Projektas XIIIP-4459(2)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

CIVILINIO KODEKSO 6.353 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2020 m.                    d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 6.353 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 6.353 straipsnį nauja 8 dalimi:

„8. Pardavėjas privalo suteikti pirkėjui informaciją apie taikomą daiktų kainų sumažinimą. Bet kuriame pranešime apie daikto kainos sumažinimą turi būti nurodoma ankstesnė daikto kaina. Ankstesne kaina yra laikoma mažiausia kaina, kurią pardavėjas taikė per 30 dienų laikotarpį iki kainos sumažinimo. Tais atvejais, kai daikto kaina mažinama  laipsniškai, ankstesne kaina yra laikoma daikto kaina, buvusi iki pirmojo jos sumažinimo. Jeigu daiktas buvo siūlomas pirkėjams mažiau negu 30 dienų, taikomas faktinis daikto siūlymo pirkėjams terminas. Šios dalies nuostatos netaikomos greitai gendantiems produktams arba prekinę vertę greitai prarandantiems daiktams.“

2. Buvusias 6.353 straipsnio 8, 9, 10 dalis laikyti atitinkamai 9, 10, 11 dalimis.

3. Pakeisti 6.353 straipsnio 10 dalį ir ją išdėstyti taip:

„10. Jeigu pardavėjas nesudarė galimybės pirkėjui nedelsiant daiktų pardavimo vietoje gauti šio straipsnio 1–8 dalyse nurodytą informaciją, pirkėjas turi teisę reikalauti iš pardavėjo atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl vengimo sudaryti sutartį, o kai sutartis sudaryta, – per protingą terminą vienašališkai nutraukti sutartį ir pareikalauti grąžinti sumokėtą kainą ir atlyginti kitus nuostolius. Pardavėjas turi grąžinti pirkėjui sumokėtą kainą ir atlyginti kitus nuostolius nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo sutarties nutraukimo dienos ar pirkėjo reikalavimo atlyginti nuostolius gavimo dienos.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja  2021 m. gegužės 1 d.

 

·   Seimo narys Stasys Šedbaras 2021-03-08:

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja  2021 m. gegužės liepos 1 d.

Komiteto nuomonė - Pritarti.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą. 

 

 

 

Respublikos Prezidentas

 

·   Seimo kanceliarijos Teisės departamentas 2020-11-09:

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, galiojantiems įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, pastabų neturime.

Komiteto nuomonė - Atsižvelgti.