LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

VIII (PAVASARIO) SESIJOS

VAKARINIO posėdžio NR. 417

STENOGRAMA

 

2020 m. birželio 9 d.

 

Pirmininkauja Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotojai
G. KIRKILAS ir I. ŠIAULIENĖ

 

 


 

PIRMININKĖ (I. ŠIAULIENĖ, LSDDF*). O da­bar skel­biu ge­gu­žės 9 die­nos va­ka­ri­nio Sei­mo ple­na­ri­nio po­sė­džio pra­džią. (Gon­gas) Pra­šom re­gist­ruo­tis.

Už­si­re­gist­ra­vo 58 Sei­mo na­riai. Mes jus už­fik­sa­vo­me, ger­bia­mas ko­le­ga.

 

14.01 val.

Na­cio­na­li­nės svei­ka­tos ta­ry­bos me­ti­nis pra­ne­ši­mas

 

Po­pie­ti­nės dar­bo­tvarkės 1 klau­si­mas – Na­cio­na­li­nės svei­ka­tos ta­ry­bos me­ti­nis pra­ne­ši­mas. Kvie­čiu A. Raz­ba­daus­ką, Na­cio­na­li­nės svei­ka­tos ta­ry­bos na­rį, pa­teik­ti mums pra­ne­ši­mą. Pra­šom.

A. RAZBADAUSKAS. La­ba die­na, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke, Sei­mo na­riai. Dė­ko­ju už ga­li­my­bę pri­sta­ty­ti šios die­nos Na­cio­na­li­nės svei­ka­tos ta­ry­bos me­ti­nį pra­ne­ši­mą. Pra­dė­siu nuo ke­lių sta­tis­ti­nių duo­me­nų.

De­mo­gra­finės ten­den­ci­jos 2019 me­tais ne­la­bai kei­čia­si. Lie­tu­vo­je šiuo me­tu dau­giau­sia tu­ri­me nuo 15 iki 64 me­tų žmo­nių – 65 %. Kaip ir anks­čiau, šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gos iš­lie­ka pir­ma mir­čių prie­žas­ti­mi Lie­tu­vo­je. Nuo jų mirš­ta du su pu­se kar­to daž­niau nei nuo on­ko­lo­gi­nių li­gų. Ne­abe­jo­ti­nai svar­bios yra ir ki­tos ne­in­fek­ci­nės li­gos. Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos ne kar­tą mi­ni­ma, kad per me­tus mirš­ta apie 41 mln. žmo­nių, iš jų 15 mln. yra nuo 30 iki 70 me­tų am­žiaus.

Lė­ti­nės li­gos yra di­džiau­sią gy­vy­bių skai­čių at­iman­čios li­gos vi­sa­me pa­sau­ly­je. Pa­grin­di­niai iš­ven­gia­mų lė­ti­nių li­gų iš­si­vys­ty­mo ri­zi­kos veiks­niai ma­to­mi šio­je Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos pa­tei­kia­mo­je skaid­rė­je. Ne iš­im­tis ir Lie­tu­va, kur gy­ven­se­na su­da­ro 75 % ga­li­my­bių iš­veng­ti šių lė­ti­nių li­gų. Šiuo me­tu la­bai svar­bus ak­cen­tas yra į gy­ven­se­ną ir jos po­ky­čius. Lie­tu­vo­je pa­gal Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ją apie 2 tūkst. 300 gy­vy­bių ga­lė­tu­me iš­sau­go­ti, iki 2025 me­tų įgy­ven­di­nę Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos re­ko­men­da­ci­jas.

Ne­džiu­gi­na ir gims­ta­mu­mo ro­dik­liai. Per pas­ta­rą­jį šimt­me­tį Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je tris kar­tus ma­žiau gims­ta tūks­tan­čiui gy­ven­to­jų ir, kaip ma­to­me, per 100 me­tų gi­mi­mų per me­tus su­ma­žė­jo nuo 27 iki 10 tūkst. gy­ven­to­jų.

Svar­bi vi­du­ti­nė ti­kė­ti­na gy­ve­ni­mo truk­mė, ji au­ga, ta­čiau iš­lie­ka ben­dra ten­den­ci­ja: pas­ta­rai­siais me­tais ir to­liau iš­lie­ka ga­na žen­klūs vy­rų ir mo­te­rų skir­tu­mai, vie­nas di­džiau­sių pa­sau­ly­je – apie 10 me­tų. Čia ryš­kus va­di­na­ma­sis dis­ba­lan­sas yra la­biau tarp avan­gar­do, tai la­biau iš­si­la­vi­nę žmo­nės, di­des­nes pa­ja­mas tu­rin­tys ir šei­mas tu­rin­tys žmo­nės. Tuo tar­pu so­cia­li­nė at­skir­tis, mes ga­li­me ly­giuo­tis avan­gar­do sri­ty­je į Ja­po­ni­ją, Ita­li­ją, Is­pa­ni­ją, ku­rios tu­ri il­giau­sią vi­du­ti­nę ti­kė­ti­ną gy­ve­ni­mo truk­mę, tuo tar­pu ki­to­je – be­dar­bių, iš­si­sky­ru­sių, naš­lių gru­pė­je esa­me ar­ti­mi Af­ri­kos ša­lių ro­dik­liams.

Sa­vi­žu­dy­bės Lie­tu­vo­je iš­lie­ka vie­na iš di­džiau­sių pro­ble­mų, ne­pai­sant to, kad yra ryš­ki ten­den­ci­ja ma­žė­ti. Kaip ži­no­te, mes tu­ri­me pla­nus iki 2025 me­tų su­ma­žin­ti sa­vi­žu­dy­bių skai­čių, ta­čiau bū­ti­na ko­or­di­nuo­ti pa­gal­bą, kol kas re­mia­ma­si tik Lie­tu­vos Res­pub­li­kos so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos… Kal­bant apie sa­vi­val­dy­bių, at­ski­rų rė­mė­jų lė­šo­mis… kal­bant apie psi­cho­lo­gi­nę pa­gal­bą, vy­rų ir mo­te­rų sa­vi­žu­dy­bių skai­čius taip pat reikš­min­gai ski­ria­si vy­rų ne­nau­dai.

Kal­bant apie svei­ka­tą le­mian­čių veiks­mų mo­de­lius, kom­plek­si­nis, ar­ba ho­lis­ti­nis, po­žiū­ris į svei­ka­tą iš­lie­ka pa­grin­das, ir nors šal­ti­nis ga­na se­nas, ta­čiau ne­kin­tan­tis. Ben­dros so­cia­li­nės, eko­no­mi­nės, kul­tū­ri­nės ir ap­lin­kos są­ly­gos da­ro la­bai di­de­lę įta­ką mū­sų svei­ka­tai. Fi­zi­nio ak­ty­vu­mo pi­ra­mi­džių šiuo me­tu yra la­bai daug, ypač COVID pan­de­mi­nia­me, po­stpan­de­mi­nia­me pe­ri­ode. Iš­ryš­ki­na­ma žmo­gaus fi­zi­nio ak­ty­vu­mo svar­ba, ir tai yra kas­die­nis ju­dė­ji­mas, ėji­mas, li­pi­mas laip­tais, na­mų tvar­ky­mas, dar­bai. Ir rei­kia pra­dė­ti nuo kas­die­nio fi­zi­nio ak­ty­vu­mo di­di­ni­mo, o ne spor­ti­nės veik­los re­zul­ta­tų sie­ki­mo. No­rint pa­ge­rin­ti sa­vo svei­ka­tą, kas­die­nei fi­zi­nei veik­lai rei­kė­tų skir­ti bent po 30 mi­nu­čių kiek­vie­ną die­ną.

Ne­abe­jo­ti­nai, kad pan­de­mi­ja iš­ryš­ki­na mū­sų ne tik vai­kų, jau­ni­mo, bet ir dir­ban­čių žmo­nių ge­bė­ji­mus dau­giau sė­dė­ti, ma­žiau ju­dė­ti ir pra­leis­ti dau­giau lai­ko dir­bant prie kom­piu­te­rio ar­ba žai­džiant kom­piu­te­ri­nius žai­di­mus. Ir vis dau­giau lai­ko mes pra­lei­džia­me (net­gi šiuo me­tu) mai­gy­da­mi mo­bi­liuo­sius te­le­fo­nus, o iš tik­rų­jų tai la­bai svar­bu, kal­bant apie lė­ti­nes ne­in­fek­ci­nes li­gas ir jų vys­ty­mą­si. Tei­gia­ma fi­zi­nio ak­ty­vu­mo pa­tir­tis vai­kys­tė­je pa­de­da su­kur­ti tvir­tą svei­ko ir pro­duk­ty­vaus gy­ve­ni­mo, at­ei­ties pa­grin­dus. Iš­lie­kan­čios pro­ble­mi­nės vi­suo­me­nės pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros sri­tys, apie ku­rias dis­ku­tuo­ja Na­cio­na­li­nės svei­ka­tos ta­ry­ba, yra iš­ven­gia­mas mir­tin­gu­mas, psi­chi­kos svei­ka­ta, pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros stip­ri­ni­mas, elg­se­nos pa­veik­ti ri­zi­kos veiks­niai, ne­pa­kan­ka­mas vi­suo­me­nės svei­ka­tos po­li­ti­kos veiks­min­gu­mas ir svei­ka­tos ne­to­ly­gu­mai.

Na­cio­na­li­nės svei­ka­tos ta­ry­bos 2019 me­tų ata­skai­to­je mes pa­tei­kė­me apie vy­ku­sius sep­ty­nis po­sė­džius, apie vie­ną kon­fe­ren­ci­ją. Bu­vo pa­teik­ta iš vi­so 50 siū­ly­mų ir re­ko­men­da­ci­jų. Jums lei­dus, to­liau aš prie šių re­ko­men­da­ci­jų ir per­ei­čiau.

Ta­ry­bą su­da­ro pir­mi­nin­kas, ku­ris taip pat da­ly­vau­ja šios die­nos po­sė­dy­je, po to kar­tu ga­lės at­sa­ky­ti į klau­si­mus, 15 na­rių, dir­ban­čių vi­suo­me­ni­niais pa­grin­dais, su­dė­ty­je yra aka­de­mi­nės vi­suo­me­nės, vi­sų di­džiau­sių uni­ver­si­te­tų ly­de­riai, ku­rie dir­ba svei­ka­tos prie­žiū­ros for­ma­vi­mo sri­ty­je, ku­rie ren­gia jau­ni­mą svei­ka­tos prie­žiū­rai, me­di­kus, taip pat vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų pa­cien­tams at­sto­vau­jan­čių or­ga­ni­za­ci­jų va­do­vai, ly­de­riai. Na­cio­na­li­nės svei­ka­tos ta­ry­bos na­riai ak­ty­viai da­ly­vau­ja for­muo­jant svei­ka­tos po­li­ti­ką, dirb­da­mi sa­vo gru­pė­se. Ta­ry­bos funk­ci­ja – pa­ta­ria­mo­ji for­muo­jant na­cio­na­li­nę svei­ka­tos po­li­ti­ką ir nu­sta­tant pri­ori­te­ti­nes svei­ka­tos sis­te­mos veik­los sri­tis.

No­rė­čiau per­ei­ti prie re­ko­men­da­ci­jų, ką vi­suo­me­nės svei­ka­tos sri­ty­je ir svei­ka­tos stip­ri­ni­mo sri­ty­je re­ko­men­duo­ja Na­cio­na­li­nė svei­ka­tos ta­ry­ba. Pra­ėju­siais me­tais mes nag­ri­nė­jo­me kar­tu su So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos at­sto­vais so­cia­liai pa­žei­džia­mų gru­pių tei­sių už­tik­ri­ni­mą ir pa­ren­gė­me tam tik­ras re­ko­men­da­ci­jas Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mui, Vy­riau­sy­bei įgy­ven­di­nant Jung­ti­nių Tau­tų ne­įga­lių­jų tei­sių kon­ven­ci­jos nuo­sta­tas, svei­ka­tos pa­slau­gų pri­ei­na­mu­mo, ne­disk­ri­mi­na­vi­mo dėl ne­ga­lios ir ly­gy­bės už­tik­ri­ni­mo, ypač at­si­žvel­giant į 5–25 straips­nius, ap­sau­gant ne­pil­na­me­čius, ne­įga­liuo­sius nuo prie­var­ti­nės ste­ri­li­za­ci­jos kon­tra­cep­ci­jos, ku­ri prieš­ta­rau­ja as­mens in­te­gralumo es­mi­niam žmo­gaus tei­sių prin­ci­pui. Tai itin ak­tu­a­lu psi­cho­so­cia­li­nę ir in­te­lek­to ne­ga­lią tu­rin­čioms mo­te­rims ar mer­gi­noms.

Svei­ka­tos ap­sau­gos, So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos re­ko­men­duo­ja už­tik­rin­ti efek­ty­vų Svei­ka­tos ap­sau­gos ir So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jų veik­lų ko­or­di­na­vi­mą įtrau­kiant į spren­di­mų pri­ėmi­mą so­cia­liai pa­žei­džia­moms gru­pėms at­sto­vau­jan­čias ne­vy­riau­sy­bi­nes or­ga­ni­za­ci­jas. Už­tik­rin­ti, jog į in­teg­ruo­tų pa­slau­gų tei­ki­mą ak­ty­viau bū­tų įtrauk­tos ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos.

Ne­abe­jo­ti­na, kad vie­na svar­biau­sių sri­čių, apie ku­rias kal­ba­ma ir dis­ku­tuo­ja­ma Na­cio­na­li­nės svei­ka­tos ta­ry­bo­je, yra tar­pins­ti­tu­ci­nio ben­dra­dar­bia­vi­mo svei­ka­tos sek­to­riu­je svar­ba. Svar­būs for­ma­lio­jo ir ne­for­ma­lio­jo ben­dra­dar­bia­vi­mo sie­kiai. Na­cio­na­li­nė svei­ka­tos ta­ry­ba ska­ti­na tar­pins­ti­tu­ci­nį ben­dra­dar­bia­vi­mą vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių lyg­me­niu at­si­žvel­giant į Eu­ro­pos Są­jun­gos re­ko­men­da­ci­jas, Eu­ro­pos Są­jun­gos įdir­bį šio­je sri­ty­je. Ma­ty­da­mi šiek tiek Lie­tu­vos skir­tu­mų tarp vi­dur­kio, ku­ris yra Eu­ro­pos Są­jun­go­je, tarp di­džiau­sio įdir­bio svei­ka­tos prie­žiū­ro­je, mes siū­lo­me, taip pat re­ko­men­duo­ja­me Lie­tu­vai in­teg­ruo­tis į Eu­ro­pos Są­jun­gos ins­ti­tu­ci­jų veik­lą ir jų re­ko­men­da­ci­jas.

La­bai svar­bu in­teg­ra­ci­jos pro­ce­sas. Jis vyks­ta spar­čiai, ypač COVID-19 pan­de­mi­jos me­tu, eko­no­mi­kos, tech­no­lo­gi­jų ir moks­lo sri­ty­se. Tai yra ne­at­sie­ja­ma ir su vi­suo­me­nės svei­ka­ta. Vi­suo­me­nės svei­ka­tos sek­to­riai ap­ima su­ža­lo­ji­mų ste­bė­se­ną, pre­ven­ci­ją ir kon­tro­lę, pro­pa­gan­dą, po­li­ti­ką ir moks­lą, ku­ris iš tik­rų­jų šiuo me­tu la­bai svar­bus.

Pan­de­mi­jos me­tu iš­ryš­kė­jo ir al­ter­na­ty­vių, ir pa­pil­do­mų svei­ka­ti­ni­mo me­to­dų pri­va­lu­mų. Čia rei­kė­tų kal­bė­ti apie tai, kad la­bai svar­bus Sei­mo pri­im­tas Pa­pil­do­mo­sios ir al­ter­na­ty­vio­sios svei­ka­tos prie­žiū­ros įsta­ty­mas, ku­ris įsi­ga­lios nuo 2021 m. sau­sio 1 d. Stu­di­jų ko­ky­bės už­tik­ri­ni­mas ga­li­mas tik moks­lą in­teg­ruo­jant į stu­di­jas. Kol ne­bus fi­nan­suo­ja­mas moks­las, su­si­jęs su šia sri­ti­mi, vi­suo­met yra di­de­lė ri­zi­ka nu­kryp­ti į ne­pro­fe­sio­na­lią ir skau­džias vi­suo­me­nei pa­sek­mes tu­rin­čią plot­mę. Tai ga­li­me ma­ty­ti per pan­de­mi­jos me­tu įvy­ku­sius gy­vū­nų prie­glau­dų tuš­tė­ji­mus: žmo­nės pa­si­i­ma iš gy­vū­nų prie­glau­dų Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se, ta ten­den­ci­ja yra ir Lie­tu­vo­je. Tai ro­do gy­vū­nų po­vei­kį. Tai yra tam tik­ras gy­vū­nų asis­tuo­ja­ma­sis te­ra­pi­jos po­vei­kis žmo­gui psi­cho­lo­gi­nia­me ly­gy­je.

Na­cio­na­li­nė svei­ka­tos ta­ry­ba tu­rė­jo iš­va­žiuo­ja­mų­jų po­sė­džių. Vie­nas iš jų bu­vo Kau­no mies­to grei­to­sios pa­gal­bos sto­ty­je, ten re­ko­men­da­ci­jas pa­tei­kė­me dėl stai­gios mir­ties pre­ven­ci­jos, kad bū­tų ima­ma­si veiks­mų di­di­nant grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos bri­ga­dų skai­čių, vyk­dant ak­ty­vią in­for­ma­ci­jos sklai­dą, di­di­nant vi­suo­me­nės in­for­muo­tu­mą apie stai­gios mir­ties pre­ven­ci­ją. Ir kas la­bai svar­bu, kad rei­kia di­din­ti au­to­ma­ti­nių iš­ori­nių de­fib­ri­lia­to­rių pri­ei­na­mu­mą ir mo­ky­ti di­des­nį skai­čių žmo­nių, mo­kan­čių gai­vin­ti, su­kur­ti pa­gal­bos tei­kė­jų tin­klą, su­kur­ti Lie­tu­vos stai­gios mir­ties re­gist­rą ir įdieg­ti dis­pe­če­rio val­do­mą gai­vi­ni­mą, stan­dar­ti­zuo­tus pro­to­ko­lus vi­so­se dis­pe­če­ri­nė­se.

Kar­tu su Vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­rais, ku­rie yra la­bai svar­bi ins­ti­tu­ci­ja pri­ar­ti­nant vi­suo­me­nės svei­ka­tos pa­slau­gas prie gy­ven­to­jų, Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai re­ko­men­duo­ja­me už­tik­rin­ti nuo­la­ti­nį dė­me­sį ben­dra­dar­biau­ti sa­vi­val­dy­bių lyg­me­niu įgy­ven­di­nant svei­ka­tos vi­so­se po­li­ti­ko­se prin­ci­pus, už­tik­rin­ti vals­ty­bės de­le­guo­tų vi­suo­me­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros funk­ci­jų, vyk­do­mų sa­vi­val­dy­bė­se, re­ko­men­duo­ja­mų prie­mo­nių fi­nan­sų pla­na­vi­mą ne trum­pes­niam nei tre­jų me­tų lai­ko­tar­piui. Taip pat plės­ti svei­ka­tą stip­ri­nan­čių mo­kyk­lų tin­klą.

Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jai re­ko­men­duo­ja­me nu­ma­ty­ti pa­gal­bos sis­te­mą sa­vi­val­dy­bėms, ku­rio­se vi­suo­me­nės svei­ka­tos ro­dik­liai yra blo­ges­ni, at­si­žvelg­ti į gy­ven­to­jų svei­ka­tos bū­k­lės ro­dik­lius, ri­zi­kos veiks­nius ir ap­lin­kos ste­bė­se­nos ro­dik­lius, įtrau­kiant su­in­te­re­suo­tas ša­lis.

Kaip ma­to­me, pan­de­mi­ja iš­skirs­tė ir re­gio­nams la­bai ryš­kiai pa­ro­dė, kad kai ku­riuo­se re­gio­nuo­se, kai ku­riuo­se ra­jo­nuo­se in­fe­kuo­tu­mas ko­ro­na­vi­ru­su vi­siš­kai ne­bu­vo pa­siek­tas, nu­li­nis in­fe­kuo­tu­mas. Iš tik­rų­jų yra skir­tin­gos sri­tys, ku­rioms rei­kia ir skir­tin­gos stra­te­gi­jos to­liau iš­ei­nant į pe­ri­odą po COVID.

La­bai svar­bus tarp­sek­to­ri­nis ben­dra­dar­bia­vi­mas ska­ti­nant svei­ką gy­ven­se­ną. Na­cio­na­li­nės svei­ka­tos ta­ry­bos re­ko­men­duo­ja­ma Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jai mo­kyk­lo­se stei­g­ti svei­ka­tos ug­dy­mo ta­ry­bas, į jas įtrauk­ti da­ly­kų mo­ky­to­jus, psi­cho­lo­gus, tė­vus ir vi­suo­me­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tus. Taip pat įtrauk­ti Svei­ka­tos ir ly­tiš­ku­mo ug­dy­mo bei ren­gi­mo šei­mai ben­drą­ją pro­gra­mą ir on­ko­lo­gi­nių li­gų pre­ven­ci­jos te­mą, o Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jai bei Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai ak­ty­viau in­teg­ruo­ti sa­vi­val­dy­bių vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­rų spe­cia­lis­tus, dir­ban­čius mo­kyk­lo­se, į moks­lei­vių svei­ka­tos ug­dy­mo veik­las, stip­rin­ti jų vaid­me­nį ug­dy­mo įstai­go­se ir tin­ka­mai pa­nau­do­ti jau tu­ri­mas kom­pe­ten­ci­jas.

Nau­ja sri­tis, apie ku­rią vis la­biau kal­ba­ma, yra gy­ven­se­nos me­di­ci­nos rai­da. Šiuo me­tu Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­tas ly­de­ris šio­je sri­ty­je. Mes taip pat nag­ri­nė­ja­me ga­li­my­bę šiems spe­cia­lis­tams, ku­rie jau bai­gia pro­gra­mas, in­teg­ruo­tis ir da­ly­vau­ti pir­mi­nia­me as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų tei­ki­mo lyg­me­ny­je ir ant­ri­nia­me bei tre­ti­nia­me lyg­me­ny­se. Tai yra la­bai svar­bu, nes ši sri­tis pe­ri­ode po COVID iš tik­rų­jų įgau­na nau­ją po­žiū­rį.

Psi­cho­lo­gi­nės pa­gal­bos tei­ki­mo svar­ba, svars­ty­ta mū­sų Na­cio­na­li­nės svei­ka­tos ta­ry­bos po­sė­dy­je, taip pat su­lau­kia tam tik­rų re­ko­men­da­ci­jų. Mes ma­no­me, kad… Per 2020 me­tų I ket­vir­tį siū­lė­me pa­tvir­tin­ti tre­ti­nio lyg­mens as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­se dir­ban­tiems psi­cho­lo­gams kon­sul­ta­ci­jos įkai­nį, nes, kaip ži­no­me, psi­cho­lo­gi­nė pa­gal­ba šiuo me­tu la­bai su­stip­rė­jo ir bū­ti­na. Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai – Vals­ty­bi­nei li­go­nių ka­sai pa­pil­dy­ti on­ko­lo­gi­jos ir he­ma­to­lo­gi­jos sta­cio­na­rių ant­ri­nio ir tre­ti­nio ly­gio pa­slau­gų tei­ki­mo spe­cia­liuo­sius rei­ka­la­vi­mus, o Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jai ap­svars­ty­ti tiks­li­nio fi­nan­sa­vi­mo ga­li­my­bę ren­giant… pa­ko­pos on­kop­si­cho­lo­gi­jos spe­cia­li­za­ci­jos psi­cho­lo­gus. Ben­druo­me­nės svei­ka­tos ta­ry­bos – tai vie­nas iš vaid­me­nų, taip pat ne vie­na­me po­sė­dy­je nag­ri­nė­ta. Tai yra iš tik­rų­jų vi­suo­me­ni­nės la­bai at­sa­kin­gos ta­ry­bos, ku­rios vei­kia re­gio­nuo­se, ku­rios yra sa­vi­val­dy­bių lyg­mens. Ben­druo­me­nės svei­ka­tos ta­ry­bų sėk­min­ga veik­la (fak­to­riai, tiks­lai, už­da­vi­niai) duo­da di­džiu­lę nau­dą re­gio­nų vi­suo­me­nės svei­ka­tai, ben­druo­me­nių, vi­suo­me­nės svei­ka­tai.

Pa­grin­di­nis jų už­da­vi­nys – for­muo­ti, ko­or­di­nuo­ti vi­suo­me­nės svei­ka­tos po­li­ti­ką sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je, sie­kiant įgy­ven­din­ti svei­ko mies­to prin­ci­pus. Man pa­čiam dir­bant Klai­pė­dos mies­to sa­vi­val­dy­bės Ben­druo­me­nės svei­ka­tos ta­ry­bo­je iš tik­rų­jų su­si­du­ria­me su ga­li­my­be da­ly­vau­ti PSO Eu­ro­pos svei­kų mies­tų tin­kle, ma­to­me šias nau­das ir rei­ka­lin­gas veik­las ben­d­ra­dar­bia­vi­mo plot­mė­je. Esa­me nu­ma­tę šiais me­tais kon­fe­ren­ci­ją Ben­druo­me­nės svei­ka­tos ta­ry­bos na­riams, nuo­to­li­niu bū­du pla­nuo­ja­ma da­ta. Ne­abe­jo­ti­na, kad ki­ti Na­cio­na­li­nės svei­ka­tos ta­ry­bos žings­niai po­pan­de­mi­nė­je ero­je ke­lia la­bai daug iš­šū­kių vi­suo­me­nės svei­ka­tai, mes ma­to­me ir ruo­šia­mės, ir pir­mi­nin­kas ga­lės pa­liu­dy­ti, kad vi­suo­me­nės svei­ka­ta rei­ka­laus vis dau­giau kū­ry­biš­ku­mo, vis la­biau po­li­ti­nio ka­pi­ta­lo, ir šis mas­tas tik ple­čia­si.

Prieš baig­da­mas la­bai no­rė­čiau pa­si­da­lin­ti vi­siš­kai šio­mis die­no­mis iš­leis­tu pa­sau­ly­je ži­no­mo dak­ta­ro (…) straips­niu. Šiau­rės Ka­ro­li­nos uni­ver­si­te­tas, Jung­ti­nės Ame­ri­kos Vals­ti­jos. Po COVID-19 pa­sau­lis yra vi­suo­me­nės pri­tai­ky­mas vi­suo­me­nės svei­ka­tai. Tu­ri­me keis­ti po­žiū­rį, tai yra uni­ka­li ga­li­my­bė, kuo­met su­pran­ta vi­sa vi­suo­me­nė, su­pran­ta me­di­kai, kad ne li­gų gy­dy­mas, o svei­ka­tos stip­ri­ni­mas ir tau­so­ji­mas tam­pa glo­ba­liu vi­suo­me­nės svei­ka­tos pri­ori­tetu. 2020 m. ge­gu­žės 19 d. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo pri­im­ta re­zo­liu­ci­ja dėl gy­ven­to­jų imu­ni­te­to stip­ri­ni­mo, aš ma­nau, kad iš tik­rų­jų ro­do, kad imu­ni­nė sis­te­ma, imu­ni­nės sis­te­mos stip­ri­ni­mas, pa­grįs­tas moks­li­niais ty­ri­mais, pa­grįs­tais įro­dy­mais, lei­džia su­for­muo­ti ga­li­my­bę ap­sau­goti mus nuo vi­ru­so ant­ros ban­gos ir taip iš­ven­gti tam tik­rų ri­zi­kų, ku­rios at­si­ra­do pir­mo­sios ban­gos me­tu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me jums…

A. RAZBADAUSKAS. Ačiū.

PIRMININKĖ. …už pra­ne­ši­mą. Ger­bia­mi ko­le­gos, no­riu jums taip pat pri­sta­ty­ti Na­cio­na­li­nės svei­ka­tos ta­ry­bos pir­mi­nin­ką S. Žir­gu­lį, tik jie­du su­si­ta­rė, ku­ris pri­sta­tys ši­tą pra­ne­ši­mą. Pra­šau ne­pa­bėg­ti iš tri­bū­nos, ar jūs iš vie­tos at­sa­ki­nė­si­te? Gal pa­si­tar­si­te, ku­ris iš jū­sų at­sa­ki­nės į Sei­mo na­rių klau­si­mus. Klau­si­mams tu­ri­me tik dešimt mi­nu­čių. Pir­ma­sis klau­sia M. Ma­jaus­kas. Pra­šom.

 

Na­cio­na­li­nės svei­ka­tos ta­ry­bos pir­mi­nin­ko Stasio Žir­gu­lio ir Na­cio­na­li­nės svei­ka­tos tary­bos na­rio Artūro Raz­ba­daus­ko at­sa­ky­mai į Sei­mo na­rių klau­si­mus

 

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi pra­ne­šė­jai, psi­chi­kos svei­ka­ta yra vie­na svar­biau­sių su­dė­ti­nių ir pa­ma­ti­nių vi­suo­me­nės svei­ka­tos da­lių ir ji yra ne­at­sie­ja­ma nuo la­bai aukš­to sa­vi­žu­dy­bių ro­dik­lio Lie­tu­vo­je, ku­ris ma­žė­ja, ta­čiau iš­lie­ka kar­tais di­des­nis ne­gu Eu­ro­pos Są­jun­gos vi­dur­kis. No­riu pa­si­tei­rau­ti jū­sų, ko­kie bu­vo at­lik­ti veiks­mai, sie­kiant ma­žin­ti sa­vi­žu­dy­bių skai­čių, ir ką nu­ma­to­te, ko­kias prie­mo­nes, ko­kius veiks­mus, kad ir to­liau tas skai­čius ma­žė­tų? Ačiū.

S. ŽIRGULIS. Ne kar­tą bu­vo svars­ty­ta ši­ta pro­ble­ma ta­ry­bo­je ir šiaip net­gi lais­va­lai­kiu, ka­dan­gi ro­dik­liai yra stul­bi­nan­čiai di­de­li, mes pir­mau­ja­me ne­ga­ty­via pras­me taip, kad bai­su pa­žiū­rė­ti. Jei­gu pa­žiū­rė­tu­me vi­są iš­klo­ti­nę, tai Lie­tu­vo­je dvi­gu­bai dau­giau sa­vi­žu­dy­bių ne­gu bet ku­rio­je ki­to­je Eu­ro­pos ša­ly­je. Ir prie­mo­nės, ku­rios ga­li su­stab­dy­ti, mū­sų ma­ny­mu ir tur­būt vi­sų ma­ny­mu, yra dau­giau­sia psi­cho­lo­gi­nės. Kad ir kaip keis­ta, vie­na iš to­kių prie­žas­čių, ma­ny­čiau, tas be­sai­kis gir­ta­vi­mas, ku­rį da­vė re­zul­ta­tas teik­ti pa­šal­pas be­dar­biams, o ne įdar­bin­ti juos. Šian­dien tu­ri­me pui­kų re­zul­ta­tą – kai­muo­se vi­si gir­tuok­liau­ja, da­bar jau 40–50 me­tų žmo­nės.

PIRMININKĖ. At­si­pra­šau pre­le­gen­tų, at­sa­ky­mui – dvi mi­nu­tės, ne dau­giau.

S. ŽIRGULIS. Dar to­liau pa­sa­ky­siu pa­pras­tą da­ly­ką – tu­ri­me tu­rė­ti pa­kan­ka­mą biu­dže­tą ir skir­ti tam lė­šų, kad su­val­dy­tu­me vie­ną sy­kį ši­tą reiš­ki­nį. Kaip tą pa­da­ry­ti? Tu­ri­me iš­leis­ti nau­jus, vis nau­jus kad­rus iš gy­dy­mo įstai­gų, kad jie už­si­im­tų tais li­go­niais, ku­riems rei­ka­lin­ga ši­ta pa­gal­ba, kar­tais ir on­ko­lo­gi­ne pras­me psi­cho­lo­gai rei­ka­lin­gi. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. S. Gent­vi­lo sa­lė­je ne­ma­tau. Pra­šom, A. Vin­kus.

A. VINKUS (LSDDF). Ger­bia­mas pro­fe­so­riau, po­ne Raz­ba­daus­kai, jūs, kaip aukš­tos pro­fe­si­nės kva­li­fi­ka­ci­jos gy­dy­to­jas, pro­fe­so­rius ir Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to rek­to­rius, la­bai gra­žiai šian­dien iš­dės­tė­te, bet aš ma­tau, kad jūs dės­tė­te, la­bai pui­ku, čia ne iš sa­vo me­ti­nės ata­skai­tos, bet iš gy­ve­ni­mo, ku­rį jūs iš­ėjo­te, ku­rį jau­čia­te, ku­rį puo­se­lė­ja­te, ir no­ri­te keis­ti vi­suo­me­nės svei­ka­tą kaip ir pro­fe­so­rius A. Kir­ku­tis ir ki­ti mū­sų Sei­mo na­riai. Jūs ta­ry­bo­je už­ra­šė­te, kad jū­sų tiks­las – stip­rin­ti vi­suo­me­nės svei­ka­tą, ska­tin­ti vi­suo­me­nės da­ly­va­vi­mą, ben­drau­ti su aso­cia­ci­jo­mis, vals­ty­bės sa­vi­val­dy­bių ins­ti­tu­ci­jo­mis, ana­li­zuo­ti svei­ka­ti­ni­mo pro­ce­sus, at­lik­ti eks­per­ti­zę ir taip to­liau. Or­ga­ni­zuo­da­mi po­sė­džius, kon­fe­ren­ci­jas, jūs tu­ri­te tei­sę pa­si­kvies­ti spe­cia­lis­tus, kon­sul­tan­tus iš mi­nis­te­ri­jos, Vy­riau­sy­bės įstai­gų. No­riu pa­klaus­ti. Ši­tuo pan­de­mi­jos lai­ko­tar­piu, jūs kal­bė­jo­te, pui­ku, bet ar pa­vy­ko su­si­siek­ti su… prie Vy­riau­sy­bės yra Tarp­ži­ny­bi­nė svei­ka­tos ko­mi­si­ja. Esu ne kar­tą sa­kęs, vi­sos mi­nis­te­ri­jos vi­ce­mi­nist­rų lyg­me­niu da­ly­vau­ja ir mi­nist­rai da­ly­vau­ja. Yra Svei­kos gy­ven­se­nos ko­mi­si­ja Sei­me, taip to­liau. Ar jūs kar­tu su­si­jun­gia­te, mo­bi­li­zuo­ja­tės? Aš pri­me­nu J. Pun­dzių, ku­ris daug me­tų bu­vo prieš jus, pa­li­ko ne­ma­žą in­dė­lį. Aiš­ku, lai­kas žmo­nes kei­čia, bet no­riu pa­sa­ky­ti, ar jūs?.. Jūs kon­sta­tuo­ja­te, ką ma­to­te ar jau­čia­te, bet tai ne­tu­ri baig­tis kon­sta­ta­vi­mu. Rei­kia ak­ty­vin­ti per vi­suo­me­ni­nes or­ga­ni­za­ci­jas, kad bū­tų veiks­mas ir re­zul­ta­tas. Kaip jums se­kė­si pan­de­mi­jos me­tu ir kaip jūs ma­to­te sa­vo veik­lą po­stpan­de­mi­niu pe­ri­odu?

A. RAZBADAUSKAS. Ačiū ger­bia­mam Sei­mo na­riui už klau­si­mą. Aš šiek tiek pa­lie­čiau ir pra­ne­ši­mo me­tu, kad mes pan­de­mi­jos pe­ri­odu tu­rė­jo­me nuo­to­li­nius su­si­ti­ki­mus, nuo­to­li­niai su­si­rin­ki­mai bu­vo ke­li, į juos kvie­tė­mės ir da­ly­va­vo Svei­kos gy­ven­se­nos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas, D. Ke­pe­nis ne vie­ną kar­tą kal­bė­jo. Tur­būt ne­tu­rė­jo­me tar­pins­ti­tu­ci­nių ga­li­my­bių, kal­bant apie vy­riau­sy­bi­nį lyg­me­nį, bet Vy­riau­sy­bė bu­vo už­si­ė­mu­si tik­rai la­bai svar­biais rei­ka­lais ir pa­siek­ti re­zul­ta­tai lei­džia mums šiuo me­tu tur­būt leng­viau at­si­kvėp­ti. Aš ma­ny­čiau, kad to­liau, ką ir nu­ro­dė­me, ben­druo­me­nės svei­ka­tos ta­ry­bos yra la­bai svar­bios re­gio­nuo­se, vie­to­se. Mes esa­me nu­ma­tę kon­fe­ren­ci­ją, da­bar de­ri­na­ma da­ta, kvie­si­mės la­bai pla­čiai ir­gi nuo­to­li­niu bū­du ir sa­vo re­ko­men­da­ci­jas Na­cio­na­li­nės svei­ka­tos ta­ry­bos teik­si­me ben­druo­me­nės svei­ka­tos ta­ry­boms. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. M. Pui­do­kas. Pra­šom.

M. PUIDOKAS (MSNG). Dė­ko­ju po­sė­džio pir­mi­nin­kei. Iš tik­rų­jų klau­si­mas bū­tų abiem ger­bia­miems pra­ne­šė­jams. Kal­bant apie svei­kos gy­ven­se­nos sklai­dą, apie sa­vi­žu­dy­bių pre­ven­ci­ją, ar ne­ma­no­te, kad svei­ka­tos biu­rai mies­tuo­se ga­lė­tų nu­veik­ti dar dau­giau ug­dy­da­mi vi­suo­me­nę ir už­si­im­da­mi bū­tent šio­mis veik­lo­mis? Ar ne­gal­vo­ja­te, kad svei­ka­tos biu­rai šiuo me­tu mies­tuo­se dau­giau­sia tar­nau­ja mies­tų ta­ry­bų reik­mėms, o ne mies­to vi­suo­me­nei? Gal vis dėl­to svei­ka­tos biu­rų vaid­muo ga­lė­tų bū­ti kur kas sva­res­nis ypač to­kių pan­de­mi­nių kri­zių ir pa­na­šių si­tu­a­ci­jų at­ve­ju. Ko­kių žings­nių ta­ry­ba ga­lė­tų im­tis to siek­da­ma?

S. ŽIRGULIS. Aš ma­nau, kad, be jo­kių abe­jo­nių, per ma­žai bu­vo dir­ba­ma, nors Lie­tu­vos re­zul­ta­tas ir ge­ras, tiek daug vi­so­kiau­sių nesu­si­pra­ti­mų, ku­rių ga­lė­jo ir ne­bū­ti. Mies­tuo­se, ma­ny­čiau, vi­sai na­tū­ra­liai tu­rė­tų bū­ti da­ro­mos la­bai grei­tos ir ne­gau­sios kon­fe­ren­ci­jos, ku­rio­se bū­tų pri­im­ti spren­di­mai, ir kad tie spren­di­mai bū­tų vyk­do­mi, o ne taip, kad mes pa­ra­šė­me po­pie­riuo­se įsa­ky­mus, o pas­kui jų nie­kas ne­pai­so.

Ma­ne pra­tęs ma­no ko­le­ga. Ačiū.

A. RAZBADAUSKAS. Ačiū už klau­si­mą. Aš no­rė­čiau pa­sa­ky­ti, kad la­biau tur­būt esu su­si­pa­ži­nęs su Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­nų vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­rų veik­la. Aš ga­lė­čiau pa­sa­ky­ti šiek tiek kon­trar­gu­men­tuo­da­mas jums, nes iš tik­rų­jų vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­rams bu­vo pa­ves­ta la­bai daug veik­lų, jų dar­buo­to­jai dir­bo mo­bi­liuo­siuo­se punk­tuo­se vi­są pa­rą, ir tur­būt tos veik­los, apie ku­rias jūs kal­ba­te, ga­lė­jo šiek tiek nu­ken­tė­ti.

Apie sa­vi­žu­dy­bių pre­ven­ci­ją jau mes kal­bė­jo­me. Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja 2013 me­tais yra pri­ėmu­si pir­mą­kart psi­chi­kos svei­ka­tos veiks­mų pla­ną. Ja­me la­bai aiš­kiai mes ma­to­me, kad ne tik ta va­di­na­mo­ji psi­cho­lo­gi­nė te­le­fo­ni­nė pa­gal­ba, psi­cho­lo­gi­nė tar­ny­ba, ta­čiau ir va­di­na­mų­jų var­ti­nin­kų ug­dy­mas ir psi­chi­kos svei­ka­tos spe­cia­lis­tų to­bu­li­ni­mas, kom­pe­ten­ci­jų kė­li­mas yra vie­nas iš svar­biau­sių da­ly­kų. Tas Lie­tu­vo­je vyks­ta, ta­čiau, aiš­ku, su­pran­ta­ma, no­rė­tų­si dar ryš­kes­nių po­ky­čių. Ga­li­my­bių mes tur­būt tu­ri­me, kal­bant apie nū­die­ną, kuo­met psi­chi­kos svei­ka­ta tur­būt iš­ky­la į vie­ną pir­mų­jų vie­tų.

PIRMININKĖ. Pas­ku­ti­nis klau­si­mas – R. Bud­ber­gy­tė. Pra­šom.

R. BUDBERGYTĖ (LSDPF). La­bai ačiū. Man tik­rai la­bai gai­la, kad tu­ri­me tiek ma­žai klau­si­mų. Iš­klau­sy­ti to­kį svar­bų pra­ne­ši­mą, kiek ži­nau, anks­tes­niuo­se sei­muo­se bū­da­vo ski­ria­ma po pus­an­tros va­lan­dos ir vi­si ga­lė­da­vo pa­klaus­ti. Gal­vo­ju, kad jū­sų dar­bas yra pra­smin­gas ir tei­sin­ga, kad mes jus ban­do­me iš­sau­go­ti kaip Svei­ka­tos ta­ry­bą. Gai­la, kad Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas ma­žai no­ri pa­si­nau­do­ti jū­sų re­ko­men­da­ci­jo­mis.

Stai­gios mir­ties pre­ven­ci­ja – man la­bai yra įdo­mios jū­sų re­ko­men­da­ci­jos, ku­rias pa­tei­kė­te. Gal ga­lė­tu­mė­te ke­le­tą žo­džių pa­sa­ky­ti, ko­kį pir­mą žings­nį rei­kė­tų pa­da­ry­ti, kad iš tie­sų bū­tų įgy­ven­din­tos tos re­ko­men­da­ci­jos? Ačiū.

S. ŽIRGULIS. Na, pir­miau­sia, kai jūs sė­di­te čia, sa­lė­je, ma­to­te vie­ną reiš­ki­nį, kai esi to­je ap­lin­ko­je, ku­ri kas­dien ta­ve su­pa, mies­tas ar kai­mas, ta­da ma­tai vi­sai ki­tą vaiz­dą ir ži­nai, ką rei­kia da­ry­ti.

 Tas gra­žus pa­sa­ky­mas, kad mes šian­die­ną taip in­teg­ra­vo­mės į tris pa­grin­di­nes li­go­ni­nes ir ten siun­čia­me sa­vo var­ga­nus pi­lie­čius, jie lau­kia po tris ke­tu­ris mė­ne­sius ei­lė­je dėl ko­kio nors mag­ne­ti­nio re­zo­nan­so, ma­nęs ne­ten­ki­na. Ir kai ži­nau, kad ko­kia nors „Af­fi­dea“, kaip at­ski­ras vie­ne­tas, ku­ris yra pri­va­tus, tu­rin­tis apa­ra­tū­rą, pui­kiau­siai ma­ni­pu­liuo­ja ja ir per tris ke­tu­rias die­nas ten vi­si rei­ka­lai yra su­tvar­ky­ti. Kai­nos yra ne­tik­ri­na­mos šian­die­ną. Aš tu­riu kon­kre­čių įro­dy­mų ir jei­gu jūs ne­pa­tik­rin­si­te to­kių „af­fi­deų“, ma­ny­čiau, kad yra be­pras­mis dar­bas. Im­ki­me pro­sta­tos ty­ri­mą, jis kai­nuo­ja 260 eu­rų. Ga­li koks nors pen­si­ją gau­nan­tis žmo­ge­lis už 260 eu­rų at­ei­ti pa­si­tik­rin­ti? Ne. O kli­ni­ko­se jis bus pa­tik­rin­tas tik po ke­tu­rių mė­ne­sių, nes ei­lė maž­daug to­kia. Tai čia ir pra­si­de­da vi­sos pro­ble­mos ir jas rei­kia spręs­ti ope­ra­ty­viai, kon­kre­čiai ir aiš­kiai. Vis­kas at­si­re­mia į tai – įsta­ty­mas ir jo su­pra­ti­mas. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me Na­cio­na­li­nės svei­ka­tos ta­ry­bos pir­mi­nin­kui ir na­riui A. Raz­ba­daus­kui ir S. Žir­gu­liui už pa­teik­tą Na­cio­na­li­nės svei­ka­tos ta­ry­bos me­ti­nį pra­ne­ši­mą. Lai­kas klaus­ti bai­gė­si.

 

14.33 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Gra­ži­nos Ra­ma­naus­kai­tės sky­ri­mo žur­na­lis­tų eti­kos ins­pek­to­re“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-4881(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Ger­bia­mi ko­le­gos, mes pie­tų per­trau­kos me­tu bal­sa­vo­me dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Gra­ži­nos Ra­ma­naus­kai­tės sky­ri­mo žur­na­lis­tų eti­kos ins­pek­to­re“ ir „Sei­mas, va­do­vau­da­ma­sis Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mo 49 straips­nio 1 da­li­mi, nu­ta­rė: 1 straips­nis. Pa­skir­ti G. Ra­ma­naus­kai­tę žur­na­lis­tų eti­kos ins­pek­to­re.“

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai yra to­kie. Iš vi­so iš­duo­ta biu­le­te­nių 98, ras­ta biu­le­te­nių 98, ga­lio­jan­čių 94, ne­ga­lio­jan­čių 4. Už – 69, prieš – 11, su­si­lai­kė 14. Tai­gi re­zul­ta­tai yra tei­gia­mi.

Ir ga­li­me skelb­ti 2 straips­nį, kad mū­sų Res­pub­li­kos Sei­mo nu­ta­ri­mas yra pri­ima­mas ir įsi­ga­lio­ja nuo šių me­tų bir­že­lio 18 die­nos. (Gon­gas)

Jū­sų var­du leis­ki­te pa­svei­kin­ti G. Ra­ma­naus­kai­tę, pa­skir­tą žur­na­lis­tų eti­kos ins­pek­to­re nau­jai ka­den­ci­jai. (Plo­ji­mai)

G. RAMANAUSKAITĖ. Dė­ko­ju už pen­ke­rių me­tų dar­bo įver­ti­ni­mą, už pa­si­ti­kė­ji­mą ir pa­lai­ky­mą. Ačiū.

 

14.35 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Vai­du­tės Ščig­lie­nės pa­sky­ri­mo Vals­ty­bi­nės kul­tū­ros pa­vel­do ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ke“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-4882(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, skel­biu ki­tą nu­ta­ri­mą „Dėl Vai­du­tės Ščig­lie­nės pa­sky­ri­mo Vals­ty­bi­nės kul­tū­ros pa­vel­do ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ke“. „Sei­mas, va­do­vau­da­ma­sis Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vals­ty­bi­nės kul­tū­ros pa­vel­do ko­mi­si­jos įsta­ty­mo 4 straips­nio 4 da­li­mi ir at­si­žvelg­da­mas į Sei­mo Kul­tū­ros ko­mi­te­to tei­ki­mą, nu­ta­rė: 1 straips­nis. Pa­skir­ti Vals­ty­bi­nės kul­tū­ros pa­vel­do ko­mi­si­jos na­rę V. Ščig­lie­nę šios ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ke.“

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: iš vi­so biu­le­te­nių iš­duo­ta 98, ras­ta biu­le­te­nių – 98, ga­lio­jan­tys – 95, ne­ga­lio­jan­tys – 3. Už – 65, prieš – 15, su­si­lai­kė 15. Tai­gi Sei­mo nu­ta­ri­mas yra pri­im­tas.

Nu­ta­ri­mo 2 straips­nis skel­bia: „Nu­sta­ty­ti, kad V. Ščig­lie­nė Vals­ty­bi­nės kul­tū­ros pa­vel­do ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko pa­rei­gas ei­na ne il­giau, ne­gu bai­gia­si jos, kaip Vals­ty­bi­nės kul­tū­ros pa­vel­do ko­mi­si­jos na­rės, ka­den­ci­ja.“ Sei­mo nu­ta­ri­mas yra pri­im­tas. (Gon­gas) Svei­ki­nu jū­sų vi­sų var­du V. Ščig­lie­nę. (Plo­ji­mai)

V. ŠČIGLIENĖ. Dė­ko­ju jums vi­siems. La­bai dė­ko­ju už pa­si­ti­kė­ji­mą ir ti­kiuo­si kon­struk­ty­vaus ben­dro dar­bo. Ačiū.

 

14.36 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Ja­ni­nos Ja­nuš­kie­nės at­lei­di­mo iš Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teismo tei­sė­jo pa­rei­gų“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-4780(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

PIRMININKĖ. Ir pas­ku­ti­nis, dėl ku­rio bal­sa­vo­me, Sei­mo nu­ta­ri­mas „Dėl Ja­ni­nos Ja­nuš­kie­nės at­lei­di­mo iš Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­jo pa­rei­gų“. „1 straips­nis. At­leis­ti J. Ja­nuš­kie­nę iš Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­jo pa­rei­gų pa­si­bai­gus įga­lio­ji­mų lai­kui.“

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: iš vi­so iš­duo­ta biu­le­te­nių 98, ras­ta biu­le­te­nių – 98, ga­lio­jan­tys – 97, ne­ga­lio­jan­tis – 1. Už at­lei­di­mą – 90, prieš – 3, su­si­lai­kė 4. Ir „2 straips­nis. Nu­ta­ri­mas įsi­ga­lio­ja nuo šių me­tų lie­pos 5 die­nos.“ Nu­ta­ri­mas yra pri­im­tas. (Gon­gas) Po­nios J. Ja­nuš­kie­nės ne­tu­ri­me, bet dė­ko­ja­me jai už są­ži­nin­gai at­lik­tą tei­sė­jo dar­bą.

P. GRAŽULIS (MSNG). Bal­suo­ja­me.

PIRMININKĖ. Nie­ko bal­suo­ti ne­rei­kia. (Bal­sai sa­lė­je)

14.38 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Gra­ži­nos Ra­ma­naus­kai­tės at­lei­di­mo iš žur­na­lis­tų eti­kos inspek­to­riaus pa­rei­gų“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-4880(2) (svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės 2-2 klau­si­mas. Da­bar ga­lė­si­me ra­miai pri­im­ti Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Gra­ži­nos Ra­ma­naus­kai­tės at­lei­di­mo iš žur­na­lis­tų eti­kos ins­pek­to­riaus pa­rei­gų“ pro­jek­tą Nr. XIIIP-4880(2). (Bal­sai sa­lė­je) Kvie­čiu S. Tu­mė­ną. Pra­šom, ko­mi­te­to iš­va­da.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Ačiū. Skel­biu ko­mi­te­to spren­di­mą: pri­tar­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Gra­ži­nos Ra­ma­naus­kai­tės at­lei­di­mo iš žur­na­lis­tų eti­kos ins­pek­to­riaus pa­rei­gų“ pro­jek­tui Nr. XIIIP-4880(2). Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Svars­ty­mo sta­di­ja, dis­ku­si­ja. P. Gra­žu­lis. At­si­sa­ko­te? Dė­ko­ju. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu po… (Bal­sas sa­lė­je: „Ne. Bal­suo­ja­me!“) Bal­suo­ja­te. Pra­šau bal­suo­ti po svars­ty­mo. Ar pri­ta­ria­te tei­kia­mam Sei­mo nu­ta­ri­mui „Dėl G. Ra­ma­naus­kai­tės at­lei­di­mo iš žur­na­lis­tų eti­kos ins­pek­to­riaus pa­rei­gų“?

Bal­sa­vo 85 Sei­mo na­riai ir vi­si po svars­ty­mo pri­ta­rė šiam Sei­mo nu­ta­ri­mui.

Pri­ėmi­mas. Ar bus no­rin­čių iš­sa­ky­ti mo­ty­vus? (Bal­sai sa­lė­je) J. Raz­ma.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ma­nau, kad čia ypa­tin­gų mo­ty­vų ne­ga­li bū­ti, ka­dan­gi spren­džiame at­lei­di­mą žmo­gaus, kai bai­gia­si jo ka­den­ci­ja. Bet Sei­mo va­do­vy­bė nu­ta­ri­mų pri­ėmi­mą dėl pa­sky­ri­mo nau­jai ka­den­ci­jai ir at­lei­di­mą, man at­ro­do, šiek tiek keis­tai iš­dės­tė, nes jei­gu žmo­gus klau­so­si, mes ką tik pa­skel­bė­me pa­sky­ri­mą ir da­bar at­lei­džia­me. Su­pran­ta­ma, ten yra da­ta nuo bir­že­lio 18 die­nos, bet vis tiek, man at­ro­do, lai­ke rei­kė­jo iš­dės­ty­ti tvar­kin­giau – pir­ma baig­ti su šia ka­den­ci­ja, at­leis­ti, o ta­da spręs­ti sky­ri­mą nau­jai ka­den­ci­jai.

PIRMININKĖ. Jau mes tu­rė­jo­me liūd­nų pre­ce­den­tų, tai, ma­tyt, to­dėl. (Bal­sai sa­lė­je)

Ger­bia­mi ko­le­gos, tai­gi, Sei­mo nu­ta­ri­mas „Dėl Gra­ži­nos Ra­ma­naus­kai­tės at­lei­di­mo iš žur­na­lis­tų eti­kos ins­pek­to­riaus pa­rei­gų“. „1 straips­nis. At­leis­ti G. Ra­ma­naus­kai­tę iš žur­na­lis­tų eti­kos ins­pek­to­riaus pa­rei­gų pa­si­bai­gus įga­lio­ji­mų lai­kui.“ Ar ga­li­me pri­tar­ti 1 straips­niui? Pri­ėmi­mas. Dė­ko­ju. „2 straips­nis. Nu­ta­ri­mas įsi­ga­lio­ja nuo šių me­tų bir­že­lio 17 die­nos.“ Pra­šau bal­suo­ti dėl Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Gra­ži­nos Ra­ma­naus­kai­tės at­lei­di­mo iš žur­na­lis­tų eti­kos ins­pek­to­riaus pa­rei­gų“.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 92 Sei­mo na­riai ir vi­si bal­sa­vo už at­lei­di­mą. Sei­mo nu­ta­ri­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-4880(2) yra pri­im­tas.

 

14.42 val.

Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so pa­pil­dy­mo 1881 straips­niu ir 190, 589 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIII-2354 3 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4818(2) (svars­ty­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so pa­pil­dy­mo 1881 straips­niu ir 190, 589 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo 3 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4818(2). Svars­ty­mas. Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kės sa­lė­je ne­ma­tau. At­ei­na A. Ne­kro­šius. Pra­šom.

A. NEKROŠIUS (LVŽSF). Dė­ko­ju, pir­mi­nin­ke. Ko­mi­te­to spren­di­mas ir siū­ly­mas – pri­tar­ti ini­cia­to­rių pa­teik­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 11, prieš ir su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Svars­ty­mo sta­di­ja. Nie­kas ne­už­si­re­gist­ra­vo. Ar ga­li­ma pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta po svars­ty­mo ben­dru su­ta­ri­mu.

 

14.43 val.

Svei­ka­tos sis­te­mos įsta­ty­mo Nr. I-552 381 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4712(2) (svars­ty­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Svei­ka­tos sis­te­mos įsta­ty­mo 381 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4712(2). Taip pat svars­ty­mo sta­di­ja. Ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė A. Ku­bi­lie­nė pa­teiks Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to iš­va­dą.

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to spren­di­mas yra pri­tar­ti ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-4712(2) ir ko­mi­te­to iš­va­dai. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 5, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 5. Lė­mė ko­mi­te­to pir­mi­nin­kės bal­sas.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Dis­ku­tuo­ti nė­ra no­rin­čių. Mo­ty­vų taip pat nie­kas ne­pa­gei­dau­ja pa­reikš­ti. Pra­šom bal­suo­ti dėl Svei­ka­tos sis­te­mos įsta­ty­mo 381 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-4712(2).

Bal­sa­vo 82 Sei­mo na­riai: už – 54, prieš – 1, su­si­lai­kė 27. Įsta­ty­mo pro­jek­tui pri­tar­ta po svars­ty­mo.

 

14.45 val.

Svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų įsta­ty­mo Nr. I-1367 36 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4451(2) (svars­ty­mas)

 

Ki­tas pro­jek­tas – Svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų įsta­ty­mo 36 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4451(2). Kvie­čiu D. Ka­mins­ką pa­teik­ti Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to iš­va­dą.

D. KAMINSKAS (LVŽSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ko­mi­te­tas svars­tė bir­že­lio 3 die­ną ir pri­ta­rė ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-4451(2) ir ko­mi­te­to iš­va­doms. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 7, su­si­lai­kė 3.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Da­ly­vau­ti dis­ku­si­jo­se nie­kas ne­už­si­re­gist­ra­vo. Mo­ty­vus po svars­ty­mo no­ri pa­reikš­ti A. Vin­kus. Pra­šom.

A. VINKUS (LSDDF). Taip, šis klau­si­mas jau daug de­šimt­me­čių bu­vo ke­lia­mas vy­riau­sių­jų gy­dy­to­jų, net po VI gy­dy­to­jų su­va­žia­vi­mo, at­kū­rus Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bę, vy­riau­sie­ji gy­dy­to­jai nuo­lat kel­da­vo tą klau­si­mą. Šian­dien esa­me fi­ni­šo tie­sio­jo­je ir la­bai pui­ku, kad D. Ka­mins­kas pri­sta­tė šį ko­mi­te­to spren­di­mą.

Stei­gė­jas yra sa­vi­val­dy­bė, pa­tal­pas, ku­rias pa­nau­dos bū­du nau­do­ja gy­dy­mo įstai­gos, da­bar ga­lės nuo­mo­ti ūki­niams sub­jek­tams, ži­ny­boms ir tai bus reg­la­men­tuo­ta ati­tin­ka­mais sa­vi­val­dy­bės po­tvar­kiais, to­dėl įta­ri­nė­ji­mai, kad vy­riau­sie­ji gy­dy­to­jai vie­naip ar ki­taip ne taip pa­nau­dos, at­puo­la. Džiau­giuo­si ir džiau­gia­si Lie­tu­vos vy­riau­sie­ji gy­dy­to­jai. Lin­kiu sėk­mės ir kvie­čiu bal­suo­ti už.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, pra­šom bal­suo­ti dėl įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-4451(2).

Bal­sa­vo 90 Sei­mo na­rių: už – 80, prieš – 1, su­si­lai­kė 9. Pro­jek­tui Nr. XIIIP-4451(2) po svars­ty­mo yra pri­tar­ta.

 

14.48 val.

Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo Nr. XI-242 721 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4724(2) (svars­ty­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo 721 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4724(2). Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to iš­va­dą mums pa­teiks L. Sta­niu­vie­nė. Pra­šom.

L. STANIUVIENĖ (LVŽSF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas svars­tė įsta­ty­mo Nr. XI-242 721 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą, jam ko­mi­te­tas vien­bal­siai pri­ta­rė.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Svars­ty­mo sta­di­jo­je… Dė­ko­ju, Le­vu­te. Dis­ku­tuo­ti nie­kas ne­no­ri. Mo­ty­vai po svars­ty­mo. Už kal­ba A. Vin­kus. Pra­šom, ko­le­ga.

A. VINKUS (LSDDF). Pri­sta­tant šį klau­si­mą, taip pat tu­rė­jau gar­bę kal­bė­ti, ir da­bar trum­pai. Dėl ma­žų at­ly­gi­ni­mų ne­pa­trauk­liu lai­ko­mas ne tik moks­li­nin­kų, bet ir dės­ty­to­jų, ki­tų ty­rė­jų at­ly­gi­ni­mas. Ir vi­sa tai ga­lų ga­le stab­do Lie­tu­vos moks­lo ir stu­di­jų sis­te­mos ko­ky­bės pa­žan­gą. Da­bar ta­me straips­ny­je vi­soms nu­ma­ty­toms pa­rei­gy­bių gru­pėms ke­lia­mi at­ly­gi­ni­mai, ir at­ly­gi­ni­mai šių pa­rei­gy­bių dar­buo­to­jams, pa­ly­gi­nus su 2019 me­tais, di­dės virš 10 %. Aš ge­rai su­pran­tu ir mes vi­si su­pran­ta­me, kad vals­ty­bė nė­ra fi­nan­siš­kai pa­jė­gi nei šios sri­ties, nei ki­tų sri­čių dar­buo­to­jams mo­kė­ti at­ly­gi­ni­mus, pri­lygs­tan­čius iš­si­vys­čiu­sių Eu­ro­pos vals­ty­bių ga­li­my­bėms. Ta­čiau pui­ku, kad da­ro­me žings­nį, ir taip dar kar­tą pa­tvir­ti­na­me, kad šie žmo­nės mums rū­pi, kad mes rū­pi­na­mės jų at­ei­ti­mi, ir taip, ti­kiuo­si, su­ma­žės pro­tų nu­te­kė­ji­mas iš Lie­tu­vos į už­sie­nio vals­ty­bes. Kvie­čiu bal­suo­ti už.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Mo­ty­vai prieš – G. Ste­po­na­vi­čius. Pra­šom, ko­le­ga.

 G. STEPONAVIČIUS (MSNG). La­bai ačiū, ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Aš, kaip ir ko­le­ga A. Vin­kus, lo­gi­ką vi­są su­pran­tu. Yra su­pla­nuo­ti pi­ni­gai, rei­kia ati­tin­ka­mai ko­re­guo­ti mo­k­s­lo ir stu­di­jų straips­nius reg­la­men­tuo­jan­čius ko­e­fi­cien­tus, su­si­ju­sius su moks­li­nin­kais, ir vi­sa tai yra ge­rai. Bet bū­das, kaip yra pa­si­rink­ta di­din­ti ko­e­fi­cien­tus, man ke­lia klau­si­mų.

Štai, ko­le­gos, pa­žiū­rė­ki­te. Pa­rei­gi­nės al­gos ko­e­fi­cien­tai yra šie: pa­ly­gin­ki­me, ins­ti­tu­to di­rek­to­riaus ko­e­fi­cien­tas di­dė­ja nuo 10 (apa­ti­nė ri­ba) iki 10,81, o jau­nes­nio­jo moks­li­nio dar­buo­to­jo – nuo 5 (tai yra dvi­gu­bai ma­žes­nis ko­e­fi­cien­tas) iki 5,41. Pa­žiū­rė­ki­te, va­do­vas, ku­ris ir taip… ar­ba ki­ti aukš­tes­nio ran­go moks­lo dar­buo­to­jai, ir taip jų at­ly­gi­ni­mai yra di­des­ni, tai šiuo 10 % di­di­ni­mu ato­trū­kis tarp ma­žiau­siai už­dir­ban­čių jau­nų­jų moks­li­nin­kų ir tarp tu­rin­čių sta­žą, aukš­tes­nę ka­te­go­ri­ją moks­li­nin­kų bus dar di­des­nis. Aš ne­la­bai su­pran­tu to­kios lo­gi­kos. Ge­rą su­ma­ny­mą įtei­sin­ti 10 % di­di­ni­mą ga­di­na šaukš­tas de­gu­to – pa­si­rink­tas bū­das, kaip tą 10 % di­di­ni­mą re­a­li­zuo­ti. Ma­no su­pra­ti­mu, tai ne­mo­ty­vuos jau­nų­jų moks­li­nin­kų dirb­ti moks­lo ins­ti­tu­ci­jo­se. Ky­la iš­ties klau­si­mas, kiek šis spren­di­mas bu­vo ap­tar­tas, dis­ku­tuo­tas ir pa­sver­tas. Aš bal­suo­da­mas su­si­lai­ky­siu.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Ger­bia­mi ko­le­gos, pra­šom bal­suo­ti dėl Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo 721 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to.

Bal­sa­vo 89 Sei­mo na­riai: už – 69, prieš – 1, su­si­lai­kė 19. Tai­gi įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-4724(2) po svars­ty­mo yra pri­tar­ta.

Mie­li ko­le­gos, tru­pu­tė­lį len­kia­me dar­bo­tvarkę. Dar ne­sa­me su­lau­kę švie­ti­mo mi­nist­ro A. Mon­ke­vi­čiaus. Sa­lė­je taip pat ne­ma­tau Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko E. Jo­vai­šos.

 

14.53 val.

As­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros prak­ti­kos, iš­sky­rus me­di­ci­nos prak­ti­ką, odon­to­lo­gi­jos prak­ti­ką, bur­nos prie­žiū­ros prak­ti­ką, slau­gos prak­ti­ką ir aku­še­ri­jos prak­ti­ką, įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4918, Svei­ka­tos sis­te­mos įsta­ty­mo Nr. I-552 16 ir 50 straips­nių pakei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4919, Svei­ka­tos sis­te­mos įsta­ty­mo Nr. I-552 2, 3, 6, 11, 14, 15, 16, 50, 52 ir 86 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIII-2772 7 ir 8 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4920 (pa­tei­ki­mas)

 

Tad ga­li­me kvies­ti svei­ka­tos mi­nist­rą A. Ve­ry­gą mums pa­teik­ti As­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros prak­ti­kos, iš­sky­rus me­di­ci­nos prak­ti­ką, odon­to­lo­gi­jos prak­ti­ką, bur­nos prie­žiū­ros prak­ti­ką, slau­gos prak­ti­ką ir aku­še­ri­jos prak­ti­ką, įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-4918. Ir taip pat du ly­di­mie­ji pro­jek­tai: Svei­ka­tos sis­te­mos įsta­ty­mo 16 ir 50 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4919 ir Svei­ka­tos sis­te­mos įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4920. Pra­šom.

A. VERYGA (LVŽSF). Dė­ko­ju, ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, no­rė­čiau pri­sta­ty­ti ke­le­tą, kaip ir bu­vo mi­nė­ta, įsta­ty­mų pro­jek­tų pa­kei­ti­mų ir pa­siū­ly­mų, ku­rių pa­grin­di­nis tiks­las ar­ba es­mė yra nu­sta­ty­ti, kad nuo 2023 m. sau­sio 1 d., tai yra su­tei­kus tam tik­rą ga­li­my­bę per­ei­na­ma­jam lai­ko­tar­piui, vi­si as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tai, ku­rie no­rės už­si­im­ti tam tik­ra as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros prak­ti­ka, tu­rė­tų tu­rė­ti li­cen­ci­ją. No­rė­čiau tik pri­min­ti, kad da­bar mes li­cen­ci­juo­ja­me tik ke­le­tą as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tų, tai yra li­cen­ci­juo­ja­mi yra gy­dy­to­jai, gy­dy­to­jai odon­to­lo­gai, bur­nos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tai, slau­gy­to­jos ir aku­še­riai. Tei­kia­mais įsta­ty­mo pa­kei­ti­mais yra siū­lo­ma taip pat li­cen­ci­juo­ti ki­ne­zi­te­ra­peu­tus, er­go­te­ra­peu­tus, ma­sa­žuo­to­jus, die­tis­tus, me­di­ci­nos psi­cho­lo­gus, me­di­ci­nos bio­lo­gus, me­di­ci­nos ge­ne­ti­kus, bio­me­di­ci­nos tech­no­lo­gus, ra­dio­lo­gi­jos tech­no­lo­gus, op­to­met­ri­nin­kus, pa­ra­me­di­kus, sku­bio­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos pa­ra­me­di­kus ir iš­plės­ti­nės prak­ti­kos vais­ti­nin­kus. Šiuos pas­ta­ruo­sius spe­cia­lis­tus yra siū­lo­ma li­cen­ci­juo­ti nuo šių me­tų lap­kri­čio 1 die­nos.

Taip pat tei­kia­mais įsta­ty­mų pro­jek­tais siū­lo­ma nu­sta­ty­ti, jog nau­jai li­cen­ci­juo­ja­miems spe­cia­lis­tams bū­tų įtvir­tin­tas ana­lo­giš­kas kaip ir anks­čiau mi­nė­tų jau li­cen­ci­juo­ja­mų spe­cia­lis­tų li­cen­ci­ja­vi­mo mo­de­lis, tai yra D mo­de­lis, va­di­na­ma­sis de­kla­ra­vi­mo mo­de­lis, kuo­met spe­cia­lis­tai, ku­rie no­ri gau­ti to­kią li­cen­ci­ją, tu­ri pa­teik­ti jų iš­si­la­vi­ni­mą ir kva­li­fi­ka­ci­ją pa­grin­džian­čius do­ku­men­tus. Li­cen­ci­ja yra iš­duo­da­ma juos ga­vus, su­tik­ri­nus, ar as­muo ati­tin­ka li­cen­ci­juo­ja­mai veik­lai ke­lia­mus rei­ka­la­vi­mus. Įsta­ty­mų pro­jek­tais bū­tų nu­sta­to­mos aiš­kios ir kon­kre­čios li­cen­ci­jų iš­da­vi­mo są­ly­gos, pa­vyz­džiui, kaip tu­rė­ti tei­sę gy­ven­ti ir dirb­ti Lie­tu­vo­je, mo­kė­ti vals­ty­bi­nę kal­bą, bū­ti įgi­jus ati­tin­ka­mą kva­li­fi­ka­ci­ją ir pa­na­šiai. Taip pat yra nu­sta­to­mi pa­grin­di­niai li­cen­ci­ja­vi­mo prin­ci­pai, tai yra ap­lin­ky­bės, kuo­met yra at­si­sa­ko­mos iš­duo­ti li­cen­ci­jos, li­cen­ci­jų stab­dy­mo, pa­nai­ki­ni­mo, su­stab­dy­mo pa­nai­ki­ni­mo, tiks­li­ni­mo kri­te­ri­jai ir pa­na­šus reg­la­men­ta­vi­mas.

Yra nu­sta­to­mas pri­va­lo­mas kva­li­fi­ka­ci­jos to­bu­li­ni­mas šiems spe­cia­lis­tams. Tur­būt su­tik­si­te, ko­le­gos, kad yra la­bai svar­bu, kad tas, ku­ris dir­ba as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­je, kad ir koks tai bū­tų spe­cia­lis­tas, tu­rė­tų kel­ti kva­li­fi­ka­ci­ją. Yra nu­sta­to­ma tvar­ka kaip ir da­bar li­cen­ci­juo­ja­miems spe­cia­lis­tams – kaip gy­dy­to­jams, odon­to­lo­gams, slau­gy­to­joms, kad bū­tų prie­vo­lė Kre­di­ta­vi­mo tar­ny­bai kas pen­ke­rius me­tus pri­sta­ty­ti, pa­teik­ti kva­li­fi­ka­ci­jos to­bu­li­ni­mą pa­tvir­ti­nan­čius do­ku­men­tus, taip pat sa­vo prak­ti­ką pa­gal įgy­tą kva­li­fi­ka­ci­ją nu­ro­dan­čius do­ku­men­tus. Tai yra įtvir­ti­na­mas rei­ka­la­vi­mas taip pat prak­ti­kuo­ti tą veik­lą, ku­riai yra sie­kia­ma pra­si­tęs­ti li­cen­ci­ją.

Taip pat bū­tų nu­sta­to­ma, kad spe­cia­lis­tas vers­tis as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros prak­ti­ka ga­li tik svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­je, ku­ri tu­ri tam skir­tą li­cen­ci­ją. Vėl­gi no­riu tik­tai ak­cen­tuo­ti, kad šiuo at­ve­ju kal­ba­me apie as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros prak­ti­ką, ne apie svei­ka­ti­ni­mo ar ko­kią nors ki­tą prak­ti­ką. Taip pat, kas yra la­bai svar­bu ir tik­rai kvie­čiu pa­lai­ky­ti, kaip ir mi­nė­jau, įtei­sin­ti nau­ją as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tą, tai yra iš­plės­ti­nės prak­ti­kos vais­ti­nin­ką. Mes ne kar­tą esa­me kal­bė­ję ir dis­ku­ta­vę, kad la­bai svar­bu, kad vais­ti­nė­se bū­tų iš­plės­ta tam tik­ra prak­ti­ka, kad bū­tų ga­li­ma ten ir vak­ci­nuo­ti se­zo­ni­nė­mis vak­ci­no­mis, at­lik­ti tam tik­rus ty­ri­mus, juos ver­tin­ti. Jei­gu no­ri­me, kad to­kia prak­ti­ka at­si­ras­tų, rei­kia vais­ti­nin­kams įgy­ti pa­pil­do­mą tam tik­rą pro­fe­si­nę kva­li­fi­ka­ci­ją. Tai šie pa­kei­ti­mai to­kią ga­li­my­bę įtei­sin­tų. Tai tiek trum­pai, to­kia yra pa­kei­ti­mų es­mė, pra­šy­čiau jiems pri­tar­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me už pa­tei­ki­mą. Jūs su­lau­kė­te klau­si­mų. Pir­ma­sis klau­sia E. Gent­vi­las. De­ja, sa­lė­je nė­ra. Tuo­met – A. Ma­tu­las. Taip pat nė­ra. J. Džiu­ge­lis. Pra­šom.

J. DŽIUGELIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mas mi­nist­re, aš ke­le­tą klau­si­mų tu­riu. Pir­miau­sia, ko­kie mo­ty­vai pa­ska­ti­no to­kį li­cen­ci­ja­vi­mą spe­cia­lis­tų, ku­rių šiuo me­tu ir taip trūks­ta Lie­tu­vo­je? Ar tai ne­ap­sun­kins ap­skri­tai li­go­nių, pa­cien­tų pa­slau­gų pri­ei­na­mu­mo ži­nant, kad vi­suo­me­nė sens­ta? Ypač er­go­te­ra­peu­tai Lie­tu­vo­je la­bai ne­ver­ti­na­mi ir di­džio­ji da­lis šios spe­cia­ly­bės žmo­nių bai­gia čia moks­lus ir iš­va­žiuo­ja į ki­tas vals­ty­bes dirb­ti dėl po­žiū­rio į juos ir dėl vals­ty­bės šių spe­cia­lis­tų ver­ti­ni­mo.

Iš es­mės du klau­si­mai: mo­ty­vai ir ar nuo to ne­nu­ken­tės pa­cien­tai, nes ti­kė­ti­na, kad žmo­nės ne­si­rinks šių spe­cia­ly­bių?

A. VERYGA (LVŽSF). La­bai ačiū už klau­si­mą. Pa­grin­di­nis mo­ty­vas, ku­ris pa­ska­ti­no ši­tas pa­tai­sas reng­ti, – tai no­ras, kad ši­tie spe­cia­lis­tai bū­tų ly­gia­ver­čiai su tais ki­tais, ku­rie šiuo me­tu yra li­cen­ci­juo­ja­mi. Su tam tik­ru no­ru ir pa­gei­da­vi­mu bū­ti vie­na­reikš­miais, vie­no­dais sis­temos da­ly­viais krei­pė­si ir pa­tys spe­cia­lis­tai, jie iš­sa­kė no­rą bū­ti li­cen­ci­juo­ja­mi, bū­ti ly­gia­verčiais sis­te­mos da­ly­viais. Aš ma­nau, tai pri­dė­tų ir tam tik­ro pres­ti­žo tiems, ku­rie da­ly­vau­ja sis­te­mo­je.

Ki­tas mo­ty­vas yra no­ras, kad tie, ku­rie da­ly­vau­ja as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų tei­ki­me, bū­tų to­kie pa­tys spe­cia­lis­tai. Jiems rei­kė­tų kel­ti kva­li­fi­ka­ci­ją, įro­dy­ti, kad jie prak­ti­kuo­ja ir dir­ba, nes tai yra su­si­ję su pa­slau­gų ko­ky­be, sau­gu­mu.

Jei­gu kal­bė­tu­me apie me­di­ci­nos psi­cho­lo­gus, ku­rie tei­kia pa­slau­gas sis­te­mo­je, yra tik­rai daug me­tų be­si­tę­sian­ti dis­ku­si­ja net­gi dėl at­ski­rų įsta­ty­mų dėl to, kaip jų kom­pe­ten­ci­ja, kva­li­fi­ka­ci­ja yra pa­tvir­ti­na­ma, įro­do­ma. Ma­nau, ši­tos pa­tai­sos iš­spręs­tų tą už­si­tę­su­sį gin­čą.

O šiaip, kaip ir mi­nė­jau, tik­rai ne­ma­ža da­lis tų spe­cia­lis­tų no­rė­tų bū­ti to­kiu bū­du li­cen­ci­juo­ja­mi, in­teg­ruo­ti į sis­te­mą. Tai yra tik­rai ne­ma­žos da­lies ir jų pa­čių pra­šy­mas.

PIRMININKĖ. Klau­sia S. Jo­vai­ša.

S. JOVAIŠA (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mas mi­nist­re, mes vi­si ži­no­me, kad daug mū­sų spe­cia­lis­tų iš­vyks­ta į už­sie­nį ir jų li­cen­ci­ja­vi­mas tie­siog ten vyks­ta ko­ne au­to­ma­tiš­kai. Da­bar kaip pla­čiai ir pri­im­ti­nai Lie­tu­vo­je bus tai­ko­mas iš už­sie­nio at­vyks­tan­čių spe­cia­lis­tų li­cen­ci­ja­vi­mo pa­tvir­ti­ni­mas? Jūs mi­nė­jo­te, kad ir kal­bą rei­kia iš­mok­ti, ir dar kaž­ką. Bet įsi­vaiz­duo­ki­me si­tu­a­ci­ją, kad čia at­vyks­ta žy­mių moks­li­nin­kų gru­pė ope­ruo­ti. Tai jie pir­ma tu­ri iš­mok­ti kal­bą, o pas­kui im­tis tų uni­ka­lių ope­ra­ci­jų ir mo­ky­ti mū­sų chi­rur­gus? Mes ži­no­me, lyg ir pri­im­tas vie­nas įsta­ty­mas, kad už­sie­nie­čių far­ma­ci­nin­kų li­cen­ci­jos yra au­to­ma­tiš­kai pri­pa­žįs­ta­mos čia, Lie­tu­vo­je, ir jie ga­li dirb­ti. Kaip ap­skri­tai pla­či­ą­ja pras­me bus su to­mis li­cen­ci­jo­mis at­vyks­tan­tiems? Ačiū.

A. VERYGA (LVŽSF). Ačiū už klau­si­mą. Aš tik no­rė­čiau pri­min­ti, kad gy­dy­to­jai ir da­bar yra li­cen­ci­juo­ja­mi ir jiems dėl to jo­kių pro­ble­mų at­vyk­ti, kaip jūs sa­ko­te, keis­tis prak­ti­ka ne­ky­la, nes mes pri­pa­žįs­ta­me jų li­cen­ci­jas, tai yra tų, ku­rie at­vyks­ta. Bet jie ir ten yra li­cen­ci­juo­ja­mi.

Šiuo at­ve­ju yra ly­giai tas pats prin­ci­pas. Jis bū­tų tai­ko­mas. Rei­kia įro­dy­ti, kad žmo­gus iš es­mės bai­gė tuos moks­lus, ku­rie yra rei­ka­lin­gi tam, kad gau­tų tam tik­rą li­cen­ci­ją. Aš jau mi­nė­jau, kad yra tai­ko­mas va­di­na­ma­sis de­kla­ra­vi­mo mo­de­lis, kai žmo­gus, bai­gęs moks­lus, tie­siog de­kla­ruo­ja tai Ak­re­di­ta­vi­mo tar­ny­bai. Pa­ti Ak­re­di­ta­vi­mo tar­ny­ba gau­na in­for­ma­ci­ją iš stu­di­jų ins­ti­tu­ci­jų, kur tie spe­cia­lis­tai yra stu­di­ja­vę, ir iš­duo­da li­cen­ci­ją.

Bet yra la­bai svar­bu, kad žmo­gui… Įsi­vaiz­duo­ki­me, kad tai yra spe­cia­lis­tas, ku­ris 10–15 me­tų nie­ko ne­prak­ti­ka­vo. Ar mes tik­rai no­ri­me, kad toks žmo­gus, as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­je jau ne­prak­ti­ka­vęs, ne­kė­lęs kva­li­fi­ka­ci­jos, stai­ga at­ei­tų ir po il­go tar­po pra­dė­tų vėl teik­ti pa­slau­gas? Tai yra su­si­ję su ne­sau­gu­mu.

O dėl vals­ty­bi­nės kal­bos mo­kė­ji­mo yra toks la­bai ele­men­ta­rus rei­ka­la­vi­mas. Ko­kiu bū­du tas spe­cia­lis­tas, jei­gu jis no­ri mū­sų įstai­go­se dirb­ti, teik­ti pa­slau­gas, kaip jis jas teiks, jei­gu ne­mo­ka vals­ty­bi­nės kal­bos ir ne­ga­li ben­drau­ti su pa­cien­tais. Tai yra rei­ka­la­vi­mas, ku­rį ke­lia iš es­mės vi­sos vals­ty­bės, jei­gu no­ri pri­im­ti spe­cia­lis­tą dirb­ti pas sa­ve.

PIRMININKĖ. Klau­sia S. Tu­mė­nas.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Ger­bia­mas mi­nist­re, jūs čia iš­var­di­no­te vi­są są­ra­šą įvai­rių spe­cia­ly­bių, įvai­rių sri­čių. Vis­kas aiš­ku, kur 10-15 me­tų ne­prak­ti­kuo­ja, ta­čiau į mus krei­pė­si, kon­kre­čiai krei­pė­si vais­ti­nin­kai, ku­rie su­ne­ri­mę, dir­ba 20–25 me­tus ir da­bar ne­ri­mau­ja, kad teks iš­ei­ti iš dar­bo. Ar ga­li­me juos nu­ra­min­ti, kad taip ne­bus, nes jie ta­da įžvel­gia ir dis­kri­mi­na­ci­ją ar pa­na­šiai? Ar mes ga­lė­tu­me nu­ra­min­ti vais­ti­nin­kus, tu­rin­čius to­kią di­džiu­lę pa­tir­tį, kad nie­kas ne­gra­sins jiems iš­ei­ti iš dar­bo?

A. VERYGA (LVŽSF). Ačiū už klau­si­mą. Tik­rai jiems nie­kas ne­gra­sins. At­virkš­čiai, mes čia jiems su­tei­kia­me ga­li­my­bę, ka­dan­gi tu­ri­me tik­rai ne­ma­žai to­kių pa­ste­bė­ji­mų iš pa­čių vais­ti­nin­kų, kad ne­re­tu at­ve­ju yra pa­vers­ti to­kiais sa­vo­tiš­kai kaip par­da­vė­jais, par­da­vi­mo pla­nų vyk­dy­to­jais. Dėl to jie tik­rai yra ne­pa­ten­kin­ti, nes žmo­nės daug me­tų stu­di­ja­vę, stu­di­ja­vę svei­ka­tos moks­lus, ir ga­lė­tų, no­rė­tų reikš­min­giau pri­si­dė­ti prie žmo­nių svei­ka­tos, to­dėl at­si­ran­da ta iš­plės­ti­nė prak­ti­ka. Ji nė­ra prie­vo­lė, ne­rei­kės vi­siems vais­ti­nin­kams to­kiems tap­ti, bet tie, ku­rie no­rės pa­pil­do­mai už­si­im­ti, sa­ky­kim, skie­pi­ji­mu, tie, ku­rie no­rės ką nors pa­pil­do­mai da­ry­ti, tu­rės ga­li­my­bę įgy­ti to­kią li­cen­ci­ją. Bet, kaip ir sa­kiau, tai tik­rai nė­ra prie­vo­lė.

PIRMININKĖ. Klau­sia V. Juo­za­pai­tis.

V. JUOZAPAITIS (TS-LKDF). Dė­ko­ju. Ger­bia­mas mi­nist­re, jūs sa­kė­te, kad vais­ti­nių dar­buo­to­jai bus li­cen­ci­juo­ja­mi, tai yra vais­ti­nin­kai. Ar tiems, ku­rie par­duo­da vais­tus, aš tu­riu gal­vo­je, kad da­bar de­ga­li­nė­se yra par­da­vi­nė­ja­mi vais­tai, ar tiems žmo­nėms taip pat ga­lios li­cen­ci­ja­vi­mas?

Tuo­met aš grįž­tu dar prie gy­dy­to­jų li­cen­ci­ja­vi­mo, tu­rė­da­mas ome­ny­je tuos, ku­rie, na, rin­kė­jų va­lia pa­ten­ka į Sei­mą ir bai­gia­si jų, kaip gy­dy­to­jų, li­cen­ci­jos. Bū­da­mi Sei­me jie tur­būt ne­tu­ri ga­li­my­bės pra­tęs­ti sa­vo, kaip gy­dy­to­jų, li­cen­ci­jų, bet gal jie ga­lė­tų tas li­cen­ci­jas gau­ti, kaip jūs sa­kė­te dėl vais­ti­nių, kad ga­lė­tų vak­ci­nuo­ti ki­tus, tai yra že­mes­nės kva­li­fi­ka­ci­jos, bet su me­di­ci­na su­si­ju­sias. Ačiū.

A. VERYGA (LVŽSF). Ačiū už klau­si­mą. Tik­rai tų, ku­rie par­duo­da de­ga­li­nė­je vais­tus, nie­kas ne­li­cen­ci­juos, nes jie ne­tei­kia jo­kios far­ma­ci­nės pa­slau­gos, jie ne­tu­ri tei­sės kon­sul­tuo­ti per­kan­čių žmo­nių apie tuos vais­tus, žmo­gus sa­vo at­sa­ko­my­be at­ei­na ir per­ka juos, ži­no­da­mas… Aiš­ku, ten są­ra­šas yra la­bai ri­bo­tas, pa­pras­tai vais­tai, ku­riuos ir taip žmo­nės ži­no, pa­žįs­ta, bet jiems far­ma­ci­nė pa­slau­ga nė­ra tei­kia­ma, va­di­na­si, jiems ir li­cen­ci­juo­tis ne­rei­kia.

O kal­bant apie Sei­mo na­rius, yra to­kia ga­li­my­bė pra­si­tęs­ti li­cen­ci­jas Sei­mo na­riams, ku­rie dir­ba Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­te, ar­ba as­me­nims, ku­rie dir­ba mi­nis­te­ri­jo­je ar­ba ins­ti­tu­ci­jo­se, ku­rios yra prie mi­nis­te­ri­jos. Yra to­kia ga­li­my­bė pra­si­tęs­ti ir yra jū­sų ko­le­gų, ku­rie tu­ri ga­lio­jan­čias, vei­kian­čias li­cen­ci­jas. Ją tu­riu ir aš, jos ga­lio­ji­mas nė­ra su­stab­dy­tas, ją rei­kia pra­si­tęs­ti, aiš­ku. Rei­kia įro­dy­ti, kad žmo­gus da­ly­va­vo kur nors, kur kė­lė kva­li­fi­ka­ci­ją, bet po­li­ti­kai pa­pras­tai, aš ma­nau, tik­rai tu­ri ga­li­my­bę kel­ti kva­li­fi­ka­ci­ją, da­ly­vau­da­mi įvai­riuo­se ren­gi­niuo­se, for­ma­tuo­se, ku­rie yra su­si­ję su me­di­ci­na, o prak­ti­ka yra tik­rai se­no­kai.

To­kia tvar­ka nu­sta­ty­ta, jei­gu ne­klys­tu, ko­le­gos J. Ole­ko dar tuo me­tu, kai jis bus svei­ka­tos mi­nist­ras. To­kia yra įtvir­tin­ta mi­nist­ro įsa­ky­mu, kad tai yra įskai­to­ma kaip prak­ti­ka­vi­mas. To­kia yra prak­ti­ka, o šiaip ša­lys tu­ri įvai­rių mo­de­lių ir ne vi­sur yra drau­džia­ma Sei­mo na­riams prak­ti­kuo­ti. Yra net ir kai­my­nė­je Lat­vi­jo­je, ro­dos, lei­džia­ma už­si­im­ti gy­dy­to­jo prak­ti­ka, dės­ty­ti uni­ver­si­te­tuo­se, bet tai yra jau ki­tų ša­lių ap­si­spren­di­mas. De­ja, mes to­kio ne­tu­ri­me.

PIRMININKĖ. Pas­ku­ti­nis klau­sia S. Gent­vi­las.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mas mi­nist­re, šiek tiek apie li­cen­ci­ja­vi­mą. No­rė­tų­si kal­bė­ti ir apie me­di­ci­nos dar­buo­to­jų dar­bo są­ly­gas. Prieš du mė­ne­sius jūs ir ko­le­gos sta­tė­te mus ant blaks­tie­nų, rei­ka­lau­da­mi pa­kel­ti at­ly­gi­ni­mus me­di­kams. Tai bu­vo ba­lan­džio pir­ma sa­vai­tė. Pra­ėjo ly­giai du mė­ne­siai, me­di­kams prie­dai dar ne­su­mo­kė­ti. Tuo tar­pu jū­sų mi­nis­te­ri­jo­je jau tur­būt tre­čias prie­das pa­pil­do­mai vals­ty­bės tar­nau­to­jams su­mo­ka­mas. Tai gal ga­li­te at­sa­ky­ti ir dėl kenks­min­go­mis są­ly­go­mis dir­ban­čių me­di­kų prie­dų iš­mo­kė­ji­mo, ka­da jie pa­ga­liau gaus? Nes Sei­mo spren­di­mai pa­da­ry­ti ba­lan­džio pir­mą sa­vai­tę. Ačiū.

A. VERYGA (LVŽSF). Ačiū už klau­si­mą. Ji­sai, kaip su­pran­tu, nie­kaip nė­ra su­si­jęs su li­cen­ci­ja­vi­mu. No­riu tik pri­min­ti, kad prie­dus me­di­kams mo­ka ne mi­nis­te­ri­ja. Prie­dus me­di­kams mo­ka įstai­ga, ku­rio­je jie dir­ba. Mes, kai tik gau­na­me in­for­ma­ci­ją, ja da­li­na­mės ir sten­gia­mės, kad ji bū­tų vie­ša. Tai pa­da­rė­me su me­di­kų at­ly­gi­ni­mais, pa­da­rė­me tam tik­rą že­mė­la­pį ir vie­ši­na­me, ska­ti­na­me tik­rai ir mo­kė­ti juos, ir pa­da­ry­ti vis­ką, kas pri­klau­so. Bet aš no­riu dar kar­tą pri­min­ti, kad at­ly­gi­ni­mus me­di­kams mo­ka ne mi­nis­te­ri­ja. Mes mo­ka­me tik re­zi­den­tams, kur yra pa­di­din­ti at­ly­gi­ni­mai, ko­e­fi­cien­tai. Vi­sus ki­tus at­ly­gi­ni­mus dir­ban­tiems me­di­kams mo­ka as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­ga, ku­rio­je me­di­kas yra įdar­bin­tas.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me, mi­nist­re. Jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus. Mo­ty­vai. Bu­vo vie­nin­te­lis E. Gent­vi­las, bet jo nė­ra sa­lė­je. Pra­šom bal­suo­ti dėl pa­teik­to įsta­ty­mų pa­ke­to po pa­teiki­mo.

Bal­sa­vo 90 Sei­mo na­rių: už – 74, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 16. Įsta­ty­mų pro­jek­tams pri­tar­ta po pa­tei­ki­mo. Pa­grin­di­niu ko­mi­te­tu ski­ria­mas Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mo nė­ra. Dėl vi­sų tri­jų pro­jek­tų. Svars­ty­mo da­ta – bir­že­lio 23 die­na.

15.12 val.

Švie­ti­mo įsta­ty­mo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įstatymo pa­pil­dy­mo 451 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4913VK (pa­tei­ki­mas)

 

Grįž­ta­me at­gal prie dar­bo­tvarkės 2-7 klau­si­mo. Kvie­čia­me švie­ti­mo mi­nist­rą A. Mon­ke­vi­čių pa­teik­ti mums Švie­ti­mo įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo ir įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 451 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-4913. Pra­šom.

A. MONKEVIČIUS. Ačiū, ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, tei­kia­me la­bai svar­bų Lie­tu­vos Res­pub­li­kos švie­ti­mo įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo ir pa­pil­dy­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą. Jis yra su­si­jęs su la­bai svar­biu už­da­vi­niu, į ku­rį orien­tuo­ja­si kiek­vie­na po­li­ti­nė par­ti­ja ir Vy­riau­sy­bė, tai yra spręs­ti la­bai svar­bų ir ak­tu­a­lų klau­si­mą – už­tik­rin­ti ge­res­nes ug­dy­mo­si są­ly­gas ben­dros pa­skir­ties mo­kyk­lo­se vi­siems vai­kams, ku­rie tu­ri spe­cia­lių­jų ug­dy­mo­si po­rei­kių ar­ba yra su ne­ga­lia. Šiuo me­tu to­kių vai­kų Lie­tu­vo­je yra per 38 tūkst., iš jų 32 tūkst. 600 yra ben­drosios pa­skir­ties mo­kyk­lų mo­ki­niai ir be­veik 6 tūkst. ug­do­mi spe­cia­lio­sio­se mo­kyk­lo­se.

Pa­grin­di­nės prie­žas­tys, ku­rios pa­ska­ti­no reng­ti ši­tą pro­jek­tą… Tie­są sa­kant, jis ren­gia­mas jau se­no­kai, ta­čiau nuo pa­va­sa­rio, nuo anks­ty­vo pa­va­sa­rio bu­vo pa­pil­do­mai dė­ta daug pa­stan­gų, kad iki ga­lo bū­tų už­baig­tas ne tik pa­ties įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­tas, bet ir pa­reng­ta įgy­ven­di­ni­mo pro­gra­ma, nu­ma­tant lė­šas ir su­de­ri­nant Vy­riau­sy­bė­je, kad tos lė­šos tik­rai bū­tų skir­tos ar­ti­miau­sio­je per­spek­ty­vo­je. Pa­grin­di­nės prie­žas­tys yra mo­ki­nių pa­sie­ki­mų skir­tu­mai, so­cia­li­nė at­skir­tis, di­de­lė so­cia­li­nio eko­no­mi­nio kon­teks­to įta­ka švie­ti­mui, mo­ki­nių pa­sie­ki­mų skir­tu­mai. Šis pro­jek­tas pa­dė­tų spręs­ti šią pro­ble­mą stip­ri­nant į vai­ką orien­tuo­tą ug­dy­mą, ge­rinant ug­dy­mo­si są­ly­gas per pa­ra­mos mo­ki­niui… O tai įma­no­ma pa­siek­ti plė­to­jant įtrauk­tį švie­ti­me.

Taip pat Jung­ti­nių Tau­tų Ne­įga­lių­jų tei­sių ko­mi­te­to pa­sta­ba ša­liai dėl kon­ven­ci­jos įgy­ven­di­ni­mo – vals­ty­bei už­tik­rin­ti pa­gal įsta­ty­mą įgy­ven­di­na­mą tei­sę į įtrau­kų, ko­ky­biš­ką ir ne­mo­ka­mą pri­va­lo­mą švie­ti­mą taip pat yra la­bai sva­ri prie­žas­tis. Ga­liau­siai Vals­ty­bės kon­tro­lė, at­li­ku­si vals­ty­bi­nį au­di­tą 2017 me­tų pa­bai­go­je, ata­skai­to­je „Ar ga­li ge­rė­ti Lie­tu­vos mo­ki­nių pa­sie­ki­mai“, pa­grin­di­nio au­di­to iš­va­do­se tei­gė, kad Švie­ti­mo įsta­ty­mo 29 straips­nio 10 da­lis prieš­ta­rau­ja mi­nė­tai kon­ven­ci­jai. Ma­nau, kad ir ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų krei­pi­ma­sis dėl vai­kų dis­kri­mi­na­ci­jos švie­ti­me taip pat yra la­bai sva­ru.

Šiuo įsta­ty­mo pro­jek­tu yra siū­lo­ma pir­miau­sia pri­pa­žin­ti ne­te­ku­sia ga­lios kei­čia­mo įsta­ty­mo 29 straips­nio 10 da­lį, su­tei­kian­čią ga­li­my­bę mo­kyk­loms ne­pri­im­ti vai­kų dėl jų tu­ri­mų spe­cia­lių­jų ug­dy­mo­si po­rei­kių ir pa­gal­bos reik­mių ir siū­ly­ti ki­tą, daž­niau­siai spe­cia­li­ą­ją mo­kyk­lą. Taip pat siū­lo­me pa­pil­dy­ti įsta­ty­mo 5 straips­nį 5 punk­tu „Švie­ti­mo sis­te­mos prin­ci­pai“, įra­šy­ti prin­ci­pą „įtrauk­tis“ ir jį api­brėž­ti to­kiu bū­du (ci­tuo­ju): „Įtrauk­tis – švie­ti­mo sis­te­ma su­da­ro są­ly­gas kiek­vie­nam as­me­niui ug­dy­tis, plė­to­ti sa­vo ga­lias ir ge­bė­ji­mus, gau­ti rei­kia­mą pa­gal­bą, pa­tir­ti sėk­mę mo­kan­tis, so­cia­li­nė­je, kul­tū­ri­nė­je ir (ar) ki­to­se veik­lo­se ir bū­ti ne­disk­ri­mi­nuo­ja­mam dėl ug­dy­mo­si po­rei­kių įvai­ro­vės ir (ar) švie­ti­mo pa­gal­bos reik­mės“.

Taip pat siū­lo­me pa­pil­dy­ti 14 straips­nio 7 da­lį nu­sta­tant, kad ug­dy­mo pro­ce­są, ku­ria­me da­ly­vau­ja di­de­lių ar la­bai di­de­lių spe­cia­lių­jų ug­dy­mo­si po­rei­kių tu­rin­tys mo­ki­niai, ga­li vyk­dy­ti dau­giau kaip vie­nas mo­ky­to­jas, kar­tu su mo­ky­to­ju pa­gal­bą mo­ki­niui teik­ti švie­ti­mo pa­gal­bos spe­cia­lis­tai.

Taip pat 21 straips­ny­je siū­lo­me įtvir­tin­ti rei­ka­la­vi­mą, kad as­me­nys, tei­kian­tys spe­cia­li­ą­ją pe­da­go­gi­nę pa­gal­bą, bū­tų įgi­ję uni­ver­si­te­ti­nį iš­si­la­vi­ni­mą. Taip pat no­rė­tu­me įtei­sin­ti mo­ki­nio pa­dė­jė­jo pa­rei­gy­bę.

Siū­lo­me pa­pil­dy­ti įsta­ty­mo 30 straips­nio 6 da­lį, įtei­si­nant ne­pri­gir­din­čių­jų as­me­nų tei­sę iki­mo­kyk­li­nio ir ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lo­se mo­ky­tis gim­to­sios (ges­tų) kal­bos.

Siū­lo­me 34 straips­ny­je įtvir­tin­ti, kad švie­ti­mo pri­ei­na­mu­mu mo­ki­niams, tu­rin­tiems spe­cia­lių­jų ug­dy­mo­si po­rei­kių, rū­pi­na­si sa­vi­nin­ko tei­ses ir pa­rei­gas įgy­ven­di­nan­ti ins­ti­tu­ci­ja ir švie­ti­mo tei­kė­jas.

Taip pat pa­pil­dy­ti 36 straips­nio 1 da­lį, nu­sta­tant sub­jek­tą, ku­riam ky­la pa­rei­ga or­ga­ni­zuo­ti vai­kų, ku­riems pa­skir­tas pri­va­lo­mas iki­mo­kyk­li­nis ug­dy­mas, ve­žio­ji­mą į mo­kyk­lą ir at­gal.

Taip pat pa­pil­dy­ti 451 straips­niu nu­sta­tant, kad mo­ki­nio pa­žy­mė­ji­mas yra do­ku­men­tas, pa­tvir­ti­nan­tis mo­ki­nio sta­tu­są, taip pat kam iš­duo­da­mi mo­ki­nio pa­žy­mė­ji­mai. Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nist­rui su­teik­ti įga­lio­ji­mus tvir­tin­ti mo­ki­nio pa­žy­mė­ji­mo for­mą, iš­da­vi­mo tvar­ką ir sub­jek­tus, ku­rie iš­duo­da mo­ki­nio pa­žy­mė­ji­mą.

Kaip mi­nė­jau pra­džio­je, Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja yra pa­ren­gu­si ir Vy­riau­sy­bė­je pa­tvir­ti­nu­si, su­de­ri­nu­si ket­ve­rių me­tų pa­ren­gia­mą­jį lai­ko­tar­pį, spe­cia­lų veiks­mų pla­ną įsta­ty­mo pa­kei­ti­mams įgy­ven­din­ti, to­dėl siū­lo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo, iš­sky­rus įtrauk­ties prin­ci­po ir 451 straips­nio įtei­si­ni­mą, įsi­ga­lio­ji­mą nuo 2025 m. ge­gu­žės 1 d. vi­sa ap­im­ti­mi.

Kon­kre­čiai ko­kios yra nu­ma­to­mos prie­mo­nės ir ko­kios lė­šos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mams įgy­ven­dinti. Jos iš tie­sų yra ne­ma­žos.

Sie­kiant įgy­ven­din­ti įsta­ty­mo pro­jek­to nuo­sta­tas, už­tik­rin­ti rei­ka­lin­gos pa­gal­bos pri­ei­na­mu­mą kiek­vie­nam vai­kui, bū­ti­na už­tik­rin­ti ba­zi­nes švie­ti­mo pa­gal­bos pa­slau­gas, įstei­giant pa­gal nor­ma­ty­vus trūks­ta­mų pa­gal­bos mo­ki­niui spe­cia­lis­tų pa­rei­gy­bes mo­kyk­lo­se ir pe­da­go­gi­nė­se psi­cho­lo­gi­nė­se tar­ny­bo­se, pa­ge­rin­ti jų dar­bo są­ly­gas, stip­rin­ti me­to­di­nę, kon­sul­ta­ci­nę pa­gal­bą, ir ša­ly­je, ir re­gio­nuo­se di­din­ti vai­kų ne­for­ma­lio­jo švie­ti­mo pri­ei­na­mu­mą, plė­to­ti anks­ty­vą­ją in­ter­ven­ci­ją, už­tik­rin­ti pri­va­lo­mą iki­mo­kyk­li­nį ug­dy­mą. Ir tam mi­nė­tam lai­ko­tar­piui nuo 2021 iki 2024 me­tų rei­kia 173 mln. 265 tūkst. eu­rų. Iš jų 115 mln. 115 tūkst. už­tik­rin­ti bū­ti­ną­sias ba­zi­nes švie­ti­mo pa­gal­bos pa­slau­gas.

Kas­met nuo 2021 me­tų skir­ti po 28 mln. 779 tūkst. eu­rų, iš jų 26 mln. bū­tų skir­ta kas­met įsteig­ti per pus­an­tro tūks­tan­čio pa­pil­do­mų spe­cia­lių­jų pe­da­go­gų, so­cia­li­nių pe­da­go­gų, lo­go­pe­dų, psi­cho­lo­gų, mo­ki­nio pa­dė­jė­jų eta­tų. Per ket­ve­rius me­tus bū­tų įsteig­ta 6 tūkst. 100 eta­tų. 250 tūkst. eu­rų bū­tų nu­ma­to­ma pro­gra­mos įgy­ven­di­ni­mo lai­ko­tar­piu fi­nan­siš­kai kas­met ska­tin­ti, steig­ti, įtrauk­ti į ug­dy­mą kla­ses, gru­pes ben­dro­sios pa­skir­ties mo­kyk­lo­se; 506 tūkst. eu­rų – už­tik­rin­ti vai­kams, tu­rin­tiems spe­cia­lių­jų ug­dy­mo­si po­rei­kių, ge­res­nį ne­for­ma­lio­jo švie­ti­mo pri­ei­na­mu­mą; 1 mln. 675 tūkst. eu­rų – už­tik­rin­ti pri­va­lo­mo iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo sky­ri­mą, jei yra po­rei­kis, ir iki­mo­kyk­li­nės įstai­gos lan­ky­mo kon­tro­lės me­cha­niz­mą. Šis lė­šų po­rei­kis rei­ka­lin­gas 4 tūkst. mo­ki­nių iš so­cia­liai jaut­rių šei­mų vi­sos die­nos, tai yra 10,5 va­lan­dos per die­ną, mo­kyk­lai. Tam nu­ma­ty­ta skir­ti iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo krep­še­lį. Vie­no iki­mo­kyk­li­nu­ko ug­dy­mas kai­nuo­ja 1 tūkst. 680 eu­rų per me­tus. Na, ir 98 tūkst. eu­rų – stip­rin­ti ir plė­to­ti spe­cia­lio­jo ug­dy­mo cen­tro me­to­di­nes kon­sul­ta­ci­nes pa­slau­gas: še­šiuo­se cen­truo­se įsteig­ti še­šis pa­pil­do­mus eta­tus ir už­tik­rin­ti pa­slau­gų mo­bi­lu­mą.

Be mi­nė­to kas­me­ti­nio po­rei­kio, taip pat nu­ma­ty­ta 58 mln. 150 tūkst. eu­rų pa­gal­bos mo­ki­niui spe­cia­lis­tų dar­bo są­ly­goms pa­ge­rin­ti. Tam iš vals­ty­bės biu­dže­to nuo 2022 me­tų iki 2024 me­tų rei­kė­tų skir­ti po 19 mln. 383 tūkst. eu­rų kiek­vie­nais me­tais pa­keis­ti esa­mų ir bū­si­mų pa­gal­bos mo­ki­niui spe­cia­lis­tų dar­bo krū­vio san­da­rą ir pa­rei­gi­nės al­gos pa­sto­vio­sios da­lies ko­e­fi­cien­tus, ge­ri­nant ap­mo­kė­ji­mo są­ly­gas ir pa­rei­gy­bės pa­trauk­lu­mą.

Šiuo me­tu pa­gal­bos mo­ki­niui spe­cia­lis­to dar­bo krū­vio san­da­ra svy­ruo­ja nuo 23 va­lan­dų per sa­vai­tę (spe­cia­lie­ji pe­da­go­gai mo­kyk­lo­se) iki 40 va­lan­dų (spe­cia­lie­ji pe­da­go­gai, lo­go­pe­dai, sur­do­pe­da­go­gai, tif­lo­pe­da­go­gai, dir­ban­tys pe­da­go­gi­nė­se psi­cho­lo­gi­nė­se tar­ny­bo­se, ir taip pat psi­cho­lo­gai). Sky­rus šias lė­šas bū­tų pa­di­din­tas vals­ty­bės švie­ti­mo pa­gal­bos sek­to­riaus pa­trauk­lu­mas esa­miems ir bū­si­miems spe­cia­lis­tams. Su­da­rę vi­sas bū­ti­nas ba­zi­nes są­ly­gas, pa­siek­tu­me ge­res­nes švie­ti­mo ko­ky­bę su­da­ran­čias prie­lai­das mo­ki­nių mo­ky­mo­si pa­sie­ki­mams ge­rė­ti ir įtrauk­ties švie­ti­me, kaip tai nu­ma­to tarp­tau­ti­niai įsi­pa­rei­go­ji­mai.

Be vi­so ma­no mi­nė­to fi­nan­si­nio pa­ke­to, jau šiuo me­tu yra daug kas da­ro­ma. Pe­da­go­gų kom­pe­ten­ci­jai to­bu­lin­ti šiuo me­tu ir to­liau bus ski­ria­mos Eu­ro­pos Są­jun­gos so­cia­li­nio fon­do lė­šos, taip pat mi­nis­te­ri­jos nu­sta­ty­ti kva­li­fi­ka­ci­jos to­bu­li­ni­mo pa­nau­do­jant kla­sės krep­še­lio lė­šas pri­ori­te­tai. Šių me­tų sau­sio mė­ne­sį yra pa­si­ra­šy­tas me­mo­ran­du­mas dėl mo­kyk­los ir svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų pri­tai­ky­mo ne­ga­lią tu­rin­tiems as­me­nims. Be ma­nęs, šį me­mo­ran­du­mą pa­si­ra­šė mi­nist­ras A. Ve­ry­ga, Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas ir Lie­tu­vos ne­ga­lios or­ga­ni­za­ci­jų fo­ru­mo va­do­vė.

PIRMININKĖ. Mi­nist­re, lai­kas bai­gė­si.

A. MONKEVIČIUS. Tai baig­da­mas no­riu pa­sa­ky­ti, kad šis Švie­ti­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mas tu­rės di­džiu­lį tei­gia­mą po­vei­kį pir­miau­sia ne­ga­lią ir spe­cia­liuo­sius ug­dy­mo po­rei­kius tu­rin­tiems vai­kams, ku­rie šiuo me­tu ne­tu­ri są­ly­gų ug­dy­tis ben­dro­sios pa­skir­ties mo­kyk­lo­se. Pa­ge­rės vi­sų mo­ki­nių mo­ky­mo­si są­ly­gos ir pa­sie­ki­mai. Bus di­de­lė įta­ka ša­lies pres­ti­žui, už­im­tu­mui, re­gio­nų plėt­rai. Ma­nau, kad vi­sai vi­suo­me­nei, nes di­dės vi­sų mo­kyk­los ben­druo­me­nių em­pa­ti­ja, pi­lie­ti­nė ga­lia, to­le­ran­ci­ja, kom­pe­ten­ci­ja ug­dy­ti ir ug­dy­tis esant po­rei­kių įvai­ro­vei. Ša­lies švie­ti­mo sis­te­mo­je jau nuo anks­ty­vo­jo am­žiaus per vi­sus švie­ti­mo lyg­me­nis bus die­gia­mas uni­ver­sa­laus di­zai­no prin­ci­pas ne tik ap­lin­kai, bet ir ug­dy­mui. Ug­dy­mas ir švie­ti­mas taps la­biau orien­tuo­tas į in­di­vi­du­a­lų ug­dy­mo­si po­rei­kių už­tik­ri­ni­mą. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Jū­sų no­ri klaus­ti Sei­mo na­riai. Pir­ma­sis klau­sia E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mas mi­nist­re, iš tie­sų tur­būt svar­bu, kad akį rė­žian­čią 29 straips­nio 10 da­lį pa­nai­ki­no­te, nes ten iš tik­rų­jų yra mo­kyk­los ga­li­my­bė at­si­sa­ky­ti pri­im­ti moks­lei­vį. Aiš­ku, tik­tai ne vi­sa­da moks­lei­viai bū­da­vo siun­čia­mi į spe­cia­li­ą­sias mo­kyk­las, ta­čiau bū­da­vo ne­pri­ima­mi to­dėl, kad ne­bū­da­vo nei kaž­ko­kios ma­te­ria­li­nės ba­zės, nei, svar­biau­sia, spe­cia­lis­tų. De­ja, jūs taip pat ir šiuo me­tu siū­lo­te pro­ble­mą per­mes­ti tik­tai sa­vi­val­dy­bėms, ku­rios tu­rės rū­pin­tis tuo pri­ei­na­mu­mu, ir nie­ko kon­kre­taus ne­pa­sa­ko­te. Ar jūs ma­no­te, kad iš tik­rų­jų sa­vi­val­dy­bės su­ras vi­di­nių re­sur­sų ir kiek­vie­no­je mo­kyk­lo­je pa­da­rys ga­li­my­bę mo­ky­tis, ar vėl­gi jos pa­si­elgs pa­na­šiai – nu­kreips į ki­tas mo­kyk­las, ku­rio­se yra prie­mo­nių ir spe­cia­lis­tų? Taip pat an­tra da­lis to­kio klau­si­mo, ir jūs jau mi­nė­jo­te, dėl tų spe­cia­lių­jų pe­da­gogų, ku­rių nė­ra. Jūs siū­lo­te, kad ga­li bū­ti, bet ne­pa­sa­ko­te, kad bū­tų du spe­cia­lis­tai, nes ug­dymo ko­ky­bė su spe­cia­lių­jų po­rei­kių vai­kais be an­tro spe­cia­lis­to taip pat sun­kiai įsi­vaiz­duo­ja­ma. Ačiū.

A. MONKEVIČIUS. Taip. Aš dė­ko­ju už ši­tą klau­si­mą, ta­čiau, ma­nau, kuo­met ko­mi­te­tuo­se ir ki­tur bus svars­to­mas šis klau­si­mas, tu­rė­si­te ga­li­my­bę įsi­gi­lin­ti bū­tent į at­sa­ky­mus. Aš mi­nė­jau, kad tai nė­ra tik tei­sės ak­tų pa­kei­ti­mai. Juos bu­vo ga­li­ma la­bai grei­tai pri­im­ti. Bū­tent tai yra pro­gra­ma, ku­rios ap­im­tis yra 273 mln. Tai yra nu­kreip­ta bū­tent į kiek­vie­ną mo­kyk­lą ir skir­ta kiek­vie­nam vai­kui įtrauk­ti pa­gal jo in­di­vi­du­a­lius po­rei­kius. Tai yra di­džiu­lė in­ves­ti­ci­ja. Ap­skai­čiuo­ta, kad bū­tent bū­tų ir mo­ki­nio pa­dė­jė­jų, kiek rei­kia pa­gal nor­ma­ty­vus, ir, ma­tyt, at­ei­ty rei­kės plė­to­ti, ma­tant po­rei­kį, nes diag­no­zuo­ja­me vis dau­giau vai­kų, ku­riems rei­kia įvai­rių spe­cia­lių­jų po­rei­kių. Bet pa­gal tuos duo­me­nis, ku­riuos tu­ri­me, štai tos lė­šos ir pa­skai­čiuo­tos įve­dant tuos eta­tus, pa­de­dant kiek­vie­nai sa­vi­val­dy­bei, kiek­vie­nai mo­kyk­lai tu­rė­ti ne tik in­fra­struk­tū­ros, bet ir spe­cia­lis­tų iš­tek­lius.

Aš ma­nau, kad no­rė­jau bū­tent tai ir ak­cen­tuo­ti, iš­dės­ty­ti, ko­kios lė­šos kam yra skir­tos. Jos yra skir­tos bū­tent pa­gal­bai kiek­vie­nai mo­kyk­lai ir kiek­vie­nai sa­vi­val­dy­bei. Sa­vi­val­dy­bės, aiš­ku, tu­ri pri­si­im­ti at­sa­ko­my­bę, kad vi­si tie iš­tek­liai bū­tų tin­ka­mai pa­nau­do­ja­mi, tai­kant štai ši­tą uni­ver­sa­laus di­zai­no prin­ci­pą, reiš­kian­tį ne ką ki­ta kaip kiek­vie­no vai­ko in­di­vi­du­a­lius po­rei­kius ir ge­bė­ji­mą tuos po­rei­kius ten­kin­ti.

O da­bar dėl to pa­dė­jė­jo. Tai iš tik­rų­jų mes kal­bė­jo­me su prak­ti­kais. Ga­li pa­dė­jė­jo rei­kė­ti vie­no, gal dvie­jų ir gal net­gi kai ku­riais at­ve­jais tri­jų, ypač, kai vai­kai tu­ri di­de­lę ne­ga­lią. To­dėl pa­siū­lė­me ši­tą va­rian­tą pa­de­ri­nę da­bar, ši­tą pro­jek­tą ruo­šė­me su ne­vy­riau­sy­bi­nė­mis or­ga­ni­za­ci­jo­mis, bet svars­tant ko­mi­te­te ga­li­ma iš tik­rų­jų pa­keis­ti ir pa­sa­ky­ti, kad pri­va­lo­ma bent vie­nas, bet ga­li bū­ti at­ve­jų, kai iš tik­rų­jų už­ten­ka mo­ky­to­jo pa­dė­jė­jo, o mo­ki­nio pa­dė­jė­jo daž­niau­siai pri­rei­kia, kai vai­kas tu­ri jau la­bai rim­tą ne­ga­lią. To­dėl ne­bū­ti­na im­pe­ra­ty­viai sa­ky­ti, kad bū­ti­nai tu­ri bū­ti. Jei­gu jo ne­rei­kia, už­ten­ka mo­ky­to­jo pa­dė­jė­jo, ku­ris pui­kiau­siai ga­li su­si­tvar­ky­ti. At­si­žvel­gus į eks­per­tų pa­ta­ri­mus…

PIRMININKĖ. Ger­bia­mas mi­nist­re, at­sa­ky­ti – dvi mi­nu­tės.

A. MONKEVIČIUS. Ma­nau, kad ko­mi­te­te ga­lė­si­me at­sa­ky­ti de­ta­liau į šiuos klau­si­mus.

PIRMININKĖ. Klau­sia D. Ša­ka­lie­nė.

To­liau po­sė­džiui pir­mi­nin­kau­ja Sei­mo Pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas G. Kir­ki­las.

D. ŠAKALIENĖ (LSDPF). Ger­bia­mas mi­nist­re, aiš­ku, tik­rai la­bai rei­kia šių įsta­ty­mo pa­tai­sų, nes at­vi­ros dis­kri­mi­na­ci­jos vai­kų su ne­ga­lia at­žvil­giu pa­nai­ki­ni­mas iš mū­sų įsta­ty­mo čia jau net­gi rim­tai už­vė­luo­tas rei­ka­las, bet, kaip ži­no­te, bet ku­ri su žmo­gaus tei­sė­mis su­si­ju­si re­for­ma yra la­bai jaut­ri. Šiuo at­ve­ju net­gi kal­ba­me apie vai­ko tei­ses ir apie vai­kų su ne­ga­lia tei­ses ir jų šei­mas. Jų sėk­mė, pa­pras­tai to­kių re­for­mų, pri­klau­so nuo dvie­jų da­ly­kų – nuo vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo, vi­suo­me­nės švie­ti­mo ir pa­slau­gų pri­ei­na­mu­mo ir jų ko­ky­bės. Mi­nė­jo­te, kad pa­kan­ka­mai daug bus in­ves­tuo­ja­ma į pa­slau­gų kū­ri­mą, tai ma­no du klau­si­mai yra to­kie: ko­dėl šiais me­tais ši Vy­riau­sy­bė vis dar ne­in­ves­ta­vo į tų ke­lių tūks­tan­čių trūks­ta­mų švie­ti­mo pa­gal­bos spe­cia­lis­tų pa­ren­gi­mą ir pa­sam­dy­mą ir (ant­ras klau­si­mas) kaip pla­nuo­ja­te dirb­ti su vi­suo­me­ne, nes daug tė­vų bi­jo ir ne­ri­mau­ja dėl vai­kų su ne­ga­lia at­ėji­mo į ben­drą­sias kla­ses.

A. MONKEVIČIUS. Aš pra­dė­siu nuo ši­to pas­ku­ti­nio jū­sų klau­si­mo. Tai yra be ga­lo svar­bu ir ma­nau, kad mes tu­rė­si­me tiek cen­tri­nės val­džios, tiek re­gio­ni­nės pa­stan­go­mis, į­trau­kę ne­vy­riau­sy­bi­nes or­ga­ni­za­ci­jas, ma­no mi­nė­tą fo­ru­mą, tik­rai ne­ma­žai nu­veik­ti, kad vi­suo­me­nė, tė­vai, pui­kiai ži­no­tų, ko­kios ga­li­my­bės at­si­ran­da, ir ži­no­tų, kad tai yra jų tei­sė pa­gal vai­ko po­rei­kius ir diag­no­zuo­ti juos, ir nuo­lat sek­ti, ste­bė­ti pa­žan­gą, ir ben­dra­dar­biau­ti su mo­kyk­la. O kiek­vie­na mo­kyk­la iš tik­rų­jų per ket­ver­tą me­tų tu­ri už­tik­rin­ti ga­li­my­bę ten, kur tė­vai no­ri, kad vai­kai tu­rė­tų to­kią ga­li­my­bę. In­for­ma­vi­mas čia yra be ga­lo svar­bus. Aš su­tin­ku su tuo. Tam ma­nau, kad, sa­vai­me su­pran­ta­ma, nu­ma­ty­si­me daug prie­mo­nių ir pa­si­telk­si­me ne­vy­riau­sy­bi­nes or­ga­ni­za­ci­jos.

Na, o dėl ki­to klau­si­mo, ką šie­met mes jau pa­da­rė­me, aš mi­nė­jau, mes su Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja ir Sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­ja, ir fo­ru­mu pa­si­ra­šė­me me­mo­ran­du­mą, kad pri­tai­ky­tu­me ne ma­žiau, ne ma­žiau, gal­būt ir dau­giau, ben­dro­mis pa­stan­go­mis kas­met kiek­vie­no­je sa­vi­val­dy­bė­je bent po vie­ną mo­kyk­lą, kai kur tem­pas ga­li bū­ti ir di­des­nis, bet ne ma­žiau, tam pa­nau­do­da­mi jau tu­ri­mus iš­tek­lius ir orien­tuo­da­mi pri­ori­te­tiš­kai in­fra­struk­tū­ros ir ki­tas pri­tai­ky­mo ga­li­my­bes bū­tent tiems vai­kams. Ma­no mi­nė­ta yra ir so­cia­li­nio fon­do pro­gra­ma, kai kas­met mes apie šim­tą psi­cho­lo­gų (ir da­bar) pa­pil­do­mai iš­lai­ko­me, kad jie ga­lė­tų dirb­ti ben­dro­jo ug­dy­mo sis­te­mo­je. Ta­ria­mės su uni­ver­si­te­tais, pe­da­go­gų ren­gi­mo cen­trais ska­tin­ti rink­tis spe­cia­lio­jo pe­da­go­go, psi­cho­lo­go ir ki­tas rei­ka­lin­gas pro­fe­si­jas. Kaip mi­nė­jau, vie­na iš prie­žas­čių yra di­de­lis dar­bo krū­vis, at­ly­gi­mas ma­žas. Tai­gi nu­ma­to­me prie­mo­nes di­din­ti pa­trauk­lu­mą ši­tos pro­fe­si­jos, prie­šin­gu at­ve­ju iš tik­rų­jų ne­pri­trauk­si­me spe­cia­lis­tų šiam svar­biam dar­bui. Tai ir­gi yra su­pla­nuo­ta ir tvir­ti­nant ki­tų me­tų biu­dže­tą nu­ma­ty­si­me ska­ti­na­mą­sias prie­mo­nes, kaip da­bar vi­siems pe­da­go­gams, to­kios ka­te­go­ri­jos spe­cia­lis­tams.

PIRMININKAS (G. KIRKILAS, LSDDF). Ačiū. Ne­ma­tau R. Po­po­vie­nės. J. Džiu­ge­lis.

J. DŽIUGELIS (TS-LKDF). Ger­bia­mas mi­nist­re, po be­veik me­tų lai­ko la­bai džiau­giuo­si jus ma­ty­da­mas šio­je tri­bū­no­je, nes tuos me­tus lau­kiau jū­sų su šiuo pro­jek­tu ši­to­je sa­lė­je. Ki­ta ver­tus, per tuos me­tus daug kas pa­si­kei­tė ir Sei­mas lei­do Vy­riau­sy­bei sko­lin­tis dau­giau ne­gu 5 mlrd. eu­rų. Jūs aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te sa­ko­te, kad ši įtrau­kio­ji re­for­ma, vai­kus įtrau­kian­ti re­for­ma, tu­rė­tų įsi­ga­lio­ti tik­tai nuo 2024 me­tų. Ar jūs ne­ma­no­te, kad in­te­re­sas vals­ty­bės šiuo me­tu pi­giai pa­sko­lin­tas lė­šas bū­tų in­ves­tuo­ti į ug­dy­mo ko­ky­bės ge­ri­ni­mą įtrau­kiant bū­tent vi­sus vai­kus? Mes kal­ba­me apie 220 mln. eu­rų, ku­riuos gal­būt bū­tų tiks­lin­ga…

PIRMININKAS. Klaus­ki­te, ko­le­ga.

J. DŽIUGELIS (TS-LKDF). …šiuo me­tu ir pa­nau­do­ti. Ko­kia jū­sų po­zi­ci­ja šiuo klau­si­mu ir ar ke­ti­na­te siek­ti, kad lė­šos bū­tų skir­tos bū­tent čia?

A. MONKEVIČIUS. Šiaip pri­ta­riu idė­jai, kad bū­tų ga­li­ma kiek ga­lint grei­čiau įgy­ven­din­ti štai tuos po­ky­čius, ta­čiau net­gi tu­rint tas di­džiau­sias lė­šas, jei­gu iš kar­to jas tu­rė­tu­me, su­ti­ki­te, re­a­liai to įgy­ven­din­ti stai­giai, per trum­pą lai­ko­tar­pį ne­įma­no­ma, ka­dan­gi, kaip mi­nė­jau, rei­kia daug ką pa­keis­ti, rei­kia per­tvar­ky­ti 45 mo­kyk­las, ku­rios tu­ri tap­ti ki­to­kios ir re­or­ga­ni­zuo­tis, ir iš jų tu­ri at­si­ras­ti kon­sul­ta­vi­mo ir kom­pe­ten­ci­jos cen­trai. Tu­ri­me per­tvar­ky­ti spe­cia­lis­tų ren­gi­mą, tu­ri­me pri­trauk­ti daug spe­cia­lis­tų, ku­rie baigs štai tas uni­ver­si­te­ti­nes stu­di­jas, tam ir­gi rei­kia tam tik­ro lai­ko­tar­pio. Rei­kia pa­di­din­ti jų dar­bo už­mo­kes­tį, rei­kia or­ga­ni­zuo­ti vi­sos sis­te­mos po­ky­čius, ku­rie ne­įvyks­ta per la­bai trum­pą lai­ką. Aš vi­siš­kai pri­ta­riu, kad bū­tų ga­li­ma spar­tin­ti ir svars­tant, tar­ki­me, biu­dže­tą ar da­bar vi­sus tuos DNR pla­nus, pa­žiū­rė­ti, ką re­a­liai ga­li­ma pa­da­ry­ti. Aš už tai, kad re­a­liai kiek ga­li­ma grei­čiau tai da­ry­tu­me.

Ši­tas pla­nas, aš ma­nau, yra ga­na op­ti­mis­tiš­kas – per ket­ve­rius me­tus iš es­mės trans­for­muo­ti sis­te­mą, ku­ri pa­keis­tų po­žiū­rį pa­čios vi­suo­me­nės. Jūs pui­kiai su­pran­ta­te, kad dau­gy­bė da­ly­kų: pa­ty­čios, em­pa­ti­jos da­ly­kai, ki­ti da­ly­kai, ne­pa­si­kei­čia vi­suo­me­nė­je la­bai stai­giai, to­dėl tai rei­kia da­ry­ti kiek ga­li­ma ra­cio­na­liau, grei­čiau, bet už­tik­ri­nant są­ly­gas, kaip čia ger­bia­mas E. Pu­pi­nis sa­kė, mo­kyk­lo­je, kad mo­kyk­la re­a­liai tu­rė­tų tas ga­li­my­bes. Į tai ta pro­gra­ma orien­tuo­ta. Per ket­ve­rius me­tus tie po­ky­čiai tu­rė­tų įvyk­ti, bet su­tin­ku, jei­gu tik bus fi­nan­si­nių ga­li­my­bių ir gal­būt uni­ver­si­te­tų di­des­nės tal­pos, mes ga­lė­si­me ši­tą pro­ce­są spar­tin­ti.

PIRMININKAS. R. Šar­knic­kas. Pra­šom.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ma­nau, kad spe­cia­lis­tai spe­cia­lis­tais lie­ka, bet jų ga­li at­ei­ty­je dar dau­giau rei­kė­ti, jei­gu ne­bus emo­ci­nio raš­tin­gu­mo, net ir su ne­ga­lia esan­tiems vai­kams. Prieš Ant­rą­jį pa­sau­li­nį ka­rą bu­vo ben­drai mo­ko­mi vai­kai, ta­čiau lai­kui bė­gant prie tų mo­kyk­lų at­si­ra­do pa­sta­tai, prie­sta­tai. Tai pui­kiai ap­ra­šo psi­cho­te­ra­peu­tė T. Hei­den. Ar esa­te tam pa­si­ruo­šę, kad vai­kai ga­lė­tų in­teg­ruo­tis, nes yra vi­so­kių vai­kų, su ku­riais, iš­ties gy­ve­ni­mas taip nu­lė­mė, ne­įma­no­ma su­si­tvar­ky­ti ir pa­na­šiai? Ar ne­pri­bręs iki to da­ly­ko, kad at­si­ras prie­sta­tų, kad ne­truk­dy­tų net ir ne­įga­liems, ki­tiems vai­kams, ne tik svei­kiems vai­kams. Emo­ci­nis raš­tin­gu­mas, ne­la­bai gir­dė­jau, kad bū­tų pri­dė­tas prie mo­ky­mo, ug­dy­mo ko­ky­bės, ką da­bar jūs kal­bė­jo­te.

Ma­no pa­grin­di­nis klau­si­mas bū­tų, ar nuo rug­sė­jo mė­ne­sio stu­di­juo­jan­tys mo­ky­to­jo pro­fe­si­jas stu­den­tai tu­rės nors ke­lis kre­di­tus mo­ky­tis emo­ci­nio raš­tin­gu­mo, kad ga­lė­tų mo­ky­ti mo­kyk­lo­je, nes vi­sas pa­grin­das pra­si­de­da čia? Mes ne pro­ble­mą tu­ri­me spręs­ti, bet prie­žas­tį. Ačiū.

A. MONKEVIČIUS. Kal­bant apie pe­da­go­gų ren­gi­mo stu­di­jų pro­gra­mas, ma­nau, kad tai yra ak­tu­a­li­zuo­ta. Pro­gra­mų ren­gė­jai tai pui­kiai su­pran­ta, ma­to šiuos iš­šū­kius dėl pa­ty­čių, dėl sa­vi­žu­dy­bių, dėl ki­tų da­ly­kų. Yra emo­ci­nio raš­tin­gu­mo da­ly­kai, kaip mi­nė­jau, em­pa­ti­ja ir ki­ti da­ly­kai, jie yra su­si­ję. To­le­ran­ci­ja, pi­lie­tiš­ku­mo as­pek­tai – dau­gy­bė da­ly­kų yra su­si­py­nę ir kiek įma­no­ma iš­skir­ti emo­ci­nį raš­tin­gu­mą kaip at­ski­rą da­ly­ką, mo­du­lį mo­kyk­lo­je mes ska­ti­na­me, ta­čiau ma­no­me, kad tu­rė­tų bū­ti in­te­gralesnis po­žiū­ris. Šiuo me­tu at­nau­ji­na­mo­se ben­dro­sio­se pro­gra­mo­se tai yra kaip vie­na iš ba­zi­nių kom­pe­ten­ci­jų, ji tu­ri bū­ti la­bai ho­ri­zon­ta­li, in­teg­ruo­ta į bet ku­rį da­ly­ką ir mo­ky­to­jai, kaip jūs sa­kė­te, tik­rai tu­ri tu­rė­ti tų kom­pe­ten­ci­jų ir ge­bė­ji­mų.

Ma­nau, ne tik ren­giant pe­da­go­gus, bet ir to­bu­li­nant kva­li­fi­ka­ci­ją, jūs la­bai taik­liai pa­ste­bė­jo­te, tai be ga­lo svar­bu. Ga­lė­tu­me tie­siog dar kar­tą su­reng­ti pa­si­ta­ri­mą at­ski­rai su pe­da­go­gų kva­li­fi­ka­ci­jos to­bu­li­ni­mo cen­trais ir pe­da­go­gų stu­di­jų pro­gra­mų ren­gė­jais, dar kar­tą pa­žiū­rė­ti, kaip jūs ma­to­te, kaip ma­to ko­mi­te­tas. Aš ga­lė­siu tar­pi­nin­kau­ti, čia yra ma­no pa­rei­ga. Ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū, mi­nist­re. Jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus. Už – D. Ša­ka­lie­nė.

D. ŠAKALIENĖ (LSDPF). Iš tie­sų šiuo at­ve­ju tur­būt ne man vie­nai ky­la la­bai daug klau­si­mų, ko­dėl taip lė­tai, ko­dėl tik da­bar, ko­dėl vis dar nė­ra pa­kan­ka­mai pa­de­da­ma tūks­tan­čiams šei­mų ir vai­kų, ku­riems rei­kia tos pa­gal­bos šian­dien. Bet čia iš tų at­ve­jų, kai ge­riau vė­liau ne­gu nie­ka­da. Be jo­kios abe­jo­nės, tik­rai rei­kia pri­tar­ti ši­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui jau vien dėl to, kad tai yra vie­nas iš tų įsta­ty­mų, ku­rie, nors ir kaip bū­tų keis­ta, prieš­ta­rau­ja Lie­tu­vos se­niai ra­ti­fi­kuo­tai Ne­įga­lių­jų tei­sių kon­ven­ci­jai.

Tik­rai pri­tar­da­ma šiam įsta­ty­mo pro­jek­tui, kar­tu no­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad la­bai no­rė­tų­si, kad ši re­for­ma ne­bū­tų to­kia lė­ta, ne­strig­tų ties po­sū­kiais vien dėl to, kad pri­trūks­ta po­li­ti­nės va­lios ar fi­nan­sa­vi­mo, ir kad iš tie­sų bū­tų įver­tin­ta, kiek daug vi­suo­me­nės emo­ci­jos, nu­si­tei­ki­mas, bai­mės, kar­tais ne­pa­grįs­tos bai­mės, ga­li pa­da­ry­ti ža­los. Mes jau tu­ri­me skau­džių pa­mo­kų su ki­to­mis re­for­mo­mis, da­ry­to­mis šio Sei­mo ir šios Vy­riau­sy­bės. La­bai kvies­čiau, tu­rė­da­ma ome­ny­je, kad įsi­ga­lio­ji­mo ter­mi­nas yra la­bai il­gas, ket­ve­ri su pu­se, pen­ke­ri me­tai, kad per tą lai­ko­tar­pį mes vis dėl­to pa­jėg­tu­me su­si­tar­ti, kad ir ko­kie bū­tų po­li­ti­nių jė­gų po­ky­čiai, kad ir kas for­muo­tų at­ei­nan­čią Vy­riau­sy­bę. Tie iš mū­sų, ku­rie bū­tų dar čia, vis dėl­to lai­ky­tų­si su­si­ta­ri­mo, kad vai­kų ir šei­mų in­te­re­sai yra aukš­čiau ir kad šiuo at­žvil­giu mes pri­va­lo­me dirb­ti su vi­suo­me­ne.

Tą dar­bą jau jū­sų Vy­riau­sy­bė da­bar ga­li pra­dė­ti ir, ma­no aki­mis, tu­ri pra­dė­ti da­ry­ti da­bar. Ir jū­sų ly­de­rys­tė gal­būt kaip tik šiuo at­ve­ju ga­lė­tų iš tik­rų­jų pa­si­reikš­ti. Tik­rai to lau­kia la­bai daug šei­mų, vai­kų ir tų pa­čių ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų, ku­rias mi­nė­jo­te. Pra­šau, kad tai ne­lik­tų po­pie­ri­nė re­for­ma, kad tai ne­tap­tų žlu­gu­sia re­for­ma, o tap­tų re­a­lia pa­gal­ba vai­kams su ne­ga­lia kiek­vie­no­je ug­dy­mo įstai­go­je.

PIRMININKAS. Ačiū. P. Urb­šys – prieš.

P. URBŠYS (MSNG). Aš no­riu iš­reikš­ti ne­ri­mą. Kiek bu­vo pas mus re­for­mų, skir­tų vai­kams, pa­im­ki­me vai­kų glo­bos sis­te­mos per­tvar­ką, dau­giau bu­vo žiū­ri­ma į ins­ti­tu­ci­jos po­rei­kius, o ne į tų pa­čių vai­kų po­rei­kius. Ir nė­ra ge­rai, kad da­bar nė­ra pa­si­rin­ki­mo vai­kams, nes yra įvai­rių si­tu­a­ci­jų, kai at­si­sa­ko tų vai­kų, ku­rie pri­glau­džia pas sa­ve, o sis­te­ma nė­ra to­kia lanks­ti, kad ga­lė­tų amor­ti­zuo­ti tam tik­rus nei­gia­mus reiš­ki­nius. Bu­vo pa­suk­ta tuo kraš­tu­ti­niu ke­liu nai­ki­nant glo­bos na­mus.

Aš ma­tau ki­tą pro­ble­mą dėl vai­kų su ne­ga­lia in­teg­ra­vi­mo į ben­drą­jį ug­dy­mo pro­ce­są. Ar kas nors at­li­ko mo­kyk­lų, tų vai­kų šei­mų ap­klau­sas, kad da­bar kal­ba jų var­du? Man at­ro­do, iš tik­rų­jų ga­li bū­ti ne­vie­na­reikš­mių nuo­mo­nių. Aš, pa­vyz­džiui, as­me­niš­kai esu gir­dė­jęs, kad su ne­ri­mu ste­bi bū­tent šią re­for­mą. Tuo la­biau kad tos mo­kyk­los, tos erd­vės yra pri­tai­ky­tos bū­tent tų vai­kų po­rei­kiams. Be abe­jo, tos ki­tos mo­kyk­los, ku­rios tu­ri ki­to­kios pa­tir­ties, pa­pras­čiau­siai į sa­ve įsiurbs tas įstai­gas ir pir­miau­sia spręs sa­vo pro­ble­mas, o po to žiū­rės, kas ten lie­ka toms ug­dy­mo įstai­goms.

To­dėl aš no­rė­čiau, kad tas pro­ce­sas vis dėl­to vyk­tų tik­rai la­bai pa­ma­tuo­tai, ne­sku­bant ir kad ne­bū­tų da­ro­ma dėl… kad pro­ce­sas ne­bū­tų pats su­reikš­min­tas tiek, kad pa­mirš­tu­me, dėl ko mes da­ro­me. Ti­kiuo­si, kad mes vi­si pri­im­si­me pa­tį pro­tin­giau­sią spren­di­mą.

PIRMININKAS. Ačiū. Ko­le­gos, nė­ra su­ta­ri­mo. Bal­suo­ja­me dėl Švie­ti­mo įsta­ty­mo ke­lių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to XIIIP-4913. Kas pa­lai­ko, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko. Ko­le­gos, bal­sa­vi­mas pra­dė­tas.

Bal­sa­vo 88 Sei­mo na­riai: už – 87, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 1. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta.

Ko­mi­te­tai. Kaip pa­grin­di­nis siū­lo­mas Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas. Ga­li­me pri­tar­ti? Pri­tar­ta. Pa­pil­do­mų rei­kia? Ne. Siū­lo­ma svars­ty­ti bir­že­lio 23 die­ną. K. Ma­siu­lis.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Aš trum­pą re­pli­ką. Emo­ci­nis in­te­lek­tas, be abe­jo, be ga­lo svar­bus, reikš­min­gas, ug­dy­ti­nas da­ly­kas. Tik ne­ži­nau, kiek čia… Ar ne per daug me­ta­fo­riš­kas da­ly­kas bū­tų jį va­din­ti emo­ci­niu raš­tin­gu­mu? Aš ma­ty­da­vau, li­te­ra­tū­ro­je rasda­vau ir to­kį pa­va­di­ni­mą, bet man tas pa­va­di­ni­mas kliū­va. Bū­tų ge­rai, kad mes vie­nin­giau žiū­rė­tu­mė­te. Emo­ci­nis in­te­lek­tas, kaip ir bet koks ki­toks in­te­lek­tas, yra ug­dy­ti­nas spe­cia­lio­mis prie­mo­nė­mis, bet tas tra­di­ci­nis in­te­lek­tas sie­ja­mas su raš­tin­gu­mu, įvai­rių da­ly­kų ži­no­ji­mu, o čia yra su emo­ci­ja, em­pa­tiš­ku­mu ir ki­tais da­ly­kais sie­ti­nas. Man taip at­ro­do.

PIRMININKAS. Ačiū. J. Džiu­ge­lis.

J. DŽIUGELIS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Aš dėl ko­mi­te­tų vis dėl­to no­rė­čiau, nes mes su So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke šį klau­si­mą rim­tai svars­tė­me mū­sų ko­mi­te­te. Juo la­biau kad pa­va­sa­rio se­si­jo­je, at­si­pra­šau, ru­dens se­si­jo­je bu­vo ke­le­to Sei­mo na­rių iden­tiš­ko straips­nio pa­tei­ki­mas pa­kei­ti­mo, to­dėl pa­pil­do­mu ko­mi­te­tu siū­ly­čiau So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tą.

PIRMININKAS. Krei­piuo­si į So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to pir­mi­nin­kę, ar no­ri­te bū­ti pa­pil­do­mu ko­mi­te­tu dėl šio įsta­ty­mo? (Bal­sas sa­lė­je: „Ga­li­me.“) Pa­pil­do­mas, jei­gu pri­ta­ria­me, So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas, da­ta lie­ka ta pa­ti. Dar R. Šar­knic­kas. Pra­šau, Ro­ber­tai.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Ka­dan­gi su mi­nist­ru su­ta­rė­me, su­de­ri­no­me dėl emo­ci­nio raš­tin­gu­mo, ku­rio iš tik­rų­jų Eu­ro­po­je yra mo­ko­ma, aš no­rė­čiau mū­sų Sa­vi­žu­dy­bių ir smur­to pre­ven­ci­jos ko­mi­si­jo­je su tuo da­ly­ku su­si­pa­žin­ti, kad at­ei­tų ir į mū­sų ko­mi­si­ją mi­nist­ro pa­teik­tas įsta­ty­mas.

PIRMININKAS. Į ku­rią ko­mi­si­ją?

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Sa­vi­žu­dy­bių ir smur­to pre­ven­ci­jos ko­mi­si­ją.

PIRMININKAS. Ko­mi­si­jai ga­li­me pri­tar­ti? (Bal­sai sa­lė­je)

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Ga­li­me. Taip, sa­ko, ga­li. Ačiū.

PIRMININKAS. Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas ne­su­tin­ka dėl So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to. Pra­šom.

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Aš ma­nau, kad mes jau esa­me ta­rę­si su po­nu J. Džiu­ge­liu, kad mes vi­sas pa­tai­sas, ku­rias jis no­rė­tų pa­da­ry­ti, kiek aš ži­nau, jis pri­ta­ria iš Vy­riau­sy­bės at­ėju­siam įsta­ty­mo pro­jek­tui, mes ta­rė­mės, kad mes in­kor­po­ruo­si­me. To­kiu bū­du mes su­tvar­ky­si­me ir su­tau­py­si­me lai­ko. Tai­gi aš ma­nau, kad už­tek­tų Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to.

PIRMININKAS. Jūs siū­lo­te bal­suo­ti? Ge­rai, ko­le­gos. Ar pri­ta­ria­me, kad So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas bū­tų pa­pil­do­mu? Kas pa­lai­ko, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko.

Bal­sa­vo 80 Sei­mo na­rių: už – 25, prieš – 11, su­si­lai­kė 44. So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas ne­bus pa­pil­do­mu. (Bal­sai sa­lė­je) Na, pir­mi­nin­kė ap­si­džiau­gė, at­ro­do.

 

15.47 val.

Švie­ti­mo įsta­ty­mo Nr. I-1489 51, 37, 53, 563, 59 ir 69 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4906, Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo Nr. I-533 16 ir 20 straips­nių pakeiti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4907 (pa­tei­ki­mas)

 

Ko­le­gos, kvie­čiu į tri­bū­ną Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką E. Jo­vai­šą. Yra du pro­jek­tai: pro­jek­tas Nr. XIIIP-4906 ir ly­di­ma­sis pro­jek­tas Nr. XIIIP-4097. Švie­ti­mo įsta­ty­mo ke­lių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas ir Vie­tos sa­vi­val­dos. Pa­tei­ki­mas. Pra­šom.

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Tei­kiu jū­sų dė­me­siui Švie­ti­mo įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rio­mis sie­kia­ma op­ti­mi­zuo­ti kon­kur­sų švie­ti­mo įstai­gų va­do­vų pa­rei­goms tvar­ką ir ter­mi­nus, pa­tiks­lin­ti pa­si­ren­gi­mą švie­ti­mo įstai­gos va­do­vo pa­rei­goms ei­ti reg­la­men­ta­vi­mą, ma­žin­ti švie­ti­mo įstai­gos veik­los do­ku­men­ta­vi­mo ap­im­tis, pa­keis­ti sub­jek­tą, ski­rian­tį į sa­vi­val­dy­bių švie­ti­mo įstai­gų va­do­vo pa­rei­gas ir at­lei­džian­tį iš jų, įgy­ven­di­nant Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo 2019 m. rug­sė­jo 19 d. nu­ta­ri­mą. To­kie yra ben­driau­si šio įsta­ty­mo punk­tai. At­sa­ky­siu į jū­sų klau­si­mus.

PIRMININKAS. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti ke­le­tas ko­le­gų. E. Pu­pi­nis pir­ma­sis. Pra­šau.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, iš tik­rų­jų ne­se­niai mes kaip ir svars­tė­me tą įsta­ty­mą ir kaip tik pri­ėmė­me tam tik­ras nuo­sta­tas, il­gai gin­či­jo­mės dėl va­do­vų sky­ri­mo ir jūs da­bar vėl grįž­ta­te į to­kią pra­di­nę si­tu­a­ci­ją, kai va­do­vų sky­ri­mas ati­duo­da­mas me­rams, nes anks­čiau bu­vo ta­ry­bos. Tai gal ga­lė­tu­mė­te pa­aiš­kin­ti ko­dėl? Na ir ta pa­tir­tis bu­vo ne­ko­kia, iš tik­rų­jų tie pa­sky­ri­mai bu­vo ga­na po­li­ti­zuo­ti. Tai ar ne­ma­no­te, kad ne­rei­kė­tų to da­ry­ti, gal­būt pa­lauk­ti, kaip ta sis­te­ma vei­kia, nes ji vei­kia ga­na ne­se­niai? Ačiū.

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, no­riu pa­aiš­kin­ti ši­tą si­tu­a­ci­ją. Pir­miau­sia vi­si ži­no­me, kad tai yra prie­vo­lė. Ji pa­gal da­bar­ti­nį Švie­ti­mo įsta­ty­mą yra su­teik­ta sa­vi­val­dy­bių ta­ry­boms – skir­ti ir at­leis­ti at­si­žvel­giant į kon­kur­sus. Ki­taip ta­riant, ta­ry­ba ne­tu­ri ga­li­my­bės įsta­ty­miš­kai, gry­nai žiū­rint, įsta­ty­miš­kai ne­tu­ri ga­li­my­bės ne­pa­tvir­tin­ti kon­kur­so, nes vis­kas jau per­ei­ta, vi­si kon­kur­sai va­do­vo per­ei­ti. Čia yra, sa­ky­ki­me, pas­ku­ti­nis mo­men­tas, ati­duo­tas sa­vi­val­dos ta­ry­bai kaip stei­gė­jui. De­ja, mes tu­ri­me dau­gy­bę… Aš gal ne­var­to­siu to­kio žo­džio „dau­gy­bė“, bet vis dėl­to tu­ri­me to­kių prak­ti­kų, jų tik­rai ne­ma­žai yra, ka­da ta­ry­bos su­si­rin­ki­mai tie­siog stab­do ši­tą pro­ce­są ir vė­luo­ja va­do­vų sky­ri­mas dėl vie­no­kių ar ki­to­kių ta­ry­bos ne­veik­lu­mo prie­žas­čių. At­ro­do, kad ši­tą ak­tą, ku­ris yra po kon­kur­so, po rin­ki­mų for­ma­lus, ma­no aki­mis žiū­rint (gal ki­tų ki­taip), ga­lė­tų pa­da­ry­ti me­ras ir tai bū­tų ope­ra­ty­viau. Štai mo­ty­vai.

PIRMININKAS. M. Ado­mė­nas.

M. ADOMĖNAS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, man šia­me pro­jek­te ne­ri­mą ke­lia to­kie as­pek­tai. Pir­ma, kad yra įve­da­ma at­ski­ra ata­skai­ta mo­kyk­los va­do­vui ir vi­sai mo­kyk­lai. Ką tai da­ro? Tai reiš­kia, kad tar­si va­do­vo už­da­vi­nys yra rū­pin­tis ne vi­sos mo­kyk­los ge­ro­ve, bet kur­ti sa­vo at­ski­rą veik­lą, už ku­rią jis pas­kui ga­lės at­siskai­ty­ti.

Ne­ga­na to, tą va­do­vo ata­skai­tą ver­ti­na ta­ry­ba, o jos ne­sant – prof­są­jun­ga. Tuo bū­du iš va­do­vo yra at­ima­mos ar grei­čiau su­ku­ria­mos pa­ska­tos nie­ko ne­da­ry­ti, kas ga­lė­tų ne­pa­tik­ti prof­są­jun­gai, nes tuo­met, jai nei­gia­mai įver­ti­nus ata­skai­tą, fak­tiš­kai mo­kyk­los va­do­vas ga­li bū­ti pa­ša­li­na­mas me­ro spren­di­mu. Me­ras yra po­li­ti­kas. Ar jūs ne­ma­no­te, kad to­kiu bū­du mo­kyk­los va­do­vų sky­ri­mas yra po­li­ti­zuo­ja­mas ir fak­tiš­kai mo­kyk­lų va­do­vai bus sa­vi­val­dy­bės po­li­ti­kų po­li­ti­nės ga­lios įkai­tais?

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­mas Man­tai. Aš tik­rai no­riu dar kar­tą pa­brėž­ti, kad sa­vi­val­dy­bės va­do­vo me­ro sa­vi­va­lės ne­ga­li bū­ti, nes vyks­ta kon­kur­sas. Kai jūs pui­kiai iš­ma­no­te lo­ty­nų kal­bą, čia yra fi­nis co­ro­nat opus, nei dau­giau, nei ma­žiau.

Ki­tas da­ly­kas yra tai, kad ata­skai­ta, taip, da­bar­ti­nia­me Švie­ti­mo įsta­ty­me yra (mes pa­tys ne­se­niai pri­ėmė­me), kad va­do­vo ata­skai­ta svars­to­ma mo­kyk­los ta­ry­bo­je. Jei­gu du kar­tus pa­ei­liui ji ne­pri­ima­ma, ta­da krei­pia­ma­si į stei­gė­ją – į sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą ir pa­na­šiai. Ži­no­te, mes daug kal­ba­me apie biu­ro­kratijos ma­ži­ni­mą. Ma­no gal­va, ši­ta nuo­sta­ta at­si­ra­do bū­tent dėl to, kad sie­kia­ma pa­ma­žin­ti tą biu­ro­kratijos naš­tą va­do­vams.

Ga­lų ga­le tai yra pa­tei­ki­mas. Rei­kės ko­mi­te­te gal­vo­ti, kad ne­bū­tų, sa­ky­čiau, pa­sek­mių, ku­rios pa­kenk­tų mo­kyk­los va­do­vo oriam dar­bui. Ačiū.

PIRMININKAS. V. Čmi­ly­tė-Niel­sen. Pra­šom.

V. ČMILYTĖ-NIELSEN (LSF). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke.

Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, iš tie­sų si­tu­a­ci­ja su švie­ti­mo įstai­gų va­do­vais šian­die­ną yra ga­na dra­ma­tiš­ka – virš 200 trūks­ta. Kaip ži­no­te, to­kios prie­žas­tys var­di­ja­mos, kaip trū­ku­mo prie­žas­tys yra ir lai­ki­nu­mas, ir ne­adek­va­tus at­ly­gi­ni­mas, ir di­džiu­lė at­sa­ko­my­bė, ku­ri ten­ka įstai­gų va­do­vams. Jū­sų tei­kia­mi siū­ly­mai iš tie­sų dau­gu­ma yra ge­ri, jiems tik­rai no­rė­čiau pri­tar­ti, ta­čiau jie vis tiek yra kos­me­ti­niai.

Kaip jūs ma­no­te, kaip bū­tų ga­li­ma iš­veng­ti to, kad šios ka­den­ci­jos pa­li­ki­mas yra šim­tai švie­ti­mo įstai­gų be va­do­vų? Ir ar ne­rei­kė­tų to­kių la­biau ryž­tin­gų, la­biau dras­tiš­kų po­ky­čių, kad ši pro­ble­ma, ku­ri šian­die­ną yra la­bai opi, bū­tų iš­tai­sy­ta?

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­ma Vik­to­ri­ja. Klau­si­mą jūs iš­kė­lė­te la­bai opų, sun­kų, ku­rį mes spren­dė­me vi­si ben­dro­mis jė­go­mis. Ži­no­ma, įsta­ty­mas, tai, ką aš da­bar čia tei­kiu Sei­mui, iš tik­rų­jų yra, ga­li­ma sa­ky­ti, ga­nė­ti­nai kos­me­ti­nis, bet, ma­to­te, ir tų kos­me­ti­nių rei­kia. Iš tų kos­me­ti­nių nie­kaip ne­ga­lė­jo­me at­si­ko­vo­ti, kad net­gi kon­kur­so skel­bi­mas bū­tų nors kiek anks­čiau. Aš jau no­rė­jau, pra­šiau ir mi­nis­te­ri­jos, ir vi­sų pra­šiau, pa­da­ry­ti mė­ne­sį, du, kad tai grei­tai vyk­tų. Ne, pa­si­ro­do, yra vi­sos ki­tos biu­ro­kratinės pro­ce­dū­ros, tai ke­tu­ri mė­ne­siai at­ko­vo­ti šiaip taip.

Ir taip, jūs tei­si, bet yra pa­da­ry­ti ki­ti da­ly­kai. Čia di­džiau­sias krū­vis yra tų ver­tin­to­jų, kon­kur­so or­ga­ni­za­to­rių, tai yra ne mū­sų įsta­ty­mo, bet po­įsta­ty­mi­nių ak­tų da­ly­kas, to­dėl da­bar vi­sai ne­se­niai, gal prieš tris sa­vai­tes, yra mi­nist­ro pa­si­ra­šy­ta nau­ja tvar­ka mo­kyk­lų va­do­vams, jų kom­pe­ten­ci­jai ver­tin­ti, ten tik­rai ne­pa­ma­žin­ti ko­ky­bi­niai pa­ra­met­rai. Ne­pa­ma­žin­ti, nes mo­kyk­lų va­do­vų mums rei­kia ge­res­nių, bet šiek tiek su­tvar­ky­ta tvar­ka. Čia jūs tei­si, bet dir­ba­me ir čia, sa­lė­je, ir Vy­riau­sy­bė jau yra pa­da­riu­si žings­nius, ku­riais jau ga­li­ma pra­dė­ti tvar­ky­ti mo­kyk­lų va­do­vų klau­si­mą.

PIRMININKAS. S. Tu­mė­nas.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Ger­bia­mas ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke, no­riu pra­tęs­ti ko­le­gės Vik­to­ri­jos min­tį, jū­sų pro­jek­te mi­ni­mi se­no­ki duo­me­nys: 2019 me­tų spa­lio mė­ne­sį trū­ko 239 švie­ti­mo įstai­gų va­do­vų. Ar ga­li­te pa­sa­ky­ti, ko­kia šian­dien (be­veik po me­tų) pa­dė­tis yra?

An­tra. Čia daug ak­cen­tuo­ja­ma, kad va­do­vas tu­ri bū­ti ne­pri­ekaiš­tin­gos re­pu­ta­ci­jos as­muo, bet juk ir da­bar ta­ry­bai kiek­vie­nais me­tais at­si­skai­to va­do­vai. Jei­gu iš tik­rų­jų jo re­pu­ta­ci­ja ne­pri­ekaiš­tin­ga, tai jo­kių pro­ble­mų jam pa­reikš­ti ne­pa­si­ti­kė­ji­mą. Ar daug to­kių va­do­vų Lie­tu­vo­je, ku­rių re­pu­ta­ci­ja abe­jo­ja­ma?

Tre­čias da­ly­kas. Tiek trūks­ta – be­veik 300 va­do­vų, o mes čia ak­cen­tuo­ja­me tą va­do­vų re­zer­vą. Jei­gu jų net nė­ra, iš kur tą re­zer­vą pa­im­si? Tai trys da­ly­kė­liai, į ku­riuos no­rė­čiau iš­girs­ti at­sa­ky­mus.

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Trys klau­si­mė­liai. Pir­miau­sia aš ne­ži­nau tiks­lios sta­tis­ti­kos, kiek šian­dien yra mo­kyk­lų be mo­kyk­lų va­do­vų, bet aš ma­nau, kad tas skai­čius nė­ra la­bai žen­kliai pa­si­kei­tęs, bet, pa­brė­žiu, ka­dan­gi prieš mė­ne­sį, maž­daug prieš mė­ne­sį, prieš tris sa­vai­tes, ne­pri­si­me­nu, pa­tvir­tin­ta nau­ja tvar­ka, ti­kiuo­si, kad ne­to­li­mo­je at­ei­ty­je šie da­ly­kai tvar­ky­sis.

Dėl re­zer­vo. Taip, re­zer­vo da­ly­kai ir šiuo įsta­ty­mu šiek tiek re­gu­liuo­ja­mi, bet čia vėl­gi rei­kia kar­di­na­lių po­ky­čių ir iš vyk­do­mo­sios val­džios, kad at­si­ras­tų ta ko­hor­ta, ku­ri no­rė­tų, o kad no­rė­tų ta ko­hor­ta at­si­ras­ti, tai rei­kia, be abe­jo­nės, di­de­lių fi­nan­si­nių įdė­ji­mų. Tai vie­nas da­ly­kas.

Grįž­tant prie tų fi­nan­si­nių da­ly­kų ir pres­ti­žo, at­leis­ki­te – ma­no, kaip prak­ti­ko, pa­tir­tis… Tai aš ne vi­sai su­pran­tu, ko­dėl mo­kyk­lų va­do­vais ne­no­ri bū­ti. At­sa­ko­my­bė? Pi­ni­gai ma­ži? Bet tu­rint ome­ny­je, kad šian­dien vi­du­ti­nis, pa­brė­žiu, mo­ky­to­jo at­ly­gi­ni­mas į ran­kas, pa­brė­žiu, į ran­kas, yra 962 eu­rai, tai ne­ma­nau, kad to­kia jau ma­ža su­ma net­gi star­tuo­jan­čiam mo­kyk­los va­do­vui. Gal prie­žas­čių rei­kia ieš­ko­ti psi­cho­lo­gi­jo­je, gal prie­žas­čių rei­kia ieš­ko­ti net ir čia, kad ap­skri­tai mo­ky­to­jo pro­fe­si­ja pra­ra­do pres­ti­žą.

PIRMININKAS. Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus. Už no­rė­tų kal­bė­ti A. Gu­mu­liaus­kas. (Bal­sai sa­lė­je) Nė­ra. Prieš – E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, aš su­si­lai­ky­siu, nes iš tik­rų­jų, kaip ir mi­nė­jau, tos įsta­ty­mo pa­tai­sos bu­vo pri­im­tos dar šio­je ka­den­ci­jo­je. Tar­ki­me, bu­vo ap­si­spręs­ta, kad vis dėl­to gal­būt kaip tam tik­ras ko­ky­bės ga­ran­tas ga­lė­tų bū­ti ir tai, kad di­rek­to­rių ski­ria ne as­me­niš­kai me­ras, ku­ris ir su­da­ro ko­mi­si­jas dėl va­do­vų pa­rin­ki­mo, bet gal­būt per ta­ry­bą, kur ga­lė­tų at­sa­ky­ti į tam tik­rus klau­si­mus. Taip pat čia ir­gi ieš­ko­me, kaip pa­ge­rin­ti no­rą tap­ti di­rek­to­riais, vi­sai ki­tais bū­dais. Čia vėl­gi gal­būt at­si­sa­ko­me kai ku­rių ver­ti­ni­mų il­gai dir­ban­čių di­rek­to­rių. Bet, ma­ny­čiau, tu­rė­tu­me ieš­ko­ti ki­tų prie­žas­čių. Gal iš tik­rų­jų ma­žai dir­bo­me dėl to, kad su­si­da­ry­tų pa­kan­ka­mas va­do­vų re­zer­vas. Gal tu­rė­tų bū­ti di­des­nės pa­ska­tos, kad vis dėl­to žmo­nės ap­si­spręs­tų ei­ti va­do­vau­ti, gal­būt jau jie da­bar at­ei­na, nes iš tik­rų­jų bu­vo, tar­kim, di­de­lis psi­cho­lo­gi­nis spau­di­mas, kai bu­vo įve­da­mas eta­ti­nis ap­mo­kė­ji­mas už dar­bą. Dau­gu­ma va­do­vų tik­rai sun­kiai tai pri­ėmė, ka­dan­gi iš vi­so rei­kė­jo keis­ti me­to­di­ką, at­si­ra­do tam tik­ri krep­še­liai, kur bu­vo ga­li­ma skir­ti už vi­suo­me­nei nau­din­gą dar­bą, iš tik­rų­jų pa­sta­tė­me į to­kią tik­rai psi­cho­lo­giš­kai sun­kią si­tu­a­ci­ją ir kai ku­riuos va­do­vus, ir pa­čius ko­lek­ty­vus.

Ma­ny­čiau, vis dėl­to ne­rei­kė­tų sku­bė­ti keis­ti tai, ką mes pri­ėmė­me dar šio­je ka­den­ci­jo­je, taip vėl­gi mes da­ro­me tam tik­rą ne­pa­ti­ki­mą sis­te­mą. Kal­bė­jo­me apie vie­nus da­ly­kus, da­bar da­ro­me ki­to­kius da­ly­kus. Tur­būt dau­giau­sia ir ken­čia tas psi­cho­lo­gi­nis kli­ma­tas nuo mū­sų daž­nų pa­kei­ti­mų. Siū­ly­čiau vis dėl­to pa­lik­ti ir dirb­ti su es­mi­niais da­ly­kais – gal­būt su re­zer­vu, gal­būt su pa­ska­to­mis, ku­rios pa­ska­tin­tų žmo­nes, pe­da­go­gus ar­ba va­dy­bi­nin­kus, tap­ti mo­kyk­lų di­rek­to­riais.

PIRMININKAS. Už – R. Šar­knic­kas. Pra­šau.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Aš ma­nau, kad ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas be rei­ka­lo su do­ku­men­tais ne­vaikš­čio­tų prie tri­bū­nos. Yra įžvel­gia­ma pro­ble­ma. Re­or­ga­ni­zuo­jant bet ku­rią sri­tį vi­sa­da yra ne­iš­ven­gia­ma at­si­tik­ti­nių klai­dų. Bu­vo aiš­kiai pa­sa­ky­ta, kad yra tik­rai tas biu­ro­kratinis apa­ra­tas, ku­ris kliu­do, jį iš es­mės rei­kia pra­dė­ti spręs­ti, nors ir kos­me­tiš­kai. Tai ir­gi yra la­bai svar­bu. Kvie­čiu bal­suo­ti už.

PIRMININKAS. Ko­le­gos, nė­ra su­ta­ri­mo. Bal­suo­ja­me dėl įsta­ty­mų pro­jek­tų Nr. XIIIP-4906 ir Nr. XIIIP-4907. Kas pa­lai­ko, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko.

Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­sa­vo 86 Sei­mo na­riai: už – 68, prieš – 1, su­si­lai­kė 17. Pri­tar­ta po pa­tei­ki­mo. Kaip pa­grin­di­nis dėl abie­jų pro­jek­tų siū­lo­mas Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas. Ar rei­kia pa­pil­do­mų? Ne­rei­kia. Siū­lo­ma svars­ty­ti bir­že­lio 23 die­ną.

V. Juo­za­pai­tis.

V. JUOZAPAITIS (TS-LKDF). Dė­ko­ju, pir­mi­nin­ke. Aš dėl ve­di­mo tvar­kos. At­krei­piu jū­sų dė­me­sį, kad ne vi­si klau­si­mai bu­vo pa­teik­ti ir ne į vi­sus klau­si­mus at­sa­kė pra­ne­šė­jas. Bu­vo li­kęs dar vie­nas klau­sian­ty­sis.

PIRMININKAS. Bu­vo dau­giau.

V. JUOZAPAITIS (TS-LKDF). Ir ne vie­nas. Rei­kė­jo taip ir pa­sa­ky­ti, kad bai­gė­si klaus­ti skir­tas lai­kas, bet ne taip, kad į vi­sus klau­si­mus bu­vo at­sa­ky­ta. Tai yra dėl ve­di­mo tvar­kos, tie­siog dėl eti­kos ir pa­do­ru­mo. Ačiū jums.

PIRMININKAS. Ačiū už pa­sta­bą.

 

16.04 val.

Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­mo Nr. I-2721 62, 671 ir 70 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projek­tas Nr. XIIIP-4909 (pa­tei­ki­mas)

 

Ko­le­gos, ar ga­li­me leis­ti pri­sta­ty­ti klau­si­mus tei­sin­gu­mo mi­nist­rui? Ačiū. Kvie­čiu tei­sin­gu­mo mi­nist­rą. 2-14 klau­si­mas – Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4909. Tei­sin­gu­mo mi­nist­ras E. Jan­ke­vi­čius. Pa­tei­ki­mas.

E. JANKEVIČIUS. Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, šis įsta­ty­mas ga­lio­tų tik tuo­met, kai Lie­tu­vos Res­pub­li­kos te­ri­to­ri­jo­je ar­ba jos da­ly­je yra pa­skelb­ta eks­tre­ma­li si­tu­a­ci­ja. Ga­lio­jan­čio tei­si­nio reg­la­men­ta­vi­mo nu­sta­ty­tas įpras­tas bal­sa­vi­mas vis dėl­to nė­ra pa­kan­ka­mai sau­gus pan­de­mi­jos ri­zi­kos me­tu, nes ga­li kil­ti pa­vo­jus Lie­tu­vos pi­lie­čių svei­ka­tai ir tai ga­li at­gra­sy­ti pi­lie­čių da­ly­va­vi­mą rin­ki­muo­se.

Mes tu­ri­me ke­tu­ris pa­siū­ly­mus. Pir­mas pa­siū­ly­mas – pa­di­din­ti bal­sa­vi­mui iš anks­to skir­tų bal­sa­vi­mo vie­tų skai­čių Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos spren­di­mu, nes da­bar ga­li­ma bal­suo­ti tik vie­no­je vie­to­je ir sa­vi­val­dy­bės pa­sta­te, ten, kur yra ad­mi­nist­ra­ci­ja. Jei­gu bū­tų po­rei­kis, tų vie­tų ga­lė­tų at­si­ras­ti ir ke­lios. Taip pat, kal­bant apie iš­anks­ti­nį bal­sa­vi­mą, siū­lo­ma pail­gin­ti bal­sa­vi­mo iš anks­to die­nų skai­čių – vie­toj dvie­jų die­nų iki ke­tu­rių die­nų. To­kiu bū­du žmo­nės tu­rės ga­li­my­bę gal­būt ne vie­no­je, o dvie­jo­se vie­to­se ir nesu­si­grū­dę per ke­tu­rias die­nas ra­miai at­ei­ti pa­bal­suo­ti ir iš­reikš­ti sa­vo va­lią.

Taip pat siū­lo­me pa­di­din­ti rin­ki­mų die­ną bal­sa­vi­mo vie­tų skai­čių to­se apy­lin­kė­se, ku­rio­se rin­kė­jų yra dau­giau nei 3 tūkst., vėl­gi Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos spren­di­mu, ne­bū­ti­nai, bet spren­di­mu pa­gal po­rei­kį. Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos pa­siū­ly­mas taip pat yra įtrauk­tas. Už­sie­nio vals­ty­bė­je, su­si­klos­čius si­tu­a­ci­jai, dėl ku­rios bal­sa­vi­mas bū­tų ne­ga­li­mas Lie­tu­vos Res­pub­li­kos di­plo­ma­ti­nė­je at­sto­vy­bė­je ar kon­su­li­nė­je įstai­go­je, bal­sa­vi­mas to­se vals­ty­bė­se bū­tų or­ga­ni­zuo­ja­mas tik paš­tu.

Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, jei­gu jums to­kie mū­sų pa­siū­ly­mai tin­ka, pra­šau pri­tar­ti po pa­tei­ki­mo ir per­kel­ti dis­ku­si­jas į ko­mi­te­tus. Ačiū.

PIRMININKAS. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti ke­le­tas ko­le­gų. A. Strel­čiū­nas pir­ma­sis. Pra­šom.

A. STRELČIŪNAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas mi­nist­re, jū­sų gana ge­ri pa­siū­ly­mai, bet aš no­rė­čiau at­kreip­ti jū­sų dė­me­sį, gal ga­li­ma bū­tų vis dėl­to iš­anks­ti­nį bal­sa­vi­mą pra­dė­ti nuo 7 val. ry­to. Tai bū­tų žmo­nėms žy­miai pa­to­giau vyks­tant į dar­bą. Dėl apy­lin­kių skai­čiaus, tai vis­gi rei­kė­tų kal­bė­ti gal apie 2 tūkst. skai­čių, ta­da tik­rai, kaip sa­kant, žmo­nių skai­čiaus su­si­grū­di­mo ne­bū­tų. Iš es­mės šie klau­si­mai.

E. JANKEVIČIUS. Ačiū. Tik­rai ne­ga­liu pa­sa­ky­ti, kad jū­sų pa­siū­ly­mai yra ne­tei­sin­gi. Ma­tyt, tik­rai tei­sin­gi, bet tie­siog rei­kia dis­ku­si­jos. Mes dis­ku­ta­vo­me ir su Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos na­riais. Pir­mi­nin­kė sa­kė lyg ir, kad lai­ko pail­gi­ni­mas ne­bū­ti­nai duo­tų efek­tą, bet jū­sų tei­gi­nys man as­me­niš­kai at­ro­do, kad ir­gi tik­rai ga­lė­tų bū­ti. Dėl apy­lin­kių – ar 3 tūkst., ar 2, aš ma­nau, jūs, ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, pri­im­si­te pa­tį iš­min­tin­giau­sią spren­di­mą, nes rin­ki­muo­se da­ly­vau­ja­te, tu­ri­te daug pa­tir­ties.

PIRMININKAS. Ko­le­ga J. Sa­ba­taus­kas.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas mi­nist­re, jūs siū­lo­te tiek iš­anks­ti­nių die­nų skai­čių di­din­ti, tiek il­gin­ti bal­sa­vi­mo lai­ką apy­lin­kė­se, taip pat bal­sa­vi­mo vie­tų ar­ba pa­tal­pų skai­čių di­din­ti, ta­čiau nie­ko mes ne­gir­di­me ir tur­būt nie­kas ne­pa­siū­lys jo­kių pa­pil­do­mų asig­na­vi­mų rin­ki­mams or­ga­ni­zuo­ti. Iš­ei­na taip, kad jei­gu re­a­liai rin­ki­mų ko­mi­si­jų na­riai dirbs pa­rą lai­ko tą pa­rą, kai vyks­ta ga­lu­ti­niai rin­ki­mai, ne iš­anks­ti­niai, be to, dar yra pa­rei­ga lan­ky­ti tuos as­me­nis, ku­rie turi tei­sę bal­suo­ti na­muo­se ir li­go­ni­nė­se, ir taip to­liau, fi­nan­sa­vi­mas nė kiek ne­di­dė­ja, o ap­mo­kė­ji­mas tiems žmo­nėms yra la­bai skur­dus ir kuo to­liau, tuo sun­kiau yra su­ras­ti žmo­nes, ku­rie dirb­tų to­kį dar­bą.

Iš ki­tos pu­sės, jei­gu bus ke­lios pa­tal­pos, kiek ta­da bus bal­sa­dė­žių?

PIRMININKAS. Ko­le­ga, klaus­ki­te.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Aš klau­siu, kaip su fi­nan­sais?

E. JANKEVIČIUS. Ačiū už klau­si­mą. Tai bal­sa­vi­mo lai­ko, pa­ties va­lan­dų skai­čiaus mes di­din­ti ne­si­ruo­šia­me. Dėl fi­nan­sa­vi­mo jūs iš da­lies tei­sus. Jei­gu bū­tų toks Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos spren­di­mas, jei­gu bū­tų eks­tre­ma­li si­tu­a­ci­ja, tai gal­būt vie­tų at­si­ras­tų dau­giau, tuo­met rei­kė­tų ir di­des­nio fi­nan­sa­vi­mo. Šis pro­jek­tas bu­vo svars­ty­tas Vy­riau­sy­bė­je. Di­des­nis lė­šų po­rei­kis yra iš­reikš­tas. Vi­si Vy­riau­sy­bės na­riai, įskai­tant Mi­nist­rą Pir­mi­nin­ką ir fi­nan­sų mi­nist­rą, gir­dė­jo, koks lė­šų po­rei­kis. Lė­šų po­rei­kis yra įvar­din­tas ir mū­sų aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te, tai su fi­nan­sa­vi­mu bus su­si­tvar­ky­ta.

PIRMININKAS. Ko­le­ga E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mas mi­nist­re. Iš tie­sų tur­būt tie rin­ki­mų or­ga­ni­za­vi­mai kai­nuo­ja, ir ne­ma­žai kai­nuo­ja. Pa­grin­di­nis da­ly­kas, kaip pa­kvies­ti žmo­nes, ku­rie dirb­tų ko­mi­si­jo­se, nes no­rin­čių vis ma­žiau. Bet klau­si­mą no­rė­čiau už­duo­ti vi­sai ki­ta te­ma. Nie­kas ne­ži­no, ko­kia si­tu­a­ci­ja bus su ko­ro­na­vi­ru­su tuo lai­ku, kai rei­kės bal­suo­ti. Ar ne­bu­vo svars­to­mos ki­tos įvai­rios al­ter­na­ty­vos, ku­rios ga­li­mos, ar svars­to­mas tik­tai vie­nas vie­nin­te­lis ke­lias ir ki­tų al­ter­na­ty­vų ne­bu­vo nie­kur mi­ni­ma? Ačiū.

E. JANKEVIČIUS. Ačiū. Šis įsta­ty­mas ga­lio­tų tik tuo­met, ka­da bū­tų eks­tre­ma­li si­tu­a­ci­ja ir gy­ve­ni­mas pats vers­tų pri­imi­nė­ti ki­to­kius spren­di­mus. Bu­vo įvai­riau­sių pa­siū­ly­mų, vie­niems bu­vo pri­tar­ta, nes dar­bo gru­pė, daug žmo­nių da­ly­va­vo ši­tuo­se po­sė­džiuo­se, vie­niems bu­vo pri­tar­ta, ki­tiems ne­pri­tar­ta, vie­nas ki­tas siū­ly­mas ir Vy­riau­sy­bė­je bu­vo at­mes­tas.

PIRMININKAS. S. Tu­mė­nas.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Ger­bia­mas mi­nist­re, jū­sų pa­tai­sos su­sie­tos, aki­vaiz­du, su spe­cia­li­ą­ja si­tu­a­ci­ja, jos yra rei­ka­lin­gos, yra tech­ni­nės de­ta­lės. Ta­čiau šiais me­tais rin­ki­mai bus ypa­tin­gi, nes bus už­sie­nio lie­tu­vių apy­gar­da, ku­rio­je da­ly­vaus pa­sau­lio lie­tu­viai. Šio­se pa­tai­so­se apie tai ne­ra­šo­ma nė vie­no žo­džio. Da­bar čia yra nu­sta­ty­tos mū­sų tai­syk­lės, o už­sie­nio lie­tu­viai su­si­durs dar su tos kon­kre­čios vals­ty­bės įvai­riais ri­bo­ji­mais, įvai­rio­mis tai­syk­lė­mis. Di­džiau­sias rū­pes­tis, kaip už­sie­nio apy­gar­do­je or­ga­ni­zuo­ti rin­ki­mus.

Ar jūs ne­ben­dra­vo­te su Už­sie­nio mi­nis­te­ri­ja, ar jie at­ski­rai ko­kį nors įsta­ty­mą teiks, nes da­bar ne­si­jau­čia ko­or­di­na­ci­jos tarp Už­sie­nio mi­nis­te­ri­jos ir jū­sų mi­nis­te­ri­jos? Ar apie tai bu­vo mąs­ty­ta?

E. JANKEVIČIUS. Bu­vo, jei­gu ne­klys­tu, kiek pri­si­me­nu, bu­vo du pa­siū­ly­mai. Vie­nas yra pa­grin­di­nis, tik­rai čia įtrauk­tas. Jei­gu už­sie­nio vals­ty­bė­se ne­bū­tų įma­no­ma, bū­tų drau­džia­ma dėl ka­ran­ti­no ar eks­tre­ma­lio­sios si­tu­a­ci­jos, ar ne­pa­pras­to­sios pa­dė­ties fi­ziš­kai nu­ei­ti į am­ba­sa­dą ar­ba į kon­su­li­nę at­sto­vy­bę, ne­bū­tų ga­li­ma bal­suo­ti fi­ziš­kai, tuo­met bal­sa­vi­mas bū­tų ga­li­mas tik paš­tu. Šis pa­siū­ly­mas yra įtvir­tin­tas ir tai yra mū­sų pa­ke­te.

PIRMININKAS. Nors man ne­de­rė­tų da­ly­vau­ti dis­ku­si­jo­je, bet S. Tu­mė­nui pa­sa­ky­siu, kad yra pa­teik­tas In­ter­ne­ti­nio bal­sa­vi­mo įsta­ty­mas. Bent vie­no­je apy­gar­do­je mes ga­lė­tu­me iš­mė­gin­ti. Esu šian­dien kal­bė­jęs su Mi­nist­ru Pir­mi­nin­ku, bū­tų ir fi­nan­sai. Tai net­gi pi­giau at­si­ei­tų, ne­gu kiek mums da­bar kai­nuo­ja rin­ki­mų or­ga­ni­za­vi­mas šio­je apy­gar­do­je.

G. Va­si­liaus­kas.

G. VASILIAUSKAS (LVŽSF). Dė­ko­ju, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas mi­nist­re, aš no­rė­čiau jū­sų pa­klaus­ti, gal ga­lė­tu­mė­te pla­čiau pa­ko­men­tuo­ti si­tu­a­ci­ją, jei­gu bal­sa­vi­mas bū­tų vyk­do­mas dau­giau nei vie­no­je bal­sa­vi­mo pa­tal­po­je, pa­skel­bus spe­cia­li­ą­ją si­tu­a­ci­ją. Kaip tuo­met tech­niš­kai bū­tų nu­ma­to­ma vyk­dy­ti biu­le­te­nių pri­sta­ty­mą ir bal­sų skai­čia­vi­mą?

E. JANKEVIČIUS. Iš es­mės šis pro­jek­tas yra su­de­rin­tas su Vy­riau­si­ą­ja rin­ki­mų ko­mi­si­ja…

PIRMININKAS. Mi­nist­re, ar­čiau mik­ro­fo­no, ge­rai?

E. JANKEVIČIUS. Šis pro­jek­tas, kaip mi­nė­jau, ap­tar­tas ir pla­čiai dis­ku­tuo­tas su Vy­riau­si­ą­ja rin­ki­mų ko­mi­si­ja, tik­rai tu­ri pa­tir­tį, tie me­cha­niz­mai yra nu­ma­ty­ti. Jei­gu bū­tų ki­ta pa­tal­pa, bū­tų ir ki­ta bal­sa­dė­žė jo­je, bū­tų ko­mi­si­jos na­riai, bū­tų ste­bė­to­jai – bū­tų iden­tiš­kai taip pat, kaip da­bar yra vie­no­je apy­lin­kė­je, tai bū­tų pa­pil­do­mo­je.

PIRMININKAS. J. Ber­na­to­nis.

J. BERNATONIS (LSDDF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas mi­nist­re, Lie­tu­vo­je yra 172 rin­ki­mų apy­lin­kės, ku­rio­se yra dau­giau nei 3 tūkst. rin­kė­jų. Pro­jek­te siū­lo­ma bal­suo­ti per dvi pa­tal­pas. Ma­no ma­ny­mu, pa­pras­tes­nis bū­tų rin­ki­mų apy­lin­kių skal­dy­mas į dvi, bal­sa­vi­mo pa­tal­pos ga­lė­tų bū­ti ta­me pa­čia­me pa­sta­te, bet at­ski­ro­se pa­tal­po­se. Jei­gu jau pa­si­ren­ka­mas va­rian­tas, kad vie­na ko­mi­si­ja per dvi pa­tal­pas, be­je, įsta­ty­mas apie tą pa­pil­do­mą pa­tal­pą la­bai la­ko­niš­kas – tin­ka­ma ir esan­ti rin­ki­mų apy­lin­kė­je, tai ky­la klau­si­mas, kaip skirs­to­mi rin­kė­jai per tas dvi pa­tal­pas? Bal­sa­vi­mas, ma­tyt, tu­ri bū­ti vyk­do­mas dviem bal­sa­dė­žė­mis, ta­čiau bal­sų skai­čia­vi­mas, ma­tyt, ben­dras.

Gal tai at­ro­do smul­kme­nos, ta­čiau pa­gal da­bar­ti­nę įsta­ty­mo re­dak­ci­ją vie­na apy­lin­kės ko­mi­si­ja ga­li tu­rė­ti tik vie­ną bal­sa­dė­žę, o pa­gal siū­lo­mą pro­jek­to re­dak­ci­ją bal­sa­vi­mo pa­tal­pos ga­li bū­ti skir­tin­guo­se pa­sta­tuo­se. To­dėl tur­būt rei­kė­tų keis­ti ir ki­tus įsta­ty­mus, įves­ti ga­li­my­bę, kad to­je apy­lin­kė­je bū­tų ke­le­tas bal­sa­dė­žių. Tai yra vis­kas tu­rė­tų bū­ti la­bai kruopš­čiai reg­la­men­tuo­ta.

PIRMININKAS. Pra­šau.

E. JANKEVIČIUS. Ačiū už klau­si­mą. Jūs, ma­tyt, tik­rai la­bai ati­džiai per­skai­tė­te mū­sų pa­siū­ly­mus. Mū­sų ren­gė­jai taip su­pran­ta šią įsta­ty­mo nuo­sta­tą, kad vie­no­je pa­tal­po­je vie­na bal­sa­dė­žė. Jei­gu bū­tų ki­ta pa­tal­pa, tai jo­je ir­gi bū­tų dar ki­ta bal­sa­dė­žė, kaip ir bū­tų dvi. Bet jū­sų pa­siū­ly­mas ir ar­gu­men­tai tik­rai ver­ti dis­ku­tuo­ti ko­mi­te­te.

PIRMININKAS. A. Kup­čins­kas. Pra­šau.

A. KUPČINSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas mi­nist­re, iš tie­sų, jei­gu bū­tų iš­tęs­tos die­nos, tai jau vyk­tų ir pir­ma­die­nį, ir ant­ra­die­nį, tre­čia­die­nį, ket­vir­ta­die­nį. Ar ta­da ne­rei­kė­tų keis­ti ir ki­tos įsta­ty­mo da­lies, tai yra dėl re­kla­ma­vi­mo­si ir po­li­ti­nės kam­pa­ni­jos vyk­dy­mo, nes jau da­bar, kai vyk­da­vo iš­anks­ti­nis bal­sa­vi­mas, ly­gia gre­ta vyks­ta ir rin­ki­mų kam­pa­ni­ja, o ki­ti ei­na bal­suo­ti? Su­da­ro­mos kaip ir ne­ly­gia­ver­tės są­ly­gos, vie­ni re­kla­muo­ja­si ir kar­tu ga­li pa­veik­ti rin­kė­jus. Da­bar iš­tę­sus die­nų skai­čių, ga­li­my­bė pa­veik­ti ir da­ry­ti įta­ką rin­kė­jams taip pat iš­lie­ka dar dides­nė.

E. JANKEVIČIUS. Re­to­ri­nis klau­si­mas. Yra įvai­rių siū­ly­mų. Aš ma­nau, mes tik­rai ga­lė­si­me ras­ti pa­tį op­ti­ma­liau­sią spren­di­mą.

PIRMININKAS. Ir R. Šar­knic­kas. Pra­šau.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Aš tik­rai pri­tar­čiau ger­bia­mam G. Kir­ki­lui dėl už­sie­nio apy­gar­dos. Tai tik­rai su­tau­py­tų daug lė­šų.

Da­bar klau­si­mas. Pa­si­tiks­lin­siu – ke­tu­rios die­nos, kiek aš su­pran­tu, iš ei­lės ei­tų. Ma­ne do­mi­na rin­ki­mų dar­buo­to­jų fi­zi­nis dar­bin­gu­mas. Ar yra ver­ti­ni­mo kri­te­ri­juo­se į tai ir­gi at­si­žvelg­ta? Ačiū.

E. JANKEVIČIUS. Be abe­jo­nės. Tik­rai žmo­nės bus at­rink­ti ir dirbs tie, ku­rie ga­lės ne tik tas dvi die­nas, bet ir ke­tu­rias dirb­ti. Ma­tyt, ka­dan­gi dirbs dau­giau va­lan­dų, na­tū­ra­lu, kad at­ly­gi­ni­mas bus di­des­nis. Lė­šų po­rei­kis yra nu­ma­ty­tas aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te. Mes jį įkal­ku­liuo­ja­me.

PIRMININKAS. Ačiū, mi­nist­re. Jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus.

Mo­ty­vai. J. Sa­ba­taus­kas – prieš.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Iš tie­sų ky­la klau­si­mų, dau­giau… At­sa­ky­mų fak­tiš­kai ne­daug ga­vo­me. Mi­nist­ras da­bar pa­sa­kė at­sa­ky­da­mas į pas­ku­ti­nį klau­si­mą, kad, ži­no­ma, kas dirbs dau­giau va­lan­dų, dau­giau at­ly­gi­ni­mo gaus. Nie­ko pa­na­šaus. Jei­gu Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ko­mi­si­jai asig­na­vi­mai ne­bus pa­di­din­ti, nie­ko dau­giau rin­ki­mų ko­mi­si­jų na­riai ne­gaus.

Ką reiš­kia bal­sa­vi­mas at­ski­ro­se pa­tal­po­se? Tai reiš­kia, kad pri­reiks dau­giau ko­mi­si­jos na­rių. Aki­vaiz­du – ir fi­nan­sų dau­giau. O jei­gu tie pa­tys ko­mi­si­jos na­riai da­lin­sis į ke­lias pa­tal­pas, tai grei­čiau nie­ko ne­bus, nes jie da­bar ir taip ap­tar­nau­ja… Fak­tiš­kai sė­di vi­si, nes yra kiek ko­mi­si­jų na­rių? Aš tu­riu ome­ny apy­lin­kė­se? Sep­ty­ni, aš­tuo­ni, dau­giau­sia de­vy­ni. Iš tik­rų­jų ne­la­bai čia pa­gal­vo­ta.

Ki­ta ver­tus, ke­lios bal­sa­vi­mo ur­nos. Tai vėl rei­kia keis­ti dau­giau įsta­ty­mo straips­nių, gal­būt ir ki­tus įsta­ty­mus, bet dėl fi­nan­sa­vi­mo siū­ly­čiau rim­tai pa­gal­vo­ti. Šiuo at­ve­ju bū­ti­nai rei­kės di­din­ti ko­mi­si­jos na­rių skai­čių, nes jau ke­lios pa­tal­pos au­to­ma­tiš­kai reiš­kia di­di­ni­mą.

PIRMININKAS. R. Šar­knic­kas – už. Pra­šau, Ro­ber­tai.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Man čia vis­kas aiš­ku, nes mi­nist­ras pa­sa­kė ir VRK nuo­mo­nę mes iš­gir­do­me, kad jie yra pa­si­ruo­šę star­tuo­ti. Jie yra kom­pe­ten­tin­giau­si. Mes čia sa­lė­je ga­lime šim­tą klau­si­mų klau­si­nė­ti (aiš­ku, tu­ri­me tei­sę tai da­ry­ti), bet jie at­lie­ka bū­tent tą tie­sio­gi­nį dar­bą.

No­riu pri­min­ti Sei­mo na­riui dėl at­ly­gi­ni­mų. Mes Sei­me esa­me pa­tvir­ti­nę, kad tos al­gos di­dė­tų. Tai nie­ko pa­na­šaus – fi­nan­sa­vi­mas yra pa­ruoš­tas. Kvie­čiu bal­suo­ti už.

PIRMININKAS. Ačiū. Tai ir pa­da­ry­si­me. Bal­suo­ja­me, ko­le­gos. Kas pa­lai­ko Rin­ki­mų įsta­ty­mo ke­lių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-4909, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko. Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­sa­vi­mas pra­dė­tas. Kvie­čiu bal­suo­ti.

Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­sa­vo 81 Sei­mo na­rys: už – 66, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 15. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta. Yra siū­lo­mas kaip pa­grin­di­nis Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas. Ger­bia­ma pir­mi­nin­ke, tin­ka? Ar rei­kia pa­pil­do­mų? Ne­rei­kia. Yra siū­lo­ma svars­ty­ti taip pat bir­že­lio 23 die­ną.

Dėl ve­di­mo tvar­kos – pro­fe­so­rius E. Jo­vai­ša. Pra­šom.

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, dėl dar­bo­tvarkės 2-7 klau­si­mo – pro­jek­tas Nr. XIIIP-4913, re­gis. No­rė­jau pa­si­tiks­lin­ti, ar Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas yra vie­nas pa­grin­di­nis, ar dar pri­skir­ti ko­kie nors ko­mi­te­tai ar ko­mi­si­jos?

PIRMININKAS. Šiaip mes… Ke­lis kar­tus klau­siau, ar yra dar Sa­vi­žu­dy­bių ko­mi­si­ja kaip pa­pil­do­ma.

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Ne, aš pra­šy­čiau Sei­mo leis­ti ši­tą įsta­ty­mą ap­svars­ty­ti kaip…

PIRMININKAS. Ar ga­li Sei­mas leis­ti tik Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tui svars­ty­ti? Lei­džia­me?

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Ačiū.

PIRMININKAS. Pa­lau­ki­te, dar R. Šar­knic­kas no­ri. Pra­šau.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). At­si­pra­šau, mes su švie­ti­mo mi­nist­ru ką tik su­ta­rė­me ir jau ry­toj vi­ce­mi­nist­rė da­ly­vau­ja. Ry­toj 13 va­lan­dą, lai­ko ne­su­gai­ši­me.

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Aš, Ro­ber­tai, ma­nau, kad rei­kė­tų pa­de­rin­ti. Juk čia įsta­ty­mas vyks­ta, o ne mi­nist­ro dar­bas.

PIRMININKAS. Ge­rai, ko­le­gos, ka­dan­gi ne­su­ta­ria­me, tai bal­suo­ja­me. Kas už…

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Aš pra­šy­čiau vis dėl­to bal­suo­ti dėl ši­to klau­si­mo.

PIRMININKAS. Bal­suo­ja­me, ge­rai. Kas už ši­tą…

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Kad Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas lik­tų vie­nas.

PIRMININKAS. Taip. Kas už ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko E. Jo­vai­šos pa­siū­ly­mą, kad bū­tų tik­tai vie­nas ko­mi­te­tas ir ne­bū­tų pa­pil­do­ma Sa­vi­žu­dy­bių pre­ven­ci­jos ko­mi­si­ja, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, ku­rią iš­reiš­kė R. Šar­knic­kas, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko.

Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­sa­vo 75 Sei­mo na­riai: už – 69, prieš – 5, su­si­lai­kė 1. Tai­gi lie­ka Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas, bet žiū­riu į R. Šar­knic­ką. Jūs ga­li­te ne­for­ma­liai pa­svars­ty­ti, tik­rai nie­kas… Pra­šau.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Vis­kas ge­rai, ka­dan­gi ši­tas klau­si­mas bu­vo įtrauk­tas į dar­bo­tvarkę prieš sa­vai­tę, tai aš la­bai at­si­pra­šau ko­mi­si­jos na­rių, ši­tas klau­si­mas iš­ima­mas, ry­toj jo ne­bus. Ačiū.

 

16.22 val.

Ad­mi­nist­ra­ci­nių by­lų tei­se­nos įsta­ty­mo Nr. VIII-1029 20, 23, 27, 28, 31, 33, 43, 56, 78, 117, 134, 138 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 1151 ir 1381 straips­niais įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4251(2), Iki­teis­mi­nio ad­mi­nist­ra­ci­nių gin­čų nag­ri­nė­ji­mo tvar­kos įsta­ty­mo Nr. VIII-1031 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4252(2), Įstatymo „Dėl už­sie­nie­čių tei­si­nės pa­dė­ties“ Nr. IX-2206 X sky­riaus pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4253(2), Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo Nr. VIII 1316 5, 18, 32, 34, 51 straips­nių, X sky­riaus pa­va­di­ni­mo pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 56 straips­niu įstatymo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4254(2), Mo­kes­čių ad­mi­nist­ra­vi­mo įsta­ty­mo Nr. IX-2112 145, 148, 154, 156, 159 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 1481 straips­niu įstaty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4255(2), Vals­ty­bės po­li­ti­kų ir vals­ty­bės pa­rei­gū­nų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo įsta­ty­mo Nr. VIII-1904 prie­dė­lio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4256(2), Bau­džia­mo­jo kodek­so 231 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4257(2) (pa­tei­ki­mas)

 

PIRMININKAS. Tai dar ge­riau. Ge­rai, ko­le­gos, ei­na­me to­liau. Pa­gal dar­bo­tvarkę tu­ri­me vi­są blo­ką klau­si­mų, tai yra 2-15.1, 2-15.2, 2-15.3, 2-15.4, 2-15.5, 2-15.6, 2-15.7. Vis­kas, sep­ty­ni, taip? Vi­są ši­tą blo­ką pri­sta­tys tei­sin­gu­mo mi­nist­ras E. Jan­ke­vi­čius. Pra­šom, mi­nist­re.

E. JANKEVIČIUS. Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Vėl, ger­bia­mi Sei­mo na­riai, įsta­ty­mų pro­jek­tais siū­lo­ma plės­ti iki­teis­mi­nių ad­mi­nist­ra­ci­nių gin­čų nag­ri­nė­ji­mą ne­pri­klau­so­mo­se ko­le­gia­lio­se ins­ti­tu­ci­jo­se, kad to­kie gin­čai bū­tų iš­nag­ri­nė­ti grei­čiau ir ma­žes­nė­mis są­nau­do­mis. Ma­ži­na­mas ad­mi­nist­ra­ci­nių teis­mų dar­bo krū­vis, su­da­rant prie­lai­das ki­tas teis­muo­se esan­čias by­las nag­ri­nė­ti grei­čiau ir ko­ky­biš­kiau. Šiek tiek sta­tis­ti­kos.

2009 me­tais vi­du­ti­niš­kai vie­nas apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo tei­sė­jas per me­tus iš­nag­ri­nė­jo 318 by­lų, at­me­tus atos­to­gas ir sa­vait­ga­lius, šven­čių die­nas, iš­ei­na vie­na by­la per die­ną. Tai­gi mes ma­to­me, kad tik­rai tas krū­vis yra mil­ži­niš­kas. Siū­lo­mi tei­si­nio reg­la­men­ta­vi­mo pa­kei­ti­mai leis­tų su­ma­žin­ti apy­gar­dų ad­mi­nist­ra­ci­nių teis­mų dar­bo krū­vį 27 %, jei­gu Lie­tu­vos ad­mi­nist­ra­ci­nių gin­čų ko­mi­si­jos spren­di­mų pro­cen­tas iš­lik­tų sta­bi­lus, kaip yra vi­suo­met, 12–15 %. Tai­gi įsta­ty­mų pro­jek­tais siū­lo­ma per­duo­ti Lie­tu­vos ad­mi­nist­ra­ci­nių gin­čų ko­mi­si­jai nag­ri­nė­ti pri­va­lo­ma iki­teis­mi­ne tvar­ka kai ku­rias ad­mi­nist­ra­ci­nes by­las, taip pat nu­sta­ty­ti pri­va­lo­mą mo­kes­ti­nių gin­čų nag­ri­nė­ji­mą Mo­kes­ti­nių gin­čų ko­mi­si­jo­je. Kar­tu siū­lo­ma griež­tin­ti abie­jų gin­čų ko­mi­si­jų na­rių ne­pri­ekaiš­tin­gos re­pu­ta­ci­jos, kva­li­fi­ka­ci­jos rei­ka­la­vi­mus, to­bu­lin­ti at­ran­ką. Pra­šau pri­tar­ti mū­sų siū­ly­mams. Ačiū.

PIRMININKAS. Klau­sia J. Sa­ba­taus­kas.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas mi­nist­re, iš tik­rų­jų no­rai ge­ri su­ma­žin­ti teis­muo­se nag­ri­nė­ja­mų gin­čų klau­si­mų, tai yra skai­čių, bet nė­ra jo­kios ga­ran­ti­jos, kad jie tik­rai ne­per­eis to­liau, jei­gu gin­či­nin­kai bus ne­pa­ten­kin­ti, į teis­mą. Jūs iš tie­sų čia vis­ką ati­tin­ka­mai dėl to siū­lo­te keis­ti ko­mi­si­jos ir na­rių ap­mo­kė­ji­mo klau­si­mą, siū­lo­te di­din­ti?

E. JANKEVIČIUS. Šiek tiek ir taip.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ar tai su­si­ję su tuo, kad jū­sų vi­ce­mi­nist­ras ta­po ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ku?

PIRMININKAS. Ko­le­ga, jau klaus­ki­te. Pra­šau.

E. JANKEVIČIUS. Ab­so­liu­čiai ne.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). At­ly­gi­ni­mų di­di­ni­mas.

E. JANKEVIČIUS. Ge­rai, aš at­sa­ky­siu iš tik­rų­jų pla­čiau. Iš es­mės šis pro­jek­tas iš tik­rų­jų la­bai svar­bus, ka­dan­gi ma­ži­na ad­mi­nist­ra­ci­nių teis­mų dar­bą. Kaip ir mi­nė­jau, tei­sė­jai yra ne­pa­pras­tai, la­bai ap­krau­ti, ka­dan­gi per me­tus tu­ri iš­nag­ri­nė­ti vie­nas tei­sė­jas, at­me­tus jo atos­to­gas ir sa­vait­ga­lius, šven­čių die­nas, vie­ną by­lą per die­ną, 318 per me­tus. Tik­rai krū­vis yra ne­pa­pras­tai di­de­lis. Jei­gu mes ši­tiems pa­siū­ly­mams da­bar pri­tar­tu­me, krū­vis su­ma­žė­tų 27 %. Gal­būt ne­rei­kė­tų nuo­gąs­tau­ti, kad bū­tų pa­pil­do­mai Gin­čų ko­mi­si­jai ap­skųs­ti spren­di­mai, nes yra nu­si­sto­vė­ju­si prak­ti­ka, daž­niau­siai ap­skun­džia­ma 12–15 %. Da­rant to­kias prie­lai­das, bū­tų ma­ži­na­mas ir teis­mo dar­bo krū­vis.

PIRMININKAS. Ačiū. Ko­le­gos, gal ga­li­me po pa­tei­ki­mo pri­tar­ti vi­sam blo­kui ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Skai­tau ko­mi­te­tus. 2-15.1 – Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas, Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas, 2-15.2 – taip pat, 2-15.3 – dar plius Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­tas, 2-15.4 – Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas, Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas ir Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas, 2-15.5 – Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas, Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas, 2-15.6 – So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas, Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas ir 2-15.7 – Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas, Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas. Siū­lo­ma svars­ty­ti ru­dens se­si­jo­je. Ga­li­me pri­tar­ti?

Mi­nist­re, pra­šy­tu­me pa­da­ry­ti per­trau­ką, mums rei­kė­tų su­teik­ti žo­dį A. Ši­rins­kie­nei ki­tu klau­si­mu, jei­gu ga­li­te. Ačiū.

 

16.26 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2020 m. ba­lan­džio 21 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-2849 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo VIII (pa­va­sa­rio) se­si­jos dar­bų programos pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-4947 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir priėmi­mas)

 

Ko­le­gos, 2-10.1 – Sei­mo nu­ta­ri­mo dėl se­si­jos dar­bų pro­gra­mos pro­jek­tas Nr. XIIIP-4947. Pra­šom. Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė A. Ši­rins­kie­nė. Pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas, pri­ėmi­mas. Pra­šom, pir­mi­nin­ke.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Mie­li ko­le­gos, no­rė­čiau pa­siū­ly­ti įtrauk­ti į dar­bo­tvarkę Ka­ro prie­vo­lės įsta­ty­mo 5 ir 15 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą. Pra­šy­čiau jū­sų pri­ta­ri­mo.

PIRMININKAS. Ačiū. Nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti. Ko­le­gos, ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu po pa­tei­ki­mo? Ačiū, pri­tar­ta.

Svars­ty­mas. Nie­ko nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti po svars­ty­mo?

Bal­suo­ja­me dėl nu­ta­ri­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-4947 pri­ėmi­mo. Kas pa­lai­ko, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 69 Sei­mo na­riai: už – 65, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 4. Nu­ta­ri­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-4947) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

16.28 val.

Ka­ro prie­vo­lės įsta­ty­mo Nr. I-1593 5 ir 15 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4930 (pa­tei­ki­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-10.2 klau­si­mas – Ka­ro prie­vo­lės įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4930. Kvie­čiu A. Ši­rins­kie­nę, Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kę. Pra­šom.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Mie­li ko­le­gos, no­rė­čiau pa­siū­ly­ti iš­plės­ti at­lei­di­mo nuo pri­va­lo­mo­sios ka­ro tar­ny­bos prie­žas­čių są­ra­šą, nu­ro­dant, kad at­leis­ti ga­li bū­ti as­me­nys, ku­rių šei­mos na­riai lau­kia­si ir tu­ri gim­dy­mo atos­to­gas, taip pat as­me­nys, ku­rie au­gi­na du ar dau­giau vai­kų iki tre­jų me­tų am­žiaus.

Te­ko kon­sul­tuo­tis su Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja šiuo klau­si­mu, tai to­kių pra­šy­mų jie su­lau­kia kas­met ir pa­pras­tai tiems žmo­nėms ten­ki­na, ta­čiau rem­da­mie­si ki­tu punk­tu, tai yra ne­pro­por­cin­gai di­de­le ža­la as­me­ni­niams in­te­re­sams. Tie­siog, no­rint tu­rė­ti tei­si­nį aiš­ku­mą ir tik­ru­mą, kar­tu žmo­nėms pa­ro­dy­ti, jog vals­ty­bė re­mia šei­mą ir jos in­te­re­sus, bū­tų tiks­lin­ga įsta­ty­mą pa­pil­dy­ti to­kio­mis nuo­sta­to­mis.

An­tra ver­tus, taip pat yra siū­lo­ma tiems stu­den­tams, ku­rie pa­kar­to­ti­nai stu­di­juo­ja an­trą ma­gist­rą, ba­ka­lau­rą, an­trą dok­to­ran­tū­rą (gal­būt jau bū­na re­čiau), su­teik­ti ga­li­my­bę ati­dė­ti stu­di­jų lai­ko­tar­piui sa­vo tar­ny­bą ka­riuo­me­nė­je, kar­tu pa­jau­ni­nant am­žių iki 24 me­tų nuo 26 me­tų, nes anks­tes­nės įsta­ty­mo re­dak­ci­jos taip pat kal­bė­jo bū­tent apie 24 me­tus kaip apie ga­lu­ti­nį šauk­ti­nio am­žių, iki ku­rio ga­li bū­ti ati­dė­ta.

Tai bū­tų tiek. Lauk­čiau jū­sų klau­si­mų.

PIRMININKAS. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti ke­le­tas ko­le­gų. M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma pra­ne­šė­ja, gal te­ko do­mė­tis Iz­ra­e­ly­je vei­kian­čia prak­ti­ka, kai daž­nai tar­ny­ba ka­riuo­me­nė­je yra lai­ko­ma kaip be­ne ge­riau­siu iš­si­la­vi­ni­mu, ko­kį ga­li gau­ti jau­nuo­lis, ir daž­nai net pri­ly­gi­na­ma ge­ram ver­slo ad­mi­nist­ra­vi­mo ma­gist­rui? Ten yra la­bai aiš­ki tvar­ka, la­bai aiš­ki hie­rar­chi­ja, žmo­nės grei­tai li­pa hie­rar­chi­jos laip­tais, jau­nuo­liai ne­ven­gia tos tar­ny­bos ir vi­saip sten­gia­si da­ly­vau­ti tiek pi­lie­ti­niu po­žiū­riu, tiek sa­vo iš­si­la­vi­ni­mo po­žiū­riu. Ar ne­ma­no­te, kad gal­būt yra prie­mo­nių ir Lie­tu­vo­je ban­dy­ti kur­ti to­kią tar­ny­bą, ka­ro prie­vo­lę, kad žmo­nės ne­veng­tų, ir ta­da gal­būt ne­rei­kė­tų to­kių pa­kei­ti­mų?

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Aš ne­ži­nau, ar vai­ko gi­mi­mą, ar nėš­tu­mą ga­li­me pri­ly­gin­ti tar­ny­bos ven­gi­mui, iš tie­sų pui­kiai ži­no­me iš psi­cho­lo­gi­jos.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Aš apie iš­si­la­vi­ni­mą kal­bė­jau, ne apie vai­kus.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Šiuo at­ve­ju vis dėl­to yra la­bai svar­bu šei­mai ir vai­kams bū­ti kar­tu ta­da, kai mo­te­ris lau­kia­si ir kai gims­ta vai­kas. Iš tie­sų anks­tes­nės įsta­ty­mo re­dak­ci­jos vi­są­laik už­tik­rin­da­vo šią ga­li­my­bę ir, kaip prak­ti­ka ro­do, da­bar fak­tiš­kai iš 3–4 tūkst. pra­šy­mų ati­dė­ti ka­ro tar­ny­bą – maž­daug apie 20 %, ir bū­na tų krei­pi­mų­si, kai žmo­nės nėš­tu­mo me­tu ar­ba iš kar­to po gim­dy­mo krei­pia­si. Ma­ny­čiau, kad hu­ma­niš­ka bū­tų šei­mai leis­ti to­kiu at­ve­ju bū­ti su sa­vo šei­ma ir ka­ro tar­ny­bą at­lik­ti vė­liau, kai tos ati­dė­ji­mo są­ly­gos baig­sis.

PIRMININKAS. Ačiū. V. Čmi­ly­tės-Niel­sen ne­ma­tau. S. Šed­ba­ras. Pra­šom.

 S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Ger­bia­ma ko­le­ge, iš tie­sų da­bar šauk­ti­nių skai­čius yra nuo­sek­liai di­di­na­mas, mes esa­me NATO na­riai ir tur­būt svar­bu su part­ne­riais taip pat de­rin­ti veiks­mus. Ar jums te­ko do­mė­tis, kaip ki­to­se NATO ša­ly­se? Aš tu­riu gal­vo­je, čia tik dėl am­žiaus ir gal­būt dėl ant­ro­jo aukš­to­jo moks­lo. Ar pa­na­šiai yra, ar skir­tin­ga prak­ti­ka? Kaip mes ga­lė­tu­me ver­tin­ti?

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Tik­rai ne­te­ko kal­bė­tis su NATO vals­ty­bių at­sto­vais, bet iš prak­ti­kos, kiek te­ko kal­bė­tis su Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja ren­giant šį pro­jek­tą, dėl pa­kar­to­ti­nių an­tro ba­ka­lau­ro ar an­tro ma­gist­ro stu­di­jų to­kių at­ve­jų bū­tų kas­met, kai jau­nuo­liai ga­lė­tų tęs­ti stu­di­jas, ne dau­giau kaip de­šimt. Pa­pras­tai tiek – krei­pi­mų­si ir už­klau­si­mų dau­giau nė­ra gau­na­ma.

O žmo­nių, ku­rie su­si­lau­kia ar­ba yra nėš­tu­mo ar gim­dy­mo atos­to­go­se, bū­tų 20 % nuo 4 tūkst. Tai bū­tų ir­gi pa­ly­gin­ti ne­di­de­lis skai­čius, bet, kaip ži­no­te, di­dži­ą­ją da­lį tų žmo­nių, ku­rie at­lie­ka tar­ny­bą, ir šian­dien su­da­ro sa­va­no­riai.

PIRMININKAS. J. Sa­ba­taus­kas.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma ko­le­ge, ma­žin­da­mi am­žių šauk­ti­nių, ku­rie ga­li bū­ti šau­kia­mi ir po ati­dė­ji­mo, fak­tiš­kai ap­im­si­me ne tik ba­ka­lau­ro stu­di­jų stu­den­tus, bet ir ma­gist­ro, nes yra 24 me­tai. Pa­bai­gus ma­gist­ro stu­di­jas, va­di­na­si, ne­be­rei­kės. Bet klau­si­mas, ar ne­pri­trūks, nes ir da­bar jau kas­met vis ma­žė­ja sa­va­no­riš­kai at­ei­nan­čių at­lik­ti tar­ny­bą ir vis dau­giau rei­kia kvies­ti juos, sa­ky­si­me, ne sa­vo no­ru at­ei­ti, ma­no klau­si­mas, ar ap­skri­tai mums ne­pri­trūks ka­riuo­me­nė­je šauk­ti­nių? Ar ne lai­kas ta­da vėl gal­vo­ti apie tik pro­fe­sio­na­li­ą­ją tar­ny­bą? Ačiū.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Kaip ži­no­te, la­bai il­gą lai­ką Lie­tu­vo­je ga­lio­jo to­kia Ka­ro prie­vo­lės įsta­ty­mo re­dak­ci­ja, kur bu­vo ir 24, ir 21 me­tų ri­ba, jei­gu kal­bė­tu­me apie ati­dė­tas ba­ka­lau­ro stu­di­jas. Šiuo at­ve­ju tuo­met tik­rai ne­bu­vo jun­ta­mas as­me­nų sty­gius. Ma­ny­čiau, kad su­vie­no­di­ni­mas ar­ba grį­ži­mas bent jau iš da­lies prie 24 me­tų tik­rai ne­tu­rė­tų su­kel­ti ko­kios nors ryš­kes­nės ža­los, juo la­biau kad įsta­ty­me ir da­bar yra nor­ma, kad po są­ly­gų pa­si­bai­gi­mo – vie­ne­ri me­tai, bet ne dau­giau kaip iki 26. La­bai daž­nas žmo­gus pa­ten­ka į si­tu­a­ci­ją, kai są­ly­gos pa­si­bai­gia pra­ėjus po dve­jų ar pa­na­šiai me­tų, ir į tą lai­ko­tar­pį, na­tū­ra­lu, da­bar ne­pa­ten­ka.

PIRMININKAS. A. Skar­džius.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mo­ji pra­ne­šė­ja, na, tur­būt vi­si su­pran­ta­me, kad kiek­vie­nas tu­ri da­ry­ti sa­vo dar­bą, ką jis ge­riau­siai mo­ka. Pro­fe­sio­na­lūs ka­riai ge­riau­siai mo­ka at­lik­ti sa­vo pa­rei­gą, šauk­ti­niai gal­būt ga­li įgū­džių įgy­ti ir mo­ky­mo įstai­go­se, to­kių, ko­kių rei­kia šauk­ti­niui, kad skir­tų šluo­tos ko­tą nuo šau­tu­vo. Ta­čiau ma­no klau­si­mas yra su­si­jęs su tuo. Gal jūs tie­siog pa­skai­čia­vo­te, ko­kia yra so­cia­li­nių kaš­tų pi­ni­gi­nė iš­raiš­ka, kai šian­dien tė­vy­nės gy­ny­bo­je mes ne­si­va­do­vau­ja­me tuo, kad pro­fe­sio­na­lai gin­tų tė­vy­nę, o jau ka­ro at­ve­ju gal­būt pri­si­dė­tų ir tie, ku­rie ge­ba lai­ky­ti gin­klą?

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Na, aš ma­nau, kad ka­ro at­ve­ju pri­si­dės vi­si Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čiai, ne tik tie, ku­rie bu­vo šauk­ti­niai ar ne. Tik­rai pa­skai­čia­vi­mų ne­tu­riu ir ne­bu­vo tiks­lo ly­gin­ti pro­fe­sio­na­lią ka­riuo­me­nę su šauk­ti­nių ka­riuo­me­ne šiuo at­ve­ju.

PIRMININKAS. Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke, jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus. P. Urb­šys – už.

P. URBŠYS (MSNG). Kiek man ži­no­ma, šio įsta­ty­mo pro­jek­to ini­cia­to­rė yra kraš­to ap­sau­ga. Ji gal pa­si­rin­ko bū­tent šią Sei­mo na­rę, ku­ri, ma­tyt, tu­ri di­džiau­sią svo­rį šio­je tri­bū­no­je. Bet iš es­mės tik­rai yra pro­ble­ma dėl tos ne­pa­grįs­tos ža­los, ku­rią pa­ti­ria vy­res­nio am­žiaus šauk­ti­niai. Tas am­žiaus nor­mi­ni­mas tik­rai pa­si­tar­nau­tų tuo, kad ne­rei­kė­tų tuš­čiai suk­tis tai ad­mi­nist­ra­ci­nei ma­ši­nai. At­kreip­ki­te dė­me­sį, 2019 me­tais at­ran­kos ko­mi­si­jai bu­vo pa­teik­ta svars­ty­ti per 3 tūkst. 900 pra­šy­mų ati­dė­ti ka­ro tar­ny­bą. Be abe­jo, dėl tų siū­ly­mų su­glaus­ti šau­kia­mą­jį am­žių iki 24 me­tų no­rė­čiau pri­min­ti, kad mes jau pri­ėmė­me įsta­ty­mą, ku­riuo jau su­glau­dė­me nuo 18 iki 23 me­tų. Lo­giš­ka yra tai, kad pa­gal tą su­glau­di­mą tu­ri at­si­ras­ti tie 24 me­tai šau­kia­mo­jo am­žiaus, jei­gu dėl ko­kių nors prie­žas­čių jiems ati­de­da­mas šau­ki­mas.

Da­bar dėl aukš­to­jo moks­lo. Aš su­tin­ku, yra pro­ble­mų, bet, man at­ro­do, pats lai­kas pra­dė­ti gal­vo­ti ir tiems Sei­mo na­riams iš Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to, ar ne­ver­ta vis dėl­to kal­bė­ti apie ka­ri­nes ka­ted­ras ar­ba su­da­ry­ti są­ly­gas tiems stu­den­tams, ku­rie tik­rai no­ri tu­rė­ti spe­ci­fi­nį ka­ri­nį iš­si­la­vi­ni­mą, čia bū­tų jiems ga­li­my­bė įgy­ti ir ka­ri­nin­kų laips­nius, jie ga­lė­tų tai da­ry­ti. Man at­ro­do, ta­da mes su­ba­lan­suo­tu­me pa­čią sis­te­mą.

PIRMININKAS. M. Ma­jaus­kas – prieš.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Na, aš tik at­kreip­siu po­nios A. Ši­rins­kie­nės ir čia su­si­rin­ku­sių­jų dė­me­sį, kaip po­nia A. Ši­rins­kie­nė są­mo­nin­gai ma­ni­pu­liuo­ja klau­si­mu ir at­sa­ky­mu. Klau­si­mas bu­vo apie pa­si­rin­ki­mą tarp stu­di­jų ir ka­ro prie­vo­lės, apie ga­li­my­bę ka­ro prie­vo­lę da­ry­ti pa­trauk­les­nę kaip al­ter­na­ty­vą stu­di­joms, o po­nia A. Ši­rins­kie­nė pa­si­rin­ko kal­bė­ti apie nėš­či­ą­sias, gim­dan­čias ma­mas, pa­si­rin­ko kal­bė­ti apie šei­mas. Taip ban­do kir­šin­ti vi­suo­me­nę ir ven­gia at­sa­ky­ti į klau­si­mą. Man at­ro­do, po­nia Ši­rins­kie­ne, jums tu­rė­tų bū­ti gė­da, nes taip elg­tis yra ne­gra­žu, taip elg­tis yra ne­pro­fe­sio­na­lu. Aš ma­nau, kad jūs tik­rai ga­li­te elg­tis ge­riau, nes jūs mo­ka­te. O bal­suo­ti kvie­čiu už.

PIRMININKAS. Ir jus rei­kė­tų su­gė­din­ti, nes su­klai­di­no­te po­sė­džio pir­mi­nin­ką. Ge­rai, ko­le­gos, bal­suo­ja­me dėl Ka­ro prie­vo­lės įsta­ty­mo ke­lių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-4930. Kas pa­lai­ko, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko. Pa­tei­ki­mas. Bal­suo­ja­me po pa­tei­ki­mo.

Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­sa­vo 75 Sei­mo na­riai: už – 71, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 4. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta.

Kaip pa­grin­di­nį siū­lo­me Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tą. Ma­tau, pir­mi­nin­kas link­čio­ja. Pa­pil­do­mų rei­kia? Ne­rei­kia. Siū­lo­ma svars­ty­ti ru­dens se­si­jo­je.

E. Gent­vi­las.

E. GENTVILAS (LSF). Pats bal­sa­vau, kaip ir mū­sų frak­ci­ja, už ši­tą pro­jek­tą, ta­čiau mes ma­to­me, kad bir­že­lio 4 die­ną re­gist­ruo­ja­mas pro­jek­tas, eks­prom­tu ju­da­ma į prie­kį, tai ma­nau, kad rei­kia at­sar­giai elg­tis. To­dėl mū­sų frak­ci­ja pra­šo, kad bū­tų pa­teik­ta Vy­riau­sy­bės iš­va­da dėl ši­to pro­jek­to. Mes ne­sa­ko­me, kad jis blo­gas, bet, ma­nau, to­kiu svar­biu klau­si­mu rei­ka­lin­ga Vy­riau­sy­bės iš­va­da. Ma­tau, kad ir mi­nist­ras link­si gal­va.

PIRMININKAS. Vy­riau­sy­bės iš­va­da. Ga­li­me pri­tar­ti? Taip, pri­tar­ta.

 

16.41 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2020 m. ba­lan­džio 21 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-2849 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo VIII (pa­va­sa­rio) se­si­jos dar­bų programos pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-4952 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir priėmi­mas)

 

Ko­le­gos, yra dar… Vėl grįž­ta­me prie įsta­ty­mo pro­jek­to, ku­ris bu­vo iš­brauk­tas, 2-11.1. Da­bar jau Nr. XIIIP-4952. Kvie­čiu P. Urb­šį taip pat pir­miau­sia dėl pro­gra­mos pa­kei­ti­mo pri­sta­ty­ti. Pra­šau, Po­vi­lai.

P. URBŠYS (MSNG). Pra­šau jū­sų, ger­bia­mi Sei­mo na­riai, leis­ti pri­sta­ty­ti įsta­ty­mo pro­jek­tą, ir­gi su­si­ju­sį su Ka­ro prie­vo­lės įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tu, ir pri­tar­ti tam nu­ta­ri­mui, kad…

PIRMININKAS. Po pa­tei­ki­mo ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me. Po svars­ty­mo pri­tar­ta.

Bal­suo­ja­me dėl pri­ėmi­mo dėl pro­gra­mos pa­kei­ti­mo. Kas pri­ta­ria, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko. Įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4952.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Ko­le­gos, bal­sa­vo 69 Sei­mo na­riai: už – 43, prieš – 5, su­si­lai­kė 21. Pa­kei­tė­me pro­gra­mą. (Gon­gas) Pri­tar­ta.

Ko­le­gos, dėl pro­to­ko­lo sa­kau, kad ga­lė­tu­me ši­tą klau­si­mą su­jung­ti su ką tik pri­sta­ty­tu A. Ši­rins­kie­nės. Ga­li­me pri­tar­ti? Ačiū.

 

16.42 val.

Ka­ro prie­vo­lės įsta­ty­mo Nr. I-1593 5 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3797 (pa­tei­ki­mas)

 

Vėl kvie­čiu P. Urb­šį. Klau­si­mas 2-11.2 – Ka­ro prie­vo­lės 5 straips­nio įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3797. Pa­tei­ki­mas. Pra­šau.

P. URBŠYS (MSNG). Dė­ko­ju Sei­mo na­riams už su­da­ry­tą ga­li­my­bę pri­sta­ty­ti įsta­ty­mo pro­jek­tą. Tai su­si­ję su šauk­ti­nių am­žiu­mi, nes da­bar yra pri­im­tas įsta­ty­mas, pa­gal ku­rį ga­lio­ja iki 23 me­tų, yra siū­ly­mas iki 21 me­tų am­žiaus.

No­riu at­kreip­ti dė­me­sį į tai, kad pa­ti Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja, kai tei­kė pra­ei­tais me­tais sa­vo siū­ly­mą dėl am­žiaus ko­re­ga­vi­mo, tik­rai at­krei­pė dė­me­sį į tai, kad kuo vy­res­nio am­žiaus šauk­ti­niai, tuo yra pa­da­ro­ma di­des­nė ža­la jiems, jų ar­ti­mie­siems. Pro­cen­tais tik­rai at­ro­do, kad, pa­vyz­džiui, ati­dė­ji­mas dėl ne­pro­por­cin­gos ža­los, ma­žiau­sias pro­cen­tas yra nuo 19 iki 21 me­tų. Ly­giai tas pats dėl ne­tin­ka­mu­mo ma­žiau­sias pro­cen­tas ir­gi yra nuo 19 iki 21 me­tų. Tuo la­biau kad mes tik­rai tu­ri­me, ma­ny­čiau, si­tu­a­ci­ją, ku­ri ga­li bū­ti la­bai dvi­pras­miš­kai ver­ti­na­ma ir mū­sų part­ne­rių, nes, va­do­vau­jan­tis Ka­ro prie­vo­lės kom­plek­ta­vi­mo tar­ny­bos duo­me­ni­mis, šiais me­tais dėl tar­ny­bos ka­riuo­me­nė­je ven­gi­mo nu­baus­ti be­veik 7 tūkst. vy­rų. Tas skai­čius tik­rai yra ne­pro­por­cin­gai di­de­lis ir, man at­ro­do, ga­li klai­din­ti, kad at­seit pas mus jau­nuo­liai ven­gia at­lik­ti ka­ri­nę tar­ny­bą, bet, su­ti­ki­te, kuo yra vy­res­ni šauk­ti­niai, tuo jie tu­ri di­des­nių įsi­pa­rei­go­ji­mų sa­vo šei­mai, dau­giau tu­ri ir fi­nan­si­nių įsi­pa­rei­go­ji­mų ir jie dau­giau kaip ir pri­vers­ti ieš­ko­ti ga­li­my­bių, kaip iš­veng­ti ka­ri­nės tar­ny­bos, nes vie­naip ar ki­taip po to jie ne­pro­por­cin­gai nu­ken­tės, jau ne­kal­bant apie ar­ti­muo­sius.

Jei­gu mes prieš tai pri­ta­rė­me siū­ly­mui at­si­žvelg­ti į tai, kad jei­gu au­gi­na vai­kus, mes tu­ri­me ko­re­guo­ti tas nuo­sta­tas, leis­ti jiems leng­viau at­lik­ti sa­vo tė­vys­tės pa­rei­gą, lo­giš­ka yra tai, kad mes tu­ri­me su­da­ry­ti pa­lan­kes­nes są­ly­gas, kad ne­at­si­ras­tų to­kios pa­sek­mės. Lo­giš­ka yra tai, kad jei­gu tie, ku­rie yra to­kio jau­nes­nio šauk­ti­nio am­žiaus… Mes vi­si pri­si­me­na­me tuos lai­kus, kai vi­si ži­no­jo­me, kad jei­gu bai­gė­me vi­du­ri­nę mo­kyk­lą, tai, šiaip ar taip, di­des­nė da­lis bus mū­sų pa­šauk­tų ir mes at­lik­si­me sa­vo tą ka­ri­nę prie­vo­lę. Man at­ro­do, kad bū­tent tas su­glau­di­ni­mas leis­tų vie­naip ar ki­taip iš­veng­ti ne­rei­ka­lin­gų ad­mi­nist­ra­ci­nių są­nau­dų, tuo la­biau mo­ty­vuo­tų pa­čius šauk­ti­nio am­žiaus jau­nuo­lius at­lik­ti ka­ri­nę tar­ny­bą kuo grei­čiau. Tre­čias da­ly­kas yra tai, kad gal­būt bū­tų ga­li­ma pa­žiū­rė­ti pla­čiau, nes jei­gu kal­ba­me apie fi­zi­nio pa­si­ren­gi­mo si­tu­a­ci­ją, ji­nai tik­rai yra ap­verk­ti­na, ir jei­gu mes su­glaus­tu­me tą am­žių, gal ta­da pra­si­dė­tų po­ky­čiai ir švie­ti­mo sis­te­mo­je. Jie leis­tų vie­naip ar ki­taip ruoš­ti bū­si­mą ka­rį, o ne pa­lik­ti tą da­ly­ką gry­nai sa­vie­i­gai ti­kin­tis, kad kuo di­des­nio am­žiaus bus šauk­ti­nių gru­pė, tuo bus dau­giau ga­li­my­bių pri­siž­ve­jo­ti šauk­ti­nių. Bet, man at­ro­do, tai tik­rai nė­ra tei­sin­gas ke­lias.

To­kia siū­ly­mo es­mė.

PIRMININKAS. Ačiū. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti ke­le­tas ko­le­gų. M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma­sis ko­le­ga, pui­kiai su­pran­ta­te, kad ka­ro prie­vo­lė yra ne iš ge­ro gy­ve­ni­mo, mes tu­ri­me ge­o­po­li­ti­nę si­tu­a­ci­ją. Da­bar ta ge­o­po­li­ti­nė si­tu­a­ci­ja nie­kur ne­bė­ga, ne­si­kei­čia, di­dy­sis kai­my­nas nuo mū­sų nie­kur ne­pa­bėgs ir mes su juo čia tu­rė­si­me iš­mok­ti gy­ven­ti. Va­di­na­si, mes tu­ri­me už­tik­rin­ti at­gra­sy­mo prie­mo­nes ir stip­ri ka­riuo­me­nė, jau­ni žmo­nės, ku­rie yra tar­na­vę, pa­si­ruo­šę im­ti gin­klą ir gin­ti tė­vy­nę gin­klu, yra vie­na iš to pa­ma­ti­nių są­ly­gų.

Ko­dėl jūs ne­svars­to­te, kad, užuot ma­ži­nę am­žių ir ma­ži­nę kie­kį as­me­nų, ku­rie ga­lė­tų bū­ti pa­šauk­ti, mes tie­siog tu­rė­tu­me ge­rin­ti są­ly­gas tiems, ku­rie yra pa­šau­kia­mi, tam, jog jų mo­ty­va­ci­ja bū­tų ge­res­nė? Tai gal­būt di­des­nes so­cia­li­nes ga­ran­ti­jas, gal­būt pa­čias prie­vo­lės są­ly­gas ar dar ką nors?

P. URBŠYS (MSNG). Jūs tei­sus, bet vis dėl­to aš ne­su toks kom­pe­ten­tin­gas kaip jūs, aš re­miuo­si tuo, ką tei­gia kraš­to ap­sau­gos spe­cia­lis­tai. Bū­tent jie ir ak­cen­tuo­ja, kad rei­kia su­teik­ti ga­li­my­bę su­ma­žin­ti At­ran­kos sky­riaus dar­bo ap­im­tis, svars­tant pra­šy­mus dėl tar­ny­bos at­ei­ty­je dėl ne­pro­por­cin­gai di­de­lės ža­los ka­ro prie­vo­li­nin­ko as­me­ni­niams ar vi­suo­me­ni­niams in­te­re­sams.

Aš jums esu mi­nė­jęs prieš tai, kad 2019 me­tais At­ran­kos ko­mi­si­jai bu­vo pa­teik­ta svars­ty­ti 3 tūkst. 900 pra­šy­mų ati­dė­ti ka­ro tar­ny­bą. Tai ne dėl to, kad tar­na­vi­mo są­ly­gos ne­tin­ka. Pa­pras­čiau­siai yra taip, gy­ve­ni­mo są­ly­gos yra to­kios, kad jau­ni žmo­nės yra įgi­ję kre­di­ti­nių įsi­pa­rei­go­ji­mų. Mes ska­ti­na­me, kad jau­nos šei­mos gim­dy­tų, ga­lų ga­le mes tu­ri­me net ska­ti­na­mą­ją pro­gra­mą, kad jau­nos šei­mos pa­si­lik­tų re­gio­nuo­se, ban­kuo­se nu­ma­ty­tos leng­va­tos, vals­ty­bė re­mia. Iš ki­tos pu­sės, mes da­ro­me to­kius žings­nius, kad jau­nos šei­mos su­si­ku­ria, jau­nos šei­mos įsi­gy­ja leng­va­ti­niais kre­di­tais būs­tus, o po to – la­ba die­na, at­ei­na šau­ki­mas ir sa­ko­ma: at­eik čia, ta­vo įsi­pa­rei­go­ji­mai pa­lauks.

Šiuo at­ve­ju, su­ti­ki­te, ta am­žiaus gru­pė mak­si­ma­liai ap­sau­go­tų nuo ne­rei­ka­lin­gų įsi­pa­rei­go­ji­mų ir, man at­ro­do, tik­rai tai bū­tų ska­ti­nan­ti prie­mo­nė tie­siog mo­ty­vuo­ti sa­ve. Aš ži­nau: bai­giu vi­du­ri­nę, ei­nu tar­nau­ti. Bet aš su­tin­ku, rei­kia at­kreip­ti dė­me­sį, kad ka­ro prie­vo­lės pa­ruo­ši­mas ne­bū­tų už­krau­tas vien tik ant ka­riuo­me­nės pe­čių, mū­sų švie­ti­mo sis­te­ma tu­rė­tų bū­ti per­for­muo­ta taip, kad ati­tik­tų mū­sų vals­ty­bės lū­kes­čius.

PIRMININKAS. E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mas ko­le­ga, jūs tur­būt pri­da­ry­tu­mė­te to­kiu įsta­ty­mu pro­ble­mų ne tik ka­riuo­me­nei, bet ir švie­ti­mo sis­te­mai, apie ku­rią jūs sa­ko­te. Iš tik­rų­jų pir­mais me­tais tik­rai bū­tų di­džiu­lis smū­gis, tuo­met dau­giau­sia žmo­nių sto­ja į uni­ver­si­te­tus, į pro­fe­si­nes mo­kyk­las, ko­le­gi­jas ir, sa­vai­me su­pran­ta­ma, jie pra­šo kai ku­rių ati­dė­ji­mų, bet tai nė­ra pro­ble­ma. Pa­pras­čiau­siai jie at­si­de­da ir ei­na į ka­riuo­me­nę ta­da, kai yra lai­kas. Iš tik­rų­jų jūs pri­da­ry­si­te pro­ble­mų, kai žmo­nės iš es­mės ne­ga­lės at­si­dė­ti ir bus pri­vers­ti for­muo­jant ka­riuo­me­nę ei­ti iš­kart. Ačiū.

P. URBŠYS (MSNG). Ži­no­te, ne­la­bai aiš­kiai vis­ką iš­gir­dau, nes jū­sų tas ap­sau­gi­nis sky­das… (Bal­sai sa­lė­je) Dėl švie­ti­mo sis­te­mos, jei­gu aš tei­sin­gai su­pra­tau. Tie­siog ir­gi at­sa­ky­siu pa­gal pa­teik­tus duo­me­nis, nes ati­dė­ji­mas dėl ne­pro­por­cin­gos ža­los ma­žiau­sias yra nuo 19 iki 21 me­tų. Va­di­na­si, pa­ti švie­ti­mo sis­te­ma… Tam, ku­ris pats yra to­je švie­ti­mo sis­te­mo­je, pa­da­ro­ma ma­žiau­sia ža­la. Jei­gu aš tei­sin­gai su­pran­tu. Jis iš kar­to ži­no, kad po bai­gi­mo pri­va­lo at­lik­ti ka­ri­nę prie­vo­lę. Bū­tų iš­im­tis, ko­dėl jis jos ne­at­li­ko. Da­bar iš­ei­na la­bai at­virkš­čiai. Yra nu­ma­ty­ta kaž­ko­kia lo­te­ri­ja, ku­ri, man at­ro­do, ne­iš­spren­džia tos pro­ble­mos, ir, kaip pa­sa­kius, jau­nam žmo­gui aiš­kiai ži­nant sa­vo tei­ses ir pa­rei­gas, aiš­kus lai­ko api­brėž­tu­mas jam tik­rai pa­dė­tų, o ne pa­kenk­tų. Nes jei­gu jūs sa­ko­te, jei­gu įstos, taip, įstos, bet su­ti­ki­te, kad to­se aukš­to­sio­se mo­kyk­lo­se, jūs ma­no­te, pri­ims vi­sus ir ne­liks tų, ku­rie bus šauk­ti­nio am­žiaus? Aš ga­liu pa­sa­ky­ti, pa­gal 18 me­tų ka­ro prie­vo­li­nin­kų am­žių bu­vo nu­sta­ty­ta, kad net 3 tūkst. yra ne­si­mo­kan­čių. 3 tūkst. ne­si­mo­kan­čių šauk­ti­nio am­žiaus, 18 me­tų.

PIRMININKAS. Ne­ma­tau K. Ma­siu­lio. S. Šed­ba­ras.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Ko­le­ga Po­vi­lai, šiaip kiek­vie­no Lie­tu­vos pi­lie­čio pa­rei­ga gin­ti tė­vy­nę, o tai reiš­kia, kad kiek­vie­nas tu­ri tei­sę iš­mok­ti tai da­ry­ti, iš­sau­go­ti sa­ve, iš­sau­go­ti ki­tus. Gal­būt jums pa­vy­ko gau­ti duo­me­nų ar do­mė­jo­tės, kiek pra­ras­tų kraš­to ap­sau­gos sis­te­ma, taip stip­ro­kai, dras­tiš­kai su­trum­pi­nus mak­si­ma­li­ą­ją me­tų ri­bą? Kiek da­bar pa­šau­kia­ma virš tos ri­bos, ku­rią jūs siū­lo­te? Nes ką tik bu­vo pritar­ta po pa­tei­ki­mo Ag­nės pa­siū­ly­mui, ten ge­ro­kai ki­to­kia yra mak­si­ma­li ri­ba. Kaip jūs ma­no­te, kiek nu­krau­juo­tų tas tik­rai tar­nau­jan­čių šauk­ti­nių kor­pu­sas taip su­ma­ži­nus am­žių?

P. URBŠYS (MSNG). Aš tiks­laus skai­čiaus ne­pa­sa­ky­siu, bet tik­rai bū­čiau ne­at­vi­ras, jei­gu nu­slėp­čiau tą fak­tą, kad Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja la­bai at­sar­giai žiū­ri į šį siū­ly­mą, nes abe­jo­ja, ar pri­rinks to rei­kia­mo šauk­ti­nių am­žiaus jau­ni­mo. Tuo la­biau kad čia yra 19–21 me­tų. Aš pats su­tin­ku, kad rei­kia ko­re­liuo­ti į 18 me­tų, nes jau da­bar ga­lio­ja įsta­ty­mas nuo 18 iki 23 me­tų. Su tuo su­tin­ku. Bet ko­dėl aš lai­kau­si sa­vo nuo­sta­tos? Ji pri­vers­tų iš es­mės ki­taip žiū­rė­ti į ka­ri­nį pa­ren­gi­mą. Na, nė­ra nor­ma­lu. Pa­vyz­džiui, Es­ti­jo­je, kur ne­bu­vo pa­nai­kin­ti šauk­ti­niai, ten dau­giau ne­gu pu­sė­je ben­dro­jo ug­dy­mo įstai­gų yra ka­ri­nio ug­dy­mo pa­mo­kos. Nors ten yra sa­va­no­riš­kas ap­si­spren­di­mas. Pas mus kiek yra ka­ri­nio ug­dy­mo pa­mo­kų? Fak­tiš­kai nė­ra. Aš ga­lė­čiau tą siū­ly­mą šiek tiek iš­pro­vo­kuo­ti ir pa­sa­ky­ti: pa­bus­ki­me, jei­gu no­ri­me tu­rė­ti vi­sai ki­tą po­žiū­rį, ki­taip mo­ty­vuo­tą jau­ni­mą, tai tas am­žius ta­da pri­vers­tų. Taip, mak­si­ma­liai fi­ziš­kai ren­ki­me, mak­si­ma­liai mo­ty­vuo­ki­me gin­ti tė­vy­nę ir nuo mo­kyk­los suo­lo su­da­ry­ki­me są­ly­gas tam moks­lei­viui įgy­ti tuos įgū­džius.

PIRMININKAS. A. Skar­džius.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma­sis ko­le­ga, vis dėl­to ma­no klau­si­mas bū­tų dėl pro­fe­sio­na­lios ka­riuo­me­nės, ku­ri tu­rė­tų gin­ti tė­vy­nę. Jū­sų nuo­mo­nė kaip to­kio pi­lie­tiš­ko žmo­gaus?

P. URBŠYS (MSNG). Be abe­jo, rei­ka­lin­gi ir pro­fe­sio­na­lai. Bet tos grės­mės, ku­rios yra, sa­ky­ki­me, kas yra… Mums vi­siems į ka­ro prie­vo­lę rei­kė­tų žiū­rė­ti šiek tiek pla­čiau. Tai tu­rė­tų bū­ti ne kaip sa­vai­me vie­nin­te­lis iš­si­gel­bė­ji­mas vals­ty­bei ar net ir pro­fe­sio­na­lus ka­rys vie­nin­te­lis iš­si­gel­bė­ji­mas, mums rei­kia aiš­kiai su­vok­ti, kad mū­sų vals­ty­bė tu­ri grįs­ti vi­suo­ti­nio pa­si­prie­ši­ni­mo dok­tri­ną, kaip yra, pa­vyz­džiui, Iz­ra­e­ly­je. Ten ne­svar­bu, kad jie ga­li ne­iš­rink­ti sa­vo val­džios ir bus tre­ji rin­ki­mai iš ei­lės. Bet ten bet ku­ris Iz­ra­e­lio pi­lie­tis, sė­dė­da­mas ka­vi­nė­je, iš­girs šau­ki­nį ir ži­nos, kur pri­sis­ta­ty­ti, kur gaus eki­puo­tę, ir stos gin­ti tė­vy­nę. Tai čia yra ta vi­suo­ti­nė pa­si­prie­ši­ni­mo dok­tri­na. Sa­ky­ki­me, pro­fe­sio­na­lus ka­rys – la­bai ge­rai, bet jis yra at­lik­ti kon­kre­čiam už­da­vi­niui. Bet jei­gu ta prie­šiš­ka vals­ty­bė ži­nos, kad tik no­sį įkiš ir čia nuo ma­žo iki di­de­lio vi­si ims gin­klą ir mo­kės su juo elg­tis, pa­ti­kė­ki­te, jis il­gai gal­vos, ar jam ver­ta.

PIRMININKAS. V. Juo­za­pai­tis. Pra­šom,

V. JUOZAPAITIS (TS-LKDF). Dė­ko­ju. Ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau, kaž­kaip jūs blaš­ko­tės ir pats sau prieš­ta­rau­ja­te. Da­bar į pa­bai­gą jau pra­dė­jo­te kal­bė­ti apie tuos da­ly­kus, ku­rie ir de­ra iš ši­tos tri­bū­nos, nes ki­taip ga­li su­si­da­ry­ti vaiz­das, kad jūs ty­čia no­ri­te su­sil­pnin­ti Lie­tu­vos kraš­to ap­sau­gos sis­te­mą ir su­siau­rin­ti tą žmo­nių kie­kį dirb­ti­niu bū­du, tų, ku­riems ta pa­rei­ga gin­ti tė­vy­nę iš­mok­ti bū­tų pri­va­lo­ma ir ji yra pri­va­lo­ma. La­bai ge­rai, kad jūs pa­sa­kė­te Iz­ra­e­lio pa­vyz­dį. Yra dar toks Švei­ca­ri­jos pa­vyz­dys, kur te­ri­to­ri­nės gy­ny­bos pa­grin­du yra for­muo­ja­ma ta ka­riuo­me­nė, kur tik­rai nie­kas ne­no­ri net pa­gal­vo­ti kiš­tis ten ne to­dėl, kad jie neut­ra­lūs, o to­dėl, kad iš kiek­vie­no kal­no iš­eis to­kia jė­ga, kad ma­ža ne­pa­si­ro­dys. Bet jei­gu mes su­siau­ri­na­me iki 19–21 me­tų, tik­rai mes to­kio lyg­mens ne­pa­siek­si­me.

O dėl pro­fe­sio­na­lų ka­riuo­me­nės čia gal­būt pa­na­šus ana­lo­gas į pro­fe­sio­na­lų Vy­riau­sy­bę. Ne­pa­si­tei­si­no.

P. URBŠYS (MSNG). Aš su­pran­tu tuos nuo­gąs­ta­vi­mus, ar iš tik­rų­jų mes su­rink­si­me tiek šauk­ti­nių to­kio am­žiaus. Aš tik­rai pa­sa­ky­siu at­vi­rai: jei­gu bus toks fi­zi­nis pa­si­ruo­ši­mas, kaip da­bar yra, jei­gu bus toks nu­si­tei­ki­mas švie­ti­mo sis­te­mos ig­no­ruo­ti tą pa­trio­ti­nį auk­lė­ji­mą ir ka­ri­nį pa­ren­gi­mą, tai bū­tent tam tik­ros įsta­ty­mo nuo­sta­tos ir iš­pro­vo­kuo­ja tam tik­rus po­ky­čius. Jei­gu mes to da­ly­ko ne­da­ro­me, nie­kas ir ne­si­kei­čia. Kol kas ga­liu pa­sa­ky­ti, mes su­glau­dė­me šau­kia­mo­jo am­žiaus žir­kles, ir tai bu­vo Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos ini­cia­ty­va, nuo 18 iki 23 me­tų. Ar mes gir­dė­jo­me nors vie­ną įsta­ty­mo pro­jek­tą, ku­ris bū­tų at­ėjęs dėl pa­trio­ti­nio ug­dy­mo, ka­ri­nio pa­ren­gi­mo? Na, ne. Tai vis dėl­to aš siū­lau gal­būt ra­di­ka­les­nį bū­dą ban­dy­ti pa­ža­din­ti iš to le­tar­go mie­go. Nors pra­dė­ti apie tai svars­ty­ti ir kal­bė­ti. Man sa­ko, ne, tu per daug žiū­ri čia į at­ei­tį, čia bus kaž­ka­da. Aš no­rė­čiau, kad apie tą at­ei­tį kal­bė­tu­me da­bar, šian­dien.

PIRMININKAS. Ačiū, ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau, mū­sų klau­si­mų ir at­sa­ky­mų lai­kas bai­gė­si. A. Skar­džius no­ri už pa­si­sa­ky­ti. Pra­šom.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Iš­ties aš pri­ta­riu šiam siū­ly­mui, kad jį pra­dė­tu­me svars­ty­ti ir su­jung­tu­me su tuo pro­jek­tu, ku­ris bu­vo pri­sta­ty­tas A. Ši­rins­kie­nės. Tai vi­sai vi­suo­me­nei ir vi­sai tau­tai yra svar­bus da­ly­kas dėl to, kad kiek­vie­nas jau­nas žmo­gus, įgi­jęs pro­fe­si­ją, ku­ria ša­lies BVP, iš ku­rio yra fi­nan­suo­ja­ma ir kraš­to ap­sau­ga. Kiek­vie­nas iš­šau­tas šo­vi­nu­kas yra taip pat bū­tent fi­nan­suo­ja­mas tų žmo­nių, ku­rie ga­li tą da­ry­ti. Ka­riau­ti tu­ri tie žmo­nės, ku­rie ge­riau­siai iš­ma­no. Ne­no­rė­ki­te gy­ven­ti taip, kaip gy­ve­na Iz­ra­e­lis. Nie­kam ne­lin­kė­čiau, kad kiek­vie­nas kai­my­nas yra prie­šas ir dėl kiek­vie­nos bė­dos vyks­ta ka­ras ir be­to­ni­nės sie­nos. Duok Die­ve, mū­sų vai­kams ne­rei­kė­tų gy­ven­ti to­kio­mis są­ly­go­mis. To­dėl aš tik­rai pri­ta­riu šiam siū­ly­mui ir jį pa­lai­kau. Tur­būt svars­ty­mo sta­di­jo­je bus su­ras­tas tas spren­di­mas, ku­ris yra rei­ka­lin­gas. Tik ge­rai bū­tų, kad ne­bū­tų jis kai­ta­lio­ja­mas per ka­den­ci­ją ke­lis kar­tus. Čia toks pa­lin­kė­ji­mas tiems, ku­rie svars­ty­si­te šį įsta­ty­mo pro­jek­tą. Ačiū.

PIRMININKAS. D. Gai­žaus­kas – prieš. Pra­šom.

D. GAIŽAUSKAS (LVŽSF). Ačiū. Ačiū, ger­bia­ma­sis po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ko­le­gos, gal pa­siū­ly­mas yra ne­blo­gas, ta­čiau tik­rai per anks­ty­vas. Mes su ger­bia­mu P. Urb­šiu taip pat kal­bė­jo­me šian­dien ry­te, kad jis at­si­ims šį pra­šy­mą, ir pa­sa­ky­siu ko­dėl. Aš net bu­vau už­si­ra­šęs, kad net į dar­bų pro­gra­mą bū­tų ne­įtrauk­ta, bet gal ne­ma­tė po­sė­džio pir­mi­nin­kas.

Es­mė ta, kad Ka­ro prie­vo­lės įsta­ty­mą mes ką tik pa­kei­tė­me ir šis am­žius pa­jau­nin­tas tik nuo šių me­tų, tai yra nuo 18 iki 23 me­tų. Pa­reng­tas pla­nas, kiek šauk­ti­nių tu­ri pri­im­ti ir taip to­liau, ir taip to­liau. Ger­bia­mas P. Urb­šys taip pat da­ly­va­vo ko­mi­te­te svars­ty­mo me­tu ir pri­sta­tė sa­vo siū­ly­mą ir mes bu­vo­me pri­ėmę spren­di­mą, kad tu­ri­me pir­ma žiū­rė­ti, kaip mums pa­vyks at­jau­ni­nus da­bar nuo 18 iki 23, o vė­liau, jei­gu ma­ty­si­me bū­ti­ny­bę ir ga­li­my­bes, gal­būt bus ga­li­ma kal­bė­ti apie dar la­biau jau­ni­na­mą am­žių. Tai­gi šį kar­tą tik­rai pra­šau bal­suo­ti prieš ir ne­pa­lai­ky­ti ko­le­gos P. Urb­šio pa­siū­ly­mo, nes jis vis­ką iš­de­rin­tų, kas jau yra pa­tvir­tin­ta. Ačiū.

PIRMININKAS. Ko­le­gos, nuo­mo­nės ne­su­tam­pa. Bal­suo­ja­me dėl Ka­ro prie­vo­lės įsta­ty­mo 5 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-3797. Kas pa­lai­ko, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko.

Bal­sa­vo 73 Sei­mo na­riai: už – 5, prieš – 11, su­si­lai­kė 57. Ne­pri­tar­ta.

Dėl ve­di­mo tvar­kos – P. Urb­šys. Ar re­pli­ką? Pra­šau.

P. URBŠYS (MSNG). Aš ne­abe­jo­jau, kad bus at­mes­tas ši­tas pro­jek­tas, bet tik­rai as­me­niš­kai pra­šau Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to na­rių. Jūs da­bar svars­ty­si­te A. Ši­rins­kie­nės įsta­ty­mo pro­jek­tą, ku­riuo bus at­lei­džia­mi nuo ka­ro prie­vo­lės as­me­nys, ku­rie sieks an­tro aukš­to­jo iš­si­la­vi­ni­mo. Ar ne lai­kas pra­dė­ti kal­bė­ti, ar aukš­to­sio­se mo­kyk­lo­se ne­tu­rė­tų at­si­ras­ti ka­ri­nės ka­ted­ros tiems stu­den­tams, ku­rie no­rė­tų įgy­ti ka­ri­nę spe­cia­ly­bę ir laips­nį? Rei­kė­tų. Ly­giai tas pats, kal­ba Sei­mo na­riai, bū­da­mi Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to ko­mi­te­te: na, kaip ten yra, at­li­ki­te par­la­men­ti­nę kon­tro­lę, kaip ten su pa­trio­ti­niu ug­dy­mu pas mus yra. Ko­kios yra pa­tir­tys Es­ti­jo­je dėl ka­ri­nio pa­ren­gi­mo, ko­dėl pas mus nė­ra to da­ly­ko? Tai bū­tų tik­rai pri­si­dė­ji­mas prie to ne­ri­mo, ar at­ei­ty­je pas mus bus kam gin­ti vals­ty­bę.

PIRMININKAS. Ačiū. Pra­šau, Lau­ry­nas ir bai­giam, ei­nam prie ki­to klau­si­mo.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mam Po­vi­lui at­sa­ky­siu. Iš tik­ro mes da­bar tą ir da­ro­me ko­mi­te­te, aiš­ki­na­mės. Ir Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja yra pa­ren­gu­si me­to­di­nę me­džia­gą, ku­rią bū­tų ga­li­ma per­kel­ti į mū­sų švie­ti­mo pro­gra­mas dėl pi­lie­ti­nio pa­si­prie­ši­ni­mo kon­cep­ci­jos įgy­ven­di­ni­mo, pa­ruo­ši­mo mū­sų mo­ki­nių, ko­dėl iki šiol Švie­ti­mo mi­nis­te­ri­ja to ne­si­ė­mė. Kaip tik pra­ei­ta­me mū­sų ko­mi­te­to po­sė­dy­je tas bu­vo svars­to­ma ir pri­ėmė­me la­bai rim­tą stra­te­gi­nį krei­pi­mą­si į Vy­riau­sy­bę, kad bū­tų pa­reng­ta pi­lie­ti­nio pa­si­prie­ši­ni­mo stra­te­gi­ja. Jūs ge­rai už­si­mi­nė­te, bet ne­tei­sin­gai, kad ko­mi­te­tas nie­ko ne­da­ro. Da­bar tai yra kaip tik vie­nas iš mū­sų pri­ori­te­tų. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Ko­le­gos, mes dar ne­bai­gė­me pro­ce­dū­ros ir tu­ri­me nu­spręs­ti, ką da­ry­ti su pa­teik­tu įsta­ty­mu, jam ne­pri­tar­ta. Yra siū­ly­mas ar­ba grą­žin­ti to­bu­lin­ti, ar­ba at­mes­ti. Bal­suo­ja­me al­ter­na­ty­viai. Kas už – grą­ži­na­me to­bu­lin­ti, kas prieš – at­me­ta­me, su­si­lai­kiu­sie­ji ne­skai­čiuo­ja­mi.

Ko­le­gos, už – 26, prieš – 48. At­mes­ta.

V. Juo­za­pai­tis. Pra­šom.

V. JUOZAPAITIS (TS-LKDF). Dė­ko­ju. Aš no­riu ir Po­vi­lui taip pat pri­tar­ti, ir ko­le­gos Lau­ry­no ko­men­ta­rui apie tai, kad mes, Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas, kol kas spor­tas mums dar ne­pri­kerg­tas, spor­tas tik mi­nis­te­ri­jo­je yra, mes taip pat apie tai kal­ba­me ir, be abe­jo­nės, tai yra vie­nas iš mū­sų vi­sų pa­grin­di­nių už­da­vi­nių ir už­duo­čių, kad mū­sų švie­ti­mo sis­te­mo­je bū­tų pa­grin­di­nis pa­trio­ti­nis ug­dy­mas, be jo­kios abe­jo­nės. O grįž­ti į stroj­ba­to ar­ba kaž­ko­kio pri­va­lo­mo ka­ri­nio pa­ren­gi­mo kur­sus yra šiek tiek ki­tos vals­ty­bės už­da­vi­nys.

Aš no­rė­čiau su­re­a­guo­ti į vie­no Sei­mo na­rio re­pli­ką, kad Iz­ra­e­ly­je gy­ve­na žmo­nės ir ten vi­si sa­ko, kad ša­lia prie­šas gy­ve­na. Šiek tiek at­sar­giau su to­kiais pa­reiš­ki­mais, nes iš tik­rų­jų mes ga­li­me, na, su­lauk­ti di­plo­ma­ti­nės no­tos. Aš ma­nau, kad tas pa­vyz­dys bu­vo tur­būt ne­la­bai tin­ka­mas. Ačiū.

 

17.04 val.

Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 12, 33, 43, 89, 110, 112, 573, 607, 608, 609, 610, 613, 614, 627, 631, 632, 635, 640, 642, 661, 673 straips­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo įstatymo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4195, Vai­ko mi­ni­ma­lios ir vi­du­ti­nės prie­žiū­ros įsta­ty­mo Nr. X-1238 12 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4196 (pa­tei­ki­mas)

 

PIRMININKAS. Ačiū. Ko­le­gos, dar­bo­tvarkės 2-16.1 ir 2-16.2 klau­si­mas. Kvie­čiu į tri­bū­ną tei­sin­gu­mo mi­nist­rą E. Jan­ke­vi­čių. Abu įsta­ty­mai pa­tei­kia­mi. Tai Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas ir Vai­ko mi­ni­ma­lios ir vi­du­ti­nės prie­žiū­ros įsta­ty­mo 12 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Pra­šom, mi­nist­re, pa­teik­ti abu. Pra­šom.

E. JANKEVIČIUS. Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, iš es­mės tai ga­li­ma pa­va­din­ti ir mū­sų tęs­ti­niu pa­siū­ly­mu, nes mes no­ri­me įgy­ven­din­ti nuo­sta­tą dėl teis­mams ne­bū­din­gų funk­ci­jų per­da­vi­mo ki­toms vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­joms ir spręs­ti prak­ti­nes tei­sė­jų ap­kro­vi­mo smul­kio­mis by­lo­mis net ne­sant gin­čo pro­ble­mas. Iš es­mės mes no­ri­me, kad į teis­mą ei­tų tik tos by­los, dėl ku­rių yra gin­čai.

Šian­dien mes no­ri­me pa­sa­ky­ti, kad tiems apy­lin­kių tei­sė­jams, ku­rie nag­ri­nė­ja bau­džia­mą­sias by­las, yra pri­skir­tos ir ad­mi­nist­ra­ci­nės nu­si­žen­gi­mo by­los, ki­taip sa­kant, pro­to­ko­lai dėl bau­dų pa­sky­ri­mo. Čia pa­mi­nė­siu vie­ną sta­tis­ti­ką, kad, pa­vyz­džiui, pra­ei­tais me­tais apy­lin­kės tei­sė­jai iš­nag­ri­nė­jo 18 tūkst. bau­džia­mų­jų by­lų ir 22 tūkst. ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų by­lų.

Pro­jek­to es­mė – da­lį ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų iš apy­lin­kių teis­mų per­duo­ti nag­ri­nė­ti ne teis­mo tvar­ka ins­ti­tu­ci­joms, ku­rios at­li­ko ad­mi­nist­ra­ci­nio nu­si­žen­gi­mo ty­ri­mą ir su­ra­šė pro­to­ko­lą. Jei­gu Sei­mas pri­tar­tų, krū­vis apy­lin­kių tei­sė­jų, ku­rie nag­ri­nė­ja bau­džia­mą­sias by­las, su­ma­žė­tų 45 %. Jie ga­lė­tų la­biau kon­cen­truo­tis į tik­rai reikš­min­gas ir su­dė­tin­gas by­las. Jos bū­tų nag­ri­nė­ja­mos grei­čiau. Pra­šau pri­tar­ti mū­sų pa­siū­ly­mui.

PIRMININKAS. Ačiū. Nė­ra no­rin­čių klaus­ti. Ko­le­gos, dėl mo­ty­vų? Nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti. Ko­le­gos, gal ben­dru su­ta­ri­mu ga­li­ma abiem pro­jek­tams pri­tar­ti? Pri­ta­ria­me.

E. JANKEVIČIUS. Ačiū.

PIRMININKAS. Po pa­tei­ki­mo pri­ta­ria­me. Dėl įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-4195 pa­grin­di­niu siū­lo­mas Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas. Ar rei­kia pa­pil­do­mų? Ne. O dėl įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-4196 siū­lo­mas Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas. Ga­li­me pri­tar­ti? Ga­li­me. Ir abu pro­jek­tus siū­lo­ma svars­ty­ti ru­dens se­si­jo­je.

 

17.07 val.

Elek­tros ener­ge­ti­kos sis­te­mos su­jun­gi­mo su kon­ti­nen­ti­nės Eu­ro­pos elek­tros tin­klais dar­bui sin­chro­ni­niu re­ži­mu įsta­ty­mo Nr. XI-2052 pa­pil­dy­mo 131 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4939 (pa­tei­ki­mas)

 

Ko­le­gos, dar šiek tiek grįž­ta­me prie dar­bo­tvarkės. 2-13 klau­si­mas – Elek­tros ener­ge­ti­kos sis­te­mos su­jun­gi­mo su kon­ti­nen­ti­nės Eu­ro­pos elek­tros tin­klais dar­bui sin­chro­ni­niu re­ži­mu įsta­ty­mo Nr. XI-2052 pa­pil­dy­mo 131 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4939. Kvie­čiu ener­ge­ti­kos mi­nist­rą Ž. Vai­čiū­ną. Pa­tei­ki­mas. Pra­šom, mi­nist­re.

Ž. VAIČIŪNAS. Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, šis įsta­ty­mo pro­jek­tas pa­reng­tas sie­kiant įsta­ty­mo ly­giu įtvir­tin­ti spe­cia­liuo­sius sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mus įgy­ven­di­nant Lie­tu­vos Res­pub­li­kos elek­tros ener­ge­ti­kos sis­te­mos su­jun­gi­mo su kon­ti­nen­ti­nės Eu­ro­pos elek­tros tin­klais dar­bui sin­chro­ni­niu re­ži­mu pro­jek­tą. Ki­taip ta­riant – sin­chro­ni­za­ci­jos pro­jek­tas.

Šio pro­jek­to es­mė yra bū­tent spe­cia­lių­jų sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mų sin­chro­ni­za­ci­jos pro­jek­tui reg­la­men­ta­vi­mas įsta­ty­mo ly­giu. Jų sis­te­mi­nis už­tik­ri­ni­mas re­gu­lia­vi­mo ir prak­ti­nė­mis pro­jek­to val­dy­mo prie­mo­nė­mis yra bū­ti­nas sie­kiant, kad sin­chro­ni­za­ci­jos pro­jek­tas bū­tų įgy­ven­din­tas tin­ka­mai ir lai­ku ir bū­tų pa­siek­ti su juo sie­ja­mi vals­ty­bės stra­te­gi­niai tiks­lai.

Spe­cia­lie­ji sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mai už­tik­rins sin­chro­ni­za­ci­jos pro­jek­to sau­gu­mo tei­si­nio re­gu­lia­vi­mo aiš­ku­mą, sis­te­miš­ku­mą, nuo­sek­lu­mą ir kar­tu su­da­rys są­ly­gas efek­ty­viai val­dy­ti sin­chro­ni­za­ci­jos pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo ri­zi­ką, įskai­tant ir ri­zi­ką, su­si­ju­sią su po­ten­cia­lių tie­kė­jų ir sub­tie­kė­jų ati­tik­ties na­cio­na­li­nio sau­gu­mo in­te­re­sams ir sin­chro­ni­za­ci­jos pro­jek­tų pir­ki­mo, vyk­dy­mo ne­apib­rėž­tu­mais.

Siū­lo­ma nu­sta­ty­ti šiuos sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mus, ku­riuos įgy­ven­di­nant sin­chro­ni­za­vi­mo pro­jek­tą pri­va­lo už­tik­rin­ti Lie­tu­vos per­da­vi­mo sis­te­mos ope­ra­to­rius, tai yra bū­tent per­da­vi­mo sis­te­mos sta­bi­lu­mas, sau­gu­mas, pa­ti­ki­mu­mas, kon­fi­den­cia­lios in­for­ma­ci­jos, tiek ko­mer­ci­nės, tiek ga­my­bi­nės, ap­sau­ga. Be abe­jo, svar­biau­sia – ran­go­vų ati­tik­tis na­cio­na­li­nio sau­gu­mo in­te­re­sams, tai yra dar­bų, pre­kių ir pa­slau­gų tei­ki­mo sau­gu­mas, taip pat ir ki­ber­ne­ti­nė sau­ga.

Es­mi­nė ir prak­ti­nė prie­žas­tis yra ta, kad iš anks­to bū­tų ga­li­ma ini­ci­juo­ti po­ten­cia­lių tie­kė­jų ati­tik­ties na­cio­na­li­nio sau­gu­mo in­te­re­sams pa­tik­ros pro­ce­dū­ras ir ne­pra­ras­ti pro­jek­tui įgy­ven­din­ti svar­baus lai­ko, jei pro­ce­dū­ras, pa­vyz­džiui, pir­ki­mo pro­ce­dū­ras, tek­tų kar­to­ti vė­les­niuo­se pro­jek­to eta­puo­se pa­aiš­kė­jus, kad tie­kė­jas ar­ba sub­tie­kė­jas ne­ati­tin­ka na­cio­na­li­nio sau­gu­mo in­te­re­sų.

Kon­kre­tus pa­vyz­dys. Šis įsta­ty­mas leis­tų su­tau­py­ti iki še­šių mė­ne­sių lai­ko bū­tent „Harmo­ny Link“ jun­gies pro­jek­tui įgy­ven­din­ti, taip pat leis­tų val­dy­ti ne­apib­rėž­tu­mus, su­si­ju­sius su ga­li­mais gin­čais su po­ten­cia­liais tie­kė­jais.

Pro­jek­to nau­da yra bū­tent ta, kad tai yra ri­zi­kos val­dy­mas tam, kad sin­chro­ni­za­ci­jos pro­jek­tas bū­tų įgy­ven­din­tas lai­kan­tis įsta­ty­me nu­ma­ty­to ter­mi­no – 2025 me­tų. Bū­tent ji­sai už­tik­rins tin­ka­mą pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mą lai­ku.

Kaip ir mi­nė­jau, es­mi­nė nuo­sta­ta su­si­ju­si su ga­li­ma tie­kė­jų pa­tik­ra iš anks­to. Šią pa­tik­rą at­lie­ka Vy­riau­sy­bės ko­mi­si­ja ir taip eli­mi­nuo­ja­mos tiek lai­ko, tiek vi­sos ki­tos ri­zi­kos. Įsta­ty­mas su tam tik­ro­mis iš­im­ti­mis įsi­ga­lio­tų nuo šių me­tų rug­pjū­čio 1 die­nos, jei­gu jam bū­tų pri­tar­ta šio­je pa­va­sa­rio se­si­jo­je.

PIRMININKAS. Ačiū. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti ke­le­tas ko­le­gų. P. Sau­dar­gas.

P. SAUDARGAS (TS-LKDF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas mi­nist­re, dė­ko­ju už pro­jek­to pri­sta­ty­mą. Tik­rai nie­kas tur­būt šio­je sa­lė­je, aš ti­kiuo­si, kad nie­kas šio­je sa­lė­je ne­abe­jo­ja sin­chro­ni­za­ci­jos su kon­ti­nen­ti­niais Eu­ro­pos tin­klais svar­ba, mū­sų iš­ėji­mu iš so­vie­ti­nės sis­te­mos. Mū­sų elek­tros tie­ki­mo sau­gu­mas tur­būt yra vie­nas iš ener­ge­ti­nės ne­pri­klau­so­my­bės svar­biau­sių de­da­mų­jų.

Da­bar klau­si­mas jums tok­s. Ar šis kon­kre­tus spe­cia­lių sau­gu­mo da­ly­kų įsta­ty­mas pa­leng­vins pro­ce­dū­ras ir spren­džiant to­kias pro­ble­mas, kaip an­tai, štai „LitPol Link“ da­bar jung­ties trans­for­ma­to­ri­nė Aly­taus ra­jo­ne, tur­būt ži­no­te, ke­lia gy­ven­to­jams triukš­mo pro­ble­mą, ten rei­kės sta­ty­ti pa­pil­do­mas sie­nas, kaž­ko­kias tech­ni­nes prie­mo­nes tai­ky­ti. Ar šis jū­sų kon­kre­tus pro­jek­tas pa­leng­vins tas pro­ce­dū­ras, pa­grei­tins, pa­skaid­rins? La­bai ačiū.

Ž. VAIČIŪNAS. Dė­ko­ju už klau­si­mą. Sin­chro­ni­za­ci­jos pro­jek­tą su­da­ro 14 kon­kre­čių pro­jek­tų. Ši nuo­sta­ta taip pat, ją tai­kant Aly­taus at­ve­ju, ga­lė­tų pri­si­dė­ti prie pro­ce­dū­rų spar­ti­ni­mo. Tai yra to­kiu at­ve­ju, jei­gu tas tie­kė­jas… Na, šiuo at­ve­ju mes kal­ba­me apie sie­ne­lę, bet jai taip pat yra rei­ka­lin­gi spe­cia­lūs rei­ka­la­vi­mai, dėl to da­bar at­lie­ka­mas ver­ti­ni­mas tam, kad tas dar­bas ne­nu­ei­tų vel­tui, tai yra kad sie­ne­lė bū­tų pa­sta­ty­ta to­kia, kad mak­si­ma­liai už­tik­rin­tų ap­saugą nuo triukš­mo. Bet pro­ce­dū­riš­kai, taip, toks įsta­ty­mas ga­lė­tų pri­si­dė­ti prie spar­tes­nių pro­ce­dū­rų.

PIRMININKAS. Ž. Pa­vi­lio­nis.

Ž. PAVILIONIS (TS-LKDF). La­bai ačiū. Mi­nist­re, ne vie­ną kar­tą esa­me pri­ta­rę įvai­riems jū­sų įsta­ty­mų pro­jek­tams, kar­tais, ma­tyt, pa­da­ro­me ir klai­dų, pa­vyz­džiui, dėl sin­chro­ni­za­ci­jos ati­dė­ji­mo iki 2025 me­tų. Ta­čiau ki­ta ran­ka jūs de­ra­tės su Bal­ti­jos ša­li­mis ir Ko­mi­si­ja dėl la­bai svar­baus me­mo­ran­du­mo, apie ku­rį jūs ži­no­te. Šian­dien Lat­vi­jos pu­sė pra­ne­šė, kad penk­ta­die­nį jūs ga­vo­te nau­ją pa­siū­ly­mą, ku­rį, ma­tyt, sle­pia­te nuo Sei­mo na­rių, ma­nęs ne­įsi­lei­džia­te į Vy­riau­sy­bės po­sė­džius, kur apie tai kal­ba­te. Ar jūs ga­li­te pa­teik­ti de­ta­les­nę in­for­ma­ci­ją apie Ko­mi­si­jos pa­siū­ly­mo es­mę? Gal­būt ne šio po­sė­džio me­tu, ga­li­te raš­tu mus in­for­muo­ti. Bet tai tik­rai yra la­bai svar­bu vi­sam Sei­mui, ku­ris ne kar­tą pri­ėmė šiuo klau­si­mu įvai­rius spren­di­mus, įsta­ty­mus ir taip to­liau.

Ž. VAIČIŪNAS. Dė­ko­ju už klau­si­mą. Šis su­si­ta­ri­mas, taip, yra de­ri­na­mas. Tai yra tik­rai ne pir­ma ir ne pas­ku­ti­nė ver­si­ja, ku­ri yra de­ri­na­ma kar­tu su Lat­vi­ja, Es­ti­ja ir Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja, pa­brėž­čiau, įgy­ven­di­nant va­di­na­mą­jį an­ti­ast­ra­vi­nį įsta­ty­mą tam, kad elek­tra ne­pa­tek­tų į Lie­tu­vos rin­ką ir mes tu­rė­tu­me tam tin­ka­mus in­stru­men­tus.

Dėl jū­sų klau­si­mo, jei­gu šis su­si­ta­ri­mas bū­tų or­ga­ni­zuo­ja­mas taip, kad tai tu­rė­tų tarp­tau­ti­nės su­tar­ties sta­tu­są, aš ma­nau, mes ta­da, taip, be abe­jo, ne­iš­ven­gia­mai elg­si­mės pa­gal pro­ce­dū­ras, ku­rios yra bū­ti­nos.

Dėl vi­sų ki­tų de­ta­lių. Esu at­vi­ras pa­teik­ti ir pa­aiš­kin­ti ko­mi­te­tuo­se ar ki­tu for­ma­tu, kiek to rei­kės, bet, na­tū­ra­lu, kiek­vie­no de­ry­bi­nio žings­nio ne­ga­lė­čiau pa­teik­ti teks­to ver­si­jų, nes ta­da tie­siog tos de­ry­bos ne­įvyk­tų.

PIRMININKAS. Ko­le­ga V. Po­de­rys.

V. PODERYS (MSNG). Dė­ko­ju, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas mi­nist­re, kaip aš su­pran­tu iš pro­jek­to, tai yra pro­jek­tas, skir­tas pa­leng­vin­ti ir sklan­džiau įgy­ven­din­ti sin­chro­ni­za­ci­jos pro­jek­tą. Iš teks­to nie­kaip ne­su­pra­tau, ar yra siū­lo­ma Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mo pro­ce­dū­ras ir pro­ce­sus pa­leng­vin­ti ir trum­pin­ti, ar ne? Dė­kui.

Ž. VAIČIŪNAS. Dė­ko­ju už klau­si­mą. Taip, mes ga­na il­gai ieš­ko­jo­me bū­do ir for­mu­luo­čių, kad už­tik­rin­tu­me, na, ne­pa­da­ry­tu­me per­ne­lyg di­de­lių iš­im­čių, bet kar­tu už­tik­rin­tu­me ir to­kių stra­te­gi­nių pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mą. Dėl to bu­vo pa­si­rink­tas bū­tent šis bū­das. Es­mi­nis da­lykas yra tas, kad bū­tent pir­ki­mo me­tu, tiks­liau ta­riant, dar prieš at­lie­kant pa­tį pir­ki­mą bū­tų ga­li­ma pre­ven­ciš­kai pa­tik­rin­ti tie­kė­jus. Pa­vyz­džiui, jei­gu yra „Har­mo­ny Link“ pro­jek­tas, na­cio­na­li­nio sau­gu­mo po­žiū­riu ir to­kį ver­ti­ni­mą ga­lė­tų at­lik­ti prie Vy­riau­sy­bės vei­kian­ti ko­mi­si­ja. Tuo po­žiū­riu šis įsta­ty­mas lei­džia pre­ven­ciš­kai įver­tin­ti tie­kė­jus ir tai reiš­kia, kad yra es­mi­nė nuo­sta­ta, es­mi­nis sau­gik­lis tam, kad bū­tų ga­li­ma su­tau­py­ti lai­ko, jei­gu vė­les­niuo­se eta­puo­se pa­si­ro­dy­tų, kad tie­kė­jas yra ne­su­de­ri­na­mas su mū­sų na­cio­na­li­nio sau­gu­mo in­te­re­sais.

PIRMININKAS. D. Krei­vys.

D. KREIVYS (TS-LKDF). Ačiū. Ma­no klau­si­mas bū­tų toks.

PIRMININKAS. Per mik­ro­fo­ną.

D. KREIVYS (TS-LKDF). Per mik­ro­fo­ną ir kal­bu. Tur­būt es­mi­nis da­ly­kas, ką jūs ir mi­nė­jo­te, yra pa­tik­ra tie­kė­jų, ku­rie da­ly­vaus kon­kur­suo­se sta­tant jung­tį. Ir ten yra dau­giau įvai­rių rei­ka­la­vi­mų „Lit­gri­dui“. Ko­kius jūs iš­skir­tu­mė­te svar­biau­sius du, be tie­kė­jų, nes ten tur­būt įra­šy­ta daug, bet kad bū­tų es­mė. Es­mė – vis­kas aiš­ku, pir­mas – at­ran­ka, ant­ras – tas, tre­čias – tas.

Ž. VAIČIŪNAS. Taip, kaip ir tei­sin­gai pa­mi­nė­jo­te, es­mi­nis rei­ka­la­vi­mas yra šis – bū­tent dėl tie­kė­jų pa­tik­ros. Taip pat yra svar­bu, kiek tai yra su­si­ję su mū­sų sis­te­mos sau­gu­mo ir sta­bi­lu­mo pa­lai­ky­mu. Tai yra pa­pil­do­mos nuo­sta­tos, ku­rios rei­ka­lin­gos tam, kad, įgy­ven­di­nant pa­tį pro­jek­tą, mes bū­tu­me ap­si­drau­dę bet ko­kiais ga­li­mais sce­na­ri­jų at­ve­jais. Bet pa­grin­di­nė nuo­sta­ta, es­mi­nis da­ly­kas yra tie­kė­jų pa­tik­ra.

PIRMININKAS. A. Skar­džius.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ačiū, ger­bia­ma­sis pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma­sis mi­nist­re, su­si­ta­ri­mo dėl elek­tros tin­klų sin­chro­ni­za­ci­jos su kon­ti­nen­ti­ne Eu­ro­pa kon­teks­te, ar jūs ne­ma­no­te, ger­bia­mas mi­nist­re, kad rei­kė­tų de­non­suo­ti prem­je­ro A. Ku­bi­liaus su­si­ta­ri­mą su mū­sų kai­my­ni­nės vals­ty­bės pre­zi­den­tu A. Lu­ka­šen­ka ato­mi­nės ener­ge­ti­kos sri­ty­je?

Ž. VAIČIŪNAS. Dė­kui už klau­si­mą. Jūs tur­būt kal­ba­te apie 2010 me­tais pa­si­ra­šy­tą su­si­ta­ri­mą. Dėl tu­ri­nio tik­rai pri­ta­riu, kad jis nė­ra rei­ka­lin­gas, ir kuo­met pa­si­girs­ta siū­ly­mų dėl Vie­nos kon­ven­ci­jos de­non­sa­vi­mo, tur­būt ši­tas su­si­ta­ri­mas yra žy­miai reikš­min­ges­nis, jį rei­kė­tų pa­nai­kin­ti, bet tu­rė­čiau pa­si­tik­rin­ti, ar Sei­mas tu­rė­tų pri­im­ti to­kį spren­di­mą.

PIRMININKAS. Ačiū. Ačiū, mi­nist­re. Jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus. Už no­ri kal­bė­ti P. Sau­dar­gas. Pra­šom.

P. SAUDARGAS (TS-LKDF). Dė­kui, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Čia nė­ra la­bai daug kal­ban­čių prieš. Iš tik­rų­jų tai pro­jek­tas, iš­šū­kis, ku­rį vyk­do Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ja, yra di­džiu­lis – sin­chro­ni­zuo­tis su kon­ti­nen­ti­nės Eu­ro­pos tin­klais tik­rai yra mū­sų Lie­tu­vos na­cio­na­li­nis, vie­nas iš svar­biau­sių pri­ori­te­tų. Aš lin­kiu kuo di­džiau­sios sėk­mės. Šis pro­jek­tas, aki­vaiz­du, kad pri­si­dės prie įvai­rių tar­pi­nių pro­jek­to eta­pų – įgy­ven­di­ni­mo spar­tos, pa­leng­vins vyk­dy­ti įvai­rias pro­ce­dū­ras, pir­ki­mus, vyk­dy­ti kon­tro­lę, pre­ven­ci­ją dėl ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo. Aš ma­ny­čiau, kad čia vis­kas yra okey, ir tu­rė­tu­me pa­lai­ky­ti. Ra­gi­nu ko­le­gas bal­suo­ti už.

PIRMININKAS. Ačiū, ko­le­gos. Ko­le­gos, prieš nė­ra, gal ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta po pa­tei­ki­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-4939. Siū­lo­mi ko­mi­te­tai. Pa­grin­di­nis – Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas. Ga­li­me pri­tar­ti? Pri­tar­ta. Pa­pil­do­mas – Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas. Ga­li­me pri­tar­ti? Siū­lo­ma svars­ty­ti bir­že­lio 18 die­ną. Pri­ta­ria­me? Ačiū.

 

17.19 val.

Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos įsta­ty­mo Nr. VIII-375 1, 4, 26, 30, 35 ir 36 straips­nių pakei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 311, 312, 313 straips­niais, penk­tuo­ju1 skir­sniu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4938 (pa­tei­ki­mas)

 

Ko­le­gos, ki­tas dar­bo­tvarkės 2-17 klau­si­mas – Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4938. Kvie­čiu mi­nist­rą R. Ka­rob­lį. Pa­tei­ki­mas. Pra­šom, mi­nist­re.

R. KAROBLIS. La­bai ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, pri­sta­tau Šau­lių są­jun­gos įsta­ty­mo tam tik­rų straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mą. Da­bar­ti­nės ver­si­jos, tei­kia­mos Sei­mui, tai yra jums, iš es­mės yra trys pa­grin­di­nės nuo­sta­tos. Pir­ma nuo­sta­ta yra reg­la­men­ta­vi­mas šau­lių pri­ėmi­mo į Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gą, na­rys­tės su­stab­dy­mo ir at­nau­ji­ni­mo pa­grin­dų klau­si­mai, nu­ša­li­ni­mo nuo pa­rei­gų, šau­lio tar­ny­bos ko­vi­niuo­se bū­riuo­se tvar­ka, draus­mi­nės at­sa­ko­my­bės tai­ky­mas, dar­bo su­tar­ties, su­da­ry­tos su Lie­tu­vos šau­lių są­jun­ga, nu­trau­ki­mo pa­grin­dai ir pa­na­šūs da­ly­kai.

Tos nuo­sta­tos re­gu­liuo­ja­mos Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos sta­tu­te pa­gal kon­sti­tu­ci­nę dok­tri­ną, pa­gal Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo dok­tri­ną. Taip pat pa­gal Dar­bo ko­dek­so rei­ka­la­vi­mus tu­ri bū­ti įtvir­tin­ta įsta­ty­me ir, sa­vai­me aiš­ku, tos nuo­sta­tos bū­tų to­bu­li­na­mos, ly­gi­nant su da­bar­ti­nė­mis Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos sta­tu­to ver­si­jo­mis.

An­tra da­lis tai yra su­si­ję klau­si­mai dviem as­pek­tais. Su­si­ję su Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos va­do įga­lio­ji­mais, tai yra jam bū­tų įga­lio­ji­mai per­duo­ti iš kraš­to ap­sau­gos mi­nist­ro pa­gal bū­tent jam nu­sta­ty­tą šau­lių vi­du­ti­nio dar­bo už­mo­kes­čio kom­pen­sa­vi­mo tvar­ką. Tai yra kom­pensuo­ja­ma, kai dar­bo me­tu at­lie­ka­ma šau­lio tar­ny­ba pra­ty­bo­se ir pa­na­šiai, kom­pen­suo­ja­ma ne­vir­ši­jant 1,1 vi­du­ti­nio mė­ne­si­nio bru­to dar­bo už­mo­kes­čio. Si­tu­a­ci­ja bu­vo pa­ra­dok­sa­li, nes nu­sta­ty­da­vo kraš­to ap­sau­gos mi­nist­ras, o šios lė­šos bu­vo ki­tos, ne­gu yra do­ta­ci­jos iš kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos lė­šų, tai yra ar­ba na­rys­tės mo­kes­čiu su­rink­tos, ar­ba au­ko­mis ir ki­tais pa­na­šiais da­ly­kais.

Ant­ro­ji nuo­sta­ta yra iš to pa­ties, tos da­lies, tai yra ly­giai tas pats yra šau­liams: įga­lio­ji­mai Šau­lių są­jun­gos va­dui nu­sta­ty­ti šau­liams mo­ka­mų dien­pi­ni­gių dy­dį, ne­vir­ši­jan­tį Vy­riau­sy­bės pa­tvir­tin­tų mak­si­ma­lių dien­pi­ni­gių dy­džių. Mo­ty­vai yra tie pa­tys, vėl pri­de­dant tų ko­man­di­ruo­čių iš­ei­na ne­ma­žai, at­si­žvel­giant į tai, kad ir per pan­de­mi­jos si­tu­a­ci­ją kiek šau­lių bu­vo vi­sur.

Tai­gi iš es­mės šie pa­tai­sy­mai. Bet no­riu taip pat pa­žy­mė­ti, kad pir­mi­nia­me pla­ne bu­vo dar trys svar­bios da­lys, tai yra kad bū­tų nu­ma­ty­tas mai­ti­ni­mas šau­lių, da­ly­vau­jan­čių ka­riuo­me­nės pra­ty­bo­se, kad bū­tų ga­li­my­bė deng­ti iš Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos lė­šų, nes tai yra skir­tin­gi re­ži­mai, yra de­mo­ty­va­ci­nis pa­grin­das, leng­ves­nė tur­to per­da­vi­mo iš ka­riuo­me­nės Šau­lių są­jun­gai tvar­ka ir tei­sė ka­riuo­me­nei sau­go­ti Šau­lių są­jun­gos (…) gin­kluo­tės tur­tą.

Tie­siog svars­tė­me Ka­ro pa­dė­ties įsta­ty­mo ly­di­muo­sius tei­sės ak­tus, įskai­tant ati­tin­ka­mą Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos įsta­ty­mą, Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­te. Bu­vo pa­siū­ly­mas šio ko­mi­te­to, kad tos trys nuo­sta­tos bū­tų iš­skir­tos ir bū­tų pa­tvir­tin­tos grei­čiau, tai yra kar­tu tvir­ti­nant Ka­ro pa­dė­ties įsta­ty­mo pa­ke­tą. Aš tie­siog dė­ko­ju vi­sam ko­mi­te­tui už do­mė­ji­mą­si Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos veik­la, jos stip­ri­ni­mu ir ry­šio tarp kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos ka­riuo­me­nės ir Šau­lių są­jun­gos stip­ri­ni­mu. Ti­kiuo­si pri­ta­ri­mo. Ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū, mi­nist­re. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti ke­le­tas ko­le­gų. P. Sau­dar­gas.

P. SAUDARGAS (TS-LKDF). Dė­kui, ger­bia­ma­sis po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas mi­nist­re, aš dė­ko­ju ir džiau­giuo­si šiuo įsta­ty­mo pro­jek­tu, ver­ti­nu tiek Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, tiek ka­riuo­me­nės adek­va­čią da­bar­ti­nę po­zi­ci­ją Šau­lių są­jun­gos at­žvil­giu. Yra ger­bia­mi šau­liai, sten­gia­ma­si juos in­teg­ruo­ti, stip­rin­ti. Tai tik­rai džiu­gu man, kaip šau­liui.

Kaip jūs ma­no­te, ki­ta­me eta­pe, svars­tant Šau­lių są­jun­gos įsta­ty­mą, gal bū­tų ga­li­ma kal­bė­ti ne tik apie šau­lių įga­li­ni­mą ka­ro pa­dė­ties me­tu? Ži­no­te, die­nai x at­ėjus… Aš ti­kiuo­si, kad ji nie­ka­da ne­at­eis, ir mes ren­gia­mės tam, kad ji nie­ka­da ne­at­ei­tų. Iš tie­sų ak­tu­a­les­nės nor­mos yra tos, ku­rios ga­lio­ja tai­kos me­tu. Tar­ki­me, ar šau­lys ne­tu­rė­tų tu­rė­ti pa­rei­gū­no sta­tu­so, pat­ru­liuodamas kar­tu su po­li­ci­ja? Ar ne­tu­rė­tų tei­sės pa­pra­šy­ti do­ku­men­to? Ar ne­tu­rė­tų tei­sės su­ra­šy­ti ad­mi­nist­ra­ci­nių pa­žei­di­mų pro­to­ko­lą, tar­ki­me, gir­tau­jan­tiems ar chu­li­ga­niz­mu už­si­i­man­tiems ir pa­na­šiai, triukš­mau­jan­tiems žmo­nėms? To­kie klau­si­mai, ku­rie la­biau įga­lin­tų šau­lius ir gal­būt pa­akin­tų la­biau jung­tis į pi­lie­tiš­kas ini­cia­ty­vas, ir pa­na­šūs da­ly­kai.

R. KAROBLIS. Su­pran­tu klau­si­mą, bet jei­gu šne­kė­tu­me apie įga­lio­ji­mus bū­tent tai­kos me­tu, tai yra vi­suo­me­ni­nė or­ga­ni­za­ci­ja, ku­rios tiks­las – kraš­to gy­ny­ba. O jei­gu pa­gal ana­lo­gi­ją, tai­kos me­tu to­kių įga­lio­ji­mų taip pat ne­tu­ri ka­riai. Jei­gu žiū­rė­tu­me, ir vėl funk­ci­ja tur­būt yra, dau­giau reik­tų šne­kė­ti apie po­li­ci­jos rė­mė­jus, nes tai yra po­li­ci­nės funk­ci­jos.

Na ir klau­si­mas: ar bū­tų to­kia va­lia tiek iš Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos, tiek iš tų pa­čių šau­lių su­si­ly­gin­ti, nes tiks­las yra kaip ir aiš­kus. O, aiš­ku, šau­liai yra pa­si­tel­kia­mi, kaip ir ka­riuo­me­nė, tai­kos me­tu vyk­dy­ti ati­tin­ka­mas už­duo­tis, bet ne­nau­do­jant jė­gos. Tiek ka­riuo­me­nė, tiek Šau­lių są­jun­ga tai­kos me­tu. Ka­ro me­tu, aiš­ku, ga­lio­ja ir pa­nau­do­jant… na, ka­riams įve­dant ka­ri­nes te­ri­to­ri­jas. Tai yra taip, to­kiais iš­skir­ti­niais at­ve­jais, bet tai­kos me­tu tai yra… Na, to­kių įga­lio­ji­mų ir ka­riuo­me­nei, ka­riams ir­gi nė­ra. Šau­lių są­jun­gai ka­žin ar rei­kė­tų, bet čia jau yra pla­tes­nių dis­ku­si­jų da­ly­kas.

PIRMININKAS. A. Ne­kro­šius.

A. NEKROŠIUS (LVŽSF). Dė­ko­ju, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas mi­nist­re, iš tik­ro no­rė­čiau pa­dė­ko­ti dėl nau­jo po­žiū­rio į Šau­lių są­jun­gą, ka­dan­gi at­si­ra­do tik­rai la­bai rei­ka­lin­gi pa­kei­ti­mai, ir ma­nau, ši or­ga­ni­za­ci­ja jų nu­si­pel­nė sa­vo dar­bais, ku­riuos pa­ro­dė bū­tent šios pan­de­mi­jos me­tu. Tik­rai no­rė­čiau pa­reikš­ti di­de­lę pa­dė­ką. Aiš­ku, jūs į ma­no klau­si­mą jau at­sa­kė­te. No­rė­jau pa­klaus­ti dėl ben­drų pra­ty­bų, tai yra šo­vi­nių, mais­to tie­ki­mo ir taip to­liau, jūs iš es­mės at­sa­kė­te. Tie­siog no­rė­čiau pa­dė­ko­ti.

R. KAROBLIS. Bus ir ti­ki­mės grei­to Ka­ro pa­dė­ties ir mo­bi­li­za­ci­jos įsta­ty­mo kar­tu su ly­di­mai­siais grei­to pa­tvir­ti­ni­mo. Man at­ro­do, ly­di­mie­ji da­bar yra Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­te, ir aš da­ly­vau­ju. Tur­būt tai pas­ku­ti­niai štri­chai ir at­eis pas jus. La­bai ti­ki­mės to pa­ke­to įsi­ga­lio­ji­mo nuo lie­pos 1 die­nos, kad tiek pra­ty­bų at­žvil­giu, tiek tur­to per­da­vi­mo nuo lie­pos 1 die­nos bu­hal­te­ri­niai, taip sa­kant, ter­mi­nai ir vi­sa ki­ta dėl ap­skai­tos, kad kuo grei­čiau bū­tų ga­li­ma įgy­ven­din­ti. To­dėl dar kar­tą svei­ki­nu Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to ini­cia­ty­vą šiuo klau­si­mu.

PIRMININKAS. Ačiū. A. Ažu­ba­lio ne­ma­tau. E. Pu­pi­nis. At­si­pra­šau, Aud­ro­ni. Pra­šom nu­si­im­ti du­jo­kau­kę.

A. AŽUBALIS (TS-LKDF). Cha, du­jo­kau­kę. Jūs prieš po­ną A. Ve­ry­gą, prieš jo tai­syk­les?

Ger­bia­mas mi­nist­re, klau­si­mas yra la­bai pa­pras­tas. Čia la­bai aiš­kiai iš­ra­šy­ta ko­vi­nių šau­lių, sa­ky­čiau, sta­tu­sas, tam tik­ros tei­sės, ta­čiau vi­siš­kai nie­ko ne­kal­ba­ma apie ki­tus irgi ne ma­žiau svar­bius va­di­na­muo­sius ko­men­dan­ti­nius, ar­ba ki­ne­ti­nius, šau­lius. Ar ne­rei­kė­jo čia taip pat įra­šy­ti ir jų? Gal­būt su ma­žes­nė­mis pri­vi­le­gi­jo­mis, jei­gu taip ga­li­ma sa­ky­ti, kad tai yra pri­vi­le­gi­jos, bet ne su to­kiu gal­būt iš­skir­ti­nu­mu kaip ko­vi­niai šau­liai. Ką jūs ma­no­te apie tai?

R. KAROBLIS. Tai vėl tai­ko­mas jiems įpras­ti­nis sta­tu­sas, ir ko­men­dan­ti­niams šau­liams tai­kos me­tu, o jau da­bar­ti­nia­me pa­ke­te, ku­riam pri­ta­rė Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas, ir bū­tent ko­mi­te­to pa­siū­ly­mu bu­vo su­de­rin­ta, kad įve­dus ka­ro pa­dė­tį ka­riuo­me­nės va­das tu­ri tei­sę pa­si­telk­ti or­ga­ni­zuo­tus bū­rius ir pir­miau­sia tu­ri­ma ome­ny Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos ko­men­dan­ti­nius bū­rius. To­kiu at­ve­ju jie tam­pa ly­gia­tei­siais gin­kluo­tų­jų pa­jė­gų na­riais – su tei­sė­mis, su pa­rei­go­mis, su ga­ran­ti­jo­mis, ga­lų ga­le tos pa­čios gin­klo nau­do­ji­mo tai­syk­lės. Jų sta­tu­sas yra ab­so­liu­čiai kaip ir vi­sų ki­tų na­rių. Ma­nau, kad tai yra iš­spręs­ta ir da­bar to­les­nis yra Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos dar­bas.

Ir dar kas bu­vo pa­brėž­ta, ma­tė­si, kad yra kai ku­rių ki­tų or­ga­ni­za­ci­jų, jei­gu ne­klys­tu, me­džio­to­jai iš­reiš­kė no­rą ben­dra­dar­biau­ti su Lie­tu­vos šau­lių są­jun­ga, kad ir­gi ga­lė­tų or­ga­ni­zuo­tis ir ruoš­tis. Tai­gi, ma­nau, Šau­lių są­jun­gai dar pa­pil­do­mas ir pri­pa­ži­ni­mas, bet ir pa­pil­do­mas dar­bo ba­ras.

PIRMININKAS. Ačiū. E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mas mi­nist­re, na, šia­me įsta­ty­me yra ne­ma­žai da­lių su šau­lių at­sa­ko­my­bės klau­si­mais. No­rė­čiau pa­klaus­ti vis dėl­to, ar tai pre­ven­ciš­kai, ar iš tik­rų­jų yra koks nors po­rei­kis, nes, kaip su­pran­tu, gal­būt ne­taps to­kia at­gra­san­čia prie­mo­ne, kad iš tik­rų­jų čia vos ne toks sta­tu­ti­nis rei­ka­las, kai yra at­sa­ko­my­bės ir nu­ma­ty­tas vi­sas pro­ce­sas. No­rė­čiau pa­klaus­ti, ar tai kaip kaž­kie­no pa­sek­mė ar iš tik­rų­jų pre­ven­ci­nis da­ly­kas? Ačiū.

R. KAROBLIS. Jei­gu ne­klys­tu, ta at­sa­ko­my­bės da­lis iš es­mės yra per­kel­ta iš Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos sta­tu­to, tai yra tiks­las, kad bū­tų su­re­gu­liuo­ta įsta­ty­me. Jei­gu tam tik­rų de­ta­lių iš­kil­tų, be jo­kios abe­jo­nės, mes bū­tu­me pa­si­ruo­šę dis­ku­tuo­ti šiuo klau­si­mu.

PIRMININKAS. Ir S. Tu­mė­nas.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Ger­bia­mas mi­nist­re, aš tru­pu­tį iš ki­to kam­po no­rė­čiau pa­si­tei­rau­ti. Kaip jūs, kaip mi­nist­ras, ver­ti­na­te, kai Sei­mo na­riai pri­sta­to to­kius pro­jek­tus, kaip po­nas mū­sų ko­le­ga P. Urb­šys? Man bū­tų na­tū­ra­liau, jei­gu jis pri­sta­ty­tų Šau­lių są­jun­gos įvai­riau­sius va­rian­tus. Kaip jūs, kaip mi­nist­ras, ver­ti­na­te to­kias ini­cia­ty­vas? Ar jums tai ne­at­ro­do mė­gė­jiš­ka? Ar ne­rei­kė­tų to ne­da­ry­ti po­sė­džių sa­lė­je, o tie­siog tar­tis su mi­nis­te­ri­ja ir teik­ti jung­ti­nius pro­jek­tus? Ačiū.

R. KAROBLIS. Ačiū. Kaip su­pran­tu, kiek pa­me­nu sa­vo tei­sės stu­di­jas, tai kiek­vie­nas Sei­mo na­rys tu­ri įsta­ty­mų ini­cia­ty­vos tei­sę. Čia tur­būt apie tai yra. O kon­kre­čiai dėl šio pa­siū­ly­mo, dėl 21 me­tų mes dis­ku­ta­vo­me dar ru­de­nį. Šį klau­si­mą pri­imant, pa­tei­kė­me sa­vo ar­gu­men­tus. Si­tu­a­ci­ja ne­pa­si­kei­tė. Tuo la­biau kad COVID-19 ir­gi da­rė įta­ką šauk­ti­nių kvie­ti­mui. Ka­ro me­di­ci­nos tar­ny­bos ne­ga­lė­jo dirb­ti to sa­vo dar­bo ir tai yra įta­ka. Mes ne­ga­li­me pa­tik­rin­ti da­bar­ti­nio esa­mo me­cha­niz­mo. Bet tie­siog čia yra jau pa­gal Sta­tu­tą, kaip su­pran­tu, Sei­mo na­rio tei­sės re­a­li­za­vi­mas.

Jei­gu lei­si­te, ką at­sa­ky­siu dėl va­di­na­mų­jų ka­ri­nių ka­ted­rų, kur bu­vo kel­tas klau­si­mas. Tik­rai ne­kal­ba­ma apie so­vie­ti­nio ti­po ka­ri­nes ka­ted­ras, bet yra ga­li­my­bės dau­gu­mai stu­den­tų ir­gi lan­ky­ti va­di­na­muo­sius jau­nes­nių­jų ka­ri­nin­kų va­dų kur­sus ir tap­ti at­sar­gos ka­ri­nin­kais. Kiek­vie­nais me­tais vi­są lai­ką Vil­niu­je, Kau­ne ir Klai­pė­do­je tie kur­sai yra ren­gia­mi ir iš vi­so maž­daug po šim­tą jau­nuo­lių ir mer­gi­nų kiek­vie­nais me­tais bai­gia šiuos kur­sus ir įgy­ja, tie­siog gau­na at­sar­gos lei­te­nan­to laips­nį. Tai ir­gi yra pa­vyz­dys, kad esant tam tik­ram me­tų as­pek­tui, tai yra ska­ti­nan­čio­ji prie­mo­nė jung­tis prie šio me­cha­niz­mo ir ki­tų me­cha­niz­mų.

PIRMININKAS. Ačiū, mi­nist­re. Jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus.

Ko­le­gos, nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti prieš. Gal ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu po pa­tei­ki­mo? (Bal­sai sa­lė­je) Pri­ta­ria­me po pa­tei­ki­mo. Ačiū, ko­le­gos. Siū­lo­mas pa­grin­di­niu ko­mi­te­tu Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas. Pir­mi­nin­kas link­čio­ja. Siū­lo­ma svars­ty­ti, ko­le­gos, bir­že­lio 30 die­ną. Pri­ta­ria­me? Ačiū.

 

17.32 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2020 m. ba­lan­džio 21 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-2849 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo VIII (pa­va­sa­rio) se­si­jos dar­bų programos pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-4955 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės 2-18.1 klau­si­mas – pa­va­sa­rio Sei­mo dar­bų pro­gra­mos pa­kei­ti­mas. Kvie­čiu mi­nist­rą J. Nar­ke­vi­čių pa­teik­ti. Pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas, pri­ėmi­mas. Pra­džio­je dar­bo­tvarkės pa­kei­ti­mas. Nu­ta­ri­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4955. Pra­šom, mi­nist­re.

J. NARKEVIČ (LLRA-KŠSF). La­ba die­na, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, ger­bia­mi ko­le­gos.

Pir­mas klau­si­mas – pra­šo­me įtrauk­ti į pro­gra­mą įsta­ty­mo pro­jek­tą pa­gal nu­ta­ri­mą „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2020 m. ba­lan­džio 21 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-2849 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo pa­va­sa­rio se­si­jos…“. Siū­lo­ma pri­im­ti Sei­mo nu­ta­ri­mą bū­tent dėl Van­de­nų trans­por­to ko­dek­so 18 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to įtrau­ki­mo. Ne­ži­nau, ar rei­kė­tų pri­sta­ty­ti, ar už­tek­tų tik­tai ši­to pa­siū­ly­mo?

PIRMININKAS. Da­bar kol kas mes pa­kei­si­me pro­gra­mą. Ko­le­gos, ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu po pa­tei­ki­mo? Pri­tar­ta. Po svars­ty­mo taip pat.

Bal­suo­ja­me dėl pri­ėmi­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-4955. Kas pa­lai­ko, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko. Bal­sa­vi­mas pra­dė­tas, ko­le­gos.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­sa­vo 62 Sei­mo na­riai – vien­bal­siai pro­gra­mą pa­kei­tė­me. Pri­jun­gia­me prie ki­tų anks­tes­nių pro­gra­mos pa­kei­ti­mų.

 

17.34 val.

Vi­daus van­de­nų trans­por­to ko­dek­so 18 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4921 (pa­tei­ki­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės 2-18.2 klau­si­mas – Vi­daus van­de­nų trans­por­to ko­dek­so 18 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4921. Mi­nist­ras J. Nar­ke­vi­čius. Pa­tei­ki­mas. Pra­šom, mi­nist­re.

J. NARKEVIČ (LLRA-KŠSF). La­bai ačiū. Tai­gi siū­lo­me pa­keis­ti Vi­daus van­de­nų ko­dek­so 18 straips­nį. Pa­kei­ti­mu sie­kia­ma, kad iš mi­nis­te­ri­jos įsa­ky­mo lyg­mens reg­la­men­ta­vi­mo nuo­sta­tos per­ei­tų į įsta­ty­mi­nį lyg­me­nį. Pir­mas da­ly­kas, kal­ba­ma apie tei­sės ak­tų įtvir­ti­ni­mą įsta­ty­mo lyg­me­niu. Pro­jek­tu sie­kia­ma nu­sta­ty­ti as­me­nų, ku­riems su­tei­kia­ma tei­sė val­dy­ti mo­to­ri­nius pra­mo­gi­nius lai­vus ir ki­tas mo­to­ri­nes plau­kio­jan­čias prie­mo­nes ne­tai­kant rei­ka­la­vi­mo tu­rė­ti mo­to­ri­nio pra­mo­gi­nio lai­vo lai­va­ve­džio kva­li­fi­ka­ci­jos liu­di­ji­mą ar mo­to­ri­nio pra­mo­gi­nio lai­vo lai­va­ve­džio tarp­tau­ti­nį kva­li­fi­ka­ci­jos liu­di­ji­mą, ka­te­go­ri­jas.

Be to, at­si­žvel­gus į 2019 me­tais skęs­tan­čių­jų gel­bė­ji­mo dar­bus vyk­dan­čių ju­ri­di­nių as­me­nų pa­tir­tus sun­ku­mus įdar­bi­nant as­me­nis, vyk­dan­čius as­me­nų gel­bė­ji­mo funk­ci­ją van­dens tel­ki­niuo­se, ki­taip sa­kant, gel­bė­to­jus, dėl šios funk­ci­jos vyk­dy­mo se­zo­niš­ku­mo, ma­žos dar­buo­to­jų pa­siū­los, taip pat, be abe­jo, dėl COVID-19 pro­gra­mos pa­sek­mių ri­bo­ji­mo įgy­ti bū­tent tuos lei­di­mus, pra­šo­me ir siū­lo­me, kad bū­tų su­teik­ta ga­li­my­bė ne­tu­rint to lei­di­mo nau­do­tis van­dens trans­por­to prie­mo­nė­mis, ka­da rei­kia gel­bė­ti skęs­tan­čiuo­sius. Tai ypa­tin­gai svar­bu ir gel­bė­to­jai pra­šė, kad bū­tų su­teik­ta to­kia ga­li­my­bė. Prie­žas­tis iš­var­di­nau – žmo­nių trū­ku­mas, se­zo­niš­ku­mas ir il­gas lai­ko­tar­pis iš­lai­ky­mo va­di­na­mo­jo lei­di­mo nau­do­tis van­dens prie­mo­ne.

Pa­pil­do­mų lė­šų šis pro­jek­tas ne­pa­rei­ka­laus. Jei­gu bus pri­tar­ta, tai dar šį se­zo­ną mū­sų žmo­nės tu­rės pa­pil­do­mą ga­li­my­bę bū­ti ap­sau­go­ti, o gel­bė­to­jai – vyk­dy­ti funk­ci­jas, ku­rių iki šiol be at­sa­ko­my­bės jie ne­ga­lė­jo vyk­dy­ti. Trum­pai tiek.

PIRMININKAS. Ačiū, mi­nist­re, nors jūs pri­sta­to­te šį klau­si­mą kaip Sei­mo na­rys. M. Ma­jaus­kas. Pra­šau.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas mi­nist­re, tik­rai skai­tau, šyp­sau­si ir džiau­giuo­si pa­teik­tu įsta­ty­mo pro­jek­tu. Man at­ro­do, kad jūs ak­cen­tuo­ja­te vi­siš­kai ne tą da­lį. Pri­ėmus šį įsta­ty­mą, mo­to­ri­nių pra­mo­gi­nių lai­vų lai­va­ve­džiams ne­rei­kės li­cen­ci­jos, jei­gu to­kio lai­vo va­rik­lio ga­lin­gu­mas yra iki 10 ar­klio ga­lių. Man at­ro­do, tai yra la­bai la­bai tei­sin­ga kryp­tis. Aš tik no­rė­jau pa­klaus­ti, ko­dėl su­sto­jo­te ties čia? Aš pa­nag­ri­nė­jau, Grai­ki­jo­je yra iki 30 ar­klio ga­lių, Is­pa­ni­jo­je – 15, Ita­li­jo­je – 40, Nor­ve­gi­jo­je – 25, Vo­kie­ti­jo­je – 15. Net­gi Len­ki­jo­je lei­džia dau­giau ne­gu 10 ar­klio ga­lių. Gal­būt ga­li­ma, na, tą ri­bą šiek tiek pa­kel­ti, nes iš tik­rų­jų tai ska­tin­tų tu­riz­mą, ska­tin­tų gam­tos pa­ži­ni­mą.

J. NARKEVIČ (LLRA-KŠSF). La­bai ačiū. Mū­sų siū­ly­mas yra toks, koks jis čia įvar­din­tas, ta­čiau, be abe­jo, svars­ty­mo sta­di­jo­je, jei­gu bus pri­tar­ta, ko­mi­te­te bū­tų ga­li­ma nag­ri­nė­ti ir siū­ly­mus, jūs, ko­le­gos ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, ga­lė­tu­mė­te pa­teik­ti. Ta­da pro­fe­sio­na­liai bū­tų ga­li­ma tai įver­tin­ti ir rei­ka­lui esant pri­tar­ti ar ne­pri­tar­ti, iš­plės­ti ar su­siau­rin­ti mū­sų tei­kia­mą pa­siū­ly­mą.

PIRMININKAS. E. Gent­vi­las.

E. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mas mi­nist­re, aš ir­gi pri­ta­riu įsta­ty­mo pro­jek­tui, ma­nau, kad ra­cio­na­lu, li­be­ra­li­zuo­ja. Ta­čiau ta pro­ga, aš at­si­pra­šau, tru­pu­tį ki­tas klau­si­mas. Stab­te­lė­jęs yra vals­ty­bės įmo­nių re­or­ga­ni­za­vi­mo į ak­ci­nes ben­dro­ves įsta­ty­mo pro­jek­tas, mes ne­be­gau­na­me iš jū­sų mi­nis­te­ri­jos, tai tiek su ta įmo­ne, su ki­to­mis su­si­ję. Ko­dėl jis už­stri­gęs?

J. NARKEVIČ (LLRA-KŠSF). Ma­nau, kad ši­tas klau­si­mas tik­rai ne­su­si­jęs su ši­tuo pro­jek­tu. Jei­gu jus tik­rai do­mi­na ir ger­bia­mas pir­mi­nin­kas leis, aš jums ga­lė­čiau in­di­vi­du­a­liai pa­sa­ky­ti. Aš ne­ma­nau, kad už­stri­gęs, yra at­virkš­čiai, mes tei­kia­me grei­čiau­siu ga­li­mu bū­du vi­są kom­plek­tą įsta­ty­mų pro­jek­tų. Da­bar­ti­niu me­tu po pa­tei­ki­mo jie yra svars­ty­mo sta­di­jo­je ko­mi­te­tuo­se. Tai­gi, sie­kia­me, kad tas da­ly­kas, ta per­tvar­ka ju­dė­tų.

PIRMININKAS. A. Skar­džius.

J. NARKEVIČ (LLRA-KŠSF). In­di­vi­du­a­liai ga­lė­čiau smul­kes­nę in­for­ma­ci­ją…

PIRMININKAS. A. Skar­džius.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas mi­nist­re, aš šiek tiek abe­jo­ju, kad čia gel­bė­to­jams 10 ar­klių jė­gų, ar­ba 7 ki­lo­va­tai, pa­dės stai­giai pri­plauk­ti prie sken­duo­lio. Bet vis dėl­to ge­rai, kad pa­pras­ti­na­mos są­ly­gos lė­ta­ei­gėms van­dens trans­por­to prie­mo­nėms, kad ne­rei­kė­tų lai­ky­ti lai­va­ve­džių tei­sių ir kur­sų. Bet ma­no klau­si­mas su­si­jęs su tuo. Mi­nist­re, ar jūs ne­gal­vo­ja­te reg­la­men­tuo­ti ki­tų van­dens trans­por­to prie­mo­nių? Da­bar ma­to­me įvai­riau­sių plat­for­mų, ant jų sto­vi plau­kio­jan­tys tvar­tai, vie­nas va­di­na­mas pir­ti­mi, ki­tas – ap­skri­tai ne­aiš­ku, ko­kios pa­skir­ties sta­ti­niu. Ir su­ge­ba įsi­re­gist­ruo­ti to­kias trans­por­to prie­mo­nes, ga­di­na kraš­to­vaiz­dį, ypač sau­go­mo­se te­ri­to­ri­jo­se. Ar čia ne­si­ruo­šia­te taip pat im­tis ini­cia­ty­vos ir reg­la­men­tuo­ti bent jau na­cio­na­li­niuo­se par­kuo­se? Ačiū.

J. NARKEVIČ (LLRA-KŠSF). La­bai ačiū už klau­si­mą. Aiš­ku, šio įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo ar­ba pa­pil­dy­mo es­mę aš iš­dės­čiau, tai – se­zo­nas ir gel­bė­to­jų ga­li­my­bės vyk­dy­ti sa­vo funk­ci­jas, ta­čiau taip, mes ana­li­za­vo­me šį klau­si­mą dar žie­mą, pa­va­sa­rį. Jis tik­rai tu­ri tam tik­rų sub­ti­ly­bių ir yra dė­me­sio cen­tre. Ta­čiau pla­tes­nis jo ne tik api­brė­ži­mas, bet jis ap­ima dau­giau niu­an­sų – reg­la­men­ta­vi­mą, ko­kiems lai­vams yra rei­ka­lin­gas re­gist­ra­vi­mas, ko­kiems ne, su­si­jęs su tei­si­nio reg­la­men­ta­vi­mo kom­plek­su. Da­bar tik at­sa­kau jums – taip, tai yra dė­me­sio cen­tre, kai ku­rie pa­kei­ti­mai, ku­rie yra mi­nist­ro įsa­ky­mo lyg­me­niu, yra pri­im­ti. Ta­čiau dėl jo tik­rai rei­ka­lin­gas kom­plek­siš­kas ana­li­za­vi­mas, tai yra da­ro­ma.

PIRMININKAS. L. Bal­sys.

L. BALSYS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas mi­nist­re, jū­sų ban­dy­mas pri­si­deng­ti gel­bė­to­jais – gal ir vi­sai ne­blo­gas triu­kas, bet ar jums ne­at­ro­do, kad su šiais ka­te­riais bus pa­na­šiai kaip su ke­tur­ra­čiais miš­kuo­se – jie laks­to kaip iš­pro­tė­ję, ga­di­na miš­ko pa­klo­tę ir ke­lia pa­vo­jų miš­ko gy­ven­to­jams ir lan­ky­to­jams. Ar ne­bus tas pats eže­ruo­se, kai, pri­si­pir­kę ka­te­rių iki 10 ki­lo­va­tų, pra­dės laks­ty­ti vi­so­kie žmo­nės, ku­riems bus sma­gu tai da­ry­ti. Kels pa­vo­jų ki­tiems žmo­nėms, terš eže­rus ir, žo­džiu, jiems at­ro­dys, kad jie ge­rai lei­džia lai­ką. Ar jūs tam pri­ta­ria­te?

J. NARKEVIČ (LLRA-KŠSF). La­bai ačiū. Mes da­bar ne­kal­ba­me apie tech­ni­nį van­dens trans­por­to prie­mo­nių reg­la­men­ta­vi­mą, mes kal­ba­me apie tai, kas ga­lės nau­do­tis to­mis prie­mo­nė­mis, tai – gel­bė­to­jų ka­te­go­ri­ja.

PIRMININKAS. Ačiū, mi­nist­re, jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus. Ar yra no­rin­čių kal­bė­ti už ir prieš? At­si­pra­šau – V. Kam­ble­vi­čius. Dar yra lai­ko. Pra­šom.

V. KAMBLEVIČIUS (LSDDF). Ačiū. Ger­bia­mas ko­le­ga, iš tik­rų­jų jūs pa­čiu lai­ku pa­tei­kė­te. Bet, ma­no su­pra­ti­mu, žmo­nėms, ku­rie vai­ruo­ja ma­ši­nas ar mo­to­cik­lus, nie­kas ne­si­kei­čia, jie tą da­ly­ką įsi­sa­vi­na grei­tai. O tiems žmo­nėms, ku­rie pir­mą kar­tą vai­ruo­ja, ar ne­rei­kė­tų pa­dary­ti ko­kį nors va­lan­dos ar dvie­jų in­struk­ta­žą, kad iš kar­to ne­bū­tų iš­mes­tas žmo­gus be jo­kių įgū­džių.

J. NARKEVIČ (LLRA-KŠSF). Ačiū už klau­si­mą. Aiš­ku, aš ne­no­rė­čiau de­ta­li­zuo­ti, už­im­ti jū­sų bran­gaus, mū­sų bran­gaus lai­ko, ta­čiau, be abe­jo, tie, ku­rie įdar­bi­na­mi, tu­rės ga­li­my­bę at­si­sės­ti, pa­plau­kio­ti ir pa­si­prak­ti­kuo­ti. Bet iki šiol ky­la toks ju­ri­di­nis niu­an­sas: ma­ty­da­mas skęs­tan­tį žmo­gų, kas pir­mas pri­bė­ga prie va­di­na­mo­jo van­dens mo­to­cik­lo, ne­ga­li juo nau­do­tis, nes yra at­sa­kin­gas as­me­niš­kai, jei­gu kas nors at­si­tiks. Tai­gi čia mo­men­tas – tai leis mums pa­nai­kin­ti jam at­sa­ko­my­bę, kad jis ga­lė­tų drą­siai, pa­si­au­ko­jan­čiai, rei­ka­lui esant, gel­bė­ti žmo­gų. O tai, kad vie­na, dvi, trys va­lan­dos, ma­nau, kad taip, jie fak­tiš­kai su­ge­bės val­dy­ti tą trans­por­to prie­mo­nę, ir tai – dar­bo lai­ku.

PIRMININKAS. Ačiū, mi­nist­re. Ko­le­gos, nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti prieš. Gal ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Bal­suo­ja­me. Kas pri­ta­ria Vi­daus van­de­nų trans­por­to ko­dek­so 18 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-4921, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko.

Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­sa­vo 64 Sei­mo na­riai: už – 61, prieš – 1, su­si­lai­kė 2. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta. Kaip pa­grin­di­nis siū­lo­mas Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas. Ga­li­me pri­tar­ti? Dar J. Nar­ke­vi­čius. Pra­šom.

J. NARKEVIČ (LLRA-KŠSF). Ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke, aš, be abe­jo, dė­ko­ju, tik pra­šy­čiau sku­bos tvar­ka nag­ri­nė­ti, nes se­zo­nas, mes su­pran­ta­me, jau pra­si­dė­jo.

PIRMININKAS. O kas pa­siū­lys sku­bą? (Bal­sai sa­lė­je: „Už!) Ga­li­me pri­tar­ti, ko­le­gos? Frak­ci­jos var­du ta­da rei­kia siū­ly­ti. Ge­rai, tuoj, mi­nu­tė­lę. Dėl sku­bos? Ar­tū­rai, dėl sku­bos?

A. SKARDŽIUS (MSNG). Siū­ly­mas bū­tų dėl sku­bos ir dėl Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to.

PIRMININKAS. Ge­rai. Ko­le­gos, ka­dan­gi ne vi­si pri­ta­ria… Dėl sku­bos. Jei­gu yra Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos frak­ci­jos… Frak­ci­jos var­du yra siū­lo­ma sku­ba. Len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos. Pra­šom.

Č. OLŠEVSKI (LLRA-KŠSF). Frak­ci­jos var­du pra­šau sku­bos tvar­ka iš­nag­ri­nė­ti pro­jek­tą.

PIRMININKAS. Ge­rai, ko­le­gos, bal­suo­ja­me. Kas pri­ta­ria sku­bai dėl įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-4921, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko.

Bal­sa­vo 62 Sei­mo na­riai: už – 49, prieš – 1, su­si­lai­kė 12. Sku­bai pri­tar­ta. Ko­le­gos, kaip pa­grin­di­nis siū­lo­mas Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas, kaip pa­pil­do­mas siū­lo­mas Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas. Ga­li­me pri­tar­ti? Ačiū, pri­tar­ta. Siū­lo­ma svars­ty­ti bir­že­lio 18 die­ną.

 

17.47 val.

Kom­pen­sa­ci­jų už vals­ty­bės iš­per­ka­mą ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą dy­džio, šal­ti­nių, mokėjimo ter­mi­nų bei tvar­kos, taip pat vals­ty­bės ga­ran­ti­jų ir leng­va­tų, nu­ma­ty­tų Piliečių nuosa­vy­bės tei­sių į iš­li­ku­sį ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą at­kū­ri­mo įsta­ty­me, įsta­ty­mo Nr. VIII-792 9 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4556 (pa­tei­ki­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės 2-19 klau­si­mas – Kom­pen­sa­ci­jų už vals­ty­bės iš­per­ka­mą ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą ir taip to­liau vie­no straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4556. Kvie­čiu V. Ving­rie­nę. Pa­tei­ki­mas.

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, aš pa­si­steng­siu trum­pai pri­sta­ty­ti. Šio pro­jek­to es­mė yra dėl iš­kel­din­tų iš grą­žin­ti­nų būs­tų gy­ven­to­jų ga­li­my­bės leng­va­ti­nė­mis są­ly­go­mis pri­va­ti­zuo­ti jiems sa­vi­val­dy­bės šian­dien su­teik­tus būs­tus, ku­riuos jie nuo­mo­ja už pa­skir­tą vals­ty­bės ga­ran­ti­ją, nu­om­pi­ni­gius, ku­riais dis­po­nuo­ja sa­vi­val­dy­bė. Gy­ven­to­jams, be abe­jo, nu­om­pi­ni­gių da­lis bu­vo skir­ta ati­tin­ka­mai įver­ti­nus anks­tes­nius būs­tus, ku­riuo­se jie gy­ve­no ir ku­riuos su­si­grą­ži­no bu­vę sa­vi­nin­kai. Šia su­ma, šiais pi­ni­gais dis­po­na­vo sa­vi­val­dy­bė, bu­vo kaip ir pa­skai­čiuo­ta, kad to­kių nu­om­pi­ni­gių už nu­omą sa­vi­val­dy­bės būs­tui už­teks 60 ar net 90 me­tų. Ta­čiau pro­ble­ma pra­si­dė­jo ta­da, kai pra­dė­jo kil­ti nuo­mos kai­na ir sa­vi­val­dy­bė ati­tin­ka­mai iš­skai­čiuo­da­vo kur kas di­des­nius nuo­mos mo­kes­čius. Da­bar­ti­nė nu­om­pi­ni­gių li­ku­ti­nė su­ma li­ko tik­rai vos ke­le­tui me­tų.

Nuo šių me­tų įsi­ga­lio­jo taip pat įsta­ty­mo pa­tai­sa, su­tei­kian­ti ga­li­my­bę pri­va­ti­zuo­ti va­di­na­muo­sius sa­vi­val­dy­bės būs­tus, nau­do­jant jiems iš­pirk­ti taip pat ne­pa­nau­do­tų nu­om­pi­ni­gių da­lį. De­ja, ta nu­om­pi­ni­gių da­lis pa­gal di­dė­jan­čias nuo­mos kai­nas iš­skai­čiuo­ta tik­rai ga­nė­ti­nai ma­ža. To­dėl gy­ven­to­jai tik­rai su­si­du­ria su pro­ble­ma ir at­si­du­ria ne­ly­gia­ver­tė­je si­tu­a­ci­jo­je su ki­tais sa­vi­nin­kais, ku­rie ga­lė­jo leng­va­ti­nė­mis są­ly­go­mis iš­pirk­ti so­viet­me­čiu sta­ty­tus būs­tus. To­dėl šio įsta­ty­mo tiks­las yra pa­siū­ly­ti in­dek­suo­ti tą vals­ty­bės pa­gal­bą skai­čiuo­jant nuo jos sky­ri­mo da­tos, tai yra nuo 2009 me­tų, ir at­si­žvel­giant į kiek­vie­nų pra­ei­tų me­tų in­flia­ci­jos ro­dik­lius. Taip bū­tų su­teik­ta ga­li­my­bė gy­ven­to­jams iš­pirk­ti bent kaž­kiek leng­va­ti­nė­mis są­ly­go­mis būs­tus, o ne rin­kos kai­na juos įver­ti­nus. Taip bū­tų įgy­ven­di­na­mas tiek įsta­ty­mų ne­ly­gia­tei­siš­ku­mas, tiek ly­gy­bės prin­ci­po už­tik­ri­ni­mas, pra­šau ta­da šiam įsta­ty­mo pro­jek­tui pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Ačiū. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti ke­le­tas ko­le­gų. N. Pu­tei­kio ne­ma­tau. A. Skar­džius.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mo­ji ko­le­ge, o vis dėl­to kaš­tai ko­kie bus, tie so­cia­li­niai kaš­tai sa­vi­val­dy­bei pa­gal jū­sų tei­kia­mą įsta­ty­mą, sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tui ar vals­ty­bės biu­dže­tui, ko­kio tai dy­džio maž­daug bū­tų kaš­tai?

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Aš no­riu pri­min­ti, kad vis dėl­to čia yra skir­ta vals­ty­bės pa­gal­ba, tai yra pa­ra­ma bū­tent ši­tų būs­tų gy­ven­to­jams, jais da­bar dis­po­nuo­ja sa­vi­val­dy­bės. Tų gy­ven­to­jų šian­die­ną yra 150, tai yra Vil­niaus, Kau­no, Klai­pė­dos gy­ven­to­jai. Ko­kie kaš­tai kon­kre­čiai da­bar ne­ga­liu pa­sa­ky­ti, bet tik­rai ne­bū­tų di­de­li, juo la­biau kad ši­tie būs­tai da­bar yra sa­vi­val­dy­bės būs­tai, už juos yra jau su­mo­kė­ta da­lis tos vals­ty­bės pa­gal­bos su­mos, na ir dar bū­tų pa­nau­do­ta ne­iš­nau­do­ta li­ku­ti­nė su­ma juos pri­va­ti­zuo­jant. O kas jau iš tik­rų­jų įver­ti­nus tą būs­tą vir­šy­tų, gy­ven­to­jai pa­tys su­si­mo­kė­tų.

PIRMININKAS. Ačiū. Mo­ty­vai. J. Ja­ru­tis – prieš.

J. JARUTIS (LVŽSF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Iš prin­ci­po net sun­ku pa­sa­ky­ti. Mes, pa­me­nu, prieš po­ra tur­būt me­tų… Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­te taip pat bu­vo toks pa­na­šus at­ve­jis, ka­da ne­ma­žai šio laik­me­čio ne­pri­klau­so­my­bės gy­nė­jų tu­rė­jo bū­ti iš­kel­din­ti iš ne­va jiems pa­ža­dė­tų būs­tų. Da­lis jų pri­va­ti­za­vo ben­dra tvar­ka, da­lis ne­pri­va­ti­za­vo, mes ne­ra­do­me ši­to spren­di­mo, iš­im­čių kaž­ko­kių ne­bu­vo įma­no­ma da­ry­ti, tai dėl to, va­do­vau­da­ma­sis ta aliu­zi­ja, aš pa­si­sa­kau prieš.

PIRMININKAS. N. Pu­tei­kis – už.

N. PUTEIKIS (LVŽSF). Ger­bia­mas Jo­nai, čia vi­siš­kai ki­toks at­ve­jis, čia ab­so­liu­čiai prie­šin­gas, nie­ko ben­dro su jū­sų pa­mi­nė­tu at­ve­ju ne­tu­rin­ti si­tu­a­ci­ja. Čia tie­siog žmo­nės klai­din­gai pa­si­rin­ko vals­ty­bės su­klai­din­ti, kad nie­ka­da ne­si­keis pi­ni­gų su­ma, ku­ri skir­ta tų val­diš­kų būs­tų nuo­mai, ir jie pa­si­ra­šė ši­tą ne­nau­din­gą va­rian­tą. Nie­kas jiems ne­pa­sa­kė, kad pa­sau­ly­je eg­zis­tuo­ja in­flia­ci­ja, in­flia­ci­ja nuo tų me­tų su­ėdė treč­da­lį jų ši­tų pi­ni­gų ir kai ku­rie šiuo me­tu jau tu­rė­tų iš­si­kel­ti į gat­vę bū­tent dėl tos in­flia­ci­jos. Čia tik­rai, ger­bia­mas Jo­nai, ne tas at­ve­jis, čia vi­siš­kai nor­ma­lus su mi­nis­te­ri­jo­mis su­de­rin­tas at­ve­jis, čia nie­kas iš vals­ty­bės ne­pa­si­pel­no, vals­ty­bė tie­siog pa­de­da žmo­nėms at­kur­ti net­gi ne pil­ną, o da­li­nį tei­sin­gu­mą.

PIRMININKAS. Ačiū. Ko­le­gos, nė­ra su­ta­ri­mo. Bal­suo­ja­me. Kas pri­ta­ria įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-4556, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko. Po pa­tei­ki­mo. (Bal­sai sa­lė­je) Bal­suo­ja­me, ko­le­gos, ne­triukš­mau­ja­me.

Bal­sa­vo 58 Sei­mo na­riai: už – 47, prieš – 2, su­si­lai­kė 9. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta.

Kaip pa­grin­di­nis siū­lo­mas Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas. Tin­ka? Ne­rei­kia ki­tų? Ne­rei­kia. Siū­lo­ma svars­ty­ti ru­dens se­si­jo­je.

 

17.53 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl 2021 me­tų pa­skel­bi­mo Juo­zo Zi­ka­ro me­tais“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-4945 (pa­tei­ki­mas)

 

Ko­le­gos, dar­bo­tvarkės 2-20 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl 2021 me­tų pa­skel­bi­mo Juo­zo Zi­ka­ro me­tais“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-4945. Kvie­čiu A. Jan­ku­vie­nę. Pra­šau, ko­le­ge, pri­sta­ty­ti. Pa­tei­ki­mas.

A. JANKUVIENĖ (LVŽSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, no­rė­čiau pri­sta­ty­ti Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl 2021 me­tų pa­skel­bi­mo Juo­zo Zi­ka­ro me­tais“ pro­jek­tą. Ki­tais me­tais lap­kri­čio 18 die­ną su­kan­ka 140 me­tų, kai gi­mė Lie­tu­vai ypa­tin­gai nu­si­pel­niu­si as­me­ny­bė, vie­nas pir­mų­jų pro­fe­sio­na­lių Lie­tu­vos skulp­to­rių, pro­fe­so­rius J. Zi­ka­ras, ir 100 me­tų, kai bu­vo su­kur­tas vie­na iš­ki­liau­sių Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bės sim­bo­lių, tai yra J. Zi­ka­ro skulp­tū­ra „Lais­vė“. Lie­tu­va yra dė­kin­ga J. Zi­ka­rui už dau­gy­bę dar­bų, ku­rie ta­po ne­pri­klau­so­mos Lie­tu­vos žen­klais, tai ir pa­min­kli­nės de­ko­ra­ty­vi­nės skulp­tū­ros „Lais­vė ir knyg­ne­šys“, dau­ge­lio iš­ki­lių vals­ty­bės vei­kė­jų por­tre­ti­niai bius­tai ir ba­rel­je­fai: J. Ba­sa­na­vi­čiaus, S. Dau­kan­to, V. Ku­dir­kos, A. Sme­to­nos, J. Šliū­po. Jis yra su­kū­ręs ba­rel­je­fą pa­min­klui žu­vu­siems už Lie­tu­vos lais­vę, jis yra Kau­ne, Vy­tau­to Di­džio­jo ka­ro mu­zie­jaus so­de­ly­je. J. Zi­ka­ras su­kū­rė 1928 me­tų Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bės, Vy­tau­to Di­džio­jo, J. Tu­mo-Vaiž­gan­to me­da­lius, taip pat vi­sų 1918–1940 me­tų no­mi­na­lų lie­tu­viš­kų pi­ni­gų – li­tų ir cen­tų mo­de­lius.

Siū­lau, ko­le­gos, tie­siog kvie­čiu pri­tar­ti šiam pro­jek­tui.

PIRMININKAS. Ačiū. Ar yra no­rin­čių kal­bė­ti dėl mo­ty­vų? Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

A. JANKUVIENĖ (LVŽSF). Ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū. Ko­le­gos, siū­lo­mas pa­grin­di­niu ko­mi­te­tu Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas ir Is­to­ri­nės at­min­ties ko­mi­si­ja. Taip? A. Gu­mu­liaus­kas. Ko­le­gos, taip pat siū­lo­ma svars­ty­ti bir­že­lio 23 die­ną. Ga­li­me pri­tar­ti? Pri­tar­ta.

 

17.56 val.

Sei­mo pro­to­ko­li­nis nu­ta­ri­mas „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo pa­skir­to pa­pil­do­mo ko­mi­te­to svars­ty­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos svei­ka­tos sis­te­mos įsta­ty­mo Nr. I-552 29, 701 straips­nių pa­kei­ti­mo, 73, 74 straips­nių pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siais ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-3662 ir jo ly­di­muo­sius įsta­ty­mų pro­jek­tus Nr. XIIIP-3663–Nr. XIIIP-3682 atsi­sa­ky­mo“

 

Ko­le­gos, li­ko re­zer­vi­nis klau­si­mas – Sei­mo pro­to­ko­li­nio nu­ta­ri­mo pro­jek­tas dėl įsta­ty­mų pro­jek­tų. Kvie­čiu A. Ku­bi­lie­nę. A. Ku­bi­lie­nė pri­sta­to. Pri­ėmi­mas. At­si­pra­šau, jau pri­ėmi­mas.

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Šiuo pro­to­ko­li­niu nu­ta­ri­mu siū­lo­ma at­si­sa­ky­ti Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­to, kaip pa­pil­do­mo ko­mi­te­to, svars­tant Svei­ka­tos sis­te­mos įsta­ty­mo Nr.1-552 ke­lių straips­nių pa­kei­ti­mo ir 73, 74 straips­nių pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siais ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tą ir ly­di­mų­jų įsta­ty­mų pro­jek­tus.

Šis įsta­ty­mo pro­jek­tas ple­na­ri­nia­me po­sė­dy­je tu­rė­jo bū­ti svars­to­mas 2019 m. spa­lio 22 d. Pas­ku­ti­niu me­tu vyks­tan­tys po­sė­džiai ne­su­ren­ka kvo­ru­mo.

Taip pat at­krei­piu dė­me­sį, kad pa­skir­tas ko­mi­te­tas yra dėl vi­so pa­ke­to, o pa­grin­di­niai ko­mi­te­tai yra du. To­dėl tik­rai pra­šy­čiau pri­tar­ti ši­tam pro­to­ko­li­niam nu­ta­ri­mui, tai yra…

PIRMININKAS. Ačiū.

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). …at­si­sa­ky­ti Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­to.

PIRMININKAS. Ačiū, ger­bia­ma ko­le­ge. Yra no­rin­čių kal­bė­ti prieš. M. Ma­jaus­kas. Ne­ma­tau. V. Si­mu­li­kas. Pra­šau.

V. SIMULIK (LVŽSF). Dė­ko­ju, pir­mi­nin­ke. Drįs­čiau teig­ti, tą aš ir frak­ci­jo­je šne­kė­jau, kad yra me­las, di­de­lis me­las, ir sta­tis­ti­ka. Ger­bia­ma A. Ku­bi­lie­nė, kaip ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė, pa­si­nau­do­jo tre­čiuo­ju ele­men­tu. Tai yra di­de­lis me­las, dar di­des­nis ne­gu di­de­lis. Taip, iš tik­rų­jų ŽTK yra kul­tū­rin­gas ko­mi­te­tas, jis at­lie­ka vi­sas pa­rei­gas to­kias, kaip pri­klau­so. Tas aki­brok­štas, kai Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas yra iš­im­tas, o mes pa­lik­ti, tai no­rė­čiau pa­klaus­ti, kas čia vyks­ta.

Jū­sų ži­niai, mie­li Sei­mo na­riai, prieš bal­suo­jant, Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas kar­tu su Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tu klau­sy­mus da­rė pra­ei­tų me­tų lap­kri­čio pra­džio­je ir Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja už­sa­kė vals­ty­bi­nį au­di­tą aukš­čiau­siai vals­ty­bės au­di­to įstai­gai – Vals­ty­bės kon­tro­lei dėl vi­sų re­for­ma­ci­jų. Mes ga­vo­me ge­gu­žės 12 die­ną Vals­ty­bės kon­tro­lės iš­va­das. Ge­gu­žės 12 die­ną! Taip, pri­pa­žįs­tu, kad ko­mi­te­tas pra­ei­tą sa­vai­tę ne­tu­rė­jo kvo­ru­mo ir du ne­ei­li­niai po­sė­džiai ne­įvy­ko, bet mes at­li­ko­me vi­sas pro­ce­dū­ras, iš­klau­sė­me vi­sas pu­ses. Li­ko vie­nas bal­sa­vi­mas ir no­ri­ma at­im­ti iš mū­sų tei­sę bal­suo­ti už ši­tą klau­si­mą.

Mes ry­toj jį tu­ri­me įtrau­kę į dar­bo­tvarkę. Kiek klau­siau ko­mi­te­to na­rių, vi­si da­ly­vaus. Jo­kių pro­ble­mų nė­ra. Nei ser­ga, nei dar kas nors. Kaip aš ir mi­nė­jau, vi­siš­kai ne­svar­bu, ką ten no­ri svei­ka­tos sis­te­ma per­tvar­ky­ti, jų rei­ka­las, bet at­im­ti tei­sę iš Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­to, kas su­si­ję su As­mens duo­me­nų ap­sau­gos įsta­ty­mu ir di­rek­ty­vos įgy­ven­di­ni­mu, kas su­si­ję su tei­sė­tų lū­kes­čių prin­ci­pu ir ki­tais ele­men­tais, la­bai keis­tai at­ro­do.

Aš la­bai pra­šy­čiau Sei­mo na­rius at­kreip­ti dė­me­sį ir bal­suo­ti prieš ši­tą siū­ly­mą.

PIRMININKAS. Ačiū. Ko­le­gos, bal­suo­ja­me dėl Sei­mo pro­to­ko­li­nio nu­ta­ri­mo pro­jek­to dėl įsta­ty­mų pro­jek­tų Nr. XIIIP-3662–Nr. XIIIP-3682. Kas pa­lai­ko… (Bal­sai sa­lė­je) Bal­sa­vi­mas pra­dė­tas. (Bal­sai sa­lė­je) 261. (Bal­sai sa­lė­je) Ge­rai, bal­sa­vi­mas pra­dė­tas, bal­suo­ja­me, po to iš­si­aiš­kin­si­me. Taip, ne pir­mą kar­tą mes to­kius spren­di­mus pri­ima­me, nie­ko čia nau­jo.

Bal­sa­vo 57 Sei­mo na­riai: už – 17, prieš – 16, su­si­lai­kė 24. Ne­pri­tar­ta.

Pa­reiš­ki­mų nė­ra. Pra­šau. M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas Sei­mo Pir­mi­nin­ke, ger­bia­mi ko­le­gos ir ger­bia­ma As­ta Ku­bi­lie­ne, ar ma­to­te, ką jūs su sa­vo ini­cia­ty­va pa­da­rė­te? Iš­brauk­ti Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tą, Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tą. Jūs nu­tei­kė­te Sei­mo na­rius prieš jū­sų pro­pa­guo­ja­mą pro­jek­tą. Gal­būt jis ge­ras, gal­būt ga­li­me apie jį pa­dis­ku­tuo­ti, bet to­kio­mis prie­mo­nė­mis, to­kiais žai­di­mais ir to­kiu bul­do­ze­riu jūs tie­siog nu­sta­tė­te Sei­mo na­rius prieš jū­sų pa­siū­ly­mus. Aš ap­gai­les­tau­ju, bet man at­ro­do, kad di­džio­ji da­lis da­bar, na, tie­siog są­mo­nin­gai bal­suos prieš. Man at­ro­do, kad tik­rai yra ne­tin­ka­ma prie­mo­nė to­kiu bū­du at­im­ti iš Sei­mo na­rių ga­li­my­bę dis­ku­tuo­ti ir or­ga­ni­zuo­ti klau­sy­mus svar­biais klau­si­mais.

PIRMININKAS. J. Sa­ba­taus­kas.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, gir­džiu iš po­sė­džio pir­mi­nin­ko, kad tai jau ne pir­mą kar­tą da­ro­ma, ta­čiau Sta­tu­te to­kia pro­ce­dū­ra nė­ra ap­ra­šy­ta, nė­ra nu­ma­ty­ta ga­li­my­bė pa­ša­lin­ti ko­mi­te­tą iš svars­ty­mo, jei­gu jis bu­vo pa­skir­tas, o jau ne vie­ną kar­tą tai bu­vo pa­da­ry­ta. Ger­bia­mie­ji, gal pir­ma pa­keis­ki­me Sta­tu­tą, jei­gu iš tik­rų­jų to la­bai rei­kia, bet ir nu­ma­ty­da­mi aiš­kius kri­te­ri­jus, aiš­kius at­ve­jus, ka­da ga­li­ma tai pa­da­ry­ti. Kai yra pik­ty­biš­ku­mas. Bet kai iš tik­rų­jų, kaip pa­aiš­ki­no Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas V. Si­mu­li­kas, kad jie dėl pa­tei­si­na­mų prie­žas­čių – dėl mi­nis­te­ri­jos už­sa­ky­to au­di­to – iki šiol ne­pri­ėmė spren­di­mo. Ma­nau, kad bū­tent tai mes tu­ri­me ap­ra­šy­ti pir­ma Sta­tu­te, o pas­kui svars­ty­ti to­kius pro­to­ko­li­nius nu­ta­ri­mus. Ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū. A. Ku­bi­lie­nė.

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Aš tik no­riu iš­reikš­ti vil­tį, kad ger­bia­mas M. Ma­jaus­kas bal­suo­ja žiū­rė­da­mas į įsta­ty­mo nuo­sta­tas, o ne dėl vai­kiš­kų am­bi­ci­jų.

PIRMININKAS. V. Si­mu­li­kas.

V. SIMULIK (LVŽSF). Dė­ko­ju, pir­mi­nin­ke. Kiek­vie­nas Sei­mo na­rys bal­suo­ja pa­gal sa­vo są­ži­nę. Pir­miau­sia, aš no­riu pa­dė­ko­ti ko­le­goms už su­pra­tin­gu­mą. Ant­riau­sia, aš pa­si­ge­dau, ka­dan­gi jau pra­dė­jau gi­lin­tis į šį įsta­ty­mų pa­ke­tą, pa­si­ge­dau vi­sos in­for­ma­ci­jos, ko­dėl dvi eks­per­ti­nės psi­chiat­ri­nės ana­li­zės ins­ti­tu­ci­jos yra nai­ki­na­mos, kaip jų al­ter­na­ty­va siū­lo­ma kom­pe­ten­tin­ga ins­ti­tu­ci­ja, ku­ri nei ap­ra­šy­ta, ko­kia bus, nei kas stei­gė­jas bus, nei jos funk­ci­jos. Mes krei­pia­mės į mi­nis­te­ri­jas dėl vė­luo­jan­čių psi­chiat­ri­nių eks­per­ti­zių vai­kų bau­džia­mo­sio­se by­lo­se. Ei­lės yra pu­sę me­tų. Aš tik­rai no­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad šis pa­ke­tas dar gi­liau, ne­ma­lo­niau ga­li bū­ti ana­li­zuo­ja­mas.

PIRMININKAS. Ko­le­gos, ačiū vi­siems už pa­si­sa­ky­mus. Re­gist­ruo­ja­mės.

Ger­bia­mi ko­le­gos, už­si­re­gist­ra­vo 61 Sei­mo na­rys. Va­ka­ri­nis po­sė­dis baig­tas. (Gon­gas) Ge­ro va­ka­ro!* Santrumpų reikšmės: LLRA-KŠSF – Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija; LSDDF – Lietuvos socialdemokratų darbo frakcija; LSDPF – Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija; LSF – Liberalų sąjūdžio frakcija; LVŽSF – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija; MSNG – Mišri Seimo narių grupė; TS‑LKDF – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija.