2017-10-25

PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

PROFESINIO MOKYMO ĮSTATYMO NR. VIII-450 PAKEITIMO ĮSTATYMo PROJEKTO NR. XIIIP-1074

 

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Str.

Str. d.

P.

12

 

3

 

 

Argumentai:

Profesiniai standartai yra strateginiai dokumentai, nustatantys profesinio mokymo turinį – jų rengimui reikia tam tikros kompetencijos ir kolegialių siūlymų. Jei jų rengimą galės inicijuoti bet kuris fizinis asmuo, sektoriniai profesiniai komitetai gali susidurti su chaotiškais ir nepagrįstais siūlymais. 

Profesinio mokymo programos yra nacionalinės, visiems teikėjams vienodos ir privalomos (teikėjas gali keisti tik iki 15 proc. profesinio mokymo programos turinio), todėl siūlome patikslinti nuostata, kad programų rengimą ir atnaujinimą koordinuoja kvalifikacijų tvarkymo institucija derindama su sektoriniu profesiniu komitetu. Įstatyme taip pat reglamentuojama, kad profesinio mokymo programos rengiamos vadovaujantis profesiniais standartais.

 

Pasiūlymas:

1. Pakeisti 12 straipsnio pavadinimą ir išdėstyti jį taip:

12 straipsnis. Profesinių standartų ir pProfesinio mokymo programų ir profesinių standartų rengimas ir tvirtinimas

2. Pakeisti 12 str. 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Profesinio mokymo programų ar jų modulių, profesinių standartų rengimą ir tobulinimą turi teisę inicijuoti ir (arba) rengti ar tobulinti profesinio mokymo teikėjas, Lietuvos Respublikos ar kitos valstybės narės pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, Lietuvos Respublikos ar kitos valstybės narės juridinis asmuo (toliau – fizinis ir juridinis asmuo) arba kita juridinio asmens statuso neturinti organizacija bei jų padaliniai. Profesinio mokymo programų ar jų modulių rengimą ir atnaujinimą koordinuoja ir (arba) vykdo švietimo ir mokslo ministro įgaliota kvalifikacijų tvarkymo institucija (toliau – Kvalifikacijų tvarkymo institucija) derindama su sektoriniu profesiniu komitetu.“

12

11

 

Argumentai:

Šiuo metu profesinius standartus tvirtina švietimo ir mokslo bei ūkio ministrai, tačiau susiduriama su labai ilgai trunkančiomis biurokratinėmis procedūromis. Įstatymo projektu siūloma nustatyti, kad šiuos standartus tvirtintų Vyriausybė, todėl kyla pagrįstų abejonių, kad profesinių standartų tvirtinimą perleidus Vyriausybei, jų derinimo ir tvirtinimo procedūros truks dar ilgiau. Siūlytina nustatyti, kad profesinius standartus tvirtina švietimo ir mokslo ministras. Akcentuotina tai, kad profesinių standartų rengime numatytas aktyvus sektorinių komitetų vaidmuo, į kurių sudėtį įeitų ir atitinkamų ministerijų atstovai, todėl atstovavimas juose būtų užtikrintas. Kartu akcentuotina, kad dėl pernelyg ilgo profesinių standartų derinimo proceso, turėtų būti numatyta tam tikra profesinių standartų tvirtinimo tvarka, aiškiai numatanti subjektus, su kuriais turėtų būti atitinkamas standartas derinimas, derinimo terminus ir kitą aktualų reglamentavimų, galėsiantį paspartinti profesinių standartų įteisinimo procesus. Manytina, kad tokią tvarką galėtų nustatyti Vyriausybė.

Taip pat siūlome 12 straipsnio 11 dalį patikslinti nuostata, kad profesinių standartų rengimą ir atnaujinimą vykdo Kvalifikacijų tvarkymo institucija derindama su sektoriniais profesiniais komitetais, nes šis procesas turi būti kruopščiai planuojamas ir valdomas.

 

Pasiūlymas:

Papildyti 12 straipsnio 11 dalį ir išdėstyti ją taip:

„11. Profesiniai standartai rengiami, ir atnaujinami ir tvirtinami Vyriausybės nustatyta tvarka. Profesinius standartus tvirtina Vyriausybė švietimo ir mokslo ministro įgaliota institucija, suderinusi su sektoriniais profesiniais komitetais. Profesiniai standartai atnaujinami ne rečiau kaip kartą per penkerius metus, gavus sektorinių profesinių komitetų išvadas. Profesinių standartų rengimą ir atnaujinimą, suderinusi su sektoriniais profesiniais komitetais, vykdo kvalifikacijų tvarkymo institucija.

24

1

2

Argumentai:

Profesinio mokymo teikėjai gali teikti tik siūlymus rengiamiems ar atnaujinamiems profesiniams standartams dėl kvalifikacijų, tačiau ne juos rengti. Šia nuostata būtų sudaroma galimybė siūlyti ne valstybės poreikius atitinkančias kvalifikacijas, tačiau siaurų interesų grupių siūlomas kvalifikacijas. Todėl siūlytina tikslinti formuluotę ir nustatyti, kad profesinio mokymo teikėjai ne rengia, o dalyvauja profesinių standartų rengimo procese.

 

Pasiūlymas:

„2) rengti dalyvauti rengiant Lietuvos ūkio ir darbo rinkos poreikius atitinkančius profesinius standartus ir jų modulius, teikti juos vertinti Kvalifikacijų tvarkymo institucijai švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

25

1

4

Argumentai:

Šiuo įstatymu profesinių standartų rengimas deleguotas Kvalifikacijų tvarkymo institucijai, o ne Švietimo ir mokslo ministerijai.

 

Pasiūlymas:

Patikslinti 25 straipsnio 1 dalies 4 punktą ir išdėstyti jį taip:

4)  rengia profesinio mokymo, kvalifikacijos keitimo ir kvalifikacijų sistemų plėtros investicines programas, profesinius standartus;“

25

14

(N)

 

Argumentai:

Profesinio mokymo įstatymo projekte Nr. XIIIP-1074 nėra įtvirtinta nuostatų dėl institucijos, atsakingos už profesijos mokytojų rengimą ir rengimo planavimą. Pažymėtina, kad 25 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti švietimo ir mokslo ministerijos įgaliojimai, tačiau juose taip pat neatsispindi atsakomybė už šios funkcijos įgyvendinimą. Manytina, kad švietimo ir mokslo ministerija turėtų būti atsakinga už centralizuotą šios srities politiką.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, siūlytina pildyti 25 straipsnio 1 dalies nuostatas, reglamentuojančias švietimo ir mokslo ministerijos kompetenciją profesinio mokymo srityje.

 

Pasiūlymas:

Papildyti 25 straipsnį nauja 14 dalimi:

 „14. Planuoja profesijos mokytojų rengimą ir jų kvalifikacijos tobulinimą;

 

 

Teikia:

 

Seimo nariai                                                                            Eugenijus Jovaiša

                                                                                                Aušra Papirtienė

                                                                                                Edmundas Pupinis

                                                                                                Gintaras Steponavičius