Projekto

lyginamasis variantas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

GYVŪNŲ GEROVĖS IR APSAUGOS ĮSTATYMO NR. VIII-500 3 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2023 m.                        d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

1.  Pakeisti 3 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

3 straipsnis. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir kitų juridinių asmenų kompetencija“.

2. Pakeisti 3 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Gyvūnų gerovės ir apsaugos užtikrinimą pagal kompetenciją vykdo Lietuvos Respublikos Vyriausybė (toliau – Vyriausybė), Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliau – Aplinkos ministerija) ar jos įgaliotos institucijos, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (toliau – Sveikatos apsaugos ministerija) ar jos įgaliotos institucijos, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (toliau – Susisiekimo ministerija), Lietuvos Respublikos švietimo, ir mokslo ir  sporto ministerija (toliau – Švietimo, ir mokslo ir sporto ministerija), Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (toliau – Vidaus reikalų ministerija) ar jos įgaliotos institucijos, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija (toliau – Žemės ūkio ministerija) ar jos įgaliotos institucijos, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, savivaldybių administracijos, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas.

3. Pakeisti 3 straipsnio 7 dalies nuostatą iki dvitaškio ir ją išdėstyti taip:

7. Švietimo, ir mokslo ir sporto ministerija:“.

4. Papildyti 3 straipsnį 11 ir 12 dalimis:

11. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas:

1) vykdo paimtų iš aplinkos, sulaikytų, paimtų ir (ar) konfiskuotų laukinių gyvūnų sveikatos priežiūrą, globą ir gydymą, laukinių gyvūnų paleidimą į jiems būdingas buveines ar jų perdavimą asmenims, turintiems teisę ir sąlygas laikyti perduodamus laukinius gyvūnus nelaisvėje; 

2) informuoja ir konsultuoja asmenis laukinių gyvūnų gerovės, globos ir apsaugos klausimais.

12. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto veikla atliekant šio straipsnio 11 dalyje nurodytas funkcijas finansuojama iš Aplinkos ministerijai skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų ir (arba) kitų lėšų.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2023 m. spalio 1 d.

2. Aplinkos ministras iki 2023 m. rugsėjo 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas