LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

aPLINKOS APSAUGOS KOMITETAS

 

PAGRINDINIO KOMITETO PAPILDOMA IŠVADA (1)

DĖL GAUTŲ NAUJŲ PASTABŲ IR PASIŪLYMŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo Nr. VIII-500 1, 3 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIVP-2400(2)

 

2023-04-19 Nr. 107-P-12

Vilnius

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: komiteto pirmininkė Aistė Gedvilienė, komiteto nariai: Kasparas Adomaitis, Aidas Gedvilas, Ligita Girskienė, Linas Jonauskas, Tomas Tomilinas, Justinas Urbanavičius, Romualdas Vaitkus.

2. Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvados ir kitų ekspertų pasiūlymai: negauta.

3. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai:

 

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto sprendimas

Argumentai,

pagrindžiantys sprendimą

str.

str. d.

p.

1.

Seimo narė Ieva Pakarklytė

2023-04-05

2

1

 

 

Argumentai:

Įsigaliojus vietos savivaldos pertvarkai, savivaldybėse yra dvi institucijos: savivaldybės taryba ir meras (3 straipsnio 10 dalis). Meras, administracijos direktorius ir savivaldybės administracija teikia administracines paslaugas (57 straipsnis). Administracija taip pat vykdo ir kitas funkcijas (33 straipsnis).

Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje numatytos savivaldybių funkcijos, priklausomai nuo jų pobūdžio, turėtų būti išskaidytos tarp savivaldybės tarybos, mero ir administracijos.

 

Pasiūlymas:

Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo 3 straipsnio 1 dalį išdėstyti taip:

„1. Gyvūnų gerovės ir apsaugos užtikrinimą pagal kompetenciją vykdo Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija ar aplinkos ministro įgaliotos institucijos, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ar sveikatos apsaugos ministro įgaliotos institucijos, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija ar vidaus reikalų ministro įgaliotos institucijos, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija ar žemės ūkio ministro įgaliotos institucijos, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, savivaldybių tarybos, savivaldybių merai, savivaldybių administracijos, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas.“

Nepritarti

Argumentai:

Ne šio įstatymo projekto teisinis reguliavimas.

Atkreiptinas dėmesys, kad Aplinkos ministerija dar šiais 2023 m. planuoja parengti atskirą Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo pakeitimo projektą (toliau GGAĮP), kuriuo būtų peržiūrimas gyvūnų gerovės ir apsaugos reguliavimas,   kartu suderinant su Vietos savivaldos įstatymo nuostatomis.

Kadangi pakeitimai susiję su savivaldybių vykdomomis funkcijomis, jų įgyvendinimu ir apima ne tik laukinių, bet ir kitų gyvūnų laikymo bei priežiūros reikalavimus, todėl šias formuluotes būtina suderinti su savivaldybėmis, Lietuvos savivaldybių asociacija ir kitomis suinteresuotomis institucijomis, kas ir bus padaryta Aplinkos ministerijai rengiant GGAĮP.

 

Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

2.

Seimo narė Ieva Pakarklytė

2023-04-05

2

10

 

 

Argumentai:

Šiuo metu Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo 3 straipsnio 10 dalis nustato savivaldybių administracijų funkcijas. Viena iš jų - tvirtina gyvūnų laikymo savivaldybių teritorijų gyvenamosiose vietovėse taisykles.

Taisyklių tvirtinimas yra ne vykdomosios, bet atstovaujamos institucijos funkcija. Tarybos tvirtina Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisykles (ANK 48 str.), Prekybos turgavietėse taisykles (ANK 153 str.), Prekybos viešosiose vietose taisykles (ANK 154 str.), Tvarkymo ir švaros taisykles (ANK 366 str.), Atliekų tvarkymo taisykles (ANK 367 str.), Želdynų ir želdinių apsaugos taisykles (ANK 368 str.), Saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisykles (491 str.). Tad Gyvūnų laikymo savivaldybių teritorijų gyvenamosiose vietovėse taisykles irgi turėtų tvirtinti savivaldybių tarybos, o ne merai.

 

Pasiūlymas:

Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo 3 straipsnio 10 dalį išdėstyti taip:

10. Savivaldybių merai:

1) pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant gyvūnų gerovės ir apsaugos programas, informuoja ir skatina visuomenę globoti gyvūnus, išskyrus laukinius;

2) vadovaudamiesi Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtintu gyvūnų laikymo savivaldybių teritorijų gyvenamosiose vietovėse tvarkos aprašu, tvirtina gyvūnų laikymo savivaldybių teritorijų gyvenamosiose vietovėse taisykles ir kontroliuoja, kaip jos įgyvendinamos;

3) organizuoja bešeimininkių gyvūnų augintinių skaičiaus mažinimo savivaldybės teritorijoje veiklą, bepriežiūrių ir bešeimininkių gyvūnų laikinąją globą, bepriežiūrių gyvūnų grąžinimą savininkams;

4) gali steigti gyvūnų augintinių kapines ir organizuoti tokių kapinių priežiūrą;

5) išduoda leidimus įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ir jais prekiauti, vykdo kovinių šunų, kovinių šunų mišrūnų, pavojingų šunų ir pavojingų šunų mišrūnų laikymo kontrolę savivaldybės teritorijoje;

6) organizuoja kovinių šunų, kovinių šunų mišrūnų, pavojingų šunų ir pavojingų šunų mišrūnų paėmimą ir perdavimą gyvūnų globėjams laikinai juos laikyti;

7) kontroliuoja, ar šunų, kačių ir šeškų laikytojai ar savininkai nustatyta tvarka yra paženklinę ir registravę laikomus gyvūnus augintinius;

8) atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

10. Savivaldybių tarybos vadovaudamosi Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtintu gyvūnų laikymo savivaldybių teritorijų gyvenamosiose vietovėse tvarkos aprašu, tvirtina gyvūnų laikymo savivaldybių teritorijų gyvenamosiose vietovėse taisykles.“

Nepritarti

Argumentai:

Ne šio įstatymo projekto teisinis reguliavimas.

Atkreiptinas dėmesys, kad Aplinkos ministerija dar šiais 2023 m. planuoja parengti atskirą Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo pakeitimo projektą (toliau GGAĮP), kuriuo būtų peržiūrimas gyvūnų gerovės ir apsaugos reguliavimas,   kartu suderinant su Vietos savivaldos įstatymo nuostatomis.

Kadangi pakeitimai susiję su savivaldybių vykdomomis funkcijomis, jų įgyvendinimu ir apima ne tik laukinių, bet ir kitų gyvūnų laikymo bei priežiūros reikalavimus, todėl  šias formuluotes būtina suderinti su savivaldybėmis, Lietuvos savivaldybių asociacija ir kitomis suinteresuotomis institucijomis, kas ir bus padaryta Aplinkos ministerijai  rengiant GGAĮP.

 

Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

3.

Seimo narė Ieva Pakarklytė

2023-04-05

2

11

 

N

Argumentai:

Savivaldybių merams turėtų būti pavestos su Savivaldybės veiklos organizavimu susijusios funkcijos, kurios galėtų būti išdėstytos 3 straipsnio 11 dalyje. Taip pat turėtų būti leidžiama leidimus įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ir jais prekiauti išduoti merų įgaliotiems savivaldybės administracijos valstybės tarnautojams.

 

Pasiūlymas:

1. Papildyti Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo 3 straipsnį 11 dalimi ir ją išdėstyti taip:

„11. Savivaldybių merai:

1) užtikrina dalyvavimą įgyvendinant gyvūnų gerovės ir apsaugos programas, informuojant visuomenę ir skatinant globoti gyvūnus, išskyrus laukinius;

2) užtikrina Gyvūnų laikymo savivaldybių teritorijų gyvenamosiose vietovėse taisyklių įgyvendinimą;

3) organizuoja bešeimininkių gyvūnų augintinių skaičiaus mažinimo savivaldybės teritorijoje veiklą, bepriežiūrių ir bešeimininkių gyvūnų laikinąją globą, bepriežiūrių gyvūnų grąžinimą savininkams;

4) gali steigti gyvūnų augintinių kapines ir organizuoti tokių kapinių priežiūrą;

5) išduoda arba įgalioja savivaldybės administracijos valstybės tarnautoją išduoti leidimus įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ir jais prekiauti;

6) atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.“

2. Buvusią Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo projekto Nr. XIVP-2400(2) 3 straipsnio 11 dalį laikyti 13 dalimi.

Nepritarti

Argumentai:

Ne šio įstatymo projekto teisinis reguliavimas.

Atkreiptinas dėmesys, kad Aplinkos ministerija dar šiais 2023 m. planuoja parengti atskirą Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo pakeitimo projektą (toliau GGAĮP), kuriuo būtų peržiūrimas gyvūnų gerovės ir apsaugos reguliavimas,   kartu suderinant su Vietos savivaldos įstatymo nuostatomis.

Kadangi pakeitimai susiję su savivaldybių vykdomomis funkcijomis, jų įgyvendinimu ir apima ne tik laukinių, bet ir kitų gyvūnų laikymo bei priežiūros reikalavimus,  todėl  šias formuluotes būtina suderinti su savivaldybėmis, Lietuvos savivaldybių asociacija ir kitomis suinteresuotomis institucijomis, kas ir bus padaryta Aplinkos ministerijai   rengiant GGAĮP.

 

Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

4.

Seimo narė Ieva Pakarklytė

2023-04-05

2

12

 

N

Argumentai:

Savivaldybių administracijoms turėtų likti kontrolės ir panašios funkcijos, kurias jos vykdo ir šiuo metu.

 

Pasiūlymas:

1. Papildyti Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo 3 straipsnį 12 dalimi ir ją išdėstyti taip:

„12. Savivaldybių administracijos:

1) vykdo Gyvūnų laikymo savivaldybių teritorijų gyvenamosiose vietovėse taisyklių kontrolę;

2) vykdo kovinių šunų, kovinių šunų mišrūnų, pavojingų šunų ir pavojingų šunų mišrūnų laikymo kontrolę savivaldybės teritorijoje;

3) vykdo kovinių šunų, kovinių šunų mišrūnų, pavojingų šunų ir pavojingų šunų mišrūnų paėmimą ir perdavimą gyvūnų globėjams laikinai juos laikyti;

4) kontroliuoja, ar šunų, kačių ir šeškų laikytojai ar savininkai nustatyta tvarka yra paženklinę ir registravę laikomus gyvūnus augintinius;

5) atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.“   

 

2. Buvusią Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo projekto Nr. XIVP-2400(2) 3 straipsnio 12 dalį laikyti 14 dalimi.

Nepritarti

Argumentai:

Ne šio įstatymo projekto teisinis reguliavimas.

Atkreiptinas dėmesys, kad Aplinkos ministerija dar šiais 2023 m. planuoja parengti atskirą Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo pakeitimo projektą (toliau GGAĮP), kuriuo būtų peržiūrimas gyvūnų gerovės ir apsaugos reguliavimas,   kartu suderinant su Vietos savivaldos įstatymo nuostatomis.

Kadangi pakeitimai susiję su savivaldybių vykdomomis funkcijomis, jų įgyvendinimu ir apima ne tik laukinių, bet ir kitų gyvūnų laikymo bei priežiūros reikalavimus,  todėl  šias formuluotes būtina suderinti su savivaldybėmis, Lietuvos savivaldybių asociacija ir kitomis suinteresuotomis institucijomis, kas ir bus padaryta Aplinkos ministerijai     rengiant GGAĮP .

 

Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

5.

Seimo narė Ieva Pakarklytė

2023-04-05

3

 

 

N

Argumentai:

Atsižvelgiant į tai, kad savivaldybių vykdomosiomis institucijomis tampa savivaldybių merai, tikslinga patikslinti Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo 4 straipsnio 5 dalį.

 

Pasiūlymas:

Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo 4 straipsnio 5 dalį išdėstyti taip:

„5. Kol bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas arba bylą ne teismo tvarka nagrinėjančios institucijos (pareigūno) sprendimas dėl gyvūno konfiskavimo, savivaldybės administracijos direktoriaus mero įgaliotas asmuo, dalyvaujant Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos veterinarijos gydytojui ir policijos pareigūnui, jeigu būtina užtikrinti viešąją tvarką, turi paimti tokį gyvūną ir perduoti jį gyvūnų globėjui ar kitam paimtą gyvūną galinčiam laikinai laikyti gyvūnų laikytojui arba kitokiu būdu užtikrinti tinkamą gyvūno laikymą. Siekiant nutraukti gyvūno kančias, iš gyvūno savininko ar laikytojo paimtas suluošintas ar sunkiai sergantis gyvūnas, neprašant gyvūno savininko ar laikytojo sutikimo, veterinarijos gydytojo sprendimu gali būti nugaišinamas. Gyvūno gydymo, laikino laikymo, nugaišinimo ar gaišenos tvarkymo išlaidas atlygina gyvūno laikytojas arba savininkas, kuris kankino ar žiauriai elgėsi su gyvūnu. Kilęs ginčas dėl šių išlaidų atlyginimo ar jų dydžio nustatymo, taip pat gyvūno nuosavybės teisės nustatymo ar laikymo fakto pripažinimo sprendžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

Nepritarti

Argumentai:

Ne šio įstatymo projekto teisinis reguliavimas.

Atkreiptinas dėmesys, kad Aplinkos ministerija dar šiais 2023 m. planuoja parengti atskirą Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo pakeitimo projektą (toliau GGAĮP), kuriuo būtų peržiūrimas gyvūnų gerovės ir apsaugos reguliavimas,   kartu suderinant su Vietos savivaldos įstatymo nuostatomis.

Kadangi pakeitimai susiję su savivaldybių vykdomomis funkcijomis, jų įgyvendinimu ir apima ne tik laukinių, bet ir kitų gyvūnų laikymo bei priežiūros reikalavimus,  todėl  šias formuluotes būtina suderinti su savivaldybėmis, Lietuvos savivaldybių asociacija ir kitomis suinteresuotomis institucijomis, kas ir bus padaryta Aplinkos ministerijai   rengiant GGAĮP .

 

Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

6.

Seimo narė Ieva Pakarklytė

2023-04-05

4

1

 

N

Argumentai:

Atsižvelgiant į tai, kad savivaldybių vykdomosiomis institucijomis tampa savivaldybių merai, tikslinga patikslinti Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo 8 straipsnio 3 dalį.

 

Pasiūlymas:

Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo 8 straipsnio 3 dalį išdėstyti taip:

„3. Asmenys, norintys įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, parduoti pavojingus šunis, privalo turėti savivaldybės, kurioje asmenys nuolat gyvena, administracijos direktoriaus mero nustatyta tvarka išduotus leidimus.

Nepritarti

Argumentai:

Ne šio įstatymo projekto teisinis reguliavimas.

Atkreiptinas dėmesys, kad Aplinkos ministerija dar šiais 2023 m. planuoja parengti atskirą Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo pakeitimo projektą (toliau GGAĮP), kuriuo būtų peržiūrimas gyvūnų gerovės ir apsaugos reguliavimas,   kartu suderinant su Vietos savivaldos įstatymo nuostatomis.

Kadangi pakeitimai susiję su savivaldybių vykdomomis funkcijomis, jų įgyvendinimu ir apima ne tik laukinių, bet ir kitų gyvūnų laikymo bei priežiūros reikalavimus,  todėl  šias formuluotes būtina suderinti su savivaldybėmis, Lietuvos savivaldybių asociacija ir kitomis suinteresuotomis institucijomis, kas ir bus padaryta Aplinkos ministerijai   rengiant GGAĮP.

 

Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

7.

Seimo narė Ieva Pakarklytė

2023-04-05

4

2

 

N

Argumentai:

Kadangi leidimų išdavimas nebebus savivaldybės administracijos direktoriaus funkcija, tikslinga tai suvienodinti su siūlymu šią funkciją pavesti merui ar jo įgaliotam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui.

 

Pasiūlymas:

Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo 8 straipsnio 6 dalį išdėstyti taip:

„6. Kai nustatomi šiame įstatyme ir kituose teisės aktuose įtvirtinti pavojingų šunų įvežimo, įsigijimo, laikymo, veisimo, pardavimo reikalavimų pažeidimai, savivaldybės administracija, išdavusi šio straipsnio 3 dalyje nurodytą leidimą, privalo savivaldybės administracijos direktoriaus mero nustatyta tvarka paimti pavojingą šunį ir perduoti jį laikinai laikyti gyvūnų globėjui, kol atsiradę pažeidimai bus pašalinti.

Nepritarti

Argumentai:

Ne šio įstatymo projekto teisinis reguliavimas.

Atkreiptinas dėmesys, kad Aplinkos ministerija dar šiais 2023 m. planuoja parengti atskirą Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo pakeitimo projektą (toliau GGAĮP), kuriuo būtų peržiūrimas gyvūnų gerovės ir apsaugos reguliavimas,   kartu suderinant su Vietos savivaldos įstatymo nuostatomis.

Kadangi pakeitimai susiję su savivaldybių vykdomomis funkcijomis, jų įgyvendinimu ir apima ne tik laukinių, bet ir kitų gyvūnų laikymo bei priežiūros reikalavimus,  todėl  šias formuluotes būtina suderinti su savivaldybėmis, Lietuvos savivaldybių asociacija ir kitomis suinteresuotomis institucijomis, kas ir bus padaryta Aplinkos ministerijai   rengiant GGAĮP.

 

Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

8.

Seimo narė Ieva Pakarklytė

2023-04-05

5

 

 

N

Argumentai:

Atsižvelgiant į tai, kad savivaldybių vykdomosiomis institucijomis tampa savivaldybių merai, tikslinga patikslinti Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo 12 straipsnio 1 dalį.

 

Pasiūlymas:

Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo 12 straipsnio 1 dalį išdėstyti taip:

„1. Prekyba atskirų rūšių gyvūnais turi būti vykdoma vadovaujantis jų prekybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu mero nustatytose vietose.“

Nepritarti

Argumentai:

Ne šio įstatymo projekto teisinis reguliavimas.

Atkreiptinas dėmesys, kad Aplinkos ministerija dar šiais 2023 m. planuoja parengti atskirą Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo pakeitimo projektą (toliau GGAĮP), kuriuo būtų peržiūrimas gyvūnų gerovės ir apsaugos reguliavimas,   kartu suderinant su Vietos savivaldos įstatymo nuostatomis.

Kadangi pakeitimai susiję su savivaldybių vykdomomis funkcijomis, jų įgyvendinimu ir apima ne tik laukinių, bet ir kitų gyvūnų laikymo bei priežiūros reikalavimus,  todėl  šias formuluotes būtina suderinti su savivaldybėmis, Lietuvos savivaldybių asociacija ir kitomis suinteresuotomis institucijomis, kas ir bus padaryta Aplinkos ministerijai   rengiant GGAĮP.

 

Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

9.

Seimo narė Ieva Pakarklytė

2023-04-05

6

1

 

N

Argumentai:

Atsižvelgiant į tai, kad savivaldybių vykdomosiomis institucijomis tampa savivaldybių merai, tikslinga patikslinti Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo 13 straipsnio 1 dalį.

 

Pasiūlymas:

Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo 13 straipsnio 1 dalį išdėstyti taip:

1. Savivaldybės teritorijoje sugautų bešeimininkių ir bepriežiūrių gyvūnų bei bešeimininkių ir bepriežiūrių gyvūnų, apie kuriuos praneša juos sulaikę asmenys, negalintys laikyti šių gyvūnų, laikinąją globą organizuoja savivaldybės administracija savivaldybės administracijos direktoriaus mero nustatyta tvarka.“

Nepritarti

Argumentai:

Ne šio įstatymo projekto teisinis reguliavimas.

Atkreiptinas dėmesys, kad Aplinkos ministerija dar šiais 2023 m. planuoja parengti atskirą Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo pakeitimo projektą (toliau GGAĮP), kuriuo būtų peržiūrimas gyvūnų gerovės ir apsaugos reguliavimas,   kartu suderinant su Vietos savivaldos įstatymo nuostatomis.

Kadangi pakeitimai susiję su savivaldybių vykdomomis funkcijomis, jų įgyvendinimu ir apima ne tik laukinių, bet ir kitų gyvūnų laikymo bei priežiūros reikalavimus,  todėl  šias formuluotes būtina suderinti su savivaldybėmis, Lietuvos savivaldybių asociacija ir kitomis suinteresuotomis institucijomis, kas ir bus padaryta Aplinkos ministerijai   rengiant GGAĮP.

 

Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

10.

Seimo narė Ieva Pakarklytė

2023-04-05

6

2

 

N

Argumentai:

Atsižvelgiant į tai, kad savivaldybių vykdomosiomis institucijomis tampa savivaldybių merai, tikslinga patikslinti Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo 13 straipsnio 2 dalį.

 

Pasiūlymas:

Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo 13 straipsnio 2 dalį išdėstyti taip:

„2. Savivaldybės administracija savivaldybės administracijos direktoriaus mero nustatyta tvarka pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant gyvūnų globos organizacijų rengiamas bešeimininkių kačių kastravimo programas.“

Nepritarti

Argumentai:

Ne šio įstatymo projekto teisinis reguliavimas.

Atkreiptinas dėmesys, kad Aplinkos ministerija dar šiais 2023 m. planuoja parengti atskirą Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo pakeitimo projektą (toliau GGAĮP), kuriuo būtų peržiūrimas gyvūnų gerovės ir apsaugos reguliavimas,   kartu suderinant su Vietos savivaldos įstatymo nuostatomis.

Kadangi pakeitimai susiję su savivaldybių vykdomomis funkcijomis, jų įgyvendinimu ir apima ne tik laukinių, bet ir kitų gyvūnų laikymo bei priežiūros reikalavimus,  todėl  šias formuluotes būtina suderinti su savivaldybėmis, Lietuvos savivaldybių asociacija ir kitomis suinteresuotomis institucijomis, kas ir bus padaryta Aplinkos ministerijai   rengiant GGAĮP.

 

Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

11.

Seimo narė Ieva Pakarklytė

2023-04-05

 

 

 

 

Argumentai:

Atsižvelgiant į aukščiau pateiktą pasiūlymą, siūloma pakoreguoti įstatymo projekto pavadinimą.

 

Pasiūlymas:

Pakeisti Įstatymo projekto pavadinimą ir išdėstyti jį taip:

„GYVŪNŲ GEROVĖS IR APSAUGOS ĮSTATYMO NR. VIII-500 1, 3, 4, 8, 12, 13 IR 21 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS“

Nepritarti

Argumentai:

Ne šio įstatymo projekto teisinis reguliavimas.

Atkreiptinas dėmesys, kad Aplinkos ministerija dar šiais 2023 m. planuoja parengti atskirą Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo pakeitimo projektą (toliau GGAĮP), kuriuo būtų peržiūrimas gyvūnų gerovės ir apsaugos reguliavimas,   kartu suderinant su Vietos savivaldos įstatymo nuostatomis.

Kadangi pakeitimai susiję su savivaldybių vykdomomis funkcijomis, jų įgyvendinimu ir apima ne tik laukinių, bet ir kitų gyvūnų laikymo bei priežiūros reikalavimus,  todėl  šias formuluotes būtina suderinti su savivaldybėmis, Lietuvos savivaldybių asociacija ir kitomis suinteresuotomis institucijomis, kas ir bus padaryta Aplinkos ministerijai   rengiant GGAĮP.

 

Balsavimo rezultatai:

pritarta bendru sutarimu.

 

 

 

Komiteto pirmininkė                                                              (Parašas)                                                                      Aistė Gedvilienė

 

 

 

biuro patarėja Jolita Jakučionytė