Stenogramas galima rasti

Stenogramų leidiniai 2020–2024 m. kadencija

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

V (RUDENS) SESIJOS

VAKARINIO posėdžio NR. 226

STENOGRAMA

 

2022 m. lapkričio 22 d.

 

Pirmininkauja Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas J. RAZMA
ir Seimo pirmininko pavaduotojas
J. SABATAUSKAS

 


 

PIRMININKAS (J. RAZMA, TS-LKDF*). Ger­bia­mi ko­le­gos, pra­dė­si­me Sei­mo va­ka­ri­nį po­sė­dį. (Gon­gas) Re­gist­ruo­ja­mės.

Kol kas už­si­re­gist­ra­vo 62 Sei­mo na­riai, bet mū­sų čia dau­gė­ja. Tuoj bus ge­ro­kai di­des­nis skai­čius.

Trum­pai pa­aiš­kin­siu, kaip dirb­si­me šia­me po­sė­dy­je. Da­bar, su­pran­ta­ma, Vals­ty­bės biu­dže­to ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų fi­nan­si­nių ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­mo pro­jek­to pri­ėmi­mas. Po jo bus Pre­zi­den­to ve­tuo­tas pro­jek­tas ir Sei­mo Pir­mi­nin­kė pa­teiks kan­di­da­tą į Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kus. Po to grį­ši­me prie ry­ti­nia­me po­sė­dy­je ne­spė­tų ap­svars­ty­ti pro­jek­tų ir ta­da jau tę­si­me va­ka­ri­nio po­sė­džio klau­si­mus. Čia ži­nia tiems, ku­riems rū­pi ry­ti­nio po­sė­džio ne­ap­svars­ty­ti pro­jek­tai. Jie bus po biu­dže­to ir mi­nė­tų dvie­jų įsta­ty­mų pro­jek­tų.

Da­bar ma­to­me čia, kai­rė­je pu­sė­je, tri­bū­no­se gra­žią de­le­ga­ci­ją iš Mol­do­vos su Mol­do­vos Res­pub­li­kos gy­ny­bos mi­nist­ru A. No­sa­čiu prie­ša­ky. Pa­svei­kin­ki­me. (Plo­ji­mai)

 

14.03 val.

2023 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų fi­nan­si­nių ro­dik­lių patvirtini­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2146(2) (pri­ėmi­mas)

 

Pra­de­da­me pa­siū­ly­mų dėl biu­dže­to svars­ty­mo ma­ra­to­ną. Fi­nan­sų mi­nist­rę kvie­čiu į tri­bū­ną. Ti­kiuo­si, vi­si prieš akis tu­ri Po­sė­džių sek­re­to­ria­to pa­reng­tas len­te­les. Iš tik­rų­jų Vy­riau­sy­bė pa­ren­gė tas len­te­les, bet Sek­re­to­ria­tas mums at­siun­tė.

Pra­dė­si­me nag­ri­nė­ji­mą pa­siū­ly­mų, ku­rie yra dėl pro­jek­to 1 straips­nio. Ei­lės tvar­ka pir­mas pa­siū­ly­mas yra D. Ke­pe­nio. Pra­šy­čiau au­to­rių trum­pai pri­sta­ty­ti. Po to Vy­riau­sy­bės nuo­mo­nė, jei­gu bus, mo­ty­vai už, prieš ir bal­suo­si­me. D. Ke­pe­nis ga­lė­tų ne mo­bi­liuo­ju te­le­fo­nu kal­bė­ti, o pa­siū­ly­mą pri­sta­ty­ti. Jū­sų mik­ro­fo­nas įjung­tas.

D. KEPENIS (LVŽSF). Ačiū. Šian­dien mes vi­są lai­ką de­juo­ja­me, kad il­gė­ja ei­lės prie me­di­kų. Ko­dėl jos il­gė­ja? Pa­grin­di­nė prie­žas­tis, kad kas­met au­ga ap­tu­ku­sių, li­go­tų žmo­nių skai­čius. Jie jau ne­be­tel­pa ei­lė­se, nors ko­ri­do­riai tuš­ti. Pa­grin­di­nė prie­žas­tis yra ta, kad mū­sų jau­ni­mas, vai­kai nuo pat ma­žens ne­gau­na ga­li­my­bių ug­dy­ti sa­vo kū­no kul­tū­rą ir la­vin­tis spor­to bū­re­liuo­se. Ne­se­niai ga­vau laiš­ką iš Klai­pė­dos. Vai­kai žiū­ri per lan­gą į pus­tuš­tį ba­sei­ną, bet tė­vai ne­su­ge­ba su­mo­kė­ti jiems už abo­ne­men­tą da­ly­vau­ti pra­ty­bo­se. Šian­dien sep­ty­nis kar­tus ma­žiau ski­ria­me lė­šų, ne­gu rei­kė­tų, kad pra­si­dė­tų re­ak­ci­ja, kad mū­sų vai­kai ga­lė­tų aug­ti svei­ki, stip­rūs ir kad už­au­gus jiems ne­rei­kė­tų po 3 mė­ne­sius lauk­ti, kad pri­im­tų šei­mos gy­dy­to­jas. Tas vi­siems yra su­pran­ta­ma. Mes iki šiol nie­kaip to ne­ga­li­me su­pras­ti. Vaiz­din­gai kal­bant, no­ri­me iš­vir­ti mais­tą 30 laips­nių van­de­ny­je, tiek te­ski­ria­me. Ir tai, ką mes ski­ria­me, yra to­kios men­kos kruo­pos, ku­rios nie­ko ne­kei­čia. Vie­ną kar­tą, ger­bia­mie­ji, rei­kia baig­ti tuos ba­je­rius ir pra­dė­ti – ar­ba dir­ba­me, ar­ba sa­ko­me, kad imi­tuo­ja­me veik­lą. Ne­be­ga­li­ma imi­tuo­ti dau­giau, nes ne­bė­ra jau kur trauk­tis. Li­go­tu­mas au­ga, o svar­biau­siam žmo­gaus tur­tui svei­ka­tai lė­šų mes gai­li­me, bet ne­gai­li­me jų po to gy­dy­mui. Mi­li­jar­dai au­ga, kar­tu su mi­li­jar­dais au­ga ir li­go­nių skai­čius. Mie­lie­ji, pra­šau at­kreip­ti dė­me­sį, ar­ba pra­de­da­me, ar­ba pri­si­pa­žįs­ta­me, kad mes nai­ki­na­me Lie­tu­vą.

PIRMININKAS. Lai­kas! Vy­riau­sy­bės po­zi­ci­ja. Įjung­siu.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jos asig­na­vi­muo­se jau nu­ma­ty­ta 21,5 mln. eu­rų įvai­rioms ne­for­ma­lio­jo vai­kų švie­ti­mo pro­gra­moms įgy­ven­din­ti. Skir­ti dau­giau lė­šų šiuo me­tu nė­ra fi­nan­si­nių ga­li­my­bių, to­dėl Vy­riau­sy­bė siū­lo ne­pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Dėl pa­siū­ly­mo pa­si­sa­kan­čių nė­ra. Bal­suo­ja­me dėl D. Ke­pe­nio pa­siū­ly­mo.

Už – 45, at­si­pra­šau, bal­sa­vo 45: už – 35, prieš – 3, su­si­lai­kė 7.

Pri­me­nu bal­sa­vi­mo dėl biu­dže­to pa­siū­ly­mų spe­ci­fi­ką. Čia ne­už­ten­ka bal­sų per­sva­ros, rei­kia, kad pa­siū­ly­mas su­lauk­tų ne ma­žiau kaip 71 bal­so pa­lai­ky­mą. (Bal­sai sa­lė­je) Jei­gu Vy­riau­sy­bė ne­pri­ta­ria, kaip bu­vo šiuo at­ve­ju. (Bal­sai sa­lė­je)

To­liau ki­tas pa­siū­ly­mas. Sei­mo na­rė L. Girs­kie­nė. Pra­šom.

L. GIRSKIENĖ (LVŽSF). Ma­no pa­siū­ly­mas yra su­si­jęs su mi­ni­mo­mis ra­šy­to­jos I. Si­mo­nai­ty­tės 125-osio­mis gi­mi­mo me­ti­nė­mis. Pra­šau skir­ti 125-me­čio mi­nė­ji­mui skir­tiems lei­di­niams iš­leis­ti 16 tūkst. 800 eu­rų. 10 tūkst. 500 eu­rų Lie­tu­vos na­cio­na­li­nei Mar­ty­no Maž­vy­do bib­lio­te­kai ir 6 tūkst. 300 eu­rų Vil­niaus uni­ver­si­te­to bib­lio­te­kai. Pi­ni­gai ga­lė­tų bū­ti skir­ti ma­ži­nant Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos asig­na­vi­mus, taip pat Ly­gių ga­li­my­bių kon­t­ro­lie­riaus tar­ny­bai skir­tus asig­na­vi­mus.

PIRMININKAS. Čia ir­gi iš­klau­so­me Vy­riau­sy­bės iš­va­dos.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos asig­na­vi­muo­se kas­met nu­ma­to­ma lė­šų įgy­ven­din­ti is­to­ri­nės kul­tū­ri­nės at­min­ties iš­sau­go­ji­mo, li­tu­a­nis­ti­kos tra­di­ci­jų ir pa­vel­do ini­cia­ty­voms. Sei­mas 2021 m. ge­gu­žės 13 d. nu­ta­ri­mu 2022 me­tus pa­skel­bė I. Si­mo­nai­ty­tės me­tais, taip pat Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės pra­ėju­sių me­tų rug­pjū­čio 25 die­nos nu­ta­ri­mu pa­tvir­tin­tas I. Si­mo­nai­ty­tės mi­nė­ji­mo 2022 me­tais pla­nas. Jis įgy­ven­di­na­mas iš pla­no prie­mo­nes įgy­ve­nan­čių ins­ti­tu­ci­jų asig­na­vi­mų, to­dėl siū­lo­ma siū­ly­mui ne­pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Dėl mo­ty­vų už pa­si­sa­ko S. Tu­mė­nas.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, kaip Vals­ty­bės is­to­ri­nės at­min­ties ko­mi­si­jos na­rys no­riu pri­min­ti, kad mes lyg ir ap­ta­rė­me, kad jei­gu skel­bia­me at­min­ti­nus me­tus, rei­kė­tų de­ra­mą fi­nan­sa­vi­mą tam skir­ti. Ir mes pui­kiai ma­to­me, kuo bai­gia­si to­kie pa­sa­ky­mai „iš mi­nis­te­ri­jos asig­na­vi­mų“, kon­kre­čiai, vis­kas bai­gia­si tuo, kad lė­šų nė­ra ski­ria­ma. Siū­ly­čiau šiam siū­ly­mui pri­tar­ti, nes taip mes pa­gerb­tu­me I. Si­mo­nai­ty­tę ir at­mi­ni­mo me­tai bū­tų daug įsi­min­ti­nes­ni. Tam rei­kė­tų, aiš­ku, skir­ti lė­šų. Ačiū.

PIRMININKAS. Bal­suo­si­me, nes nie­kas dau­giau ne­už­si­ra­šė kal­bė­ti, ar pri­ta­ria­me L. Gir­s­kie­nės pa­siū­ly­mui.

Bal­sa­vo 48 Sei­mo na­riai: už – 36, prieš – 1, su­si­lai­kė 11. Nė­ra 71 pa­lai­kan­čio, tai pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

Ki­tas Sei­mo na­rės L. Girs­kie­nės pa­siū­ly­mas. Kvie­čiu au­to­rę jį pri­sta­ty­ti.

L. GIRSKIENĖ (LVŽSF). Ši­tuo pa­siū­ly­mu no­riu pri­min­ti mi­nist­rės A. Bi­lo­tai­tės pa­ža­dą, įsi­pa­rei­go­ji­mą dėl ko­lek­ty­vi­nės ap­sau­gos sta­ti­nių. Dar šių me­tų va­sa­rio mė­ne­sį ar ko­vo mė­ne­sį pra­si­dė­jus ka­rui bu­vo dis­ku­si­ja, kad bū­ti­na at­lik­ti in­ven­to­ri­za­ci­ją, kiek ko­kių sta­ti­nių yra sa­vi­val­dy­bė­se, ir in­ven­to­ri­za­vus, nu­sta­čius jų tech­ni­nę būk­lę ieš­ko­ti ga­li­my­bių, fi­nan­si­nių ga­li­my­bių, tuos sta­ti­nius at­kur­ti, kad juos bū­tų ga­li­ma vėl nau­do­ti. Ma­no pa­siū­ly­mas yra skir­ti 5 mln. eu­rų sa­vi­val­dy­bėms į biu­dže­tą ko­lek­ty­vi­niams ap­sau­gos sta­ti­niams ir slėp­tu­vėms re­no­vuo­ti ar įreng­ti. Ti­kiuo­si, kad į ma­no pra­šy­mą bus at­si­žvelg­ta, nes mi­nist­rė, kaip sa­kiau, bu­vo ža­dė­ju­si ir tos slėp­tu­vės, ir ko­lek­ty­vi­niai ap­sau­gos sta­ti­niai iš tie­sų yra vie­ni ge­res­nės būk­lės, ki­tiems rei­kia gana daug in­ves­ti­ci­jų.

PIRMININKAS. Vy­riau­sy­bės po­zi­ci­ja dėl šio pa­siū­ly­mo.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Sie­kiant su­da­ry­ti tin­ka­mas prie­lai­das tva­riai ci­vi­li­nės sau­gos sis­te­mos plėt­rai ir stip­ri­ni­mui, ku­ria­ma nau­ja ci­vi­li­nės sau­gos stip­ri­ni­mo ir plėt­ros pro­gra­ma, ku­rią nu­ma­to­ma pa­reng­ti per 2023 me­tų I ket­vir­tį ir įgy­ven­din­ti per 2023–2030 me­tus. Šios pro­g­ra­mos prie­mo­nės leis už­tik­rin­ti sis­te­mi­nių po­ky­čių šio­je sri­ty­je įgy­ven­di­ni­mą, api­brė­žiant es­mines ci­vi­li­nės sau­gos sis­te­mos to­bu­li­ni­mo kryp­tis, vi­suo­me­nės švie­ti­mą, ko­mu­ni­ka­ci­ją ir sa­vi­sau­gos kul­tū­ros ug­dy­mą, ci­vi­li­nės sau­gos ir kri­zių val­dy­mo sis­te­mą už­tik­ri­nan­čių ins­ti­tu­ci­jų žmo­giš­kų­jų iš­tek­lių kom­pe­ten­ci­ją ir in­fra­struk­tū­ros stip­ri­ni­mą, si­ner­gi­ją tarp ci­vi­li­nės sau­gos sis­te­mos gran­džių. Pra­dė­ti įgy­ven­din­ti frag­men­ti­nes prie­mo­nes sa­vi­val­dy­bių lyg­me­niu anks­čiau, nei bus pa­tvir­tin­ti na­cio­na­li­nio lyg­mens spren­di­mai, yra ne­tiks­lin­ga. Sei­mui pa­tvir­ti­nus šią pro­gra­mą, klau­si­mas dėl tiks­li­nio fi­nan­sa­vi­mo sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tams pa­pil­do­mai ko­lek­ty­vi­niams ap­sau­gos sta­ti­niams ir slėp­tu­vėms re­no­vuo­ti ir įreng­ti bus nag­ri­nė­ja­mas sis­te­miš­kai ir kom­plek­siš­kai, at­si­žvel­giant į pro­gra­mos prie­mo­nes ir jų įgy­ven­di­ni­mo ter­mi­nus, to­dėl šiam siū­ly­mui siū­lo­me ne­pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Dėl mo­ty­vų nie­kas ne­pa­gei­dau­ja pa­si­sa­ky­ti. Bal­suo­ja­me dėl pa­siū­ly­mo.

Bal­sa­vo 48 Sei­mo na­riai: už – 37, prieš – 2, su­si­lai­kė 9. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta. To­liau – A. Ged­vi­las dėl ve­di­mo tvar­kos. Pra­šom.

A. GEDVILAS (DPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. At­kreip­siu dė­me­sį, kad užsire­gist­ra­vo 70 Sei­mo na­rių ir bal­sa­vi­mas ro­do, kad sa­lė­je nė­ra 71. Ar yra pras­mė?

PIRMININKAS. Dėl pa­siū­ly­mų ne­rei­kia 71.Čia ne dėl vi­so pro­jek­to. (Bal­sai sa­lė­je) Kad ir te­oriš­kai ne­įma­no­ma, jog bū­tų 71. De­ja, ne­pa­nei­gia to, kad yra rei­ka­la­vi­mas, jog pri­va­lo bū­ti 71, no­rint pa­tai­sos pa­lai­ky­mo. Kvies­ki­te pa­tai­sos ša­li­nin­kus į sa­lę ir rin­ki­te 71 bal­są. (Bal­sai sa­lė­je) Taip ne kar­tą yra bu­vę svars­tant biu­dže­to pro­jek­tą, čia nie­ko nau­jo.

To­liau Sei­mo na­rys A. Vin­kus pa­teiks sa­vo pa­siū­ly­mą.

A. VINKUS (LVŽSF). Ger­bia­ma mi­nist­re, ger­bia­mi Sei­mo na­riai, šiuo pa­siū­ly­mu pra­šau skir­ti 249 tūkst. eu­rų Kre­tin­gos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės in­ves­ti­ci­niam pro­jek­tui „Kre­tin­gos dva­ro so­dy­bos gra­fų Tiš­ke­vi­čių rū­mų Žie­mos so­do-oran­že­ri­jos mo­der­ni­za­vi­mas“, pri­tai­kant ne­įga­lių­jų reik­mėms. Ma­no su­pra­ti­mu, ob­jek­tas ir mū­sų, ir Kre­tin­gos sa­vi­val­dy­bės, ob­jek­tas yra ava­ri­nės būk­lės. Ob­jek­tą siū­lo­ma pri­tai­ky­ti ne­įga­lie­siems. Ma­no su­pra­ti­mu, čia yra pri­ori­te­ti­niai da­ly­kai.

Jei ne­pa­vyk­tų šian­dien pa­tvir­tin­ti, o aš ti­kiu, krei­piuo­si ir į Sei­mo na­rius, pra­šau pa­lai­ky­ti, tai lin­kė­siu jums, mi­nist­re, kan­try­bės ir sėk­mės ieš­kant va­rian­tų, kaip pa­dė­ti. Ne­su­pran­tu, kaip ga­li­ma ne­pa­dė­ti to­kiam ob­jek­tui. Aš kan­try­bės… Ga­nė­ti­nai už­si­grū­di­nau try­li­ka kar­tų kal­bė­da­mas ta te­ma ir ne­su­sto­siu, ne­pra­ra­siu vil­ties, nes nė­ra nie­ko svar­biau gy­ve­ni­me, kaip prin­ci­pin­gai gin­ti sa­vo įsi­ti­ki­ni­mus, po­zi­ci­ją ne dėl as­me­ni­nės ge­ro­vės, o dėl sa­vo gim­to kraš­to žmo­nių.

PIRMININKAS. Vy­riau­sy­bės po­zi­ci­ja dėl šio siū­ly­mo.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Tai yra sa­va­ran­kiš­koji sa­vi­val­dy­bės funk­ci­ja. Ne Vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų pro­gra­mos pro­jek­tui fi­nan­suo­ti tu­rė­tų bū­ti nau­do­ja­mos Kre­tin­gos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šos. Jam fi­nan­suo­ti nu­sta­ty­ta tvar­ka ga­lė­tų bū­ti nau­do­ja­mos Eu­ro­pos Są­jun­gos fi­nan­si­nės pa­ra­mos lė­šos, skir­tos pa­žan­gos prie­mo­nėms įgy­ven­din­ti. Pri­rei­kus Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja ga­lė­tų svars­ty­ti ga­li­my­bę skir­ti lė­šų iš jai 2023 me­tams nu­ma­to­mų asig­na­vi­mų. Šios kon­kre­čios sa­vi­val­dy­bės 2023 me­tų prog­no­zuo­ja­mos pa­ja­mos sa­va­ran­kiš­kosioms sa­vi­val­dy­bės funk­ci­joms įgy­ven­din­ti yra di­des­nės 4 mln. 600 tūkst. eu­rų, ar­ba 14,7 %, pa­ly­gin­ti su pra­ėju­siais me­tais. To­dėl siū­lo­me šiam pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ti.

PIRMININKAS. A. Ne­kro­šius pa­lai­ko pa­siū­ly­mą.

A. NEKROŠIUS (LVŽSF). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Sa­vi­val­dy­bėms tik­rai su­dė­tin­ga to­kius pro­jek­tus fi­nan­suo­ti, nes ras­ti biu­dže­te 250 tūkst. eu­rų yra ga­na ne­men­kas iš­šū­kis. Pa­pras­tai to­kie pro­jek­tai fi­nan­suo­ja­mi ar­ba vals­ty­bės, ar­ba pa­si­tel­kus Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šas. To­dėl su­ras­ti 250 tūkst. vals­ty­bės biu­dže­te, ma­nau, tik­rai nė­ra pro­ble­ma. Juo la­biau kad da­bar biu­dže­tas ga­na ge­rai su­ren­ka­mas ir tų pi­ni­gų bū­tų ga­li­ma at­ras­ti. Tie­siog pa­lai­ky­čiau ši­tą min­tį.

PIRMININKAS. R. Že­mai­tai­tis prieš.

R. ŽEMAITAITIS (LRF). Ačiū. Svei­ki­nu aš An­ta­ną, ne­re­a­lus žmo­gus. Try­li­ka kar­tų žmo­gus vis ban­do gal­va pra­skel­ti tą ak­me­nį – va­ro ir va­ro, ir va­ro. O mi­nist­rė sa­ko: čiuožk į Kre­tin­gą, au­gink ba­na­nus, po­mi­do­rus, cu­ki­ni­jas, bak­la­ža­nus, so­de už­si­dirb­si pi­ni­gų.

Iš tik­rų­jų, ger­bia­ma mi­nist­re, ar ne­at­ro­do gė­din­gas va­rian­tas? Yra rep­re­zen­ta­ci­nis ob­jek­tas (tu­ris­tai at­plau­kia krui­zi­niais lai­vais), jūs ne­ski­ria­te 260 tūkst. pi­ni­gų, bet žy­dams ski­ria­te 37 mln. Kur jū­sų ši­tos Vy­riau­sy­bės pri­ori­te­tai, jūs man ga­li­te iš­aiš­kin­ti? Klau­si­mas yra: ant ko sta­to­ma šian­dien vals­ty­bės at­ei­tis ir ant ko sta­to­mas tu­riz­mas?

O, An­ta­nai, ne­pra­rask vil­ties dar dvi ka­den­ci­jas, ži­nok, nes tik­rai kon­ser­va­to­riai to­liau iš­dū­ri­nės mus vi­sus.

PIRMININKAS. Bal­suo­si­me dėl pa­siū­ly­mo. (Bal­sai, triukš­mas sa­lė­je)

Bal­sa­vo 47 Sei­mo na­riai: už – 46, prieš nė­ra ir tik 1 su­si­lai­kęs, bet nė­ra 71. Pa­siū­ly­mas ne­pri­im­tas.

To­liau – Sei­mo na­riai K. Vil­kaus­kas, T. Bi­čiū­nas. Pra­šom, ku­ris pri­sta­ty­si­te? K. Vil­kaus­kas.

K. VILKAUSKAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma mi­nist­re, no­riu pa­teik­ti pa­siū­ly­mą dėl Kel­mės spor­to cen­tro sa­lės sta­ty­bos, nes jau iš Vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų pro­gra­mos in­ves­tuo­ta 1 mln. eu­rų. Šį pro­jek­tą su­da­ro pen­ki eta­pai. Pa­ti sa­vi­val­dy­bė yra pri­si­dė­ju­si prie ši­to di­de­lio ir la­bai reikš­min­go jau­ni­mui spor­to ob­jek­to. Da­bar yra pra­šo­ma skir­ti lė­šų Kel­mės spor­to cen­tro sta­ty­bos an­tro ir šeš­to eta­po fi­nan­sa­vi­mui, tai yra an­tro eta­po vyk­dy­mui – ba­sei­no sta­ty­bos dar­bams, 2 mln. eu­rų, o jei­gu ne­pa­vyk­tų ras­ti lė­šų ba­sei­no sta­ty­bai, bent skir­ti lė­šų penk­to eta­po dar­bams – fut­bo­lo ir leng­vo­sios at­le­ti­kos sta­dio­no sta­ty­bai, 1 mln. 750 tūkst. eu­rų. Dė­ko­ju.

Sei­mo Pir­mi­nin­kė – Vy­riau­sy­bės po­zi­ci­ja.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Tai yra sa­va­ran­kiš­koji sa­vi­val­dy­bės funk­ci­ja, pro­jek­tui įgy­ven­din­ti tu­rė­tų bū­ti nau­do­ja­mos Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės lė­šos. Be to, pro­jek­tui fi­nan­suo­ti nu­sta­ty­ta tvar­ka ga­lė­tų bū­ti nau­do­ja­mos Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jos Spor­to plėt­ros pro­gra­mos prie­mo­nėms pla­nuo­ja­mos pa­žan­gos lė­šos ir šios sa­vi­val­dy­bės 2023 me­tų prog­no­zuo­ja­mos pa­ja­mos sa­va­ran­kiš­kosioms funk­ci­joms vyk­dy­ti di­dės dau­giau kaip 3 mln. 200 tūkst. eu­rų, ar­ba 13,2 %, pa­ly­gin­ti su pra­ėju­siais me­tais. To­dėl siū­lo­me šiam pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Ir V. Val­kiū­nas – mo­ty­vai už.

V. VALKIŪNAS (DPF). Ger­bia­mi, tie­sa, ne­la­bai ger­bia­mi val­dan­tie­ji. Jūs iš­dū­ri­nė­ja­te su­au­gu­sius, bet kuo čia dė­ti vai­kai, ba­sei­nai? Tu­rė­ki­te są­ži­nės ir pa­si­rū­pin­ki­te mū­sų at­ei­ti­mi.

PIRMININKAS. K. Ma­siu­lis – prieš.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Aš, ko­le­gos, esu kel­miš­kis pa­gal kil­mę ir man ne­la­bai kai ku­rie da­ly­kai yra pri­im­ti­ni ir su­pran­ta­mi. Man ne­su­pran­ta­ma, pa­vyz­džiui, kai ša­lia Vil­niaus yra Šir­vin­tos, ten yra ba­sei­nas, o aš kaip vil­niš­kis tu­riu va­žiuo­ti ten ir daug vil­niš­kių va­žiuo­ja­me ten, nes Vil­niu­je nė­ra kur į ba­sei­ną nu­ei­ti. Ir kaž­ko­dėl Šir­vin­to­se vai­kai ga­li bū­ti mo­ko­mi plauk­ti, Vil­niu­je ne­ga­li bū­ti mo­ko­mi.

Kaž­ko­dėl Kel­mė­je kaž­ka­da bu­vo trys mo­kyk­los, da­bar li­ko vie­na mo­kyk­la, rei­kia ten dar daug ko. Ne­se­niai skai­čiau, vėl­gi kel­miš­kiai gi­ria­si, kad sta­tys aikš­ty­ną, te­ni­so kor­tus, na, be­lie­ka dar gol­fo kor­tus ir įsi­reng­ti žir­gy­ną. Tai yra pra­ban­giau­si spor­tai, ko­kie be­ga­li bū­ti. Aš su­pras­čiau, jei­gu bū­tų kas nors to­kio pa­pras­tes­nio ra­jo­ne, la­biau­siai mirš­tan­čia­me Lie­tu­vo­je, kur nuo 14 tūkst. iki 7 tūkst. su­ma­žė­jo gy­ven­to­jų skai­čius, sta­ty­ti nau­jus ob­jek­tus. Tik­rai ne­ga­li­ma in­ves­tuo­ti to­kių in­ves­ti­ci­jų, jos tu­ri bū­ti pa­sver­tos, tu­ri bū­ti at­lik­ta kaš­tų ir nau­dos ana­li­zė. Rei­kia sta­ty­ti tuos ob­jek­tus, ku­rie sa­vi­val­dy­bei yra pa­ke­lia­mi. Ji pa­ti te­gul įver­ti­na ir pa­si­sta­to juos.

PIRMININKAS. Bal­suo­si­me dėl pa­siū­ly­mo.

Bal­sa­vo 48: už – 40, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 8. Pa­siū­ly­mas ne­pri­im­tas.

To­liau Sei­mo na­rio E. Sa­bu­čio pa­siū­ly­mas, 6 punk­tas.

E. SABUTIS (LSDPF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ne pir­mą kar­tą tei­kiu ši­tą pa­siū­ly­mą dėl biu­dže­to. Kaip ži­no­te, vals­ty­bės gy­ny­ba yra la­bai dau­giap­la­nis ir daug sri­čių ap­iman­tis klau­si­mas, tai ne tik gin­kluo­tės pir­ki­mas, ne tik ka­rių ap­mo­ky­mas, ne tik po­li­go­nai, bet ir in­fra­struk­tū­ra. Kaip ži­no­te, Jo­na­vos ra­jo­ne yra Ruk­los mies­te­lis, ku­ria­me ne vie­ną de­šimt­me­tį yra po­li­go­nas, ne vie­ną de­šimt­me­tį yra ruo­šia­mi ir Lie­tu­vos ka­rei­viai, ne vie­nus me­tus ten jau yra mū­sų są­jun­gi­nin­kų NATO ba­zė ir pa­si­ruo­ši­mas.

Šiuo me­tu su­si­du­ria­me su pro­ble­ma, kad jei­gu NATO ba­zė­je Ruk­lo­je pa­jė­gas, esan­čias ten, va­di­na­me grei­to­jo re­a­ga­vi­mo pa­jė­go­mis… De­ja, ke­lių ir su­si­sie­ki­mo in­fra­struk­tū­ra ne­lei­džia to pa­sa­ky­ti. Trūks­ta vie­no, ga­li­ma sa­ky­ti, pa­pras­to, bet ga­nė­ti­nai bran­giai kai­nuo­jan­čio da­ly­ko – tik­rai trūks­ta pa­pil­do­mų ke­lių.

Šiais me­tais bu­vo įvyk­dy­tas vie­nas ne­di­de­lis pro­jek­tas, jis lei­džia per vie­ną san­kry­žą per­vež­ti są­jun­gi­nin­kų ga­na sun­kią ka­ri­nę tech­ni­ką. Ta­čiau rei­kia dar pa­pil­do­mų ke­lių, rei­kia in­ves­ti­ci­jų. Aš tik­rai esu dė­kin­gas ir kraš­to ap­sau­gos mi­nist­rui, ir už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­rui, ir su­si­sie­ki­mo mi­nist­rui už ben­drą dar­bą su Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja, ta­čiau bet ku­riuo at­ve­ju prie Ka­ri­nio mo­bi­lu­mo fon­do ski­ria­mų lė­šų rei­kė­tų ne ma­žiau kaip 50 % pri­si­dė­ti ir Lie­tu­vos vals­ty­bei. To­dėl no­rė­čiau vi­sus jus pa­ra­gin­ti kuo grei­čiau im­tis šio pro­jek­to ir kuo grei­čiau už­tik­rin­ti dar ge­res­nę Lie­tu­vos vals­ty­bės gy­ny­bą. Ačiū.

PIRMININKAS. V. Val­kiū­nas… Tie­sa, at­si­pra­šau, prieš tai Vy­riau­sy­bės iš­va­da.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). 2023 me­tų Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mai fi­nan­suo­ti nu­ma­ty­tas 2023 me­tų ly­gis yra 543 mln. eu­rų. Be to, di­dži­ą­ją da­lį 2023 me­tų pla­nuo­ja­mų vals­ty­bės var­du pa­si­sko­lin­ti lė­šų ka­ri­nio mo­bi­lu­mo ir dvi­gu­bo nau­do­ji­mo in­fra­struk­tū­ros pro­jek­tams fi­nan­suo­ti nu­ma­to­ma skir­ti bū­tent Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos ob­jek­tams pa­pil­do­mai fi­nan­suo­ti, tai yra vals­ty­bi­nės reikš­mės ke­lių tin­klui plės­ti ir to­bu­lin­ti pri­tai­kant šį tin­klą ka­ri­niam mo­bi­lu­mui. Ta­čiau spren­di­mą dėl pa­pil­do­mų lė­šų sky­ri­mo kon­kre­čiam pro­jek­tui tu­ri pri­im­ti Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja. Ji yra at­sa­kin­ga už Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos fi­nan­sa­vi­mo lė­šų pa­skirs­ty­mą. To­dėl siū­lo­me šiam pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Ir V. Val­kiū­nas pa­si­sa­ko už pa­siū­ly­mą.

V. VALKIŪNAS (DPF). Aš, kaip pra­gy­ve­nęs Ruk­lo­je dve­jus me­tus, pa­lai­kau E. Sa­bu­čio pa­siū­ly­mą. Jūs ap­si­spręs­ki­te dėl sa­vo mi­nist­rų. Jūs sa­ko­te, kad su­si­sie­ki­mo mi­nist­ro. Koks mū­sų, Sei­mo na­rių, rei­ka­las, kad jūs ne­ga­li­te ap­si­spręs­ti, kam duo­ti, kam ne­duo­ti? Čia yra gė­da. Kvie­čiu ko­le­gas pa­lai­ky­ti pui­kų E. Sa­bu­čio pa­siū­ly­mą.

PIRMININKAS. Bal­suo­si­me dėl šio pa­siū­ly­mo. Ma­ty­si­me, kiek čia bus pa­lai­kan­čių.

Bal­sa­vo 42: už – 35, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 7. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

Sep­tin­ta­sis Sei­mo na­rių E. Sa­bu­čio ir K. Vil­kaus­ko pa­siū­ly­mas. Pra­šau pri­sta­ty­ti.

E. SABUTIS (LSDPF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ly­giai taip pat ne pir­mą kar­tą tei­kia­mas pa­siū­ly­mas. Kaip ži­no­te, sa­vi­val­dy­bių gais­ri­nės tar­ny­bos kol kas yra ne­su­jung­tos, kol kas ne­cen­tra­li­zuo­tos ir kol kas ne­per­duo­tos vals­ty­bės prie­žiū­rai, to­dėl sa­vi­val­dy­bėms ski­ria­mų lė­šų iš vals­ty­bės biu­dže­to ne­pa­kan­ka. Kai mes pri­ima­me spren­di­mus di­din­ti mi­ni­ma­lų­jį at­ly­gi­ni­mą ar­ba ki­taip keis­ti at­ly­gi­ni­mų su­dė­lio­ji­mą įvai­rioms tar­ny­boms, šiuo at­ve­ju sa­vi­val­da su­si­du­ria su pro­ble­mo­mis, nes ne­ga­li pa­ti… ne­vi­siš­kai pa­den­gia­ma iš vals­ty­bės biu­dže­to ir tu­ri pri­si­dė­ti. To­dėl šiuo at­ve­ju ir at­ly­gi­ni­mams, ir bū­ti­niau­sioms prie­mo­nėms yra pra­šo­ma 2 mln. 400 tūkst. eu­rų ki­tais me­tais bū­tent sa­vi­val­dy­bių gais­ri­nėms tar­ny­boms.

PIRMININKAS. Vy­riau­sy­bės nuo­mo­nė.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). 2023 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to pro­jek­te sa­vi­val­dy­bių prieš­gais­ri­nei funk­ci­jai vyk­dy­ti pa­pil­do­mai dar­bo už­mo­kes­čiui skir­ta 1 mln. 847 tūkst. eu­rų. Skir­ti dau­giau lė­šų nė­ra fi­nan­si­nių ga­li­my­bių, to­dėl siū­lo­me pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Ir tra­di­ciš­kai V. Val­kiū­nas re­mia pa­siū­ly­mą.

V. VALKIŪNAS (DPF). Fi­nan­sų yra, jūs tik ne­mo­ka­te val­dy­ti tų fi­nan­sų. Kuo kal­tas E. Sa­bu­tis, kuo kal­ti ki­ti Sei­mo na­riai, jei­gu jūs ne­ga­li­te su­val­dy­ti pi­ni­gų. Ge­riau in­ter­pe­liuo­ki­tės pa­tys, at­si­sta­ty­din­ki­te, at­eis ki­ti, jie su­val­dys fi­nan­sus. Gė­da jums! Pa­lai­ko­me ko­le­gos E. Sa­bu­čio pui­kų pa­siū­ly­mą.

PIRMININKAS. Bal­suo­si­me dėl šio pa­siū­ly­mo.

Bal­sa­vo 43: už – 38, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 5. Tai­gi per pu­sę va­lan­dos mes įvei­kė­me sep­tynis pa­siū­ly­mus. 45 dau­gin­da­mi iš sep­ty­nių gau­si­me apie še­šis pus­va­lan­džius. Ati­tin­ka­mai, ko­le­gos, ne­bus nė 21 va­lan­da, kai mes šian­dien baig­si­me po­sė­dį. (Bal­sai sa­lė­je) Aš kvies­čiau vi­sus pa­si­sa­kan­čius kal­bė­ti kiek įma­no­ma trum­piau, kad šiek tiek nor­ma­les­nė bū­tų po­sė­džio pa­bai­ga.

Da­bar ki­tas K. Vil­kaus­ko pa­siū­ly­mas.

K. VILKAUSKAS (LSDPF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Mie­li ko­le­gos, ger­bia­ma mi­nist­re, tei­kiu ne pir­mą kar­tą ir, ma­tyt, ne pas­ku­ti­nį kar­tą pro­jek­tą, ku­ris yra svar­bus ap­lin­ki­niams ra­jo­nams. Tai yra gy­ven­to­jų lais­va­lai­kio ir svei­ka­tin­gu­mo kom­plek­sas su tri­bū­no­mis, su di­de­le sta­dio­no aikš­te­le la­bai pui­kio­je lo­gis­ti­nė­je vie­to­je, kur ga­lė­tų ap­lin­ki­nės ko­man­dos ir jau­ni­mas tre­ni­ruo­tis ir svei­ka­tin­tis. Tam pra­šo­me vi­so la­bo 500 tūkst. eu­rų.

PIRMININKAS. Vy­riau­sy­bės po­zi­ci­ja.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Tai yra sa­va­ran­kiš­ko­ji sa­vi­val­dy­bės funk­ci­ja, ne Vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų pro­gra­mos. Pro­jek­tui įgy­ven­din­ti tu­rė­tų bū­ti nau­do­ja­mos Elek­trė­nų sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šos, taip pat pro­jek­tui fi­nan­suo­ti nu­sta­ty­ta tvar­ka ga­lė­tų bū­ti nau­do­ja­mos Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jos Spor­to plėt­ros pro­gra­mos prie­mo­nėms pla­nuo­ja­mos pa­žan­gos lė­šos. Šios sa­vi­val­dy­bės 2023 me­tų prog­no­zuo­ja­mos pa­ja­mos sa­va­ran­kiš­ko­sioms sa­vi­val­dy­bės funk­ci­joms įgy­ven­din­ti di­des­nės 3 mln. 600 tūkst. eu­rų, ar­ba 14,9 %, pa­ly­gin­ti su pra­ėju­siais me­tais, to­dėl siū­lo­me šiam pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Bal­suo­si­me dėl pa­siū­ly­mo. (Bal­sai sa­lė­je)

Bal­sa­vo 46: už – 37, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 9. Pa­siū­ly­mas ne­pri­im­tas.

Dar vie­nas Sei­mo na­rio K. Vil­kaus­ko pa­siū­ly­mas. Pra­šom.

K. VILKAUSKAS (LSDPF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma mi­nist­re, ger­bia­mi ko­le­gos, šis pa­siū­ly­mas yra ypač svar­bus, nes kal­ba­me apie Vy­tau­to Di­džio­jo pa­min­klo pa­sta­ty­mą. Tai yra tik­rai, ypač šiuo me­tu, la­bai svar­bu ir ga­lė­tų mus vi­sus su­vie­ny­ti. Tai­gi, Vy­tau­to Di­džio­jo są­jun­gos ini­cia­ty­va jau yra pa­tvir­tin­tas Tra­kų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės tech­ni­nis pro­jek­tas ir Ka­rai­mų sa­lo­je prie­šais Tra­kų sa­los pi­lį, ka­dan­gi šiais me­tais šven­čia­me Ka­rai­mų me­tus, ga­lė­tų at­si­ras­ti Vy­tau­to Di­džio­jo pa­min­klas. Jis dar la­biau pri­trauk­tų sve­čius iš už­sie­nio ša­lių ir ga­lė­tų lan­ky­tis iš vi­sos Lie­tu­vos, pri­si­min­tų mū­sų vals­ty­bin­gu­mo lop­šį – Tra­kus. Tai­gi, pra­šo­me vi­siš­kai ne­daug – tik­tai 600 tūkst. Plius ne šiems me­tams, ki­tiems me­tams, pra­šo­me kar­tu su ko­le­ge E. Ru­de­lie­ne tik­tai 100 tūkst. eu­rų.

PIRMININKAS. Vy­riau­sy­bės nuo­mo­nė.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Tai yra sa­va­ran­kiš­ko­ji sa­vi­val­dy­bės funk­ci­ja, ne Vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų pro­gra­mos. Pro­jek­tui fi­nan­suo­ti tu­rė­tų bū­ti nau­do­ja­mos Tra­kų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šos, jam fi­nan­suo­ti nu­sta­ty­ta tvar­ka ga­lė­tų bū­ti nau­do­ja­mos Eu­ro­pos Są­jun­gos fi­nan­si­nės pa­ra­mos lė­šos, skir­tos pa­žan­gos prie­mo­nėms įgy­ven­din­ti. Pri­rei­kus, Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja ga­lė­tų svars­ty­ti ga­li­my­bę skir­ti lė­šų iš jai 2023 me­tams nu­ma­to­mų asig­na­vi­mų. Tra­kų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės 2023 me­tų prog­no­zuo­ja­mos pa­ja­mos sa­va­ran­kiš­ko­sioms sa­vi­val­dy­bės funk­ci­joms įgy­ven­din­ti di­des­nės 5 mln. 500 tūkst. eu­rų, ar­ba 17,47 %, pa­ly­gin­ti su 2022 me­tais. To­dėl šiam pa­siū­ly­mui siū­lo­me ne­pri­tar­ti.

PIRMININKAS. A. Ne­kro­šius – už.

A. NEKROŠIUS (LVŽSF). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ne­su­pran­tu ši­tos val­dan­čio­sios dau­gu­mos, ne­ski­ria lė­šų skry­džio per At­lan­tą ju­bi­lie­jui, 90-me­čiui, da­bar ir­gi ne­no­ri skir­ti Vy­tau­to pa­min­klui. Tai kur din­go tas pa­trio­tiz­mas? Aš ma­nau, kad tik­rai ga­li­ma at­ras­ti tų lė­šų ir pa­rem­ti ši­tą pui­kų pro­jek­tą.

PIRMININKAS. Bal­suo­ja­me dėl pa­siū­ly­mo.

Bal­sa­vo 47 Sei­mo na­riai: už – 42, prieš – 1, su­si­lai­kė 4. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

Yra Sei­mo na­rio A. Ne­kro­šiaus… Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo? Vie­ną re­pli­ką duo­siu, bet iš kar­to pa­sa­kau, kad tau­py­da­mas lai­ką po­sė­džio pir­mi­nin­kas tu­ri tei­sę re­pli­kuo­ti ne­su­teik­ti žo­džio. Aš po to ta tei­se nau­do­siuo­si.

E. SABUTIS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. La­bai trum­pa re­pli­ka. Aš gal­būt pa­siū­ly­mą tu­riu mi­nist­rei. Jei­gu dar 3 va­lan­das rei­kės sto­vė­ti, tai tik­rai ga­li­ma at­si­sės­ti, nes pra­ei­tais me­tais tik­rai ji sė­dė­da­ma at­li­ko vi­są pro­ce­dū­rą. Ne­bent ji pa­ti no­ri sto­vė­ti. Ačiū.

PIRMININKAS. Mi­nist­rė pa­si­rin­ko sto­vė­ji­mą. Gal­būt tai įpa­rei­gos jus trum­piau kal­bė­ti, ma­tant sto­vin­čią mi­nist­rę.

Da­bar kom­plek­si­nis Sei­mo na­rio A. Ne­kro­šiaus pa­siū­ly­mas. Vi­sus punk­tus pri­sta­ty­si­te iš kar­to? Aš ne­ri­bo­siu lai­ko, nes čia įfor­min­ta kaip vie­nas pa­siū­ly­mas.

A. NEKROŠIUS (LVŽSF). Dė­kui, pir­mi­nin­ke. Tik­rai ža­dė­jau įsi­klau­sy­ti į jū­sų pa­siū­ly­mą pri­sta­ty­ti tik vie­ną kom­plek­są. Tik vie­ną pas­ku­ti­nių siū­ly­mų, ku­ris yra tei­kia­mas su ki­tais Sei­mo na­riais, pri­sta­tys ger­bia­ma R. Baš­kie­nė, o vi­sus ki­tus no­rė­čiau aš įvar­din­ti.

Pir­miau­sia no­rė­čiau pra­šy­ti Vy­riau­sy­bės skir­ti 30 tūkst. eu­rų Ra­sei­nių… (Bal­sai sa­lė­je) …300 tūkst. eu­rų ba­sei­no sta­ty­bai Ra­sei­nių mies­te, pir­ma­jam eta­pui įgy­ven­din­ti. Ant­ras siū­ly­mas – 170 tūkst. eu­rų Ra­sei­nių li­go­ni­nės Pa­lai­ko­mo­jo gy­dy­mo ir slau­gos sky­riaus in­fra­stru­ktū­rai, ma­te­ria­li­nei ba­zei at­nau­jin­ti. 850 tūkst. eu­rų su tru­pu­čiu Ario­ga­los gim­na­zi­jos spor­to sta­dio­no sta­ty­bai. 3 mln. eu­rų su tru­pu­čiu Ra­sei­nių ra­jo­no kū­no kul­tū­ros ir spor­to cen­tro sta­dio­nui at­nau­jin­ti. 460 tūkst. eu­rų Lie­tu­vos par­ti­za­nų me­mo­ria­lo in­for­ma­ci­nio cen­tro vi­daus eks­po­zi­ci­jai įreng­ti Kryž­kal­ny­je.

Taip pat skir­ti 2 mln. eu­rų Ra­sei­nių ra­jo­no kraš­to ke­liams, ku­rių ba­las yra dau­giau ne­gu 3, va­di­na­ma­sis pra­stu­mo in­dek­sas. To­liau, skir­ti 3 mln. eu­rų Ra­sei­nių ra­jo­no kul­tū­ros cen­trui Ra­sei­niuo­se, Vy­tau­to Di­džio­jo gat­vė­je 10, re­konst­ruo­ti, dėl in­flia­ci­jos iš­au­gu­sioms kai­noms pa­deng­ti. Taip pat 1 mln. 500 tūkst. eu­rų ap­žval­gos bokš­to sta­ty­bai Du­by­sos re­gio­ni­nia­me par­ke prie Ly­du­vė­nų ge­le­žin­ke­lio til­to. 50 tūkst. eu­rų elek­tro­mo­bi­liams įkrau­ti skir­tai in­fra­struk­tū­rai įreng­ti lan­ky­ti­no­se vie­to­se Ra­sei­nių, Ario­ga­los, Vi­duk­lės, Ši­lu­vos, Be­ty­ga­los mies­tuo­se. Taip pat skir­ti 300 tūkst. eu­rų Ra­sei­nių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ko­lek­ty­vi­niams ap­sau­gos sta­ti­niams ir slėp­tu­vėms re­no­vuo­ti ar įreng­ti. Taip pat skir­ti 750 tūkst. eu­rų vie­šų­jų bib­lio­te­kų fon­dams for­muo­ti. Ir skir­ti 244 tūkst. eu­rų Ra­sei­nių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės val­do­moms įmo­nėms sau­lės elek­tri­nėms ant sto­gų įsi­gy­ti ar įsi­reng­ti.

Bent vie­nam iš ši­tų siū­ly­mų kvie­čiu pri­tar­ti. O jei­gu ne­pa­vyks, kvie­čiu Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ją pa­ban­dy­ti su­ras­ti prie­mo­nių iš ki­tų fon­dų, eu­ro­pi­nių ir pa­na­šiai. La­bai ačiū.

PIRMININKAS. Vy­riau­sy­bės nuo­mo­nė dėl šio kom­plek­si­nio pa­siū­ly­mo.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Dau­gu­ma iš­var­din­tų pa­siū­ly­mų yra vis dėl­to už­tik­ri­na­mos sa­vi­val­dy­bės sa­va­ran­kiš­ko­sios funk­ci­jos. Tad ne Vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų pro­gra­mos pro­jek­tai tu­rė­tų bū­ti įgy­ven­di­na­mi nau­do­jant Ra­sei­nių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šas. Taip pat ati­tin­ka­mų mi­nis­te­ri­jų, ku­rios ku­ruo­ja tas sri­tis, Eu­ro­pos Są­jun­gos fi­nan­si­nės pa­ra­mos lė­šų, ku­rios yra kon­kre­čioms pa­žan­gos prie­mo­nėms įgy­ven­din­ti, bū­tų ga­li­ma skir­ti, ta­čiau rei­kia žiū­rė­ti pa­gal kiek­vie­ną at­ski­rai. At­kreip­ti­nas dė­me­sys, kad šios sa­vi­val­dy­bės 2023 me­tų prog­no­zuo­ja­mos pa­ja­mos sa­va­ran­kiš­ko­sioms sa­vi­val­dy­bėms funk­ci­joms įgy­ven­din­ti di­des­nės 3 mln. 700 tūkst. eu­rų, ar­ba be­veik 15 %, pa­ly­gin­ti su 2020 me­tais.

Kal­bant apie elek­tro­mo­bi­lių in­fra­struk­tū­ros įren­gi­mą, siū­lo­me kreip­tis į Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ją dėl fi­nan­si­nės pa­ska­tos elek­tro­mo­bi­lių in­fra­struk­tū­rai įreng­ti, nes bus fi­nan­suo­ja­ma iš „Nau­jos kar­tos Lie­tu­va“ pla­no, ta­čiau dėl kon­kre­čių vie­tų tu­rė­tu­mė­te kreip­tis į Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ją.

Dėl ci­vi­li­nės sau­gos ir ko­lek­ty­vi­nės ap­sau­gos sta­ti­nių ar­gu­men­tai jau bu­vo iš­sa­ky­ti, kai bu­vo svars­to­mas L. Girs­kie­nės pa­siū­ly­mas ir jam bu­vo ne­pri­tar­ta. Taip pat dėl sau­lės elek­tri­nių įren­gi­mo siū­lo­me kreip­tis į Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ją ir teik­ti pa­raiš­ką prie­mo­nei „Ener­gi­jos var­to­ji­mo efek­ty­vu­mą di­di­nan­čios prie­mo­nės vie­šuo­siuo­se cen­tri­nės val­džios pa­sta­tuo­se, in­di­vi­du­a­liuo­se gy­ve­na­muo­siuo­se na­muo­se ir įmo­nė­se“ įgy­ven­din­ti, ji yra fi­nan­suo­ja­ma iš Mo­der­ni­za­vi­mo fon­do lė­šų, to­dėl šiems pa­siū­ly­mams Vy­riau­sy­bė siū­lo ne­pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Dėl mo­ty­vų V. Val­kiū­nas už.

V. VALKIŪNAS (DPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke Jur­gi. A. Ne­kro­šius yra la­bai rim­tas Sei­mo na­rys ir vi­si jo pa­siū­ly­mai yra pa­sver­ti ir ra­cio­na­lūs ir tu­ri bū­ti mums gė­da vi­siems Sei­mo na­riams, kad Ra­sei­niuo­se, to­kia­me di­de­lia­me mies­te, nė­ra ba­sei­no, nė­ra kur vai­kus mo­ky­ti plauk­ti. Pas­kui mes skun­džia­mės, kad nu­skęs­ta vai­kai, žūs­ta. Mes tu­ri­me iš­tai­sy­ti šią gė­dą, o ne per­fut­bo­lin­ti, ger­bia­ma mi­nist­re, ki­tiems mi­nist­rams. Tai jūs ten Vy­riau­sy­bė­je su­si­tar­ki­te ir at­ei­ki­te jau su spren­di­mu Vy­riau­sy­bė­je su­si­ta­rę, o ne čia mums aiš­kin­ki­te, kad ne­ga­li­te su­si­tar­ti ir ne­skir­si­te Ra­sei­niams pi­ni­gų. Aš su­pran­tu, į tą elek­tro­mo­bi­lių pa­kro­vi­mą gal ga­li­ma kri­tiš­kai pa­žiū­rė­ti, čia pa­čios tos de­ga­li­nės, ku­rios yra pri­va­čios, te­gul ir sta­to tas elek­tro­mo­bi­lių pa­kro­vi­mo sto­te­les, čia ne Vy­riau­sy­bės rei­ka­las. O tas lė­šas, ku­rias sky­rė­te ki­tuo­se mies­tuo­se elek­tro­mo­bi­liams pa­krau­ti, tai ge­riau duo­tu­mė­te Ra­sei­niams, Bir­žams, Ku­piš­kiui ba­sei­nams sta­ty­ti.

PIRMININKAS. J. Se­jo­nie­nė – prieš.

J. SEJONIENĖ (TS-LKDF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Su vi­sa pa­gar­ba ger­bia­mam rim­tam Sei­mo na­riui A. Ne­kro­šiui ir su vi­sa ma­no mei­le Ra­sei­nių kraš­tui, ku­ris yra la­bai gra­žus ir man la­bai mie­las, bet čia vie­nam ra­jo­nui mes pra­šo­me ar­ti 10 mln. to­kiems pro­jek­tams, ku­rie tik­rai yra ne ši­to įsta­ty­mo re­gu­lia­vi­mo rei­ka­las. Aš no­riu tik pa­klaus­ti, ar tuo­se Ra­sei­niuo­se per po­rą me­tų vis­kas taip ėmė ir su­griu­vo, kad stai­ga at­si­ra­do toks lė­šų po­rei­kis?

PIRMININKAS. Bal­suo­ja­me dėl šio kom­plek­si­nio pa­siū­ly­mo.

Bal­sa­vo 45 Sei­mo na­riai: už – 38, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 7. Pa­siū­ly­mas ne­pri­im­tas.

11 len­te­lės punk­tas. Sei­mo na­rių gru­pės pa­siū­ly­mas, jį, kaip su­pran­tu, R. Baš­kie­nė pri­sta­tys.

R. BAŠKIENĖ (DFVL). Dė­ko­ju, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Mie­la mi­nist­re ir ko­le­gos, ko­le­ga A. Ne­kro­šius tei­kė ana­lo­giš­ką pa­siū­ly­mą ir mes, De­mok­ra­tų frak­ci­jos gru­pės na­riai, pra­šo­me no­rė­da­mi at­kreip­ti dė­me­sį ir ti­kė­da­mie­si, kad tik­rai nie­kas ne­abe­jo­ja, kad kny­ga yra ver­ty­bė. Į bib­lio­te­kas at­ei­na daug žmo­nių, o fon­dai sens­ta ir nau­joms kny­goms įsi­gy­ti yra ski­ria­ma la­bai la­bai ma­žai lė­šų: vie­nam gy­ven­to­jui – tik 96 cen­tai (Eu­ro­pos Są­jun­gos vi­dur­kis yra 1 eu­ras 22 cen­tai). Iš­ties po­rei­kis aki­vaiz­dus, ir bū­tent nau­jų kny­gų po­rei­kis. To­dėl ma­lo­niai pra­šo­me at­kreip­ti dė­me­sį ir į Lie­tu­vos bib­lio­te­ki­nin­kų drau­gi­jų, Lei­dė­jų aso­cia­ci­jos pra­šy­mą, to­dėl krei­pia­mės į jus pra­šy­da­mi 750 tūkst. eu­rų vi­sos Lie­tu­vos bib­lio­te­koms, kad fon­dai bū­tų at­nau­jin­ti ir juos pa­siek­tų di­des­nis kie­kis nau­jų kny­gų. Dė­ko­ju.

PIRMININKAS. Vy­riau­sy­bės nuo­mo­nė?

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos prie­mo­nė­je „Ap­rū­pin­ti bib­lio­te­kas nau­jau­sia in­for­ma­ci­ja ir do­ku­men­tais“ nu­ma­ty­ta 2 mln. 712 tūkst. eu­rų. 2023–2025 me­tų pro­gra­mai, ka­dan­gi yra tvir­ti­na­mas tri­me­tis biu­dže­tas, skir­ta pa­pil­do­mai 400 tūkst. eu­rų. To­dėl siū­lo­me šiam pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai už – S. Tu­mė­nas.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Mie­li ko­le­gos, tik­rai siū­ly­čiau pri­tar­ti šiam pra­šy­mui, nes nė­ra gra­žu, kai vis ne­pa­ve­ja­me Eu­ro­pos Są­jun­gos vi­dur­kio, kiek ski­ria­ma vie­nam gy­ven­to­jui. Eu­ro­pos Są­jun­gos vi­dur­kis yra 1 eu­ras 22 cen­tai, o mū­sų tik 1 eu­ras. No­riu pri­min­ti, kad Es­ti­jo­je dvi­gu­bai dau­giau – per 2 eu­rus vie­nam gy­ven­to­jui. Ir no­riu… Ne­ži­nau, ar mi­nist­rė ži­no, bet čia yra ir gud­ry­bė, mi­nis­te­ri­ja tru­pu­tį pa­gud­ra­vo. Per­nai šių me­tų biu­dže­te bu­vo skir­ta 500 tūkst., juos mi­nis­te­ri­ja nu­rė­žė, tai yra bib­lio­te­koms ne­sky­rė, pa­sa­ky­da­ma, kad per­ke­lia tuos pi­ni­gus į 2023 me­tų biu­dže­tą. Tai­gi tei­sy­bę rei­kė­tų at­kur­ti ir to­kių gud­ry­bių mi­nis­te­ri­jo­je ne­tu­rė­tų bū­ti. Kvie­čiu pri­tar­ti šiam pra­šy­mui.

PIRMININKAS. Bal­suo­si­me dėl šio gru­pės Sei­mo na­rių pra­šy­mo.

Bal­sa­vo 48: už – 40, prieš – 2, su­si­lai­kė 6. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

12 punk­tas, Sei­mo na­rio G. Pa­luc­ko siū­ly­mas. Pra­šau.

G. PALUCKAS (LSDPF). Ger­bia­mi ko­le­gos, aš esu pen­kis pa­siū­lęs, tai ku­ris iš ei­lės da­bar, jei­gu ga­lė­tu­mė­te, pri­min­ki­te, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ar čia jo­kio skir­tu­mo, vis tiek ne­pri­tar­si­te?

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Vals­ty­bi­nis moks­li­nių ty­ri­mų ins­ti­tu­tas.

G. PALUCKAS (LSDPF). Ačiū. Iš tie­sų, ko­le­gos, jau ant­rus me­tus mes mė­gi­na­me iš­spręs­ti la­bai pai­nią si­tu­a­ci­ją, kai vals­ty­bės tur­tas yra pa­ti­kė­tas val­dy­ti moks­li­niam ins­ti­tu­tui ir iš tų lė­šų, ku­rios skir­tos moks­li­nei veik­lai, ins­ti­tu­tas yra pri­vers­tas iš­lai­ky­ti tą tur­tą, nors tai tu­rė­tų da­ry­ti ta ins­ti­tu­ci­ja, ku­rios ba­lan­se tai yra, tai yra Eko­no­mi­kos ir ino­va­ci­jų mi­nis­te­ri­ja. Nors pra­ėju­siais me­tais bu­vo su­kur­ta dar­bo gru­pė prie Vy­riau­sy­bės ir tuos klau­si­mus nag­ri­nė­jo, per dve­jus me­tus ne­su­ge­bė­jo iš­spręs­ti šio fi­nan­sa­vi­mo klau­si­mo. To­dėl dar kar­tą pri­min­siu, pra­ėju­siais me­tais re­gist­ra­vau pa­na­šią pa­tai­są ir da­bar re­gist­ruo­ju, kad vals­ty­bės iš­lai­ko­mi eta­lo­nai, tam tik­ri stan­dar­tai, ši­lu­mos ma­to vie­ne­tai ir ki­ti da­ly­kai bū­tų tvar­kin­gai iš­lai­ko­mi ir fi­nan­suo­ja­mi iš biu­dže­to, o ne iš moks­lo įstai­gos asig­na­vi­mų. Pra­šau pri­tar­ti. Ačiū.

PIRMININKAS. Taip, da­bar Vy­riau­sy­bės iš­va­da.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Vals­ty­bi­nio moks­li­nių ty­ri­mų ins­ti­tu­to Fi­zi­nių ir tech­no­lo­gi­jos mo­ks­lų cen­trui 2023 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to pa­to­bu­lin­ta­me pro­jek­te pa­pil­do­mai nu­ma­ty­ta 3 mln. 521 tūkst. eu­rų, tai yra 27,2 % dau­giau ne­gu pra­ėju­siais me­tais. Taip pat Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­tui pa­to­bu­lin­ta­me pro­jek­te pa­pil­do­mai nu­ma­ty­ta 1 mln. 243 tūkst. eu­rų, tai yra 21,2 % dau­giau, pa­ly­gin­ti su pra­ėju­siais me­tais. To­dėl siū­lo­me šiam pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ti.

PIRMININKAS. V. Val­kiū­nas už pa­siū­ly­mą pa­si­sa­kys.

V. VALKIŪNAS (DPF). Ačiū, Jur­gi. Keis­ta, aiš­ku, gir­dė­ti, kad G. Pa­luc­kas, so­cial­de­mok­ra­tai čia bu­vo val­džio­je, va­do­va­vo… Moks­li­nių ins­ti­tu­tų yra, moks­li­nin­kų nė­ra, nes pa­ten­tų nė­ra. Čia aš kei­čiu nuo­mo­nę ir ne­pa­lai­ky­siu šio įsta­ty­mo pro­jek­to, nes jei­gu nė­ra grą­žos iš to, o yra tik pa­sta­tai ir pa­sta­tus rei­kia iš­lai­ky­ti, o moks­li­nin­kų nė­ra, aš ma­nau, kad rei­kė­tų ati­duo­ti tuos pa­sta­tus ki­tiems, ku­rie nau­din­gai pa­nau­dos. Ačiū.

PIRMININKAS. E. Gent­vi­las – prieš.

E. GENTVILAS (LSF). No­riu at­si­klaus­ti. Jei­gu kal­ban­ty­sis prieš bu­vo už­si­ra­šęs už, ar ga­liu aš at­virkš­čiai, nes ten man ne­be­li­ko vie­tos? Aš no­riu pa­si­sa­ky­ti už ši­to da­ly­ko pa­lai­ky­mą ir čia ne­pai­nio­ti…

PIRMININKAS. Ne, ta­da ne­bus ge­rai, nes Val­de­ma­ras taip pat kal­bė­jo už.

E. GENTVILAS (LSF). Ne, Val­de­ma­ras kal­bė­jo prieš. Jis pa­kei­tė nuo­mo­nę. Ge­rai. Aš pa­sa­kiau, kad aš pa­lai­kau G. Pa­luc­ko pa­siū­ly­mą, bet te­ko už­si­ra­šy­ti taip, nes V. Val­kiū­nas vi­sus su­ba­la­mū­ti­no.

PIRMININKAS. Ge­rai. Bal­suo­si­me. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti.

Bal­sa­vo 50: už – 44, prieš – 2, su­si­lai­kė 4. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

13 punk­tas. Dar vie­nas Sei­mo na­rio G. Pa­luc­ko pa­siū­ly­mas. (Bal­sai sa­lė­je) Pra­šom pa­teik­ti pa­siū­ly­mą.

G. PALUCKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ma­tau, Val­de­ma­ras ir­gi įdė­miai klau­so, to­dėl pa­si­steng­siu šį kar­tą tvir­čiau ar­gu­men­tus su­dės­ty­ti.

Ko­le­gos, Kra­šuo­nos sta­dio­no pro­jek­tas yra ypa­tin­gas tuo, jog jis yra vys­to­mas ne tik sa­vi­val­dy­bės ar vals­ty­bės in­ves­ti­ci­nė­mis lė­šo­mis, bet taip pat prie jo pri­si­de­da ir re­gio­ni­nė fut­bo­lo aka­de­mi­ja, ku­ri pi­ra­mi­dės prin­ci­pu ug­do dau­giau kaip 1 tūkst. Ute­nos kraš­to vai­kų ir tai­ko mo­der­nius fut­bo­lo spor­to al­go­rit­mus, kaip rei­kia ug­dy­ti jau­nuo­sius spor­ti­nin­kus. Tik­rai šis pro­jek­tas, ma­no gal­va ir įsi­ti­ki­ni­mu, nu­si­pel­no na­cio­na­li­nio dė­me­sio, ga­lė­tų at­ras­ti vie­tos in­ves­ti­ci­nė­je pro­gra­mo­je ir pri­si­dė­ti prie sa­vi­val­dy­bės ir pri­va­taus in­ves­ti­to­riaus fi­nan­sa­vi­mo mo­de­lio. Ačiū.

PIRMININKAS. Ir Vy­riau­sy­bės po­zi­ci­ja.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Tai yra sa­va­ran­kiš­ko­ji sa­vi­val­dy­bės funk­ci­ja. Pa­kei­tus In­ves­ti­ci­jų įsta­ty­mą, no­riu pri­min­ti, Vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų pro­gra­ma ne­bė­ra pil­do­ma. Da­bar pro­jek­tai yra fi­nan­suo­ja­mi per mi­nis­te­ri­jų pro­gra­mi­nes ei­lu­tes. Vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų pro­gra­mos pro­jek­tui įgy­ven­din­ti tu­rė­tų bū­ti nau­do­ja­mos Ute­nos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šos. Taip pat pro­jek­tui fi­nan­suo­ti nu­sta­ty­ta tvar­ka ga­lė­tų bū­ti nau­do­ja­mos Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jos Spor­to plėt­ros pro­gra­mos prie­mo­nėms pla­nuo­ja­mos pa­žan­gos lė­šos. Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja in­for­ma­vo, kad Ute­nos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė švie­ti­mo įstai­gų spor­to aikš­ty­no at­nau­ji­ni­mo pro­gra­mos lė­šo­mis fi­nan­suo­ti pa­si­rin­ko Ute­nos Aukš­ta­kal­nio pro­gim­na­zi­jos spor­to aikš­ty­ną.

Taip pat at­kreip­ti­nas dė­me­sys, kad sa­vi­val­dy­bės 2023 me­tų prog­no­zuo­ja­mos pa­ja­mos sa­va­ran­kiš­ko­sioms sa­vi­val­dy­bės funk­ci­joms įgy­ven­din­ti di­des­nės 5 mln. eu­rų, ar­ba 16 %, ly­gi­nant su pra­ėju­siais me­tais, to­dėl siū­lo­me šiam pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ti.

PIRMININKAS. V. Val­kiū­nas – už pa­siū­ly­mą.

V. VALKIŪNAS (DPF). Ačiū, Jur­gi. G. Pa­luc­kas tvir­tė­ja, kol dar per­spek­ty­vus, gal­būt ga­li­mai ir bus prem­je­ras, kas ga­li ži­no­ti. Ute­na yra ap­skri­ties mies­tas, ten nė­ra au­to­stra­dos, to nė­ra, to nė­ra. Tu­rė­ki­me gė­dą už Ute­ną ir pa­lai­ky­ki­me A. Pa­luc­ką su ge­ru jo sie­kiu. Te­gul jam se­ka­si.

PIRMININKAS. Ge­rai. Ma­ty­si­me, kaip bus su tuo pa­lai­ky­mu. Bal­suo­ja­me dėl pa­siū­ly­mo.

Bal­sa­vo 48: už – 40, prieš – 1, su­si­lai­kė 7. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

Ki­tas G. Pa­luc­ko pa­siū­ly­mas, 14 punk­tas. Pra­šau pri­sta­ty­ti.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Na­cio­na­li­nės kul­tū­ros cen­tras.

G. PALUCKAS (LSDPF). Taip, ko­le­gos, mes vi­sai ne­se­niai pri­ėmė­me įsta­ty­mo pa­tai­sas dėl dai­nų šven­čių, tu­ri­me na­cio­na­li­nį kul­tū­ros pa­vel­dą ir jį rei­kia puo­se­lė­ti. Bet, ko­le­gos, aš pri­min­siu, jog mū­sų ša­ly­je, Lie­tu­vo­je, vi­si sa­vi­veik­li­nin­kų ko­lek­ty­vai vei­kia ab­so­liu­čiai iš, sa­ky­kim, to­kių al­truis­ti­nių pa­ska­tų ir pro­fe­si­nės sa­tis­fak­ci­jos. Me­no ko­lek­ty­vų va­do­vai, skir­tin­gai nei Lat­vi­jo­je ir Es­ti­jo­je, ne­tu­ri eta­ti­nio fi­nan­sa­vi­mo, ki­taip ta­riant, tie žmo­nės, ku­rie ap­si­i­ma ki­tiems žmo­nėms pa­dė­ti at­skleis­ti sa­vo įvai­rias me­ni­nes kul­tū­ri­nes sa­vy­bes ir taip pri­si­dė­ti prie ben­dro, taip pat ir dai­nų šven­čių or­ga­ni­za­vi­mo, už tai nie­ko ne­gau­na ir pri­klau­so ab­so­liu­čiai nuo sa­vi­val­dy­bių mei­lės ir ma­lo­nės, ir fi­nan­si­nių ge­bė­ji­mų. Šiuo at­ve­ju yra pra­šo­ma skir­ti fi­nan­sa­vi­mą tam, kad bent jau sa­vi­veik­li­nin­kų me­no ko­lek­ty­vų va­do­vai ga­lė­tų tu­rė­ti bent jau da­li­nę kom­pen­sa­ci­ją, jei­gu ne dar­bo už­mo­kes­tį už sa­vo at­lie­ka­mą dar­bą, ir už­tik­rin­tų to­kios veik­los tva­ru­mą ir tęs­ti­nu­mą, kad ji ne­bū­tų at­si­tik­ti­nė. Ačiū.

PIRMININKAS. Vy­riau­sy­bės nuo­mo­nė.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Na­cio­na­li­nis kul­tū­ros cen­tras yra Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jai pa­val­di biu­dže­ti­nė įstai­ga, ku­riai asig­na­vi­mus nu­sta­to pa­ti Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja. Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos vyk­do­mai prie­mo­nei „Už­tik­rin­ti mė­gė­jų me­no veik­los ir tra­di­ci­nės kul­tū­ros tęs­ti­nu­mą, Na­cio­na­li­nio kul­tū­ros cen­tro veik­lą“ biu­dže­to pro­jek­te yra nu­ma­ty­ta 1 mln. 226 tūkst. eu­rų. Vy­riau­sy­bė siū­lo pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ti.

PIRMININKAS. R. Šar­knic­kas – už pa­siū­ly­mą.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Aš pri­ta­riu ko­le­gai G. Pa­luc­kui. At­kreip­ki­te dė­me­sį, su kiek­vie­na Dai­nų šven­te ma­žė­ja me­no ko­lek­ty­vų, tai ro­do, kad pa­ra­ma yra bū­ti­na me­no ko­lek­ty­vų va­do­vams, nes dar­bas yra la­bai su­dė­tin­gas ir sun­kus, juo­lab Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja tu­rė­tų pa­ro­dy­ti tą dė­me­sį, ne tik Na­cio­na­li­nis liau­dies kul­tū­ros cen­tras. Jie taip pat ne­gau­na to de­ra­mo fi­nan­sa­vi­mo. Kvie­čiu bal­suo­ti už.

PIRMININKAS. Tai ir bal­suo­si­me dėl šio pa­siū­ly­mo.

Bal­sa­vo 47: už – 42, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 5. Ne­pri­tar­ta pa­siū­ly­mui.

Ir dar vie­nas Sei­mo na­rio G. Pa­luc­ko pa­siū­ly­mas dėl 15 po­zi­ci­jos mū­sų len­te­lė­je.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Ne­for­ma­lio­jo su­au­gu­sių­jų švie­ti­mo…

G. PALUCKAS (LSDPF). Taip, ko­le­gos, pa­siū­ly­mas yra dėl va­di­na­mo­jo Tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­tų tin­klo. Ko­le­gos, tai yra ypač gra­žus so­cia­li­nis kul­tū­ri­nis reiš­ki­nys, kai pa­gy­ve­nę vy­res­nio am­žiaus žmo­nės at­si­sa­ko bū­ti so­cia­liai izo­liuo­ti, bu­ria­si, mo­ko­si, ki­tus mo­ko ir yra ak­ty­vūs. Tuo mes ma­ži­na­me, tie­są pa­sa­kius, ir ki­tas pro­ble­mas, kai žmo­nės su­gal­vo­ja so­cia­li­zuo­tis svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­se ar ieš­ko­ti sa­vy­je li­gų.

Pa­grin­di­nė pro­ble­ma yra ta, kad iki šiol mes ne­tu­ri­me į to­kį gra­žų reiš­ki­nį sis­te­mi­nio nor­ma­laus po­žiū­rio ir fi­nan­sa­vi­mo. Šian­dien vėl­gi kaip ir sa­vi­veik­li­niai me­no ko­lek­ty­vai pri­klau­so nuo sa­vi­val­dy­bių ma­lo­nės ir fi­nan­si­nių ga­li­my­bių, taip pat ir Tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­tų tin­klas yra pri­klau­so­mas nuo sa­vi­val­dy­bių bei ge­rų žmo­nių va­lios. Tuo tar­pu šis reiš­ki­nys tu­ri bū­ti sis­te­miš­kai tau­so­ja­mas, pri­žiū­ri­mas ir au­gi­na­mas fi­nan­suo­jant ar­ba su­da­rant ga­li­my­bę fi­nan­suo­ti pa­gal pro­jek­ti­nes pa­raiš­kas iš na­cio­na­li­nio biu­dže­to. Ko­le­gos, pra­šau pa­lai­ky­ti siū­ly­mą. Ačiū.

PIRMININKAS. Vy­riau­sy­bės po­zi­ci­ja.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Įgy­ven­di­nant Švie­ti­mo plėt­ros pro­gra­mos pa­žan­gos prie­mo­nės veik­las dėl ma­žiau mo­ky­tis lin­ku­sių vi­suo­me­nės gru­pių, tai yra sen­jo­rai, že­mes­nės kva­li­fi­ka­ci­jos, ma­žas pa­ja­mas gau­nan­tys as­me­nys, įsi­trau­ki­mo į ne­for­ma­lio­jo švie­ti­mo pro­gra­mas, šią veik­lą 2023 me­tais nu­ma­to­ma fi­nan­suo­ti iš Eu­ro­pos Są­jun­gos so­cia­li­nio fon­do lė­šų, to­dėl Vy­riau­sy­bė siū­lo šiam pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ti.

PIRMININKAS. L. Na­gie­nė pa­lai­ko pa­siū­ly­mą.

L. NAGIENĖ (DFVL). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Jau pra­ėju­siais me­tais, ger­bia­ma mi­nist­re, apie tai bu­vo dis­ku­tuo­ta ir bu­vo pa­ža­dė­ta, kad kaž­kaip sprę­si­me klau­si­mą. Jūs sa­ko­te, bus fi­nan­suo­ta, bet vi­siš­kai ne­aiš­ku, kaip bus fi­nan­suo­ta. Iš tik­rų­jų mes kal­ba­me apie mo­ky­mą­si vi­są gy­ve­ni­mą. Ska­ti­na­me mū­sų ben­druo­me­nės na­rius, jau, kaip sa­ko­ma, vy­res­nės kar­tos žmo­nes, bū­ti ak­ty­viais ben­druo­me­nės na­riais, įsi­jung­ti į ben­druo­me­nės gy­ve­ni­mą. Ly­giai taip pat ir fi­nan­si­nio raš­tin­gu­mo. Jie ne tik su­si­bu­ria, šo­ka, dai­nuo­ja, bet ly­giai taip pat ir mo­ko­si, sam­do lek­to­rius, vyks­ta pa­skai­tos. Tik­rai kvie­čiu tai pa­lai­ky­ti. Čia yra tik­rai ne­di­de­lė su­ma, 350 tūkst. eu­rų, bū­tų pa­ra­ma vi­sos Lie­tu­vos tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­tams, ska­tin­tu­me mo­ky­mą­si vi­są gy­ve­ni­mą. Ačiū.

PIRMININKAS. Bal­suo­si­me dėl pa­siū­ly­mo.

Bal­sa­vo 53 Sei­mo na­riai: už – 48, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 5. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta. Pa­ste­bė­siu, kad per va­lan­dą įvei­kė­me treč­da­lį pa­siū­ly­mų. Va­di­na­si, li­ku­sius dar 2 va­lan­das svars­ty­si­me. Po to koks pus­va­lan­dis dėl ki­tų straips­nių.

To­liau 16 punk­tas. Pa­siū­ly­mas 15 Sei­mo na­rių. Pir­ma­sis L. Sa­vic­kas, gal jis pri­sta­tys pa­siū­ly­mą. Ar L. Sa­vic­kas ne­ma­to, kad jo mik­ro­fo­nas švie­čia?

L. SAVICKAS (DFVL). La­bai ačiū. At­leis­ki­te, už­kal­bi­no val­dan­čių­jų at­sto­vai. La­bai trum­pai to­kiu at­ve­ju, nes lai­kas jau pra­bė­go. Kal­ba yra su­si­ju­si su Tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­tais ir mū­sų ben­dru sie­kiu stip­rin­ti mo­ky­mą­si vi­są gy­ve­ni­mą. Tai yra įtvir­tin­ta ir Na­cio­na­li­nia­me pa­žan­gos pla­ne su iš­kel­tais am­bi­cin­gais tiks­lais. Kon­kre­čiai apie tai kal­ba­me, mes tu­ri­me sie­kį – pa­siek­ti 8 % ro­dik­lį as­me­nų, ku­rie mo­ky­tų­si vi­są gy­ve­ni­mą. Šiuo me­tu vi­so la­bo tu­ri­me 3 %. Tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­tai – tai vie­na iš pa­grin­di­nių prie­mo­nių, re­a­liai ga­lin­čių pa­dė­ti sie­k­ti šio tiks­lo. Dėl to tik­rai kuk­lus pra­šy­mas, kad ga­lė­tu­me ju­dė­ti šio ben­dro tiks­lo link. Ačiū.

PIRMININKAS. Vy­riau­sy­bės po­zi­ci­ja.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Ar­gu­men­tai yra ana­lo­giš­ki, kaip iš­sa­ky­ti dėl prieš tai svars­ty­to pa­siū­ly­mo, nes yra su­si­ję su ta pa­čia te­ma. Kaip mi­nė­jau, 2023 me­tais nu­ma­to­ma fi­nan­suo­ti šias veik­las iš Eu­ro­pos so­cia­li­nio fon­do lė­šų, to­dėl pa­siū­ly­mui siū­lo­me ne­pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Ir R. Baš­kie­nė pa­lai­ko pa­siū­ly­mą.

R. BAŠKIENĖ (DFVL). La­bai trum­pas ar­gu­men­tas, nes pa­tys es­mi­niai mo­ty­vai bu­vo iš­sa­ky­ti. Mie­li ko­le­gos, sa­vo rin­ki­mi­nė­se apy­gar­do­se, sa­vo mies­te­liuo­se pa­si­do­mė­ki­te, kiek daug šir­dies įde­da į Tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­tų veik­lą šie pui­kūs žmo­nės, da­ly­vau­ki­te jų ren­gi­niuo­se ir pa­jau­si­te šir­di­mi. Tad ki­tą kar­tą tik­riau­siai spau­si­te myg­tu­ką „už“. O ir da­bar ti­kiuo­si, kad bal­suo­si­te.

PIRMININKAS. Da­bar ir pa­ma­ty­si­me, kiek bus bal­suo­jan­čių. Kvie­čiu bal­suo­ti.

Bal­sa­vo 49 Sei­mo na­riai: už – 45, prieš – 1, su­si­lai­kė 3. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

17 punk­tas. Sei­mo na­rio G. Pa­luc­ko pa­siū­ly­mas.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Ne­įga­lių­jų pa­te­ki­mas į pa­tal­pas.

G. PALUCKAS (LSDPF). Ko­le­gos, čia iš vi­sų ma­no pa­siū­ly­mų epo­pė­jos pats įdo­miau­sias, tie­siog kul­mi­na­ci­ja. Po in­ten­sy­vaus su­si­ra­ši­nė­ji­mo su Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­tu dėl pa­te­ki­mo į jų pa­tal­pas Ute­nos sky­riu­je. Klau­si­mo es­mė ar­ba ver­tė yra 21 tūkst. eu­rų. Pa­ra­šius į de­par­ta­men­tą, sa­ko, ži­no­te, pi­ni­gų ne­tu­ri­me. Ge­rai. Nu­ma­ty­si­te ki­tų me­tų biu­dže­te? Mė­gin­si­me. Vėl raš­tas. Tu­ri­te pi­ni­gų? Ne, biu­dže­te ne­nu­ma­ty­ta. Ži­no­ki­te, mums jau ky­la min­čių pa­tiems Sei­mo na­riams nu­va­žiuo­ti ir tą pan­du­są ko­kiu nors bū­du su­rink­ti. Tie­siog pli­ko­mis ran­ko­mis. Ži­no­ki­te, ga­lų ga­le tai yra gar­bės rei­ka­las tiek mi­nis­te­ri­jos, tiek de­par­ta­men­to, tiek mū­sų Sei­mo iš­spręs­ti šį ele­men­ta­rų klau­si­mą. 21 tūkst. klau­si­mas tu­ri at­si­ras­ti Sei­mo sa­lė­je, kad kas nors į jį at­kreip­tų dė­me­sį. Bet ne­įga­lių­jų or­ga­ni­za­ci­jos Ute­no­je la­bai tie­siai ir švie­siai sa­ko: mes ne­ga­li­me pa­tek­ti į vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­ją. Tai ko ver­tos ta­da vi­sos tos in­teg­ra­ci­jos pro­gra­mos? 21 tūkst., ko­le­gos. Kvie­čiu pa­lai­ky­ti.

PIRMININKAS. Vy­riau­sy­bės po­zi­ci­ja.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Siū­lo­ma iš­spręs­ti pro­ble­mą ki­tu bū­du, tai yra Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja 2023 me­tų I ket­vir­ty­je Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­to pa­da­li­nį Ute­no­je per­kels į nau­jas pa­tal­pas, ku­rio­se jau bus įreng­tas pa­te­ki­mas į pa­tal­pas ne­įga­lie­siems, ir taip bus iš­spren­džia­ma pro­ble­ma. 2023 me­tų I ket­vir­ty­je.

PIRMININKAS. V. Val­kiū­nas – už.

V. VALKIŪNAS (DPF). Ačiū, Jur­gi. Jū­sų ko­a­li­ci­jo­je daug li­be­ra­lų, to­dėl pa­ta­riu dau­giau at­vi­rų du­rų die­nų tai­ky­ti vi­siems mig­ran­tams, ir ta­da iš­si­spręs tie klau­si­mai, ir lė­šų mi­ni­mi­zuo­si­me dar dau­giau.

PIRMININKAS. K. Ma­siu­lis – prieš.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Aš už, kaip ir bu­vo pa­siū­ly­ta, kaip G. Pa­luc­kas pa­siū­lė, kad su­si­dė­tų soc­de­mai ir iš­spręs­tų tą pro­ble­mą. Tik­rai čia yra gra­žus ges­tas.

PIRMININKAS. Ge­rai, bal­suo­ja­me dėl pa­siū­ly­mo.

Bal­sa­vo 49 Sei­mo na­riai: už – 41, prieš – 1, su­si­lai­kė 7. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta. A. Ne­kro­šius dėl ve­di­mo tvar­kos.

A. NEKROŠIUS (LVŽSF). Taip, dėl ve­di­mo tvar­kos, pir­mi­nin­ke. Žiū­rint į įdė­tų kor­te­lių skai­čių su­si­da­ro įspū­dis, kad sa­lė­je ne­tu­ri­me 71 Sei­mo na­rio. Gal­būt čia be rei­ka­lo sten­gia­mės ir bal­suo­ja­me, gal­būt ga­lė­tu­mė­te vie­ną bal­sa­vi­mą ir re­gist­ra­ci­ją ar ką nors pa­da­ry­ti, pa­žiū­rė­ti, ar yra 71 Sei­mo na­rys? Ačiū.

PIRMININKAS. Šio­je mū­sų sa­lė­je to­kių ste­buk­lų ne kar­tą bū­ta. Kar­tais at­ro­do, kad la­bai daug sė­din­čių opo­zi­ci­jos pu­sė­je, bet re­gist­ruo­ja­si ir žiū­ri – nė­ra nė vie­no. Ma­nau, kad mes jau esa­me šiek tiek pri­pra­tę prie tų ste­buk­lų, gal ne­be­tik­rin­ki­me čia nie­ko.

18 punk­tas. Sei­mo na­rio A. Dumb­ra­vos pir­ma­sis pa­siū­ly­mas. Pra­šom.

A. DUMBRAVA (LVŽSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. La­bai Vi­sa­gi­nas vie­nas, ne­ga­li­ma sa­ky­ti, kad vie­nas, bet pats jau­niau­sias Lie­tu­vos mies­tas, daug jau­ni­mo. No­riu pa­dė­ko­ti pra­ei­tai Vy­riau­sy­bei, kad su­ra­do sa­vy­je jė­gų ir pi­ni­gų, kad bū­tų ir­kla­vi­mo ba­zė pa­sta­ty­ta po Lon­do­no olim­pi­nių žai­dy­nių. Ta­čiau Vi­sa­gi­no mies­tas tu­ri sta­dio­ną, ne­blo­gą sta­dio­ną, ku­rio dirb­ti­nę dan­gą reik­tų pa­keis­ti. Taip pat rei­kia pa­da­ry­ti ir van­dens nuo­te­kas nuo to sta­dio­no, taip pat lais­ty­mo įran­gą pa­sta­ty­ti, to­dėl ir pra­šo. Pra­šo­me 320 tūkst. eu­rų bū­tent šiems dar­bams at­lik­ti, kad Vi­sa­gi­no mies­to jau­ni­mas ga­lė­tų spor­tuo­ti ir pra­smin­gai leis­ti lais­va­lai­kį. La­bai ačiū.

PIRMININKAS. Vy­riau­sy­bės nuo­mo­nė.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Tai yra sa­vi­val­dy­bės sa­va­ran­kiš­ko­ji funk­ci­ja, ne Vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų pro­gra­mos. Pro­jek­tui įgy­ven­din­ti tu­rė­tų bū­ti nau­do­ja­mos Vi­sa­gi­no sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šos, taip pat pro­jek­tui fi­nan­suo­ti nu­sta­ty­ta tvar­ka ga­lė­tų bū­ti nau­do­ja­mos Švie­ti­mo, mok­slo ir spor­to mi­nis­te­ri­jos Spor­to plėt­ros pro­gra­mos prie­mo­nėms pla­nuo­ja­mos pa­žan­gos lė­šos. Sa­vi­val­dy­bės 2023 me­tų prog­no­zuo­ja­mos pa­ja­mos sa­va­ran­kiš­ko­sioms sa­vi­val­dy­bės funk­ci­joms įgy­ven­din­ti yra di­des­nės 4 mln. eu­rų, ar­ba be­veik 20 %, pa­ly­gin­ti su pra­ėju­siais me­tais. To­dėl Vy­riau­sy­bė siū­lo šiam pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ti.

PIRMININKAS. A. Ne­kro­šius pa­rems pa­siū­ly­mą?

A. NEKROŠIUS (LVŽSF). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Fak­tiš­kai dėl dau­ge­lio siū­ly­mų mi­nis­te­ri­jos ir Vy­riau­sy­bės ar­gu­men­tai yra tie pa­tys – sa­vi­val­dy­bėms fi­nan­sa­vi­mo siū­lo­ma ieš­ko­ti kaž­kur sa­vo vi­du­je, bet re­a­liai fi­nan­sa­vi­mą ga­na su­dė­tin­ga ras­ti. To­dėl Vy­riau­sy­bės po­žiū­ris ar in­dė­lis tik­rai ga­lė­tų bū­ti reikš­min­ges­nis. Ger­bia­mo ko­le­gos A. Dumb­ra­vos siū­ly­mas tik­rai ver­tas dė­me­sio ir, ma­nau, jį rei­kė­tų pa­lai­ky­ti.

Dėl bal­sa­vi­mo. Vis dėl­to aš ne­ma­tau 71 įdė­tos kor­te­lės, tai vis dėl­to rei­kė­tų pa­si­tik­rin­ti, gal čia be rei­ka­lo bal­suo­ja­me.

PIRMININKAS. Bal­suo­si­me, ma­ty­si­me, kiek šį kar­tą bus. Kvie­čiu vi­sus ko­le­gas bal­suo­ti, kad opo­zi­ci­jai bū­tų ra­miau. Ga­li­ma gi bal­suo­ti ir juo­dai, tai yra tik re­gist­ruo­jan­tis. (Bal­sai sa­lė­je) Ne­da­rau įta­kos, kaip bal­suo­ti.

Bal­sa­vo 48: už – 39, prieš – 1, su­si­lai­kė 8. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

19 punk­tas – ki­tas A. Dumb­ra­vos pa­siū­ly­mas. Pra­šau jį pa­teik­ti.

A. DUMBRAVA (LVŽSF). Ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke, ger­bia­ma mi­nist­re, ma­no dar du siū­ly­mai bu­vo dėl at­si­nau­ji­nan­čių ener­gi­jos šal­ti­nių pa­nau­do­ji­mo ska­ti­ni­mo, ap­lin­kai pa­lan­kių tech­no­lo­gi­jų die­gi­mo. Sen­jo­rų die­nos cen­tro kū­ri­mas ge­ri­na gy­ve­ni­mo ko­ky­bę pa­sie­nio re­gio­nuo­se, taip pat Vi­sa­gi­ne. Bu­vo du siū­ly­mai, aš siū­lau už juos ne­bal­suo­ti, nes ne­ma­tau pra­s­mės. Ačiū.

PIRMININKAS. Au­to­rius at­si­i­ma pa­siū­ly­mus, ne­pra­šo bal­suo­ti. Ačiū už su­tau­py­tą lai­ką. Ta­da 21 punk­tas – Sei­mo na­rio J. Var­ka­lio pa­siū­ly­mas. Ger­bia­mas Jo­nai Var­ka­ly, jū­sų pa­siū­ly­mas, pri­sta­ty­ki­te jį.

J. VARKALYS (LSF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. No­rė­čiau pri­sta­ty­ti pa­siū­ly­mą dėl Plun­gės ra­jo­no Ku­lių gim­na­zi­jos. Ji pa­sta­ty­ta 1957 me­tais ir re­konst­ruo­ja­ma jau bent pen­ke­rius me­tus. Re­konst­ruk­ci­ja iš tik­rų­jų tu­rė­tų bū­ti už­baig­ta, jei­gu bū­tų at­si­žvelg­ta į šį pa­siū­ly­mą, 2023 me­tais. Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė šiam ob­jek­tui už­baig­ti 2023 me­tais pla­na­vo skir­ti 200 tūkst. eu­rų.

Ger­bia­ma mi­nist­re, pra­šo­me ras­ti ga­li­my­bę pa­skir­ti šiam ob­jek­tui už­baig­ti 410 tūkst. eu­rų, kad už­tik­rin­tu­me sa­ni­ta­ri­nes są­ly­gas mo­kyk­lo­je, gim­na­zi­jo­je, ir taip pat sau­gą, nes ten yra elek­tri­fi­ka­ci­jos, van­den­tie­kio ir ki­tų da­ly­kų, ku­rie tik­rai ke­lia pa­vo­jų dir­ban­čiam per­so­na­lui ir be­si­mo­kan­tiems gim­na­zis­tams. Ačiū.

PIRMININKAS. Iš­klau­sy­si­me Vy­riau­sy­bės nuo­mo­nę.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Šiam ne Vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų pro­gra­mos pro­jek­tui fi­nan­suo­ti iš Švie­ti­mo, spor­to ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos do­ta­ci­jų sa­vi­val­dy­bėms tur­tui įsi­gy­ti nu­ma­ty­ta 2023 me­tais 469 tūkst. eu­rų, taip pat ati­tin­ka­mai asig­na­vi­mai 2024 ir 2025 me­tais, to­dėl pa­pil­do­miems pa­kei­ti­mams siū­lo­me ne­pri­tar­ti.

PIRMININKAS. V. Val­kiū­nas re­mia pa­siū­ly­mą.

V. VALKIŪNAS (DPF). Taip, ačiū, Jur­gi. J. Raz­ma džiau­gia­si Sei­mo ste­buk­lais. Ta­čiau jau pri­pra­to ir ta­po ne­be ste­buk­lais, o kas­die­ny­be. Blo­gai, kai ste­buk­lai tam­pa kas­die­ny­be, ne­be­tu­ri­me ste­buk­lų. Aš ma­nau, Plun­gės gim­na­zi­jos mo­ki­niai ir mo­ky­to­jai no­ri, kad bū­tų tas ste­buk­las, kad gim­na­zi­jos ne­už­da­ry­tų dėl sa­ni­ta­ri­nių są­ly­gų, o kad ji kles­tė­tų, kad mo­ki­niai ge­rai mo­ky­tų­si, mo­ky­to­jai bū­tų mo­ty­vuo­ti. To­dėl rei­kia pa­lai­ky­ti la­bai ge­rą J. Var­ka­lio pa­siū­ly­mą.

PIRMININKAS. Ge­rai, bal­suo­si­me da­bar už tą ge­rą pa­siū­ly­mą.

Bal­sa­vo 49: už – 47, prieš – 1, su­si­lai­kė 1. Pa­siū­ly­mas ne­pa­rem­tas.

To­liau Sei­mo na­rio A. Ve­ry­gos kom­plek­si­nis pa­siū­ly­mas. Kvie­čiu pri­sta­ty­ti vi­sus to pa­siū­ly­mo punk­tus.

A. VERYGA (LVŽSF). Dė­ko­ju, pir­mi­nin­ke. Ma­no siū­ly­mas yra su­si­jęs su svei­ka­tos ap­sau­ga. Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­te dar svars­tant pir­mi­nį biu­dže­to va­rian­tą bu­vo pa­mi­nė­ta, kad trūks­ta 16 mln. eu­rų tam tik­roms la­bai svar­bioms sri­tims fi­nan­suo­ti. Po ko­rek­ci­jų da­lis tų lė­šų bu­vo ras­ta, bet tik­rai ne vi­sos. To­dėl ma­no siū­ly­me yra siū­lo­ma skir­ti pa­pil­do­mai 8 mln. 212 tūkst. eu­rų Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai, juos pa­skirs­tant to­kioms sri­tims. Tai yra 2 mln. eu­rų skir­ti pa­pil­do­mai pa­cien­tų pa­vė­žė­ji­mo plat­for­mai vys­ty­ti, nes bu­vo pa­mi­nė­ta, kad tik da­lis pi­ni­gų yra ras­ta ir tai iš eu­ro­pi­nių lė­šų, kas už­truks, o tos plat­for­mos rei­kia da­bar. Taip pat 742 tūkst. eu­rų ap­mo­kė­ti už emb­rio­nų sau­go­ji­mą, 2 mln. 600 tūkst. eu­rų dar­bo už­mo­kes­čio fon­dui Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai pa­val­džių įstai­gų dar­buo­to­jams, nes ži­no­me, koks yra di­džiu­lis dar­buo­to­jų trū­ku­mas jau da­bar ten. Jis ir per ko­vi­dą bu­vo aiš­kiai ma­to­mas. Taip pat 591 tūkst. eu­rų SAM pa­val­džioms įstai­goms iš­lai­ky­ti. 1 mln. 204 tūkst. eu­rų vals­ty­bės me­di­ci­nos re­zer­vui pa­pil­dy­ti. Tai tik­rai yra san­ty­ki­nai sim­bo­li­nė su­ma, ži­nant, kad tu­ri vals­ty­bė vis­gi ruoš­tis ir iš­orės grės­mėms. 174 tūkst. eu­rų nau­jų vais­tų re­gist­ra­ci­jai Lie­tu­vo­je ir įtrauk­ti juos į kom­pen­sa­vi­mo sis­te­mą. 840 tūkst. eu­rų že­mo slenks­čio pa­slau­goms fi­nan­suo­ti.

Tik­rai vi­sos sri­tys yra la­bai svar­bios. Tik­rai pa­si­žiū­rė­jo­me biu­dže­tų su­ly­gi­ni­mą, vis­gi jos ne vi­sos yra pa­deng­tos. Kvie­čiu pri­tar­ti šiam siū­ly­mui.

PIRMININKAS. Vy­riau­sy­bės nuo­mo­nė.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Bū­tų ga­li­ma sa­ky­ti, kad Vy­riau­sy­bė pri­ta­rė iš da­lies, jei­gu jūs bū­tu­mė­te at­krei­pęs dė­me­sį į tuos spren­di­mus, ku­rie bu­vo pa­da­ry­ti re­gist­ruo­jant an­trą biu­dže­to pro­jek­tą. Tarp pir­mo ir an­tro biu­dže­to svars­ty­mo Sei­me bu­vo Vy­riau­sy­bė­je pri­tar­ta trims pa­kei­ti­mams iš jū­sų iš­var­din­tų sep­ty­nių, tai yra 742 tūkst. eu­rų ap­mo­kė­ti už emb­rio­nų sau­go­ji­mą, 1 mln. 204 tūkst. vals­ty­bės me­di­ci­nos re­zer­vui pa­pil­dy­ti bei 840 tūkst. eu­rų že­mo slenks­čio pa­slau­goms fi­nan­suo­ti. Ka­dan­gi Vy­riau­sy­bė tu­rė­jo trak­tuo­ti jū­sų pa­siū­ly­mą kaip pa­siū­ly­mą dėl jau an­tro biu­dže­to va­rian­to, tai tie­siog spren­di­mas yra ne­pri­tar­ti. Tie­siog at­kreip­ti­nas dė­me­sys, kad da­lis šių spren­di­mų jau yra at­liep­ta re­gist­ruo­jant an­trą biu­dže­to va­rian­tą, to­dėl šiam kon­kre­čiam pa­siū­ly­mui Vy­riau­sy­bė siū­lo ne­pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Bal­suo­si­me dėl šio pa­siū­ly­mo.

Bal­sa­vo 49: už – 41, prieš – 1, su­si­lai­kė 7. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

23 punk­tas. De­vy­nių Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mas. Kaip su­pran­tu, L. Na­gie­nė, įra­šy­ta pir­mo­ji, čia pri­sta­tys. Pra­šau.

L. NAGIENĖ (DFVL). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma mi­nist­re, kal­bė­siu apie Lie­tu­vos Res­pub­li­kos teis­mus. Re­a­liai yra pra­šy­mas skir­ti pa­pil­do­mai dar­bo už­mo­kes­čiui – ne tei­sė­jams, bet, ak­cen­tuo­ju, teis­mų pa­dė­jė­jų pa­rei­gy­bei. Mes da­bar ži­no­me, kad žen­kliai di­dė­ja mi­ni­ma­lio­ji mė­ne­si­nė al­ga, tai jų at­ly­gi­ni­mas vi­siš­kai be­veik ne­si­skirs re­a­liai nuo tech­ni­nio per­so­na­lo, ku­ris už­dirbs mi­ni­ma­li­ą­ją mė­ne­si­nę al­gą. Ir paš­to pa­slau­goms. Jau 2022 me­tais vi­są 1 mln. eu­rų jie yra įsi­sko­li­nę paš­tui. Tai dar trūk­tų 500 tūkst. Tai iš vi­so pra­šo­me 1 mln. 365 tūkst. skir­ti pa­pil­do­mai Lie­tu­vos Res­pub­li­kos teis­mams. Ačiū.

PIRMININKAS. Vy­riau­sy­bės nuo­mo­nė.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Pa­to­bu­lin­ta­me įsta­ty­mo pro­jek­te bu­vo skir­ta pa­pil­do­mai 500 tūkst. eu­rų paš­to pa­slau­goms. Iš vi­so 2023 me­tais pa­pil­do­mai paš­to pa­slau­goms nu­ma­ty­ta 2 mln. eu­rų. Taip pat 2023 me­tų biu­dže­to pro­jek­te teis­mams pa­pil­do­mai nu­ma­ty­ta 3 mln. 500 tūkst. eu­rų mi­ni­ma­lia­jai mė­ne­si­nei al­gai, ba­zi­niam dy­džiui, dar­buo­to­jų pa­gal dar­bo su­tar­tis že­miau­siems ko­e­fi­cien­tams pa­di­din­ti bei prie­dams už tar­ny­bos Lie­tu­vos vals­ty­bei sta­žą mo­kė­ti ir Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so 140 straips­nio pa­kei­ti­mui įgy­ven­din­ti už­tik­ri­nant pa­pil­do­mą apy­lin­kių teis­mų bu­dė­ji­mą. Skir­ti dau­giau šiuo me­tu nė­ra fi­nan­si­nių ga­li­my­bių, to­dėl siū­lo­me pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ti.

PIRMININKAS. At­si­ra­do kal­ban­čių dėl mo­ty­vų. L. Girs­kie­nė už pa­siū­ly­mą.

L. GIRSKIENĖ (LVŽSF). Iš tie­sų jau ne­be­juo­kin­ga da­ro­si dėl si­tu­a­ci­jos pro­ku­ra­tū­ro­je, tei­s­muo­se ir ki­tur, pas mus pra­dė­jo vaikš­čio­ti tei­sė­jai su įvai­riais skun­dais, kad net tech­ni­nės bū­k­lės pa­sta­tai ne­be­ati­tin­ka. Ne­gi ne­įma­no­ma biu­dže­te ras­ti ne­di­de­lės su­mos, kad bent tru­pu­tė­lį ta si­tu­a­ci­ja pa­ge­rė­tų. Tiek dar­bo už­mo­kes­tis, tiek su­si­kau­pu­sios sko­los, tiek pa­di­dė­ju­sios elek­tros ener­gi­jos ir šil­dy­mo są­skai­tos ir taip pat tech­ni­nei pa­sta­tų būk­lei at­sta­ty­ti, kad bū­tų ga­li­ma juos eks­plo­a­tuo­ti.

Aš siū­lau pa­lai­ky­ti Sei­mo na­riams ši­tą pa­siū­ly­mą, at­si­žvelg­ti į tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jų prašy­mą.

PIRMININKAS. Bal­suo­si­me dėl šio pa­siū­ly­mo.

Bal­sa­vo 53: už – 45, prieš – 1, su­si­lai­kė 7. Ne­pri­tar­ta pa­siū­ly­mui.

Da­bar to­liau, dėl 24 ir 25 yra Sei­mo na­rio J. Baub­lio pa­siū­ly­mai. Pra­šy­siu au­to­rių in­for­muo­ti, ar pra­šy­si­te bal­suo­ti at­ski­rai, ar kar­tu dėl abie­jų.

J. BAUBLYS (LSF). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma mi­nist­re, Va­rė­nos „Ąžuo­lo“ gim­na­zi­ja yra vie­na di­džiau­sių sa­vi­val­dy­bės mo­kyk­lų ir vie­nin­te­lė gim­na­zi­ja Va­rė­nos mies­te. Gim­na­zi­jos pa­sta­tai yra se­nos sta­ty­bos, 1966–1969 me­tų sta­ty­bos, to­dėl jų eks­plo­a­ta­ci­jos kaš­tai yra la­bai di­de­li. Sie­kiant pa­ge­rin­ti mo­ki­nių mo­ky­mo­si ir dar­buo­to­jų dar­bo są­ly­gas bei tau­py­ti ši­lu­mos ener­gi­jos re­sur­sus ir iš­lai­das, gim­na­zi­jos pa­sta­tus bū­ti­na re­no­vuo­ti. Siū­lau skir­ti Va­rė­nos „Ąžuo­lo“ gim­na­zi­jos pa­sta­tų mo­der­ni­za­vi­mo pro­jek­tui pa­reng­ti ir ben­dra­jai eks­per­ti­zei at­lik­ti 70 tūkst. eu­rų ir pra­šau už kiek­vie­ną at­ski­rai bal­suo­ti. Ačiū.

PIRMININKAS. V. Val­kiū­nas re­mia pa­siū­ly­mą. (Bal­sai sa­lė­je) Tie­sa, prieš tai Vy­riau­sy­bės iš­va­da.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Tai yra sa­va­ran­kiš­ko­ji sa­vi­val­dy­bės funk­ci­ja ir ne Vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų pro­gra­mos pro­jek­tui įgy­ven­din­ti tu­rė­tų bū­ti nau­do­ja­mos Va­rė­nos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šos, taip pat pro­jek­tui fi­nan­suo­ti nu­sta­ty­ta tvar­ka ga­lė­tų bū­ti nau­do­ja­mos Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jos „Tūks­tant­me­čio mo­kyk­lų“ pro­gra­mai įgy­ven­din­ti pla­nuo­ja­mos pa­žan­gos lė­šos. Sa­vi­val­dy­bės 2023 me­tų prog­no­zuo­ja­mos pa­ja­mos sa­va­ran­kiš­ko­sioms funk­ci­joms vyk­dy­ti di­des­nės be­veik 3 mln. 100 tūkst. eu­rų, ar­ba 15,5 %, pa­ly­gin­ti su 2022 me­tais, to­dėl Vy­riau­sy­bė siū­lo pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai. V. Val­kiū­nas – už.

V. VALKIŪNAS (DPF). Ačiū, Juo­zai. Aš nors ir iš Šiau­rės, bet, ko­le­gos, pa­lai­ko­me Pie­tų Lie­tu­vą, Va­rė­ną, gim­na­zi­ją, nes tai yra mo­ki­niai, tai yra sa­ni­ta­ri­nės są­ly­gos, kad ne­už­da­ry­tų Va­rė­nos gim­na­zi­jos. Pa­lai­ko­me J. Baub­lį, nes baub­liai ten gy­ve­na Pie­tų Lie­tu­vo­je, jis rū­pi­na­si sa­vo kraš­tu, to­dėl, ko­le­gos, tu­ri­me pa­lai­ky­ti Pie­tų Lie­tu­vą ir Va­rė­ną. Už gim­na­zi­ją.

PIRMININKAS. R. Že­mai­tai­tis – prieš.

R. ŽEMAITAITIS (LRF). Aš, prie­šin­gai, no­riu in­for­muo­ti ger­bia­mą ko­le­gą J. Baub­lį, kad pa­gal val­dan­čio­sios dau­gu­mos ko­a­li­ci­nį su­si­ta­ri­mą, ku­rį pa­si­ra­šė­te 2010 me­tų lap­kri­čio mė­ne­sį, Va­rė­no­je iš­vis ne­be­liks nė vie­nos gim­na­zi­jos, nu­ma­ty­ta Tūks­tant­me­čio gim­na­zi­ja. Da­bar­ti­nė mi­nist­rė ir da­bar­ti­nė prem­je­rė pla­nuo­ja te­nai pa­da­ry­ti tik­tai pro­gim­na­zi­ją, aš­tuon­me­tę ir ke­tur­me­tę. Ne­la­bai su­pran­tu, kam jūs čia dar no­ri­te skir­ti pi­ni­gų. O ge­riau­sias va­rian­tas, jei­gu jūs siū­ly­tu­mė­te, kad ten at­si­da­ry­tų Ka­ra­lie­nės Mor­tos gim­na­zi­ja ar­ba Ka­ra­lie­nė Mor­ta pri­va­čią gim­na­zi­ją ati­da­ry­tų, už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­ro žmo­nos, tik­rai pi­ni­gų bū­tų. Jums toks į prie­kį, į at­ei­tį, per­va­din­ki­te gim­na­zi­ją Ka­ra­lie­nės Mor­tos ir įsi­leis­ki­te ak­ci­nin­kus, kaip į „Ig­ni­tį“ D. Krei­vys įsi­lei­do.

PIRMININKAS. Bal­suo­ja­me dėl pa­siū­ly­mo.

Bal­sa­vo 54 Sei­mo na­riai: už – 49, prieš – 1, su­si­lai­kė 4. Ne­pri­tar­ta.

Ki­tas J. Baub­lio pa­siū­ly­mas, len­te­lės 25 punk­tas.

J. BAUBLYS (LSF). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Vi­sų pir­ma no­riu ger­bia­mam R. Že­mai­ta­čiui at­sa­ky­ti, kad ši­ta gim­na­zi­ja tik­rai bu­vo, yra ir bus. Ji – ta vie­nin­te­lė pa­lik­ta.

To­liau. Ger­bia­ma mi­nist­re, Va­rė­nos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, siek­da­ma tin­ka­mai įam­žin­ti Dai­na­vos apy­gar­dos par­ti­za­ni­nį ju­dė­ji­mą ir par­ti­za­nų va­do A. Ra­ma­naus­ko-Va­na­go at­mi­ni­mą, įgy­ven­di­na pro­jek­tą „Me­mo­ria­lo Dai­na­vos apy­gar­dos par­ti­za­nams at­min­ti Mer­ki­nės mies­te­ly­je, Va­rė­nos ra­jo­ne, su­tvar­ky­mas“. Me­mo­ria­lo te­ri­to­ri­jo­je, už­iman­čio­je apie 1,5 hek­ta­ro plo­tą, am­ži­no po­il­sio at­gu­lę apie 139 par­ti­za­nai, ry­ši­nin­kai ir jų rė­mė­jai. Yra pa­sta­ty­ta kop­ly­čia ir apie 136 kry­žių.

Šiuo me­tu tai yra di­džiau­sias te­ri­to­ri­niu at­žvil­giu me­mo­ria­las Lie­tu­vo­je par­ti­za­nams ir trem­ti­niams at­min­ti. Ta­čiau jis nė­ra de­ra­mai su­tvar­ky­tas ir pri­tai­ky­tas vie­tos ben­druo­me­nei bei tu­ris­tams iš Lie­tu­vos ir už­sie­nio lan­ky­ti. 2020 me­tais, ga­vus 50 tūkst. eu­rų fi­nan­sa­vi­mą iš vals­ty­bės biu­dže­to ir sky­rus 12 tūkst. 500 eu­rų iš sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to, bu­vo pa­reng­ti vi­so me­mo­ria­lo kom­plek­so ir mu­zie­jaus pa­sta­to tech­ni­niai pro­jek­tai bei pra­dė­ti kop­ly­čios tvar­ky­mo dar­bai. Pa­žy­mė­ti­na, kad pro­jek­tu sie­kia­ma su­kur­ti erd­vę, ku­ri rep­re­zen­tuo­tų ne tik Va­rė­nos kraš­to ar Dzū­ki­jos, bet ir Lie­tu­vos is­to­ri­ją ir par­ti­za­ni­nį ju­dė­ji­mą. To­dėl siū­lau skir­ti tęs­ti­niam pro­jek­tui „Me­mo­ria­lo Dai­na­vos apy­gar­dos par­ti­za­nams at­min­ti Mer­ki­nės mies­te­ly­je, Va­rė­nos ra­jo­ne, su­tvar­ky­mas“ 250 tūkst. eu­rų me­mo­ria­lo in­ži­ne­ri­nių sta­ti­nių re­mon­to dar­bams pra­dė­ti. Ačiū.

PIRMININKAS. Vy­riau­sy­bės nuo­mo­nė.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Tai yra sa­vi­val­dy­bės sa­va­ran­kiš­ko­ji funk­ci­ja ir ne Vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų pro­gra­mos pro­jek­tui fi­nan­suo­ti tu­rė­tų bū­ti nau­do­ja­mos Va­rė­nos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šos. Kaip mi­nė­jau, šios sa­vi­val­dy­bės prog­no­zuo­ja­mos pa­ja­mos sa­va­ran­kiš­ko­sioms funk­ci­joms vyk­dy­ti di­des­nės be­veik 3 mln. 100 tūkst. eu­rų, ar­ba 15,5 %, pa­ly­gi­nus su pra­ėju­siais me­tais, to­dėl Vy­riau­sy­bė siū­lo ne­pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Bal­suo­ja­me, nes dėl mo­ty­vų nie­kas ne­už­si­ra­šė.

Bal­sa­vo 56 Sei­mo na­riai: už – 51, prieš – 1, su­si­lai­kė 4. Ne­pri­tar­ta.

Sei­mo na­rio T. Bi­čiū­no pa­siū­ly­mas dėl 26 punk­to. Pra­šom au­to­rių pri­sta­ty­ti pa­siū­ly­mą.

T. BIČIŪNAS (LSDPF). Ačiū už su­teik­tą žo­dį. Aš tai pa­pras­tai – siū­lau lai­ky­tis įsta­ty­mo, nes Spor­to įsta­ty­mo 12 straips­ny­je yra nuo­sta­ta, nu­sta­tan­ti, kad įgy­ven­di­nant ben­dro­jo ug­dy­mo pro­gra­mas yra pri­va­lo­mos trys fi­zi­nio ug­dy­mo pa­mo­kos. Man la­bai gai­la, kad šian­dien to įsta­ty­mo mes ne vi­sai lai­ko­mės ir nė­ra nu­ma­ty­ta fi­nan­sa­vi­mo, kad 9 ir 10 kla­sė­se ta tre­čio­ji pa­mo­ka at­si­ras­tų. To­dėl aš siū­lau Vy­riau­sy­bei, Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jai nu­ma­ty­ti pa­pil­do­mus 4 mln. 680 tūkst. eu­rų, kad pri­va­lo­ma tre­čia fi­zi­nio ug­dy­mo pa­mo­ka at­si­ras­tų jau nuo ki­tų me­tų. Ačiū.

PIRMININKAS. Vy­riau­sy­bės nuo­mo­nė.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jos asig­na­vi­muo­se spor­tui fi­nan­suo­ti nu­ma­ty­ta 68 mln. 684 tūkst. eu­rų, tai iš­ties ne­ma­žos lė­šos. Ta­čiau, pri­ta­rus tre­čiai fi­zi­nio ug­dy­mo pa­mo­kai 9 ir 10 kla­sė­se nuo 2023 m. rug­sė­jo 1 d., 2024 me­tams at­si­ras­tų pa­pil­do­mas fi­nan­si­nis įsi­pa­rei­go­ji­mas jau virš 9 mln. eu­rų. Vy­riau­sy­bė siū­lo ne­pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Ir dėl mo­ty­vų už – R. Že­mai­tai­tis.

R. ŽEMAITAITIS (LRF). Iš tie­sų man yra keis­ta. Jei­gu aš prieš tai vie­ną ki­tą pa­siū­ly­mą pa­špil­kuo­da­vau, tai čia ga­na rim­tas da­ly­kas. Tiek ger­bia­ma fi­nan­sų mi­nist­rė, tiek kraš­to ap­sau­gos mi­nist­ras yra iš val­dan­čio­sios dau­gu­mos. NSG ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas yra iš val­dan­čio­sios dau­gu­mos. Kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas yra iš val­dan­čio­sios dau­gu­mos. Jūs gi pui­kiai ži­no­te, kad pas­ku­ti­nius ket­ve­rius pen­ke­rius me­tus Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja sig­na­li­zuo­ja apie jau­ni­mo ir jau­nuo­lių ne­tinkamu­mą ka­ri­nei tar­ny­bai. Jūs pui­kiai fik­suo­ja­te skai­čius, kad nuo 30 % iki 37 % šian­dien jau­ni­mas fi­ziš­kai nė­ra pa­si­ren­gęs at­lik­ti pri­va­lo­mą­ją ka­ro tar­ny­bą. Ir jūs šian­dien spren­džia­te klau­si­mą dėl 4 mln. 600 tūkst., kai KAMʼo biu­dže­tas šian­dien 2 mlrd.

Man šian­dien yra pro­tu ne­su­vo­kia­ma, apie ką jūs kal­ba­te. Jei­gu mes kal­ba­me apie svei­ką gy­ven­se­ną, kal­ba­me apie tuos jau­nuo­lius, ku­rie ga­lės gin­ti Lie­tu­vos vals­ty­bę esant pa­vo­jin­gai si­tu­a­ci­jai, mes ne­su­ge­ba­me su­ras­ti biu­dže­te 4 mln. 600 tūkst., tai klau­si­mas ta­da yra, koks tas vals­ty­bės pri­ori­te­tas? Ar jūs gal­vo­ja­te, kad me­ta­lo gelž­ga­liai ap­sau­gos mu­s, Lie­tu­vą? Ne. Me­ta­lo ga­ba­lai tik­rai mū­sų ne­ap­sau­gos. Ap­sau­gos pro­tas ir fi­zi­nė pa­reng­tis. Ir tą šian­dien aki­vaiz­džiai ma­to­te Uk­rai­no­je, ma­to­te, ko­kius ru­sai pa­lie­gu­sius sa­vo ka­riš­kius siun­čia: su ka­lio­šais, su gu­mi­niais ir vos pa­sto­vin­čius. Tai toks vaiz­das, kad jūs ne­no­ri­te, kad jau­ni­mas tu­rė­tų fi­zi­nę pa­reng­tį, bū­tų spor­tiš­kai tvir­tas ir ap­gin­tų mū­sų vals­ty­bę.

Klau­si­mas yra, koks ta­da yra pri­ori­te­tas ir koks vals­ty­bės yra tiks­las? Tik­rai kvie­čiu vi­sus bal­suo­ti už.

PIRMININKAS. Bal­suo­ja­me dėl šio pa­siū­ly­mo.

Bal­sa­vo 55 Sei­mo na­riai: už – 48, prieš – 1, su­si­lai­kė 6. Ne­pri­tar­ta.

27 punk­tas – aš­tuo­nių Sei­mo na­rių gru­pės pa­siū­ly­mas. Ma­tyt, D. Griš­ke­vi­čius jį pri­sta­tys.

D. GRIŠKEVIČIUS (DFVL). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Siū­lo­ma skir­ti 10 mln. 600 tūkst. eu­rų Šiau­lių ge­le­žin­ke­lio at­ša­kai, ve­dan­čiai į Šiau­lių re­gio­no eko­no­mi­nį maz­gą Šiau­lių LEZʼą, oro uos­tą ir Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės val­do­mas te­ri­to­ri­jos pri­ei­gas, ir kro­vos in­fra­struk­tū­rai. Ar­gu­men­tai už: tai yra tęs­ti­nis pro­jek­tas, jau pra­ėju­siais me­tais bu­vo da­lis at­ša­kos įreng­ta sa­vi­val­dy­bės ir Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos lė­šo­mis. La­bai svar­bus as­pek­tas, kad ga­vus šį fi­nan­sa­vi­mą yra pa­si­ra­šy­ta ran­gos su­tar­tis, bū­tų ga­li­ma iki ki­tų me­tų įsi­sa­vin­ti 5 mln. 500 tūkst. pa­pil­do­mo fi­nan­sa­vi­mo iš Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų, taip pat prie ki­tos pro­jek­to da­lies pri­si­de­da ir pa­ti sa­vi­val­dy­bė. Šį pro­jek­tą tik­rai pa­lai­ko Šiau­lių re­gio­no plėt­ros ta­ry­ba ir vi­sos sa­vi­val­dy­bės, esan­čios ap­skri­ty­je, bei aso­ci­juo­tos ver­slo struk­tū­ros.

Ti­kė­ti­na, kad ga­vus šią pa­ra­mą pro­jek­tas tik­rai ga­lė­tų bū­ti baig­tas ir įgy­ven­din­tas, nes ki­tu at­ve­ju, tie­siog tur­būt rei­kia pri­pa­žin­ti, ne­ga­vus šiais me­tais šios su­mos, pra­ra­dus Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šas, vėl šis pro­jek­tas įsi­šal­dy­tų dau­ge­liui me­tų į prie­kį.

PIRMININKAS. Iš­klau­sy­ki­me Vy­riau­sy­bės nuo­mo­nės.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Ka­ri­nio mo­bi­lu­mo pro­jek­tai tu­ri bū­ti pla­nuo­ja­mi cen­tra­li­zuo­tai, jų pri­ori­te­tiš­ku­mas ver­ti­na­mas vi­sos vals­ty­bės, o ne at­ski­rų sa­vi­val­dy­bių lyg­me­niu. Pro­jek­tas pir­miau­sia rei­ka­lin­gas Šiau­lių lais­vajai eko­no­mi­nei zo­nai plė­toti ir Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos ne­bu­vo iš­skir­tas kaip pri­ori­te­ti­nis. Taip pat pa­žy­mė­ti­na, kad at­si­žvel­giant į Šiau­lių LEZʼo ir pra­mo­ni­nio par­ko svar­bą Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja 2020 me­tais sky­rė 3 mln. 700 tūkst. eu­rų vals­ty­bės biu­dže­to lė­šų pro­jek­to pir­mam eta­pui, 1,4 kilometro ge­le­žin­ke­lio at­ša­kai iki Šiau­lių pra­mo­ni­nio par­ko te­ri­to­ri­jos įreng­ti. Ma­ny­ti­na, kad Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė tu­rė­tų ieš­ko­ti bū­dų pri­trauk­ti pri­va­čias in­ves­ti­ci­jas pro­jek­to ant­ram eta­pui įgy­ven­din­ti ar­ba įver­tin­ti ga­li­my­bę pa­nau­do­ti nau­jo 2021–2027 me­tų lai­ko­tar­pio Eu­ro­pos Są­jun­gos fon­do in­ves­ti­ci­jas ver­slo ap­lin­kai ge­rin­ti, to­dėl Vy­riau­sy­bė siū­lo ne­pri­tar­ti.

PIRMININKAS. S. Tu­mė­nas – už.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Ačiū. Ger­bia­mi tau­tos at­sto­vai, šios ge­le­žin­ke­lio at­ša­kos rei­kia ne D. Griš­ke­vi­čiui, ne R. Baš­kie­nei ar S. Tu­mė­nui. Jos rei­kia ne tik Šiau­liams, o jos rei­kia vi­sai Lie­tu­vai ir vi­soms vals­ty­bėms NATO na­rėms. Aš no­riu pri­min­ti, ką sa­kiau per biu­dže­to svars­ty­mą, kad ne­tur­tin­gas mo­ka du kar­tus. Jau bu­vo vie­na ga­li­my­bė, jei­gu vals­ty­bė bū­tų in­ves­ta­vu­si į ši­tą ge­le­žin­ke­lio at­ša­ką, bū­tų su­grį­žę pi­ni­gai, kai ka­riuo­me­nė trau­kė­si iš Af­ga­nis­ta­no. Ly­giai tiek pat lė­šų bū­tų ga­vęs Šiau­lių mies­tas ir vals­ty­bė. Tai­gi šia at­ša­ka bū­tų ga­be­na­mi kro­vi­niai ir tai­kūs, ir tie, ku­rie ga­ran­tuo­ja tai­ką. Ši at­ša­ka ve­da į eko­no­mi­nį maz­gą, Šiau­lių LEZʼą ir Šiau­lių oro uos­tą, kaip pa­sa­kė mi­nist­rė, bet ji ypač svar­bi ir Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei, ir NATO vals­ty­bėms. Šių die­nų kon­teks­te tą no­rė­čiau pa­brėž­ti, nes at­eis mo­men­tas, kai gai­lė­si­mės, kad tos at­ša­kos nė­ra. Ačiū. Kvie­čiu pri­tar­ti šiam pro­jek­tui.

PIRMININKAS. Bal­suo­si­me dėl šio pa­siū­ly­mo.

Bal­sa­vo 53: už – 48, prieš – 1, su­si­lai­kė 4. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

28 punk­tas. Tri­jų Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mas. Z. Bal­čy­tis tur­būt pri­sta­tys.

Z. BALČYTIS (DFVL). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma mi­nist­re, ma­no pir­mas pa­siū­ly­mas bus apie vals­ty­bi­nės reikš­mės kraš­to ke­lią, tai yra Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klai­pė­da. Jis yra res­pub­li­ki­nis ir ja­me vyks­ta ypač in­ten­sy­vus eis­mas. Šio ke­lio iš­as­fal­ta­vi­mas su­da­ry­tų di­de­les prie­lai­das eko­no­mi­niam vys­ty­mui­si, kai­my­ni­nių re­gio­nų pro­gre­sui ir, aiš­ku, dar­bo rin­kos plėt­rai. Vi­sa tai duo­tų di­de­lę nau­dą ir pa­čiai vals­ty­bei. Šiam ke­liui su­re­mon­tuo­ti ir at­sta­ty­ti at­ski­rais eta­pais rei­kė­tų 7 mln. 900 tūkst. eu­rų. To­dėl la­bai pra­šau pri­tar­ti ir skir­ti lė­šų šiam pro­jek­tui už­baig­ti. Ačiū.

PIRMININKAS. Vy­riau­sy­bės nuo­mo­nė.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). 2023 me­tų Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mai fi­nan­suo­ti nu­ma­ty­tas toks pat fi­nan­sa­vi­mas kaip pra­ėju­siais me­tais, tai yra 543 mln. 200 tūkst. eu­rų. Be to, di­dži­ą­ją da­lį 2023 me­tais pla­nuo­ja­mų vals­ty­bės var­du pa­si­sko­lin­ti lė­šų ka­ri­no mo­bi­lu­mo ir dvi­gu­bo nau­do­ji­mo in­fra­struk­tū­ros pro­jek­tams fi­nan­suo­ti nu­ma­to­ma skir­ti Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos ob­jek­tams pa­pil­do­mai fi­nan­suo­ti, tai yra vals­ty­bi­nės reikš­mės ke­lių tin­klui plės­ti ir to­bu­lin­ti pri­tai­kant šį tin­klą ka­ri­niam mo­bi­lu­mui. Spren­di­mą dėl pa­pil­do­mų lė­šų sky­ri­mo kon­kre­čiam pro­jek­tui vis dėl­to tu­ri pri­im­ti Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja, at­sa­kin­ga už Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos fi­nan­sa­vi­mo lė­šų pa­skirs­ty­mą. To­dėl Vy­riau­sy­bė siū­lo šiam pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ti.

PIRMININKAS. V. Val­kiū­nas pa­si­sa­kys už pa­siū­ly­mą.

V. VALKIŪNAS (DPF). Ačiū, Jur­gi. La­bai tei­sin­gą klau­si­mą iš­kė­lė Z. Bal­čy­tis dėl vals­ty­bi­nės reikš­mės ke­lių re­mon­to, at­sta­ty­mo, re­konst­ruk­ci­jos. Pas mus, nuo Bir­žų į Ry­gos pu­sę, ir­gi gė­da – tarp­tau­ti­nės reikš­mės ke­lias, kai po ka­ro iš­as­fal­ta­vo, taip dau­giau ir nė­ra re­mon­tuo­ja­mas, at­sta­to­mas. Aš ma­nau, kaip mi­nist­rė pa­sa­kė, 543 mln., tai jei­gu prem­je­rė ra­do mi­li­jar­dą taip su­švil­pu­si, su­šo­ku­si pa­gal ro­ko mu­zi­ką, aš ma­nau, ga­li dar 500 mln. ras­ti ir pa­ten­kin­ti ir Z. Bal­čy­čio po­rei­kius, ir Bir­žų, ir ki­tų mies­tų, kad vals­ty­bi­nės ir vie­ti­nės reikš­mės ke­liai bū­tų kaip sal­dai­niai, kaip Vo­kie­ti­jo­je, bū­tų ma­lo­nu ke­liau­ti ne tik Kęs­tu­čiui Ma­žei­kai, bet ir Kęs­tučiui Ma­siu­liui, kad ne­iš­duo­tų Kel­mės, į Kel­mę nu­va­žiuo­tų kom­for­tiš­kai, pri­si­min­tų Kel­mę. To­dėl pa­lai­ko­me šiuos ge­rus pa­siū­ly­mus. Ačiū.

PIRMININKAS. Bal­suo­si­me dėl siū­ly­mo.

Bal­sa­vo 51: už – 45, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 6. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

29 punk­tas. 14 Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mas. L. Sa­vic­kas, ma­tyt, pri­sta­tys.

L. SAVICKAS (DFVL). Ger­bia­mi ko­le­gos, dar vie­nas klau­si­mas, į ku­rį no­rė­čiau at­kreip­ti dė­me­sį. Ko­le­gos, mes pa­tys esa­me įsi­pa­rei­go­ję, pri­ėmę įsta­ty­mo nuo­sta­tas, nu­ma­tan­čias tei­si­nį pa­grin­dą įsteig­ti Dar­naus ju­du­mo fon­dą. Ly­giai taip pat įsi­pa­rei­go­jo­me, ypač tai da­rė ši Vy­riau­sy­bė de­rė­da­ma­si su Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja, kad mes šį fon­dą ne tik įsteig­si­me, bet ir už­tik­rin­si­me pa­sto­vų jo fi­nan­sa­vi­mą kaip bū­ti­ną są­ly­gą gau­ti RRF lė­šas. Ta­čiau pa­gal tai, ką ma­to­me šian­dien, fon­das tik­riau­siai bus, bet lė­šų ir re­a­lių veiks­mų dėl to fon­do mes ne­ma­ty­si­me. Tai ke­lia re­a­lią ri­zi­ką tam, ar iš tik­rų­jų mes ga­lė­si­me nau­do­tis RRF lė­šo­mis. O tos lė­šos ypač jaut­rios ir sa­vi­val­dai, ku­ri nu­ma­to re­a­lias prie­mo­nes bū­tent iš­kel­tiems tiks­lams įgy­ven­din­ti. Tai­gi siū­lo­me ne­be­ri­zi­kuo­ti pra­ras­ti RRF fi­nan­sa­vi­mą, pri­tar­ti ir skir­ti lė­šas. Ačiū.

PIRMININKAS. Vy­riau­sy­bės nuo­mo­nę iš­klau­sy­si­me, bet rei­kė­tų kaip nors su­ma­žin­ti fo­ni­nį triukš­mą sa­lė­je, nes be­veik ne­gir­di­me pa­siū­ly­mų au­to­rių. Pra­šau, mi­nist­re.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Aš pir­miau­sia no­riu pri­min­ti, kad Dar­naus ju­du­mo fon­do stei­gi­mas bu­vo vie­na­reikš­miš­kai sie­ja­mas su au­to­mo­bi­lių tar­šos mo­kes­čio pri­ėmi­mu ir tu­rė­jo bū­ti fi­nan­suo­ja­mas iš to šal­ti­nio. Ka­dan­gi Sei­mas ma­nė, kad tas įsta­ty­mas yra ne­rei­ka­lin­gas, nuo­la­ti­nio to fon­do pa­ja­mų šal­ti­nio nė­ra. Ta­čiau Vy­riau­sy­bė, ma­ty­da­ma, kad toks įsi­pa­rei­go­ji­mas yra pla­no „Nau­jos kar­tos Lie­tu­va“ ro­dik­liuo­se, stei­gia Dar­naus ju­du­mo fon­dą ir jam yra nu­ma­to­mas fi­nan­sa­vi­mas, tai yra ska­ti­nant dar­nų ju­du­mą šiai pa­žan­gos prie­mo­nei 2023 me­tais yra nu­ma­to­ma 3 mln. 700 tūkst. eu­rų, 2024 me­tais – 7 mln. 200 tūkst. eu­rų vals­ty­bės biu­dže­to lė­šų bei 25 mln. 800 tūkst. eu­rų Eu­ro­pos Są­jun­gos pa­žan­gos pa­ra­mos lė­šų. To­dėl Vy­riau­sy­bė siū­lo šiam pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ti.

PIRMININKAS. V. Ąžuo­las kal­ba už.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Iš tik­rų­jų, kai iš­gir­dau iš mi­nist­rės, kad ne­bu­vo tar­šos fon­do ar dar ko nors, tai tar­šos mo­kes­tis yra ren­ka­mas. Įsta­ty­me net­gi yra pa­ra­šy­ta, kam tas mo­kes­tis tu­ri bū­ti ski­ria­mas, de­ja, jūs to ne­vyk­do­te ir ne­da­ro­te. Aiš­ku, šiai Vy­riau­sy­bei nu­si­ženg­ti įsta­ty­mui ne nau­jie­na, bet tur­būt ir ki­ta tra­di­ci­ja – ne­nau­do­ti RRF lė­šų – tę­sis to­liau. Dve­jus me­tus ne­su­ge­bė­jo­te pa­teik­ti pa­raiš­kų gau­ti RRF lė­šas, tai tur­būt per li­ku­sius dve­jus ir­gi ne­be­spė­si­te. Šis pa­siū­ly­mas tur­būt bent iš da­lies tai­sy­tų tą klai­dą, bet ma­tant val­dan­čių­jų nu­si­tei­ki­mą, tai kaip šu­va ant šie­no – nei pats val­go, nei ki­tiems duo­da. Eu­ro­pos Są­jun­ga mums pa­dė­kos, kad ne­nau­do­ja­me Eu­ro­pos pi­ni­gų, ga­lė­si­me juos ati­duo­ti ki­tiems.

PIRMININKAS. Bal­suo­ja­me dėl pa­siū­ly­mo.

Bal­sa­vo 52: už – 48, prieš – 2, su­si­lai­kė 2. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

PIRMININKAS. 30 punk­tas. 16 Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mas. Be­ne di­džiau­sias sa­vo fi­nan­si­ne ap­im­ti­mi. L. Sa­vic­kas pri­sta­tys.

L. SAVICKAS (DFVL). La­bai ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ka­dan­gi, kaip sa­kė­te, be­ne di­džiau­sias, tai ne vel­tui tik­riau­siai ir ma­no pas­ku­ti­nis šian­dien pri­sta­to­mas pa­siū­ly­mas.

Da­bar la­bai rim­ta te­ma. Ma­nau, kad vi­si ne kar­tą gir­dė­jo­me ir da­ly­va­vo­me, ir rė­mė­me dau­gy­bę so­cia­li­nių ini­cia­ty­vų tam, kad iš tik­rų­jų ga­lė­tu­me už­tik­rin­ti de­ra­mą ir rei­kia­mą sau­gu­mą sa­vo ke­liuo­se, ta­čiau pa­tys taip pat pui­kiai nau­do­ja­mės ke­liais ir ži­no­me, ko­kia yra jų būk­lė. Bū­tent ke­lių būk­lė yra vie­nas iš pa­grin­di­nių fak­to­rių, ku­ris ir le­mia tuos ne­lai­min­gus įvy­kius, apie ku­riuos, de­ja, ten­ka gir­dė­ti. Dau­giau kaip treč­da­lis ša­lies ke­lių yra blo­gos būk­lės. Ta in­for­ma­ci­ja, ku­rią mes gir­dė­jo­me ir Eko­no­mi­kos ko­mi­te­te iš at­sa­kin­go mi­nist­ro, kad ly­giai tas pa­čias lė­šas, ko­kios yra nu­ma­ty­tos šie­met, pa­lie­ka ki­tiems me­tams, de fac­to reiš­kia ne iš­lai­ky­mą tų pa­čių dar­bų, ko­kie nu­ma­ty­ti ir su­pla­nuo­ti šiems me­tams, bet šių dar­bų ma­žė­jimą. Tai reiš­kia už­ko­da­vi­mą šių pro­ble­mų, ke­lių ne­pri­ežiū­ros pro­ble­mų, sau­gu­mo ke­liuo­se pro­ble­mų, at­ei­ty­je. La­bai ti­kiuo­si, kad šiam pa­siū­ly­mui pa­ga­liau ga­lė­si­me pri­tar­ti taip, kaip, pa­brė­žiu, pir­mo­jo svars­ty­mo me­tu pri­ta­rė ir pats Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas. Ačiū.

PIRMININKAS. Vy­riau­sy­bės nuo­mo­nė.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mai fi­nan­suo­ti 2023 me­tais nu­ma­ty­tas pra­ėju­sių me­tų ly­gis, tai yra 543 mln. 200 tūkst. eu­rų. Be to, kaip mi­nė­jau, di­dži­ą­ją da­lį 2023 me­tais pla­nuo­ja­mų vals­ty­bės var­du pa­si­sko­lin­ti lė­šų ka­ri­nio mo­bi­lu­mo, dvi­gu­bo nau­do­ji­mo in­­fra­struk­tū­ros pro­jek­tams fi­nan­suo­ti nu­ma­to­ma skir­ti Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos ob­jek­tams pa­pil­do­mai fi­nan­suo­ti, tai yra vals­ty­bi­nės reikš­mės ke­lių tin­klui plės­ti ir to­bu­lin­ti pri­tai­kant šį tin­klą ka­ri­niam mo­bi­lu­mui, to­dėl šiam pa­pil­do­mam siū­ly­mui siū­lo­ma ne­pri­tar­ti.

PIRMININKAS. R. Ta­ma­šu­nie­nė – už pa­siū­ly­mą.

R. TAMAŠUNIENĖ (LRF). Pa­siū­ly­mas iš tie­sų… Mi­nist­re, jūs vis pa­brė­žia­te, kad pa­lie­ka­mas to pa­ties ly­gio fi­nan­sa­vi­mas, o dar­bų, kal­bant apie ke­lių in­fra­struk­tū­rą, kai­nos iš­au­go 30 %. Va­di­na­si, ap­im­tys ki­tais me­tais bus ma­žes­nės. Jei­gu ka­ri­nį mo­bi­lu­mą spren­džia­te sko­lin­da­mie­si ir tai yra skir­ta vals­ty­bi­nės reikš­mės ke­liams, tai vie­ti­nės reikš­mės ke­liai, re­gio­ni­niai ke­liai iš tik­rų­jų liks be dė­me­sio. Juo la­biau kad ir „Via Bal­ti­ca“ – jo­kių po­žy­mių, kad ji­nai ju­da į prie­kį iš Lie­tu­vos pu­sės, o len­kai la­bai ak­ty­viai jau prie pat pa­sie­nio tie­sia nau­jus ke­lius. Ma­no įsi­ti­ki­ni­mu, tų ak­ci­zo mo­kes­čių, ku­rie su­ren­ka­mi už ku­rą, ir ki­tų di­des­nė da­lis tu­rė­tų ir ati­tek­ti Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mai. Ko­dėl jūs pa­lie­ka­te tą pa­tį ly­gį ir ar tik­rai ver­ti­na­te in­flia­ci­jos po­vei­kį vi­sam ši­tam sek­to­riui?

PIRMININKAS. Prieš pa­si­sa­kan­čių nė­ra. Bal­suo­ja­me.

Bal­sa­vo 54: už – 49, prieš – 2, su­si­lai­kė 3. Pa­siū­ly­mas ne­pri­im­tas.

31 punk­tas – tri­jų Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mas. Tur­būt Z. Bal­čy­tis jį pri­sta­tys.

Z. BALČYTIS (DFVL). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma mi­nist­re, taip pat ma­no pa­siū­ly­mas yra dėl Ši­lu­tės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės. Tur­būt kiek­vie­nas Lie­tu­vos žmo­gus ži­no, kad Ši­lu­tės kraš­tas yra su­si­jęs su la­bai gra­žia gam­ta ir tam tik­ro­mis už­lie­ja­mo­mis te­ri­to­ri­jo­mis, bet jos yra su­for­muo­ja­mos ir po to nu­sau­si­na­mos tam tik­ra įran­ga ar­ba iri­ga­ci­niais įren­gi­niais. Tai yra pol­de­rių sis­te­ma, ku­ri su­kur­ta prieš 100 me­tų. Šiuo me­tu ki­lo di­de­lė grės­mė, ypač pa­ki­lus ener­ge­ti­kos kai­noms, kad ši­ta pol­de­rių sis­te­ma ne­be­ga­lės vyk­dy­ti sa­vo funk­ci­jų, tai yra nuo pie­vų ne­bus nu­trau­kia­mas van­duo ir to­dėl kils pro­ble­ma ne tik ūki­nin­kams, bet ir grės­mė žmo­nių sau­gu­mui. To­dėl no­rė­da­ma, kad ši­ta sis­te­ma veik­tų, Ši­lu­tės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė pra­šo pa­pil­do­mai skir­ti 1 mln. 500 tūkst. eu­rų. Aš ma­nau, kad ši­ta su­ma yra tik­rai re­a­li. Pra­šo­me at­si­žvelg­ti.

PIRMININKAS. Vy­riau­sy­bės nuo­mo­nė.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos 2023 me­tų asig­na­vi­muo­se me­lio­ra­ci­jos funk­cio­na­lu­mui už­tik­rin­ti nu­ma­to­ma skir­ti apie 32 mln. 450 tūkst. eu­rų. Iš jų 11 mln. 600 tūkst. eu­rų – me­lio­ra­ci­jos įren­gi­nių prie­žiū­rai, 2 mln. 880 tūkst. eu­rų – me­lio­ra­ci­jos sta­ti­nių re­konst­ra­vi­mo dar­bams, tur­tui. Iš Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros 2014–2020 me­tų pro­gra­mos že­mės ūkio van­dent­var­kai nu­ma­to­ma skir­ti apie 18 mln. eu­rų Eu­ro­pos Są­jun­gos ir ben­dro fi­nan­sa­vi­mo lė­šų.

Spren­di­mą dėl lė­šų sky­ri­mo me­lio­ra­ci­jos įren­gi­niams pri­ima Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja, ku­ri at­sa­kin­ga už lė­šų pa­skirs­ty­mą de­le­guo­toms že­mės ūkio funk­ci­joms fi­nan­suo­ti. To­dėl Vy­riau­sy­bė siū­lo šiam pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ti.

PIRMININKAS. K. Ma­žei­ka už pa­siū­ly­mą.

K. MAŽEIKA (DFVL). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ačiū, mi­nist­re. Iš tik­rų­jų tur­būt tos kom­pe­ten­ci­jos Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jo­je pa­na­šiai kaip ir Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jo­je. Ne­su­pra­ti­mas toks pats at­ro­do, kad Ši­lu­tė­je yra bu­te­lio kak­le­lis, kur iš tie­sų vi­sos Lie­tu­vos pa­vir­ši­nis van­duo. Jei­gu yra liū­tys ar pa­va­sa­ri­nis po­lai­dis, tur­būt di­džiau­sia ža­la ir su­si­kau­pi­mas. Jei­gu tin­ka­mai ne­funk­cio­nuos me­lio­ra­ci­jos ir van­dens nu­te­kė­ji­mo sis­te­ma, ypač Ši­lu­tės ir vi­so že­mu­pio re­gio­no, tur­būt kils vi­sos ki­tos pro­ble­mos iš pas­kos.

Na, tik­rai rei­kia spręs­ti iš es­mės, iš prin­ci­po. Dėl to, ką jūs iš­var­di­no­te, tuos ke­le­tą mi­li­jo­nų, tur­būt rei­kė­tų pa­sa­ky­ti, kad tai skir­ta vi­soms sa­vi­val­dy­bėms ben­drai, o ne bū­tent šio re­gio­no sa­vi­val­dy­bėms. Pa­da­li­nus iš 60 yra tik­rai nie­kin­gai ma­žos su­mos, kai ir taip net­gi Aukš­tai­ti­jos ar­ba Dzū­ki­jos smė­lin­go­se že­mė­se trūks­ta tų fi­nan­sų.

Tur­būt tos pro­ble­mos iš­spręs­ti ne­pa­vyks, bet sa­vi­val­dy­bė, įver­ti­nu­si re­a­liai nu­si­dė­vė­ji­mą ir kri­ti­nę būk­lę, pra­šo už­kirs­ti ke­lią ne­lai­mėms ar­ti­miau­siu me­tu. To­dėl tik­rai tas pa­siū­ly­mas yra lo­giš­kas ir lai­ku, ir už­bė­gant už akių įvy­kiams, ku­rie lau­kia ar žie­mą, ar pa­va­sa­rį, kai bus po­tvy­niai. Tie­siog rei­kia at­kreip­ti dė­me­sį ir įsi­są­mo­nin­ti vie­ną kar­tą, kad rei­kia pra­dė­ti nuo ten, kur di­džiau­sios pro­ble­mos. Kvie­čiu pa­lai­ky­ti.

PIRMININKAS. Bal­suo­si­me dėl šio pa­siū­ly­mo.

Bal­sa­vo 55 Sei­mo na­riai: už – 51, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 4. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

32 punk­tas, dar vie­nas tų pa­čių tri­jų Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mas. Pri­sta­to Z. Bal­čy­tis.

Z. BALČYTIS (DFVL). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma mi­nist­re, Ši­lu­tės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ma­žo­sios Lie­tu­vos sau­go­mų te­ri­to­ri­jų di­rek­ci­jos ad­mi­nist­ruo­ja­ma­me par­ke prie At­ma­tos upės žio­čių, kai­ria­ja­me kran­te, yra su­pro­jek­tuo­tas sta­ty­ti Ne­mu­no del­tos ap­žval­gos bo­kš­tas. Iš tik­rų­jų ga­lė­tų at­ro­dy­ti la­bai keis­tas pra­šy­mas, ta­čiau pa­si­tik­ri­nau, kad Lie­tu­vo­je yra 62 įvai­rūs ap­žval­gos bokš­tai, vie­no­kie ar ki­to­kie, ir di­de­lė da­lis yra dėl tam tik­rų iš­skir­ti­nių gam­ti­nių sa­vy­bių.

Šio ap­žval­gos bokš­to pa­ti pa­grin­di­nė es­mė, kad jis su­da­ry­tų ga­li­my­bes iš ki­tos per­spek­ty­vos pa­ma­ty­ti, ger­bia­ma mi­nist­re, iš ki­tos per­spek­ty­vos pa­ma­ty­ti Kur­šių ne­ri­ją, pla­čiau su­vok­ti Ne­mu­no del­tos kraš­to­vaiz­dį, taip pat ap­žvelg­ti Kur­šių ma­rias, Kniau­po įlan­ką, Ven­tės ra­gą, Kro­kų Lan­kos eže­rą ir už­lie­ja­mas pie­vas. Ma­nau, kad Lie­tu­vos žmo­nės yra gir­dė­ję to­kius pa­va­di­ni­mus. Tai iš tik­rų­jų, esu tik­rai įsi­ti­ki­nęs, di­dins kraš­to pa­trauk­lu­mą ne tik už­sie­nio tu­ris­tams, bet ir Lie­tu­vos žmo­nėms. To­dėl la­bai pra­šau pa­lai­ky­ti šį pa­siū­ly­mą ir skir­ti 1 mln. 500 tūkst. eu­rų. Gau­tos virš­pla­ni­nės vals­ty­bės biu­dže­to pa­ja­mos ir sko­lin­tos lė­šos bū­tų tas šal­ti­nis. La­bai ačiū.

PIRMININKAS. Pa­žiū­rė­si­me, kaip Vy­riau­sy­bę pa­vei­kė ši ape­lia­ci­ja.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Tai yra sa­va­ran­kiš­ko­ji sa­vi­val­dy­bės funk­ci­ja ir šioms reik­mėms fi­nan­suo­ti tu­rė­tų bū­ti nau­do­ja­mos Ši­lu­tės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šos. Sa­vi­val­dy­bės 2023 me­tų prog­no­zuo­ja­mos pa­ja­mos sa­va­ran­kiš­ko­sioms sa­vi­val­dy­bės funk­ci­joms įgy­ven­din­ti di­des­nės 4 mln. 400 tūkst. eu­rų, ar­ba 13 %, pa­ly­gin­ti su pra­ėju­siais me­tais. To­dėl Vy­riau­sy­bė siū­lo šiam pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Šian­dien la­biau­siai vi­sus pa­siū­ly­mus re­mian­tis V. Val­kiū­nas kal­bės už.

V. VALKIŪNAS (DPF). Ačiū. Jūs ne­įsi­vaiz­duo­ja­te, kaip ge­rai tu­rė­ti ap­žval­gos bokš­tą. Kiek žmo­nių mū­sų Bir­žų ra­jo­ne Kir­ki­lų ap­žval­gos bokš­tas pri­trau­kia, kiek tu­riz­mo, kiek ka­vi­nėms dar­bo, res­to­ra­nams. Z. Bal­čy­čio pa­siū­ly­mas yra nuo­sta­bus, to­dėl rei­kia pa­lai­ky­ti.

PIRMININKAS. Ge­rai. Bal­suo­ja­me už tą taip api­bū­din­tą pa­siū­ly­mą.

Bal­sa­vo 55 Sei­mo na­riai: už – 51, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 4. Ne­pri­im­tas pa­siū­ly­mas.

To­liau 33 punk­tas – Sei­mo na­rio J. Pins­kaus pa­siū­ly­mas.

J. PINSKUS (LRF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Šir­vin­tų mies­te šiuo me­tu į dar­že­lį pre­ten­duo­ja 155 vai­kai. Ta­čiau pa­gal esa­mą si­tu­a­ci­ją yra ga­li­my­bė pri­im­ti tik 45 vai­kus, to­dėl nė­ra ga­li­my­bės Šir­vin­tų mies­te su­teik­ti iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo pa­slau­gų vi­siems to no­rin­tiems ra­jo­no gy­ven­to­jams. Sa­vi­val­dy­bė sa­vo lė­šo­mis ren­gia dvi pa­pil­do­mas gru­pes, ta­čiau esa­mo iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo po­rei­kio jos ne­už­tik­ri­na. Pro­ble­ma ga­li bū­ti spren­džia­ma pa­sta­tant lop­šelio-dar­že­lio „Bo­ru­žė­lė“ prie­sta­tą. Šir­vin­tų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ne­tu­ri ga­li­my­bės įgy­ven­din­ti pro­jek­to sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šo­mis dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ati­tin­ka­mų me­tų vals­ty­bės biu­dže­to ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų fi­nan­si­nių ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­me nu­sta­ty­tų sko­li­ni­mo­si li­mi­tų. At­si­žvel­giant į tai, kas iš­dės­ty­ta anks­čiau, Šir­vin­tų lop­še­lio-dar­že­lio „Bo­ru­žė­lė“ prie­sta­to sta­ty­bai pra­šo­ma 2023 me­tų biu­dže­te skir­ti 1 mln. 800 tūkst. eu­rų.

PIRMININKAS. Vy­riau­sy­bės nuo­mo­nė.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Tai yra sa­va­ran­kiš­ko­ji sa­vi­val­dy­bės funk­ci­ja ir ne Vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų pro­gra­mos pro­jek­tui fi­nan­suo­ti tu­rė­tų bū­ti nau­do­ja­mos Šir­vin­tų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šos. Šios sa­vi­val­dy­bės 2023 me­tų prog­no­zuo­ja­mos pa­ja­mos sa­va­ran­kiš­ko­sioms sa­vi­val­dy­bės funk­ci­joms įgy­ven­din­ti di­des­nės be­veik 2 mln. 500 tūkst. eu­rų, ar­ba 18,5 %, pa­ly­gin­ti su pra­ėju­siais me­tais, to­dėl Vy­riau­sy­bė siū­lo šiam pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ti.

PIRMININKAS. V. Ąžuo­las no­ri pa­si­sa­ky­ti už pa­siū­ly­mą.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Iš tik­rų­jų tai yra pa­sek­mė to, kad pa­gal pa­teik­tą ir pri­im­tą Pre­zi­den­to įsta­ty­mą, kad 2023 me­tais tu­rės bū­ti už­tik­rin­tas dar­že­li­nu­kų ir prieš­mo­kyk­li­nu­kų vi­suo­ti­nis ug­dy­mas, tai yra pa­sek­mė to, kad Švie­ti­mo mi­nis­te­ri­ja jau dve­jus me­tus ne­da­vė 60 mln. eu­rų. Jei bū­tų da­vu­si tuos pi­ni­gus, tai nei Šir­vin­toms, nei Vil­niui, nei ki­tiems ra­jo­nams ne­rei­kė­tų da­bar pra­šy­ti kaip iš­mal­dos lė­šų, kad dar­že­li­nu­kai ga­lė­tų gau­ti ug­dy­mą. Ką mes ma­to­me prie­ky­je? Pre­zi­den­tas, ži­no­ma, to ne­ma­tys ir ne­gir­dės, nors jo įsta­ty­mas pa­teik­tas. Jis tik kot­le­tus ma­to. O įdo­miau­sia yra net­gi tai, kad ki­tiems me­tams gal­būt bus ski­ria­ma ko­kie 27 mln., nors šian­dien jau rei­kia ne­be 27 mln., o jau rei­kia 90 mln., kad tas gru­pes įkur­tų. Bet, ži­no­ma, vi­si pui­kiai su­pran­ta­me, ko­dėl švie­ti­mo mi­nist­rė to ne­da­ro. Ne­ga­li­ma truk­dy­ti G. Land­sber­gio ver­slui, nes ta­da ma­žės jų pel­nas, nes vai­kai gaus ug­dy­mą sa­vi­val­dy­bės dar­že­liuo­se, ne­beis pas G. Land­sber­gį ir ne­be­neš pi­ni­gų. Ta kryp­ti­mi ei­ki­me to­liau ir ta­da pa­ma­ty­si­me, kur nu­ei­si­me. Bet ti­kiuo­si, kad Pre­zi­den­tas iš­reikš sa­vo po­zi­ci­ją dėl tų lė­šų, ko­dėl jos bu­vo ne­ski­ria­mos ir ko­dėl dar­že­li­nu­kai ne­gau­na ug­dy­mo.

PIRMININKAS. Bal­suo­ja­me dėl pa­siū­ly­mo.

Bal­sa­vo 54 Sei­mo na­riai: už – 47, prieš – 2, su­si­lai­kė 5. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

Ki­tas Sei­mo na­rio J. Pins­kaus pa­siū­ly­mas – 34 punk­tas. Pra­šom pri­sta­ty­ti.

J. PINSKUS (LRF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ačiū V. Ąžuo­lui už pa­lai­ky­mą. Ma­no ki­tas pa­siū­ly­mas bū­tų. Šir­vin­tų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė yra pa­ren­gu­si pro­jek­tą dėl Šir­vin­tų pra­di­nės mo­kyk­los ug­dy­mo erd­vių mo­der­ni­za­vi­mo. Jo tiks­las – Šir­vin­tų pra­di­nės mo­kyk­los pa­tal­pų plė­t­ra. Pa­sta­čius pra­di­nės mo­kyk­los prie­sta­tą, bū­tų su­da­ry­tos ga­li­my­bės for­muo­ti pa­pil­do­mas kla­ses, ku­rio­se bū­tų įreng­tos in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų kla­sės, kla­sės mo­ky­ti ki­tų da­ly­kų, erd­vi val­gyk­la. Šir­vin­tų pra­di­nė mo­kyk­la yra vie­nin­te­lė pra­di­nio ug­dy­mo įstai­ga mies­te. Jo­je vi­siš­kai su­kom­plek­tuo­tos vi­sos kla­sės, pa­tal­pų už­im­tu­mas iš­nau­do­tas mak­si­ma­liai, to­dėl su­si­du­ria­ma su di­de­lė­mis ug­dy­mo or­ga­ni­za­vi­mo ir ko­ky­bės pro­ble­mo­mis. Ug­dy­mo pro­ce­są ten­ka or­ga­ni­zuo­ti ko­ri­do­riuo­se, ben­dro nau­do­ji­mo pa­tal­po­se, taip pat su­ku­ria­mi ne­to­ly­gu­mai tarp švie­ti­mo įstai­gų ša­ly­je. Pro­ble­mų dėl pa­tal­pų trū­ku­mo ky­la ir mo­kyk­los val­gyk­lo­je. Moks­lei­viai val­gyk­lo­je ne­be­tel­pa, val­go mo­kyk­los ko­ri­do­riu­je. Taip pat bū­ti­na at­lik­ti spor­to aikš­ty­no re­mon­tą.

La­bai pra­šau at­si­žvelg­ti į tai, kas iš­dės­ty­ta, ir pro­jek­to „Šir­vin­tų pra­di­nės mo­kyk­los ug­dy­mo erd­vių mo­der­ni­za­vi­mas“ įgy­ven­di­ni­mui 2023 me­tų biu­dže­te nu­ma­ty­ti 2 mln. 946 tūkst. eu­rų. Iš anks­to dė­ko­ju.

PIRMININKAS. Vy­riau­sy­bės nuo­mo­nė.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Tai yra sa­va­ran­kiš­ko­ji sa­vi­val­dy­bės funk­ci­ja ir šioms reik­mėms tu­rė­tų bū­ti nau­do­ja­mos Šir­vin­tų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šos. Taip pat pro­jek­tui fi­nan­suo­ti nu­sta­ty­ta tvar­ka ga­lė­tų bū­ti nau­do­ja­mos Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jos „Tūks­tant­me­čio mo­kyk­lų“ pro­gra­mai įgy­ven­din­ti pla­nuo­ja­mos pa­žan­gos lė­šos. Sa­vi­val­dy­bės 2023 me­tų prog­no­zuo­ja­mos pa­ja­mos sa­va­ran­kiš­ko­sioms sa­vi­val­dy­bės funk­ci­joms įgy­ven­din­ti di­des­nės be­veik 2 mln. 500 tūkst. eu­rų, ar­ba 18,5 %, pa­ly­gin­ti su pra­ėju­siais me­tais, to­dėl Vy­riau­sy­bė siū­lo ne­pri­tar­ti.

PIRMININKAS. V. Val­kiū­nas – už pa­siū­ly­mą.

V. VALKIŪNAS (DPF). Va­žiuo­jant pro Šir­vin­tas, at­ro­do, vi­sos Šir­vin­tos šo­ko­la­de, bet ma­to­te, kas vi­du­je de­da­si. Pro­tu ne­su­vo­kia­ma, kad ga­li taip bū­ti kaip Šir­vin­to­se, to­dėl rei­kia J. Pin­s­kų pa­lai­ky­ti.

PIRMININKAS. Ma­ty­sim, kiek bus to pa­lai­ky­mo. Bal­suo­ja­me už pa­siū­ly­mą.

Bal­sa­vo 45: už – 40, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 5. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

35 punk­tas, dar vie­nas Sei­mo na­rio J. Pins­kaus pa­siū­ly­mas. Pra­šau pa­teik­ti.

J. PINSKUS (LRF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Da­bar no­rė­čiau pa­kal­bė­ti apie Ker­na­vę, UNESCO sau­go­mą mies­tą. Ker­na­vės mies­te­lio Pa­jau­tos gat­vė yra vie­na il­giau­sių ir di­džiau­sio eis­mo in­ten­sy­vu­mo, taip pat jun­gia­mo­ji tra­sa tarp Ker­na­vės mies­te­lio ir tu­ris­tų gau­siai lan­ko­mo tu­ris­ti­nio po­il­si­nio ta­ko „At­eik, žmo­gau, ty­la pri­glau­siu“, Bal­to­jo kal­no, nuo ku­rio at­si­ve­ria Ne­ries kil­pų kraš­to­vaiz­dis. Šių vie­tų ne­pra­lei­džia ap­lan­ky­ti į Ker­na­vę at­vy­kę sve­čiai, ta­čiau Pa­jau­tos gat­vės ke­lio būk­lė pras­ta, nė­ra sau­gų eis­mą už­tik­ri­nan­čių prie­mo­nių. Šir­vin­tų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė yra pa­ren­gu­si Pa­jau­tos gat­vės at­kar­pos ka­pi­ta­li­nio re­mon­to ap­ra­šą, tai bū­tų Ker­na­vės in­fra­struk­tū­ros kom­plek­si­nio su­tvar­ky­mo pir­mas žings­nis.

At­si­žvel­giant į tai, kas iš­dės­ty­ta, Ker­na­vės mies­te­lio Pa­jau­tos gat­vės su­tvar­ky­mo dar­bams, ke­lio dan­gos at­nau­ji­ni­mui, ke­lio žen­kli­ni­mui, pės­čių­jų ta­ko įren­gi­mui, gat­vės ap­švie­ti­mo įren­gi­mui 2023 me­tų biu­dže­te pra­šau skir­ti 768 tūkst. 515 eu­rų.

PIRMININKAS. Vy­riau­sy­bės nuo­mo­nė.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Tai yra sa­va­ran­kiš­ko­ji sa­vi­val­dy­bės funk­ci­ja, to­dėl šioms reik­mėms tu­rė­tų bū­ti nau­do­ja­mos Šir­vin­tų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to ir Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos fi­nan­sa­vi­mo lė­šos. Kaip mi­nė­jau, sa­vi­val­dy­bės 2023 me­tų prog­no­zuo­ja­mos pa­ja­mos sa­va­ran­kiš­ko­sioms sa­vi­val­dy­bės funk­ci­joms įgy­ven­din­ti yra di­des­nės be­veik 2 mln. 500 tūkst. eu­rų, ar­ba 18,5 %, pa­ly­gin­ti su pra­ėju­siais me­tais, to­dėl Vy­riau­sy­bė siū­lo pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Bal­suo­ja­me dėl šio J. Pins­kaus pa­siū­ly­mo.

Bal­sa­vo 50: už – 42, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 8. Ne­pri­tar­ta.

Ir pas­ku­ti­nis J. Pins­kaus pa­siū­ly­mas, 36 punk­tas. Pra­šau pri­sta­ty­ti.

J. PINSKUS (LRF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Pas­ku­ti­nis ma­no siū­ly­mas. VšĮ Šir­vin­tų li­go­ni­nė tei­kia sta­cio­na­ri­nes ir am­bu­la­to­ri­nes bū­ti­no­sios pa­gal­bos ir pla­ni­nes ne­mo­ka­mas ir mo­ka­mas as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gas. Įstai­ga sa­vo veik­lą vyk­do nuo 1997 me­tų. Nuo šio lai­ko li­go­ni­nės pa­sta­tas dras­tiš­kai nu­si­dė­vė­jo. 2020 me­tų ko­vo mė­ne­sį at­li­kus Šir­vin­tų li­go­ni­nės pa­sta­to ap­žiū­rą de­fek­ti­nia­me ap­žiū­ros ak­te bu­vo nu­sta­ty­ta dau­gy­bė pa­sta­to da­lių kon­struk­ci­jų ir įren­gi­nių de­fek­tų. Į pa­tal­pas pa­ten­ka van­duo, sie­no­se yra di­dė­jan­čių įtrū­ki­mų, laip­tai su­irę, ne­sau­gūs, lie­taus ir nuo­te­kų vamz­dy­nai ne­san­da­rūs, ši­lu­mos tie­ki­mo vamz­dy­nas su­si­dė­vė­jęs, ven­ti­lia­ci­ja, lif­tai ne­vei­kia ir taip to­liau. Pa­sta­tas ir to­liau dė­vi­si ir nu­sta­ty­ti de­fek­tai dėl lė­šų trū­ku­mo nė­ra pa­ša­lin­ti.

Po 2018 me­tų va­sa­rą įvy­ku­sios stip­rios liū­ties rū­sys ir ja­me esan­tys įren­gi­niai bu­vo už­lie­ti ir pa­skelb­ta eks­tre­ma­lio­ji si­tu­a­ci­ja. Tai žen­kliai pa­spar­ti­no pa­sta­to nu­si­dė­vė­ji­mą ir pa­di­di­no ava­ri­nės si­tu­a­ci­jos ti­ki­my­bę. Siek­da­ma pa­ge­rin­ti svei­ka­tos ap­sau­gos si­tu­a­ci­ją Šir­vin­tų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė yra pa­ren­gu­si pro­jek­tą „As­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų pri­ei­na­mu­mo di­di­ni­mas Šir­vin­tų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je“. Įgy­ven­di­nus pro­jek­tą bū­tų įdieg­tos ener­gi­jos tau­py­mo prie­mo­nės, ku­rios leis­tų pa­siek­ti B ener­ge­ti­nio nau­din­gu­mo kla­sę, įreng­ti gy­dy­to­jo, fi­zio­te­ra­pi­jos, er­go­te­ra­pi­jos, lo­go­pe­do ir ki­tas pa­slau­gas, ku­rioms teik­ti rei­ka­lin­gos pa­tal­pos, įsi­gy­ta svei­ka­tos pa­slau­goms teik­ti skir­ta įran­ga.

Šiuo me­tu yra pa­reng­tas in­ves­ti­ci­jų pro­jek­tas, yra ren­gia­mas tech­ni­nis pro­jek­tas, ku­ris bus baig­tas reng­ti iki šių me­tų gruo­džio mė­ne­sio. Pro­jek­tas tęs­ti­nis. At­si­žvel­giant į tai, kas iš­dės­ty­ta anks­čiau, pra­šau 2023 me­tų biu­dže­te skir­ti 6 mln. 569 tūkst. eu­rų pro­jek­tui „As­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų pri­ei­na­mu­mo di­di­ni­mas Šir­vin­tų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je“. Ačiū.

PIRMININKAS. Vy­riau­sy­bės nuo­mo­nė.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja at­lie­ka sis­te­mi­nę in­ves­ti­ci­jų pro­jek­to per­žiū­rą iš įstai­gų tin­klo for­ma­vi­mo per­spek­ty­vos bei siū­lo pro­jek­tus fi­nan­suo­ti iš Eko­no­mi­kos gai­vi­ni­mo ir at­spa­ru­mo di­di­ni­mo fon­do lė­šų ar 2021–2027 me­tų Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų lė­šų, taip pat na­cio­na­li­nių plėt­ros pro­gra­mų prie­mo­nė­mis. To­dėl Šir­vin­tų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė tu­rė­tų kreip­tis į Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ją ir žiū­rė­ti, ar pro­jek­tas ati­tin­ka sis­te­mi­nius pri­ori­te­tus. To­dėl Vy­riau­sy­bė siū­lo šiam pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai. V. Val­kiū­nas – už.

V. VALKIŪNAS (DPF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ar dėl 6 mln. eu­rų ga­li­ma ri­zi­kuo­ti J. Pins­kaus svei­ka­ta ir gy­vy­be, nes ar jis ga­lės grįž­ti pas žmo­ną į Šir­vin­tas? (Juo­kas sa­lė­je)

PIRMININKAS. Ar­gu­men­tai čia sva­rūs. Žiū­rė­si­me, kaip jie pa­vei­kė bal­suo­jan­čius. Ma­tau, kad čia iš kar­to yra sku­ban­čių bal­suo­ti.

Bal­sa­vo 49: už – 43, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 6. Pa­siū­ly­mas ne­pri­im­tas.

37 punk­tas. Ke­tu­rių Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mas. K. Ma­žei­ka, ma­tyt, pri­sta­tys.

K. MAŽEIKA (DFVL). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Iš tie­sų pa­siū­ly­mas yra dėl Sim­no Šv­č. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios, ne­se­niai bu­vo at­švęs­ta jos 500 me­tų su­kak­tis. Iš tie­sų ir Sei­mo Pir­mi­nin­kės svei­ki­ni­mas bu­vo, ir dau­gy­bės Sei­mo na­rių, ir krikš­čio­nių de­mok­ra­tų. Iš tie­sų gai­la, kad tų šauks­mų, ku­rių iš pa­ra­pi­jos bu­vo į vi­sas pu­ses, tiek sa­vi­val­dy­bė ne­at­lie­pė, tiek Sei­mo na­riai dau­gia­me­čiai tos apy­gar­dos, tad krei­piuo­si ir į ko­le­gą L. Kas­čiū­ną, jis tik­rai Sim­no ren­gi­niuo­se daž­nai da­ly­vau­ja ir ki­ti krik­de­mai, ku­riems iš tie­sų rū­pi Baž­ny­čios nuo­mo­nė ir pa­lai­ky­mas, ypač per rin­ki­mus. Tai no­rė­tų­si iš tie­sų, kad tai bū­tų ati­tin­ka­mai įver­tin­ta.

Baž­ny­čios sto­go būk­lė šian­dien yra kri­ti­nė, o jo­je tik­rai daug ver­tin­gų tiek pa­veiks­lų, tiek sie­nos ta­py­bos, tad jei­gu iš tie­sų ar­ti­miau­siu me­tu ne­bus su­tvar­ky­tas sto­gas, ža­la bus tik­rai di­džiu­lė.

O kal­bant apie tai, Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja ir Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­tas į vi­sus raš­tus at­sa­ky­da­vo – tie­siog nė­ra pi­ni­gų, kreip­ki­tės į Vy­riau­sy­bę ir nu­ma­ty­ki­te tai biu­dže­te. Tai mes ir da­ro­me. Tik­rai, ko­le­gos, kvie­čiu ne­žiū­rė­ti at­mes­ti­nai, ne­da­ry­ti iš to šou, nes esant to­les­nei si­tu­a­ci­jai tik­rai ne­bus įma­no­ma at­sta­ty­ti tų ver­ty­bių, iš tie­sų tu­rin­čių il­ga­me­tę is­to­ri­ją. Ko­le­gos, tie 300 tūkst. eu­rų sto­go re­mon­to dar­bams, kad iš­sau­go­tu­me tuos kul­tū­ros, me­no kū­ri­nius ir ypač ben­druo­me­nei iš­lai­ky­tu­me se­ną baž­ny­čią, ji ga­lė­tų ir to­liau tar­nau­ti pa­ra­pi­jai ir žmo­nėms, tik­rai pra­šau pri­tar­ti ir ne­ap­leis­ti to, kas bus ne­at­ku­ria­ma. Pra­šau pa­lai­ky­ti.

PIRMININKAS. Vy­riau­sy­bės nuo­mo­nė.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Lie­tu­vo­je baž­ny­čios yra fi­nan­suo­ja­mos per tra­di­ci­nių Lie­tu­vos re­li­gi­nių ben­druo­me­nių, ben­dri­jų ir cen­trų mal­dos na­mams skir­tą fi­nan­sa­vi­mo ei­lu­tę. 2023 me­tų tra­di­ci­nių Lie­tu­vos re­li­gi­nių ben­druo­me­nių, ben­dri­jų ir cen­trų mal­dos na­mams at­sta­ty­ti ir ki­toms reik­mėms fi­nan­suo­ti nu­ma­ty­ta skir­ti 1 mln. 687 tūkst. eu­rų, iš jų di­džio­ji da­lis bus skir­ta bū­tent Lie­tu­vos Vys­ku­pų Kon­fe­ren­ci­jai. To­dėl Sim­no Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų pa­ra­pi­jos ad­mi­nist­ra­ci­ja dėl lė­šų ga­vi­mo baž­ny­čios sto­gui re­mon­tuo­ti tu­rė­tų kreip­tis bū­tent į Lie­tu­vos Vys­ku­pų Kon­fe­ren­ci­ją, gau­nan­čią tie­sio­gi­nį fi­nan­sa­vi­mą per biu­dže­tą. Be to, pa­ra­pi­jos ad­mi­nist­ra­ci­ja kar­tu su Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­be ga­lė­tų kreip­tis į Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ją dėl ga­li­my­bės gau­ti lė­šų baž­ny­čios sto­gui re­mon­tuo­ti pa­gal Eu­ro­pos Są­jun­gos fi­nan­si­nės pa­ra­mos lė­šų, skir­tų pa­žan­gos prie­mo­nėms įgy­ven­din­ti, kon­kur­si­nę prie­mo­nės veik­lą „Kul­tū­ros pa­vel­do ak­tu­a­li­za­vi­mas ir įveik­li­ni­mas“. To­dėl Vy­riau­sy­bė siū­lo šiam pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ti.

PIRMININKAS. R. Baš­kie­nė – už pa­siū­ly­mą.

R. BAŠKIENĖ (DFVL). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, žiū­rint į mū­sų bal­sa­vi­mus iš­ties la­bai di­de­lis su­si­rū­pi­ni­mas. Kas gi da­ro­si? Mes ne­ski­ria­me lė­šų par­ti­za­nų at­min­čiai įam­žin­ti, mes ne­ski­ria­me lė­šų nau­joms kny­goms įsi­gy­ti, da­bar ši­tas pra­šy­mas skir­ti lė­šų baž­ny­čios sto­gui su­tvar­ky­ti. Pra­šo­ma tik 300 tūkst. eu­rų Die­vo na­mams. Ar mū­sų ka­den­ci­jos Sei­mas ga­li bū­ti dė­me­sin­gas to­kiam ob­jek­tui, ku­ria­me kul­tū­ra, ku­ria­me baž­ny­ti­nis me­nas, ku­ria­me žmo­nių trau­ka ir dva­si­nis pa­ky­lė­ji­mas? Ger­bia­mos mi­nist­rės nuo­ro­dos, kad rei­kia kreip­tis ten, ki­tur, į Vys­ku­pų Kon­fe­ren­ci­ją. Mes ži­no­me kai­mo baž­ny­tė­les, ži­no­me jų būk­lę, jos iš tik­rų­jų pra­šo mū­sų su­pra­ti­mo ir pa­gal­bos. Bent jau dėl šios su­mos im­ki­me ir pa­ro­dy­ki­me de­ra­mą pa­vyz­dį ir šio Sei­mo po­žiū­rį į re­li­gi­nes ben­druo­me­nes, į baž­ny­čios kaip ver­ty­bės svar­bą.

PIRMININKAS. Bal­suo­si­me dėl pa­siū­ly­mo.

Bal­sa­vo 50: už – 46, prieš – 1, su­si­lai­kė 3. Pa­siū­ly­mas ne­pri­im­tas.

Dėl 38 punk­to yra de­vy­nių Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mas. Vėl, ma­tyt, K. Ma­žei­ka jį pri­sta­tys.

K. MAŽEIKA (DFVL). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Iš tie­sų su ko­le­go­mis, Sū­du­vos kraš­to bi­čiu­liais, jau se­niai dis­ku­tuo­ja­me dėl tos si­tu­a­ci­jos, dėl Ma­ri­jam­po­lės dau­gia­funk­cės spor­to are­nos sta­ty­bų. Iš tie­sų ap­mau­du, kad vie­nin­te­lis re­gio­nas, Sū­du­vos re­gio­nas, ne­tu­ri tin­ka­mos are­nos, iš tie­sų tiek spor­to, tiek kul­tū­ros ren­gi­niams nė­ra su­kur­ta pa­kan­ka­ma in­fra­struk­tū­ra ir vie­ta. Iš tie­sų sa­vi­val­dy­bės jau yra skir­tas ir skly­pas, ir at­rink­tas pro­jek­tas, bai­gia­mi pro­jek­ta­vi­mo dar­bai. Jau iš­leis­ta apie 300 tūkst. eu­rų. Iš tie­sų tai yra tur­būt di­džiu­lis in­dė­lis į sa­vi­val­dy­bės spor­to, kul­tū­ros, švie­ti­mo, lais­va­lai­kio ir svei­ka­tin­gu­mo ko­ky­bės gy­ven­to­jams pa­ge­ri­ni­mą ir pri­ei­na­mu­mą. Tos 3 tūkst. vie­tų are­nos rei­kia bū­tent tam, kad Ma­ri­jam­po­lė kaip mies­tas ga­lė­tų reng­ti ir tu­rė­ti ko­man­dą tiek LKL, tiek ki­to­se FIBA Eu­ro­pos rei­ka­la­vi­mus ati­tin­kan­čio­se krep­ši­nio var­žy­bo­se. Tai, kad pro­jek­tas yra pri­tai­ky­tas bū­tent ne­įga­lių­jų spor­ti­nėms veik­loms ir už­si­ė­mi­mams, tur­būt bū­tų iš­skir­ti­nu­mas. Ne­rei­kė­tų tos pa­gal­bos, kad at­ei­ty­je rei­kė­tų pa­ra­mos. Tur­būt tas iš­skir­ti­nis už­im­tu­mas Lie­tu­vos mas­tu ga­lė­tų pri­trauk­ti bū­tent įvai­res­nių ne­ga­lią tu­rin­čių žmo­nių ir var­žy­boms, ir ren­gi­niams, ir taip to­liau. Iš tie­sų tur­būt Ma­ri­jam­po­lė yra pas­ku­ti­nė šio­je vie­to­je. Tas in­dė­lis pa­da­ry­tas ir tie įsta­ty­mų pro­jek­tai, ku­rie bu­vo pri­im­ti bū­tent dėl Lo­te­ri­jų įsta­ty­mo, lo­ši­mų, kur da­bar at­ei­na di­džiu­lės su­pla­nuo­tos lė­šos į biu­dže­tą, bet jų pa­nau­do­ti ne­nu­ma­ty­ta… To­dėl tik­rai šal­ti­nius ma­to­me, ga­li­my­bę ma­to­me. Kvie­čiu ir ma­ri­jam­po­lie­tį A. Vyš­niaus­ką, jis tiek daug lai­ko agi­ta­vo, bet ma­tau, kad at­su­kęs nu­ga­rą sa­lė­je net ne­gir­di. Tik­rai no­ri­si, kad tai bū­tų iš­girs­ta ir ga­lų ga­le bū­tų pra­dė­ti dar­bai, rei­ka­lin­gi žmo­nėms. Kvie­čiu pa­lai­ky­ti.

PIRMININKAS. Vy­riau­sy­bės nuo­mo­nė.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Tai yra sa­va­ran­kiš­ko­ji sa­vi­val­dy­bės funk­ci­ja, ne Vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų pro­gra­mos. Pro­jek­tui įgy­ven­din­ti tu­rė­tų bū­ti nau­do­ja­mos Ma­ri­jam­po­lės sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šos. Taip pat pro­jek­tui fi­nan­suo­ti nu­sta­ty­ta tvar­ka ga­lė­tų bū­ti nau­do­ja­mos Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jos Spor­to plė­tos pro­gra­mos prie­mo­nėms pla­nuo­ja­mos pa­žan­gos lė­šos. Šios sa­vi­val­dy­bės 2023 me­tų prog­no­zuo­ja­mos pa­ja­mos sa­vi­val­dy­bės sa­va­ran­kiš­ko­sioms funk­ci­joms įgy­ven­din­ti di­des­nės 6 mln. 900 tūkst. eu­rų, ar­ba 15,3 %, pa­ly­gin­ti su pra­ėju­siais me­tais. To­dėl Vy­riau­sy­bė siū­lo šiam pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Ir S. Skver­ne­lis už pa­siū­ly­mą.

S. SKVERNELIS (DFVL). Ger­bia­mi ko­le­gos, iš­ties šian­dien ger­bia­ma fi­nan­sų mi­nist­rė kan­ki­na­si tri­bū­no­je, nors iš es­mės at­lie­ka tik to­kią tar­pi­nin­ko funk­ci­ją, kai yra siū­ly­mai fi­nan­suo­ti vie­ną ar ki­tą pro­gra­mą, ob­jek­tą, tie­siog nu­krei­pia­ma ar į Vys­ku­pų kon­fe­ren­ci­ją, ar į ko­kią nors mi­nis­te­ri­ją, sa­vi­val­dy­bę. Toks žan­ras iš tie­sų, ma­tyt, var­gi­na mi­nist­rę, ji at­lie­ka to­kį tar­pi­nin­ko vaid­me­nį, nors tur­būt kiek­vie­nas Sei­mo na­rys ga­lė­tų, tur­būt ži­no, ko­kių dar al­ter­na­ty­vų yra. Bet jei­gu krei­pia­si, kad į vals­ty­bės biu­dže­tą bū­tų įtrauk­tas tas fi­nan­sa­vi­mas, va­di­na­si, tie klau­si­mai ki­tur ne­spren­džia­mi.

Kal­bant apie ši­tos dau­gia­funk­cės are­nos sta­ty­bą, tai tik­rai pa­ra­dok­sa­li si­tu­a­ci­ja. Ma­ri­jam­po­lė – vie­nas iš mū­sų di­džių­jų mies­tų, iš cen­trų, ku­ris ne­tu­ri to­kios are­nos. Pro­fe­sio­na­li krep­ši­nio ko­man­da tris kar­tus iš ei­lės lai­mė­jo LKL, ant­rą­ją mū­sų na­cio­na­li­nę ly­gą, ir ne­ga­lė­jo pa­tek­ti į aukš­čiau­si­ą­ją ly­gą vien dėl to, kad ne­tu­ri kur žais­ti.

Ki­tas svar­bus mo­men­tas yra. Jei­gu mes kal­ba­me apie tai, kad mū­sų vai­kai, jau­ni­mas tu­rė­tų už­im­tu­mą, tai šios are­nos sta­ty­ba tik­rai bū­tų bu­mas. Tai aki­vaiz­džiai pa­ro­dė Ma­ri­jam­po­lės fut­bo­las – kai at­si­ra­do tin­ka­ma „Sū­du­vos“ fut­bo­lo klu­bo in­fra­struk­tū­ra, bu­vo pa­sta­ty­tas sta­dio­nas, deng­ta are­na, mes tik­rai ma­tė­me di­de­lį fut­bo­lo bu­mą tiek tarp vai­kų, tiek tarp jau­ni­mo, tiek ir na­cio­na­li­nė rink­ti­nė ten žai­dė. To­kie ob­jek­tai rei­ka­lin­gi re­gio­nui, jie tik­rai su­tei­kia mil­ži­niš­ką po­stū­mį vys­ty­tis spor­tui, kul­tū­rai ir ki­tiems ren­gi­niams. Ma­nau, kad tik­rai rei­kė­tų pri­tar­ti ir bent jau pra­dė­ti ši­tą pro­jek­tą, o po to, aiš­ku, sa­vi­val­dy­bė pri­si­dės ir tą pro­jek­tą ga­lės įgy­ven­din­ti. Nes kai mes įgy­ven­di­na­me, ta­da vi­si la­bai džiau­gia­mės ga­lu­ti­niu re­zul­ta­tu, bet kai rei­kia su­teik­ti ko­kią nors pa­gal­bą pra­džio­je, ne­at­si­ran­da tos ge­ros va­lios to­kiems spren­di­mams įgy­ven­din­ti. Vi­sų ma­ri­jam­po­lie­čių ir Ma­ri­jam­po­lės re­gio­no var­du tik­rai pra­šome ko­le­gų pri­tar­ti ši­tam pa­siū­ly­mui.

PIRMININKAS. S. Jo­vai­ša – prieš.

S. JOVAIŠA (TS-LKDF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Tarp vi­sų pa­siū­ly­mų yra ga­na ge­rų ir ra­cio­na­lių. Bet, ger­bia­mie­ji, no­rint lai­mė­ti lo­te­ri­jo­je pir­miau­sia rei­kia nu­si­pirk­ti lo­te­ri­jos bi­lie­tą. Jū­sų čia yra vos dau­giau kaip pu­sė. Jei­gu bū­tų vi­si, tik­rai tarp li­be­ra­lų ar tarp ku­rių nors at­si­ras­tų vie­nas ki­tas ir tie ra­cio­na­lūs pro­jek­tai tu­rė­tų ko­kią nors ti­ki­my­bę lai­mė­ti. Tai­gi, ger­bia­mie­ji, su­si­kaup­ki­te, jei­gu no­ri­te ką nors pa­siek­ti. Ačiū.

PIRMININKAS. Taip, čia ben­dro po­bū­džio pa­lin­kė­ji­mai. Bal­suo­ja­me dėl pa­siū­ly­mo.

Bal­sa­vo 52 Sei­mo na­riai: už – 44, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 8. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

39 punk­tas. 14 Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mas. (Bal­sas sa­lė­je) Ga­li­ma dėl ve­di­mo tvar­kos.

A. MAZURONIS (DPF). La­bai dė­kui, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Tik­rai ga­na daž­nas at­ve­jis, kad ple­na­ri­nių po­sė­džių sa­lė­je kaž­kas at­si­tin­ka su bal­sa­vi­mo įran­ga: tai myg­tu­kas ne­vei­kia, tai vei­kia ne taip, kaip rei­kia. Da­bar bu­vo 76 Sei­mo na­rių kor­te­lės įdė­tos, o už­si­de­gė tik 52 bal­sa­vę. Gal ga­li­te pa­tik­rin­ti, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke, ar tik­rai vis­kas ge­rai su bal­sų skai­čia­vi­mo tech­ni­ka.

PIRMININKAS. Jei ku­ris nors Sei­mo na­rys tu­ri nu­si­skun­di­mų dėl bal­sa­vi­mo tech­ni­kos, jis tą ir pra­ne­ša. Jūs, man at­ro­do, ne­tu­ri­te, nes jū­sų ten vis­kas vei­kia. O šiaip Sei­mo na­riai tu­ri tei­sę ir ne­bal­suo­ti bū­da­mi sa­lė­je, mes tą pui­kiai ži­no­me.

14 Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mas dėl Kau­no mies­to. Kas jį pa­teiks? Kau­nie­čių nė­ra tarp 14-os, tai K. Ma­žei­ka. (Bal­sas sa­lė­je: „Nė­ra tik­rų.“)

K. MAŽEIKA (DFVL). Aš, kaip bu­vęs Kau­no stu­den­tas, tik­rai mie­lai pri­sta­ty­siu pa­siū­ly­mą. Pa­siū­ly­mo ver­tė – 1 mln. Pa­ly­gin­ti su NATO sa­mi­tu – 37 mln., tai tur­būt 37 kar­tus ma­žes­nis pa­siū­ly­mas. Jau tur­būt pu­se lū­pų kal­ba­ma, kad vis dėl­to at­si­ė­mus ki­tiems ko­le­goms opo­nen­tams pa­na­šu, kad tas Eu­ro­ly­gos fi­na­lo ket­ver­tas ir įvyks Kau­ne. Tur­būt tai džiu­gi­na vi­sus.

Kal­ba­me šiuo at­ve­ju ne tik apie krep­ši­nį, ne tik apie sport­ba­čius ar pra­kai­tą, ar su­lau­žy­tas ko­jas ir trau­mas, bet kal­ba­me apie tai, kad vals­ty­bė ga­li pa­dė­ti, ko­man­dos pra­šy­mu pa­dė­ti ver­slui. Tai yra ir vieš­bu­čiai, ir ap­gy­ven­di­ni­mas, ir mai­ti­ni­mas, ir pa­vėžė­ji­mas, ir vi­sas ki­tas smul­ku­sis ver­slas. Iš tie­sų tam tik­ros gy­vy­bės bū­tų dau­giau, tik­rai iš­ties­ta pa­gal­bos ran­ka ir šiuo at­ve­ju tik­rai abe­jo­nių dėl di­des­nės grįž­ta­mo­sios nau­dos… Juo­lab ma­tant pas­ku­ti­ni­ą­sias tur­būt pen­kias iš ei­lės var­žy­bas Kau­no „Žal­gi­rio“ are­no­je, kur bi­lie­tų net pri­trūk­da­vo, žmo­nių ant­plū­dis di­džiu­lis, sa­ky­ti, kad klu­bi­nis krep­ši­nis yra… na, klu­bi­nis krep­ši­nis nė­ra rink­ti­nių žai­di­mas ir jis yra ne toks po­pu­lia­rus, tai vi­siš­kai pa­nei­gia tai.

Ko­le­goms, ku­rie gal­būt opo­nuos tam, rei­kia tie­siog nu­vyk­ti į are­ną, pa­žiū­rė­ti per te­le­vi­zi­ją, kaip fa­nai ser­ga už sa­vo ko­man­das ir iš pas­kos va­žiuo­ja au­to­bu­sais, skren­da lėk­tu­vais ir vi­saip ki­taip, bū­na kar­tu su ko­man­da. Tik­rai nė­ra abe­jo­nių, kad are­na bus pil­na ir bus di­džiu­lė nau­da tiek Kau­nui, tiek Lie­tu­vai. To­dėl kvie­čia­me pa­lai­ky­ti šį pa­siū­ly­mą. Ačiū.

PIRMININKAS. Ko­kia Vy­riau­sy­bės nuo­mo­nė?

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Tai yra ko­mer­ci­nis ren­gi­nys. Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja fi­nan­suo­ja tas tarp­tau­ti­nes aukš­to meist­riš­ku­mo var­žy­bas, ku­rios yra or­ga­ni­zuo­ja­mos na­cio­na­li­nių spor­to ša­kų fe­de­ra­ci­jų ar­ba ne­įga­lių­jų ju­dė­ji­mui va­do­vau­jan­čių or­ga­ni­za­ci­jų, to­dėl šiam pa­siū­ly­mui siū­lo­ma ne­pri­tar­ti.

PIRMININKAS. S. Skver­ne­lis pa­si­sa­ko už.

S. SKVERNELIS (DFVL). Ger­bia­ma mi­nist­re, kur jau kur, bet dėl ši­to tik­rai ti­kė­jau­si, kad bus jū­sų, kaip tik­ros kau­nie­tės, pa­ra­ma. Ant­ri­nu sa­vo ko­le­gai K. Ma­žei­kai. Iš­ties šian­dien mes tu­rė­jo­me to­kią dra­mą dėl PVM leng­va­tų mai­ti­ni­mo sek­to­riui, vieš­bu­čiams. 1 mln. eu­rų in­ves­ti­ci­ja į ren­gi­nį, ku­ris pri­trau­kia de­šim­tis tūks­tan­čių žiū­ro­vų į Kau­no mies­tą, bet tai yra ne vien Kau­nui, nes in­fra­struk­tū­ros ne­pa­kan­ka, tai bū­tų ir Vil­niaus mies­tas. Tik­rai tas in­ves­tuo­tas 1 mln. at­neš­tų mil­ži­niš­ką grą­žą per PVM, per ki­tus mo­kes­čius, nes žmo­nės kaž­kur tu­rės gy­ven­ti, tu­ris­tai tu­rės kaž­kur val­gy­ti, aiš­ku, žiū­rė­ti ren­gi­nį. Tai yra re­kla­ma ir Lie­tu­vai.

Net ne­abe­jo­ju, kad po to­kių di­džiu­lių ren­gi­nių dau­gy­bė žmo­nių su­grįž­ta pa­kar­to­ti­nai su­si­pa­žin­ti su tais mies­tais, su ša­li­mi. Tai­gi in­ves­ti­ci­ja yra la­bai ne­di­de­lė. Gai­la, kad ne­ras­tas tas 1 mln., o grą­ža vals­ty­bei ir pres­ti­žu, ir ži­no­mu­mu, ir mo­kes­čiais tik­rai bū­tų ge­ro­kai di­des­nė. Siū­ly­čiau pri­tar­ti šiam siū­ly­mui.

PIRMININKAS. Ka­dan­gi prem­je­rė tu­ri tei­sę kal­bė­ti be ei­lės, su­tei­kiu žo­dį I. Ši­mo­ny­tei. (Šur­mu­lys sa­lė­je) Kar­tu iš­sau­go­si­me V. Val­kiū­no po­zi­ty­vų įvaiz­dį, nes jis šian­dien tik už kal­bė­jo.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). La­bai ačiū. Jei­gu pa­klau­sy­si vi­są die­ną Sei­mo na­rių, tai tik­rai pra­dė­si ti­kė­ti ste­buk­lais. Ką tik jūs in­ves­ta­vo­te 60 mln. pra­tęs­da­mi pus­me­čiui leng­va­tą ir da­bar sa­ko­te, kad iš tos leng­va­tos pri­sem­si­te pil­ną sau­ją kaž­ko­kių pa­pil­do­mų pa­ja­mų. Mi­nist­rė la­bai aiš­kiai pa­sa­kė, ren­gi­nys yra ko­mer­ci­nis ir nė­ra, ir nie­ka­da ne­bu­vo to­kios pro­ce­dū­ros, pa­gal ku­rią Vy­riau­sy­bė to­kius ren­gi­nius rem­tų. Vy­riau­sy­bė re­mia tai, kas yra nu­ma­ty­ta, tai yra in­fra­struk­tū­rą, taip pat tarp­tau­ti­nius ren­gi­nius, kiek tiems tiks­lams rei­kia lė­šų, tu­rint min­ty­je, kad spor­tui lė­šas ši Vy­riau­sy­bė kiek­vie­nais me­tais nuo­sek­liai di­di­no, man at­ro­do, ne­rei­kia skųs­tis. O jei­gu ren­gi­nys toks pel­nin­gas ir pa­trauk­lus, ne­abe­jo­ti­nai at­si­ras pri­va­čių rė­mė­jų, ku­rie tą pro­jek­tą ir vi­są šią pro­gra­mą pa­rems.

Aš no­rė­čiau šiek tiek re­fe­ruo­ti į tai, ką ger­bia­mas Kęs­tu­tis sa­kė. Na, yra tie­siog ne­so­li­du, kai par­la­men­to na­rys su­kle­po­ja į vie­ną krū­vą NATO sa­mi­tą, ku­ris yra mū­sų vals­ty­bės, NATO na­rės, or­ga­ni­zuo­ja­mas ren­gi­nys, ku­rį pas sa­ve kvie­čia ir ku­rio šei­mi­nin­kas yra Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tas. Plak­ti į vie­ną krū­vą su ko­mer­ci­niu ren­gi­niu, kad ir kaip kiek­vie­nam lie­tu­viui bū­tų bran­gus krep­ši­nis, na, kaž­kaip… Kad ir ką ten ar­gu­men­tuo­tu­me, pra­šau ne­ar­gu­men­tuo­ti pi­giai. Ačiū. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Ne­tu­ri­me lai­ko aiš­kin­tis. Da­bar bal­suo­ja­me dėl pa­siū­ly­mo.

Bal­sa­vo 52: už – 43, prieš – 1, su­si­lai­kė 8. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

Re­pli­kuo­ti nė­ra lai­ko, žo­džio nie­kam ne­su­teik­siu. (Bal­sai sa­lė­je) Pra­šom kreip­tis į Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ją.

40 punk­tas, de­šim­ties Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mas. L. Ku­ku­rai­tis už­ra­šy­tas pir­mas. Pra­šau.

L. KUKURAITIS (DFVL). Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, biu­dže­to svars­ty­mo me­tu ne kar­tą kal­bė­jau apie per ma­žas pen­si­jas ir di­des­nį di­di­ni­mą iš vals­ty­bės biu­dže­to. Kai tu­ri­me to­kį pen­si­nin­kų skur­dą, ne­ga­li­me jiems mo­kė­ti ma­žiau, ne­gu iš tie­sų ga­li­me mo­kė­ti, ypač kai tu­ri­me to­kią in­flia­ci­ją ir ypač kai ma­žos pen­si­jos šiuo pa­teik­tu jau an­tru biu­dže­tu yra ke­lia­mos apie 90 eu­rų per mė­ne­sį.

Va­di­na­si, tie, ku­rie tu­ri di­de­lius sta­žus, tai yra 35–40 me­tų ir dau­giau, de­ja, at­si­ra­do to­kiuo­se so­cia­li­nio ne­tei­sin­gu­mo spąs­tuo­se, nes jiems pen­si­jos, tiems, ku­rie tu­ri di­de­lius sta­žus ir už­dirb­da­vo ma­žus at­ly­gi­ni­mus dėl to, kad ga­myk­lo­se dirb­da­vo, ne­ma­žai ir vie­šo­jo sek­to­riaus dar­buo­to­jų, augs ma­žiau­siai. Vi­siems ki­tiems, tiek di­de­les pen­si­jas, tiek ma­žiau­sias pen­si­jas gau­nan­tiems, va­di­na­si, ma­žiau­siai mo­kė­ju­siems „Sod­rai“, au­ga kur kas spar­čiau.

Tai la­bai ne­ge­rai di­de­lės pen­si­nin­kų gru­pės at­žvil­giu, to­dėl siū­lo­me iš vals­ty­bės biu­dže­to ba­zi­nę pen­si­jos da­lį pa­di­din­ti to­kia pa­čia ap­im­ti­mi, kaip ir „Sod­ros“ in­di­vi­du­a­li­ą­ją, tas vals­ty­bės biu­dže­tui kai­nuo­tų 156 mln. Pa­siū­ly­me, tie­sa, nu­ro­dy­ta 170 mln. Tai­gi šiuo spren­di­mu net­gi 14 mln. su­tau­py­tu­me.

PIRMININKAS. Vy­riau­sy­bės nuo­mo­nė.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Aš pri­min­siu, kad mes tą dis­ku­si­ją jau tu­rė­jo­me Sei­me ir tam pa­siū­ly­mui bu­vo ne­pri­tar­ta. Su­ma, ku­ri yra siū­lo­ma, yra iš­ties di­de­lė ir da­bar­ti­nis siū­ly­mas prieš­ta­rau­ja So­cia­li­nio drau­di­mo pen­si­jų įsta­ty­me nu­ma­ty­tai pen­si­jų in­dek­sa­vi­mo tvar­kai. Siū­ly­mui įgy­ven­din­ti rei­ka­lin­gų vals­ty­bės biu­dže­to lė­šų nė­ra, jų rei­kė­tų pa­pil­do­mai sko­lin­tis, taip di­di­nant ne tik il­ga­lai­kius vals­ty­bės įsi­pa­rei­go­ji­mus, bet ir pa­čią vals­ty­bės sko­lą. Iš prin­ci­po mes tą dis­ku­si­ją esa­me tu­rė­ję. Gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­tis, ku­ris yra su­ren­ka­mas ir ati­ten­ka ne sa­vi­val­dy­bės, o vals­ty­bės biu­dže­tui, vi­sa ap­im­ti­mi yra ati­duo­da­mas pen­si­joms in­dek­suo­ti ir dar pa­pil­do­mai iš ki­tų mo­kes­čių yra ski­ria­ma per 200 mln. eu­rų. To­dėl ma­no­me, kad tas pa­pil­do­mas in­dek­sa­vi­mas, ku­ris yra da­ro­mas, yra pa­kan­ka­mas. Šiam pa­siū­ly­mui yra siū­lo­ma ne­pri­tar­ti. Pri­min­siu, kad siū­ly­mas prieš­ta­rau­ja So­cia­li­nio drau­di­mo pen­si­jų įsta­ty­me nu­sta­ty­tai pen­si­jų in­dek­sa­vi­mo tvar­kai.

PIRMININKAS. Ger­bia­mas ko­le­ga Li­nai Ku­ku­rai­ti, esa­te ra­cio­na­lus žmo­gus, gal su­tik­si­te, kad ne­pri­ėmus pen­si­jų in­dek­sa­vi­mo ne­rei­kia bal­suo­ti dėl jū­sų pa­siū­ly­mų? Taip, su­tin­ka­te, kad bal­suo­ti ne­rei­kia. Ačiū.

41 punk­tas. 7 Sei­mo na­riai. L. Ku­ku­rai­tis už­ra­šy­tas pir­mas. Pra­šau pa­teik­ti pa­siū­ly­mą.

L. KUKURAITIS (DFVL). Dė­kui, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Šiuo me­tu vyks­ta as­me­nims su ne­ga­lia la­bai svar­bi per­tvar­ka. Tai yra so­cia­li­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos pa­slau­gų ak­re­di­ta­vi­mas ir fi­nan­sa­vi­mo tvar­kos pa­kei­ti­mas. Ki­taip sa­kant, toms ne­vy­riau­sy­bi­nėms or­ga­ni­za­ci­joms, ku­rios an­ks­čiau gau­da­vo per sa­vi­val­dy­bes fi­nan­sa­vi­mą, da­bar ta da­lis, ku­ri bu­vo fi­nan­suo­ja­ma iš vals­ty­bės biu­dže­to, bus mo­ka­ma ki­taip – pa­gal žmo­nių skai­čių, esan­tį die­nos cen­tre. Ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos skai­čiuo­ja, kad jei­gu jos tu­ri 25 žmo­nes, kas die­ną jais rū­pi­na­si, tai jos iš vals­ty­bės biu­dže­to gaus 7 tūkst. per me­tus. Kas ga­li už to­kią su­mą su­teik­ti ko­kią nors pa­slau­gą 25 žmo­nėms kas die­ną, už 7 tūkst.? Tai yra ne­nor­ma­lu. Mū­sų siū­ly­mas yra ei­ti tuo pa­čiu ke­liu, kaip mū­sų Vy­riau­sy­bė da­rė vai­kų die­nos cen­trų at­žvil­giu, kai bu­vo ak­re­di­tuo­ja­mi. Mes pa­di­di­no­me biu­dže­tą vai­kų die­nos cen­trams ir su­stip­ri­no­me pa­slau­gą su ak­re­di­ta­ci­ja, o ne ją su­sil­pni­no­me, kaip kad, at­ro­do, ga­li nu­tik­ti šį kar­tą. Tai­gi siū­lo­me duo­ti dvi­gu­bai, ne­gu yra nu­ma­ty­ta – 5 mln. su tru­pu­čiu dau­giau. Ačiū.

PIRMININKAS. Vy­riau­sy­bės po­zi­ci­ja.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja kas­met per ei­na­muo­sius me­tus per­žiū­ri ir per­skirs­to įvai­rioms iš­mo­koms ir ki­toms prie­mo­nėms tau­po­mas lė­šas ki­tiems pri­ori­te­ti­niams po­rei­kiams, to­dėl esant ga­li­my­bėms lė­šos so­cia­li­nei re­a­bi­li­ta­ci­jai ne­įga­lie­siems ben­druo­me­nė­je bū­tų pa­di­din­tos pa­gal mi­nis­te­ri­jos prie­mo­nių fi­nan­sa­vi­mo pri­ori­te­tiš­ku­mą. Ta­čiau šiuo me­tu Vy­riau­sy­bė siū­lo pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Dėl mo­ty­vų nie­kas ne­už­si­ra­šė. Bal­suo­ja­me dėl pa­siū­ly­mo.

Bal­sa­vo 49: už – 39, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 10. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

42 punk­tas. 11-os Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mas. T. To­mi­li­nas, ma­tyt, jį pri­sta­tys.

T. TOMILINAS (DFVL). Ger­bia­mi ko­le­gos, mus vi­sus tik­riau­siai su­krė­tė tie įvy­kiai, apie ku­riuos skai­tė­me ir ku­riuos ma­tė­me pas­ta­ruo­ju me­tu. Aš kal­bu apie grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos dar­buo­to­jo tra­giš­ką žū­tį gel­bė­jant žmo­gų, taip pat ir ki­tus pa­kan­ka­mai skau­džius in­ci­den­tus. Mes va­kar su ko­le­go­mis tu­rė­jo­me ga­na iš­sa­mią kon­fe­ren­ci­ją apie tai Sei­me, ly­gi­no­me, kaip ski­ria­si ap­rū­pi­ni­mas ir net al­gos Lat­vi­jos grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos ir Lie­tu­vos. Aš esu tik­ras, kad cen­tra­li­za­ci­ja yra ge­ras da­ly­kas, ta­čiau ji­nai es­mi­nių po­ky­čių ne­at­neš, jei­gu mes ne­in­ves­tuo­si­me į tą tar­ny­bą, ku­ri gel­bė­ja mū­sų gy­vy­bes. Nie­kas ne­sa­me ga­ran­tuo­tas, kad ry­toj mums ne­pri­reiks ši­tos pa­slau­gos. Tai yra tik­ro­ji spe­cia­lio­ji tar­ny­ba, ta­čiau grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos dar­buo­to­jai ne­tu­ri net ar­ti tų ga­ran­ti­jų, ko­kias tu­ri, pa­vyz­džiui, pa­rei­gū­nai. Šiuo at­ve­ju yra pa­siū­ly­mas bent 10 mln. pa­di­din­ti fi­nan­sa­vi­mą GMP – grei­ta­jai me­di­ci­nos pa­gal­bai. Mes vyk­do­me cen­tra­li­za­ci­ją, pi­ni­gų po­rei­kis tik­rai au­ga, ir ki­tos cen­tra­li­za­ci­jos re­for­mos, kad ir vai­ko tei­sių, aki­vaiz­džiai ro­do, kad vyk­dant cen­tra­li­za­ci­ją la­bai rei­kia pa­pil­do­mų lė­šų. Rei­kia pirk­ti nau­jas ma­ši­nas. Ži­no­ma, tai ga­li­ma pa­da­ry­ti iš Eu­ro­pos Są­jun­gos pi­ni­gų – tai ir pla­nuo­ja­ma, ta­čiau, be nau­jų ma­ši­nų, rei­kia ir al­gas di­din­ti. Al­gos yra ne­kon­ku­ren­cin­gos, ma­žes­nės ne­gu Lat­vi­jo­je, nors Lat­vi­jos BVP yra vie­nam gy­ven­to­jui ma­žes­nis už Lie­tu­vos.

Dar la­bai pra­šy­čiau mi­nist­rės pa­tiks­lin­ti. Vis dėl­to tie skai­čiai, ku­riuos mes ma­tė­me pra­džio­je biu­dže­to pro­jek­to svars­ty­mo, – 92 mln., kiek pa­ki­to tai, kaip tai įvy­ko ir kas pla­nuo­ja­ma? Ačiū.

PIRMININKAS. Vy­riau­sy­bės po­zi­ci­ja tuoj ir bus pa­teik­ta.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Pa­gal Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do biu­dže­to 2023 me­tų pro­jek­tą vals­ty­bės de­le­guo­toms funk­ci­joms vyk­dy­ti Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do biu­dže­tui nu­ma­ty­ta 24 mln. 100 tūkst. eu­rų dau­giau ne­gu 2022 me­tais. Tai reiš­kia, kad 2023 me­tais yra skir­ta 198 mln. 200 tūkst. eu­rų, kai 2022 me­tais bu­vo 174 mln. 100 tūkst., iš jų gy­vy­bėms gel­bė­ti ir iš­sau­go­ti yra 2 mln. 600 tūkst. dau­giau ne­gu pra­ėju­siais me­tais, iš vi­so 92 mln. 400 tūkst. eu­rų. Pa­pil­do­mam siū­ly­mui Vy­riau­sy­bė siū­lo ne­pri­tar­ti.

PIRMININKAS. V. Val­kiū­nas – už.

V. VALKIŪNAS (DPF). Čia J. Raz­ma bu­vo už­spau­dęs žo­džio lais­vę, tai no­riu at­sa­ky­ti S. Jo­vai­šai, tarp kit­ko, Lie­tu­vos did­vy­riui, kad lai­mė­ti krep­ši­nio rung­ty­nes ne­pa­dės nu­si­pirk­ti lo­te­ri­jos bi­lie­tą ar tik bi­lie­tą į rung­ty­nes, rei­kia ir ki­tų pa­stan­gų.

To­dėl kvie­čiu mi­nist­rę ir prem­je­rę iš ne­ga­ty­vo per­ei­ti į po­zi­ty­vą, nu­ga­lė­ti sa­ve, nu­ga­lė­ti sa­vo gal­būt ne­mo­kė­ji­mą tvar­ky­tis su fi­nan­sais, nes rei­kia di­din­ti ir pen­si­jas dvi­gu­bai, ir me­di­ci­nos dar­buo­to­jams at­ly­gi­ni­mą dvi­gu­bai, nes per dve­jus me­tus at­ly­gi­ni­mai ne­pa­ki­lo, o in­flia­ci­ja – jau be­veik 100 %. Rei­kia pa­lai­ky­ti šį T. To­mi­li­no pa­siū­ly­mą ir ki­tus pa­siū­ly­mus, ku­rie ve­da ne į cha­o­są, o į tvar­ką Lie­tu­vo­je ir ge­ro­vės vals­ty­bės kū­ri­mą Lie­tu­vo­je.

PIRMININKAS. Dėl ve­di­mo tvar­kos – T. To­mi­li­nas.

T. TOMILINAS (DFVL). Aš no­rė­čiau tik­tai dėl pro­to­ko­lo pa­si­tiks­lin­ti mi­nist­rės at­sa­ky­mą. Ar da­bar GMP (Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos) sis­te­mai bus ski­ria­ma 98 mln. eu­rų, kaip va­kar mes gir­dė­jo­me, be­rods, iš Li­go­nių ka­sų, ar 92 mln. eu­rų? Tie­siog dėl tiks­lu­mo, la­bai no­rė­tų­si tiks­laus at­sa­ky­mo. Ačiū.

PIRMININKAS. Jei­gu ga­li mi­nist­rė, gal­būt…

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Iš jų gy­vy­bėms gel­bė­ti ir iš­sau­go­ti 2 mln. 600 tūkst. dau­giau ne­gu pra­ėju­siais me­tais, iš vi­so 92 mln. 400 tūkst. eu­rų.

PIRMININKAS. Ger­bia­ma­sis To­mi­li­nai, jei­gu rei­kės, dar jūs pa­si­tiks­lin­si­te. Da­bar bal­suo­ja­me dėl jū­sų pa­siū­ly­mo.

Bal­sa­vo 44: už – 36, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 8. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

43 punk­tas, ap­lin­ko­sau­gi­nis de­šim­ties Sei­mo na­rių siū­ly­mas. Vėl pa­teiks T. To­mi­li­nas. Ar jo ne­sant kas nors ki­tas? K. Ma­žei­ka? Ar T. To­mi­li­nas ga­li grįž­ti? (Bal­sai sa­lė­je) Kęs­tu­ti Ma­žei­ka, jū­sų mik­ro­fo­nas įjung­tas.

K. MAŽEIKA (DFVL). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Iš tie­sų, kal­bant apie Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to ir Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ros si­tu­a­ci­ją, ir mi­nist­ras čia daug kal­bė­jo, daug ža­dė­jo ka­den­ci­jos pra­džio­je, ta­čiau si­tu­a­ci­ja ir in­flia­ci­ja vis dėl­to pa­da­rė sa­vo ir si­tu­a­ci­ja fak­tiš­kai ne­pa­si­kei­tė. Ma­ty­da­mi tai, kad 20 % dar­buo­to­jų gau­na nuo 750 iki 850 eu­rų at­ly­gi­ni­mą, jei­gu kal­ba­me apie Vil­niaus mies­tą, Kau­no mies­tą ar­ba Klai­pė­dos mies­tą, tai tur­būt vi­si su­pran­ta­me, kad to­kie at­ly­gi­ni­mai yra vi­siš­kai ne­kon­ku­ren­cin­gi, tik­rai kom­pe­ten­tin­gi dar­buo­to­jai iš­ei­na ir lie­ka tuš­čios vie­tos. At­ei­na tik stu­den­tai, ku­rie ap­si­mo­kę vėl ei­na ieš­ko­ti lai­mės ir di­des­nio at­ly­gi­ni­mo ki­tur.

To­kia ana­lo­giš­ka si­tu­a­ci­ja yra ir Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ro­je, to­dėl tik­rai esant di­de­liems krū­viams, ma­žiems at­ly­gi­ni­mams ir trūks­tant fi­nan­sa­vi­mo dar­buo­to­jams ra­gi­na­me tuos pa­ža­dus, ku­riuos mi­nist­ras su­tei­kė tiek prof­są­jun­gai, tiek dar­buo­to­jams, įgy­ven­din­ti. Siū­lo­me biu­dže­te nu­ma­ty­ti 2 mln. 400 tūkst. su tru­pu­čiu eu­rų Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to už­mo­kes­čio fon­dui ir 1 mln. 340 tūkst. eu­rų Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ros dar­buo­to­jų dar­bo už­mo­kes­čio fon­dui, kad ne­pa­si­kar­to­tų tos si­tu­a­ci­jos, kai de­ga ne tik pa­dan­gos, bet ir pa­vo­jin­gos at­lie­kos, taip pat įvai­rūs ki­ti gais­rai ir at­si­ti­ki­mai, kai mes esa­me po to tik­tai pa­sek­mių ste­bė­to­jai. No­rė­tų­si, kad tar­ny­bos dirb­tų kom­pe­ten­tin­gai, to­dėl pra­šo­me at­si­žvelg­ti ir sau­go­ti ap­lin­ką, ku­ri yra šios Vy­riau­sy­bės ir šios dau­gu­mos vie­nas iš pri­ori­te­tų. Ačiū.

PIRMININKAS. Iš­klau­so­me Vy­riau­sy­bės nuo­mo­nę.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Tur­būt at­kreip­ti­nas dė­me­sys, kad Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to vi­du­ti­nis dar­bo už­mo­kes­tis 2022 me­tų II ket­vir­tį bu­vo 1 tūkst. 944 eu­rai, kai, Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, vi­du­ti­nis vie­šo­jo sek­to­riaus dar­buo­to­jų dar­bo už­mo­kes­tis ša­ly­je yra 1 tūkst. 847, vi­du­ti­nis. Tai reiš­kia, kad šio­je ins­ti­tu­ci­jo­je vi­du­ti­nis dar­bo už­mo­kes­tis yra di­des­nis be­veik 100 eu­rų ne­gu vi­du­ti­nis vie­šo­jo sek­to­riaus dar­buo­to­jų dar­bo už­mo­kes­tis Lie­tu­vo­je.

Ki­to­je ins­ti­tu­ci­jo­je, tai yra Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ro­je, taip pat vi­du­ti­nis dar­bo už­mo­kes­tis yra ar­ti­mas vi­du­ti­niam vie­šo­jo sek­to­riaus dar­bo už­mo­kes­čiui vi­so­je Lie­tu­vo­je. Žvel­giant į po­ky­tį, įvy­ku­sį nuo pra­ėju­sių me­tų, dar­bo už­mo­kes­čio fon­das šioms ins­ti­tu­ci­joms, Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos ins­ti­tu­ci­joms, pa­ly­gi­nus su 2022 me­tais, di­dė­ja 19 mln. 400 tūkst. eu­rų. Iš da­lies dėl to, kad yra pe­ri­ma­mos Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos že­mės ir gy­vū­nų ge­ro­vės po­li­ti­kos funk­ci­jos ir Na­cio­na­li­nė že­mės tar­ny­ba, tai yra stei­gia­mos pa­pil­do­mos pa­rei­gy­bės. Ta­čiau taip pat nu­ma­to­mi pa­pil­do­mi asig­na­vi­mai mi­ni­ma­lio­sios mė­ne­si­nės al­gos, ba­zi­nio dy­džio di­di­ni­mui, prie­dams už tar­ny­bos Lie­tu­vos vals­ty­bei sta­žą mo­kė­ti, Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jai ir jai pa­val­džių ins­ti­tu­ci­jų, dar­bo už­mo­kes­čiui kul­tū­ros dar­buo­to­jams ir dėl ki­tų prie­žas­čių pa­di­din­ti, taip pat dar­buo­to­jų, dir­ban­čių pa­gal dar­bo su­tar­tis, mi­ni­ma­liems ko­e­fi­cien­tams, dėl kurių bu­vo pada­ry­ti ho­ri­zon­ta­lūs spren­di­mai, pa­di­din­ti, to­dėl pa­pil­do­miems siū­ly­mams Vy­riau­sy­bė siū­lo ne­pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Ir V. Val­kiū­nas kal­ba už pa­siū­ly­mą.

V. VALKIŪNAS (DPF). Ačiū, ger­bia­mas Jur­gi, už žo­džio lais­vę. Keis­tuo­liai tie mū­sų mi­nist­rai. Anks­čiau sa­ky­da­vo, tur­būt at­si­li­kė­lių mo­kyk­lą bai­gė, nes ne­mo­ka su­skai­čiuo­ti. La­bai ge­ras pa­siū­ly­mas K. Ma­žei­kos ir ki­tų Sei­mo na­rių, ra­cio­na­liai, prag­ma­tiš­kai mąs­tan­čių, kad rei­kia di­din­ti at­ly­gi­ni­mus, nes kas mū­sų lau­kia. Nes ir da­bar ei­na­me tuo ke­liu, kai bus dar­bo jė­gos ko­lap­sas. Kad ten dar­buo­to­jų trūks­ta, ten dar­buo­to­jų trūks­ta, vis tiek rei­kės dvi­gu­bai di­din­ti at­ly­gi­ni­mus, jei­gu skai­čiuo­tu­me nuo sau­sio 1 die­nos. Tad jūs ge­riau pa­si­duo­ki­te su sa­vo tuo už­si­spy­ri­mu ir pa­di­din­ki­te biu­dže­to iš­lai­das, kad žmo­nės gau­tų dvi­gu­bus at­ly­gi­ni­mus ir ne­iš­si­laks­ty­tų po už­sie­nius ir į pri­va­čias įmo­nes. Ger­bia­mie­ji, ne­leis­ki­me dar­bo jė­gos ko­lap­so.

PIRMININKAS. Mi­nist­ras vi­siš­kai ne­pa­gei­dau­ja to pa­siū­ly­mo. S. Gent­vi­las prieš.

S. GENTVILAS (LSF). Aš tie­siog no­rė­čiau pa­si­džiaug­ti, kad mes mo­ka­me di­de­lius at­ly­gi­ni­mus, di­des­nius ne­gu ša­lies vi­dur­kis, ir per šiuos me­tus pa­kė­lė­me at­ly­gi­ni­mus be­veik 15–20 % ap­lin­ko­sau­gos dar­buo­to­jams. Ir fi­nan­sų mi­nist­rė, į ma­ne griež­tai be­žiū­rė­da­ma, tik­rai pa­liu­dy­tų, kad Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos sek­to­riu­je dar­bo už­mo­kes­čio fon­das au­go dau­giau­sia tarp mi­nis­te­ri­jų. Da­bar klau­si­mas, ką tie ins­pek­to­riai vei­kia? Ar jie vaikš­čio­ja ir gau­do gi­mi­nai­čius, ne­tu­rin­čius žve­jy­bos bi­lie­to, ar iš tik­rų­jų už­si­i­ma gais­rais ar­ba iš es­mės sis­te­mi­nę ri­zi­ką ke­lian­čias įmo­nes tik­ri­na, nes tam rei­kia kom­pe­ten­ci­jos, tam rei­kia ir nor­ma­laus ri­zi­kos ver­ti­ni­mo, ir taip to­liau, o ne gau­dy­ti pen­si­nin­kus, ku­rie įmer­kę plū­dę į vie­ną tel­ki­nį. Tai dar­buo­to­jų už­ten­ka, jų dar­bo už­mo­kes­čio fon­das yra pa­kan­ka­mas, mo­ty­va­ci­nė sis­te­ma su­kur­ta, tad, man at­ro­do, tu­ri­me per­sio­rien­tuo­ti į efek­ty­vu­mą. Ačiū ger­bia­mam bu­vu­siam mi­nist­rui už rū­pi­ni­mą­si sek­to­riaus dar­buo­to­jais.

PIRMININKAS. Bal­suo­ja­me dėl ap­tar­to pa­siū­ly­mo.

Bal­sa­vo 46 Sei­mo na­riai: už – 33, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 13. Ne­pri­tar­ta.

44 punk­tas. Net 55 Sei­mo na­rių pa­si­ra­šy­tas siū­ly­mas. Žiū­rė­si­me, kiek bus bal­suo­jan­čių. Pa­siū­ly­mą pa­teiks A. Bag­do­nas.

A. BAGDONAS (LSF). Dė­ko­ju po­sė­džio pir­mi­nin­kui už su­teik­tą žo­dį. Ger­bia­mi ko­le­gos, ger­bia­ma fi­nan­sų mi­nist­re, iš tie­sų aš pra­džio­je no­rė­čiau pa­dė­ko­ti jums ir prem­je­rei už tik­rai ge­rai pa­reng­tą ir su­ba­lan­suo­tą ki­tų me­tų biu­dže­tą. Su­pran­tu, kad yra daug siū­ly­mų dėl biu­dže­to pro­jek­to, fi­nan­sų vi­suo­met trūks­ta vi­soms sa­vi­val­dy­bėms, ta­čiau aš ir dar 45 par­la­men­ta­rai ma­no­me, kad Ne­rin­gos at­ve­jis yra šiek tiek ki­toks. Be na­cio­na­li­nės val­džios įsi­ki­ši­mo Ne­rin­gos kran­ti­nių klau­si­mo vie­tos sa­vi­val­dos lyg­me­niu nie­kaip ne­pa­vyks iš­spręs­ti. Ko­dėl? To­dėl, kad skirs­tant vals­ty­bės gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio da­lis yra de­vy­nios sa­vi­val­dy­bės do­no­rės. Vil­niu­je lie­ka 63 % gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio, Pa­lan­go­je – 94 %, Ne­rin­go­je lie­ka tik 30 % gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio. Tai reiš­kia, kad su­tvar­ky­ti kran­ti­nes iš tų pa­ja­mų nė­ra įma­no­ma. Prieš ge­rus ke­lis de­šimt­me­čius vals­ty­bės lė­šo­mis bu­vo su­tvar­ky­ta vie­na iš ke­tu­rių gy­ven­vie­čių kran­ti­nių – Juod­kran­tės kran­ti­nė. Jos re­konst­ruk­ci­ja kai­na­vo 24 mln. li­tų. To­dėl par­la­men­ta­rai, pa­si­ra­šę šį įsta­ty­mo pro­jek­tą, ma­no, jei­gu šį kar­tą ne­nu­ma­ty­tų vals­ty­bės biu­dže­te lė­šų, šį klau­si­mą bū­ti­na spręs­ti, nes ki­tu at­ve­ju – šios kran­ti­nės yra ava­ri­nės būk­lės, jo­mis ne­ga­li nor­ma­liai nau­do­tis nei dvi­ra­čiu va­žiuo­jan­tys žmo­nės, nei pės­tie­ji. To­dėl no­rė­tų­si, kad įsi­klau­sy­tu­mė­te į par­la­men­ta­rų siū­ly­mą ir vi­si drau­ge pa­ban­dy­tu­me iš­spręs­ti šį klau­si­mą, kad ne tik mes vi­si, bet ir li­ku­sie­ji Lie­tu­vos žmo­nės ga­lė­tų mė­gau­tis Lie­tu­vos pa­jū­riu, ne­vyk­tų į už­sie­nio ku­ror­tus, lė­šos lik­tų ne Tur­ki­jo­je, Grai­ki­jo­je, o Lie­tu­vo­je. Ačiū.

PIRMININKAS. Vy­riau­sy­bės po­zi­ci­ja.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Pra­džio­je, prieš pri­sta­ty­da­ma Vy­riau­sy­bės po­zi­ci­ją, vis dėl­to no­rė­čiau pa­si­nau­do­ti sa­vo kaip Sei­mo na­rės bal­so tei­se ir pa­pra­šy­ti Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jos įver­tin­ti Sei­mo na­rio V. Val­kiū­no pa­si­sa­ky­mus ir stig­mų kli­ja­vi­mą, kuo­met as­me­nys su pro­ti­ne ne­ga­lia yra api­bū­di­na­mi tam tik­rais ter­mi­nais. Man at­ro­do, to­kie ter­mi­nai ne­tu­rė­tų skam­bė­ti Sei­mo sa­lė­je. Vis dėl­to pra­šy­čiau Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jos Sei­mo na­rio el­ge­sį įver­tin­ti ir pa­teik­ti re­ko­men­da­ci­jas. Ačiū.

Kal­bant apie…

PIRMININKAS. At­si­pra­šau, aš, kaip po­sė­džio pir­mi­nin­kas, tu­riu to­kią tei­sę, nes Sei­mo na­rės žo­di­nio pa­siū­ly­mo ga­li ir ne­pri­im­ti. Tuo­met aš ofi­cia­liai pra­šau, kad mi­nist­rės, Sei­mo na­rės G. Skais­tės krei­pi­ma­sis į Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ją bū­tent dėl V. Val­kiū­no ati­tin­ka­mo pa­si­sa­ky­mo bū­tų iš­nag­ri­nė­tas.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Kal­bant apie Vy­riau­sy­bės po­zi­ci­ją dėl pa­teik­to pa­siū­ly­mo, vis dėl­to tai yra sa­va­ran­kiš­ko­ji sa­vi­val­dy­bės funk­ci­ja. Ne Vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų pro­gra­mos pro­jek­tui fi­nan­suo­ti tu­rė­tų bū­ti nau­do­ja­mos Ne­rin­gos sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šos. Taip pat nu­sta­ty­ta tvar­ka ga­lė­tų bū­ti nau­do­ja­mos Eu­ro­pos Są­jun­gos pa­ra­mos lė­šos, pla­nuo­ja­mos pa­žan­gos prie­mo­nėms įgy­ven­din­ti. Sa­vi­val­dy­bės 2023 me­tų prog­no­zuo­ja­mos pa­ja­mos sa­va­ran­kiš­ko­sioms sa­vi­val­dy­bės funk­ci­joms įgy­ven­din­ti di­des­nės be­veik 2 mln. eu­rų, ar­ba 17,2 %, pa­ly­gin­ti su 2022 me­tais. To­dėl Vy­riau­sy­bė ati­tin­ka­mai siū­lo šiam pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Dėl mo­ty­vų. R. Že­mai­tai­tis – už.

R. ŽEMAITAITIS (LRF). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Iš­ties kai čia vie­to­je klau­sai­si ar­gu­men­tų, kar­tais sun­ku su­pras­ti, ką Vy­riau­sy­bė gal­vo­ja, ką Vy­riau­sy­bė ma­to apie Kur­šių ne­ri­ją. Kai at­va­žiuo­ja­me, sve­čius, drau­gus vi­si ten ve­ža, ro­do ir de­monst­ruo­ja. Mėgs­ta iš­im­ti­nis Lie­tu­vos eli­tas at­sto­vau­ti ir ten bū­ti. Da­bar jie tar­si ne­pri­ta­ria to­kiam va­rian­tui. Aš tai tu­rė­čiau sa­vo ko­le­gai ger­bia­mam A. Bag­do­nui pa­siū­ly­mą. Ka­dan­gi ryt, po­ryt M. Ma­jaus­ką iš­mes iš par­ti­jos, jūs ga­li­te už­im­ti jo vie­tą, nes ieš­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko į lais­vą vie­tą. Bū­tu­mė­te ide­a­lus pa­kei­ti­mas, nes, kaip sa­kė S. Jo­vai­ša, jei­gu ke­li li­be­ral­są­jū­die­čiai bū­tų čia, sa­lė­je, tai pro­jek­tai per­ei­tų. Įsi­vaiz­duo­ki­te, kaip jū­sų di­die­ji ko­a­li­ci­jos part­ne­riai kon­ser­va­to­riai gal­vo­ja apie Li­be­ra­lų są­jū­dį. Na, šiaip sau kaž­ko­kie pra­ša­lai­čiai, pa­ke­lei­viai ban­do pri­skres­ti prie mū­sų, ką mes no­rė­si­me, tą mes da­ry­si­me. Ma­no gal­va, tai yra keis­tas da­ly­kas.

Ki­tas keis­tas da­ly­kas. Aš pri­si­me­nu, kai Juod­kran­tė­je vy­ko re­konst­ruk­ci­ja, ko­kių ava­ri­nių si­tu­a­ci­jų tuo­met bu­vo, te­ko man pa­čiam ten da­ly­vau­ti, tai da­bar ne­skir­ti pi­ni­gų ir ne­gal­vo­ti apie at­ei­tį, o kas bus po 10 me­tų, iš­ties keis­ta, ko­le­gos. Aš siū­ly­čiau, kad tas pro­jek­tas bū­tų bent jau su­skirs­ty­tas į pen­ke­rių me­tų lai­ko tar­pą. To­kiu at­ve­ju bū­tų ga­li­ma įgy­ven­din­ti.

O pa­juo­kau­jant, ma­tyt, Ne­rin­gos me­ras D. Ja­sai­tis pa­da­rė klai­dą – ne į tą par­ti­ją įsto­jo. Jam rei­kė­jo iš­kart sto­ti į kon­ser­va­to­rius ir šian­dien bū­tų pi­ni­gų. Pats kal­tas.

PIRMININKAS. K. Ma­siu­lis pa­si­sa­kys prieš.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Šiaip už­si­ra­šiau, nors čia vi­są tą lai­ką V. Val­kiū­nas už­ėmė. Ken­tė­jau, ken­tė­jau, iš tik­ro bur­no­jo, bur­no­jo, kal­bė­jo apie vi­so­kias mo­kyk­las. Jis, ma­tyt, bai­gė to­kią mo­kyk­lą, kur prieš­dė­liai yra „da“, to­kie ru­si­ciz­mai. Ma­tyt, la­bai eli­ti­nė ta mo­kyk­la. Da­bar čia gir­dė­jau dar ki­tą ko­le­gą, ku­ris kal­bė­jo apie eli­tą, ku­ris la­bai pa­mė­gęs Ne­rin­gą ir dėl to rei­kia ten tų di­de­lių in­ves­ti­ci­jų. Čia, ma­tyt, at­sto­vau­ja tau­tai, liau­džiai. La­bai skur­dus žmo­gus. La­bai aiš­kiai bu­vo ar­gu­men­tai iš­dės­ty­ti – sa­vi­val­dy­bė ga­li dirb­ti, tam yra eu­ro­pi­nės lė­šos. Te­gul iš tik­ro sten­gia­si ir bus tos kran­ti­nės, o lė­šų vi­siems rei­kia. Pa­si­ro­do, kad Kel­mei ir dar 15 sa­vi­val­dy­bių rei­kia ba­sei­nų. Na, vi­siems vis­ko rei­kia, ir ne tik ba­sei­nų. Čia yra toks tuš­čias lai­ko gai­ši­mas. V. Val­kiū­nas pa­si­reiš­kia, o pas­kui ga­lų ga­le tiek pa­si­reiš­kia, kad iki Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jos tie jo ar­tis­ti­niai šou, pa­si­reiš­ki­mai nu­ke­liau­ja.

PIRMININKAS. Bal­suo­si­me dėl pa­siū­ly­mo.

Bal­sa­vo 46: už – 38, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 8. Kiek ma­žiau, ne­gu pa­si­ra­šė tei­ki­mą.

45 punk­tas. 9 Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mas. L. Ku­ku­rai­tis pir­ma­sis yra už­si­ra­šęs dėl pa­ra­mos būs­tui jau­noms šei­moms.

L. KUKURAITIS (DFVL). Taip, taip. Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Fi­nan­si­nių pa­ska­tų pro­gra­ma jau­noms šei­moms, įsi­gy­jan­čioms pir­mą­jį būs­tą re­gio­nuo­se, nuo pat pra­džių bu­vo la­bai po­pu­lia­ri tarp jau­nų šei­mų ir svar­bi pa­ska­ta re­gio­nų vys­ty­mo­si pro­ce­se. Tai ro­do ir be­veik dvi­gu­bai, 20 mln., pa­di­din­tas prie­mo­nės fi­nan­sa­vi­mas šiais me­tais, 2022 me­tais. De­ja, 2023 me­tų biu­dže­te pro­gra­mai ski­ria­mi tik 8 mln. eu­rų ir tai yra dras­tiš­kas su­ma­ži­ni­mas ne­nu­ro­dant jo­kių aiš­kių prie­žas­čių. Siū­lo­me at­sta­ty­ti bent tą pro­gra­mos fi­nan­sa­vi­mo ly­gį, ku­ris bu­vo pro­gra­mos pra­džio­je, maž­daug po 10 mln. kas­met bu­vo ski­ria­ma ši­tai pro­gra­mai, ir už­tik­rin­ti, kas bu­vo bent iki šiol, ir už­tik­rin­ti jau­nų žmo­nių lū­kes­čius. Dė­kui.

PIRMININKAS. Vy­riau­sy­bės nuo­mo­nė.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja kas­met per ei­na­muo­sius me­tus per­žiū­ri ir per­skirs­to įvai­rioms iš­mo­koms, ki­toms prie­mo­nėms tau­po­mas lė­šas, ki­tiems pri­ori­te­ti­niams po­rei­kiams, to­dėl esant ga­li­my­bei fi­nan­si­nės pa­ska­tos lė­šos pir­mą­jį būs­tą įsi­gy­jan­čioms jau­noms šei­moms ga­lė­tų bū­ti pa­di­din­tos pa­gal mi­nis­te­ri­jos prie­mo­nių fi­nan­sa­vi­mo pri­ori­te­tiš­ku­mą, ta­čiau šiam pa­pil­do­mam siū­ly­mui šiuo me­tu siū­lo­me ne­pri­tar­ti.

PIRMININKAS. V. Ąžuo­las pa­si­sa­kys už pa­siū­ly­mą.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Iš tik­rų­jų šis pa­vyz­dys pa­ro­do po­žiū­rį į jau­nas šei­mas ir jų ga­li­my­bę įsi­gy­ti būs­tą. Jau net­gi žiū­rint į ro­dik­lius, ko­kia tra­giš­ka yra emig­ra­ci­ja iš Lie­tu­vos, bū­tent at­ėjus šiai val­džiai ši emig­ra­ci­ja li­ko tra­giš­ka. Net­gi tie jau­ni žmo­nės, ku­rie no­ri ka­bin­tis į gy­ve­ni­mą ir lik­ti Lie­tu­vo­je, įsi­gy­ti sa­vo būs­tą, pa­lie­ka­mi ant le­do. Kai fi­ziš­kai rei­kia 20 mln., o ski­ria­me tik 8 mln., tai yra sig­na­las jau­noms šei­moms, kad ne­tu­rė­tų di­de­lių vil­čių gau­ti. O tas pa­sa­ky­mas, kad gal­būt per­skirs­ty­si­me, gal­būt ką nors duo­si­me, yra kaip ša­kė­mis ant van­dens – gal­būt ka­da nors liks. Bet vi­sa tai tik pa­ro­do Vy­riau­sy­bės po­žiū­rį į jau­nas šei­mas. Rei­kia tik­rai pa­lai­ky­ti šį pa­siū­ly­mą, bal­suo­ti už. Jau­nos šei­mos ne­tu­rė­tų bū­ti pa­lik­tos ant le­do vien to­dėl, kad pri­ori­te­tai yra vi­sai ki­tur.

PIRMININKAS. Bal­suo­ja­me dėl šio pa­siū­ly­mo.

Bal­sa­vo 45: už – 38, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 7. Ne­pri­tar­ta.

46 punk­tas. Sei­mo na­rių I. Pa­kar­kly­tės ir M. Da­nie­lės pa­siū­ly­mas. I. Pa­kar­kly­tė pa­teiks.

I. PAKARKLYTĖ (LF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Pa­siū­ly­mas yra skir­ti 400 tūkst. eu­rų spe­cia­li­zuo­toms kom­plek­si­nėms pa­slau­goms as­me­nims, nu­ken­tė­ju­siems nuo sek­su­a­li­nio smur­to, toms pa­slau­goms teik­ti. Šiuo me­tu šios tei­kia­mos pa­slau­gos yra frag­men­tuo­tos, jų ap­im­tis per ma­ža, nė­ra vie­no lan­ge­lio prin­ci­po. Te­ko da­ly­vau­ti ir pa­čiai prieš ke­lias sa­vai­tes ren­gi­ny­je, kon­fe­ren­ci­jo­je, į ku­rią su­si­rin­ko spe­cia­lis­tai, dir­ban­tys šio­je sri­ty­je, ir net jie ne­tu­rė­jo at­sa­ky­mų ir ne­ži­no­jo, kur rei­kė­tų tiks­liai kreip­tis.

Pro­ble­ma tik­rai la­bai rim­ta ir pro­ble­ma yra ar­čiau mū­sų nei ma­no­me. Eu­ro­pos Są­jun­go­je kas tre­čia mo­te­ris, su­lau­ku­si 15 me­tų, yra pa­ty­ru­si fi­zi­nį ir sek­su­a­li­nį smur­tą. Tie skai­čiai tik­rai krau­pūs. Dar tu­rė­ki­me ome­ny­je, kad tu­ri­me ir ka­ro pa­bė­gė­lių Lie­tu­vo­je. Ži­no­me, kad Ru­si­jos te­ro­ris­ti­nės vals­ty­bės sis­te­min­gai bu­vo vyk­do­mas sek­su­a­li­nis smur­tas ka­ro me­tu. Tai rei­š­kia, kad ir ka­ro pa­bė­gė­liams rei­ka­lin­ga ta vi­sa­ver­tė pa­gal­ba.

Ga­liau­siai, kal­ban­tis su so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­re ir ieš­kant čia spren­di­mų, su mi­nis­te­ri­ja bu­vo ras­tas kom­pro­mi­sas ir mi­nis­te­ri­ja nuo lie­pos 1 die­nos pla­nuo­ja skir­ti lė­šų. Gal­būt pra­džio­je šiek tiek ma­žes­nių, bet at­liep­ti šie po­rei­kiai. Aš ne­pra­šy­siu bal­suo­ti dėl šio pa­siū­ly­mo, nes bu­vo ras­tas kom­pro­mi­sas.

PIRMININKAS. Ge­rai. Au­to­rės at­si­i­ma pa­siū­ly­mą, ne­bal­suo­si­me.

47 punk­tas. 24 Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mas. L. Kas­čiū­nas pa­si­ruo­šęs pri­sta­ty­ti.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas Jur­gi, la­bai ačiū. Ger­bia­ma mi­nist­re, iš tik­rų­jų šį pus­me­tį Sei­me vy­ko įnir­tin­gas dar­bas – pa­ren­gė­me Šau­lių są­jun­gos re­for­mą. Ti­kiu, kad ji­nai su­stip­rins šią or­ga­ni­za­ci­ją ir tai taps or­ga­ni­za­ci­ja, ku­rio­je kiek­vie­nas ak­ty­vus Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­tis, ku­ris no­ri ir ga­li pri­si­dė­ti tiek sa­vo ži­nio­mis, tiek gin­klu prie Lie­tu­vos sau­gu­mo ir gy­ny­bos, ga­lė­tų at­ras­ti sa­vo vie­tą. Or­ga­ni­za­ci­ja bū­tų in­teg­ruo­ta į Lie­tu­vos gy­ny­bos pla­nus ir tu­rė­tu­me or­ga­ni­za­ci­ją – sa­vo­tiš­ką plat­for­mą, sa­vo­tiš­ką vi­suo­me­nės įsi­trau­ki­mo į vals­ty­bės gy­ny­bą ir sau­gu­mą stu­bu­rą.

Šia pras­me aš tik­rai dė­ko­ju vi­siems ko­le­goms, ku­rie ren­gė ir pri­si­dė­jo, pa­lai­kė ši­tą re­for­mą, ši­tą stip­ri­ni­mo kryp­tį. Mes pa­tei­kė­me pa­siū­ly­mą iš es­mės 50 % pa­di­din­ti Šau­lių są­jun­gos biu­dže­tą. Tai reikš­tų apie 3 mln. 600 tūkst. eu­rų ki­tiems me­tams, kad tie dar­bai ga­lė­tų pra­si­dė­ti. La­bai ačiū jums už la­bai po­zi­ty­vų žvilgs­nį. Ger­bia­mas Val­kiū­nai, nuo ne­ga­ty­vo pa­ga­liau prie po­zi­ty­vo, prie 47-o.

PIRMININKAS. Vy­riau­sy­bės po­zi­ci­ja dėl šio pa­siū­ly­mo.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Vy­riau­sy­bė, at­si­žvelg­da­ma į ne­se­niai pri­im­tą Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos įsta­ty­mą, į tai, kad Pre­zi­den­tas jį pa­si­ra­šė, į nau­jus už­da­vi­nius, ku­rie yra ke­lia­mi Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gai, į esa­mą ge­o­po­li­ti­nę si­tu­a­ci­ją re­gio­ne, po­rei­kį stip­rin­ti pi­lie­ti­nę vi­suo­me­nę, taip pat nu­si­tei­ki­mą gin­ti sa­vo ša­lį, pri­ta­rė šiam pa­siū­ly­mui ir siū­lo skir­ti 3 mln. 600 tūkst. eu­rų pa­pil­do­mai Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gai. Ben­dras fi­nan­sa­vi­mas, ski­ria­mas iš vals­ty­bės biu­dže­to, su­da­ry­tų 10 mln. 900 tūkst. eu­rų.

PIRMININKAS. Dėl pa­siū­ly­mo V. Val­kiū­nas – už.

V. VALKIŪNAS (DPF). Ačiū, Jur­gi. Ne­pai­sy­da­mas iš fi­nan­sų mi­nist­rės pa­tir­to psi­cho­lo­gi­nio smur­to, ap­kal­tin­tas eti­ka krei­pi­me­si dėl… Iš­aiš­kin­siu, tur­būt ne­gy­ve­no to­je ki­to­je ero­je fi­nan­sų mi­nist­rė. At­si­li­kė­lių mo­kyk­la ne­tei­kė ne­ga­ty­vios dis­kri­mi­na­ci­jos, o bu­vo tau­tiš­kas po­sa­kis apie at­si­lie­kan­čius mo­ky­mo pro­gra­mo­se. Tai bu­vo pra­ei­ties is­to­ri­nia­me eta­pe ir ne ma­no in­ter­pre­ta­ci­ja, ger­bia­ma mi­nist­re. Tai­gi, siū­lau jums at­si­im­ti šį siū­ly­mą. O dėl Šau­lių są­jun­gos, gel­bė­jau Šau­lių są­jun­gą 2010 me­tais, kad skir­tų pa­pil­do­mų lė­šų. Kvie­čiu vi­sus gel­bė­ti ir bal­suo­ti, ir pa­dė­ti Šau­lių są­jun­gai ir da­bar, nes vi­si jau čia, Šau­lių są­jun­go­je, vi­si re­gist­ruo­ja­si, pra­de­dant nuo prem­je­rės ir bai­giant vi­sais ki­tais Sei­mo na­riais. Pa­lai­ko­me L. Kas­čiū­ną, pa­lai­ko­me Šau­lių są­jun­gą.

PIRMININKAS. Bal­suo­ja­me dėl šio pa­siū­ly­mo.

Bal­sa­vo 102 Sei­mo na­riai: už vi­si 102. Pa­siū­ly­mas pri­im­tas.

To­liau 48, 49, 50 punk­tai. Yra ko­le­gos L. Jo­naus­ko pa­siū­ly­mai, bet aš tu­riu ap­gai­les­tau­ti, jie pa­teik­ti ne­si­lai­kant Sta­tu­to nu­sta­ty­tų ter­mi­nų. Jie įre­gist­ruo­ti pir­ma­die­nį. De­ja, ne­ga­lė­si­me jų svars­ty­ti. Ti­kiuo­si, kad ko­le­ga taip pat su­pran­ta tą si­tu­a­ci­ją.

To­liau tu­rė­tu­me dar stab­te­lė­ti prie vie­nos su­si­klos­čiu­sios ne­stan­dar­ti­nės si­tu­a­ci­jos, ku­ri lie­čia šiuo at­ve­ju ir 1 straips­nį, dėl ku­rio pa­siū­ly­mus mes bai­gė­me ap­tar­ti. Kaip ži­no­te, pri­ėmė­me ry­ti­nia­me po­sė­dy­je dėl Pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio įsta­ty­mo vie­ną pa­siū­ly­mą, ku­ris bu­vo ne­nu­ma­ty­tas Vy­riau­sy­bei tei­kiant an­trą biu­dže­to pro­jek­to va­rian­tą, to­dėl mes tu­ri­me tech­niš­kai su­de­rin­ti šiuos abu įsta­ty­mus ir tuo tiks­lu mes ga­li­me pa­si­nau­do­ti Sta­tu­to 261 straips­niu, ku­ris lei­džia mums spręs­ti su­si­da­rius ne­stan­dar­ti­nėms si­tu­a­ci­joms. Spren­di­mą pa­siū­lo Sei­mo po­sė­džio pir­mi­nin­kas. Ma­no siū­ly­mas bū­tų šiuo at­ve­ju pri­im­ti Sei­mo na­rės, fi­nan­sų mi­nist­rės pa­teik­tą tech­ni­nį pa­siū­ly­mą, ku­riuo bū­tų pa­ko­re­guo­ja­mi kai ku­rie biu­dže­to pro­jek­to skai­čiai. Šiuo at­ve­ju dėl 1 straips­nio. Ma­nau, kad ga­li­me dėl to su­tar­ti, vi­si su­pran­ta­te, kad tu­ri bū­ti įsta­ty­mai su­de­rin­ti. Ne­ma­tau prieš­ta­ra­vi­mų. Mi­nist­rė trum­pai pri­sta­tys ko­rek­ci­jas dėl 1 straip­s­nio, ko­kie čia skai­čiai kei­čia­si.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Iš prin­ci­po yra su­de­ri­na­ma su Pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio įsta­ty­mo pa­kei­ti­mais ir ma­ži­na­mos 2023 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to pa­ja­mos, ku­rios bu­vo prog­no­zuo­tos, tai vie­toj 15 mlrd. 604 mln. 55 tūkst. yra įra­šo­ma 15 mlrd. 544 mln. 555 tūkst. eu­rų pa­ja­mų. Taip pat kar­tu su Eu­ro­pos Są­jun­gos ir ki­tos tarp­tau­ti­nės fi­nan­si­nės pa­ra­mos lė­šo­mis asig­na­vi­mai vir­ši­ja pa­ja­mas 3 mlrd. 87 mln. 921 tūkst. Ati­tin­ka­mai pa­tai­so­mas ir 1 prie­das, ja­me yra pa­tiks­li­na­mos ben­dros pa­ja­mos ir taip pat pa­ja­mos iš mo­kes­čių, kon­kre­čiai iš pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio, pa­gal tuos ne­te­ki­mus, ku­rie yra pa­da­ry­ti dėl pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio leng­va­tos pra­tę­si­mo mai­ti­ni­mo sek­to­riui.

PIRMININKAS. Ti­kiuo­si, kad ben­dru su­ta­ri­mu ga­li­me pri­im­ti šį tech­ni­nį mi­nist­rės pa­siū­ly­mą, kad ne­bū­tų prieš­ta­ra­vi­mų tarp svars­to­mų įsta­ty­mų, vie­no jau pri­im­to, ki­to da­bar svars­tomo. Pri­ima­me ben­dru su­ta­ri­mu. Dėl vi­so 1 straips­nio mo­ty­vai už, prieš? Nė­ra už­si­ra­šiu­sių. Bal­suo­ja­me dėl 1 straips­nio.

Bal­sa­vo 104 Sei­mo na­riai: už – 69, prieš – 20, su­si­lai­kė 15. 1 straips­niui pri­tar­ta.

2 straips­nis. Pa­sta­bų ir pa­siū­ly­mų dėl jo nė­ra. Bal­suo­ja­me dėl 2 straips­nio.

Bal­sa­vo 104 Sei­mo na­riai: už – 69, prieš – 32, su­si­lai­kė 13. 2 straips­niui pri­tar­ta.

Da­bar 3 straips­nis. 11-os Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mas. L. Ku­ku­rai­tis tur­būt pri­sta­tys.

L. KUKURAITIS (DFVL). Dė­ko­ju. Siū­ly­mo es­mė yra to­kia, kad šiuo me­tu, kai mes vals­ty­bės lyg­me­niu ska­ti­na­me žmo­nes im­ti šil­dy­mo kom­pen­sa­ci­ją, va­di­na­si, iš tų lė­šų, ku­rios yra ski­ria­mos sa­vi­val­dy­bėms pi­ni­gi­nei pa­ra­mai, tai tam, kad sa­vi­val­dy­bės ne­da­ry­tų jo­kių prie­žas­čių ne­gau­ti tos kom­pen­sa­ci­jos, ką mes gir­di­me jau da­bar ir iš ži­niask­lai­dos, kad kar­tais už­krau­na­ma di­džiu­liais biu­ro­kratiniais bar­je­rais tam, kad žmo­nės gau­tų tas kom­pen­sa­ci­jas, rei­kia su­kur­ti są­ly­gas, kad sa­vi­val­dy­bės bū­tų sau­gios, kad joms bus grą­ži­na­mos tos lė­šos, ku­rios di­di­na iš­lai­das kom­pen­sa­ci­joms už šil­dy­mą. Jei­gu ne­bus grą­ži­na­ma, tai ta­da ta so­cia­li­nė sri­tis, so­cia­li­nės ap­sau­gos sri­tis, ku­rios fi­nan­suo­ja­mos iš su­tau­py­tų lė­šų, tie­siog bus ne­fi­nan­suo­ja­mos ir tu­rė­si­me so­cia­li­nių sun­ku­mų sa­vi­val­dy­bė­se. Mū­sų siū­ly­mas yra su­sie­ti 2021 me­tų iš­lai­das kiek­vie­no­je sa­vi­val­dy­bė­je ir tiek, kiek dau­giau vir­ši­ja 2021 me­tų, prin­ci­pas bū­tų, kad tiek yra kom­pen­suo­ja­ma iš vals­ty­bės biu­dže­to. La­bai ačiū.

PIRMININKAS. Iš­klau­sy­si­me Vy­riau­sy­bės po­zi­ci­jos.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Siū­ly­mas per­tek­li­nis, nes tai reg­la­men­tuo­ta Pi­ni­gi­nės so­cia­li­nės pa­ra­mos ne­pa­si­tu­rin­tiems gy­ven­to­jams įsta­ty­mo 4 straips­nio 4 da­ly­je, kur kal­ba­ma apie tai, jog sa­vi­val­dy­bėms, iš­sky­rus šio­je da­ly­je nu­ro­dy­tas iš­im­tis, pi­ni­gi­nei so­cia­li­nei pa­ra­mai fi­nan­suo­ti ski­ria­ma lė­šų su­ma yra ly­gi 2011–2013 me­tų lai­ko­tar­pio pi­ni­gi­nei so­cia­li­nei pa­ra­mai skai­čiuo­ti ir mo­kė­ti fak­tiš­kai pa­nau­do­tai vi­du­ti­nei me­ti­nei lė­šų su­mai, iš­sky­rus Ak­me­nės ra­jo­no, Pa­ne­vė­žio ra­jo­no, Rad­vi­liš­kio ra­jo­no, Ra­sei­nių ra­jo­no ir Ši­la­lės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bes, pi­ni­gi­nei so­cia­li­nei pa­ra­mai fi­nan­suo­ti ski­ria­ma lė­šų su­ma yra ly­gi šių sa­vi­val­dy­bių 2011 me­tų pi­ni­gi­nei so­cia­li­nei pa­ra­mai skai­čiuo­ti ir mo­kė­ti fak­tiš­kai pa­nau­do­tai me­ti­nei lė­šų su­mai. Taip pat Sei­mui pri­ėmus įsta­ty­mus ar­ba Vy­riau­sy­bei pri­ėmus nu­ta­ri­mus, vyk­dant įsta­ty­mus, dėl ku­rių kei­čia­si vals­ty­bės biu­dže­to ir (ar) sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų ei­na­mų­jų biu­dže­ti­nių me­tų įsi­pa­rei­go­ji­mai dėl pi­ni­gi­nės so­cia­li­nės pa­ra­mos tei­ki­mo, taip pat eko­no­mi­kos kri­zės ša­ly­je at­ve­ju ar kai yra re­gio­ni­niai so­cia­li­nės eko­no­mi­nės rai­dos po­ky­čiai sa­vi­val­dy­bė­se ir (ar) pa­di­dė­ja ener­gi­jos ir (ar) ku­ro ža­lia­vų, nau­do­ja­mų būs­tui šil­dy­ti ar karš­tam van­de­niui ruoš­ti kai­nos rin­ko­je, sa­vi­val­dy­bių vyk­do­mo­sios ins­ti­tu­ci­jos tei­sės ak­tų nu­sta­ty­ta tvar­ka pa­tiks­li­na lė­šų po­rei­kį pi­ni­gi­nei so­cia­li­nei pa­ra­mai fi­nan­suo­ti. Jei­gu ne­pa­kan­ka pa­gal šio straips­nio 3 da­lį skir­tų lė­šų pi­ni­gi­nei so­cia­li­nei pa­ra­mai teik­ti, pa­pil­do­ma lė­šų su­ma pi­ni­gi­nei so­cia­li­nei pa­ra­mai fi­nan­suo­ti sa­vi­val­dy­bėms ski­ria­ma iš vals­ty­bės biu­dže­to, to­dėl Vy­riau­sy­bė šiam pa­siū­ly­mui siū­lo ne­pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Dėl mo­ty­vų nie­kas ne­už­si­ra­šė. Bal­suo­ja­me dėl šio pa­siū­ly­mo.

Bal­sa­vo 79 Sei­mo na­riai: už – 51, prieš – 7, su­si­lai­kė 21. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

To­liau mū­sų len­te­lė­je yra at­kar­to­ti Sei­mo na­rių jau bu­vę pa­siū­ly­mai dėl 1 straips­nio. Šiuo at­ve­ju tai yra punk­tai nuo 2, kur yra Sei­mo na­rės L. Girs­kie­nės pa­siū­ly­mas, to­liau – Sei­mo na­rio A. Vin­kaus ir taip to­liau, iki 25 punk­to, kur yra 55 Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mas. Dėl jų bu­vo bal­suo­ta svars­tant 1 straips­nį. Bu­vo ne­pri­tar­ta ir fik­suo­ja­me, kad yra ne­pri­ta­ri­mas ir dėl šio straips­nio. Bal­sa­vi­mo ne­kar­to­ja­me. Tai­gi, pa­siū­ly­mai bū­tų ap­tar­ti.

Dėl vi­so 3 straips­nio dėl mo­ty­vų nė­ra už­si­ra­šiu­sių. Bal­suo­ja­me, ar pri­ima­me 3 straips­nį.

Bal­sa­vo 94 Sei­mo na­riai: už – 70, prieš – 1, su­si­lai­kė 23. 3 straips­niui pri­tar­ta.

Da­bar nuo 4 iki 13 straips­nio im­ti­nai nė­ra gau­ta jo­kių pa­sta­bų ir pa­siū­ly­mų. Bal­suo­ja­me iš kar­to už vi­sus šiuos straips­nius, kaip mi­nė­jau, nuo 4 iki 13 im­ti­nai.

Bal­sa­vo 105 Sei­mo na­riai: už – 72, prieš – 2, su­si­lai­kė 31. Pri­tar­ta.

Dėl 14 straips­nio yra Sei­mo na­rio K. Star­ke­vi­čiaus pa­siū­ly­mas. Pra­šom pa­teik­ti pa­siū­ly­mą ir pa­sa­ky­ti, ar pra­šo­te bal­suo­ti už sa­vo pir­mi­nį pa­siū­ly­mą, ar tą, ku­riam iš da­lies pri­tar­ta.

K. STARKEVIČIUS (TS-LKDF). Da­bar­ti­nė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos 2023 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų fi­nan­si­nių ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­mo pro­jek­to 14 straip­s­nio 3 da­lies 1 punk­to for­mu­luo­tė „nu­ma­tant ga­li­my­bę Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jai sko­lin­tis vals­ty­bės var­du“ nė­ra tin­ka­ma ge­le­žin­ke­lio trans­por­to eis­mui už­tik­rin­ti. To­dėl pa­siū­ly­mas sko­lin­tis vals­ty­bės var­du, kai yra po­rei­kis ir kai dėl to nė­ra pa­žei­džia­mos šio įsta­ty­mo 11 ir 21 straips­nių nuo­sta­tos, – su vals­ty­bės sko­la su­si­ju­sioms iš­lai­doms ap­mo­kė­ti. Čia dau­giau­sia, aiš­ku, yra su­si­ję su da­bar­ti­niu ka­ru ir sank­ci­jų Bal­ta­ru­si­jos Res­pub­li­kai tai­ky­mu.

PIRMININKAS. Aš lauk­iu pa­tiks­li­ni­mų. Ar pra­šo­te bal­suo­ti už pir­mi­nę pa­siū­ly­mo re­dak­ci­ją, ar už tą, ku­riai pri­tar­ta iš da­lies, ku­ri tru­pu­tį ki­taip su­re­da­guo­ta Vy­riau­sy­bės?

K. STARKEVIČIUS (TS-LKDF). Taip, tą, ku­ri su­re­da­guo­ta Vy­riau­sy­bės.

PIRMININKAS. Ge­rai. Bal­suo­si­me už tą, kaip su­re­da­guo­ta Vy­riau­sy­bės. Vy­riau­sy­bės po­zi­ci­jos ne­be­iš­klau­sė­me. Tai gal stab­do­me bal­sa­vi­mą, rei­kia iš­klau­sy­ti. (Bal­sai sa­lė­je) Ne, Vy­riau­sy­bės po­zi­ci­ją rei­kia iš­klau­sy­ti.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Vy­riau­sy­bė siū­lo iš da­lies pri­tar­ti ir pa­tiks­lin­ti 14 straips­nio 3 da­lies 1 punk­to nuo­sta­tą dėl sko­li­ni­mo­si dėl vie­šo­sios ge­le­žin­ke­lių in­fra­struk­tū­ros ir su­dė­lio­ti ją taip: „Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ge­le­žin­ke­lių trans­por­to eis­mo sau­gos įsta­ty­me nu­sta­ty­tai ge­le­žin­ke­lių trans­por­to eis­mo sau­gai esa­mo­je vie­šo­jo­je ge­le­žin­ke­lių in­fra­struk­tū­ro­je ir Lie­tu­vos vals­ty­bei nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­čiuo­se ge­le­žin­ke­lių pa­slau­gų įren­gi­niuo­se už­tik­rin­ti, kai vie­šo­sios ge­le­žin­ke­lių in­fra­struk­tū­ros val­dy­to­jui ne­pa­kan­ka fi­nan­si­nių iš­tek­lių dėl sank­ci­jų Bal­ta­ru­si­jos Res­pub­li­kai tai­ky­mo ir dėl Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos ka­ri­nės ag­re­si­jos prieš Uk­rai­ną nu­trū­kus kro­vi­nių srau­tui ar ver­slo san­ty­kiams.“

PIRMININKAS. Taip, bal­suo­si­me už K. Star­ke­vi­čiaus pa­siū­ly­mą, už Vy­riau­sy­bės pa­tiks­lin­tą pa­siū­ly­mo re­dak­ci­ją.

Bal­sa­vo 116: už – 112, prieš – 1, su­si­lai­kė 3. Pa­siū­ly­mui pri­tar­ta.

Ir bal­suo­si­me už vi­są 14 straips­nį.

Bal­sa­vo 104: už – 76, prieš – 2, su­si­lai­kė 26. 14 straips­niui pri­tar­ta.

A. Ged­vi­las dėl ve­di­mo tvar­kos.

A. GEDVILAS (DPF). Pir­mi­nin­ke, per anks­tes­nį bal­sa­vi­mą pra­šau ma­no bal­są įskai­ty­ti už. Dėl pro­to­ko­lo.

PIRMININKAS. Fik­suo­ja­me, kad per anks­tes­nį bal­sa­vi­mą dėl K. Star­ke­vi­čiaus pa­siū­ly­mo A. Ged­vi­las bal­sa­vo už.

15 straips­nis. Pa­sta­bų ir pa­siū­ly­mų ne­gau­ta. Bal­suo­ja­me iš kar­to už 15 straips­nį.

Bal­sa­vo 75: už – 71, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 4. 15 straips­niui pri­tar­ta.

16 straips­nis. Čia bu­vo pa­si­kar­to­jan­tis pa­siū­ly­mas, ku­ris bu­vo dėl 1 straips­nio dėl lė­šų Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mai įgy­ven­din­ti. Ka­dan­gi jau per vie­ną bal­sa­vi­mą bu­vo ne­pri­tar­ta, iš nau­jo ne­bal­suo­ja­me.

Taip pat bu­vo J. Pins­kaus pa­siū­ly­mas, ku­riam ir­gi bu­vo ne­pri­tar­ta bal­suo­jant dėl 1 strai­psnio. Tai dėl tų pa­siū­ly­mų ne­bal­suo­ja­me ir spren­džia­me dėl vi­so 16 straips­nio.

Už­si­re­gist­ra­vo 72, bal­sa­vo 71: už – 71, prieš ir su­si­lai­kiu­sių nė­ra. 16 straips­niui pri­tar­ta.

Da­bar pas­ku­ti­niai straips­niai nuo 17 iki 21 im­ti­nai. Dėl jų jo­kių pa­sta­bų ir pa­siū­ly­mų ne­gau­ta. Bal­suo­ja­me už vi­sus šiuos straips­nius vie­nu bal­sa­vi­mu.

Bal­sa­vo 71: už – 71, prieš ir su­si­lai­kiu­sių nė­ra. Pas­ku­ti­niai straips­niai taip pat pri­im­ti.

Da­bar jau be­li­ko ap­si­spręs­ti dėl vi­so pro­jek­to. Ke­tu­ri už, ke­tu­ri prieš ga­li kal­bė­ti dėl mo­ty­vų. Pra­de­da­me iš ei­lės. E. Gent­vi­las – už.

E. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ži­nant ap­lin­ki­nės ge­o­po­li­ti­nės, eko­no­mi­nės si­tu­a­ci­jos ne­apib­rėž­tu­mą, vis dėl­to rei­kia pa­si­džiaug­ti, kad net ir to­mis ne­apib­rėž­to­mis są­ly­go­mis, ne­įsi­vaiz­duo­da­mi, kaip in­flia­ci­jos au­gi­mo tem­pai eis į prie­kį, mes šian­dien pri­ima­me ge­rą biu­dže­tą, ypač mak­ro­e­ko­no­mi­niu po­žiū­riu ver­ti­nant. Taip, aš su­pran­tu, kad yra dau­gy­bė ne­pa­ten­kin­tų dėl vie­no ar ki­to pa­teik­to pa­siū­ly­mo, ku­riam ne­bu­vo pri­tar­ta, ta­čiau vals­ty­bės po­žiū­riu tai yra ge­ras ir tin­ka­mas biu­dže­tas.

Jo mak­ro­e­ko­no­mi­niai ro­dik­liai, pa­vyz­džiui, biu­dže­to de­fi­ci­tas yra gana di­de­lis, ta­čiau ne­per­žen­gia pir­miau­sia psi­cho­lo­giš­kai svar­bios 5 % ri­bos. Vals­ty­bės sko­la 42 % nuo BVP – vis dėl­to tai ir­gi, ly­gi­nant su ki­tų Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lių vi­dur­kiu, yra la­bai ge­ras ro­dik­lis, ne­pai­sant to, kad dau­ge­lį pro­ble­mų ši­ta­me biu­dže­te mes spren­džia­me sko­lin­da­mie­si lė­šas ir, ži­no­ma, na­tū­ra­lu, dėl to tu­ri­me mi­nu­si­nį biu­dže­to ba­lan­są.

Ta­čiau gre­ta to kaip li­be­ra­lui rei­kia pa­si­džiaug­ti, kad nė­ra nau­jų mo­kes­čių įves­ta ir nė­ra di­di­na­mi ki­ti mo­kes­čiai, ne­pai­sant to, mes su­ge­ba­me ras­ti ba­lan­są tarp po­rei­kių vals­ty­bė­je ir ga­li­my­bių. Gy­ve­na­me iš au­gan­čios eko­no­mi­kos ir sko­li­ni­mo­si. Gre­ta to ga­li­me pa­si­džiaug­ti, kad au­ga sa­vi­val­dy­bių pa­ja­mos. Sa­vi­val­dy­bių pa­ja­mos ki­tais me­tais per­žen­gia sim­bo­li­nę 5 mlrd. eu­rų ri­bą. Tai pir­mą kar­tą toks lė­šų dis­po­na­vi­mas sa­vi­val­dy­bėms. Taip pat sa­vi­val­dy­bėms su­tei­kia­mos nau­jos sko­li­ni­mo­si ga­li­my­bės.

Ga­li­me pa­si­džiaug­ti, kad NPD au­gi­mas ki­tais me­tais yra gana žy­mus, o ki­tų da­ly­kų, agi­ta­ci­nių, ne­spė­jau pa­sa­ky­ti.

PIRMININKAS. R. Že­mai­tai­tis – prieš.

R. ŽEMAITAITIS (LRF). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Prieš tai ma­no ko­le­ga sa­kė, kad la­bai ge­ras biu­dže­tas. Tik­rai ge­ras – 70 mln. sky­lę Li­be­ra­lų są­jū­dis šian­dien pa­da­rė kar­tu su kai ku­riais ki­tais ko­le­go­mis. Aš tie­siog taip va­di­nu: sko­la – tai Die­vo do­va­na, o ati­da­vi­mas – tai vel­nio iš­mis­las. Pa­na­šu, ši­tas įsta­ty­mas ir ši­tas biu­dže­tas yra tik­rai vel­nio iš­mis­las at­ei­nan­čioms kar­toms. Re­zer­vas – 4,9 %. Pri­dė­jus „Sod­ros“ ir pri­dė­jus svei­ka­tos drau­di­mo re­zer­vą, kur su­for­muo­ta, tai de­fi­ci­tas iš­ei­na ne 4,9 %, o 6,7%. Bet įdo­mu yra tai, kad, pa­vyz­džiui, toks kaip po­nas N. Nu­ma­vi­čius – „Ma­xi­mos“ sa­vi­nin­kas, vie­nas tur­tin­giau­sių Lie­tu­vos žmo­nių, tur­to val­do už 1 mlrd. 250 mln. De­ja, jis šian­dien ga­li ne­mo­kė­ti 5 mln. mo­kes­čių. Teis­mas pri­tei­sė 5 mln. su­mo­kė­ti mo­kes­čių, o Mo­kes­čių ins­pek­ci­ja, pa­val­di Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jai, ve­da su juo de­ry­bas ir sa­ko: gal būk ge­ras, su­mo­kėk bent 2 mln. Tur­tas – 1 mlrd. 250 mln., jis su­mo­ka mo­kes­čių tik­tai 2 mln. Čia pa­si­ty­čio­ji­mas? Ne! Tie­siog ge­ras ver­slo su­si­ta­ri­mas, kaip ir, ko ge­ro, „Ig­ni­čio“ pri­va­ti­za­vi­mas, kaip ir ki­tų pi­ni­gų mo­kė­ji­mas.

Įdo­miau­sia yra tai, kad ger­bia­mas Au­gis džiau­gia­si, sa­ko: nau­jų mo­kes­čių ne­bus. Aš tau pa­ci­tuo­siu jū­sų par­ti­jos pir­mi­nin­kės V. Čmi­ly­tės-Niel­son duo­tą in­ter­viu Ži­nių ra­di­jui, ji sa­ko: no­ri­me in­for­muo­ti, kad at­ei­nan­čią va­sa­rą biu­dže­tą per­žiū­rė­si­me ir nau­ji mo­kes­čiai bus pri­im­ti po biu­dže­to pri­ėmi­mo. Tai ne­rei­kia ši­to­je vie­to­je ap­si­me­ti­nė­ti, kad to da­ly­ko ne­bus.

Ger­bia­ma pir­mi­nin­ke, jūs duo­ki­te kal­bė­ti. Kal­bė­jo­te ly­giai prieš 3 sa­vai­tes, „Po­zi­ci­jo­je“, Ži­nių ra­di­ju­je pas R. Mus­nic­ką da­vė­te in­ter­viu. Ga­li­te at­si­vers­ti ir pa­si­žiū­rė­ti.

Da­bar ki­tas įdo­mes­nis yra da­ly­kas, kas iš­ties man ke­lia to­kį įdo­mų da­ly­ką, iš ko jūs su­rink­si­te tuos biu­dže­ti­nius pi­ni­gus? Kaž­kas sa­ko, kad „Žal­gi­riui“, tiks­liau, Eu­ro­ly­gai ne­rei­kia skir­ti pi­ni­gų, bet tre­ne­ris J. Kaz­laus­kas da­ly­vau­ja Vil­niaus sa­vi­val­dy­bių rin­ki­muo­se de­šim­tu nu­me­riu. Tai klau­si­mas, kas čia per žai­di­mai vyks­ta?

Ir pa­bai­gai. Ger­bia­mas Kęs­tu­ti Ma­siu­li, kur tu sa­kei, kad čia yra eli­tas. Tai tu ir esi pats eli­tas, nes iš Sei­mo kan­ce­lia­ri­nių iš­lai­dų už 20 tūkst. re­mon­tuo­jie­si au­to­mo­bi­lį, kai to­kiu at­ve­ju du au­to­mo­bi­lius ga­lė­tu­mei nu­si­pirk­ti. Aš su­pran­tu, kad tu ke­li biu­dže­to pa­ja­mas. Iš tik­rų­jų sėk­mės už 20 tūkst. to­kį au­to­mo­bi­lį re­mon­tuo­jant.

PIRMININKAS. A. Ar­mo­nai­tė kal­bės už.

Sei­mo Pir­mi­nin­kė prieš tai dėl ve­di­mo tvar­kos.

V. ČMILYTĖ-NIELSEN. Dė­ko­ju. Ka­dan­gi bu­vo pa­mi­nė­ta ma­no pa­var­dė, dvi pa­sta­bos, ger­bia­mas Re­mi­gi­jau. Pir­miau­sia ma­no pa­var­dė yra V. Čmi­ly­tė-Niel­sen, ne Niel­son.

Ant­ras da­ly­kas. Jei jūs ra­si­te ci­ta­tą, kur sa­kiau, kad ki­tą va­sa­rą bus di­di­na­mi mo­kes­čiai, pra­šau ją pa­ro­dy­ti. Iki tol aš lai­kau, kad tai, ką sa­ko­te, nė­ra tie­sa.

PIRMININKAS. Mo­kes­čių re­for­ma nė­ra tas pats, kas mo­kes­čių di­di­ni­mai. A. Ar­mo­nai­tė – už.

A. ARMONAITĖ (LF). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ši­tas biu­dže­tas yra ge­ras, jis iš­pil­do ke­le­tą la­bai svar­bių tiks­lų, svar­bių šiam laik­me­čiui. Pir­miau­sia tai yra ener­gi­jos kai­nų šuo­lių su­švel­ni­ni­mas tiek gy­ven­to­jams, tiek ver­slui. Vi­du­ri­nės kla­sės stip­ri­ni­mas per ne­ap­mo­kes­ti­na­mą­jį pa­ja­mų dy­dį ir ap­skri­tai per pa­ja­mų di­di­ni­mą, dė­me­sys ne tik ma­žiau­sias pa­ja­mas gau­nan­tiems, bet ir vi­du­ri­nei kla­sei. Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­nės ap­lin­kos pa­lai­ky­mas, tai yra la­bai la­bai svar­bu, kon­ku­ren­cin­gu­mas. Iš­gy­ve­na­me Eu­ro­po­je ne­leng­vus lai­kus ir spren­di­mai yra bū­ti­ni. Jie yra šia­me biu­dže­te. Na, ir pas­ku­ti­nis tiks­las, jį ma­tau kaip la­bai svar­bų, ko ge­ro, vie­ną iš svar­biau­sių, tai yra in­ves­ti­ci­jos Lie­tu­vos at­ei­čiai.

Tu­riu dar mi­nu­tę. Ke­le­tas da­ly­kų, ku­riuos no­rė­čiau iš­ryš­kin­ti. Ver­slui yra nu­ma­ty­ti au­to­ma­ti­zuo­ti ir ho­ri­zon­ta­lūs spren­di­mai. Taip, jie yra lai­ki­ni ir jie tu­ri bū­ti lai­ki­ni. Iš­spren­dė­me PVM leng­va­tos klau­si­mą res­to­ra­nams, vieš­bu­čiams – me­tus, kul­tū­rai – am­ži­nai. Ho­ri­zon­ta­lus me­cha­niz­mas elek­tros kai­noms sta­bi­li­zuo­ti. Nuo lap­kri­čio ver­slą jau pa­sie­kia ma­žes­nės są­s­kai­tos. Jei­gu ne­bū­tų šio me­cha­niz­mo, jos bū­tų kur kas di­des­nės. Tai yra lai­kas, per ku­rį mes tu­ri­me pa­si­keis­ti, mes tu­ri­me pa­dė­ti ga­my­bos įmo­nėms, tar­šioms įmo­nėms, su­nau­do­jan­čioms daug ener­gi­jos įmo­nėms trans­for­muo­tis. Ir tai yra. Ta­čiau taip pat yra la­bai svar­bu in­ves­tuo­ti į ino­va­ci­jas. Čia yra 240 mln. Eko­no­mi­kos kon­ku­ren­cin­gu­mui ir vals­ty­bės in­for­ma­ci­niams iš­tek­liams 34 % dau­giau ne­gu pra­ėju­siais me­tais – be­veik 600 mln. eu­rų. Na, ir ža­lio­ji eko­no­mi­ka yra ab­so­liu­tus šio biu­dže­to pri­ori­te­tas. Kvie­čiu pa­lai­ky­ti.

PIRMININKAS. V. Ąžuo­las – prieš. (Bal­sai sa­lė­je) Nė­ra? A. But­ke­vi­čius tuo­met prieš.

A. BUTKEVIČIUS (DFVL). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, aš no­rė­čiau dar grįž­ti į pra­ei­tus me­tus, kai svars­tė­me šių me­tų biu­dže­to įsta­ty­mo pro­jek­tą, jau įsta­ty­mą, taip pa­va­din­ki­me. Jūs pui­kiai at­si­me­na­te, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja bu­vo at­siun­tu­si la­bai aiš­kią diag­ra­mą, tik­riau­siai mes, kai ku­rie Sei­mo na­riai, ma­tė­me Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jo­je, kad Lie­tu­vo­je iš­lai­dos yra ne­pa­grįs­tai di­di­na­mos, pa­ly­gin­ti su eko­no­mi­kos au­gi­mu. Tą pa­tį, aiš­ku, pa­tvir­ti­no ir Lie­tu­vos ban­kas, ir Vals­ty­bės kon­tro­lė. Bu­vo pla­nuo­ja­mas apie 500 mln. eu­rų ne­ati­ti­ki­mas. Pla­nuo­jant ki­tų me­tų biu­dže­to iš­lai­das, aš kal­bu apie il­ga­lai­kes iš­lai­das, ne apie trum­pa­lai­kes iš­mo­kas, tai su­sie­ta su elek­tros ir du­jų kai­nų pa­di­dė­ji­mu ar­ba da­ro­mo­mis in­ves­ti­ci­jo­mis, tą ver­ti­nu tei­gia­mai, bet ki­tais me­tais, pa­gal Lie­tu­vos ban­ko ir Vals­ty­bės kon­tro­lės iš­va­das, il­ga­lai­kės iš­lai­dos vis aku­mu­liuos ne­ma­žai me­tų iš­lai­dų di­dė­ji­mą, vir­ši­ja pa­sto­vias, tva­rias pa­ja­mas 1 mlrd. 200 mln. eu­rų. Tai reiš­kia, kad mes at­ei­ty­je di­din­si­me sko­los ap­tar­na­vi­mo iš­lai­das. Jau 2025 me­tais sko­los ap­tar­na­vi­mo iš­lai­dos, jei­gu eko­no­mi­ka, aiš­ku, augs 1,5 %, kaip pla­nuo­ja­ma, bet aš tuo ne­ti­kiu, bus biu­dže­te nu­ma­ty­ta 700 mln. eu­rų, o ki­tais me­tais yra pla­nuo­ja­ma tik 300 mln. eu­rų.

Taip pat rei­kia pri­pa­žin­ti, kad vien vie­šų­jų fi­nan­sų blo­gas val­dy­mas Lie­tu­vo­je in­flia­ci­ją pa­di­di­no 12 %, mi­nu­sa­vus in­flia­ci­jos au­gi­mą dėl du­jų ir kai­nų pa­di­dė­ji­mo. Va­di­na­si, mes vi­suo­me­nės pa­ja­mas ir san­tau­pų per­ka­mą­ją ga­lią su­ma­ži­no­me maž­daug 23 %. (Bal­sai sa­lė­je) Svars­ty­mo me­tu aš aiš­kiai pa­ro­džiau ir diag­ra­mą. At­si­min­ki­te ir už­fik­suo­ki­te ją. Ačiū.

PIRMININKAS. V. Mi­ta­las – už.

V. MITALAS (LF). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, aš su­pran­tu, kad kiek­vie­nas biu­dže­to pri­ėmi­mas tu­ri ati­tik­ti ge­rus tri­le­rio bruo­žus, bet ne tiek daug jo čia ir tė­ra. Nuo pat pir­mų­jų biu­dže­to pri­sta­ty­mo, sa­ky­ki­me taip, vie­šu­mo­je aki­mir­kų ir opo­zi­ci­ja, ir val­dan­tie­ji iš es­mės su­ti­ko, kad tas biu­dže­to pro­jek­tas yra adek­va­tus, jis yra ge­ras. Ir kiek mes ga­li­me pa­da­ry­ti šiais lai­kais, kai ki­tų me­tų eko­no­mi­nė pa­dė­tis nė­ra iki ga­lo api­brėž­ta, tiek mes ir pa­da­ro­me. O pa­da­ro­me tik­rai ne­ma­žai. Dir­ban­tie­siems ir mi­ni­ma­lusis mė­ne­si­nis at­ly­gi­ni­mas, ir NPD di­dė­ja ga­na žen­kliai. Mo­ky­to­jams, pe­da­go­gams, dės­ty­to­jams, moks­li­nin­kams, ki­tiems vie­šo­jo sek­to­riaus dar­buo­to­jams taip pat yra nu­ma­ty­ta at­ly­gi­ni­mus kel­ti. Aiš­ku, kad per biu­dže­to svars­ty­mą at­si­vė­rė tas po­rei­kis, ku­riuo iki ga­lo nė­ra pa­ten­kin­ti tei­sė­jai, pro­ku­ro­rai ar ki­ti sta­tu­ti­niai pa­rei­gū­nai. Kai ku­rie pra­šy­mai iš to są­ra­šo bu­vo pa­ten­kin­ti jau biu­dže­to svars­ty­mo me­tu, ki­ti, aš ne­abe­jo­ju, bus pa­ten­kin­ti sis­te­miš­kai ta­da, kai bus pri­im­tas val­s­ty­bės tar­ny­bos re­for­mos pa­ke­tas ir mes ga­lė­si­me iš tik­rų­jų už­tik­rin­tai žiū­rė­ti į prie­kį, ne tik per kiek­vie­ną biu­dže­to svars­ty­mą, bet ir dau­ge­lį me­tų į prie­kį. Aš tik­rai kvie­čiu bal­suo­ti už biu­dže­tą ir taip Sei­mui už­tik­rin­tai pa­si­sa­ky­ti apie ki­tų me­tų eko­no­mi­kos ir vals­ty­bės iš­lai­dų bei pa­ja­mų pa­dė­tį. Dė­kui.

PIRMININKAS. D. Ke­pe­nis – prieš.

D. KEPENIS (LVŽSF). Dė­ko­ju. Gir­di­me, skai­to­me spau­do­je, kiek daug įvai­riau­sių pro­fe­si­jų žmo­nių nu­si­vy­lę lau­kia šio biu­dže­to. Bet vie­na gru­pė žmo­nių yra ap­gau­ta ir la­bai vi­lia­si, kad jiems bus ge­riau, kad ei­lės pas gy­dy­to­jus ma­žės. Bet ta ap­gau­lė yra ta, kad va­di­na­me vi­sai prie­šin­gai, ža­da­me svei­ka­tą, o iš tik­rų­jų fi­nan­suo­ja­me me­di­ci­ni­nes pa­slau­gas, ku­rios ne­tu­ri nie­ko ben­dra su mū­sų svei­ka­ta. Kuo dau­giau in­ves­tuo­ja­me į me­di­ci­ną, vais­tus, li­go­ni­nes, me­di­kus, tuo la­biau Lie­tu­vo­je dau­gė­ja ser­gan­čių žmo­nių, nes ki­tas žo­dis čia svar­bus – pre­ven­ci­ja, svei­ka­tos ug­dy­mas. Šiai sri­čiai mes, de­ja, ski­ria­me tik vie­ną sep­tin­tą­ją to, ko rei­kė­tų, kad su­stab­dy­tu­me tą skęs­tan­tį Lie­tu­vos svei­ka­tos lai­vą. Iš sep­ty­nių sky­lių vie­ną sky­lę už­lo­pę mes tik­rai pa­dė­ties ne­iš­gel­bė­si­me. To­dėl ma­nau, kad bal­suo­ti už ši­tą biu­dže­tą, ku­ris yra nu­si­kals­ta­mai ma­žas mū­sų vai­kų, mū­sų jau­ni­mo, ku­rie au­ga vis la­biau li­go­ti, at­ei­čiai, tik­rai yra… Sun­ku ras­ti žo­dį, kaip pa­va­din­ti ši­tą pro­ce­są, ku­rį mes da­bar pa­da­rė­me pri­im­da­mi ši­tą biu­dže­tą. Aš prieš jį. Ačiū.

PIRMININKAS. M. Ma­jaus­kas pa­si­sa­kys už.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Mie­li ko­le­gos, iš tie­sų yra ir sau­lės, ir dė­mių, ir ši­tas biu­dže­tas tu­ri trū­ku­mų, bet nie­ko pa­na­šaus į tai, ką mes čia gir­di­me Sei­mo sa­lė­je. No­rė­čiau pra­dė­ti nuo ke­lių mi­tų, ku­riuos ban­do­ma čia de­kla­ruo­ti. Sa­ko­ma, kad mil­ži­niš­ka sko­la, bet at­kreip­siu dė­me­sį, kad sko­la yra 43 % nuo BVP. Prieš de­šimt me­tų bu­vo 41 % ir po me­tų dar bus tas pats 41 %. Tai yra du kar­tus ma­žes­nė sko­la nei Eu­ro­pos Są­jun­gos vi­dur­kis.

Sa­ko­ma, kad biu­dže­tas di­dins in­flia­ci­ją, bet nie­ko pa­na­šaus, at­virkš­čiai – Lie­tu­vos ban­kas la­bai aiš­kiai de­kla­ra­vo, kad pri­ėmus šį biu­dže­tą in­flia­ci­ja bus ma­žes­nė maž­daug 2 pro­cen­ti­niais punk­tais. Ban­do­ma pa­sa­ky­ti, jog in­flia­ci­ja su­val­gys pa­ja­mų au­gi­mą. Taip, in­flia­ci­ja ma­žins žmo­nių per­ka­mą­ją ga­lią, bet kal­bant apie pa­čius pa­žei­džia­miau­sius, tai sen­jo­rus ir tuos, ku­rie gau­na mi­ni­ma­lųjį mė­ne­si­nį at­ly­gi­ni­mą, jų pa­ja­mų au­gi­mas per dve­jus me­tus, šiuos ir at­ei­nan­čius, bus maž­daug apie 30 %. Tai yra dau­giau nei šių ir at­ei­nan­čių me­tų in­flia­ci­ja.

To­dėl, ma­no su­pra­ti­mu, biu­dže­tas yra pa­reng­tas at­sa­kin­gai, pro­fe­sio­na­liai. Čia vi­sų pir­ma no­riu pa­dė­ko­ti Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos ir Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to spe­cia­lis­tams, ku­rie dir­bo ir sten­gė­si, kad biu­dže­tas bū­tų pa­reng­tas ir pri­im­tas vi­su mė­ne­siu anks­čiau, nei tai da­ro­me pa­pras­tai. Po­nas B. Bra­daus­kas yra su­ge­bė­jęs pri­im­ti dar spa­lio mė­ne­sį, ži­nau, kad yra kur steng­tis. Ma­no su­pra­ti­mu, mes ir to­liau tu­rė­tu­me steng­tis pri­im­ti biu­dže­tą kiek anks­čiau, o ne pas­ku­ti­nė­mis gruo­džio sa­vai­tė­mis. Taip gy­ven­to­jai kaip įma­no­ma anks­čiau ži­no­tų, kas jų lau­kia. Biu­dže­tas at­lie­pia pla­čios vi­suo­me­nės po­rei­kius: kom­pen­suo­ja­mos kai­nos, di­di­na­mos iš­lai­dos ir yra pa­ra­ma ver­slui. Svar­bu už­tik­rin­ti, kad ir mo­kes­čiai ne­di­dė­tų. Ma­no su­pra­ti­mu, šian­dien bu­vo pri­im­ti svar­būs kom­pro­mi­si­niai spren­di­mai, ku­riais bū­tent tai ir sten­gia­ma­si už­tik­rin­ti. To­dėl kvie­čiu bal­suo­ti už.

PIRMININKAS. V. Val­kiū­nas vis tiek pa­si­sa­ko prieš.

V. VALKIŪNAS (DPF). Ačiū po­sė­džio pir­mi­nin­kui. Ke­lia nuo­sta­bą tech­no­kratų pa­reiš­ki­mai, kad ge­rai su­ba­lan­suo­tas biu­dže­tas. To­kie ba­lan­suo­to­jai, kai dar nė kar­to ne­bu­vo ge­rai su­ba­lan­sa­vę biu­dže­to… Da­bar sa­ko­ma – 20 % pa­kils at­ly­gi­ni­mai ir pen­si­jos. O šia­me biu­dže­te tik 6 % pen­si­jų pa­di­dė­ji­mas, kai in­flia­ci­ja per dve­jus me­tus be­veik 100 %. Da­bar sa­ko­ma – pra­dė­si­me skai­čiuo­ti nuo šios die­nos. O kas įvy­ko iki šios die­nos? Kiek nu­ver­tė­jo pi­ni­gai? Kiek žmo­nės pra­ra­do tur­to? Tos kom­pen­sa­ci­jos to ne­kom­pen­suo­ja. To­dėl ir žmo­nių ko­lap­sas dar­bo bir­žo­je, nė­ra žmo­nių, kas dir­ba.

Šis biu­dže­tas blo­gas. La­bai blo­gas. To­dėl mes ne­ga­li­me pa­lai­ky­ti. Dar­bo par­ti­ja ir­gi pri­ta­ria, kad rei­kia di­din­ti biu­dže­to iš­lai­das, kad bū­tų pa­do­rios pen­si­jos, pa­do­rūs at­ly­gi­ni­mai, kad žmo­nės ne­iš­va­žiuo­tų iš Lie­tu­vos, kad bū­tų ge­ro­vė jiems Lie­tu­vo­je, o ne už­sie­ny­je. To­dėl ne­pa­lai­ko­me, ko­le­gos, blo­go, la­bai blo­go biu­dže­to!

PIRMININKAS. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Da­bar kvie­čiu su­si­kaup­ti svar­biam bal­sa­vi­mui ir bal­suo­si­me dėl biu­dže­to pro­jek­to pri­ėmi­mo.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 122 Sei­mo na­riai: už – 73, prieš – 43, su­si­lai­kė 6. Įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

Ko­le­gos, aš mi­nė­jau, re­pli­kuo­ti po bal­sa­vi­mo ne­su­teik­siu žo­džio, la­bai vė­luo­ja­me.

 

17.38 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl 2023 me­tų, 2024 me­tų ir 2025 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to ir savival­dy­bių biu­dže­tų kon­so­li­duo­tos vi­su­mos pla­nuo­ja­mų ro­dik­lių“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2149(2) (pri­ėmi­mas)

 

Da­bar dėl ly­di­mo­jo ap­si­sprę­si­me. Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl 2023 me­tų, 2024 me­tų ir 2025 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų kon­so­li­duo­tos vi­su­mos pla­nuo­ja­mų ro­dik­lių“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2149(2). Pri­ėmi­mas. Kvie­čiu į tri­bū­ną. Nors gal­būt Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas čia ne­be­tu­ri ką pa­sa­ky­ti.

At­si­pra­šau. Dėl ve­di­mo tvar­kos prem­je­rė. (Bal­sai sa­lė­je) Re­pli­kuo­ti ne­nu­ma­ty­ta.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Aš ga­liu kal­bė­ti be ei­lės. Tai be ei­lės pa­dė­ko­siu ko­le­goms, ku­rie bal­sa­vo už. Taip pat dė­ko­ju opo­zi­ci­jai, kad šį kar­tą ne­trau­kio­jo kor­te­lių, ir dė­ko­ju am­ba­sa­do­riui A. Vin­kui už vi­sa­da ra­cio­na­lų po­žiū­rį. (Plo­ji­mai)

PIRMININKAS. Ge­rai. Iš­klau­sė­me pa­dė­ką. Da­bar ap­si­sprę­si­me dėl ma­no mi­nė­to nu­ta­ri­mo pro­jek­to. Du straips­niai. Rei­kia at­si­žvelg­ti į mū­sų bal­sa­vi­mą dėl Pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio įsta­ty­mo pa­tai­sų. Čia yra M. Ma­jaus­ko pa­siū­ly­mas. Pra­šom pri­sta­ty­ti.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Mie­lie­ji ko­le­gos, tai yra tech­ni­nis su­de­ri­ni­mas. At­si­žvel­giant į tai, kad bu­vo pa­ko­re­guo­ti biu­dže­to pro­jek­to ly­di­mie­ji tei­sės ak­tai, ati­tin­ka­mai yra su­de­ri­na­mas tri­me­tis pla­nas dėl biu­dže­tų kon­so­li­duo­tos vi­su­mos pla­nuo­ja­mų ro­dik­lių. Kvie­čiu pri­tar­ti. Ir pri­tar­ta pla­nuo­ja­miems ro­dik­liams taip pat.

PIRMININKAS. Pra­šy­čiau pa­tiks­lin­ti, kei­čia­si tik 2023 me­tų skai­čiai?

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Taip, iš es­mės. Na, čia Sek­re­to­ria­tas tu­rė­tų pa­tiks­lin­ti, bet iš to, ką aš ma­tau, tai taip, kol kas ma­tau tik 2023 me­tus.

PIRMININKAS. Fi­nan­sų mi­nist­rė link­si gal­vą, tai dėl pa­si­kei­tu­sių pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio įplau­kų, kai ne­žy­miai kei­čia­si 2023 me­tų skai­čiai dėl pla­nuo­ja­mų pa­ja­mų, vėl­gi pa­si­re­mia­me Sta­tu­to 261 straips­niu ir, ti­kiuo­si, ben­dru su­ta­ri­mu pri­ima­me šį tech­ni­nį pa­tiks­li­ni­mą. Pri­im­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

Iš kar­to ap­si­spren­džia­me dėl dvie­jų straips­nių ir kal­ba­me dėl vi­so nu­ta­ri­mo pro­jek­to. Pa­žiū­rė­si­me, ar yra už­si­ra­šiu­sių dėl mo­ty­vų. Taip, yra. M. Ma­jaus­kas kal­ba už.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, tai yra ly­di­ma­sis biu­dže­to pro­jek­tas, iš es­mės tri­me­tis pla­nas, jis yra daž­nai ko­re­guo­ja­mas, ati­tin­ka­mai kei­čian­tis eko­no­mi­nėms są­ly­goms ir nau­jiems biu­dže­to pro­jek­tams, ku­riems taip pat da­ro įta­ką, kaip ma­tė­me, ir eko­no­mi­nės kri­zės, ir so­cia­li­niai iš­šū­kiai, ir ge­o­po­li­ti­nė si­tu­a­ci­ja. Daž­nai mes ne­si­lai­ko­me tų tri­me­čių pla­nų, bet, ne­pai­sant to, tu­ri­me pa­rei­gą tvir­tin­ti ir aš kvie­čiu šian­dien tam pri­tar­ti.

PIRMININKAS. V. Val­kiū­nas pa­si­sa­ko prieš dėl prog­no­zuo­ja­mų ro­dik­lių. Ne­be­ma­to­me ak­ty­viai kal­bė­ju­sio čia V. Val­kiū­no. (Bal­sas sa­lė­je: „Kal­ba, kal­ba.“) Ma­tau, kad jis ryž­tin­gai ar­tė­ja prie mik­ro­fo­no. Pra­šom.

V. VALKIŪNAS (DPF). Ką čia be­kal­bė­si. Liūd­nas vaiz­de­lis po to­kio biu­dže­to pri­ėmi­mo, ne­tu­riu žo­džių. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. K. Ma­siu­lis tik­riau­siai tu­ri vie­ną ki­tą žo­dį.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Man toks liūd­nas vaiz­de­lis bu­vo, kai man ne­da­vė žo­džio re­pli­kuo­ti, nors ma­no pa­var­dę R. Že­mai­tai­tis ten po pur­vą mai­to­jo. Ger­bia­mas Že­mai­tai­ti, kaip eli­tą ty­ri­nė­jęs, kny­gą su­ra­šęs, va­do­vė­lį ver­tęs ir eli­tą dės­tęs žmo­gus, na, kaip aš ne­no­rė­čiau jū­sų tuo eli­tu va­din­ti, bet esa­te, nes esa­te Sei­mo na­rys. Ar V. Val­kiū­nas – ir­gi yra eli­tas, čia apie eli­tą šne­kant, nors ne­no­rė­čiau pri­skir­ti sub­jek­ty­viai.

Na, o da­bar – ar ski­ria­te trans­por­to iš­lai­das ir re­mon­to iš­lai­das? Ne­su aš dau­giau­sia čia iš­lei­dęs, iš opo­zi­ci­jos yra po­nių, ku­rios dau­giau iš­lei­do. Na, ką da­bar da­ry­si, ne­rei­kia val­kio­ti taip.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Da­bar bal­suo­si­me dėl Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl 2023 me­tų, 2024 me­tų ir 2025 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų kon­so­li­duo­tos vi­su­mos pla­nuo­ja­mų ro­dik­lių“ pro­jek­to Nr. XIVP-2149(2) pri­ėmi­mo.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 79: už – 72, prieš – 2, su­si­lai­kė 5. Nu­ta­ri­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

Tai­gi bai­gė­me biu­dže­ti­nius klau­si­mus. Dė­ko­ju vi­siems už kan­try­bę. Už­si­tę­sė mū­sų pir­ma­sis bal­sa­vi­mo in­ter­va­las.

Da­bar, kaip esu mi­nė­jęs, bus Mo­kė­ji­mų įsta­ty­mo pa­tai­sų svars­ty­mas, Pre­zi­den­to ve­to, po to Sei­mo Pir­mi­nin­kė pa­teiks Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko kan­di­da­tū­rą, po to pro­jek­tai iš ry­ti­nio po­sė­džio ir po to va­ka­ri­nio po­sė­džio pro­jek­tai ei­lės tvar­ka, kaip jie yra su­ra­šy­ti.

Bal­sa­vi­mo in­ter­va­las ti­kė­ti­nas po ko­kių dvie­jų va­lan­dų. Jis bus, kaip su­pran­ta­te, vė­liau, ne­gu bu­vo pla­nuo­ta.

To­liau po­sė­džiui pir­mi­nin­kaus ko­le­ga J. Sa­ba­taus­kas.

 

17.46 val.

Mo­kė­ji­mų įsta­ty­mo Nr. VIII-1370 2, 3, 54, 76 straips­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1927GR (pa­tei­ki­mas)

 

PIRMININKAS (J. SABATAUSKAS, LSDPF). Ger­bia­mi ko­le­gos, dar­bo­tvarkės 2-3 klau­simas – Mo­kė­ji­mų įsta­ty­mo 2, 3, 54, 76 straips­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1927, grą­žin­tas Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to. Pra­ne­šė­jas – Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to pa­ta­rė­jas V. Au­gus­ti­na­vi­čius. Pra­šau.

V. AUGUSTINAVIČIUS. La­ba die­na, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, ger­bia­mi Sei­mo na­riai. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tas G. Nau­sė­da, va­do­vau­da­ma­sis Kon­sti­tu­ci­ja, šių me­tų lap­kri­čio 17 die­ną…

PIRMININKAS. Ko­le­gos, la­bai di­de­lis triukš­mas. Gerb­ki­te pra­ne­šė­ją. Įjung­tas mik­ro­fo­nas.

V. AUGUSTINAVIČIUS. Vei­kia da­bar?

PIRMININKAS. Vei­kia.

V. AUGUSTINAVIČIUS. La­ba die­na, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, ger­bia­mi Sei­mo na­riai. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tas G. Nau­sė­da, va­do­vau­da­ma­sis Kon­sti­tu­ci­ja, šių me­tų lap­kri­čio 17 die­nos dek­re­tu siū­lo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos mo­kė­ji­mų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mą lai­ky­ti ne­pri­im­tu. Pre­zi­den­tui pa­teik­to pa­si­ra­šy­ti Mo­kė­ji­mų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mu nu­sta­to­ma, kad mo­kė­ji­mo pa­slau­gų tei­kė­jai ir su­si­ję sub­jek­tai tu­ri tei­sę tvar­ky­ti as­mens duo­me­nis, įskai­tant jaut­rius as­mens duo­me­nis, kaip jie va­di­na­mi spe­cia­lių­jų ka­te­go­ri­jų as­mens duo­me­ni­mis, kai tai bū­ti­na ir ku­rių rei­kia sie­kiant už­tik­rin­ti tin­ka­mą mo­kė­ji­mo pa­slau­gų tei­ki­mą ir suk­čia­vi­mo pre­ven­ci­ją. Va­di­na­si, mi­nė­ti sub­jek­tai ga­lė­tų tvar­ky­ti as­mens duo­me­nis, at­sklei­džian­čius ra­si­nę ar­ba eti­nę kil­mę, re­li­gi­nius įsi­ti­ki­ni­mus, po­li­ti­nes pa­žiū­ras, svei­ka­tos duo­me­nis ir ki­tus jaut­rius as­mens duo­me­nis. Ben­dra­ja­me duo­me­nų ap­sau­gos reg­la­men­te duo­me­nų tvar­ky­mas api­brė­žia­mas la­bai pla­čiai – nuo ga­li­my­bės rink­ti duo­me­nis iki duo­me­nų rū­šia­vi­mo, sis­te­mi­ni­mo, pla­ti­ni­mo, iš­try­ni­mo ir ki­tų veiks­mų.

Įsta­ty­mo ini­cia­to­rių tiks­las – siek­ti di­des­nio ir aiš­kes­nio re­gu­lia­vi­mo tvar­kant as­mens duo­me­nis yra ak­tu­a­lus, ta­čiau Pre­zi­den­tas pa­brė­žia, kad as­mens pri­va­taus gy­ve­ni­mo ne­lie­čia­mu­mas yra gi­na­mas Kon­sti­tu­ci­jos, o įsta­ty­mu šią as­mens tei­sę ri­bo­ti ga­li­ma tik lai­kan­tis kon­sti­tuci­nio pro­por­cin­gu­mo prin­ci­pų ir ne la­biau, ne­gu rei­kia tei­sė­tiems ir vi­suo­me­nei svar­biems tiks­lams pa­siek­ti. Ša­lies va­do­vo ver­ti­ni­mu, Mo­kė­ji­mų įsta­ty­mu su­tei­kia­mi įga­lio­ji­mai tvar­ky­ti as­mens duo­me­nis, ypač jaut­rius duo­me­nis, yra ne­pro­por­cin­gi.

Pre­zi­den­tas pa­brė­žia, kad Mo­kė­ji­mų įsta­ty­mas nu­ma­to žen­kliai pla­tes­nes spe­cia­lių­jų duo­me­nų tvar­ky­mo, įskai­tant jų rin­ki­mą, ap­lin­ky­bes nei vien tik in­for­ma­ci­ja, ku­ri yra gau­na­ma ap­do­ro­jant mo­kė­ji­mų pa­ve­di­mus. Pa­vyz­džiui, su­si­da­ro įga­li­ni­mas tvar­ky­ti jaut­rius duo­me­nis, kai tei­kia­ma mo­kė­ji­mo pa­slau­ga, ku­ri yra gry­nų­jų pi­ni­gų iš­ėmi­mas, pi­ni­gų įdė­ji­mas, mo­kė­ji­mo kor­te­lės iš­da­vi­mas pa­slau­gos tei­kė­jų sky­riu­je ar ki­tos mo­kė­ji­mo pa­slau­gos. Įtvir­tin­ti įsta­ty­mu bū­ti­na tik tai, kas yra mi­ni­ma­liai bū­ti­na.

Pre­zi­den­tas pa­brė­žia, kad Lie­tu­va yra eu­ro zo­nos ir vie­nin­gos mo­kė­ji­mų sis­te­mos na­rė ir ne­su­si­for­ma­vus vie­no­dai prak­ti­kai ar re­gu­lia­vi­mui eu­ro­pi­niu lyg­me­niu Mo­kė­ji­mų įsta­ty­me nu­ma­ty­tos ga­li­my­bės mo­kė­ji­mų ins­ti­tu­ci­joms rink­ti ir at­lik­ti veiks­mus su žmo­nėms jaut­riais spe­cia­liai­siais duo­me­ni­mis iš es­mės bet ko­kios mo­kė­ji­mo pa­slau­gos tei­ki­mo bū­du ga­li bū­ti ne­tu­rin­tys ana­lo­gų as­mens duo­me­nų tvar­ky­mo įga­lio­ji­mai, o ban­dy­mai su­siau­rin­ti ieš­kant tin­ka­mo spren­di­mo vos per ke­le­tą die­nų ga­lė­tų bū­ti ir lem­ti ne­nu­ma­ty­tus efek­tus fi­nan­sų sis­te­mo­je. Dėl to, Pre­zi­den­to nuo­mo­ne, Mo­kė­ji­mų įsta­ty­mo to­bu­li­ni­mą rei­kė­tų grą­žin­ti į eks­per­ti­nį lyg­me­nį.

Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, Kon­sti­tu­ci­jos 22 straips­ny­je yra nu­sta­ty­ta, kad žmo­gaus pri­va­tus gy­ve­ni­mas yra ne­lie­čia­mas. Įsta­ty­mas ir teis­mas sau­go, kad nie­kas ne­pa­tir­tų sa­va­va­liš­ko ir ne­tei­sė­to ki­ši­mo­si į jo as­me­ni­nį ir šei­mi­nį gy­ve­ni­mą, kė­si­ni­mą­si į jo gar­bę ir oru­mą. Kaip ne kar­tą sa­vo nu­ta­ri­muo­se yra pa­brė­žęs Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas, bū­ti­na lai­ky­tis kon­sti­tu­ci­nio pro­por­cin­gu­mo prin­ci­po. Be to, kaip mi­nė­ta, nė­ra eu­ro­pi­nio ar re­gio­ni­nio tei­si­nio reg­la­men­ta­vi­mo ir to­kių pre­ce­den­tų, kaip su­re­gu­liuo­ti spe­cia­lių­jų ka­te­go­ri­jų duo­me­nų tvar­ky­mą ki­to­se ša­ly­se. Kaip vie­nas iš pa­vyz­džių, pa­vyz­džiui, Lie­tu­va, Lat­vi­ja ir Es­ti­ja vei­kia vie­no­je ben­dro­je mo­kė­ji­mų sis­te­mo­je, do­mi­nuo­ja tie pa­tys ban­kai ir jų fi­lia­lai, bet Lie­tu­vo­je duo­me­nų tvar­ky­mas pa­gal Mo­kė­ji­mų įsta­ty­mą ge­ro­kai skirs­tų­si nuo ki­tų Bal­ti­jos ša­lių.

Vi­sa tai įver­ti­nus, Pre­zi­den­to nuo­mo­ne, Mo­kė­ji­mų įsta­ty­mas tu­ri bū­ti lai­ko­mas ne­pri­im­tu. Įsta­ty­mą rei­kė­tų grą­žin­ti to­bu­lin­ti į eks­per­ti­nį lyg­me­nį, aiš­kiau ir de­ta­liau api­brė­žiant as­mens duo­me­nų tvar­ky­mo tiks­lus, bū­dus, duo­me­nų ga­vi­mo šal­ti­nius, duo­me­nų ap­sau­gą, taip už­tik­ri­nant pro­por­cin­gu­mą. Rei­kė­tų pa­pil­do­mų veiks­mų Vals­ty­bi­nei duo­me­nų ap­sau­gos ins­pek­ci­jai pa­de­dant to­bu­lin­ti šį įsta­ty­mą, ben­dra­dar­biau­jant dau­giau su tarp­tau­ti­nė­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis ir ki­to­mis eu­ro zo­nos ša­li­mis. Be to, vi­suo­me­nė tu­rė­tų bū­ti žen­kliai la­biau su­pa­žin­din­ta su as­mens duo­me­nų tvar­ky­mo ypa­tu­mais. Ačiū už dė­me­sį.

PIRMININKAS. Ačiū. Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, jū­sų no­ri pa­klaus­ti sep­ty­ni Sei­mo na­riai. Pir­ma­sis klau­sia R. Že­mai­tai­tis.

R. ŽEMAITAITIS (LRF). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas ko­le­ga, iš jū­sų kal­bos taip ir ne­su­pra­tau, o ka­da Pre­zi­den­tas su kon­ser­va­to­riais su­ta­rė dėl to ve­to, nes prie­šin­gu at­ve­ju ne­bū­tų tas ve­to jums pa­vy­kęs, ir dar klau­si­mas, ar pa­vyk­tų, jei­gu kon­ser­va­to­riai ne­pa­lai­ky­tų. Bet aš tu­riu ki­tą klau­si­mą. Ko­dėl jūs ve­ta­vo­te ir ne­pa­tei­kė­te pa­tai­sų ir pa­siū­ly­mų, o tie­siog ve­ta­vo­te, nes re­a­liai jūs ga­lė­jo­te pa­teik­ti ke­le­tą pa­tai­sų ir iš­spręs­ti vi­są ši­tą pro­ble­mą. Ar pa­bi­jo­jo­te, kad kon­ser­va­to­riai (…) ei­li­nį kar­tą at­neš ant šo­no, kas čia bu­vo, koks bu­vo mo­ty­vas? Nes re­a­liai dvi pa­tai­sos ir bū­tų iš­si­spren­du­si vi­sa ši­ta pro­ble­ma.

V. AUGUSTINAVIČIUS. Ačiū už klau­si­mą. Pats Mo­kė­ji­mų įsta­ty­mas ir jo siū­ly­tas re­gu­lia­vi­mas yra be ga­lo tech­niš­kas da­ly­kas. Šiuo as­pek­tu bu­vo nu­ma­ty­tas per­tek­li­nis įga­lio­ji­mas tvar­ky­ti jaut­rius as­mens duo­me­nis ir jį rei­kė­tų siau­rin­ti. Siau­rin­ti ir duo­me­nų ga­vi­mo šal­ti­nius, ir duo­me­nų ap­sau­gą nu­ma­ty­ti, ir duo­me­nų nau­do­ji­mo tiks­lus, ir už­tik­rin­ti pro­por­cin­gu­mą. Šiuo as­pek­tu pir­miau­sia bū­ti­na pa­si­žiū­rė­ti, kaip ki­to­se eu­ro zo­nos ša­ly­se tai yra su­re­gu­liuo­ta. To­dėl įsta­ty­mas tu­rė­tų grįž­ti į eks­per­ti­nį lyg­me­nį ir la­bai smar­kiai de­ta­li­zuo­tai iš nau­jo per­žiū­rė­tas.

PIRMININKAS. Ačiū. Klau­sia D. Ke­pe­nis.

D. KEPENIS (LVŽSF). Dė­ko­ju. Kiek­vie­nas žmo­gus gim­da­mas tu­ri kon­sti­tu­ci­nę tei­sę bū­ti lais­vas ir sau­gus. Be abe­jo, bet koks ban­dy­mas kė­sin­tis į jo sau­gu­mą, nag­ri­nė­ti jo in­ty­mius duo­me­nis, ži­no­ma, pra­si­len­kia ir su Žmo­gaus tei­sių de­kla­ra­ci­ja, ir su ele­men­ta­riu žmo­giš­ku­mu. Ir aš tik­rai svei­ki­nu Pre­zi­den­tą už tai, kad jis su­stab­dė ši­to ža­lin­go įsta­ty­mo pri­ėmi­mą, grą­ži­no jį į pir­mi­nę svars­ty­mo sta­di­ją, ir aš jam pri­ta­riu. Ma­nau, kad dau­gy­bė pa­sau­lio žmo­nių jau su­pran­ta, ką reiš­kia ši­tų ne­omark­sis­tų, lef­tis­tų su­ma­ny­mas kur­ti nau­ją­jį pa­sau­lį len­dant į žmo­gaus mie­ga­mą­jį, į jo ki­še­nę ir į as­me­ni­nį gy­ve­ni­mą. Ačiū Pre­zi­den­tui ir lin­kiu vi­siems ko­le­goms svars­ty­ti ši­tą įsta­ty­mą iš nau­jo. Ačiū.

V. AUGUSTINAVIČIUS. Ačiū. Iš­gir­dau pa­si­sa­ky­mą ir įsta­ty­mas tu­rė­tų bū­ti iš es­mės tiks­li­na­mas, kaip ir mi­nė­jau.

PIRMININKAS. Klau­sia R. Ta­ma­šu­nie­nė.

R. TAMAŠUNIENĖ (LRF). Aš taip pat no­riu pa­svei­kin­ti Pre­zi­den­tą, kad ve­ta­vo ši­tą Mo­kė­ji­mų įsta­ty­mą kaip iš tik­rų­jų per­tek­li­nių duo­me­nų apie pi­lie­čius kau­pi­mą. Kiek­vie­nas su­au­gęs žmo­gus šiuo me­tu nau­do­ja­si ban­ko pa­slau­go­mis, ir, kaip jūs mi­nė­jo­te, no­rint gau­ti kas­die­nes pa­slau­gas kaip ban­ko kor­te­lės kei­ti­mas ar už­mo­kė­ti už ei­li­nes ko­mu­na­li­nes pa­slau­gas, kaip Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­tui su­ra­šy­mo me­tu rei­kia gy­ven­to­jui pa­teik­ti ka­žin kiek duo­me­nų.

Ma­no klau­si­mas. Jūs grą­ži­na­te į eks­per­ti­nį ly­gį, tai yra pa­svars­ty­ti, ko­kių duo­me­nų rei­kė­tų, aš taip su­pra­tau, ir kaip tai tu­rė­tų bū­ti reg­la­men­tuo­ja­ma. Ma­no ver­ti­ni­mu, šiuo me­tu Lie­tu­vo­je pa­kan­ka Pi­ni­gų plo­vi­mo pre­ven­ci­jos įsta­ty­mo, ku­ris su­gau­do, sa­ky­ki­me, tuos, ku­rie ga­li pik­tnau­džiau­ti ar­ba už­si­im­ti ne­šva­riais da­ly­kais fi­nan­sų rin­ko­se. Ar ne­ver­ta iš­vis pa­gal­vo­ti, kad tos pa­siū­ly­tos nuo­sta­tos yra per­tek­li­nės, nes vėl­gi, kaip jūs ir mi­nė­jo­te, mes no­ri­me bū­ti pir­mes­ni už pir­mes­nius ir ga­li­me iš­vis iš­kris­ti iš ben­dro kon­teks­to fi­nan­sų rin­ko­se. Ar ne­ma­no­te, kad iš­vis rei­kė­tų at­si­sa­ky­ti ir grą­žin­ti tą Mo­kė­ji­mų įsta­ty­mą į pir­mi­nę, taip, kaip bu­vo jis iki šiol ga­lio­jan­tis.

V. AUGUSTINAVIČIUS. La­bai ačiū už klau­si­mą. Pre­zi­den­tas ve­ta­vo bū­tent tuo ir ar­gu­men­tuo­da­mas, kad įga­lio­ji­mai yra su­teik­ti per pla­tūs. Ir, be abe­jo, Lie­tu­va, kaip ir mi­nė­jau, yra eu­ro zo­nos na­rė, vei­kia vie­no­je mo­kė­ji­mų sis­te­mo­je, tad be ben­dro tarp­tau­ti­nio spren­di­mo, bent jau aiš­kes­nio per­žiū­rė­ji­mo, kaip tai prak­tiš­kai su­re­gu­liuo­ta ki­to­se ša­ly­se, šis įsta­ty­mas tu­rė­tų bū­ti ko­re­guo­ja­mas pa­gal tai, kaip vei­kia ki­tos ša­lys to­je pa­čio­je va­liu­tų są­jun­go­je. Vie­na­reikš­miš­kai.

PIRMININKAS. Ačiū. Klau­sia A. Ma­zu­ro­nis.

A. MAZURONIS (DPF). La­bai dė­kui. Ger­bia­mas pa­ta­rė­jau, iš tie­sų tur­būt keis­tai at­ro­dy­čiau, jei­gu ir­gi ne­pa­svei­kin­čiau Pre­zi­den­to ini­cia­ty­vos, ku­rią jūs čia pri­sta­to­te dėl ve­tuo­ja­mo įsta­ty­mo pro­jek­to. Bet ma­no klau­si­mas šiek tiek ki­toks. Iš tie­sų, man at­ro­do, mū­sų tei­si­nė­je ba­zė­je yra pa­kan­ka­mai daug tei­si­nių nuo­sta­tų, ku­rias ko­mer­ci­niai ban­kai šian­dien tai­ko, kaip sa­ky­ti, iš­skir­ti­nai sub­jek­ty­viai ar­ba iš­skir­ti­nai sau pa­lan­kiai, nau­do­da­mie­si tuo, kad jie iš prin­ci­po yra de­ry­bo­se tarp ban­ko klien­to, ku­rie daž­nu at­ve­ju fi­zi­niai as­me­nys, ir ban­ko, yra stip­rio­ji de­ry­bų pu­sė. Ar, jū­sų nuo­mo­ne, da­bar ga­lio­jan­čia­me tei­si­nia­me re­gu­lia­vi­me, ko­mer­ci­nių ban­kų tei­si­nia­me re­gu­lia­vi­me, be ši­tų pa­tai­sų, ku­rias ve­tuo­ja, yra vis­kas ge­rai, ar gal­būt rei­kė­tų kaž­ko­kių pa­pil­do­mų tei­sė­kū­ros ini­cia­ty­vų pa­ža­bo­ti daž­nu at­ve­ju ci­niš­ką ir to­kį ganėtinai bru­ta­lų ko­mer­ci­nių ban­kų ne­są­ži­nin­gą el­ge­sį klien­tų at­žvil­giu?

Ar pre­zi­den­tū­ra gal­būt pla­nuo­ja ini­ci­juo­ti ar­ti­miau­siu me­tu ­ko­kias nors pa­na­šias įsta­ty­mo pa­tai­sas ir jas pa­teik­ti Sei­me?

V. AUGUSTINAVIČIUS. Ačiū už klau­si­mą. Kaip ir mi­nė­jau, Pre­zi­den­tas, ma­ty­da­mas šias pa­tai­sas, aiš­ku, pa­ste­bė­jo tam tik­rą per­tek­li­nį re­gu­lia­vi­mą. Be abe­jo, grįž­tant klau­si­mui į eks­per­ti­nį lyg­me­nį, jis tu­rė­tų bū­ti pla­čiai per­žiū­rė­tas šiuo at­ve­ju, nes vėl­gi tur­būt at­sa­ky­mas bū­tų tas pats: Lie­tu­vos mo­kė­ji­mų sis­te­ma nė­ra kaž­ko­kia iš­skir­ti­nė kaip ki­to­se eu­ro zo­nos ša­ly­se. Jei­gu bū­tų pa­ste­bė­ta ­ko­kių nors ki­tų to­bu­lin­tų vie­tų, jos taip pat ga­lė­tų bū­ti iš­ke­lia­mos.

PIRMININKAS. Klau­sia V. Ąžuo­las.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Aš pa­na­šų klau­si­mą no­rė­čiau už­duo­ti. Ban­kai jau da­bar pik­tnau­džiau­ja esa­mais įsta­ty­mais. Vie­nas iš to­kių – pi­ni­gų plo­vi­mo pre­ven­ci­ja „Pa­žink klien­tą“, įvai­rių tų įsta­ty­mų yra. Ir kaip pa­vyz­dys – ban­kai net­gi fi­zi­niams as­me­nims, ku­rie ne­da­ro nei di­džiu­lių su­mų, nei di­džiu­lių pa­ve­di­mų… Pa­vyz­dys: gau­na pa­ve­di­mą iš vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos ir ban­kas už­blo­kuo­ja tuos pi­ni­gus, ir lie­pia pa­aiš­kin­ti, ko­dėl vals­ty­bi­nė ins­ti­tu­ci­ja jam per­ve­dė pi­ni­gus. Jis ban­do pa­da­ry­ti pa­ve­di­mą, nu­ro­dy­da­mas są­skai­tos nu­me­rį, dėl ko da­ro, taip pat už­blo­kuo­ja­mas yra toks pa­ve­di­mas ir ban­do­ma pa­aiš­kin­ti, pra­šo­ma pa­aiš­kin­ti, ko­dėl tai da­ro­ma. Tai da­bar da­lis net­gi fi­zi­nių as­me­nų, taip pat ir ju­ri­di­nių, jau at­si­da­ri­nė­ja są­skai­tas, pa­vyz­džiui, Len­ki­jo­je, ki­to­se vals­ty­bė­se, dėl to­kių ban­kų veiks­mų.

Gal Pre­zi­den­tas, gal jums te­ko gir­dė­ti, ža­da ini­ci­juo­ti per­žiū­rą vi­sų ši­tų įsta­ty­mų, ku­rie ban­kams lei­džia rink­ti to­kius duo­me­nis, blo­kuo­ti są­skai­tas, blo­kuo­ti pi­ni­gus, blo­kuo­ti pa­ve­di­mus ir pa­ga­liau su­tvar­ky­ti tą ban­kų plė­ši­ka­vi­mą, pri­si­den­giant tam tik­rais įsta­ty­mais? Ar ža­da im­tis to­kių ini­cia­ty­vų?

V. AUGUSTINAVIČIUS. Šiuo as­pek­tu, kaip mi­nė­jau, duo­me­nų re­gu­lia­vi­mas yra ga­na te­ch­niš­ki, eks­per­ti­nio ly­gio ko­re­ga­vi­mai. Ma­tant, kad yra tam tik­rų per­tek­li­nių gal­būt įga­lio­ji­mų, be abe­jo, tu­ri bū­ti grą­žin­ti to­bu­lin­ti, o ar rei­ka­lin­gi pa­pil­do­mi pa­to­bu­li­ni­mai, vėl pa­si­kar­to­siu, pir­miau­sia rei­kė­tų la­bai smar­kiai dis­ku­tuo­ti, pa­žiū­rė­ti, kaip yra ki­to­se ša­ly­se, kaip jūs ir pa­mi­nė­jo­te ši­to­je vie­to­je. Ta ana­li­zė taip pat la­bai svar­bi ir tai nė­ra kves­tio­nuo­ja­ma.

PIRMININKAS. Klau­sia L. Na­gie­nė.

L. NAGIENĖ (DFVL). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas pa­ta­rė­jau, iš tik­rų­jų svei­ki­nu. Kai kas ir ne­ti­kė­jo, bet aš sa­kau: tik­rai tu­rė­tų bū­ti, mes pa­si­ra­šė­me bū­tent tai, kad bū­tų ve­tuo­tas ši­tas tei­sės ak­tas. Pir­miau­sia ma­no klau­si­mas, aiš­ku, jūs la­bai gra­žiai pa­sa­ko­te: kaip ki­to­se ša­ly­se, gal jau jūs ir tu­ri­te ­ko­kią nors in­for­ma­ci­ją apie ki­tas ša­lis, vie­nas da­ly­kas, tai yra Skan­di­na­vi­jos ban­kai. Kaip jie sa­vo ša­ly­se ren­ka to­kią in­for­ma­ci­ją?

Ir ki­tas mo­men­tas, kaip ver­ti­na ši­tą įsta­ty­mą, ku­rį pa­tei­kė, Lie­tu­vos ban­kas? Jis tu­rė­jo ly­giai taip pat per­žiū­rė­ti, ar tai nė­ra per­tek­li­nė in­for­ma­ci­ja apie ma­no ti­kė­ji­mą ar­ba sek­su­a­li­nę orien­ta­ci­ją ar dar kaž­ką. Man keis­ta, kaip pats Lie­tu­vos ban­kas pa­si­sa­kė?

V. AUGUSTINAVIČIUS. Šiuo as­pek­tu, at­sa­kant, ger­bia­ma Sei­mo na­re, į jū­sų klau­si­mą, be abe­jo, dis­ku­si­jų, ma­tyt, pri­trū­ko, pri­imant šį įsta­ty­mą, de­ta­les­nių ir pa­si­tel­kiant eks­per­tus. Tai da­bar pri­ėmus įsta­ty­mą iš­aiš­kė­jo, kad daug klau­si­mų ky­la. Tik­rai yra epi­zo­dų, kai tie pa­tys pi­ni­gų iš­ėmi­mai ar kor­te­lių iš­da­vi­mai, kur tik­rai yra per­tek­li­nės si­tu­a­ci­jos, kad at­si­ras­tų re­gi­my­bė to­kių duo­me­nų rin­ki­mo, be abe­jo, to­kių da­ly­kų ne­tu­rė­tų bū­ti ir tai yra tie­siog ko­re­ga­vi­mas, vėl­gi su­ly­gi­nant su ben­dra prak­ti­ka.

PIRMININKAS. Ir pas­ku­ti­nis klau­sia A. Skar­džius.

A. SKARDŽIUS (DPF). Ačiū, ger­bia­ma­sis pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma­sis Pre­zi­den­to pa­ta­rė­jau, iš­ties Pre­zi­den­to ins­ti­tu­ci­ja tur­būt ne pas­ku­ti­nį vaid­me­nį vai­di­na for­muo­jant Lie­tu­vos ban­ko va­do­vy­bę, tei­kiant jos kan­di­da­tus į va­do­vus. Čia tur­būt rei­kė­tų įžvelg­ti mū­sų Lie­tu­vos ban­ko ne­pa­kan­ka­mą ko­mer­ci­nių ban­kų kon­tro­lę. Jums tur­būt yra ži­no­ma, kad, tar­ki­me, ko­mer­ci­nia­me ban­ke krei­pian­tis dėl pa­sko­los, tar­kim, pa­pras­čiau­siam au­to­mo­bi­liui įsi­gy­ti, rei­kia pil­dy­ti ban­ko pri­mes­tus įvai­rius rei­ka­la­vi­mus, su­si­ju­sius su as­mens duo­me­ni­mis. Ma­ne ste­bi­na to­kie klau­si­mai: nu­ro­dy­ki­te, ar jūs esa­te po­li­ti­kas, ar jū­sų šei­mos na­riai yra po­li­ti­kai. Gal jūs pa­aiš­kin­si­te, ko­dėl to­kie rei­ka­la­vi­mai iš­ky­la ir kaip tai at­si­lie­pia dėl pa­sko­los su­tei­ki­mo ar­ba ne­su­tei­ki­mo?

V. AUGUSTINAVIČIUS. Ačiū už klau­si­mą. Taip, be abe­jo, kai kal­ba­ma apie as­mens duo­me­nis ir prie­žiū­rą, kaip jie yra nau­do­ja­mi, čia la­bai svar­bų vaid­me­nį vai­di­na ir Vals­ty­bi­nė duo­me­nų ins­pek­ci­ja. Šiuo at­ve­ju tą man­da­tų pa­skirs­ty­mą tarp dvie­jų ins­ti­tu­ci­jų tur­būt reikė­tų įver­tin­ti.

Ki­ta ver­tus, da­lis tų vei­kian­čių nuo­sta­tų su­si­ju­sios su tarp­tau­ti­niu re­gu­lia­vi­mu, bet kas vėl­gi bu­vo šiuo Mo­kė­ji­mų įsta­ty­mu pa­da­ry­ta, čia ne­bu­vo jis pa­kan­ka­mai pa­grįs­tas tarp­tau­ti­ne prak­ti­ka. Tai bū­tų per­tek­li­nis man­da­tas. O dėl esa­mų įga­lio­ji­mų ga­liu vėl­gi tik pa­kar­to­ti, kad reik­tų kiek­vie­ną to­kią nuo­sta­tą žiū­rė­ti ir ana­li­zuo­ti de­ta­liau.

PIRMININKAS. Ačiū ger­bia­mam Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to pa­ta­rė­jui.

Ger­bia­mi ko­le­gos, pa­gal Sta­tu­to 165 straips­nį mes tu­rė­si­me nu­spręs­ti, ar­ba svars­ty­ti grą­žin­tą įsta­ty­mą iš nau­jo, ar­ba lai­ky­ti jį ne­pri­im­tu. Ka­dan­gi Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tas siū­lo lai­ky­ti jį ne­pri­im­tu, tai mes, kai at­eis bal­sa­vi­mo lan­gas, bal­suo­si­me, kas už tai, kad lai­ky­tu­me jį ne­pri­im­tu. Ko­dėl aš da­bar ati­tin­ka­mai tai sa­kau? Da­bar ne­bal­suo­si­me, bet kad jūs ži­no­tu­mė­te, kaip kal­bė­ti dėl mo­ty­vų.

Da­bar dėl mo­ty­vų. Už – A. Ši­rins­kie­nė.

A. ŠIRINSKIENĖ (LRF). Na, aš bu­vau vie­na iš tų de­šim­ties Sei­mo na­rių, bal­sa­vu­sių prieš įsta­ty­mo pri­ėmi­mą. Kaip šian­dien su­pran­tu, tų žmo­nių, ku­rie pa­gei­daus, kad įsta­ty­mas bū­tų ne­pri­im­tas, pri­tars ve­to, bus tik­rai dau­giau. Iš­ties be­lie­ka pa­si­džiaug­ti, kad ve­to bu­vo, nes yra ga­li­my­bė tai­sy­ti ir ap­ri­bo­ti tuos duo­me­nis. Ne­žiū­rint į tai, ko­kį re­gu­lia­vi­mą mes bu­vo­me at­vė­rę, iš es­mės mes bu­vo­me at­vė­rę ban­kams tvar­ky­ti ne tik duo­me­nis, ku­riuos as­muo pa­tei­kia pats, pra­de­dant nuo ly­ti­nės ta­pa­ty­bės, ly­ti­nio el­ge­sio ir bai­giant ge­no­mu, aš ne­įsi­vaiz­duo­ju si­tu­a­ci­jų, kad ban­kui žmo­gus sa­vo ge­ne­ti­nį ko­dą pa­ti­kė­tų. Bet ly­giai taip pat bu­vo­me su­tei­kę ga­li­my­bę ban­kams ir rink­ti sa­va­ran­kiš­kai as­me­nų duo­me­nis. Tai iš­ties iš vi­so bū­tų la­bai sun­kiai su­vo­kia­ma, jei mes gir­dė­tu­me ban­kų ar­gu­men­tą, kad jiems as­mens duo­me­nys pa­ten­ka daž­niau­siai bū­tent ta­da, kai yra nu­ro­do­ma mo­kė­ji­mo ei­lu­tė­je.

Tik­rai kvie­čiu lai­ky­ti įsta­ty­mą ne­pri­im­tą. Su­tvar­ky­ti jį yra įma­no­ma. Su­re­gu­liuo­ti tą ap­im­tį, kai as­mens duo­me­nys pa­ten­ka per mo­kė­ji­mo ei­lu­tę, pa­vyz­džiui, as­me­niui nu­ro­dant, kad jis mo­ka už che­mo­te­ra­pi­ją ar ki­tus da­ly­kus. Ma­nau, kad tik­rai eks­per­ti­niu lyg­me­niu, kaip čia bu­vo ir kal­ba­ma, bū­tų la­bai leng­va tą pa­da­ry­ti, pa­reng­ti įsta­ty­mo pa­tai­sas ir vėl at­ei­ti iš nau­jo į Sei­mą.

PIRMININKAS. Ačiū. Dėl bal­sa­vi­mo mo­ty­vų prieš – K. Ma­siu­lis.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ko­le­gos, aš pa­ci­tuo­siu su ko­rup­ci­ja be­si­kau­nan­čio žur­na­lis­to Š. Čer­niaus­ko nuo­mo­nę. „Pre­zi­den­tas ką tik pa­leng­vi­no gy­ve­ni­mą ko­rum­pu­lams ir pi­ni­gų plo­vė­jams. Ki­taip in­ter­pre­tuo­ti ši­to veiks­mo ne­ga­liu ir štai ko­dėl. Pir­ma, spe­ci­fi­nių duo­me­nų pri­ei­na­mu­mas yra žiau­riai svar­bus da­ly­kas pi­ni­gų plo­vi­mui ir ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­jai. Ele­men­ta­rus pa­vyz­dys: ban­kai ne­ži­no, kad klien­tas yra par­ti­jos X na­rys ir dėl to ne­ga­li kel­ti klau­si­mų dėl mo­kė­ji­mų iš, pa­vyz­džiui, par­ti­jos X pa­val­du­mo sri­ty­je esan­čių vie­šų­jų pir­ki­mų lai­mė­to­jų. Soc­de­mai sa­ko, kad čia bai­sus ki­ši­ma­sis į pri­va­tų gy­ve­ni­mą. Pre­zi­den­tas pri­ta­ria.“

An­tra. Ve­to pra­šė soc­de­mai. Pre­zi­den­tū­ra įsta­ty­mo pro­jek­tą mis­ti­fi­kuo­ja, ne­va fi­nan­sų įstai­gos taip ne­ri­bo­tai ki­šis į pri­va­tu­mą. Ir ką ban­kai su tais duo­me­ni­mis pa­da­rys? Ogi nie­ko, nes Sei­mo pri­im­ta­me įsta­ty­me la­bai aiš­kiai pa­sa­ky­ta, kad duo­me­nys ga­li bū­ti tei­kia­mi įsta­ty­mo nu­sta­ty­ta tvar­ka. Pra­lei­džiu.

Tre­čia. Pre­zi­den­tas kaip fi­nan­sų sek­to­riaus žmo­gus tu­rė­tų pui­kiai ži­no­ti, kas tas pi­ni­gų plo­vi­mas ir su kuo jis val­go­mas. Jis taip pat ži­no, ko­dėl ban­kai sa­vo klien­tų pra­šo už­pil­dy­ti vi­so­kiau­sius klau­si­my­nus apie po­li­ti­nius ry­šius ir taip to­liau, nes rei­kia, nes taip vei­kia pre­ven­ci­ja, nes 99 % po­pu­lia­ci­jos į klau­si­mus pa­kan­ka są­ži­nin­gai at­sa­ky­ti – ne. Ir nė­ra čia jo­kio ki­ši­mo­si į pri­va­tu­mą nei dar ko nors, tie­siog nor­ma­lios ko­rup­ci­jos ir pi­ni­gų plo­vi­mo pre­ven­ci­jos prie­mo­nės, bet vi­sa tai ži­no­da­mas Pre­zi­den­tas ve­tuo­ja vi­siš­kai nor­ma­lų ir rei­ka­lin­gą įsta­ty­mą. Štai ko­dėl ne­ga­liu tam pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Dėl bal­sa­vi­mo mo­ty­vų už už­si­ra­šęs J. Raz­ma, bet aš jo ne­ma­tau. Kal­ba M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Iš tie­sų šis klau­si­mas bu­vo svars­to­mas Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­te ir ten­ka su ap­mau­du kon­sta­tuo­ti, kad tiek Vy­riau­sy­bė, tiek Lie­tu­vos ban­kas, tiek Duo­me­nų ap­sau­gos ins­pek­ci­ja ne­įžvel­gė jo­kių pro­ble­mų ir vi­si su­tar­ti­nai sa­kė, kad įsta­ty­mas rei­ka­lin­gas ir tu­ri bū­ti pri­im­tas. Net ir ta pa­ti pre­zi­den­tū­ra, ku­ri vi­suo­met yra kvie­čia­ma da­ly­vau­ti po­sė­džiuo­se, taip pat, kiek pa­me­nu, ne­su­re­a­ga­vo. Tuo tar­pu šian­dien vi­si cho­ru, na, be­veik cho­ru, kal­ba­me, kad rei­kia pri­tar­ti ve­to ir įsta­ty­mo ne­pri­im­ti. Na, re­to­ri­nis ma­no klau­si­mas, tai kuo gi ta­da rei­kė­tų pa­si­ti­kė­ti pri­imant spren­di­mus: ko­kio­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis, kie­no nuo­mo­ne, ko­kiais eks­per­tais? Yra Vy­riau­sy­bės tei­kia­mas Mo­kė­ji­mų įsta­ty­mas, Lie­tu­vos ban­kas at­sa­kin­gas, Duo­me­nų ap­sau­gos ins­pek­ci­ja kon­tro­liuo­ja, vi­si kvie­čia­mi da­ly­vau­ti po­sė­džiuo­se, jie yra vie­ši, bet nie­kas nie­ko ne­pa­sa­ko, kol įsta­ty­mas yra pri­im­tas. Ta­da mes esa­me pri­vers­ti bū­ti šio­je tik­rai ne­pa­to­gio­je ir ne­ma­lo­nio­je si­tu­a­ci­jo­je. Ma­no rū­pes­tis ir pra­šy­mas at­sa­kin­goms ins­ti­tu­ci­joms šiek tiek rim­čiau ir ati­džiau žiū­rė­ti į šiuos ga­na svar­bius įsta­ty­mus.

PIRMININKAS. Na, aš taip su­pra­tau, kad ko­le­ga My­ko­las vis dėl­to kal­bė­jo ne už ve­to. (Bal­sai sa­lė­je: „Prieš.“) Jis la­biau kal­bė­jo prieš. Tai aš su­tei­kiu žo­dį L. Na­gie­nei.

L. NAGIENĖ (DFVL). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, bet iš tik­rų­jų tai vi­siš­kai ki­taip aš su­pra­tau, My­ko­las tik­rai kal­bė­jo už tai, kad lai­ky­tu­me ne­pri­im­tu ir pri­tar­tu­me ve­to. Ma­nau, mes vi­si su­vo­kia­me, ar tu­ri įta­kos ban­kui, ko­kio aš ti­kė­ji­mo ir ko­kios sek­su­a­li­nės orien­ta­ci­jos, ar ban­kui tu­rės įta­kos, ko­kius aš pi­ni­gus už­dir­bu, ar tu­ri bū­ti ban­kui įdo­mu, ar aš mo­te­ris, ar dar ko­kie ki­to­kie mo­men­tai, gal aš ho­mo­sek­su­a­li esu. Nie­kaip ne­ga­liu su­vok­ti, ko­dėl ban­kas to­kius duo­me­nis tu­rė­tų rink­ti. Mes jau ir taip tei­kia­me ban­kui vi­są in­for­ma­ci­ją, pil­do­me kas­met ir gau­na­me gra­si­nan­čią ži­nu­tę, kad jei­gu ne­už­pil­dy­si­me, to­kiu at­ve­ju ne­ga­lė­si­me at­lik­ti jo­kios ope­ra­ci­jos. Taip, mes vi­si ži­no­me, pil­do­me, ko­kios in­for­ma­ci­jos pra­šo ban­kas. Bet da­bar ban­kas su­gal­vo­jo dar dau­giau in­for­ma­ci­jos. Ne be rei­ka­lo ger­bia­mas My­ko­las ir pa­sa­kė, ir aš pa­klau­siau, ko­kia Lie­tu­vos ban­ko po­zi­ci­ja. Lie­tu­vos ban­kas tu­rė­jo pa­sa­ky­ti, kad tai yra per­tek­li­nė in­for­ma­ci­ja. Gal­būt iš tik­rų­jų rei­kė­tų pa­si­žiū­rė­ti. La­bai tei­sin­gas Pre­zi­den­to pa­ta­rė­jo eks­per­ti­nis ver­ti­ni­mas. Tik­rai pri­ta­riu, kad lai­ky­tu­me ši­tą įsta­ty­mą ne­pri­im­tu ir pri­tar­tu­me ve­to. Ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­suo­si­me, kai bus bal­sa­vi­mo lan­gas.

 

18.09 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Ge­di­mi­no Sa­ka­laus­ko sky­ri­mo Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės etikos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ku“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2281 (pa­tei­ki­mas)

 

Da­bar dar­bo­tvarkės 2-4 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Ge­di­mi­no Sa­ka­laus­ko sky­ri­mo Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ku“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2281. Kvie­čiu Sei­mo Pir­mi­nin­kę V. Čmi­ly­tę-Niel­sen.

V. ČMILYTĖ-NIELSEN. Dė­ko­ju, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, rug­sė­jo 22 die­ną Sei­mui at­lei­dus Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos na­rį ir pir­mi­nin­ką E. Sa­ka­laus­ką, pa­si­bai­gus jo ant­rai ir pas­ku­ti­nei ka­den­ci­jai, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos įsta­ty­mo 10 straips­nis įpa­rei­go­ja ma­ne pa­teik­ti Sei­mui nau­jo ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko kan­di­da­tū­rą. At­nau­jin­ta ko­mi­si­jos su­dė­tis lei­džia pa­si­rink­ti ge­riau­sią kan­di­da­tą. Ma­no ma­ny­mu, tai G. Sa­ka­laus­kas, ku­rį ir tei­kiu Sei­mui skir­ti nau­juo­ju Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos va­do­vu.

Pra­ei­tais me­tais G. Sa­ka­laus­kas bu­vo pa­skir­tas Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos na­riu. Ko­mi­si­jo­je jis ku­ruo­ja vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo pa­žei­di­mų pre­ven­ci­ją ir ati­tik­ties pa­rei­gū­nų tin­klo for­ma­vi­mą. Anks­čiau kan­di­da­tas dir­bo Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bo­je, jo­je for­ma­vo nu­li­nės to­le­ran­ci­jos ko­rup­ci­jai po­li­ti­ką. Tre­jus me­tus va­do­va­vo Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos sek­re­to­ria­tui, o 2012 me­tais įkū­rė vie­šą­ją įstai­gą, ku­ri die­gė ir pa­lai­kė ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­jos prie­mo­nes, ren­gė biu­dže­ti­nių ir vie­šų­jų vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių val­do­mų įmo­nių ir ak­ci­nių ben­dro­vių eti­kos ko­dek­sus.

G. Sa­ka­laus­kas yra pa­ty­ręs eks­per­tas, tu­rin­tis 15 me­tų vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo ir 12 me­tų va­do­va­vi­mo pa­tir­tį. Esu įsi­ti­ki­nu­si, kad kan­di­da­tas ga­lė­tų tap­ti pui­kiu Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ku, to­dėl pra­šau pa­lai­ky­ti šį ma­no tei­ki­mą. Dė­ko­ju už dė­me­sį.

PIRMININKAS. Ačiū Pir­mi­nin­kei. Kvie­čiu ger­bia­mą pre­ten­den­tą į Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko pa­rei­gas G. Sa­ka­laus­ką. Pra­šom.

G. SAKALAUSKAS. La­ba die­na. Dė­ko­ju Sei­mo Pir­mi­nin­kei už iš­reikš­tą pa­si­ti­kė­ji­mą ir pri­sta­ty­mą. Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, šio­je tri­bū­no­je bu­vau prieš vie­nus me­tus ir pri­sis­ta­čiau kaip kan­di­da­tas į ko­mi­si­jos na­rius. Šian­dien no­rė­čiau kal­bė­ti kaip kan­di­da­tas į va­do­vo pa­rei­gas.

Pir­mas da­ly­kas, ką no­riu pa­sa­ky­ti, kad ko­mi­si­ja yra ko­le­gia­lus or­ga­nas ir stra­te­gi­nius spren­di­mus, po­li­ti­ką, stra­te­gi­nę kryp­tį for­muo­ja ne ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas, o pen­ki ko­mi­si­jos žmo­nės. Tai yra ko­le­gia­lus or­ga­nas. Pir­mi­nin­ko vaid­muo šiuo at­ve­ju yra pa­dė­ti ko­mi­si­jai tin­ka­mai nu­sta­ty­ti pri­ori­te­tus tą ri­bo­tą lai­ko­tar­pį, ku­rį ko­mi­si­jos na­riai ei­na na­rio pa­rei­gas, nes mes ei­na­me lai­ki­nai.

Jei­gu gau­čiau jū­sų pa­si­ti­kė­ji­mą, no­rė­čiau im­tis ly­de­rys­tės tri­mis as­pek­tais. Pir­mas da­ly­kas. Kai į ko­mi­si­ją krei­pia­si de­kla­ruo­jan­tys žmo­nės, la­bai daž­nai gau­na abst­rak­čius at­sa­ky­mus iš ko­mi­si­jos. Ši­tą prak­ti­ką aš no­riu pa­keis­ti, kad žmo­nės gau­tų la­bai kon­k­re­čius at­sa­ky­mus, ką tai reiš­kia. Pa­vyz­džiui, sa­vi­val­dy­bės po­li­ti­kas krei­pia­si į ko­mi­si­ją, ar rei­kia nu­si­ša­lin­ti nuo spren­di­mo pro­jek­to dėl že­mės mo­kes­čio, nes jis tu­ri že­mės. Tai yra la­bai ab­st­rak­tus klau­si­mas ir gau­na­mas abst­rak­tus at­sa­ky­mas. Idė­ja yra la­bai pa­pras­ta, kad kon­kre­čiai at­sa­kant bū­tų re­mia­ma­si bū­tent tais duo­me­ni­mis, ku­riuos tu­ri žmo­gus. Ki­taip ta­riant, ana­li­ti­ka ir duo­me­nys.

Ant­ras da­ly­kas. Vi­sos vie­šo­jo sek­to­riaus or­ga­ni­za­ci­jos, biu­dže­ti­nės įstai­gos, vie­šo­sios įstai­gos, vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių įmo­nės, ak­ci­nės ben­dro­vės tu­ri tu­rė­ti sa­vo vi­daus kon­tro­lės sis­te­mą. In­te­re­sų de­ri­ni­mo ri­zi­kos, de­ja, šian­dien nė­ra or­ga­ni­za­ci­jų su­dė­ti­nė da­lis. No­rė­čiau su­kur­ti prak­ti­ką ir kul­tū­rą, kad in­te­re­sų de­ri­ni­mo ri­zi­kos bū­tų su­dė­ti­nė vie­šo­jo sek­to­riaus or­ga­ni­za­ci­jų da­lis ir va­do­vai ga­lė­tų val­dy­ti ri­zi­kas.

Tre­čias da­ly­kas, dėl ku­rio no­rė­čiau im­tis ly­de­rys­tės. Vi­si su­tin­ka, kad kuo aukš­tes­nes pa­rei­gas žmo­nės ei­na, tuo ga­lio­ja aukš­tes­ni skaid­ru­mo stan­dar­tai. Pa­pras­tas pa­vyz­dys. Anks­čiau žmo­nės at­skleis­da­vo pri­va­čių in­te­re­sų de­kla­ra­ci­jo­se per­tek­li­nius duo­me­nis. Tar­kim, žmo­gus nu­si­pir­ko šal­dy­tu­vą ir bė­ga kaip spor­ti­nin­kas de­kla­ruo­ti pri­va­čių in­te­re­sų de­kla­ra­ci­ją. Šiuo me­tu de­kla­ra­ci­jo­se duo­me­nų yra per ma­žai. Tai reiš­kia, kad nė­ra su­ba­lan­suo­tas skaid­ru­mas ir at­si­ran­da to­kių įvy­kių kaip „At­vi­ra Klai­pė­da“… No­ri­me im­tis ini­cia­ty­vos su­ba­lan­suo­ti ši­tą da­ly­ką, kad vi­suo­me­nė įsi­ti­kin­tų žmo­nių pri­ima­mų spren­di­mų ob­jek­ty­vu­mu, ne­ša­liš­ku­mu.

Trum­pai tiek. Lauk­siu jū­sų klau­si­mų.

PIRMININKAS. Ačiū ger­bia­mam pre­ten­den­tui. Jū­sų no­ri klaus­ti ke­tu­ri Sei­mo na­riai. Pir­mas klau­sia R. Že­mai­tai­tis.

R. ŽEMAITAITIS (LRF). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas kan­di­da­te, man te­ko skai­ty­ti ke­le­tą jū­sų ir pra­ne­ši­mų, ir po­zi­ci­jos. Aš tu­riu, gal du ma­no klau­si­mai su­si­da­rys.

Šian­dien vėl skan­da­las su D. Krei­viu. Vie­ną kar­tą dėl ma­mu­tės kri­to iš ūkio mi­nist­rų, da­bar vėl ly­giai tas pats. Fi­nan­sų mi­nist­rė dėl sa­vo vi­ce­mi­nist­ro. Pa­si­ro­do, bu­vo pa­klaus­ta VTEK’o. VTEK’as lei­do dirb­ti, lei­do ku­ruo­ti. Dar ne­ga­na to, jis at­ėjo iš „Mo­dus group“. „Mo­dus group“ yra tie­sio­giai su­si­ju­si su ener­ge­ti­ka, tie­sio­giai su­si­ju­si su at­si­nau­ji­nan­čia ener­ge­ti­ka ir tie­sio­giai bū­tent su Bal­ta­ru­si­jos ža­li­ą­ja rin­ka. Ir VTEK’as iš­duo­da lei­di­mą ir sa­ko, kad čia nie­ko to­kio ir pro­ble­mų nė­ra. Jūs man ga­li­te pa­aiš­kin­ti, kaip ši­taip ga­li bū­ti? Kaip VTEK’as ga­li duo­ti to­kį iš­aiš­ki­ni­mą, kur žmo­gus tie­sio­giai yra su­si­jęs, tie­sio­giai su­si­jęs su ener­ge­ti­ka, su ak­ci­jo­mis, su val­dy­mu ir pa­na­šiai? D. Krei­vys tie­sio­giai, 43 %, tie­sio­gi­nis val­dy­mas. Jau įro­dy­mų… nie­ko nė­ra dau­giau. Šian­dien VTEK’as sė­di, ty­li kaip pa­bu­čiuo­tas ir jo­kios re­ak­ci­jos nė­ra. Kaip čia ga­li bū­ti? Jūs ir­gi taip elg­si­tės?

G. SAKALAUSKAS. La­bai ačiū už klau­si­mą. Bū­tent pir­mas bu­vo ma­no iš­reikš­tas pa­siū­ly­mas im­tis ly­de­rys­tės su kon­kre­čiais duo­me­ni­mis ir spren­di­mais. Tai dar kar­tą pa­ro­do, ką rei­š­kia abst­rak­tūs at­sa­ky­mai ir įvai­rūs si­tu­a­ci­jų ver­ti­ni­mai.

Ant­ras da­ly­kas. Vi­sais at­ve­jais ko­mi­si­ja, kai at­si­tin­ka to­kie da­ly­kai, kad ir šian­dien, ar bu­vo anks­čiau at­si­ti­kę, ar at­si­tiks at­ei­ty­je, mes iš anks­to pa­reikš­ti sa­vo nuo­mo­nės ne­ga­li­me, nes mes sais­to­mi ne­ša­liš­ku­mo da­ly­kais šiuo at­ve­ju. Pro­ce­dū­ra vals­ty­bė­je yra la­bai pa­pras­ta. Vi­si to­kie pra­ne­ši­mai ko­mi­si­jo­je yra nag­ri­nė­ja­mi, ne­svar­bu, ko­kias pa­rei­gas ei­na as­muo vie­ša­ja­me sek­to­riu­je. Ty­ri­mų sky­rius pa­ren­gia me­džia­gą ir ko­mi­si­jos na­riai pri­ima spren­di­mą – pra­dė­ti gi­les­nę ana­li­zę ar ne­pra­dė­ti gi­les­nės ana­li­zės. Po gi­les­nės ana­li­zės ko­mi­te­te yra su­ren­ka­mi duo­me­nis, yra pri­ima­mas spren­di­mas ne­pra­dė­ti ty­ri­mo ar­ba pra­dė­ti ty­ri­mą.

Jei­gu mes… Anks­čiau tai va­di­no­si vie­nas da­ly­kas kaip ty­ri­mas, da­bar tai va­di­na­si pre ty­ri­mas ir vė­liau ty­ri­mo ei­ga. Šiuo me­tu ko­mi­si­jo­je prak­ti­ka yra nu­ė­ju­si į tai, kad ji dir­ba su ana­li­ti­niais duo­me­ni­mis ir pa­čių ty­ri­mų skai­čius su­ma­žė­jo, o ana­li­ti­nių ty­ri­mų skai­čius di­dė­ja. Trum­pai tiek.

PIRMININKAS. Klau­sia L. Na­gie­nė.

L. NAGIENĖ (DFVL). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas pre­ten­den­te, jūs pa­sa­kė­te sa­vo kal­bo­je: ko­mi­si­jai bus nu­sta­ty­ti pri­ori­te­tai. Ga­li­te įvar­dy­ti pri­ori­te­tus, ko­kius jūs ma­to­te sa­vo ko­mi­si­jai, kaip bū­si­mas pir­mi­nin­kas, jei­gu tap­tu­mė­te? Ir ant­ras. Nė­ra skaid­ru­mo, nes yra per ma­žai duo­me­nų. Ko­kių fak­tiš­kai, įvar­din­ki­te, dar trūks­ta duo­me­nų ir ko­kių rei­kė­tų? Pra­šau įvar­din­ti bent ke­le­tą. Ačiū.

G. SAKALAUSKAS. Ačiū už klau­si­mą. Ko­mi­si­ja yra pri­ėmu­si sa­vo nau­ją vi­zi­ją ir mi­si­ją. Jos tiks­las yra la­bai pa­pras­tas – pa­dė­ti at­skleis­ti pri­va­čių in­te­re­sų ke­lia­mą ri­zi­ką vie­ša­ja­me sek­to­riu­je ir jų va­do­vams pa­dė­ti val­dy­ti ri­zi­kas. Klau­si­mas yra toks, ko­kius mes pa­grin­di­nius pri­ori­te­tus su­si­dė­lio­si­me ki­tiems me­tams, at­ei­nan­tiems me­tams ir tre­tiems me­tams, nes mū­sų ka­den­ci­jos lai­kas yra ri­bo­tas. Aiš­kių tiks­lų ar­ba tiks­lų ne­tu­rint ir ne­ži­nant, ką mes no­ri­me pa­siek­ti, veik­la bus ne­efek­ty­vi. Kai ko­mi­si­ja iš­si­gry­nins ir kar­tu nu­spręs, ką mes tu­ri­me pa­da­ry­ti ir ko­kį kon­kre­tų re­zul­ta­tą pa­siek­ti, ta­da mes ei­si­me į prie­kį.

At­sa­kant į an­trą klau­si­mą. Pa­vyz­džiui, anks­čiau rei­kė­da­vo de­kla­ruo­ti žmo­nių pa­rei­gas aso­cia­ci­jo­se, tai yra vi­suo­me­ni­nę veik­lą. Da­bar to­kio pri­va­lo­mo dė­mens nė­ra. Tai gal­būt ver­ta grįž­ti prie dis­ku­si­jos ir žmo­nės, kuo už­ima aukš­tes­nes pa­rei­gas, to­kį da­ly­ką at­skleis­tų pri­va­čių in­te­re­sų de­kla­ra­ci­jo­je. Že­mes­nes pa­rei­gas ei­nan­tiems žmo­nėms gal ne­ver­ta at­skleis­ti vie­šo­je pri­va­čių in­te­re­sų de­kla­ra­ci­jo­je. Tai ga­li bū­ti ir ne­vie­šai skel­bia­ma. Čia tu­ri bū­ti su­ba­lan­suo­tas skaid­ru­mas, tai yra įsi­jun­gia vi­suo­me­nės tei­sė ži­no­ti, įsi­jun­gia as­mens duo­me­nys, Ben­dra­sis duo­me­nų ap­sau­gos reg­la­men­tas. Jei­gu per di­de­lis yra skaid­ru­mas vals­ty­bė­je, taip pat ga­li nu­ken­tė­ti na­cio­na­li­niai vals­ty­bės in­te­re­sai dėl ne­drau­giš­kų ša­lių. Čia bū­ti­nas tas ba­lan­sas.

PIRMININKAS. Klau­sia A. Ne­kro­šius.

A. NEKROŠIUS (LVŽSF). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas pre­ten­den­te, aš no­rė­čiau pa­klaus­ti dėl šios die­nos ak­tu­a­li­jų, kon­kre­čiai dėl D. Krei­vio si­tu­a­ci­jos. Ar Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja tu­ri tei­sę ini­ci­juo­ti ty­ri­mą, pra­dė­ti rink­ti me­džia­gą, ar to rei­kia –krei­pi­mo­si į Sei­mo na­rius? Čia vie­na klau­si­mo da­lis.

O ki­ta klau­si­mo da­lis: ar im­si­tės as­me­niš­kai ko­kios nors at­sa­ko­my­bės ir pra­dė­si­te iš es­mės šį klau­si­mą nag­ri­nė­ti? Si­tu­a­ci­ja nė­ra adek­va­ti, va­din­ki­me taip, kai vis dėl­to va­do­vau­jan­tis žmo­gus tu­ri ak­ci­jų įmo­nės, ku­riai tu­ri tam tik­ros įta­kos fi­nan­si­ne pras­me, ar jie tu­ri pel­nų, ar ne­tu­ri pel­nų. Trum­pai jū­sų po­žiū­ris šiuo klau­si­mu. Ačiū.

G. SAKALAUSKAS. In­di­vi­du­a­laus ver­ti­ni­mo šios kon­kre­čios si­tu­a­ci­jos tik­rai ne­pa­teik­siu. Pro­ce­dū­ra yra la­bai pa­pras­ta. Ry­toj yra ko­mi­si­jos po­sė­dis. Jei­gu šis klau­si­mas bus įtrauk­tas į ko­mi­si­jos dar­bo­tvarkę, ko­mi­si­jos na­riai šį klau­si­mą svars­tys. Apie pri­im­tus spren­di­mus bet ko­kiu at­ve­ju mes in­for­muo­si­me vi­suo­me­nę.

Pra­dė­ti gi­les­nę ana­li­zę, ty­ri­mą ar ne­ty­ri­mą šiuo at­ve­ju, tai ko­mi­si­ja ga­li pra­dė­ti sa­vo ini­cia­ty­va. Taip pat ga­li pra­dė­ti as­me­nys, ku­rie pa­tei­kia pra­ne­ši­mą. Aš ne­abe­jo­ju, kad mes gau­si­me ne vie­ną pra­ne­ši­mą ne tik dėl da­bar­ti­nės si­tu­a­ci­jos, bet ir at­ei­ty­je. Taip pat iš prog­no­zuo­ja­mo­sios pu­sės, tai grei­čiau­siai tu­rė­si­me dau­giau­siai pra­ne­ši­mų dėl ga­li­mų įsta­ty­mo pa­žei­di­mų, kai bus sa­vi­val­dos rin­ki­mai. Ši­tie klau­si­mai yra tur­būt na­tū­ra­lus de­mo­kra­tijos da­ly­kas.

PIRMININKAS. Ačiū. Jū­sų pa­klau­sė vi­si, no­rin­tys pa­klaus­ti. Ko­le­gos, su­si­ti­ki­mų gra­fi­kas bus pa­teik­tas pre­ten­den­tui, ku­rios frak­ci­jos pa­gei­dau­ja su ju­mis su­si­tik­ti, ir pa­gal jį su­si­tik­si­te, o po to, kai jau bus nu­ma­ty­tas svars­ty­mas… Pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas – Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas. Siū­lo­ma svars­ty­ti gruo­džio 6 die­ną. Ga­li­me pri­tar­ti dėl ko­mi­te­to ir svars­ty­mo da­tos? Ne­ma­tau prieš­ta­rau­jan­čių. Ačiū, pri­tar­ta.

 

18.21 val.

Žmo­gaus au­di­nių, ląs­te­lių, or­ga­nų do­no­rys­tės ir transp­lan­ta­ci­jos įsta­ty­mo Nr. I-1626 7 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1874, As­mens ta­pa­ty­bės kor­te­lės ir pa­so įsta­ty­mo Nr. XII-1519 6 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1875, Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo Nr. VIII-2043 22 straips­nio pa­kei­ti­mo įstaty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1876 (pa­tei­ki­mas)

 

Ko­le­gos, kaip ir bu­vo skelb­ta, po ši­to nu­ta­ri­mo pro­jek­to pa­tei­ki­mo grįž­ta­me prie ry­ti­nės dar­bo­tvarkės. Ka­dan­gi jau bu­vo vie­nas pro­jek­tas – Žmo­gaus au­di­nių, ląs­te­lių, or­ga­nų do­no­rys­tės ir transp­lan­ta­ci­jos įsta­ty­mo pro­jek­tas pa­teik­tas, tai da­bar ki­tas pro­jek­tas – 7 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1874. Pa­tei­ki­mo sta­di­ja. Pra­ne­šė­ja – A. Ši­rins­kie­nė. Taip pat su juo su­si­jęs As­mens ta­pa­ty­bės kor­te­lės ir pa­so įsta­ty­mo 6 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1875 ir Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo 22 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1876. Bal­suo­si­me per pas­ku­ti­nį bal­sa­vi­mo lan­gą, jis da­bar, ti­kė­ti­na, bus už pus­an­tros va­lan­dos, ne anks­čiau. Pra­šom, ger­bia­ma ko­le­ge.

A. ŠIRINSKIENĖ (LRF). Ger­bia­mi ko­le­gos, pa­si­steng­siu la­bai trum­pai pri­sta­ty­ti iš kar­to vi­sus tris pro­jek­tus, nes jų es­mė yra la­bai pa­pras­ta. Iš­ties do­no­rų sty­giaus klau­si­mas ga­li bū­ti spren­džia­mas la­bai įvai­riai. Vi­sų pir­ma ji­sai yra spren­džia­mas švie­ti­mu ir ką pa­pras­tai, bent jau iki po­niai A. Ku­bi­lie­nei pa­ten­kant į Sei­mą, la­bai nuo­šir­džiai da­ry­da­vo Or­ga­nų do­no­rys­tės ir transp­lan­ta­ci­jos cen­tras. Da­bar to švie­ti­mo pa­si­gen­da­me. Ly­giai taip pat kai ku­rios vals­ty­bės kei­čia sa­vo or­ga­nų alo­ka­ci­jos sis­te­mas, pa­vyz­džiui, nu­sta­ty­da­mi pa­pil­do­mus ko­or­di­na­to­rius svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­se. Jie, kaip ro­do prak­ti­ka, tar­ki­me, to­je pa­čio­je Is­pa­ni­jo­je, iš tie­sų la­bai sėk­min­gai pa­de­da tiek su­ras­ti or­ga­nus, tiek pri­kal­bin­ti ar­ti­muo­sius pa­si­ryž­ti do­no­ry­tei. Kai ku­rios vals­ty­bės, kaip ma­tė­me Sei­mo ry­ti­nį spren­di­mą, pa­žen­gė ir ga­nė­ti­nai ra­di­ka­liu ke­liu, tie­siog at­ėmė ga­li­my­bę žmo­gui ak­ty­viais veiks­mais iš­reikš­ti sa­vo su­ti­ki­mą.

Mes su ko­le­ge As­ta siū­lo­me dar vie­ną mo­de­lį, tai yra pa­ska­tin­ti do­no­ro kor­te­lių iš­da­vi­mo pro­ce­są, nes iš­ties do­no­ro kor­te­lė yra aiš­kus žen­klas tiek do­no­ro ar­ti­mie­siems, ką ma­no pats do­no­ras, tiek ir, be abe­jo, me­di­ci­nos per­so­na­lui, ku­ris vė­liau, tie­siog žmo­gui mi­rus, jau da­ly­vau­ja do­no­rys­tės pro­ce­se. De­ja, bet Lie­tu­vo­je, ly­gi­nant su ki­to­mis Eu­ro­pos Są­jun­gos val­s­ty­bė­mis ar Jung­ti­nė­mis Ame­ri­kos Vals­ti­jo­mis, do­no­ro kor­te­lių iš­da­vi­mo vie­tų skai­čius yra la­bai ri­bo­tas. Tik­rai ne­su­vo­kiu ko­dėl, bet mes jau dau­giau kaip de­šimt­me­tį do­no­ro kor­te­les iš­duo­da­me tik svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­se ir pui­kiai su­pran­ta­me, kad me­di­kai dėl sa­vo už­im­tu­mo daž­nai skun­džia­si ne­tu­rį lai­ko už­pil­dy­ti e. svei­ka­tos do­ku­men­to ir pa­si­kal­bė­ti su pa­cien­tu, ne­kal­bant apie to­kias pa­pil­do­mas pa­slau­gas, kaip in­for­ma­ci­jos su­rin­ki­mas do­no­ro kor­te­lei ir ati­tin­ka­mų klau­si­my­nų ar for­mu­lia­rų už­pil­dy­mas.

Dėl tos prie­žas­ties dau­ge­lis vals­ty­bių tie­siog ple­čia do­no­ro kor­te­lių iš­da­vi­mo vie­tų skai­čių, su­da­ry­da­mos ga­li­my­bę as­me­nims do­no­ro kor­te­lę pa­si­im­ti to­se vie­to­se, ku­rios už­tik­ri­na žmo­gaus il­ga­lai­kį kon­tak­tą su vals­ty­be. Mes vi­si nuo­lat kei­čia­me sa­vo pa­są, ta­pa­ty­bės kor­te­lę, tą da­ro­me pe­ri­odiš­kai, ir mes ly­giai taip pat pe­ri­odiš­kai kei­čia­me, jei­gu esa­me vai­ruo­to­jai, vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mą. Tai bū­tent šios pa­pil­do­mos vie­tos yra tos vie­tos, ku­rios iš­duo­da as­mens do­ku­men­tus, ir tos vie­tos, ku­rios iš­duo­da vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mus, dau­ge­lio vals­ty­bių Eu­ro­po­je ar Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se taip pat yra nau­do­ja­mos kaip pa­pil­do­mos vie­tos kon­tak­tuo­ti su žmo­gu­mi ir už­duo­ti jam klau­si­mą dėl jo ke­ti­ni­mų do­nuo­ti.

Mū­sų pa­siū­ly­mas, ku­riuo yra kei­čia­mas tiek Or­ga­nų do­no­rys­tės ir transp­lan­ta­ci­jos įsta­ty­mas, tiek du ly­di­mie­ji tei­sės ak­tai, ku­rie re­gu­liuo­ja as­mens do­ku­men­to ir vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mo iš­da­vi­mo tvar­ką, ir yra su­si­ję su tuo, kad mes Lie­tu­vo­je, kaip ir ki­to­se pa­sau­lio vals­ty­bė­se, siū­lo­me iš­plės­ti vie­tų skai­čių ir do­no­ro kor­te­les iš­duo­ti ne tik svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­se ar far­ma­ci­jos sek­to­riaus įstai­go­se, bet iš­duo­ti ir ten, kur yra tas pe­ri­odi­nis žmo­gaus ap­si­lan­ky­mas per tam tik­rą me­tų skai­čių, tai yra pa­si­i­mant pa­są ir kar­tu pa­si­i­mant jam at­nau­jin­tas tei­ses.

Tai tiek bū­tų trum­pai. To­kia yra pa­siū­ly­mo es­mė. Mie­lai at­sa­ky­siu į jū­sų klau­si­mus.

PIRMININKAS. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti 6 Sei­mo na­riai. Pir­ma­sis klau­sia A. Ve­ry­ga.

A. VERYGA (LVŽSF). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Aš tu­riu to­kį gal su­dė­tin­gą klau­si­mą. Pir­miau šian­dien mes iš­klau­sė­me ko­le­gės Jur­gi­tos pa­siū­ly­mą, ku­ris, kaip jūs ir pa­mi­nė­jo­te, yra ga­na ra­di­ka­lus ir ke­lia vi­so­kių klau­si­mų dėl to, ar mes tu­ri­me pa­kan­ka­mą pa­si­ti­kė­ji­mą ins­ti­tu­ci­jo­mis. Bet aš no­riu pa­klaus­ti, ku­ris čia va­rian­tas yra tei­siš­kai ma­žiau apei­na­mas ar­ba ma­žiau ra­di­ka­lus? Jei­gu žmo­gus pa­ra­šys at­si­sa­ky­mą, tai ar jis ga­li bū­ti kaip nors nu­gin­či­ja­mas, ar su gi­mi­ne ga­li­ma su­si­tar­ti? Ar vis dėl­to yra pa­pras­tes­nis bū­das ei­ti tuo ke­liu, kai žmo­gus pats pa­sa­ko, ir ta­da jau su gi­mi­nai­čiais su­si­tar­ti yra gal ki­tas rei­ka­las. Ne­ži­nau, ar su­dė­tin­gai pa­klau­siau, ar ne, bet ti­kiuo­si, kad su­pra­to­te klau­si­mą.

A. ŠIRINSKIENĖ (LRF). Su­pra­tau. Jei­gu žiū­rė­tu­me į ben­drą svei­ka­tos sri­ties re­gu­lia­vi­mo pa­ra­dig­mą, tai svei­ka­tos sri­ties re­gu­lia­vi­mo pa­ra­dig­ma yra pa­reng­ta aiš­kiai iš­reikš­tu as­mens su­ti­ki­mu. To­kių da­ly­kų, kai mes nu­ma­no­me, kad pa­cien­tas su­tin­ka, yra iš es­mės vie­ne­tai. Tas vie­ne­tas yra grei­to­ji pa­gal­ba. Jei­gu žmo­gus pa­si­kvie­čia, va­di­na­si, jis su­tin­ka, kad jį ap­žiū­rė­tų. Tai yra eks­tri­nė si­tu­a­ci­ja, ku­rios žmo­gus iš anks­to ne­ga­li su­pla­nuo­ti ir nu­ma­ty­ti.

Or­ga­nų do­no­rys­tė nė­ra eks­tri­nė si­tu­a­ci­ja. Apie ją žmo­gus ga­li kal­bė­tis ir na­muo­se, jis ga­li iš anks­to iš­reikš­ti sa­vo va­lią. To­dėl tos pa­ra­dig­mos kei­ti­mas į nu­ma­no­mą ar nu­spė­ja­mą su­ti­ki­mą iš nu­ty­lė­ji­mo tei­sės po­žiū­riu yra la­bai keis­tas, aš jau ne­kal­bu apie kon­ku­ren­ci­ją su to­kio­mis pa­ma­ti­nė­mis žmo­gaus lais­vė­mis kaip lais­ve ap­si­spręs­ti, lais­ve pri­im­ti spren­di­mus dėl to, kas įvyks­ta su ta­vo kū­nu, žmo­gaus au­to­no­mi­ja, kas vėl­gi reiš­kia, kad jis yra sa­va­ran­kiš­kas da­ry­ti spren­di­mus, ir daug ki­tų ver­ty­bių. Ga­lų ga­le Tei­sės de­par­ta­men­tas ra­šo ir kal­ba apie žmo­gaus oru­mo prin­ci­pą, ku­ris ne­tu­ri jo­kių iš es­mės iš­im­čių, jo pa­gar­bą ir lai­ky­mą­si. Šiuo at­ve­ju aš ma­tau tam tik­rų ri­zi­kų, kad mes keis­da­mi pa­ra­dig­mą iš aiš­kiai iš­reikš­to su­ti­ki­mo į nu­ma­no­mą, nu­spė­ja­mą su­ti­ki­mą, ka­da kas nors ne­pri­eš­ta­rau­ja, iš tik­rų­jų su­ku­ria­me prie­lai­das pa­žeis­ti ar­ba kves­tio­nuo­ti la­bai daug žmo­gaus lais­vių ir tei­sių.

Aiš­ku, bū­tų ga­li­ma kal­bė­ti apie ar­ti­mų­jų su­ti­ki­mo klau­si­mą, nes, tar­ki­me, ki­to­se vie­to­se, kur mes tu­ri­me žmo­gaus kū­no au­ko­ji­mą moks­lo tiks­lais, o tai yra dar di­des­nis at­ida­vi­mo ak­tas ne­gu do­no­rys­tė, ten ar­ti­mų­jų su­ti­ki­mas nė­ra le­mian­tis ir ne­ga­li pa­keis­ti iš es­mės as­mens va­lios. Do­no­rys­tė­je taip ir įvy­ko, kad mes tu­ri­me as­mens ar­ti­mų­jų su­ti­ki­mą kaip pa­pil­dan­tį, aš pa­ti bu­vau tuo me­tu ren­giant tei­sės ak­tus. Bu­vo tuo me­tu pa­si­rink­tas tas mo­de­lis, kad ne­vyk­tų kon­flik­tai tarp ar­ti­mų­jų ir me­di­ci­nos per­so­na­lo, nes bet koks kon­flik­tas ma­ži­na pa­si­ti­kė­ji­mą, o do­no­rys­tės sėk­mė yra pa­rem­ta pa­si­ti­kė­ji­mu, nes jei­gu ne­bus pa­si­ti­kė­ji­mo, ne­bus tam tik­ro tik­ru­mo, kad me­di­ko ran­ko­se sau­gu, do­no­rys­tės ne­bus.

Ma­nau, do­no­ro kor­te­lė šia­me kon­teks­te duo­da tam tik­rą pa­si­ti­kė­ji­mą ir lei­džia iš­plės­ti ga­li­my­bes žmo­gui iš­reikš­ti sa­vo va­lią. Ar nu­ma­ny­mas mū­sų vi­suo­me­nė­je bū­tų pri­im­tas kaip sau­gus pa­si­rin­ki­mas, su­ti­ki­mas, aš tik­rai ne­drįs­tu teig­ti, bet ma­nau, kad klau­si­mų žmo­nėms kils.

PIRMININKAS. Ačiū. Klau­sia A. Ne­kro­šius.

A. NEKROŠIUS (LVŽSF). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma pra­ne­šė­ja, pro­jek­tas tik­rai ge­ro­kai griež­tes­nis, ne­gu prieš tai bu­vęs, o tas pa­si­ti­kė­ji­mas vi­są lai­ką at­si­ran­da iš ži­no­ji­mo. Gal ga­lė­tu­mė­te la­bai pa­pras­tai pa­aiš­kin­ti vei­ki­mo prin­ci­pą, kaip tai bū­tų įgy­ven­di­na­ma, kaip žmo­gus ga­lė­tų iš­sa­ky­ti sa­vo nuo­mo­nę, ar gi­mi­nai­čiai ga­lė­tų ten gin­čy­ti ar ne­gin­čy­ti ir taip to­liau, kaip ta vi­sa pro­ce­dū­ra vyk­tų? Nes kai žmo­gus vis­ką ži­no, jis ir ge­ro­kai la­biau pa­si­ti­ki pa­čia sis­te­ma. Tai va to aiš­ku­mo vi­są lai­ką ir trūks­ta, iš­aiš­ki­ni­mo.

A. ŠIRINSKIENĖ (LRF). Mes su ko­le­ge ne­kei­čia­me pa­cien­to gi­mi­nai­čių va­lios iš­reiš­ki­mo. Ta ga­li­my­bė ap­si­spręs­ti ki­taip lie­ka, ta­čiau, ką ir ap­klau­sos ro­do ne tik Lie­tu­vo­je, Lie­tu­vo­je to­kių ne­at­lie­ka­ma, bet kiek yra te­kę do­mė­tis už­sie­ny­je, jei­gu ar­ti­mie­ji ži­no aiš­kią va­lią, ar tai yra po­kal­bis šei­mo­je ka­da nors prie va­ka­rie­nės sta­lo apie do­no­rys­tę, ar jie tu­ri do­no­ro kor­te­lę, ar­ti­mie­siems ap­si­spręs­ti leng­viau. Ką mes da­ro­me su ko­le­ge, mes tie­siog iš­ple­čia­me ga­li­my­bę jau da­bar eg­zis­tuo­jan­čias do­no­ro kor­te­les įsi­gy­ti dau­giau vie­tų vals­ty­bė­je, tai prie svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų pri­si­dė­tų pa­pil­do­mos vie­tos, kur tik­rai tas kon­tak­tas su as­me­niu yra ne­ma­žas ir ku­rios ati­tin­ka­mai už­tik­ri­na, ar tai bū­tų tei­sių iš­da­vi­mas, ar tai bū­tų pa­so iš­da­vi­mas, tos vie­tos už­tik­ri­na as­mens ta­pa­ty­bės nu­sta­ty­mą, tai yra tik­ri­na­mi as­mens do­ku­men­tai.

Šiuo at­ve­ju, na, žmo­gui pa­siū­ly­ti už­pil­dy­ti pa­pil­do­mą for­mą, kaip ro­do pa­sau­lio vals­ty­bių prak­ti­ka, yra įma­no­ma ir tai vei­kia. Gal tik rei­kė­tų klaus­ti, ko­dėl to Lie­tu­vo­je iki šiol ne­bu­vo pa­da­ry­ta.

PIRMININKAS. Ačiū. Klau­sia R. Že­mai­tai­tis.

R. ŽEMAITAITIS (LRF). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma ko­le­ge, svei­ki­nu su pro­jek­tu, ka­dan­gi tai­so­te bu­vu­sios Vy­riau­sy­bės klai­das, tų, ku­rių jie ne­pa­da­rė, tie­siog gal va­lios pri­trū­ko. Aš ir prieš tai klau­siau J. Se­jo­nie­nės, nes, kaip ži­no­te, 2014 me­tais Sei­mas pri­ėmė Bau­džia­mo­jo ko­dek­so straips­nį, kur nu­ma­to už do­no­ro bū­tent pre­ky­bą, įgi­ji­mą ir pa­na­šiai. Dėl ko Jur­gai aš sa­kiau ir, Jur­ga, ne­at­sa­kė­te, nes Jur­gos pro­jek­tas yra la­biau bū­tent ko­mer­cia­li­zuo­tas žmo­gaus kū­no re­a­li­za­vi­mas, ši­tas įsta­ty­mas, nes tie­siog žmo­gus, jei­gu ne­su­tin­ka, bus ga­li­ma pa­im­ti. Kaip jūs ver­ti­na­te ir kaip žiū­ri­te, nes vis tiek ma­tė­te pa­vo­jų pik­tnau­džia­vi­mo tei­sės ak­tu, kai žmo­gus ne­iš­reikš va­lios, bet tie­siog jo kū­nas bus ko­mer­cia­li­zuo­tas. Mes ma­to­me, kas yra, ir to­dėl Bau­džia­ma­sis ko­dek­sas jau 2014 me­tais bu­vo pri­im­tas su ten­den­ci­ja, nes gau­da­vo­me iki­teis­mi­nių ty­ri­mų in­for­ma­ci­jos, kai bū­da­vo mė­gi­na­ma vie­ną ar ki­tą kū­no do­no­ro da­lį tie­siog im­ti ir par­duo­ti, nes tie­siog ne­bū­da­vo žmo­gaus jo­kios va­lios.

A. ŠIRINSKIENĖ (LRF). Na, ten Bau­džia­mo­jo ko­dek­so, kiek aš at­si­me­nu, bu­vo pa­tai­sos ir dėl to, kad rei­kė­jo įgy­ven­din­ti Eu­ro­pos Ta­ry­bos Ovie­do kon­ven­ci­jos transp­lan­ta­ci­jos ir do­no­rys­tės pa­pil­do­mą pro­to­ko­lą, ku­ris rei­ka­lau­ja kri­mi­na­li­zuo­ti or­ga­nų par­da­vi­mo vei­kas, bet kai mes tu­ri­me do­no­ro kor­te­lę, yra la­bai daug sau­gik­lių. Vi­sų pir­ma nie­kas žmo­gaus, ku­ris pre­ten­duo­ja tap­ti do­no­ru, ne­ti­ria imu­ni­nės sis­te­mos ir nie­kas ne­ži­no, ar jis bus tin­ka­mas kam nors ki­tam do­no­ras dėl or­ga­nų su­de­ri­na­mu­mo.

An­tra ver­tus, kaip jau mi­nė­jau, mes ne­kei­čia­me tos esan­čios pa­ra­dig­mos, dėl jos iš tie­sų ga­li­ma dis­ku­tuo­ti, tai yra lie­ka ar­ti­mie­ji kaip sau­gik­lis. Tai yra ar­ti­mų­jų bus tik­rai at­si­klau­sia­ma ir jie ga­lės ver­tin­ti. Šiuo at­ve­ju ne­at­si­ran­da jo­kio nu­ma­ny­mo, kai vals­ty­bė per tam tik­rą lai­ką tar­pą, ar še­šias, ar kiek va­lan­dų, ga­li nu­ma­ny­ti, kad as­muo su­tin­ka dėl do­no­rys­tės, jei­gu ji­sai tie­siog ne­ži­no­jo, kad ga­li prieš­ta­rau­ti.

PIRMININKAS. Ačiū. Klau­sia E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­ma pra­ne­šė­ja, iš tik­rų­jų su­pran­tu jū­sų no­rą, kad at­si­ras­tų dau­giau taš­kų, kur siū­lo, bet tos ins­ti­tu­ci­jos, duo­dan­čios tam tik­rus pa­žy­mė­ji­mus, ga­li žiū­rė­ti at­mes­ti­nai. Čia dar yra kor­te­lė, kaip par­duo­tu­vė­je – lo­te­ri­jos bi­lie­to ne­no­ri? Ar ne­ma­no­te, kad vis dėl­to la­biau gal­būt tai tu­rė­tų bū­ti sie­ja­ma su ug­dy­mu, su tam tik­ra kul­tū­ra, ei­ti per švie­ti­mo sis­te­mą, pa­vyz­džiui, per uni­ver­si­te­tus, gal­būt bū­tų tam tik­ri po­kal­biai, tam tik­ras pri­sta­ty­mas, gal­būt pri­va­lo­mas? Šio­je vie­to­je steig­ti tas kor­te­les, o ne su ko­kiais nors for­ma­liais do­ku­men­tais, kai tau pa­sa­kys, na, čia yra kor­te­lių, gal ga­li pa­si­im­ti, jei­gu ne­no­ri, neimk. Ačiū.

A. ŠIRINSKIENĖ (LRF). Aš tik­tai ga­lė­čiau re­to­riš­kai klaus­ti, ko­dėl or­ga­nų do­no­rys­tės ir transp­lan­ta­ci­jos cen­tras ne­vyk­do jo­kios veik­los. Kaip at­si­me­nu, dar ko­le­gė va­do­va­vo tam cen­trui, mes mies­te bent jau ma­ty­da­vo­me pla­ka­tus, ska­ti­nan­čius iš­si­im­ti do­no­ro kor­te­lę. Aš la­bai se­niai ma­čiau so­cia­li­nę re­kla­mą. Gal aš tik­rai ne­vaikš­tau mies­te ir ne­žiū­riu te­le­vi­zi­jos, ku­ri ska­tin­tų tai pa­da­ry­ti – tap­ti do­no­rais, šne­kė­tis šei­mo­se apie do­no­rys­tę. Tos so­cia­li­nės re­kla­mos iš tie­sų trūks­ta. Bet ar tos so­cia­li­nės re­kla­mos trū­ku­mą rei­kė­tų kom­pen­suo­ti leng­viau­siu ke­liu, tai yra įves­ti do­no­rų nu­ma­no­mą su­ti­ki­mą? Aš ma­ny­čiau, kad tik­rai ne. Švie­ti­mo sty­giaus, ne­ge­bė­ji­mo vyk­dy­ti švie­ti­mą mes tik­rai ne­ga­li­me kom­pen­suo­ti var­žy­da­mi žmo­gaus tei­ses, tai yra pa­ma­ti­nes žmo­gaus tei­ses, – žmo­gaus sa­vi­de­ter­mi­na­ci­ją, kas tu­ri vyk­ti su jo kū­nu, bet mes ga­li­me ati­da­ry­ti ir pa­pil­do­mas švie­ti­mo vie­tas. Ne­pa­mirš­ki­te, kad tiek to­se vie­to­se, kur iš­duo­da­ma do­no­ro kor­te­lė, tiek to­se vie­to­se, kur iš­duo­da­mas pa­sas, bus siū­lo­ma žmo­gui pri­va­lo­mai – tas siū­ly­mas bus pri­va­lo­mas, bus kal­ba­ma apie do­no­rys­tę, bus ska­ti­na­ma skai­ty­ti pa­pil­do­mą li­te­ra­tū­rą, pa­tei­kia­mi ko­kie nors lanks­ti­nu­kai. Tos vie­tos, ku­rios iš­duos tiek pa­sus, tiek vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mus, vėl­gi taps pa­pil­do­mo­mis švie­ti­mo vie­to­mis ir to­mis pa­pil­do­mo­mis kon­tak­to vie­to­mis, kur žmo­gų ga­li­ma pa­ra­gin­ti gal­vo­ti apie do­no­rys­tę. Ma­no ma­ny­mu, tai tik­rai nė­ra blo­gai. Tai pa­tvir­ti­na ki­tų vals­ty­bių pa­tir­tis. Jos bū­tent tas kon­tak­to su vals­ty­be vie­tas pa­nau­do­ja do­no­rys­tei ska­tin­ti.

PIRMININKAS. Ačiū. Klau­sia J. Se­jo­nie­nė.

J. SEJONIENĖ (TS-LKDF). Dė­kui, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Mes jau lai­ką kaip ir vir­ši­jo­me, bet jei­gu dar su­tei­kia­te ga­li­my­bę, tai pa­klau­siu. Aš, be­je, ma­tau la­bai ne­ma­žai so­cia­li­nės re­k­la­mos ir in­for­ma­ci­jos te­le­vi­zi­jos lai­do­se. Tik­rai ak­ty­viai da­ly­vau­ja Transp­lan­ta­ci­jos biu­ro dar­buo­to­jai, in­for­muo­ja tą vi­suo­me­nę. Dėl to ne­ga­liu su­tik­ti. Ma­tyt, dėl to, kaip ir mi­nė­jau, ta vi­suo­me­nės opi­ni­ja dėl do­no­rys­tės kei­čia­si. Ji kei­čia­si la­bai spar­čiai ir ge­rą­ja pras­me.

Aš tik no­rė­jau pa­klaus­ti. Kaip įsi­vaiz­duo­ja­te, kiek rei­kė­tų tų pa­pil­do­mų bri­ga­dų, ko­or­di­na­to­rių, pa­gal da­bar tu­ri­mus transp­lan­ta­ci­jų skai­čius per me­tus?

Ir dar. Su­pra­tau, kad žmo­gaus va­lia vėl ga­li bū­ti pa­neig­ta, nes bet ku­riuo at­ve­ju spręs ar­ti­mie­ji, kaip siū­lė­me ir mū­sų pro­jek­te. Bet mi­ni­te Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­tą ir ki­tas do­ku­men­tų iš­da­vi­mo vie­tas. Ar įsi­vaiz­duo­ja­te, kad tie dar­buo­to­jai bus pa­kan­ka­mai kva­li­fi­kuo­ti ar­gu­men­tuo­tai pa­pa­sa­ko­ti apie do­no­rys­tę?

A. ŠIRINSKIENĖ (LRF). Ma­to­te, ko­le­ge, jei di­de­lė da­lis Eu­ro­pos vals­ty­bių su­ge­ba mig­ra­ci­jos pa­rei­gū­nus iš­mo­ky­ti in­for­muo­ti, jei Jung­ti­nės Vals­ti­jos iš­mo­kė mig­ra­ci­jos pa­rei­gū­nus in­for­muo­ti as­me­nis apie ga­li­mą do­no­rys­tę, aš ne­ma­nau, kad mū­sų vals­ty­bės tar­nau­to­jai Lie­tu­vo­je yra ko­kie nors kvai­li ar ne­iš­si­la­vi­nę ir kad jų ne­įma­no­ma iš­mo­ky­ti pa­sa­ky­ti ele­men­ta­rių da­ly­kų. Ma­tyt, tai bus pa­si­ruo­ši­mo lai­ko­tar­pis, jei­gu bū­tų pri­im­tas įsta­ty­mas. Tuos as­me­nis, jie gi tu­ri aukš­tą­jį iš­si­la­vi­ni­mą, iš­mo­ky­ti kai ku­rių da­ly­kų pa­pil­do­muose kur­suose, kel­ti jų kva­li­fi­ka­ci­ją tik­rai yra įma­no­ma.

Da­bar dėl jū­sų klau­si­mo dėl ko­or­di­na­to­rių ir bri­ga­dų. Yra to­kia Is­pa­ni­jos pa­tir­tis, kur mo­ks­li­niai ty­ri­mai sa­ko ir kal­ba da­bar, kad ne nu­ma­no­mas su­ti­ki­mas su­kū­rė Is­pa­ni­jos fe­no­me­ną, bet Is­pa­ni­jos fe­no­me­ną su­kū­rė ko­or­di­na­to­rių bu­vi­mas li­go­ni­nė­se. Kas truk­do tai pa­čiai Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai pa­ben­drau­ti su spe­cia­lis­tais te­nai, pa­si­žiū­rė­ti, kaip vei­kia sis­te­ma? Ga­lų ga­le Jung­ti­nė Ka­ra­lys­tė pe­rė­mė la­bai daug, ypač pir­mi­niais eta­pais, bū­tent to mo­de­lio, ku­ris su­si­jęs su ko­or­di­na­to­rių bu­vi­mu Is­pa­ni­jo­je. Vėl­gi bu­vo la­bai sėk­min­gi re­zul­ta­tai. Tai aš ne­la­bai su­pran­tu, kas truk­do vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­joms, užuot kū­rus kaž­ko­kį pseu­do­mo­delį, ku­ris gąs­dins žmo­nes, do­mė­tis ge­rai­siais pa­vyz­džiais ir kur­ti tam tik­rą lo­ka­ci­jos sis­te­mą Lie­tu­vo­je, ku­ri bū­tų mo­der­ni, ati­tik­tų ir tam tik­rus žmo­gaus tei­sių stan­dar­tus?

PIRMININKAS. Ačiū. Klau­sia V. Val­kiū­nas. Jau pa­skel­biau.

A. ŠIRINSKIENĖ (LRF). Bet šiaip jau lai­kas bai­gė­si. Aš ga­liu at­sa­ki­nė­ti, vis­kas ge­rai.

PIRMININKAS. Gal Val­de­ma­ras la­bai trum­pai pa­klaus.

V. VALKIŪNAS (DPF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Šian­dien jau bu­vo pri­sta­ty­tas la­bai ne­aiš­kus J. Se­jo­nie­nės įsta­ty­mo pro­jek­tas, keis­tas, ne­aiš­kių re­zul­ta­tų su­lauk­sian­tis. Jūs… Do­no­rys­tė – vis­kas ge­rai. Ta­čiau kaip su ap­skai­ta bus, nes pa­slau­gos yra mo­ka­mos? Kas kon­tro­liuos tą ap­skai­tą, kad ga­vus ne­mo­ka­mai iš do­no­ro tą or­ga­ną jis ne­bū­tų par­duo­da­mas, ar bus įskai­to­ma į tų dar­bų, pa­slau­gų, kei­čiant or­ga­nus, są­ma­tą? Kas įsta­ty­miš­kai kon­tro­liuos ir kaip, kad bū­tų są­ži­nin­ga, nes ir me­di­ci­nos dar­buo­to­jų, kaip mes ži­no­me, są­ži­nin­gu­mo ly­gis nė­ra auk­š­čiau­sias. Ar Lie­tu­va su­si­tvar­kys su šiuo klau­si­mu?

A. ŠIRINSKIENĖ (LRF). Aš, ko­le­ga, siū­lau iš do­no­ro ne­mo­ka­mai gau­ti or­ga­ną ir pa­ban­dy­ti jį par­duo­ti, pa­tik­rin­si­te, kas bus. Bet jei­gu rim­tai at­sa­kant į jū­sų klau­si­mą, tai yra vie­ne­ti­nės ope­ra­ci­jos, kur at­skai­to­my­bė ir ap­skai­ta yra to­kio ly­gio, kad aš ne­įsi­vaiz­duo­ju, kaip yra įma­no­ma ką nors kur nors pa­da­ry­ti, bet jūs pa­ban­dy­ki­te.

PIRMININKAS. Ačiū, jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus. Dėl bal­sa­vi­mo mo­ty­vų kal­ba A. Ve­ry­ga. Ne­ma­tau. R. Ta­ma­šu­nie­nė. R. Ta­ma­šu­nie­nė kal­ba dėl bal­sa­vi­mo mo­ty­vų už.

R. TAMAŠUNIENĖ (LRF). Vė­ly­vas va­ka­ras, ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke, už su­teik­tą žo­dį. Iš tie­sų šis spren­di­mas yra daug efek­ty­ves­nis, ma­no ver­ti­ni­mu: ir žmo­gaus tei­sės iš­lai­ko­mos, ir ska­ti­na­ma do­no­rys­tė, o tai yra, man at­ro­do, es­mė, kad vis dėl­to bū­tų ska­ti­na­ma do­no­rys­tė. Tie nu­ro­dy­ti skai­čiai tiek pir­mos pra­ne­šė­jos, ku­ri pa­tei­kė sa­vo pa­siū­ly­mą, tiek abie­jų ši­tų įsta­ty­mų ren­gė­jų, mū­sų ko­le­gių, pa­reng­ti įsta­ty­mų pro­jek­tai… Ma­no ver­ti­ni­mu, ši­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą ver­ta pa­lai­ky­ti, nes ati­tin­ka ir žmo­gaus tei­sę iš­sa­ky­ti sa­vo nuo­mo­nę, jo ir gi­mi­nių tei­sę, sa­ky­ki­me, į ga­li­my­bę au­ko­ti, au­ko­ti sa­ve, gel­bė­jant ki­tų žmo­nių gy­vy­bes, bet ir ga­li­my­bę at­si­sa­ky­ti. Aš tik­rai pa­lai­kau šį įsta­ty­mo pro­jek­tą, jis ir pa­čią do­no­rys­tę plė­tos Lie­tu­vo­je, ir su­teiks žmo­nėms dau­giau in­for­ma­ci­jos apie to­kią ga­li­my­bę, nes ma­to­me, kad in­for­ma­vi­mo sis­te­ma – su­tik­ti ar­ba ne­su­tik­ti, ar­ba tu­rė­ti tą Do­no­ro kor­te­lę, ku­ri iš tik­rų­jų pa­sa­kys tik­rą­ją žmo­gaus va­lią, šiuo me­tu vei­kia la­bai pras­tai. Kiek­vie­nu at­ve­ju keis­da­mas do­ku­men­tus, ga­vęs to­kį pa­siū­ly­mą, žmo­gus ga­lės iš­reikš­ti sa­vo va­lią, ap­si­spręs­ti ir pas­kui ne­kils jo­kių abe­jo­nių nei gi­mi­nėms, nei me­di­kams, ku­rie… rei­ka­lin­ga ir tam pa­cien­tui pa­gal­ba, kal­bant apie do­no­rys­tę. To­dėl aš ra­gi­nu bal­suo­ti bū­tent už šį įsta­ty­mą po pa­tei­ki­mo. Bus dvi al­ter­na­ty­vos, bet aš la­bai ti­kiuo­si, kad bū­tent ši­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas kaip efek­ty­ves­nis mū­sų vals­ty­bė­je ir įsi­ga­lios. Ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū. Dėl mo­ty­vų prieš – J. Se­jo­nie­nė.

J. SEJONIENĖ (TS-LKDF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Aš vis dėl­to siū­ly­čiau ko­le­goms dar kar­tą įsi­klau­sy­ti į ar­gu­men­tus. Ne­ži­nau, ar jūs gir­dė­jo­te, bet iš es­mės šiuo įsta­ty­mo pro­jek­tu siū­lo­ma pa­lik­ti da­bar vei­kian­tį miš­rų mo­de­lį, kuo­met žmo­gus iš­reiš­kia sa­vo va­lią, kaip jūs sa­ko­te, įgy­da­mas do­no­ro kor­te­lę ar­ba at­si­sa­ky­da­mas transp­lan­ta­ci­jos, bet ta va­lia ga­li bū­ti pa­neig­ta ar­ti­mų­jų: žmo­gus, bū­da­mas gy­vas, su­ti­ko do­nuo­ti, bet gi­mi­nės ga­li tos va­lios ne­pai­sy­ti. Kaip ir mi­nė­jau skai­čius, da­bar­ti­nis mo­de­lis yra ne­efek­ty­vus. 2022 m. rug­sė­jo 1 d. iš vi­so bu­vo iš­duo­tos 42 tūkst. 62 kor­te­lės. Kaip ir mi­nė­jau, per vi­sus dau­giau kaip 20 me­tų iš tu­rin­čių do­no­ro kor­te­lę do­na­vu­sių žmo­nių bu­vo tik sep­ty­ni, tik du efek­ty­viai. Tai koks ši­tos sis­te­mos efek­ty­vu­mas?

Tai gal bai­gia­me ap­si­me­ti­nė­ti, sa­ko­me, kad žmo­gus tik­rai ga­lės iš­reikš­ti va­lią, at­si­sa­ky­da­mas bū­ti po mir­ties or­ga­nų do­no­ru, ne­in­ves­tuo­ja­me į tas kor­te­les, vei­kiau dar dau­giau in­ves­tuo­ja­me į in­for­ma­ci­nę kam­pa­ni­ją, į pa­čius ko­or­di­na­to­rius. Aš pri­ta­riu, jų tik­rai rei­kia. Ne­ži­nau, ar rei­kiau dau­giau, ar rei­kia kaip tik ma­žiau, bet la­biau mo­ty­vuo­tų. Tai ir vis­kas. Ir tu­ri­me to­kį mo­de­lį, ko­kį tu­ri di­džio­ji da­lis Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių, o ne to­kį miš­rų, ne­aiš­kų, ku­ris lyg ir su­tei­kia va­lią, lyg ir ją ga­li­ma pa­neig­ti, kaip yra da­bar, ir ko­kį siū­lo­ma pa­lik­ti. La­bai dė­kui.

PIRMININKAS. Ačiū. Ko­le­gos, ap­si­sprę­si­me per bal­sa­vi­mo lan­gą.

 

18.47 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Vals­ty­bi­nės lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­jos“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2261 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Vals­ty­bi­nės lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­jos“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2261. Kvie­čiu pra­ne­šė­ją A. Žu­kaus­ką, Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką. Pa­tei­ki­mo tę­si­nys, nes bu­vo pa­da­ry­ta per­trau­ka iki ki­to po­sė­džio, ne­spė­jus pa­teik­ti. Pra­šom. Dėl vi­sos Vals­ty­bi­nės lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­jos. Jūs pa­tei­kė­te tik pir­mi­nin­ką, da­bar dėl… (Bal­sai sa­lė­je) Pa­tei­ki­mo tę­si­nys, bet ne­spė­jo jū­sų pa­klaus­ti. Dėl pir­mi­nin­ko bu­vo pa­tei­ki­mas, da­bar dėl vi­sos ko­mi­si­jos.

A. ŽUKAUSKAS (LF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Tei­kiu Sei­mui nu­ta­ri­mo pro­jek­tą „Dėl Vals­ty­bi­nės lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­jos“. Nu­ta­ri­mo 1 straips­ny­je siū­lo­ma at­leis­ti iki šiol dir­bu­sius ko­mi­si­jos na­rius, iš­sky­rus vie­ną, ku­rio ka­den­ci­ja dar ne­si­bai­gė. Nu­ta­ri­mo 2 straips­niu siū­lo­ma pa­skir­ti šiuos Vals­ty­bi­nės lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­jos na­rius: A. Auk­so­riū­tę, D. Ge­dze­vi­čie­nę, L. Jo­nu­šį, L. Ka­man­du­ly­tę-Mer­fel­die­nę, R. Kas­pe­rę, R. Kaz­laus­kai­tę, Ž. Ko­le­vins­kie­nę, V. Mei­liū­nai­tę, L. Mu­ri­nie­nę, V. Sa­ka­laus­kie­nę, D. Sin­ke­vi­čiū­tę, V. Stra­vins­kie­nę, V. Stu­kai­tę-La­niaus­kie­nę, J. Tri­mo­ny­tę-Bi­ke­lie­nę, V. Vals­kį ir V. Zu­bai­tie­nę.

PIRMININKAS. Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Jū­sų no­ri klaus­ti pen­ki Sei­mo na­riai. Pir­mas klau­sia S. Tu­mė­nas. Tie­sa, jis ir pra­ei­tą kar­tą klau­sė pir­mas.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Ačiū. Ger­bia­mas ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke, ne­si­no­rė­tų jū­sų gi­mi­mo die­ną, be­je, su ja svei­ki­nu, to­kių ne­po­zi­ty­vių teks­tų gar­sin­ti. Bet kai ži­nai, kai gir­dė­jai ir kai ma­tai, kaip vy­ko ši­tos jū­sų pri­sta­to­mos ko­mi­si­jos rin­ki­mai, pro­ce­dū­ra, ku­ri bu­vo kar­to­ja­ma, bu­vo an­tri rin­ki­mai, kai bu­vo taip keis­tai at­si­sa­ky­ta bu­vu­sio pir­mi­nin­ko, jis ne­iš­rink­tas į ko­mi­si­ją, tai tų abe­jo­nių yra daug. No­ri ne­no­ri, čia pri­si­me­ni jū­sų par­ti­jos na­rės A. Ar­mo­nai­tės žo­džius pra­ei­tą ka­den­ci­ją, kai vy­ko to­kia pro­ce­dū­ra. Ji mi­nė­jo A. Ri­šel­jė žo­džius. Ar jums ne­at­ro­do, kad jū­sų par­ti­jos na­riai da­bar sa­vo sie­ki­nių ir sie­kia sa­vo­tiš­kai Ri­šel­jė me­to­dais?

Ant­ras da­ly­kas. Daug dė­me­sio jūs ski­ria­te skait­me­ni­nei erd­vei su­lie­tu­vin­ti. Vis dėl­to ar jums ne­at­ro­do, kad dėl šių da­ly­kų yra daug gin­čų, ir ar ga­li­te pa­tvir­tin­ti ar pa­neig­ti, kad 35 mln. eu­rų, skir­tų šiam dar­bui iš Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šų, tie­siog da­bar yra įšal­dy­ti ir ne­re­a­li­zuo­ja­mi? Jau 11 mė­ne­sių Eko­no­mi­kos ir ino­va­ci­jų mi­nis­te­ri­ja juos tar­si sau­go.

PIRMININKAS. Ger­bia­mas ko­le­ga, klaus­ti 1 mi­nu­tė lai­ko. Jūs vir­ši­jo­te jau be­veik dvi­gu­bai.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Pra­džio­je po­rą to­kių da­ly­kė­lių. Ar ga­lė­tu­mė­te at­sa­ky­ti?

A. ŽUKAUSKAS (LF). Ačiū už klau­si­mus. Dėl rin­ki­mų pro­ce­dū­ros. Pra­ei­tą tre­čia­die­nį kaip tik Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ja svars­tė ir jo­kių prie­kaiš­tų ko­mi­te­tui ne­pa­reiš­kė. Tai­gi vis­kas vy­ko taip, kaip pri­klau­so. Aš jau kar­to­jau pra­ei­tą kar­tą, įsta­ty­me yra tik ap­ra­šy­ta, kad Sei­mas tvir­ti­na ko­mi­si­jos su­dė­tį Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to tei­ki­mu. Įsta­ty­me dau­giau nė­ra jo­kių pro­ce­dū­rų ap­ra­šy­ta, va­di­na­si, pats ko­mi­te­tas spren­džia, kaip tai yra da­ro­ma. Vi­sos pro­ce­dū­ros bu­vo pri­im­tos bal­suo­jant bal­sų dau­gu­ma. Tai­gi aš ma­nau, čia la­bai daug triukš­mo dėl nie­ko.

Da­bar dėl tų 35 mln. Taip, jie yra Ūkio mi­nis­te­ri­jo­je ir jie skir­ti skait­me­ni­ni­mui. Ta­čiau bu­vo pa­ste­bė­ta, kad tie pro­jek­tai kar­to­ja tuos pa­čius da­ly­kus, ku­riems jau bu­vo anks­čiau skir­ta pi­ni­gų. Ūkio mi­nis­te­ri­ja da­bar ban­do eks­per­tuo­ti tuos pro­jek­tus ir di­džiau­sia pro­ble­ma, kad sun­ku ras­ti eks­per­tų, nes vi­si spe­cia­lis­tai, pa­si­ro­do, pre­ten­duo­ja į tuos pi­ni­gus. La­bai sun­ku su­ras­ti ne­pri­klau­so­mų eks­per­tų Lie­tu­vo­je. O ka­dan­gi tai su lie­tu­vių kal­ba su­sie­ta, tai iš už­sie­nio sun­ku pa­si­telk­ti. Bet tas klau­si­mas nė­ra vi­siš­kai pa­lai­do­tas. Aš ma­nau, kad pra­dė­jus veik­ti nau­jai ko­mi­si­jai bus su­teik­tas nau­jas im­pul­sas šiems da­ly­kams. Gal­būt at­si­ras koks nors nau­jes­nis po­žiū­ris, ku­ris pa­ska­tins vis dėl­to Ūkio mi­nis­te­ri­ją tuos pi­ni­gus pa­nau­do­ti pa­gal pa­skir­tį. Tiek ga­liu at­sa­ky­ti.

PIRMININKAS. Ačiū. Pri­me­nu vi­siems: klaus­ti – mi­nu­tė, at­sa­ky­ti – 2 mi­nu­tės.

Klau­sia R. Že­mai­tai­tis, bet jo nė­ra, tai klau­sia V. Tar­ga­ma­dzė.

V. TARGAMADZĖ (DFVL). Ačiū. Aš no­riu pri­min­ti, kad opo­zi­ci­ja ne­da­ly­va­vo, nes ne­bu­vo jo­kio ta­ri­mo­si. Šiaip jau ko­mi­te­te vy­rau­ja to­kia akul­tū­ra, ne­to­le­ran­ci­ja opo­zi­ci­jos at­žvil­giu, tai aš no­riu ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko aka­de­mi­ko A. Žu­kaus­ko pa­klaus­ti. Ar jū­sų yra prin­ci­pi­nė nuo­sta­ta, kad opo­zi­ci­jos at­sto­vai yra ne­vi­sa­ver­čiai Sei­mo na­riai ir su jais ne­rei­kia dis­ku­tuo­ti? Pri­me­nu, kad jie taip pat tu­ri Tau­tos man­da­tą. Ar tai yra tie­siog jū­sų ne­ge­bė­ji­mas ko­mu­ni­kuo­ti? Ačiū.

A. ŽUKAUSKAS (LF). Vi­sų pir­ma no­riu pa­brėž­ti, kad Eu­ro­pos par­la­men­ti­nė tra­di­ci­ja ne­at­me­ta obst­ruk­ci­jos kaip opo­zi­ci­jos vei­ki­mo prin­ci­po, ir pa­pras­tai obst­ruk­ci­ja yra tai­ko­ma no­rint pa­siek­ti tam tik­rų tiks­lų, tai yra la­bai įpras­ta. Mes ir šią Sei­mo ka­den­ci­ją ste­bė­jo­me opo­zi­ci­jos obst­ruk­ci­nę veik­lą, tai nė­ra nei smerk­ti­na, nei kaip nors dėl to rei­kė­tų opo­zi­ci­ją men­kin­ti. Tai aš vi­siš­kai esu la­bai to­li, kad opo­zi­ci­ja kaž­kaip ne­ge­rai el­gia­si ar kad ten kaž­ko­kie ne to­kie žmo­nės. Ki­taip sa­kant, aš žiū­riu vie­no­dai į vi­sus ko­mi­te­to na­rius. Kiek­vie­nas ga­li elg­tis pa­gal po­li­ti­nes tra­di­ci­jas ir po­li­ti­nes tai­syk­les, ir pa­gal eti­ką, ir pa­gal pro­ce­dū­ras, taip sa­kant. Tai čia pra­šau man to­kių kal­ti­ni­mų ne­reikš­ti. O dėl to ta­ri­mo­si, na, tai bu­vo ban­dy­mų tar­tis, bet kai ka­da su­si­ker­ta prin­ci­pi­nės nuo­sta­tos, aš ma­nau, ne vien dėl lie­tu­vių kal­bos, bet ir dau­gy­bę Sei­me mes ma­to­me bal­sa­vi­mų, kai opo­zi­ci­ja bal­suo­ja prieš ar­ba iš­trau­kia kor­te­les, tai yra vyk­do obst­ruk­ci­ją, o val­dan­čio­ji ko­a­li­ci­ja bal­suo­ja už. Bū­na to­kių at­ve­jų, kai val­dan­čio­ji ko­a­li­ci­ja pa­lai­ko opo­zi­ci­jos siū­ly­mus, ne vie­nas toks yra bu­vęs, bū­na at­ve­jų, kai, tar­ki­me, val­dan­tie­ji šiek tiek yra, na, su­ski­lę tam tik­rais klau­si­mais ir opo­zi­ci­jos pa­gal­ba… opo­zi­ci­ja pa­lai­ko vie­ną iš tų pu­sių. Šian­dien bu­vo­me liu­di­nin­kais to­kio spren­di­mo. Tai­gi yra po­li­ti­nė­je kul­tū­ro­je įvai­rių va­rian­tų ir aš ne­sa­ky­čiau, kad vyks­ta kaž­kas, taip sa­kant, iš­ei­nan­čio iš kaž­ko­kių rė­mų.

PIRMININKAS. Ačiū. Dėl ve­di­mo tvar­kos – A. Ku­bi­lie­nė.

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Dėl ve­di­mo tvar­kos no­rė­jau pa­klaus­ti. Gal ga­lė­tu­mė­te įvar­din­ti kon­kre­tų bal­sa­vi­mo lai­ką, ne ka­da at­si­tiks ar nu­tiks, bet koks yra bal­sa­vi­mo lai­kas? (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Yra su­dė­tin­ga da­bar įvar­din­ti kon­kre­tų bal­sa­vi­mo lai­ką, nes dar iš ry­ti­nės dar­bo­tvarkės mes tu­ri­me vi­są įsta­ty­mų pa­ke­tą iš 15 pro­jek­tų svars­ty­mo sta­di­jos, yra trys pa­tei­ki­mai, taip pat po­pie­ti­nė­je dar­bo­tvarkėje yra dar… (Bal­sas sa­lė­je: „Tai gal bai­giam? Ei­nam švęst biu­dže­to.“) …13 pro­jek­tų po­pie­ti­nės dar­bo­tvarkės. Tai­gi, ko­le­gos, vis­kas pri­klau­so nuo mū­sų. Kuo ma­žiau bus klau­sian­čių ar­ba dis­ku­tuo­jan­čių, tuo grei­čiau baig­si­me. Ačiū. Aš da­bar kol kas ne­ga­liu įvar­din­ti, ti­kė­ti­na, daug­maž apie 20 va­lan­dą, jei­gu ki­tais klau­si­mais bus ma­žiau… Ko­le­ga A. Ne­kro­šius dėl ve­di­mo tvar­kos?

A. NEKROŠIUS (LVŽSF). La­bai dė­kui, pir­mi­nin­ke, taip, dėl ve­di­mo tvar­kos. Gal ga­lė­tu­me ap­si­brėž­ti tiks­liau, kad ga­lė­tu­me pla­nuo­ti lai­ką, nes da­bar dau­ge­lis, sa­lė tuš­čia, iš­ėjo į sa­vo ka­bi­ne­tus, ste­bi. Tie­siog ap­si­brėž­ti lai­ką ir ga­lė­tu­me ta­da su­grįž­ti.

PIRMININKAS. Aš pa­mi­nė­jau – orien­ta­ciš­kai apie 20 va­lan­dą. Tai­gi pa­bai­ki­me klau­si­mus. Dar li­ko du klau­sian­tie­ji. L. Na­gie­nė.

L. NAGIENĖ (DFVL). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas aka­de­mi­ke, jūs sa­vo ra­di­jo lai­do­je pa­sa­kė­te, kad vis­kas ge­rai, su opo­zi­ci­ja de­rin­ta, bet iš tik­rų­jų dis­ku­si­jų la­bai ma­žai mes tu­rė­jo­me, bet ne čia es­mė. Es­mė, kad Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ja ne­nu­sta­tė pa­žei­di­mų, bet jūs pats įvar­di­no­te, kad nė­ra tvar­kos ir nė­ra nu­ma­ty­ta vi­sa pro­ce­dū­ra, kaip tu­rė­tų bū­ti. Tai gal­būt rei­kė­tų ini­ci­juo­ti, kad at­si­ras­tų ta tvar­ka, ir ne­bū­tų ne­su­si­kal­bė­ji­mo, ir ne­bū­tų to­kių gin­čų, ko­kie da­bar dėl šios ko­mi­si­jos įvy­ko.

Ant­ras ma­no klau­si­mas dėl 37 mln. Kaip pa­mi­nė­jo ko­le­ga Sta­sys, sa­ko, štai ko­dėl su­stab­dy­ti ir taip to­liau, o dėl to, jūs sa­ko­te, kad gal ne­skaid­ri ano­ji ko­mi­si­ja, anks­tes­nis ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas, gal bu­vo pa­nau­do­ta ir tai pa­čiai skait­me­ni­za­ci­jai vėl nu­ma­ty­tos lė­šos. Tai gal rei­kia par­la­men­ti­nę kon­tro­lę at­lik­ti? Ko­kia jū­sų nuo­mo­nė? Ačiū.

A. ŽUKAUSKAS (LF). Ačiū, ger­bia­ma Lai­ma, už klau­si­mus. Dėl pir­mo klau­si­mo jūs ab­so­liu­čiai tei­si ir Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ja re­ko­men­da­vo ne tik mums, bet ir vi­siems Sei­mo ko­mi­te­tams, kaip su­pran­tu, ir ko­mi­si­joms nu­si­sta­ty­ti tą tvar­ką, kai ji nė­ra ap­ra­šy­ta. Aš ma­nau, kad ap­ri­mus aist­roms mes tą pa­da­ry­si­me. Gal da­bar ne pats tin­ka­miau­sias lai­kas tai da­ry­ti, nes aist­ros dar ne­nu­ri­musios, bet, aš ma­nau, mes tik­rai tu­ri­me tai pa­da­ry­ti, mes su­si­dū­rė­me su to­kiu pre­ce­den­tu.

O dėl tų 37 mln., taip, mes ga­li­me ini­ci­juo­ti par­la­men­ti­nę kon­tro­lę ir pa­si­do­mė­ti, kur bu­vo iš­leis­ti prieš tai pi­ni­gai. Kiek ži­nau, jie yra lei­džia­mi. Kiek aš pa­me­nu, aš pir­mą kar­tą su­si­dū­riau gal ko­kiais 2012 me­tais su di­džiu­liais pro­jek­tais, ku­rie tuo me­tu at­ėjo į Vil­niaus uni­ver­si­te­tą, ir aš ste­biuo­si, kad ši­tiek me­tų pi­ni­gai ten in­ves­tuo­ja­mi, o, at­vi­rai šne­kant, re­zul­ta­to už to­kius pi­ni­gus, tu­riu įta­ri­mo, ma­žo­ka.

Kaip šian­dien sa­kė, be­je, mū­sų kan­di­da­tė į pir­mi­nin­kes, kad tie re­zul­ta­tai kaž­kur nu­sė­da aka­de­mi­nė­je ben­druo­me­nė­je ir gal­būt ten nau­do­ja­ma­si, bet vi­suo­me­nė­je iš tik­ro la­bai ma­žai ma­to­si to re­zul­ta­to. Ga­li bū­ti to­kia pro­ble­ma, kad moks­li­nin­kai… Jiems tas įpras­ta. Aka­de­mi­nė ben­druo­me­nė ne­la­bai rū­pi­na­si įgy­ven­di­ni­mu. Jų dar­bas yra ži­nios, ruoš­ti spe­cia­lis­tus, bet šiuo at­ve­ju rei­kė­tų… Gal trūks­ta tos įgy­ven­di­nan­čios gran­dies, nes ki­tų pro­jek­tų pa­pras­tai ver­slas grie­bia­si. Kas čia tu­ri ši­tuos da­ly­kus įgy­ven­din­ti, at­vi­rai šne­kant, mes ne­la­bai ži­no­me, kaip tai tu­ri veik­ti ir kaip tuo­se pro­jek­tuo­se bu­vo nu­ma­ty­ta.

PIRMININKAS. Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Lai­kas klaus­ti bai­gė­si.

Dėl bal­sa­vi­mo mo­ty­vų E. Pu­pi­nis – už. Ačiū, pir­mi­nin­ke. Dėl bal­sa­vi­mo mo­ty­vų – E. Pupi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tik­rų­jų daug klau­si­mų ky­la dėl tų iš­sa­ky­tų min­čių. Čia vėl­gi pro­ce­dū­ros bu­vo at­lik­tos. Jos nie­kuo ne­si­ski­ria nuo pra­ei­to kar­to, ta­čiau daug klau­si­mų ky­la dėl ki­tų da­ly­kų, kaip čia įvyks­ta, kad at­siųs­ti kan­di­da­tai po to at­si­sa­ko sa­vo ga­li­my­bės bū­ti ko­mi­si­jų na­riais. Čia klau­si­mas. Iš tik­rų­jų ma­nau, kad tu­rė­tu­me pa­si­žiū­rė­ti ir bent jau in­for­muo­ti tas ins­ti­tu­ci­jas, ku­rios siun­čia ne­at­rink­tus žmo­nes. Kaip taip ga­li bū­ti, kad at­siun­čia žmo­gų, jis iš­ren­ka­mas į ko­mi­si­ją ir po to sa­ko: aš ne­no­riu bū­ti ko­mi­si­jos na­riu, už­lei­džiu tau vie­tą, par­duo­du. Kur čia ga­li bū­ti ga­ran­ti­jos, kad, pa­vyz­džiui, ne­pa­siū­lė kaž­ko ar­ba ne­su­si­ta­rė? Rei­kė­tų nag­ri­nė­ti tuos klau­si­mus, kai iš tik­rų­jų yra tam tik­rų pro­ble­mų. Ly­giai taip pat po to ki­ti na­riai at­si­sa­ko. Tik­rai siū­ly­čiau pir­mi­nin­kui per­spė­ti tas ins­ti­tu­ci­jas, ku­rios siun­tė, kad bū­tų da­ro­mos griež­tes­nės at­ran­kos. Jei­gu žmo­gus jau iš­ren­ka­mas, kad jis dirb­tų to­je ko­mi­si­jo­je.

O šiaip tai, ma­ny­čiau, ko­mi­si­ja, dau­giau ne­gu pu­sė, bu­vo iš­rink­ta dau­gu­mos mū­sų ko­mi­te­to na­rių, dau­giau ne­gu pu­sė ga­vo po 13 bal­sų. Taip ir bu­vo. Tik­tai ke­li ga­vo po še­šis bal­sus. Iš tik­rų­jų ta ko­mi­si­ja le­gi­ti­mi, pa­si­žiū­rė­ki­te bal­sa­vi­mą: bu­vo 13, 13, 13 ir kai ku­rie ga­vo 6, 6, 6. Ga­li ir ne­pa­tik­ti, kad kas nors ne­ga­vo tos vie­tos, bet vis­kas for­ma­liai bu­vo pa­da­ry­ta tei­sin­gai. Ir taip pat tei­sin­ga, kad va­do­va­vo­mės tam tik­ra su­si­klos­čiu­sia tra­di­ci­ja, kad jei­gu pa­si­bai­gė tam tik­ra pro­ce­dū­ra bal­sa­vi­mu, nau­ji kan­di­da­tai ren­ka­mi, ne ski­ria­mi iš to su­rei­tin­guo­to są­ra­šo, bet skel­bia­mas nau­jas bal­sa­vi­mas. Taip bu­vo nu­spręs­ta, taip bu­vo pa­da­ry­ta. Siū­lau pri­tar­ti tai ko­mi­si­jai ir leis­ki­me jai kuo grei­čiau dirb­ti.

PIRMININKAS. Dėl bal­sa­vi­mo mo­ty­vų prieš – K. Ma­žei­ka.

K. MAŽEIKA (DFVL). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Iš tik­rų­jų ku­ria­mas pre­ce­den­tas. Jei­gu jau yra Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jos iš­aiš­ki­ni­mas, kad bu­vo blo­gai at­rink­ta, nė­ra nor­ma­lios tvar­kos, tai gal­būt, ko­le­gos, ne­ban­dy­ki­me čia iš­suk­ti da­bar vie­no ar ki­to ko­mi­si­jos na­rio. Jei­gu ko­mi­si­jos na­rys at­si­sa­kė ir jei­gu jau for­muo­ja­ma ko­kia nau­ja prak­ti­ka, kad už brūkš­nio žmo­gus, su­rin­kęs dau­giau­siai, yra ne­tin­ka­mas val­dan­čių­jų po­žiū­riu ar pa­gal kaž­ko­kius as­me­niš­ku­mus, tai gal­būt ta­da rei­kė­tų iš vi­so su­da­ry­ti tvar­ką ir iš nau­jo skelb­ti at­ran­ką, ir pa­tvir­tin­ti pa­gal de­mo­kra­tinius prin­ci­pus, kad ne­kil­tų klau­si­mų nei po­zi­ci­jai, nei opo­zi­ci­jai.

Jei­gu kaž­ko bi­jo­te, tai taip ir sa­ky­ki­te, nes da­bar at­ro­do tik­rai la­bai ne­ska­niai ir ne­gra­žiai, nes vie­ni yra tar­si ge­res­ni, ki­ti blo­ges­ni. Pa­vyz­džiui, ko­dėl kal­bi­nin­kė R. Mi­liū­nai­tė ne­ti­ko val­dan­tie­siems? Gal­būt ko­kia nors jos kom­pe­ten­ci­ja ne­pri­im­ti­na vie­nam ar ki­tam ko­mi­te­to na­riui ar par­ti­jos na­riui. Iš tik­rų­jų, ko­le­gos, jei­gu jau yra no­ras ką nors da­ry­ti, tai da­ry­ki­te. Da­bar ne­pri­tar­ki­me ši­tai ko­mi­si­jai, už­brau­ki­me brūkš­nį ir pra­dė­ki­me nuo pra­džių pa­gal pro­ce­dūras, taip, kaip pri­klau­so. Pa­si­tvir­tin­ki­te tvar­ką, kad bū­tų vi­siems aiš­ku, ir ta­da ne­rei­kės čia aiš­kin­ti ar­ba kaip nors už­den­gi­nė­ti vie­niems ki­tų. Tie­siog, ko­le­gos, šiuo at­ve­ju tik­rai ne­ga­liu pa­si­sa­ky­ti už ir tos pro­ce­dū­ros, ku­rios yra, tik­rai ne­ten­ki­na ir ne­ke­lia pa­si­ti­kė­ji­mo, ypač val­dan­čiai­siais. Ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū. Ko­le­gos, iš­sa­ky­tos nuo­mo­nės. Aš tik tu­riu pa­sa­ky­ti, kad iš­ėjo kaž­koks nesu­si­pra­ti­mas dėl ši­to klau­si­mo – dvi len­te­lės kal­bė­ti dėl mo­ty­vų, ki­ti žmo­nės už­si­ra­šė, bet tik­rai, ka­dan­gi vie­nas klau­si­mas, ne­ga­liu duo­ti dviem kal­bė­ti dėl mo­ty­vų dėl to pa­ties. Dviem – už, dviem – prieš.

