LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

VIII (PAVASARIO) SESIJOS

RYTINIO posėdžio NR. 416

STENOGRAMA

 

2020 m. birželio 9 d.

 

Pirmininkauja Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas V. PRANCKIETIS,
Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja
R. BAŠKIENĖ
ir Seimo Pirmininko pavaduotoja
I. ŠIAULIENĖ

 

 


 

PIRMININKAS (V. PRANCKIETIS). Ger­bia­mi ko­le­gos, ger­bia­mi sve­čiai, pra­de­da­me Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2020 m. bir­že­lio 9 d. po­sė­dį. (Gon­gas) Re­gist­ruo­ja­mės.

Už­si­re­gist­ra­vo 99 Sei­mo na­riai.

 

10.01 val.

In­for­ma­ci­niai pra­ne­ši­mai

 

Ger­bia­mi ko­le­gos, nuo bir­že­lio 9 die­nos iki lie­pos 9 die­nos yra su­da­ro­ma to­kia bal­sų skai­čia­vi­mo gru­pė: K. Gla­vec­kas – Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­ja, P. Gra­žu­lis – Miš­ri Sei­mo na­rių gru­pė, V. Kam­ble­vi­čius – Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų dar­bo frak­ci­ja, R. Mar­ti­nė­lis – Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­ja, Č. Ol­šev­skis – Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos frak­ci­ja, N. Pu­tei­kis – Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­ja, D. Ša­ka­lie­nė – Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos frak­ci­ja. Siū­lau pri­tar­ti ir pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. Ačiū, pri­tar­ta.

 

10.01 val.

Se­niū­nų su­ei­gos pa­tiks­lin­tos 2020 m. bir­že­lio 9 d. (ant­ra­die­nio) po­sė­džių darbotvarkės tiks­li­ni­mas ir tvir­ti­ni­mas

 

Dar­bo­tvarkės tvir­ti­ni­mas. Pa­siū­ly­mai dėl dar­bo­tvarkės. M. Ma­jaus­kas, pra­šom.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF*). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Pra­šy­mas iš­brauk­ti re­zer­vi­nį 2 klau­si­mą, pro­jek­tą Nr. XIIIP-3662, ku­riuo yra iš­brau­kia­mas Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas kaip pa­grin­di­nis iš lo­ši­mų prie­žiū­ros klau­si­mų svars­ty­mo. Čia lo­ši­mų prie­žiū­ra pri­jun­gia­ma prie Nar­ko­ti­kų de­par­ta­men­to, tai ban­do­ma pa­da­ry­ti sku­bos tvar­ka. To­dėl pra­šo­me iš­brauk­ti šį klau­si­mą iš dar­bo­tvarkės, kad Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas ga­lė­tų tin­ka­mai ir de­ra­mai ap­svars­ty­ti ši­tą klau­si­mą. Ačiū.

PIRMININKAS. Pra­šo­te frak­ci­jos var­du. Dau­giau pa­siū­ly­mų dėl dar­bo­tvarkės ne­ma­tau ir ne­gir­di­me. M. Ma­jaus­kas frak­ci­jos var­du siū­lo iš­brauk­ti re­zer­vi­nį 2 klau­si­mą – Sei­mo pro­to­ko­li­nio nu­ta­ri­mo pro­jek­tą dėl įsta­ty­mų pro­jek­tų Nr. XIIIP-3662 ir Nr. XIIIP-3682 ko­mi­te­tų kei­ti­mo. Tu­ri­me ap­si­spręs­ti bal­suo­da­mi. Pri­ta­rian­tie­ji M. Ma­jaus­kui bal­suo­ja už, ki­ti – ki­taip.

Bal­sa­vo 106 Sei­mo na­riai: už – 65, prieš – 12, su­si­lai­kė 29 Sei­mo na­riai. Pa­siū­ly­mui pri­tar­ta. Klau­si­mas iš­brauk­tas iš dar­bo­tvarkės. Ar ga­li­me dar­bo­tvarkei pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­ta­ria­me.

10.04 val.

Vien­kar­ti­nės iš­mo­kos vai­kams, skir­tos COVID-19 (ko­ro­na­vi­ru­so in­fek­ci­jos) pandemi­jos pa­da­ri­niams ma­žin­ti, įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4870(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-2 klau­si­mas – Vien­kar­ti­nės iš­mo­kos vai­kams, skir­tos COVID-19 pan­de­mi­jos pa­da­ri­niams ma­žin­ti, įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4870. Pri­ėmi­mas. Į tri­bū­ną kvie­čiu V. Rin­ke­vi­čių, yra pa­siū­ly­mų pri­ėmi­mo sta­di­jo­je. Pri­ima­me pa­straips­niui. Dėl 1 ir 2 straips­nių pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­ta­ria­me.

3 straips­nis – tei­sė į vien­kar­ti­nę iš­mo­ką. Yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas. Pra­šau ko­mi­te­to ko­men­ta­ro.

V. RINKEVIČIUS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, gau­tos Tei­sės de­par­ta­men­to tech­ni­nio po­bū­džio pa­sta­bos. Ko­mi­te­tas ap­svars­tė ir pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Ačiū. Su to­kiu pri­ta­ri­mu, pri­dar­da­mi ir ko­mi­te­to nuo­mo­nei, ir Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mui, ga­li­me pri­tar­ti vi­sam 3 straips­niui ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­ta­ria­me.

Dėl 4 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra.

Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. Dėl 5, 6, 7 straips­nių pa­siū­ly­mų nė­ra. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. Dėl 8 ir 9 straips­nių pa­siū­ly­mų nė­ra. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu.

Mo­ty­vai dėl vi­so. Mo­ty­vai už – Sei­mo na­rys R. Že­mai­tai­tis.

R. ŽEMAITAITIS (MSNG). Ačiū, ger­bia­mas Sei­mo Pir­mi­nin­ke. Iš­ties, ko­le­gos, keis­ta, kad mes to­kius spren­di­mus pri­ima­me ta­da, kai yra eks­tre­ma­lioji si­tu­a­ci­ja Lie­tu­vo­je ar­ba iki rin­ki­mų lie­ka ke­le­tas mė­ne­sių ir ban­do­ma pa­ro­dy­ti, kad val­džia yra la­bai ge­ra ir pra­de­da rū­pin­tis vai­kais. Bet ko­kiu at­ve­ju aš svei­ki­nu to­kį spren­di­mą ir ma­nau, kad tai tik­rai pri­si­dės… Ne taip, kaip gir­džiu kai ku­rių mi­nist­rų ar­ba vi­ce­mi­nist­rų po­zi­ci­jas, kad tie pi­ni­gai tu­ri bū­ti ski­ria­mi vai­kui kė­dę, bal­dą nu­pirk­ti ar užuo­lai­dą, ar ra­šo­mą­jį sta­lą. Ma­no gal­va, prie­šin­gai – tie pi­ni­gai tu­ri bū­ti ski­ria­mi vai­ko ug­dy­mui, vai­ko švie­ti­mui ir vai­ko to­bu­lė­ji­mui. Kad ir ko­kia bū­tų pi­ni­gų su­ma, iš tik­rų­jų mes šian­dien tu­ri­me la­bai di­de­lį dė­me­sį skir­ti švie­ti­mui. Tik­rai kvie­čiu, ko­le­gos, pa­lai­ky­ti.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai prieš – Sei­mo na­rys M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Mie­li ko­le­gos, tu­ri­me su­pras­ti, kad ši vien­kar­ti­nė iš­mo­ka yra iš sko­lin­tų pi­ni­gų, ku­riuos tiems pa­tiems vai­kams rei­kės grą­žin­ti. Tai leis­ki­te man pa­klaus­ti jū­sų, kas no­ri do­va­nos, ku­rią rei­kės grą­žin­ti? Grą­žin­ti tuos pi­ni­gus tik­rai vai­kams rei­kės.

Ant­ras da­ly­kas, ku­ris ir­gi ke­lia ne­ri­mą, kad mes vien­kar­ti­nė­mis iš­mo­ko­mis ne­va ban­do­me spręs­ti sis­te­mi­nes pro­ble­mas – tai šei­mų skur­do, so­cia­li­nės at­skir­ties. Vien­kar­ti­ne iš­mo­ka mes tik­rai ne­iš­sprę­si­me. Jei­gu no­ri­me spręs­ti pro­ble­mas, tu­ri­me nu­sta­ty­ti nuo­la­ti­nį fi­nan­sa­vi­mą, pe­ri­odi­nį fi­nan­sa­vi­mą, kad šei­mos gau­tų pa­kan­ka­mai lė­šų iš­lai­ky­ti vai­kus ir ne­skurs­tų.

Tre­čias da­ly­kas, taip pat tu­ri­me at­kreip­ti dė­me­sį, kad vien­kar­ti­niais to­kiais pa­bars­ty­mais mes tik­rai eko­no­mi­kos ne­pa­ska­tin­si­me. Tuo la­biau, ti­kė­ti­na, mes iš­lei­si­me iž­do pi­ni­gus, už­si­au­gin­si­me sko­lą, o kai rei­kės spręs­ti sis­te­mi­nes svei­ka­tos ap­sau­gos, so­cia­li­nės ap­sau­gos, švie­ti­mo pro­ble­mas, kai rei­kės di­din­ti at­ly­gi­ni­mus vie­ša­jam sek­to­riui, pi­ni­gų ne­be­liks. Aš kvie­čiu la­bai rim­tai su­si­mąs­ty­ti. Aš su­pran­tu, kad tai la­bai po­pu­lia­rus spren­di­mas, ypač prieš rin­ki­mus, ta­čiau mes tu­ri­me la­bai at­sa­kin­gai skai­čiuo­ti mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gus ir gal­vo­ti apie tai, ko­kius spren­di­mus ne­tru­kus rei­kės pri­im­ti dėl at­ly­gi­ni­mų di­di­ni­mo. Ačiū.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai už – Sei­mo na­rys A. Ma­zu­ro­nis.

A. MAZURONIS (MSNG). La­bai dė­kui. Ger­bia­mi ko­le­gos, iš­ties ne­ga­liu ne­su­tik­ti su M. Ma­jaus­ku, ku­ris sa­ko, kad tai nė­ra toks sis­te­mi­nis po­žiū­ris ar­ba spren­džian­tis sis­te­mi­nes pro­ble­mas. Ten­ka grįž­ti į pra­ei­tos sa­vai­tės Sei­mo ple­na­ri­nių po­sė­džių sa­lę, kai mes siū­lė­me sis­te­miš­kes­nį spren­di­mą, tai yra pa­anks­tin­ti di­des­nių vai­ko pi­ni­gų mo­kė­ji­mą pu­se me­tų, nuo 2020 m. lie­pos 1 d., per­kel­ti da­tą iš 2021 m. sau­sio 1 d., ta­čiau Sei­mas tam, de­ja, ne­pri­ta­rė. Aki­vaiz­du, kad sis­te­mi­niams spren­di­mams šis Sei­mas dar nė­ra su­bren­dęs.

Rei­kia pa­sa­ky­ti, kad jei­gu ei­na­me vien­kar­ti­nių iš­mo­kų ke­liu, o pa­na­šu, kad ei­na­me to­kiu ke­liu, tai vien­kar­ti­nės iš­mo­kos, su­si­ju­sios su vai­ko pi­ni­gais, yra tik­riau­siai pats lo­giš­kiau­sias spren­di­mas, tai yra tas spren­di­mas, ku­rį mes su ko­le­go­mis siū­lė­me, at­ro­do, prieš tris sa­vai­tes. De­ja, ta­da tam Sei­mas ne­pri­ta­rė. Džiu­gu, kad kai tą pa­siū­ly­mą pa­tei­kė Pre­zi­den­tas, pa­na­šu, Sei­mo po­zi­ci­ja yra ki­to­kia.

Ir tai yra lo­giš­kiau­sias spren­di­mas vien dėl to, kad tai­ko­ma į tą gru­pę, ku­ri la­biau­siai nu­ken­tė­jo nuo pan­de­mi­jos, nuo si­tu­a­ci­jos, su­si­ju­sios su ko­ro­na­vi­ru­su. Tai yra jau­nos šei­mos, au­gi­nan­čios vai­kus, tai yra tie žmo­nės, ku­rių pa­ja­mos, esant da­bar­ti­nei si­tu­a­ci­jai, kri­to la­biau­siai. Tai yra tie žmo­nės, ku­rie ne­te­ko dar­bo, ir tai yra tie žmo­nės, ku­rių iš­lai­dos pa­di­dė­jo dėl vai­kų nuo­to­li­nio mo­ky­mo ir su tuo su­si­ju­sių įvai­riau­sių iš­lai­dų. To­dėl la­bai džiu­gu, kad tą vien­kar­ti­nių iš­mo­kų mo­kė­ji­mo trau­ki­nį mes pa­krei­pė­me ta lin­kme, orien­tuo­ja­me į tuos žmo­nes, ku­riems iš tie­sų da­bar­ti­nė si­tu­a­ci­ja yra skau­džiau­sia ir ku­riems to la­biau­siai rei­kia.

To­dėl ra­gi­nu bent da­bar pri­tar­ti Pre­zi­den­to siū­lo­mam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ap­gai­les­tau­ju, kad tam ne­bu­vo pri­tar­ta, kai mes su ko­le­go­mis tą siū­lė­me prieš tris ar ke­tu­rias sa­vai­tes.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai prieš – Sei­mo na­rė A. Ar­mo­nai­tė.

A. ARMONAITĖ (MSNG). Dė­ko­ju. Iš tie­sų tai nė­ra taik­li so­cia­li­nė pa­ra­ma, nes ją gaus vi­si – ir tie, ku­rie sto­ko­ja, ir tie, ku­rie yra pa­si­tu­rin­tys, kaip ir ap­skri­tai vi­sa vai­ko pi­ni­gų sis­te­ma. Da­bar tai yra vien­kar­ti­nė iš­mo­ka ir, de­ja, ap­gai­les­tau­ju, kad Pre­zi­den­tas pri­si­de­da prie vals­tiečių ir ža­lių­jų rin­ki­mų kam­pa­ni­jos, prie tų pi­ni­gų, ku­rie bus iš­da­lin­ti sen­jo­rams vie­ną kar­tą – 200 eu­rų rug­pjū­tį, da­bar dar ir per vai­kus bus pa­ma­lo­nin­ti rin­kė­jai. To­dėl la­bai ap­gai­les­tau­ju.

Ant­ras da­ly­kas yra mū­sų fi­nan­sai, ir val­džios sek­to­riaus de­fi­ci­tas Lie­tu­vo­je bus di­džiau­sias Eu­ro­pos Są­jun­go­je. Mes at­ža­ga­ria ran­ka šen ir ten skirs­to­me pi­ni­gus, so­cia­li­nes iš­mo­kas ir iš­lai­das, ta­čiau ne­ma­to­me biu­dže­to, ne­ma­to­me, kas tą sko­lą, ku­rią pa­si­sko­li­no­me, ati­duos ir kaip. Rug­pjū­tį ar lie­pos mė­ne­sį tie pi­ni­gai, ku­riuos mes su­mo­kė­si­me, vė­liau tu­rės bū­ti su­mo­kė­ti tik­riau­siai tų pa­čių jau­nų šei­mų, tų pa­čių sen­jo­rų ir vi­sų Lie­tu­vos žmo­nių per ki­tus mo­kes­čius, nes, kaip sa­ko­ma, ne­mo­ka­mų pie­tų ne­bū­na. Už šią vien­kar­ti­nę iš­mo­ką mums taip pat teks su­si­mo­kė­ti. Ne šian­dien, bet teks ry­toj. To­dėl bal­suo­siu prieš.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai už – Sei­mo na­rys M. Pui­do­kas.

M. PUIDOKAS (MSNG). Ka­te­go­riš­kai ne­ga­liu pri­tar­ti ko­le­gės A. Ar­mo­nai­tei nuo­mo­nei. Jai vi­siš­kai nor­ma­lu žy­giuo­ti mi­tin­ge, ku­ria­me yra to­kie šū­kiai kaip „Fuck the Po­li­ce“, ir kar­tu yra vė­lia­vų su te­ro­ris­ti­ne or­ga­ni­za­ci­ja JAV pri­pa­žin­ta „An­ti­fa“, bet jai at­ro­do vi­siš­kai nor­ma­lu, kad jau­noms šei­moms, ku­rios tu­ri vai­kų, ne­rei­ka­lin­ga pa­ra­ma. Aš – prie­šin­gai, svei­ki­nu Pre­zi­den­to ly­de­rys­tę, svei­ki­nu, kad bu­vo iš­girs­tas Dar­bo par­ti­jos siū­ly­mas dėl pa­ra­mos vai­kams, dėl pa­ra­moms toms šei­moms, ku­rios au­gi­na vai­kus, nes bū­tent šios šei­mos la­biau­siai nu­ken­tė­jo per ka­ran­ti­ną dėl COVID-19, dau­ge­liui jų žen­kliai su­ma­žė­jo pa­ja­mos, kai ku­rie ne­te­ko dar­bo. Kad vai­kai ga­lė­tų gau­ti va­sa­ros sto­vyk­lą ar pa­pil­do­mas edu­ka­ci­nes ga­li­my­bes, ar lan­ky­ti ba­sei­ną, yra rei­ka­lin­gai pi­ni­gai. Bū­tent jau­nos šei­mos tu­ri di­džiau­sius var­to­ji­mo po­rei­kius, o šie pi­ni­gai tik­rai grįš į vals­ty­bės biu­dže­tą ir pa­ska­tins eko­no­mi­ką. Jo­kių rim­tų eko­no­mi­nių ar­gu­men­tų, kad taip ga­lė­tų ne­įvyk­ti, nė­ra. Tik­rai ra­gi­nu vi­sus ko­le­gas pa­lai­ky­ti, pa­ro­dy­ti su­si­tel­ki­mą, nes vi­sos jau­nos šei­mos, su ku­rio­mis te­ko ben­drau­ti, tik­rai la­bai šiuo spren­di­mu džiau­gia­si ir ma­to, kad jos vals­ty­bei kaip vals­ty­bės pa­grin­das, vals­ty­bės stu­bu­ras yra tik­rai rei­ka­lin­gos.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai prieš – Sei­mo na­rys K. Ma­siu­lis.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Gal­būt tik­rai yra to­kių šei­mų, ku­rioms rei­ka­lin­ga pa­ra­ma, ir ta pa­ra­ma yra ak­tu­a­li bū­tent da­bar, ne­abe­jo­ju, kad taip yra. Ne­abe­jo­ju, kad Pre­zi­den­to siū­ly­mas yra ve­di­nas ge­rų no­rų, ta­čiau į jį pa­puo­la vi­sos šei­mos. Jei­gu bū­tų se­lek­ty­ves­nis siū­ly­mas, jei­gu siū­ly­tų rem­ti tas šei­mas, tų šei­mų vai­kus, ku­rie tik­rai pa­puo­lė į skur­do spąs­tus, bū­tų ga­li­ma jas ir la­biau pa­rem­ti, ir bū­tų tei­sin­ges­nis siū­ly­mas. Tai čia vie­na.

Ant­ras da­ly­kas yra tai, kad vėl­gi tas siū­ly­mas su­tam­pa su rin­ki­mais. Aš ne­si­ste­biu, kad vals­tie­čiai jam pri­ta­ria, nes jie el­gia­si ra­cio­na­liai. Rin­ki­mų me­tu, rin­ki­mų pe­ri­odu žmo­nės ne­su­pras, kas tą siū­ly­mą tei­kia – Pre­zi­den­tas, ne Pre­zi­den­tas. Ka­dan­gi tie pi­ni­gai bus la­bai pla­čiai pa­skleis­ti, lau­rai už to­kį pi­ni­gų pa­taš­ky­mą ati­teks vals­tie­čiams, o ati­duo­ti sko­las rei­kės at­ei­ties kar­toms. Va­di­na­si, mes krau­na­me naš­tą at­ei­čiai, tai yra at­ei­ties są­skai­ta – lė­tes­nis au­gi­mas, lė­tes­nis at­ly­gi­ni­mų, so­cia­li­nės ge­ro­vės au­gi­mas at­ei­ty­je. Tie pa­tys vai­kai at­ei­ty­je gy­vens sun­kiau.

PIRMININKAS. Ir mo­ty­vai už – Sei­mo na­rys R. J. Da­gys.

R. J. DAGYS (MSNG). Aš ne­si­ti­kiu, kad li­be­ra­lios pa­krai­pos po­li­ti­kai iš Tė­vy­nės są­jun­gos ir Li­be­ra­lų par­ti­jų de­ra­mai su­pran­ta uni­ver­sa­lių pi­ni­gų sky­ri­mo pras­mę, pa­ra­ma šei­moms per vai­kus ski­riant vi­siems pa­ra­mą. Tai yra po­žiū­rio klau­si­mas, ma­no­ma, kad pa­si­ti­kė­ji­mo šei­mo­mis klau­si­mas. Tai yra es­mi­nis skir­tu­mas. Bet ma­nau, kad iš tik­rų­jų žings­nis yra tei­sin­gas ta pras­me, kad jei­gu mes jau lie­ja­me pi­ni­gus, gel­bė­ja­me mū­sų žmo­nes ir pa­de­da­me jiems šio­je kri­zi­nė­je si­tu­a­ci­jo­je, tai įlie­ji­mas per šei­mas, per vai­kus yra pats ra­cio­na­liau­sias bū­das. Tai ne­biu­rok­ra­ti­nis bū­das pa­rem­ti kaž­ką, kaip mes įsi­vaiz­duo­ja­me ge­riau. Di­džio­ji dalis šei­mų yra ga­na sa­va­ran­kiš­ki, ge­rai mąs­tan­tys, iš­ma­nan­tys sub­jek­tai ir jie ži­no, kam tuos pi­ni­gus iš­leis­ti. Jie grei­tai at­si­durs rin­ko­je ir tai taip pat tu­rės tei­gia­mą po­vei­kį mū­sų eko­no­mi­kai.

Ki­ta ver­tus, bū­tent ši gru­pė kar­tu su pen­si­nin­kais yra skur­do ri­zi­kos vie­na iš ly­de­rių, ypač di­des­nės šei­mos, ku­rios šiuo at­ve­ju ir gau­tų di­des­nę pa­ra­mą. Bet ku­riuo at­ve­ju iš tik­rų­jų tai yra tei­sin­gas ir ra­cio­na­lus spren­di­mas, re­mian­tis mū­sų tau­tos gy­vy­bin­gu­mo klau­si­mą. Jei­gu mes gal­vo­ja­me, kad eko­no­mi­ka at­si­ran­da iš kaž­kur, tai rei­kia pri­si­min­ti, kad tą eko­no­mi­ką ku­ria gy­vi žmo­nės, kiek tų gy­vų žmo­nių bus, tiek ir bus. Tai ska­ti­ni­mas vai­kų, pa­leng­vi­ni­mas naš­tos au­gi­nant vai­kus yra at­ei­čiai skir­ta prie­mo­nė.

PIRMININKAS. Mo­ty­vuo­jan­čios kal­bos baig­tos. Bal­suo­ja­me.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Už­si­re­gist­ra­vo 112, bal­sa­vo 108: už – 101, prieš – 3, su­si­lai­kė 4 Sei­mo na­riai. Vien­kar­ti­nės iš­mo­kos vai­kams, skir­tos COVID-19 (ko­ro­na­vi­ru­so in­fek­ci­jos) pan­de­mi­jos pa­da­ri­niams ma­žin­ti, įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-4801) pri­im­tas. (Gon­gas)

M. Ma­jaus­kas. Pra­šau. Dėl ve­di­mo tvar­kos.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mas Sei­mo Pir­mi­nin­ke. Tu­riu ko­le­gų at­si­pra­šy­ti – su­klai­di­nau…

PIRMININKAS. La­biau į mik­ro­fo­ną kal­bė­ki­te.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). …dėl re­zer­vi­nio klau­si­mo. Iš tie­sų yra ne 2 re­zer­vi­nis, o 1 re­zer­vi­nis pa­žy­mė­tas. Ne­ži­nau, ar pra­šy­ti skelb­ti nau­ją bal­sa­vi­mą, ar pri­im­ti tai kaip ma­no at­si­pra­šy­mą. Ačiū. (Bal­sai sa­lė­je)

 

10.18 val.

Se­niū­nų su­ei­gos pa­tiks­lin­tos 2020 m. bir­že­lio 9 d. (ant­ra­die­nio) po­sė­džių darbotvarkės tiks­li­ni­mas ir tvir­ti­ni­mas

 

PIRMININKAS. 1 re­zer­vi­nis klau­si­mas – įsta­ty­mų pro­jek­tai Nr. XIIIP-3670 ir Nr. XIIIP-3675. Klau­si­mas ke­lia­mas dėl Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to, ne dėl Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­to, kaip anks­čiau bu­vo sa­ky­ta. Tur­būt, ger­bia­mi ko­le­gos, grįž­tant prie dar­bo­tvarkės, ga­lė­tu­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu, kad 2 re­zer­vi­nis nė­ra iš­brau­kia­mas, o dėl 1 tu­rė­tu­me ap­si­spręs­ti ir bal­suo­ti. Taip?

Ta­da tei­kiu bal­suo­ti dėl 1 re­zer­vi­nio klau­si­mo, tai yra pro­to­ko­li­nio nu­ta­ri­mo pro­jek­to, dėl mi­nė­tų įsta­ty­mų bu­vi­mo dar­bo­tvarkėje. Tie, ku­rie ma­no pri­ta­rian­tys M. Ma­jaus­ko pa­siū­ly­mui, kad bū­tų iš­brauk­ta iš dar­bo­tvarkės, bal­suo­ja už, ki­ti – ki­taip.

Už­si­re­gist­ra­vo 117, bal­sa­vo 116: už – 83, prieš – 12, su­si­lai­kė 21 Sei­mo na­rys. Pa­siū­ly­mui pri­tar­ta. Tai­gi dar­bo­tvarkėje ne­lie­ka 1 re­zer­vi­nio klau­si­mo, o 2 – dar­bo­tvarkėje lie­ka.

Pra­šy­čiau pri­tar­ti da­bar to­kiai dar­bo­tvarkei ben­dru su­ta­ri­mu, vi­sai dar­bo­tvarkei. Pri­ta­ria­me. Dė­ko­ju.

 

10.20 val.

Vals­ty­bės sko­los įsta­ty­mo Nr. I-1508 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4801(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-3.1 klau­si­mas – Vals­ty­bės sko­los įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4801. Pri­ėmi­mas. (Bal­sai sa­lė­je) At­si­pra­šau, dar ne­pa­kvie­čiau pra­ne­šė­jo. A. Ne­kro­šius, pra­šau.

A. NEKROŠIUS (LVŽSF). Dėl ve­di­mo tvar­kos, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke. No­rė­čiau pa­si­tei­rau­ti, kuo va­do­vau­jan­tis bu­vo iš nau­jo per­skirs­ty­ta dar­bo­tvarkė, nes ką tik bal­sa­vo­me dėl dar­bo­tvarkės klau­si­mų? Mes ry­te pa­tvir­ti­no­me to­kią dar­bo­tvarkę, ko­kia yra.

PIRMININKAS. To­dėl, kad Sei­mas bu­vo su­klai­din­tas dėl dar­bo­tvarkės ir bal­sa­vo ne už tą, už ką bu­vo pa­siū­ly­ta.

A. NEKROŠIUS (LVŽSF). Bet mes bal­sa­vo­me du kar­tus dėl dar­bo­tvarkės.

PIRMININKAS. Pri­ima­me pa­straips­niui. 1 straips­ny­je yra daug straips­nių ir tuos vi­sus straips­nius tu­ri­me pri­im­ti at­ski­rai. Dėl 1 straips­nio pa­siū­ly­mo nė­ra. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­ta­ria­me. Dėl 2 straips­nio taip pat pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ir pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. Dėl 3 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. Dėl 4 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. Dėl 5 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. Dėl 6 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. Dėl 7 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. Dėl 8 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Pri­ta­ria­me ben­dru nu­ta­ri­mu. Dėl 9 straips­nis pa­siū­ly­mų nė­ra. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. Dėl 10 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. Dėl 11 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu.

Ir ta­da nau­ja­sis 2 straips­nis. (Bal­sai sa­lė­je) Nau­jos re­dak­ci­jos 1 straips­nis su vi­sais straips­niais pri­ima­mas ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­ima­mas. Ta­da dėl 2 straips­nio – įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mas ir tai­ky­mas yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas. Pra­šau ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką V. Ąžuo­lą pa­sa­ky­ti ko­mi­te­to nuo­mo­nę. (Šur­mu­lys sa­lė­je) Ge­rai, vei­kia. Vei­kia.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas svars­tė gau­tas Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas, jos tech­ni­nio po­bū­džio dėl įsi­ga­lio­ji­mo. Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ir ta­da ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu vi­sam 2 straips­niui pa­gal tai, kaip bu­vo ko­mi­te­to pri­tar­ta Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mui. Mo­ty­vai dėl vi­so. K. Gla­vec­kas – mo­ty­vai už.

K. GLAVECKAS (LSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tik­ro ši­to įsta­ty­mo, Vals­ty­bės sko­los įsta­ty­mo, ko­rek­ci­ja vyks­ta to­kio­mis są­ly­go­mis, ku­rių ki­taip ne­pa­va­din­si kaip eks­tre­ma­lio­mis, nes di­de­lė da­lis eko­no­mi­kos, tiek Eu­ro­pos Są­jun­gos, tiek ir Lie­tu­vos rin­kos, ka­pi­ta­lo rin­kos, taip pat dar­bo žmo­nių ju­dė­ji­mas ir ki­ti la­bai smar­kiai ta­po su­var­žo­mi ir dėl to na­tū­ra­lu, kad vi­sos eko­no­mi­kos pa­ti­ria di­de­lę bė­dą. 2008 me­tais ta fi­nan­si­nė kri­zė, ku­ri at­ėjo dėl ban­kų, bu­vo spren­džia­ma, kaip ži­no­te, tau­pant ir nau­do­jant vi­so­kias tau­py­mo prie­mo­nes ir jos tę­sė­si vi­są tą lai­ko­tar­pį, tai da­bar­ti­nis spren­di­mas dau­giau są­ly­go­tas yra tiek Ame­ri­kos, tiek Ki­ni­jos, tiek ki­tų ša­lių pa­ty­ri­mu ar­ba bū­du iš­ei­nant iš kri­zių, tai yra fak­tiš­kai pi­ni­gų spaus­di­ni­mu ar­ba pi­ni­gų, nau­jų fi­nan­si­nių iš­tek­lių įlie­ji­mu į rin­ką.

Na­tū­ra­lu, kad Lie­tu­va nuo­ša­ly­je nuo to pro­ce­so ne­lie­ka, ir ga­li­my­bė pa­si­sko­lin­ti jai pi­ni­gų dau­giau, gry­ną sko­li­ni­mą­si pa­di­din­ti, ku­ris rei­ka­lin­gas, taip pat yra mo­ty­vuo­ta. Ta­čiau vie­nas da­ly­kas, klau­si­mas, ga­lė­tų bū­tų abe­jo­ti­na… Klau­si­mas – kaip tie pi­ni­gai bus nau­do­ja­mi, de­ja, tai ne ši­to įsta­ty­mo klau­si­mas, bet svar­biau­sias da­ly­kas, kad vis dėl­to at­si­ran­da klau­si­mas, kaip tos lė­šos, tie mi­li­jar­dai, mi­li­jo­nai, ku­rie bus pa­si­sko­lin­ti, bus pa­nau­do­ja­mi? Kiek pa­nau­do­ja­mi in­ves­ti­ci­joms, pa­nau­do­ja­mi eks­por­tui ska­tin­ti ir ki­tiems da­ly­kams, ku­rie už­tik­rins sta­bi­lius fi­nan­sus ir eko­no­mi­kos au­gi­mą. To­dėl siū­lau bal­suo­ti už Vals­ty­bės sko­los įsta­ty­mo pri­ėmi­mą.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai prieš – M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke. Mie­li ko­le­gos, at­kreip­siu dė­me­sį, kad mes ku­ria­me vis nau­jas ir nau­jas prie­mo­nes, gal­būt tai sa­vai­me nė­ra blo­gai, bet, de­ja, ne­su­ge­ba­me efek­ty­viai įgy­ven­din­ti jau su­kur­tų prie­mo­nių, ne­su­ge­ba­me už­tik­rin­ti lik­vi­du­mo pa­gal­bos įmo­nėms, ne­su­ge­ba­me už­tik­rin­ti, kad pra­sto­vos, ku­rios bu­vo nu­ma­ty­tos, grei­tai ir sklan­džiai pa­siek­tų darb­da­vius ir dar­buo­to­jus. Mes ne­su­ge­ba­me už­tik­rin­ti, kad ga­ran­ti­jos, ku­rios taip pat bu­vo nu­ma­ty­tos, bū­tų tei­kia­mos sklan­džiai ir grei­tai, ir ku­ria­me vis nau­jas ir nau­jas prie­mo­nes.

Aš tu­riu la­bai di­de­lių abe­jo­nių dėl to, jog šis įsta­ty­mo pro­jek­tas yra skir­tas pa­gal­bai stam­biau­sioms įmo­nėms, o smul­kiau­sios įmo­nės vis dar ne­gau­na pa­ža­dė­tos pa­gal­bos. Kvie­čiu val­dan­čiuo­sius at­kreip­ti dė­me­sį į tai, jog rei­kia už­baig­ti pra­dė­tus dar­bus, juos įgy­ven­din­ti taip, kaip bu­vo pa­ža­dė­ta, ir ta­da im­tis gal­būt nau­jų.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai už – Sei­mo na­rys S. Gent­vi­las.

S. GENTVILAS (LSF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas Sei­mo Pir­mi­nin­ke. Dvi­pras­miš­kas pro­jek­tas, iš tik­rų­jų vals­ty­bė pri­si­i­ma dar 0,5 mlrd. eu­rų pa­pil­do­mų įsi­pa­rei­go­ji­mų. Gru­biai ta­riant, 100 mln. eu­rų yra la­bai ge­rai pa­tei­sin­ta, tai yra pa­gal­ba tu­riz­mo sek­to­riui, ku­ris iš tik­rų­jų šian­dien tu­ri ga­ran­tuo­ti šim­tap­ro­cen­ti­nes ga­ran­ti­jas už sa­vo ne­įvy­ku­sias ke­lio­nes, nes ban­kai pra­šo ne da­lies, bet šim­to pro­cen­tų pa­den­gi­mo. Re­a­liai tu­riz­mo sek­to­rius žlug­tų be ši­to įsta­ty­mo, nes Vy­riau­sy­bė kol kas ir taip nie­ko ne­pa­da­rė su sa­vo ža­dė­tu 45 mln. eu­rų pa­ke­tu.

Ge­rai yra tai, kad pre­ki­niai kre­di­tai taip pat gaus ga­ran­ti­jas. Apie tai bu­vo kal­bė­ta opo­zi­ci­jos su­šauk­ta­me ver­sli­nin­kų aso­ci­juo­tų struk­tū­rų pa­si­kal­bė­ji­me tri­bū­no­je. Tai rei­kia da­ry­ti de­šimt kar­tų in­ten­sy­viau. Ta­čiau la­bai gąs­di­na tai, kas pa­va­din­ta ver­slo lik­vi­du­mo pa­lai­ky­mu, tai yra tie­sio­gi­nis vals­ty­bės da­ly­va­vi­mas ak­ci­nin­ko tei­sė­mis ver­slo val­dy­me. Tai nė­ra pa­sko­lų, ob­li­ga­ci­jų ar ko­kių nors pa­gal­bos prie­mo­nių su­tei­ki­mas. Su ši­ta sko­la vals­ty­bė ža­da už­si­im­ti tie­sio­giai ver­slu ir apie tai yra ly­di­mie­ji tei­sės ak­tai, kai net kon­tro­liuo­jan­čios ir pri­žiū­rin­čios ins­ti­tu­ci­jos, to­kios kaip Lie­tu­vos ban­kas, ima­si nau­jo vaid­mens, tai yra ver­sli­nin­ko vai­d­mens, ir tai yra pa­vo­jin­ga, nes už mū­sų sko­lin­tus pi­ni­gus vals­ty­bė ža­da in­ves­tuo­ti, o prin­ci­pai, ko­kiais tai da­ro­ma, kol kas nė­ra nei skaid­rūs, nei aiš­kūs, nei to­lia­re­giš­ki. Ir tai gąs­di­na, nes mes 400 mln. eu­rų ža­da­me ati­duo­ti Vy­riau­sy­bei be aiš­kios stra­te­gi­jos, kaip tai bus da­ro­ma.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai už – Sei­mo na­rys P. Gra­žu­lis.

P. GRAŽULIS (MSNG). Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, aš ma­nau, kad ma­to­me dvi kri­zes, jau ne kar­tą kal­bė­jau, 2008 me­tų ir da­bar­ti­nę kri­zę, ku­rią su­kė­lė ko­ro­na­vi­ru­sas, ir kaip skir­tin­gai el­gia­si Lie­tu­va ir da­bar­ti­nė val­dan­čio­ji dau­gu­ma. Iš tik­rų­jų pi­ni­gai ati­duo­da­mi ver­slui, so­cia­liai rem­ti­niems as­me­nims, bet opo­zi­ci­ja vi­sa­da ras prie ko nors pri­si­ka­bin­ti, bet ne­ma­tys nie­ka­da sa­vo klai­dų, pa­da­ry­tų pra­ei­ty­je. Nors ban­kai su­kė­lė kri­zę, bet ban­kams jie ir su­kro­vė tuos mi­li­jar­dus, šim­tus mi­li­jar­dų, at­im­da­mi iš Lie­tu­vos žmo­nių, pen­si­nin­kų, dar­buo­to­jų, at­im­da­mi tur­tą, įmo­nes, bu­tus, na­mus – taip kro­vė mi­li­jar­dus ban­kams. Jie čia net ne­už­si­me­na apie sa­vo pa­da­ry­tą mil­ži­niš­ką ža­lą Lie­tu­vos vals­ty­bei, jos eko­no­mi­kai, to­dėl opo­zi­ci­jos at­sto­vai kon­ser­va­to­riai ir li­be­ra­lai tik­rai tu­rė­tų pa­ty­lė­ti ir pa­si­mo­ky­ti, jei­gu at­ei­ty­je bus kri­zė, kaip kri­zės są­ly­go­mis rei­kia elg­tis: duo­ti tiems, kas ma­žiau­siai tu­ri.

Aš tik­rai re­miu ši­tą įsta­ty­mą ir ma­nau, kad ta pa­sko­la at­gai­vins ver­slą ir ver­slas ne ­sto­vės de­šim­tis me­tų, o grei­tai pra­dės vys­ty­tis. Ma­nau, tik­rai bus di­de­lis šuo­lis eko­no­mi­kai.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai baig­ti. Bal­suo­ja­me dėl Vals­ty­bės sko­los įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-4801 pri­ėmi­mo.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Už­si­re­gist­ra­vo 116 Sei­mo na­rių, bal­sa­vo 115: už – 98, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 17 Sei­mo na­rių. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-4801) pri­im­tas. (Gon­gas)

A. Ne­kro­šius – re­pli­ka po bal­sa­vi­mo.

A. NEKROŠIUS (LVŽSF). Aš iš es­mės dėl ve­di­mo tvar­kos, nes no­rė­čiau tie­siog aiš­ku­mo. Ko­dėl vis dėl­to bu­vo iš­brauk­tas šis klau­si­mas iš dar­bo­tvarkės? Ko­dėl vy­ko bal­sa­vi­mas jau pa­tvir­ti­nus dar­bo­tvarkę? Ko­kio Sei­mo sta­tu­to punk­tu va­do­vau­jan­tis tai bu­vo pa­da­ry­ta?

PIRMININKAS. Jūs bal­sa­vo­te taip pat, kaip ir vi­si ki­ti Sei­mo na­riai, už tai, kad bū­tų grįž­ta­ma prie dar­bo­tvarkės. Ir jūs bal­suo­da­mi pa­tvir­ti­no­te, kad bu­vo klai­da. Bu­vo kal­ba­ma apie vie­ną ko­mi­te­tą ir šią dis­ku­si­ją nu­trau­kiu, nes Sei­mas pa­tvir­ti­no ki­tą dar­bo­tvarkę. Ačiū.

 

10.30 val.

2020 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų fi­nan­si­nių ro­dik­lių patvirtini­mo įsta­ty­mo Nr. XIII-2694 9 ir 13 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4802(2) (pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės 1-3.2 klau­si­mas – 2020 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų fi­nan­si­nių ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­mo 9 ir 13 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4802. Pri­ėmi­mas. Pa­siū­ly­mų nė­ra. Pri­ėmi­mo sta­di­ja. Pri­ima­me pa­straips­niui. 1 straips­niui ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­ta­ria­me. Ir 2 straips­niui taip pat ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu. Pa­siū­ly­mų nė­ra, pri­ta­ria­me.

Mo­ty­vai dėl vi­so. Mo­ty­vai už – Sei­mo na­rys K. Gla­vec­kas. Kęs­tu­ti Gla­vec­kai, jums įjun­g­tas mik­ro­fo­nas.

K. GLAVECKAS (LSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, šis vals­ty­bės ir fi­nan­sų… biu­dže­to fi­nan­si­nių ro­dik­lių ko­rek­ci­jos, kai pa­di­di­na­mas gry­no­jo sko­li­ni­mo­si li­mi­tas, pri­ėmi­mas iš tik­ro yra prieš tai bu­vu­sio klau­si­mo tę­si­nys, ir aš ma­nau, kad rei­kė­tų jį net pa­lai­ky­ti, re­mian­tis tuo, kad, vie­naip ar ki­taip, ga­li­my­bė pa­si­sko­lin­ti ir šiais me­tais, ir ki­tais me­tais di­des­nius pi­ni­gus ir pa­ly­gin­ti la­bai ge­ro­mis są­ly­go­mis iš tik­ro duo­da ga­li­my­bę spręs­ti tuos klau­si­mus, ku­rie rei­ka­lin­gi. Vi­sų pir­ma, dar kar­tą pa­kar­to­siu, tai in­ves­ti­ci­jų ska­ti­ni­mas, o ne pra­val­gy­mas. Ant­ras da­ly­kas, tai sta­bi­lios fi­nan­si­nės sis­te­mos ir eko­no­mi­kos au­gi­mo, įskai­tant ne­dar­bo ma­ži­ni­mą, pa­lai­ky­mas. Ačiū.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai prieš – Sei­mo na­rė I. Ši­mo­ny­tė.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). La­bai ačiū, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke. At­ro­do, čia toks tech­ni­nis pa­kei­ti­mas, bet vis dėl­to ver­ta pri­si­min­ti ke­le­tą es­mi­nių da­ly­kų.

Vie­nas kal­bė­to­jas čia daug kal­bė­jo apie opo­zi­ci­jos tei­sę ką nors iš vi­so kal­bė­ti, ban­dy­da­mas pa­ly­gin­ti ža­lią su kvad­ra­ti­niu. Aš tik no­riu pri­min­ti, kad anų val­džių spren­di­mų re­zul­ta­tas bu­vo eu­ras, jis lei­džia da­bar­ti­nei val­džiai san­ty­ki­nai kom­for­tiš­kai jaus­tis ir ne­vyk­dy­ti pro­cik­li­nės po­li­ti­kos. Tiek ir yra tų nuo­pel­nų čia.

Bet bai­gia­si tre­čias mė­nuo be biu­dže­to pa­tiks­li­ni­mo. Sko­li­ni­mo­si li­mi­tas bu­vo pa­di­din­tas, tas bu­vo na­tū­ra­lu, nes iš­lai­dos ne­bu­vo ma­ži­na­mos ir vien joms dėl pa­ra­mų ne­su­rin­ki­mo rei­kė­jo ge­ro­kai dau­giau sko­lin­tų lė­šų. Tą su­pran­ta bet kas, kas mo­ka skai­čiuo­ti. Tad na­tū­ra­lu, kad tą spren­di­mą opo­zi­ci­ja taip pat pa­lai­kė. Bet bū­tent aš tą pa­čią die­ną fi­nan­sų mi­nist­ro klau­siau, ka­da bus pa­teik­tas ir es­mi­nis biu­dže­to pa­kei­ti­mas. Mi­nist­ras tuo me­tu tos bū­ti­ny­bės ne­at­me­tė, nes nie­kas tur­būt jo dar ne­bu­vo pa­mo­kęs taip itin kū­ry­biš­kai žiū­rė­ti į biu­dže­to iš­lai­das, kaip jis žiū­ri da­bar.

Eks­tre­ma­liosios si­tu­a­ci­jos val­dy­mo iš­lai­dos yra api­brėž­tos Ci­vi­li­nės sau­gos įsta­ty­me, bet eko­no­mi­kos pa­lai­ky­mas yra dau­giau nei kon­kre­čios eks­tre­ma­liosios si­tu­a­ci­jos su­val­dy­mas. Ar ne­tu­rė­tų tau­tos at­sto­vy­bė spręs­ti, ko­kio­mis prie­mo­nė­mis ge­riau­siai eko­no­mi­kai pa­dė­ti, kiek teks pa­ja­mų da­liai, kiek teks iš­lai­dų da­liai ir ko­kioms iš­lai­doms skir­si­me pa­pil­do­mai. Tu­rė­tų. Man vi­siš­kai aiš­ku, kad nie­kas jū­sų ne­įti­kin­tų elg­tis prie­šin­gai, nei jūs da­bar el­gia­tės, bet vis dėl­to mes ga­lė­tu­me bent pa­si­gin­čy­ti. Ir spren­di­mai at­ro­dy­tų la­biau pa­aiš­kin­ti ir la­biau su­pran­ta­mi. Da­bar gi jų svars­ty­mas be kon­teks­to yra tie­siog šau­dy­mas ak­lo­mis.

Ka­dai­se Vy­riau­sy­bė tu­rė­jo 100 mln. li­tų ir jų skirs­ty­mas ne­bu­vo ge­riau­sias pa­vyz­dys. Da­bar su­si­kū­rė sau 5 mlrd. re­zer­vą. Tad kol biu­dže­to pa­tiks­li­ni­mas ne­bus pa­teik­tas Sei­mui, ne­ga­liu pri­tar­ti jo­kiems pa­vie­niams siū­ly­mams ir jo­kiems šau­dy­mams ne­ma­to­mis. Ne­ga­liu pri­tar­ti jū­sų po­žiū­riui, to­dėl bal­suo­siu prieš. Ačiū.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti, bal­suo­ja­me. Bal­suo­ja­me dėl 2020 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų fi­nan­si­nių ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­mo 9 ir 13 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-4802 pri­ėmi­mo.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Už­si­re­gist­ra­vo 121, bal­sa­vo 120 Sei­mo na­rys: už – 84, prieš – 12, su­si­lai­kė 24 Sei­mo na­riai. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-4802(2) pri­im­tas.

Per aka­de­mi­nę per­trau­kė­lę siū­lau pa­svei­kin­ti A. Pa­lio­nį su jo ma­žu ju­bi­lie­ju­mi. (Plo­ji­mai)

 

10.36 val.

Na­cio­na­li­nių plėt­ros įstai­gų įsta­ty­mo Nr. XIII-1257 pa­pil­dy­mo 111 straips­niu įstatymo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4803(2) (pri­ėmi­mas)

 

Tę­sia­me po­sė­dį. Dar­bo­tvarkės 1-3.3 klau­si­mas – Na­cio­na­li­nių plėt­ros įstai­gų įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 111 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4803(2). Pri­ėmi­mas. Taip pat yra pa­siū­ly­mas pri­ėmi­mo sta­di­jo­je. Kvie­čiu V. Ąžuo­lą į tri­bū­ną. Pri­im­si­me pa­straips­niui. Yra vie­nas straips­nis, bet dėl jo yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas. Pra­šau ko­mi­te­to ko­men­ta­ro.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Ko­mi­te­tas svars­tė Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mą, jam pri­ta­rė. Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ir ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu to­kios re­dak­ci­jos vi­sam 1 straips­niui? Pri­ta­ria­me.

Mo­ty­vai dėl vi­so. P. Gra­žu­lis – mo­ty­vai už. P. Gra­žu­lio nė­ra. Mo­ty­vai prieš – S. Gent­vi­las.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, siū­lau at­kreip­ti dė­me­sį į ši­tą vir­smo taš­ką Lie­tu­vos vals­ty­bė­je. Šiuo įsta­ty­mu Lie­tu­vos ban­kui su­tei­kia­ma tei­sė da­ly­vau­ti kaip stei­gia­ma­jam na­riui įmo­nės veik­lo­je, tai yra ko­man­di­ti­nė­je ben­dro­vė­je. Lie­tu­vos cen­tri­nis ban­kas vie­toj sa­vo tie­sio­gi­nių prie­žiū­ros funk­ci­jų pra­dės už­si­im­ti ver­slu. Tai yra, ma­no įsi­vaiz­da­vi­mu ir vi­sų li­be­ra­lų įsi­vaiz­da­vi­mu, pras­ta ten­den­ci­ja, nes ban­ko, cen­tri­nių ban­kų pa­grin­di­nė už­duo­tis yra prie­žiū­ra ir mo­ne­ta­ri­nė po­li­ti­ka, o ne už­si­ė­mi­mas ver­slu. Šiuo va­di­na­muo­ju pa­gal­bos ver­slui fon­do įkū­ri­mu Vy­riau­sy­bė gau­na 500 mln. eu­rų tam, kad su­pir­ki­nė­tų ob­li­ga­ci­jas, kas yra la­bai nau­din­gas in­stru­men­tas pa­si­nau­do­jant eu­ro zo­nos pri­va­lu­mais sko­lin­tis iš Eu­ro­pos Cen­tri­nio Ban­ko, pi­gio­mis pa­lū­ka­no­mis pri­trauk­ti pa­pil­do­mų pi­ni­gų, ta­čiau pa­pil­do­mai bus in­ves­tuo­ja­ma į įmo­nių ak­ci­jas ir čia vi­siš­kai ne­aiš­ku, kuo ši­ta vals­ty­bė už­si­ims, kuo už­si­ims cen­tri­nis ban­kas. Tu­rint ome­ny ir ma­tant, ko­kius jau val­dy­bos at­ran­kos kri­te­ri­jus yra pa­skel­bu­si Eko­no­mi­kos mi­nis­te­ri­ja, ma­ty­ti, kad vals­ty­bės tar­nau­to­jai užims do­mi­nuo­jan­čią po­zi­ci­ją, tai yra 50 % ši­tos įmo­nės val­dy­bos na­rių. Į ko­kias įmo­nes ji in­ves­tuos, ir­gi ne­ži­nia. Ar tai bus vie­nai ar ki­tai po­li­ti­nei par­ti­jai ar­ti­mos įmo­nės? Ko­kiais prin­ci­pais ši­tos vals­ty­bi­nio ka­pi­ta­lo įmo­nės kon­ku­ruos su pri­va­čio­mis įmo­nė­mis? Ka­da bus par­duo­da­mos šių įmo­nių ak­ci­jos? Tai ir­gi nė­ra aiš­ku. Ko­kius nuos­to­lius ar pel­ną at­neš Lie­tu­vos mo­kes­čių mo­kė­to­jams? Ši­tų at­sa­ky­mų mes ne­tu­ri­me. Taip, toks pa­gal­bos fon­das tu­ri eg­zis­tuo­ti, bet tik kaip sko­los fon­das, bet ne ak­ty­vus in­ves­ti­ci­nis fon­das vals­ty­bės var­du su vals­ty­bės tar­nau­to­jais, ku­rie apie ver­slą ne vi­sa­da ge­riau­siai iš­ma­no. To­dėl aš griež­tai pa­si­sa­kau ir kvie­čiu vi­sus li­be­ra­lų var­du pa­si­sa­ky­ti prieš tai, kad cen­tri­nis ban­kas pra­dė­tų už­si­im­ti ver­slu.

PIRMININKAS. Lai­kas.

S. GENTVILAS (LSF). Tai yra prie­žiū­ros or­ga­ni­za­ci­ja.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai už – V. Ąžuo­las.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). La­bai gai­la klau­san­tis ko­le­gos, kad jis ne­įsi­gi­li­no į šio fon­do veik­lą, kam jis yra ku­ria­mas ir kam jis rei­ka­lin­gas. Pa­grin­di­nis tiks­las yra su da­bar­ti­ne COVID-19 si­tu­a­ci­ja su­si­dū­ru­sioms įmo­nėms, ku­rios pa­ti­ria tik­rai di­de­lių sun­ku­mų, ku­rioms jau iš­ki­lo iš­li­ki­mo klau­si­mas, vals­ty­bės tiks­las tu­rė­tų bū­ti pa­dė­ti įmo­nėms iš­lik­ti šiuo lai­ko­tar­piu ir tęs­ti to­liau veik­lą. O ko­kia for­ma, ar tai bus pa­sko­lin­ta joms, ar bus per­ka­mos ak­ci­jos, ar ki­ta for­ma, bet vi­sa­da bus su­da­ry­ta ga­li­my­bė toms įmo­nėms iš­si­pirk­ti at­gal ar tai ak­ci­jas, ar pa­sko­las. Šis fon­das veiks iki 2021 me­tų pa­bai­gos.

Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja tą pa­tį sa­ko vals­ty­bėms, kad iki 2021 me­tų pa­bai­gos vals­ty­bės tu­ri rū­pin­tis įmo­nė­mis, ku­rios pa­ti­ria sun­ku­mų, ir pa­dė­ti joms iš­gy­ven­ti tą lai­ko­tar­pį. Pa­vyz­dys. Jei­gu šiuo me­tu stai­ga kri­to di­de­lės įmo­nės par­da­vi­mai ir ji ne­tu­ri ga­li­my­bių net­gi su­si­mo­kė­ti sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mų, ar tai bū­tų pa­sko­los, vi­sa ki­ta, tai ar vals­ty­bės tiks­las, kad ji ban­kru­tuo­tų ir bū­tų la­bai daug be­dar­bių?

Aš siū­lau pa­lai­ky­ti šio fon­do kū­ri­mą. Į mus kaip pa­vyz­dį jau žiū­ri ki­tos ša­lys, pa­na­šų fon­dą kurs taip pat ir ki­tos ša­lys, tas pa­vyz­dys tik­rai yra ge­ras. Tuo la­biau kad į jo val­dy­mą įtrau­kia­ma tiek pri­va­tus ver­slas, tiek vals­ty­bė, tiek Lie­tu­vos ban­kas. Vals­ty­bė ga­ran­tuo­ja, 100 mln. pir­mi­nį įna­šą duo­da šiam fon­dui ir už 400 mln. duo­da ga­ran­ti­ją. Ki­ta šio fon­do da­lis – 500 mln. yra pri­va­čios įneš­tos lė­šos. Va­di­na­si, pri­va­tus ver­slas taip pat pri­si­ims da­lį šio fon­do ri­zi­kos ir tik­rai ne­bus no­ro, kad jis veik­tų ne­tin­ka­mai. Pra­šau pa­lai­ky­ti.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai prieš – K. Gla­vec­kas.

K. GLAVECKAS (LSF). Ko­le­gos, aš no­riu kai ką pa­tiks­lin­ti. Vi­sų pir­ma po Dž. M. Kein­so mir­ties ir prak­tiš­kai jam dar gy­vam esant ši­tas in­stru­men­tas jau ta­da bu­vo nau­do­ja­mas, di­džio­sios dep­re­si­jos me­tais. Ir fak­tiš­kai da­bar­ti­niu me­tu, ką kal­bė­jo ir V. Ąžuo­las, tas sko­li­ni­mo­si in­stru­men­tas, ar­ba vals­ty­bė, ki­taip sa­kant, iš­per­ka blo­gas pa­sko­las, ar­ba iž­das blo­gas pa­sko­las, ar­ba dar ko­kia nors vals­ty­bi­nė ins­ti­tu­ci­ja iš­per­ka blo­gas pa­sko­las ar­ba blo­gus kre­di­tus sie­kiant tiks­lo, kad bū­tų pa­lai­ky­tas tų kom­pa­ni­jų lik­vi­du­mas. Čia tas in­stru­men­tas tik­rai ne­ke­lia abe­jo­nių. Aš ma­nau, kad vis­kas yra ge­rai.

Pro­ble­ma yra ki­ta – ko­kiais kri­te­ri­jais re­mian­tis ar­ba kur tie su­for­mu­luo­ti kri­te­ri­jai, kam kon­kre­čiai bus skir­tas tos pa­sko­los iš­pir­ki­mas ar­ba blo­gų kre­di­tų iš­pir­ki­mas, ar­ba lai­ki­nas iš­pir­ki­mas ar il­ges­nis? Dėl ši­to aiš­ku­mo nė­ra. Tam tik­ra pras­me ši­ta pa­tai­sa, ši­tas įsta­ty­mas tu­ri to­kią sil­pną vie­tą, ku­ri nė­ra at­sa­ky­ta. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Dau­giau mo­ty­vuo­jan­čių Sei­mo na­rių nė­ra. Bal­suo­ja­me.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Už­si­re­gist­ra­vo 114, bal­sa­vo 109 Sei­mo na­riai: už – 89, prieš – 5, su­si­lai­kė 15 Sei­mo na­rių. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-4803) pri­im­tas. (Gon­gas)

Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo – S. Gent­vi­las.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, at­krei­piu dė­me­sį, kad Lie­tu­vo­je pa­ža­dė­ta ver­slo pa­ra­ma pa­sie­kė vos 9 % sa­vo pa­ža­dė­to dy­džio per „In­ve­gą“. Užuot iš tik­rų­jų už­tik­ri­nu­si lik­vi­du­mą įmo­nių, ku­rios šian­dien yra kri­ti­nė­je si­tu­a­ci­jo­je, vals­ty­bė ku­ria me­cha­niz­mus, ku­rie pe­rims įmo­nes, ku­rios stag­nuo­ja dėl pa­čios vals­ty­bės kal­tės. Mes, Li­be­ra­lų są­jū­dis, krei­pia­mės į Jo Eks­ce­len­ci­ją Pre­zi­den­tą ir pra­šo­me ve­tuo­ti ši­tą įsta­ty­mą, nes tai iš tik­rų­jų yra cen­tri­nio ban­ko tie­sio­gi­nis da­ly­va­vi­mas ver­sle ir tai ne­ga­li bū­ti pa­tei­si­na­ma ši­to­je si­tu­a­ci­jo­je.

PIRMININKAS. Ar, Kęs­tu­ti Ma­žei­ka, lau­kia­te re­pli­kos po bal­sa­vi­mo? Ne­lau­kia­te. Dė­ko­ju.

 

10.44 val.

Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so 145 ir 668 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4854(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-4.1 klau­si­mas – Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so 145 ir 668 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4854. Pri­ėmi­mas. Pa­siū­ly­mų pri­ėmi­mo sta­di­jo­je nė­ra gau­ta. Yra du straips­niai.

Pri­ima­me pa­straips­niui. 1 straips­niui ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­ta­ria­me. 2 strai­ps­niui taip pat ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­ta­ria­me.

Dėl mo­ty­vų dėl vi­so Sei­mo na­riai ne­už­si­ra­šė. Bal­suo­ja­me.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Už­si­re­gist­ra­vo 104 Sei­mo na­riai, bal­sa­vo 103: už – 100, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 3 Sei­mo na­riai. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-4854(2) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

10.45 val.

Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so 570, 629, 631, 663, 668, 688, 689, 736, 739, 746 ir 749 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIII-1460 12 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4855(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-4.2 klau­si­mas – Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so tam tik­rų straips­nių pa­kei­ti­mo, įsta­ty­mo 12 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4855. Pri­ėmi­mas. (Bal­sai sa­lė­je) Yra vie­nas straips­nis. Pa­siū­ly­mų nė­ra. Tik ką gau­tas T. To­mi­li­no pa­siū­ly­mas, bet jis yra vė­lo­kai re­gist­ruo­tas, to­dėl pri­im­da­mi pa­straips­niui pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu 1 straips­niui? Pri­ta­ria­me. Dėl mo­ty­vų dėl vi­so Sei­mo na­riai ne­už­si­ra­šė. Bal­suo­ja­me.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 104 Sei­mo na­riai: už – 97, prieš – 1, su­si­lai­kė 6 Sei­mo na­riai. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-4855(2) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

10.46 val.

Kon­ku­ren­ci­jos įsta­ty­mo Nr. VIII-1099 1, 3, 11, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 381, 40, 45, 53, 55, 57 straips­nių, prie­do pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo papil­dy­mo 391 straips­niu, VIII sky­riu­mi įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4815(2) (svarstymas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-5 klau­si­mas – Kon­ku­ren­ci­jos įsta­ty­mo straips­nių, prie­do pa­kei­ti­mo ir įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 391 straips­niu, VIII sky­riu­mi įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4815. Svars­ty­mas. Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to iš­va­dą pa­skelbs Sei­mo na­rė R. Mi­liū­tė. Pra­šom.

R. MILIŪTĖ (LVŽSF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke. Svei­ki, ger­bia­mi ko­le­gos. Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas, kaip pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas, svars­tė pa­skelb­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą ir ben­dru su­ta­ri­mu pri­ta­rė ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­doms.

PIRMININKAS. Ačiū. Kvie­čiu dis­ku­tuo­ti Sei­mo na­rį K. Gla­vec­ką. Kęs­tu­ti Gla­vec­kai! At­si­sa­ko­te. Ačiū.

Pa­siū­ly­mų nė­ra. Mo­ty­vai po svars­ty­mo. Dėl mo­ty­vų taip pat Sei­mo na­riai ne­už­si­ra­šė. Ko­le­gos, ga­li­me pri­tar­ti po svars­ty­mo šiam pro­jek­tui ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­ta­ria­me.

 

10.48 val.

Ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo Nr. IX-884 2, 6, 8, 131, 21, 22, 23, 24, 28 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 281 ir 282 straips­niais įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4826(2) (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-6 klau­si­mas – Ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo straips­nių pa­kei­ti­mo ir įsta­ty­mo papil­dy­mo 281 ir 282 straips­niais įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4826. Svars­ty­mas. Pra­ne­šė­jas V. Po­de­rys pa­skelbs Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to iš­va­dą.

V. PODERYS (MSNG). Dė­ko­ju, Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas pri­ta­rė ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-4826(2) ir ko­mi­te­to iš­va­doms. Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Dis­ku­tuo­ti Sei­mo na­riai ne­už­si­ra­šė. Mo­ty­vai. Mo­ty­vai už – Sei­mo na­rys P. Sau­dar­gas. Pau­liau Sau­dar­gai, ar kal­bė­si­te te­le­fo­nu, ar kal­bė­si­te per mik­ro­fo­ną? K. Ma­siu­lis – mo­ty­vai už.

K. MASIULIS (TS-LKDF). At­si­sa­kau.

PIRMININKAS. At­si­sa­ko. (Bal­sai sa­lė­je) Ger­bia­mi ko­le­gos, ne­bu­vo mo­ty­vuo­jan­čių prieš, ga­li­me pri­tar­ti po svars­ty­mo ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. Dė­ko­ju.

 

10.49 val.

Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo Nr. VIII-1316 3, 9, 16, 18, 19, 32, 33, 34, 48, 53, 54 straips­nių, 2 prie­do pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 331 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4521(2) (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-7 klau­si­mas – Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo straips­nių, 2 prie­do pa­kei­ti­mo ir įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 331 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4521. Svars­ty­mas. Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to iš­va­dą pa­skelbs Sei­mo na­rė G. Bu­ro­kie­nė.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Ko­mi­te­tas pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Dis­ku­tuo­ti Sei­mo na­riai ne­už­si­ra­šė. Dė­ko­ju pra­ne­šė­jai.

Mo­ty­vai. Dėl mo­ty­vų Sei­mo na­riai taip pat ne­už­si­ra­šė. Nė­ra prieš­ta­rau­jan­čių, nė­ra nei­gia­mų nuo­mo­nių. Siū­lau pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu po svars­ty­mo šiam pro­jek­tui. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. Dė­ko­ju.

 

10.50 val.

Mo­kes­čio už ap­lin­kos ter­ši­mą įsta­ty­mo Nr. VIII-1183 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4033(2) (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-8.1 klau­si­mas – Mo­kes­čio už ap­lin­kos ter­ši­mą įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4033. Svars­ty­mas. Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to iš­va­dą pa­skelbs Sei­mo na­rys A. Skar­džius.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke, ger­bia­mi ko­le­gos, bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to: už – 6, prieš nė­ra, su­si­lai­kiu­sių nė­ra.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Kvie­čiu A. Sa­la­ma­ki­ną pa­skelb­ti Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to iš­va­dą.

A. SALAMAKINAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke. Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas, kaip pa­pil­do­mas ko­mi­te­tas, svars­tė įsta­ty­mo pro­jek­tą. At­si­žvel­gė į žem­dir­bių sa­vi­val­dos or­ga­ni­za­ci­jas, so­cia­li­nių part­ne­rių siū­ly­mus ir bal­sa­vo dėl pro­jek­to. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 6, prieš nė­ra, su­si­lai­kiu­sių nė­ra. Siū­lo at­mes­ti pro­jek­tą. At­mes­ti to­dėl, kad ke­lia­mi mo­kes­čiai už ap­lin­kos ter­ši­mą, tai ne­spręs pro­ble­mos, to­dėl ko­mi­te­tas ben­dru su­ta­ri­mu siū­lo ne­pri­tar­ti pro­jek­tui.

PIRMININKAS. V. Rin­ke­vi­čius pa­skelbs Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to iš­va­dą.

V. RINKEVIČIUS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ko­mi­te­tas ap­svars­tė šį įsta­ty­mo pro­jek­tą ir pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu. Pa­siū­lė jį pa­to­bu­lin­ti, at­si­žvel­giant į Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas ir taip pat mū­sų ko­mi­te­to pa­sta­bas.

PIRMININKAS. Ačiū. Dis­ku­tuo­ti kvie­čiu Sei­mo na­rį S. Gent­vi­lą.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ger­bia­mi Lie­tu­vos gy­ven­to­jai, šis įsta­ty­mo pro­jek­tas svars­to­mas ke­le­to pa­sau­li­nių ir Lie­tu­vos įvy­kių švie­so­je. Vi­sų pir­ma Eu­ro­pos ža­lio­jo kur­so fo­ne ir Lie­tu­vo­je su­da­ry­tos eko­no­mi­kos ska­ti­ni­mo pro­gra­mos, at­si­ga­vi­mo po ko­ro­na­vi­ru­so pla­no švie­so­je. Tiek Eu­ro­pa, tiek Lie­tu­va ap­si­spren­dė, kad nau­jos dar­bo vie­tos, ku­rios bus ku­ria­mos po ko­ro­na­vi­ru­so ar­ba ar­ti­miau­sią de­šimt­me­tį, bū­tent bus pa­čio­je Eu­ro­po­je su­si­ju­sios su gam­tą tau­so­jan­čio­mis tech­no­lo­gi­jo­mis ir in­dust­ri­jo­mis. Už di­de­lių žo­džių tu­ri bū­ti ir kon­kre­tūs veiks­mai.

Aš la­bai ska­tin­čiau ne­si­klau­sy­ti Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to ir ne­at­mes­ti šio pro­jek­to, o kaip tik pri­tar­ti ir ei­ti pir­myn, nes tai yra Vy­riau­sy­bės teik­tas pro­jek­tas, ku­riuo su­da­ro­mos są­ly­gos iš tik­rų­jų rink­tis dau­ge­ly­je in­dust­ri­jų šva­res­nes, la­biau gam­tą tau­so­jan­čias tech­no­lo­gi­jas. Pro­jek­tas yra pla­tus, kei­čian­tis la­bai di­de­lę da­lį ap­mo­kes­ti­na­mų ta­ri­fų. Mo­kes­tis už ap­lin­kos ter­ši­mą tu­rė­tų bū­ti per­va­din­tas, kaip ger­bia­ma V. Ving­rie­nė tei­sin­gai pa­siū­lė, – eko­no­mi­nė sank­ci­ja už per di­de­lį ter­ši­mą. Tai ne­tu­rė­tų tie­sio­giai bū­ti sie­ja­ma su mo­kes­čiu ar mo­kes­čių di­di­ni­mu, bet čia yra klau­si­mas, kiek stip­riai bau­si­me tuos, ku­rie vir­ši­ja nor­ma­lias ri­bas.

Šis pro­jek­tas lie­čia tiek van­den­tie­kį, van­den­va­lą, tiek ener­ge­ti­ką, tiek at­lie­kų tvar­ky­mą, tiek 2 tūkst. 800 Lie­tu­vos įmo­nių, ku­rios tu­ri tar­šos lei­di­mus ar­ba TIPKʼus. Šis pro­jek­tas taip pat lie­čia ir že­mės ūkį. Tai ir­gi yra vie­nas iš di­des­nių pa­vo­jų Lie­tu­vos gam­tai, jei­gu tai yra ne­su­ba­lan­suo­tas ar­ba ne­eko­lo­giš­kas že­mės ūkis.

No­rė­čiau pa­lies­ti tur­būt ker­ti­nę dis­ku­si­ją su­kel­sian­tį at­lie­kų tvar­ky­mą. Čia yra be­ga­lė ne­su­tvar­ky­tų pro­ble­mų. Šis pro­jek­tas spren­džia da­lį jų. Vi­sų pir­ma yra pa­kuo­tės at­lie­kos, ku­rių su­si­da­ro tik­rai daug mo­der­nio­je vals­ty­bė­je. Ma­no tė­vai, se­ne­liai į tur­gų ei­da­vo ir žu­vį pirk­da­mi pa­kuo­da­vo ją į svies­ti­nį po­pie­rių. Šiais lai­kais kiek­vie­nas pro­duk­tas yra at­si­ve­ža­mas ir yra il­go var­to­ji­mo to­dėl, kad jis yra įpa­kuo­tas į pa­kuo­tę. Pa­kuo­čių dau­gė­ja, ta­čiau su­si­tvar­ky­mas su jo­mis yra mū­sų at­vi­ra me­la­gys­tė Eu­ro­po­je, nes mes vis dar skel­bia­me Eu­ro­pai, kad per­dir­ba­me di­džiau­sią pro­cen­tą plas­ti­ko, nors re­a­liai pa­si­žiū­rė­jus, kiek įmo­nių tu­ri­me Lie­tu­vo­je, tai jos ga­li per­dirb­ti tik 1–2 % Lie­tu­vo­je su­si­da­ran­čio plas­ti­ko. Mes sa­ve ap­gau­di­nė­ja­me, kad tvar­ko­me kai ku­rias at­lie­kų rū­šis. Plas­ti­kas vie­nas jų.

Eu­ro­pai pa­skel­bus ko­vą prieš plas­ti­ką šis įsta­ty­mo pro­jek­tas su­ke­lia ini­cia­ty­vą tvar­ky­to­jams, or­ga­ni­za­ci­joms tvar­ky­tis ne tik su plas­ti­ku, bet ir stik­lu, ku­rio už­duo­čių ne­vyk­dy­ta per­nai me­tais, ir ry­toj ko­mi­te­te dis­ku­tuo­si­me dėl de­po­zi­to iš­plė­ti­mo. Šis pro­jek­tas taip pat įtrau­kia ir są­var­ty­nus, ku­rie tvar­kant at­lie­kas yra pas­ku­ti­nė al­ter­na­ty­va. Tai žmo­ni­jos evo­liu­ci­jo­je yra pats pras­čiau­sias bū­das tvar­ky­tis su at­lie­ko­mis – tie­siog su­vež­ti į vie­ną vie­tą ir pa­dė­ti. Mes nie­ka­da ne­pra­dė­si­me kal­bė­ti apie per­dir­bi­mą, nau­jų da­ly­kų su­kū­ri­mą mū­sų ap­lin­ko­je. Pri­si­min­ki­me, kad šian­dien tik kas sep­tin­tas, gru­biai ta­riant, pro­duk­tas, tai yra maž­daug 15 % ga­mi­nių, yra pa­ga­min­ta iš kaž­ko, kas bu­vo prieš tai at­lie­ka. Mes dar gy­ve­na­me ne žie­di­nė­je eko­no­mi­ko­je, o li­ni­ji­nė­je eko­no­mi­ko­je – pa­ima­me re­sur­są, pa­ga­mi­na­me, jį iš­me­ta­me ir pa­de­da­me. Jei­gu mes no­ri­me, kad šis ra­tas už­si­suk­tų, ne­be­im­tu­me iš gam­tos re­sur­sų, rei­kia ir mo­kes­ti­nių pa­ska­tų. Ir są­var­ty­nų tar­šos mo­kes­tis yra bū­tent vie­nas iš jų.

Šian­dien Lie­tu­va, tu­rė­da­ma Eu­ro­pos ko­mi­sa­rą, at­sa­kin­gą už ap­lin­ko­sau­gą, tu­ri ma­žiau­sią Eu­ro­pos Są­jun­go­je są­var­ty­nų tar­šos mo­kes­tį. Ir aš siū­lau ne­si­bai­min­ti, kai bus pa­siū­ly­mas at­mes­ti ger­bia­mo ap­lin­kos mi­nist­ro pa­siū­ly­mą ma­žin­ti šį mo­kes­tį. Aš siū­lau ne­pri­tar­ti mi­nist­ro pa­siū­ly­mui dėl vie­nos pa­pras­tos prie­žas­ties. Klai­pė­dos re­gio­nas, ku­ria­me yra at­lie­kų de­gi­ni­mo jė­gai­nė jau sep­ty­ne­tą me­tų, tu­ri vos 7–8 % at­lie­kų, ku­rios ga­lu­ti­nai at­si­du­ria są­var­ty­ne. Mes kal­ba­me tik­tai apie 7–8 % at­lie­kų, ku­rios bus ap­mo­kes­ti­na­mos vis di­dė­jan­čiu ir di­des­niu at­lie­kų ta­ri­fu. O ki­tas at­lie­kas iki tol mes tvar­ky­si­me pa­žan­ges­niais bū­dais. To­dėl re­gio­nai, tokie kaip Vil­niaus, Kau­no, ar vi­sa ki­ta Lie­tu­va, ku­ri jau yra su­kū­ru­si at­lie­kų tvar­ky­mo sis­te­mą, tu­ri de­šimt me­cha­ni­nio bio­lo­gi­nio ap­do­ro­ji­mo įren­gi­mų… Šie­met jau tu­rė­si­me ir tre­či­ą­ją pa­leis­tą de­gi­ni­mo jė­gai­nę. Tu­ri­me pa­sa­ky­ti, kad at­lie­kų tvar­ky­mo sis­te­ma su­kur­ta. Da­bar lai­kas stip­riai pri­verž­ti są­var­ty­nus, kad mes pa­ga­liau pra­dė­tu­me ne at­lie­kų kul­tū­rą, kai pa­de­da­me at­lie­kas, bet pa­ga­liau pra­dė­tu­me jų per­dir­bi­mą.

To­dėl aš la­bai kvie­čiu žiū­rė­ti į šį pro­jek­tą su pa­žan­gia ini­cia­ty­va ir klau­si­mas yra, kaip to­liau su­rink­ti pi­ni­gai, už ku­riuos mo­kės ter­šė­jai, bus pa­nau­do­ti ska­ti­ni­mui? Čia yra di­dy­sis klau­si­mas. Pi­ni­gų bus tik­rai su­rink­ta. Tik­rai Lie­tu­vo­je yra tar­šių įmo­nių, ku­rioms rei­kia re­or­ga­ni­zuo­tis, ir šie pi­ni­gai, ku­rie yra su­ren­ka­mi, tu­ri grįž­ti į in­dust­ri­ją, ska­ti­nant ir re­miant per­si­tvar­ky­mą. Ta­čiau jei­gu jie ir to­liau bus pa­nau­do­ja­mi ne pa­gal tiks­lą, mes tu­rė­si­me eko­no­mi­ką, ku­ri yra bran­gi ir ne­kon­ku­ren­cin­ga, ir ne­tu­rė­si­me įmo­nių, ku­rios ga­lės su­si­tvar­ky­ti, gau­da­mos sub­si­di­jos, nes ža­lia­sis kur­sas, tva­rios tech­no­lo­gi­jos yra vi­sa­da bran­ges­nės ir su­si­ju­sios su vals­ty­bi­nė­mis sub­si­di­jo­mis. To­dėl kvie­čiu pri­tar­ti ir svei­ki­nu Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ją ir Vy­riau­sy­bę pa­tei­kus šį ge­rą pro­jek­tą.

PIRMININKAS. Kvie­čiu dis­ku­tuo­ti Sei­mo na­rę V. Ving­rie­nę.

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, kaip jau mi­nė­jo prieš tai kal­bė­jęs ko­le­ga, šis mo­kes­tis tu­rė­tų va­din­tis iš prin­ci­po eko­no­mi­nių sank­ci­jų už per­tek­li­nį ter­ši­mą ar ne­tvar­ky­mą mo­kes­čiu. De­ja, va­di­namas kol kas Mo­kes­čių už ap­lin­kos ter­ši­mą įsta­ty­mu, bet es­mė ne ta, kaip jis va­di­na­mas, o ko­kia iš tik­rų­jų jo pri­tai­ky­mo ga­li­my­bė.

Tai­gi šio įsta­ty­mo, ku­ris tik­rai bu­vo svars­to­mas pa­kan­ka­mai il­gai, tiks­las – pa­di­din­ti eko­no­mi­nes sank­ci­jas už per­tek­li­nę tar­šą, už ne­tvar­ko­mas at­lie­kas, už ne­si­tvar­ky­mą, pa­ska­ti­nan­ti in­ves­tuo­ti į pa­žan­ges­nes tech­no­lo­gi­jas, ma­žiau tar­šias tech­no­lo­gi­jas ir tvar­ky­tis. Na, neap­si­sto­siu prie ki­tų klau­si­mų, bet svar­biau­sia ir iš­ties la­bai ak­cen­tuo­ti­na šian­dien – no­rė­čiau pa­kal­bė­ti apie mo­kes­tį, di­des­nę sank­ci­ją gal­vos skaus­mu ta­pu­siam pa­dan­gų ne­tvar­ky­mo sek­to­riui.

Dis­ku­si­jos dėl šios pro­ble­mos, ma­no ini­cia­ty­va, ke­lia­mos jau tre­jus me­tus, re­gist­ruo­tos pa­tai­sos il­gai ir kan­triai bu­vo ap­ta­ri­nė­tos, dis­ku­tuo­tos, ta­čiau gais­ro Aly­tu­je pa­da­ri­niai aiš­kiai at­sklei­dė ka­tast­ro­fos mas­tą ir bū­ti­ny­bę veiks­mų im­tis ne­del­siant. Tai­gi Sei­me su­reng­to­se kon­fe­ren­ci­jo­se ir dis­ku­si­jo­se vie­nin­gai su­tar­ta, kad tiek pa­dan­gų, tiek ki­tų at­lie­kų su­tvar­ky­mo pro­ble­ma bus iš­spręs­ta tik jų per­dir­bi­mu ir griež­čiau draus­mi­nan­čio­mis sank­ci­jo­mis už ne­tvar­ky­mą.

Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­te pri­tar­ta ma­no siū­ly­mui di­din­ti mo­kes­tį už ap­lin­kos ter­ši­mą, už ne­tvar­ko­mas pa­dan­gas iki 300 eu­rų už to­ną au­to­mo­bi­li­nių ir 600 eu­rų už to­ną didžia­ga­ba­ri­čių, nes iki šiol ga­lio­jan­ti bau­da už ne­tvar­ky­mą sie­kė vos 86 eu­rus, kai jų per­dir­bi­mas kai­nuo­ja 200. Aki­vaiz­du, kad to­kia men­ka bau­da ne­ska­ti­no tvar­ky­mo, o ska­ti­no to­les­nį ter­ši­mą ir at­lie­kų san­dė­lia­vi­mą, iki joms ga­liau­siai ta­pus vie­nos ka­tast­ro­fos – gais­ro pra­ku­ru. Tai­gi, Sei­mui pri­ta­rus šiai pa­tai­sai, ji įsi­ga­lio­tų nuo lie­pos 1 die­nos ir tai bū­tų sva­rus žings­nis, duo­sian­tis pra­džią to­les­niam veiks­min­go pa­dan­gų tvar­ky­mo in­fra­struk­tū­ros kū­ri­mui.

Pra­ėju­sį ant­ra­die­nį po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta ir ma­no su ko­le­ga Si­mo­nu pa­tai­sai šį su­rink­tą mo­kes­tį pa­nau­do­ti pa­dan­gų ­tvar­ky­mui ar­ba in­ves­ti­ci­joms į per­dir­bi­mą ir įvar­di­jant, kas yra per­dirb­ta, su­tvar­ky­ta pa­dan­ga ir ki­tos at­lie­kos. Tai už­kirs ke­lią to­les­niam fik­ty­viam pa­dan­gų tvar­ky­mui ir fik­ty­viam su­tvar­ky­mą įro­dan­čių do­ku­men­tų iš­ra­šy­mui.

Tai­gi pa­tai­sos ini­cia­ty­va bus ženg­ti pir­mie­ji žings­niai ne tik su­tvar­ky­mo, ne tik pro­ble­mos spren­di­mo, bet ir žie­di­nės eko­no­mi­kos ke­ly­je aiš­kiai pa­tvir­ti­nant, kad šis mo­de­lis to­li gra­žu ne fik­ci­ja, nes šian­dien Lie­tu­vo­je tik­rai ne­trūks­ta so­cia­liai at­sa­kin­go ir ino­va­ty­vaus ver­slo pa­vyz­džių. Jis sa­vo veik­la įro­do, kad tu­rint pa­kan­ka­mai no­ro ir am­bi­ci­jos žie­di­nės eko­no­mi­kos prin­ci­pus ga­li­ma efek­ty­viai re­a­li­zuo­ti.

Už­tik­rin­tai pa­si­sa­kau už pa­ra­mą to­kiems pa­žan­giems ver­slams ir bet ko­kias pa­stan­gas at­ver­ti ke­lius ini­cia­ty­voms, pa­tvir­ti­nan­čioms, kad drau­giš­ku­mas ap­lin­kai yra ne naš­ta, o per­spek­ty­vi ga­li­my­bė. Pa­ra­ma en­tu­zias­tin­giems ir kon­ku­ren­cin­giems ver­slams yra ne tik per­spek­ty­vi gai­rė dau­ge­lį eko­no­mi­kos pro­ble­mų spręs­ti, bet ir efek­ty­vi prie­mo­nė ska­tin­ti bei baus­ti pa­žan­ga ne­su­in­te­re­suo­tus, su­sta­ba­rė­ju­sius ver­slus, jau se­niai iš­mo­ku­sius ne­bi­jo­ti pro­to­ko­lais mo­juo­jan­čių ap­lin­ko­sau­gi­nin­kų.

Tai­gi, sie­kiant de­ra­mai pa­si­nau­do­ti šio­mis ga­li­my­bė­mis, bū­ti­na už­kirs­ti ke­lią ne­at­sa­kin­goms, tvar­ky­mo veik­lą imi­tuo­jan­čioms prak­ti­koms, ku­rios šian­dien jau ta­po vy­rau­jan­čia nor­ma. Ne­ga­li­ma to­liau leis­ti so­cia­liai ne­at­sa­kin­goms įmo­nėms aki­plė­šiš­kai įro­di­nė­ti, kad ne­tin­ka­mas su­tvar­ky­mas yra tin­ka­mas.

Ga­liau­siai įsta­ty­mo pro­jek­tu nu­ma­to­mos ir di­des­nės sank­ci­jos už ne­tvar­ko­mas pa­kuo­tes. Tai pa­ska­tins ir­gi ieš­ko­ti nau­jų bū­dų per­dirb­ti. Šiuo tiks­lu taip pat bus ne šio įsta­ty­mo, de­ja, pa­tai­sa, bet bus pa­reng­tos pa­tai­sos nu­ma­tant mo­kes­tį už at­lie­kų de­gi­ni­mą, ypač la­biau sank­cio­nuo­jant už de­gi­ni­mą tų pa­kuo­čių, ku­rios tin­ka­mos kaip ža­lia­va per­dirb­ti. Tai­gi nors ne­di­de­liais žings­ne­liais, ta­čiau pa­leng­va…

PIRMININKAS. Lai­kas.

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). …Lie­tu­vos ap­lin­ko­sau­gos sek­to­rių už­tik­rin­tai krei­pia­me Eu­ro­pos ža­lio­jo kur­so ke­liu. Kvie­čiu pri­tar­ti šiai pa­tai­sai.

PIRMININKAS. Ačiū. Kvie­čiu Sei­mo na­rį A. Skar­džių. Svars­ty­si­me pa­siū­ly­mus. Ger­bia­mi ko­le­gos, pa­siū­ly­mų yra la­bai daug, tur­būt ga­li­me pri­tar­ti, kad pri­ta­rian­čių tam, kad bū­tų svars­to­mi pa­siū­ly­mai, vi­sa­da už­teks. Ben­drai su­si­ta­rė­me. Ačiū.

Da­bar pra­šy­siu pa­teik­ti pa­siū­ly­mą Sei­mo na­rės V. Ving­rie­nės. Pir­ma­sis pa­siū­ly­mas. Įsi­dė­ki­te kor­te­lę. Siū­lo­te pa­keis­ti pa­va­di­ni­mą.

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Čia siū­liau pa­keis­ti pa­va­di­ni­mą per­va­di­nant Mo­kes­čio už ap­lin­kos ter­ši­mą įsta­ty­mą į Eko­no­mi­nių sank­ci­jų už ap­lin­kos ter­ši­mą įsta­ty­mo pa­va­di­ni­mą.

PIRMININKAS. Taip. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ko­mi­te­tas šiam pa­siū­ly­mui ne­pri­ta­rė.

PIRMININKAS. Bal­suo­ja­me. Dėl mo­ty­vų Sei­mo na­riai ne­už­si­ra­šė dėl šio pa­siū­ly­mo, jam ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė.

PIRMININKAS. Taip, taip.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė. (Bal­sai sa­lė­je) Mes da­bar bal­suo­ja­me už pa­siū­ly­mą, tai ko­mi­te­to… (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Bal­suo­ja­me dėl pa­siū­ly­mo. Sei­mo na­rės V. Ving­rie­nės pa­siū­ly­mas bu­vo pa­keis­ti pa­va­di­ni­mą. Už jį bal­sa­vo 8 Sei­mo na­riai, prieš – 23, su­si­lai­kė 54. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

Ki­tas yra Sei­mo na­rio K. Ma­žei­kos pa­siū­ly­mas. Pra­šau pri­sta­ty­ti.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Čia re­dak­ci­nio po­bū­džio.

PIRMININKAS. Ar­tū­rai…

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Kaip ko­le­ga ge­rai pa­mi­nė­jo, tai yra re­dak­ci­nio po­bū­džio pa­siū­ly­mas.

PIRMININKAS. Jam ko­mi­te­tas…

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ko­mi­te­tas pri­ta­rė pa­keis­ti skai­čių vie­toj 8 į 9.

PIRMININKAS. Ir ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti šiam pa­siū­ly­mui? Pri­ta­ria­me.

Ki­tas taip pat Sei­mo na­rės V. Ving­rie­nės pa­siū­ly­mas. Pra­šau pri­sta­ty­ti.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Taip, tai 2 straips­nio…

PIRMININKAS. Ne jūs. Pri­sta­to V. Ving­rie­nė.

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Čia bu­vo ma­no siū­ly­mas, ką pa­va­din­ti per­dirb­to­mis ir su­tvar­ky­to­mis pa­dan­go­mis, bet jis iš­kel­tas į ki­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą. Jam pri­ta­rė­me pra­ei­tą ant­ra­die­nį, tai­gi aš at­si­sa­kau šio pa­siū­ly­mo. Jis iš­kel­tas. Taip, at­si­i­mu.

PIRMININKAS. Ir bal­suo­ti ne­rei­ka­lau­ja­te?

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Ne.

PIRMININKAS. Ačiū. Ki­tas yra Sei­mo na­rio K. Ma­žei­kos pa­siū­ly­mas. Pra­šau ko­men­tuo­ti K. Ma­žei­ką.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke. Iš tie­sų ir­gi yra pa­tiks­li­ni­mas, re­dak­ci­nio po­bū­džio pa­siū­ly­mas.

PIRMININKAS. Čia yra daug pa­tiks­li­nan­čių są­vo­kų.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Taip, taip.

PIRMININKAS. Ir ko­mi­te­tas są­vo­koms…

A. SKARDŽIUS (MSNG). Taip, ko­mi­te­tas vi­soms są­vo­koms pri­ta­rė. Tai yra mes kal­ba­me apie 18 punk­to pa­siū­ly­mus, ku­rie yra… tie­ki­mas Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vi­daus rin­kai. Sei­mo na­rys K. Ma­žei­ka bu­vo pa­tei­kęs ne­ma­žai pa­tai­sų, ko­mi­te­tas vi­soms pri­ta­rė.

PIRMININKAS. Ačiū. Ki­tas pa­siū­ly­mas… P. Sau­dar­gas no­ri mo­ty­vuo­ti už? Pra­šau.

P. SAUDARGAS (TS-LKDF). Taip, aš no­riu trum­pai pa­sa­ky­ti mo­ty­vuo­da­mas už, kad tik­rai bal­suo­tu­me už šį pa­siū­ly­mą. To­kia ne­di­de­lė pa­sta­ba, kad re­dak­ci­nis, kaip ir pa­mi­nė­ta, pa­siū­ly­mas yra dvie­jų la­pų il­gio. Gal tie­siog ren­ki­me įsta­ty­mus tru­pu­tė­lį nuo­sek­liau, kad pas­kui ne­rei­kė­tų ko­re­guo­ti, ra­šy­ti to­mų to­mus. Tie­siog pa­sta­ba. Bet šiaip bal­suo­ju už.

PIRMININKAS. Ačiū. Ki­to­kių pa­siū­ly­mų ne­bu­vo. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti šiam pa­siū­ly­mui? Ačiū, pri­tar­ta.

Ki­tas taip pat Sei­mo na­rio K. Ma­žei­kos pa­siū­ly­mas dėl 4 straips­nio – mo­kes­čio ob­jek­tas.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke. Taip pat yra vie­toj žo­džių „ter­ša­lų nor­ma­ty­vai“ – „tar­šos nor­ma­ty­vai“. Il­gai de­ri­no­me su kal­bi­nin­kais ir rei­kė­jo pa­ko­re­guo­ti.

PIRMININKAS. Ačiū. Ko­mi­te­tas…

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ko­mi­te­tas pri­ta­rė.

PIRMININKAS. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Ir mes ben­dru su­ta­ri­mu ga­li­me pri­tar­ti šiam pa­siū­ly­mui? Pri­ta­ria­me.

To­liau K. Ma­žei­ka tei­kia siū­ly­mą.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Taip. Ki­tas pa­siū­ly­mas taip pat yra su­de­rin­tos są­vo­kos. Tai ki­li­mo ir tū­pi­mo cik­lai. Vėl­gi at­si­žvel­giant į są­vo­kas bu­vo pa­siū­ly­ta, kad jos bū­tų su­de­rin­tos.

PIRMININKAS. Ačiū. Ko­mi­te­tas…

A. SKARDŽIUS (MSNG). Pri­ta­rė.

PIRMININKAS. Pri­ta­rė. Ir mes ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti šiam pa­siū­ly­mui.

To­liau ki­tam pa­siū­ly­mui dėl ter­ša­lų ir tar­šos mes jau pri­ta­rė­me. Ne­be­rei­kia dar kar­tą pri­tar­ti.

Ki­tas taip pat K. Ma­žei­kos pa­siū­ly­mas.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Taip. Vie­toj žo­džio „leis­ti­no“ – žo­dis „lei­džia­mo“ tar­šos nor­ma­ty­vo.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ko­mi­te­tas pri­ta­rė.

PIRMININKAS. Ge­rai. Ir mes pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu šiam pa­siū­ly­mui? Pri­ta­ria­me. To­liau K. Ma­žei­ka tei­kia siū­ly­mą dėl kei­čia­mo įsta­ty­mo 1 straips­nio.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Tie­siog iš­brau­kia­mas vie­nas žo­dis.

PIRMININKAS. Ne, dėl vien­kar­ti­nių pa­kuo­čių.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Dėl vien­kar­ti­nių…

K. MAŽEIKA (LVŽSF). At­si­pra­šau, per to­li pa­žiū­rė­jau. Taip, yra pa­tiks­li­na­ma – „vien­kar­ti­nių pa­kuo­čių at­lie­ko­mis“.

PIRMININKAS. Ko­mi­te­tas?

A. SKARDŽIUS (MSNG). Pri­ta­rė.

PIRMININKAS. Pri­ta­rė. Ir mes pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu šiam pa­siū­ly­mui. Ki­tas K. Ma­žei­kos pa­siū­ly­mas.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Yra iš­brau­kia­mas žo­dis „ta­čiau“.

PIRMININKAS. Ko­mi­te­tas?

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ko­mi­te­tas pri­ta­rė.

PIRMININKAS. Pri­ta­rė ir mes pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. Dar vie­nas K. Ma­žei­kos pa­siū­ly­mas. Ja­me „lei­džia­ma“ ir „leis­ti­nos“, kar­to­ja­ma.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Taip, kar­to­ja­ma.

PIRMININKAS. To­kiam pri­ta­rė­me.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ko­mi­te­tas pri­ta­rė.

PIRMININKAS. To­liau ki­tas pa­siū­ly­mas „pa­ki­li­mo“ ir „nu­si­lei­di­mo“…

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Taip pat jau bu­vo.

PIRMININKAS. K. Ma­žei­kos, taip pat jau bu­vo.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ko­mi­te­tas pri­ta­rė ir ši­tam.

PIRMININKAS. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė, pri­ta­ria­me vi­si ben­dru su­ta­ri­mu. To­liau re­dak­ci­nio po­bū­džio. Vie­toj…

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Vie­toj „sep­ty­ni“ – „aš­tuo­ni“ dėl pa­si­kei­tu­sios nu­me­ra­ci­jos.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Čia prie­das.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Taip, prie­de.

PIRMININKAS. Ko­mi­te­tas?

A. SKARDŽIUS (MSNG). Pri­ta­rė.

PIRMININKAS. Pri­ta­rė. Ki­tas pa­siū­ly­mas taip pat K. Ma­žei­kos – „pa­ki­li­mo“ ir „tū­pi­mo“, jis jau bu­vo ap­tar­tas ki­ta­me pa­siū­ly­me.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ko­mi­te­tas pri­ta­rė ir ši­tam.

PIRMININKAS. Pri­ta­ria­me šiam pa­siū­ly­mui. To­liau tar­ša. Taip pat.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Jau pri­ta­rė­me.

PIRMININKAS. Jau pri­ta­rė­te.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Pri­ta­rė ko­mi­te­tas.

PIRMININKAS. Pri­ta­ria­me ir šiam. To­liau K. Ma­žei­ka siū­lo…

A. SKARDŽIUS (MSNG). Tūp­ti.

PIRMININKAS. Vėl „pa­ki­li­mo“ ir „tū­pi­mo“, jau bu­vo, ap­ta­rė­me ir pri­ta­rė­me. Pri­ta­ria­me ir šiam pa­siū­ly­mui.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Pri­ta­ria­me.

PIRMININKAS. Ki­tas pa­siū­ly­mas K. Ma­žei­kos dėl „leis­ti­na“ – „lei­džia­ma“, „lei­džia­mos“.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Pri­ta­ria­me.

PIRMININKAS. Taip pat jau bu­vo ap­tar­ta ir bu­vo pri­tar­ta. Ir ko­mi­te­tas pri­ta­rė, ir mes pri­ta­ria­me.

Ki­tas pa­siū­ly­mas vėl toks pat, ana­lo­giš­kas.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Pri­ta­ria­me.

PIRMININKAS. „Lei­džia­ma“ ir „lei­džia­mos“, kar­to­ja­ma. Jau jam yra pri­tar­ta. To­liau.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Tū­pi­mo cik­las. Pri­ta­ria­me.

PIRMININKAS. „Tū­pi­mo“ ir „pa­ki­li­mo“, „ki­li­mo“, jau bu­vo pri­tar­ta ir mes dar kar­tą pri­ta­ria­me.

To­liau ki­tas pa­siū­ly­mas. Vėl „tū­pi­mo“ ir „pa­ki­li­mo“.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Pri­ta­ria­me.

PIRMININKAS. Re­dak­ci­nės pa­tai­sos, joms jau pri­ta­rė­me anks­čiau. To­liau.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Prie­dai.

PIRMININKAS. K. Ma­žei­ka siū­lo: vėl „leis­ti­nos“ tai­so­ma į „lei­džia­mos“. To­kiam pa­siū­ly­mui jau esa­me pri­ta­rę.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Pri­tar­ta.

PIRMININKAS. To­liau Sei­mo na­rės V. Ving­rie­nės pa­siū­ly­mas – „Mo­kes­čių už ap­lin­kos ter­ši­mą iš sta­cio­na­rių tar­šos šal­ti­nių, leis­ti­nos tar­šos ta­ri­fai“. Pra­šau pri­sta­ty­ti.

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Čia dėl…

A. SKARDŽIUS (MSNG). Diok­si­nai, len­te­lė.

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Siū­liau iš­brauk­ti diok­si­nų, fu­ra­nų nor­mas, nes jie yra ma­tuo­ja­mi ir kenks­min­gos jų nor­mos yra skai­čiuo­ja­mos mik­ro­gra­mais, tai bū­tų vi­siš­kai, kaip pa­sa­kius, ne­reikš­min­ga sank­ci­ja juos vir­ši­jus. Ta­čiau ko­mi­te­te svars­tant ši­tą klau­si­mą bu­vo su­tar­ta ir pa­di­din­tos dar diok­si­nų nor­mos iki 5 mln., tai aš at­si­i­mu ši­tą pa­tai­są.

PIRMININKAS. At­si­i­ma­te, ne­svars­to­me. Ačiū. Ki­tas jū­sų pa­siū­ly­mas taip pat yra len­te­lė.

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Taip pat su diok­si­nais, fu­ra­nais čia, jei­gu tris kar­tus vir­ši­ja…

PIRMININKAS. Tris kar­tus, su­si­ję taip pat.

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Su­si­ję, ir­gi at­si­i­mu.

PIRMININKAS. Ir tre­čias jū­sų, kad čia tre­čio nė­ra pa­siū­ly­mo.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ne.

PIRMININKAS. Čia yra tik du jū­sų pa­siū­ly­mai.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Čia diok­si­nai, du pa­siū­ly­mai, bet ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­ta­me…

PIRMININKAS. Abu at­si­i­ma.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Taip.

PIRMININKAS. To­liau ki­tas pa­siū­ly­mas Sei­mo na­rio K. Ma­žei­kos.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Gal­va­ni­niai ele­men­tai.

PIRMININKAS. Yra re­dak­ci­nis. Vie­toj „ba­te­ri­jos“ – „gal­va­ni­niai ele­men­tai“.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Pa­tiks­li­nan­tis.

PIRMININKAS. Pa­tiks­li­ni­mas.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ko­mi­te­tas pri­ta­rė.

PIRMININKAS. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti ši­tam pa­tai­sy­mui.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ga­li­me.

PIRMININKAS. To­liau V. Ving­rie­nė siū­lo pa­keis­ti ket­vir­tą prie­dą.

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Čia dėl pa­kuo­čių mo­kes­čio bu­vo ke­le­tas ma­no pa­siū­ly­mų. Mes il­gai dis­ku­ta­vo­me šiais klau­si­mais, aš tie­siog pa­siū­liau įtrauk­ti kom­bi­nuo­tą pa­kuo­tę, jos ne­di­fe­ren­ci­juo­ti ir mo­kes­tį už ne­tvar­ko­mą kom­bi­nuo­tą pa­kuo­tę pa­di­din­ti iki 1 tūkst. ir 1 tūkst. 200 eu­rų. Tam pa­siū­ly­mui pri­tar­ta iš da­lies, kaip su­pran­tu.

PIRMININKAS. Ko­mi­te­tas?

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė, kad pa­lik­tu­me vie­nos kom­bi­nuo­tos pa­kuo­tės rū­šį vie­toj dvie­jų, di­din­tu­me ta­ri­fą kom­bi­nuo­tai per­dir­ba­mai ir ne­per­dir­ba­mai pa­kuo­tei, laips­niš­kai di­din­tu­me mo­kes­čio ta­ri­fą stik­li­nei, po­pie­ri­nei ir me­di­nei pa­kuo­tei, pri­tar­ti įkai­niams, pa­teik­tiems pri­de­da­mo­je len­te­lė­je, tai yra to­je len­te­lė­je, ku­ri bus ki­ta­me pa­siū­ly­me.

PIRMININKAS. Ar V. Ving­rie­nė su­tin­ka su to­kiu pri­ta­ri­mu iš da­lies?

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Su­tin­ku.

PIRMININKAS. Ir mes vi­siš­kai pri­ta­ria­me.

To­liau – ki­tas Sei­mo na­rės V. Ving­rie­nės pa­siū­ly­mas. At­si­i­ma­te?

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Aš at­si­i­mu, bet pats pas­ku­ti­nis, kur bu­vo pa­siū­ly­mas…

PIRMININKAS. Šį at­si­ė­mė­te, kal­bė­ki­me nuo­sek­liai. To­liau yra K. Ma­žei­kos pa­siū­ly­mas.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Pir­mi­nin­ke, čia yra dar V. Ving­rie­nės.

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Aš at­si­ė­miau tą iki K. Ma­žei­kos, po to…

PIRMININKAS. Ko­le­gos, pa­pra­šy­siu, ta­da dis­ku­tuo­ki­te. Jūs at­si­ė­mė­te pa­siū­ly­mą. To­liau, ki­tas pa­siū­ly­mas yra K. Ma­žei­kos – pa­keis­ti pro­jek­to 1 straips­nio… Re­dak­ci­nis. Ant­ras, ket­vir­tas stul­pe­lis, pri­ta­ria­me ir mes ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti šiam pa­siū­ly­mui.

To­liau – Sei­mo na­rės V. Ving­rie­nės pa­siū­ly­mas. Pa­kuo­čių są­ra­šas ir mo­kes­čio už ap­lin­kos ter­ši­mą ta­ri­fai.

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Vie­ną aš at­si­ė­miau, o prie ki­to ei­na­me. Čia ga­lu­ti­nis.

PIRMININKAS. Ši­tą at­si­ė­mė­te, o ki­tas jū­sų pa­siū­ly­mas?

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Ki­tas siū­ly­mas bu­vo taip pat laips­niš­kai di­din­ti mo­kes­tį už ap­lin­kos ter­ši­mą pa­kuo­tė­mis – stik­li­ne, po­pie­ri­ne ir me­di­ne pa­kuo­te. Ir nuo 2022 me­tų di­fe­ren­ci­juo­ti ši­tą pa­kuo­tės mo­kes­tį pa­gal tai, ar tai per­dir­ba­ma pa­kuo­tė, ar ne­per­dir­ba­ma pa­kuo­tė. Ko­mi­te­tas ši­tam siū­ly­mui pri­ta­rė.

PIRMININKAS. Ko­mi­te­tas.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ko­mi­te­tas pri­ta­rė V. Ving­rie­nės pa­siū­ly­mui, tai yra ket­vir­tam prie­dui.

PIRMININKAS. Ir mes ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu šiam pa­siū­ly­mui? Pri­ta­ria­me.

Ki­tas V. Ving­rie­nės pa­siū­ly­mas yra pa­pil­dy­ti įsta­ty­mą 8 prie­dė­liu.

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Čia aš siū­liau įves­ti mo­kes­tį už de­gin­ti­nas at­lie­kas, nu­ma­tant de­gin­ti­nų at­lie­kų mo­kes­tį pri­klau­so­mai nuo to, ko­kios tai bū­tų at­lie­kos – ne­pa­vo­jin­gos, ne­pa­vo­jin­gos at­ski­ro­se sek­ci­jo­se ša­li­na­mos at­lie­kos ar­ba ne­pa­vo­jin­gos rū­šiuo­tos at­lie­kos. Ma­no ma­ny­mu, tai yra la­bai svar­bus da­ly­kas, nes šian­dien, tar­kim, de­gin­ti­nos at­lie­kos ne tik ne­ap­mo­kes­ti­na­mos, bet už jas dar yra su­mo­ka­ma de­gi­ni­mo jė­gai­nėms. O Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja siū­lo įves­ti de­gi­ni­mo mo­kes­tį mo­ty­vuo­jant per­dirb­ti at­lie­kas.

PIRMININKAS. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė ir ar­gu­men­tai.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė bu­vo ne­pri­tar­ti. Ko­mi­te­to mo­ty­vai. Tai nau­jas mo­kes­tis, ku­ris Mo­kes­čio už ap­lin­ką ter­ši­mo įsta­ty­me de­ri­ni­mo me­tu ne­bu­vo svars­ty­tas ir ap­tar­tas su su­in­te­re­suo­to­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis bei Vy­riau­sy­be. Siū­lo­mos for­mu­luo­tės ne­ati­tin­ka (…) tei­sės ak­tų for­mu­luo­čių ir ne­bū­tų aiš­ku, kas už ką tu­ri mo­kė­ti. Tvar­kant at­lie­kas tai­ko­mas toks at­lie­kų pre­ven­ci­jos ir pri­ori­te­tų ei­liš­ku­mas: pre­ven­ci­ja, pa­kar­to­ti­nis per­dir­bi­mas, per­dir­bi­mas, ki­toks nau­do­ji­mas, ša­li­ni­mas. To­dėl nuo­sek­liai nu­sta­čius mo­kes­čio už ap­lin­kos ter­ši­mą at­lie­ko­mis, ša­li­na­mo­mis są­var­ty­ne… tu­rė­tų bū­ti bran­giau­sia al­ter­na­ty­va. Pi­ges­nė al­ter­na­ty­va už ša­li­ni­mą bū­tų nau­do­ji­mas ener­gi­jai gau­ti, ką ir siū­lo ko­le­gė, ap­mo­kes­tin­ti tą pi­ges­nę al­ter­na­ty­vą ne­gu są­var­ty­nui (…), o per­dir­bi­mas – pi­giau­sia al­ter­na­ty­va. Šiuo me­tu siū­lo­ma­me įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­te į tai neat­si­žvel­gia­ma. Šis pa­siū­ly­mas gal­būt at­ei­ty­je ir ga­li bū­ti svars­to­mas. Šiuo at­ve­ju ko­mi­te­tas jam ne­pri­ta­rė, nes iš­kren­ta iš vi­so šio įsta­ty­mo kon­teks­to.

PIRMININKAS. Vir­gi­ni­ja, ar rei­ka­lau­ja­te bal­suo­ti? (Bal­sai sa­lė­je) Dau­giau ne­rei­kia. Jūs ne­rei­ka­lau­ja­te bal­suo­ti. Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė ir Sei­mas taip pat to­liau ga­li ne­bal­suo­ti dėl šios pa­tai­sos, lai­ky­da­ma­sis ko­mi­te­to nuo­mo­nės ne­pri­tar­ti.

Ki­tas pa­siū­ly­mas – Sei­mo na­rių S. Gent­vi­lo, P. Sau­dar­go ir A. Ged­vi­lie­nės. Kas pri­sta­to?

A. SKARDŽIUS (MSNG). At­si­im­tas.

PIRMININKAS. Jūs at­si­i­ma­te pa­siū­ly­mą. Ačiū. Ki­tas pa­siū­ly­mas – Sei­mo na­rio J. Imb­ra­so.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ger­bia­mas Juo­zai, pri­sta­ty­ki­te len­te­lę.

J. IMBRASAS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, siū­ly­mo es­mė yra są­var­ty­ne ša­li­na­mų at­lie­kų mo­kes­čio ta­ri­fai, kad ne­bū­tų dras­tiš­kai di­di­na­mas mo­kes­tis, kas su­kel­tų mo­kes­tį už at­lie­kų tvar­ky­mą gy­ven­to­jams. Ir ly­gia­gre­čiai yra ga­li­my­bės di­din­ti ta­ri­fus už at­lie­kų de­gi­ni­mą. To­dėl siū­lo­mas nuo­sek­lus, ne­dras­tiš­kas de­gi­ni­mas, kad bū­tų lai­ko pa­si­reng­ti. Yra įvai­riau­sių ki­tų prie­mo­nių, ku­rios ne­su­kel­tų ši­tų nei­gia­mų… gy­ven­to­jų mo­kes­čių di­di­ni­mo ir de­gi­nan­čių įmo­nių, ku­rios de­gi­na at­lie­kas, mo­kes­čių di­di­ni­mo.

PIRMININKAS. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė bu­vo pri­tar­ti. Pa­grin­di­nis mo­ty­vas yra tas, kad šiems me­tams – 2020 me­tams – ta­ri­fas yra nu­sta­ty­tas, ir šiais me­tais, jei Ap­link­so mi­nis­te­ri­ja, Ener­ge­ti­kos… bus įvyk­džiu­si sa­vo pa­rei­gą, tai pra­dės veik­ti Vals­ty­bi­nė ener­ge­ti­kos re­gu­lia­vi­mo tar­ny­ba ir re­gu­liuo­ti tuos ta­ri­fus. To­dėl vi­sos tos len­te­lės pra­ras pras­mę. To mes sie­kia­me, tu­ri­me pa­ža­dus iš Vy­riau­sy­bės ir Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos ir ti­ki­mės, kad taip ir bus. To­dėl siū­lo­me pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Dėl mo­ty­vų yra. Mo­ty­vai už – P. Sau­dar­gas.

P. SAUDARGAS (TS-LKDF). Dė­kui, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke. Kaip ir mi­nė­jau, aną pa­siū­ly­mą, ku­rį kar­tu su Si­mo­nu mes tei­kė­me, mes at­si­ė­mė­me, nes iš tik­rų­jų ko­mi­te­te ra­do­me ben­dres­nį, kaip ma­tau, ne vi­siš­kai ben­drą, bet ben­dres­nį su­ta­ri­mą dėl to laip­tuo­to di­di­ni­mo, kad rin­ka ga­lė­tų pri­si­tai­ky­ti. Tai tur­būt yra la­bai nor­ma­li, pa­pras­ta lo­gi­ka. Kad mo­kes­čių di­di­ni­mas ne už­griū­tų stai­ga, o di­dė­tų laips­niš­kai kas me­tus, bu­vo pa­si­rink­ti to­kie ta­ri­fai: 10, 15, 20 ir 25 eu­rai. Čia kas kiek­vie­nus me­tus au­ga ir bu­vo nu­ei­ta tuo ke­liu. To­dėl aš pa­lai­ky­čiau ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko siū­ly­mą, ši len­te­lė, kaip mi­nė­jo­me, gal ir ne­teks pras­mės at­ei­ty­je, bet šian­dien mes ma­to­me la­bai pa­pras­tą lo­gi­ką: rin­kos da­ly­vių iš kar­to ne­už­krau­ti stai­giais mo­kes­čių pa­di­dė­ji­mais. Čia siū­lau pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai prieš – S. Gent­vi­las.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, šis bal­sa­vi­mas bus toks pa­ro­do­ma­sis bal­sa­vi­mas, kiek ža­li mes esa­me ir kiek ku­ria­me ža­li­ą­ją eko­no­mi­ką, žie­di­nę ar lie­ka­me prie li­ni­ji­nės eko­no­mi­kos.

Štai kom­piu­te­ry­je tu­riu RATCʼo aso­cia­ci­jos pre­zi­den­to, Aly­taus RATCʼo va­do­vo A. Rei­po 2018 me­tų rug­sė­jo laiš­ką ko­mi­te­to na­riams, ja­me sa­ko­ma: „Pra­šo­me šiuo lai­ko­tar­piu pra­tęs­ti leng­va­ti­nį 5 eu­rų už to­ną tar­šos mo­kes­čio ta­ri­fą są­var­ty­nams, o su­kū­rus pa­kan­ka­mus de­gi­ni­mo įren­gi­mus iš kar­to tai­ky­ti 50 eu­rų ta­ri­fą.“ Da­bar pa­žiū­rė­ki­te, kas įvyks­ta šiais me­tais? Šiais me­tais at­si­da­ro trys de­gi­ni­mo jė­gai­nės. Jau su­kur­ta de­šimt au­to­ma­ti­nių rū­šia­vi­mo li­ni­jų. Vi­sa at­lie­kų tvar­ky­mo sis­te­ma su­kur­ta. Lai­kas pra­dė­ti ap­mo­kes­tin­ti są­var­ty­nus, ir Są­var­ty­nų aso­cia­ci­jos va­do­vas prieš dve­jus me­tus pats sa­kė tai­ky­ti 50 eu­rų tar­šos mo­kes­tį. Da­bar ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas, ap­lin­kos mi­nist­ras re­gist­ruo­ja to­kį mi­tais api­pin­tą mo­kes­tį, kad pa­lie­ka­me 10 eu­rų.

Ger­bia­mie­ji! Vi­si ger­bia­mie­ji, ne­pa­di­dės rin­klia­va, nes de­gi­ni­mo įren­gi­niai, kai su­de­gi­na, iš 5 to­nų at­lie­kų pa­lie­ka 1 to­ną pe­le­nų, ir čia yra mo­kes­tis, kiek kai­nuos pe­le­nus nu­so­din­ti ir pa­ša­lin­ti są­var­ty­ne, ir rin­klia­va ne­kils. Nes, kaip ro­do Klai­pė­dos re­gio­ni­nio są­var­ty­no pa­vyz­dys, Klai­pė­dos są­var­ty­ne lie­ka ir pa­tal­pi­na­ma vos 7 % vi­so at­lie­kų srau­to.

Klau­si­mas, kiek mes bran­giai ap­mo­kes­tin­si­me tuos 7 %. Nuo 7 % ap­mo­kes­ti­ni­mo rin­klia­va ne­pa­si­kei­čia, pa­si­kei­čia ji nuo to, ar sa­vi­val­dy­bės sten­gia­si iš­rū­šiuo­ti, ar ne. Jei­gu mes pri­tar­si­me J. Imb­ra­so 10 eu­rų mo­kes­čiui, tai sa­vi­val­dy­bės ir ne­si­stengs to da­ry­ti.

PIRMININKAS. Lai­kas!

S. GENTVILAS (LSF). Jei­gu ne­pri­tar­si­me ir pa­lik­si­me, kaip Eu­ro­pa ir kai­my­nai lat­viai, es­tai tai­ko, 40–50 eu­rų…

PIRMININKAS. Lai­kas!

S. GENTVILAS (LSF). … ta­da pra­si­dės žie­di­nė eko­no­mi­ka. Kvie­čiu ne­pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Bal­suo­ja­me, ko­le­gos, nuo­mo­nės iš­si­sky­rė, dėl J. Imb­ra­so pa­siū­ly­mo.

Bal­sa­vo 90 Sei­mo na­rių: už – 79, prieš – 3, su­si­lai­kė 8 Sei­mo na­riai. Pa­siū­ly­mui pri­tar­ta.

Ki­tas Sei­mo na­rių K. Ma­žei­kos, V. Ving­rie­nės, P. Ne­vu­lio, K. Bac­vin­kos pa­siū­ly­mas. Pri­sta­to K. Ma­žei­ka.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke. Mū­sų pa­siū­ly­mas tur­būt jau ne­ten­ka pras­mės, nes jau yra nu­bal­suo­ta. Mes siū­lė­me taip pat nuo­sek­lų per­ėji­mą, tur­būt pa­grin­di­nė pa­siū­ly­mo es­mė, kad bū­tent 2024 me­tais tiek ne­pa­vo­jin­gų, tiek pa­vo­jin­gų at­lie­kų ta­ri­fas bū­tų vie­no­das, ne­bū­tų pik­tnau­džia­vi­mo ša­lin­ti ne­pa­vo­jin­gų at­lie­kų są­var­ty­nuo­se.

PIRMININKAS. Tai­gi bal­suo­ti jau ne­ga­li­me, nes ta­ri­fai jau yra pri­im­ti. Jūs at­si­i­ma­te. Ačiū.

Dar vie­nas pa­siū­ly­mas – Sei­mo na­rio J. Raz­mos. Gal A. Skar­džius ga­li pri­sta­ty­ti?

A. SKARDŽIUS (MSNG). Taip, tai yra 9 prie­das „Įgy­ven­di­na­mi Eu­ro­pos Są­jun­gos tei­sės ak­tai“, kaip jie re­gu­liuos šį įsta­ty­mą, ku­rį Sei­mas pri­ims. Po­nas J. Raz­ma siū­lė pa­keis­ti 2 strai­ps­nio 1 ir 2 da­lis ir iš­dės­ty­ti taip: šis įsta­ty­mas, iš­sky­rus šio straips­nio 2, 4, 5 da­lis, įsi­ga­lio­ja nuo 2021 m. sau­sio 1 d. To­liau. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bė ar jos įga­lio­ta ins­ti­tu­ci­ja iki 2021 m. bir­že­lio 30 d. pri­ima šio įsta­ty­mo įgy­ven­di­ni­mo tei­sės ak­tus, iš­sky­rus kon­sul­ta­ci­jų ir in­for­ma­ci­jos tei­ki­mo mo­kes­čio už ap­lin­kos ter­ši­mą klau­si­mais tvar­kos ap­ra­šą, ku­rį pri­ima iki 2021 m. sau­sio 1 d. Ko­mi­te­tas šiam ger­bia­mo J. Raz­mos pa­siū­ly­mui pri­ta­rė iš da­lies ir pa­siū­lė sa­vo re­dak­ci­ją, ku­rią ma­to­te iš­dės­ty­tą. Ji ga­na il­ga. Ar skai­ty­ti?

PIRMININKAS. Gal ne­skai­ty­ki­te. Tik tu­rė­tu­me ži­no­ti J. Raz­mos nuo­mo­nę, ar jis su­tin­ka su to­kiu pri­ta­ri­mu iš da­lies. Jo nė­ra. Tai pri­ta­ria­me su­de­rin­tai ir pri­ta­rian­čiai iš da­lies J. Raz­mos pa­siū­ly­mui ko­mi­te­to nuo­mo­nei. Dė­ko­ju. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu.

Ki­tas pa­siū­ly­mas – K. Ma­žei­kos.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Iš­brauk­ti per­tek­li­nę nuo­sta­tą dėl mo­kes­čio ta­ri­fų in­dek­sa­vi­mo.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ko­mi­te­tas pri­ta­rė.

PIRMININKAS. Ir mes pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu šiam pa­siū­ly­mui.

Ki­tas – Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to pa­siū­ly­mas. Pri­sta­to V. Ąžuo­las. Ar V. Rin­ke­vi­čius? Kas ga­lė­tų? Pa­siū­ly­mas, ku­riam ko­mi­te­tas ne­pri­ta­ria. Ga­li­te per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną?

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ger­bia­mi ko­le­gos, ga­liu pa­sa­ky­ti, kad ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies. Bu­vo siū­lo­ma…

PIRMININKAS. Ne, ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė. Aš pra­šau ko­mi­te­to nuo­mo­nės. Pra­šau. V. Ąžuo­las per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Aš siū­ly­čiau ta­da ap­si­spręs­ti ir bal­suo­ti dėl Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to pa­siū­ly­mo.

PIRMININKAS. Ne­gir­dė­ti. (Bal­sai sa­lė­je) Įsi­ga­lio­ji­mas.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Dėl įsi­ga­lio­ji­mo. Kad įsi­ga­lio­tų 2021 m. sau­sio 1 d. Toks bu­vo pa­siū­ly­mas.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ga­li­ma, Pir­mi­nin­ke? Ger­bia­mas ko­le­ga siū­lė, kad 2020 m. lie­pos 1 d., o ko­mi­te­tas pa­siū­lė pu­sę me­tų vė­liau – 2021 m. sau­sio 1 d.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Taip. At­si­pra­šau, nes nu­kel­tas svars­ty­mas.

PIRMININKAS. Su­tin­ka­te su ko­mi­te­to nuo­mo­ne ir siū­ly­mą at­si­i­ma­te? Ge­rai, dė­ko­ju. Ki­tas pa­siū­ly­mas – K. Ma­žei­kos. Il­gas pa­siū­ly­mas. Pas­ku­ti­nis.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke. Iš tie­sų vėl­gi da­lis yra re­dak­ci­nio po­bū­džio – žo­dį „leis­ti­no“ pa­keis­ti į „lei­džia­mo“, taip pat iš­brauk­ti 3 punk­tą, kur yra nu­sta­to­ma ga­lia iki 60 ki­lo­va­tų, siū­lo­me iš­brauk­ti. Taip pat dar 7 punk­te bū­tent nuo mo­kes­čio už ap­lin­kos ter­ši­mą vien­kar­ti­nių pa­kuo­čių at­lie­ko­mis at­lei­džia­mi mo­kes­čių mo­kė­to­jai per mo­kes­ti­nį lai­ko­tar­pį… Žo­džiu, re­dak­ci­nio po­bū­džio.

PIRMININKAS. Ačiū. Ir ko­mi­te­tas?

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ko­mi­te­tas šiems pa­siū­ly­mams pri­ta­rė, ka­dan­gi mes jau anks­čiau pri­ta­rė­me jiems.

PIRMININKAS. Ačiū. Ir dėl nuo­mo­nių Sei­mo na­riai ne­už­si­ra­šė. Ga­li­me pri­tar­ti šiam pa­siū­ly­mui ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­ta­ria­me. Dė­ko­ju pra­ne­šė­jui.

Mo­ty­vai po svars­ty­mo dėl vi­so. P. Sau­dar­gas – mo­ty­vai už.

P. SAUDARGAS (TS-LKDF). Dė­kui, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke. Gal bū­čiau kal­bė­jęs ir ki­taip, bet ka­dan­gi ki­lo dis­ku­si­jų dėl de­gi­ni­mo, dėl ta­ri­fų, tai pa­si­kal­bė­si­me tru­pu­čiu­ką ki­taip. Ma­nau, po 20 me­tų bus ga­li­ma at­suk­ti šį ma­no pa­si­sa­ky­mą ir pa­žiū­rė­ti, kad bu­vau tei­sus, nes man at­ro­do, kad de­gi­ni­mo jė­gai­nės yra dar vie­na ga­li­ma afe­ra, jei­gu ne­su­žiū­rė­si­me kai­nų, nes – taip, tai tu­rė­tų bū­ti kaip ir žie­di­nės eko­no­mi­kos ele­men­tas, ta­čiau taip ne­bus, jei­gu tai taps dar vie­nas gar­ga­ras mo­no­po­li­nin­kas, už ku­rio eg­zis­ta­vi­mą mes vi­si mo­kes­čių mo­kė­to­jai su­mo­kė­si­me.

Kaip at­si­ti­ko su me­cha­ni­nio bio­lo­gi­nio ap­do­ro­ji­mo įren­gi­niais? Pa­si­sta­tė­me už mi­li­jo­nus įren­gi­nius ir nė­ra kur dė­ti. Jie kon­ku­ruo­ja su pir­mi­niu rū­šia­vi­mu, ku­rie kon­ku­ruo­ja su (…) sis­te­ma, su de­po­zi­tu, su vi­su kuo, su per­dir­bi­mu, jie tie­siog val­go tas at­lie­kas už la­bai di­de­lius pi­ni­gus. Da­bar pa­si­sta­ty­si­me dar vie­ną gar­ga­rą, ku­ris taip pat val­gys tas at­lie­kas už la­bai di­de­lius pi­ni­gus. Taip, at­lie­kų Lie­tu­vo­je gal ir ne­be­bus, bet žie­di­nės eko­no­mi­kos idė­ja bus pa­lai­do­ta am­žiams, nes žie­di­nė eko­no­mi­ka tai yra efek­ty­vus pir­mi­nis rū­šia­vi­mas, tai yra efek­ty­vus per­dir­bi­mas ir į rin­ką pa­da­vi­mas per­dirb­to, kon­ku­ren­cin­go pro­duk­to. Jei­gu to nė­ra, jei­gu mū­sų ga­lu­ti­nė sto­te­lė yra tik­tai de­gi­ni­mas, tai apie ko­kias čia žie­di­nes eko­no­mi­kas mes kal­ba­me?

To­dėl aš vi­sa­da kė­liau klau­si­mą, ko­dėl yra toks bran­gus at­ve­ži­mo mo­kes­tis į at­lie­kų de­gi­ni­mo ga­myk­lą, jei­gu, mie­lie­ji, at­ve­ža­me jiems ku­rą, dar už tai su­si­mo­ka­me, su­si­mo­ka­me už elek­trą, su­si­mo­ka­me už ši­lu­mą ir ga­lų ga­le už vi­sa tai su­si­mo­ka bū­tent gy­ven­to­jas, mo­kes­čių mo­kė­to­jas. Jei­gu mes jau sta­to­me su Eu­ro­pos Są­jun­gos pa­ra­ma to­kius gar­ga­rus, tai kaip tik mo­kes­čiai už at­lie­kų iš­ve­ži­mą, už elek­trą, už ši­lu­mą gy­ven­to­jams tu­rė­tų žen­kliai su­ma­žė­ti. Jei­gu taip ne­at­si­tiks, ma­tyt, tai te­bus dar vie­na am­žiaus afe­ra. La­bai ačiū, bet už įsta­ty­mą aš siū­lau bal­suo­ti už, nes šiaip, kai su­dė­lio­jo­me ta­ri­fus, tai jis da­bar yra kaip ir ne­blo­gas.

PIRMININKAS. Lai­kas.

P. Urb­šys – mo­ty­vai prieš.

P. URBŠYS (MSNG). Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, šis įsta­ty­mas aki­vaiz­džiai pa­di­dins mo­kes­čius žmo­nėms ar už at­lie­kas, ar už nau­do­ja­mą ku­rą. Tik­rai po­sė­džio pra­džio­je mes de­monst­ruo­ja­me sa­vo vien­kar­ti­nį jaut­ru­mą vai­kams, mo­ka­me jiems tuos ko­ro­ni­nius pi­ni­gus, pri­ima­me įsta­ty­mą ir pra­ėjus va­lan­dai lai­ko pri­ima­me įsta­ty­mą, ku­ris iš tik­rų­jų pa­di­dins žmo­nėms mo­kes­ti­nę naš­tą. Jei­gu jūs ne­ti­ki­te, pa­žiū­rė­ki­te į įsta­ty­mą. Mo­kes­čių leng­va­tos. Da­bar nuo mo­kes­čio už ap­lin­kos ter­ši­mą at­lei­džia­mi: fi­zi­niai, ju­ri­di­niai as­me­nys, ter­šian­tys trans­por­to prie­mo­nių, ku­rio­se įreng­tos vei­kian­čios iš­me­ta­mų­jų du­jų neut­ra­li­za­vi­mo sis­te­mos; fi­zi­niai, ju­ri­di­niai as­me­nys, ter­šian­tys iš trans­por­to prie­mo­nių, nau­do­ja­mų že­mės ūkio veik­lai, jei jų pa­ja­mos iš šios veik­los su­da­ro dau­giau kaip 50 %; fi­zi­niai as­me­nys, ku­rie ver­čia­si in­di­vi­du­a­lia veik­la, kaip ji api­brėž­ta Gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio įsta­ty­me, ir sa­vo veik­lo­je nau­do­ja as­me­ni­nes trans­por­to prie­mo­nes. Ši­to ne­be­lie­ka. O ką mes at­lei­džia­me? Pa­si­žiū­rė­jau, sa­vo aki­mis ne­pa­ti­kė­jau – taip, kro­vi­ni­nį trans­por­tą ir au­to­bu­sus. Nu­sta­to­me, kad re­gist­ra­ci­ja, per ket­ve­rius me­tus bu­vo re­gist­ruo­ta ir per tre­jus me­tus, bet prak­tiš­kai orien­tuo­ja­mės bū­tent į ši­tą ver­slo seg­men­tą. O kur li­ko tie, ku­rie už­si­i­ma in­di­vi­du­a­lia veik­la? Ga­lų ga­le, kur li­ko že­mės ūky­je dir­ban­tys žmo­nės, ku­rie tu­rė­jo tą mo­kes­ti­nę leng­va­tą? Tik­rai man bus įdo­mu pa­si­žiū­rė­ti, kaip vals­tie­čiai bal­suos už ši­tą įsta­ty­mą ir kaip jie pa­aiš­kins grį­žę į sa­vo kai­mus žmo­nėms, ko­dėl jiems mo­kes­čiai pa­di­dė­jo.

Dar įdo­miau­sia… Ai, at­si­pra­šau, lai­kas bai­gė­si.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Po svars­ty­mo kal­ba po vie­ną. Ma­tau, mi­nist­ras ner­vi­na­si, bet kal­ba­me, de­ja, po vie­ną. Bal­suo­ja­me po svars­ty­mo. Nuo­mo­nės iš­si­sky­rė.

Bal­sa­vo 87 Sei­mo na­riai: už – 76, prieš – 1, su­si­lai­kė 10 Sei­mo na­rių. Įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-4033 po svars­ty­mo pri­tar­ta.

K. Ma­žei­ka – re­pli­ka po bal­sa­vi­mo.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke. La­bai trum­pai, ne­si­gi­lin­da­mas į de­ta­les, tik­rai no­riu pa­dė­ko­ti są­mo­nin­giems ko­le­goms, da­bar vi­si esa­me su kau­kė­mis ir tur­būt, jei­gu mes nie­ko ne­da­ry­tu­me, tai tu­rė­tu­me su to­mis kau­kė­mis at­ei­ty­je su­si­tai­ky­ti ir vaikš­čio­ti ne tik pa­tal­po­je veng­da­mi už­si­krės­ti vi­ru­su, bet ir nuo tar­šos, ku­ri yra ore, van­de­ny­je ir taip to­liau. Iš tie­sų dėl tų grės­mių, su ku­rio­mis mums at­ei­ty­je teks ko­vo­ti, tur­būt tu­ri­me pri­im­ti spren­di­mus da­bar. Iš tie­sų, ko­le­ga, dėl tų bai­mių, ku­rias jūs iš­sa­kė­te, – tur­būt jūs kal­ba­te ne apie ši­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą.

PIRMININKAS. V. Ving­rie­nė.

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Pir­miau­sia no­rė­čiau pa­dė­ko­ti vi­siems žen­gus tik­rai pa­žan­gų žings­nį, nes pas­ta­ruo­ju me­tu ap­lin­ko­sau­gos pro­ble­mos jau pra­mu­šė dug­ną, o mes tu­ri­me pra­muš­ti sto­gą į per­spek­ty­vius žie­di­nės eko­no­mi­kos van­de­nis. Bet aš no­rė­čiau at­sa­ky­ti į P. Sau­dar­go iš­sa­ky­tą nuo­mo­nę dėl de­gi­ni­mo mo­kes­čio. Čia šiuo me­tu, kaip ir ko­mi­te­to svars­ty­mo me­tu, bu­vo at­si­sa­ky­ta ma­no pa­siū­ly­mo, bet no­riu pa­sa­ky­ti, kad yra pa­reng­tas ki­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas dėl mo­kes­čio už de­gi­ni­mą ir jam jau pri­tar­ta po pa­tei­ki­mo. Tai­gi, mes svars­ty­si­me, dar to­bu­lin­si­me ir tik­rai mo­kes­tis, de­gi­ni­mo mo­kes­tis, mo­kes­tis už ap­lin­kos ter­ši­mą, bus nu­sta­ty­tas.

PIRMININKAS. P. Urb­šys.

P. URBŠYS (MSNG). No­rė­čiau pa­klaus­ti tų, ku­rie da­bar taip aist­rin­gai dė­ko­ja vi­siems, bal­sa­vu­siems už šį įsta­ty­mo pro­jek­tą. Ką tik mes nu­bal­sa­vo­me, kad nuo mo­kes­čio at­lei­džia­mi tie, ku­rie nau­do­ja bio­e­ta­no­lį E85. Lat­vi­jo­je ši­ta de­ga­lų rū­šis yra už­draus­ta nau­do­ti dėl jos ne­sau­gu­mo. Au­to­mo­bi­liai, ku­rie nau­do­ja bū­tent to­kį ku­rą, tu­ri ža­lio­mis di­de­lė­mis rai­dė­mis už­si­ra­šy­ti, ko­kia yra nau­do­ja­ma de­ga­lų rū­šis. Ar čia yra sau­gu­mo su­me­ti­mais, ar čia gry­nai ko­kio nors ver­slo su­me­ti­mais yra pri­im­ta to­kia iš­ly­ga, kad jiems ne­rei­kės mo­kė­ti už tuos re­a­li­zuo­ja­mus de­ga­lus, ska­tin­ti jų nau­do­ji­mą, kai kai­my­ni­nė­je vals­ty­bė­je yra už­draus­ti tie de­ga­lai?

PIRMININKAS. S. Gent­vi­las.

S. GENTVILAS (LSF). Dė­ko­ju. Aš ma­žą re­pli­ką P. Urb­šiui nu­ra­min­ti. Kai E. Mak­ro­nas va­do­va­vo Pa­ry­žiaus kli­ma­to su­si­ta­ri­mui, per pa­sau­lį ėjo su kli­ma­to kai­tos vė­lia­va, bet pa­me­tė ją tuo­met, kai bu­vo gel­to­nų­jų lie­me­nių pro­tes­tai dėl 2 eu­ro cen­tų dy­ze­lio pa­pil­do­mo ak­ci­zo. Dy­ze­lio ir ki­tų ak­ci­zų ne­įma­no­ma iš­veng­ti, bet ši­tas tar­šos įsta­ty­mas – tų mo­kes­čių vi­siš­kai ga­li­ma iš­veng­ti ren­kan­tis al­ter­na­ty­vas ir jos eg­zis­tuo­ja. Tad ne­si­gąs­din­ki­me, kad čia ke­lia­mi mo­kes­čiai. Čia ke­lia­mi mo­kes­čiai tiems ir sank­ci­jos ke­lia­mos tiems, ku­rie to­liau ter­šia, o tar­ša tu­ri bū­ti įkai­no­ta.

PIRMININKAS. A. Skar­džius.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Vis dėl­to ne­iš­ven­gia­mai pri­ėmę tą įsta­ty­mą tu­rė­si­me gal­vo­ti apie at­lie­kų tvar­ky­mo sis­te­mi­nį tei­sės ak­tą, ku­ria­me sa­vo vie­tą ras ir me­cha­ni­nio bio­lo­gi­nio ap­do­ro­ji­mo gran­di­nė, ir de­gi­ni­mo įmo­nės, ku­rios šian­dien ban­do veik­ti kaip ener­gi­jos ga­my­bos sub­jek­tai, o ne kaip at­lie­kų tvar­ky­mo gran­di­nės da­lis.

Ger­bia­mi ko­le­gos, ypač Si­mo­nai, no­riu pa­mi­nė­ti, kad ne­sa­ky­ki­te ne­tie­sos. Šian­dien at­lie­kos, ku­ri ga­li bū­ti per­dirb­ta, ne­ga­li­ma nei de­gin­ti, nei ša­lin­ti są­var­ty­ne. Tai yra ne­iš­ven­gia­mos al­ter­na­ty­vos, bet tai tu­ri bū­ti at­lie­kų tvar­ky­mo gran­di­nės da­lis, čia yra svar­biau­sia. Šis įsta­ty­mas to ne­ap­ima. Vis dėl­to rei­ka­lin­gas sis­te­mi­nis po­žiū­ris, kad ne­bū­tų pik­tnau­džiau­ja­ma ir ne­bū­tų lu­pi­kau­ja­ma iš mū­sų pi­lie­čių ki­še­nės.

PIRMININKAS. Ačiū. P. Sau­dar­gas už­baigs dis­ku­si­ją.

P. SAUDARGAS (TS-LKDF). Dė­ko­ju, ger­bia­ma­sis Pir­mi­nin­ke. Iš tik­rų­jų, ne­kal­bant apie vi­sas ki­tas įsta­ty­mo da­lis, ku­rioms aš pri­ta­riu, rei­kė­jo šio įsta­ty­mo, mo­kes­čius rei­kė­jo kel­ti, rei­kė­jo su­tvar­ky­ti mo­kes­ti­nę ba­zę, ta­čiau dar kar­tą apie de­gi­ni­mo jė­gai­nes. De­gi­ni­mo jė­gai­nės tu­ri bū­ti na­tū­ra­lus rin­kos da­ly­vis, efek­ty­viai vei­kian­tis, tai mo­der­nios, efek­ty­vios sta­to­mos ga­myk­los. Ne­tu­ri­me per mo­kes­čius prie­var­ta ki­tus rin­kos da­ly­vius vers­ti vež­ti jiems ne­mo­ka­mai ku­rą, dar ge­ro­kai pri­mo­kant. Kai ši­tą da­ly­ką mes jau tvir­tin­si­me, tu­rė­si­me dar kar­tą Sei­me la­bai ati­džiai svars­ty­ti, koks vis dėl­to tu­rė­tų bū­ti var­tų mo­kes­tis, at­ve­žant į de­gi­ni­mo jė­gai­nes. Šian­dien, ma­nau, daug­maž mes su­dė­lio­jo­me, bet tą rei­kės la­bai ati­džiai pri­žiū­rė­ti.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. To­liau po­sė­džiui pir­mi­nin­kaus Sei­mo Pir­mi­nin­ko pir­mo­ji pa­va­duo­to­ja R. Baš­kie­nė.

 

11.39 val.

Mo­kes­čių ad­mi­nist­ra­vi­mo įsta­ty­mo Nr. IX-2112 16 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4034(2) (svars­ty­mas)

 

PIRMININKĖ (R. BAŠKIENĖ, LVŽSF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke. Mie­lie­ji ko­le­gos, ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas yra ly­di­ma­sis – Mo­kes­čių ad­mi­nist­ra­vi­mo įsta­ty­mo 16 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4034(2). Svars­ty­mas. Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to iš­va­da. Ar V. Rin­ke­vi­čius su­tik­tų? Ger­bia­mas Vik­to­rai, Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to iš­va­da dėl Mo­kes­čių ad­mi­nist­ra­vi­mo įsta­ty­mo 16 straips­nio, ką tik mū­sų ap­svars­ty­to Mo­kes­čio už ap­lin­kos ter­ši­mą įsta­ty­mo ly­di­mo­jo. Tai ly­di­ma­sis tei­sės ak­tas.

V. RINKEVIČIUS (LVŽSF). Ko­mi­te­tas ap­svars­tė pro­jek­tą ir pri­ta­rė jam ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. No­rin­čių da­ly­vau­ti dis­ku­si­jo­je nė­ra. Pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta. Dėl mo­ty­vų? No­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti po svars­ty­mo? Bal­suo­ja­me. Pra­šom, ko­le­gos, bal­suo­ti. Bal­suo­ja­me po svars­ty­mo dėl Mo­kes­čių ad­mi­nist­ra­vi­mo įsta­ty­mo 16 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to.

Bal­sa­vo 78 Sei­mo na­riai: už – 72, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 6. Po svars­ty­mo pri­tar­ta.

Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, no­rė­čiau su ju­mis pa­si­tar­ti. Esa­me su­tau­pę 25 mi­nu­tes, gal­būt ga­lė­tu­me iš va­ka­ri­nės dar­bo­tvarkės? Su­tau­pę iki Sei­mo nu­ta­ri­mo dėl tei­sė­jų ir ki­tų pa­rei­gū­nų sky­ri­mo. Ar ga­lė­tu­me iš va­ka­ri­nės dar­bo­tvarkės leis­ti pa­teik­ti mi­nist­rei R. Ta­ma­šu­nie­nei Vi­daus tar­ny­bos sta­tu­to ir ly­di­mų­jų… Ga­li­me? Dė­ko­ju, pri­ta­rė­me ben­dru su­ta­ri­mu.

 

11.42 val.

Vi­daus tar­ny­bos sta­tu­to 1, 2, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, II sky­riaus ant­ro­jo skir­snio, 25, 27, 29, 32, 35, 42, 53, 55, 59, 63, 66 straips­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo ir Sta­tu­to papildymo 121, 191 ir 192 straips­niais įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4891, Vals­ty­bės sienos ir jos ap­sau­gos įsta­ty­mo Nr. VIII-1666 23 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4892, Po­li­ci­jos įsta­ty­mo Nr. VIII-2048 2, 6, 19 ir 20 straips­nių pa­kei­ti­mo įstaty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4893, Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo Nr. XI-242 2 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4894, Pro­fe­si­nio mo­ky­mo įsta­ty­mo Nr. VIII-450 18, 26, 28, 29, 36 ir 38 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4895, Valstybinio so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. I-1336 6 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4896, Ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų dar­be ir pro­fe­si­nių li­gų so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. VIII-1509 5 ir 6 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4897 (pa­tei­ki­mas)

 

Kvie­čia­me R. Ta­ma­šu­nie­nę. Tai bū­tų Vi­daus tar­ny­bos sta­tu­to įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4891 ir ly­di­mie­ji pro­jek­tai Nr. XIIIP-4892, Nr. XIIIP-4893, Nr. XIIIP-4894, Nr. XIIIP-4895, Nr. XIIIP-4896 ir Nr. XIIIP-4897. Pra­šom, ger­bia­mo­ji mi­nist­re, pa­teik­ti mi­nė­tus įsta­ty­mų pro­jek­tus.

R. TAMAŠUNIENĖ (LLRA-KŠSF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Mie­li ko­le­gos, pri­sta­to­me Vi­daus tar­ny­bos sta­tu­to ir vi­sų ly­di­mų­jų tei­sės ak­tų pro­jek­tus. Jų tiks­las – su­da­ry­ti tei­si­nes prie­lai­das vyk­dy­ti pa­ko­pi­nį vi­daus tar­ny­bos sis­te­mos pa­rei­gū­nų ren­gi­mą, in­teg­ruo­jant pro­fe­si­nį mo­ky­mą ir aukš­tą­jį moks­lą VRM ži­nio­je esan­čio­je sta­tu­ti­nė­je ko­le­gi­jo­je, taip pat už­tik­rin­ti, kad pa­rei­gū­nai bū­tų ren­gia­mi ir pro­fe­si­nė­je mo­kyk­lo­je, gau­tų aukš­tą­jį neu­ni­ver­si­te­ti­nį iš­si­la­vi­ni­mą ir pra­tęs­tų stu­di­jas aukš­to­sio­se mo­kyk­lo­se, uni­ver­si­te­tuo­se.

Kal­bant apie pro­por­ci­jas, kaip yra šian­dien, aukš­to­jo uni­ver­si­te­ti­nio iš­si­la­vi­ni­mo rei­kia apie 5 % vi­sų pa­rei­gū­nų, o pro­fe­si­nio ba­ka­lau­ro po­rei­kis yra 38 % ir pro­fe­si­nis mo­ky­mas –57 %, pir­mi­nės gran­dies pa­rei­gū­nai vė­liau gau­na laips­nius, įgy­da­mi pa­tir­ties.

Ko­dėl mes ma­to­me, kad toks pro­jek­tas yra svar­bus? Pir­miau­sia no­riu pa­brėž­ti, kad vie­šo­jo sau­gu­mo pa­rei­gū­nų ren­gi­mas nė­ra lais­vos rin­kos da­ly­kas, tai vals­ty­bės pa­rei­ga už­tik­rin­ti pa­rei­gū­nų kai­tą, mo­ty­vuo­ti pa­rei­gū­nus, ska­tin­ti, kad pro­fe­si­ja bū­tų pa­trauk­li, pri­trauk­ti ga­bius jau­nuo­lius į pro­fe­si­ją ir už­tik­rin­ti vi­sos sis­te­mos dar­ną.

Šiuo me­tu mes tu­ri­me tik dvie­jų pa­ko­pų ren­gi­mą, tai yra pro­fe­si­nis mo­ky­mas, tik tiek. Vė­liau jau­nuo­liai, ga­būs jau­nuo­liai ar­ba pa­ska­tin­ti va­do­vų, ren­ka­si uni­ver­si­te­tus, daž­niau­siai tai yra tei­sės moks­lai, ar­ba My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­to Vie­šo­jo sau­gu­mo aka­de­mi­jos kur­sus ar­ba stu­di­jas, ar­ba ki­to­se uni­ver­si­te­ti­nė­se mo­kyk­lo­se. Bet tai yra te­ori­nis pa­ren­gi­mas. Vi­sos tar­ny­bos ir va­do­vai ma­no, kad vis dėl­to rei­kė­tų dau­giau prak­ti­nių įgū­džių. O tuos prak­ti­nius įgū­džius ga­lė­tu­me su­teik­ti bū­tent įsteig­da­mi ko­le­gi­ją. Taip pat stu­di­jos trun­ka per­ne­lyg il­gai, pa­rei­gū­nų ver­ti­ni­mu, aukš­to­sios stu­di­jos. Ko­le­gi­jos stu­di­jos truk­tų me­tais trum­piau ir tai už­tik­rin­tų vi­sų pa­ko­pi­nių sta­tu­ti­nių įstai­gų, ku­rioms tai­ko­mas vi­daus tar­ny­bos sta­tu­tas, pa­rei­gū­nų ren­gi­mą in­teg­ruo­jant pro­fe­si­nį mo­ky­mą, aukš­tą­jį moks­lą vals­ty­bės lė­šo­mis pa­gal cen­tri­nių sta­tu­ti­nių įstai­gų po­rei­kius ati­tin­kan­čias pro­gra­mas. Taip pat sie­kia­me šiuo pro­jek­tu reg­la­men­tuo­ti sta­tu­ti­nės ko­le­gi­jos sta­tu­są, fi­nan­sa­vi­mą, val­dy­mo or­ga­nus, ki­tas nuo­sta­tas, su­si­ju­sias su sta­tu­ti­nės ko­le­gi­jos to­li­mes­ne veik­la ir vyk­do­mo­mis stu­di­jo­mis.

Įstei­gus ži­ny­bi­nę sta­tu­ti­nę ko­le­gi­ją bus pa­siek­ti to­kie tiks­lai: tai pir­miau­sia ko­ky­biš­kas vi­sų tar­ny­bų pa­rei­gū­nų ren­gi­mas vals­ty­bės lė­šo­mis pa­gal rei­ka­lin­gas pro­gra­mas; ko­le­gi­nių stu­di­jų pro­gra­mos bus orien­tuo­tos į prak­ti­nių įgū­džių su­tei­ki­mą; bus įgy­ven­din­tas pa­ko­pi­nis pa­rei­gū­nų ren­gi­mas, kai įgi­ję pro­fe­si­nę kva­li­fi­ka­ci­ją pa­rei­gū­nai ga­lės tęs­ti stu­di­jas ko­le­gi­jo­je; sta­tu­ti­nių įstai­gų at­sto­vai da­ly­vaus ko­le­gi­jos ta­ry­bo­je pri­imant spren­di­mus (bū­tent sie­kia­me to lanks­tu­mo, kad va­do­vai, ma­ty­da­mi, kaip tu­ri kis­ti jų tar­ny­ba, kaip pri­si­tai­ky­ti prie tei­sės ak­tų ir vyk­do­mų vis nau­jų funk­ci­jų, ga­lė­tų pri­im­ti spren­di­mus ir pa­reng­ti ati­tin­ka­mai pa­rei­gū­nus, ku­rie stos vė­liau į tar­ny­bą); ir ko­le­gi­jos fi­lia­lų ben­dra­dar­bia­vi­mas su sta­tu­ti­nė­mis įstai­go­mis už­tik­rins pa­rei­gū­nų ren­gi­mo po­rei­kius.

Tai­gi mes da­bar­ti­nių pro­fe­si­nių mo­kyk­lų pa­grin­du stei­gia­me ko­le­gi­ją ir pro­fe­si­nės mo­kyk­los bus tos ko­le­gi­jos fi­lia­lais. Nu­ma­ty­ti ke­li eta­pai. Pir­miau­sia tai po­li­ci­jos pro­fe­si­nė mo­kyk­la ir pa­sie­nie­čių pir­muo­ju eta­pu ren­gi­mo cen­tras, vė­liau – pa­tai­sos mo­ky­mo cen­tras ir Mui­ti­nės de­par­ta­men­tas. Taip už­tik­rin­tu­me vi­sų tar­ny­bų švie­ti­mo ir ren­gi­mo sis­te­mą. Ačiū. Į klau­si­mus at­sa­ky­siu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti ke­le­tas Sei­mo na­rių. Pir­ma­sis klau­sia S. Gent­vi­las. Ruo­šia­si A. But­ke­vi­čius.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­ma mi­nist­re, nie­kas ne­abe­jo­ja sta­tu­ti­nių pa­rei­gū­nų kva­li­fi­ka­ci­jos kė­li­mo po­rei­kiu, tik dėl tak­ti­kos no­rė­tų­si ke­le­tą klau­si­mų pa­klaus­ti. Vi­sų pir­ma dėl ko­le­gi­jos kaip at­ski­ro da­ri­nio ir ypač pa­val­du­mo. Ko­dėl rei­kia at­ski­ros ko­le­gi­jos? Ar tai ne­ga­lė­tų bū­ti esa­mo ko­kio nors uni­ver­si­te­to fa­kul­te­tas? Ko­dėl ko­le­gi­ja tu­ri bū­ti pa­val­di bū­tent jū­sų mi­nis­te­ri­jai? Ir ko­dėl į ko­le­gi­ją ga­li sto­ti tik tie as­me­nys, ku­rie as­me­niš­kai mi­nist­ro siun­ti­mu, gau­na siun­ti­mą pa­gal, pa­ci­tuo­siu, 9 straips­nį – 121 pa­pil­dy­mą, tai yra tie, ku­rie bai­gė ir tik mi­nist­ro pa­ve­di­mu ir siun­ti­mu ga­li sto­ti į šią ko­le­gi­ją? Ačiū už at­sa­ky­mus.

R. TAMAŠUNIENĖ (LLRA-KŠSF). Ge­rai, pra­dė­si­me nuo pra­džios. Pir­miau­sia mes orien­ta­vo­mės į tą ge­rą­ją prak­ti­ką ir net į Lie­tu­vos pa­tir­tį, kaip vei­kia Ka­ro aka­de­mi­ja. Tai yra ki­to­kios, sa­ky­ki­me, pa­skir­ties švie­ti­mo įstai­ga ir ren­gia ka­riš­kius mū­sų ka­riuo­me­nės sis­te­mai. Taip ma­ty­tu­me, kad tu­rė­tų bū­ti… Tai yra prie Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos. Tai taip ma­ty­tu­me, kad prie Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos taip pat sta­tu­ti­niams pa­rei­gū­nams reng­ti tu­rė­tų bū­ti įsteig­ta ko­le­gi­ja ir už­tik­rin­tų pa­ko­pi­nį ren­gi­mą. Bū­tent to­kį mo­de­lį ir tai­ko­me siū­ly­da­mi šį įsta­ty­mo pro­jek­tą. Sto­da­mi į ko­le­gi­ją, kaip ir da­bar į pro­fe­si­nę mo­kyk­lą, tu­ri bū­ti per­ėję me­di­ci­ni­nę pa­tik­rą ir fi­zi­nės pa­reng­ties už­duo­čių eg­za­mi­nus jau­nuo­liai. Taip liks ir da­bar. Siun­ti­mas, aš da­bar bi­jau, ko­kį punk­tą jūs ten ci­tuo­ja­te, tiks­liau pa­tiks­lin­ti, šiuo me­tu yra į aukš­tą­jį moks­lą su siun­ti­mu, duo­da­mi siun­ti­mai. Tai yra tar­ny­bos už­sa­ko vie­tas, jas vė­liau ap­mo­ka savo pa­rei­gū­nams, ku­rie ar ne­aki­vaiz­di­niu bū­du, ar ki­to­kia for­ma stu­di­juo­ja aukš­to­sio­se mo­kyk­lo­se.

Ko­dėl ne­ga­li­ma ki­to­se ko­le­gi­jo­se ar uni­ver­si­te­tuo­se? Mes ma­no­me, kad yra daug tak­ti­nio pa­ren­gi­mo ir ki­to­kia, sa­ky­ki­me, dis­cip­li­ni­nė kul­tū­ra tu­rė­tų bū­ti šio­je mo­kyk­lo­je. Gal­vo­tu­me, kad va­do­vas taip pat tu­rė­tų bū­ti pa­rei­gū­nas, kad kiek­vie­nas ry­tas pra­si­dė­tų ri­kiuo­te, kad tų tak­ti­nių ir or­ga­ni­za­ci­nių kul­tū­ri­nių įgū­džių jau nuo pat mo­ky­mo­si pra­džios įgau­tų kur­san­tai ir at­ėję į tar­ny­bą ga­lė­tų ge­riau in­teg­ruo­tis. Šiuo me­tu mo­ky­mas vyks­ta vie­nus me­tus, jei­gu kal­ba­me apie po­li­ci­nin­kų ren­gi­mą. Va­do­vai taip pat ma­to, koks pla­tus da­bar kiek­vie­no po­li­ci­nin­ko at­lie­ka­mų funk­ci­jų ir už­duo­čių ba­ras.

Pa­ren­gi­mo tik­rai trūks­ta, nes rei­kia daug so­cio­lo­gi­nių moks­lų, rei­kia psi­cho­lo­gi­jos iš­ma­ny­mo, rei­kia, be abe­jo, ad­mi­nist­ra­ci­nės, bau­džia­mo­sios tei­sės iš­ma­ny­mo ir dar plius vi­sas tak­ti­nis, fi­zi­nis pa­si­ren­gi­mas ir taip to­liau. Tai tos stu­di­jos tik­rai per trum­pos, o vė­liau uni­ver­si­te­ti­nės stu­di­jos su­tei­kia tik te­ori­nių ži­nių. Tai vėl­gi dings­ta ta prak­ti­nė da­lis, ku­ri kom­pen­suo­ja­ma tik per kva­li­fi­ka­ci­jos kė­li­mą ir per nuo­la­ti­nius fi­zi­nės pa­reng­ties kur­sus ir pra­ty­bas, ku­rias or­ga­ni­zuo­ja ins­ti­tu­ci­jos.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia A. But­ke­vi­čius. Ruo­šia­si A. Sy­sas.

A. BUTKEVIČIUS (MSNG). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma mi­nist­re, jei­gu švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nist­ras pri­sta­ty­tų ši­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą, tai gal su­pras­čiau, ko­dėl rei­ka­lin­ga at­ski­ra sta­tu­ti­nė ko­le­gi­ja. Da­bar jū­sų pri­sta­ty­mą aš ver­ti­nu kaip grį­ži­mą at­gal. Kaž­ka­da kai ku­rie tech­ni­ku­mai Lie­tu­vo­je pri­klau­sė ir ki­toms mi­nis­te­ri­joms, Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jai. Po to bu­vo da­ro­mos tam tik­ros re­or­ga­ni­za­ci­jos, re­for­mos. Bu­vo Po­li­ci­jos aka­de­mi­ja. Bu­vo at­lik­tos stu­di­jos, kad mū­sų uni­ver­si­te­tuo­se vie­nam stu­den­tui per daug tu­ri­me plo­to, kad in­fra­struk­tū­ra iš­vys­ty­ta. Man vi­siš­kai ne­su­pran­ta­ma, ko­dėl taip yra da­ro­ma, nes pa­gal jū­sų pa­aiš­ki­ni­mą, aš ma­nau, už­tek­tų pa­ruoš­ti at­ski­ras stu­di­jų pro­gra­mas su at­ski­rais rei­ka­la­vi­mais ir ši­ta pro­ble­ma bū­tų iš­spręs­ta.

R. TAMAŠUNIENĖ (LLRA-KŠSF). Ačiū už klau­si­mą. Tik­rai man bū­tų dar keis­čiau, jei­gu šį į sta­ty­mą pri­sta­ty­tų švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nist­ras, nes bū­tent vi­daus rei­ka­lų mi­nist­ras tu­ri už­tik­rin­ti na­tū­ra­lią pa­rei­gū­nų kai­tą ir tiek pa­rei­gū­nų, kiek kiek­vie­na tar­ny­ba rei­ka­lau­ja. O šiuo me­tu jau su­si­du­ria­me su tam tik­ro­mis pro­ble­mo­mis.

Ant­ras da­ly­kas, ne­grįž­ta­ma į pra­ei­tį, bet ku­ria­mas nau­jas pro­gre­sy­vus da­ly­kas ir už­tik­ri­na­mas pa­ko­pi­nis pa­rei­gū­nų pa­ren­gi­mas. Ver­ti­nant, kaip bu­vo anks­čiau, no­riu pa­sa­ky­ti, kad Po­li­ci­jos aka­de­mi­ja, pa­vyz­džiui, ku­ri ren­gė tik po­li­ci­jos pa­rei­gū­nus, ver­ti­na­ma la­bai ge­rai. Tas pa­ren­gi­mas va­do­vų ir bu­vu­sių, ir ve­te­ra­nų, ir da­bar­ti­nių ver­ti­na­mas ge­rai, nes po pir­mo kur­so iš­ei­da­vo ki­tos gran­dies pa­rei­gū­nas, kal­bu apie po­li­ci­nin­ką, ir ga­lė­da­vo sto­ti į tar­ny­bą vi­siš­kai pa­si­ren­gęs.

Da­bar mes ma­to­me pla­čiau, kad tai tu­rė­tų ap­im­ti ir Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­to, ir mui­ti­nės pa­rei­gū­nus, VSAT’o pa­rei­gū­nus, VSD pa­rei­gū­nus ir po­li­ci­nin­kus. Jo­kios nau­jos in­fra­struk­tū­ros mes ne­ku­ria­me, la­bai svar­bu pa­brėž­ti, o ku­ria­me tai ba­zė­je pro­fe­si­nių cen­trų, ku­rie yra ir fi­lia­lai, o cen­tras nu­ma­to­mas po­li­ci­jos mo­kyk­lo­je Mas­tai­čiuo­se, pats ko­le­gi­jos cen­tras.

Kal­bant apie fi­nan­si­nę iš­raiš­ką, tai iš tie­sų, jei­gu mes pri­tar­si­me to­kiems mū­sų tei­kia­miems pro­jek­tams ir nu­ma­ty­si­me, kaip yra Ka­ro aka­de­mi­jo­je, sti­pen­di­jas ir uni­for­mas iš vals­ty­bės biu­dže­to, tai tų lė­šų pa­rei­ka­laus. O kal­bant apie stu­di­jų krep­še­lį, tai mes ir no­ri­me, kad per­skirs­ty­tų iš švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­ro aukš­to­sioms stu­di­joms ski­ria­mo krep­še­lio, ta da­lis bū­tų ski­ria­ma tai ko­le­gi­jai. Pa­si­rin­ko­me to­kį, sa­ky­ki­me, biu­dže­to lė­šų pa­nau­do­ji­mo pa­tį op­ti­ma­liau­sią va­rian­tą, taip pat sie­kia­me iš­nau­do­ti ne­pil­nai iš­nau­do­ja­mą da­bar su­kur­tą ba­zę, kur yra pro­fe­si­nis mo­ky­mas ar­ba įva­di­nis mo­ky­mas, ar­ba kva­li­fi­ka­ci­jos kė­li­mas or­ga­ni­zuo­ja­mas.

Mes ma­to­me taip pat ben­dra­dar­bia­vi­mą su aukš­to­sio­mis mo­kyk­lo­mis, su uni­ver­si­te­tais ir ma­to­me su­si­do­mė­ji­mą dės­ty­to­jų, pro­fe­so­rių, ku­rie taip pat no­ri ne tik moks­li­nius dar­bus, bet ir tai­ko­muo­sius dar­bus ra­šy­ti ir iš­ban­dy­ti. Kaip tik ko­le­gi­ja bus ta vie­ta, kur ir mū­sų aukš­to­jo moks­lo ben­druo­me­nės na­riai, ir mū­sų tak­ti­kai – pa­rei­gū­nai, in­struk­to­riai, ku­rie rengs fi­ziš­kai ir tak­tiš­kai pa­rei­gū­nus, ma­no­me, pa­kels į aukš­tes­nį ly­gį vi­są pa­ren­gi­mą ir mū­sų pa­rei­gū­nų ren­gi­mų.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia A. Sy­sas. Ruo­šia­si E. Pu­pi­nis.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma mi­nist­re, iš jū­sų at­sa­ky­mų su­si­da­rau įspū­dį, kad vis­gi Po­li­ci­jos aka­de­mi­jos už­da­ry­mas ne­bu­vo pats pro­tin­giau­sias žings­nis, ku­ris bu­vo pa­da­ry­tas Lie­tu­vos švie­ti­mo sis­te­mo­je, bet ma­no klau­si­mas dėl šio įsta­ty­mo: ko­dėl bū­tent pa­si­rin­ko­te Mas­tai­čiuo­se, o ne kur nors ki­tur? Aš ži­nau, kad ten sky­rė pa­tal­pas, bet ko­dėl pa­si­rin­ki­mas bū­tent ten? Ačiū.

R. TAMAŠUNIENĖ (LLRA-KŠSF). Ačiū už klau­si­mą. Pir­miau­sia Mas­tai­čiuo­se ir da­bar yra su­kur­ta pa­kan­ka­mai ge­ra in­fra­struk­tū­ra, be to, dar tu­ri­ma at­ei­ties pla­nų įreng­ti ge­res­nę šau­dyk­lą. Taip pat yra vieš­bu­tis, daug di­des­nis ben­dra­bu­tis ir ga­li­ma nu­ma­ty­ti dau­giau vie­tų tiems jau­nuo­liams, ku­rie no­rė­tų gy­ven­ti ben­dra­bu­ty­je. Bū­tent dėl to. Ir pats pa­ren­gi­mo lai­kas Mas­tai­čiuo­se yra il­giau­sias – ren­gia­mi pir­mi­nės gran­dies po­li­ci­nin­kai pa­rei­gū­nai. Kal­bant apie prak­ti­nius da­ly­kus, taip pat ir pa­ti in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų ba­zė, duo­me­nų ba­zės, ku­rios rei­ka­lin­gos iš­kart mo­ky­ti pa­rei­gū­nus, yra to­je mo­kyk­lo­je, to­dėl pa­si­rin­ko­me cen­trą Mas­tai­čiuo­se, Kau­no ra­jo­ne.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia E. Pu­pi­nis. Ruo­šia­si S. Tu­mė­nas.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­ma mi­nist­re, kaž­ka­da mes vi­sas aukš­tą­sias mo­kyk­las, ki­tas švie­ti­mo įstai­gas su­rin­ko­me po vie­nu sto­gu – Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja. Kaž­ka­da bu­vo tra­di­ci­ja, kaip ir sa­ko­ma, čia bu­vo ger­bia­mo A. But­ke­vi­čiaus, kad Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja tu­rė­jo sa­vo uni­ver­si­te­tą ir taip to­liau. Koks mo­ty­vas yra su­rink­ti ir jums tap­ti stei­gė­jais, kai fi­nan­sa­vi­mas vis tiek iš da­lies bus Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jos? Čia šiek tiek ne­su­pran­ta­ma.

Kaip jūs gal­vo­ja­te? Gal­būt ta­da ir vi­są fi­nan­sa­vi­mą pa­si­im­ki­te, fi­nan­suo­ki­tės iš sa­vo biu­dže­to ir lai­ky­ki­te tas sa­vo mo­kyk­las, o švie­ti­mo biu­dže­tą pa­li­ki­te tiems, kas yra stei­gė­jas, – Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jai. Ačiū.

R. TAMAŠUNIENĖ (LLRA-KŠSF). Šiuo me­tu pro­fe­si­nių mo­kyk­lų stei­gė­jais yra mū­sų sta­tu­ti­nės tar­ny­bos.

Kal­bant apie uni­ver­si­te­tus, be abe­jo, vi­si yra Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jo­je, bet šiuo me­tu pa­gal tiks­li­nį fi­nan­sa­vi­mą nė­ra ga­li­my­bės skir­ti fi­nan­sa­vi­mo kon­kre­čiai stu­di­jų pro­gra­mai, o to­kios pro­gra­mos mums ir rei­kia. Mes ga­li­me tik pa­si­rink­ti tei­sės kryp­ties pro­gra­mą, o tai ne vi­sai ati­tin­ka to, ko lau­kia tar­ny­bos iš at­ėju­sio pa­rei­gū­no su iš­si­la­vi­ni­mu į tar­ny­bą. To­dėl, kaip ir mi­nė­jau, vi­sas su­jun­gė­me, bet ne vi­sas su­jun­gė­me, bet, kaip ir bu­vo mi­nė­ta, Po­li­ci­jos aka­de­mi­jos iš­vis ne­li­ko. Ma­no­me, kad tik­rai ge­rai dir­ba Ka­ro aka­de­mi­ja ir pui­kiai yra pa­ren­gia­mi ka­riš­kiai, ka­riuo­me­nė ben­dra­dar­biau­ja su šia aukš­tą­ja švie­ti­mo įstai­ga. Tuo mo­de­liu rem­da­mie­si… Taip pat mus pa­lai­ko Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja, tei­kia in­for­ma­ci­ją ir pa­ta­ri­mus, kad to­kia aukš­to­jo moks­lo (pro­fe­si­nio ba­ka­lau­ro) ins­ti­tu­ci­ja bū­tų prie Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos ir už­tik­rin­tų… Dar kar­tą no­riu pa­kar­to­ti – tei­sės moks­lus dik­tuo­ja lais­vos rin­kos da­ly­kas. Vie­ną­kart mes ga­li­me vie­ną pa­krai­pą pa­si­rink­ti ar ki­tą, bet vi­sa­da vals­ty­bei rei­kės pa­sie­nie­čio, vi­sa­da vals­ty­bei rei­kės mui­ti­nin­ko, o to­kios pro­gra­mos ne­bū­ti­nai aukš­to­jo­je mo­kyk­lo­je yra ren­gia­mos ir ne­bū­ti­nai tais me­tais to­kių pro­gra­mų bus. To­dėl ir no­ri­me už­tik­rin­ti tą tęs­ti­nu­mą ir pa­laips­niui ap­im­ti vi­sas tar­ny­bas.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Nors lai­kas ir bai­gė­si, bu­vau pa­mi­nė­ju­si pa­var­dę, tad pas­ku­ti­nis klau­sia S. Tu­mė­nas. Pra­šom.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Nuo­šir­džiai ačiū. Ger­bia­ma mi­nist­re, ma­ty­ti, kad jūs ti­ki­te, ką sa­ko­te, nuo­sek­liai iš­aiš­ki­no­te vi­są pa­ko­piš­ku­mą šios bū­si­mos sta­tu­ti­nės ko­le­gi­jos. Ta­čiau aš no­riu pra­tęs­ti, kad jūs man iš­bars­ty­tu­mė­te vy­rų abe­jo­nes. 1990–1997 me­tai – Po­li­ci­jos aka­de­mi­ja, vė­liau – Tei­sės aka­de­mi­ja, re­or­ga­ni­za­ci­ja į My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­tą. Tru­pu­tį keis­ta. Ar, jū­sų nuo­mo­ne, ne­bu­vo ga­li­ma, pa­vyz­džiui, kad My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­te bū­tų at­ski­ras fa­kul­te­tas ir tos pro­gra­mos bū­tų vyk­do­mos?

An­tra. Ar jūs kal­bė­jo­tės ir ar pri­ta­rė tam švie­ti­mo mi­nist­ras? Nors jūs sa­ko­te, kad nie­ko ben­dro čia nė­ra. Kva­li­fi­ka­ci­ja, krep­še­liai – Švie­ti­mo mi­nis­te­ri­jos ir jū­sų mi­nis­te­ri­jos san­kir­ta aki­vaiz­di.

PIRMININKĖ. Lai­kas.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). No­rė­čiau, kad at­sa­ky­tu­mė­te.

R. TAMAŠUNIENĖ (LLRA-KŠSF). Aš gal nuo pas­ku­ti­nio klau­si­mo. Tik­rai ben­dro yra. Mes tei­kia­me ir Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mą. Aš ne­ga­liu pa­sa­ky­ti, kad nie­ko ben­dro nė­ra. Mes ben­dro­je dar­bo gru­pė­je dir­ba­me kar­tu su Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja, svars­to­me bū­tent ir lė­šų po­rei­kį, ir stu­di­joms rei­ka­lin­gų krep­še­lių, tai yra ski­ria­mų lė­šų ko­le­gi­jai po­rei­kį.

Ar ga­li tai reng­ti? Taip. My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­te, jūs tei­sin­gai pa­ste­bė­jo­te, bu­vo Vie­šo­jo sau­gu­mo aka­de­mi­ja, tai yra fa­kul­te­tas, skir­tas pa­rei­gū­nams, bet, kaip mi­nė­jau, ne vi­sa­da ir ne kas­met bu­vo ren­gia­mi tie pa­rei­gū­nai. Daž­niau­siai vis dėl­to pa­si­rink­da­vo tei­sės moks­lus ir, kaip sa­kiau, su prak­ti­niais įgū­džiais tai ma­žai ką tu­ri ben­dro. Aiš­ku, tei­si­nės ži­nios tei­si­nin­ko, bai­gu­sio aukš­tą­jį moks­lą, vi­sa­da yra la­bai ge­rai, bet vi­sa ki­ta – ne­bū­ti­nai. Juo la­biau kad ga­būs jau­nuo­liai da­bar la­bai nu­si­vi­lia su­ži­no­ję, kad tap­ti po­li­ci­nin­ku ga­li tik pro­fe­si­nė­je mo­kyk­lo­je, pa­sie­nie­čiu – tik pro­fe­si­nė­je mo­kyk­lo­je. Jie, aiš­ku, tu­ri ge­rus mo­ky­mo­si re­zul­ta­tus po ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­los ir pa­si­ren­ka tei­sės moks­lus, pa­vyz­džiui, ar­ba ki­tus moks­lus. Ta jau­nuo­lio, bu­vu­sio re­a­laus kan­di­da­to ir no­rė­ju­sio at­ei­ti į tar­ny­bą, sva­jo­nė ne­bū­ti­nai po ket­ve­rių me­tų to­kia ir bus, nes, bai­gęs ben­drą­ją tei­sę, jis ga­li nu­ei­ti ir ki­tur. Tai yra pa­ti tar­ny­ba ga­bes­nius mo­ki­nius pra­ran­da pa­siū­ly­da­ma tik­tai pro­fe­si­nį mo­ky­mą. O at­ei­ty­je jau tu pa­pil­do­mai mo­ky­kis ne­aki­vaiz­di­niu bū­du ar ki­taip rin­kis. (Aliar­mo sig­na­las) Štai gau­na­me aliar­mą iš mū­sų tar­ny­bų, grei­čiau­siai bus vėt­ros ir liū­tys. Pra­šo­me su­si­pa­žin­ti su rei­kia­ma in­for­ma­ci­ja.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Kar­tu pa­jau­tė­me ati­tin­ka­mai ir sig­na­lus. Ačiū, ger­bia­mo­ji mi­nist­re, at­sa­kė­te per nu­sta­ty­tą lai­ką į jums pa­teik­tus klau­si­mus.

Mo­ty­vai. V. Ba­kas – mo­ty­vai už.

V. BAKAS (MSNG). Mi­nist­re, čia jūs pro­tes­tuo­ja­te tais sig­na­lais? Ar kaip? Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tik­rų­jų tei­kia­mas įsta­ty­mo pro­jek­tas iš­spręs­tų dau­gy­bę pro­ble­mų ir to­kį pa­rei­gū­nų ren­gi­mo va­ku­u­mą. Aiš­ku, iš­spręs­tų ta­da, jei­gu mes jį dar šiek tiek to­bu­lin­tu­me ko­mi­te­tuo­se. Fak­tas, kad šian­dien pa­rei­gū­nų ren­gi­mas yra la­bai iš­bars­ty­tas. Ši­ta ko­le­gi­ja leis­tų šiek tiek kon­so­li­duo­ti, nes ren­gia įstai­gos kas kaip su­pran­ta. Aš tik… Ma­to­me ir tra­giš­kus įvy­kius, ro­dan­čius, jog kva­li­fi­ka­ci­ją rei­kia kel­ti tiek aukš­čiau­siems tei­sė­sau­gos įstai­gų va­do­vams, tiek tiems, ku­rie at­sa­kin­gi už val­dy­mą, taip pat ir pa­rei­gū­nams.

Bet, ger­bia­ma mi­nist­re, ger­bia­mi ko­le­gos, ku­rie svars­ty­si­te ko­mi­te­tuo­se, aš vis dėl­to siū­ly­čiau at­kreip­ti dė­me­sį, kad šiam įsta­ty­mui įgy­ven­din­ti yra nu­ma­to­ma pa­im­ti apie 0,5 mln. eu­rų iš da­bar­ti­nių vi­daus rei­ka­lų įstai­gų. Čia vis dėl­to rei­kė­tų tą klau­si­mą spręs­ti ki­taip, ma­ny­čiau, nes ir taip pa­rei­gū­nams yra ne­įgy­ven­din­tų pa­ža­dų tiek dėl „Pro­gra­mos 1000“, taip pat nė­ra tin­ka­mai at­ly­gin­ta už dar­bą su­val­dant pan­de­mi­ją. Tik­rai dėl ge­ros idė­jos ne­tu­rė­tų ken­tė­ti pa­rei­gū­nų in­te­re­sai, mū­sų vi­sų pi­lie­čių sau­gu­mo in­te­re­sai. Aš siū­ly­čiau bal­suo­ti už, bet vis dėl­to kar­tu gal­vo­ti apie biu­dže­to pro­jek­tą, ku­ria­me bū­tų nu­ma­ty­tos rei­kia­mos lė­šos ši­tai ko­le­gi­jai steig­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Mo­ty­vai prieš – K. Ma­siu­lis. Pra­šom.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ne­ran­du nė vie­no bent kiek ra­cio­na­laus ar­gu­men­to ši­tuo klau­si­mu. Nė vie­no. Pa­ti stra­te­gi­ja ši­tos Vy­riau­sy­bės bu­vo ma­žin­ti uni­ver­si­te­tų skai­čių. Da­bar, pa­si­ro­do, ma­ži­nant rei­kia juos di­din­ti. Ana­lo­gi­ja su Kraš­to ap­sau­gos aka­de­mi­ja, su KAMʼo aka­de­mi­ja, yra vi­siš­kai ne­tin­ka­ma. Ten yra aukš­to­jo mo­kyk­la. Čia ban­do­ma grįž­ti į va­ka­rykš­čią die­ną. Ka­da vi­sas pa­sau­lis stip­ri­na iš­si­la­vi­ni­mo ko­ky­bę, čia iš­sa­ko­ma – ji yra per daug di­de­lė, rei­kia su­ma­žin­ti iš­si­la­vi­ni­mo ko­ky­bę, nes yra tei­kia­mas uni­ver­si­te­ti­nis iš­si­la­vi­ni­mas ir yra ga­li­my­bė gau­ti ši­tą, bū­tent pla­tes­nį, hu­ma­ni­ta­ri­nį iš­si­la­vi­ni­mą, ku­rį su­tei­kia kon­teks­te po­li­ci­jos iš­si­la­vi­ni­mo. Sa­ko, kad to ne­rei­kia. Rei­kia ofi­cie­rius kep­ti. Aš ma­tau vie­nin­te­lį ar­gu­men­tą – li­ko ke­tu­ri mė­ne­siai ši­tai ka­den­ci­jai, tai rei­kia kai ku­riems žmo­nėms kar­šyk­lą su­kur­ti. Ka­dan­gi to­je aka­de­mi­jo­je bus ga­li­ma kep­ti įvai­rius ofi­cie­rius, jiems rei­kės ofi­cie­rių įdar­bin­ti. Jie ten mar­ši­ruos, šau­dys ir bus to­kia Lie­tu­vos po­li­ci­ja, ku­ri pas­kui ke­liu pri­spau­du­si už­smaugs žmo­nes. O gal to­kios ne­bū­ti­na mums tu­rė­ti, gal mes tu­ri­me ga­li­my­bę ci­vi­li­zuo­tes­nę ir šiuo­lai­kiš­kes­nę tu­rė­ti? Tik­rai ne­rei­kia ši­tuo ke­liu ei­ti. Pa­si­ro­do, dar ir pa­pil­do­mai lė­šų rei­kia. Jei­gu, sa­ko, trūks­ta mo­ty­va­ci­jos ei­ti į po­li­ci­ją, tai kur­ki­te mo­ty­va­ci­nę sis­te­mą. Jei­gu yra pro­gra­mo­se kas ne­to­bu­la, pa­to­bu­lin­ki­me pro­gra­mas, kal­bė­ki­me apie tai. Čia vi­siš­kai ne­su­pran­ta­ma. Nuo nu­lio da­ro­ma, nie­kai ir vi­siš­kai prieš stra­te­gi­nę li­ni­ją.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju, lai­kas. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, mo­ty­vai iš­si­sky­rė, bal­suo­ja­me po pa­tei­ki­mo dėl Vals­ty­bės tar­ny­bos sta­tu­to ir ly­di­mų­jų tei­sės ak­tų.

Bal­sa­vo 76 Sei­mo na­riai: už – 60, prieš – 1, su­si­lai­kė 15. Pri­tar­ta po pa­tei­ki­mo. Kaip pa­grin­di­nis siū­lo­mas Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mas – So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas. Ga­li­me tam pri­tar­ti? (Bal­sai sa­lė­je) Dėl ko­mi­te­tų, ge­rai, ka­dan­gi ne­per­skai­čiau dėl pa­pil­do­mų: Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas – dėl Vals­ty­bės sie­nos ir po­li­ci­jos įsta­ty­mo, dėl Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo kaip pa­grin­di­nis siū­lo­mas Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas, dėl Pro­fe­si­nio mo­ky­mo pa­grin­di­nis – Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas, dėl Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo pa­grin­di­nis – Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mas – So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas ir dėl Ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų dar­be pa­grin­di­nis –Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mas – So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas. Da­bar pa­siū­ly­mai dėl ko­mi­te­tų tik­riau­siai. E. Pu­pi­nis. Pra­šom.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Iš tik­rų­jų tai yra švie­ti­mo klau­si­mai. Ma­ny­čiau, kad pa­grin­di­nis įsta­ty­mo pro­jek­tas, ba­zi­nis, taip pat tu­rė­tų bū­ti svars­to­mas ir Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­te. Be to, dar no­rė­čiau pa­si­sa­ky­ti dėl bal­sa­vi­mo, tai iš tik­rų­jų ir­gi ne­ma­nau, kad tu­rė­tų bū­ti re­mia­si prin­ci­pu, kad yra pro­fe­si­nė mo­kyk­la ir prie jos rei­kia da­ry­ti ko­le­gi­ją. Tai blo­gas pa­vyz­dys, ka­da iš pro­fe­si­nės mo­kyk­los, kad bū­tų iš­lai­ky­ta pa­kan­ka­mai as­me­nų to­je sis­te­mo­je, pa­pras­čiau­siai per­me­ta ir ko­le­gi­ją. Ko ge­ro, pro­tin­giau bū­tų da­ry­ti ko­le­gi­ją ki­to­je vie­to­je, at­ski­rai ir pa­si­re­miant to­mis ko­le­gi­jo­mis, kur yra ba­zi­nis tei­si­nis iš­si­la­vi­ni­mas, o prie­dus pri­dė­ti, nes iš tik­rų­jų ne­ma­nau, kad tos pro­fe­si­nės ži­nios yra pa­grin­di­nės.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Jūs kaip pa­pil­do­mą siū­lo­te, kad dėl pa­grin­di­nių bū­tų ir Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­ta­ria­me. V. Juo­za­pai­tis – re­pli­ka po bal­sa­vi­mo.

V. JUOZAPAITIS (TS-LKDF). Gal mi­nist­rė pir­ma no­ri kal­bė­ti?

PIRMININKĖ. Ačiū, jūs kaip vi­sa­da, džen­tel­me­nas. Mi­nist­rė R. Ta­ma­šu­nie­nė.

R. TAMAŠUNIENĖ (LLRA-KŠSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, aš į prieš tai kal­bė­ju­sio ar dėl mo­ty­vų prieš ko­le­gos no­riu ­re­a­guo­ti. La­bai keis­ta, kai pro­fe­so­rius men­ki­na Lie­tu­vos aukš­to­jo moks­lo ko­ky­bę. Mes no­ri­me da­bar pro­por­ci­jas… 77 % da­bar­ti­nių pa­rei­gū­nų yra bai­gę pro­fe­si­nį mo­ky­mą. Įstei­gus ko­le­gi­ją ir su­tei­kus iš­plės­ti­nių stu­di­jų ga­li­my­bę ta pro­por­ci­ja kei­sis iš es­mės ir 60 % pa­rei­gū­nų bus bai­gę aukš­tą­jį moks­lą – pro­fe­si­nį ba­ka­lau­rą. To ir sie­kia­ma. To­dėl jū­sų iš­sa­ky­ti ar­gu­men­tai iš­vis net ne­pa­na­šu į tą pu­sę, kad tu­rė­tu­mė­te su­pra­ti­mą apie švie­ti­mo sis­te­mą.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Da­bar V. Juo­za­pai­tis. Pra­šom.

V. JUOZAPAITIS (TS-LKDF). Dė­ko­ju. Iš tik­rų­jų pas­ta­ra­sis ger­bia­mos mi­nist­rės ko­men­ta­ras bu­vo šiek tiek pro ša­lį ta pras­me, kad tas kan­du­mas tik­rai ne­da­ro nei ko­kios nors ge­ros įta­kos šiam spren­di­mui, nei šiaip yra pa­do­ru­mo žen­klas. Iš tik­rų­jų da­bar lyg ir pa­si­tai­sė mi­nist­rė, kal­bė­da­ma apie aukš­tą­jį moks­lą, pa­sa­ky­da­ma ir tu­rė­da­ma ome­ny, kad ko­le­gi­jos taip pat yra aukš­to­sios mo­kyk­los, nes vi­są lai­ką pri­sta­ti­nė­da­ma ji aiš­ki­no, kad tiems, ku­rie mo­ky­sis ko­le­gi­jo­je, ne­bū­ti­nai rei­kės aukš­to­jo moks­lo iš­si­la­vi­ni­mo. Tai ir yra vi­sa es­mė. Ar ko­le­gi­ja, ar uni­ver­si­te­tas, pir­mo­ji pa­ko­pa yra ly­gia­ver­tė vi­so­je Eu­ro­po­je. Vi­so­je Eu­ro­po­je ar uni­ver­si­te­ti­nis, ar pro­fe­si­nis ba­ka­lau­ras yra ly­gia­ver­čiai ir ne­pur­ty­ki­te gal­vos. Pa­klaus­ki­te ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko, ku­ris sė­di už jū­sų.

Tai­gi to­dėl rei­kia la­bai aiš­kiai pa­sa­ky­ti, kad mes su­pras­tu­me, kad jūs, ger­bia­mo­ji vi­daus rei­ka­lų mi­nist­re, tik­rai iš­ma­no­te ir švie­ti­mo rei­ka­lus. To­dėl tie­siog pri­va­lo­ma, kad mes apie tuos da­ly­kus kal­bė­tu­me bū­tent Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­te, ir, be jo­kios abe­jo­nės, čia be vi­suo­ti­nių klau­sy­mų…

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju.

V. JUOZAPAITIS (TS-LKDF). …tik­rai neap­si­ei­si­me, nes iš es­mės yra kei­čia­ma švie­ti­mo sis­te­ma.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ma­nau, bus tam lai­ko, nes siū­lo­ma svars­ty­ti ru­dens se­si­jo­je. Tik­rai vis­ką ap­tar­si­me.

Mi­nist­re, jūs no­ri­te at­sa­ky­ti į jums mes­tą re­pli­ką.

R. TAMAŠUNIENĖ (LLRA-KŠSF). No­riu pa­tiks­lin­ti, kad šiuo me­tu yra pir­mos ir šeš­tos pa­ko­pos pa­rei­gū­nų ren­gi­mas. Lie­tu­vo­je yra sis­te­ma pa­laips­niui. Nuo ket­vir­tos, penk­tos ir šeš­tos. Mes stei­gia­me bū­tent penk­tą pa­ko­pą – ne uni­ver­si­te­ti­nį aukš­tą­jį moks­lą. Tai yra pro­fe­si­nis ba­ka­lau­ras. (Triukš­mas sa­lė­je) No­riu pa­sa­ky­ti…

PIRMININKĖ. Mie­lie­ji ko­le­gos, pra­šau ty­los.

R. TAMAŠUNIENĖ (LLRA-KŠSF). …es­mi­nius skir­tu­mus. Bai­gę uni­ver­si­te­tą jūs ga­li­te pre­ten­duo­ti į vals­ty­bės tar­ny­bą ir taip to­liau ir yra aukš­to­jo uni­ver­si­te­ti­nio moks­lo rei­ka­la­vi­mai. O į ki­tas pa­rei­gy­bes ga­li už­tek­ti tik ko­le­gi­jos moks­lo. Jei­gu no­ri­te pa­sa­ky­ti, kad jie yra ly­gy­bės žen­klo, ly­gy­bės žen­klo dė­ti ne­ga­li­ma ir ne­ga­li­ma jau­nuo­liams taip pat už­kirs­ti ke­lio to­bulin­tis…

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju!

R. TAMAŠUNIENĖ (LLRA-KŠSF). …ir už­im­ti tam tik­ras pa­rei­gas pa­gal įgy­tą iš­si­la­vi­ni­mą. Tai ir­gi bū­tų la­bai ge­rai ži­no­ti Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to na­riams.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, mes jau vė­luo­ja­me pa­gal lai­ką, tad re­pli­kos ypač trum­pos. J. Raz­ma.

J. RAZMA (TS-LKDF). Aš grįž­tu prie ko­mi­te­tų. Aš siū­ly­čiau ne tik šiuo at­ve­ju, bet vi­sa­da pa­gal bu­vu­sią mū­sų ne­sėk­min­gą prak­ti­ką ne­skai­dy­ti pa­ke­to pro­jek­tų į skir­tin­gus pa­grin­di­nius ko­mi­te­tus, o dėl vi­so pa­ke­to duo­ti vie­ną pa­grin­di­nį ko­mi­te­tą, tik pa­pil­do­mus ga­li­ma įvai­rius skir­ti. Šiuo at­ve­ju aš siū­ly­čiau dėl vi­sų pa­ke­to pro­jek­tų pa­grin­di­niu ko­mi­te­tu skir­ti Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tą, o pa­pil­do­mais ko­mi­te­tais – ati­tin­ka­mai pa­gal jų pro­fi­lį, nes keis­tai at­ro­do: vie­ną pa­ke­to pro­jek­tą, sa­ky­ki­me, ki­tas ko­mi­te­tas at­mes, ki­ti ko­mi­te­tai ki­tus – ki­taip. Aš siū­lau ir at­ei­ty­je taip elg­tis.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Šiuo at­ve­ju yra, kad kaip pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas yra Tei­sės ir teisėt­var­kos ko­mi­te­tas dėl vi­sų, iš­sky­rus du, kur yra Moks­lo ir Pro­fe­si­nio mo­ky­mo įsta­ty­mai. Tai lo­gi­ka taip lyg ir dik­tuo­tų. Ar rei­ka­lau­ja­te, ko­le­gos, bal­suo­ti? Ma­nau, kad su­de­rin­si­me šią po­zi­ci­ją.

Ko­le­gos, su­ta­ria­me, kad la­bai trum­pos re­pli­kos. K. Ma­siu­lis, nes jau vė­luo­ja­me pa­gal lai­ką.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Trum­pos. Ka­dan­gi ma­ne auk­lė­jo vi­daus rei­ka­lų mi­nist­rė, tai aš no­riu jai mes­ti ka­muo­lį at­gal. No­riu pa­sa­ky­ti, kad aka­de­mi­niam per­so­na­lui ko­le­gi­jo­se ir uni­ver­si­te­tuo­se yra la­bai skir­tin­gi rei­ka­la­vi­mai. Ko­le­gi­jo­se ofi­cie­rius ga­lės dirb­ti, uni­ver­si­te­te jis ne­tu­ri ką veik­ti, jam rei­kia moks­li­nio laips­nio ir tu­ri moks­li­nių dar­bų tu­rė­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ir pas­ku­ti­nė re­pli­ka. M. Pui­do­kas.

M. PUIDOKAS (MSNG). Iš tik­rų­jų kai ku­rie ko­le­gos kon­ser­va­to­riai la­bai stip­riai, ma­tyt, yra ati­to­lę tiek nuo skaid­ru­mo, tiek nuo aka­de­mi­nių ir švie­ti­mo rei­ka­lų, dėl to klai­di­na mus. Ka­dan­gi tai vis dėl­to yra su­si­ję su po­li­ci­jos dar­bu, siū­ly­čiau bal­suo­ti, kad dėl vi­sų tų klau­si­mų pa­grin­di­nis bū­tų Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas.

PIRMININKĖ. Taip. Lyg ir iš­si­aiš­ki­no­me ben­dru su­ta­ri­mu. Ger­bia­mi ko­le­gos, grįž­ta­me į ry­ti­nio po­sė­džio dar­bo­tvarkę.

 

12.15 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Gra­ži­nos Ra­ma­naus­kai­tės sky­ri­mo žur­na­lis­tų eti­kos ins­pek­to­re“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-4881(2) (svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-9 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Gra­ži­nos Ra­ma­naus­kai­tės sky­ri­mo žur­na­lis­tų eti­kos ins­pek­to­re“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-4881(2). Svars­ty­mas. Kvie­čiu Kul­tū­ros ko­mi­te­to at­sto­vą. Pra­šom. Ger­bia­mas S. Tu­mė­nas. Kul­tū­ros ko­mi­te­to iš­va­da.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Mū­sų ko­mi­te­to po­sė­dis įvy­ko bir­že­lio 4 die­ną. Spren­di­mas – pri­tar­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-4881(2) skir­ti G. Ra­ma­naus­kai­tę žur­na­lis­tų eti­kos ins­pek­to­re. Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Pa­pil­do­mas ko­mi­te­tas bu­vo Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas. Ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas V. Si­mu­li­kas. Pra­šom.

V. SIMULIK (LVŽSF). Ger­bia­ma Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ke, mie­li ko­le­gos, Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas bu­vo pa­pil­do­mas dėl G. Ra­ma­naus­kai­tės sky­ri­mo žur­na­lis­tų eti­kos ins­pek­to­re. Po­sė­dis vy­ko bir­že­lio 3 die­ną. Už – 4, prieš nė­ra, su­si­lai­kiu­sių nė­ra. Pri­tar­ta.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Dis­ku­si­ja. V. Juo­za­pai­tis. Ruo­šia­si P. Urb­šys.

V. JUOZAPAITIS (TS-LKDF). Ger­bia­ma pir­mi­nin­ke, ko­le­gos, ne­kal­bė­siu apie pa­čią pre­ten­den­tę, nė­ra daug prie­kaiš­tų ir tik­rai tur­būt šian­dien teks bal­suo­ti už, juo­lab kad šian­dien al­ter­na­ty­vos nė­ra. Tie­sa, po pie­tų mes ją tik at­lei­si­me iš dar­bo, tai gal ne­pa­sky­rus dar ir ga­lės pa­dir­bė­ti. Bet iš tik­rų­jų aš no­riu kreip­tis į jus dar kar­tą su tuo pa­čiu pra­šy­mu ar­ba klau­si­mu, ar­ba tei­gi­niu, ku­rį pa­sa­kiau prieš sa­vai­tę per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną.

Ši tar­ny­ba yra tik­rai la­bai svar­bi ste­bint, vyk­dant vi­so mū­sų vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo va­di­na­mo­jo lau­ko mo­ni­to­rin­gą, nes iš tik­rų­jų tas kie­kis pur­vo, pa­ska­lų, įvai­riau­sio šmeiž­to ir vi­so­kių ki­tų dribs­nių yra iš­au­gęs tur­būt ne­įti­kė­ti­nai. Ši tar­ny­ba, tu­rė­da­ma to­kį biu­dže­tą, yra ne­pa­jė­gi, bent jau taip tei­gia šios tar­ny­bos va­do­vė, tai­gi aš krei­piuo­si… Ne­pa­jė­gi spręs­ti lai­ku, nes tei­sės ak­tai nu­ma­to, kad žur­na­lis­tų eti­kos ins­pek­to­rius pri­va­lo per tris mė­ne­sius pa­teik­ti ty­ri­mo re­zul­ta­tus, ne­bent ten bū­tų la­bai daug me­džia­gos, tai ga­li­ma bū­tų dar du mė­ne­sius pri­dė­ti. Bet ži­nau, kad tik­rai yra krū­va, vi­sa krū­va tų ne­iš­spręs­tų ir ne­iš­nag­ri­nė­tų skun­dų, o tai reiš­kia, kad jie vi­si, kad ir kaip pa­si­baig­tų, bus skun­džia­mi vie­nos ar ki­tos pu­sės, o tai reiš­kia, kad tai už­truks dar me­tus, na, o po me­tų kaip nors nag­ri­nė­ti tą skun­dą yra vi­siš­kai be­pras­miš­ka, nes lai­kas iš­tri­na vi­sas ri­bas. Juo la­biau kad, jūs ži­no­te, ar­tė­ja ir rin­ki­mai, to­dėl kai ku­rie po­li­ti­kai ar­ba ki­ti ko­kie nors pri­va­tūs as­me­nys, lei­džian­tys sau kad ir feis­bu­ko pa­sky­ro­se iš­reikš­ti vie­ną ar ki­tą sa­vo po­žiū­rį, ku­ris ne­ati­tin­ka šios die­nos įsta­ty­mo, ne­ga­li bū­ti ap­svars­ty­ti lai­ku ir jiems ne­ga­li bū­ti pa­reikš­ta nu­tar­tis, nes tie­siog fi­ziš­kai ši tar­ny­ba ne­spė­ja to pa­da­ry­ti.

Tai­gi aš krei­piuo­si į jus, bran­gūs val­dan­tie­ji, ku­rie šian­dien tu­ri­te tą mi­li­jar­di­nę pi­ni­gi­nę, ras­ti vis dėl­to ga­li­my­bę ir šios įstai­gos biu­dže­tą pa­pil­dy­ti bū­tent dėl tos prie­žas­ties, kad ne­iš­nyk­tų tas skaid­ru­mas, apie ku­rį taip no­riai čia vi­si kal­ba. Jei­gu ten at­si­ras­tų pa­kan­ka­mas kie­kis lė­šų ar­ba pa­kan­ka­mas kie­kis tar­nau­to­jų, vals­ty­bės tar­nau­to­jų, tei­si­nin­kų, ku­rie bū­tų pa­jė­gūs spręs­ti ir nag­ri­nė­ti tuos skun­dus, iš tik­rų­jų ta tar­ny­ba tu­rė­tų di­džiu­lę reikš­mę. Da­bar pa­na­šu, kad jos pa­stan­go­mis ar­ba jos spe­cia­laus su­da­ry­mo są­ly­go­mis bū­ti ne­veik­liai yra su­da­ro­mos prie­lai­dos, kad tie žmo­nės, ku­rie šian­dien tu­rė­tų bū­ti ap­svars­ty­ti, iš­ven­gia at­sa­ko­my­bės. Tai­gi krei­piuo­si į tuos, ku­rie tu­ri pi­ni­gi­nę, ku­rie gir­di, ku­rie ma­to, ku­riems rū­pi ir ku­riems jų žo­džiai ir dar­bai yra ta­pa­tūs. Ačiū už dė­me­sį.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. P. Urb­šys. Ruo­šia­si S. Tu­mė­nas.

P. URBŠYS (MSNG). Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, iš tik­rų­jų yra la­bai ge­ra pro­ga mums pa­kal­bė­ti apie pro­ble­mas, ku­rios su­si­ju­sios su ins­ti­tu­ci­jo­mis, at­skai­tin­go­mis Sei­mui, ir gal­būt pa­svars­ty­ti, kur tų pro­ble­mų šak­nys. Ką tik ger­bia­mas Vy­tau­tas mi­nė­jo to­kį pa­ra­dok­są, kad yra Žur­na­lis­ti­kos ins­pek­to­riaus tar­ny­ba, ku­ri iš tik­rų­jų tu­ri re­a­guo­ti į skun­dus ir pa­reiš­ki­mus, bet ji yra ne­veiks­ni. Ga­liu pa­sa­ky­ti skai­čių. Šiuo me­tu tar­ny­ba nag­ri­nė­ja 190 skun­dų. 102 skun­dai nag­ri­nė­ja­mi vir­ši­jant tei­sės ak­tais nu­ro­dy­tus ter­mi­nus. Tei­sės ak­tuo­se mak­si­ma­lus ter­mi­nas yra 6 mė­ne­siai. Čia yra ki­toms ins­ti­tu­ci­joms, ku­rios ne­pa­val­džios Sei­mui, ten yra 30 die­nų. Kaž­ko­dėl bū­tent Sei­mui pa­val­džios ins­ti­tu­ci­jos tu­ri to­kią pri­vi­le­gi­ją, ja nau­do­ja­si. Šian­dien kon­sta­tuo­ki­me – 102 skun­dus iš 190 nag­ri­nė­ja dau­giau ne­gu pu­sę me­tų, jei­gu aš tei­sin­gai su­pra­tau. Ky­la klau­si­mas, ar čia vien tik­tai pi­ni­gų pro­ble­ma, kva­li­fi­ka­ci­jos pro­ble­ma ar ga­lų ga­le ins­ti­tu­ci­jos, pri­žiū­rin­čios sa­vo pa­val­du­mo įstai­gas, pro­ble­ma?

Dar dau­giau. Iš Sei­mui pa­val­džių ins­ti­tu­ci­jų yra to­kia Sei­mo vai­ko tei­sių ap­sau­gos kon­tro­lie­rių įstai­ga. Ži­no­te, kiek lai­ko ji nag­ri­nė­ja skun­dus? Ji iš vi­so ne­tu­ri ga­lu­ti­nio skun­dų iš­nag­ri­nė­ji­mo ter­mi­no. Ga­li bū­ti me­tai ir dau­giau. O kai mes ko­mi­te­te, vyk­dy­da­mi par­la­men­ti­nę kon­tro­lę, pa­ban­dė­me iš­si­aiš­kin­ti vy­riau­sio­jo Sei­mo kon­tro­lie­riaus su­vo­ki­mą, kaip jis įsi­vaiz­duo­ja sa­vo įstai­gą ir sa­ve, kai aš pa­mi­nė­jau, ar jūs ži­no­te, kad jūs esa­te vis dėl­to at­skai­tin­gi Sei­mui, tai tas vy­riau­sia­sis Sei­mo kon­tro­lie­rius pa­sa­kė: ne, aš ne­su at­skai­tin­gas Sei­mui. Nors mū­sų pus­la­py­je, ku­ria­me yra ins­ti­tu­ci­jos, at­skai­tin­gos Sei­mui, pri­ski­ria­ma, kad Sei­mo kon­tro­lie­rių įstai­ga yra Sei­mui at­skai­tin­ga vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­ja, jų tei­si­nius san­ty­kius tie­sio­giai nu­sta­to ša­lies Kon­sti­tu­ci­ja.

Ar jums ne­ki­lo klau­si­mas, kad bū­tent Sei­mui pa­val­džios ins­ti­tu­ci­jos, ku­rios iš tik­rų­jų tu­rė­tų orien­tuo­tis į Sei­mo pres­ti­žo ge­ri­ni­mą, kai ku­rios yra ta­pu­sios gry­nai pa­ra­zi­tuo­jan­čios? Man at­ro­do, bū­tent dėl mū­sų kal­tės. Jei­gu mes gal­vo­ja­me, kad jei žmo­gus, ku­ris nu­si­vi­lia ki­to­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis, kreip­sis į Sei­mui pa­val­džią ins­ti­tu­ci­ją ir ten ras tie­są, tai tik­rai mes jį klai­di­na­me, klai­di­na­me žmo­nes. Mes dar la­biau pa­di­din­si­me nu­si­vy­li­mą.

Dėl žur­na­lis­ti­kos eti­kos ins­pek­to­rės ge­bė­ji­mo spręs­ti ši­tas pro­ble­mas ky­la abe­jo­nių, nes iš tik­rų­jų ne vien ji tai ga­li pa­da­ry­ti. Bet aš bi­jau, kad mes dar kar­tą pa­svars­ty­si­me, au­to­ma­tiš­kai nu­bal­suo­si­me ir pa­lik­si­me juos li­ki­mo va­liai. Ne­svar­bu, kiek ten biu­dže­to pi­ni­gų iš­eis. Tai, kad kai ku­rių to­kių įstai­gų efek­ty­vu­mas nu­li­nis ar imi­ta­ci­nis, ar kai ku­rios yra ta­pu­sios pa­čios sau, net pa­ki­lu­sios virš Sei­mo, aš ma­ny­čiau, kad gal­būt rei­kė­tų mums pa­tiems la­bai kri­tiš­kai pa­žiū­rė­ti į sa­ve ir si­tu­a­ci­ją keis­ti iš es­mės.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. S. Tu­mė­nas. Pra­šau.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Ačiū ger­bia­mai po­sė­džio pir­mi­nin­kei už ga­li­my­bę pa­si­sa­ky­ti.

Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, ger­bia­ma pre­ten­den­te. Mes tur­būt jau nu­si­bo­do­me, mū­sų ko­mi­te­to na­riai, pre­ten­den­tei, nes jau ke­le­tą po­sė­džių kal­bė­jo­me apie ga­li­my­bę pra­tęs­ti jai įga­lio­ji­mus dirb­ti sa­vo dar­bą – skir­ti žur­na­lis­tų eti­kos ins­pek­to­re.

Ko­kios prie­žas­tys, kad aš pa­si­sa­kau už? Vi­sų pir­ma tai kom­pe­ten­tin­ga, reik­li, griež­ta, bet tei­sin­ga pa­rei­gū­nė. Ir tai sa­kau ne tik aš, tai sa­ko vi­si, ku­rie re­ko­men­da­vo šį as­me­nį ši­toms pa­rei­goms. Taip kal­bė­jo Lie­tu­vos ka­be­li­nės te­le­vi­zi­jos aso­cia­ci­ja, Re­gio­ni­nių te­le­vi­zi­jų aso­cia­ci­ja, Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos aso­cia­ci­ja, Lie­tu­vos žur­na­lis­tų drau­gi­ja, Lie­tu­vos žur­na­lis­tų są­jun­ga ir dau­ge­lis ki­tų ins­ti­tu­ci­jų, ku­rių vi­sų čia ne­be­iš­var­din­siu.

G. Ra­ma­naus­kai­tė tu­ri tarp­tau­ti­nę pa­tir­tį, įver­tin­ta Uk­rai­nos am­ba­sa­do­riaus ap­do­va­no­ji­mu, pa­dė­ka už Uk­rai­nos ir Lie­tu­vos in­for­ma­ci­jos sri­ties to­bu­li­ni­mą. G. Ra­ma­naus­kai­tė yra Pa­sau­lio om­bud­sme­nų or­ga­ni­za­ci­jos na­rė. Aš ban­džiau ap­mąs­ty­ti, re­flek­tuo­ti jos tą sėk­mės rak­tą, o jis, man re­gis, yra vi­siš­kai pa­pras­tas. Ji nu­ė­jo ke­lią, įvai­riau­sią ke­lią nuo pir­mų­jų žings­nių kaip bib­lio­te­ki­nin­kė, re­fe­ren­tė, bib­lio­te­ki­nin­kė, vė­liau ins­ti­tu­ci­jos ge­ne­ra­li­nė di­rek­to­rė, Me­di­jų ta­ry­bos na­rė, eks­per­tė ir taip to­liau. Tai yra toks bran­dos ke­lias, au­gi­mo ke­lias. Ma­no nuo­mo­ne, tai ir yra tas toks jos dar­bo sėk­mės rak­tas.

Sa­kiau, no­riu kal­bė­ti ne tik apie ją, bet ir apie mus. Per pro­jek­to pa­tei­ki­mą aš jau už­si­mi­niau ir kal­bė­jau apie re­cep­tą, ku­ris mums, Sei­mo na­riams, ga­lė­tų pa­dė­ti. Jei­gu rei­kė­tų ieš­ko­ti re­cep­to, kaip rei­kia iš­lik­ti reik­liam, griež­tam, bet tei­sin­gam, mums, kiek­vie­nam Sei­mo na­riui, ku­rie mėgs­ta bū­ti kan­dūs, mėgs­ta pyk­tis, mėgs­ta dis­ku­tuo­ti kar­tais vi­siš­kai be pa­grin­do, man re­gis, rei­kia mo­ky­tis iš da­bar­ti­nės žur­na­lis­tų eti­kos ins­pek­to­rės G. Ra­ma­naus­kai­tės ir kreip­tis į ją to re­cep­to.

Ne­leng­vas jos dar­bas, so­cia­liai jaut­rus, kai į ją krei­pia­si ta­ria­mai ar tik­rai įžeis­ti as­me­nys, įžeis­ti žur­na­lis­tų, įžeis­ti re­dak­ci­jų. Su jo­mis ne­leng­va kiek­vie­nam žmo­gui aiš­kin­tis ir ieš­ko­ti tie­sos, ta­čiau G. Ra­ma­naus­kai­tė vi­sa­da kan­triai, kom­pe­ten­tin­gai žmo­nėms pa­de­da. Tuo ne kar­tą įsi­ti­ki­nau kal­bė­da­mas su žmo­nė­mis.

Tai­gi, lin­kiu jai sėk­mės. Ti­kiuo­si, kad mes šian­dien pa­tvir­tin­si­me ją žur­na­lis­tų eti­kos ins­pek­to­re. Ir tai, ką sa­kė V. Juo­za­pai­tis, ką po pie­tų da­ry­si­me, bus tik for­ma­liz­mas. Tai bū­tų gra­ži Sei­mo do­va­nė­lė jos ar­tė­jan­čio gim­ta­die­nio pro­ga, ro­dos, ry­toj. Kvie­čiu pri­tar­ti ši­tai kan­di­da­tū­rai.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ma­to­te, vy­rai vis­ką su­skai­čiuo­ja. Ar, ger­bia­ma Gra­ži­na Ra­ma­naus­kai­te, no­rė­tu­mė­te kal­bė­ti? Ne, at­si­sa­ko­te.

Mo­ty­vai dėl pri­ėmi­mo. (Bal­sai sa­lė­je) Bal­sa­vi­mas bu­vo slap­tas. O da­bar, jei­gu dar yra no­rin­čių pa­sa­ky­ti mo­ty­vus… S. Tu­mė­nas jau kal­bė­jo, ma­nau, kad an­trą kar­tą ne. V. Si­mu­li­kas. Pra­šau.

V. SIMULIK (LVŽSF). Dė­ko­ju, ger­bia­ma Sei­mo pir­mo­ji vi­ce­pir­mi­nin­ke. Mie­li ko­le­gos, aš no­rė­čiau at­kreip­ti dė­me­sį, kad ger­bia­ma Gra­ži­na kiek­vie­nais me­tais teik­da­vo Sei­mo na­riams, pir­miau­sia ŽTK, bet ir ki­ti ko­mi­te­tai, ki­ti Sei­mo na­riai gau­da­vo jos veik­los ata­skai­tą, ana­li­zę, ko­kios pro­ble­mos, kaip jos ga­lė­tų bū­ti spren­džia­mos. Jau ko­le­ga Sta­sys mi­nė­jo apie jos kom­pe­ten­ci­ją. Ma­nau, nie­kam ne­ky­la abe­jo­nių dėl šio žmo­gaus kom­pe­ten­ci­jos bū­tent to­je sri­ty­je – la­bai sub­ti­lio­je, la­bai svar­bio­je. Tas pur­vas lie­ja­si ir iš vie­nos pu­sės, ir iš ki­tos pu­sės, ir la­bai daž­nai bū­na pik­tnau­džia­vi­mas ga­li­my­be – tie va­di­na­mie­ji ano­ni­mi­niai ko­men­ta­to­riai ar dar kas nors sau lei­džia da­ry­ti tai, ką aš įsi­vaiz­duo­ju. Bet tiek jos tar­ny­bai, tiek po­li­ci­jai ačiū, kad jie su­ge­ba re­a­guo­ti, ir daž­no­kai iš­si­aiš­ki­na­mi tų raš­tų au­to­riai. Tik­rai ne vie­ną kar­tą bu­vo siū­ly­ti įvai­rių įsta­ty­mų to­bu­li­ni­mo va­rian­tai.

Tiek, kiek mes, ko­le­gos, su­ge­bė­jo­me pa­nau­do­ti ir pa­teik­ti Sei­mui… Sei­mas to­bu­li­no tei­si­nę ba­zę, siek­da­mas gar­bin­go ben­dra­vi­mo vie­ša­ja­me sek­to­riu­je, siek­da­mas ap­gin­ti tiek pa­pras­tą pi­lie­tį, ei­li­nį pi­lie­tį, tiek ir po­li­ti­ką nuo šmeiž­to, nuo me­lo, nuo dve­jo­pų stan­dar­tų. Esu įsi­ti­ki­nęs, kad jei­gu mes, ko­le­gos, pa­lai­ky­si­me, ko­le­gė to­liau dirbs tvar­kin­gai.

Bė­dos, ku­rias mi­nė­jo ger­bia­mas pro­fe­so­rius, yra fi­nan­sai. Aiš­ku, la­bai svar­bu fi­nan­sai, ŽTK ne vie­ną kar­tą bu­vo ini­cia­to­riai, kad at­kreip­tų dė­me­sį į tai, ir kad­rų „nu­te­kė­ji­mas“, nes jau­ni žmo­nės at­ei­na, bū­na pa­ruoš­ti gy­ve­ni­mui, kom­pe­ten­tin­gi ir ke­le­to me­tų ei­go­je jie su­ran­da ge­riau ap­mo­ka­mą dar­bą. Mie­li ko­le­gos, vals­ty­bės tar­ny­bos duo­na yra ne taip bran­giai ver­ti­na­ma. Ir jau­ni žmo­nės pa­si­mo­kę tik­rai su­ran­da ki­tus ke­lius, kur ge­riau mo­ka­ma. Rei­kė­tų ir mums pa­gal­vo­ti apie at­ei­tį.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju, lai­kas. Ger­bia­mi ko­le­gos, rei­kia pa­tvir­tin­ti slap­to bal­sa­vi­mo biu­le­te­nį. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me. Dė­ko­ju. (Bal­sai sa­lė­je) Kas ne­ma­to­te, at­ei­ki­te ar­čiau. O kaip bal­suo­ti, jau ne kar­tą bal­sa­vo­te, tai ži­no­te.

Dėl bal­sa­vi­mo ko­mi­si­jos, bai­giant vi­sus Sei­mo nu­ta­ri­mus, pri­min­siu dar kar­tą.

 

12.32 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Vai­du­tės Ščig­lie­nės pa­sky­ri­mo Vals­ty­bi­nės kul­tū­ros pa­vel­do ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ke“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-4882(2) (svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Da­bar dar­bo­tvarkės 1-10 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Vai­du­tės Ščig­lie­nės pa­sky­ri­mo Vals­ty­bi­nės kul­tū­ros pa­vel­do ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ke“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-4882(2). Svars­ty­mas. R. Šar­knic­kas, Kul­tū­ros ko­mi­te­to iš­va­da.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Svei­ki, ger­bia­mi ko­le­gos. Kul­tū­ros ko­mi­te­to spren­di­mas – pri­tar­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Vai­du­tės Ščig­lie­nės pa­sky­ri­mo Vals­ty­bės kul­tū­ros pa­vel­do ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ke“ pro­jek­tui Nr. XIIIP-4882(2) ir ko­mi­te­to iš­va­dai. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 4, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 2.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Dis­ku­si­ja. M. Ado­mė­nas. Ruo­šias S. Tu­mė­nas.

M. ADOMĖNAS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, tur­būt se­niai bu­vo toks lai­kas, kai Kul­tū­ros pa­vel­do ko­mi­si­jos vaid­muo bu­vo toks svar­bus mū­sų vals­ty­bė­je. Aš tai sa­kau tik­rai ne iš re­to­ri­nių pa­ska­tų, bet po to, kai jau at­ro­dė, jog kul­tū­ros pa­vel­do tvar­ky­mo ir prie­žiū­ros sis­te­ma yra su­tvar­ky­ta ir tar­si vei­kia, mes stai­ga vėl pa­ma­tė­me kaž­ko­kį re­gre­są, ku­ris ne­aiš­ku, iš kur ky­la.

Vi­si pri­si­me­na­me pra­ei­to am­žiaus pas­ku­ti­nio de­šimt­me­čio lau­ki­nės plėt­ros veiks­mus, kai vi­sus lei­di­mus bu­vo ga­li­ma nu­si­pirk­ti, ir jo pa­min­klai liūd­ną­ja pras­me vis dar puo­šia ir­gi liūd­ną­ja pras­me mū­sų se­na­mies­čius, mū­sų dva­rų te­ri­to­ri­jas ir taip to­liau. Is­to­ri­niuo­se kon­teks­tuo­se ga­lė­jo at­si­ras­ti jam vi­siš­kai ne­de­ra­mi pa­sta­tai ir nau­ji vys­ty­mo pro­jek­tai ir pa­na­šiai. De­ja, at­ro­do, kad per pas­ku­ti­nius ke­le­tą me­tų mes vėl grįž­ta­me į kaž­ko­kią pa­na­šią sta­di­ją, tik, aiš­ku, žy­miai ra­fi­nuo­čiau. Da­bar mes tu­ri­me Mi­sio­nie­rių so­dus, ku­riuos ko­le­gos pa­vel­do­sau­gi­nin­kai, vi­suo­me­ni­nin­kai siū­lo va­din­ti Mi­sio­nie­rių tvar­tais, ga­di­nan­čiais vie­ną įspū­din­giau­sių is­to­ri­nių Vil­nius vaiz­dų. Mes tu­ri­me Kau­ne ant art­de­ki­nių pa­sta­tų iš­dygs­tan­čius stik­lai­nius, ku­rie yra kaž­ko­kiu bū­du su­de­rin­ti ir ski­ria­si tik cen­ti­met­rais tar­si nuo pa­tvir­tin­to pro­jek­to. Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­tas yra už­dė­jęs sa­vo pro­ba­tą.

Ly­giai tas pats dėl Mi­sio­nie­rių so­dų. Mes tu­ri­me si­tu­a­ci­ją, kai at­ei­na vys­ty­to­jai ir prie pat is­to­ri­nės mies­to sie­nos ta­ria­si apie dar vie­no dau­gia­aukš­čio stik­lai­nio sta­ty­bą. Ne­aiš­ku, su­si­ti­ki­mo da­ly­viai nu­ty­li, apie ką ten bu­vo kal­ba­ma­si iš tik­rų­jų, ir duo­da prieš­ta­rin­gus pa­ro­dy­mus. Mes tu­ri­me si­tu­a­ci­ją, kur vėl­gi is­to­ri­niai me­di­niai dva­re­liai yra tie­siog nu­griau­na­mi be jo­kių sank­ci­jų ir be jo­kios re­ak­ci­jos iš pa­vel­do ap­sau­gos ins­ti­tu­ci­jų, ir taip to­liau, ir taip to­liau. Ki­taip ta­riant, at­ro­do, vėl pa­sie­kė­me sta­di­ją, kur tos kul­tū­ros pa­vel­do ins­ti­tu­ci­jos kaž­ko­kiu bū­du bu­vo ko­op­tuo­tos į pla­nus vys­ty­to­jų, ku­rie vei­kia jau kur kas ra­fi­nuo­čiau, jau jiems ne­be­rei­kia nu­si­pirk­ti lei­di­mų. Tie lei­di­mai da­ry­ti tai, kas aki­vaiz­džiai yra ne­tei­sė­ta, gau­na­mi, Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­tas ne­su­ge­ba tam pa­si­prie­šin­ti, o gal ne­tu­ri tam va­lios. Šiuo at­ve­ju Vals­ty­bi­nė kul­tū­ros pa­vel­do ko­mi­si­ja yra vie­nin­te­lė ins­ti­tu­ci­ja, ku­ri ga­li tu­rė­ti ne­pri­klau­so­mą bal­są. To­dėl da­bar aš tik­rai ne­no­riu ar­gu­men­tuo­ti, vie­naip ar ki­taip, aš no­riu tie­siog iš­kel­ti ke­le­tą klau­si­mų jū­sų dė­me­siui ir jū­sų bal­sa­vi­mui. Tu­rint ome­ny­je, kaip svar­bu yra šios ko­mi­si­jos ne­pri­klau­so­mu­mas ir jos ge­bė­ji­mas pa­si­prie­šin­ti, rei­kia sa­vęs klaus­ti, ar ga­li ten dirb­ti ir va­do­vau­ti žmo­nės, ku­rie ne­tu­ri dar­bo to­kio­se ins­ti­tu­ci­jo­se pa­tir­ties, tik pa­skir­ti į ko­mi­si­ją iš kar­to yra siū­lo­mi pir­mi­nin­kais.

Ki­tas klau­si­mas, ar kan­di­da­tas į pir­mi­nin­kus yra pa­ro­dęs ne­pri­klau­so­mą va­lią prie­šin­tis, gin­ti, gul­ti krū­ti­ne ir ne­pa­si­duo­ti spau­di­mui iš vir­šaus. Bū­tent to­kių sa­vy­bių ir rei­kės. Iš tik­rų­jų aš ne­no­riu da­bar agi­tuo­ti ar vie­naip, ar ki­taip, aš tie­siog ma­nau, kad jei­gu mes pa­skir­si­me žmo­gų, ku­ris ne­tu­ri tų sa­vy­bių, tai pas­kui dar il­gus me­tus ma­ty­si­me tai, kad mū­sų per šimt­me­čius su­kur­ti is­to­ri­jos pa­min­klai yra už­sta­to­mi, sub­jau­ro­ja­mi, iš­griau­na­mi. Pa­žiū­rė­ki­te vien į pas­ku­ti­nio Vo­kie­čių gat­vės su­tvar­ky­mo pro­jek­to kon­kur­si­nius pa­siū­ly­mus. Nė vie­nas iš jų neat­si­žvel­gė į is­to­ri­nę mies­to ap­lin­ką, į tą pras­mių ir reikš­mių kon­teks­tą, ku­ris su­pa. Vi­si jie at­ro­do, tar­si bū­tų sta­to­mi ply­no­je vie­to­je. Šiuo at­ve­ju kul­tū­ros pa­vel­do ins­ti­tu­ci­jos tu­ri kal­bė­ti la­bai gar­siai. Klau­si­mas mums: ar mes tik­rai pa­ski­ria­me žmo­gų, ku­ris su­ge­bės bū­ti maž­daug tiek ar­šus, kiek N. Pu­tei­kis, bet kal­bė­ti tei­sės ar­gu­men­tų kal­ba ir at­sto­vė­ti už tai, kas yra ne­po­pu­lia­ru nei mies­to val­džios, nei vys­ty­to­jų, nei gal­būt ir Vy­riau­sy­bės aki­vaiz­do­je? At­sto­vė­ti už tą pa­vel­dą, ku­rį mes ne pa­tys su­kū­rė­me, bet bent jau no­ri­me per­duo­ti ki­toms kar­toms. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. S. Tu­mė­nas. Ruo­šia­si N. Pu­tei­kis.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Ačiū už ga­li­my­bę dar kar­tą pa­si­sa­ky­ti. Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, ger­bia­ma pre­ten­den­te, į Sei­mo po­sė­džių sa­lę šian­dien pre­ten­den­tė at­ėjo įvei­ku­si ne vie­ną kon­ku­ren­tą sa­vo vi­di­nė­je ins­ti­tu­ci­jos ko­vo­je. Ma­no nuo­mo­ne, kan­di­da­tė – so­li­di moks­li­nin­kė, dak­ta­rė, mu­zie­ji­nin­kė, pe­da­go­gė, eks­per­tė, dau­gy­bės moks­li­nių pub­li­ka­ci­jų Lie­tu­vo­je ir už­sie­ny­je au­to­rė.

Pre­ten­den­tė tu­ri di­de­lę tarp­tau­ti­nę pa­tir­tį, įgy­tą da­ly­vau­jant moks­li­niuo­se ir me­no pro­jek­tuo­se, ben­dra­dar­biau­jant su Len­ki­jos, Ita­li­jos, Vo­kie­ti­jos moks­li­nin­kais. Jai ne­sve­ti­ma ir kur­šių, žiem­ga­lių, že­mai­čių kraš­to is­to­ri­ja, šių vie­tų dva­rų ty­ri­nė­ji­mai, mik­ro­is­to­ri­jos ty­ri­mai, vie­to­kū­ros ter­mi­no ak­tu­a­li­za­vi­mas.

Ke­lia pa­si­ti­kė­ji­mą pre­ten­den­tės eks­per­ti­nis dar­bas. Ko­mi­te­to po­sė­dy­je kiek įky­ro­kai net ke­le­tą kar­tų ka­man­ti­nė­jau ją apie prak­ti­nius da­ly­kus, apie juos už­si­mi­nė ir ko­le­ga M. Ado­mė­nas. Tai bus jai, moks­li­nin­kei, nau­ja, ma­žiau pa­jaus­ta re­a­ly­bė, su ku­ria su­si­durs ta­pu­si ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ke. Ma­ne kiek nu­ra­mi­no jos pub­li­ka­ci­ja „Įpa­vel­di­ni­mo prak­ti­ka Lie­tu­vo­je: ypa­tu­mai ir nau­jos ga­li­my­bės“. De­ja, gy­ve­ni­mo re­a­ly­bė Lie­tu­vo­je ro­do, kad bus su­si­du­ria­ma ne tik su įpa­vel­di­ni­mo prak­ti­ka, bet ir su kiek „pa­slėp­ta“ iš­pa­vel­di­ni­mo prak­ti­ka, pri­si­den­gus Sta­ty­bos įsta­ty­mu, ki­tais tei­si­niais do­ku­men­tais.

 Čia jau no­ri­si pa­lin­kė­ti pre­ten­den­tei tu­rė­ti tvir­tą ver­ty­bi­nį stu­bu­rą, ku­rio daž­nai pri­trūks­ta sa­vi­val­dy­bių tar­nau­to­jams, KPD sky­rių spe­cia­lis­tams. Bū­si­mos, ti­kiuo­si, ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kės dar­bas – sie­ti da­bar­ties žmo­gų su pra­ei­ti­mi, anks­tes­nių kar­tų pa­li­ki­mu, ypač svar­bu už­tik­rin­ti, kad tie da­ly­kai ne­bū­tų įvil­ki­nė­ja­mi į po­li­ti­nės va­lios ap­da­rą. Lin­kiu, kad pa­vel­di­niai ob­jek­tai ne­lem­tų su­si­skal­dy­mo ir ne­tap­tų kon­flik­tu tarp at­ski­rų so­cia­li­nių gru­pių prie­žas­ti­mi pa­čios vals­ty­bės vi­du­je, apie tai už­si­mi­nė ir ma­no ko­le­ga. Tai yra iš­šū­kis, kaip ir iš­šū­kis, kiek is­to­ri­niai ob­jek­tai ga­li bū­ti kei­čia­mi, kaip ir koks po­žiū­ris į juos bus for­muo­ja­mas vi­suo­me­nės sa­vi­mo­nė­je.

Ger­bia­ma pre­ten­den­te, ei­da­ma į šias pa­rei­gas, tu­ri­te su­pras­ti, kad su­si­dur­si­te su no­rų ir ga­li­my­bių prieš­ta­ra. Vie­nas pa­vyz­dys. Pa­vyz­džiui, daug po­li­ti­kų Šiau­lių ra­jo­ne, ne vie­nas KPD spe­cia­lis­tas no­rė­jo kar­di­na­liai su­tvar­ky­ti Šiau­lių ra­jo­no Gruz­džių dva­ro pa­sta­tus, bet su­si­dū­rė su re­a­ly­be, kai iš 30 dva­ro ob­jek­tų ke­li pa­sta­tai, pa­si­ro­do, yra Tur­to ban­ko nuo­sa­vy­bė, ke­li pa­sta­tai yra pri­va­ti­zuo­ti dar nuo 1990 me­tų ir ne­tvar­ko­mi, o vi­sų akys žiū­ri į sa­vi­val­dy­bę, ku­ri net nė­ra ši­tų pa­sta­tų šei­mi­nin­kė. Tai­gi apie tai bū­si­mai pir­mi­nin­kei rei­kės, ma­tyt, mąs­ty­ti. Tai­gi lin­kiu įveik­ti to­kius iš­šū­kius, ku­rių vie­ną pa­sa­kiau, bū­ti veik­liai, spren­džian­čiai prak­tiš­kai pro­ble­mas, kū­ry­bin­gai, to­kiai, ko­kia jūs bu­vo­te moks­li­nin­ke ir me­no­ty­ri­nin­ke. Baig­da­mas no­riu iš­sa­ky­ti vil­tį ir ti­kė­ji­mą, kad kuo grei­čiau Kry­žių kal­ne prie Šiau­lių at­si­ras­tų len­te­lė, kad šis sak­ra­li­nis ob­jek­tas yra UNESCO sau­go­mų ob­jek­tų są­ra­še. Tai svar­bu man ir kaip Šiau­lių kraš­to žmo­gui, ir kaip Lie­tu­vos pi­lie­čiui. Tai­gi lin­kiu pri­tar­ti šiai kan­di­da­tū­rai ir lin­kiu bū­si­mai pir­mi­nin­kei sėk­mės dar­bų ir gra­žios te­ori­jos, ir prak­ti­kos si­ner­gi­jos. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Kvie­čiu N. Pu­tei­kį. Pra­šom, ko­le­ga.

N. PUTEIKIS (LVŽSF). A ne­su toks op­ti­mis­tas, kaip ką tik prieš ma­ne kal­bė­jęs ko­le­ga ir pa­si­rem­siu vi­siems ge­rai ži­no­mu pa­vyz­džiu. Ne­pai­sant to, ką be­šne­kė­tų kul­tū­ros mi­nist­ras, vi­ce­mi­nist­rė ar Pa­min­klo­sau­gos ko­mi­si­ja, Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­tas, iš tik­rų­jų, kaip tei­sin­gai sa­kė M. Ado­mė­nas, ant­sta­tai ant gra­žiau­sių prieš­ka­rio Kau­no ar­chi­tek­tū­ros pa­sta­tų dygs­ta ne­nu­mal­do­mai. Ko­dėl? To­dėl, kad pi­ni­gin­gi žmo­nės Lie­tu­vo­je yra įtai­gin­ges­ni ir stip­res­ni už Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos sri­ty­je dir­ban­čius pa­min­klo­sau­gi­nin­kus. Tai tam yra su­kur­ta Sei­mui at­skai­tin­ga Kul­tū­ros pa­vel­do ko­mi­si­ja, ku­rios pir­mi­nin­kė, be abe­jo, tu­rė­tų bū­ti tas di­dy­sis sar­gi­nis šuo, ku­ris rei­ka­lau­tų, kad to­kių da­ly­kų ne­bū­tų. De­ja, prieš tai dir­bu­si, ki­lu­si iš Kau­no ar­chi­tek­tė ši­to ne­rei­ka­la­vo, de­ja, kul­tū­ros vi­ce­mi­nist­rė I. Ve­liu­tė iki šiol iš de­par­ta­men­to jo­kios at­sa­ko­my­bės už tuos bai­sius ant­sta­tus ne­rei­ka­lau­ja, va­di­na­si, ger­bia­mi kau­nie­čiai ir Lie­tu­vos gy­ven­to­jai, ga­lė­si­me ne­tru­kus da­ry­ti eks­kur­si­ją ir reng­ti kon­kur­są, ku­ris Kau­no prieš­ka­rio ar­chi­tek­tū­ros pa­sta­tas bus la­biau su­dar­ky­tas ir tas su­dar­ky­mas bus pa­rem­tas vi­sų pa­min­klo­sau­gos ins­ti­tu­ci­jų pa­ra­šais.

Tai­gi vie­nin­te­lė vil­tis – da­bar­ti­nė kan­di­da­tė. Ar ji­nai su­ge­bės at­si­spir­ti vi­ce­mi­nist­rės I. Ve­liu­tės įta­kai, ar jai va­do­vau­jant Pa­min­klo­sau­gos ko­mi­si­ja su­ge­bės at­si­spir­ti vi­siems tiems Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jo­je nuo­lat gims­tan­tiems pro­jek­tams, ku­rių es­mė – leis­ti mag­na­tams ne­val­do­mai sta­ty­ti be­to­no ir stik­lo pa­sta­tus vi­suo­se se­na­mies­čiuo­se, ypač Vil­niu­je? Pas­ku­ti­nė nuo­trau­ka (ačiū M. Ado­mė­nui) iš tik­rų­jų la­bai iš­kal­bin­ga. „Icor“ kon­cer­nas, at­si­sto­jęs prie Vil­niaus bas­tė­jos pa­pė­dė­je esan­čios van­dens per­pum­pa­vi­mo sto­ties, svars­to Vil­niaus mies­to ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius P. Po­ders­kis, Vil­niaus mies­to vy­riau­sia­sis ar­chi­tek­tas M. Pa­kal­nis pa­slau­giai mag­na­tams ro­do, kaip jie ga­lė­tų įtal­pin­ti tą 1 tūkst. kv. met­rų šio­je vie­to­je.

Kas ne­ži­no, pri­min­siu. At­gi­mi­mo lai­kais (ne­sa­ky­siu, nes am­ži­ną­jį atil­sį tas žmo­gus) va­lin­gu spren­di­mu bu­vo su­griau­ta se­no­vės gy­ny­bi­nė Vil­niaus sie­na ir to­je vie­to­je įreng­tas šis per­pum­pa­vi­mo monst­ras. Ką aš tuo no­riu pa­sa­ky­ti? Kad ne­spės nau­jai pa­skir­ta ko­mi­si­ja per­im­ti sa­vo įstai­gos rak­tų, kai nu­skam­bės ži­niask­lai­do­je ži­nia, kad „Icor“ in­ves­tuo­ja į tą vie­tą ir sta­to dan­go­rai­žį, ku­ris, be abe­jo, tu­rės bū­ti di­des­nis ne­gu „MG Bal­tic“ be­to­noi­dai Už­upy­je ar di­des­nis ne­gu ki­to di­de­lio mag­na­to pa­sta­tai, ku­riais ban­do­ma ap­sup­ti Pi­ly­po ir Jo­kū­bo baž­ny­čią. Aiš­ku, kad vi­si mū­sų lie­tu­vių mag­na­tai steng­sis pra­lenk­ti gru­zi­niš­ką mag­na­tą, ku­ris su­dar­kė Mi­sio­nie­rių baž­ny­čios ap­lin­ką.

Nors ir kaip ten bū­tų, tiek Pa­min­klo­sau­gos ko­mi­si­jai, tiek jos pir­mi­nin­kei ne­iš­ven­gia­mai teks spręs­ti šiuos klau­si­mus. Aš no­riu jai pa­lin­kė­ti: ne­klau­sy­ki­te sa­vo ko­le­gės vi­ce­mi­nist­rės I. Ve­liu­tės ir drą­siai, ryž­tin­gai sto­ki­te gin­ti pir­miau­sia šiuos pa­vie­nius at­ve­jus nuo mag­na­tų už­mo­jų. Jei­gu jūs su­ge­bė­si­te at­rem­ti iš pra­džių „Icor“ puo­li­mą prie Bas­tė­jos ir ne­lei­si­te ten pa­sta­ty­ti be­to­ni­nio, gelž­be­to­ni­nio, stik­loi­di­nio monst­ro, ta­da jus gerbs, pa­čią ko­mi­si­ją gerbs, Sei­mą gerbs, kad jis su­ge­bė­jo pa­skir­ti prin­ci­pin­gą pir­mi­nin­kę, ir ta­da net ir tie mag­na­tai kau­nie­čiai ne­iš­drįs kė­sin­tis į gra­žiau­sius prieš­ka­rio pa­sta­tus ir ten sta­ty­ti sa­vo tuos bai­sius ant­sta­tus. Bet jei­gu jūs lei­si­te nors vie­nam mag­na­tui lai­mė­ti nors vie­ną be­to­noi­dą da­bar po jū­sų pa­sky­ri­mo, tai Kau­no se­na­mies­tį ga­lė­si­me iš tik­rų­jų pa­lai­do­ti, kaip ir ki­tus se­na­mies­čius.

Tu­riu abe­jo­nių dėl ši­tos kan­di­da­tū­ros gry­nai dėl vi­ce­mi­nist­rės I. Ve­liu­tės įta­kos. Vi­ce­mi­nist­rės I. Ve­liu­tės pa­min­klo­sau­gi­nės nuo­sta­tos… kas ne­ti­ki­te, ga­li­te pa­si­žiū­rė­ti Kul­tū­ros ko­mi­te­to po­sė­dį, ku­ria­me po to, kai kul­tū­ros mi­nist­ras pa­smer­kė Za­pyš­kio baž­ny­čios ap­lin­kos be­to­na­vi­mą ir iš­ėjo, vi­ce­mi­nist­rė I. Ve­liu­tė la­bai ryž­tin­gai pri­ta­rė to­kiam be­to­na­vi­mui.

Ger­bia­ma pre­ten­den­te, jei­gu at­si­spir­si­te I. Ve­liu­tei, aš bal­suo­siu už jus. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Dis­ku­si­ją bai­gė­me. Ar ger­bia­ma V. Ščig­lie­nė pa­gei­dau­tų? Pra­šau. Taip, pra­šau į tri­bū­ną.

V. ŠČIGLIENĖ. Dė­ko­ju ger­bia­mai pir­mi­nin­kei. Nuo­šir­džiai dė­ko­ju pra­ne­šė­jams, Kul­tū­ros ko­mi­te­tui, frak­ci­joms, pa­kvie­tu­sioms į su­si­ti­ki­mus, ir vi­siems Sei­mo na­riams. Taip pat no­riu pa­dė­ko­ti Vals­ty­bi­nei kul­tū­ros pa­vel­do ko­mi­si­jai, ku­ri ma­ni­mi pa­si­ti­kė­jo ir iš­rin­ko ma­ne kan­di­da­tuo­ti. Vi­sa tai ver­ti­nu kaip li­gi šiol ne­tu­rė­tas, ta­čiau la­bai svar­bias ma­ne iš­ti­ku­sias pa­tir­tis.

Kul­tū­ros pa­vel­do po­li­ti­ka, jos for­ma­vi­mas yra iš­min­ties sri­tis, nes nuo mū­sų vi­sų ben­drų spren­di­mų pri­klau­so ne tik pra­ei­ties da­bar­ty­je es­mė, virs­tan­ti duo­ty­be, bet ir at­ei­tis, jos tęs­ti­nu­mas. Pa­vel­das yra veid­ro­džio at­spin­dys, rep­re­zen­tuo­jan­tis mus pa­čius, o pa­vel­do iš­tek­liai yra ri­bo­ti ir ne­at­ku­ria­mi, nes, A. Ryg­lio žo­džiais ta­riant, juos kaž­ka­da su­kū­rė me­ni­nė va­lia. Po­sė­dis Sei­mo Kul­tū­ros ko­mi­te­te, vė­liau ple­na­ri­nis po­sė­dis, su­si­ti­ki­mai su ju­mis frak­ci­jo­se, ger­bia­mi Sei­mo na­riai, dar kar­tą pa­liu­di­jo, kad pa­vel­do sis­te­ma yra su­dė­tin­ga ir pro­ble­mos ne­iš­spręs­tos per dau­ge­lį me­tų. Tai­gi ti­kiu tu­ri­nin­go ben­dro dar­bo ga­li­my­be. Su­dė­jus vi­sus po­zi­ty­vius su­in­te­re­suo­tų ša­lių ju­de­sius šio­je sri­ty­je ver­tė­tų daug nu­veik­ti. Kul­tū­ros pa­vel­das yra pri­gim­ti­nė žmo­gaus tei­sė, mū­sų esa­tis ir oru­mas. Vi­są są­mo­nin­go dar­bo lai­ko­tar­pį kul­tū­ros pa­vel­das bu­vo ne­at­sie­ja­ma ma­no moks­li­nių in­te­re­sų, prak­ti­kų, pe­da­go­gi­nio dar­bo da­lis, ne­pri­klau­so­mai nuo šian­die­nos jū­sų spren­di­mo, ir at­ei­ty­je bus pa­grin­di­nis ma­no dar­bi­nės veik­los orien­ty­ras, nes toks yra pa­si­rin­ki­mas. Ačiū už dė­me­sį.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju ger­bia­mai V. Ščig­lie­nei. Ger­bia­mi ko­le­gos, ga­li­me pa­tvir­tin­ti sla­p­to bal­sa­vi­mo biu­le­te­nį? (Bal­sai sa­lė­je) Pa­ste­bė­jau, kad no­rin­čių kal­bė­ti dėl mo­ty­vų… O, at­si­pra­šau, yra. S. Tu­mė­nas jau kal­bė­jo. N. Pu­tei­kis jau kal­bė­jo. A. Kup­čins­kas. Pra­šom. Kaž­kaip mums apa­ra­tū­ra su­vei­kė pa­vė­luo­tai. Su­spė­jo­me vis­ką lai­ku su­de­rin­ti.

A. KUPČINSKAS (TS-LKDF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ačiū už su­teik­tą žo­dį. Iš­ties aš pa­lai­kau ir N. Pu­tei­kio, ir M. Ado­mė­no po­zi­ci­jas. Esu ga­na skep­tiš­kas dėl šios kan­di­da­tū­ros, nes man no­rė­tų­si ma­ty­ti, kad Kul­tū­ros pa­vel­do ko­mi­si­ja tik­rai bū­tų ne­pri­klau­so­ma ir tik­rai bū­tų Lie­tu­vos kul­tū­ros pa­vel­do pu­sė­je. Kiek ma­tau iš svars­ty­mų Sei­me, gai­la, kad frak­ci­jo­je mes tu­rė­jo­me tik­tai ke­lias mi­nu­tes su­si­ti­ki­mui ir aiš­kes­nių po­zi­ci­jų iš­si­aiš­ki­ni­mui, bet ma­tau, kad Kul­tū­ros pa­vel­do ko­mi­si­ja tam­pa lyg ir fi­lia­lu, lyg ir prie­dė­liu prie Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to.

O Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to prin­ci­pin­gu­mo mes jau ne­jau­čia­me ke­le­rius pas­ku­ti­nius me­tus. Čia ga­li­me pri­si­min­ti ir Za­pyš­kio baž­ny­čios at­ve­jį, ir Kau­no cen­tri­nio paš­to rū­mų at­ve­jį, ir Kau­no spor­to ha­lės nu­grio­vi­mo at­ve­jį, ir Ka­čiū­niš­kės dva­ro at­ve­jį, ir vi­sus ki­tus, kur prin­ci­pin­gu­mo iš­ties nė­ra. Ir la­bai įdo­miai at­ro­do Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to Kau­no sky­riaus po­zi­ci­ja, ku­rią, ga­li­ma sa­ky­ti, sto­guo­ja tiek pats Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­tas, tiek ir Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja. Man su­si­da­ro įspū­dis, kad iš tie­sų Kul­tū­ros pa­vel­do ko­mi­si­ja taps fi­lia­lu ir pa­tai­kaus vi­sai da­bar esan­čiai kul­tū­ros pa­vel­do po­li­ti­kai Lie­tu­vo­je.

Ki­tas da­ly­kas, ko­le­ga S. Tu­mė­nas mi­nė­jo, kad kan­di­da­tė įvei­kė la­bai daug pre­ten­den­tų. Ga­liu pri­min­ti, kad po pir­mo bal­sa­vi­mo pre­ten­den­tė su ki­ta pre­ten­den­te bu­vo su­rin­ku­sios po pen­kis bal­sus ir tik­tai pas­kui įvai­riu ran­kų iš­su­ki­nė­ji­mo bū­du ga­vo tą pa­pil­do­mą ba­lą, kon­sul­tuo­da­ma­si su Kul­tū­ros ko­mi­te­tu, su…

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju, lai­kas.

A. KUPČINSKAS (TS-LKDF). At­si­pra­šau. Siū­lau su­si­lai­ky­ti.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai už – A. Gu­mu­liaus­kas.

A. GUMULIAUSKAS (LVŽSF). Aš už­si­ra­šiau tik tam, kad bū­tų ly­gu – už ir prieš. Aš no­riu pa­sa­ky­ti, kad pre­ten­den­tės kom­pe­ten­ci­ja tik­rai ne­ke­lia abe­jo­nių, ir aš ma­nau, kad bū­tent šia­me dar­be, kai su­si­ker­ta dau­gy­bė in­te­re­sų, kai kal­ba­ma apie tų in­te­re­sų įgy­ven­di­ni­mą per įvai­rių pa­sa­kų priz­mę, ši pre­ten­den­tė, tu­rė­da­ma iš tik­rų­jų di­de­lį ži­nių ba­ga­žą, toms pa­sa­koms ne­pa­si­duos.

Ger­bia­mas An­driau, ne­so­li­du kal­bė­ti, kas bū­tų, jei­gu bū­tų. Dar nė­ra, tai pa­lau­ki­me, kai iš tik­rų­jų pre­ten­den­tė užims vie­tą, į ku­rią pre­ten­duo­ja, ir ta­da tik­rai ver­tin­si­me jos dar­bo re­zul­ta­tus. Aš bal­suo­siu už.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. R. Šar­knic­kas taip pat bu­vo už­si­ra­šęs kal­bė­ti. Mo­ty­vai už.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Pri­ta­riu ko­le­gai A. Gu­mu­liaus­kui. Tik­rai abe­jo­nių ne­ke­lia, kom­pe­ten­ci­ją mes ma­to­me ir iš pri­sta­ty­mų, juo­lab kad ben­druo­me­nė taip pat ją de­le­ga­vo į pir­mi­nin­kus. Kvie­čiu pri­tar­ti. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Slap­to bal­sa­vi­mo biu­le­te­nį pa­tvir­ti­na­me ben­dru su­ta­ri­mu. (Bal­sai sa­lė­je) Kur ir ka­da, bal­sa­vi­mą jau ga­liu pa­skelb­ti da­bar.

 Slap­to bal­sa­vi­mo gra­fi­kas, pa­teik­tas frak­ci­joms, jį per­skai­tau: Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­ja – nuo 13 va­lan­dos iki 13 val. 10 min., Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos kri­kš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­ja – nuo 13 val. 10 min. iki 13 val. 20 min., Miš­ri Sei­mo na­rių gru­pė – nuo 13 val. 20 min. iki 13 val. 25 min., Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų dar­bo frak­ci­ja – nuo 13 val. 25 min. iki 13 val. 40 min., Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­ja taip pat – nuo 13 val. 25 min. iki 13 val. 40 min., Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos frak­ci­ja – nuo 13 val. 25 min. iki 13 val. 40 min. ir Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos frak­ci­ja – nuo 13 val. 25 min. iki 13 val. 40 min. Na, frak­ci­jo­mis, kad bū­tų kuo ma­žiau su­si­tel­ki­mo. Ga­lu­ti­nis bal­sa­vi­mas baig­sis 13 val. 40 min.

 

12.55 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Ja­ni­nos Ja­nuš­kie­nės at­lei­di­mo iš Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teismo tei­sė­jo pa­rei­gų“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-4780(2) (svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Bet dar prieš tai dar dar­bo­tvarkės 1-11 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Ja­ni­nos Ja­nuš­kie­nės at­lei­di­mo iš Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­jo pa­rei­gų“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-4780(2). Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to iš­va­da. A. Ši­rins­kie­nės ne­ma­tau, gal ger­bia­mas R. An­dri­kis per­skai­ty­tų Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to iš­va­dą? Taip pat slap­tas bal­sa­vi­mas dėl at­lei­di­mo.

R. ANDRIKIS (LSDDF). Klau­si­mas bu­vo svars­ty­tas bir­že­lio 3 die­ną. Vien­bal­siai, da­ly­vau­jant de­vy­niems as­me­nims, pri­tar­ta.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. No­rin­čių da­ly­vau­ti dis­ku­si­jo­je nė­ra. Dėl mo­ty­vų. No­rin­čių kal­bė­ti dėl at­lei­di­mo taip pat nė­ra. Pri­ta­ria­me. Slap­to bal­sa­vi­mo biu­le­te­nį ga­li­me pa­tvir­tin­ti ben­dru su­ta­ri­mu. Bal­sa­vi­mas, kaip jau pa­skel­biau, pra­si­de­da 13 va­lan­dą ir bai­gia­si 13 val. 40 min., čia, čia pat, ant­ruo­se rū­muo­se, kur mes jau ne kar­tą esa­me bal­sa­vę.

Dar no­riu pri­min­ti slap­to bal­sa­vi­mo gru­pę: K. Gla­vec­kas, P. Gra­žu­lis, V. Kam­ble­vi­čius, R. Mar­ti­nė­lis, Č. Ol­šev­skis, N. Pu­tei­kis ir D. Ša­ka­lie­nė.

Ry­ti­nio po­sė­džio pa­baig­ti ne­ga­li­me, nes lau­kia slap­tas bal­sa­vi­mas. Ačiū, ger­bia­mie­ji ko­le­gos, lin­kiu sėk­mės.

 

Per­trau­ka

 

PIRMININKĖ (I. ŠIAULIENĖ, LSDDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, tik da­bar ga­liu pa­skelb­ti apie ry­ti­nio ple­na­ri­nio po­sė­džio pa­bai­gą, nes mes tu­rė­jo­me slap­tą bal­sa­vi­mą. (Gon­gas)* Santrumpų reikšmės: LLRA-KŠSF – Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija; LSDDF – Lietuvos socialdemokratų darbo frakcija; LSDPF – Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija; LSF – Liberalų sąjūdžio frakcija; LVŽSF – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija; MSNG – Mišri Seimo narių grupė; TS‑LKDF – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija.