LIETUVOS RESPUBLIKOS

EKONOMIKOS KOMITETAS

 

PAGRINDINIO KOMITETO IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO ĮSTATYMO NR. IX-368 2, 41 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO

ĮSTATYMO PROJEKTO XIVP-2327

 

2023-03-22 Nr. 108-P-05

 

                                                                                                                         Vilnius

 

1. Komiteto posėdyje (nuotoliniu būdu) dalyvavo: komiteto pirmininkas K.Starkevičius; komiteto pirmininko pavaduotojas G.Paluckas; komiteto nariai: A.Bagdonas, V.Fiodorovas, A.Kupčinskas, D.Labanavičius, L.Mogenienė, A.Nekrošius, I.Pakarklytė, J.Pinskus, P.Saudargas, L.Savickas, M.Skritulskas. Komiteto biuro: vedėja R.Petkūnienė; patarėjai: D. Šaltmeris, R. Duburaitė, R.Danė, L. Jasiukėnienė, I. Jurkšuvienė, Ž. Klimka; padėjėja Z. Jodkonienė. Kviestieji asmenys: Ekonomikos ir inovacijų viceministrė I.Valeškaitė, Ekonomikos ir inovacijų ministerijos atstovai V.Rudokas ir J.Petrauskas.

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):       

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

1

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2022-12-13

4

2

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, pažymime, kad atsižvelgiant į tai, kad Juridinių asmenų registro tvarkytojui reikės laiko pasirengti įstatymo įgyvendinimui, siūlytina projekto 4 straipsnio 2 dalyje nustatyti ankstesnę įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų priėmimo datą.

Pritarti iš dalies.

Įstatymo projekto įsigaliojimo data sietina su visu įstatymų projektų paketu, kuriuose įsigaliojimo data nustatoma 2023 m. rugpjūčio 31 d.

Pavedimas Vyriausybei priimti įgyvendinamuosius teisės aktus įsigalioja nuo įstatymo projekto priėmimo dienos.

,,1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2023 m. rugpjūčio 31 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2023 m. rugpjūčio 30  d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.“

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai: negauta.

 

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai: negauta.

 

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai: negauta.

 

6. Seimo paskirtų papildomų komitetų / komisijų pasiūlymai: nepaskirti.

 

7. Komiteto sprendimas ir pasiūlymai:

 

7.1. Sprendimas: pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadoms.

7.2. Pasiūlymai:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

1

Ekonomikos komitetas, 2023-03-22

1

 

 

Argumentai:

Siūloma patikslinti esamus valstybės institucijų pavadinimus.

Pasiūlymas:

Pakeisti įstatymo projekto 1 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 2 straipsnio 1 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

„3) Švietimo ir mokslo ministerijoje Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje;“.

2. Pakeisti 2 straipsnio 1 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

„5) Ūkio Ekonomikos ir inovacijų ministerijoje;“.

3. Pakeisti 2 straipsnio 1 dalies 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

„7) Lietuvos statistikos departamente Valstybės duomenų agentūroje;“.

Pritarti.

 

 

8. Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

 

9. Komiteto paskirti pranešėjai: M.Skritulskas, G.Paluckas, A.Bagdonas.

 

10. Komiteto narių atskiroji nuomonė: nėra.

 

PRIDEDAMA. Komiteto patobulintas įstatymo projektas ir jo lyginamasis variantas.

 

 

 

Komiteto pirmininkas                                                                                                                         Kazys Starkevičius

 

Komiteto biuro patarėjas Darius Šaltmeris