Stenogramas galima rasti

Stenogramų leidiniai 2020–2024 m. kadencija

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

VII (RUDENS) SESIJOS

VAKARINIO posėdžio NR. 333

STENOGRAMA

 

2023 m. gruodžio 12 d.

 

Pirmininkauja Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas J. RAZMA
ir Seimo Pirmininko pavaduotojas
A. MAZURONIS

 


 

PIRMININKAS (J. RAZMA, TS-LKDF*). Ger­bia­mi ko­le­gos, 14 va­lan­da, pra­de­da­me va­ka­ri­nį Sei­mo po­sė­dį. Re­gist­ruo­ja­mės.

Už­si­re­gist­ra­vo 66 Sei­mo na­riai. Dir­ba­me pa­gal pa­tvir­tin­tą dar­bo­tvarkę.

 

14.01 val.

Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo Nr. VIII-2043 2, 3, 10, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 271, 29, 30 ir 33 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIV-1445 17 straips­nio pakei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3341(2) (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1 klau­si­mas yra Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo kai ku­rių strai­ps­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3341(2). Svars­ty­mo sta­di­ja. Iš­klau­sy­si­me pa­grin­di­nio ko­mi­te­to, šiuo at­ve­ju – Tei­sės tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to, iš­va­dą, ku­rią tu­rė­tų pa­teik­ti J. Sa­ba­taus­kas. (Bal­sas sa­lė­je) I. Ha­a­se, ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė, ta­da gel­bės si­tu­a­ci­ją.

I. HAASE (TS-LKDF). Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas nag­ri­nė­jo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo nu­ro­dy­tų straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo 17 straip­s­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIVP-3341. Ko­mi­te­to spren­di­mas – pri­tar­ti ini­cia­to­rių pa­teik­tam Sau­gaus eis­mo automobilių ke­liais įsta­ty­mo nu­ro­dy­tų straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo 17 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIVP-3341 ir ko­mi­te­to iš­va­doms. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 7, prieš ir su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo.

PIRMININKAS. Dė­kui. Da­bar dis­ku­si­ja. Ma­čiau, bu­vo įsi­ra­šęs J. Sa­ba­taus­kas, bet jo nė­ra, tai mo­ty­vai. Dėl mo­ty­vų nie­kas ne­už­si­ra­šė. Bal­suo­si­me dėl šio pro­jek­to per nu­ma­ty­tą bal­sa­vi­mo in­ter­va­lą.

 

14.02 val.

Įsta­ty­mo „Dėl Piet­ry­čių Azi­jos vals­ty­bių aso­cia­ci­jos vals­ty­bių na­rių ir Eu­ro­pos Sąjun­gos bei jos vals­ty­bių na­rių iš­sa­maus oro su­si­sie­ki­mo su­si­ta­ri­mo ra­ti­fi­ka­vi­mo“ projek­tas Nr. XIVP-2889(2) (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-2 klau­si­mas – įsta­ty­mo „Dėl Piet­ry­čių Azi­jos vals­ty­bių aso­cia­ci­jos vals­ty­bių na­rių ir Eu­ro­pos Są­jun­gos bei jos vals­ty­bių na­rių iš­sa­maus oro su­si­sie­ki­mo su­si­ta­ri­mo ra­ti­fi­ka­vi­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2889(2). Taip pat svars­ty­mo sta­di­ja. Iš­klau­sy­tu­me Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to iš­va­das, jei­gu bū­tų įga­lio­tas pra­ne­šė­jas M. Ma­ti­jo­šai­tis, bet jo, de­ja, nė­ra. Ta­da žvel­giu į ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką, ku­ris tu­ri gel­bė­ti si­tu­a­ci­ją, kai jo na­riai ne­pa­vyz­din­gai lan­ko po­sė­džius.

Ž. PAVILIONIS (TS-LKDF). Tai ra­ti­fi­ka­ci­jos įsta­ty­mą svars­tė­me gruo­džio 1 die­ną. Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Dė­kui. Dis­ku­tuo­ti ne­bu­vo už­si­ra­šiu­sių. Dėl mo­ty­vų nie­kas ne­pa­gei­dau­ja kal­bė­ti. Tai vėl bal­sa­vi­mas dėl šio pro­jek­to bus per nu­ma­ty­tą bal­sa­vi­mo in­ter­va­lą.

 

14.04 val.

Žmo­gaus mir­ties nu­sta­ty­mo ir kri­ti­nių būk­lių įsta­ty­mo Nr. VIII-157 4 straips­nio pakei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2799(2) (svars­ty­mas)

 

Ki­tas klau­si­mas – Žmo­gaus mir­ties nu­sta­ty­mo ir kri­ti­nių būk­lių įsta­ty­mo 4 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2799(2). Taip pat svars­ty­mo sta­di­ja. Čia pra­ne­šė­ja tu­rė­tų bū­ti P. Kuz­mic­kie­nė. Jos vėl ne­ma­to­me. Žiū­riu, kas iš Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to na­rių yra čia, sa­lė­je. R. Že­mai­tai­tis ta­da per­skai­tys ko­mi­te­to spren­di­mą.