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Vals­ty­bi­nės lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko at­lei­di­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2259. Pa­tei­ki­mas. Pra­ne­šė­jas – A. Žu­kaus­kas. (Bal­sai sa­lė­je) Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną – D. Asa­na­vi­čiū­tė.

D. ASANAVIČIŪTĖ (TS-LKDF). La­bai ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Iš tik­rų­jų kei­s­tai iš­ėjo, nes bu­vau pir­ma už­si­ra­šiu­si, bet no­rė­čiau tie­siog ko­le­goms pa­sa­ky­ti: ne­me­luo­ki­te, aš jums pa­ci­tuo­siu, kad 16 die­ną Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ja ben­dru su­ta­ri­mu nu­spren­dė, kad Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas, su­da­ry­da­mas VLKK, Sei­mo sta­tu­to nuo­sta­tų ne­pa­žei­dė ir sa­vo įga­lio­ji­mų ne­vir­ši­jo. Ne­rei­kia skleis­ti ne­tie­sos. Nors ypač gai­la, kad to­kios svar­bios ko­mi­si­jos rin­ki­mą api­ben­dri­na vien tik­tai pro­ce­dū­ros, bet ne­kal­ba­ma apie kal­bos po­li­ti­ką, ne­kal­ba­ma apie tai, kad ko­mi­si­jos na­riai iš tik­rų­jų yra gar­bin­gi moks­li­nin­kai ir tik­rai sa­vo da­ly­ką ir kal­bą iš­ma­nan­tys pui­kiai. Aš siū­ly­čiau ne­si­kon­cen­truo­ti į tai, kaip bu­vo rink­ta ar ne­rink­ta, kas rink­ta ar ne­rink­ta, tie­siog pa­si­žiū­rė­ti vi­są są­ra­šą, moks­li­nius laips­nius, ins­ti­tu­ci­jas, ku­rio­se dir­ba, ir da­ry­ti iš­va­das pa­gal kom­pe­ten­ci­jas, ne pa­gal ko­kias nors… pa­gal pro­ce­dū­ras. Ačiū.

PIRMININKAS. Aš gal­vo­jau, kad jūs no­ri­te dėl ve­di­mo tvar­kos. Ne­rei­kia vys­ty­ti ant­ros dis­ku­si­jos. Aš pa­skel­biau klau­si­mą, pra­šom, ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke, į tri­bū­ną. (Bal­sai sa­lė­je) Nie­kie­no pa­var­dė ne­bu­vo pa­mi­nė­ta. Jūs pa­tys klau­sia­te, ka­da bal­suo­si­me, tai no­ri­te bal­suo­ti 22 va­lan­dą? (Bal­sai sa­lė­je) Trum­pai R. Ta­ma­šu­nie­nė.

R. TAMAŠUNIENĖ (LRF). Taip, Da­lia pa­sa­kė Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jos iš­va­dą, bet kon­sta­tuo­ja­mojo­je da­ly­je Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ja taip pat pa­brė­žė, kad vis dėl­to an­trą tu­rą to­kiu bū­du or­ga­ni­za­vęs Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas pa­da­rė ne­ly­gias ga­li­my­bes star­tuo­ti, ne­gu pir­ma­me tu­re bu­vo du į vie­ną vie­tą, o čia iš­ėjo, kad iš 12 vie­ną rin­ko­mės. Į tai rei­kia at­kreip­ti dė­me­sį.

Ant­ras da­ly­kas, į ką la­bai ver­ta at­kreip­ti dė­me­sį, la­bai ti­ki­mės, kad ko­mi­te­tai, ku­rie tu­ri pa­rei­gą de­le­guo­ti į ins­ti­tu­ci­jas at­sto­vus, pa­rengs tvar­ką, ku­ri bus vie­no­da ir bus su­pran­ta­ma vi­soms ins­ti­tu­ci­joms, de­le­guo­jan­čioms sa­vo kan­di­da­tus jums bal­suo­ti. Tas iš­va­do­je yra pa­žy­mė­ta ir la­bai no­rė­tu­me, kad taip ir įvyk­tų, ir ne­bū­tų to­kių čia tei­si­nių ko­li­zi­jų ir nag­ri­nė­ji­mo­si po­sė­džio me­tu.

PIRMININKAS. Ačiū. Pra­šom, pir­mi­nin­ke.

A. ŽUKAUSKAS (LF). Tu­riu at­sa­ky­ti?

 

19.06 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Vals­ty­bi­nės lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko at­lei­di­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2259 (pa­tei­ki­mas)

 

PIRMININKAS. Ne, ne­pri­va­lo­te at­sa­ky­ti. Jūs da­bar pri­va­lo­te, jū­sų pa­rei­ga pa­teik­ti Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Vals­ty­bi­nės lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko at­lei­di­mo“ pro­jek­tą. Pa­tei­ki­mas.

A. ŽUKAUSKAS (LF). Taip. Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Tei­kia­mas Sei­mui pro­jek­tas dėl A. An­ta­nai­čio at­lei­di­mo iš Vals­ty­bi­nės lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko pa­rei­gų. (Bal­sai sa­lė­je) Pa­si­bai­gus jo ka­den­ci­jai.

PIRMININKAS. Klau­sia S. Tu­mė­nas.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Ger­bia­ma­sis ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke, ar ne­keis­ta, man tai pri­me­na at­ve­jį su po­no Po­ciaus va­rian­tu. Tik ten bu­vo lyg abi­pu­siu su­si­ta­ri­mu, kai žmo­gus nie­ka­da ne­bu­vo nie­kuo kal­ti­na­mas, vien tik gi­ria­mas ata­skai­to­je ir taip to­liau, tie­siog jo at­si­sa­ko­ma. Vis dėl­to kur čia šuo yra pa­kas­tas?

Ant­ras da­ly­kas. Apie tą pa­čią skait­me­ni­ni­mo ver­tę, jos su­lie­tu­vi­ni­mą. Jūs tar­si, ma­nau, ne­tei­sin­gai sa­ko­te, kad A. An­ta­nai­tis tuo ne­si­rū­pi­no. Bet ką tik vy­ku­sio­je Sei­me kon­fe­ren­ci­jo­je jis pui­kiai pri­sta­tė tas pro­ble­mas, pri­sta­tė sa­vo at­ei­ties pro­gra­mą, jo­je iš­dės­tė tuos vi­sus bū­si­mus skait­me­ni­nės erd­vės lie­tu­vi­ni­mo žings­nius. Ar jūs ne­da­ly­va­vo­te to­je kon­fe­ren­ci­jo­je, ar jūs ne­gir­dė­jo­te, jei sa­ko­te, kad jis tuo ne­si­rū­pi­na ir ne­ska­ti­na tuo rū­pin­tis? Ačiū.

A. ŽUKAUSKAS (LF). La­bai ačiū už klau­si­mą. Vi­sų pir­ma no­riu pa­brėž­ti, šis nu­ta­ri­mas siū­lo­mas, nes bai­gė­si A. An­ta­nai­čio ka­den­ci­ja, ji bai­gė­si. Jis bu­vo iš­rink­tas pen­ke­riems me­tams, ji bai­gė­si, mes jo ne­at­lei­džia­me prieš lai­ką. Jis dir­bo iki pat sa­vo ka­den­ci­jos pa­bai­gos. For­ma­lu­mas yra toks, kad pa­gal Vals­ty­bi­nės lie­tu­vių kal­bos įsta­ty­mą ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ką ski­ria ir at­lei­džia Sei­mas bet ko­kiu at­ve­ju. Šiuo at­ve­ju tie­siog ne­iš­ven­gia­mai jis bū­tų at­leis­tas, net jei­gu ir bū­tų iš­rink­tas iš nau­jo. Mes tu­ri­me at­leis­ti ir pa­skir­ti nau­ją pir­mi­nin­ką. Čia nie­ko nė­ra su­si­ję. Nie­kur aš ne­su sa­kęs, kad jis nesu­si­tvar­ko su sa­vo pa­rei­go­mis. Aš ma­nau, tos su­dė­ties ko­mi­si­ja dir­bo pa­gal sa­vo ga­li­my­bes. Ši­ta ko­mi­si­ja bu­vo iš­rink­ta prieš pen­ke­rius me­tus. Ji dir­bo pa­gal sa­vo ga­li­my­bes. Bet ir svars­ty­da­mi bū­tent vi­sas tas skait­me­ni­nes pro­ble­mas mes ma­to­me, kad rei­kia nau­jo ko­mi­si­jos po­žiū­rio, nau­jes­nio, to­dėl at­nau­ji­no­me ko­mi­si­ją. Kaip ma­tė­te, da­bar teik­ti še­ši ko­mi­si­jos na­riai dir­bo pra­ei­to­je su­dė­ty­je, yra tam tik­ras tęs­ti­nu­mas, bet li­kę yra pa­skir­ti nau­ji na­riai. Mes ma­no­me, kad jie turės to­kį švie­žes­nį po­žiū­rį.

PIRMININKAS. Ačiū. Klau­sia K. Ma­žei­ka.

K. MAŽEIKA (DFVL). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke, jums kaip pro­fe­so­riui tur­būt tas skaid­ru­mo ir to­kios de­mo­kra­tijos prin­ci­pas tu­rė­tų bū­ti la­bai siek­ti­nas. Nu­si­ra­ši­nė­jan­tys stu­den­tai tur­būt nė­ra pa­vyz­dys ki­tiems ir ne­ke­lia gar­bės pir­miau­sia sa­vo al­ma ma­ter. Tur­būt jūs tai ir­gi su­pran­ta­te.

Bet klau­si­mas toks. Jei­gu jau jūs kal­ba­te apie tą to­kį švie­žu­mą ir sie­kia­mus po­ky­čius, ar ne­bū­tų tik­rai tiks­lin­ga vis dėl­to tą tvar­ką pa­tvir­tin­ti ir ja va­do­vau­tis? Bū­tent tai ir de­kla­ra­vo Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ja. Gal­būt jūs kaip ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas pa­ro­dy­tu­mė­te ly­de­rys­tę ir pa­ga­liau nu­trauk­tu­mė­te tas ba­ta­li­jas. Tik­rai tai ko­mi­si­jai bus sun­ku dirb­ti. Ma­nau, at­ei­ty­je kris še­šė­lis kaip stu­den­tui, nu­si­ra­šiu­siam per eg­za­mi­ną. Na, ar toks stu­den­tas, kaip sa­kant, ga­li bū­ti ver­ti­na­mas ly­gia­ver­čiai su ki­tais? Tie­siog toks tur­būt klau­si­mas. Ar ne­ma­no­te, kad tu­rė­tų bū­ti tas žings­nis? Ačiū.

A. ŽUKAUSKAS (LF). Ačiū už klau­si­mą. Vi­sų pir­ma no­riu pa­sa­ky­ti, kad man kaip pro­fe­so­riui, aiš­ku, pa­žįs­ta­mi ir de­mo­kra­tijos, ir skaid­ru­mo prin­ci­pai. Bet taip pat pa­žįs­ta­mi ir de­ma­go­gi­jos prin­ci­pai, ku­riais ban­do­ma pa­teik­ti fak­tus ša­liš­kai, sie­kiant tam tik­rų sa­vo tiks­lų.

Da­bar dėl nu­si­ra­šy­mo. Ga­liu pa­juo­kau­ti, ga­li pa­liu­dy­ti ke­li šim­tai stu­den­tų, kad aš leis­da­vau vis­ką nu­si­ra­šy­ti per eg­za­mi­ną. (Juo­kas sa­lė­je) Ma­no eg­za­mi­nas su­si­ves­da­vo į tai, ar jie su­pran­ta tai, ką nu­si­ra­šė. At­si­pra­šau, kvan­ti­nę me­cha­ni­ką kie­tuo­siuose kū­nuo­se su­kiš­ti į gal­vą ir pri­si­min­ti yra vi­siš­kai be­pras­miš­ka, ma­no gal­va, jei­gu tu ne­su­pran­ti Šrio­din­ge­rio lyg­ties ar ki­tų da­ly­kų. Taip sa­kant, čia jau yra įvai­rūs dės­ty­mo sti­liai. Ne­ži­nau, ar vis­ką at­sa­kiau. Dar kaž­ko klau­sė­te.

PIRMININKAS. Ačiū, jū­sų pa­klau­sė vi­si no­rin­tys. Dėl bal­sa­vi­mo mo­ty­vų. Ačiū, pir­minin­ke.

A. ŽUKAUSKAS (LF). Yra ki­tas klau­si­mas…

PIRMININKAS. Ne, ki­to klau­si­mo ne­bus.

A. ŽUKAUSKAS (LF). …dėl pir­mi­nin­ko tei­ki­mo. At­lei­do­me, o da­bar tei­kia­me.

PIRMININKAS. Da­bar pir­mi­nin­ko at­lei­di­mą mes ir svars­to­me.

A. ŽUKAUSKAS (LF). Na, at­lei­di­mą ap­svars­tė­me, o nau­jo…

PIRMININKAS. Jau pa­teik­ta.

A. ŽUKAUSKAS (LF). Ai, jau pa­teik­ta.

PIRMININKAS. Jau pa­teik­ta.

Dėl bal­sa­vi­mo mo­ty­vų E. Pu­pi­nis už.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Bū­tų ga­li­ma ne­kal­bė­ti, jei­gu ne­bū­tų už­si­ra­šę prieš. Ma­nau, kad pir­mi­nin­kas daug ką pa­sa­kė. Pro­ce­dū­ros tu­ri bū­ti at­lik­tos, no­ri­te ar ne­no­ri­te. Ar kai ku­rie ko­mi­si­jos na­riai bū­tų per­rink­ti ar ne­per­rink­ti – vis tiek pro­ce­dū­ra ta pa­ti. Ma­ny­čiau, ga­li­my­bės pra­tęs­ti jo­kių bū­dų nė­ra nei ko­mi­si­jai, nei pir­mi­nin­kui. Ma­nau, tu­ri­me at­lik­ti pro­ce­dū­rą iki ga­lo ir ei­ti pir­myn, nes ko­mi­si­ja tu­ri pra­dė­ti dirb­ti.

PIRMININKAS. Dėl bal­sa­vi­mo mo­ty­vų prieš – S. Tu­mė­nas.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, no­riu pa­brėž­ti, kad ne­su prieš nau­ją ko­mi­si­ją, jie yra kom­pe­ten­tin­gi ir ge­rai dir­ban­tys, ži­no­mi žmo­nės, kaip ir nau­jo­ji pir­mi­nin­kė, bet ne apie tai no­riu kal­bė­ti.

Man vis dėl­to yra ne­su­pran­ta­ma ir keis­ta, kad taip el­gia­ma­si su žmo­gu­mi, bu­vu­siu pir­mi­nin­ku, ku­ris ne­ga­vo nė vie­nos kri­ti­kos strė­lės, pui­kiai dir­bo. Tai yra hu­ma­nis­tas, hu­ma­ni­ta­ras, Lie­tu­vos pat­rio­tas, žur­na­lis­tas, aš ga­liu apie jį daug kal­bė­ti. Bet no­riu tik pa­mi­nė­ti ke­le­tą jo ap­do­va­no­ji­mų. Jis, A. An­ta­nai­tis, 2003 me­tais ap­do­va­no­tas Lie­tu­vos pra­mo­ni­nin­kų kon­fe­de­ra­ci­jos pre­mi­ja, 2004 me­tais – Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to or­di­no me­da­liu, 2004 me­tais – Tau­ti­nių ma­žu­mų ir iš­ei­vi­jos de­par­ta­men­to gar­bės žy­me­niu už pui­kius dar­bus iš­ei­vi­jos lie­tu­viams, li­tu­a­nis­ti­niam ren­gi­mui, 2006 me­tais – Ame­ri­kos lie­tu­vių „Tei­sin­gu­mo čem­pio­no“ ap­do­va­no­ji­mu, 2016 me­tais – G. Pet­ke­vi­čai­tės-Bi­tės at­mi­ni­mo me­da­liu „Tar­nau­ki­te Lie­tu­vai“. Ga­liu var­din­ti ir to­liau. Ir toks žmo­gus ne­įtin­ka. Tai­gi jis, man re­gis, kaip tik pa­kė­lė kar­te­lę ki­tiems po jo dirb­sian­tiems pir­mi­nin­kams. Ta­čiau man keis­ta, pa­si­gen­du skaid­ru­mo, aiš­ku­mo šiuo­se rin­ki­muo­se. To­dėl aš ne­no­rė­čiau pri­tar­ti ir ne­pri­tar­siu jo at­lei­di­mui, jis, ma­ny­čiau, nė­ra pa­kan­ka­mai mo­ty­vuo­tas.

PIRMININKAS. Ačiū. Ko­le­gos, nuo­mo­nės iš­sa­ky­tos. Bal­suo­si­me, kai bus bal­sa­vi­mo lan­gas.

 

19.17 val.

Seimo nutarimo „Dėl Vals­ty­bi­nės lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko pa­sky­ri­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2260(2) (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Da­bar ki­tas klau­si­mas, ku­ris jau bu­vo pa­teik­tas, pro­jek­tas dėl nau­jo­jo Vals­ty­bi­nės lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko pa­sky­ri­mo. Jau bu­vo bal­suo­ta, ta­čiau ne­bu­vo pa­skir­tas pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas ir nu­ma­ty­tas svars­ty­mo lai­kas. Siū­lo­mas pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas – Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas. Siū­lo­ma svars­ty­ti lap­kri­čio 24 die­ną. Ar ga­li­me pri­tar­ti? Lap­kri­čio 24 die­ną. Ne­gir­džiu prieš­ta­ra­vi­mų, pri­tar­ta.

Tu­rė­jo bū­ti dar ki­tas klau­si­mas dėl Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Vals­ty­bi­nės lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jo pa­sky­ri­mo“, ta­čiau šio klau­si­mo ne­svars­ty­si­me, nes pre­ten­den­tas at­si­ė­mė kan­di­da­tū­rą.

 

19.18 val.

Ci­vi­li­nės sau­gos įsta­ty­mo Nr. VIII-971 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1819(2)ES VK, Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 526 ir 589 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Ko­dek­so pa­pil­dy­mo 5261 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1820(2), Bran­duo­li­nės ener­gi­jos įsta­ty­mo Nr. I-1613 38, 39 straips­nių pa­kei­ti­mo ir 8 straips­nio pri­pa­ži­ni­mo nete­ku­siu ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1821(2), Dar­bo ko­dek­so 3 straips­nio pakei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1822(2), Gam­ti­nių du­jų įsta­ty­mo Nr. VIII-1973 2, 45, 46, 57 ir 62 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1823(2), Energetikos įsta­ty­mo Nr. IX-884 2, 5, 6, 13 ir 33 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1824(2), Kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos or­ga­ni­za­vi­mo ir ka­ro tar­ny­bos įsta­ty­mo Nr. VIII-723 2, 18 ir 42 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1825(2), Kari­nės jė­gos nau­do­ji­mo sta­tu­to 2 ir 13 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1826(2), Naf­tos pro­duk­tų ir naf­tos vals­ty­bės at­sar­gų įsta­ty­mo Nr. IX-986 2 ir 17 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1827(2), Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo pagrin­dų įsta­ty­mo Nr. VIII-49 prie­dė­lio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1828(2), Ne­pa­pras­to­sios pa­dė­ties įsta­ty­mo Nr. IX-938 2, 3, 6, 7, 12, 13, 14, 16, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 29 ir 31 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1829(2), Vals­ty­bės rezervo įsta­ty­mo Nr. VIII-1908 2, 3, 4 ir 13 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1831(2), Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo Nr. VIII-1316 1 prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1832(2), Vy­riau­sy­bės įsta­ty­mo Nr. I-464 22, 23, 37 ir 441 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 201 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1833(2), Žmo­nių už­kre­čia­mų­jų li­gų pro­fi­lak­ti­kos ir kon­tro­lės įsta­ty­mo Nr. I-1553 21 straips­nio pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 181 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1834(2) (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Da­bar, ko­le­gos, ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas, kom­plek­si­nis 1-12 klau­si­mas. Tu­riu pa­sa­ky­ti, kad pra­ei­ta­me po­sė­dy­je, tai yra ket­vir­ta­die­nį, bu­vo pa­da­ry­ta per­trau­ka, bet dėl pir­mo­jo ir dėl kai ku­rių ki­tų pro­jek­tų bu­vo pri­sta­ty­tos ko­mi­te­tų iš­va­dos.

Ta­čiau ne­bu­vo pri­sta­ty­tos iš­va­dos dėl Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 526 ir 589 straips­nių pa­kei­ti­mo ir ko­dek­so pa­pil­dy­mo 5261 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIVP-1820(2). Svars­ty­mo tę­si­nys. Kvie­čiu pa­grin­di­nio Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką S. Šed­ba­rą pri­sta­ty­ti iš­va­dą.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Mie­li ko­le­gos, tai yra ly­di­ma­sis pro­jek­tas, kaip mi­nė­jo po­sė­džio pir­mi­nin­kas, Ci­vi­li­nės sau­gos įsta­ty­mo. Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so dvie­jų strai­ps­nių pa­kei­ti­mo pro­jek­te yra nu­ma­to­ma at­sa­ko­my­bė už Ne­pa­pras­to­sios pa­dė­ties įsta­ty­mo ar­ba ki­tų ne­pa­pras­tą­ją pa­dė­tį reg­la­men­tuo­jan­čių tei­sės ak­tų ne­vyk­dy­mą ar­ba pa­žei­di­mą. Ko­mi­te­tas šį pro­jek­tą svars­tė lap­kri­čio 16 die­ną ir vi­sų 7 da­ly­va­vu­sių bal­sais už bu­vo pri­tar­ta šiam pro­jek­tui.

PIRMININKAS. Ačiū. Taip pat dar dėl vie­no pro­jek­to, tai yra Žmo­nių už­kre­čia­mų­jų li­gų pro­fi­lak­ti­kos ir kon­tro­lės įsta­ty­mo 21 straips­nio pa­kei­ti­mo ir įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 181 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIVP-1834(2), iš­va­dą pa­pil­do­mo ko­mi­te­to – Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką kvie­čiu pri­sta­ty­ti. Iš­va­dą kaip pa­pil­do­mo ko­mi­te­to.

A. MATULAS (TS-LKDF). Ko­le­gos, Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas svars­tė mi­nė­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą. Bu­vo dvi Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bos, joms pri­tar­ta. Iš vi­so pro­jek­tui pri­tar­ta 6 bal­sa­vus už, 2 – prieš ir 1 su­si­lai­kius.

PIRMININKAS. Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Šio pa­ke­to to­liau ne­be­ga­li­me svars­ty­ti, nes dėl pa­grin­di­nio pro­jek­to – Ci­vi­li­nės sau­gos įsta­ty­mo – yra pa­siū­ly­mų. Ne vi­siems pa­siū­ly­mams pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas pri­ta­rė, dėl jų rei­kės bal­suo­ti, to­dėl mes grį­ši­me prie šio pa­ke­to per bal­sa­vi­mo lan­gą.

 

19.21 val.

Pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio įsta­ty­mo Nr. IX-751 71 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1915(2)ES (svars­ty­mas)

 

Po­pie­ti­nės dar­bo­tvarkės 5 klau­si­mas – Pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio įsta­ty­mo 71 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1915(2). Kvie­čiu pa­grin­di­nio ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką M. Ma­jaus­ką, bet ne­ma­tau aš jo. Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas. Kas ga­lė­tų pa­keis­ti? A. Če­po­no­nis. Pra­šom, ko­le­ga, pri­sta­ty­ti pa­grin­di­nio ko­mi­te­to iš­va­dą.

A. ČEPONONIS (TS-LKDF). Ko­mi­te­tas ap­svars­tė ir pri­ta­rė ben­dru bal­sa­vi­mu.

PIRMININKAS. Ačiū. Dėl bal­sa­vi­mo mo­ty­vų nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti. Ei­na­me to­liau.

 

19.22 val.

Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių tur­to val­dy­mo, nau­do­ji­mo ir dis­po­na­vi­mo juo įsta­ty­mo Nr. VIII-729 15, 23 ir 231 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2052(2), Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bės įmo­nių įsta­ty­mo Nr. I-722 10 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2053(2) (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-6 kom­plek­si­nis klau­si­mas iš dvie­jų pro­jek­tų: Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių tur­to val­dy­mo, nau­do­ji­mo ir dis­po­na­vi­mo juo įsta­ty­mo 15, 23 ir 231 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2052(2) (svars­ty­mo sta­di­ja) ir ly­di­ma­sis Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bės įmo­nių įsta­ty­mo 10 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2053(2). Pa­grin­di­nio Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to pra­ne­šė­jo A. Kup­čins­ko ne­ma­tau, pir­mi­nin­ko taip pat ne­ma­tau. Kas iš Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to? L. Girs­kie­nė dėl ve­di­mo tvar­kos? Pra­šom.

L. GIRSKIENĖ (LVŽSF). Pra­šau per­trau­kos iki ki­to po­sė­džio, nes nė­ra pra­ne­šė­jo. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Po­il­sio zo­no­je ko­le­ga bu­vo. Ar jūs tik dėl to pra­šo­te per­trau­kos? Bet at­ei­na. Ger­bia­mas ko­le­ga, pra­šom pri­sta­ty­ti Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to iš­va­dą dėl Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių tur­to…

A. KUPČINSKAS (TS-LKDF). At­si­pra­šau, ko­le­gos, ten kaž­kaip apa­ra­tas už­stri­go. (Bal­sai sa­lė­je) Ka­vos.

PIRMININKAS. Pra­šom pri­sta­ty­ti iš­va­dą dėl abie­jų pro­jek­tų iš kar­to.

A. KUPČINSKAS (TS-LKDF). Pri­tar­ti ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­doms ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Dėl abie­jų?

A. KUPČINSKAS (TS-LKDF). Taip.

PIRMININKAS. Ben­dru su­ta­ri­mu. Ačiū. Dėl bal­sa­vi­mo mo­ty­vų. At­si­pra­šau, pa­pil­do­mo Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to pra­ne­šė­jas K. Ma­siu­lis. Ačiū, ko­le­ga, kad pri­minė­te.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Iš tik­ro nuo­var­gis, ma­tyt, vei­kia vi­sus. Mū­sų Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas svars­tė šiuos du (jei­gu ga­li­ma, abu ir pri­sta­tau) įsta­ty­mų pro­jek­tus ir abiem ben­dru su­ta­ri­mu pri­ta­rė, aiš­ku, siū­ly­da­mi at­si­žvelg­ti į Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas.

PIRMININKAS. Ačiū. Dėl mo­ty­vų nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti. Bai­gė­me šiuos pro­jek­tus svars­ty­ti. Grį­ši­me per bal­sa­vi­mą.

 

19.25 val.

Tam tik­rų do­pin­go me­džia­gų kon­tro­lės įsta­ty­mo Nr. XII-1672 2 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1496(2) (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-7 klau­si­mas – Tam tik­rų do­pin­go me­džia­gų kon­tro­lės įsta­ty­mo 2 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1496(2). Pra­ne­šė­jas… Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką kvie­čiu, nes nu­ma­ty­to pra­ne­šė­jo nė­ra. Pra­šom pri­sta­ty­ti pa­grin­di­nio ko­mi­te­to iš­va­dą.

AMATULAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas svars­tė mi­nė­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą. Bu­vo ke­le­tas Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bų, joms pri­tar­ta ar­ba iš da­lies pri­tar­ta. Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos Eu­ro­pos Są­jun­gos tei­sės gru­pės pa­sta­bai ir­gi pri­tar­ta. Bu­vo ke­le­tas Vy­riau­sy­bės pa­sta­bų, joms pri­tar­ta. Ko­mi­te­tas pa­tei­kė nau­ją re­dak­ci­ją, at­si­žvelg­da­mas į tuos siū­ly­mus, ku­riems ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Šis ko­mi­te­to spren­di­mas pri­im­tas ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Ačiū. Dėl mo­ty­vų yra vie­nas už­si­ra­šęs, bet aš jo sa­lė­je ne­ma­tau. Dau­giau nė­ra. Ko­le­gos, grį­ši­me bal­sa­vi­mo me­tu.

 

19.26 val.

Že­mės įsta­ty­mo Nr. I-446 10 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4770, Že­mės re­for­mos įsta­ty­mo Nr. I-1607 15 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4771(2) (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės kom­plek­si­nis 2-8 klau­si­mas iš dvie­jų pro­jek­tų – Že­mės įsta­ty­mo 10 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4770, Že­mės re­for­mos įsta­ty­mo 15 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4771(2). Svars­ty­mo sta­di­ja. Pa­grin­di­nio Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to iš­va­dą kvie­čiu pri­sta­ty­ti J. Gu­daus­ką. Pra­šau.

J. GUDAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas, kaip pa­grin­di­nis, šių me­tų spa­lio 12 die­ną nu­spren­dė Že­mės įsta­ty­mo 10 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-4770 grą­žin­ti Vy­riau­sy­bei pa­to­bu­lin­ti, at­si­žvelg­da­mas į Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to ir Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos pa­sta­bas ir pa­siū­ly­mus. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 6, prieš ir su­si­lai­kiu­sių nė­ra.

Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas, kaip pa­grin­di­nis, šių me­tų spa­lio 12 die­ną nu­spren­dė pri­tar­ti ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam Že­mės re­for­mos įsta­ty­mo Nr. I-1607 15 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-4771(2) ir ko­mi­te­to iš­va­doms. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 6, prieš ir su­si­lai­kiu­sių nė­ra.

PIRMININKAS. Ačiū, ger­bia­mas ko­le­ga. Ką gi, ko­mi­te­tas pri­ėmė skir­tin­gus spren­di­mus dėl abie­jų pro­jek­tų. Vie­ną nu­spren­dė siū­ly­ti grą­žin­ti ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti, ki­tam pri­ta­rė. Bal­sa­vi­mo me­tu bal­suo­si­me at­ski­rai dėl šių pro­jek­tų.

Mo­ty­vus ga­li­ma iš­sa­ky­ti da­bar, bet ne­ma­tau no­rin­čių.

 

19.28 val.

Tei­sė­kū­ros pa­grin­dų įsta­ty­mo Nr. XI-2220 15 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-513(2) (svars­ty­mas)

 

Ei­na­me prie ki­to dar­bo­tvarkės 2-9 klau­si­mo – Tei­sė­kū­ros pa­grin­dų įsta­ty­mo 15 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Svars­ty­mo sta­di­ja. Pa­grin­di­nio ko­mi­te­to pra­ne­šė­jas – S. Še­d­ba­ras.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, prie šio pro­jek­to, kad ir ne­di­de­lio, te­ko tik­rai il­gai pa­dir­bė­ti. Bu­vo ma­žiau­siai bent trys klau­sy­mai, o gal ir dau­giau. Ga­lų ga­le ko­mi­te­tas jį ap­svars­tė šių me­tų lap­kri­čio 16 die­ną. Ko­mi­te­te bu­vo pri­tar­ta pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­doms. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 5, su­si­lai­kė 4.

PIRMININKAS. Ačiū. Pa­pil­do­mo Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to iš­va­dą… Ne­ma­tau nei pir­mi­nin­kės… Kvie­čiu A. Ged­vi­lą pri­sta­ty­ti ko­mi­te­to iš­va­dą.

A. GEDVILAS (DPF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ko­mi­te­to spren­di­mas – siū­ly­ti pa­grin­di­niam Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tui pri­tar­ti įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIVP-513, pa­to­bu­lin­ti jį pa­gal Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas ir Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos pa­siū­ly­mus. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai – pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Ačiū. Dar vie­no pa­pil­do­mo ko­mi­te­to, Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to, iš­va­dą kvie­čiu pri­sta­ty­ti, ne­ma­tau pir­mi­nin­ko… Gal­būt J. Gu­daus­kas vėl ga­lė­tų pri­sta­ty­ti Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to, kaip pa­pil­do­mo ko­mi­te­to, iš­va­dą? Ruo­šia­si Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­to pra­ne­šė­jas.

J. GUDAUSKAS (TS-LKDF). Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas ap­svars­tė ir siū­lo pri­tar­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos įsta­ty­mo pro­jek­tui. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 6, prieš ir su­si­lai­kiu­sių nė­ra.

PIRMININKAS. Ačiū. Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­to iš­va­dą pri­sta­tys ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas T. V. Ras­ke­vi­čius.

T. V. RASKEVIČIUS (LF). La­ba die­na, ger­bia­mi ko­le­gos, mi­ni­mą įsta­ty­mo pro­jek­tą Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas svars­tė pra­ėju­sių me­tų spa­lio 20 die­ną, be­veik prieš me­tus, ir ko­mi­te­to spren­di­mas ir pa­siū­ly­mas yra iš es­mės pri­tar­ti tei­kia­mam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir siū­ly­ti pa­grin­di­niam ko­mi­te­tui jį to­bu­lin­ti at­si­žvel­giant į Tei­sės de­par­ta­men­to, Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos pa­teik­tas pa­sta­bas ir Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mus, jiems ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Ko­mi­te­to spren­di­mas yra ben­dru su­ta­ri­mu už.

PIRMININKAS. Ačiū. Ka­dan­gi dėl šio pro­jek­to yra pa­siū­ly­mų, to­dėl mes grį­ši­me svars­ty­ti pa­siū­ly­mus ta­da, kai bal­suo­si­me.

 

19.31 val.

Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo Nr. XI-242 46, 59, 74, 75, 751, 752, 753, 76, 77, 82, 83 straips­nių pa­kei­ti­mo, 9 straips­nio pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 761, 762, 831 straips­niais įsta­ty­mo Nr. XIV-654 9 ir 16 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projek­tas Nr. XIVP-2157(2) (svars­ty­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės 2-10 klau­si­mas – Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo dau­ge­lio straips­nių pa­kei­ti­mo, pa­pil­dy­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2157. Svars­ty­mo sta­di­ja. Pa­grin­di­nio Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to pra­ne­šė­jas E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ko­mi­te­tas svars­tė mi­nė­tą Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo pro­jek­tą, at­si­žvel­gė į Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mus ir taip pat dėl pa­siū­ly­mų pa­pil­dė įsta­ty­mo 16 straips­nį 41 da­li­mi. Dėl vis­ko ko­mi­te­tas bal­sa­vo ir pri­ta­rė ben­dru su­tari­mu.

PIRMININKAS. Ačiū. Dėl bal­sa­vi­mo mo­ty­vų ne­ma­tau. Dėl ve­di­mo tvar­kos V. Ba­kas.

V. BAKAS (DFVL). Aš dėl ki­to klau­si­mo.

PIRMININKAS. Nė­ra dėl bal­sa­vi­mo mo­ty­vų. Grį­ši­me per bal­sa­vi­mo lan­gą.

 

19.32 val.

Su­si­rin­ki­mų įsta­ty­mo Nr. I-317 2, 6, 7, 12 straips­nių ir II sky­riaus pa­va­di­ni­mo pakei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1328(2) (svars­ty­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės 2-11 klau­si­mas – Su­si­rin­ki­mų įsta­ty­mo 2, 6, 7, 12 straips­nių ir II sky­riaus pa­va­di­ni­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1328(2). Svars­ty­mo sta­di­ja. Pra­ne­šė­jas – pa­grin­di­nio Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas T. V. Ras­ke­vi­čius.

Dėl ve­di­mo tvar­kos V. Ba­kas.

V. BAKAS (DFVL). Ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke, ka­dan­gi yra trys įsta­ty­mo pro­jek­tai, Su­si­rin­ki­mų įsta­ty­mo, jie kon­cep­tu­a­liai yra skir­tin­gi, tam rei­ka­lin­ga rim­ta dis­ku­si­ja, o šian­dien lai­kas už­si­tę­sė. Sei­me da­ly­vau­ja la­bai ne­daug Sei­mo na­rių, tai su­si­ję su vie­na es­mi­nių žmo­gaus tei­sių. Aš frak­ci­jos var­du siū­lau da­ry­ti per­trau­ką iki ki­to po­sė­džio. Tiek dėl ši­to dar­bo­tvarkės 2-11 klau­si­mo…

PIRMININKAS. Kol kas ga­li­te pra­šy­ti tik dėl ši­to.

V. BAKAS (DFVL). …tiek dėl dar­bo­tvarkės 2-12 ir 2-13 klau­si­mų.

PIRMININKAS. Ki­ti dar ne­pa­skelb­ti. Sta­tu­ti­nis pra­šy­mas, ko­le­gos… (Bal­sai sa­lė­je) At­si­pra­šau, ko­le­gos, pra­šy­mas tei­sė­tas. Bal­suo­ja­me. Pro­ce­dū­ri­nis bal­sa­vi­mas dėl per­trau­kos iki ki­to po­sė­džio. Frak­ci­jos var­du.

Už­si­re­gist­ra­vo 53, bal­sa­vo 53 Sei­mo na­riai: už – 28, prieš – 21, su­si­lai­kė 4. Per­trau­ka iki ki­to po­sė­džio.

Ko­le­gos, ka­dan­gi dėl vie­no pro­jek­to pa­da­ry­ta per­trau­ka, tur­būt lo­giš­ka bū­tų da­ry­ti per­trau­ką ir dėl ki­tų dvie­jų. Aš jau ne­pa­skel­bęs siū­lau. Tai yra Su­si­rin­ki­mų įsta­ty­mo 2 ir 7 straips­nių pa­kei­ti­mo ir pa­pil­dy­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-766 bei Su­si­rin­ki­mų įsta­ty­mo 6, 7 ir 12 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-819. Bū­tų lo­giš­ka da­ry­ti per­trau­ką dėl vi­sų tri­jų. Su­tin­ka­te? Ne­gir­džiu prieš­ta­ra­vi­mų. Per­trau­ka iki ki­to po­sė­džio ir dėl ki­tų dvie­jų pro­jek­tų.

Ko­le­gos, pri­ar­ti­na­te bal­sa­vo lai­ką.

Jūs dar no­ri­te dėl ve­di­mo tvar­kos? Pra­šom, V. Ba­kas.

V. BAKAS (DFVL). Ger­bia­mi ko­le­gos, aš tik­rai la­bai dė­ko­ju, kad mes pri­ėmė­me ši­tą spren­di­mą, jis nė­ra kaž­koks prag­ma­tiš­kas, tai yra la­bai svar­bus klau­si­mas. No­riu pa­pra­šy­ti tų, ku­rie ren­gia dar­bo­tvarkes: to­kių svar­bių klau­si­mų kaip su­si­ri­ki­mų lais­vė ne­kiš­ki­me į dar­bo­tvarkės pa­bai­gą. Toks bū­tų pra­šy­mas.

PIRMININKAS. Ačiū. Čia bu­vo re­pli­ka po bal­sa­vi­mo.

 

19.36 val.

At­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 201, 21, 22, 23, 26, 29, 49, 50, 55, 56, 57, 63 straips­nių, dvy­lik­to­jo skir­snio pavadi­ni­mo pa­kei­ti­mo, 54 straips­nio pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 151 straips­niu įsta­ty­mo Nr. XIV-1001 10 ir 15 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2273, At­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo Nr. XI-1375 5 straips­nio pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 221 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2274, Atsinau­ji­nan­čių iš­tek­lių ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo Nr. XI-1375 2, 3, 5, 6, 11, 13, 14, 201, 202, 22, 30, 32, 48, 49, 51 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 131, 203 straips­niais įsta­ty­mo Nr. XIV-1169 7 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2275, Elektros ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo Nr. VIII-1881 16, 211, 22, 31 ir 732 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2276 (pa­tei­ki­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės kom­plek­si­nis klau­si­mas iš ke­tu­rių pro­jek­tų. Ko­le­gos, spar­čiai pa­grei­tė­jo, pri­ar­tė­jo bal­sa­vi­mo lan­gas. Dėl ke­tu­rių pro­jek­tų. Tai yra At­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo ir pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios įsta­ty­mo pro­je­k­tas Nr. XIVP-2273, At­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo 5 straips­nio įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2274, vėl to pa­ties įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2275 ir Elek­tros ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2276. Pa­grin­di­nio ko­mi­te­to pra­ne­šė­jas… At­si­pra­šau, pa­tei­ki­mo sta­di­ja. Vy­riau­sy­bės var­du – mi­nist­ras D. Krei­vys.

Pra­šom. L. Girs­kie­nė dėl ve­di­mo tvar­kos.

L. GIRSKIENĖ (LVŽSF). Ana­lo­giš­ki mo­ty­vai. Iš tik­rų­jų klau­si­mas rei­ka­lau­ja dis­ku­si­jos ir nu­kel­tas la­bai vė­lai, to­dėl frak­ci­jos var­du pra­šom per­trau­kos iki ki­to po­sė­džio.

PIRMININKAS. Bet čia pa­tei­ki­mas, ger­bia­ma ko­le­ge.

L. GIRSKIENĖ (LVŽSF). Mes tu­rė­si­me klau­si­mų.

PIRMININKAS. Klau­si­mai ir už­duo­da­mi pa­tei­ki­mo me­tu.

Be ei­lės Mi­nist­rė Pir­mi­nin­kė. Pra­šom.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Žiū­rė­ki­te, mie­los ko­le­gės, vis dėl­to tas klau­si­mas nu­si­kė­lė į pa­bai­gą tik to­dėl, kad šlo­vin­gai bal­sa­vo­me dėl dau­gy­bės pa­siū­ly­mų dėl biu­dže­to, ku­riuos jūs ma­tė­te rei­ka­lą per­re­gist­ruo­ti, nes dar­bo­tvarkėje tas klau­si­mas bu­vo vi­siš­kai ne vė­lai. Šiaip klau­s­ti už­si­re­gist­ruo­ja­ma po­sė­džio pra­džio­je. Tiek yra daug klau­si­mų už­re­gist­ra­vu­sių po­sė­džio pra­džio­je šiuo klau­si­mu. Leis­ki­te mi­nist­rui pa­teik­ti ir pas­kui klau­si­nė­ki­te jau ko­mi­te­tuo­se ir svars­ty­mo sta­di­jo­je, kiek rei­kia.

PIRMININKAS. Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną – A. Nor­kie­nė.

A. NORKIENĖ (LVŽSF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Tai mes sa­vo siū­ly­mą at­si­i­ma­me. Bet pra­šom for­muo­jant dar­bo­tvarkes… Na, vi­si su­pran­ta­me, kad biu­dže­tą ar šlo­vin­gai, ar ne šlo­vin­gai, bet pri­imi­nė­si­me. Ir jei­gu po pie­tų tai pra­de­da­me da­ry­ti, tai na­tū­ra­lu, kad to­kie klau­si­mai nu­si­ke­lia la­bai vė­lai. Ir ko­le­gos, ku­rie gal­būt no­rė­jo už­duo­ti klau­si­mų, ne­ga­li.

PIRMININKAS. Ačiū, ko­le­ge.

D. KREIVYS (TS-LKDF). La­bai ačiū.

PIRMININKAS. Pra­šom, ger­bia­mas mi­nist­re, steng­tis te­leg­ra­fiš­kai.

D. KREIVYS (TS-LKDF). Dar kar­tą no­riu pa­dė­ko­ti, kad lei­do­te pri­sta­ty­ti. Įsta­ty­mo pro­jek­tais siū­lo­ma su­da­ry­ti ga­li­my­bę or­ga­ni­zuo­ti kon­kur­są dėl jū­ri­nio vė­jo ener­ge­ti­kos Bal­ti­jos jū­ro­je to­li­mes­nės ir spar­tes­nės plėt­ros be vals­ty­bės pa­ra­mos. Vy­riau­sy­bei… Šios Sei­mui tei­kia­mos pa­tai­sos nu­sta­to są­ly­gas jū­ros vė­jo par­kui at­si­ras­ti. Šis dar vie­nas jū­ros par­kas pa­di­dins vie­ti­nę elek­tros ga­my­bą iki pu­sės rei­ka­lin­go kie­kio.

An­tra, gau­tas vys­ty­mo mo­kes­tis leis gau­ti pa­pil­do­mų reikš­min­gų pa­ja­mų, ku­rios ga­lės pri­si­dė­ti tiek prie in­fra­struk­tū­ros, ener­ge­ti­nės in­fra­struk­tū­ros vys­ty­mo, di­des­nio at­si­nau­ji­nan­čios ener­ge­ti­kos pri­jun­gi­mo, tiek iš da­lies, jei­gu taip vi­si su­tar­si­me, ir prie gy­ven­to­jų kom­pen­sa­ci­jų už elek­trą. 2022 me­tų tri­jų ket­vir­čių duo­me­nys ro­do, kad vis dar pa­si­ga­mi­na­me ma­žiau nei 40 % elek­tros, to­dėl mums bū­ti­na itin spar­čiai vys­ty­ti at­si­nau­ji­nan­čią vie­ti­nę elek­tros ge­ne­ra­ci­ją. To­se pa­tai­so­se nu­ma­ty­ti pro­ce­dū­ri­niai pa­kei­ti­mai, su­si­ję su kon­kur­so or­ga­ni­za­vi­mu, lei­di­mų iš­da­vi­mu, leis pro­jek­tą įgy­ven­din­ti mak­si­ma­liai spar­čiais tem­pais.

Pa­grin­di­nės nuo­sta­tos. To­les­nė Lie­tu­vos jū­ros vė­jo po­ten­cia­lo plėt­ra. Kaip ži­no­te, vi­sai ne­se­niai mes esa­me pri­ėmę įsta­ty­mo pa­tai­sas dėl vie­no par­ko, čia yra ki­tas par­kas. Ši plėt­ra jū­ro­je bū­tų vyk­do­ma be vals­ty­bės ski­ria­mos pa­gal­bos, tai reiš­kia, kad Vals­ty­bės ener­ge­ti­kos re­gu­lia­vi­mo ta­ry­bos, VERTʼo, or­ga­ni­za­vi­mo kon­kur­se pa­gal nu­sta­ty­tas pro­ce­dū­ras lai­mė­to­ju bū­tų pa­skirs­ty­tas tas vys­ty­to­jas, ku­ris pa­teik­tų fi­nan­siš­kai ge­riau­sią pa­siū­ly­mą. Per nu­sta­ty­tą ter­mi­ną jis su­mo­kės vys­ty­mo mo­kes­tį į vals­ty­bės biu­dže­tą. Siū­lo­ma įtvir­tin­ti, kad vi­sus rei­kia­mus ty­ri­mus at­lik­tų kon­kur­so lai­mė­to­jas, o Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ja pa­reng­tų rei­kia­mus te­ri­to­ri­jos pla­na­vi­mo do­ku­men­tus.

Elek­tros per­da­vi­mo tin­klai yra re­zer­vuo­ti dviem jū­ri­nių elek­tri­nių pro­jek­tams iki 1,4 gi­ga­va­to ga­lios, to­dėl tiks­lin­ga, kad tin­klų pra­lai­du­mai bū­tų mak­si­ma­liai ir efek­ty­viai iš­nau­do­ja­mi. Šia­me kon­kur­se be vals­ty­bės pa­ra­mos tu­ri tei­sę da­ly­vau­ti Lie­tu­vos ir už­sie­nio ju­ri­di­niai as­me­nys, jung­ti­nės veik­los su­tar­ties pa­grin­du vei­kian­čios as­me­nų gru­pės, ati­tin­kan­čios šias pa­grin­di­nes są­ly­gas. Pir­ma. Kon­kur­so da­ly­vis ati­tin­ka na­cio­na­li­nio sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mus.

Ant­ra. Kon­kur­so da­ly­vį pri­pa­ži­nus kon­kur­so lai­mė­to­ju, lai­mė­to­jas lai­ky­sis Vy­riau­sy­bės pa­tvir­tin­tų rei­ka­la­vi­mų, ku­rie su­si­ję su šilt­na­mio efek­tą su­ke­lian­čių du­jų iš­me­ti­mo ma­ži­ni­mo tiks­lais, in­ves­ti­ci­jo­mis į ap­lin­kos ap­sau­gą, pa­ra­mą vie­tos ben­druo­me­nėms, ma­žų­jų ir vi­du­ti­nių įmo­nių įtrau­ki­mu į pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mą.

Tre­čia. Ati­tin­ka vals­ty­bės nu­sta­ty­tus rei­ka­la­vi­mus dėl fi­nan­si­nio pa­jė­gu­mo ir tu­ri­mos pa­tir­ties įgy­ven­di­nant elek­tri­nių plėt­ros jū­ri­nė­je te­ri­to­ri­jo­je pro­jek­tus.

Ket­vir­ta. Kon­kur­so lai­mė­to­jas pri­si­i­ma at­sa­ko­my­bę už pri­si­jun­gi­mą prie elek­tros per­da­vi­mo tin­klų sau­su­mos te­ri­to­ri­jo­je ir at­sa­ko­my­bę už pa­ga­min­tos elek­tros su­kel­tą dis­ba­lan­są. Taip pat kon­kur­so da­ly­vis tu­ri ati­tik­ti ir ki­tas są­ly­gas, to­kias kaip pa­si­ra­šy­ti ke­ti­ni­mų pro­to­ko­lai ir su­teik­tas prie­vo­lių įvyk­dy­mo už­tik­ri­ni­mas – 75 eu­rai už ki­lo­vat­va­lan­dę. Sta­ty­ti tik nau­jas elek­tri­nes. Kon­kur­so da­ly­vis vyk­do įsi­pa­rei­go­ji­mus, su­si­ju­sius su mo­kes­čių mo­kė­ji­mu. Pa­tei­kia in­for­ma­ci­ją apie pa­grin­di­nius pro­jek­to pla­nuo­ja­mus eta­pus ir taip to­liau.

Penk­ta. Kon­kur­so or­ga­ni­za­vi­mo ter­mi­nai. Kon­kur­są su­da­ry­tų trys eta­pai: da­ly­vių re­gist­ra­ci­jos eta­pas, kva­li­fi­ka­ci­jos pa­tik­ri­ni­mo eta­pas, ku­rį at­lik­tų VERT, ir pa­siū­ly­mų dėl vys­to­mo mo­kes­čio, ku­rį lai­mė­to­jas, lai­mė­jęs kon­kur­są, įsi­pa­rei­gos su­mo­kė­ti, pa­tei­ki­mo eta­pas. Ap­skri­tai kon­kur­sas vyk­tų apie 90 ka­len­do­ri­nių die­nų.

Pa­siū­ly­mų tei­ki­mo eta­pe kon­kur­so da­ly­viai re­a­liu lai­ku var­žy­tų­si siū­ly­da­mi kuo di­des­nį vys­ty­mo mo­kes­tį vals­ty­bei, ku­rio mi­ni­ma­lus dy­dis bū­tų 5 mln. eu­rų. Kiek­vie­no kon­kur­so da­ly­vio re­a­liu lai­ku siū­lo­mas vys­ty­mo mo­kes­tis tu­rė­tų bū­ti ne ma­žes­nis kaip 5 mln. eu­rų, di­des­nis nei prieš tai ki­to kon­kur­so da­ly­vio re­a­liu lai­ku pa­siū­ly­tas vys­ty­mo mo­kes­tis. Siū­lo­ma įtvir­tin­ti, kad kon­kur­so lai­mė­to­jas vys­ty­mo mo­kes­tį su­mo­kė­tų per 60 ka­len­do­ri­nių die­nų nuo pa­skel­bi­mo kon­kur­so lai­mė­to­ju die­nos. In­for­ma­ci­ja apie kon­kur­są lei­di­mui nau­do­ti jū­ri­nės te­ri­to­ri­jos da­lį bū­tų skel­bia­ma Vyriausy­bės nu­ta­ri­me dėl elek­tri­nių plėt­ros jū­ri­nė­je te­ri­to­ri­jo­je nu­ro­dy­tą die­ną. Siū­lo­mas įsta­ty­mo pa­ke­to įsi­ga­lio­ji­mo ter­mi­nas bū­tų 2023 m. va­sa­rio 1 d.

Tai­gi to­kią nau­dą mes ga­lė­tu­me gau­ti. Kaip mi­nė­jau, šian­dien Lie­tu­va pa­si­ga­mi­na tik 40 % elek­tros ener­gi­jos. Du par­kai ga­lė­tų su­da­ry­ti jū­ro­je dar plius 50 % vi­sos mū­sų ga­mi­na­mos ele­k­tros. Vė­jo elek­tri­nės jū­ro­je yra pa­čios efek­ty­viau­sios, su­da­ran­čios tarp 46–50 % ge­ne­ruo­ja­mos ga­lios, ku­ri yra kur kas aukš­tes­nė nei sau­su­mos vė­jo efek­ty­vu­mas, o juo la­biau sau­lės.

Tai­gi nau­da yra ir tai, kad tai bus grei­tes­nis jū­ri­nės ener­ge­ti­kos vys­ty­mas, nes vals­ty­bei ne­rei­kės at­lik­ti pa­pil­do­mų ty­ri­mų ir ki­tų pro­ce­dū­rų. Pro­jek­tas bus įgy­ven­din­tas ma­žiau­sio­mis są­nau­do­mis, o kon­kur­so lai­mė­to­jo su­mo­kė­tas vys­ty­mo mo­kes­tis leis kom­pen­suo­ti vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jas į in­fra­struk­tū­ros plėt­rą sau­su­mo­je. Jei nu­tar­si­me, taip pat pa­dės, rei­ka­lui esant, at­ei­ty­je kom­pen­suo­ti au­gan­čias kai­nas už elek­trą. Tiek bū­tų pri­sta­ty­mo. Lauk­čiau jū­sų klau­si­mų.

PIRMININKAS. Ačiū. Jū­sų no­ri klaus­ti de­vy­ni Sei­mo na­riai. Pir­mas klau­sia A. Skar­džius.

A. SKARDŽIUS (DPF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas mi­nist­re, na, tik­rai ne­su­pran­tu jū­sų. Pra­ėju­sį tre­čia­die­nį at­sa­ki­nė­da­mas į klau­si­mus Sei­me jūs mi­nė­jo­te, kad 15 me­tų pa­ra­mos lai­ko­tar­pį ga­li­ma iš­brauk­ti, jūs tik­rai už tai. Ta­čiau šio pro­jek­to 14 straips­ny­je yra ra­šo­ma, kad elek­tros ener­gi­jos ga­my­ba ska­ti­na­ma 15 me­tų lai­ko­tar­piu. Ir dar įsta­ty­me kei­čia­ma tai, kad tą ska­ti­ni­mo tvar­ką nu­sta­tys ne pre­ky­bos elek­tros ener­gi­ja… tai­syk­lės bus tvir­ti­na­mos nu­sta­ty­ta tvar­ka ir bū­dais, o ener­ge­ti­kos mi­nist­ro bus tvir­ti­na­ma ta pa­ra­mos tvar­ka. Kaip čia da­bar, ger­bia­mas mi­nist­re, su­pras­ti? Jūs kal­ba­te vie­na, šio įsta­ty­mo aiš­ki­na­ma­sis raš­tas kal­ba vie­na, o ra­šo­ma yra vi­sai ki­taip. Pra­šau pa­skai­ty­ti 14 straips­nį. Ačiū.

D. KREIVYS (TS-LKDF). Dar kar­tą no­riu pa­sa­ky­ti, kad jo­kios pa­ra­mos šiam pro­jek­tui nė­ra nu­ma­to­ma. Pa­si­žiū­rė­siu aš 14 straips­nį, gal yra li­kę iš se­nes­nio va­rian­to, bet tik­rai jo­kios pa­ra­mos. Kaip mi­nė­jau, vie­nin­te­lis kri­te­ri­jus yra kuo di­des­nė į vals­ty­bės biu­dže­tą su­mo­kė­ta pi­ni­gų su­ma. Dėl tos vie­tos mes pa­si­tiks­lin­si­me, gal yra li­kę, kaip jūs mi­nė­jo­te, įsta­ty­me, ar­ba gal dar, taip sa­kant, kur nors ne ten pa­žiū­rė­jo­te ir jūs.

PIRMININKAS. Ačiū. Klau­sia A. But­ke­vi­čius. Ne­ma­tau. R Že­mai­tai­čio taip pat. A. Ne­kro­šius klau­sia.

A. NEKROŠIUS (LVŽSF). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas mi­nist­re, kaip ži­no­me, sta­ty­ti jū­ro­je yra ge­ro­kai bran­giau ne­gu sau­su­mo­je. Ma­no klau­si­mas bū­tų toks. Ar ne­su­si­da­rys to­kia si­tu­a­ci­ja, kai bus įgy­ven­din­tas šis pro­jek­tas, kad elek­tros ener­gi­ja, pa­ga­min­ta iš vė­jo, bus šiek tiek bran­ges­nė ben­dro­jo­je rin­ko­je, ne­gu ji ga­lė­tų bū­ti, tar­ki­me, kai vė­jo par­kas sta­to­mas sau­su­mo­je? Jūs sa­ko­te, kad ne­bus do­ta­ci­jų, nie­ko. Tai kaip tas ver­slas iš to už­dirbs? Ar jie tik­rai par­duos rin­kos kai­no­mis, ar jie vis­gi žiū­rės, kad jiems at­si­pirk­tų pro­jek­tas? Au­to­ma­tiš­kai, jei­gu taip ga­li­ma pa­sa­ky­ti, kai­na bus di­des­nė ir sau­su­mos, tar­kim, vys­ty­to­jai iš to net­gi dau­giau už­dirbs. Ačiū.

D. KREIVYS (TS-LKDF). Žiū­rė­ki­te, tur­būt pir­miau­sia rei­kia pa­sa­ky­ti, kad jū­ros vė­jo efek­ty­vu­mas Bal­ti­jos jū­ro­je (yra pa­skai­čiuo­ta) ga­li siek­ti tarp 45–48 %. Jei­gu mes pa­žiū­rė­tu­me, kiek sau­su­mo­je Lie­tu­vo­je efek­ty­vu­mas sie­kia, tai yra apie 30 %. Čia yra jau vie­nas di­džiu­lis skir­tu­mas tarp sau­su­mos ir jū­ros vė­jo. Ki­ta ver­tus, vi­sa elek­tros ener­gi­ja bus par­duo­da­ma rin­ko­je. Esa­me nu­ma­tę 2030 me­tais tu­rė­ti du par­kus jū­ro­je, 3,6 gi­ga­va­tus sau­su­mos vė­jo, tai kiek mak­si­ma­liai ga­li­ma įjung­ti, ir taip pat virš 4 gi­ga­va­tų sau­lės. Tai pa­ten­kin­tų vi­są mū­sų po­rei­kį, plius im­por­tas. Tik­rai kon­ku­ren­ci­ją tu­rė­si­me ga­na ašt­rią, tik­rai kai­nos bus ne­blo­gos. Jū­ros vė­jas kon­ku­ruos rin­kos są­ly­go­mis, o di­des­nis kie­kis bū­tent ir leis ma­žin­ti kai­nas mū­sų var­to­to­jams.

PIRMININKAS. Ačiū. Klau­sia L. Girs­kie­nė.

L. GIRSKIENĖ (LVŽSF). Na, iš tik­rų­jų ma­ne šiur­pas ima klau­san­tis dėl to­kių pla­nų. Var­dan eu­ro esa­me pa­si­ruo­šę su­nai­kin­ti sa­vo Bal­ti­jos jū­rą. Gal jūs ga­li­te įvar­din­ti an­trą vie­tą, kur yra pla­nuo­ja­mas ši­tas par­kas, apie ku­rį jūs kal­ba­te? Kaip su­pran­tu, elek­trą par­duo­si­me rin­koms, bet vi­sas Bal­ti­jos jū­ros po­vei­kis ir vi­si pa­da­ri­niai dėl to­kių sta­ty­bų liks mums, taip?

D. KREIVYS (TS-LKDF). Na, rin­ka, tai ne rin­kos, yra rin­kos są­ly­go­mis Lie­tu­vo­je. Mes Lie­tu­vai, sau, nes abi li­ni­jos, ka­be­liai iš jū­ros par­kų at­eis į mū­sų že­my­ni­nę da­lį ir mes, kaip ša­lis, var­to­si­me tą elek­tros ener­gi­ją. Jei­gu mes ne­tu­ri­me sa­vo elek­tros, už ją iš ki­tur tu­ri­me bran­giai mo­kė­ti.

L. GIRSKIENĖ (LVŽSF). Kur tie par­kai pla­nuo­ja­mi?

D. KREIVYS (TS-LKDF). Ant­ra­sis par­kas, pri­klau­sys, ku­ris bus anks­čiau pa­sta­ty­tas, bus už to par­ko, ku­rį mes jau esa­me pri­ėmę.

L. GIRSKIENĖ (LVŽSF). Įta­riu, pa­lan­giš­kiai ne­tru­kus čia su­va­žiuos…

D. KREIVYS (TS-LKDF). Jis bus to­liau nuo to par­ko, jū­ro­je.

PIRMININKAS. Klau­sia K. Ma­žei­ka.

K. MAŽEIKA (DFVL). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Gal­būt keis­tas ma­no klau­si­mas nak­tį kal­bė­ti apie sau­lę ir apie sau­lės ener­gi­ją. Mi­nist­re, vis­kas ge­rai, lū­kes­čiai gra­žūs, su­per­me­gap­ro­jek­tai, vis­kas OK. Bet prieš ke­le­tą sa­vai­čių, at­si­me­na­te, jūs man at­ra­šė­te laiš­ke­lį, aš vis dar ne­su­lau­kiu at­sa­ky­mo. Toks, sa­kau, hu­mo­ris­ti­nis klau­si­mas. Gal­būt, aiš­ku, ti­kiuo­si, at­sa­ky­si­te, bet jei­gu mes ne­pa­de­da­me pa­pras­tam žmo­ge­liui, ku­ris vi­so­mis ke­tu­rio­mis no­ri tap­ti at­si­nau­ji­nan­čios ener­gi­jos ga­min­to­ju ir var­to­to­ju, tai kaž­kaip tie di­de­li pro­jek­tai tam­pa to­kie kaip ša­kė­mis ant van­dens ra­šy­ti. Gal­būt pra­dė­ki­me ma­žais žings­ne­liais ir ma­ra­to­ną pa­baig­si­me lai­ku ir vie­to­je, ir tu­rė­si­me vis­ką. Tie­siog gal­būt dau­giau toks pa­lin­kė­ji­mas, kad at­kreip­tu­mė­te dė­me­sį į tas ma­žas pro­ble­mas, ku­rios iš tie­sų ky­la pa­pras­tiems žmo­nėms. Ačiū.

D. KREIVYS (TS-LKDF). Ačiū už pa­lin­kė­ji­mą. Per­da­vė­me, įre­gist­ra­vo­me mi­nis­te­ri­jo­je ir per­da­vė­me ESO. Ti­kiuo­si gau­ti at­sa­ky­mą. Tik dar kar­tą pa­­kar­to­siu, kad pri­jun­gi­mo są­ly­gas ir sa­vi­kai­ną įmo­nė ap­skai­čiuo­ja at­si­žvelg­da­ma, kad pa­pil­do­mos są­nau­dos ne­ati­tek­tų ki­tiems var­to­to­jams. Bet ko­dėl pa­ki­lo, pa­bran­go nuo 2 iki 6 tūkst. per ke­lis mė­ne­sius, tik­rai pa­pra­šiau pa­aiš­kin­ti. Be abe­jo, įmo­nė ofi­cia­liai pa­aiš­kins, aš jums pa­teik­siu at­sa­ky­mą.

PIRMININKAS. Klau­sia L. Na­gie­nė.

L. NAGIENĖ (DFVL). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas mi­nist­re, ma­no klau­si­mas la­bai pa­pras­tas. Re­a­liai, kiek pa­gal ši­tą tei­sės ak­tą su­pran­tu, vals­ty­bė lai­mės, nes gaus pa­pil­do­mą fi­nan­sa­vi­mą už pri­si­jun­gi­mą, už dis­ba­lan­są. Vi­sa tai mo­kės ši­ta įmo­nė, ku­ri ruo­šia­si, ke­ti­na sta­ty­ti. Gal ga­li­te įvar­dy­ti, kiek ga­lė­tų už­dirb­ti ši­to­je si­tu­a­ci­jo­je vals­ty­bė?

D. KREIVYS (TS-LKDF). Pir­miau­sia vals­ty­bė auk­cio­ne gaus pi­ni­gų už lei­di­mą sta­ty­ti ir pa­pil­do­mai ta­da įmo­nė mo­kės už… Pa­ti at­liks vi­sus jū­ros dug­no, vė­jo grei­čio ir vi­sus ki­tus ty­ri­mus, ką mes da­bar at­lie­ka­me dėl pir­mo par­ko, taip pat tu­rės mo­kė­ti už dis­ba­lan­są. Aš ne­ga­liu pa­sa­ky­ti, kiek Lie­tu­vo­je bus, bet mes ži­no­me, kad ne­ma­žai auk­cio­nų da­bar to­kia for­ma vyk­dė Olan­di­ja, Vo­kie­ti­ja, Da­ni­ja, Jung­ti­nės Ame­ri­kos Vals­ti­jos, tai mo­kė­ji­mai bu­vo šim­tais mi­li­jo­nų.

PIRMININKAS. Klau­sia K. Vil­kaus­kas.

K. VILKAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas mi­nist­re, ar tik­rai esa­te pa­si­ruo­šę to­kiems kon­kur­sams, nes vis tiek yra ir tech­ni­nė spe­ci­fi­ka­ci­ja, ir eks­per­tai tu­ri bū­ti pa­si­ruo­šę, nes tai yra nau­jas pro­jek­tas? Jūs mi­nė­jo­te, kad ki­to­se ša­ly­se yra to­kių pa­vyz­džių. Tik­rai tu­ri bū­ti la­bai pro­fe­sio­na­li su­bur­ta eks­per­tų ko­mi­si­ja. Kas vyk­dys at­ran­ką? Aš gal­būt šiek tiek ne­įsi­skai­čiau. Ar čia jū­sų mi­nis­te­ri­ja vyk­dys, ar VERTʼas?

D. KREIVYS (TS-LKDF). VERTʼas.

K. VILKAUSKAS (LSDPF). VERTʼas vyk­dys. Tai tuo la­biau. Iš tik­rų­jų tu­rė­tų bū­ti la­bai…

Dar vie­nas da­ly­kas, kas yra svar­bu, tai yra su­tar­ty­se nu­ma­ty­ti bū­tent ati­tin­ka­mą prie­žiū­rą, nes tai yra ga­na im­lus ob­jek­tas, jam įta­ką ga­li da­ry­ti ir įvai­rios gam­ti­nės są­ly­gos. Dėl to la­bai įver­tin­ti vi­sus da­ly­kus, kad ne­bū­tų taip, kaip su „Per­lu“ per elek­tros rin­kos li­be­ra­li­za­vi­mą, kad at­ei­tų tik­rai rim­tos įmo­nės. Ačiū.

D. KREIVYS (TS-LKDF). Tik­rai at­eis rim­tos įmo­nės. Mes kvie­si­me at­ei­ti tų įmo­nių kuo dau­giau, kad kon­kur­sas bū­tų kuo rim­tes­nis, nes tik­rai ti­ki­mės į vals­ty­bės biu­dže­tą gau­ti ne­ma­žai pa­ja­mų. Kon­kur­są vyk­dys VERTʼas. Vėl­gi, kaip mi­nė­jau, mes ne­sa­me pir­mie­ji, ku­rie vyk­do to­kio ti­po auk­cio­nus. Yra daug ša­lių, ku­rios jau vyk­dė. Tik­rai tos pa­tir­ties re­gu­lia­to­rius pa­si­sems iš ki­tų ša­lių re­gu­lia­to­rių. Aš ma­nau, kad kon­kur­sas tik­rai įvyks skaid­riai, efek­ty­viai ir tas lė­šas, ku­rias pla­nuo­ja­me gau­ti, tik­rai gau­si­me. Taip pat gau­si­me ga­li­my­bę pa­si­sta­ty­ti šį par­ką net­gi grei­čiau nei tą par­ką, ku­rį mes esa­me pa­tvir­ti­nę, nes anuo at­ve­ju mes vi­sus ty­ri­mus da­ro­me pa­tys mi­nis­te­ri­jo­je. Tai ir jū­ros dug­ną, vė­jo grei­čius, skai­čiuo­ja­me ir paukš­čius, ir ki­tus da­ly­kus. Čia tu­rė­tų bū­ti vis­kas daug grei­čiau ir efek­ty­viau.

PIRMININKAS. Ačiū mi­nist­rui. Nu­ma­ty­tas lai­kas bai­gė­si. Dėl bal­sa­vi­mo mo­ty­vų A. Skar­džius – už.

A. SKARDŽIUS (DPF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Iš­ties il­gai lauk­tas pro­jek­tas. Ku­rie dir­bo prie At­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo, pri­si­me­na, kad 2011 me­tais pri­im­tas At­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių ener­ge­ti­kos įsta­ty­mas reg­la­men­ta­vo, kad Vy­riau­sy­bė iki 2013 me­tų tu­rė­jo pa­reng­ti tvar­kas, kaip pa­si­nau­do­ti Bal­ti­jos jū­ros te­ri­to­ri­ja vė­jo jė­gai­nių par­ko sta­ty­bai. Ta­čiau vals­ty­bi­nis mo­no­po­li­nin­kas, tuo me­tu „Lie­tu­vos ener­gi­ja“, pa­si­telk­da­ma įvai­rias, taip pat ir ne­tei­sė­tas prie­mo­nes, da­rė spau­di­mą par­la­men­tui, par­la­men­to na­riams, kad ji­sai, o ne kas nors ki­tas ga­lė­tų da­ly­vau­ti pir­ma­me jū­ros vė­jo par­ko kon­kur­se.

Man la­bai keis­tai at­ro­do da­bar­ti­nė si­tu­a­ci­ja, kad vals­ty­bi­nis ener­ge­ti­kos mo­no­po­li­nin­kas 2023 me­tais da­ly­vaus kon­kur­se, pa­si­tel­kęs už­sie­nio part­ne­rį, jam ati­da­vęs 50 % nau­dos, ir dar ne­aiš­ku, kaip ten bus su 15 me­tų pa­ra­mos lai­ko­tar­piu iš mo­kes­čių mo­kė­to­jų ki­še­nės. Štai aš ma­tau to­kią dvi­gu­bą si­tu­a­ci­ją.

Da­bar jau kal­ba­me, kad SPAVʼą ir PAV’ą tu­rės pa­si­da­ry­ti pa­tys in­ves­tuo­to­jai. Taip, jie da­ro vi­sa­me pa­sau­ly­je, bet bū­tent dėl to, kad Vy­riau­sy­bė su­tei­kia tą ga­li­my­bę, aš ne­sa­kau, kad ši Vy­riau­sy­bė, bet ku­ri 2013 me­tais tu­rė­jo skelb­ti kon­kur­są, su­tei­kė tei­sę ap­lenk­ti bū­tent šio­je vie­to­je, kad pa­ti Vy­riau­sy­bė pa­da­ro ty­ri­mus, o tik ta­da skel­bia kon­kur­są, aš ma­tau čia to­kį ne­są­ži­nin­gą žai­di­mą. Duok Die­ve, kad tik ne­už­krau­tų di­de­lės naš­tos mū­sų pi­lie­čiams ta pa­ra­ma.

PIRMININKAS. Ačiū. Dėl mo­ty­vų prieš – V. Val­kiū­nas.

V. VALKIŪNAS (DPF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke Ju­liau. Ne­įti­ki­no mi­nist­ro pa­si­sa­ky­mai, at­sa­ky­mai į klau­si­mus, nes kai­na – 75 eu­rai už ki­lo­vat­va­lan­dę šiuo mo­men­tu yra per di­de­lė. Šios die­nos eko­no­mi­nė kai­na yra maž­daug 40 eu­rų už ki­lo­vat­va­lan­dę. Čia da­bar yra po­li­ti­nė kai­na. Mes ne­ga­li­me da­bar iš­ei­ti iš to, ko­kia bus po­li­ti­nė kai­na. Aš ma­nau, vals­ty­bė tu­ri už­si­im­ti šiuo pro­jek­tu ir nė­ra rei­ka­lo kvies­ti pri­va­tų in­ves­tuo­to­ją pa­si­nau­do­ti šiuo biz­niu, nes vals­ty­bė ga­li ir su­ge­ba ir pa­ti. Kaip ro­do „Ig­ni­tis“ ir ki­tos pri­va­ti­za­ci­jos ar ak­ci­jų ati­da­vi­mas, ki­tai Vy­riau­sy­bei, ku­ri bus 2024 me­tais, rei­kės tai­sy­ti, ra­di­ka­liai tai­sy­ti klai­das, ku­rių da­bar pri­da­rys val­dan­tie­ji.

Aš ne­no­riu da­ly­vau­ti ir gy­ven­ti su šia klai­da, nes ne­ati­tin­ka tų re­a­li­jų ir da­bar yra emo­ci­jos. Rei­kia atauš­ti nuo tų emo­ci­jų. Vals­ty­bė, jei­gu už­si­i­ma, tų 30 ki­lo­met­rų nuo kran­to sta­ty­bą te­gul pro­jek­tuo­ja. Kai į šiuos mo­no­po­li­nius rei­ka­lus įsi­ki­ša pri­va­tus, pas­kui skau­džiai at­si­lie­pia var­to­to­jui, pa­pras­tam žmo­gui ir ver­slo įmo­nėms. Vie­ni iš­loš, ki­ti pra­loš.

PIRMININKAS. Ačiū, nuo­mo­nės iš­sa­ky­tos. Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas… Ka­dan­gi nė­ra pra­ne­šė­jo dėl At­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių įsta­ty­mo pro­jek­to, šio klau­si­mo pa­tei­ki­mo ne­bus.

 

20.00 val.

Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so pa­pil­dy­mo 2291 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2225(2) (svars­ty­mas)

 

Re­zer­vi­nis 1 klau­si­mas – Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so pa­pil­dy­mo 2291 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2225(2). Pra­ne­šė­jas – S. Šed­ba­ras, pa­grin­di­nio Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, pa­tei­ki­mas bu­vo prieš ke­le­tą die­nų, jei­gu pa­me­na­te. Mes no­ri­me kar­tu su teis­mų pa­ke­tu pri­im­ti pa­na­šų į Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so pa­pil­dy­mą, kad ir bau­džia­mo­jo pro­ce­so me­tu ga­lė­tų apy­gar­dos, Ape­lia­ci­nio teis­mo pir­mi­nin­kai pa­skirs­ty­ti by­las, kai vie­na­me teis­me yra di­de­lis krū­vis, o ki­ta­me krū­vio nė­ra. Ko­mi­te­tas šį pro­jek­tą svars­tė lap­kri­čio 16 die­ną. Vi­siems de­vy­niems ko­mi­te­to na­riams bal­sa­vus už, jam bu­vo pri­tar­ta.

PIRMININKAS. Ačiū. Dėl mo­ty­vų nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti.

 

20.01 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 1999 m. lap­kri­čio 11 d. nu­ta­ri­mo Nr. VIII-1408 „Dėl Sei­mo Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­jos nuo­sta­tų pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2174(2) (svars­ty­mas)

 

Re­zer­vi­nis 2 klau­si­mas, pas­ku­ti­nis, – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 1999 m. lap­kri­čio 11 d. nu­ta­ri­mo „Dėl Sei­mo Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­jos nuo­sta­tų pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2174(2). Svars­ty­mo sta­di­ja. Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­to iš­va­dą pra­šom pri­sta­ty­ti ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką T. V. Ras­ke­vi­čių. Ko­le­gos, po to pra­si­dės bal­sa­vi­mas.

T. V. RASKEVIČIUS (LF). Pa­grin­di­nis Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas įsta­ty­mo pro­jek­tą svars­tė šių me­tų lap­kri­čio 16 die­nos po­sė­dy­je. Ko­mi­te­te bu­vo pri­tar­ta ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui, at­si­žvel­giant į Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bą, jai ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Toks ko­mi­te­to spren­di­mas pri­im­tas ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Ačiū. Dėl bal­sa­vi­mo mo­ty­vų nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti. Ko­le­gos, ga­li­me pra­dė­ti bal­sa­vi­mą. Bal­suo­ja­me nuo pas­ku­ti­nio pro­jek­to, kad pas­kui ne­pa­mirš­tu­me. Tai yra Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Sei­mo Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­jos nuo­sta­tų pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2174(2). Svars­ty­mo sta­di­ja. Bal­suo­ja­me.

Už­si­re­gist­ra­vo 85, bal­sa­vo 85 Sei­mo na­riai: už – 85, prieš nė­ra, su­si­lai­kiu­sių nė­ra. Po svars­ty­mo pro­jek­tui pri­tar­ta.

 

20.03 val.

Žmo­gaus au­di­nių, ląs­te­lių, or­ga­nų do­no­rys­tės ir transp­lan­ta­ci­jos įsta­ty­mo Nr. I-1626 7 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1874, As­mens ta­pa­ty­bės kor­te­lės ir pa­so įsta­ty­mo Nr. XII-1519 6 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1875, Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo Nr. VIII-2043 22 straips­nio pa­kei­ti­mo įstaty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1876 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Ko­le­gos, grįž­ta­me į pra­džią. Žmo­gaus au­di­nių, ląs­te­lių, or­ga­nų do­no­rys­tės ir transp­lan­ta­ci­jos įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1874 ir ly­di­mie­ji As­mens ta­pa­ty­bės kor­te­lės ir pa­so įsta­ty­mo pro­jek­tas bei Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo pro­jek­tas. Pa­tei­ki­mo sta­di­ja. Bal­suo­ja­me.

Už­si­re­gist­ra­vo 87, bal­sa­vo 87 Sei­mo na­riai: už – 41, prieš – 9, su­si­lai­kė 37. Pro­jek­tui ne­pri­tar­ta. Ko­le­gos, tu­ri­me ap­si­spręs­ti, ką to­liau da­ry­ti su šiais pro­jek­tais. Bal­suo­ja­me al­ter­na­ty­viai. Už bal­suo­jame – grą­žin­ti ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti, prieš – at­mes­ti.

Už­si­re­gist­ra­vo 87, bal­sa­vo 87: už – 45, prieš – 42. Grą­žin­ta ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti.

 

20.05 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Vals­ty­bi­nės lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­jos“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2261 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Ki­tas pro­jek­tas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Vals­ty­bi­nės lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­jos“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2261. Pa­tei­ki­mo sta­di­ja. Bal­suo­ja­me.

Už­si­re­gist­ra­vo 88, bal­sa­vo 87: už – 60, prieš – 14, su­si­lai­kė 13. Pro­jek­tui pri­tar­ta. Kaip pa­grin­di­nis siū­lo­mas Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas. Siū­lo­ma svars­ty­ti lap­kri­čio 24 die­ną. Ga­li­ma pri­tar­ti dėl ko­mi­te­to ir svars­ty­mo da­tos? Ne­gir­džiu prieš­ta­rau­jan­čių. Pri­tar­ta.

 

20.06 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Vals­ty­bi­nės lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko at­lei­di­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2259 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Vals­ty­bi­nės lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko at­lei­di­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2259. Pa­tei­ki­mo sta­di­ja. Bal­suo­ja­me.

Už­si­re­gist­ra­vo 86, bal­sa­vo 85: už – 54, prieš – 20, su­si­lai­kė 11. Pro­jek­tui pri­tar­ta. Siū­lo­mas ko­mi­te­tas – Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas. Siū­lo­ma svars­ty­ti lap­kri­čio 24 die­ną. Ne­gir­džiu prieš­ta­rau­jan­čių, pri­tar­ta.

 

20.08 val.

Ci­vi­li­nės sau­gos įsta­ty­mo Nr. VIII-971 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1819(2)ES VK, Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 526 ir 589 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Ko­dek­so pa­pil­dy­mo 5261 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1820(2), Bran­duo­li­nės ener­gi­jos įsta­ty­mo Nr. I-1613 38, 39 straips­nių pa­kei­ti­mo ir 8 straips­nio pri­pa­ži­ni­mo nete­ku­siu ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1821(2), Dar­bo ko­dek­so 3 straips­nio pakei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1822(2), Gam­ti­nių du­jų įsta­ty­mo Nr. VIII-1973 2, 45, 46, 57 ir 62 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1823(2), Energetikos įsta­ty­mo Nr. IX-884 2, 5, 6, 13 ir 33 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1824(2), Kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos or­ga­ni­za­vi­mo ir ka­ro tar­ny­bos įsta­ty­mo Nr. VIII-723 2, 18 ir 42 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1825(2), Kari­nės jė­gos nau­do­ji­mo sta­tu­to 2 ir 13 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1826(2), Naf­tos pro­duk­tų ir naf­tos vals­ty­bės at­sar­gų įsta­ty­mo Nr. IX-986 2 ir 17 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1827(2), Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo pagrin­dų įsta­ty­mo Nr. VIII-49 prie­dė­lio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1828(2), Ne­pa­pras­to­sios pa­dė­ties įsta­ty­mo Nr. IX-938 2, 3, 6, 7, 12, 13, 14, 16, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 29 ir 31 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1829(2), Vals­ty­bės rezervo įsta­ty­mo Nr. VIII-1908 2, 3, 4 ir 13 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1831(2), Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo Nr. VIII-1316 1 prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1832(2), Vy­riau­sy­bės įsta­ty­mo Nr. I-464 22, 23, 37 ir 441 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 201 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1833(2), Žmo­nių už­kre­čia­mų­jų li­gų pro­fi­lak­ti­kos ir kon­tro­lės įsta­ty­mo Nr. I-1553 21 straips­nio pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 181 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1834(2) (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Ki­tas pro­jek­tas – tai­gi jau at­ei­na kom­plek­si­nio Ci­vi­li­nės sau­gos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIVP-1819(2) lai­kas. Svars­ty­mo tę­si­nys. Kvie­čiu ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką, dėl šio pro­jek­to yra pa­siū­ly­mų.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Mes ei­si­me pa­straips­niui?

PIRMININKAS. Pra­dė­ki­te nuo pa­siū­ly­mų.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Pir­mas yra Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to pa­siū­ly­mas, aš gal tik trum­pai apie tai, kad…

PIRMININKAS. Gal pa­pra­šy­si­me ko­mi­te­to pra­ne­šė­jo. Tur­būt ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas. At­si­pra­šau, R. Ta­ma­šu­nie­nė pri­sta­tys ko­mi­te­to pa­siū­ly­mą. Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to pa­siū­ly­mas. Pra­šom pri­sta­ty­ti.

R. TAMAŠUNIENĖ (LRF). Ko­mi­te­tas siū­lo įtvir­tin­ti ir ypa­tin­go įvy­kio api­brėž­tį, ka­dan­gi eks­tre­ma­lu­sis įvy­kis yra pa­gal kri­te­ri­jus api­brė­žia­mas ir tie kri­te­ri­jai yra iš­ma­tuo­ja­mi dy­džiai, to­dėl ma­no­me, kad tiks­lin­ga įvar­din­ti, kad ypa­tin­gas įvy­kis – tai įvy­kio ir eks­tre­ma­lio­jo įvy­kio kri­te­ri­jų ne­ati­tin­kan­tis stai­gus įvy­kis, ne­ti­kė­tai su­si­da­riu­sios ap­lin­ky­bės ir taip to­liau, ir taip to­liau, kad bū­tų aiš­kiau, kas tai yra tas ypa­tin­gas įvy­kis. Pra­šo­me pri­tar­ti.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). La­bai ačiū. Mes, ypač gerb­da­mi ko­mi­te­to idė­ją, vis dėl­to pa­da­rė­me tru­pu­tį ki­taip. Mes at­si­žvel­gė­me ki­tu bū­du, la­biau iš­ryš­ki­no­me ypa­tin­go įvy­kio skir­tu­mą nuo ki­tų įvy­kių, pa­tiks­lin­da­mi kri­zės są­vo­kos api­brė­ži­mą. Mes taip la­bai ap­gai­les­tau­da­mi vis dėl­to siū­lo­me ne­pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Dėl pa­siū­ly­mo mo­ty­vų nė­ra. Ko­le­gos, bal­suo­ja­me dėl Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to pa­siū­ly­mo dėl 2 straips­nio 16 da­lies.

PIRMININKAS. Ačiū. Už­si­re­gist­ra­vo 91, bal­sa­vo 91: už – 32, prieš – 23, su­si­lai­kė 36. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

Ki­tas pa­siū­ly­mas yra Sei­mo na­rio L. Kas­čiū­no dėl 7 straips­nio. Ga­li­me…

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Ar yra 10 pri­ta­rian­čių Sei­mo na­rių, kad pri­sta­ty­tų? Tai pra­šom.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Tai pa­lau­ki­te, tai­gi ko­mi­te­tas pri­ta­rė.

PIRMININKAS. Pri­sta­ty­ki­te siū­ly­mą.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Čia yra pa­tiks­li­ni­mas, su­si­jęs su ko­mi­te­to pa­siū­ly­mu pa­pil­dy­ti 42 straips­nį nau­ja 9 da­li­mi, sie­kiant aiš­kiau iš­dės­ty­ti sub­jek­tų įga­lio­ji­mus per­ei­nant iš eks­tre­ma­lio­sios si­tu­a­ci­jos val­dy­mo į kri­zės val­dy­mą.

PIRMININKAS. Dėl 7 straips­nio, ko­le­ga?

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Taip.

PIRMININKAS. 7 straips­nio 3 punk­tas.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Taip, sa­vo ini­cia­ty­va ar­ba Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to pa­siū­ly­mu…

PIRMININKAS. Ne, tai čia yra jau dėl da­bar vei­kian­čio straips­nio, jūs siū­lo­te iš­brauk­ti 2 da­lį.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Taip, ir pa­aiš­ki­nu ko­dėl. Mes siū­lo­me iš­brauk­ti tei­gi­nį „ir ski­ria už kri­zės val­dy­mą at­sa­kin­gą mi­nis­te­ri­ją ar ki­tą vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­ją ar įstai­gą, ku­ri kar­tu su Na­cio­na­li­niu kri­zės val­dy­mo cen­tru pa­gal kom­pe­ten­ci­ją ima­si kri­zės val­dy­mo veiks­mų“. Tą mes da­ro­me, mes tiks­li­na­me, nes sie­kia­me aiš­kiau iš­dės­ty­ti sub­jek­tų įga­lio­ji­mus per­ei­nant iš eks­tre­ma­lio­sios si­tu­a­ci­jos val­dy­mo į kri­zės val­dy­mą.

PIRMININKAS. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Pri­ta­rė vien­bal­siai.

PIRMININKAS. Ko­le­gos, ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Nė­ra prieš­ta­rau­jan­čių, pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

Dėl 8 straips­nio 5 punk­to yra taip pat L. Kas­čiū­no pa­siū­ly­mas. Pra­šau.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Taip pat pa­tiks­li­ni­mas, su­si­jęs su jau ma­no mi­nė­tu ko­mi­te­to pa­siū­ly­mu pa­pil­dy­ti 42 straips­nį nau­ja 9 da­li­mi. Už – 9, prieš ne­bu­vo.

PIRMININKAS. Ko­le­gos, ar yra prieš­ta­rau­jan­čių, kad pri­tar­tu­me ben­dru su­ta­ri­mu? Ne, ne­pri­eš­ta­rau­ja, pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu. Ki­tas pa­siū­ly­mas.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Dėl 9 straips­nio pa­na­šus pa­tiks­li­ni­mas kaip ir prieš tai mi­nė­ti.

PIRMININKAS. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė?

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Pri­tar­ti, vien­bal­siai.

PIRMININKAS. Ko­le­gos, ko­kie siū­ly­mai? Prieš­ta­rau­jan­čių nė­ra, ga­li­me pri­tar­ti? Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu. Ar dėl 17 straips­nio yra pa­siū­ly­mas? Taip pat L. Kas­čiū­no.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Pa­na­šus pa­tiks­li­ni­mas kaip ir dėl prieš tai mi­nė­tų.

PIRMININKAS. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė?

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Ga­li­me pri­tar­ti? Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu. 32 straips­nis.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių…

PIRMININKAS. Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to siū­ly­mas. Pra­šom. R. Ta­ma­šu­nie­nė. Dėl 32 straips­nio 2 da­lies, 1 da­lies, po to bus 2.

R. TAMAŠUNIENĖ (LRF). Mes tei­kė­me dėl 32 straips­nio 2 da­lies. Tik­riau­siai po jū­sų pa­kei­ti­mo pa­si­kei­tė nu­me­ra­ci­ja. Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas at­krei­pė dė­me­sį, kad ki­tuo­se įsta­ty­mo pro­jek­to straips­niuo­se nu­sta­tant vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių ins­ti­tu­ci­jų, įstai­gų ir ki­tų įstai­gų, ūkio sub­jek­tų ir veik­los vyk­dy­to­jų pa­rei­gas jau yra nu­ro­dy­ta, kad kei­čia­si in­for­ma­ci­ja, tei­kia pra­ne­ši­mus apie įvy­kį ar­ba eks­tre­ma­lų įvy­kį, ypa­tin­gą įvy­kį, eks­tre­ma­li­ą­ją si­tu­a­ci­ją ar kri­zę, tvar­ką… Tai, kad Vy­riau­sy­bė nu­sta­to pra­ne­ši­mo ir kei­ti­mo­si in­for­ma­ci­ja apie įvy­kį ir taip to­liau… yra šio įsta­ty­mo pro­jek­to 7 straips­nio 14 punk­te. To­dėl siū­lo­me čia iš­brauk­ti 2 da­lį ir jos at­si­sa­ky­ti kaip per­tek­li­nės da­lies.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­ma Ri­ta. Vėl­gi ap­gai­les­tau­da­mas tu­riu pa­sa­ky­ti, kad mes tru­pu­tė­lį pa­da­rė­me ki­taip, tai yra ne­pri­ta­rė­me jū­sų ši­tam pa­siū­ly­mui, nes per svars­ty­mą ko­mi­te­te bu­vo nu­spręs­ta, kad in­for­ma­ci­jos tei­ki­mas Na­cio­na­li­niam kri­zių val­dy­mo cen­trui yra svar­bus vi­so kri­zių val­dy­mo mo­de­lio ele­men­tas ir tai tu­rė­tų bū­ti da­ro­ma or­ga­ni­zuo­tai pa­gal vie­ną for­ma­tą. To­dėl šiuo at­ve­ju kei­ti­mo­si in­for­ma­ci­ja tvar­ka tu­rė­tų bū­ti tvir­ti­na­ma Vy­riau­sy­bės. Vis dėl­to mes ne­pri­ta­rė­me ir­gi ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Ačiū. Ko­mi­te­to iš­va­da ne­pri­tar­ti. Ko­le­gos, dėl mo­ty­vų nė­ra no­rin­čių? Bal­suo­ja­me. Kas už tai, kad pri­tar­tu­me Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to siū­ly­mui dėl 32 straips­nio 2 da­lies iš­brau­ki­mo?

Už­si­re­gist­ra­vo 89, bal­sa­vo 89: 34 – už, 16 – prieš, 39 su­si­lai­kė. Siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

Ko­le­gos, taip pat dėl 32 straips­nio bu­vo Sei­mo na­rių L. Ku­ku­rai­čio, T. To­mi­li­no pa­siū­ly­mų, bet jie pa­teik­ti pa­vė­luo­tai ir eis į pri­ėmi­mą.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Mes iš tik­rų­jų taip jau gerb­da­mi sa­vo ko­le­gas net ir ne­pai­sy­da­mi to, kad jie ne­bu­vo pa­teik­ti lai­ku, ap­svars­tė­me ko­mi­te­te tuos pa­siū­ly­mus ir jiems vėl­gi vien­bal­siai ne­pri­ta­rė­me, nes mes ma­no­me, kad eks­tre­ma­lio­ji si­tu­a­ci­ja vis tik­tai yra Vy­riau­sy­bės rei­ka­las, o ne­pa­pras­to­ji – tai jau yra Sei­mo rei­ka­las.

PIRMININKAS. Ko­le­gos, mes jo da­bar ne­svars­ty­si­me.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Ge­rai. (Juo­kas sa­lė­je) Lauk­si­me jū­sų, ger­bia­mas To­mai…

PIRMININKAS. Pri­ėmi­mo sta­di­jo­je.

Ki­tas pa­siū­ly­mas yra dėl 42 straips­nio Sei­mo na­rio L. Kas­čiū­no.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Tai­gi pa­na­šus, ana­lo­giš­kas pa­tiks­li­ni­mas, kaip ir anks­tes­ni prieš tai mi­nė­ti, skir­tas aiš­kiau api­brėž­ti kom­pe­ten­ci­jas pri­imant spren­di­mus dėl kri­zės val­dy­mo. Už – 9, prieš – 0.

PIRMININKAS. Ko­le­gos, ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti? Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

Ant­ras pa­siū­ly­mas dėl 3 da­lies.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Taip, dar vie­nas ana­lo­giš­kas pa­tiks­li­ni­mas. Vi­si jam pri­ta­rė ko­mi­te­te.

PIRMININKAS. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

Dar vie­nas pa­siū­ly­mas yra dėl 6 da­lies, tiks­liau, dėl 7 da­lies.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Taip, mes siū­lo­me iš­dės­ty­ti 42 straips­nio 9 da­lį taip: vals­ty­bės ope­ra­ci­jų va­do­vas ir mi­nist­ras…

PIRMININKAS. 7 da­lis.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Taip. …ku­riam pa­ves­to­se val­dy­mo sri­ty­se yra su­si­da­riu­si ar pa­skelb­ta vals­ty­bės ly­gio eks­tre­ma­lio­ji si­tu­a­ci­ja, kri­zės, ki­lu­sios dėl sa­vi­val­dy­bės ly­gio eks­tre­ma­lio­sios si­tu­a­ci­jos, val­dy­mo lai­ko­tar­piu pri­ima­mus spren­di­mus de­ri­na su Na­cio­na­li­niu kri­zių val­dy­mo cen­tru. Tai­gi, ki­taip ta­riant, už­tik­ri­na­me ši­tuo re­gu­lia­vi­mu dar tiks­les­nį kom­pe­ten­ci­jų ir vaid­me­nų pa­si­da­li­ni­mą. Vi­si pri­ta­rė. Už – 9.

PIRMININKAS. Ko­le­ga, jūs pri­sta­tė­te siū­ly­mo 9 da­lį, o 7…

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Tai yra la­bai tech­ni­nis – iš tik­rų­jų tik­tai pa­tiks­lin­ti Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ko­mi­si­jos įga­lio­ji­mus.

PIRMININKAS. Kas už tai, kad pri­tar­tu­me? Nė­ra prieš­ta­rau­jan­čių? Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu dėl 7 da­lies siū­ly­mo. Dėl 9 da­lies siū­ly­mo.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Jau pri­sta­čiau.

PIRMININKAS. Yra jau pri­sta­ty­tas.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Vi­si už.

PIRMININKAS. Yra prieš­ta­rau­jan­čių? Nė­ra. Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

Dar yra 48 straips­nio Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to dėl įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mo ir įgy­ven­di­ni­mo tai­ky­mo.

R. TAMAŠUNIENĖ (LRF). Taip, ši­ta nuo­sta­ta iš tik­rų­jų yra la­bai svar­bi. Ana­lo­giš­ka nuo­sta­ta įtvir­tin­ta ga­lio­jan­čia­me Ci­vi­li­nės sau­gos įsta­ty­me ir pa­kan­ka­mai ge­rai vei­kia. Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas ir Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­ja at­krei­pia dė­me­sį, kad sa­vi­val­dy­bių ri­zi­kos ir eks­tre­ma­lių­jų įvy­kių su­kel­tos pa­sek­mės…

PIRMININKAS. At­si­pra­šau, ko­le­ge, tru­pu­tį per­šo­ko­me. Dėl 48 straips­nio jū­sų pa­siū­ly­mas.

R. TAMAŠUNIENĖ (LRF). Taip, ge­rai.

PIRMININKAS. Jūs jį pri­sta­to­te? Taip, pra­šau.

R. TAMAŠUNIENĖ (LRF). …ir pa­sek­mės skir­sis pri­klau­so­mai nuo sa­vi­val­dy­bės ir ge­og­ra­fi­nės pa­dė­ties, taip pat te­ri­to­ri­jo­je vei­kian­čių pa­vo­jin­gų ob­jek­tų veik­los po­bū­džio. To­dėl nu­sta­ty­ti vi­sais at­ve­jais vie­no­dą iš­lai­dų at­ly­gi­ni­mo dy­džio pro­por­ci­ją, ne­įver­ti­nus kiek­vie­nos kon­kre­čios si­tu­a­ci­jos, sa­vi­val­dy­bei tek­tų ne­pro­por­cin­gai di­de­lė naš­ta ir ji bū­tų ne­pa­jė­gi jos pa­kel­ti daž­nu at­ve­ju lik­vi­duo­jant eks­tre­ma­lių­jų si­tu­a­ci­jų pa­da­ri­nius.

To­dėl at­si­žvelg­da­mi į tai siū­lo­me at­si­sa­ky­ti įsta­ty­mi­nės nuo­sta­tos dėl iš­lai­dų at­ly­gi­ni­mo dy­džių pro­por­ci­jų ir nu­ma­ty­ti, kad iš­lai­dos kom­pen­suo­ja­mos Vy­riau­sy­bės nu­sta­ty­ta tvar­ka. La­bai pra­šo­me pri­tar­ti Sei­mo na­rių, nes tai sa­vi­val­dy­bių pa­da­ri­nių lik­vi­da­vi­mas – bran­giai kai­nuo­jan­tis pro­ce­sas, žiū­rint, koks bu­vo įvy­kis.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Ger­bia­ma Ri­ta, la­bai gerb­da­mi jū­sų ko­mi­te­to va­lią ir gerb­da­mi mū­sų sa­vi­val­dy­bes, vis dėl­to mes ne­su­ti­ko­me su jū­sų siū­lo­ma for­mu­luo­te, ta­čiau ko­mi­te­tas pa­siū­lė tru­pu­tė­lį ki­taip, kad bū­tų kom­pen­suo­ja­ma ne ma­žiau kaip 70 %. Tai yra pri­dė­jo žo­džius „ne ma­žiau“. Siū­lo­me šiam kom­pro­mi­sui pri­tar­ti, va­di­na­si, ne­pri­tar­ti VVSK pa­siū­ly­mui.

PIRMININKAS. Ko­le­gos, bal­suo­ja­me dėl Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to siū­ly­mo dėl 48 straips­nio.

Už­si­re­gist­ra­vo 90, bal­sa­vo 90: už – 36, prieš – 10, su­si­lai­kė 44. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

Ir pas­ku­ti­nis Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to pa­siū­ly­mas dėl 2 straips­nio – „Įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mas, įgy­ven­di­ni­mas ir tai­ky­mas“. Pra­šom. R. Ta­ma­šu­nie­nė.

R. TAMAŠUNIENĖ (LRF). Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja, pa­ren­gu­si nau­ją įsta­ty­mą, vi­sai ne­at­si­žvel­gė į tai, kad Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mas pa­si­kei­tęs, me­ras įgau­na ki­tų įga­lio­ji­mų, su ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi pa­si­da­li­ja pa­rei­go­mis. Taip pat yra ir ci­vi­li­nės sau­gos sri­ty­je. To­dėl ko­mi­te­tas siū­lo nuo 2 iki net 19 da­lies – mes pa­ve­da­me veik­ti tiek me­rui, tiek ad­mi­nist­raci­jos di­rek­to­riui, su­skirs­to­me jų, sa­ky­ki­me, veik­los lau­ką: pre­ven­ci­ja, pa­si­ren­gi­mas, ri­zi­kų val­dy­mas ir, be abe­jo, įvy­kus eks­tre­ma­lia­jai si­tu­a­ci­jai, jų tar­pu­sa­vio są­vei­ka ir vi­sų rei­ka­lin­gų da­ly­kų or­ga­ni­za­vi­mas. Aš čia pla­čiai ne­pri­sta­ty­siu, bet yra pa­teik­ta 18 da­lių bū­tent Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tui įver­tin­ti, kad tos tvar­kos trū­ko.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Ačiū, mie­la Ri­ta, už tą la­bai svar­bų jū­sų ko­mi­te­to spren­di­mą. For­mu­luo­ja­me: iš es­mės at­si­žvelg­ti, tai iš es­mės pri­tar­ti. Ka­dan­gi iš tie­sų yra daug nuo­sta­tų, su­si­ju­sių su Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mu, įsi­ga­lio­ju­siu ba­lan­džio 1 die­ną, o šis pro­jek­tas įsi­ga­lio­ja nuo sau­sio 1 die­nos, to­dėl at­ski­rai nu­ro­dė­me kai ku­rias įsi­ga­lio­ju­sias nuo­sta­tas ir tam tik­rus… na, su­ba­lan­sa­vo­me vi­sa tai. Iš es­mės mes tam pri­ta­ria­me. Net ne­ži­nau, ar rei­kia bal­suo­ti, bet iš es­mės pri­ta­ria­me.

PIRMININKAS. Ar su­tin­ka Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas su pa­grin­di­nio ko­mi­te­to nuo­mo­ne?

R. TAMAŠUNIENĖ (LRF). Taip, bet tik­rai rei­kia įver­tin­ti sa­vi­val­dy­bių pa­teik­tą nuo­mo­nę, nes jiems at­lik­ti rei­kės…

PIRMININKAS. At­ski­rai ne­rei­ka­lau­ja­te bal­suo­ti?

R. TAMAŠUNIENĖ (LRF). Jei­gu at­si­žvelg­ta į tuos mū­sų pa­siū­ly­mus ir su­for­muluo­tus punktus…

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Tik­rai taip, mie­la Ri­ta.

R. TAMAŠUNIENĖ (LRF). …be abe­jo, taip. Bet prieš pri­ėmi­mą to­bu­lin­si­me, jei­gu ma­ty­si­me, kad ne į vi­sus at­si­žvelg­ta.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Tei­sin­gai.

PIRMININKAS. Ačiū. Ačiū ko­mi­te­to pir­mi­nin­kui.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Gal dar vie­nas įsta­ty­mas? Ar ne­la­bai?

PIRMININKAS. Da­bar bal­suo­si­me dėl Ci­vi­li­nės sau­gos įsta­ty­mo.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Ga­liu pa­bū­ti čia?

PIRMININKAS. Dėl mo­ty­vų nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti. Ko­le­gos, bal­suo­ja­me dėl Ci­vi­li­nės sau­gos įsta­ty­mo pro­jek­to. (Bal­sai sa­lė­je) Dėl mo­ty­vų ne­bu­vo už­si­ra­šiu­sių. At­si­pra­šau. Prieš – L. Girs­kie­nė.

L. GIRSKIENĖ (LVŽSF). Esa­me ga­vę raš­tų, kad ne­bu­vo su Tri­ša­le ta­ry­ba de­rin­ti šie pro­jek­tai. Ma­ne ste­bi­na tai, kad no­ri­ma iš sa­vi­val­dy­bių at­im­ti kai ku­rias funk­ci­jas. Ra­gi­nu ne­pa­lai­ky­ti šio įsta­ty­mo pro­jek­to, nes jis nė­ra iš­dis­ku­tuo­tas.

PIRMININKAS. Už – R. Ta­ma­šu­nie­nė.

R. TAMAŠUNIENĖ (LRF). Už ga­li­ma kal­bė­ti to­dėl, kad vis dėl­to kri­zių val­dy­mas ir ci­vi­li­nė sau­ga yra tik­rai pri­ori­te­ti­nė sri­tis, jai rei­kia pa­pil­do­mo dė­me­sio – trum­pin­ti pri­ėmi­mą, pro­ce­sus, skir­ti di­des­nį val­dy­mą. Kri­zių cen­tras veiks prie Vy­riau­sy­bės, tai tik­rai tu­rė­tų bū­ti efek­ty­ves­nis mo­de­lis, ne­gu ga­lio­jo iki šiol. Bet mes taip pat bal­suo­ti už ga­li­me tik tuo­met, jau bu­vo pir­mi­nin­ko pa­si­ža­dė­ji­mas, kad vis dėl­to šis įsta­ty­mo pro­jek­tas bus ap­tar­tas Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je, nes li­ko ne­ap­tar­tas po pa­tei­ki­mo. Tik­rai ga­vo­me vi­si raš­tus, kad rei­kė­tų to de­ri­ni­mo. Man at­ro­do, kad vis dėl­to mū­sų so­cia­li­nis dia­lo­gas tu­rė­tų įvyk­ti de­mo­kra­tišku bū­du. Pa­si­ti­kė­da­mi, kad vis dėl­to dis­ku­si­ja ir Tri­ša­lės ta­ry­bos de­ry­bos įvyks efek­ty­viai, taip pat vis dėl­to ti­ki­mės, kad bus at­si­žvelg­ta į sa­vi­val­dy­bių po­rei­kį, nes daž­niau­siai vi­sas krū­vis ten­ka bū­tent sa­vi­val­dy­bėms. O kad kri­zės val­dy­mą Lie­tu­vo­je rei­kia stip­rin­ti, tai, be abe­jo, taip.

PIRMININKAS. Pir­ma bal­suo­ja­me, po to per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną. Da­bar no­ri­te? Mi­nist­rė Pir­mi­nin­kė be ei­lės.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Aš vis dėl­to no­rė­čiau, nes man at­ro­do, tai yra svar­bu ži­no­ti iki bal­sa­vi­mo. Ki­tą sa­vai­tę bus Tri­ša­lės ta­ry­bos po­sė­dis, ta­da ši­tie klau­si­mai bus ap­svars­ty­ti. Ka­dan­gi ki­tą sa­vai­tę nė­ra ple­na­ri­nių po­sė­džių, tai į pri­ėmi­mą bus grįž­ta su Tri­ša­lės ta­ry­bos iš­va­da. Ačiū.

PIRMININKAS. Aiš­ku. Da­bar? V. Ba­kas. Pra­šom.

V. BAKAS (DFVL). Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tie­sų no­riu pa­dė­ko­ti prem­je­rei, kad su­re­a­ga­vo, bet dėl mū­sų Sei­mo pa­čios kul­tū­ros. Mes esa­me svars­ty­mo sta­di­jo­je, pro­jek­tas ap­svars­ty­tas, ap­svars­ty­tas ne­įtrau­kus vie­no svar­biau­sių so­cia­li­nių part­ne­rių. Pro­fe­si­nių są­jun­gų kon­fe­de­ra­ci­ja, su­ti­ki­te, yra stam­bi or­ga­ni­za­ci­ja, stam­biau­sia, at­sto­vau­jan­ti dar­buo­to­jams. Ir kas šiuo at­ve­ju, Lau­ry­nai, yra la­bai svar­bu? Kai mes ver­kia­me ar­ba skun­džia­mės, kad ne­vei­kia Ci­vi­li­nės sau­gos įsta­ty­mas, čia daž­nai vi­daus rei­ka­lų mi­nist­rė guo­džia­si, rei­kia pa­sa­ky­ti, kad to­kio po­bū­džio įsta­ty­mai vei­kia ta­da, kai yra už­tik­rin­tas vi­sos vi­suo­me­nės įsi­trau­ki­mas. Jei­gu mes ne­su­ge­bė­jo­me iki svars­ty­mo sta­di­jos iš­klau­sy­ti vi­sų dar­buo­to­jų, tai at­si­pra­šau, bet apie ši­to įsta­ty­mo svars­ty­mo ko­ky­bę šį tą pa­sa­ko. Dar kar­tą dė­ko­ju prem­je­rei ir ti­kiuo­si, tam tik­rai bus skir­ta dė­me­sio.

PIRMININKAS. Ačiū. L. Kas­čiū­nas.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas Vy­tau­tai, tik po­ra pa­tiks­li­ni­mų. Ma­to­te, Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je part­ne­riai pa­tys tu­ri ini­ci­juo­ti įtrau­ki­mą į dar­bo­tvarkę. Ši­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas Vy­riau­sy­bė­je bu­vo ren­gia­mas pu­sę me­tų. Tai mes… Da­bar pa­pa­sa­ko­siu, kaip vis­kas vy­ko. Va­kar ga­vo­me raš­tą. Vi­si, taip? T. To­mi­li­nas 10 va­lan­dą ry­to at­si­sto­jo prie ši­to mik­ro­fo­no ir iš­kė­lė, (…) tą raš­tą. Kas įvy­ko? Šian­dien 14 va­lan­dą ši­tas klau­si­mas bu­vo įtrauk­tas į Tri­ša­lę ta­ry­bą ir jo­je nu­spręs­ta, kad jis bus ap­svars­ty­tas ir iš­va­da bus duo­ta 29 su są­ly­ga, kad tik po ap­svars­ty­mo mes ei­si­me į pri­ėmi­mą. Di­des­nę pa­gar­bą prof­są­jun­goms ir, ger­bia­mas Vy­tau­tai, jums, jū­sų frak­ci­jai, jū­sų idė­joms, at­leis­ki­te, pa­de­monst­ra­vo­me aukš­to ly­gio.

PIRMININKAS. Ačiū. Ko­le­gos, bal­suo­ja­me dėl Ci­vi­li­nės sau­gos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIVP-1819(2). Svars­ty­mas. Bal­suo­ja­me.

Už­si­re­gist­ra­vo 90, bal­sa­vo 90 Sei­mo na­rių: už – 65, prieš – 1, su­si­lai­kė 24. Pro­jek­tui pri­tar­ta po svars­ty­mo.

Ko­le­gos, ma­no toks siū­ly­mas dėl ly­di­mų­jų, pra­de­dant nuo dar­bo­tvarkės 1-12.2 klau­si­mo iki 1-12.13 klau­si­mo im­ti­nai, nuo pro­jek­to Nr. XIVP-1820 iki pro­jek­to Nr. XIVP-1832 im­ti­nai. Siū­lau pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu. Ga­li­me pri­tar­ti? Ačiū, pri­tar­ta.

Da­bar dar­bo­tvarkės 1-12.14 klau­si­mas – Vy­riau­sy­bės įsta­ty­mo 22, 23, 37 ir 441 straips­nių pa­kei­ti­mo ir įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 201 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1833(2). Svars­ty­mas. Dėl jo yra siū­ly­mų. Ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką pra­šau į tri­bū­ną. Dėl 2 straips­nio yra Sei­mo na­rio L. Kas­čiū­no siū­ly­mų. Pra­šom.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Tik­tai du siū­ly­mai iš vi­so. Ka­dan­gi ko­mi­te­tas pri­ta­rė VVSK pa­siū­ly­mui iš­brauk­ti sa­ki­nį „Pri­ima spren­di­mą įsteig­ti Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jos struk­tū­ri­nį pa­da­li­nį, cen­trą“ (tai bu­vo vie­nin­te­lis šio straips­nio pa­pil­dy­mas), tai šia­me straips­ny­je ne­lie­ka jo­kio po­ky­čio, to­dėl jis vi­sas tu­ri bū­ti iš­brauk­tas iš pro­jek­to ir ati­tin­ka­mai pa­keis­tas pro­jek­to pa­va­di­ni­mas. Ki­taip ta­riant, tech­ni­nis.

PIRMININKAS. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

Dėl 5 straips­nio.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Siū­lo­ma, kad įstei­gus Na­cio­na­li­nį kri­zių val­dy­mo cen­trą Vy­riau­sy­bės kanc­le­ris ga­lė­tų tu­rė­ti pa­pil­do­mą pa­va­duo­to­ją, ku­ris ir bū­tų cen­tro va­do­vas. Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu: už – 9.

PIRMININKAS. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė. Ačiū. Nė­ra prieš­ta­rau­jan­čių. Ga­li­me pri­tar­ti? Ačiū, pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu. Dėl mo­ty­vų nė­ra no­rin­čių. Bal­suo­ja­me. Ir kar­tu bal­suo­ja­me dėl Žmo­nių už­kre­čia­mų­jų li­gų pro­fi­lak­ti­kos ir kon­tro­lės įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIVP-1834(2).

Už­si­re­gist­ra­vo 91, bal­sa­vo 91: už – 65, prieš – 2, su­si­lai­kė 24. Po svars­ty­mo pro­jek­tams pri­tar­ta.

 

20.32 val.

Mo­kė­ji­mų įsta­ty­mo Nr. VIII-1370 2, 3, 54, 76 straips­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1927GR (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Ko­le­gos, da­bar yra dar­bo­tvarkės 2-3 klau­si­mas – Mo­kė­ji­mų įsta­ty­mo 2, 3, 54, 76 straip­snių ir prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1927. Tai yra Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to grą­žin­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas.

Dar kar­tą per­skai­tau Sta­tu­to 165 straips­nio 2 da­lį: „Ne vė­liau kaip ki­tą po­sė­džių die­ną Sei­mas bal­sa­vi­mu tu­ri nu­spręs­ti, ar svars­ty­ti grą­žin­tą įsta­ty­mą iš nau­jo, ar lai­ky­ti įsta­ty­mą ne­pri­im­tu.“ Ka­dan­gi Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tas siū­lo lai­ky­ti įsta­ty­mą ne­pri­im­tu, tai bal­suo­ja­me al­ter­na­ty­viai. Kas bal­suo­ja už – tai už Pre­zi­den­to siū­ly­mą lai­ky­ti įsta­ty­mą ne­pri­im­tu, kas bal­suo­ja prieš – už tai, kad svars­ty­tu­me iš nau­jo.

Dėl ve­di­mo tvar­kos A. Ged­vi­las.

A. GEDVILAS (DPF). Po­sė­džio pir­mi­nin­ke, aš no­rė­jau pa­si­tei­rau­ti. Dėl Už­kre­čia­mų­jų li­gų įsta­ty­mo bu­vau už­si­ra­šęs pa­si­sa­ky­ti prieš. Kaip ga­lė­čiau ki­tą kar­tą tai pa­da­ry­ti, kad bū­tų aiš­ku ir kad nebūtų ­at­im­ta tei­sė tai pa­da­ry­ti, ge­rai?

PIRMININKAS. Ačiū, ger­bia­mas ko­le­ga.

Ko­le­gos, bal­suo­ja­me dėl Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to grą­žin­to įsta­ty­mo, tai yra Mo­kė­ji­mų įsta­ty­mo. Mo­ty­vai jau bu­vo iš­sa­ky­ti, lie­ka tik bal­sa­vi­mas. Kar­to­ju, bal­suo­si­me al­ter­na­ty­viai. Kas bal­suos už, bal­suos už Pre­zi­den­to siū­ly­mą lai­ky­ti įsta­ty­mą ne­pri­im­tu, kas bal­suos prieš – už tai, kad svars­ty­tu­me iš nau­jo.

Už­si­re­gist­ra­vo 89, bal­sa­vo 89: už – 70, prieš – 19. Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to ve­to pri­tar­ta. Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo dėl Ge­di­mi­no Sa­ka­laus­ko sky­ri­mo Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos… At­si­pra­šau, dėl ši­to ne­rei­kia.

 

20.35 val.

Pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio įsta­ty­mo Nr. IX-751 71 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1915(2)ES (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio įsta­ty­mo 71 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1915(2). Svars­ty­mo sta­di­ja. Bal­suo­ja­me.

Už­si­re­gist­ra­vo 89, bal­sa­vo 89: už – 65, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 23. Po svars­ty­mo pri­tar­ta.

 

20.36 val.

Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių tur­to val­dy­mo, nau­do­ji­mo ir dis­po­na­vi­mo juo įsta­ty­mo Nr. VIII-729 15, 23 ir 231 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2052(2), Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bės įmo­nių įsta­ty­mo Nr. I-722 10 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2053(2) (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Ki­tas kom­plek­si­nis klau­si­mas – Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių tur­to val­dy­mo, nau­do­ji­mo ir dis­po­na­vi­mo juo įsta­ty­mo ke­le­to straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2052(2) ir Val­s­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bės įmo­nių įsta­ty­mo 10 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2053(2). Svars­ty­mo sta­di­ja. Bal­suo­ja­me.

Už­si­re­gist­ra­vo 87, bal­sa­vo 87: už – 60, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 27. Po svars­ty­mo pro­jek­tams pri­tar­ta.

 

20.37 val.

Tam tik­rų do­pin­go me­džia­gų kon­tro­lės įsta­ty­mo Nr. XII-1672 2 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1496(2) (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 2-7 klau­si­mas – Tam tik­rų do­pin­go me­džia­gų kon­tro­lės įsta­ty­mo 2 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1496(2). Svars­ty­mo sta­di­ja. Bal­suo­ja­me.

Už­si­re­gist­ra­vo 89, bal­sa­vo 89: už – 87, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 2. Po svars­ty­mo pri­tar­ta projek­tui.

 

20.38 val.

Že­mės įsta­ty­mo Nr. I-446 10 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4770 (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės kom­plek­si­nis klau­si­mas – Že­mės įsta­ty­mo 10 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas… At­si­pra­šau, bal­suo­si­me at­ski­rai, ka­dan­gi dėl pir­mo­jo pro­jek­to pa­grin­di­nio ko­mi­te­to iš­va­da – grą­žin­ti ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti. Tai yra Že­mės įsta­ty­mo 10 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Bal­suo­ja­me. Kas bal­suos už, bal­suos už ko­mi­te­to iš­va­dą grą­žin­ti ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti, kas bal­suos ki­taip, ne­pri­tars ko­mi­te­to iš­va­dai.

Už­si­re­gist­ra­vo 85, bal­sa­vo 84: už – 83, prieš – 1, su­si­lai­kiu­sių nė­ra. Grą­žin­ta ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti.

 

20.39 val.

Že­mės re­for­mos įsta­ty­mo Nr. I-1607 15 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4771(2) (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Ki­tas klau­si­mas – Že­mės re­for­mos įsta­ty­mo 15 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4771(2). Svars­ty­mo sta­di­ja. Bal­suo­ja­me.

Už­si­re­gist­ra­vo 86, bal­sa­vo 86 – vi­si 86 už. Pro­jek­tui po svars­ty­mo pri­tar­ta.

 

20.40 val.

Tei­sė­kū­ros pa­grin­dų įsta­ty­mo Nr. XI-2220 15 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-513(2) (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Tei­sė­kū­ros pa­grin­dų įsta­ty­mo 15 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-513(2). Dėl jo yra siū­ly­mų. Pra­šau ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką į tri­bū­ną. S. Še­dba­ras. Pir­mas siū­ly­mas Sei­mo na­rių G. Pa­luc­ko, K. Vil­kaus­ko, O. Lei­pu­tės, L. Jo­naus­ko, V. Tar­ga­ma­dzės. Kas pri­sta­tys?

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Pir­mas pa­siū­ly­mas yra dėl pa­va­di­ni­mo.

PIRMININKAS. Tai pa­va­di­ni­mas pri­klau­so tur­būt nuo…

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Ne.

PIRMININKAS. Ne?

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Ne. Rei­kia nuo pir­mo pra­dė­ti ir ta­da jau…

PIRMININKAS. Ta­da ge­rai, pra­dė­si­me nuo pa­va­di­ni­mo. J. Džiu­ge­lis, A. Na­vic­kas, M. Mal­dei­kis… Kas pri­sta­tys? J. Džiu­ge­lis. Pra­šau.

J. DŽIUGELIS (TS-LKDF). La­bai ačiū. Čia bu­vo siū­ly­mas ver­tin­ti ne tik­tai dėl ap­lin­ko­sau­gos, bet ir per žmo­gaus tei­sių priz­mę. Ko­mi­te­to iš­va­doms pri­ta­rė­me. Ačiū.

PIRMININKAS. Ko­mi­te­to iš­va­da.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Ko­mi­te­tas lai­kė­si dvie­jų tai­syk­lių. Vie­na tai­syk­lė – nuo­sek­liai lai­kė­si Vy­riau­sy­bės po­zi­ci­jos. Vy­riau­sy­bės po­zi­ci­ja bu­vo mi­ni­ma­liai pil­dy­ti Tei­sė­kū­ros pa­g­rin­dų įsta­ty­mą dėl dvie­jų prie­žas­čių. Vie­na ver­tus, tiek ši­ta­me, tiek ki­tuo­se to­liau ei­nan­čiuo­se pa­siū­ly­muo­se dėl at­ski­rų po­zi­ci­jų kai ku­rie kri­te­ri­jai pa­virs­tų in­struk­ci­jų rin­ki­niu ir klau­sy­muo­se iš­si­aiš­ki­no­me, kad tai yra Vy­riau­sy­bės for­mu­luo­ja­mų me­to­di­kų, kaip tu­ri bū­ti at­lie­ka­mas po­vei­kio ver­ti­ni­mas, da­ly­kas. Jei­gu į Tei­sė­kū­ros pa­grin­dų įsta­ty­mą (čia ant­ras ar­gu­men­tas) mes pri­ra­šo­me la­bai daug kri­te­ri­jų, tai įsi­vaiz­duo­ki­me: Sei­mo na­rys ra­šo aiš­ki­na­mą­jį raš­tą ir grei­čiau­siai, jei­gu vi­siems pa­siū­ly­mams bū­tu­me pri­ta­rę, aiš­ki­na­ma­sis raš­tas bū­tų iš 30 la­pų ir nie­ko ten dau­giau ne­bū­tų, kaip tik­tai kad ir tam ne­pri­eš­ta­rau­ja, ir tam ne­pri­eš­ta­rau­ja, ir tam ne­pri­eš­ta­rau­ja. Iš tie­sų po­vei­kio ver­ti­ni­mas tu­ri bū­ti at­lie­ka­mas ir Vy­riau­sy­bė yra pa­si­ren­gu­si ar me­to­di­ką, ar ke­le­tą me­to­di­kų pa­reng­ti ar­ba pa­to­bu­lin­ti ir ten tu­rė­tų bū­ti su­ra­šy­ti įvai­rūs da­ly­kai. To­dėl mes pa­si­rin­ko­me mi­ni­ma­lų va­rian­tą, ta­čiau at­si­žvelg­da­mi į to­li­mes­nius ko­mi­te­to pa­siū­ly­mus pa­pil­dė­me kai ku­riais kri­te­ri­jais, ką mes tu­rė­tu­me ver­tin­ti, ir pa­gal tuos kri­te­ri­jus Vy­riau­sy­bė tu­rės pa­reng­ti iš­sa­mias me­to­di­kas ar vie­ną me­to­di­ką su at­ski­ro­mis da­li­mis, kaip jau Vy­riau­sy­bė nu­tars. Štai toks yra spren­di­mas pri­im­tas ko­mi­te­te. Su tuo su­si­ję yra ir ki­ti ko­le­gų pa­siū­ly­mai, bet pats pir­mas ir yra dar pa­pil­do­mai…

PIRMININKAS. Ger­bia­mas pir­mi­nin­ke…

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). …pil­dy­ti įsta­ty­mą. Pa­lau­ki­te! Aš ir sa­kau, pil­dy­ti įsta­ty­mą pa­pil­do­mais straips­niais. Jau net pa­gal tei­sė­kū­ros tai­syk­les, jei­gu pro­jek­to au­to­rius…

PIRMININKAS. Jūs iš kar­to kal­ba­te dėl vis­ko.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Ne­įšo­kau. Jei­gu Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tas siū­lo vie­ną ar du strai­p­s­nius, tai net ko­mi­te­tas ne­pri­va­lo svars­ty­ti pa­pil­do­mų straips­nių, ką mes ma­to­me iš pa­va­di­ni­mo, ko­le­ga Ju­liau. Už tai ko­mi­te­tas ir ne­pri­ta­rė iš prin­ci­po, nes yra vi­siš­kai nau­jas pro­jek­tas siū­lo­mas į ši­tą pro­jek­tą.

PIRMININKAS. Aš su­pran­tu, ką jūs sa­ko­te, bet mes…

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). To­dėl ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė.

PIRMININKAS. …ei­si­me iš ei­lės, nes yra ko­le­gų penk­ta­sis siū­ly­mas, ku­riuo siū­lo pa­pil­dy­ti, kaip ir jūs sa­kė­te, nau­ju straips­niu, ku­ris kaip ir pa­gal tei­sė­kū­rą ne­de­rė­tų bū­ti, bet vis tiek tu­rės bū­ti Sei­mo nuo­mo­nė dėl jo. Po to, jei­gu Sei­mas ne­pri­tars tam siū­ly­mui, mes grį­ši­me prie pa­va­di­ni­mo.

Dėl 1 straips­nio G. Pa­luc­ko, K. Vil­kaus­ko, O. Lei­pu­tės, L. Jo­naus­ko, V. Tar­ga­ma­dzės pa­siū­ly­mas. K. Vil­kaus­kas pri­sta­tys pa­siū­ly­mą.

K. VILKAUSKAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Mū­sų pa­siū­ly­mas yra į ver­ti­ni­mą įtrauk­ti dar to­kius kri­te­ri­jus kaip pa­ja­mų ne­ly­gy­bė, žmo­gaus tei­sė į ly­čių ly­gy­bę. Ačiū.

PIRMININKAS. Ko­mi­te­to iš­va­da.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies ir į ši­tą straips­nį įra­šė ly­gių ga­li­my­bių kri­te­ri­jų. Kaip su­pran­tu, to­kia for­mu­luo­tė bu­vo klau­sy­mų me­tu su­de­rin­ta su klau­sy­mų va­do­ve. Man at­ro­do, ko­le­gė A. Ši­rins­kie­nė klau­sy­mus or­ga­ni­za­vo ir ji­nai siū­lo re­dak­ci­ją.

PIRMININKAS. Ar su­tin­ka­te su ko­mi­te­to nuo­mo­ne?

K. VILKAUSKAS (LSDPF). Ka­dan­gi pa­ja­mų ne­ly­gy­bė ir čia tas kri­te­ri­jus yra dėl ly­gių ga­li­my­bių, jis ne­vi­siš­kai ati­tin­ka ši­to pa­siū­ly­mo es­mę.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Bet čia dar pla­čiau iš­ei­na.

PIRMININKAS. Jūs pra­šo­te bal­suo­ti dėl pir­mi­nio siū­ly­mo?

K. VILKAUSKAS (LSDPF). Gal pa­si­ten­kin­ki­me ta­da pri­ta­ri­mu iš da­lies.

PIRMININKAS. Ko­le­gos, ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu ko­mi­te­to iš­va­dai? Ačiū.

Pa­na­šus pa­siū­ly­mas yra Sei­mo na­rių J. Džiu­ge­lio, A. Na­vic­ko, M. Mal­dei­kio, A. Va­lins­ko, T. To­mi­li­no. Ko­mi­te­tas taip pat pri­ta­rė iš da­lies. J. Džiu­ge­lis, pra­šom.

J. DŽIUGELIS (TS-LKDF). Ačiū, pri­ta­ria­me. Bal­suo­ti ne­pra­šau.

PIRMININKAS. Pri­ta­ria­te ko­mi­te­to nuo­mo­nei. Ko­mi­te­tas, aš jau at­si­pra­šau, pir­mi­nin­ke, už jus pa­skel­biau, kad pri­tar­ta iš da­lies.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Taip, mes pri­ta­rė­me iš da­lies ir pa­pil­dė­me, kaip mi­nė­jau, ši­ta pla­tes­ne są­vo­ka, pla­tes­niu kri­te­ri­ju­mi.

PIRMININKAS. Taip, čia dar pa­pil­dy­ta ir kli­ma­to kai­ta. Tai­gi, pri­tar­ta iš da­lies. Ga­li­me pri­tar­ti ko­mi­te­to nuo­mo­nei? Ačiū, pri­tar­ta.

Dėl 2 straips­nio taip pat yra G. Pa­luc­ko, K. Vil­kaus­ko, O. Lei­pu­tės, L. Jo­naus­ko, V. Tar­ga­ma­dzės siū­ly­mas. Pra­šom, Kęs­tu­ti Vil­kaus­kai, pri­sta­ty­ti siū­ly­mą.

K. VILKAUSKAS (LSDPF). Mes siū­lo­me 1 da­lį iš­dės­ty­ti taip, kad šis punk­tas yra tai­ko­mas Vals­ty­bės biu­dže­to ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų fi­nan­si­nių ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­mui. Vy­riau­sy­bė įgy­ven­di­na šį ver­ti­ni­mą pa­teik­da­ma duo­me­nis apie pla­nuo­ja­mą kli­ma­to kai­tą su­ke­lian­čių du­jų iš­si­sky­ri­mą, įgy­ven­di­nant kiek­vie­ną biu­dže­to asig­na­vi­mo pro­gra­mą ir mo­kes­ti­nę prie­mo­nę, ir vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų pro­gra­mos ob­jek­tą. Vy­riau­sy­bė pa­tei­kia duo­me­nis apie šių pro­gra­mų tie­sio­gi­nį ar ne­tie­sio­gi­nį po­vei­kį kli­ma­to kai­tą su­ke­lian­čių du­jų iš­si­sky­ri­mui trum­puo­ju, vi­du­ti­niuo­ju ir il­guo­ju lai­ko­tar­piu ir jo kai­tą, pa­ly­gi­nus su anks­tes­nių me­tų biu­dže­tais. Vy­riau­sy­bė at­lie­ka sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų ver­ti­ni­mą kli­ma­to kai­tą su­ke­lian­čių du­jų at­žvil­giu.

PIRMININKAS. Ko­mi­te­to iš­va­da.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Ko­mi­te­tas šiam pa­siū­ly­mui ne­pri­ta­rė, ta­čiau aš no­riu pa­sa­ky­ti, kad svars­ty­da­mi pa­grin­di­nį įsta­ty­mą, ku­rį tei­kia Pre­zi­den­tas, mes įra­šo­me vie­ną kri­te­ri­jų – kli­ma­to kai­tą. Bū­tent pa­gal kli­ma­to kai­tos kri­te­ri­jų Vy­riau­sy­bė tu­rės pa­reng­ti me­to­di­ką, kaip tu­rė­tų bū­ti biu­dže­te at­spin­dė­ti tie da­ly­kai, ku­rie yra su­si­ję su kli­ma­to kai­ta.

Ta­čiau pa­gal Vy­riau­sy­bės iš­va­dą vi­sa tai, ką ko­le­ga pa­sa­kė, tu­rė­tų bū­ti įra­šy­ta į Vals­ty­bės biu­dže­to ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų fi­nan­si­nių ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­mą, nes Tei­sė­kū­ros pa­grin­dų įsta­ty­me su tuo toks smul­kus iš­var­di­ji­mas tik­rai nė­ra su­si­jęs. Ir ta­da, kaip mi­nė­jau, kiek­vie­nam Sei­mo na­riui rei­kė­tų ši­tą ver­ti­ni­mą at­lik­ti tei­kiant pro­jek­tą. To­dėl ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė, at­si­žvelg­da­mas į Vy­riau­sy­bės nuo­mo­nę.

PIRMININKAS. Ačiū. Rei­ka­lau­ja­te bal­suo­ti? Taip, ko­le­gos, bal­suo­ja­me. Dėl mo­ty­vų nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti. Bal­suo­ja­me dėl gru­pės Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mo, ku­rį pri­sta­tė K. Vil­kaus­kas.

Už­si­re­gist­ra­vo 78, bal­sa­vo 78: už – 20, prieš – 8, su­si­lai­kė 50. Ne­pri­tar­ta siū­ly­mui.

Ir pas­ku­ti­nis siū­ly­mas yra Sei­mo na­rių J. Džiu­ge­lio, A. Na­vic­ko, M. Mal­dei­kio, A. Va­lin­s­ko, T. To­mi­li­no dėl pa­pil­dy­mo 3 straips­niu. Pra­šom.

J. DŽIUGELIS (TS-LKDF). Ne­pra­šo­me bal­suo­ti, pri­ta­ria­me ko­mi­te­to iš­va­dai.

PIRMININKAS. Jūs…

J. DŽIUGELIS (TS-LKDF). Ne­pra­šo­me bal­suo­ti.

PIRMININKAS. Pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė. Jūs pri­ta­rė­te.

J. DŽIUGELIS (TS-LKDF). Taip.

PIRMININKAS. Pra­šo­te bal­suo­ti?

J. DŽIUGELIS (TS-LKDF). Ne­pra­šo­me bal­suo­ti.

PIRMININKAS. Ne­pra­šo­te? Ko­mi­te­to iš­va­da. (Bal­sai sa­lė­je) Ma­tot, aš tu­riu pa­klaus­ti vi­sų siū­ly­mo au­to­rių. A. Va­lins­kas, M. Mal­dei­kis. (Bal­sai sa­lė­je) Ga­li­ma lai­ky­ti, kad jūs at­si­ima­te. Ne­be­rei­kia net ir ko­mi­te­to iš­va­dos.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Kaip mi­nė­jau, ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė šiam siū­ly­mui dėl dvie­jų prie­žas­čių. Vie­na ver­tus, tai yra pa­pil­do­mi straips­niai ir pa­gal tei­sė­kū­ros prin­ci­pus ne­tu­rė­tų bū­ti svars­to­mi. Ka­dan­gi tai siū­ly­mas ne dėl pa­teik­tų straips­nių, o nau­ji, aš no­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad vis dėl­to žmo­gaus tei­sių sri­ty­je mes pa­pil­dė­me 1 straips­nį ly­gių ga­li­my­bių kri­te­ri­ju­mi. To­dėl, at­si­žvelg­da­mas į Vy­riau­sy­bės nuo­mo­nę, ku­ri ir­gi ne­pri­ta­rė to­kiam pa­pil­dy­mui ir siū­lė pa­lik­ti tai me­to­di­kai, ko­mi­te­tas tam ir ne­pri­ta­rė.

PIRMININKAS. Ačiū. Ko­le­gos, ka­dan­gi ne­pri­tar­ta, tiks­liau – ko­le­gos at­si­ė­mė siū­ly­mą dėl pa­pil­dy­mo 3 straips­niu, tai ir pa­siū­ly­mo dėl pa­va­di­ni­mo svars­ty­ti ne­rei­kia. Ko­le­gos, dėl vi­so pro­jek­to. Ačiū, pir­mi­nin­ke. Dėl vi­so pro­jek­to ne­ma­tau, nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti. Ga­li­me bal­suo­ti? Bal­suo­ja­me dėl Tei­sė­kū­ros pa­grin­dų įsta­ty­mo 15 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIVP-513(2).

Už­si­re­gist­ra­vo 82, bal­sa­vo 82 Sei­mo na­riai: už – 59, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 23. Pro­jek­tui pri­tar­ta po svars­ty­mo.

 

20.52 val.

Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo Nr. XI-242 46, 59, 74, 75, 751, 752, 753, 76, 77, 82, 83 straips­nių pa­kei­ti­mo, 9 straips­nio pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 761, 762, 831 straips­niais įsta­ty­mo Nr. XIV-654 9 ir 16 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projek­tas Nr. XIVP-2157(2) (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės 2-10 klau­si­mas – Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2157(2). Svars­ty­mo sta­di­ja. Bal­suo­ja­me.

Už­si­re­gist­ra­vo 80, bal­sa­vo 80 Sei­mo na­rių: už – 79, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1. Pro­jek­tui pri­tar­ta po svars­ty­mo.

 

20.52 val.

At­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 201, 21, 22, 23, 26, 29, 49, 50, 55, 56, 57, 63 straips­nių, dvy­lik­to­jo skir­snio pavadi­ni­mo pa­kei­ti­mo, 54 straips­nio pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 151 straips­niu įsta­ty­mo Nr. XIV-1001 10 ir 15 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2273, At­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo Nr. XI-1375 5 straips­nio pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 221 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2274, Atsinau­ji­nan­čių iš­tek­lių ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo Nr. XI-1375 2, 3, 5, 6, 11, 13, 14, 201, 202, 22, 30, 32, 48, 49, 51 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 131, 203 straips­niais įsta­ty­mo Nr. XIV-1169 7 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2275, Elektros ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo Nr. VIII-1881 16, 211, 22, 31 ir 732 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2276 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės po­pie­ti­nis kom­plek­si­nis 2-14 klau­si­mas iš ke­tu­rių pro­jek­tų. At­si­nau­jinan­čių iš­tek­lių ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2273, ki­tas – At­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2274, dar vie­nas At­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2275 ir Elek­tros ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2276. Pa­tei­ki­mo sta­di­ja. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu po pa­tei­ki­mo? (Bal­sai sa­lė­je) Ne. Siū­lo­ma bal­suo­ti. Bal­suo­ja­me. Dėl vi­so pa­ke­to bal­suo­ja­me.

Už­si­re­gist­ra­vo 78, bal­sa­vo 78 Sei­mo na­riai: už – 65, prieš – 1, su­si­lai­kė 12. Pro­jek­tams pri­tar­ta po pa­tei­ki­mo. Siū­lo­mi ko­mi­te­tai: pa­grin­di­nis – Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas dėl vi­sų pro­jek­tų, pa­pil­do­mas – Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas taip pat dėl vi­sų pro­jek­tų. Siū­lo­ma svars­ty­ti gruo­džio 20 die­ną. Vy­riau­sy­bė taip pat siū­lo sku­bos tvar­ką. Pra­šom. L. Na­gie­nė.

L. NAGIENĖ (DFVL). Dar siū­lau įtrauk­ti Ener­ge­ti­kos ir dar­nios plėt­ros ko­mi­si­ją.

PIRMININKAS. Dar siū­lo­ma įtrauk­ti ko­mi­si­ją pa­pil­do­mo ko­mi­te­to sta­tu­su?

L. NAGIENĖ (DFVL). Taip.

PIRMININKAS. Ga­li­me pri­tar­ti? Pri­tar­ta. Ga­li­me pri­tar­ti ir ko­mi­te­tui, ir ko­mi­si­jai, ir svar­s­ty­mo da­tai. Ačiū, pri­tar­ta. Ir dėl Vy­riau­sy­bės siū­lo­mos sku­bos tvar­kos? (Bal­sai sa­lė­je) Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je) Ko­le­gos, yra prieš­ta­rau­jan­čių. Bal­suo­ja­me dėl sku­bos.

Už­si­re­gist­ra­vo 79, bal­sa­vo 79 Sei­mo na­riai: už – 54, prieš – 2, su­si­lai­kė 23. Sku­bai pritar­ta.

 

20.55 val.

Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so pa­pil­dy­mo 2291 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2225(2) (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Ger­bia­mi ko­le­gos, li­ko pas­ku­ti­nis dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so pa­pil­dy­mo 2291 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2225(2). Svars­ty­mas. Bal­suo­ja­me.

Už­si­re­gist­ra­vo 80, bal­sa­vo 80 Sei­mo na­rių: už – 79, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1. Po svars­ty­mo pro­jek­tui pri­tar­ta.

Ir tai bu­vo pas­ku­ti­nis šios dar­bo­tvarkės klau­si­mas. Ačiū vi­siems. (Bal­sai sa­lė­je: „Re­gist­ruo­ja­mės!“) Ką tik re­gist­ra­vo­mės bal­suo­da­mi. Lap­kri­čio 22 die­nos po­pie­ti­nis po­sė­dis bai­gė­si. (Gon­gas)* Santrumpų reikšmės: DPF – Darbo partijos frakcija; DFVL – Demokratų frakcija „Vardan Lietuvos“; LF – Laisvės frakcija; LSDPF – Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija; LSF – Liberalų sąjūdžio frakcija; LVŽSF – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija; TS-LKDF – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija.