LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

SVEIKATOS REIKALŲ KOMITETAS

 

PAGRINDINIO KOMITETO IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO NR. I-1367 5, 45, 50 IR 54 straipsniŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO Nr. XIII-2756 1 straipsnio PAKEITIMO ĮSTATYMO

PROJEKTO NR. XIIIP-5199

 

2020-09-30 Nr. 111-P-28

Vilnius

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: Komiteto pirmininkė A. Kubilienė, komiteto pirmininko pavaduotojas R. Martinėlis, komiteto nariai A. Armonaitė, K. Bartkevičius, I. Degutienė, D. Kaminskas, J. Liesys, A. Kirkutis, L. Matkevičienė, A. Matulas, I. Rozova, A. skardžius (pavaduojantis A. Vinkų).

Komiteto biuras: Biuro vedėja J. Bandzienė, patarėjai A. Astrauskas, K. Civilkienė, E. Jankauskas, V. Valainytė, padėjėja M. Neverkevičienė.

Kviestieji asmenys: Sveikatos apsaugos ministerijos viceministras Algirdas šešelgis.

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2020-09-23

 

 

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisykles, pastabų neturime.

 

Komitetas siūlo projektą grąžinti iniciatoriui tobulinti.

 

 

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai: negauta.

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai: negauta.

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai: negauta.

6. Seimo paskirtų papildomų komitetų / komisijų pasiūlymai: negauta.

7. Komiteto sprendimas ir pasiūlymai:

7.1. Sprendimas: Įstatymo projektą Nr. XIIIP-5199 grąžinti iniciatoriui tobulinti.

7.2. Pasiūlymai: nėra.

8. Balsavimo rezultatai:

1) balsuota už siūlymą pritarti Komiteto patobulintam įstatymo projektui ir Komiteto išvadai: už – 4, prieš – 4, susilaikė – 3 (pasiūlymui nepritarta);

2) balsuota alternatyviai: už sprendimą grąžinti įstatymo projektą iniciatoriams tobulinti – 6, už sprendimą įstatymo projektą atmesti – 5.

9. Komiteto paskirti pranešėjai: A. Kubilienė.

10. Komiteto narių atskiroji nuomonė: negauta.  

 

 

 

Komiteto pirmininkė                                                                                                                                                                           Asta Kubilienė                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveikatos reikalų komiteto biuro patarėjai Algirdas Astrauskas, Kristina Civilkienė ir Vesta Valainytė