R. ŽEMAITAITIS (MSNG). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas šių me­tų gruo­džio 6 die­ną svars­tė Žmo­gaus mir­ties nu­sta­ty­mo ir kri­ti­nių būk­lių įsta­ty­mo Nr. VIII-157 4 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą. Spren­di­mas yra ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti ko­mi­te­to iš­va­doms ir pa­to­bu­lin­tam ko­mi­te­to va­rian­tui.

PIRMININKAS. Dė­kui. Čia tu­ri­me dis­ku­tuo­ti už­si­ra­šiu­sį V. Val­kiū­ną. Kvie­čia­me į tri­bū­ną.

V. VALKIŪNAS (DPF). Ger­bia­mie­ji, šis klau­si­mas yra mir­ties ir gy­vy­bės klau­si­mas – ar įskai­ty­si­me kaip mi­ru­sį, kaip no­ri pa­da­ry­ti, kad grei­to­ji pa­gal­ba įskai­ty­tų, ar gai­vin­si­me ko­vo­da­mi už gy­vy­bę? Ma­to­te, jūs taip pri­mi­ty­viai kaž­ku­rie gal­vo­ja­te. Aš tu­rė­jau to­kios, kaip sa­kant, gar­bės dirb­ti kar­tu su žmo­gu­mi, ku­ris bu­vo iš­trauk­tas iš mir­ties spąs­tų, jis pa­puo­lė į dvie­jų ma­ši­nų ava­ri­ją, tarp dvie­jų ma­ši­nų au­to­ins­pek­to­rių su­try­nė. Bu­vo pa­žeis­ti vi­di­niai or­ga­nai, vis­kas, jo­kia grei­to­ji ne­be­ėmė, bu­vo, kaip sa­kant, jau kli­ni­ki­nės mir­ties bū­se­na, ta­čiau drau­gas pa­kei­tė ap­lin­ky­bes – bu­vo nu­vež­tas, da­rė ope­ra­ci­ją. Ne­si­ė­mė ope­ra­ci­jos da­ry­ti, kaip sa­kant, tie po­pu­lia­rūs dak­ta­rai, tai da­rė de­žu­ruo­jan­tis dak­ta­ras ir žmo­gų iš­trau­kė iš mir­ties spąs­tų. 3 mė­ne­sius bu­vo kli­ni­ki­nės mir­ties bū­se­nos, ir man pats pa­sa­ko­jo. Žmo­gus ne­di­de­lio ūgio, bet sam­bis­tas.

Ko­dėl aš tai pa­sa­ko­ju? Remiuosi ši­a įvy­ku­sia si­tu­a­ci­ja. Ma­no nuo­mo­ne, iš tų, ku­riems jau kon­sta­tuo­ja ar po ava­ri­jų, ar ki­tų įvy­kių, kur ne­vie­na­reikš­miš­ki, 10 % ga­li­ma bū­tų at­gai­vin­ti. Kaip ir man ši­ta ben­dra­dar­bė sa­kė, kon­si­liu­mas bu­vo at­va­žia­vęs iš Mask­vos ir klau­si­nė­jo, gal­vo­jo, kad ten jau pro­to nu­kry­pi­mai, nes va­lan­dą iki ope­ra­ci­jos maždaug bu­vo kli­ni­ki­nė mir­tis ir pas­kui 3 mė­ne­sius bu­vo kli­ni­ki­nė mir­tis – be są­mo­nės, be nie­ko, ta­čiau nor­ma­lus žmo­gus, ir pats įsi­ti­ki­nau. Čia bus taip, kad grei­to­ji, kaip ir anks­čiau bu­vo, bus ne­su­in­te­re­suo­ta, kad jų au­to­mo­bi­ly­je mirš­ta ir kon­sta­tuo­ja­ma mir­tis. Jiems bus leng­viau tai da­ry­ti vie­to­je, kai jau mir­tis ir pul­so nė­ra. Mir­tis – kam čia vež­ti ir gel­bė­ti tą žmo­gų.

To­dėl aš, ko­le­gos, kvie­čiu ne­pa­lai­ky­ti šio įsta­ty­mo, nors ji­sai skam­ba gra­žiai, bet tai ne­pa­ska­tins gai­vin­ti ar nu­sken­du­sio­jo, ar ku­rio, iš prin­ci­po re­a­ni­muo­ti, kaip ir pa­pa­sa­ko­jau šį įvy­kį iš sa­vo gy­ve­ni­mo. Ko­le­gos, ga­li­ma ir apie 10 % at­gai­vin­ti. Kaip tik rei­kia im­ti dau­giau, kaip sa­kant, ne kon­sta­tuo­ti mir­tį ir pa­lik­ti ten sken­duo­lį ar po ava­ri­jos, bet vež­ti ir ban­dy­ti re­a­ni­muo­ti ir su­grą­žin­ti gy­vy­bę. To­dėl, ger­bia­mie­ji, tai yra la­bai rim­tas klau­si­mas – gy­vy­bė ar­ba mir­tis. Mes tu­ri­me siek­ti, kad dau­giau gy­vy­bės bū­tų, o mir­ti vi­sa­da vi­si su­spės, to­dėl ne­sku­bin­ki­me mes sa­vo mir­ties, ne­sku­bin­ki­me ki­tų mir­ties, sten­ki­mės gel­bė­ti. Aš siū­lau ne­pa­lai­ky­ti to, kad pa­leng­vin­tu­me kaž­kam dar­bą ir kad bū­tų dau­giau mir­čių. Kvie­čiu, ko­le­gos, rim­tai ap­mąs­ty­ti ir tei­sin­gai įver­tin­ti šio įsta­ty­mo pa­tai­sas, remiantis vi­somis gy­vy­bės si­tu­a­ci­jomis.

PIRMININKAS. Dėl mo­ty­vų už už­si­ra­šė A. Vin­kus. Pra­šau pa­si­sa­ky­ti.

A. VINKUS (LVŽSF). Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, kaip gy­dy­to­jas ir tu­rin­tis tam tik­rą pa­tir­tį ga­liu pa­sa­ky­ti, kad pri­ta­riu ir pa­lai­kau šio įsta­ty­mo pa­kei­ti­mą. Toks pa­kei­ti­mas ne tik pa­di­dins spe­cia­lis­tų, ku­rie įgis tei­sę nu­sta­ty­ti mir­ties fak­tą, skai­čių, bet ir tau­pys šio fak­to nu­sta­ty­mo są­nau­das bei lai­ką. Pa­gal da­bar­ti­nį reg­la­men­ta­vi­mą į mir­ties įvy­kio vie­tą ati­tin­ka­mais at­ve­jais tu­ri vyk­ti vie­na po ki­tos dvi bri­ga­dos, jei iš­kvies­to­je pir­mo­je bri­ga­do­je dir­ba pa­ra­me­di­kas, ku­riam ne­su­teik­ta tei­sė nu­sta­ty­ti mir­ties fak­tą.

1997 me­tais pri­im­ta­me Žmo­gaus mir­ties nu­sta­ty­mo ir kri­ti­nių būk­lių įsta­ty­me pa­ra­me­di­kams ir sku­bio­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos pa­ra­me­di­kams ne­bu­vo nu­sta­ty­ta tei­sė nu­sta­ty­ti mir­ties fak­tą. Bet to ir ne­rei­kė­jo, nes Lie­tu­vo­je to­kie spe­cia­lis­tai ne­bu­vo ren­gia­mi.

Dau­giau kaip po de­šim­ties me­tų nuo įsta­ty­mo pri­ėmi­mo, 2007 me­tais, pro­fe­si­nė­se mo­kyk­lo­se, vė­liau ko­le­gi­jo­se bu­vo pra­dė­ti reng­ti pa­ra­me­di­kai ir sku­bio­sios pa­gal­bos pa­ra­me­di­kai. Pra­dė­jus reng­ti pa­ra­me­di­kus tais pa­čiais 2007 me­tais svei­ka­tos mi­nist­ras iš­lei­do įsa­ky­mą, ku­ria­me nu­ro­dė, kad grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos įstai­gos nu­sta­to gi­mi­mo ir mir­ties fak­tą, o grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos bri­ga­do­je ga­li dirb­ti pa­ra­me­di­kas ir sku­bio­sios pa­gal­bos pa­ra­me­di­kas, ta­čiau įsta­ty­mu jiems tei­sė nu­sta­ty­ti as­mens mir­ties fak­tą, kaip jau mi­nė­jau, ne­bu­vo su­teik­ta.

To­dėl lo­giš­ka ir rei­ka­lin­ga iš­spręs­ti šią pro­ble­mą. Ačiū au­to­riams už ini­cia­ty­vą. Bal­suo­siu už ir agi­tuo­ju jus bal­suo­ti už.

PIRMININKAS. Vis dėl­to V. Val­kiū­no ne­įti­ki­no­te. Jis kal­bės prieš.

V. VALKIŪNAS (DPF). Ačiū, An­ta­nai, už jū­sų pa­mąs­ty­mus. Jūs, taip sa­kant, kaip su­in­te­re­suo­ta per­so­na, kaip me­di­kas, kaip vi­sos tos sis­te­mos da­lis, ta­čiau, kaip aš pa­brė­žiau, gal­būt jūs ne­iš­gir­do­te ma­no pa­sa­ky­mo, jei­gu ga­li­ma iki 10 % at­gai­vin­ti žmo­nių, ne­ga­li­ma kal­bė­ti apie są­nau­das, apie pi­ni­gus, apie iš­lai­das. Mes tu­ri­me žmo­gų… Taip, mes sa­ko­me, kad mums bran­giau­sias yra žmo­gus, o čia iš­ei­na, kad bran­giau­si yra pi­ni­gai. Dėl pi­ni­gų rei­kia at­si­sa­ky­ti ir žmo­gaus gy­vy­bės. Ne, ger­bia­mie­ji, už gy­vy­bę! Kuo dau­giau veš ir re­a­ni­muos, ir gel­bės žmo­nių gy­vy­bę ir pa­ra­me­di­kai, ir vi­si vi­si, tuo vi­suo­me­nė bus bran­des­nė, svei­kes­nė ir po­zi­ty­ves­nė. Ačiū.

