki­mus, ir ska­tin­ti mo­ky­to­jus bei ki­tus spe­cia­lis­tus, pa­dedan­čius mo­ki­niams siek­ti aukš­tų re­zul­ta­tų. Taip pat ska­tin­ti juos už nuo­pel­nus prak­ti­nė­je vei­k­lo­je, reikš­min­giau­sius dar­bus pe­da­go­gi­kos sri­ty­je, in­dė­lį į švie­ti­mo plėt­rą. Ma­nau, kad ska­ti­ni­mo sis­te­ma daž­nai pro­ce­sams ir jų re­zul­ta­tams da­ro įta­ką veiks­min­giau nei bau­dų ar drau­di­mo sis­te­ma.

Be to, tei­kia­mas pro­jek­tas siū­lo spręs­ti ir ki­tą pro­ble­mą – įtei­sin­ti ga­li­my­bę skir­ti iš vals­ty­bės biu­dže­to lė­šų sa­vi­val­dy­bėms, tu­rin­čioms ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­las, ku­rio­se mo­ko­si ir mo­kyk­lų ben­dra­bu­čiuo­se gy­ve­na mo­ki­niai iš ki­tų sa­vi­val­dy­bių. Pa­gal da­bar ga­lio­jan­čią prak­ti­ką to­kios sa­vi­val­dy­bės, pa­tir­da­mos tam tik­rų iš­lai­dų dėl moks­lei­vių, at­vyks­tan­čių iš ki­tų sa­vi­val­dy­bių, tiks­li­nių do­ta­ci­jų iš vals­ty­bės biu­dže­to ne­gau­na. To­kia įsta­ty­mo ko­rek­ci­ja pri­si­dė­tų prie tei­sin­ges­nio iš­lai­dų naš­tos pa­si­da­li­ni­mo. Ačiū už dė­me­sį ir pa­si­ruo­šęs bal­suo­ti už mi­nist­ro A. Mon­ke­vi­čiaus pa­teik­tą pro­jek­tą.

PIRMININKAS. A. Kup­čins­kas.

A. KUPČINSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas mi­nist­re, aš no­rė­čiau šiek tiek ki­to­kį po­žiū­rį iš­sa­ky­ti. Aiš­ku, dėl pre­mi­jų, sti­pen­di­jų moks­lei­viams už jų pa­sie­ki­mus, tai vis­kas ge­rai, ši­ta įsta­ty­mo nor­ma tik­rai ge­ra ir svei­kin­ti­na, tik­rai spor­ti­nin­kai, ku­rie yra jau pre­mi­juo­ja­mi, nė­ra kuo nors pa­žan­ges­ni už moks­lei­vius, ku­rie da­ly­vau­ja tarp­tau­ti­nė­se olim­pia­do­se. Kad tos tvar­kos su­vie­no­di­na­mos, yra la­bai ge­rai.

Bet aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te aš ma­tau, kad yra kal­ba­ma ir apie dvi mo­kyk­las. Vie­na iš jų yra Kau­ne, tai Ge­ne­ro­lo Povilo Ple­cha­vi­čiaus ka­de­tų mo­kyk­la. Šis įsta­ty­mo pa­kei­ti­mas ne vi­sai iš­spren­džia tos mo­kyk­los pro­ble­mą. Jūs už­si­mi­nė­te tik­tai apie ben­dra­bu­tį ir tai, kad įsta­ty­mo pa­kei­ti­mai leis sub­si­di­juo­ti ir pri­si­dė­ti prie ben­dra­bu­čių iš­lai­ky­mo. Bet tos ūki­nės iš­lai­dos nė­ra vie­nin­te­lės ir bū­tent Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bė ap­skri­tai ke­lia klau­si­mą dėl Ka­de­tų li­cė­jaus ir jo eg­zis­ta­vi­mo. Du stei­gė­jai, tai yra Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja ir pa­ti sa­vi­val­dy­bė, ne­su­ta­ria tu­rė­da­mi ly­gias tei­ses ap­skri­tai dėl Ka­de­tų li­cė­jaus eg­zis­ta­vi­mo. Aiš­ku, čia pa­si­sa­ky­mai, bet man tie­siog įdo­mu, kur pri­im­tas, koks spren­di­mas, koks nu­me­ris, dėl to­les­nės Ka­de­tų li­cė­jaus at­ei­ties? Kol kas, kiek man ten­ka ben­drau­ti, ir ki­tiems ko­le­goms Sei­mo na­riams iš Kau­no ten­ka ben­drau­ti su lai­ki­ną­ja va­do­ve, tas ne­apib­rėž­tu­mas, lai­ki­nu­mas kol kas iš­lie­ka iki šiol. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me už pa­reikš­tas nuo­mo­nes. Ko­le­gos, nuo­mo­nės iš­si­sky­rė, dėl pa­tei­ki­mo bal­suo­ja­me.

Už­si­re­gist­ra­vo 71, bal­sa­vo 70: už – 68, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 2. Po pa­tei­ki­mo yra pri­tar­ta.

Siū­lo­mas pa­grin­di­niu ko­mi­te­tu Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas ir svars­ty­si­me bir­že­lio 4 die­ną. Tin­ka, ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ja­me, pri­tar­ta.

 

16.33 val.

Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo Nr. XI-242 90 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4570 (pa­tei­ki­mas)

 

Mi­nist­ras pri­sta­tys Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo 90 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-4570. Pra­šo­m, ger­bia­mas mi­nist­re.

A. MONKEVIČIUS. Ačiū. Šio pro­jek­to tiks­las yra su­da­ry­ti prie­lai­das tiks­lin­gam ir skaid­riam vals­ty­bi­nių aukš­tų­jų mo­kyk­lų tur­to ir lė­šų nau­do­ji­mui, nu­sta­tant in­ves­ta­vi­mo kri­te­ri­jus, stei­giant ri­bo­tos at­sa­ko­my­bės ju­ri­di­nius as­me­nis ar į juos in­ves­tuo­jant.

2017 me­tais Vals­ty­bės kon­tro­lė, at­li­ku­si vals­ty­bi­nių uni­ver­si­te­tų tur­to val­dy­mo au­di­tą, re­ko­men­da­vo pa­tiks­lin­ti in­ves­ta­vi­mo kri­te­ri­jus. Pro­jek­tu siū­lo­ma, be da­bar Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­me įtvir­tin­to kri­te­ri­jaus, jis yra pa­tiks­li­na­mas… Aš per­skai­ty­siu, kaip jis skam­ba: „Vals­ty­bi­nės aukš­to­sios mo­kyk­los ri­bo­tos ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės ju­ri­di­nius as­me­nis ga­li steig­ti ir į juos in­ves­tuo­ti nuo­sa­vy­bės tei­se val­do­mą tur­tą ar lė­šas aukš­to­sios mo­kyk­los ta­ry­bos pa­tvir­tin­to­mis są­ly­go­mis ir tvar­ka, kai in­ves­tuo­ja­ma į ju­ri­di­nius as­me­nis, ku­rie vyk­dys su vals­ty­bi­nės aukš­to­sios mo­kyk­los vyk­do­ma stu­di­jų ar moks­li­nių ty­ri­mų veik­la ir eks­pe­ri­men­ti­ne plėt­ra su­si­ju­sias veik­las.“ Siū­lo­me nu­sta­ty­ti dar du nau­jus kri­te­ri­jus, pa­si­ta­rę su Vals­ty­bės kon­tro­le, kad ga­lė­tu­me už­tik­rin­ti di­des­nį skaid­ru­mą ir efek­ty­vu­mą: pir­ma­sis – in­ves­ta­vi­mu bus pa­siek­tas re­zul­ta­tas, ku­rio ti­ki­ma­si iš in­ves­ta­vi­mo ob­jek­to, ir ant­ra­sis kri­te­ri­jus – vals­ty­bi­nės aukš­to­sios mo­kyk­los ta­ry­ba, at­si­žvelg­da­ma į mo­kyk­los pas­ku­ti­nių ka­len­do­ri­nių me­tų fi­nan­si­nę būk­lę, veik­los re­zul­ta­tus, už­tik­rin­da­ma ki­tų me­tų mo­kyk­los vyk­do­mą stu­di­jų ir mok­sli­nių ty­ri­mų veik­lą ir (ar) eks­pe­ri­men­ti­nę plėt­rą, lė­šas, rei­ka­lin­gas in­ves­tuo­ti į ri­bo­tos ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės ju­ri­di­nį as­me­nį, yra pa­tvir­tinusi ati­tin­ka­mų me­tų mo­kyk­los pa­ja­mų ir iš­lai­dų są­ma­to­je.

Nu­ma­to­ma nau­da, kad vals­ty­bi­nės aukš­to­sios mo­kyk­los at­sa­kin­giau, tiks­lin­giau ir skaid­riau dis­po­nuos tur­tu ir lė­šo­mis, su­telks re­sur­sus efek­ty­viau vyk­dy­ti stu­di­jų ir moks­lo pro­ce­są.

Šiam pro­jek­tui pri­ta­rė iš es­mės Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tų rek­to­rių kon­fe­ren­ci­ja. Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­tas yra pa­tei­kęs pa­sta­bų, į jas at­si­žvelg­si­me svars­ty­mo ko­mi­te­tuo­se me­tu. Siū­lau pri­tar­ti po pa­tei­ki­mo.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me mi­nist­rui už pri­sta­ty­mą. Jū­sų klau­sia E. Pu­pi­nis ir V. Juo­za­pai­tis. Pra­šom, ger­bia­mas Pu­pi­ni.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mas mi­nist­re, iš tie­sų uni­ver­si­te­tų pa­grin­di­nė prie­der­mė yra or­ga­ni­zuo­ti stu­di­jų pro­ce­są. Vis tiek dar li­ko daug tur­to, aiš­ku, ge­rai ra­cio­na­liai jį kaip nors pa­nau­do­ti. Man tik įdo­mu. Anks­čiau bu­vo ir slė­niai, ku­rie da­bar daug ką nuo­mo­ja, ten bu­vo tam tik­rų pro­ble­mų, bu­vo no­ras pa­nau­do­ti dau­giau moks­lui, o yra vi­saip. Ar ne­iš­eis čia taip pat ir kas tą pro­ce­są pri­žiū­rės, nes ta­ry­bos tik įver­ti­na re­zul­ta­tus ir tei­kia re­ko­men­da­ci­jas. Kas bus at­sa­kin­gi: ar ta­ry­bos, ar rek­to­riai, ar ap­skri­tai bus ko­kia nors prie­žiū­ros ins­ti­tu­ci­ja, kad vis dėl­to ir bū­tų tiems tiks­lams, kaip pa­ra­šy­ta – moks­lo plėt­rai, o ne ko­kia nors kon­ku­ren­ci­ja ver­slui, ku­ris gal­būt ga­lė­tų bū­ti su­ku­ria­mas ir be uni­ver­si­te­to, pa­pras­čiau­siai tik bus su­ku­ria­mas pa­nau­do­jant tas pa­tal­pas. Ačiū.

A. MONKEVIČIUS. Ačiū už ši­tą klau­si­mą. Iš tik­rų­jų jūs ne­at­si­tik­ti­nai, ma­tyt, pa­mi­nė­jo­te uni­ver­si­te­tus pir­miau­sia, o uni­ver­si­te­tai tiek Kon­sti­tu­ci­jos, tiek ki­tų įsta­ty­mų tu­ri nu­sta­ty­tą tam tik­rą au­to­no­mi­nę ga­li­my­bę vyk­dy­ti, plė­to­ti sa­vo veik­las, o kar­tu ir at­sa­ko­my­bę. Ta at­sa­ko­my­bė įsta­ty­muo­se yra su­po­nuo­ta la­bai aiš­kiai ir Sei­mas tai yra pa­tvir­ti­nęs, to­bu­li­no ši­tą sis­te­mą, kaip uni­ver­si­te­to sa­vi­val­da, ta­ry­ba la­biau­siai šiuo at­ve­ju pri­si­i­ma at­sa­ko­my­bę pla­nuo­da­ma ši­tą veik­lą, plė­to­da­ma in­ves­ti­ci­jas, pri­si­im­da­ma ri­zi­ką.

Beje, yra to­kia Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba, į ku­rią bus ver­ta gal­būt šiek tiek at­si­žvelg­ti ko­re­guo­jant, bet kad bū­tų pa­siek­tas in­ves­ta­vi­mo re­zul­ta­tas, ku­ris bu­vo nu­ma­ty­tas, ir ta­ry­ba tai tu­ri nu­ma­ty­ti sa­vo lė­šų są­ma­to­je, su­po­nuo­ti aiš­kų, skaid­rų me­cha­niz­mą, kad mes aiš­kiai ži­no­tu­me, į ko­kias moks­li­nes, stu­di­jų, eks­pe­ri­men­ti­nės plėt­ros veik­las bus nu­kreip­ta, ko­kį tai duos re­zul­ta­tą ir kad iš tik­rų­jų bus ga­ran­tuo­ja­ma sa­vo biu­dže­ti­ne są­ma­ta. Tie da­ly­kai kaip tik ir siū­lo­mi pa­si­ta­rus su Vals­ty­bės kon­tro­le.

Aš ma­nau, kad tai yra kur kas skaid­res­nis, efek­ty­ves­nis me­cha­niz­mas. Tik­rai tai rei­kė­tų da­ry­ti bū­tent to­dėl, kad da­bar kaip tik yra tas me­tas, kai kai ku­rios aukš­to­sios mo­kyk­los no­ri ei­ti tuo ke­liu skaid­riai, aiš­kiai, ne iš vals­ty­bės biu­dže­to, bet iš to tur­to pa­ge­rin­ti sa­vo si­tu­a­ci­ją moks­lo ir stu­di­jų eks­pe­ri­men­ti­nės plėt­ros sri­ty­je.

PIRMININKAS. Klau­sia V. Juo­za­pai­tis.

V. JUOZAPAITIS (TS-LKDF). Ger­bia­mas mi­nist­re, pra­šau pa­tiks­lin­ti ar­ba aš ne­su­pra­tau, ar tik­rai vi­sos aukš­to­sios mo­kyk­los tu­ri tei­sę be­są­ly­giš­kai dis­po­nuo­ti sa­vo val­do­mu tur­tu, nes ži­nau fak­tų, kai jos ne­ga­lė­jo par­duo­ti tam tik­rų pa­sta­tų ar kaž­ko, nes tai yra vals­ty­bės pa­gal pa­nau­dą su­teik­ta tei­sė. Kaip čia šiuo at­ve­ju bus?

A. MONKEVIČIUS. Čia mes kal­ba­me apie tai, kad yra su­tei­kia­ma nu­sta­ty­ta tvar­ka da­ly­vau­jant Vy­riau­sy­bei ir ta­ry­bai. Taip pat su­de­rin­ta tvar­ka, kaip ga­li tą tur­tą, ku­rį pa­ti­kė­ji­mo tei­se val­do, in­ves­tuo­ti į sa­vo plėt­rą. O čia mes da­bar kal­ba­me apie nuo­sa­vy­bės tei­se val­do­mą tur­tą ir lė­šas. Tik­rai ta­ry­ba tu­ri to­kią tei­sę ir mes no­ri­me, kad vi­sa tai iš tik­rų­jų vyk­tų skaid­riai, kad bū­tų ga­ran­tuo­tas re­zul­ta­tas ir kad tai bū­tų įtrauk­ta į lė­šų są­ma­tą.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me mi­nist­rui už pri­sta­ty­mą ir at­sa­ky­tus klau­si­mus.

Da­bar dėl mo­ty­vų M. Ado­mė­nas.

M. ADOMĖNAS (TS-LKDF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Šiuo­lai­ki­nis aukš­ta­sis moks­las iš tie­sų ne­įsi­vaiz­duo­ja­mas be eko­sis­te­mos įvai­rių fi­nan­si­nių, or­ga­ni­za­ci­nių in­stru­men­tų, ku­rie yra rei­ka­lin­gi uni­ver­si­te­tų stra­te­gi­nei mi­si­jai vyk­dy­ti. Šiuo­lai­ki­nis moks­las rei­ka­lau­ja taip pat kur­ti ir la­bo­ra­to­ri­jas, įvai­rius san­ty­kius, ver­slo ins­ti­tu­ci­jas ar or­ga­ni­za­ci­jas. Ga­lų ga­le kuo fi­nan­siš­kai sa­va­ran­kiš­kes­nis yra uni­ver­si­te­tas, kuo dau­giau jis nau­do­ja sa­vo pa­ties su­kaup­to nuo­sa­vy­bės tur­to, tuo ge­riau jis ga­li tą sa­vo mi­si­ją stra­te­giš­kai įgy­ven­din­ti. Toks kaip Vil­niaus uni­ver­si­te­tas, pir­ma­sis iš Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tų, tu­ri ne­lie­čia­mo­jo ka­pi­ta­lo fon­dą, ku­ris ir­gi yra nau­do­ja­mas tam, kad bū­tų fi­nan­suo­ja­mos uni­ver­si­te­to veik­los. Ki­taip ta­riant, kad ša­lia biu­dže­ti­nio fi­nan­sa­vi­mo at­si­ras­tų ki­tų šal­ti­nių, nes tas fi­nan­sa­vi­mas, ku­ris at­ei­na iš biu­dže­to, to­li gra­žu ne­at­lie­pia fi­nan­sa­vi­mo ly­gio, rei­ka­lin­go šiuo­lai­ki­niam moks­lui ir stu­di­joms vyk­dy­ti la­bai kon­ku­ren­cin­ga­me aukš­to­jo moks­lo pa­sau­ly­je. Tai­gi pla­tes­nės ga­li­my­bės, pla­tes­nės skaid­rios ga­li­my­bės vyk­dy­ti tą mi­si­ją, kur­ti įstai­gas, or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios rei­ka­lin­gos mi­si­jai įgy­ven­din­ti, ir vi­są tą įran­kių, fi­nan­si­nių ir or­ga­ni­za­ci­nių, eko­sis­te­mą, yra la­bai rei­ka­lin­gos, to­dėl aš ma­nau, kad la­bai svei­kin­ti­nas pro­jek­tas ir rei­kia jam pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju už pa­reikš­tą nuo­mo­nę. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu, ko­le­gos? Ačiū, pri­tar­ta. Siū­lo­mas kaip pa­grin­di­nis Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas. Svars­ty­si­me bir­že­lio 4 die­ną.

 

16.41 val.

Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo Nr. XI-242 721 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4724 (pa­tei­ki­mas)

 

Ger­bia­mą mi­nist­rą kvie­čiu pri­sta­ty­ti ki­tą – Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo 721 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo – pro­jek­tą Nr. XIIIP-4724. Pra­šom, ger­bia­mas mi­nist­re.

A. MONKEVIČIUS. La­bai trum­pai apie kon­teks­tą. Nuo 2018 me­tų vyk­dant struk­tū­ri­nę re­for­mą bu­vo sie­kia­ma pra­dė­ti di­din­ti dar­bo už­mo­kes­tį dės­ty­to­jams ir moks­li­nin­kams. Tai bu­vo da­ro­ma pa­laips­niui. 2018 me­tais bu­vo pa­pil­do­mai skir­ta 23 mln. ir dar­bo už­mo­kes­tis vi­du­ti­niš­kai pa­di­dė­jo 20 %. 2019 me­tais skir­ta pa­na­ši su­ma – 23,1 mln. eu­rų, dar 16 %, ka­dan­gi ba­zė jau bu­vo pa­di­dė­ju­si. Ir tę­sia­ma taip, kaip nu­ma­ty­ta ir ko­lek­ty­vi­nė­se su­tar­ty­se, ir 2020 me­tais. Šiais me­tais nuo rug­sė­jo 1 die­nos ko­lek­ty­vi­nė su­tar­tis nu­ma­to di­din­ti – ir tai nu­ma­ty­ta vals­ty­bės biu­dže­te, ski­riant tas lė­šas asig­na­vi­mų val­dy­to­jams, – 4,6 mln., vi­du­ti­niš­kai 10 %, ly­gi­nant su 2019 me­tais.

Šis pro­jek­tas, tei­kia­mas pro­jek­tas, yra su­si­jęs tik su biu­dže­ti­nių įstai­gų, ne su uni­ver­si­te­tais, bet moks­lo ir stu­di­jų… ne su aukš­to­jo moks­lo ins­ti­tu­ci­jo­mis, ta­čiau su moks­lų ins­ti­tu­tais, biu­dže­ti­nė­mis įstai­go­mis, vals­ty­bi­niais moks­li­nių ty­ri­mų ins­ti­tu­tais. Pa­gal tei­kia­mą įsta­ty­mo pro­jek­tą nuo rug­sė­jo 1 die­nos šio įsta­ty­mo 721 straips­nio 5 da­ly­je nu­sta­ty­tų pa­rei­gi­nės al­gos ko­e­fi­cien­tų apa­ti­nės ir vir­šu­ti­nės ri­bos, va­di­na­mo­sios ša­ku­tės, vi­soms pa­rei­gy­bių gru­pėms di­di­na­mos 8,125 %, taip, kad ben­dras at­ly­gi­ni­mų pa­di­dė­ji­mas, įskai­tant nuo šių me­tų sau­sio 1 die­nos pa­di­din­tą pa­rei­gi­nės al­gos ba­zi­nį dy­dį nuo 173 iki 176 eu­rų, vi­du­ti­niš­kai su­da­ry­tų ma­no mi­nė­tą 10 % ir ati­tik­tų ko­lek­ty­vi­nė­je su­tar­ty­je nu­ma­ty­tą au­gi­mą. Tai­gi, ka­dan­gi uni­ver­si­te­tai, aukš­to­sios mo­kyk­los tu­ri tei­sę pa­čios spręs­ti, ko­kioms pa­rei­gy­bėms ir kiek di­din­ti, vals­ty­bi­niams moks­lo ins­ti­tu­tams rei­kia nu­ma­ty­ti įsta­ty­me. To­dėl ir siū­lo­mas šis pro­jek­tas, kad tai ga­lė­tų įgy­ven­din­ti.

Ma­no mi­nė­tas skai­čius, 4,6 mln., yra su­da­ry­tas iš 4 mln. aukš­to­sioms mo­kyk­loms ir 600 tūkst. moks­li­niams ins­ti­tu­tams ke­tu­riems mė­ne­siams. Li­ku­siems aš­tuo­niems mė­ne­siams šiam įsi­pa­rei­go­ji­mui įvyk­dy­ti dar rei­kė­tų ki­tais me­tais 1,2 mln. ir tai tu­rė­tų bū­ti nu­ma­ty­ta ki­tų me­tų biu­dže­te.

Ko­kių bus po­ky­čių pri­ta­rus pa­kei­ti­mams? Vals­ty­bi­niuo­se moks­li­nių ty­ri­mų ins­ti­tu­tuo­se pa­rei­gi­nė al­ga, ly­gi­nant su 2019 me­tais, nuo rug­sė­jo kil­tų: vy­riau­sio­jo, aukš­čiau­sio lyg­mens moks­lo dar­buo­to­jo tos ša­ku­tės pa­di­dė­tų nuo 149 iki 268 eu­rų, vy­res­nio­jo moks­lo dar­buo­to­jo pa­di­dė­tų nuo 130 iki 209 eu­rų, moks­lo dar­buo­to­jo ty­rė­jo ar­ba sta­žuo­to­jo nuo 130 iki 158 eu­rų ir jau­nes­nio­jo moks­lo dar­buo­to­jo dar­bo už­mo­kes­tis pa­di­dė­tų nuo 87 iki 109 eu­rų. Šis pro­jek­tas bu­vo de­rin­tas su Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­tu. De­par­ta­men­tas pa­sta­bų ne­tu­rė­jo.

PIRMININKAS. Ger­bia­mas mi­nist­re, dė­ko­ja­me už pri­sta­ty­mą. Jū­sų klau­sia E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mas mi­nist­re, iš tie­sų šau­nu, kad ky­la at­ly­gi­ni­mai. Tik aš no­rė­jau pa­klaus­ti. Vis dėl­to ko­dėl tas kė­li­mas, įsta­ty­mo pro­jek­tas ne­bu­vo pa­tei­kia­mas kar­tu su pra­ei­tų me­tų biu­dže­tu? Ar čia dėl to, kad ne­bu­vo iki ga­lo su­si­de­rė­ta su prof­są­jun­go­mis, ar čia taip bu­vo ne­su­žiū­rė­ta, ar čia ki­tų prie­žas­čių bu­vo? La­bai ačiū.

A. MONKEVIČIUS. Kaip aš mi­nė­jau, lė­šos bu­vo nu­ma­ty­tos ti­kin­tis, kad ši­tas pro­jek­tas bus ap­ro­buo­tos, pri­im­tas. Tos lė­šos biu­dže­te yra alo­kuo­tos, jas ga­lė­si­me pa­nau­do­ti. Bet iš tik­rų­jų ko­lek­ty­vi­nė su­tar­tis ir da­bar tę­sia­ma. Kaip nu­ma­ty­ta, ji tu­ri bū­ti at­nau­ji­na­ma, ir nuo ki­tų me­tų rug­sė­jo 1 die­nos tu­rė­tų bū­ti spren­di­mas, ar liks tiek pat, ar bus dar ki­taip. Šiuo me­tu, kaip nu­ma­to ta pa­ti ko­lek­ty­vi­nė su­tar­tis, ku­ri ga­lio­ja kaip įsta­ty­mas, ji tu­ri bū­ti at­nau­jin­ta. Ka­ran­ti­no są­ly­go­mis tą da­ro­me. Šian­dien kaip tik vy­ko po­sė­dis su pro­fe­si­nė­mis są­jun­go­mis kaip tik aukš­to­jo moks­lo te­ma. Vi­ce­mi­nist­ras da­ly­va­vo de­ry­bo­se. Tai yra gy­vas pro­ce­sas. Tai­gi mes tas lė­šas nu­ma­tė­me. Jei­gu Sei­mas pri­ims, ga­lė­si­me pa­di­din­ti, o dar nuo ki­tų me­tų rug­sė­jo 1 die­nos tai bus at­nau­jin­tos ko­lek­ty­vi­nės su­tar­ties ob­jek­tas.

PIRMININKAS. Klau­sia V. Juo­za­pai­tis.

V. JUOZAPAITIS (TS-LKDF). Dė­ko­ju. Ger­bia­mas mi­nist­re, čia ki­ta­dos bu­vo vie­no moks­li­nių ty­ri­mų ins­ti­tu­to žmo­nių ko­mi­te­te ir ten bu­vo įvar­din­ta pro­ble­ma, kad moks­li­nin­kai, ku­rie ne­tu­ri dak­ta­ro laips­nio, tai yra tu­ri ma­gist­ro di­plo­mą, nė­ra pri­ly­gi­na­mi moks­li­nin­kams. Ar jų at­žvil­giu tie pa­di­di­ni­mai taip pat bus tai­ko­mi?

A. MONKEVIČIUS. Aš mi­nė­jau, tar­ki­me, jau­nes­ny­sis moks­lo dar­buo­to­jas, moks­li­nin­kas sta­žuo­to­jas kai kur ne­bū­ti­nai tu­ri tu­rė­ti moks­lo dak­ta­ro laips­nį. Moks­lo dak­ta­ro laips­nį tu­ri vy­res­nie­ji ir aukš­tes­nio lyg­mens pa­rei­gas einan­tys žmo­nės. Jie pri­va­lo tu­rė­ti dak­ta­ro laips­nį. Ta­čiau pa­ti pra­džia, jau­nes­ny­sis moks­lo dar­buo­to­jas ga­li bū­ti dok­to­ran­tas, ne­bū­ti­nai ma­gist­ras, dar ne­tu­rin­tis dak­ta­ro laips­nio. Jie taip pat gaus di­des­nį at­ly­gi­ni­mą.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me mi­nist­rui už at­sa­ky­mus. Dėl mo­ty­vų. A. Vin­kus. Pra­šom.

A. VINKUS (LSDDF). Ger­bia­mi ko­le­gos Sei­mo na­riai, mums la­bai ak­tu­a­lu nuo­lat ana­li­zuo­ti emig­ra­ci­jos iš Lie­tu­vos prie­žas­tis, kad ga­lė­tu­me nors iš da­lies amor­ti­zuo­ti iš­va­žiuo­jan­čius srau­tus. Dar la­bai svar­bu tir­ti iš­va­žiuo­jan­čių­jų struk­tū­rą, jų per­spek­ty­vu­mą, kon­ku­ren­cin­gu­mą, moks­li­nį po­ten­cia­lą ir ki­tus vals­ty­bės gy­ve­ni­mui svar­bius as­pek­tus.

Sta­tis­ti­ka ro­do, kad mū­sų emig­ra­ci­jos srau­tams bū­din­gos pro­tų nu­te­kė­ji­mo ten­den­ci­jos, kai ga­būs, per­spek­ty­vūs jau­nuo­liai, jau­nuo­lės pa­lie­ka Lie­tu­va ir sa­vo pro­tą bei ge­bė­ji­mus in­ves­tuo­ja ki­to­se vals­ty­bė­se. Di­de­le da­li­mi jų el­ge­sį le­mia ma­ži at­ly­gi­ni­mai, per ma­žas dė­me­sys jų pro­ble­moms. Dėl ma­žų at­ly­gi­ni­mų ne­pa­trauk­liu taip pat lai­ko­mas ne tik moks­li­nin­ko, bet ir dės­ty­to­jo, ir ki­tų ty­rė­jų dar­bas.

Aš ge­rai su­pran­tu, kad mū­sų vals­ty­bė šio­mis eko­no­mi­nė­mis są­ly­go­mis nė­ra fi­nan­siš­kai pa­jė­gi nei šios sri­ties, nei ki­tų sri­čių dar­buo­to­jams mo­kė­ti at­ly­gi­ni­mus, pri­lygs­tan­čius Eu­ro­pos ša­lių ga­li­my­bėms, ta­čiau mes tu­ri­me pa­ro­dy­ti ir da­ry­ti vis­ką, kad šie žmo­nės mums rū­pė­tų, kad rū­pi, kad mes rū­pi­na­mės jų at­ei­ti­mi ir kad jie bū­tų rei­ka­lin­gi vals­ty­bei. Kai šian­dien kal­ba­me apie at­ly­gi­ni­mų pa­di­di­ni­mą dės­ty­to­jams ir moks­li­nin­kams, ir ki­tiems ty­rė­jams, tai no­riu pa­sa­ky­ti, kad dar­bo už­mo­kes­čio pa­kė­li­mas bent iš da­lies pri­si­dė­tų prie šių tiks­lų.

Pri­ta­riu siū­ly­mui ko­re­guo­ti Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo nuo­sta­tas, ku­rio­mis nu­ma­to­mas aukš­tes­nių pa­rei­gi­nės al­gos ko­e­fi­cien­tų tai­ky­mas mi­nė­tai žmo­nių ka­te­go­ri­jai, ir ti­kiu, kad įsta­ty­mo pro­jek­to au­to­riai kom­pe­ten­tin­gai įver­ti­no vals­ty­bės fi­nan­si­nes ga­li­my­bes, kad bū­tų įgy­ven­din­tos šios nuo­sta­tos. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Ko­le­gos, siū­lo­ma pri­im­ti ben­dru su­ta­ri­mu. Ga­li­me tai pa­da­ry­ti? Dė­ko­ja­me, pri­im­ta. Kaip pa­grin­di­nis siū­lo­mas Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas. Svars­ty­si­me bir­že­lio 4 die­ną. Ger­bia­mas mi­nist­re, dar ne­pa­bė­ki­te. At­si­pra­šau, čia jau ne jū­sų. Dė­ko­ja­me mi­nist­rui už pa­teik­tus pro­jek­tus.

 

16.50 val.

Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo Nr. XI-242 27, 28, 29, 38 ir 39 straips­nių pa­kei­ti­mo įstaty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4704 (pa­tei­ki­mas)

 

Kvie­čiu į tri­bū­ną ger­bia­mą E. Jo­vai­šą. Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo 27, 28, 29, 38 ir 39 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4704. Pa­tei­ki­mas. Pra­šom.

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, Sei­me. Ši­tų ma­no tei­kia­mų pa­tai­sų tiks­lai yra dve­jo­pi. Vi­sų pir­ma – įgy­ven­din­ti Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo 2018 m. bir­že­lio 29 d. nu­ta­ri­mą, ku­ria­me kal­ba­ma apie tvar­ką, kaip ir kas re­or­ga­ni­zuo­ja ar pa­nai­ki­na aukš­tą­sias mo­kyk­las. Tai vie­nas tiks­las.

Ant­ras tiks­las yra su­nor­min­ti aukš­tų­jų mo­kyk­lų val­dy­mo or­ga­nų rin­ki­mo tvar­ką, ypač tai su­si­ję su ta­ry­bos rin­ki­mo tvar­ka, vėl­gi at­si­žvel­giant į Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo iš­aiš­ki­ni­mus. Ta tvar­ka, ko­kia tu­rė­tų bū­ti, pa­im­ta iš Vil­niaus uni­ver­si­te­to, pa­gal Vil­niaus uni­ver­si­te­to mo­de­lį. Yra ki­to­kių pa­tai­sy­mų apie rek­to­riaus ata­skai­tą, ku­ri tu­ri bū­ti dve­jo­pa, ir sa­va, ir stra­te­gi­nė ata­skai­ta. Yra pa­tai­sy­mų dėl to, kad aukš­to­sios mo­kyk­los tu­ri at­si­skai­ty­ti sa­vo stei­gė­jams. Yra to­kių įvai­rių pa­tai­sy­mų, bet es­mi­nius da­ly­kus, aš ma­nau, esu pa­sa­kęs. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Jū­sų klau­sia E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mas ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke, šis įsta­ty­mo pro­jek­tas ren­gia­mas ga­nė­ti­nai il­gai. Tur­būt ne­bu­vo pa­pras­ta jį reng­ti, nes daug vi­so­kių prieš­ta­ra­vi­mų yra. Ir čia tur­būt pa­grin­di­nis prieš­ta­ra­vi­mas, kas tu­rės di­des­nę įta­ką uni­ver­si­te­to val­dy­mui, ypač kas su­si­ję su rek­to­riaus sky­ri­mu. Jūs šiek tiek ba­lan­są per­me­ta­te nuo to, ką ga­lė­da­vo skir­ti mi­nis­te­ri­ja, dau­giau į vi­daus rei­ka­lus, į visą vi­daus struk­tū­rą. Ar ne­ma­no­te, kad to­kiu at­ve­ju tu­rė­tų bū­ti di­des­nė prie­žiū­ra, gal­būt šiek tiek iš ša­lies. Nors uni­ver­si­te­tai tu­ri sa­vo au­to­no­mi­ją, bet iš tik­rų­jų kai ka­da bū­na taip, kad ta au­to­no­mi­ja ne vi­sai at­spin­di vals­ty­bės rei­ka­lus. Kaip su­balan­suo­ti tuos rei­ka­lus? Ir ar ne­bus taip, kad ta au­to­no­mi­ja bus to­kia di­de­lė, kad kai ka­da sa­kys, ačiū, vals­ty­be, mes pa­tys sprę­si­me, kaip gy­ven­ti to­liau, ir ne­vyk­dy­si­me to, ko rei­kia vals­ty­bei. Ačiū.

E. JOVAIŠA (LVŽSF). La­bai ačiū. Iki šiol eg­zis­ta­vu­si prak­ti­ka ski­riant ta­ry­bos, ypač iš­orės, na­rius bu­vo la­bai įvai­ri uni­ver­si­te­tuo­se. Čia ir tie­sio­gi­niai rek­to­rių įsi­ki­ši­mai, ir dar vi­so­kie ki­to­kie. Aš gal­vo­ju, kad tai yra ne­tei­sin­ga, ly­giai taip pat kaip ne­tei­sin­ga Švie­ti­mo ir mo­ks­lo mi­nis­te­ri­jos įsi­ki­ši­mai, nes Kon­sti­tu­ci­ja ga­ran­tuo­ja au­to­no­mi­ją. Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas taip pat yra iš­aiš­ki­nęs, kad vi­si val­dy­mo or­ga­nai tu­ri bū­ti ren­ka­mi aukš­to­sios mo­kyk­los ben­d­ruo­me­nių.

Aš ma­nau, kad tas pa­si­rink­tas mo­de­lis, ka­i vie­šo­jo kon­kur­so bū­du yra ren­ka­mi iš­orės ta­ry­bos na­riai, ir tai pa­si­ro­dė tei­sin­ga žvel­giant į Vil­niaus uni­ver­si­te­to prak­ti­ką, vie­šas kon­kur­sas, pa­si­siū­lo ke­le­tas žmo­nių, uni­ver­si­te­to ben­druo­me­nė spren­džia, ku­rie yra ver­ti bū­ti ta­ry­bo­je, aš ma­nau, kad tai yra de­mo­kra­tiška ir tei­sin­ga.

PIRMININKAS. Jū­sų klau­sia M. Ado­mė­nas.

M. ADOMĖNAS (TS-LKDF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Aš no­rė­čiau pa­si­tei­rau­ti, ar jums ne­at­ro­do, kad pa­di­din­tos ta­ry­bos (ir smar­kiai pa­di­din­tos) nuo 9–11 iki 13–15 na­rių tie­siog ne­dirbs taip veiks­min­gai, kaip iki šiol dir­bo. Da­bar mes ga­li­me kal­bė­ti apie tam tik­rą ge­rą­ją pra­k­ti­ką jau ke­le­tą me­tų vei­kian­čių ne­pri­klau­so­mų uni­ver­si­te­to ta­ry­bų, jau klos­to­si tam tik­ros dar­bo tra­di­ci­jos. 9–11 na­rių yra tas žmo­nių skai­čius, ku­ris ga­li pro­duk­ty­viai pri­im­ti spren­di­mus. Smar­kiai jį pa­di­di­nus ar ne­nu­ken­tės spren­di­mų ko­ky­bė ir ap­skri­tai jų dar­bo veiks­min­gu­mas?

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Ačiū už klau­si­mą. Čia yra du niu­an­sai ir jie yra la­bai svar­būs uni­ver­si­te­to gy­ve­ni­me.

Pir­ma, kai ren­giau šį pro­jek­tą, bu­vo klau­sy­mai, į juos kvie­tė­me vi­sų uni­ver­si­te­tų ta­ry­bų pir­mi­nin­kus. Tai­gi uni­ver­si­te­tų ta­ry­bų pir­mi­nin­kai kaip tik šne­ka apie tai, kad 9–11 ta­ry­bos na­rių yra per­ne­lyg ma­žas skai­čius, ži­no­ma, ne vi­sur vie­no­dai, nes ne­už­ten­ka, taip sa­kant, dar­bo ran­kų, kad bū­tų ga­li­ma tin­ka­mai at­lik­ti ta­ry­bai te­ku­sias funk­ci­jas. Vie­nas da­ly­kas. Ant­ras da­ly­kas – pa­brė­žiu pa­čių aukš­tų­jų mo­kyk­lų ta­ry­bų pir­mi­nin­kų nuo­mo­nę, taip pat ir Vil­niaus uni­ver­si­te­to bu­vu­sio ta­ry­bos pir­mi­nin­ko.

Ki­tas mo­men­tas, kad ta­ry­ba ren­ka rek­to­rių. Ir vis dėl­to 9–11 žmo­nių at­sto­va­vi­mas vi­siems at­ro­dė per­ne­lyg ma­žas. Jūs pa­me­na­te, anks­tes­nia­me pro­jek­te siū­liau, kad tai bū­tų la­biau iš­plės­ta, bet kai da­bar yra ati­duo­da­mos vi­sos rin­ki­mų tei­sės ben­druo­me­nei rink­ti taip, kaip nu­ma­to Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas, iš tik­rų­jų ben­druo­me­nė iš­si­ren­ka sau žmo­nes, ku­rie ga­li tin­ka­mai jiems at­sto­vau­ti, ir ta­ry­ba ga­li rink­ti rek­to­rių to­kio­mis są­ly­go­mis, bet pa­gei­dau­ti­na, kad rin­kė­jų skai­čius bū­tų pra­plės­tas.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Klau­sia S. Tu­mė­nas.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Ger­bia­mas ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke, jūs dau­giau pri­sta­tė­te, kaip at­ei­ty­je tu­rė­tų bū­ti, pra­ple­čia­te ta­ry­bos funk­ci­jas, ga­lias ir taip to­liau. Ta­čiau kaip ver­tin­tu­mė­te si­tu­a­ci­ją kaip Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas vyks­tan­čios op­ti­mi­za­ci­jos, uni­ver­si­te­tų jun­gi­mo­si kon­teks­te, tu­riu min­ty­je Vil­niaus ir Šiau­lių uni­ver­si­te­tų jun­gi­mą­si, kur nu­ma­ty­ta, kad Šiau­lių uni­ver­si­te­to di­rek­to­rius yra ski­ria­mas Vil­niaus uni­ver­si­te­to rek­to­riaus? Ar, jū­sų nuo­mo­ne, čia nė­ra an­ti­de­mok­ra­tiš­ka?

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Ko­le­ga, čia yra jau su­jung­tos mo­kyk­los sta­tu­to klau­si­mas. Ir štai čia to­kio­mis są­ly­go­mis yra de­ry­bų pro­ce­sas, tai yra sta­tu­to kei­ti­mo pro­ce­sas. Ma­tyt, Vil­niaus uni­ver­si­te­tas tie­siog ne­no­ri keis­ti sta­tu­to, ka­dan­gi Šiau­lių aka­de­mi­ja bus ka­mie­ni­nis pa­da­li­nys ir ga­lios da­bar ga­lio­jan­čio sta­tu­to, ku­ris yra pa­tvir­tin­tas Sei­mo spe­cia­liuo­ju nu­ta­ri­mu, nuo­sta­tos. Aš ma­nau, kad tai tu­rė­tų bū­ti abie­jų ša­lių de­ry­bų ob­jek­tas ir tu­rė­tų bū­ti pa­siek­tas kon­sen­su­sas, nes ki­tuo­se tai taip pat yra. Pa­vyz­džiui, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­te kanc­le­ris taip pat yra ski­ria­mas rek­to­riaus.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me ger­bia­ma­jam už pri­sta­ty­mą ir at­sa­ky­tus klau­si­mus. Da­bar dėl nuo­mo­nių. Pra­šom. A. Gu­mu­liaus­kas.

A. GUMULIAUSKAS (LVŽSF). Ačiū. Aš, kaip bu­vęs il­ga­me­tis uni­ver­si­te­to ben­druo­me­nės na­rys, vi­są lai­ką kar­tu su ko­le­go­mis sva­jo­ju, kad mes tie­sio­giai da­ly­vau­si­me ren­kant uni­ver­site­to val­džios ins­ti­tu­ci­jas. Kas da­bar yra siū­lo­ma, yra tei­gia­mas po­slin­kis į prie­kį, pa­rem­ta Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo iš­aiš­ki­ni­mu, ta­čiau aš no­rė­čiau, kad tos de­mo­kra­tijos bū­tų dar dau­giau. To­dėl aš bal­suo­siu už šį pro­jek­tą.

PIRMININKAS. M. Ado­mė­nas. Pra­šom.

M. ADOMĖNAS (TS-LKDF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Na, ma­no mo­ty­vus kaip prieš bū­tų gal per daug dras­tiš­ka api­bū­din­ti. Už­si­ra­šiau prieš gal­vo­da­mas, kad yra kei­čia­mos ta­ry­bos pro­por­ci­jos. Iš tik­rų­jų da­bar, pa­si­kal­bė­jus su pro­jek­to au­to­riu­mi, bu­vo ma­ty­ti, kad pro­por­ci­jos yra iš­sau­go­mos. Vis dėl­to ky­la tam tik­rų abe­jo­nių dėl po­ros da­ly­kų.

Pir­mas, tai ma­no mi­nė­ta dve­jo­nė dėl to, ar smar­kiai pa­di­din­ta 13–15 as­me­nų ta­ry­ba ga­lės dirb­ti veiks­min­gai, taip pat veiks­min­gai, kaip ir da­bar 9–11 žmo­nių ta­ry­bos. Vėl­gi ir va­dy­bos moks­las, ir pa­tir­tis sa­ko, kad 12 yra ta ri­ba, kai žmo­nių ben­druo­me­nė ga­li su­si­tar­ti dėl spren­di­mų pro­duk­ty­viai be po­li­ti­kos ir par­la­men­ta­riz­mo prin­ci­pų įve­di­mo.

Ki­tas mo­ty­vas yra, ko­dėl rei­kia da­ry­ti tą po­ky­tį da­bar? Ar tik­rai da­bar jo rei­kia? Uni­ver­si­te­tų ta­ry­bos, aukš­tų­jų mo­kyk­lų ta­ry­bos, yra pra­dė­jusios dar­bą prieš maž­daug po­rą ka­den­ci­jų ir da­bar tik klos­to­si prak­ti­ka. Ban­dy­mas da­bar keis­ti jos prin­ci­pus kel­tų ir daug prak­ti­nių klau­si­mų: ka­da įsi­ga­lio­ji­mas, ar da­bar ką tik iš­rink­tos ta­ry­bos tu­ri pa­baig­ti dar­bą ir ta­da įsi­ga­lio­ja nau­ja tvar­ka? Ir ap­skri­tai to, kas vei­kia ne­blo­gai, gal­būt ne­rei­kė­tų keis­ti.

O be šio ki­ti mo­men­tai yra pa­ly­gin­ti smul­kūs. Man taip pat dar ke­lia abe­jo­nę, nors ir mo­ty­vuo­ja­ma Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo nu­ta­ri­mu, tai, kad uni­ver­si­te­tai, ku­rių sta­tu­tus mes tvir­ti­na­me čia, Sei­me, ne­ga­li kreip­tis tie­siai į Sei­mą dėl sa­vo re­or­ga­ni­za­ci­jos ar­ba lik­vi­da­vi­mo, jie tu­ri krei­p­tis į Vy­riau­sy­bę. Man at­ro­do, kad ši nuo­sta­ta yra gin­čy­ti­na, to­dėl bal­suo­da­mas aš su­si­lai­ky­siu.

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, nuo­mo­nės iš­si­sky­rė. Siū­lau bal­suo­ti. Bal­suo­ja­me po pa­tei­ki­mo dėl Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-4704.

Už­si­re­gist­ra­vo 71, bal­sa­vo 71: už – 54, prieš – 2, su­si­lai­kė 15. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta. Kaip pa­grin­di­nis siū­lo­mas Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas. Svars­ty­si­me bir­že­lio 4 die­ną. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ja­me, pri­tar­ta.

 

17.02 val.

Ge­ne­tiš­kai mo­di­fi­kuo­tų or­ga­niz­mų įsta­ty­mo Nr. IX-375 1, 2, 4, 72, 9, 10, 12 straips­nių, ant­ro­jo skir­snio pa­va­di­ni­mo ir prie­do pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 21 straips­niu, tre­čiuo­ju1 ir tre­čiuo­ju2 skir­sniais įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4248ES, Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 313 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4249, Aplin­kos ap­sau­gos įsta­ty­mo Nr. I-2223 1 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4250 (pa­tei­ki­mas)

 

Ger­bia­mi ko­le­gos, ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Ge­ne­tiš­kai mo­di­fi­kuo­tų or­ga­niz­mų įsta­ty­mo 1, 2, 4, 72, 9, 10, 12 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4248. Čia blo­kas. Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 313 straips­nio pa­kei­ti­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4249 ir Ap­lin­kos ap­sau­gos įsta­ty­mo 1 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4250. Kvie­čiu į tri­bū­ną ger­bia­mą pra­ne­šė­ją mi­nist­rą K. Ma­žei­ką.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Tai­gi pri­sta­tau Ap­lin­kos ap­sau­gos įsta­ty­mo straips­nių pa­kei­ti­mo pro­jek­tą. Ap­lin­kos ap­sau­gos įsta­ty­mo 191 straips­ny­je as­me­nims nu­sta­ty­ta pa­rei­ga veik­lą vyk­dy­ti lai­kan­tis lei­di­mo są­ly­gų ir im­pe­ra­ty­vių tei­sės nor­mų, ta­čiau yra prak­ti­nių si­tu­a­ci­jų, kai lei­di­muo­se nu­sta­ty­tos ar ap­lin­kos ap­sau­gos nor­ma­ty­vuo­se bei ap­lin­kos ap­sau­gos stan­dar­tuo­se įtvir­tin­tos są­ly­gos ne­ap­ima, ne­reg­la­men­tuo­ja tam tik­rų ūki­nės veik­los da­ro­mo nei­gia­mo po­vei­kio ap­lin­ki­nėms te­ri­to­ri­joms ir gy­ven­to­jams sri­čių.

La­bai svar­bi, bet iki šiol be­veik ne­reg­la­men­tuo­ta po­vei­kio ap­lin­ki­nėms te­ri­to­ri­joms sri­tis yra įvai­riau­sių bi­rių me­džia­gų pa­te­ki­mas į ap­lin­ką už ūki­nės veik­los ob­jek­tų ri­bų.

2022 m. sau­sio 1 d. įsi­ga­lios ap­lin­kos ap­sau­gos… (Bal­sas sa­lė­je) Pir­mi­nin­ke, sa­ko… Pa­gal ei­lę yra ši­tas.

PIRMININKAS. Aš dar kar­tą pa­kar­to­ju. Bu­vo Ge­ne­tiš­kai mo­di­fi­kuo­tų… Pro­jek­tai Nr. XIIIP-4248, Nr. XIIIP-4249 ir Nr. XIIIP-4250.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ge­rai. At­si­pra­šau. Pro­jek­to tiks­las – įgy­ven­din­ti di­rek­ty­vos nuo­sta­tas, at­si­žvel­giant į… vals­ty­bėms na­rėms sa­vo te­ri­to­ri­jo­je ar jos da­ly­je už­draus­ti ar ri­bo­ti Eu­ro­pos Są­jun­go­je au­gin­ti skir­tus ge­ne­tiš­kai mo­di­fi­kuo­tus au­ga­lus ir reg­la­men­tuo­ti au­gin­ti skir­tų ge­ne­tiš­kai mo­di­fi­kuo­tų au­ga­lų drau­di­mą Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je. Siū­lo­ma įtvir­tin­ti nuo­sta­tą, su­tei­kian­čią tei­sę Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jai, pri­ta­rus Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jai, teik­ti rei­ka­la­vi­mus fi­zi­niam ir ju­ri­di­niam as­me­niui iš­brauk­ti Lie­tu­vos te­ri­to­ri­ją iš nu­ma­ty­to iš­duo­ti su­ti­ki­mo (lei­di­mo) tiek­ti rin­kai au­gin­ti skir­tą ge­ne­tiš­kai mo­di­fi­kuo­tą au­ga­lą ar at­nau­jin­ti to­kio pro­duk­tą tie­ki­mą rin­kai au­gin­ti. Taip pat siū­lo­ma nuo­sta­tas per­kel­ti į įsta­ty­mą iš įgy­ven­di­na­mų­jų tei­sės ak­tų, tai yra ANK įsta­ty­mo pro­jek­tu siū­lo­ma nu­sta­ty­ti ad­mi­nist­ra­ci­nę at­sa­ko­my­bę už ge­ne­tiš­kai mo­di­fi­kuo­tų organizmų ri­bo­to nau­do­ji­mo veik­los vyk­dy­mo są­ly­gų pa­žei­di­mus, Ap­lin­kos ap­sau­gos įsta­ty­mo pro­jek­tu už­tik­rin­ti ge­ne­tiš­kai mo­di­fi­kuo­to or­ga­niz­mo są­vo­kos api­brė­ži­mą, ta­pa­tų nuo­sta­tai Ge­ne­tiš­kai mo­di­fi­kuo­tų or­ga­niz­mų įsta­ty­me. Ačiū.

PIRMININKAS. Jū­sų no­ri klaus­ti S. Gent­vi­las. Pra­šau.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mas mi­nist­re, aš su­pran­tu, įgy­ven­di­na­me Eu­ro­pos di­rek­ty­vą ir da­bar ga­lė­si­me kaip vals­ty­bė nu­si­sta­ty­ti, ku­rie ge­ne­tiš­kai mo­di­fi­kuo­ti au­ga­lai, or­ga­niz­mai ga­li bū­ti au­gi­na­mi Lie­tu­vo­je, ku­rie ne. Aš no­rė­čiau pa­klaus­ti, ar ši­tas įsta­ty­mas ap­ima im­por­tą tai­p pat, nes, žiū­rė­ki­te, ko­le­gė V. Ving­rie­nė la­bai stip­riai pa­si­sa­kė dėl pal­mių alie­jaus už­drau­di­mo Lie­tu­vo­je, ta­čiau Lie­tu­vos gy­vu­li­nin­kys­tė­je ma­siš­kai nau­do­ja­mos so­jų pu­pe­lės iš Bra­zili­jos, jos yra ge­ne­tiš­kai mo­di­fi­kuo­tos, o Bra­zi­li­jo­je iš es­mės bū­tent ker­ta­mi miš­kai dėl so­jų au­gi­ni­mo. Tai yra vie­nin­te­lė ir pa­grin­di­nė prie­žas­tis, ko­dėl ker­ta­mi yra Ama­zo­nės miš­kai, nes mū­sų gal­vi­jų pa­ša­rai yra im­por­tuo­ja­mi iš Bra­zi­li­jos. Ar mes ga­lė­si­me pri­ėmę ši­tą įsta­ty­mą iš es­mės ri­bo­ti, pa­vyz­džiui, so­jų pa­ša­rų im­por­tą, tų pa­ša­rų, ku­rie yra ge­ne­tiš­kai mo­di­fi­kuo­ti? Ačiū.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ačiū, ko­le­ga, už klau­si­mą. Iš tie­sų taip, pagal tas tai­syk­les ga­li­ma bus, nes, kaip ir mi­nė­jau, bū­tent Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja ir Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja teiks rei­ka­la­vi­mus as­me­nims dėl vie­no­kių ar ki­to­kių au­ga­lų ar jų da­lių lei­di­mo nau­do­ti ir tiek­ti rin­kai. Tai tik­rai Bra­zi­li­ja nė­ra vie­nin­te­lė au­gi­nan­ti ir ne tik te­nai yra. Ne­ge­ne­tiš­kai mo­di­fi­kuo­tų jau ir Lie­tu­vo­je kai ku­rios rū­šys ban­do­mos au­gin­ti ir kul­ti­vuo­ti. Tur­būt tik­rai al­ter­na­ty­vų yra ir, kaip sa­kant, bus ga­li­ma re­gu­liuo­ti.

PIRMININKAS. Jū­sų klau­sia E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mas mi­nist­re, no­rė­tų­si su­ži­no­ti, kaip kei­čia­si Eu­ro­pos Są­jun­gos po­li­ti­ka, nes vis dėl­to ge­ne­tiš­kai mo­di­fi­kuo­ti pro­duk­tai da­ro ne­ma­žą po­vei­kį eko­no­mi­kai. Iš tik­rų­jų ko­kiu ke­liu eis Lie­tu­va? Ar ly­de­riais ­ko­kiais nors bū­si­me, ar vėl­gi žiū­rė­si­me la­bai kon­ser­va­ty­viai? Tar­ki­me, aka­de­mi­kas V. Šikš­nys, pro­fe­so­rius, dir­ba šio­je sri­ty­je, iš tik­rų­jų kaip ir džiau­gia­mės tais lai­mė­ji­mais, ką Lie­tu­va pa­sie­kė, bet, iš ki­tos pu­sės, kaip ir tuos vi­sus ge­ne­tiš­kai mo­di­fi­kuo­tus pro­ce­sus stab­do­me. No­rė­tų­si ži­no­ti, Eu­ro­pos Są­jun­gos po­žiū­ris šiek tiek kei­čia­si ar ne ir ar Lie­tu­vos po­žiū­ris kei­sis ar ne­si­keis, ar vis dėl­to ban­dy­si­me bū­ti ties vi­du­riu­ku, o gal ne­sku­bė­ti šio­je sri­ty­je?

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ačiū, ko­le­ga, už klau­si­mą. Iš tie­sų Lie­tu­vos po­zi­ci­ja yra nuo­sai­ki. Šiuo įsta­ty­mu, ką mes tur­būt ir įtvir­ti­na­me, kad net­gi yra iš­ski­ria­mos ge­ne­tiš­kai mo­di­fi­kuo­tų or­ga­niz­mų pa­vo­jin­gu­mo kla­sės. Taip pat, ko ne­bu­vo, tai yra nu­sta­to­ma ad­mi­nist­ra­ci­nė at­sa­ko­my­bė ir, svar­biau­sia, jei­gu tik­rai yra po­rei­kis ar­ba kai ku­rios… ži­no­me ir pa­mi­nė­tos so­jos, kai ku­rio­se ūkio ša­ko­se, įver­ti­nant jų nau­do­ji­mo pa­vo­jin­gu­mą ar ne­pa­vo­jin­gu­mą, bus pri­ima­mi ati­tin­ka­mi spren­di­mai, re­mian­tis spe­cia­lis­tų, eks­per­tų, moks­li­nin­kų duo­me­ni­mis. Tas są­ra­šas bus ko­re­guo­ja­mas, nes jei­gu už­draus­tu­me vi­siš­kai, tai, kaip jūs ir pa­mi­nė­jo­te, kai ku­rio­se ūkio ša­ko­se ga­li bū­ti nau­do­ja­mi ki­ti pro­duk­tai, ku­rie nau­do­ja­mi žmo­nių mais­tui, pa­vyz­džiui, ta­da ga­li iš­kil­ti ki­tų pro­ble­mų – dėl kai­nų ir taip to­liau.

Iš tie­sų ma­nau, kad ei­na­me pro­tin­gu ke­liu, kad tie pro­duk­tai ir ap­sau­go­tų žmo­nes, nes iš prin­ci­po ir Sei­me bu­vo bal­suo­ja­ma, ir ap­si­spręs­ta dėl ge­ne­tiš­kai mo­di­fi­kuo­tų or­ga­niz­mų kul­ti­va­vi­mo ir taip to­liau, tai tur­būt ta kryp­ti­mi kol kas ir ju­da­me, kad tik­rai la­bai ri­bo­tai bū­tų eks­plo­a­tuo­ja­ma.

PIRMININKAS. Klau­sia V. Ving­rie­nė.

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, Lie­tu­va vi­są lai­ką lai­kė­si griež­tes­nės po­zi­ci­jos vi­sos Eu­ro­pos Są­jun­gos mas­tu, taip pat jun­gia­si prie to­kių ša­lių kaip Aust­ri­ja, Veng­ri­ja, Vo­kie­ti­ja, Grai­ki­ja, ku­rios yra už­drau­du­sios Eu­ro­pos Są­jun­gos vie­nin­te­lį leis­ti­ną au­gin­ti ge­ne­tiš­kai mo­di­fi­kuo­tą au­ga­lą – ku­ku­rū­zą MON 810. Mes ir ko­vo­ja­me už tai, kad ap­skri­tai bū­tų drau­džia­ma vi­so­se ša­ly­se, nes ben­dra rin­ka. De­ja, tu­rė­jo­me pri­si­tai­ky­ti prie Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos li­be­ra­li­za­vi­mo są­ly­gų, tai yra ne­už­draus­ti to­je ša­ly­je, ku­rio­je no­ri, tiek­ti, ta­čiau kad tu­rė­tu­me ga­li­my­bę iš­brauk­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos leis­ti­nus tiek­ti į Lie­tu­vą.

Tai vie­nas iš to­kių as­pek­tų, link to mes ei­na­me. Bet ar mes to­liau lai­ky­si­mės po­zi­ci­jos pa­lai­ky­ti ša­lis, ko­vo­jan­čias prieš ge­ne­tiš­kai mo­di­fi­kuo­tus or­ga­niz­mus, ir kaip žiū­ri­me į reg­la­men­ta­vi­mą, žen­kli­ni­mą „Pro­duk­tai be ge­ne­tiš­kai mo­di­fi­kuo­tų or­ga­niz­mų“, nes tur­būt tu­rė­tu­me tu­rė­ti pra­na­šu­mą, sa­vo ša­ly­je au­gin­da­mi ir tiek­da­mi au­ga­lus, ap­skri­tai pro­duk­tus be ge­ne­tiš­kai mo­di­fi­kuo­tų or­ga­niz­mų?

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ačiū, ko­le­ge, už klau­si­mą. Iš tie­sų mū­sų Vy­riau­sy­bės vie­nas iš pro­gra­mos tiks­lų yra lai­ky­tis griež­tos po­zi­ci­jos ge­ne­tiš­kai mo­di­fi­kuo­tų or­ga­niz­mų at­žvil­giu, ypač sie­kiant tiek­ti į mais­to gran­di­nes, dėl pa­te­ki­mo. Iš tie­sų, kal­bant apie at­ve­jus, bu­vo vie­nas at­ve­jis, jei­gu pri­si­me­na­te, dėl gė­lių, dėl gvaz­di­kų, ku­rie tik­rai ne­pa­vo­jin­gi žmo­nėms, tik­rai yra įver­tin­ta ir taip to­liau. Ma­nau, kad to­kius iš­skir­ti­nius at­ve­jus ga­li­ma svars­ty­ti. Tą ir nu­ma­to ši­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas.

PIRMININKAS. T. To­mi­li­nas.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Ger­bia­mas mi­nist­re, aš ne­su tik­ras, ar iki ga­lo iš­gir­dau at­sa­ky­mus į Vir­gi­ni­jos klau­si­mus. Aš gal­būt la­bai pa­na­šų klau­si­mą už­duo­siu, čia klau­si­mas dėl am­bi­ci­jos ir ryž­to. Ar mes čia per­ke­lia­me pa­žo­džiui di­rek­ty­vą, ar vis dėl­to žen­gia­me sa­va­ran­kiš­ką žings­nį ko­kio nors di­des­nio ri­bo­ji­mo link? Kaip ži­no­me ir pas­ta­rie­ji įvy­kiai pa­ro­dė, kad jaut­riau­sios ap­lin­ko­sau­gos te­mos Lie­tu­vo­je yra miš­kai, vil­kai ir tre­čio­je vie­to­je GMO, šiuo at­ve­ju ir vi­suo­me­nės re­zo­nan­są su­ke­liant. Tai yra vi­suo­me­nės re­zo­nan­są su­ke­lian­čios te­mos ir tam tik­ros am­bi­ci­jos de­monst­ra­vi­mas, ma­nau, la­bai stip­riai pa­dė­tų pa­si­ti­kė­ji­mą su ap­lin­ko­sau­gos ben­druo­me­ne at­kur­ti.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Aš su­pran­tu, jūs no­ri­te pa­klaus­ti, ko­kia ta po­zi­ci­ja. Iš tie­sų mes ir siū­lo­me, kad bū­tų pa­si­nau­do­ta di­rek­ty­vos ga­li­my­be. Jo­je lei­džia­ma ša­liai na­riai draus­ti nau­do­ti ge­ne­tiš­kai mo­di­fi­kuo­tus or­ga­niz­mus. Mū­sų to­kia po­zi­ci­ja iš­lie­ka. Tik vie­ne­ti­niais at­ve­jais, kaip jau ir kal­bė­jo­me, bū­tų ga­li­ma pri­im­ti tar­pi­nius spren­di­mus.

O kal­bant apie dar ki­tus da­ly­kus, kaip ir mi­nė­jau, nu­ma­ty­ti ad­mi­nist­ra­ci­nę at­sa­ko­my­bę, taip pat su­vie­no­din­ti są­vo­kas, kad vi­sos ins­ti­tu­ci­jos vie­no­dai su­pras­tų, kas yra ge­ne­tiš­kai mo­di­fi­kuo­ti or­ga­niz­mai, pri­im­ti ati­tin­ka­mus spren­di­mus, sie­kiant iš­veng­ti prieš­ta­ra­vi­mų.

PIRMININKAS. Ger­bia­ma R. Baš­kie­nė.

R. BAŠKIENĖ (LVŽSF). Dė­ko­ju. Ger­bia­mas mi­nist­re, anksčiau Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mas pri­ėmė la­bai at­sa­kin­gą re­zo­liu­ci­ją, kad mes ka­te­go­riš­kai prieš mo­di­fi­kuo­tų or­ga­niz­mų pa­te­ki­mą į mū­sų rin­ką, ap­lin­ką ir taip to­liau. Ar Eu­ro­pos Są­jun­gos di­rek­ty­vos įkė­li­mas, per­kė­li­mas į mū­sų tei­sė­kū­rą bus pliu­sas įgy­ven­di­nant ir to­liau tę­siant ši­tą re­for­mą, ar ga­li su­kel­ti tam tik­rų abe­jo­nių? Ar jūs tu­ri­te to­kių nuo­jau­tų, kad mums rei­kė­tų bū­ti at­sar­ges­niems?

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­ma ko­le­ge, už klau­si­mą. Mi­nė­jau, kad mes ir taiko­me iš es­mės tą di­rek­ty­vos nuo­sta­tą, ku­ri su­tei­kia ga­li­my­bę ša­liai na­riai už­draus­ti ir sa­vo ša­ly­je re­gu­liuo­ti reg­la­men­tuo­jant ki­taip. Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­se at­si­ran­da nuo­sta­ta, nes iki šiol at­sa­ko­my­bės už ge­ne­tiš­kai mo­di­fi­kuo­tų or­ga­niz­mų įve­ži­mą, lai­ky­mą, jų nau­do­ji­mą, par­da­vi­mą ir taip to­liau, to­kios at­sa­ko­my­bės ne­bu­vo. Tur­būt ei­na­ma tuo, kaip ir mi­nė­jau, nuo­sai­kiu ke­liu, kai mes lai­ko­mės tos po­zi­ci­jos, ku­rią, kaip ir jūs pa­mi­nė­jo­te, pri­si­mi­nė­te, vi­si kar­tu čia drau­giš­kai pri­ėmė­me.

PIRMININKAS. P. Urb­šys.

P. URBŠYS (MSNG). Čia ger­bia­mam mi­nist­rui ir ger­bia­miems ža­lie­siems no­rė­čiau pri­min­ti, kad prieš šią di­rek­ty­vą bal­sa­vo bū­tent B. Ro­pė Eu­ro­pos Par­la­men­te. Jūs da­bar šią di­rek­ty­vą per­ke­lia­te į mū­sų na­cio­na­li­nę tei­sę. Aiš­ku, lyg ir nė­ra ki­to ke­lio. Jūs ban­do­te kal­bė­ti apie sau­gik­lius, bet aš tik­rai ne­ma­tau, kad kaip po­li­ti­nė jė­ga jūs pa­de­monst­ruo­tu­mė­te di­des­nę am­bi­ci­ją ir pa­ro­dy­tu­mė­te, kad vals­ty­bė­je, kur vie­nin­te­lis ža­lia­sis prem­je­ras Eu­ro­pos Są­jun­go­je, pa­ro­do­mas tar­si ki­tas ke­lias, ku­riuo ga­li ei­ti Eu­ro­pos vals­ty­bė, kad ap­sau­go­tų žmo­nes nuo ge­ne­tiš­kai mo­di­fi­kuo­tų pro­duk­tų. Tuo la­biau kad šia­me įsta­ty­me yra įtvir­tin­ta Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos vir­še­ny­bė. Jei Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja, pa­vyz­džiui, no­ri ką nors iš­brauk­ti iš to są­ra­šo ar su­griež­tin­ti dėl GMO pro­duk­tų, siū­lo­ma… aiš­ki­na­ma­jam raš­te tie­siai švie­siai pa­ra­šy­ta: tik pri­ta­rus Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jai. Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja šiaip at­sto­vau­ja tiems, ku­rie tu­ri že­mės ūkio sri­ty­je ir ki­tų in­te­re­sų, ku­rie ga­li bū­ti su­si­ję su GMO pro­duk­tų nau­do­ji­mo ska­ti­ni­mu.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ačiū, ko­le­ga, už klau­si­mą, ta­čiau jūs la­bai ne­tei­sin­gai in­ter­pre­tuo­ja­te, nes ne iš­brauk­ti siū­lo­ma, o įtrauk­ti, tai yra vi­siš­kai prie­šin­gas da­ly­kas, nes tur­būt įtrau­ki­mo pro­ce­se, ką ir jūs to­liau ge­rai pa­sa­kė­te, kad Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja, pri­ta­rus Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jai, ga­li įtrauk­ti. Tur­būt prie­šin­gai jū­sų iš­sa­ky­tam pa­mąs­ty­mui, bū­tent to­kiu nuo­sek­lu­mu ir to­kia tvar­ka mes kal­ba­me apie au­ga­lus. Kaip mi­nė­jau, čia bu­vo vie­nin­te­lis toks at­ve­jis kol kas dėl gvaz­di­kų, ku­rie bū­tent to­kie yra ir juos par­da­vi­nė­ja žmo­nėms dėl gro­žio.

 Kal­bat apie mais­to pro­duk­tus, apie dar ko­kius nors ki­tus pro­duk­tus, to­kių abe­jo­nių nė­ra. Jei­gu at­si­ras­tų ko­kia nors abe­jo­nė, bū­tent tos nuo­sta­tos ir leis­tų reg­la­men­tuo­tai tu­rė­ti įran­kį. Juo­lab kad nie­kas ne­ži­no, kad iki šiol gal­būt nau­do­ja­ma, tu­ri­ma ir nie­ko ne­ga­li­ma pa­da­ry­ti, kal­bant apie Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­są, kur kol kas nė­ra nu­ma­ty­ta jo­kios ad­mi­nist­ra­ci­nės at­sa­ko­my­bės, tai reiš­kia, kad ta sri­tis kol kas yra fak­tiš­kai ne­kon­tro­liuo­ja­ma.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me už pa­tei­ki­mą ir at­sa­ky­tus klau­si­mus.

Dėl mo­ty­vų kal­bės A. Skar­džius.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Bu­vau pas­ku­ti­nis, ne­be­spė­jau pa­klaus­ti, to­dėl no­rė­čiau iš­sa­ky­ti sa­vo po­zi­ci­ją šiuo at­žvil­giu. Tai tur­būt yra di­rek­ty­vos rai­dė, yra Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos nuo­sta­tos, bet vals­ty­bei vi­sa­da pa­lie­ka­ma tei­sė ap­si­spręs­ti. Jei tos tei­sės nė­ra, va­di­na­si, ne­su­vei­kė mū­sų ins­ti­tu­ci­jos, at­sto­vau­jan­čios Lie­tu­vos in­te­re­sams Eu­ro­pos Są­jun­gos ins­ti­tu­ci­jo­se. Šiuo as­pek­tu mes tu­ri­me daug pa­vyz­džių, pra­de­dant CO2 lai­do­ji­mu ir įvai­riau­sius ki­tus da­ly­kus.

Lie­tu­va – vals­ty­bė, tu­rin­ti iš­skir­ti­nai pui­kias, šva­rias, eko­lo­giš­kas są­ly­gas tiek tiek­ti ge­ria­mą van­de­nį, ku­ris bus tur­būt di­des­ne nei naf­tos kai­na ar­ti­miau­siu lai­ku, tiek au­gin­ti eko­lo­giš­ką pro­duk­ci­ją. Kam mums rei­kia už­si­terš­ti dėl to ma­siš­ku­mo, ką Ame­ri­ka se­niai su­si­nai­ki­no su sa­vo mo­di­fi­kuo­tais ku­ku­rū­zais, vi­sais ki­tais da­ly­kais. To­dėl aš siū­lau ieš­ko­ti bū­dų ap­gin­ti na­cio­na­li­nį in­te­re­są ne­pa­žei­džiant eu­ro­pi­nių di­rek­ty­vų. Ir čia tur­būt yra Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos, kaip pa­grin­di­nio sau­gik­lio, vaid­muo. Že­mės ūkis, aš su­pran­tu, jis no­ri dau­giau, pi­giau ir taip to­liau. Bet mes gal­vo­ki­me apie at­ei­tį. Čia mū­sų tas pri­va­lu­mas, kaip ir Šiau­rės Eu­ro­pos vals­ty­bių, kad šva­ri gam­ta, eko­lo­giš­ki pro­duk­tai, ir jų yra at­ei­tis, o ne tų ma­siš­kai ga­mi­na­mų pro­duk­tų, ku­riuos var­to­da­mi pa­pras­tai mirš­ta žmo­nės. Tai aš siū­lau rim­tai pa­svars­ty­ti šį klau­si­mą, su­ras­ti, kas yra cie­so­riaus, tai cie­so­riaus, o kas yra mū­sų, kur ga­li­me, ten ir su­dė­ki­me sau­gik­lius. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je) Ne. Bal­suo­ja­me.

Už­si­re­gist­ra­vo 69, bal­sa­vo 68: už – 57, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 11. Po pa­tei­ki­mo yra pri­tar­ta.

Siū­lo­mas pa­grin­di­niu ko­mi­te­tu Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mu – Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas. Svars­ty­si­me bir­že­lio 11 die­ną. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta.

Pra­šau, ger­bia­mo­ji, per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną.

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, čia aš iš­gir­dau mo­ty­vų, tik­rai, na, tru­pu­tė­lį pra­si­len­kian­čių su tie­sa, ir tik­rai taip nė­ra. Pa­ti dir­bau šio­je sri­ty­je ir bu­vau vie­na iš ini­cia­to­rių, prieš­ta­rau­jan­čių, tai yra pa­tei­kiant šią Lie­tu­vos po­zi­ci­ją, prieš­ta­rau­jan­čių ge­ne­tiš­kai mo­di­fi­kuo­tų or­ga­niz­mų ap­skri­tai pa­te­ki­mui į Eu­ro­pos Są­jun­gą. Na, mes šian­dien tu­ri­me di­rek­ty­vą to­kią, ku­ri bent jau su­ra­do kom­pro­mi­są, kad ne­bū­tų už­draus­ta ki­tai ša­liai į ki­tą ša­lį pa­tek­ti, na, o Lie­tu­vai su­tei­kiant ga­li­my­bę už­draus­ti teik­ti ge­ne­tiš­kai mo­di­fi­kuo­tus or­ga­niz­mus į mū­sų ša­lį. Be abe­jo, čia mes tu­ri­me tą spren­di­mą ir mes ga­li­me tik­rai ne­tiek­ti nau­jų, tai yra ne­įtei­sin­ti nau­jų ge­ne­tiš­kai mo­di­fi­kuo­tų or­ga­niz­mų ir ap­skri­tai at­si­sa­ky­ti au­gin­ti juos, bet dar vie­nas as­pek­tas, ku­ris yra la­bai svar­bus, ir aš ma­nau, mes šia­me įsta­ty­me tu­ri­me įtei­sin­ti, kad mes iš­lik­tu­me iš­skir­ti­nė ša­lis, tai yra be ge­ne­tiš­kai mo­di­fi­kuo­tų or­ga­niz­mų. Tu­ri­me įtei­sin­ti žen­kli­ni­mą „Be GMO“. Ma­nau, kad mes tu­rė­tu­me ieš­ko­ti ir nau­jų po­zi­ci­jų, kaip įtei­sin­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos reg­la­men­tuo­se ši­tą nuo­sta­tą, ką ki­tos ša­lys taip pat yra įtei­si­nu­sios ir pa­lai­ko ben­drą bū­tent reg­la­men­ta­vi­mo tvar­ką.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me už pa­reikš­tą nuo­mo­nę. Dar pa­tiks­lin­siu ko­mi­te­tus. Se­kun­dė­lę. Dėl Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so pa­grin­di­nis yra Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas, o pa­pil­do­mas – Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas. Ta­da bū­tų Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas ir Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas dėl projekto Nr. XIIIP-4248 ir dėl projekto Nr. XIIIP-4250, ir­gi Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas ir Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu, ko­le­gos, kad klai­dą iš­tai­sy­tu­me?

Pra­šau. P. Urb­šys.

P. URBŠYS (MSNG). Pra­ei­to­je ka­den­ci­jo­je vals­tie­čių at­sto­vė bu­vo vie­nin­te­lė R. Baš­kie­nė, bet vie­nas žmo­gus su­ge­bė­jo pa­siek­ti, kad Sei­mas bal­suo­tų už re­zo­liu­ci­ją, ku­ri at­spin­dė­jo aiš­kią nuo­sta­tą, kad tu­ri bū­ti ri­bo­ja­mas ge­ne­ti­nių pro­duk­tų pla­ti­ni­mas Lie­tu­vo­je. Da­bar jū­sų yra 56 ar per 50, tai rei­kė­tų dau­gin­ti iš to­kio skai­čiaus. Tai, ką aš gir­džiu, tai iš tik­rų­jų ka­pi­tu­lia­vi­mas, nes jūs pri­si­min­ki­te, ko­kie jūs bu­vo­te aiš­kiai ka­te­go­riš­ki. Aš sa­kau, jūs at­si­sa­ko­te ga­li­my­bės pa­ro­dy­ti am­bi­ci­ją, ku­rios dar ne­tu­ri ki­tos Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bės. Dau­giau to­kios po­li­ti­nės ga­lios, aš ma­nau, jūs ne­tu­rė­si­te.

PIRMININKAS. K. Ma­žei­ka.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Iš tie­sų, ger­bia­mas Po­vi­lai, jūs ar­ba skai­ty­ti pra­dė­jo­te iš ki­to ga­lo, ar­ba kaž­kaip mąs­ty­mas jū­sų pa­si­kei­tė. Iš tie­sų tai, ką jūs sa­ko­te, yra vi­siš­kai prie­šin­gai. Jūs lyg ir de­kla­ruo­ja­te, kad yra da­bar vis­kas lei­džia­ma, bet, ką aš ir mi­nė­jau iš tri­bū­nos, kad nė­ra da­bar ga­li­my­bės tai­ky­ti Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mo ko­dek­so prie­mo­nių, tai yra po­vei­kio prie­mo­nių, nu­baus­ti tą, ku­ris nau­do­ja. Šian­dien mes tu­ri­me re­zo­liu­ci­ją, taip, ji yra am­bi­cin­ga, bet ne­tu­ri­me prie­mo­nių už­tik­rin­ti, kad ji veik­tų. Tai tam ir yra su­da­ro­mos prie­mo­nės ir ga­li­my­bės. Gal­būt, na, ne­klai­din­ki­te ko­le­gų ir sa­vęs, bet įsi­skai­ty­ki­te į teks­tą ir ta­da ga­li­me dis­ku­tuo­ti to­liau. Ačiū.

 

17.24 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2016 m. lap­kri­čio 16 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-14 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo ko­mi­te­tų su­dė­ties pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-4792 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

PIRMININKAS. Re­zer­vi­nis 5 klau­si­mas – Sei­mo 2016 m. lap­kri­čio 16 d. nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo ko­mi­te­tų su­dė­ties pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo pro­jek­tas.

Kvie­čia­ma ger­bia­ma Pir­mi­nin­ko pir­mo­ji pa­va­duo­to­ja R. Baš­kie­nė.

R. BAŠKIENĖ (LVŽSF). Mie­li ko­le­gos, la­bai trum­pas Sei­mo nu­ta­ri­mas. Mes pri­ėmė­me ko­mi­te­tų na­rių skai­čiaus pa­kei­ti­mą. Da­bar Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­jos siū­ly­mu bū­tų siū­lo­ma į Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tą pa­pil­do­mai įra­šy­ti G. Va­si­liaus­ko kan­di­da­tū­rą, kad ko­le­ga dirb­tų Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­te. Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to skai­čius bu­vo su­ma­žin­tas, to­dėl iš­brau­kia­mas Z. Strei­kus. Ir įvy­k­tų pa­kei­ti­mas Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­te įra­šant Z. Strei­kų ir iš­brau­kiant G. Va­si­liaus­ką. Pra­šo­m pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Pa­tei­ki­mas. Klau­si­mai. J. Raz­ma. Nė­ra. A. Skar­džius. Pra­šau.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma vi­ce­pir­mi­nin­ke, su kuo su­si­jęs tas pa­kei­ti­mas? Ar su tuo, kad ko­mi­te­to veik­la yra pa­ra­ly­žiuo­ta dėl opo­zi­ci­jos tu­ri­mų bal­sų, to­kio sa­bo­ta­žo? Sa­vo ruož­tu tur­būt yra la­bai reikš­min­gi šio svar­baus ko­mi­te­to spren­di­mai, ypač da­bar, kai pa­gau­sė­jo tos ag­re­si­jos COVID-19 si­tu­a­ci­jo­je, o jis yra ne­veik­lus. Ar čia le­mia­mas vaid­muo yra sie­kis nu­sta­ty­ti ba­lan­są tarp po­zi­ci­jos ir opo­zi­ci­jos, kad bū­tų ga­li­ma pri­im­ti spren­di­mus? La­bai ačiū.

R. BAŠKIENĖ (LVŽSF). Dė­ko­ju. Jū­sų ar­gu­men­tas, kad svar­bu, kad ko­mi­te­tas pri­im­tų spren­di­mus, iš tik­rų­jų yra la­bai ryš­kus, o kad pa­si­kei­tus frak­ci­jos na­rių skai­čiui pa­si­kei­čia kvo­ta ir Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga tu­ri ga­li­my­bę tu­rė­ti pen­kis na­rius, tai ir­gi yra sva­rus ar­gu­men­tas. Dėl to frak­ci­ja ir siū­lo pa­kei­ti­mą.

PIRMININKAS. Ir klau­sia A. Anu­šaus­kas.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Ar­tė­jant Sei­mo ka­den­ci­jos pa­bai­gai, kiek­vie­nas il­giau po­li­ti­ko­je bu­vęs žmo­gus ži­no, kad per­bė­gė­lių dau­gė­ja ir dau­gės. Tai yra se­na tra­di­ci­ja, ją čia, šia­me Sei­me, at­spin­di bent ke­le­tas žmo­nių, ku­rie pa­kei­tė po tris–keturias frak­ci­jas.

Ma­no klau­si­mas bū­tų toks. Ar tai tik­rai su­si­ję su opo­zi­ci­jos no­ru kon­struk­ty­viai dirb­ti ko­mi­te­te, ar su per­bė­gė­lių pro­ble­ma? At­ei­na ir į val­dan­či­ą­sias frak­ci­jas, iš­ei­na iš jų – kei­čia žmo­nės kai­lį prieš rin­ki­mus. Aš ma­ny­čiau, kad čia yra labiau to­kia pro­ble­ma.

R. BAŠKIENĖ (LVŽSF). Ma­no ke­lių Sei­mo ka­den­ci­jų pa­tir­tis lei­džia teig­ti, kad to­kių at­ve­jų bu­vo, ir ne vie­nas, ir ka­den­ci­jos pa­bai­go­je pa­pras­tai iš Miš­rios Sei­mo na­rių gru­pės vie­no ar dvie­jų iš­au­ga iki 18. To­dėl ne­su­reikš­min­čiau nei vie­nos, nei ki­tos po­zi­ci­jos, o tie­siog lin­kė­čiau ši­tam ko­mi­te­tui dirb­ti. O jo dar­bas svar­bus ir rei­ka­lin­gas. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Da­bar dėl mo­ty­vų.

Pra­šom, ger­bia­mas Ar­vy­dai Anu­šaus­kai.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Čia nie­ko as­me­niš­ko, ne prieš as­me­nį, ku­ris siū­lo­mas, bet prieš skai­čių. Na, ži­no­te, 13 na­rių. Tik­rai gal­vo­ja­te, kad toks skai­čius ko­mi­te­te dirbs efek­ty­viau? Prieš de­šimt me­tų ko­mi­te­te bu­vo dešimt na­rių: pen­ki iš po­zi­ci­jos, pen­ki iš opo­zi­ci­jos, ir kon­struk­ty­vu­mą pa­vyk­da­vo iš­lai­ky­ti, ir pro­ble­mos su­si­kal­bė­ti iš tik­rų­jų ne­bu­vo, nors bu­vo ir ne vie­nas par­la­men­ti­nis ty­ri­mas, bet tik­rai ne as­me­ni­niai, ne per­so­na­li­niai, o spren­džiant grės­mių pro­ble­mas.

To­dėl aš ma­nau, kad šiuo at­ve­ju skai­čius nie­kuo dė­tas. Skai­čius ga­li bū­ti 13, ga­li bū­ti 12, ga­li bū­ti 10, es­mės jis ne­pa­keis. Ge­bė­ji­mas mo­de­ruo­ti ko­mi­te­to dar­bą, ku­ria­me, kaip ir vi­sa­me Sei­me, vi­sa­da yra pa­čių įvai­riau­sių nuo­mo­nių, įvai­riau­sios pa­tir­ties žmo­nių, pa­tys įvai­riau­si pa­žiū­rų at­spal­viai at­si­spin­di, ge­bė­ji­mas mo­de­ruo­ti to­kio­je ap­lin­ko­je pri­klau­so nuo tų žmo­nių, ku­rie pri­si­i­ma tas pa­rei­gas. Ly­giai taip pat jų ge­bė­ji­mų ne­pa­keis ko­mi­te­to na­rių skai­čius. Jei­gu jų nė­ra, tai jie ne­ga­li at­si­ras­ti iš nie­ko, to­dėl čia ga­li­me keis­ti 13, pas­kui kas nors per­bėgs iš ko­kios nors frak­ci­jos į ki­tą, da­ry­si­me jau ki­tą skai­čių, bus 14, bet kon­struk­ty­ves­nio dar­bo iš tik­rų­jų ne­bus.

PIRMININKAS. Ir K. Ma­siu­lis – nuo­mo­nė už.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ko­le­gos, čia gra­žus prin­ci­pas at­si­ran­da, ro­ta­ci­jos prin­ci­pas. Gal G. Va­si­liaus­ką ir Z. Strei­kų reik­tų pa­da­ry­ti kaip ro­tuo­jan­čius iš ko­mi­te­to į ko­mi­te­tą – ten, kur rei­kia vals­tie­čiams ko­kias nors pro­ble­mas iš­spręs­ti, tik­rai, čia gra­žus prin­ci­pas. Ypač jei­gu žmo­nės lo­ja­lūs ir to­kie ty­lūs, nie­kuo ne­už­kliū­nan­tys. Ma­nau, kad čia yra ge­ras spren­di­mas, rei­kia jį gau­sin­ti.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Nuo­mo­nės iš­si­sky­rė, siū­lau bal­suo­ti. Bal­suo­ja­me už pro­jek­to pa­tei­ki­mą.

Už­si­re­gist­ra­vo 74, bal­sa­vo 74: už – 49, prieš – 12, su­si­lai­kė 13. Po pa­tei­ki­mo pro­jek­tui pri­tar­ta.

Da­bar svars­ty­mas. Ger­bia­mi ko­le­gos, svars­ty­me yra dis­ku­si­ja. Pra­šom. V. Ba­kas. Ne­ma­tau. D. Gai­žaus­kas.

D. GAIŽAUSKAS (LVŽSF). At­si­sa­kau.

PIRMININKAS. At­si­sa­kė, dė­ko­ja­me. Po svars­ty­mo ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me, pri­tar­ta. Dė­ko­ju. Pri­ėmi­mas.

Pa­straips­niui. 1 straips­nis. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ja­me, pri­tar­ta. 2 straips­nis. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta. Dė­ko­ju. Ir 3 straips­nis. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Dėl vi­so. V. Ba­kas. D. Gai­žaus­kas. Pra­šom.

D. GAIŽAUSKAS (LVŽSF). Iš­ties, ko­le­gos, la­bai dė­ko­ju už žo­dį. Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga tik­rai at­si­žvel­gė į tam tik­rą si­tu­a­ci­ją ko­mi­te­te, at­si­žvel­gė į tai, kad mums pri­klau­so vie­na kvo­ta ir, ma­nau, jei­gu pa­tvir­tin­si­me nau­ją na­rį, ko­mi­te­tas iš­ties dirbs dar­niau ir vi­si ban­dy­mai da­ry­ti vie­no­ką ar ki­to­kią de­struk­ci­ją baig­sis. Ko­mi­te­tas pri­va­lo dirb­ti, ypač šis, Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas. Ačiū, ko­le­gos. Pra­šau pa­lai­ky­ti.

PIRMININKAS. A. Anu­šaus­kas.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Pa­si­kei­tus ko­mi­te­to na­rių skai­čiui, baig­sis dis­ku­si­ja, baig­sis ki­tos nuo­mo­nės? Nie­kas ne­si­baigs. Ne­tu­rė­ki­te jo­kių iliu­zi­jų. Jei­gu jūs gal­vo­ja­te, kad ga­lė­si­te sa­vo 10 % mi­nist­rus gel­bė­ti, jūs la­bai klys­ta­te, ko­kiais nors ma­te­ma­ti­niais veiks­mais keis­da­mi ko­mi­te­to na­rių su­dė­tį.

Aš ma­nau, kad jums rei­kė­tų į sa­ve ati­džiau pa­žiū­rė­ti. Pa­si­žiū­rė­ki­te į sa­vo mun­du­rą – ji­sai jau nu­sė­tas dau­gy­bės dė­mių. Rei­kia ra­di­ka­laus va­ly­mo. Aš ma­nau, rin­ki­mai jums tik­rai pa­gel­bės, ne per­bė­gė­liai iš frak­ci­jos į frak­ci­ją jūs iš­gel­bės, ne ko­mi­te­tų na­rių skai­čius, o žmo­nių pa­reikš­ta nuo­mo­nė per de­mo­kra­tinius rin­ki­mus. Jie kaip tik no­ri val­džios, ku­ri ge­bė­tų su­de­rin­ti skir­tin­gas po­zi­ci­jas, skir­tin­gas nuo­mo­nes. Jei­gu jūs gal­vo­jo­te, kad skai­čiu­mi ką nors pa­kei­si­te, tai nie­kas ne­pa­si­keis. Aš ma­nau, šiuo at­ve­ju tai ir jums ge­ra pa­mo­ka, kad vis dėl­to daug kas pri­klaus nuo žmo­nių, ku­rie va­do­vau­ja ko­mi­te­tams.

Ar ki­tuo­se ko­mi­te­tuo­se iš tik­rų­jų na­rių skai­čius da­ro įta­ką spren­di­mams, ar juo­se ne­ga­li­ma ras­ti ben­dros nuo­mo­nės? Ga­li­ma su­ras­ti. Aš ma­nau, kad ne vie­nas ko­mi­te­tas yra, kai ga­li­mos tos nuo­mo­nės, jų iš­si­sky­ri­mai, bet jie yra su­de­ri­na­mi. Tai­gi šiuo at­ve­ju, aš ma­nau, dau­giau žiū­rė­ki­te į sa­ve, o ne į opo­zi­ci­ją.

PIRMININKAS. A. Skar­džius.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Aš ma­nau, kad ta vel­nia­va pa­si­baigs ir bus ga­li­ma pri­im­ti spren­di­mus. Ga­lų ga­le, la­bai ti­kiuo­si, nors lai­ko li­ko ne­daug, ko­mi­te­tas iš­vie­šins KGB są­ra­šus, ku­riuos kon­ser­va­to­riai vi­są lai­ką slė­pė, ne­lei­do pri­im­ti spren­di­mų, kad ir to­liau KGB šlei­fą tu­rin­tys žmo­nės ga­lės da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se, už­im­ti aukš­čiau­sius po­li­ti­nius pos­tus, pri­im­ti spren­di­mus teis­muo­se, ne­dek­la­ruo­da­mi, kad jie ko­la­bo­ra­vo su So­vie­tų Są­jun­gos KGB struk­tū­ro­mis, ne­bus pri­va­lo­ma juos vie­šin­ti, da­ly­vau­jant rin­ki­muo­se, ir VRK žiū­rės pro pirš­tus. Aš ma­nau, to kon­ser­va­to­riai la­bai bi­jo. Aš vi­liuo­si, kad ko­mi­te­tas dar tu­ri lai­ko. Ačiū.

PIRMININKAS. A. Kup­čins­kas.

A. KUPČINSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, aš pir­mą ka­den­ci­ją Sei­me, bet tik­rai ne­su­pran­tu, ar Sei­mo ko­mi­te­tai yra tik vie­nin­te­lė veik­los for­ma Sei­mo na­riui? Man at­ro­do, kad ne. Pa­grin­di­nę veik­los for­mą kiek­vie­nas Sei­mo na­rys ga­li su­si­gal­vo­ti ko­kią tik no­ri. Vie­niems tas ak­tu­a­liau, ki­tiems tas. Aiš­ku, ko­mi­te­tuo­se dar­bas tu­ri bū­ti už­tik­rin­tas, bet kai per kie­ky­bę ban­do­ma iš­gau­ti ko­ky­bę, tai nie­ka­da tos ko­ky­bės ir ne­pa­siek­si­me. Kaip ge­rą pa­vyz­dį aš ga­liu pa­ro­dy­ti jums mū­sų Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką R. Sin­ke­vi­čių. Te­nai fak­tiš­kai po­zi­ci­jos ir opo­zi­ci­jos jė­gų san­ty­kis yra ly­gus. Tur­būt aš ga­liu ant ran­kų pirš­tų su­skai­čiuo­ti spren­di­mus, kai mes bal­suo­ja­me ir iš­si­ski­ria opo­zi­ci­jos, po­zi­ci­jos nuo­mo­nės. Aiš­ku, gal da­bar ir­gi iš­si­skirs nuo­mo­nės dėl Vy­riau­sy­bės ata­skai­tos, bet ap­skri­tai mes ieš­ko­me ir beveik vi­sais, dau­ge­liu klau­si­mų su­ran­da­me ben­drą spen­di­mą.

O ko­le­gai G. Va­si­liaus­kui no­riu pa­sa­ky­ti, aiš­ku, jis at­ei­na į sun­kią dir­vą, tik­rai bus ne­len­g­va, aš jį pa­žįs­tu kaip ge­rą svei­kuo­lį, spor­ti­nin­ką. Ti­kiuo­si, kad bent jau ta­me ko­mi­te­te ji­sai už­si­ims Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos rei­ka­lais. Ačiū.

PIRMININKAS. A. Gu­mu­liaus­kas.

A. GUMULIAUSKAS (LVŽSF). Ačiū. Aš tik­rai esu prieš dis­ku­si­jos ne­bu­vi­mą. Bū­tent dėl dis­ku­si­jos ir gims­ta ben­dras su­ta­ri­mas, ben­dri spren­di­mai. Aš ma­nau, kad kiek­vie­na po­li­ti­nė jė­ga, tu­rė­da­ma tei­sę pa­gal kvo­tas tu­rė­ti pa­pil­do­mą vie­tą, tik­rai pa­si­nau­do­tų šia pro­ga. Aš tik ga­liu su vil­ti­mi žiū­rė­ti į mū­sų ko­mi­te­to dar­bą. Ma­nau, kad iš tik­rų­jų bent at­ei­ty­je ne­nu­trūks ko­mi­te­to po­sė­džiai dėl to, kad nė­ra kvo­ru­mo. Bal­suo­ki­me už.

PIRMININKAS. E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, šian­dien jau tur­būt pa­ma­tė­me per nu­ta­ri­mo tei­ki­mą, kad Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas tam­pa ne po­li­ti­kos, o po­li­ti­ka­vi­mo ko­mi­te­tu. Ma­nau, kad tas pa­vo­jus dar pa­di­dė­ja. Čia jau bu­vo ro­dy­ta ke­le­tas pa­vyz­džių, kad ko­mi­te­tuo­se jau dau­giau ne­gu ge­rai, kai yra ly­gus san­ty­kis. Mū­sų ko­mi­te­te, Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­te, ­rodos, jau se­no­kai nė­ra val­dan­čių­jų per­sva­ros, ta­čiau su­ta­ri­mas vi­sa­da pa­sie­kia­mas. Aiš­ku, tai sun­kus dar­bas, rei­ka­lau­ja daug dis­ku­si­jų, ta­čiau pa­grin­di­nis par­la­men­ta­ro dar­bas ir yra dis­ku­si­ja, su­si­tar­ti. Par­la­men­tas nė­ra vie­nos ar ki­tos val­dan­čio­sios dau­gu­mos, o yra Lie­tu­vos par­la­men­tas. Po šios dau­gu­mos at­eis ki­ta dau­gu­ma, rei­kės gy­ven­ti pa­gal tuos pa­čius įsta­ty­mus, pa­gal su­kur­tas tra­di­ci­jas. Šiuo me­tu at­si­ran­da Sei­me jė­gos, po­zi­ci­jos tra­di­ci­jos, o tai tik­rai nie­ko ge­ro. No­ri­ma, tu­rint pa­pras­tą dau­gu­mą, pri­im­ti bet ko­kius spren­dimus, nu­ta­ri­mus, va­žiuo­ti, šiurkščiai pa­sa­kius, ant opo­zi­ci­jos, ant po­zi­ci­jos. Iš tik­rų­jų tai nė­ra spren­di­mai. Ma­nau, kad rei­kė­tų ge­rai pa­gal­vo­ti ir daug daug ko pa­si­mo­ky­ti kai ku­riems, tar­ki­me, pir­mi­nin­kams, ku­rie ne­ge­ba dis­ku­tuo­ti, o labiau no­ri vis­ką spręs­ti iš jė­gos po­zi­ci­jos. Tai iš tik­rų­jų gims­ta ne­la­bai ge­ros tra­di­ci­jos Sei­me ir tik­rai ne­pri­tar­siu to­kiam spren­di­mui ne dėl to, kad pras­ti at­ei­na par­la­men­ta­rai į tą ko­mi­te­tą, ta­čiau ma­nau, kad kai ku­riuos Sei­mo na­rius no­ri pa­da­ry­ti įran­kiais vie­nas žmo­gus. Iš tik­rų­jų tam ne­pri­tar­siu.

PIRMININKAS. V. Ba­kas.

V. BAKAS (MSNG). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, ži­no­te, mes čia šian­dien pa­si­ra­šome Šimt­me­čio kny­go­je, kal­ba­me apie de­mo­kra­tiją, apie tai, ką pa­lik­si­me ki­toms kar­toms, po­li­ti­kų kar­toms. Bet tuo pat me­tu tie žmo­nės, ku­rie pa­si­ra­šė, įskai­tant ir po­ną D. Gai­žaus­ką, ku­ria to­kį ko­mi­te­tą, nes mo­ty­vas yra toks, ku­ris skir­tas nai­kin­ti opo­zi­ci­jas, nai­kin­ti dis­ku­si­ją, nai­kin­ti de­mo­kra­tiją. Šį žmo­gų ge­rai pa­žįs­tu, jis ne­mo­ka dirb­ti de­mo­kra­tijos są­ly­go­mis. Jam rei­kia bul­do­ze­rio, jis ne­mo­ka tar­tis, jis ne­tu­ri idė­jų.

Bet aš taip pat pa­žįs­tu ir G. Va­si­liaus­ką, ku­ris at­ei­na į ši­tą ko­mi­te­tą, iš tik­rų­jų ne­bu­vo iš tų žmo­nių, ku­rį ga­li­ma ­stum­dy­ti ar nau­do­ti kaip šach­ma­tus, šaš­kes len­to­je ar­ba ma­ni­pu­liuo­ti. Aš ti­kiuo­si, jis at­eis su sa­vo idė­jo­mis, jos gal­būt pri­vers keis­tis ir pa­tį pir­mi­nin­ką. Aš la­bai ti­kiuo­si, kad po­nas Ge­di­mi­nas ir šian­dien gal­būt ko­mi­te­te pri­sta­tys sa­vo idė­jas, su ku­rio­mis jis at­ei­na į Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tą. Tik­rai, po­ne Ge­di­mi­nai, jūs tu­ri­te ga­li­my­bę grą­žin­ti to­kią dar­ną ir su­ta­ri­mą į Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tą, ne­bū­ti­nai tap­ti tuo, ku­riuo ga­li­ma ma­ni­pu­liuo­ti, kaip ti­ki­si po­nas D. Gai­žaus­kas, čia sklei­džian­tis me­lą ir iš tik­rų­jų su­skal­dęs ko­mi­te­tą, su­men­ki­nęs pa­čią na­cio­na­li­nio sau­gu­mo po­li­ti­ką. Tai aš lin­kiu jums, po­ne Ge­di­mi­nai, sėk­mės ko­mi­te­te ir tik­rai ti­kiuo­si jū­sų pa­tir­ties ir są­ži­nin­gu­mo ja­me. Ačiū. Bal­suo­siu už.

PIRMININKAS. E. Gent­vi­las.

E. GENTVILAS (LSF). At­si­rem­siu gal­būt į A. Skar­džiaus žo­džius, kad baig­sis vel­nia­va šia­me ko­mi­te­te. For­ma­liai ji, ma­tyt, baig­sis, val­dan­tie­ji vi­sus bal­sa­vi­mus lai­mės tur­būt vie­no bal­so per­sva­ra ir sa­kys, kaip ge­rai dir­ba ko­mi­te­tas. Aš ir­gi pri­si­jun­giu prie tų ko­le­gų, ku­rie ma­no, kad de­mo­kra­tinė dis­ku­si­ja ir po­žiū­rių skir­tu­mų iš­sa­ky­mas be po­li­ci­nin­kiš­ko, galima sakyti, men­tiš­ko, spau­di­mo yra di­džio­ji ver­ty­bė, o ne vie­no bal­so per­sva­ra, kaip daž­nu at­ve­ju mes vi­sa­me Sei­me ma­ty­da­vo­me. Aš pa­an­trin­siu ir A. Kup­čins­kui, kal­bė­da­mas apie Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tą, tik dar la­biau pa­ryš­kin­siu. Fak­tiš­kai mes, kaip opo­zi­ci­ja, ga­lė­tu­me net ir nu­vers­ti R. Sin­ke­vi­čių iš ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pos­to. Tu­ri­me bal­sų per­sva­rą 7:6. Ta­čiau mes, net ir opo­zi­ci­jo­je bū­da­mi, la­bai rim­tai ver­ti­na­me R. Sin­ke­vi­čiaus su­ge­bė­ji­mą mo­de­ruo­ti dis­ku­si­ją ne­po­li­ti­zuo­jant, įsi­klau­sy­ti, bal­suo­ti taip, kaip kas no­ri. Kar­tais bū­na ir ta bal­sų pu­siau­svy­ra ir iš to nė­ra pik­tu­mo. Čia aš pri­imu kaip la­bai so­li­dų val­dan­čių­jų po­li­ti­ko el­ge­sį, jis ne­lau­žo ran­kų opo­zi­ci­jai. To­dėl, ver­tin­da­mas to­kius da­ly­kus, jei­gu nu­tar­tu­me, kad gal rei­kia R. Sin­ke­vi­čių iš­vers­ti iš pos­to, aš sa­ky­čiau, ko­le­gos, o kam to rei­kia. Ne­da­ry­ki­me de­struk­ci­jos. Aš no­rė­čiau, kad to­kia ne­dest­ruk­ty­vi ap­lin­ka bū­tų ir NSGK. Aš su­pran­tu, kad G. Va­si­liaus­kas ne­iš­gai­nios pik­tų­jų dva­sių iš to ko­mi­te­to, bet tik­rai lin­kiu ne­si­nau­do­ti vie­no bal­so per­sva­ra kaip di­džiu­le ver­ty­be ar su­ge­bė­ji­mu da­ry­ti po­li­ti­ką.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Ko­le­gos, pri­ėmi­mas. Bal­suo­ja­me.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Už­si­re­gist­ra­vo 75, bal­sa­vo 75: už – 51, prieš – 11, su­si­lai­kė 13. Sei­mo nu­ta­ri­mas dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo ko­mi­te­tų su­dė­ties pa­kei­ti­mo (pro­jek­tas Nr. XIIIP-4792) pri­im­tas. (Gon­gas)

Pra­šau. A. Anu­šaus­kas.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū. Bu­vo iš­sa­ky­ta prie­kaiš­tų, tik aš ne­ži­nau, ko­dėl mums iš­sa­ky­ti prie­kaiš­tai dėl KGB ben­dra­dar­bių įsta­ty­mo, nes pra­ei­tą sa­vai­tę bū­tent val­dan­čio­ji dau­gu­ma at­si­ė­mė jį iš sa­lės ir mes ne­bal­sa­vo­me nei dėl Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to iš­va­dos, nei dėl pro­jek­to.

Ger­bia­mie­ji, bu­vo at­kreip­tas dė­me­sys, to­dėl pra­šau su­grą­žin­ti tuos pro­jek­tus ki­tą sa­vai­tę į sa­lę, mes bal­suo­si­me dėl Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to iš­va­dos ir, jei­gu ji bus pa­tvir­tin­ta ar at­mes­ta, ži­no­si­me, ką to­liau da­ry­ti su tais įsta­ty­mų pro­jek­tais. Tik pri­min­siu, kad jie re­gist­ruo­ti ma­no, ko­le­gų A. Gu­mu­liaus­ko, P. Kuz­mic­kie­nės ir ki­tų ko­le­gų var­du ir to­bu­lin­ti Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­te.

PIRMININKAS. A. Skar­džius.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Aš ne­ma­nau, kad rei­kė­tų lie­tu­viams bi­jo­ti iš­vie­šin­ti są­ra­šus, mū­sų kai­my­nai lat­viai se­niai juos iš­vie­ši­no. Gal­būt tik tą seg­men­tą, ku­rie su­lau­žė Kon­sti­tu­ci­ją ir ne­tu­rė­da­mi tei­sės nuo 1992 me­tų ėjo vals­ty­bė­je aukš­tas pa­rei­gas, ku­rie tu­rė­jo de­kla­ruo­ti. Tai bent į šį seg­men­tą pra­šy­čiau tik­rai at­kreip­ti dė­me­sį ir iš­vie­šin­ti. Tik­rai ne­bus vals­ty­bė­je jo­kios griū­ties, bet bus dau­giau tie­sos ir at­vi­ru­mo. Šimt­me­čio pro­ga tą aš ir siū­lau pa­da­ry­ti.

PIRMININKAS. Dar R. Sin­ke­vi­čius.

R. SINKEVIČIUS (LSDDF). Aš dė­ko­ju ko­le­goms tiek A. Kup­čins­kui, tiek E. Gent­vi­lui už ge­rą žo­dį ma­no at­žvil­giu, bet no­riu pa­sa­ky­ti, kad jei­gu ir ki­tuo­se ko­mi­te­tuo­se opo­zi­ci­ja elg­tų­si taip da­ly­kiš­kai, kaip el­gia­si Eko­no­mi­kos ko­mi­te­te svars­tant in­fra­struk­tū­ros rei­ka­lus, ma­tyt, ne­rei­kė­tų čia mums kai­ta­lio­ti tų ko­mi­te­tų su­dė­ties. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Dė­ko­ju vi­siems pa­si­sa­kiu­siems. Ger­bia­mi ko­le­gos, tę­sia­me. Na, dar S. Jo­vai­ša. Pra­šau.

S. JOVAIŠA (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Jei­gu kiek­vie­na­me ko­mi­te­te tarp val­dan­čių­jų ko­mi­te­tų pir­mi­nin­kų bū­tų R. Sin­ke­vi­čius, ma­nau, pro­ble­mos bū­tų iš­spręs­tos.

PIRMININKAS. Ma­nau, vis­ką vi­si iš­gir­do­te. Ger­bia­mi ko­le­gos, tę­sia­me mū­sų dar­bo­tvarkę.

 

17.47 val.

Ap­lin­kos ap­sau­gos įsta­ty­mo Nr. I-2223 15, 19, 191, 192, 47, 55, 126, 127 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 551 straips­niu įsta­ty­mo Nr. XIII-2795 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4723 (pa­tei­ki­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Ap­lin­kos ap­sau­gos įsta­ty­mo 15, 19, 191, 192, 47, 55, 126, 127 straips­nių pa­kei­ti­mo ir įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 551 straips­niu įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4723. Pra­ne­šė­jas – mi­nist­ras K. Ma­žei­ka. Pra­šom, Kęs­tu­ti.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Iš tie­sų jau prieš tai pra­dė­jau pri­sta­ty­ti, at­si­pra­šau. Tur­būt trum­pai.

Es­mi­nis tiks­las, kad 2022 m. sau­sio 1 d. įsi­ga­lios Ap­lin­kos ap­sau­gos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mas, nu­sta­tan­tis, kad vyk­dant lei­di­me nu­ro­dy­tą ūki­nę veik­lą kie­to­sios me­džia­gos, tai yra ša­lu­ti­niai pro­duk­tai, nu­ro­dy­ti At­lie­kų tvar­ky­mo įsta­ty­me, už te­ri­to­ri­jos, ku­rio­je vyk­do­ma lei­di­me nu­ro­dy­ta ūki­nė veik­la, ri­bų ga­li pa­tek­ti tik to­kiais at­ve­jais, kie­kiais ir bū­dais, kaip tai nu­ma­ty­ta lei­di­mo są­ly­go­se ir ap­lin­kos ap­sau­gos nor­ma­ty­vuo­se bei ap­lin­kos ap­sau­gos stan­dar­tuo­se.

Ši nuo­sta­ta pa­dė­tų spręs­ti bi­rių me­džia­gų pa­te­ki­mo į ap­lin­ką pro­ble­mą, to­dėl ji tu­rė­tų įsi­ga­lio­ti kiek įma­no­ma anks­čiau, kad kuo grei­čiau bū­tų ga­li­ma spręs­ti be­si­tę­sian­čias gy­ven­to­jų pro­ble­mas dėl ne­to­li jų gy­ve­na­mo­sios ap­lin­kos veik­lą vyk­dan­čių ūkio sub­jek­tų. Siū­lau, kad ši nuo­sta­ta įsi­ga­lio­tų šių me­tų lap­kri­čio 1 die­ną.

Su­tin­ku su Sei­mo Tei­sės de­par­ta­men­to siū­ly­mu tiks­lin­ti pro­jek­to pa­va­di­ni­mą pa­gal ju­ri­di­nės tech­ni­kos rei­ka­la­vi­mus.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me už pri­sta­ty­mą. Jū­sų no­ri klaus­ti V. Rin­ke­vi­čius.

V. RINKEVIČIUS (LVŽSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas mi­nist­re, ko­ro­na­vi­ru­so in­fek­ci­jos su­kel­ta kri­zė pa­vei­kė la­bai daug sub­jek­tų, ku­riuos pa­lies šis įsta­ty­mo pa­kei­ti­mas. Vy­riau­sy­bė ski­ria daug pi­ni­gų ver­slui, ki­toms įmo­nėms nuo ban­kro­to dėl su­kel­tos kri­zės gel­bė­ti. Kaip jūs gal­vo­ja­te, ar pa­jėgs ši­tie sub­jek­tai, ku­riuos pa­lies… Jie gal­būt su­si­pla­na­vę sa­vo in­ves­ti­ci­jas, dar­bus, tu­ri su­si­pro­jek­tuo­ti, tu­ri įvyk­dy­ti ko­kias nors re­konst­ruk­ci­jas, ar bus pa­gal jė­gas šios kri­zės aki­vaiz­do­je tai lai­ku įvyk­dy­ti?

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ačiū, ko­le­ga, už klau­si­mą. Pir­miau­sia ga­liu tik pa­sa­ky­ti, kad tur­būt ne­svar­bu, ko­kios ap­lin­ky­bės, bet svar­bu, kad ver­slas ar­ba ūki­nė veik­la, ku­ri vyks­ta, vyk­tų tin­ka­mai. Tai ne­reiš­kia, kad ne­lai­mės at­ve­ju ga­li­ma da­ry­ti bet ką, bet kaip, at­lie­kas mes­ti bet kur, neat­si­žvel­giant į tar­šos pa­ra­met­rus ir taip to­liau.

Tur­būt vi­si esa­me nu­si­pel­nę ir vi­si žmo­nės yra nu­si­pel­nę, ne­svar­bu, ar jie vyk­do veik­lą, ar gy­ve­na ša­lia vyk­do­mos veik­los, tu­rė­ti šva­rią ap­lin­ką, ge­rą orą, šva­rų van­de­nį ir ga­lė­tų gy­ven­ti nor­ma­lio­je, šva­rio­je ap­lin­ko­je. Tai tur­būt pa­grin­di­niai kri­te­ri­jai, dėl ko šią nuo­sta­tą siū­lo­me anks­tin­ti. Tur­būt ko­mi­te­tai ga­lės iš­dis­ku­tuo­ti, bus ga­li­ma iš­girs­ti ir gal­būt tam tik­rų nuo­gąs­ta­vi­mų, ta­čiau prie­mo­nes įdieg­ti tik­rai įma­no­ma, ga­li­ma. Įver­tin­ti, bent jau ma­ty­ti įmo­nių pla­nus, nes re­a­liai tur­būt pa­grin­di­nė pro­ble­ma, dėl ko net ir va­di­no­si vi­sas Klai­pė­dos pa­ke­tas, pri­si­me­na­te, mes vi­si kar­tu vie­nin­gai už jį bal­sa­vo­me, kad tas pro­ble­mas spręs­tų.

Kol kas tos pro­ble­mos ne­spren­džia­mos ir dar dve­jus me­tus žmo­nės ma­to, kad nie­kas ne­si­kei­čia. Pa­va­sa­rį vėl su­lau­kė­me dau­gy­bės skun­dų, kad to­je pa­čio­je Klai­pė­do­je uos­to įmo­nės, kon­kre­čiai vie­na įmo­nė, vėl­gi da­ro tą veik­lą taip, kaip vi­sa­da, nors įsta­ty­mas jau pri­im­tas, bet dar ne­ga­lio­jan­tis, joks po­ky­tis ne­vyks­ta.

Yra ti­ki­my­bė, kad tas lai­kas – 2022 me­tai – at­eis, jau bus ki­ti Sei­mo na­riai po rin­ki­mų, ir yra ti­ki­my­bė, kad tai ga­li bū­ti nu­kel­ta dar la­biau ir joks re­zul­ta­tas ne­pa­siek­tas. Iš tie­sų ma­no­me, kad tas po­ky­tis tu­ri at­si­ras­ti, ir tu­ri­me, kaip ir mi­nė­jau, leis­ti žmo­nėms gy­ven­ti šva­rio­je aplin­ko­je.

PIRMININKAS. Klau­sia T. To­mi­li­nas.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Ger­bia­mas mi­nist­re, ka­dan­gi pa­va­di­ni­me yra žo­dis „ap­lin­ko­sau­ga“, aš lei­siu sau už­duo­ti klau­si­mą iš es­mės, ne svars­to­mo įsta­ty­mo te­ma.

Ži­no­te, aš gir­džiu prie­kaiš­tus šiam Sei­mui dėl ap­lin­ko­sau­gos po­li­ti­kos. Tik no­riu pri­min­ti, kad bū­tent šis Sei­mas už­drau­dė CO2 lai­do­ji­mą, šis Sei­mas ir šis mi­nist­ras ry­žo­si au­to­mo­bi­lių tar­šos mo­kes­čiui, ši Vy­riau­sy­bė pa­tvir­ti­no am­bi­cin­gą ener­ge­ti­kos stra­te­gi­ją, ku­ri ins­ta­liuos di­des­nes at­si­nau­ji­nan­čios ža­lio­sios ener­ge­ti­kos ga­lias ne­gu ka­dai­se pla­nuo­ta Vi­sa­gi­no elek­tri­nė. Bet pa­si­ti­kė­ji­mas mu­mis su­šlu­ba­vo dėl bu­vu­sio mi­nist­ro, ir­gi Kęs­tu­čio, lai­ky­se­nos miš­kų at­žvil­giu. Ir, aiš­ku, jū­sų pa­si­sa­ky­mai ir jū­sų tas ne­lem­tas pra­ei­tos sa­vai­tės įsa­ky­mas ne­su­stip­ri­no to ne­pa­si­ti­kė­ji­mo, tiks­liau, pa­si­ti­kė­ji­mo.

Da­bar ma­no klau­si­mas yra iš es­mės, ar mes pa­si­ry­ši­me tai­sy­ti mū­sų ga­na ne­am­bi­cin­gą po­zi­ci­ją miš­kų at­žvil­giu ir im­tis rim­tes­nės miš­kų ap­sau­gos?

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ačiū, ko­le­ga, už klau­si­mą. Iš tie­sų tur­būt čia ne į te­mą ir ne­su­si­ję su pro­jek­tu, bet trum­pai at­sa­kant, vi­sai ne­se­niai yra pra­si­dė­ju­sios dis­ku­si­jos dėl Miš­kų stra­te­gi­jos. Tur­būt tai yra es­mi­nis do­ku­men­tas, kur kal­ba­me apie vi­zi­ją, kaip ar­ti­miau­siu ir to­les­niu lai­ko­tar­piu, tai yra iki 2030 me­tų, bus vys­to­mas miš­kų sek­to­rius. Tur­būt pir­mas kar­tas Lie­tu­vos is­to­ri­jo­je, kai at­si­ras to­kie ter­mi­nai kaip so­cia­li­nė miš­kų funk­ci­ja, ap­lin­ko­sau­gos ir ki­tos funk­ci­jos, ku­rios orien­tuo­ja­si ne vien tik į ūki­nę veik­lą. Tai tur­būt iš­plės­ti­nis po­žiū­ris ir bū­tent įsi­klau­sy­mas į vi­suo­me­nę, ma­tant bū­tent be­si­kei­čian­čią vi­suo­me­nę, be­si­kei­čian­čias miš­ko funk­ci­jas, kad ne tik iš nu­pjau­tos me­die­nos ga­li­ma gau­ti pel­ną, bet tik­rai at­si­žvel­giant ir į CO2 ma­ži­ni­mo emi­si­jas, į įsi­pa­rei­go­ji­mus Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ben­dra­ja­me pla­ne įgy­ven­din­ti nu­ma­ty­tus tiks­lus, kad Lie­tu­vos miš­kin­gu­mas bū­tų pa­di­din­tas iki 38 %, tai yra tik­rai di­de­lės am­bi­ci­jos ir tuos tiks­lus tu­ri­me įgy­ven­din­ti ly­gia ­greta, kar­tu, kaip mi­nė­jau, su pla­nuo­ja­mu miš­kų stra­te­gi­niu do­ku­men­tu.

PIRMININKAS. S. Gent­vi­las.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mas mi­nist­re, ši­tą įsta­ty­mą bū­tų ga­li­ma pa­va­din­ti dvie­jų įmo­nių pa­va­di­ni­mais ir iš­drį­siu jas įvar­dy­ti, tai yra KLASCO ir „Ka­mi­ne­ra“, du ter­mi­na­lai Klai­pė­do­je. Jie ap­dul­ki­na, vie­nas – me­ta­lo dul­kė­mis, ki­tas – dur­pių kro­vos ter­mi­na­las, ap­dul­ki­na gre­ti­mas gy­ve­na­mą­sias te­ri­to­ri­jas. Ta­čiau į šį įsta­ty­mą pa­ten­ka ir daug že­mės ūkio įmo­nių, ki­tų įmo­nių, ku­rios iš tik­rų­jų la­bai lau­kia ši­to per­ei­na­mo­jo lai­ko­tar­pio. Ma­no klau­si­mas jums. Gal su KLASCO jūs ne­la­bai su­si­tar­si­te, bet gal su „Ka­mi­ne­ra“ ga­lė­tu­mė­te su­si­tar­ti, nes „Ka­mi­ne­ros“ sa­vi­nin­kas ir ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius kan­di­da­ta­vo su vals­tie­čių są­ra­šu ir sėk­min­gai pa­te­ko į Klai­pė­dos mies­to ta­ry­bą, kal­bu apie A. Tu­mą, ir gal ga­li­ma bū­tų tie­siog pa­pra­šy­ti, kad dur­pių ter­mi­na­las ne­bars­ty­tų klai­pė­die­čių Smel­tės kvar­ta­lui ant gal­vos, nes jū­sų par­ti­jos ko­le­ga, kaip su­pran­tu.

O dėl KLASCO, tai rei­kė­tų tie­siog Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ros įpa­rei­go­ji­mo at­nau­jin­ti tar­šos lei­di­mą. Gal su­teik­tu­mė­te iš tik­rų­jų tą per­ei­na­mą­jį lai­ko­tar­pį tvar­kin­goms įmo­nėms pa­si­ruoš­ti iš tik­rų­jų di­de­lėms in­ves­ti­ci­joms, po­vei­kio ap­lin­kai ver­ti­ni­mui ir nau­jiems tar­šoms lei­di­mams be lap­kri­čio? Ačiū.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ačiū, ko­le­ga, už klau­si­mą. Jei­gu apie ap­dul­ki­ni­mą, tai tur­būt klai­pė­die­čiai la­biau no­rė­tų, kad bi­tės skrai­dy­tų ir ap­dul­kin­tų žie­dus, žy­din­čius prie jų lan­gų, o ne bū­tų tų įmo­nių sklei­džia­ma tar­ša. Jos, kaip ma­to­me, pra­si­dė­jus pri­im­tam įsta­ty­mui, bet ne­įsi­ga­lio­jus, po­ky­čio jo­kio. Tur­būt ta si­tu­a­ci­ja ver­čia im­tis tų prie­mo­nių ir ma­nau, kad ko­mi­te­te ga­li­ma bus iš­girs­ti, pla­nus ma­ty­ti, jei­gu ko­kios nors įmo­nės pa­si­ren­gu­sios, kaip jūs sa­ko­te, įver­tin­ti pa­si­ren­gi­mo sta­di­jas, įver­tin­ti pro­tin­gus ter­mi­nus ir ta­da, ma­nau, pri­im­ti tą ga­lu­ti­nį spren­di­mą. Ki­tu at­ve­ju ma­to­me, kad at­ėjus 2022 me­tams, kaip jūs mi­nė­jo­te, tos pro­ble­mos ir prie­žas­tys ga­li bū­ti to­kios pat: in­ves­ti­ci­jų sto­ka, il­gas lai­ko­tar­pis, per bran­gu ir taip to­liau, ir taip to­liau. Prie­žas­čių vi­sa­da ga­li­ma su­ras­ti ir jų bu­vo.

Kal­bant apie ko­le­gas ar ne ko­le­gas, aš ma­nau, kad… Tik­rai džiau­giuo­si, kad jūs, ma­čiau, už­si­ra­šė­te pa­lai­ky­ti ši­tą įsta­ty­mą, nes, jei­gu ne­klys­tu, jūs ir bu­vo­te ini­cia­to­rius, kad pa­da­ry­tu­me il­ges­nį per­ei­na­mą­jį lai­ko­tar­pį, kai ga­lė­jo­me jau tą pro­ble­mos spren­di­mą tu­rė­ti. Ačiū, kad, kaip sa­kant, su­pra­to­te pa­da­ręs klai­dą, ko­le­ga, ir ga­lė­si­me ko­mi­te­te iš­dis­ku­tuo­ti ir iš­girs­ti tuos ar­gu­men­tus. Jei­gu jie bus la­bai sva­rūs, ga­lė­si­me ati­tin­ka­mai įver­tin­ti.

PIRMININKAS. Klau­sia V. Ving­rie­nė.

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas mi­nist­re, la­bai džiu­gu gir­dė­ti tą to­kią am­bi­cin­gą Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos po­zi­ci­ją, iš­ties atsižvelgiant į  COVID kri­zę iš tik­rų­jų ne­nu­leis­ti ap­lin­ko­sau­gos stan­dar­tų, o kaip tik juos pa­kel­ti, kad vi­suo­me­nė tu­ri gyven­ti šva­rio­je ap­lin­ko­je. Bet aš no­riu iš­girs­ti pa­ti­ki­ni­mą, kaip bus su ap­lin­ko­sau­gos skan­dalais, ki­lu­siais dar prieš kri­zę, „Gri­geo“ skan­da­las, tas pats „Eko­lo­gis­ti­kos“ gais­ras, ki­ti vi­si vam­z­džiai, ku­rie vie­nas po ki­to pra­dė­jo spro­gi­nė­ti. COVID kon­teks­te jie ne­iš­vengs at­sa­ko­my­bės, tai yra su­mo­kės už ap­lin­kos tar­šą ir bus pa­rei­ka­lau­ta tik­rai im­tis tin­ka­mų prie­mo­nių? Tą no­rė­čiau iš­girs­ti.

Ki­tas da­ly­kas, kaip bus su pa­ska­ta ap­lin­kai drau­giš­kas tech­no­lo­gi­jas die­gian­čioms įmo­nėms, ei­nan­čioms žie­di­nės eko­no­mi­kos ke­liu, tai yra die­gian­čioms, įgy­ven­di­nan­čioms ten per­dir­bi­mą, aukš­tos pri­dė­ti­nės ver­tės pro­duk­tų iš at­lie­kų ga­my­bą, kaip joms bus su­ma­žin­ta ad­mi­nist­ra­ci­nė naš­ta to­kiu at­ve­ju, kad iš­ties mes pa­siek­tu­me ap­lin­ko­sau­gai drau­giš­ką, tai yra ža­lio­jo kur­so, tiks­lą.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ačiū, ko­le­ge, už daug klau­si­mų. Iš tik­rų­jų no­riu tik­tai pa­sa­ky­ti, kad tiks­lai yra tik­rai am­bi­cin­gi. Kal­bant apie šio įsta­ty­mo po­įsta­ty­mi­nius tei­sės ak­tus, kal­bant apie nor­ma­ty­vus ir vi­sa ki­ta, jie jau pa­reng­ti. Tai tur­būt tas kar­tas, kai tik­rai re­a­guo­ja­ma kuo grei­čiau.

Ir ki­tas da­ly­kas, ką jūs pa­mi­nė­jo­te apie „Gri­geo“ ir ki­tas ter­šian­čias įmo­nes, tai šian­dien kaip tik pa­si­ra­šiau įsa­ky­mą, kad vi­si vamz­džiai, ku­riais te­ka nuo­te­kos, tu­ri bū­ti nu­me­ruo­ti, iden­ti­fi­kuo­ti, tu­ri bū­ti jų re­gist­ras. Iš tie­sų tie žings­niai yra da­ro­mi, kad bū­tų at­sa­ko­my­bė už tuos… žo­džiu, jei­gu ne­le­ga­lus, kad bū­tų ga­li­ma ei­li­niam žmo­gui iden­ti­fi­kuo­ti, ar tai yra nu­me­ruo­tas, tu­rin­tis iden­ti­fi­ka­ci­jos nu­me­rį, ir pra­neš­ti esant ne­lai­mės at­ve­jui ar­ba pa­ste­bė­jus kaž­ko­kias pa­si­kei­tu­sias nuo­te­kas, tar­šą, kad bū­tų ga­li­ma kuo grei­čiau re­a­guo­ti, pa­sa­kius vien esan­tį iden­ti­fi­ka­vi­mo nu­me­rį. Iš tie­sų tie žings­niai yra da­ro­mi, o dėl vi­sų tų, ką jūs pa­mi­nė­jo­te, ki­tų įmo­nių ir „Gri­geo“, me­džia­ga yra per­duo­ta pro­ku­ra­tū­rai. Ji tur­būt iš­sa­miai ana­li­zuo­ja, dir­ba ir ti­ki­mės ge­riau­sio re­zul­ta­to.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me ger­bia­mam mi­nist­rui už pro­jek­to pri­sta­ty­mą ir at­sa­ky­mus į klau­si­mus.

Da­bar dėl mo­ty­vų – S. Gent­vi­las. Pa­šom.

S. GENTVILAS (LSF). Prieš sa­vai­tę mū­sų bu­vęs ko­le­ga B. Mar­kaus­kas ir Klai­pė­dos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė pa­da­vė į STT Klai­pė­dos ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­rą dėl to, kad vėl „Gri­geo“ at­ve­ju ne­pri­žiū­rė­jo kai ku­rių do­ku­men­tų, ne­su­tei­kė in­for­ma­ci­jos. Pro­ble­ma yra vals­tie­čių ko­le­gų įvar­di­na­ma – ne vi­sa­da agen­tū­ros su­dir­ba. Ir šiuo at­ve­ju KLASCO nuo­di­ja klai­pė­die­čius, ku­rie bu­vo įstri­gę ka­ran­ti­no me­tu sa­vo na­muo­se ir karš­tu oru ne­ga­lė­jo net lan­gų ati­da­ry­ti. Tai yra la­biau kon­tro­lės ne­gu įsta­ty­mo pro­ble­ma. Mes rin­ko­mės į ne­ei­li­nę se­si­ją, sau­sio mė­ne­sį pri­ėmė­me at­ski­rus įsta­ty­mų pa­ke­tus, ta­čiau ir vėl kaž­ko trūks­ta. Gal rei­kia pri­pa­žin­ti, kad ir mi­nis­te­ri­jo­je yra pro­ble­mų, ir ne vi­sa­da čia mes, kaip Sei­mas, tu­ri­me grįž­ti kas mė­ne­sį?

Da­bar apie pa­čią pro­ble­ma­ti­ką. Sei­mas bu­vo už­pra­šęs sau­sio mė­ne­sį Vals­ty­bės kon­tro­lės ne­ei­li­nio au­di­to. Ką tik jis pa­teik­tas ir ten tei­sin­gai įvar­di­na­ma, kad įmo­nės, ku­rių yra 2 tūkst. 800 Lie­tu­vo­je, yra iš­si­ė­mu­sios TIPKʼus, ar­ba tar­šos lei­di­mus. Di­de­lė da­lis jų yra že­mės ūkio įmo­nės. Ir tuo­se tar­šos lei­di­muo­se ne vi­sa­da at­si­spin­di po­vei­kio ap­lin­kai ver­ti­ni­mo me­tu nu­ma­ty­tas po­vei­kio ma­ži­ni­mas. Tar­šos lei­di­muo­se yra nu­ro­do­ma ne­iš­mes­ti tam tik­ro kie­kio ar tar­šos, ar kva­pų ir taip to­liau, bet ne­nu­ro­do­mos kon­kre­čios tech­no­lo­gi­jos.

Čia vi­sų pir­ma yra mi­nis­te­ri­jos dar­bas, kad tar­šos lei­di­me at­si­ras­tų ne tik ri­bi­nės nor­mos įra­šai, bet ir kon­kre­čios tech­no­lo­gi­jos, už­da­ri kro­vos ter­mi­na­lai, pa­tran­kos ar dar kas nors. Jei­gu KLASCO tu­ri tar­šos lei­di­mą, ku­ria­me pa­sa­ky­ta, jums lei­džia­ma iš­mes­ti 48 to­nas kie­tų­jų da­le­lių, bet nie­ko ne­sa­ko­ma, ko­kio­mis tech­no­lo­gi­jo­mis tai pa­da­ry­ti, ins­pek­to­rius at­ei­na ta­da į KLASCO ir pa­ma­to, kad jam rei­kia kaž­ką ma­tuo­ti, bet kon­kre­taus įren­gi­nio nė­ra. Štai čia yra mi­nis­te­ri­jos…

PIRMININKAS. Lai­kas, Si­mo­nai.

S. GENTVILAS (LSF). …ne­pa­da­ry­ti na­mų dar­bai, to­dėl aš kvies­čiau pra­dė­ti dis­ku­si­ją, bet…

PIRMININKAS. P. Urb­šys.

P. URBŠYS (MSNG). Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, žiū­rė­ki­te, kiek daug bu­vo pri­kal­bė­ta apie ap­lin­ko­sau­gos da­ly­kus, bet kaž­ko­dėl nu­ty­lint vie­ną es­mi­nį da­ly­ką, kad šiuo me­tu Klai­pė­do­je yra su­si­dū­rę ke­le­to ver­slo gru­pių in­te­re­sai dėl 5 hek­ta­rų te­ri­to­ri­jos ša­lia bu­vu­sios kry­žiuo­čių pi­lies lie­ka­nų. Jos ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to eks­per­tai ne­si­ė­mė ver­tin­ti, nes ši­tų 5 hek­ta­rų ver­tė pri­lygs­ta Šven­ta­ra­gio slė­niui Vil­niu­je. Ir bū­tent da­bar ten ir spren­džia­mi rei­ka­lai, kaip bū­tų ga­li­ma įsi­sa­vin­ti ši­tą plo­tą. To­dėl da­bar tie, ku­rie da­ly­vau­ja aiš­ki­nantis tuos ver­slo san­ty­kius, ma­tyt, ra­do pri­ėji­mą prie Sei­mo ir da­bar at­si­ra­do įsta­ty­mo pro­jek­tas, ku­ris pa­sa­ko: pa­grei­tin­ki­me dėl ap­sau­gos rei­ka­la­vi­mų nu­sta­ty­mų. Tų ap­sau­gos rei­ka­la­vi­mų nu­sta­ty­mas yra su­si­jęs su tuo, kad tie, ku­rie ir­gi tu­ri sa­vo in­te­re­sų ši­to­je te­ri­to­ri­jo­je, tu­rės ap­ri­bo­ti sa­vo veik­lą ir ją fak­tiš­kai nu­trauk­ti.

Man at­ro­do, kad apie ap­lin­ko­sau­gą gal ir rei­kė­tų kal­bė­ti, bet jei­gu nu­ty­li­me ši­tą fak­to­rių, aš ne­ap­si­i­mu spręs­ti, ku­rie ver­sli­nin­kai čia yra tei­sūs, ku­rie ne. Bet tai, kad Sei­mas įve­lia­mas į ver­slo gru­pių san­ty­kių aiš­ki­ni­mąsi, yra aki­vaiz­du.

PIRMININKAS. Nuo­mo­nės iš­si­sky­rė, ko­le­gos, bal­suo­ja­me.

Už­si­re­gist­ra­vo 64, bal­sa­vo 63: už – 58, prieš nė­ra, 5 su­si­lai­kė. Po pa­tei­ki­mo yra pri­tar­ta.

Ger­bia­mi ko­le­gos, pa­grin­di­niu ko­mi­te­tu yra siū­lo­mas Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mas – Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas. Siū­lo­ma svars­ty­ti bir­že­lio 11 die­ną. Ar ga­li­me mes pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ja­me. Pri­tar­ta.

 

18.06 val.

Me­džiok­lės įsta­ty­mo Nr. IX-966 5 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4819 (pa­tei­ki­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Me­džiok­lės įsta­ty­mo 5 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4819. Pra­ne­šė­ja – A. Ged­vi­lie­nė. Pra­šom, ger­bia­mas Arū­nai, kol at­eis. Trum­pai.

A. GUMULIAUSKAS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, kiek ma­tau, dar­bo­tvarkėje yra ke­tu­ri Me­džiok­lės pro­jek­tai. Trys pro­jek­tai – dėl Me­džiok­lės įsta­ty­mo 5 straips­nio. Ar mes ne­ga­lė­tu­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti jiems, kad Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas ga­lė­tų iš­dis­ku­tuo­ti, pa­da­ry­ti klau­sy­mus ir tik­rai ta­da ple­na­ri­nia­me po­sė­dy­je gau­tu­me vie­ną nor­ma­lų tei­si­nį pro­duk­tą?

PIRMININKAS. Pa­siū­ly­mą gir­dė­jo­te, ger­bia­mi ko­le­gos. Dar S. Jo­vai­ša kaž­ką no­rė­jo. Pra­šom.

S. JOVAIŠA (TS-LKDF). Taip, ga­li­ma su­tik­ti su to­kia ko­le­gos nuo­mo­ne, siū­ly­mu, bet vis tiek Sta­tu­tas rei­ka­lau­ja pri­sta­ty­ti. Tu­ri­me pa­tei­ki­mą.

PIRMININKAS. Jei­gu ope­ra­ty­viai dirb­si­me, la­bai gre­tai pa­siek­si­me ir re­zul­ta­tą, tai­gi pra­šom. A. Ged­vi­lie­nė.

A. GEDVILIENĖ (TS-LKDF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, mes su ko­le­ga M. Ma­jaus­ku pa­ren­gė­me šį įsta­ty­mo pro­jek­tą, re­a­guo­da­mi į pra­ėju­sį penk­ta­die­nį pa­tvir­tin­tų Me­džiok­lės tai­syk­lių su­kel­tą vi­suo­me­nės ir po­li­ti­kų pa­si­pik­ti­ni­mą. Tiek opo­zi­ci­ja, tiek val­dan­tie­ji su­ta­ria, kad dis­ku­si­ja dėl me­džiok­lė­je leis­ti­nų ar­ba draus­ti­nų gin­klų są­ra­šo tu­ri grįž­ti į Sei­mą, kad at­ei­ty­je iš­veng­tu­me pa­na­šių si­tu­a­ci­jų ir vie­nas­me­nių spren­di­mų.

Mū­sų įsta­ty­mo pro­jek­te kal­ba­ma apie tai, kad me­džiok­lė tu­ri vyk­ti etiš­kai ir lai­kan­tis mo­ra­lės stan­dar­tų. Nu­ro­dė­me griež­tai drau­džia­mus gin­klus, taip pat įvar­di­no­me di­de­lį vi­suo­me­nės pa­si­pik­ti­ni­mą su­kė­lu­sį lan­ką. Va­kar or­ga­ni­za­vo­me ne­ei­li­nį Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to po­sė­dį, ja­me da­ly­va­vo skir­tin­gų po­zi­ci­jų at­sto­vai. Nuo­mo­nės la­bai iš­si­sky­rė, ta­čiau ti­kiu, kad Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas dės vi­sas pa­stan­gas, kad ras­tu­me auk­so vi­du­rį.

Šian­dien pa­tei­kia­mi dar du Me­džiok­lės įsta­ty­mo pro­jek­tai. Aš pa­ti ra­gin­siu pri­tar­ti ir pra­šy­siu vi­so Sei­mo pri­tar­ti vi­siems trims pro­jek­tams, kad mes Sei­me – Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­te ras­tu­me ben­drą su­ta­ri­mą tiek su gam­tos my­lė­to­jais, ap­lin­ko­sau­gi­nin­kais, gy­vū­nų tei­sių gy­nė­jais, tiek ir su me­džio­to­jais. Tei­kiu šį pro­jek­tą ir pra­šau pa­lai­ky­ti.

PIRMININKAS. Da­bar jū­sų vis tiek no­ri klaus­ti. R. Mar­ti­nė­lis. Ne­ma­tau. K. Ma­siu­lis.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ro­dau ge­rą pa­vyz­dį, ne­klau­si­nė­ju ir ki­tus kvie­čiu taip pat pa­si­elg­ti.

PIRMININKAS. E. Pu­pi­nis. Tai čia ga­li­ pri­tar­ti vi­si? Ir V. Ving­rie­nė, ir A. Ar­mo­nai­tė? Ir M. Bas­tys, ir K. Ma­žei­ka, taip? Dė­ko­ja­me.

Ne? Pra­šau, K. Ma­žei­ka rė­kia – ne. Jun­gia­me.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma ko­le­ge, ne­ži­nau jū­sų me­džiok­lės pa­tir­ties, bet tai, kad jūs kiek­vie­na­me sa­vo feis­bu­ko įra­še apie me­džiok­lę vi­sur pa­ra­šo­te, kad tai – po­li­ti­nė re­kla­ma, tur­būt at­spin­di, ko­dėl vi­sa tai vyks­ta. Nes mo­ty­vų tik­rai la­bai trūks­ta. Tai, kad jūs me­džio­to­jus va­di­na­te bar­ba­rais, žu­di­kais, mė­si­nin­kais ir vi­saip ki­taip, tur­būt at­spin­di jū­sų po­žiū­rį ir nuo­mo­nę.

Jū­sų ko­le­ga, ku­ris kar­tu re­gist­ra­vo šį pro­jek­tą, M. Ma­jaus­kas, kai sie­kė le­ga­li­zuo­ti nar­ko­ti­kus, tur­būt ak­ty­viai pa­da­rė dau­gy­bę stu­di­jų, ap­klau­sų, dis­ku­si­jų ir vi­sa ki­ta, kad įro­dy­tų vi­suo­me­nei, jog to rei­kia. No­riu pa­klaus­ti jū­sų, ko­kius tris es­mi­nius da­ly­kus ruo­šia­tės iš­spręs­ti ir pa­ža­dė­ti me­džio­to­jams? Kaip su­pran­tu, čia vis tiek rin­ki­mų pro­gra­mos da­lis tu­rės bū­ti. Ko­kias tris pro­ble­mas ar­ba ko­kias tris idė­jas jūs, kaip bū­si­ma, esa­ma jau še­šė­li­nė kon­ser­va­to­rių mi­nist­rė, pa­siū­ly­si­te me­džio­to­jams, kad jie bal­suo­tų už kon­ser­va­to­rius? Ačiū.

A. GEDVILIENĖ (TS-LKDF.) Ačiū, mi­nist­re. Pir­mas da­ly­kas, no­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad jau pra­si­dė­ju­si po­li­ti­nė kam­pa­ni­ja ir vi­si po­li­ti­kai bei kan­di­da­tai pri­va­lo sa­vo feis­bu­ko po­stuo­se žy­mė­ti, kad tai yra po­li­ti­nė re­kla­ma. Jei­gu ne­pri­va­lė­čiau, aš mie­lai to ne­da­ry­čiau.

Ki­tas klau­si­mas. Aš nie­ka­da nė vie­no me­džio­to­jo ne­va­di­nau nei bar­ba­ru, nei žu­di­ku, nei kaip nors ki­taip. Jūs ma­ne, ma­tyt, su kuo nors su­pai­nio­jo­te.

Tre­čias da­ly­kas. Aš jau tei­kiau įsta­ty­mo pro­jek­tą dėl to, kad bū­tų įtvir­tin­ti me­džiok­lės la­pai, kad jie bū­tų elek­tro­ni­niai. Vi­sų pir­ma, aš ma­nau, tiek me­džio­to­jams, tiek vi­suo­me­nei bū­tų daug aiš­kiau vis­kas, jei­gu me­džiok­lės sis­te­ma bū­tų skaid­ri, aiš­ki, pa­to­gi ir vie­ša. Aš sa­ky­čiau, aš jau sten­giau­si pa­da­ry­ti tam tik­rus žings­nius me­džiok­lės kryp­ty­je. Be­je, jūs, mi­nist­re, esa­te bū­tent tas as­muo, ku­ris pa­de­da me­džio­to­jams tap­ti žmo­nių ne­mė­gsta­mais ir kal­ti­na­mais. Tai da­ro­te jūs. Ir vi­sai be rei­ka­lo.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me už at­sa­ky­mus, klau­si­mus ir pri­sta­ty­mą. Ger­bia­mi ko­le­gos, dėl mo­ty­vų. (Bal­sai sa­lė­je) Dar J. Ja­ru­tis no­ri klaus­ti? Pra­šau.

J. JARUTIS (LVŽSF). No­rė­čiau.

PIRMININKAS. Pra­šom grįž­ti į tri­bū­ną dar. Klau­sia J. Ja­ru­tis.

J. JARUTIS (LVŽSF). La­bai trum­pas klau­si­mas. Gal aš ko nors ne­su­pran­tu, bet ko­dėl į tą jū­sų drau­džia­mų gin­klų są­ra­šą pa­te­ko au­to­ma­ti­niai gin­klai? Šiaip au­to­ma­ti­niai gin­klai, ma­no ži­nio­mis, ir pa­gal Gin­klų kon­tro­lės įsta­ty­mą yra drau­džia­mi ci­vi­li­nė­je apy­var­to­je. Nuo ka­da jie ta­po me­džiok­lei nau­do­ja­mi? Gal aš ko nors ne­ži­nau? Ačiū.

A. GEDVILIENĖ (TS-LKDF.) Mes įra­šė­me ir ar­ba­le­tus, ir au­to­ma­ti­nius gin­klus, ir sprogs­ta­muo­sius. Tai yra kon­kre­čiai tie gin­klai, ku­rie tik­rai nė­ra nau­do­ja­mi me­džiok­lė­je ir ne­tu­ri bū­ti nau­do­ja­mi me­džiok­lė­je. Mū­sų pro­jek­to es­mė įtei­sin­ti mo­ra­lią ir etiš­ką me­džiok­lę. Aš ne­ma­nau, kad šio­je sa­lė­je yra kas nors, kas tam tu­rė­tų ar ga­lė­tų prieš­ta­rau­ti. To­dėl kvie­čiu pa­lai­ky­ti.

PIRMININKAS. Pa­tei­ki­mo sta­di­ja. Ir da­bar mo­ty­vai. Pra­šom. K. Ma­žei­ka.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Iš tie­sų, na, ne­iš­gir­dau nė vie­no iš tų tri­jų, vie­ną iš­gir­dau pa­siū­ly­mą, tai dėl įsta­ty­mo pro­jek­to, kur bu­vo siū­lo­ma vie­šin­ti, pa­da­ry­ti vie­šus me­džiok­lės la­pus. Kaip su­pran­tu, per 24 va­lan­das kiek­vie­nas me­džio­to­jas po me­džiok­lės tu­rė­tų de­kla­ruo­ti, kur ir su kuo me­džio­jo, pa­gal tą pir­mi­nį pro­jek­tą. Na, ki­tus du pa­siū­ly­mus gal­būt ga­lė­si­te pa­ra­šy­ti sa­vo so­cia­li­nia­me tin­kla­py­je, kur bū­tų ga­li­ma pa­ma­ty­ti, pa­skai­ty­ti ir gal­būt su­si­da­ry­ti vaiz­dą žmo­nėms, ku­rie me­džio­ja, ką jūs pa­da­ry­si­te ge­riau gal­būt ir taip to­liau, ir taip to­liau.

Ap­skri­tai Sei­me yra 34 me­džio­to­jai. Ko­dėl, ger­bia­ma ko­le­ge, jūs nė vie­no ne­įkal­bė­jo­te, kad pri­tar­tų jū­sų to­kiam įsta­ty­mo pro­jek­tui? Tur­būt klau­si­mas ky­la tiems, ku­rie gal­būt ste­bi mus per te­le­vi­zi­ją, ir at­sa­ky­mas tur­būt ky­la kartu. Tik­rai ten­ka ap­gai­les­tau­ti, kad esant to­kiam fo­nui bal­suo­ja­ma emo­ci­jo­mis, o ne re­mia­ma­si tų pa­čių moks­li­nin­kų, spe­cia­lis­tų… Tai, kas bu­vo va­kar ko­mi­te­te, jūs pui­kiai gir­dė­jo­te. Aš ti­kė­jau­si, kad jū­sų nuo­mo­nė pa­si­kei­tė, bet ma­tau, kad tos emo­ci­jos vis dar ju­my­se ver­da. Tik­rai ne­ga­liu pa­lai­ky­ti to­kio pro­jek­to.

PIRMININKAS. K. Ma­siu­lis.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Jei­gu ne to­kie emo­cin­gi mi­nist­ro pa­si­sa­ky­mai, tai bū­čiau pa­ty­lė­jęs. Bet emo­cin­gi spren­di­mai – kvai­li spren­di­mai, dėl jų tu­ri aiš­kin­tis jis, ver­čia ir Mi­nist­rą Pir­mi­nin­ką aiš­kin­tis vi­suo­me­nei. Da­bar jis ban­do pul­di­nė­ti feis­bu­ką ir dar kaž­ką. Na, tai ką jūs čia tuo no­ri­te pa­siek­ti? Ap­gin­ti sa­vo kvai­lą po­zi­ci­ją? Ji bu­vo ne ko­kia nors ki­to­kia, o kvai­la. Tai gin­ki­te, jei­gu no­ri­te, ir to­liau klimp­ki­te. O vi­suo­me­nė­je, vie­šo­jo­je opi­ni­jo­je yra la­bai aiš­ki po­zi­ci­ja – me­džiok­lės bu­vo ir te­bė­ra no­men­kla­tū­ros pri­vi­le­gi­ja. (Bal­sai sa­lė­je) Taip, mie­lie­ji, čia jūs ir­gi esa­te ne mu­ži­kams at­sto­vau­jan­tys, tik­rai no­men­kla­tū­rai, no­men­kla­tū­rai vi­si me­džio­to­jai at­sto­vau­ja­te. Taip bu­vo dar ir ta­da, kai ba­jo­rai bu­vo, taip bu­vo, kai so­vie­ti­nė no­men­kla­tū­ra čia vei­kė, me­džio­da­vo vi­so­kie bon­zos iš Ge­di­mi­no pros­pekto, jie bu­vo par­ti­niai ly­de­riai. Ar ne taip? Ten pa­pras­ti žmo­nės va­ro­vais bū­da­vo. Da­bar jis pra­dės čia aiš­kin­ti apie tą me­džiok­lę! Žmo­nės ši­taip mąs­to apie me­džiok­lę. Kad ir kiek jūs gin­si­te ši­tą po­zi­ci­ją, ji­nai nė­ra jo­kia ki­to­kia kaip eli­ta­ri­nė. Mes čia at­sto­vau­ja­me žmo­nių, dau­gu­mos po­zi­ci­jai.

Mi­nist­re, įsi­klau­sy­ki­te į žmo­nių nuo­mo­nę. Ši­to­je sa­lė­je jums bu­vo pa­sa­ky­ta – ne­no­ri­me mes jo­kių op­ti­nių tai­kik­lių, ne­no­ri­me nak­ti­nių tų jū­sų pa­si­švie­ti­mų, ne­no­ri­me lan­kų. Tai jūs ta­da sa­vo įsa­ky­mu pa­si­ra­šo­te ir pa­ki­ša­te dar nie­kuo dė­tą mo­te­rį, ji da­bar už jus tu­rės at­sa­ky­ti po­li­tiš­kai. Mi­nist­re, ge­riau ne feis­bu­kus pul­di­nė­ki­te, o pa­si­žiū­rė­ki­te į veid­ro­dį, te­nai pa­ma­ty­si­te…

PIRMININKAS. Ačiū. Kęs­tu­ti, lai­kas. (Bal­sai sa­lė­je) Nuo­mo­nės iš­si­sky­rė. Bal­suo­ja­me.

Už­si­re­gist­ra­vo 58. Bal­sa­vo 57: už – 42, prieš – 8, su­si­lai­kė 7. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta.

Ger­bia­mi ko­le­gos, siū­lo­mas kaip pa­grin­di­nis Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas ir siū­lo­ma svar­s­ty­ti bir­že­lio 16 die­ną.

Tu­ri Si­mo­nas kaž­ką dar mums pa­sa­ky­ti. Pra­šau.

S. GENTVILAS (LSF). Ko­le­gos, ši­to­se emo­cin­go­se dis­ku­si­jo­se aš no­riu pa­pra­šy­ti vie­no, kad ne­smerk­tu­me me­džio­to­jų, ne­va­din­tu­me jų blo­gais epi­te­tais. Šie­met Lie­tu­va švęs šimt­me­tį – T. Iva­naus­ko įkur­tos Tai­syk­lin­gos me­džiok­lės ir žve­jų drau­gi­jos ju­bi­lie­jų. T. Iva­naus­kas yra ab­so­liu­tus gam­to­sau­gi­nin­kas, įkū­ręs pir­mą sau­go­mą te­ri­to­ri­ją Lie­tu­vo­je. Jo var­du pa­va­din­tas vie­nin­te­lis zo­o­lo­gi­jos so­das. Me­džiok­lė taip, kaip ją įsi­vaiz­da­vo T. Iva­naus­kas, yra vi­sų pir­ma gam­to­sau­ga – gam­tos ap­sau­go­ji­mas ir jos tur­tų di­di­ni­mas. Jei­gu ­kas nors me­džiok­lė­je ima­si vi­sai ki­to­kių pri­ori­te­tų, tai tu­ri­me kal­bė­ti apie ug­dy­mą, apie tai, ką kal­bė­jo T. Iva­naus­kas, bet ne­smer­ki­me me­džio­to­jų kaip ­ko nors, kas yra itin žiau­rus, nes 99 % Lie­tu­vos gy­ven­to­jų val­go mė­są ir kaž­kaip ji­nai at­si­du­ria ant mū­sų lėkš­čių. Ta­da pa­klaus­ki­me sa­vęs, kaip ji­nai at­si­du­ria, kaip at­ro­do mū­sų kiau­li­nin­kys­tės fer­mos, kaip at­ro­do paukš­ti­nin­kys­tės fer­mos, ir ta­da pa­klaus­ki­me iš tik­rų­jų, kaip gy­ve­na gy­vū­nai lais­vė­je. Aš la­bai siū­lau ši­to­je emo­cin­go­je dis­ku­si­jo­je ne­pra­si­var­džiuo­ti.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, ką šne­kė­jo­me dėl ko­mi­te­tų ir lai­ko, pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. Ga­li­me pri­tar­ti, taip? Dė­ko­ja­me, pri­tar­ta.

Da­bar dar A. Gai­džiū­nas. Pra­šau.

A. GAIDŽIŪNAS (LVŽSF). Pra­šom pa­pil­do­mą Kai­mo rei­ka­lų.

PIRMININKAS. Ko­kį?

A. GAIDŽIŪNAS (LVŽSF). Kai­mo rei­ka­lų.

PIRMININKAS. Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tą dar pra­šo kaip pa­pil­do­mą. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je) Bal­suo­ja­me dėl pa­pil­do­mo Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to. Siū­lau bal­suo­ti. Bal­suo­ja­me.

Už­si­re­gist­ra­vo 56. Bal­sa­vo 56: 35 – už, 15 – prieš, 6 su­si­lai­kė. Pri­tar­ta pa­siū­ly­mui. Pa­pil­do­mas ko­mi­te­tas – Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas.

 

18.20 val.

Me­džiok­lės įsta­ty­mo Nr. IX-966 5 straips­nio pa­kei­ti­mo ir pa­pil­dy­mo 51 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4823, Gy­vū­nų ge­ro­vės ir ap­sau­gos įsta­ty­mo Nr. VIII-500 3 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4845 (pa­tei­ki­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Me­džiok­lės įsta­ty­mo 5 straips­nio pa­kei­ti­mo ir pa­pil­dy­mo 51 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4823. Pra­ne­šė­jas – A. Ne­kro­šius. Pra­šau, ger­bia­mas Ar­vy­dai.

A. NEKROŠIUS (LVŽSF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Kar­tu pri­sta­ty­siu ir ly­di­mą­jį pro­jek­tą. Pa­si­steng­siu la­ko­niš­kai ir trum­pai, nes vi­si jau pa­var­go­te, pik­ti pa­si­da­rė­te, ma­žiau emo­ci­jų gal bus ge­riau.

Šiuo me­tu lei­džia­mų nau­do­ti me­džiok­lė­je įran­kių są­ra­šas yra tvir­ti­na­mas mi­nist­ro įsa­kymu, nu­sta­tant me­džiok­lės tai­syk­les. Mes siū­lo­me keis­ti šią tvar­ką, kad po iš­sa­mių dis­ku­si­jų vi­suo­me­nė­je ir tik Sei­mo sa­lė­je bū­tų pri­ima­mi spren­di­mai dėl me­džiok­lė­je nau­do­ja­mų prie­mo­nių.

Taip pat šiuo pro­jek­tu mes siū­lo­me iš Me­džiok­lės tai­syk­lių per­kel­ti į įsta­ty­mą tą me­džio­k­lės įran­kių są­ra­šą, ku­ris bu­vo nau­do­ja­mas iki šių me­tų ge­gu­žės 8 die­nos. Iš es­mės kuo ga­li­ma ir da­bar me­džio­ti, mes tą pa­tį per­ke­lia­me ir į pa­tį įsta­ty­mą. Trum­pai tiek. Pra­šau pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju už pri­sta­ty­mą. Ger­bia­mi ko­le­gos, pra­ne­šė­jas pri­sta­tė ir ly­di­mą­jį pro­jek­tą Nr. XIIIP-4845 – 3 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą. Da­bar no­ri jū­sų pa­klaus­ti M. Ma­jaus­kas. Ar mes vėl ne­klau­si­me? (Bal­sai sa­lė­je) Klau­si­me. Gal ne­klaus­ki­me? Dėl mo­ty­vų. Pra­šau.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Aš tik pri­me­nu, kad kai mes at­si­sa­kė­me klaus­ti, tai ko­le­gos vals­tie­čiai nu­spren­dė klaus­ti, tai­gi mes nu­si­ė­mė­me, to­dėl ne­ži­nau, ar da­bar ga­li­ma pa­si­ti­kė­ti, nes mi­nist­ras prieš me­tus sa­kė, kad ne­įtei­sins, po to įtei­si­no. Da­bar sa­kė, kad at­si­sa­kys klaus­ti, bet klau­sė. Aš su­pran­tu, kad ne­ga­li­me tuo pa­čiu vi­sus Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­jos na­rius tep­ti, nes iš tik­rų­jų pri­pa­žin­siu, kad ki­lus skan­da­lui po­nas A. Ne­kro­šius pa­skam­bi­no ir sa­ko: My­ko­lai, žiū­rėk, yra svar­būs rei­ka­lai ir gal­būt dėl jų ga­li­ma su­tar­ti. Aš la­bai džiau­giuo­si, kad iš tik­rų­jų ran­da­si toks su­ta­ri­mas, ir tik­rai no­riu pa­dė­ko­ti po­nui A. Ne­kro­šiui už įre­gist­ruo­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą, jį la­bai pa­lai­kau.

PIRMININKAS. Jau­čia­mas ben­dras su­ta­ri­mas, kad mes dau­giau ne­klau­si­nė­si­me. Ma­tyt, vi­si įsta­ty­mai per­eis pa­tei­ki­mo sta­di­ją, taip? (Bal­sai sa­lė­je)

A. NEKROŠIUS (LVŽSF). Te­gul klau­sia.

PIRMININKAS. E. Pu­pi­nis la­bai no­ri klaus­ti.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tik­rų­jų iš­dū­ri­nė­ti čia ne­rei­kia, šiurkš­čiai ta­riant, nes mus ap­ga­vo tą sy­kį, to­dėl da­bar pa­klau­sy­ki­te klau­si­mų. Mi­nist­ras K. Ma­žei­ka su­si­mo­vė ir da­bar ban­do įro­dy­ti… prieš Sei­mo na­rę eg­za­mi­nuo­da­mas ją, ko­kius tu dar­bus da­ry­si, ta­pu­si mi­nist­re. Iš tik­rų­jų ne jū­sų, po­ne, rei­ka­las. O čia tu­ri­te at­sa­ky­ti į klau­si­mus pa­gal įsta­ty­mą, o ne eg­za­mi­nuo­ti sa­vo ko­le­gas Sei­mo na­rius.

Klau­si­mas yra toks. Ka­dan­gi iš tik­rų­jų mi­nist­ras K. Ma­žei­ka no­rė­jo įtei­sin­ti lan­kus, o jūs da­bar dar siū­lo­te įtei­sin­ti spąs­tus, pra­šau man pa­aiš­kin­ti, ko­dėl čia įra­šy­ti spąs­tai, nes spąs­tai yra pa­grin­di­nis, vie­nas iš di­džiau­sių bra­ko­nie­ria­vi­mo įran­kių. Lan­kai, pa­siū­ly­ti K. Ma­žei­kos, bu­vo, na, ži­no­te, bran­giai kai­nuo­ja, spąs­tai – pi­giau. Pra­šau pa­aiš­kin­ti man, ko­dėl jūs no­ri­te įtei­sin­ti spąs­tus?

A. NEKROŠIUS (LVŽSF). Ger­bia­mas ko­le­ga, aš siū­ly­čiau vis dėl­to pa­si­skai­ty­ti Me­džio­ji­mo tai­syk­les ir te­nai pa­ma­ty­si­te – aiš­kiai pa­ra­šy­ta, kad tai iki šiol bu­vo lei­džia­ma. Ko­kių nors nau­jų pa­siū­ly­mų nė­ra. Tie­siog per­kel­ta į įsta­ty­mą tai, kas ir da­bar ga­lio­ja.

Aš ma­nau, kad vie­šai dis­ku­tuo­jant ga­li­ma tik­rai pri­im­ti ko­kius nors ben­drus spren­di­mus. Jei­gu jūs ma­no­te, kad spąs­tai, ki­tos prie­mo­nės yra blo­gis, tei­ki­te siū­ly­mą, ma­nau, kad ko­mi­te­te po il­ges­nių dis­ku­si­jų su įvai­rio­mis ben­druo­me­nė­mis, su me­džio­to­jais, su gam­tos ap­sau­gos spe­cia­lis­tais bus pri­ei­ta prie ben­dro su­ta­ri­mo ir bus spren­di­mas pri­im­tas.

PIRMININKAS. Ar E. Gent­vi­las, T. To­mi­li­nas, K. Ma­žei­ka, V. Ving­rie­nė no­rės klaus­ti? Pra­šau.

E. GENTVILAS (LSF). Ma­no klau­si­mas toks. Ka­dan­gi jūs esa­te val­dan­čių­jų at­sto­vas ir tei­kia­te vie­ną iš pro­jek­tų, ku­riam, be­je, aš pri­ta­riu la­biau ne­gu, sa­ky­sim, A. Ged­vi­lie­nės pro­jek­tui, pra­šau jū­sų są­ži­nin­go, gar­bin­go at­sa­ky­mo, ar jūs bū­si­te už tai, kad bū­tų su­jung­ti vi­si ko­mi­te­tai, at­si­pra­šau, pro­jek­tai…

PIRMININKAS. Pro­jek­tai.

E. GENTVILAS (LSF). …ir svars­to­mi?

A. NEKROŠIUS (LVŽSF). Jei­gu ki­taip bū­čiau gal­vo­jęs, tai gal­būt bū­čiau tei­kęs ki­to­kį siū­ly­mą, bet aš ma­nau, kad Sei­mo na­riai ko­mi­te­te yra tik­rai eks­per­tai, ge­rai iš­dis­ku­tuos įvai­rius pa­siū­ly­mus ir spren­di­mą su­ras.

PIRMININKAS. Vis tiek Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas vi­sus ke­tu­ris pa­teik­tus įsta­ty­mus tu­rės svars­ty­ti.

Ar T. To­mi­li­nas, K. Ma­žei­ka no­ri klaus­ti? Ne. Ačiū. Dė­ko­ja­me. Pra­ne­šė­jui taip pat. Ger­bia­mi ko­le­gos, dėl mo­ty­vų. (Bal­sai sa­lė­je) A. Ged­vi­lie­nė. Pri­ta­ria­me? Pri­ta­ria­me. K. Ma­žei­ka at­si­sa­ko žo­džio. Dė­ko­ja­me. Ben­dru su­ta­ri­mu ga­li­me pri­tar­ti? Dė­ko­ja­me. (Bal­sai sa­lė­je) Ne? Bal­suo­ja­me.

Už­si­re­gist­ra­vo 56 Sei­mo na­riai. Bal­sa­vo 56 Sei­mo na­riai: už – 46, prieš – 3, su­si­lai­kė 7. Pri­tar­ta po pa­tei­ki­mo. Pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas – Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas. Svars­ty­si­me abu pa­siū­ly­mus bir­že­lio 16 die­ną.

Da­bar dėl Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to taip pat yra siū­ly­mas, taip? P. Urb­šys. Pra­šom.

P. URBŠYS (MSNG). Ne dėl ko­mi­te­tų.

PIRMININKAS. Siū­lau. Dėl Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to ben­dru su­ta­ri­mu ga­li­me pri­tar­ti? Dė­ko­ja­me, pri­tar­ta. Pa­pil­do­mas ko­mi­te­tas dar siū­lo­mas Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas. Pra­šom, Urb­šy.

P. URBŠYS (MSNG). Čia gal klau­si­mas bū­tų ap­lin­kos mi­nist­rui, nes, vie­naip ar ki­taip, kiek aš su­pran­tu, šis įsta­ty­mo pro­jek­tas at­si­ra­do re­a­guo­jant į tą įsa­ky­mą, ku­ris su­kė­lė to­kį di­de­lį vi­suo­me­nės re­zo­nan­są. Dėl šio įsta­ty­mo nu­ken­tė­jo varg­šė vi­ce­mi­nist­rė, ji tu­ri pa­lik­ti sa­vo pa­rei­gas. O bal­suo­jant aš ma­tau, kad mi­nist­ras ne­pri­ta­rė šiam įsta­ty­mo pro­jek­tui, jis prieš­ta­rau­ja, kad įsta­ty­mu bū­tų reg­la­men­tuo­ta, kas ir kaip tu­ri me­džio­ti, ar su lan­ku, ar be lan­ko. Mi­nist­re, ar jūs ne­ma­no­te, kad gal jums rei­kė­tų pa­gal­vo­ti ir krū­ti­ne už­sto­ti sa­vo vi­ce­mi­nist­rę, ne­leis­ti iš jos pa­da­ry­ti at­pir­ki­mo ožį.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Ko­mi­te­tas, ma­tyt, iš­dis­ku­tuos ir pa­teiks Sei­mui la­bai ge­rą įsta­ty­mo pro­jek­tą, ir mes Sei­me, ma­tyt, pri­im­si­me ge­rus spren­di­mus.

 

18.27 val.

Me­džiok­lės įsta­ty­mo Nr. IX-966 pa­pil­dy­mo 51 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4825 (pa­tei­ki­mas)

 

Ger­bia­mi ko­le­gos, tę­sia­me dar­bo­tvarkę. Me­džiok­lės įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 51 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4825. Pra­ne­šė­ja – V. Ving­rie­nė. Pra­šom. Pa­tei­ki­mo sta­di­ja.

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ma­no įsta­ty­mas taip pat tu­ri kaip ir tą pa­čią prie­žas­tį, dėl ku­rios ir anks­tes­ni įsta­ty­mai gi­mė, tie­siog aš re­gist­ra­vau­si, gal­būt pa­pil­dy­da­ma ko­le­gų siū­ly­mus, kad iš­ties ne Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja įsa­ky­mais vie­nas­me­niš­kai ga­lė­tų pri­im­ti leis­ti­nas ar drau­džia­mas me­džiok­lė­je nau­do­ti prie­mo­nes, bet kad jos bū­tų nu­sta­ty­tos bū­tent aukš­čiau­sią ga­lią tu­rin­čiu tei­sės ak­tu, tai yra įsta­ty­mu. Juo la­biau kad mes, Sei­mas, at­sto­vau­ja­me vi­sos vi­suo­me­nės in­te­re­sui, iš­ties ne tik me­džio­to­jų, bet ir vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų. Ir pa­ti vi­suo­me­nė ati­tin­ka­mai pa­žiū­rė­jo į šį re­zo­nan­si­nį įvy­kį ga­nė­ti­nai nei­gia­mai.

Ma­no siū­ly­mas bū­tų už­draus­ti, tai yra įsta­ty­mu įtei­sin­ti drau­di­mą bū­tent tų bru­ta­lių me­džiok­lė­je nau­do­ja­mų prie­mo­nių, ku­rios tik­rai tu­ri abe­jo­ti­ną nau­do­ji­mo bū­ti­nu­mą, tai yra lan­kai, dur­klai ir ki­tos prie­mo­nės. Taip pat pro­žek­to­riai, ku­rie šian­dien leis­ti nau­do­ti tik re­gu­liuo­jant šer­nų po­pu­lia­ci­ją af­ri­ki­nio kiau­lių ma­ro pro­trū­kio at­ve­ju. Ma­ny­čiau, kad mes tam tu­rė­tu­me pri­tar­ti ir Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­te su­ras­ti ben­drą spren­di­mą, su­jung­da­mi su ki­tais ko­le­gų įsta­ty­mais.

Ir dar no­rė­čiau pa­brėž­ti, kad tik­rai ne­su prieš me­džiok­lę tiek kaip po­pu­lia­ci­jos re­gu­lia­vi­mo prie­mo­nę, tiek kaip ho­bį. Tai nė­ra ma­no mėgs­ta­mas ho­bis ir tur­būt su­si­ža­vė­ji­mo ne­ke­lian­tis ho­bis, bet jis tu­ri tei­sę eg­zis­tuo­ti ir bū­ti pa­lai­ko­mas. Tik tiek, kad tu­rė­tų bū­ti nau­do­ja­mos hu­ma­niš­kos prie­mo­nės ir ne abe­jo­ti­no rei­ka­lin­gu­mo prie­tai­sai, to­kie kaip lan­kai ar dur­klai, ku­rie iš tik­rų­jų su­kė­lė la­bai di­de­lę re­zo­nan­są mū­sų vi­suo­me­nė­je. Tik­rai tu­rė­tų bū­ti už­draus­ti šiuo įsta­ty­mu. Tai siū­ly­čiau, kvies­čiau pri­tar­ti šiam įsta­ty­mui.

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, ar mes ga­li­me pa­da­ry­ti tą pa­tį – ne­klaus­da­mi pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu po pa­tei­ki­mo? (Bal­sai sa­lė­je) Dė­ko­ja­me. Žiū­ri­me dėl mo­ty­vų. Nė­ra. K. Ma­siu­lis. Ne­pri­eš­ta­rau­ja­te? Ben­dru su­ta­ri­mu ga­li­me pri­tar­ti? Dė­ko­ja­me. Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

Da­bar dėl ko­mi­te­tų. Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas pa­grin­di­nis ir kaip pa­pil­do­mą vėl siū­lo­me Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tą, ge­rai? Tin­ka. Ir svars­to­me bir­že­lio 16 die­ną. Ben­dru su­ta­ri­mu ga­li­me pri­tar­ti? Pri­tar­ta, dė­ko­ja­me.

 

18.30 val.

Sei­mo sta­tu­to „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo sta­tu­to Nr. I-399 30, 71, 74, 85, 89, 115, 162 straips­nių, tris­de­šimt ant­ro­jo skir­snio pa­va­di­ni­mo pa­kei­ti­mo ir Sta­tu­to papildy­mo 471 ir 2031 straips­niais“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-4619 (pa­tei­ki­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Sei­mo sta­tu­to „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo sta­tu­to 30, 71, 74, 85, 89, 115, 162 straips­nių, tris­de­šimt ant­ro­jo skir­snio pa­va­di­ni­mo pa­kei­ti­mo ir Sta­tu­to pa­pil­dy­mo 471 ir 2031 straips­niais“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-4619. Pra­ne­šė­ja – ger­bia­ma A. Ši­rins­kie­nė. Pra­šom.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Mie­lie­ji ko­le­gos, ban­do­me tie­siog spręs­ti mū­sų vi­di­nę Sei­mo gy­ve­ni­mo pro­ble­mą, ku­ri at­si­ra­do po to, kai Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas pri­ėmė spren­di­mą urė­di­jų by­lo­je, ir li­ko to­kia si­tu­a­ci­ja, kad Sei­mo nu­ta­ri­mas, ku­riuo ski­ria­mas ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas, ko­mi­te­to na­rys, ga­li bū­ti pri­ima­mas tik sku­bos tvar­ka. Prie šir­dies ran­ką pri­dė­ję grei­čiau­siai vi­si pri­pa­žin­si­me, kad nuo­lat to­kią tvar­ką pa­žei­di­nė­ja­me, ne­si­lai­ko­me tų 24 va­lan­dų in­ter­va­lo. O kai pa­si­žiū­ri į ru­dens per­spek­ty­vas, tai su­pran­ti, kad po rin­ki­mų ko­mi­te­tui su­for­muo­ti rei­kės tri­jų die­nų po­sė­džių ir vė­liau ko­mi­te­to pir­mi­nin­kui pa­tvir­tin­ti dar tri­jų die­nų po­sė­džių, o tai reikš­tų iš es­mės be­veik tris Sei­mo dar­bo sa­vai­tes. Ne­pa­mirš­ki­me, kad tuo me­tu bus svars­to­mas vals­ty­bės biu­dže­tas ir be visiško ko­mi­te­tų su­for­ma­vi­mo tik­rai svars­ty­mas bus su­dė­tin­gas.

Sie­kiant iš­spręs­ti tas mū­sų vi­daus ūkio pro­ble­mas ir ga­li­my­bes tik­rai grei­tai ir efek­ty­viai pri­im­ti spren­di­mus dėl ko­mi­te­tų su­dė­ties kei­ti­mo, kar­tu dėl pir­mi­nin­kų sky­ri­mo, ir yra siū­lo­mi įsta­ty­mo pa­kei­ti­mai tie­siog nu­ma­tant spe­cia­lią tvar­ką, ku­ri bū­tų tai­ko­ma tais at­ve­jais, kai Sei­mo nu­ta­ri­mu yra tvir­ti­na­mos vie­nos ar ki­tos pa­rei­gy­bės Sei­me. Taip pat šiuo pa­siū­ly­mu yra sie­kia­ma at­si­sa­ky­ti slap­to bal­sa­vi­mo dėl tei­sė­jų at­lei­di­mo pa­si­bai­gus jų įga­lio­ji­mų lai­kui. Pra­na­šiš­kai ko­vo pra­džio­je bu­vo re­gist­ruo­tas pro­jek­tas. Iš tie­sų jei jis bū­tų ga­lio­jęs, ma­tyt, jau da­bar, kai bal­sa­vo­me dėl tei­sė­jų, bū­tu­me tu­rė­ję šiek tiek ki­tą si­tu­a­ci­ją dėl tei­sė­jos at­lei­di­mo.

Tai bū­tų du to­kie es­mi­niai siū­lo­mi pa­siū­ly­mai. Tie­siog tik­rai esu dė­kin­ga Po­sė­džių sek­re­to­ria­tui, ži­nau, kad Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to biu­ras su ko­le­go­mis iš Po­sė­džių sek­re­to­ria­to taip pat kon­sul­ta­vo­si, siek­da­mi už­tik­rin­ti mū­sų sklan­des­nį dar­bą. Jei­gu tu­ri­te klau­si­mų, mie­lai at­sa­ky­siu.

PIRMININKAS. Taip, yra du klau­sian­tys Sei­mo na­riai. Ger­bia­mas P. Urb­šys. Pra­šom.

P. URBŠYS (MSNG). Pri­sta­ty­da­ma įsta­ty­mo pro­jek­tą, jūs ką tik pa­sa­kė­te, kad jis rei­ka­lin­gas tam, kad mes iš­spręs­tu­me sa­vo ūkio pro­ble­mas. Aš kiek su­pran­tu, Sei­mo dar­bas yra pri­ly­gi­na­mas ūkio dar­bams. Ar tai reiš­kia, kad Sei­mas jums at­ro­do kaip gy­vu­lių ūkis?

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Aš ma­nau, ko­le­gai Po­vi­lui reik­tų iš­mok­ti ne­si­ka­bi­nė­ti prie žo­džių ir ne­že­min­ti žmo­nių. Toks at­sa­ky­mas. Jei­gu jūs pri­ly­gi­na­te sa­ve gy­vu­lių ūkiui, tai man tik­rai la­bai gai­la.

PIRMININKAS. J. Sa­ba­taus­kas.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma ko­le­ge. No­rė­jau pa­klaus­ti dėl jū­sų siū­lo­mo keis­ti Sta­tu­to. Gal rei­kė­tų, kaip jūs mi­nė­jo­te, dėl tos pro­ble­mos, dėl Sei­mo ko­mi­te­tų su­da­ry­mo, ko­mi­te­tų pir­mi­nin­kų pa­sky­ri­mo, kaip ir ra­šo­te, kad Sei­mo Pir­mi­nin­kas ren­ka­mas ta­me pa­čia­me po­sė­dy­je, tai aš dar vi­sur pri­dė­čiau, kad tik po iš­rin­ki­mo, su­si­rin­kus Sei­mui į pir­mą ar pir­mus po­sė­džius. O po to, jei bū­tų kei­čia­mi ko­mi­te­tų pir­mi­nin­kai, ma­nau, kad tai ga­lė­tų už­truk­ti ir il­giau, nes tu­rė­jo­me ir šio­je ka­den­ci­jo­je to­kios pa­tir­ties. Tik­rai dėl to nie­kas ne­nu­ken­tė­tų, nes jau yra ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas, ku­ris ga­li pa­va­duo­ti, ir pa­na­šiai. Ir dar to­kia trum­pa pa­sta­bė­lė.

PIRMININKAS. Lai­kas.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Pas­ku­ti­nis sa­ki­nys. Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo tei­sė­jui ne­rei­kia bal­suo­ti dėl at­lei­di­mo iš vi­so, nes, aš ma­ny­čiau, mums kaip nors rei­kė­tų pa­gal­vo­ti gal apie Kon­sti­tu­ci­jos pa­tai­są, kad ne­rei­kė­tų bal­suo­ti dėl ki­tų tei­sė­jų, pa­si­bai­gus jų įga­lio­ji­mo lai­kui.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Iš tie­sų pa­ra­dok­sa­liai ir Tei­sės de­par­ta­men­tas tik ant­ro­je iš­va­do­je pa­ste­bė­jo tą pa­tį dėl Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo tei­sė­jų, kam tik­rai vi­siš­kai pri­ta­riu. Na, o dėl vi­sų ki­tų da­ly­kų, aš ma­nau, mes dis­ku­tuo­si­me ko­mi­te­te. Mes kiek ga­lė­jo­me, tiek per­žiū­rė­jo­me sis­te­miš­kai Sta­tu­tą, iš­rink­da­mi tas ga­li­mas si­tu­a­ci­jas, kai tik­rai bal­sa­vi­mas iš­tęs­tas lai­ke, kaip ma­no duo­tas pa­vyz­dys – si­tu­a­ci­ja iš kar­to po rin­ki­mų – ga­li bū­ti la­bai su­dė­tin­gas, įver­ti­nant tai, kad ly­gia ­greta yra svars­to­mas vals­ty­bės biu­dže­tas, kur yra vėl sa­vi ter­mi­nai, ku­rių ne­ga­li pra­leis­ti.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me už pri­sta­ty­mą ir at­sa­ky­mus į klau­si­mus. Dėl mo­ty­vų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ja­me, ko­le­gos, pri­tar­ta.

Kaip pa­grin­di­nis siū­lo­mas Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas ir siū­lo­ma svars­ty­ti bir­že­lio 9 die­ną. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta.

 

18.36 val.

Sei­mo sta­tu­to „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo sta­tu­to Nr. I-399 23, 149, 227, 228, 229, 238, 239, 240, 241, 242 straips­nių ir ke­tu­rias­de­šim­to­jo skir­snio pa­va­di­ni­mo pa­kei­ti­mo“ projek­tas Nr. XIIIP-4737 (pa­tei­ki­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkė klau­si­mas – Sei­mo sta­tu­to „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo sta­tu­to Nr. I-399 23, 149, 227, 228, 229, 238, 239, 240, 241, 242 straips­nių ir ke­tu­rias­de­šim­to­jo skir­snio pa­va­di­ni­mo pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-4737. Pra­ne­šė­ja – A. Ši­rins­kie­nė.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Dar vie­nos Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo nu­ta­ri­mo ins­pi­ruo­tos Sta­tu­to pa­tai­sos. Kaip ži­no­te, 2017 me­tais tu­rė­jo­me Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo nu­ta­ri­mą, ku­ria­me bu­vo aiš­ki­na­mas Sta­tu­to 227 straips­nis, ku­ria­me spren­džia­mas klau­si­mas dėl ap­kal­tos si­tu­a­ci­jos, kai vie­nas iš ap­kal­tos pa­grin­dų yra pa­da­ry­tas nu­si­kal­ti­mas. Kaip ži­no­me, yra ki­ti du ap­kal­tos pa­grin­dai, ku­rie yra su­si­ję tiek su Kon­sti­tu­ci­jos šiurkš­čiu pa­žei­di­mu, tiek ir su prie­sai­kos su­lau­žy­mu.

Ma­no pa­tai­sos yra su­sie­tos tik su tuo pir­muo­ju pa­grin­du, tai yra pa­da­ry­tas nu­si­kal­ti­mas. Ir Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas įžvel­gia prieš­ta­ra­vi­mą šiuo me­tu esan­čia­me, jau ne­be­tai­ko­ma­me ir ne­ga­li­ma­me tai­ky­ti prak­ti­ko­je 227 straips­nio… Kon­sti­tu­ci­jai. Tie­siog bu­vo kon­sta­tuo­ta, kad 227 straips­nis prieš­ta­rau­ja Kon­sti­tu­ci­jai, o Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas sa­vo nu­ta­ri­me nu­ro­dė, kad ga­li­ma tai­ky­ti ap­kal­tą as­me­niui už nu­si­kal­ti­mą, pa­da­ry­tą iki šiam as­me­niui ei­nant pa­rei­gas, kai ap­lin­ky­bės dėl nu­si­kal­ti­mo pa­da­ry­mo pa­aiš­kė­ja jau ta­da, kai žmo­gus pra­dė­jo ei­ti pa­rei­gas. Ta­čiau ap­kal­ta, ką ir sa­kė Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas, ga­li bū­ti vyk­do­ma tik tuo­met, kai gau­na­mas įsi­tei­si­nęs ap­kal­ti­na­ma­sis teis­mo nuosp­ren­dis.

Šiuo at­ve­ju pa­siū­ly­mo es­mė yra su­de­rin­ti 227 straips­nį su Kon­sti­tu­ci­jos 74 straips­niu. Ki­ta ver­tus, Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas taip pat pa­sa­kė, kad tei­si­nis Sta­tu­to nor­mų re­gu­lia­vi­mas nė­ra aiš­kus, nes ga­li bū­ti trak­tuo­ja­mas la­bai įvai­riai, kaip reiš­kian­tis ir tai, kad Sei­mo su­ti­ki­mas leis­ti pa­trauk­ti as­me­nį bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn yra ap­kal­tos pro­ce­so pro­ce­dū­ra, kai ši­tos dvi pro­ce­dū­ros tu­ri bū­ti aiš­kiai at­ri­bo­tos. Tai vėl­gi spren­džia­ma ir ši­ta Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo nu­ta­ri­me iš­reikš­ta pa­sta­ba.

Ir tre­čia­sis Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo nu­ta­ri­mo as­pek­tas įgy­ven­di­na­mas, tai yra pro­jek­tu siū­lo­ma įtvir­tin­ti, kad Sei­mas, ga­vęs įsi­tei­sė­ju­sio ap­kal­ti­na­mo­jo teis­mo nuosp­ren­džio nuo­ra­šą dėl pa­da­ry­to nu­si­kal­ti­mo, kol as­muo ėjo pa­rei­gas, iš ku­rių ga­li bū­ti at­lei­džia­mas ap­kal­tos bū­du, ga­li pra­dė­ti ap­kal­tą pri­ėmęs nu­ta­ri­mą ir ne­si­kreip­da­mas į Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą, nes ap­kal­ti­na­ma­sis nuosp­ren­dis jau iš es­mės kon­sta­tuo­ja pa­da­ry­tą nu­si­kal­ti­mą ir Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo in­ter­ven­ci­jos, kaip da­rant ap­kal­tą ki­tais pa­grin­dais, ne­rei­kia. To­kie trys as­pek­tai ir mie­lai at­sa­ky­siu į klau­si­mus.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me už pri­sta­ty­mą. Jū­sų no­ri klaus­ti E. Pu­pi­nis ir J. Sa­ba­taus­kas. E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. No­rė­čiau šiek tiek aiš­ku­mo. Iš tik­rų­jų, tar­ki­me, iš es­mės ap­kal­tos ne­ga­li­ma bus pra­dė­ti, jei­gu as­muo, jei ir pa­da­rė ga­na šiurkštų nu­si­kal­ti­mą, yra Sei­mo na­rys. Tar­kim, jis ga­vęs kaž­kiek lyg­ti­nai. Iš es­mės tai pa­aiš­kės tik­tai po ku­rio lai­ko, tad ar vis dėl­to šiuo at­ve­ju mo­ra­li­nės są­ly­gos lei­džia to­kiam žmo­gui ei­ti Sei­mo na­rio pa­rei­gas?

Ant­ras da­ly­kas. No­rė­čiau dar ir­gi pa­tiks­li­ni­mo, nes kai ku­rie teis­mi­niai pro­ce­sai vyks­ta gana il­gai. Vėl­gi kaip bus dėl Sei­mo pres­ti­žo, kai teis­mai yra vil­ki­na­mi, taip ga­li pra­ei­ti ir ne vie­na ka­den­ci­ja? Ačiū.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Ko­le­ga, jūs šiek tiek pai­nio­ja­te tei­si­nes są­vo­kas. Jei­gu jau kas nors ga­vo lyg­ti­nai, va­di­na­si, yra įsi­tei­sė­jęs teis­mo nuosp­ren­dis, va­di­na­si, ap­kal­tą ati­tin­ka­mai bus ga­li­ma da­ry­ti, net jei­gu ji vyks ir dėl to nu­si­kal­ti­mo, ku­ris pa­da­ry­tas as­me­niui dar ne­bū­nant Sei­mo na­riu.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me už at­sa­ky­tus klau­si­mus ir pa­tei­ki­mą.

Dėl mo­ty­vų nė­ra už­si­ra­šiu­sių. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ja­me, pri­tar­ta.

Ger­bia­mi ko­le­gos, kaip pa­grin­di­nis siū­lo­mas Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas. Siū­lo­ma svars­ty­ti bir­že­lio 9 die­ną. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ja­me, pri­tar­ta.

 

18.41 val.

Sei­mo sa­vai­tės (2020-05-18–2020-05-22) – 2020 m. ge­gu­žės 19 d. (ant­ra­die­nio) ir gegu­žės 21 d. (ket­vir­ta­die­nio) po­sė­džių dar­bo­tvarkės pa­tei­ki­mas ir tvir­ti­ni­mas

 

Re­zer­vi­nis 6 klau­si­mas – sa­vai­tės, pra­si­de­dan­čios ge­gu­žės 18 die­ną, po­sė­džių dar­bo­tvar­kės tvir­ti­ni­mas. Kvie­čiu ger­bia­mą Pir­mi­nin­ką.

V. PRANCKIETIS. Ger­bia­mi ko­le­gos, gra­ži tra­di­ci­ja nie­ko ne­klaus­ti. Dar­bo­tvarkė yra pa­tei­kia­ma la­bai ar­ti­ma tai, ku­ri bu­vo pa­teik­ta Se­niū­nų su­ei­go­je ry­te: 19 die­ną – ko­mi­te­tų ap­svars­ty­tų įsta­ty­mų pro­jek­tų svars­ty­mas Sei­mo po­sė­dy­je. Sei­mo nu­ta­ri­mas jau yra šian­dien įgy­ven­din­tas ir pri­im­tas, tai jau jo ne­be­bus, ir va­ka­ria­me po­sė­dy­je bus Lie­tu­vos ban­ko pra­ne­ši­mas apie Lie­tu­vos ban­ko pa­grin­di­nio tiks­lo įgy­ven­di­ni­mą. Toks tos die­nos iš­skir­ti­nu­mas.

Po pie­tų daug pa­tei­ki­mų, yra Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės tei­kia­mų įsta­ty­mų pro­jek­tų. O 19 die­ną – Sei­mo po­sė­džiuo­se ap­svars­ty­tų klau­si­mų pri­ėmi­mas. To­liau Vy­riau­sy­bės va­lan­da, kaip ir pri­klau­sy­tų ket­vir­ta­die­nį, ir va­ka­ri­nia­me po­sė­dy­je yra opo­zi­ci­nių Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų ir Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos frak­ci­jų dar­bo­tvarkė, ją jie pa­teiks.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me už pri­sta­ty­mą, bet jū­sų no­ri klaus­ti V. Ba­kas. At­si­sa­ko. Dė­ko­ja­me. E. Gent­vi­las.

E. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke, la­bai trum­pas klau­si­mas. Ka­dan­gi pa­aiš­kė­jo, kad va­kar Vy­riau­sy­bė vis dėl­to pa­da­rė iš­va­dą dėl Ci­vi­li­nio ko­dek­so, ar jūs čia (ne­be­spė­jau pa­si­žiū­rė­ti) įra­šė­te Ci­vi­li­nio ko­dek­so pro­jek­tą Nr. XIIIP-4743?

V. PRANCKIETIS. Įra­šy­tas į ket­vir­ta­die­nį.

PIRMININKAS. Ar G. Bu­ro­kie­nė no­ri klaus­ti?

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Dė­kui pir­mi­nin­kui. Sei­mo sta­tu­to 29 straips­nio… 1 punk­to 8 pa­punk­tis skel­bia, kad Sei­mo Pir­mi­nin­kas Kon­sti­tu­ci­jo­je nu­sta­ty­ta tvar­ka tei­kia Sei­mui skir­ti Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo tei­sė­jo kan­di­da­tū­ras. Aš ir vėl ma­tau, kad nė­ra dar­bo­tvarkėje. Ka­da jūs ruo­šia­tės jas pa­teik­ti?

V. PRANCKIETIS. De­ri­na­me su ki­tais tei­kė­jais, kad bū­tų tei­kia­ma vie­nu me­tu. Kai pre­zi­den­tū­ra pa­sa­kys, kad jie tei­kia, ta­da teik­siu ir aš.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Ir V. Ving­rie­nė.

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Aš la­bai trum­pai no­rė­jau pa­klaus­ti dėl Mo­kes­čio už ap­lin­kos ter­ši­mą įsta­ty­mo įtrau­ki­mo į dar­bo­tvarkę, nes tas klau­si­mas kaip ir ak­tu­a­lus. Ar jį bū­tų ga­li­ma įtrauk­ti? Jau ap­svars­ty­tas Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­te ir la­bai svar­bus tiek dėl pa­dan­gų mo­kes­čio įgy­ven­di­ni­mo, ku­ris tu­rė­tų įsi­ga­lio­ti nuo lie­pos 1 die­nos…

V. PRANCKIETIS. Bet ko­kiu at­ve­ju Se­niū­nų su­ei­go­je, jei­gu bus toks pa­siū­ly­mas iš frak­ci­jos, bus įtrauk­tas.

PIRMININKAS. Yra įtrauk­tas. Yra.

V. PRANCKIETIS. Yra įtrauk­tas?

PIRMININKAS. Taip, pra­ne­šė mums, kad yra įtrauk­tas. Taip.

Ga­li­me pri­tar­ti dar­bo­tvarkėms ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ja­me, pri­tar­ta. Ačiū Pir­mi­nin­kui už pri­sta­ty­mą.

 

18.44 val.

Že­mės gel­mių įsta­ty­mo Nr. I-1034 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIII-2481 16 straips­nio pakei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4508 (pa­tei­ki­mas)

 

Re­zer­vi­nis 1 klau­si­mas – Že­mės gel­mių įsta­ty­mo 16 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mas (projektas Nr. XIIIP-4508). Pra­šom. V. Rin­ke­vi­čius.

V. RINKEVIČIUS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, nuo lie­pos 1 die­nos įsi­ga­lios Že­mės gel­mių įsta­ty­mas dėl gė­lo van­dens po­že­mi­nio tie­ki­mo sa­vo reik­mėms ir ne­ko­mer­ci­nei veik­lai ir taip to­liau, tad bus rei­ka­lin­ga gau­ti lei­di­mą, jei­gu dau­giau kaip 10 ku­bų per pa­rą nau­do­ja­ma van­dens.

Ką reiš­kia 10 kub. met­rų per pa­rą? Kai­me – maž­daug keturios–penkios so­dy­bos. Lie­tu­vo­je yra li­kę ne­ma­žai kai­mų, gy­ven­vie­čių, kur žmo­nės už pa­jus, pri­va­ti­zuo­jant ko­lū­kių tur­tą, ga­vo van­dens tie­ki­mo įren­gi­nius ir juos iki šios die­nos nau­do­ja. Aiš­ku, tie įren­gi­niai yra pa­se­nę, sta­ty­ti prieš 40–50 me­tų, ne­ati­tin­ka šiuo­lai­ki­nių rei­ka­la­vi­mų. Jie gau­ti lei­di­mo to­kius įren­gi­nius nau­do­ti to­liau ne­ga­li, bet ki­tos al­ter­na­ty­vos ir­gi nė­ra – vals­ty­bė ne­ski­ria lė­šų jiems mo­der­ni­zuo­ti, re­no­vuo­ti. Jei­gu at­si­sa­ky­tų, ta­da jie lik­tų be jo­kio van­dens, va­di­na­si, grįž­ta­me į XIX am­žių.

Aš siū­lau pa­di­din­ti iki 50 ku­bų, kad ne­rei­kė­tų gau­ti lei­di­mo, kad ma­ži, vi­du­ti­niai kai­mai, tie žmo­nės, o jų dar Lie­tu­vo­je yra daug, tai yra, aš ma­nau, de­šim­tys tūks­tan­čių dar kai­mo žmo­nių nau­do­ja­si to­kia ga­li­my­be… Aiš­ku, da­lis, di­de­lė da­lis yra per­da­vu­si tuos įren­gi­nius sa­vi­val­dy­bių van­dens tie­ki­mo įmo­nėms, ta­čiau di­de­lė da­lis nė­ra. Pro­ble­ma dar ta, kad tie įren­gi­niai ta­po be šei­mi­nin­kų, da­lis tų, ku­rie ga­vo prieš 30 me­tų už pa­jus tą tur­tą, emig­ra­vo, da­lis mi­rė, to tur­to nie­kas ne­pa­vel­dė­jo ir iš es­mės da­bar jo su­tvar­ky­ti, tei­siš­kai re­gist­ruo­ti jie ne­ga­li. Aiš­ku, per il­gą lai­ką, rei­ka­lin­gi teis­mų spren­di­mai ir taip to­liau, tai ga­li­me pa­da­ry­ti, bet šian­dien mes tie­siog pa­sta­tė­me tuos žmo­nes už įsta­ty­mo ri­bų, iš jų rei­ka­lau­ja­me to, ko jie ne­ga­li pa­da­ry­ti. Pa­ti vals­ty­bė no­ri, kad za­po­ro­žie­tis va­žiuo­tų taip, kaip mer­se­de­sas. Tas za­po­ro­žie­tis, prieš 50 me­tų sta­ty­ti tin­klai, šian­dien tu­ri ati­tik­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos rei­ka­la­vi­mus šiuo­lai­ki­nėms tech­no­lo­gi­joms. Tai ne­įma­no­ma pa­da­ry­ti. Mes ne­vers­ki­me žmo­nių dėl vals­ty­bės tie­siog ap­lai­du­mo tap­ti be van­dens ir grįž­ti į XIX am­žių. To­dėl pra­šau pri­tar­ti ma­no pro­jek­tui ir taip su­teik­ti dar ga­li­my­bę tiems žmo­nėms ap­si­rū­pin­ti ge­ria­muo­ju van­de­niu to­liau.

PIRMININKAS. Jū­sų no­ri klaus­ti P. Urb­šys.

P. URBŠYS (MSNG). Ger­bia­mas Sei­mo na­ry, ar jūs ne­ma­no­te, kad jūs klai­di­na­te da­bar ki­tus Sei­mo na­rius, kai jūs kal­ba­te apie tai, kad iš­kil­ti ga­li pro­ble­ma bū­tent gy­ven­to­jams nau­do­jant van­de­nį sa­vo reik­mėms, jei­gu vir­šy­tų 10 ku­bų? Ge­ria­mo­jo van­dens įsta­ty­me yra aiš­kiai įtvir­tin­ta, kad ga­li­ma nau­do­ti iki 10 ku­bų per pa­rą ir ap­rū­pin­ti iki 50 as­me­nų. Jei­gu vir­ši­ja­ma, ta­da Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­me yra nuo­sta­ta, ku­ri įpa­rei­go­ja or­ga­ni­zuo­ti pa­slau­gos tei­ki­mą. Jūs vėl ei­li­nį kar­tą, pri­si­den­gdamas ei­li­nių žmo­nių pro­ble­mo­mis, fak­tiš­kai stu­mia­te stam­baus že­mės ūkio ver­slo in­te­re­sus. Jie no­ri ne­mo­ka­mai nau­do­ti van­de­nį, nes da­bar įtei­sin­ta nuo­sta­ta, pa­vyz­džiui, ki­tiems yra to­kia, kad jie mo­ka 10 eu­ro cen­tų už ku­bą, o tie, ku­rie yra pa­gal jū­sų glo­bo­ja­mą sri­tį, mo­ka 3 eu­ro cen­tus. Da­bar yra ke­lia­ma nuo 10 ku­bų iki 50 ku­bų per pa­rą. Dar šia­me įsta­ty­mo pro­jek­te glū­di no­ras pa­di­din­ti nau­do­ji­mą iki 100 ku­bų tiems…

PIRMININKAS. Ačiū, lai­kas!

P. URBŠYS (MSNG). …ku­rie už­si­i­ma že­mės…

PIRMININKAS. Pra­šau at­sa­ky­ti.

V. RINKEVIČIUS (LVŽSF). Aš ne­klai­di­nu. Jūs pats ne­su­si­gau­do­te si­tu­a­ci­jo­je ir kal­ba­te ne apie tai, apie ką aš kal­bu, vi­sai apie ki­tus da­ly­kus, apie kai­nas ir taip to­liau. Aš šiuo at­ve­ju apie lei­di­mą gau­ti nau­do­ti iš­tek­lius. Vie­nas da­ly­kas, tas lei­di­mas kai­nuo­ja ke­lis tūks­tan­čius eu­rų. Ma­žų gy­ven­vie­čių žmo­nėms yra ne­pa­ke­lia­ma naš­ta gau­ti to­kius pi­ni­gus.

Ant­ras da­ly­kas, kaip aš mi­nė­jau, to­dėl, kad tur­tas ta­po be šei­mi­nin­kų, ne­ati­tin­ka jo­kių šiuo­lai­ki­nių rei­ka­la­vi­mų, jie to lei­di­mo gau­ti ne­ga­li ir ap­rū­pin­ti sa­vęs van­de­niu ne­ga­li. Kal­ba­me apie tai.

PIRMININKAS. S. Gent­vi­las.

S. GENTVILAS (LSF). Dė­ko­ju. Ger­bia­mas Vik­to­rai, įžan­go­je čia apie za­po­ro­žie­čius kal­bė­jo­te, bet šis jū­sų tei­kia­mas įsta­ty­mas to­liau vi­są Lie­tu­vą pa­lie­ka va­žiuo­ti za­po­ro­žie­čiu. Ką jūs iš es­mės siū­lo­te, kad to­liau nie­kas ne­tu­rė­tų prie­vo­lės re­gist­ruo­ti grę­ži­nių, iš­si­im­ti lei­di­mų, įre­gist­ruo­ti sa­ni­ta­ri­nių ap­sau­gos zo­nų? Jūs, ne­ži­nau, ar są­mo­nin­gai, ar ne­są­mo­nin­gai, ne­už­si­me­na­te apie Eu­ro­pos di­rek­ty­vą, lie­pian­čią dėl kiek­vie­nos van­den­vie­tės, iš ku­rios pa­ima­ma virš 10 ku­b. met­rų, tiems nau­do­to­jams iš­si­im­ti lei­di­mus. Jūs čia da­bar ap­e­liuo­ja­te į tai, kad dėl grę­ži­nių bus at­ski­rai iš­ima­mi, ir aš ne­su­pran­tu, ko­kia įsta­ty­mo už­ma­čia, ko­kią Lie­tu­vą jūs įsi­vaiz­duo­ja­te. Da­bar jūs įsta­ty­mu no­ri­te pa­žeis­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos di­rek­ty­vą, bet, ger­bia­mas Vik­to­rai, ar jūs esate val­dan­ty­sis, ar ne? Jūs aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te kal­ba­te apie mil­ži­niš­ką biu­ro­kratiją, naš­tą, lei­di­mus ir taip to­liau. Ką vei­kia K. Ma­žei­ka? Ji­sai tu­rė­tų ir ma­žin­ti ši­tą. Ką vei­kia A. Pa­lio­nis? Jie tu­rė­tų ma­žin­ti ši­tą biu­ro­kratiją…

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me, lai­kas.

S. GENTVILAS (LSF). …ku­ri kai­nuo­ja tūks­tan­čius. Vie­toj to jūs no­ri­te pa­žeis­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos di­rek­ty­vą ir pa­da­ry­ti…

V. RINKEVIČIUS (LVŽSF). Jūs pa­siū­ly­ki­te va­rian­tą, kaip tiems žmo­nėms, ku­rie dar sa­vo jė­go­mis tais 30–50 me­tų se­nu­mo in­ži­ne­ri­niais tin­klais ap­si­rū­pi­na van­de­niu. Kaip jiems gau­ti lei­di­mus ir ką da­ry­ti? At­jung­ti, aš su­pran­tu. Taip pat ir kai ku­rios že­mės ūkio ben­dro­vės tie­kia, joms taip pat, jos tu­rės tie­siog nu­trauk­ti, bet ką da­ry­ti… Su­si­for­ma­vo ne da­bar, ne per šią ka­den­ci­ją ta si­tu­a­ci­ja, ji for­ma­vo­si 30 me­tų, rei­kia pri­pa­žin­ti, per vi­są ne­pri­klau­so­my­bės lai­ko­tar­pį. Pir­miau­sia bu­vo pa­da­ry­ta di­džiau­sia klai­da, ne­są­mo­nė, ab­sur­das, kai bu­vo pri­va­ti­zuo­ja­mas ko­lū­kio tur­tas, vi­si ši­tie cen­tra­li­zuo­ti kai­mų van­dens tie­ki­mo įren­gi­niai tu­rė­jo bū­ti per­duo­ti sa­vi­val­dy­bių van­dens tie­ki­mo įmo­nėms. Tos si­tu­a­ci­jos šian­dien mes ne­tu­rė­tu­me, vis­kas bū­tų iš­spręs­ta. Bet pa­si­el­gė­me kaip pas­ku­ti­niai kvai­liai – iš­da­li­no­me kiek­vie­nam kai­mo žmo­gui po 3 met­rus van­den­tie­kio ir da­bar užtai ver­kia­me. Aš ne­sa­kau, kad tai tu­ri bū­ti am­ži­nas spren­di­mas, ta­čiau šian­dien nuo lie­pos 1 die­nos tie žmo­nės lie­ka už įsta­ty­mo ri­bų, pa­tys ne­kal­ti dėl to. Aš ma­nau, pra­eis dve­ji tre­ji me­tai – mak­si­mu­mas, ir ta si­tu­a­ci­ja tu­rės su­si­tvar­ky­ti, bet tu­ri duo­ti tam lai­ko, tu­ri duo­ti ga­li­my­bę žmo­gui.

PIRMININKAS. Klau­sia J. Baub­lys.

J. BAUBLYS (LSF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, jūs tei­kia­te įsta­ty­mo pro­jek­tą ir kar­tu jau tei­kia­te pa­siū­ly­mus. Aš ma­nau, kad tie pa­siū­ly­mai yra svar­bes­ni šian­dien, nes pa­gal da­bar nu­ma­to­mą įsta­ty­mą, ku­ris įsi­ga­lios nuo lie­pos 1 die­nos, tie, ku­rie nau­do­ja­si grę­ži­niais, tu­rės per­for­min­ti į van­den­vie­tes. Aš su­pran­tu, kad tai bū­tų di­de­lė ad­mi­nist­ra­ci­nė naš­ta, la­bai su­dė­tin­ga. Aš tik­rai pa­lai­kau tą pa­siū­ly­mą, ku­rį jūs vė­liau tei­kia­te, kad rei­kia keis­ti for­mu­luo­tę. Bet ma­no klau­si­mas, ką pra­džio­je mi­nė­jau, ko­dėl jūs iš kar­to to ne­įra­šė­te, o tei­kia­te vė­liau? Ačiū.

V. RINKEVIČIUS (LVŽSF). Ma­to­te, kad ir dėl to pa­pras­to da­ly­ko, dėl pa­kei­ti­mo, tos ri­bos iki 50 pa­di­di­ni­mo vyks­ta to­kie gin­čai, ir gal­būt kai ku­rie žmo­nės, kai ku­rie ko­le­gos ne­su­pran­ta si­tu­a­ci­jos. O dėl grę­ži­nio – ar­ba grę­ži­nys, ar­ba van­den­vie­tė. Grę­ži­niai pa­pras­tai yra ne­di­de­lės ap­im­ties, kur yra la­bai ne­di­de­lis van­dens kie­kis iš­gau­na­mas. Van­den­vie­tės rei­ka­la­vi­mai yra žy­miai di­des­ni, rei­ka­lin­gi de­be­to ap­skai­čia­vi­mai ir taip to­liau, o kur yra ne­di­de­lis iš­ga­vi­mas, ten iš tik­rų­jų ne­rei­ka­lin­gi to­kie di­džiu­liai biu­ro­kratiniai, kaip pa­sa­kius, rei­ka­la­vi­mai ir di­džiu­lės iš­lai­dos. Tie­siog kad su­pap­ras­tin­tu­me ir pa­leng­vin­tu­me naš­tą žmo­nėms. Kaž­ko­dėl vi­si nu­si­tei­kę prieš kai­mo žmo­nes, no­ri juos vi­siš­kai nu­ste­ken­ti, kad jie grei­čiau vi­si emig­ruo­tų, iš­laks­ty­tų ar iš­si­kraus­ty­tų į mies­tus, kad jų ne­lik­tų. Bet man at­ro­do, kai­mas rei­ka­lin­gas, tai ir­gi mū­sų vi­suo­me­nė da­lis, ku­ri ver­ta pa­gar­bos ir dė­me­sio.

PIRMININKAS. Ir V. Ba­kas.

V. BAKAS (MSNG). Ačiū, ger­bia­ma­sis po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas ko­le­ga, štai aš žiū­riu, ofi­cia­liai pa­tei­kia ins­ti­tu­ci­jos, kiek vi­du­ti­niš­kai vie­nas lie­tu­vis su­nau­do­ja van­dens per mė­ne­sį. „Klai­pė­dos van­duo“ pa­tei­kė, kad per mė­ne­sį vi­du­ti­niš­kai 3,11 kub. met­ro. Šiaip Lie­tu­vo­je – 2,5 kub. met­ro per mė­ne­sį. Jūs čia sa­ko­te, kad jūs ži­no­te kai ku­rių ne­di­de­lių kai­mų gy­ven­to­jų, kur yra ke­lios tro­bos, ku­rios su­var­to­ja 50 ku­bų per die­ną. Jūs man ga­lite pa­sa­ky­ti to­kį kai­mą, gal aš nu­va­žiuo­čiau, pa­kal­bė­čiau su žmo­nė­mis, tie­siog įdo­mu. Iš tie­sų di­džiau­sios niek­šy­bės da­ro­mos kū­di­kio vei­du. Jei­gu jūs no­ri­te da­ry­ti pri­vi­le­gi­jas že­mės ūkiui, tai jūs ne­že­min­ki­te ūki­nin­kų ir pa­sa­ky­ki­te, kad tei­kiu įsta­ty­mą dėl stam­baus ver­slo. Da­bar jūs pri­si­den­gia­te pa­pras­tais žmo­nė­mis, ku­rie kai­me gau­na ma­žas al­gas iš stam­bių ūki­nin­kų. Jų są­skai­ta, mū­sų vi­sų są­skai­ta siū­lo­te to­kias ne­są­mo­nes.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Lai­kas! Ačiū.

V. RINKEVIČIUS (LVŽSF). Nu­va­žiuo­ki­te į Bir­žų ra­jo­no Šu­kio­nių kai­mą. Aš ga­liu suor­ga­ni­zuo­ti su­si­ti­ki­mą ir jus abu su P. Urb­šiu pri­sta­ty­ti, jūs ga­lė­si­te ten pri­sta­ty­ti sa­vo pro­gra­mą ir pa­kal­bė­ti su tais žmo­nė­mis.

O dėl vi­du­ti­nio var­to­ji­mo, kai­me žmo­nės kur kas dau­giau su­var­to­ja van­dens. Vi­du­ti­niš­kai. Kai­mo gy­ven­to­jų li­ko gal 30 %, o to­kių, ku­rie taip ap­si­rū­pi­na van­de­niu, yra dar ma­žiau. Jis tu­ri dar­žą, tu­ri gy­vu­lį, gal­būt ke­le­tą gy­vu­lių, to­dėl van­dens su­nau­do­ja kur kas dau­giau. Vie­nai kar­vei vi­du­ti­niš­kai per pa­rą rei­kia 300, gal 200 lit­rų van­dens, nes gė­ri­mas, at­si­ger­ti jai rei­kia, rei­kia plau­ti pie­no in­dus ir ki­tus da­ly­kus da­ry­ti ir taip to­liau. Štai dėl ko su­nau­do­ji­mas kai­me yra kur kas di­des­nis ne­gu vidutiniškai Lietuvoje ir mies­te.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me už pri­sta­ty­mą, dė­ko­ja­me už at­sa­ky­tus klau­si­mus.

Dėl mo­ty­vų. J. Baub­lys. Pra­šom.

J. BAUBLYS (LSF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Kaip mi­nė­jau, aš pa­si­sa­kau už for­mu­luo­tės kei­ti­mą, nors šia­me pro­jek­te ir nė­ra, bet to­liau ei­na pa­siū­ly­mas. Pa­gal da­bar pa­reng­tą, mū­sų jau pri­im­tą įsta­ty­mą tie, ku­rie tu­ri įsi­ren­gę ar­te­zi­nius grę­ži­nius, tu­rė­tų per­for­min­ti į van­den­vie­tes. Tai tik­rai di­de­lė ad­mi­nist­ra­ci­nė naš­ta tiems žmo­nėms, jie tik­rai tam ne­pa­si­ren­gę. Man sa­kė, kad ga­li kai­nuo­ti ke­le­tą tūks­tan­čių. Aš ma­nau, kad dėl to rei­kia pri­tar­ti pro­jek­tui, kad ga­li­ma bū­tų pa­keis­ti for­mu­luo­tę. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. S. Gent­vi­las.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, aš ma­nau, tai klai­din­gas pro­jek­tas, ir vi­siš­kai pri­si­jun­giu prie to, ką kal­bė­jo V. Ba­kas ir P. Urb­šys. Vi­sa Eu­ro­pa yra pri­ėmu­si nuo­sta­tą, jei­gu iš van­den­vie­tės pa­ima­ma dau­giau ne­gu 10 kub. met­rų, var­to­to­jas tu­ri iš­si­im­ti lei­di­mą. Kas yra 10 kub. met­rų? Tai nė­ra ke­le­tas varg­šių mo­čiu­čių kai­me. 10 kub. met­rų per pa­rą su­nau­do­ja 2 tūkst. kiau­lių ūkis. Ir pro­ble­ma, ko­dėl ne­no­ri­ma da­bar re­gist­ruo­ti ši­tų… Aš su­tin­ku, Vik­to­rai, jūs esa­te tei­sus aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te kal­bė­da­mas apie di­de­lę ad­mi­nist­ra­ci­nę naš­tą. Bet jei­gu vi­sa Eu­ro­pa nu­spren­dė, kad rei­kia re­gist­ruo­ti to­kius lei­di­mus, tai da­bar klau­si­mas yra že­mės ūkio mi­nist­rui ir ap­lin­kos mi­nist­rui, ko­dėl jie su­kū­rė tą mil­ži­niš­ką gar­ga­rą, ku­ris rei­ka­lau­ja tų tūks­tan­čių? Tai čia rei­kia tvar­ky­ti, kad bū­tų ma­ži­na­ma lei­di­mų naš­ta ir ten ne­rei­kė­tų tų tūks­tan­čių mo­kė­ti. Mes nuo Eu­ro­pos įsi­pa­rei­go­ji­mų ne­pa­bėg­si­me.

Da­bar ki­tas da­ly­kas, kas iš tik­rų­jų yra už­ku­li­siuo­se pa­slėp­ta. Tai yra kad dau­ge­lis so­vie­ti­nių grę­ži­nių ne­ga­li bū­ti nau­do­ja­mi, nes jiems ga­lio­ja 25 met­rų sa­ni­ta­ri­nė ap­sau­gos zo­na ir jie yra ša­lia mėš­li­džių, ku­rios pa­ten­ka. Tai yra po­ten­cia­lus pa­vo­jus, ga­li už­terš­ti grun­ti­nius van­de­nis. Jei­gu grę­ži­nys tu­ri bū­ti įre­gist­ruo­tas ir dėl jo pa­im­tas lei­di­mas, jis tie­siog tu­rės bū­ti už­da­ry­tas. Lie­tu­vo­je yra grę­ži­nių, ku­rie iš tik­rų­jų tu­rė­tų bū­ti už­da­ry­ti.

Ant­ras da­ly­kas ir dar vie­nas da­ly­kas už­ku­li­siuo­se yra, kad jau pa­teik­ta pa­siū­ly­mų dėl šio įsta­ty­mo. 50 kub. met­rų iš es­mės tai­ko­ma tik iš­skir­ti­niam ver­slui, že­mės ūkio ver­slui. Že­mės ūkio ver­slas jau mo­ka ma­žes­nį ta­ri­fą ne­gu ki­ti ver­slai, tai yra ne 10 cen­tų, o 3 cen­tus.

Aš ma­nau, tiek iš­im­čių, kiek yra šia­me įsta­ty­me pa­da­ry­ta že­mės ūkiui, – tai prie to ir rei­kė­tų su­sto­ti. Aš ma­nau, bet koks to­les­nis pa­kei­ti­mas bus Eu­ro­pos di­rek­ty­vų pa­žei­di­mas. Kvie­čiu bal­suo­ti prieš.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Lai­kas. Nuo­mo­nės iš­si­sky­rė. Bal­suo­ja­me.

Už­si­re­gist­ra­vo 47, bal­sa­vo 47: už – 36, prieš – 6, su­si­lai­kė 5. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta.

Ger­bia­mi ko­le­gos, siū­lo­mas pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas ir pa­pil­do­mas – Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas. Siū­lo­ma svars­ty­ti bir­že­lio 25 die­ną. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti? (Bal­sai sa­lė­je) Pa­lau­ki­te, ta­da at­si­pra­šau. E. Gent­vi­las pir­mas.

E. GENTVILAS (LSF). Aš ne dėl ko­mi­te­tų, aš dėl re­pli­kos po bal­sa­vi­mo at­si­sto­jau. Bet gal kar­tu pa­sa­ky­siu ir re­pli­ką po bal­sa­vi­mo. Ger­bia­mi ža­lie­ji, jei­gu jau pa­tei­kia­te ar­gu­men­ta­ci­ją, pa­tei­ki­te ją nuo­sek­liai ir bent lo­giš­kai. Jei­gu pa­grin­di­nis mo­ty­vas, ko­dėl kai­me rei­kia dau­giau van­dens, yra kar­vė, ku­ri iš­ge­ria 200 lit­rų, tai iš 10 kub. met­rų, ku­riuos iki šiol ga­li­ma… ga­li­ma kas­dien pa­gir­dy­ti 50 kar­vių, 50 kar­vių. Jūs no­ri­te 250 kar­vių gir­dy­ti be lei­di­mo. Tai pa­tei­ki­te nuo­sek­lius ar­gu­men­tus – už­ten­ka 10 kub. met­rų per die­ną, o ne­kal­bė­ki­me apie to­kius ar­gu­men­tus, kad štai vie­na kar­vė tiek daug iš­ge­ria.

PIRMININKAS. P. Urb­šys.

P. URBŠYS (MSNG). Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, aš no­rė­čiau at­kreip­ti dė­me­sį į tei­sin­gu­mo mi­nist­ro pa­si­ra­šy­tą raš­tą, ku­ria­me jis ak­cen­tuo­ja, kad at­si­žvel­giant į tai ir į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos že­mės gel­mių įsta­ty­mo reg­la­men­tuo­ja­mą tvar­ką, ku­ri bū­tent api­brė­žia Lie­tu­vos Res­pub­likos Vy­riau­sy­bės ir Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos kom­pe­ten­ci­ją, va­do­vau­jan­tis Lie­tu­vos Res­pub­li­kos sta­tu­to 138 straips­nio 3 da­li­mi, rei­ka­lin­ga Vy­riau­sy­bės iš­va­da.

PIRMININKAS. Tai jūs pra­šo­te Vy­riau­sy­bės iš­va­dos šiuo klau­si­mu?

P. URBŠYS (MSNG). Taip.

PIRMININKAS. Mes ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je) Bal­suo­ja­me. Po bal­sa­vi­mo duo­siu žo­dį. Dėl Vy­riau­sy­bės iš­va­dos.

Bal­sa­vo 41: už – 15, prieš – 14, su­si­lai­kė 12. De­ja, ne­pri­tar­ta, kad bū­tų pa­teik­ta Vy­riau­sy­bės iš­va­da.

Ger­bia­mas A. Stan­či­kas. Pra­šau.

A. STANČIKAS (LVŽSF). Iš tik­rų­jų, ko­le­gos, šian­dien klau­sau­si čia pa­bai­go­je ir ne­la­bai su­pran­tu. Kai ku­rie ko­le­gos, ku­rie la­bai įsi­vaiz­duo­ja kai­mą, bet jį, ko ge­ro, tik per lan­gą yra ma­tę. Gentvi­lui jau­nes­nia­jam. Kiek šian­dien, sa­ky­ki­me, nor­ma­lia­me kai­me gy­ve­na gy­ven­to­jų? Na, kiek? (Bal­sai sa­lė­je) Na, ge­rai, pa­vyz­džiui, ma­no gim­ta­ja­me kai­me, Žli­bi­nų kai­me, kiek? (Bal­sai sa­lė­je) Pa­na­šiai. Pra­dė­ki­me skai­čiuo­ti. O šie gy­ven­to­jai net gy­vu­lių ne­lai­ko, nie­ko jie ten ne­tu­ri, nei dar­žo ne­tu­ri. Jūs pa­ban­dy­ki­te bent su­vok­ti, nu­va­žiuo­ki­te tiems žmo­nėms ir pa­pa­sa­ko­ki­te, kad jums van­dens už­ten­ka tik stik­li­nės.

PIRMININKAS. Ge­rai. Dė­ko­ja­me. Trum­pin­ki­te. Si­mo­nai, po­rą žo­džių. Pra­šom.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mas An­drie­jau Stan­či­kai, ne­bū­ki­te kaip K. Ma­žei­ka, kad me­džiok­lės klau­si­mai yra tik me­džio­to­jų in­te­re­sas. Ne, ne ir nie­ka­da ne­bus iš­skir­ti­nai pa­gal Kon­sti­tu­ci­ją pri­klau­san­tis po­že­mi­nis tur­tas tik ūki­nin­kų nuo­sa­vy­bė. Ir ko aš no­rė­čiau pa­pra­šy­ti – Eu­ro­pos tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­dos, nes jos nė­ra, o vi­sas šis per­kė­li­mas, kas bu­vo pa­da­ry­ta lie­pos 1 die­ną, su­si­jęs su Eu­ro­pos van­de­nų di­rek­ty­va, įpa­rei­go­jan­čia Lie­tu­vą į įsta­ty­mą įkel­ti nuo­sta­tą, kad var­to­ji­mas virš 10 ku­bų iš van­den­vie­tės pri­va­lo­mai tu­ri tu­rė­ti lei­di­mą, ir mes nuo ši­to ne­iš­si­suk­si­me. O biu­ro­kratiją jūs ma­žin­ki­te su sa­vo tin­gi­niais mi­nist­rais, ku­rie ne­da­ro nie­ko. Čia yra at­sa­ky­mas, nes vi­sa Eu­ro­pa yra pa­sa­kiu­si: kas var­to­ja dau­giau ne­gu 10 ku­bų iš van­den­vie­tės, tu­ri tu­rė­ti lei­di­mą. O kad skun­džia­tės, kad tai kai­nuo­ja tūks­tan­čiais, čia jau jū­sų ins­ti­tu­ci­jų klau­si­mas.

PIRMININKAS. Aš ma­nau, kas čia pri­klau­so, ką jūs sa­kė­te, ger­bia­ma­sis, kad pa­ra­šy­tų, bus pa­ra­šy­ta, jie pri­va­lo tai da­ry­ti ir pa­da­rys. Pra­šau. Va­lius.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Aš no­rė­čiau Si­mo­nui at­sa­ky­ti. Kai bu­vo svars­to­mas Gel­mių įsta­ty­mas, tur­būt ne vi­sas di­rek­ty­vas per­skai­tė­te. Eu­ro­pa yra pa­sa­kiu­si vie­ną da­ly­ką vals­ty­bėms dėl van­dens nau­do­ji­mo – tu­ri bū­ti įreng­tas ap­skai­tos prie­tai­sas ir vals­ty­bė tu­ri tu­rė­ti ap­skai­tą, kiek van­den­vie­čių ir grę­ži­nių tu­ri, o nuo kiek ku­bų tu­ri bū­ti iš­duo­ti lei­di­mai, spren­džia pa­ti vals­ty­bė. Yra vals­ty­bių, kur 100 ku­bų net­gi lei­džia­ma be lei­di­mų. Ne­ma­ni­pu­liuo­ki­me Eu­ro­pos Są­jun­gos rei­ka­la­vi­mais, nes jie yra ki­to­kie. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Ir trum­pai J. Sa­ba­taus­kas. Pra­šau.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tie­sų toks ne­su­pran­ta­mas pa­si­prie­ši­ni­mas dėl Vy­riau­sy­bės iš­va­dos, kai tu­ri­te sa­vo Vy­riau­sy­bę, kai svars­to­me įsta­ty­mą, kai vie­ni ko­le­gos sa­ko, kad prieš­ta­rau­ja Eu­ro­pos di­rek­ty­vai, ką tik kal­bė­jęs ko­le­ga pa­sa­kė, kad ga­li bū­ti ir ki­taip, tai tam mes tu­ri­me spe­cia­lią ins­ti­tu­ci­ją – prie Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos yra Eu­ro­pos tei­sės de­par­ta­men­tas. Jie, kaip ši­tos sri­ties eks­per­tai, tu­riu ome­ny ati­ti­ki­mo Eu­ro­pos tei­sės ak­tams, pa­sa­kys.

Ki­ta ver­tus, jei­gu iš tik­rų­jų ky­la pro­ble­ma dėl ati­ti­ki­mo di­rek­ty­vai, ži­no­ki­te, kad įsta­ty­mo pro­jek­to pri­im­ti ne­bus ga­li­ma, kol ne­bus at­lik­ta no­ti­fi­ka­vi­mo pro­ce­dū­ra. (Bal­sai sa­lė­je) Taip, taip, taip. Prie­šin­gu at­ve­ju tu­rė­si­me rei­ka­lų su Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja ir Tei­sin­gu­mo Teis­mu.

PIRMININKAS. Ge­rai. Dė­ko­ja­me už nuo­mo­nių… Bet aš dar no­riu pa­sa­ky­ti, kad, ger­bia­mi ko­le­gos, dėl Že­mės gel­mių įsta­ty­mo pro­jek­to mes Eu­ro­pos tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­dą tu­ri­me. Taip? Pa­si­ra­šė ger­bia­mas mi­nist­ras E. Jan­ke­vi­čius. (Bal­sai sa­lė­je) Se­kun­dė­lę, tuoj. Aš no­riu tik­tai pa­klaus­ti jū­sų, ar mes pri­ta­ria­me, kad čia bū­tų Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas ir pa­pil­do­mas Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas? Ben­dru su­ta­ri­mu. Ir svars­ty­si­me bir­že­lio 25 die­ną. Dė­ko­ju, pri­tar­ta.

Ir pas­ku­ti­nis ger­bia­mas P. Urb­šys. Pra­šau.

P. URBŠYS (MSNG). Ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, aš jums ci­ta­vau bū­tent tei­sin­gu­mo mi­nist­ro pa­si­ra­šy­tą raš­tą. Bū­tent ta­me raš­te yra at­kreip­ta, kad ga­li bū­ti su­si­kir­ti­mas su Eu­ro­pos di­rek­ty­va, ir bū­tent yra jo pa­siū­ly­mas kreip­tis dėl Vy­riau­sy­bės iš­va­dos.

PIRMININKAS. Sei­mas bal­sa­vo dėl to. Aš čia ne­kal­tas.

P. URBŠYS (MSNG). Pra­šom skai­ty­ti…

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, bai­gia­me dis­ku­si­jas. Tu­ri­me dar mes iš­spręs­ti ki­tą pro­ble­mą – bai­gė­si šios po­pie­ti­nės dar­bo­tvarkės lai­kas, bet aš siū­lau, dar yra du re­zer­vi­niai klau­si­mai, pra­tęs­ti. Jei­gu ope­ra­ty­viai dirb­si­me, vis­kas bus la­bai grei­tai.

 

19.08 val.

Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 96, 98, 99, 100 ir 150 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4538 (pa­tei­ki­mas)

 

Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 96, 98, 99, 100 ir 150 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4538. Pra­ne­šė­jas – T. To­mi­li­nas. Pra­šau į tri­bū­ną.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, leis­ki­te la­bai trum­pai pri­sta­ty­ti la­bai svar­bų įsta­ty­mo pro­jek­tą. Dau­gy­bę me­tų nė­ra kel­tos mi­ni­ma­lios bau­dų ri­bos dėl nu­si­žen­gi­mų dar­bo tei­sei. Šiuo me­tu, jei­gu darb­da­vys pa­žei­džia dar­bų sau­gą, vi­du­ti­nė bau­da yra 40 eu­rų. Tur­būt už ta­lo­nė­lio ne­tu­rė­ji­mą vie­ša­ja­me trans­por­te yra bau­džia­ma la­biau. Mes ši­tą pro­jek­tą tei­kia­me tri­se ir esa­me su­de­ri­nę jį su So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja. La­bai pra­šau leis­ti pa­teik­ti. Svars­ty­mo me­tu ga­lė­si­te iš­sa­ky­ti sa­vo pri­ta­ri­mą, ne­pri­ta­ri­mą…

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me, bet no­ri klaus­ti N. Pu­tei­kis.

N. PUTEIKIS (LVŽSF). Kiek pla­čiai apims ši­tas jū­sų pro­jek­tas? Kiek nu­si­žen­gi­mų dar­bo tei­sei?

T. TOMILINAS (LVŽSF). Pro­jek­tą pa­ren­gė Vals­ty­bi­nė dar­bo ins­pek­ci­ja. Apims vi­sus es­mi­nius pa­žei­di­mus, ku­rie, de­ja, pas­ta­ruo­sius tre­jus me­tus au­ga, ypač dar­bo sau­gos au­ga pa­žei­di­mų skai­čius, ir bau­dos ne­be­at­lie­pia re­a­ly­bės.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Da­bar dėl mo­ty­vų. (Bal­sai sa­lė­je) Ar, Nag­li, dar no­ri­te kal­bė­ti? (Bal­sai sa­lė­je) Ben­dru su­ta­ri­mu ga­li­me pri­tar­ti? Dė­ko­ja­me, pri­tar­ta. Siū­lo­mas pa­grin­di­niu ko­mi­te­tu Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas ir svars­ty­si­me bir­že­lio 25 die­ną. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ja­me, pri­tar­ta.

 

19.10 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2020 m. ba­lan­džio 21 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-2849 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo VIII (pa­va­sa­rio) se­si­jos dar­bų programos pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-4836 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Ger­bia­mi ko­le­gos, ki­tas re­zer­vi­nis klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Sei­mo pa­va­sa­rio se­si­jos dar­bų pro­gra­mos pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4836. Pra­šom, ger­bia­mas Va­si­liaus­kai.

G. VASILIAUSKAS (LVŽSF). Ger­bia­ma­sis po­sė­džio pir­mi­nin­ke, mie­li ko­le­gos, pra­šau jū­sų pri­ta­ri­mo įtrauk­ti į Sei­mo pa­va­sa­rio se­si­jos dar­bų pro­gra­mą Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mo pro­jek­tą.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu po pa­tei­ki­mo? Dė­ko­ju. Pri­tar­ta. Svars­ty­mas. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta. Dė­ko­ja­me. Pri­ėmi­mas. Bal­suo­ja­me.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Už­si­re­gist­ra­vo 37, bal­sa­vo 35: už – 31, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 4. Yra dar­bų tvar­ka. Pri­im­tas. (Gon­gas)

Ger­bia­mi ko­le­gos, siū­lau Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mo 16 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-4790 su­jung­ti su ki­tu. (Bal­sai sa­lė­je) Kur da­bar pri­ėmė­me, taip, su ki­tu, kaip ir aiš­ki­nu.

G. VASILIAUSKAS (LVŽSF). Su kuo ki­tu?

PIRMININKAS. Ku­rį ir­gi pri­ėmė­me nu­ta­ri­mu – Nr. XIIIP-4789. Pra­ne­šė­jas – G. Va­si­liaus­kas. Pra­šau.

 

19.11 val.

Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mo Nr. I-857 16 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4790 (pa­tei­ki­mas)

 

G. VASILIAUSKAS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, no­riu pri­sta­ty­ti Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mo 16 straips­nio pa­kei­ti­mą. Šiuo pa­kei­ti­mu siū­lo­ma sa­vi­val­dy­bėms su­teik­ti dau­giau tei­sių spren­džiant dėl pre­ky­bos al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais.

Kas gi ge­riau nei sa­vi­val­dy­bės ži­no si­tu­a­ci­ją sa­vo se­niū­ni­jo­se, sa­vo te­ri­to­ri­niuo­se vie­ne­tuo­se, tie­siog sa­vi­val­dy­bės jau­čia vi­suo­me­nės pul­są. Šio įsta­ty­mo pa­tai­sa yra kon­kre­ti, aiš­ki ir, ma­nau, bū­ti­na, ypač COVID-19 pan­de­mi­jos są­ly­go­mis. Kai sta­cio­na­rios vie­šo­jo mai­ti­ni­mo įstai­gos ne­ga­li pri­im­ti ir ap­tar­nau­ti už­da­ro­se pa­tal­po­se lan­ky­to­jų, tad at­ši­lus orams ka­vi­nės yra vie­nin­te­lis bū­das ir ga­li­my­bė iš­gy­ven­ti, dirb­ti ir plės­ti lau­ko vie­tas ir zo­nas. Ta­čiau da­bar pa­gal ga­lio­jan­tį Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mą leis­ti­na pre­ky­bos al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais lau­ke zo­na ne­ga­li vir­šy­ti 40 met­rų nuo vie­šo­jo mai­ti­ni­mo įstai­gos. Ka­ran­ti­no lai­ko­tar­piu rei­kia lai­ky­tis sau­gaus at­stu­mo tarp sta­lų sie­kiant ap­sau­go­ti klien­tus. Tai tam­pa tik­ra pro­ble­ma ka­vi­nėms.

Siū­lo­mo įsta­ty­mo es­mė – leis­ti vie­tos sa­vi­val­dos ta­ry­boms nu­sta­ty­ti ki­tą di­des­nį lau­ko pre­ky­bai al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais at­stu­mą, ta­čiau tu­ri bū­ti pri­va­lo­ma są­ly­ga – ūkio sub­jek­tas vie­šo­jo mai­ti­ni­mo įstai­ga ir lau­ko pre­ky­bos zo­na tu­ri bū­ti vie­no­je se­niū­ni­jo­je. Taip pat sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bos tu­rė­tų tei­sę ir už­draus­ti pre­ky­bą al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais lau­ko ka­vi­nė­se, ap­ri­bo­ti lai­ką, ter­mi­nus ir nu­sta­ty­ti ma­žes­nį al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų eti­lo al­ko­ho­lio kon­cen­tra­ci­jos dy­dį.

Ger­bia­mi ko­le­gos, toks trum­pas bū­tų šio įsta­ty­mo pro­jek­to pri­sta­ty­mas. Kvie­čiu pa­lai­ky­ti. Jei­gu bus klau­si­mų, mie­lai at­sa­ky­siu.

PIRMININKAS. Jū­sų no­ri klaus­ti E. Gent­vi­las. Ne­ma­tau. S. Jo­vai­ša. Pra­šau.

S. JOVAIŠA (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau, čia įdo­mus siū­ly­mas, at­lais­vi­nan­tis spren­di­mo pri­ėmi­mą sa­vi­val­dy­bė­je, tai lyg ir ge­rai, bet kur čia bus ga­ran­ti­jos, kai jūs taip griež­tai žiū­ri­te dėl al­ko­ho­lio var­to­ji­mo ir įve­da­te vi­so­kius ri­bo­ji­mus? Tai čia ga­li pa­gal jū­sų siū­ly­mą sa­vi­val­dy­bė sa­vo nuo­žiū­ra la­bai at­lais­vin­ti. Tai, man at­ro­do, ker­ta­si su jū­sų įsi­ti­ki­ni­mais ir ar ne­at­si­ras per daug sa­vi­va­lės?

G. VASILIAUSKAS (LVŽSF). Kaip jūs ma­tė­te, šio įsta­ty­mo pro­jek­te yra tam tik­ri kon­tro­lės me­cha­niz­mai, sa­ky­kim, kaip mi­nė­jau, kad sta­cio­na­ri vie­šo­jo mai­ti­ni­mo įstai­ga ir lau­ko pre­ky­bos zo­na pri­va­lo bū­ti vie­no­je se­niū­ni­jo­je. Tai jau yra vie­nas ap­ri­bo­ji­mas. O kas pa­kei­tė šį Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mą, kas pri­ve­dė prie to, kad tai rei­kia keis­ti, tai COVID-19.

Tur­būt nie­kas ne­ga­lė­jo įsi­vaiz­duo­ti, kad pa­sau­lį už­klups to­kia pan­de­mi­ja. Čia bū­tų kaip ir pa­gal­ba, sa­ky­ki­me, sa­vi­val­da su­teiks pa­pil­do­mų te­ri­to­ri­jų, pa­gal­bą smul­kia­jam ir vi­du­ti­niam ver­slui, vie­šo­jo mai­ti­ni­mo įstai­goms. Ma­nau, kad sa­vi­val­dy­bė­mis tik­rai ga­li­ma pa­si­ti­kė­ti ir jos ge­riau­siai jau­čia tą vie­tos pul­są.

PIRMININKAS. Klau­sia A. Ši­mas.

A. ŠIMAS (LVŽSF). Ačiū. Ma­no la­bai trum­pas klau­si­mas. Ar pra­ne­šė­jo, pri­sta­tan­čio šį įsta­ty­mo pro­jek­tą, nė­ra čia su­mai­šy­ti vie­šie­ji ir pri­va­tūs in­te­re­sai? Man kaž­kaip ky­la, žiū­rint į ta­ve, pra­ne­šė­jau Ge­di­mi­nai, žiū­rint į ta­ve ky­la toks įta­ri­mas. Ačiū.

PIRMININKAS. Mes ne­tu­ri­me de­kla­ra­ci­jos.

G. VASILIAUSKAS (LVŽSF). Tik­rai ma­no jo­kie vie­šie­ji ir pri­va­tūs in­te­re­sai ne­su­mai­šy­ti, ka­dan­gi aš ne­su ver­sli­nin­kas, ne­tu­riu vie­šo­jo mai­ti­ni­mo įstai­gų. Tai­gi čia tik­rai ne…

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. A. Kup­čins­kas. Pra­šom.

A. KUPČINSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas ko­le­ga, aš no­rė­jau pa­si­tei­rau­ti, ar jūs ne­ina­te prieš sa­vo svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­rą? Vis tiek čia ši­ta tvar­ka li­be­ra­li­zuo­ja­te, tai vie­nas da­ly­kas. Ar tai ne­si­ker­ta su jū­sų Vy­riau­sy­bės po­li­ti­ka?

An­tra, jei­gu jau taip yra pa­si­el­gęs Vil­niaus me­ras, tai jam ne­rei­kia įsta­ty­mo, jis sa­vo ini­cia­ty­vą įgy­ven­di­na per mies­to ta­ry­bą, ar jis nė­ra per­tek­li­nis?

Tre­čia, ka­dan­gi dar yra lai­ko, no­riu pa­klaus­ti, ar ne­kils sta­liu­kų ka­rų, nes jūs sa­ko­te, kad vie­nas ūkio sub­jek­tas ga­lės vi­so­je se­niū­ni­jo­je. Ap­ri­bo­ta tik se­niū­ni­ja. Pa­vyz­džiui, Kau­ne, Ro­tu­šės aikš­tė­je „Me­džio­to­jų už­ei­ga“ iš­si­plės per vi­są Ro­tu­šės aikš­tę, o „Skliau­tams“ be­liks tik San­ta­ko­je, ar kaip čia bus?

G. VASILIAUSKAS (LVŽSF). Ačiū už klau­si­mą. Ko­le­ga, aš pra­dė­siu nuo to, ar ne­pri­eš­ta­rau­ja mū­sų Vy­riau­sy­bės pro­gra­mai, kaip mi­nė­jo­te. Ga­liu pa­sa­ky­ti, kad taip, as­me­niš­kai žiū­rint, aš ne­su var­to­jan­tis al­ko­ho­li­nius gė­ri­mus. Tam tik­ras pro­cen­tas vi­suo­me­nės ir­gi yra ne­var­to­jan­tis, bet ki­ta vi­suo­me­nės da­lis, tam tik­ras pro­cen­tas, dau­giau ar ma­žiau var­to­ja al­ko­ho­li­nius gė­ri­mus, ir aš, kaip ir jūs, ger­bia­mi ko­le­gos, esu tau­tos iš­rink­tas as­muo ir tu­riu at­sto­vau­ti ir ki­tai žmo­nių gru­pei.

Grįž­tant prie sa­vi­val­dy­bių klau­si­mo. Tu­ri­me pa­si­ti­kė­ti sa­vi­val­dy­bė­mis, kad sa­vi­val­dy­bės tu­rės ko­or­di­nuo­ti tas lau­ko zo­nas, te­ri­to­ri­jas, ku­rios bū­tų pri­skir­tos ka­vi­nėms.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me už pa­tei­ki­mą ir at­sa­ky­tus klau­si­mus. Da­bar dėl mo­ty­vų. Gal Ser­ge­jus pri­ta­ria?

S. JOVAIŠA (TS-LKDF). La­bai trum­pai. Ačiū už su­tei­ki­mą dau­giau lais­vės ir sa­vi­val­dy­bių sa­va­ran­kiš­ku­mo pa­di­di­ni­mą. Bal­suo­ki­me už.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Ar ga­li­me pri­tar­ti po pa­tei­ki­mo ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ja­me, pri­tar­ta. Ger­bia­mi ko­le­gos, pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas – Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mas – Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas. Svars­ty­si­me bir­že­lio 9 die­ną. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta.

 

19.18 val.

Sei­mo na­rių pa­reiš­ki­mai

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Sei­mo na­rių pa­reiš­ki­mai. Pra­šom, ger­bia­mas Ke­pe­ni.

D. KEPENIS (LVŽSF). Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, bū­čiau ne­kal­bė­jęs, jei­gu bū­čiau ga­vęs re­pli­kos tei­sę per Vy­riau­sy­bės va­lan­dą, ta­čiau man ta tei­sė ne­bu­vo su­teik­ta, tad aš da­bar pa­si­nau­do­siu sa­vo tei­se per­skai­ty­ti pa­reiš­ki­mą.

Bu­vo pa­skelb­ta, kad aš esu pa­reiš­kęs tam tik­rą sa­vo nuo­mo­nę, tai yra me­las. Da­bar aš no­riu pri­min­ti, kad mes vi­si at­sto­vau­ja­me rin­kė­jams ir kiek­vie­nas tu­ri klau­si­mą, į ku­rį ieš­ko at­sa­ky­mo. Aš sa­vo dar­be tai ir da­riau, bet aš jau­čiu ir ma­tau tam tik­rą sis­te­mą, ku­ri čia, Sei­me, for­muo­ja­si. Aš da­bar ne­no­riu mi­nė­ti pa­var­džių, nes ne vie­nas žmo­gus tą me­lą sklei­džia.

Šian­dien Lie­tu­vo­je at­si­ra­do to­kia ne­oli­be­ra­liz­mo li­ga ir ji plin­ta. Sei­me tie ne­oli­be­ra­lai šian­dien kal­ti­na ma­ne pa­sa­kius to­kią fra­zę, ku­rios nie­ka­da ne­sa­kiau. Vie­nas. Ki­tas ne­oli­be­ra­las ki­tą fra­zę kar­to­ja ke­le­tą mė­ne­sių. Jau du žmo­nės.

Bet yra dar vie­nas, tre­čias, tik­rai aiš­kiai ma­ty­ti ry­šys su jais, ne­oli­be­ra­las, ku­ris, kas ga­li pa­neig­ti, yra jų gru­puo­tės na­rys, tas ne­tie­sas kar­to­jan­tis iš­ti­sai. Be­je, jį vi­si čia ge­rai pri­si­me­na­te, nes vie­nas kon­ser­va­to­rius prieš ke­le­tą me­tų, pri­si­me­na­me, bu­vo už­vo­žęs ir į dan­tis tam ne­oli­be­ra­lui. Jis da­bar ta­po pro­pa­gan­dis­tu ir šių dvie­jų ne­oli­be­ra­lų me­lą pro­pa­guo­ja sa­vo lei­di­niuose.

Aš no­riu pa­sa­ky­ti, mie­lie­ji, tik­rai ne­no­riu čia jū­sų pa­var­džių mi­nė­ti ir var­din­ti, aš tie­siog no­riu pa­pra­šy­ti jū­sų ne­kar­to­­ti me­lo, ku­ris tar­nau­ja pro­pa­gan­dai. Ne­kar­to­ki­te jo. Jūs, ger­bia­mi ne­oli­be­ra­lai, sa­vo prie­sai­ko­je žo­dį „Die­vas“ esa­te iš­brau­kę. Jums ne­svar­bu, kas ten yra pa­ra­šy­ta. De­ka­lo­ge, pa­čia­me svar­biau­sia­me pa­sau­lio įsta­ty­me, 8 straips­nis sa­ko: „Ne­kal­bėk ne­tie­sos.“ Ne­ga­li­ma kar­to­ti ne­tie­sos iš­ti­sai čia. Ir aš jums lin­kiu svei­ka­tos daug, lai­mės. Tiems žmo­nėms, ku­rie kar­to­ja ne­tie­są, su svei­ka­ta bū­na blo­gai. Bū­ki­te svei­ki. Sėk­mės.

PIRMININKAS. Kvie­čiu P. Urb­šį.

P. URBŠYS (MSNG). Ger­bia­mi sa­lė­je li­kę Sei­mo na­riai, kai iš šios tri­bū­nos Sei­mo na­rė A. Ši­rins­kie­nė mū­sų dar­bą pa­va­di­no ūkio rei­ka­lų tvar­ky­mu, aš ta­da re­a­ga­vau ir tu­rė­jau ome­ny Dž. Or­ve­lo „Gy­vu­lių ūkį“. Man su­si­da­rė toks įspū­dis, kad pa­čio­je frak­ci­jo­je kai kas bū­tent kū­rė to­kį mo­de­lį, to­dėl ta fra­zė iš to žmo­gaus lū­pų ir iš­ėjo apie ūkį. Bet kai ste­bė­jau ir da­ly­va­vau dis­ku­si­jo­se dėl įsta­ty­mo pro­jek­to, su­si­ju­sio su Van­dens gel­mių įsta­ty­mu, kai Sei­mo na­rys, gai­la, kad jo ne­ma­ty­ti, lie­jo kro­ko­di­lo aša­ras, kad jis čia sten­gia­si dėl gy­ven­to­jų, dėl pa­pras­tų žmo­nių, kad pa­ge­rin­tų jų gy­ve­ni­mo da­lį, o tuo me­tu yra re­gist­ra­vęs pa­tai­sas sa­vo siū­ly­mui – 100 ku­bų už­tik­rin­ti ne­mo­ka­mai tiems, ku­rie van­de­nį nau­do­ja sa­vo ver­slo in­te­re­sams.

PIRMININKAS. Tai bu­vo Sei­mo na­rių pa­reiš­ki­mai.

Ger­bia­mi ko­le­gos, re­gist­ruo­ja­mės. Re­gist­ruo­ja­mės.

Už­si­re­gist­ra­vo 31 Sei­mo na­rys. Ger­bia­mi ko­le­gos, šios die­nos po­pie­ti­nį po­sė­dį bai­gė­me. (Gon­gas)* Santrumpų reikšmės: LLRA-KŠSF – Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija; LSDDF – Lietuvos socialdemokratų darbo frakcija; LSDPF – Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija; LSF – Liberalų sąjūdžio frakcija; LVŽSF – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija; MSNG – Mišri Seimo narių grupė; TS‑LKDF – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija.