Projekto

lyginamasis variantas (2)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AUDITO ĮSTATYMO NR. VIII-1227 2, 12, 26, 28, 32, 35, 43, 49, 521, 61, 62, 68, 73 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2023 m. d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 2 straipsnio 261 dalį ir ją išdėstyti taip:

261. Reguliuojamosios veiklos patikros kokybės tyrimas – Įstaigos Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos atlikti auditorių ir audito įmonių viešąją priežiūrą įstaigos darbuotojo atliekamas auditorių ir audito įmonių atlikto atliktos reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros ir (arba) reguliavimo apskaitos sistemos patikros kokybės įvertinimas gavus Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos arba teisėsaugos institucijos kreipimąsi dėl galimos netinkamos reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros ir (arba) reguliavimo apskaitos sistemos patikros.“

2. Pakeisti 2 straipsnio 32 dalies 9 punktą ir jį išdėstyti taip:

„9) valstybės įmonė ir (ar) savivaldybės įmonė, kurių ne mažiau kaip du 2 rodikliai paskutinę finansinių metų dieną ne mažiau kaip 2 finansinius metus iš eilės viršija dydžius, nurodytus Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 4 straipsnio 3 dalyje, akcinė bendrovė ir (ar) uždaroji akcinė bendrovė, kurių akcijos ar dalis akcijų, suteikiančių daugiau kaip 1/2 visų balsų šių bendrovių visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės teise priklauso valstybei ir (arba) vienai ar kelioms savivaldybėms ir kurių ne mažiau kaip du 2 rodikliai paskutinę finansinių metų dieną ne mažiau kaip 2 finansinius metus iš eilės viršija dydžius, nurodytus Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 4 straipsnio 3 dalyje. Valstybės ir (ar) savivaldybės įmonė, akcinė ir (ar) uždaroji akcinė bendrovė, kurios atitinka ir šiame punkte, ir šios dalies 10 punkte nustatytus požymius, priskiriamos prie šios dalies 10 punkte nurodytų viešojo intereso įmonių;“.

3. Pakeisti 2 straipsnio 32 dalies 10 punktą ir jį išdėstyti taip:

„10) geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, paviršinių nuotekų tvarkytojas, energetikos įmonė, kurių teikiamų paslaugų kainos yra valstybės reguliuojamos ir kurių ne mažiau kaip du 2 rodikliai paskutinę finansinių metų dieną ne mažiau kaip 2 finansinius metus iš eilės viršija dydžius, nurodytus Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 4 straipsnio 3 dalyje, ir kurių pajamos iš veiklos arba veiklų, kurių kainos yra valstybės reguliuojamos, sudaro daugiau kaip pusę visų įmonės pajamų.“

4. Pakeisti 2 straipsnio 35 dalį ir ją išdėstyti taip:

35. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos buhalterinės finansinės apskaitos įstatyme, Įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme, Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatyme, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme, Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme, Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatyme, Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatyme, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme.“

 

2 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 12 straipsnio 8 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) buhalterinės finansinės apskaitos teorijos ir principų;“.

 

3 straipsnis. 26 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 26 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Auditorius turi pranešti Auditorių rūmams apie šio straipsnio 2 dalyje nustatytų duomenų, išskyrus šio straipsnio 2 dalies 4 ir 6 punktuose nurodytą informaciją, pasikeitimus ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jų pasikeitimo dienos. Įstaiga nustato informacijos dėl auditoriaus atliktų viešojo intereso įmonių finansinių ataskaitų auditų pateikimo Įstaigai ir Auditorių rūmams tvarką. Auditorių rūmai nustato informacijos apie kitą (kitas) nei audito įmonė (įmonės) įmonę (įmones), kurioje (kuriose) dirba auditorius arba kurios (kurių) vadovas jis yra, pateikimo Auditorių rūmams tvarką. Auditoriaus teikiama informacija turi būti jo pasirašyta asmeniškai arba Lietuvos Respublikos elektroninio parašo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, ir Lietuvos Respublikos elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymo nustatyta tvarka.“

 

4 straipsnis. 28 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 28 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Audito įmonė turi pranešti Auditorių rūmams apie šio straipsnio 2 dalyje nustatytų duomenų, išskyrus šio straipsnio 2 dalies 9 ir 11 punktuose nurodytą informaciją, pasikeitimus ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jų pasikeitimo dienos. Įstaiga nustato informacijos dėl audito įmonės atliktų viešojo intereso įmonių finansinių ataskaitų auditų pateikimo Įstaigai ir Auditorių rūmams tvarką. Audito įmonės teikiama informacija turi būti pasirašyta audito įmonės dalyvių ir (arba) vadovo asmeniškai arba Elektroninio parašo Reglamento (ES) Nr. 910/2014 ir Elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymo nustatyta tvarka.“

 

5 straipsnis. 32 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 32 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) nustatyti, ar finansinės ataskaitos parengtos pagal teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę finansinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą.“

2. Pakeisti 32 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Atlikdami pelno siekiančių juridinių asmenų finansinių ataskaitų auditą, auditorius arba audito įmonė taip pat:

1) pateikia nuomonę, ar metinis pranešimas (konsoliduotasis metinis pranešimas), kiek nurodyta Įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme (Įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatyme), arba įmonės veiklos ataskaita, nurodyta Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatyme, parengti laikantis teisės aktų reikalavimų;

2) pateikia nuomonę, ar metiniame pranešime (konsoliduotajame metiniame pranešime), kiek nurodyta Įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme (Įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatyme), arba įmonės veiklos ataskaitoje, nurodytoje Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatyme, pateikti finansiniai duomenys atitinka metinių finansinių ataskaitų (metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų) duomenis;

3) nurodo, ar atsižvelgiant į finansinių ataskaitų audito metu gautą informaciją ir įgytą supratimą apie įmonę bei jos aplinką metiniame pranešime (konsoliduotajame metiniame pranešime), kiek nurodyta Įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme (Įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatyme), arba įmonės veiklos ataskaitoje, nurodytoje Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatyme, nustatyta reikšmingų iškraipymų. Jeigu iškraipymų nustatyta, nurodomas jų pobūdis.

 

6 straipsnis. 35 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 35 straipsnio 2 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) nurodoma audituojama įmonė, kurios metinių finansinių ataskaitų arba konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditas buvo atliktas, nurodomos metinės finansinės ataskaitos arba konsoliduotosios finansinės ataskaitos, kurių auditas buvo atliktas, jų data ir laikotarpis, už kurį jos parengtos, taip pat nurodoma, pagal kokius Buhalterinės Finansinės apskaitos įstatyme nustatytus apskaitos standartus ir (arba) kokiais teisės aktais vadovaujantis parengtos finansinės ataskaitos;“.

2. Pakeisti 35 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Be reikalavimų, nustatytų šio straipsnio 2 dalyje, auditoriaus išvadoje turi būti pažymėta, ar yra pateikta į metinį pranešimą (konsoliduotąjį metinį pranešimą) įtrauktina informacija, kaip nurodyta Įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme (Įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatyme).“

 

7 straipsnis. 35 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 35 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3. Be reikalavimų, nustatytų šio straipsnio 2 dalyje, auditoriaus išvadoje turi būti pažymėta, ar yra pateikta į metinį pranešimą (konsoliduotąjį metinį pranešimą) įtrauktina informacija, kaip nurodyta Įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme (Įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatyme), ir informacija dėl pelno mokesčio informacijos ataskaitos, kaip nurodyta Įmonių atskaitomybės įstatyme.“

 

8 straipsnis. 43 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 43 straipsnio 1 dalies 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

„6) gerai išmano teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinės finansinės apskaitos tvarkymą ir finansinių ataskaitų sudarymą, finansinių ataskaitų auditą, atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūrų atlikimą.“

 

9 straipsnis. 49 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 49 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Finansinių ataskaitų audito kokybės ar pažeidimo tyrimą atlieka Įstaigos darbuotojai, turintys ne mažesnę kaip vienų metų darbo patirtį finansinių ataskaitų audito, buhalterinės finansinės apskaitos, finansinių ataskaitų rengimo ir (arba) teisės srityse. Kai atliekamas viešojo intereso įmonės finansinių ataskaitų audito kokybės tyrimas, Įstaigos darbuotojams, atliekantiems tokį tyrimą, vadovauja darbuotojas, turintis ne mažesnę kaip 5 metų finansinių ataskaitų audito ir (arba) valstybės narės auditoriaus patirtį.“

 

10 straipsnis. 521 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 521 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Reguliuojamosios veiklos patikros kokybės tyrimas pradedamas, kai Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, teisėsaugos institucijos kreipiasi į Įstaigą su pagrįstu prašymu atlikti auditoriaus ir (arba) audito įmonės atliktos reguliuojamosios veiklos patikros kokybės tyrimą.“

2. Pakeisti 521 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3. Reguliuojamosios veiklos patikros kokybės tyrimo metu Įstaiga įvertina, kaip auditorius ir (arba) audito įmonė, atlikdami reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikrą ir (arba) reguliavimo apskaitos sistemos patikrą, laikėsi Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nustatytoje techninėje užduotyje nurodytų profesinių standartų arba tarptautinių audito standartų.“

 

11 straipsnis. 61 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 61 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Įstaigos darbuotojai, priimantys sprendimus, susijusius su viešąja priežiūra, privalo būti nepraktikuojantys asmenys, turintys ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį finansinių ataskaitų audito, buhalterinės finansinės apskaitos, finansinių ataskaitų rengimo ir (arba) teisės srityse.“

2. Pakeisti 61 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Audito priežiūros komitetą sudaro 7 nariai. Visi Audito priežiūros komiteto nariai privalo būti nepraktikuojantys asmenys. Audito priežiūros komiteto nariai privalo turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį finansinių ataskaitų audito, buhalterinės finansinės apskaitos, finansinių ataskaitų rengimo ir (arba) teisės srityse. Į Audito priežiūros komitetą po vieną narį skiria Finansų ministerija, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Lietuvos Respublikos ūkio ekonomikos ir inovacijų ministerija (toliau – Ūkio ministerija), Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė ir Lietuvos bankas, o Auditorių rūmai – 2 narius.“

 

12 straipsnis. 62 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 62 straipsnio 1 dalies 13 punktą ir jį išdėstyti taip:

13) teikia metodinę pagalbą Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai dėl auditorių ir (arba) audito įmonių atliekamos reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros ir (arba) reguliavimo apskaitos sistemos patikros.“

2. Pakeisti 62 straipsnio 2 dalies 11 punktą ir jį išdėstyti taip:

11) dalyvauti Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai nustatant rengiant techninę užduotį, kaip nustatyta kuri nustatyta Lietuvos Respublikos energetikos Energetikos įstatyme ir Lietuvos Respublikos geriamojo Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme;“.

 

13 straipsnis. 68 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 68 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Viešojo intereso įmonių auditorius arba audito įmonė, išskyrus šio įstatymo 2 straipsnio 32 dalies 9 ir 10 punktuose nurodytas įmones, privalo nedelsdami pranešti Lietuvos bankui visą informaciją, kaip nustatyta reglamento (ES) Nr. 537/2014 12 straipsnyje, ir kitą informaciją, nustatytą viešojo intereso įmonių veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose. Kai atliekamas šio įstatymo 2 straipsnio 32 dalies 9 punkte nurodytų įmonių finansinių ataskaitų auditas, viešojo intereso įmonių auditorius ar audito įmonė nedelsdami turi pranešti Vyriausybės įgaliotai institucijai ir institucijai, įgyvendinančiai valstybės įmonės, savivaldybės įmonės savininko teises ir pareigas ar valdančiai akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės, kurioje valstybei, vienai ar kelioms savivaldybėms nuosavybės teise priklauso akcijų, suteikiančių daugiau kaip 1/2 visų balsų šios bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime, akcijas, visą informaciją, kaip nustatyta reglamento (ES) Nr. 537/2014 12 straipsnyje, ir kitą jų prašomą informaciją. Kai atliekamas šio įstatymo 2 straipsnio 32 dalies 10 punkte nurodytų įmonių finansinių ataskaitų auditas, viešojo intereso įmonių auditorius ar audito įmonė nedelsdami turi pranešti Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai ir institucijai, įgyvendinančiai valstybės įmonės, savivaldybės įmonės savininko teises ir pareigas ar valdančiai akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės, kurioje valstybei, vienai ar kelioms savivaldybėms nuosavybės teise priklauso akcijų, suteikiančių daugiau kaip 1/2 visų balsų šios bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime, akcijas, visą informaciją, kaip nustatyta reglamento (ES) Nr. 537/2014 12 straipsnyje, ir kitą jų prašomą informaciją.“

 

14 straipsnis. 73 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 73 straipsnio 14 punktą ir jį išdėstyti taip:

14) konsultuoti Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą dėl rengiamos techninės užduoties, kaip kuri nustatyta Lietuvos Respublikos energetikos Energetikos įstatyme ir Lietuvos Respublikos geriamojo Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme;“.

 

15 straipsnis. Įstatymo priedo pakeitimas

Pakeisti Įstatymo priedą ir jį išdėstyti taip:

Lietuvos Respublikos

finansinių ataskaitų audito įstatymo

priedas

 

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

 

1. 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/43/EB dėl teisės aktų nustatyto metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės audito, iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 78/660/EEB ir 83/349/EEB bei panaikinanti Tarybos direktyvą 84/253/EEB (OL 2006 L 157, p. 87), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/30/EB (OL 2008 L 81, p. 53) 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/56/ES.

2. 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/34/ES dėl tam tikrų rūšių įmonių metinių finansinių ataskaitų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir susijusių pranešimų, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/43/EB ir panaikinamos Tarybos direktyvos 78/660/EEB ir 83/349/EEB (OL 2013 L 182, p. 19).

3. 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/56/ES, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2006/43/EB dėl teisės aktų nustatyto metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės audito (OL 2014 L 158, p. 196).

42. 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 537/2014 dėl konkrečių viešojo intereso įmonių teisės aktų nustatyto audito reikalavimų, kuriuo panaikinamas Komisijos sprendimas 2005/909/EB (OL 2014 L 158, p. 77).“

 

16 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas

1. Šio įstatymo 7 straipsnis įsigalioja 2023 m. birželio 22 d.

2. Šio įstatymo 7 straipsniu keičiama Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo 35 straipsnio 3 dalis taikoma atliekant 2024 m. birželio 22 d. ir vėliau prasidedančių finansinių metų finansinių ataskaitų auditą.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas