PASIŪLYMAS

                          

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. XI-1375
1, 2, 3, 5, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 201, 21, 22, 23, 26, 29, 49, 50, 55, 56, 57, 63 STRAIPSNIŲ IR DVYLIKTOJO SKIRSNIO PAVADINIMO PAKEITIMO, ĮSTATYMO PAPILDYMO 151 STRAIPSNIU IR 54 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-5202(2)

 

2022-03-08

 

Eil.

Nr.

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Straipsnis

Straipsnio dalis

Punktas

s1.

1

2

 

Argumentai. Atsinaujinančių energijos išteklių plėtra jūrinėje teritorijoje valstybei strategiškai svarbus projektas, užtikrinantis energetinę nepriklausomybę bei energetikos saugumą, todėl šis tikslas turi būti įtvirtintas Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme (toliau – AIE įstatymas), siekiant, kad jo būtų laikomasi plėtojant atsinaujinančius energijos išteklius

 

Pasiūlymas: Siūlau Įstatymo projekto 1 straipsnį papildyti, pakeičiant AIE įstatymo 1 straipsnio 2 dalį:

1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti Įstatymo projekto 1 straipsnį pakeičiant AIEĮ 1 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Šio įstatymo tikslas – užtikrinti darnią atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo plėtrą ir integraciją į energetikos sistemą, skatinti tolesnį naujų technologijų vystymąsi ir diegimą bei pagamintos energijos vartojimą, ypač atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos tarptautinius įsipareigojimus, aplinkos apsaugos, iškastinių energijos išteklių tausojimo, priklausomybės nuo iškastinių energijos išteklių ir energijos importo mažinimo, atsinaujinančių energijos išteklių integravimo į energetikos sistemą sąnaudas, energetikos sistemos darbo stabilumą ir patikimumą bei kitus valstybės energetikos politikos tikslus, įvertinus energijos tiekimo saugumo ir patikimumo reikalavimus, taip pat į vartotojų teisių ir teisėtų interesų į atsinaujinančių energijos išteklių prieinamumą, tinkamumą ir pakankamumą apsaugos užtikrinimo ir finansinės paramos stabilumo energijos iš atsinaujinančių išteklių gamintojams principus, taip pat skatinti atsinaujinančių energijos išteklių plėtrą Lietuvos Respublikos teritorinėje jūroje ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinėje ekonominėje zonoje Baltijos jūroje (toliau – jūrinė teritorija), kurti pridėtinę vertę valstybei ir vartotojui bei užtikrinant energetinę nepriklausomybę ir energetikos saugumą.

2. Buvusias 1 straipsnio 1 ir 2 dalis laikyti 2 ir 3 dalimis.

2.

2

1 ir 2

 

Argumentai. Žiūrėti argumentaciją, nurodytą 9 eil.

 

Pasiūlymas: siūlau patikslinti Įstatymo projekto 2 straipsnio 1 ir 2 dalis:

 

1. Pakeisti 2 straipsnio 19 dalį ir ją išdėstyti taip:

„19. Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių atskaitinė kaina (toliau – atskaitinė kaina) – Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nustatoma elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių kaina, naudojama didžiausiam galimam elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių kainos priedui arba mažiausiai galimai elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo apimčiai (toliau – potenciali skatinimo apimtis) nustatyti.“

2. Papildyti 2 straipsnį 192 dalimi:

192. Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių pirkimo–pardavimo sandorio kaina (toliau – sandorio kaina) – šiame įstatyme nustatyta tvarka ir sąlygomis elektros energijos gamintojo, eksploatuojančio elektrinę eksploatuojančio Lietuvos Respublikos teritorinėje jūroje ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinėje ekonominėje zonoje Baltijos jūroje (toliau – jūrinė teritorija) jūrinėje teritorijoje, konkurse laimėta kaina, už kurią gamintojas sutinka parduoti pagamintą elektros energiją.

 

3.

4

2

 

Argumentai. Žiūrėti argumentaciją, nurodytą 9 eil.

 

Pasiūlymas: siūlau Įstatymo projekto 4 straipsnį papildyti 2 dalimi pripažįstant netekusiu galios AEIĮ 5 straipsnio 2 dalies 8 punktą:

2. Pripažinti netekusiu galios 5 straipsnio 2 dalies 8 punktą.

8) tvirtina Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje naudojimo atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai konkursų organizavimo ir leidimų naudoti Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalis atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai išdavimo tvarkos aprašą (toliau – Konkursų organizavimo ir leidimų išdavimo tvarkos aprašas);

 

4.

5

 

 

Argumentai. Atkreiptinas dėmesys, kad Įstatymo projekto 5 straipsnis tampa neaktualus nuo 2022 m. sausio 1 d. įsigaliojus naujoms AIEĮ nuostatoms.

 

Pasiūlymas: siūlau Įstatymo projekto 5 straipsnį pripažinti netekusiu galios

 

5 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 11 straipsnį ir išdėstyti jį taip:

„11 straipsnis. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos kompetencija

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba:

1) tvirtina didžiausiosios kainos ir atskaitinės kainos nustatymo metodiką;

2) tvirtina didžiausiąją kainą ir atskaitinę kainą, kontroliuoja, kaip jos taikomos;

3) nustato pagaminto ir planuojamo pagaminti elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių kiekio apskaičiavimo tvarką;

3) 4) nustato elektros energijos, suvartojamos šilumos siurblių (turinčių į kompresorių patenkančios elektros energijos apskaitos prietaisus) darbui, lengvatinius tarifus;

4) 5) tvirtina energetikos tinklų optimizavimo, plėtros ir rekonstravimo sąnaudas, taip pat bei papildomas energetikos tinklų operatoriaus sąnaudas, susijusias su atsinaujinančių išteklių naudojimo plėtra;

6) nagrinėja šio įstatymo 64 straipsnio 1 dalyje nurodytus skundus;

7) tvirtina ketinimų protokolo pavyzdinę formą;

8) nustato šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarką ir sąlygas;

9) Neteko galios nuo 2021-07-01

10) 9) prižiūri ir kontroliuoja, kaip biodujų gamintojams suteikiama teisė prijungti savo įrenginius prie gamtinių dujų sistemos, kaip taikomos prijungimo įmokos ir biodujų supirkimo skaidrumą;

11) 10) rengia ir tvirtina skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatus;

12) 11) skelbia ir organizuoja skatinimo kvotų paskirstymo aukcionus;

13) 12) nustato įrengtos saulės šviesos energijos elektrinės technologinį tipą;

14) 13) prižiūri ir kontroliuoja, ar energijos tiekėjas savo galutiniams vartotojams teikia informaciją apie tai, kokią energijos tiekėjo tiekiamos energijos dalį ar kokį kiekį sudaro atsinaujinančių išteklių energija;

15) 14) atlieka kitas šio įstatymo nustatytas funkcijas.“

 

Buvusius 6–28 straipsnius laikyti 5–27 straipsniais.

5.

6

 

 

Argumentai. Žiūrėti argumentaciją, nurodytą 9 eil.

 

Pasiūlymas: Siūlau pakeisti Įstatymo projekto 6 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
 

Pakeisti 11 straipsnį ir išdėstyti jį taip:

„11 straipsnis. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos kompetencija

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba:

1) tvirtina didžiausiosios kainos ir atskaitinės kainos nustatymo metodiką;

2) tvirtina didžiausiąją kainą ir atskaitinę kainą, kontroliuoja, kaip jos taikomos;

3) tvirtina didžiausios galimos sandorio kainos nustatymo ir bazinio metinio 1 MW įrengtosios galios elektrinės elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos kiekio (toliau – bazinis elektros energijos gamybos kiekis) apskaičiavimo metodiką;

4) tvirtina didžiausią galimą sandorio kainą ir kontroliuoja, kaip ji taikoma;

5) tvirtina bazinį elektros energijos gamybos kiekį; apskaičiuoja žemiausią sandorio kainos ribą, kuri yra lygi [60] procentų Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nustatytos didžiausios galimos sandorio kainos (toliau – žemiausia riba);

3) 6) nustato pagaminto ir planuojamo pagaminti elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių kiekio apskaičiavimo tvarką;

4) 7) nustato elektros energijos, suvartojamos šilumos siurblių (turinčių į kompresorių patenkančios elektros energijos apskaitos prietaisus) darbui, lengvatinius tarifus;

5) 8) tvirtina energetikos tinklų optimizavimo, plėtros ir rekonstravimo sąnaudas bei papildomas energetikos tinklų operatoriaus sąnaudas, susijusias su atsinaujinančių išteklių naudojimo plėtra;

7) 9) nagrinėja šio įstatymo 64 straipsnio 1 dalyje nurodytus skundus;

8) 10) tvirtina ketinimų protokolo pavyzdinę formą;

9) 11) nustato šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarką ir sąlygas;

10) 12) prižiūri ir kontroliuoja, kaip biodujų gamintojams suteikiama teisė prijungti savo įrenginius prie gamtinių dujų sistemos, kaip taikomos prijungimo įmokos ir biodujų supirkimo skaidrumą;

11) 13) rengia ir tvirtina skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatus;

14) rengia ir tvirtina Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje naudojimo atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai konkursų organizavimo ir leidimų naudoti Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalis atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai išdavimo tvarkos aprašą (toliau – Konkursų organizavimo ir leidimų išdavimo tvarkos aprašas);

12) 14) 15) skelbia ir organizuoja skatinimo kvotų paskirstymo aukcionus ir konkursus;

13) 15) 16) nustato įrengtos saulės šviesos energijos elektrinės technologinį tipą;

14) 16) 17) prižiūri ir kontroliuoja, ar energijos tiekėjas savo galutiniams vartotojams teikia informaciją apie tai, kokią energijos tiekėjo tiekiamos energijos dalį ar kokį kiekį sudaro atsinaujinančių išteklių energija;

15) 17) 18) atlieka kitas šio įstatymo nustatytas funkcijas.“

6.

13

4

 

Argumentai. Atsižvelgiant į šiuo metu taikomą praktiką dėl Elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų ketinimų protokolo (toliau – ketinimų protokolas) pasirašymo termino, siūloma visiems subjektams suvienodinti terminą, per kurį turi būti pasirašomas šis protokolas.

 

Pasiūlymas: Siūlau pakeisti Įstatymo projekto 13 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

 

4. Papildyti 20 straipsnį 51 dalimi:

51. Ketinimų protokolas, kurį pasirašo asmuo, ketinantis dalyvauti aukcione, galioja 270 kalendorinių dienų. Asmuo, laimėjęs aukcioną arba jo nelaimėjęs, tačiau Vyriausybės nustatyta tvarka ketinantis toliau tęsti veiklą, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo aukciono laimėtojo paskelbimo dienos pratęsia ketinimo protokolo galiojimą ir pateikia prievolių įvykdymo užtikrinimą Elektros energetikos įstatymo 211 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka.   

7.

13

6

 

Argumentai. Atsižvelgiant į tai, kad kreipiantis dėl leidimo plėtoti elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių pajėgumus, privaloma turėti galiojantį ketinimų protokolą, siūloma atitinkamai tikslinti veiksmų, nustatytų gamintojams, laimėjusiems skatinimo kvotų paskirstymo aukcioną, eiliškumą.

 

Pasiūlymas: Siūlau pakeisti Įstatymo projekto 13 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

 

6. Pakeisti 20 straipsnio 12 dalį ir ją išdėstyti taip:

„12. Aukciono laimėtojas ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo aukciono laimėtojų patvirtinimo Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimu šio įstatymo ir Elektros energetikos įstatymo nustatyta tvarka privalo kreiptis į elektros tinklų operatorių dėl ketinimų protokolo pratęsimo ir į Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išdavimo ir jį gauti Elektros energetikos įstatymo nustatyta tvarka, taip pat kreiptis į elektros tinklų operatorių dėl ketinimų protokolo pratęsimo. Jeigu aukciono laimėtojas per nustatytą terminą nesikreipia dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išdavimo arba šis leidimas neišduodamas, pasibaigia jo galiojimo terminas ar jo galiojimas panaikinamas Energetikos įstatyme įstatymo ir Elektros energetikos įstatyme įstatymo nustatytais pagrindais, arba aukciono laimėtojas nesikreipia į elektros tinklų operatorių dėl ketinimų protokolo pratęsimo, aukciono laimėtojas per vieną mėnesį nuo bent vienos iš nurodytų aplinkybių atsiradimo dienos išbraukiamas iš aukciono laimėtojų sąrašo.“

8.

14

3

 

Argumentai. Įstatymo projekto 14 straipsnio 2 dalimi siūlant pripažinti netekusiu galios AIE įstatymo 21 straipsnio 2 dalį, AIE įstatymo 21 straipsnio 3 dalis tampa neaktuali ir dubliuoja AIE įstatymo 21 straipsnio 1 dalį.

 

Pasiūlymas: Siūlau pripažinti netekusia galios Įstatymo projekto 14 straipsnio 3 dalį:

 

3. Pakeisti Pripažinti netekusia galios 21 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:.

3. Šio straipsnio 2 1 dalies nuostatos netaikomos, kai elektrinę statantis ar įrengiantis asmuo teisės aktų nustatyta tvarka elektrinės prijungimo prie elektros tinklų darbus atlieka pats.

 

9.

16

 

 

Argumentai. Įstatymo projekto 16 straipsnį ir susijusias nuostatas siūlytina tikslinti dėl šių priežasčių:
1. Vadovaujantis šiuo metu galiojančiu reglamentavimu dėl skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų (toliau – aukcionas) organizavimo, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba) rengia ir tvirtina aukcionų nuostatus, kuriuose nustatomos aukcionų organizavimo tvarka bei sąlygos. Atkreiptinas dėmesys, kad Taryba nuo 2012 metų organizuodama aukcionus, turi patirties ir žinių šio proceso įgyvendinimui. Atsižvelgiant į tai, kad Įstatymo projekte nustatomos konkurso organizavimo sąlygos analogiškos aukcionams, siūlytina Konkursų organizavimo ir leidimų išdavimo aprašo rengimą, kuriame būtų nustatyti procedūriniai reikalavimai, perduoti Tarybai, o nuostatos, susijusios AEI įstatymo reguliacinių nuostatų įgyvendinimu, esminių kriterijų ir (ar) reikalavimų išpildymo reglamentavimu, būtų nustatomi Vyriausybės.
2. Atkreiptinas dėmesys, kad nėra aiški bazinio metinio 1 MW įrengtosios galios elektrinės elektros energijos gamybos kiekio nustatymo paskirtis. Šios nuostatos taikymas, sukelia neaiškumų ir neapibrėžtumų, kuriuo momentu ji turėtų būti taikoma. Manytina, kad tai sukuria papildomą administracinę naštą, tačiau pridėtinės vertės nesuteikia. Atsižvelgiant į tai, siūlytina atsisakyti nuostatų su šio kiekio nustatymu ir naudojimu.
3. Įstatymo projektu siūloma Tarybai nustatyti atskaitinę kainą, kuri būtų skaičiuojama įvertinus faktinę elektros energijos kainą, skelbiamą elektros energijos biržoje Lietuvos zonoje, ir prognozuojamą metinę elektros energijos kainą, ir būtų naudojama skatinimo apimčiai nustatyti. Siekiant, kad būtų atrinktas naudingiausias vartotojams konkurso dalyvio pasiūlymas, atskaitinė kaina turėtų būti nustatoma kuo artimesnė elektros energijos biržoje kainai, kuri bus po 6 metų nuo konkurso laimėtojo nustatymo per visą skatinimo laikotarpį. Atsižvelgiant į dabartinę elektros energijos rinkos situaciją, kuri taip pat turėtų įtakos atskaitinės kainos dydžiui ir galėtų jį reikšmingai iškreipti, galimos rizikos, kad atskaitinė kaina būtų nustatyta viršijanti minėto laikotarpio elektros energijos vidutinę rinkos kainą, dėl ko 1) galimas nenaudingas konkurso dalyvio pasiūlymo atrinkimas, 2) būtų ribojamas konkurencingumas. Taip pat svarbu akcentuoti, kad skatinimo apimties nustatymo formulėje yra du kintamieji – dalyvio siūloma sandorio kaina ir siūlomas remtinas elektros energijos kiekis. Atitinkamai nustatant skatinimo apimtis ir vertinant dalyvių pasiūlymus turi būti nustatytas objektyvus lūžio taškas, kuris leistų pasirinkti naudingiausią vartotojui siūlymą. Modeliuojant galimas situacijas, nustatyta, kad optimaliausias lūžio taškas susidaro taikant 0,6 koeficientą. Šis koeficientas nustatytas atsižvelgiant į kitų šalių skelbiamus duomenis apie jūrinio vėjo elektrinių projektų įrengimo ir eksploatavimo sąnaudas, į kurias reikės atsižvelgti ir Lietuvoje nustatant didžiausią sandorio kainą. Koeficientas taip pat buvo vertinamas modeliuojant skirtingus konkurso nugalėtojo nustatymo rezultatus ir scenarijus. Atlikus šiuos vertinimus daroma prielaida, kad naudojat šį koeficientą apskaičiuota žemiausia sandorio kainos riba atitiks ilgametį elektros energijos kainų Lietuvoje vidurkį (eliminavus ypatingai aukštų ir žemų kainų laikotarpius) bei leis užtikrinti, kad konkurso laimėtojas bus nustatytas teisingai.  Siekiant išvengti konkurencijos ribojimo ir nepalankiausio vartotojams laimėtojo nustatymo, vietoje atskaitinės kainos, siūlytina skatinimo apimties skaičiavimo formulėje įvesti atskaitinį dydį – žemiausią sandorio kainos ribą (toliau – žemiausia riba), kuri būtų apskaičiuojama kaip 60 proc. Tarybos patvirtintos didžiausios sandorio kainos, skelbiamos prieš 6 mėnesius iki informacijos apie konkursą paskelbimo dienos. 
4. Siekiant apsaugoti Lietuvos viešąjį interesą ir jau pradiniame konkurso etape užtikrinti nacionalinio saugumo interesus, siūlytina nustatyti papildomus kriterijus, užtikrinančius, kad fizinis ar juridinis asmuo veiktų valstybėje, kuri būtų bent vienos iš šių sąjungų, susitarimų ar organizacijų nare: Europos Sąjungos, Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos, Europos ekonominės erdvės susitarimo ar Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos; taip pat, kad naudą gautų Lietuvos vietos verslas bei visuomenė.
5. Manytina, kad riziką dėl kainų svyravimų ir gamybos kiekių prognozių, siekiant užtikrinti jūrinio vėjo elektrinių gyvybingumą, turi prisiimti pats gamintojas. Atkreiptinas dėmesys, kad konkurse dalyvaudamas vystytojas gali siūlyti mažesnį nei maksimalus elektros energijos kiekį, kuriam būtų taikomas skatinimas. Atitinkamai gamintojui viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšos bus mokamos tik remtinam elektros energijos kiekiui, nurodytam konkurso metu, t. y. tik už dalį vėjo elektrinių parke gaminamo elektros energijos kiekio, todėl siūlytina užtikrinti, kad parama gamintojui būtų paskirstoma vadovaudamasis proporcingumo principu.
6. Šiuo metu Įstatymo projekte dalis nustatytų konkurso laimėtojo atrinkimo kriterijų yra subjektyvūs, taip pat neužtikrina ekonomiškai efektyviausio laimėtojo atrinkimo. Atsižvelgiant į tai ir į siūlomą įtvirtinti tikslą dėl atsinaujinančių išteklių plėtros jūrinėje teritorijoje, siūlytina sudaryti galimybę konkurso dalyviui tikslinti sutampančius pasiūlymus. Taip pat užtikrinti, kad paramos neprašantis konkurso dalyvis visada turėtų prioritetą prieš kitus konkurso dalyvius.
7. Įstatymo projektu siūloma nustatyti atvejus, kada leidimas plėtrai ir eksploatacijai yra stabdomas ir panaikinamas. Atkreiptinas dėmesys, kad tam tikrais atvejais, leidimo stabdymas bei panaikinimas yra neproporcinga sankcija, užkertanti kelią tolimesnei projekto plėtrai. Atsižvelgiant į tai, siūlytina leidimą plėtrai ir eksploatacijai stabdyti ir panaikinti tik tais atvejais, kai iš esmės pažeidžiamos reguliuojamos veiklos nuostatos, kurios gali turėti įtakos projekto įgyvendinimui. Kitais atvejais taikyti baudą, kuri būtų pervedama į atskirą valstybės iždo sąskaitą ir naudojama atsinaujinančių išteklių energetikos plėtrai, energijos vartojimo efektyvumo didinimui, moksliniams tyrimams ar inovacijoms skatinti atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje. Baudos dydį siūlytina sieti su paties projekto vystytojo įsipareigojimais arba su dydžiu, apskaičiuojamu įvertinant prievolių įvykdymo užtikrinimo dydį bei elektrinės plėtros laikotarpį.
8. Neseniai vykęs aukcionas Danijoje parodė, kad jūrinės vėjo elektrinės jau gali veikti rinkos sąlygomis, nesinaudojant parama ir net mokant tam tikrą mokestį valstybei. Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos jūrinė teritorija, priklausanti valstybei, bus suteikiama konkurso laimėtojams jūrinių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai, manytina, kad tuo atveju, kai konkurso dalyviai, įvertinę visus kaštus, pateikia „nulinį“ skatinimo apimties pasiūlymą (t. y. nurodo, kad parama nėra reikalinga), tikslinga nustatyti papildomą aiškų kriterijų konkurso laimėtojo nustatymui. Manytina, kad tuo atveju, kai keli konkurso dalyviai pasiūlo nulinį skatinamą kiekį, vertinti pasiūlymus tik pagal jų pateikimo laiką ir pasiūlymo dokumentų pilnumą, nebūtų objektyvų, todėl siūlytina nustatyti, kad kaip papildomas laimėtojo atrinkimo kriterijus būtų įtrauktas vystymo mokestis, kurį konkurso laimėtojas įsipareigotų sumokėti valstybei. Šis mokestis būtų sumokamas per 5 metus nuo leidimo gaminti elektros energiją gavimo dienos į atskirą valstybės iždo sąskaitą ir gautos lėšos būtų naudojamos tikslais, susijusiais su atsinaujinančių energijos išteklių plėtra, energijos efektyvumo didinimu, taip pat moksliniams tyrimams ir inovacijoms atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje. Šias lėšas Vyriausybės nustatyta tvarka administruotų Vyriausybės įgaliota institucija.
9. Įstatymo projektu taip pat siūloma nustatyti, kad valstybinės žemės patikėtinio sutikimas dėl atsinaujinančius išteklius naudojančių elektrinių plėtros ir statybos jūrinės teritorijos dalyje (dalyse), nustatytoje (nustatytose) Vyriausybės nutarime dėl elektrinių plėtros jūrinėje teritorijoje  yra nereikalingas ir neišduodamas. Atsižvelgiant į tai, kad jūroje statomų elektrinių prijungimui bus reikalinga ir kita infrastruktūra (prijungimo kabelis, jūrinė pastotė), siūloma papildyti Įstatymo projektą jame įtvirtinant, kad valstybinės žemės patikėtinio sutikimas nereikalingas ir plėtojant, statant bei eksploatuojant infrastruktūrą, reikalingą jūroje statomų elektrinių prijungimui prie sausumos tinklų.
10. Papildomai siūloma suteikti ypatingos valstybinės svarbos projekto statusą teritorijų, reikalingų prijungti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias elektrines, planuojamas plėtoti Lietuvos Respublikos teritorinėje jūroje ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalyje (dalyse), prie elektros perdavimo tinklų, parengimo inžinerinės infrastruktūros plėtrai projektui. Projekto pripažinimas ypatingos valstybinės svarbos projektu užtikrintų spartesnį ir efektyvesnį šio projekto įgyvendinimą, leistų priimti su projekto įgyvendinimu susijusius sprendimus per įmanomai trumpiausius terminus, įskaitant ir spartesnį planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, teritorijų planavimo, žemės paėmimo visuomenės poreikiams, sumažintų teritorijų planavimo proceso sustabdymo rizikas ir suteiktų galimybę parinkti optimalią, projektui įgyvendinti reikalingą elektros linijų tiesimo trasą. Neturint šio statuso, nebus galima panaudoti miško teritorijos pagal Miškų įstatymą. Taip pat statusas užtikrina aukštesnę projekto teritorijų planavimo dokumentų teisinę galią prieš savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų sprendinius. Turint tokį statusą, kilus teisminiams ginčams, jie sprendžiami greičiau. Ypatingos valstybinės svarbos statusas įpareigoja teismus sprendimus priimti laikantis įstatymų numatytų terminų, be teisės juos pratęsti.

 

Pasiūlymas: Siūlau pakeisti Įstatymo projekto 16 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

16 15 straipsnis. 22 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 22 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

22 straipsnis. Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimas elektros energijos gamybai Lietuvos Respublikos teritorinėje jūroje ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinėje ekonominėje zonoje Baltijos jūroje naudojimas elektros energijos gamybai  ir šių išteklių naudojimo skatinimas

1. Vyriausybės įgaliota institucija, atsižvelgdama į šio įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 17 punkte nurodytą tvarkos aprašą, atlieka Lietuvos Respublikos teritorinės jūros, Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje jūrinės teritorijos tyrimus ir kitus veiksmus, kurie reikalingi šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 9 punkte nurodytam Vyriausybės nutarimui dėl Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalių, dėl kurių tikslinga organizuoti konkursą (konkursus) atsinaujinančius išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai, ir dėl šių elektrinių įrengtųjų galių nustatymo (toliau – Vyriausybės nutarimas dėl elektrinių plėtros jūrinėje teritorijoje) priimti ir (ar) įgyvendinti:

1) organizuoja specialiojo plano parengimą;

2) organizuoja specialiojo plano strateginį pasekmių aplinkai vertinimą;

3) organizuoja poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai vertinimą;

4) organizuoja prisijungimo prie elektros perdavimo tinklų sausumos teritorijoje galimybių vertinimą;

5) organizuoja balansavimo galimybių vertinimą;

6) organizuoja šios dalies 4 ir 5 punktuose nurodytų veiksmų sąnaudų vertinimą;

4) 7) atlieka organizuoja kitus veiksmus, būtinus kitų veiksmų, būtinų elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių leistinumui ir galimybėms įvertinti, atlikimą.

2. Vyriausybės įgaliota institucija organizuoja atsinaujinančius išteklius naudojančių elektrinių, numatytų Vyriausybės nutarime dėl elektrinių plėtros jūrinėje teritorijoje, prijungimo prie sausumos perdavimo tinklų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimą ir jo strateginį pasekmių aplinkai vertinimą.  Visi šio straipsnio 1 ir šioje dalyje numatyti tyrimai ir veiksmai gali būti finansuojami iš Vyriausybės įgaliotai institucijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų ir (ar) lėšų, gautų iš kitų finansavimo šaltinių.

23. Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje Jūrinės teritorijos dalis (dalys) atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai naudojama (naudojamos) tik turint Vyriausybės įgaliotos institucijos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išduotą leidimą naudoti Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalį (dalis) atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai (toliau – leidimas plėtrai ir eksploatacijai). Šis leidimas Leidimas plėtrai ir eksploatacijai išduodamas 35 41 metams. be pratęsimo galimybės Šio leidimo galiojimo terminą pratęsia Valstybinė energetikos reguliavimo taryba neribotą kartų skaičių valstybės, trečiųjų kitų asmenų veiksmų ar nenugalimos jėgos aplinkybių buvimo laikotarpiui, jeigu leidimo plėtrai ir eksploatacijai turėtojas, kreipdamasis dėl leidimo galiojimo termino pratęsimo, pateikia įrodymus, kad šio straipsnio 20 21 dalies 1 ir 2 punktuose numatytas sąlygas įvykdyti buvo vėluojama ar leidimo pratęsimo atveju suplanuotus darbus atlikti vėluojama dėl valstybės, trečiųjų kitų asmenų veiksmų ar nenugalimos jėgos aplinkybių.

34. Leidimai naudoti Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalį (dalis) atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai (toliau – leidimas plėtrai ir eksploatacijai) išduodami konkurso būdu.

45. Vyriausybės nutarimas dėl elektrinių plėtros jūrinėje teritorijoje dėl Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalių, kuriose tikslinga organizuoti konkursą (konkursus) atsinaujinančius išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai, ir dėl šių elektrinių įrengtųjų galių nustatymo rengiamas atsižvelgiant į šio straipsnio 1 dalyje nurodytų atliktų tyrimų ir kitų veiksmų duomenis ir Nacionaliniame pažangos plane nustatytus atsinaujinančių energijos išteklių strateginius tikslus ir (arba) pažangos uždavinius. Išankstinės prijungimo sąlygos išduodamos, konkursas (konkursai) organizuojamas (organizuojami) ir leidimas (leidimai) plėtrai ir eksploatacijai šioje dalyje numatytais atvejais išduodamas (išduodami) ne anksčiau, negu yra priimtas Vyriausybės nutarimas dėl elektrinių plėtros jūrinėje teritorijoje Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalių, kuriose tikslinga organizuoti konkursą (konkursus) atsinaujinančius išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai, ir dėl šių elektrinių įrengtųjų galių nustatymo. Konkursą gali inicijuoti bet kuris asmuo, atitinkantis šio straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus, pateikdamas paraišką Vyriausybės įgaliotai institucijai. Konkursą privalo organizuoti Vyriausybės įgaliota institucija per 6 mėnesius nuo paraiškos organizuoti konkursą gavimo dienos šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 9 punkte numatytame Vyriausybės nutarime nustatytoms dalims ir įrengtosioms galioms nustatyti.

56. Elektros energijos gamyba atsinaujinančius energijos išteklius naudojančiose elektrinėse jūrinės teritorijos dalyje (dalyse), vykdoma Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka, yra viešuosius interesus atitinkanti paslauga.

67. Elektrinių jūrinės teritorijos dalyje (dalyse) statyba ir elektros energijos gamyba gali būti vykdoma bendrai su kitomis valstybėmis narėmis, kaip tai numatyta šio įstatymo 59 straipsnyje.

8. Konkursas naudoti jūrinę teritoriją Vyriausybės nutarime dėl elektrinių plėtros jūrinėje teritorijoje nustatytose dalyse plėtojant ne didesnės kaip šiame nutarime nustatytos įrengtosios galios elektrines, ir sandorio kainai, kuri turi būti didesnė kaip žemiausia riba už žemiausią ribą ir mažesnė arba lygi ne didesnei kaip Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nustatytai didžiausiai galimai sandorio kainai, ir metiniam elektros energijos gamybos kiekiui, kuriam konkurso dalyvis pageidauja gauti sandorio kainą (toliau – skatinamas kiekis), tačiau kuri gali būti mažesnė arba lygi atskaitinei kainai, nustatytai įvertinus faktinę elektros energijos kainą, skelbiamą elektros energijos biržoje Lietuvos zonoje, ir prognozuojamą metinę elektros energijos kainą, gauti, organizuojamas vadovaujantis Konkursų organizavimo ir leidimų išdavimo tvarkos apraše nustatyta tvarka, tačiau ne vėliau kaip per 180 kalendorinių dienų nuo informacijos apie planuojamą organizuoti konkursą ir atskaitinės kainos paskelbimo Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos interneto svetainėje dienos. Šio straipsnio 1 dalyje numatytų tyrimų ir kitų veiksmų rezultatai bei šių tyrimų ir kitų veiksmų atlikimo išlaidos viešai paskelbiami per 2 darbo dienas nuo jų gavimo, tačiau ne vėliau negu skelbiama informacija apie planuojamą organizuoti konkursą. Konkurso dalyvių registracija trunka 90 kalendorinių dienų nuo informacijos apie planuojamą organizuoti konkursą paskelbimo. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba konkurso laimėtoją nustato per 60 kalendorinių dienų nuo konkurso dalyvių registracijos pabaigos. Šis terminas gali būti pratęstas 30 kalendorinių dienų, motyvuotu konkurso komiteto, sudaryto Konkursų organizavimo ir leidimų išdavimo tvarkos apraše nustatyta tvarka, prašymui. Informacijos apie planuojamą organizuoti konkursą paskelbimo diena nurodoma Vyriausybės nutarime dėl elektrinių plėtros jūrinėje teritorijoje.

9. Konkurse turi teisę dalyvauti Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės narės (kitų valstybių narių) užsienio fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys ir (ar) kitos organizacijos ar jų padaliniai, ar jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiančios asmenų grupės,  atitinkantys šias sąlygas:

1) pagal Konkursų organizavimo ir leidimų išdavimo tvarkos apraše nustatytus reikalavimus ir kriterijus Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai pateikę dokumentus, įrodančius konkurso dalyvio bei jo akcininkų ir galutinių naudos gavėjų atitiktį europinės ir transatlantinės integracijos kriterijams, numatytiems Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo konstituciniame įstatyme;

2) Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai pateikę patvirtinimą, kad, konkurso dalyvį pripažinus konkurso laimėtoju, laimėtojas, įgyvendindamas elektrinių plėtros jūrinėje teritorijoje projektą, laikysis Vyriausybės nustatytų reikalavimų, kurie gali būti susiję su šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo mažinimo tikslais, investicijomis į aplinkos apsaugą, parama vietos bendruomenėms, mažų ir vidutinių įmonių įtraukimu į projekto įgyvendinimą ir (ar) naudojimusi infrastruktūra;

3) Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai pateikę Konkursų organizavimo ir leidimų išdavimo tvarkos apraše numatytus dokumentus, įrodančius dalyvio finansinį pajėgumą ir turimą patirtį įgyvendinant elektrinių plėtros jūrinėje teritorijoje projektus;

41) Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai pateikę patvirtinimą, kad prisiima atsakomybę už pagamintos elektros energijos sukeltą disbalansą;

52) pasirašę Elektros energetikos įstatymo 22 straipsnio 8 dalyje nurodytą ketinimų protokolą ir pateikę Elektros energetikos įstatymo 211 straipsnio 1 dalyje nurodytą asmens prievolių įvykdymo užtikrinimą;

63) Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai pateikę patvirtinimą, kad statys naujas elektrines ar įrengs anksčiau neeksploatuotas elektrines, kurių statybai ar įrengimui bus naudojama anksčiau neeksploatuota elektrotechninė įranga ir kurių įrengtoji galia yra ne mažesnė negu Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos skelbiamoje informacijoje apie planuojamą organizuoti konkursą nurodyta elektrinių įrengtoji galia, nustatyta atsižvelgiant į jūrinės teritorijos tyrimus ir kitus veiksmus;

74) Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai sumokėję konkurso dalyvio mokestį, kuris Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nustatomas įvertinus konkurso organizavimo sąnaudas;

85) įrenginiams įsigyti nėra pasinaudoję šio įstatymo 20 straipsnio 24 dalyje nurodytais paramos šaltiniais;

96) nėra iškelta bankroto byla arba kreditoriai nevykdo bankroto procedūrų ne teismo tvarka;

107) nėra iškelta restruktūrizavimo byla;

118) nėra priimtas teismo, kreditorių ar juridinio asmens dalyvių sprendimas likviduoti juridinį asmenį;

129) yra vykdomi įsipareigojimai, susiję su mokesčių mokėjimu;

13) yra įvykdyti įsipareigojimai, susiję su viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų mokėjimu, arba suderintas šių įsipareigojimų įvykdymo grafikas;

1410) yra vykdomi įsipareigojimai, susiję su socialinio draudimo įmokų mokėjimu;

1511) per pastaruosius 5 metus nėra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, nusikaltimus ir baudžiamuosius nusižengimus intelektinei ir pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, nusikaltimus ir baudžiamuosius nusižengimus valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams;

1612) juridinio asmens vadovas ar valdymo organo narys (nariai), ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai) ar fizinis asmuo neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo arba dėl juridinio asmens vadovo ar valdymo organo nario (narių) ar ūkinės bendrijos tikrojo nario (narių) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir neįsiteisėjo apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą;

1713) nėra gauta parama, kurią Europos Komisija yra pripažinusi kaip neteisėtą ir nesuderinama su vidaus rinka, išskyrus atvejus, kai neteisėtą ir nesuderinamą su vidaus rinka paramą asmenys yra grąžinę ir atlyginę nuostolius ir (ar) sumokėję palūkanas teisės aktuose nustatyta tvarka arba yra suderintas ir vykdomas paramos grąžinimo, nuostolių atlyginimo ir (ar) palūkanų mokėjimo grafikas;

1814) pateikę informaciją apie pagrindinius planuojamo įgyvendinti elektrinių plėtros jūrinėje teritorijoje projekto etapus, planuojamus statybų bei kitų susijusių darbų įgyvendinimo tvarkaraščius, kuriuose įtvirtinti terminai negali būti ilgesni negu šio straipsnio 20 21 dalyje nustatyti terminai, planuojamus, kitus, negu nurodyta šio įstatymo 20 straipsnio 24 dalyje, finansavimo šaltinius bei kitą Konkursų organizavimo ir leidimų išdavimo tvarkos apraše Vyriausybės nustatytą su elektrinių plėtros jūrinėje teritorijoje projektu susijusią informaciją bei įsipareigojimą laiku ir tinkamai laikytis pateiktų elektrinių plėtros jūrinėje teritorijoje projekto įgyvendinimo terminų bei kitų teisės aktuose nustatytų įsipareigojimų.

10. Šio straipsnio 9 dalies 1, 8–17 punktuose numatytus reikalavimus privalo atitikti kiekvienas jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiančios asmenų grupės dalyvis.

11. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba prieš vieną mėnesį iki didžiausios galimos sandorio kainos ir bazinio elektros energijos gamybos kiekio, kuris nustatomas Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nustatyta tvarka kaip veikiančių Vyriausybės nutarime dėl elektrinių plėtros jūrinėje teritorijoje nurodytų tikslingų plėtoti technologijų vidutinis santykinis metinis 1 MW įrengtosios galios elektrinės pagamintas energijos kiekis, paskelbimo parengia ir viešai skelbia informaciją didžiausiai galimai sandorio kainai ir baziniam elektros energijos gamybos kiekiui nustatyti, prieš 6 mėnesius iki informacijos apie konkursą paskelbimo dienos nustato ir viešai skelbia didžiausią galimą sandorio kainą ir bazinį elektros energijos gamybos kiekį žemiausią ribą. Nustatydama didžiausią galimą sandorio kainą, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba įvertina:

1) vidutinį metinį elektros energijos gamybos kiekį;

2) vidutines kintamąsias ir pastoviąsias veiklos sąnaudas;

3) vidutines santykines investicijas į elektrinių įrengimą ir jų prijungimą prie elektros tinklų, įskaitant transformatorių pastotės sausumos teritorijoje plėtros sąnaudas;

4) paramos taikymo laikotarpį;

5) diskonto normą;

6) elektrinės naudingo eksploatavimo laikotarpį. 

1112. Elektros energijos gamyba skatinama 15 metų laikotarpiu elektros energija prekiaujant pagal atsinaujinančių išteklių elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartis ir (ar) Prekybos elektros energija taisyklėse nustatyta tvarka ir būdais Vyriausybės nustatyta tvarka vadovaujantis šiais principais:

1) kai kitos paros prekybos elektros energijos biržoje Lietuvos zonoje valandinė kaina yra mažesnė už sandorio kainą viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų administratorius gamintojui sumoka kainos priedą, kuris apskaičiuojamas kaip sandorio kainos ir kitos paros prekybos elektros energijos biržoje Lietuvos zonoje valandinės kainos skirtumas;

2) kai kitos paros prekybos elektros energijos biržoje Lietuvos zonoje valandinė kaina yra didesnė už sandorio kainą gamintojas viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų administratoriui sumoka kitos paros prekybos elektros energijos biržoje Lietuvos zonoje valandinės kainos ir sandorio kainos skirtumą;

3) šios dalies 1 ir 2 punktuose nurodytos lėšos už praėjusius kalendorinius metus mokamos iki einamųjų metų vasario 15 dienos už pagamintą ir į elektros tinklus patiektą elektros energijos kiekį, kuris negali būti didesnis nei konkurso metu priskirtas priskirtą metinį 1 MW įrengtosios galios elektrinės pagaminamos elektros energijos kiekį skatinamas kiekis. Metinis skatinamas kiekis paskirstomas  vadovaujantis proporcingumo principu atsižvelgiant į metinį pagamintą ir į elektros tinklus patiektą elektros energijos kiekį kuriam konkurso dalyvis pageidavo gauti sandorio kainą, padauginus iš elektrinės įrengtosios galios ir paskirstant šį kiekį vadovaujantis proporcingumo principu.

1213. Vyriausybės nustatyta tvarka gamintojui viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšos nemokamos už laikotarpį, kurį kitos paros prekybos elektros energijos biržoje Lietuvos zonoje valandinė kaina yra lygi gamintojo konkurse laimėtai sandorio kainai, ir (ar) už laikotarpį, kurį kitos paros prekybos elektros energijos biržoje Lietuvos zonoje valandinė kaina 6 valandas ar daugiau yra mažesnė už nulį arba jam lygi, taip pat už pagamintos ir į elektros tinklus patiektos elektros energijos kiekį, kuris viršija gamintojo konkurse nurodytą pageidautą skatinti metinį 1 MW įrengtosios galios elektrinės pagaminamos elektros energijos skatinamą kiekį, kuriam konkurso dalyvis pageidavo gauti sandorio kainą, padaugintą iš elektrinės įrengtosios galios.

5.1314. Konkurso dalyviai kartu su Konkursų organizavimo ir leidimų išdavimo tvarkos apraše nurodytais dokumentais privalo pateikti pasiūlymus dėl pageidaujamos sandorio kainos, skatinamo kiekio, elektrinės įrengtosios galios ir pageidaujamos metinės potencialios skatinimo apimties, kuri apskaičiuojama kaip pageidaujamos sandorio kainos ir žemiausios ribos skirtumo ir skatinamo kiekio sandauga. Jei konkurso dalyvio nurodomas skatinamas kiekis yra lygus nuliui, konkurso dalyvis taip pat turi pateikti elektrinių plėtros jūrinėje teritorijoje vystymo mokesčio,  kurį laimėjęs konkursą įsipareigoja sumokėti Vyriausybės nustatyta tvarka ir terminais (toliau – vystymo mokestis), pasiūlymą. Potencialių konkurso laimėtojų sąrašas Konkurso laimėtojas nustatomas, vadovaujantis Konkursų organizavimo ir leidimų išdavimo tvarkos apraše nustatyta tvarka, sudaromas, rikiuojant konkurso dalyvius pagal konkurso dalyvių nurodytą mažiausią pageidaujamą metinę potencialaus skatinimo apimtį. Pageidaujama metinė potencialaus skatinimo apimtis apskaičiuojama, kaip pageidaujamos sandorio kainos ir Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos konkrečiam konkursui nustatytos atskaitinės kainos skirtumo ir metinio 1 MW įrengtosios galios elektrinės planuojamo pagaminti elektros energijos kiekio, kuris negali viršyti Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nustatyto bazinio elektros energijos gamybos kiekio, ir kuriam konkurso dalyvis pageidauja gauti skatinimą, sandauga. Potencialiu konkurso laimėtoju pripažįstamas konkurso dalyvis, nurodęs mažiausią pageidaujamą metinę potencialaus skatinimo apimtį. Sutapus mažiausiai pageidaujamai metinei potencialaus skatinimo apimčiai, potencialiu konkurso laimėtoju konkurso dalyvis pripažįstamas tokia tvarka:

1) kai mažiausia pageidaujama metinė potencialaus skatinimo apimtis yra didesnė už nulį, potencialiu konkurso laimėtoju pripažįstamas konkurso dalyvis, pasiūlęs mažiausią skatinamą kiekį. Sutapus konkurso dalyvių pateiktiems skatinamo kiekio pasiūlymams, sutapusius pasiūlymus pateikę konkurso dalyviai yra kviečiami mažinti skatinamus kiekius. Jei konkurso dalyvio patikslintas skatinamas kiekis yra lygus nuliui, konkurso dalyvis taip pat turi nurodyti vystymo mokestį.   Potencialiu konkurso laimėtoju pripažįstamas konkurso dalyvis, nurodęs mažiausią patikslintą skatinamą kiekį. Sutapus konkurso dalyvių patikslintiems skatinamiems kiekiams, potencialiu konkurso laimėtoju pripažįstamas konkurso dalyvis, anksčiausiai pateikęs visus tinkamai užpildytus dokumentus, išskyrus atvejus, kai patikslinus skatinamus kiekius, dviejų ar daugiau dalyvių pasiūlyti skatinimo kiekiai lygūs nuliui. Šio atveju, laimėtojas nustatomas vadovaujantis šios dalies 2 punktu;

2) kai mažiausia pageidaujama metinė potencialaus skatinimo apimtis yra lygi nuliui, potencialiu konkurso laimėtoju pripažįstamas konkurso dalyvis, nurodęs didžiausią vystymo mokestį. Sutapus konkurso dalyvių vystymo mokesčiams, sutapusius pasiūlymus pateikę konkurso dalyviai yra kviečiami didinti vystymo mokestį. Potencialiu konkurso laimėtoju pripažįstamas konkurso dalyvis, nurodęs didžiausią patikslintą vystymo mokestį. Sutapus konkurso dalyvių patikslintiems vystymo mokesčiams, potencialiu konkurso laimėtoju pripažįstamas konkurso dalyvis, anksčiausiai pateikęs visus tinkamai užpildytus dokumentus.

Kai pageidaujama metinė potencialaus skatinimo apimtis sutampa, potencialių konkurso laimėtojų sąrašas sudaromas rikiuojant dalyvius pagal pasiūlytą mažiausią metinį 1 MW įrengtosios galios elektrinės planuojamą pagaminti elektros energijos kiekį, kuriam dalyvis pageidauja gauti sandorio kainą. Sutapus mažiausiam metiniam 1 MW įrengtosios galios elektrinės planuojamam pagaminti elektros energijos kiekiui – pagal pasiūlytas statyti didesnės galios, neviršijančios Vyriausybės nutarime dėl elektrinių plėtros jūrinėje teritorijoje nustatytos įrengtosios galios, elektrines. vadovaujantis objektyviais, skaidriais ir nediskriminaciniais principais. Sutapus elektrinės įrengtosioms galioms, potencialiu konkurso laimėtojų sąrašas sudaromas rikiuojant dalyvius pagal įsipareigojimo greičiau pastatyti elektrinę ir gauti leidimą gaminti elektros energiją, kuris neturi būti ilgesnis negu  6 metai nuo leidimo plėtrai ir eksploatacijai gavimo dienos, trukmę. Kai sutampa ir elektrinės statybos terminas, vertinamas dokumentų pateikimo terminas ­ir potencialių konkurso laimėtojų sąrašas sudaromas pagal visų tinkamai užpildytų dokumentų pateikimo laiką.

15. Potencialus konkurso laimėtojas pripažįstamas konkurso laimėtoju tik įsitikinus, kad jis nekelia rizikos ar grėsmės nacionalinio saugumo interesams. Vadovaujantis nacionaliniam Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 12 straipsniu, Vyriausybei priėmus sprendimą, kad potencialiu konkurso laimėtoju pripažintas konkurso dalyvis neatitinka nacionalinio saugumo interesų, konkurso laimėtoju pripažįstamas kitas sąrašo eilėje esantis potencialus konkurso laimėtojas, atitinkantis nacionalinio saugumo interesus.

1416. Konkurso laimėtojas, gavęs leidimą plėtrai ir eksploatacijai, įgyja teisę naudoti jūrinės teritorijos dalį (dalis), nustatytą (nustatytas) Vyriausybės nutarime dėl elektrinių plėtros jūrinėje teritorijoje, atsinaujinančius išteklius naudojančių elektrinių plėtrai, statybai ir eksploatacijai. Valstybinės žemės patikėtinio sutikimas dėl atsinaujinančius išteklius naudojančių elektrinių plėtros, ir statybos ir eksploatacijos jūrinės teritorijos dalyje (dalyse), nustatytoje (nustatytose) Vyriausybės nutarime dėl elektrinių plėtros jūrinėje teritorijoje ir su jomis susijusios šio įstatymo 18 straipsnio 3 dalyje nurodytos infrastruktūros plėtros ir statybos nereikalingas ir konkurso laimėtojui neišduodamas.

6.1517. Išlaidos, patirtos šio straipsnio 1 dalyje numatytiems tyrimams ir kitiems veiksmams atlikti, yra kompensuojamos konkursą laimėjusio (laimėjusių) dalyvio (dalyvių)mokesčiais. Konkurso dalyvio mokesčio Kompensacijos dydis nustatomas atsižvelgiant į šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 9 punkte numatytame Vyriausybės nutarime dėl elektrinių plėtros jūrinėje teritorijoje nustatytas elektrinių įrengtąsias galias ir paskirstant jas proporcingai konkurse numatomai paskirstyti elektrinių įrengtajai galiai. Konkurso dalyvio mokestis Kompensacija mokamas mokama Vyriausybės įgaliotai institucijai. Jo Jos sumokėjimas sumokėjimo, grąžinimo bei ir panaudojimo panaudojimas, nustačius konkurso laimėtoją, vykdomas Vyriausybės nustatyta tvarka ir terminais terminai nustatomi šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 8 punkte numatytame Konkursų organizavimo ir leidimų išdavimo tvarkos apraše.

7.16. Konkurso dalyviai, vadovaudamiesi Elektros energetikos įstatymo 211 straipsnio 1 dalimi ir 22 straipsnio 8 dalimi ir Konkursų organizavimo ir leidimų išdavimo tvarkos aprašu, su elektros tinklų operatoriumi pasirašo ketinimų protokolą ir pateikia elektros tinklų operatoriui konkurso dalyvio asmens prievolių įvykdymo užtikrinimą, garantuojantį elektros tinklų operatoriui konkurso dalyvio įsipareigojimą laimėjus konkursą plėtoti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių projektą. Perdavimo sistemos operatorius, Elektros energetikos įstatymo 211 straipsnyje nustatyta tvarka ir sąlygomis pasinaudojęs konkurso dalyvio pateiktu prievolių įvykdymo užtikrinimu, gautas pajamas perveda į valstybės biudžetą. Perdavimo sistemos operatoriaus pervestos lėšos yra kaupiamos atskiroje Valstybės iždo sąskaitoje ir Vyriausybės nustatyta tvarka naudojamos tikslais, susijusiais su atsinaujinančių energijos išteklių plėtra, energijos efektyvumo didinimu, taip pat moksliniams tyrimams atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje. Šias lėšas Vyriausybės nustatyta tvarka administruoja Vyriausybės įgaliota institucija. Elektros tinklų operatorius atsisako savo teisių ir grąžina visą prievolių įvykdymo užtikrinimą asmeniui ar jo prievolių įvykdymo užtikrinimą išdavusiam asmeniui, jeigu:

1) asmuo nelaimi šioje dalyje nurodyto konkurso;

2) asmuo raštu atsisako dalyvauti konkurse iki organizuojamo konkurso sąlygose numatyto termino pabaigos;

3) asmeniui išduodamas leidimas gaminti elektros energiją elektrinėje, kurios įrengtoji galia sutampa su galia, numatyta leidime plėtrai ir eksploatacijai.

8. Jeigu leidimas plėtrai ir eksploatacijai panaikinamas šio straipsnio 17 dalyje numatytais pagrindais, elektros tinklų operatorius turi teisę pasinaudoti visu šio asmens pateiktu prievolių įvykdymo užtikrinimu. Jeigu šio straipsnio 5 dalyje nurodyto konkurso laimėtojas per leidimo plėtrai ir eksploatacijai galiojimo laikotarpį įrengia mažesnės galios elektrinę, negu buvo numatyta leidime plėtrai ir eksploatacijai, elektros tinklų operatorius turi teisę pasinaudoti pateikto prievolių įvykdymo užtikrinimo dalimi proporcingai neįrengtai galiai.

9. Pagal šio straipsnio 7 dalyje numatytą prievolių įvykdymo užtikrinimą elektros tinklų operatoriaus gautos lėšos gali būti naudojamos tik elektros tinklų plėtrai, reikalingai atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginiams prijungti.

10.1718 Pasiekus šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 9 punkte nurodytame Vyriausybės nutarime dėl elektrinių plėtros jūrinėje teritorijoje nustatytas elektrinių įrengtąsias galias ir (ar) atsiradus papildomų elektros energijos gamybos pajėgumų plėtros poreikiui, Vyriausybės įgaliota institucija įvertina jų įrengimo tikslingumą ir prireikus peržiūri ar atnaujina šio straipsnio 1 dalyje numatytų tyrimų ir kitų veiksmų rezultatus ir pateikia pasiūlymus Vyriausybei dėl šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 9 punkte nurodyto Vyriausybės nutarimo dėl elektrinių plėtros jūrinėje teritorijoje pakeitimo ir tolesnės elektrinių plėtros jūrinėje teritorijoje koncepcijos.

11.1819. Leidimai plėtrai ir eksploatacijai šio įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis išduodami fiziniams asmenims, turintiems teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, arba Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims, kitų valstybių narių juridinių asmenų ar kitų organizacijų padaliniams, įsteigtiems Lietuvos Respublikoje:

1) kurie šio straipsnio 5 13 15 dalyje nustatyta tvarka pripažinti konkurso laimėtojais;

2) kurie yra įvykdę įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu. Asmuo laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 eurų;

3) kuriems nėra pradėta bankroto, reorganizavimo ir (ar) likvidavimo procedūra;

4) kurie įsipareigoja prisiimti atsakomybę už prisijungimą prisijungimo prie elektros perdavimo tinklų sausumos teritorijoje ir prisiima atsakomybę už pagamintos elektros energijos sukeltą disbalansą.

121920. Šio straipsnio 1118 19 dalies 1, 2 ir 3 punktuose nurodytų reikalavimų įvertinimo tvarka ir leidimų plėtrai ir eksploatacijai įspėjimo apie leidimo galiojimo sustabdymą, leidimo galiojimo sustabdymo panaikinimo, leidimo sustabdymo ir leidimo galiojimo panaikinimo pagrindų taikymo tvarka nustatoma Konkursų organizavimo ir leidimų išdavimo tvarkos apraše.

132021. Asmuo, gavęs leidimą plėtrai ir eksploatacijai, neturi teisės įgalioti kitų asmenų verstis šiame leidime nurodyta veikla arba perduoti jiems šios teisės pagal sutartį ar kitais pagrindais ir privalo laikytis šių veiklos sąlygų:

1) per 3 metus nuo leidimo plėtrai ir eksploatacijai gavimo dienos gauti statybą leidžiantį dokumentą;

2) per 6 metus nuo leidimo plėtrai ir eksploatacijai gavimo dienos gauti leidimą gaminti elektros energiją ketinimų protokole nurodytai elektrinės įrengtajai galiai;

3) šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 8 punkte nurodytame tvarkos apraše nustatyta tvarka teikti Vyriausybės įgaliotai institucijai Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai informaciją apie leidime plėtrai ir eksploatacijai nurodytą vykdomą reguliuojamą veiklą;

4) 3) nedidinti (neplėsti) leidime plėtrai ir eksploatacijai numatytos elektrinės įrengtosios galios ir teritorijos;

4) laiku ir tinkamai vykdyti pagal šio straipsnio 9 dalies 2 ir 18 punktus prisiimtus įsipareigojimus;

5) Konkursų organizavimo ir leidimų išdavimo tvarkos apraše Vyriausybės nustatyta tvarka ir terminais Lietuvos energetikos agentūrai teikti ataskaitas apie elektrinių plėtros jūrinėje teritorijoje projekto įgyvendinimo eigą ir apie šio straipsnio 9 dalies 2 ir 14 18 punkte nurodytų prisiimtų įsipareigojimų vykdymą. Šio straipsnio 9 dalies 2 ir 14 18 punkte nurodyti prisiimti įsipareigojimai konkurso laimėtojo prašymu gali būti pakeisti gavus Lietuvos energetikos agentūros rašytinį suderinimą.

14. 2122. Už leidimų plėtrai ir eksploatacijai reguliuojamos veiklos sąlygų pažeidimus Vyriausybės įgaliota institucija Valstybinė energetikos reguliavimo taryba įspėja šio leidimo turėtoją apie galimą leidimo galiojimo sustabdymą šio straipsnio 1522 23 dalyje nustatytais pagrindais arba informuoja apie šio leidimo galiojimo panaikinimą šio straipsnio 1724 25 dalyje nustatytais pagrindais. Leidimo plėtrai ir eksploatacijai turėtojui, kuris yra įspėtas apie leidimo galiojimo sustabdymą ar kurio leidimo galiojimas yra sustabdytas, nustatomas 30 kalendorinių dienų laikotarpis, per kurį turi būti pašalinti reguliuojamos veiklos pažeidimai. Pažeidimams pašalinti gali būti nustatomas ilgesnis laikotarpis, jeigu tai reikalinga dėl objektyvių priežasčių: dėl nuo leidimo turėtojo nepriklausančių priežasčių – valstybės, trečiųjų kitų asmenų veiksmų ar nenugalimos jėgos aplinkybių – leidimo turėtojas šio straipsnio 1320 21 dalyje nustatytais terminais negauna statybą leidžiančio dokumento ar leidimo gaminti elektros energiją. Laikotarpis pažeidimams pašalinti nustatomas atsižvelgiant į jiems pašalinti reikalingą laikotarpį ir negali būti ilgesnis kaip 90 kalendorinių dienų, išskyrus atvejus, kai pažeidimams, įvykusiems dėl valstybės, trečiųjų kitų asmenų veiksmų ar nenugalimos jėgos aplinkybių, pašalinti reikalingas ilgesnis laikotarpis.

15. 2223. Leidimo plėtrai ir eksploatacijai galiojimą Valstybinė energetikos reguliavimo taryba sustabdo, jeigu:

1) išdavus leidimą plėtrai ir eksploatacijai leidimo galiojimo laikotarpiu paaiškėja, kad konkursui pateiktuose dokumentuose pateikti netikslūs duomenys arba duomenys turi trūkumų;

2) leidimo plėtrai ir eksploatacijai turėtojas pažeidė šio straipsnio 1320 21 dalyje dalies 2 ir 3 punktuose nustatytas reguliuojamos veiklos sąlygas, išskyrus atvejus, kai pastatoma mažesnės, negu ketinimų protokole nurodyta, įrengtosios galios elektrinė;

3) leidimo plėtrai ir eksploatacijai turėtojas ilgiau negu vienus metus nevykdo įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, ir sandorio kainos ir vystymo mokesčio mokėjimu, išskyrus atvejus, kai neįvykdytų įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, suma yra mažesnė kaip 50 eurų;

4) leidimo plėtrai ir eksploatacijai turėtojas Konkursų organizavimo ir leidimų išdavimo tvarkos apraše nustatyta tvarka ir terminais du kartus iš eilės nepateikė ataskaitų apie elektrinių plėtros jūrinėje teritorijoje projekto įgyvendinimo eigą;

5) leidimo plėtrai ir eksploatacijai turėtojas laiku ir tinkamai nevykdo pagal šio straipsnio 9 dalies 14 punktą prisiimtų įsipareigojimų.

16. 2324. Kai leidimo plėtrai ir eksploatacijai turėtojas per Vyriausybės įgaliotos institucijos  Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nustatytą laikotarpį pateikia dokumentus, įrodančius, kad šio straipsnio 1322 23 dalyje nurodyti pažeidimai pašalinti, Vyriausybės įgaliota institucija Valstybinė energetikos reguliavimo taryba ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo šių dokumentų gavimo dienos panaikina šio leidimo galiojimo sustabdymą.

17.2425. Leidimo plėtrai ir eksploatacijai galiojimą Vyriausybės įgaliota institucija Valstybinė energetikos reguliavimo taryba panaikina, jeigu:

1) leidimo plėtrai ir eksploatacijai turėtojas, kurio leidimo galiojimas jau buvo sustabdytas, pakartotinai per 12 mėnesių nuo šio leidimo galiojimo sustabdymo datos dienos pažeidžia šio straipsnio 1320 21 dalyje dalies 1–4 2 ir 3 punktuose punkte nustatytas reguliuojamos veiklos sąlygas, išskyrus atvejus, kai pastatoma mažesnės, negu ketinimų protokole nurodyta, įrengtosios galios elektrinė;

2) leidimo plėtrai ir eksploatacijai turėtojas, kurio leidimo galiojimas sustabdytas šio straipsnio 15   23 dalies 1 punkte nurodytu pagrindu, per pažeidimams pašalinti nustatytą laikotarpį nepateikia patikslintų duomenų, nepašalina netikslumų arba Vyriausybės įgaliota institucija Valstybinė energetikos reguliavimo taryba nustato, kad pateikti duomenys neatitinka reikalavimų, galiojusių leidimo plėtrai ir eksploatacijai išdavimo dieną;

3) leidimo plėtrai ir eksploatacijai turėtojas, kurio leidimo galiojimas sustabdytas šio straipsnio 1522 23 dalies 2, ir (ar) 3, 4 ir (ar) 5 punkte punktuose nurodytais pagrindais, per pažeidimams pašalinti nustatytą laikotarpį jų nepašalino;

4) leidimo plėtrai ir eksploatacijai turėtojas, kurio leidimo galiojimas sustabdytas, vykdo leidime nurodytą veiklą;

5) leidimą plėtrai ir eksploatacijai turintis juridinis asmuo pasibaigė jį likvidavus ar reorganizavus;

6) fizinis asmuo, turėjęs leidimą plėtrai ir eksploatacijai, miršta;

7) leidimo plėtrai ir eksploatacijai turėtojas Vyriausybės įgaliotai institucijai Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai pateikia prašymą panaikinti leidimo plėtrai ir eksploatacijai galiojimą.

 

18. 2526. Vyriausybės įgaliota institucija Valstybinė energetikos reguliavimo taryba prižiūri, kaip laikomasi leidime plėtrai ir eksploatacijai nustatytų reguliuojamos veiklos sąlygų.

27. Vyriausybės nustatyta tvarka į atskirą Valstybės iždo sąskaitą lėšos pervedamos šiais atvejais ir sąlygomis:

1) kai leidimo plėtrai ir eksploatacijai turėtojas nesilaikė pagal šio straipsnio 9 dalies 2 punktą prisiimtų veiklos sąlygų ir įsipareigojimų, išskyrus atvejus, kai prisiimtas veiklos sąlygas ir įsipareigojimus įvykdyti vėluojama dėl valstybės, trečiųjų kitų asmenų veiksmų ar nenugalimos jėgos aplinkybių. Šiuo atveju leidimo plėtrai ir eksploatacijai turėtojas sumoka baudą, lygią prisiimtiems įsipareigojimams;

2) kai leidimo plėtrai ir eksploatacijai turėtojas nesilaikė pagal šio straipsnio 9 dalies 18 punktą prisiimtų veiklos sąlygų ir įsipareigojimų, išskyrus atvejus, kai prisiimtas veiklos sąlygas ir įsipareigojimus įvykdyti vėluojama dėl valstybės, kitų asmenų veiksmų ar nenugalimos jėgos aplinkybių. Šiuo atveju leidimo plėtrai ir eksploatacijai turėtojas už kiekvieną pradelstą dieną sumoka baudą, apskaičiuojamą 0,0342 Eur/kW dauginant iš laikotarpio nuo dienos, kai leidimo plėtrai ir eksploatacijai turėtojas turėjo įvykdyti įsipareigojimus iki dienos, kai juos faktiškai įvykdė;

3) kai konkurso dalyvis pagal šio straipsnio 14 dalies 2 punktą pripažįstamas konkurso laimėtoju. Šiuo atveju konkurso laimėtoju pripažintas gamintojas per 5 metus nuo leidimo gaminti elektros energiją gavimo dienos lygiomis dalimis sumoka vystymo mokestį;

4) kai leidimo plėtrai ir eksploatacijai turėtojas nesilaikė šio straipsnio 21 dalies 1 punkte nustatytų veiklos sąlygų ir per 3 metus nuo leidimo plėtrai ir eksploatacijai gavimo dienos negavo statybą leidžiančio dokumento, išskyrus atvejus, kai prisiimtas veiklos sąlygas ir įsipareigojimus įvykdyti vėluojama dėl valstybės, kitų asmenų veiksmų ar nenugalimos jėgos aplinkybių. Šiuo atveju leidimo plėtrai ir eksploatacijai turėtojas už kiekvieną pradelstą dieną sumoka baudą, apskaičiuojamą 0,0342 Eur/kW dauginant iš laikotarpio nuo dienos, kai leidimo plėtrai ir eksploatacijai turėtojas turėjo gauti statybą leidžiantį dokumentą, iki dienos, kai šis dokumentas gaunamas arba leidimas plėtrai ir eksploatacijai panaikinamas šio straipsnio 25 dalyje numatytais pagrindais;

5) kai leidimo plėtrai ir eksploatacijai turėtojas nesilaikė šio straipsnio 21 dalies 5 punkte nustatytų veiklos sąlygų ir neteikė ataskaitų apie elektrinių plėtros jūrinėje teritorijoje projekto įgyvendinimo eigą ir kitus įsipareigojimus. Šiuo atveju leidimo plėtrai ir eksploatacijai turėtojas už kiekvieną pradelstą dieną sumoka baudą, apskaičiuojamą 0,0342 Eur/kW dauginant iš laikotarpio nuo dienos, kai leidimo plėtrai ir eksploatacijai turėtojas turėjo pateikti ataskaitą iki dienos, kai ją pateikė;

6) kai perdavimo sistemos operatorius, Elektros energetikos įstatymo 211 straipsnyje nustatyta tvarka ir sąlygomis pasinaudoja konkurso dalyvio pateiktu prievolių įvykdymo užtikrinimu. Šiuo atveju į šio straipsnio 29 dalyje numatytą sąskaitą perdavimo sistemos operatorius perveda visą gautą prievolių įvykdymo užtikrinimą.

29. Pagal šio straipsnio 28 dalį gautos lėšos yra kaupiamos atskiroje valstybės iždo sąskaitoje ir Vyriausybės nustatyta tvarka naudojamos tikslais, susijusiais su atsinaujinančių energijos išteklių plėtra, energijos efektyvumo didinimu, taip pat moksliniams tyrimams ir inovacijoms atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje. Šias lėšas Vyriausybės nustatyta tvarka administruoja Vyriausybės įgaliota institucija.

30. Teritorijų, reikalingų prijungti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias elektrines, planuojamas plėtoti Lietuvos Respublikos teritorinėje jūroje ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalyje (dalyse), prie elektros perdavimo tinklų, parengimo inžinerinės infrastruktūros plėtrai projektas yra pripažįstamas ypatingos valstybinės svarbos projektu, kurio įgyvendinimui taikomas Lietuvos Respublikos žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymas, išskyrus reikalavimą pateikti projekto galimybių studiją. Projektą įgyvendinanti institucija yra Energetikos ministerija.“

 

 

 

 

 

Argumentai. Atsižvelgiant į tai, kad Įstatymo projektas nėra priimtas, ir jame nurodyti įsigaliojimo terminai praėję, siūlytina keisti 28 straipsnio nuostatas.

 

Pasiūlymas: pakeisti Įstatymo projekto 28 straipsnį.

 

2827 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas

 

1. Šio įstatymo 2 straipsnio 1, 2 ir 3 dalys, 3 straipsnio 1, 2 ir 3 dalys, 6, 9, 12 ir 16 5, 8, 11 ir 15 straipsniai, išskyrus 15 straipsnio 30 dalį, 18 17 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2022 m. liepos 1 d., kai yra gautas Europos Komisijos pritarimas pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio 3 dalies nuostatas, arba praėjus 2 mėnesiams po Europos Komisijos pritarimo pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio 3 dalies nuostatas, kai šis pritarimas gaunamas po 2022 m. liepos 1 d.

2. Šio įstatymo 5, 7, 13, 15 ir 20 6, 12, 14 ir 19 straipsniai, 18 17 straipsnio 1 dalis įsigalioja 2022 m. sausio 2 liepos 1 d.

3. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, savivaldybės, elektros tinklų operatoriai iki 2022 m. kovo 1 d.  2022 m. liepos 1 d. pateikia Lietuvos energetikos agentūrai informaciją apie visas procedūras ir leidimus, reikalingus atsinaujinančius išteklius naudojančių elektrinių ir (ar) įrenginių statybai ir (ar) įrengimui bei modernizavimui.

4. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, vadovaudamasi šio įstatymo 16 15 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 22 straipsnio 10 dalimi, 2023 m. kovo 1 d. savo interneto svetainėje paskelbia didžiausią galimą sandorio kainą, atskaitinę kainą ir bazinį metinį 1 MW įrengtosios galios elektrinės elektros energijos gamybos kiekį, o perdavimo sistemos operatorius savo interneto svetainėje – išankstines elektrinės prijungimo prie energetikos tinklų sąlygas, kuriose nustatomi privalomieji energetikos tinklų tiesimo, pertvarkymo ir (ar) plėtros reikalavimai, prijungiant Vyriausybės nutarime dėl elektrinių plėtros jūrinėje teritorijoje nurodytą elektrinę prie energetikos tinklų operatoriaus valdomų tinklų ar teikiant kitas teisės aktuose nustatytas paslaugas. Informacija apie pirmąjį konkursą leidimui naudoti jūrinės teritorijos dalį, numatytą Vyriausybės nutarime dėl elektrinių plėtros jūrinėje teritorijoje, plėtojant ne didesnės negu šiame nutarime nustatytos įrengtosios galios elektrines, ir sandorio kainai gauti skelbiama 2023 m. rugsėjo 1 d., jeigu yra atlikti visi reikalingi tyrimai, kiti veiksmai ir paskelbti jų rezultatai. Informacijos apie pirmąjį konkursą skelbimo data gali būti atidėta ne ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui, esant objektyvioms aplinkybėms, trukdančioms atlikti reikalingus tyrimus, kitus veiksmus ir paskelbti jų rezultatus.

5. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Vyriausybės įgaliota institucija, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba iki 2022 m. sausio 2 liepos 1 d. priima šio įstatymo 5, 7, 13, 15 ir 20 6, 12, 15 ir 19 straipsnių ir 18 17 straipsnio 1 dalies nuostatoms įgyvendinti reikalingus teisės aktus.

6. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba iki 2022 m. birželio 1 d. 2023 sausio 1 d. patvirtina didžiausios galimos sandorio kainos nustatymo ir bazinio metinio 1 MW įrengtosios galios elektrinės elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos kiekio apskaičiavimo metodiką.

7. Šio įstatymo 13 straipsnio 4 dalyje išdėstytos Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 20 straipsnio 51 dalies nuostatos taikomos asmenims, kurie elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų ketinimų protokolą pasirašė po šio įstatymo įsigaliojimo dienos.

 

Teikia

Seimo nariai:

 

Dainius Kreivys       

      

Kazys Starkevičius

 

Aistė Gedvilienė

 

Justinas Urbanavičius