PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

CIVILINĖS SAUGOS ĮSTATYMO NR. VIII-971 8, 9, 11 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 301 STRAIPSNIU

įstatymo projekto

NR. XIIIP-4664

 

2020-03-31

 

Eil.

Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

    str.

str.

d.

p.

1 1.

 

 

 

Argumentai:

 

Nors susidariusi COVID-19 situacija kelia grėsmę ekonominiam šalies stabilumui, kainų reguliavimas šalyje neišspręs ekonominių problemų bei sudarys prielaidas kapitalinės rinkos griuvimui.

 

Visų pirma kainų reguliavimas turės neigiamą poveikį kainų konkurencijai. Nustačius maksimalią kainą prekybininkai neturės intereso parduoti prekę už žemesnę kainą, todėl net pasikeitus situacijai kainos nežemės. Taip pat atkreipiamas dėmesys, kad kainų nustatymas darys neigiamą poveikį produkto kokybei. Dėl kainų reguliavimo prekės bus parduodamos už tą pačią kainą nors jų kokybė bei žaliavos iš ko tos prekės bus pagamintos –skirsis. Ilgainiui aukštesnės kokybės produkcija išnyks, nes nebus galima padengti gamybos kaštų. Dėl šios priežasties nukentės gyventojai, kurie neturės galimybės įsigyti aukštesnės kokybės prekių. Taip pat ilgainiui kainų reguliavimas gali lemti prekių deficitą, nes produkcijos gamintojai nebus pajėgūs gaminti už valstybės nustatytus įkainius ypač esant karantino sąlygoms kai gali pritrūkti žaliavų produkcijos gamybai, o įsivežti prekių iš užsienio gali būti sudėtinga dėl išaugusios pasaulio paklausos. Taip pat kainų reguliavimas yra perteklinė administracinė našta valstybei bei didelės jos sąnaudos. Taip pat kainų reguliavimas stabdys inovatyvių prekių kūrimą dėl šalies nestabilumo ir perteklinio reguliavimo. Tai sudarys mažesnį naujų ūkinės veiklos vienetų įsitraukimą į rinką. 

 

Taigi kainų reguliavimas sumažins produkcijos kokybę bei jos įvairovę, sumažės naujų bei esamų rinkos dalyvių skaičius, nebus įmanoma pritraukti užsienio investicijų bei sumažės inovacijų kiekį. Taigi kainų reguliavimas ilgainiui ne tik neigiamai paveiks vartotojų patirtis, bet sumenkins šalies įvaizdį pasaulio kontekste bei iš esmės paveiks kapitalo rinkos veikimo principą šalyje.

 

Pasiūlymas:

 

1.      Pakeisti 8 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

„8 straipsnis. Asmens teisių ir laisvių apribojimai užtikrinant civilinę saugą

 

Vykdant gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotinus darbus, likviduojant įvykį, ekstremalųjį įvykį, ekstremaliąją situaciją ir šalinant jų padarinius, šio ir kitų įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka gali būti laikinai apribotos asmens judėjimo laisvė, nuosavybės ir būsto neliečiamumo teisės, o susidarius valstybės lygio ekstremaliajai situacijai – ir ūkinės veiklos laisvė.“

 

2.      Pripažinti netekusiu galios  9 straipsnio 18 punktą:

 

18) paskelbus valstybės lygio ekstremaliąją situaciją, gali nustatyti gyventojams, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms ir ūkio subjektams būtinų prekių ir (ar) paslaugų maksimalias didmenines ir (ar) mažmenines kainas bei kitus šių prekių ir (ar) paslaugų pardavimo ar teikimo būtinus apribojimus;“.

  2. Buvusį 9 straipsnio 18 punktą laikyti 19 punktu.

 

3.      Pakeisti 11 straipsnio 4 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

„3) teikia Vyriausybei siūlymus dėl valstybės rezervo civilinės saugos priemonių atsargų naudojimo ekstremaliųjų situacijų metu, taip pat poreikio nustatyti gyventojams, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms ir ūkio subjektams būtinų prekių ir (ar) paslaugų maksimalias didmenines ir (ar) mažmenines kainas bei kitus šių prekių ir (ar) paslaugų pardavimo ar teikimo būtinus apribojimus.“

 

 

4.      Pripažinti netekusiu galios 30 1 straipsnį:

 

„301 straipsnis. Prekybos ir paslaugų teikimo reguliavimas susidarius valstybės lygio ekstremaliajai situacijai

 

1. Paskelbus valstybės lygio ekstremaliąją situaciją, Vyriausybės ekstremalių situacijų komisija turi teisę nustatyti gyventojams, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms ir ūkio subjektams būtinų prekių ir (ar) paslaugų sąrašą ir pavesti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai stebėti šių priekių ir paslaugų kainų bei prieinamumo pokyčius. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, nustačiusi šių prekių ir (ar) paslaugų trūkumą ir (ar) jų gamintojų, pardavėjų ar teikėjų piktnaudžiavimą nustatant šių prekių ir (ar) paslaugų kainas, nedelsdama informuoja apie tai Vyriausybės ekstremalių situacijų komisiją. Vyriausybės ekstremalių situacijų komisija, atsižvelgdama į gautą informaciją, gali teikti siūlymą Vyriausybei spręsti dėl poreikio nustatyti prekių ir (ar) paslaugų, būtinų gyventojams, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms ir ūkio subjektams, maksimalias didmenines ir (ar) mažmenines kainas, taip pat kitus šių prekių ir (ar) paslaugų pardavimo ar teikimo būtinus apribojimus. Teikiant šį siūlymą turi būti pagrįsta, kad prekių ir (ar) paslaugų trūkumo ir (ar) jų gamintojų, pardavėjų ar teikėjų piktnaudžiavimo negalima išvengti kitomis įstatymuose numatytomis priemonėmis.

 

2. Vyriausybė, gavusi Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos siūlymą ir Konkurencijos tarybos nuomonę, turi teisę, susidarius valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, nustatyti gyventojams, valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir institucijoms, kitoms įstaigoms ir ūkio subjektams būtinų prekių ir (ar) paslaugų didmenines ir (ar) mažmenines kainas, taip pat kitus šių prekių ir (ar) paslaugų pardavimo ar teikimo būtinus apribojimus (parduodamų prekių kiekio ribojimus, pardavimo ar paslaugų teikimo vietas, prekių išvežimo ir (ar) eksporto iš Lietuvos Respublikos laikinus draudimus, subjektus, kurie turi pirmenybę įsigyti šias prekes ir (ar) paslaugas ir panašiai).

 

3. Nustatydama šio straipsnio 2 dalyje nurodytų prekių ir (ar) paslaugų maksimalias didmenines ir (ar) mažmenines kainas ir (ar) kitus apribojimus, Vyriausybė turi laikytis proporcingumo principo, nepažeisti sąžiningos konkurencijos ir ūkio subjektų lygiateisiškumo bei nurodyti maksimalų ribojimų taikymo terminą, kuris negali būti ilgesnis už valstybės lygio ekstremaliosios situacijos trukmę. Paskelbus valstybės lygio ekstremaliąją situaciją nustatytas prekių ir (ar) paslaugų, būtinų gyventojams, valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir institucijoms, kitoms įstaigoms ir ūkio subjektams, maksimalias didmenines ir (ar) mažmenines kainas ir (ar) kitus šių prekių pardavimo ir (ar) paslaugų teikimo apribojimus Vyriausybė turi atšaukti nedelsdama, išnykus priežastims, dėl kurių jie buvo nustatyti.

4. Šio straipsnio 2 dalyje nurodyto Vyriausybės sprendimo nuostatų laikymosi priežiūrą vydo Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.“

 

Teikia:

 

Seimo nariai                                                                                                              

Simonas Gentvilas

Viktorija Čmilytė- Nielsen

Eugenijus Gentvilas

Ričardas Juška

Virgilijus Alekna

Juozas Baublys

Kęstutis Glaveckas

Jonas Liesys

Gintaras Steponavičius

Gintaras Vaičekauskas

Jonas Varkalys