PIRMININKAS. Ger­bia­mas A. Vin­kus per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną.

A. VINKUS (LVŽSF). Mie­las po­ne Val­kiū­nai, ne­sieki­te su pi­ni­gais. Ne ta kryp­ti­mi aš kal­bė­jau. No­riu pa­sa­ky­ti, kad čia svar­biau­sia lai­kas, su­ge­bė­ji­mas ir žmo­gaus gy­vy­bės gel­bė­ji­mo pro­ce­sas. Ačiū.

PIRMININKAS. Gal ne­tęs­ki­me, ger­bia­mas Val­kiū­nai. Jūs čia aiš­kin­si­tės dar ne­ži­nia kiek. Da­bar bal­suo­ti ne­ga­li­me, tai da­ry­si­me per bal­sa­vi­mo in­ter­va­lą.

 

14.12 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl pa­ve­di­mo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vals­ty­bės kon­tro­lei at­lik­ti vals­ty­bi­nį au­di­tą“ pro­jek­tas Nr. XIVP-3320(2) (svars­ty­mas)

 

To­liau nag­ri­nė­ja­me klau­si­mus pa­gal dar­bo­tvarkę. Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl pa­ve­di­mo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vals­ty­bės kon­tro­lei at­lik­ti vals­ty­bi­nį au­di­tą“ pro­jek­tas Nr. XIVP-3320(2). Čia yra su­jung­ti du pro­jek­tai. Svars­ty­mo sta­di­ja. Iš­klau­sy­si­me Au­di­to ko­mi­te­to iš­va­dą, ją pa­teiks R. Bud­ber­gy­tė.

R. BUDBERGYTĖ (LSDPF). Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, Au­di­to ko­mi­te­tas, ap­svars­tęs du pa­teik­tus Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl pa­ve­di­mo Vals­ty­bės kon­tro­lei at­lik­ti vals­ty­bi­nį au­di­tą“ pro­jek­tus, pri­ėmė spren­di­mą juos su­jung­ti ir teik­ti Sei­mui pa­to­bu­lin­tą jung­ti­nį Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­tą. Jam bu­vo pri­tar­ta mū­sų ko­mi­te­te ben­dru su­ta­ri­mu.

Dėl Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to pa­siū­ly­mo dėl pre­am­bu­lės. Au­di­to ko­mi­te­tas Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to pa­siū­ly­tai pre­am­bu­lės for­mu­luo­tei pri­ta­rė iš da­lies ir pa­siū­lė ją kon­kre­tin­ti, kad pre­am­bu­lė­je at­sklei­džia­mi spren­di­mų pri­ėmi­mo mo­ty­vai ati­tik­tų nu­ta­ri­mo 1 straips­ny­je ke­lia­mus klau­si­mus, į ku­riuos tu­rė­tų bū­ti at­sa­ky­ta au­di­to at­li­ki­mo me­tu.

Dėl R. Ta­ma­šu­nie­nės pa­siū­ly­mo dėl 1 straips­nio. Au­di­to ko­mi­te­tas pri­ta­rė Sei­mo na­rės R. Ta­ma­šu­nie­nės pa­siū­ly­mo es­mei, kad at­lie­kant au­di­tą tu­rė­tų bū­ti įver­tin­ti ne tik sa­vi­val­dy­bių, bet ir mi­nis­te­ri­jos, švie­ti­mo įstai­gų įsi­pa­rei­go­ji­mai dėl dar­bo už­mo­kes­čio. Pa­siū­ly­mui pri­tar­ta iš da­lies, nes nu­ta­ri­mo 1 straips­niu Vals­ty­bės kon­tro­lei pa­ve­da­ma įver­tin­ti, ar švie­ti­mo sis­te­mos da­ly­viai tin­ka­mai įgy­ven­di­na įsi­pa­rei­go­ji­mus dėl dar­bo už­mo­kes­čio.

O Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to pa­siū­ly­mui dėl 1 straips­nio Au­di­to ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies, nes bu­vo įver­tin­ta pa­ve­da­mo at­lik­ti au­di­to ap­im­tis ir sie­kia­ma su­da­ry­ti ga­li­my­bes Vals­ty­bės kon­tro­lei au­di­to me­tu at­sa­ky­ti į Sei­mo nu­ta­ri­me ke­lia­mus klau­si­mus ir pa­teik­ti įro­dy­mais pa­grįs­tas iš­va­das bei re­ko­men­da­ci­jas, to­dėl pa­siū­ly­ta au­di­tą at­lik­ti iki ge­gu­žės 15 die­nos, o ne iki ge­gu­žės 1 die­nos, kaip pa­siū­lė Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas. Taip pat ne­kei­čiant es­mės siū­lo­ma pa­tiks­lin­ti 1 straips­nio for­mu­luo­tę tin­ka­miau at­sklei­džiant pa­ve­di­mo tu­ri­nį. Kaip mi­nė­jau, čia Au­di­to ko­mi­te­tas ben­dru su­ta­ri­mu pa­to­bu­lin­tam jung­ti­niam spren­di­mui pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Dė­kui. Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to iš­va­dą tu­rė­tų pa­teik­ti J. Šiugž­di­nie­nė. Jos nė­ra. Gal E. Pu­pi­nis?

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, ko­mi­te­tas pri­ėmė to­kį spren­di­mą: iš es­mės pri­tar­ti Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl pa­ve­di­mo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vals­ty­bės kon­tro­lei at­lik­ti vals­ty­bės au­di­tą“ pro­jek­tui Nr. XIVP-3320 bei ko­mi­te­to iš­va­doms, pa­siū­ly­ti pa­grin­di­niam Sei­mo Au­di­to ko­mi­te­tui jį su­jung­ti su Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl pa­ve­di­mo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vals­ty­bės kon­tro­lei at­lik­ti vals­ty­bi­nį au­di­tą“ pro­jek­tu Nr. XIVP-3312 ir pa­to­bu­lin­ti pa­gal ko­mi­te­to teik­tus pa­siū­ly­mus. Ko­mi­te­tas pa­tei­kė sa­vo pa­siū­ly­mus, kiek ži­no­me, kaip in­for­ma­vo pra­ne­šė­ja, Au­di­to ko­mi­te­tas įver­ti­no.

PIRMININKAS. Ga­li­te ir luk­te­lė­ti, nes esa­te vie­nin­te­lis už­si­ra­šęs dis­ku­tuo­ti. Su­tei­kiu žo­dį.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tie­sų tur­būt daž­nai mes dis­ku­tuo­ja­me apie švie­ti­mo fi­nan­sa­vi­mą ir ma­to­me, čia kon­sta­tuo­ja­mo­je da­ly­je yra nu­ro­dy­ta, kad biu­dže­tas iš tik­rų­jų di­dė­ja, ir ne­ma­žais pro­cen­tais. Taip pat ži­no­me, kad mes jau ati­tin­ka­me pa­gal asig­na­vi­mus ben­dro­jo vi­daus pro­duk­to ir Eu­ro­pos Są­jun­gos vi­dur­kį, ta­čiau, kaip ži­no­me, mo­ky­to­jai ke­lia tam tik­rus klau­si­mus dėl at­ly­gi­ni­mų dy­džių. Sa­vai­me su­pran­ta­ma, kad ne­ga­lint įver­tin­ti si­tu­a­ci­jos vi­so­je Lie­tu­vo­je tur­būt tam tik­ras iš­va­das da­ry­ti bū­tų la­bai su­dė­tin­ga. To­dėl tik­rai rei­ka­lin­gas tam tik­ras per­žiū­rė­ji­mas, nes ir ko­mi­te­te mes žiū­rė­jo­me, kad ne­la­bai to­ly­gus finan­sa­vi­mas pa­kliū­na iki pat mo­ky­to­jų, iki jų at­ly­gi­ni­mų, iki mo­kyk­lų. Iš tik­rų­jų rei­kė­tų įver­tin­ti tas prie­žas­tis ir, aiš­ku, mes ma­to­me, kad ne vi­sos sa­vi­val­dy­bės vie­no­dai tur­būt tvar­ko­si su sa­vo ug­dy­mo sis­te­mos tin­klu. Ko­mi­te­te taip pat gir­dė­jo­me, kad kai ku­rios mo­kyk­los fi­nan­suo­ja­mos ap­lin­kos prie­žiū­rai ke­tu­ris kar­tus dau­giau ne­gu ta­me pa­čia­me ra­jo­ne ki­tos mo­kyk­los. Ar­ba ug­dy­mo pro­ce­sas taip pat rei­ka­lau­ja ke­tu­ris­kart dau­giau lė­šų kai ku­rio­se mo­kyk­lo­se ne­gu ki­to­se ta­me pa­čia­me vie­na­me ra­jo­ne. Iš tik­rų­jų kaip Lie­tu­voje yra, tai vėl­gi ma­to­me, kad, na, net­gi ir iš strei­kų ga­li­ma spręs­ti, kad taip pat si­tu­a­ci­ja ne­vie­no­da, re­gio­nuo­se vie­no­kia, cen­t­ruo­se ki­to­kia, net ir tuo­se pa­čiuo­se re­gio­nuo­se są­ly­gos yra ne­vie­no­dos ir at­ly­gi­ni­mų dy­džiai ne­vie­no­di. Tai tik­rai ge­ras ver­ti­ni­mas.

Ta­čiau vėl­gi čia bu­vo ne­ma­žai pa­si­sa­ky­ta iš Au­di­to ko­mi­te­to dėl pre­am­bu­lės. Dar kai ka­da mes pa­tys pra­de­da­me gąs­din­ti mo­ky­to­jus, kad tik ne­iki­te, ši sis­te­ma, kaip pa­ra­šy­ta, ne­pa­trauk­li, to­liau – ne­apib­rėž­tu­mo švie­ti­mo sri­ty­je la­bai daug. Tai iš tik­rų­jų nė­ra tiks­lus įver­ti­ni­mas. Ką tai reiš­kia ne­apib­rėž­tu­mas? Gy­ve­ni­me tur­būt mes vi­si tu­ri­me tam tik­rų ne­apib­rėž­tu­mų, ir vi­są lai­ką tur­būt bet ko­kias pa­rei­gas ei­nan­čiam žmo­gui, na, nė­ra ga­ran­ti­jų, kad tos pa­rei­gos ne­pa­si­keis ar­ba iš tik­rų­jų rei­ka­la­vi­mai ne­iš­augs. Šiuo at­ve­ju ma­ny­tu­me, kad tų gąs­di­ni­mų rei­kė­tų ma­žiau, nes mes pa­tys, ypač bū­da­mi opo­zi­ci­jo­je, kal­ba­me, kad čia la­bai blo­gai, bai­su, va­je­tau, ne­iki­te ir pa­na­šiai, o po pa­tys gal­vo­ja­me, ko­dėl jau­ni žmo­nės ne­sto­ja? Šuo at­ve­ju, tik­rai ma­ny­čiau, tur­būt sa­vo pa­si­sa­ky­mus tu­rė­tu­me ver­tin­ti kaip nors at­sar­giau, nes kal­ba­me apie ben­drą sis­te­mą, ji to­bu­li­na­ma ir pa­gal da­bar­ti­nį su­si­ta­ri­mą, taip pat siek­da­mi tam tik­rų tiks­lų, mes ją to­bu­li­na­me. Ta­čiau to­kiais pa­si­sa­ky­mais, ma­nau, tik­rai mes nie­ko ge­ro ne­pa­sie­kia­me. Ma­ny­čiau, rei­kė­tų gal­būt pra­džią bent pa­to­bu­lin­ti ir tuos ne­apib­rėž­tu­mus ar­ba są­vo­kas, ku­rios ne­aiš­kios, ne­at­skleis­tos… Ką reiš­kia ne­apib­rėž­tu­mas? Gir­di­me apie įvai­rias ki­to­kias pro­ble­mas. Gal­būt ir tam tik­ras el­ge­sys moks­lei­vių su mo­ky­to­jais kai ku­riais at­ve­jais yra iš­šau­kian­tis, yra to­kių re­zo­nan­si­nių at­ve­jų. Ma­ny­čiau, to­kių ne­tiks­lių, iš­plės­tų są­vo­kų ne­rei­kė­tų var­to­ti ir tuo­se nu­ta­ri­muo­se.

Ma­ny­čiau, kad vis dėl­to ge­rai, kad yra šiek tiek ati­dė­ta. Mums at­ro­do pa­pras­ta pa­da­ry­ti nor­ma­lų au­di­tą, nes ir Vals­ty­bės kon­tro­lė tu­ri tam tik­rus re­sur­sus, ku­riuos pa­nau­do­ja ir ki­tais tiks­lais. Iš tik­rų­jų jie tu­rės tuos re­sur­sus ati­trauk­ti gry­nai šiam dar­bui, ne pa­gal sa­vo su­pla­nuo­tas veik­las. Ma­ny­čiau, tik­rai rei­kė­tų ge­riau pa­da­ry­ti ko­ky­biš­kiau, ne­gu sku­bė­ti ir bū­ti­nai api­brėž­ti la­bai glaus­tas są­ly­gas. Vis dėl­to, ma­ny­čiau, ge­rai, kad ati­dė­ta šiek tiek vė­les­niam lai­kui, bent iki ge­gu­žės 15 die­nos. Ir vis dėl­to au­di­tas tu­rė­tų bū­ti at­lik­tas. Jis tik­rai at­skleis­tų tam tik­ras pro­ble­mas ne tik tam tik­rų sa­vi­val­dy­bių vi­du­je, bet ap­skri­tai pa­siū­ly­tų tam tik­ras iš­ei­tis, kaip vis dėl­to pa­di­din­ti tam tik­rą mo­kos fon­dą, ypač ke­lia­moms pro­ble­moms, su­si­ju­sioms su mo­ky­to­jų at­ly­gi­ni­mais, spręs­ti. Siū­lau pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Vie­nas, pa­gei­da­vęs dis­ku­tuo­ti, dis­ku­ta­vo. Da­bar dėl mo­ty­vų. V. Fio­do­ro­vas – už. Ka­dan­gi yra pa­siū­ly­mų dėl šio pro­jek­to, mo­ty­vai bus ta­da, kai ap­si­sprę­si­me dėl pa­siū­ly­mų. Prie klau­si­mo grį­ši­me per bal­sa­vi­mo in­ter­va­lą.

 

14.21 val.

Švie­ti­mo įsta­ty­mo Nr. I-1489 29 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIII-2894 2 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3304(2) (svars­ty­mas)

 

To­liau dar­bo­tvarkės 2-5 klau­si­mas – Švie­ti­mo įsta­ty­mo straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3304(2). Svars­ty­mo sta­di­ja. D. Asa­na­vi­čiū­tė pa­teiks ko­mi­te­to iš­va­dą.

D. ASANAVIČIŪTĖ (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­ma­sis po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ko­mi­te­tas svars­tė. Bu­vo pa­teik­ti du pa­siū­ly­mai – Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to ir Lie­tu­vos Res­pub­li­kos tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos Eu­ro­pos Są­jun­gos tei­sės gru­pės. Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mui ko­mi­te­tas nu­ta­rė ne­pri­tar­ti, nes jie pra­šė Vy­riau­sy­bės iš­va­dos, ta­čiau pro­jek­tas bu­vo de­rin­tas su Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja. Tai­gi bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: pri­tar­ti ini­cia­to­rių pa­teik­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­doms. Už – 5, prieš – 4, su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo.

Taip pat yra Sei­mo na­rių S. Leng­vi­nie­nės ir L. Na­gie­nės pa­siū­ly­mai, bet tik­riau­siai juos pri­sta­ty­si­me bal­sa­vi­mo me­tu. Ačiū.

PIRMININKAS. Dis­ku­si­ja. Pir­mo­ji už­si­ra­šiu­si L. Na­gie­nė.

L. NAGIENĖ (DFVL). Ger­bia­mi ko­le­gos, tre­čią kar­tą mes ruo­šia­mės ati­dė­ti ši­to įsta­ty­mo vyk­dy­mą, tai yra pra­tę­sia­me ter­mi­ną ir vi­są lai­ką aiš­ki­na­me vie­na, tik vie­na min­tis – ne­skir­tas fi­nan­sa­vi­mas. Man la­bai įdo­mu, 2020 me­tais… Kai 2021 m. gruo­džio 16 d. bu­vo pri­im­ta pa­tai­sa dėl įsi­ga­lio­ji­mo da­tos, bu­vu­si švie­ti­mo mi­nist­rė pa­tei­kė ly­giai to­kią pat min­tį – fi­nan­sa­vi­mas ne­skir­tas, to­dėl įvyk­dy­ti ne­ga­li­me ir ati­dė­jo­me iki 2024 m. sau­sio 1 d. Da­bar, kai bu­vo ši­to įsta­ty­mo pa­tei­ki­mas, ly­giai taip pat mi­nis­te­ri­ja pri­sta­ty­da­ma, tai yra pri­sta­tė bu­vu­si mi­nist­rė ši­tą įsta­ty­mo pa­tai­są, pa­sa­kė ly­giai tą pa­tį: ne­pa­si­ren­gę, nes ne­bu­vo nu­ma­ty­ta lė­šų. Tai leis­ki­te pa­klaus­ti dau­gu­mos: o kas pla­nuo­ja biu­dže­tą ir kas tu­rė­tų at­kreip­ti dė­me­sį, kad ne­skir­tas fi­nan­sa­vi­mas?

Aš tai nie­kaip ne­ga­liu su­vok­ti, kad šian­dien mes vėl ati­de­da­me dar dve­jiems me­tams ši­to įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mą. Pir­miau­sia vie­nas klau­si­mas. Įku­ria­me VšĮ „Mo­kau­si Lie­tu­vo­je“ pa­gal Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mą. Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mas bu­vo pri­im­tas rug­pjū­čio 22 die­nos po­sė­dy­je. Lap­kri­čio 8 die­ną įre­gist­ruo­ta VšĮ „Mo­kau­si Lie­tu­vo­je“, ku­ri vyk­dys cen­tra­li­zuo­tą pri­ėmi­mą. Tai ky­la man pa­čiai toks klau­si­mas (ir ma­nau, kad ir ki­tiems Sei­mo na­riams tu­rė­tų taip bū­ti): o ką šian­dien ši įstai­ga da­rys? Pri­im­tas as­muo, ku­ris tu­rė­tų jau or­ga­ni­zuo­ti, vyk­dy­ti pir­ki­mus ir pa­na­šiai, ir spręs­ti klau­si­mą. Ati­de­da­me pri­ėmi­mą vien dėl to, kad vėl, sa­ko, trūks pi­ni­gų. Ta­čiau LAMA BPO, ku­ri yra su­kū­ru­si ši­tą cen­tra­li­zuo­tą pri­ėmi­mą į aukš­tą­sias mo­kyk­las, bus fi­nan­suo­ja­ma. Bus per­ka­ma pa­slau­ga iš LAMA BPO už dau­giau ne­gu pu­sę mi­li­jo­no, bū­tent kad cen­tra­li­zuo­tas pri­ėmi­mas į aukš­tą­sias mo­kyk­las to­liau bū­tų sėk­min­gai vyk­do­mas.

Tai ne­jau­gi mes per vie­ne­rius me­tus, per dve­jus me­tus, kaip jau ati­dė­jo­me nuo 2021 me­tų, ne­su­ge­bė­jo­me su­kur­ti nor­ma­liai pro­gra­mos ir pa­da­ry­ti cen­tra­li­zuo­to pri­ėmi­mo moks­lei­vių? Tiek ir ne­for­ma­liam ug­dy­mui vyk­dy­ti cen­tra­li­zuo­tą pri­ėmi­mą, tiek ir į aukš­tą­sias, ir pro­fe­si­nes mo­kyk­las? Da­bar aš jau pa­si­žiū­rė­jau, kiek yra nu­ma­ty­ta skir­ti pi­ni­gų iš Eko­no­mi­kos gai­vi­ni­mo ir at­spa­ru­mo di­di­ni­mo prie­mo­nės. Tai yra nu­ma­ty­ta 4 mln. 864,2 eu­ro. 4,8 mln. 4,8 mln.! Ta­čiau net vie­nai iš sa­vi­val­dy­bių (Jo­na­vai) yra nu­ma­ty­ta ly­giai taip pat iš Eko­no­mi­kos gai­vi­ni­mo ir at­spa­ru­mo di­di­ni­mo prie­mo­nės lė­šų skir­ti 353 tūkst. bū­tent šiai pro­gra­mai įgy­ven­din­ti. Tai man vi­siš­kai… Cen­tra­li­zuo­tas?.. Taip ir ra­šo: kur­ti cen­tra­li­zuo­tą pri­ėmi­mą ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je. Nie­kaip ne­ga­liu su­pras­ti, kaip ga­li­ma taip vėl iš­skai­dy­ti lė­šas ir ne­gal­vo­ti, kad tai bus su­kur­ta vie­na cen­tra­li­zuo­ta pro­gra­mi­nė įran­ga.

Tai aš, iš tik­rų­jų, šian­dien ati­dė­ji­mui tik­rai ne­pri­tar­siu ir kvie­čiu ir ki­tus. Fak­tiš­kai mes ne­ži­no­me, ką šian­dien da­rys VšĮ „Mo­kau­si Lie­tu­vo­je“, ku­ri tam ir bu­vo įkur­ta, kad sujung­tų vi­sas sa­vi­val­dy­bes. Kai ku­rios sa­vi­val­dy­bės šian­dien, drą­siai ga­liu pa­sa­ky­ti, jau vyk­do cen­tra­li­zuo­tą pri­ėmi­mą. Vyk­do cen­tra­li­zuo­tą. Tik rei­kė­tų ko­or­di­na­ci­jos ir gal­vo­ti, ku­rios sa­vi­val­dy­bės pro­gra­mi­nė įran­ga gal­būt yra pa­ti ge­riau­sia ir jau ga­lė­jo taip dirb­ti. O in­te­lek­ti­nį pro­duk­tą, ko­kį nau­do­ja da­bar LAMA BPO ir yra cen­tra­li­zuo­tas pri­ėmi­mas, ga­lė­tų jį nu­pirk­ti ir ne­iš­lei­di­nė­ti pi­ni­gų pa­slau­gai pirk­ti. Ačiū.

PIRMININKAS. V. Tar­ga­ma­dzė taip pat pa­gei­dau­ja pa­si­sa­ky­ti dis­ku­si­jo­je. Pra­šau.

V. TARGAMADZĖ (DFVL). Ačiū už su­teik­tą žo­dį. Iš tie­sų, jei­gu mes gal­vo­ja­me, kad ga­li­ma la­bai stai­giai su­jung­ti įvai­rias sis­te­mas, ku­rios ten vei­kia vie­na­me ar ki­ta­me mies­te, vie­no­se ar ki­to­se ins­ti­tu­ci­jo­se, tai nė­ra taip pa­pras­ta. Juo la­biau kad vyk­dant įvai­rius pir­ki­mus taip pat rei­ka­lin­gas lai­kas vie­šie­siems pir­ki­mams.

Bet mes pa­si­žiū­rė­ki­me. VšĮ yra įkur­ta, an­trą kar­tą ati­de­da­ma. Lė­šų, va­di­na­si, ski­ria­ma, eta­tai iš­lai­ko­mi. Ko­dėl iš RRF pi­ni­gų lė­šų ne­ga­li­ma bu­vo skir­ti 4,8 mln. pra­ei­tą kar­tą? Per Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to po­sė­dį pa­sa­kė: na, bu­vo svar­bes­nių rei­ka­lų, mes sky­rė­me. Ma­no bu­vo pa­siū­ly­mas, kad rei­kė­tų kiek­vie­nais me­tais (kas ket­vir­tį ar kas pu­sę me­tų) pa­tik­rin­ti, ką da­ro. Ta­čiau vis­ką iš­ana­li­za­vusi, aš tik­rai siū­lau ne­pri­tar­ti dve­jiems su pu­se me­tų. Nors gal vie­ne­ri me­tai yra trum­pas lai­ko tar­pas, bet rei­kia pa­si­spaus­ti ir pa­da­ry­ti.

Žiū­rė­ki­te, ką reiš­kia tas ne­su­si­kon­cen­tra­vi­mas. LAMA BPO da­bar ima lė­šas už or­ga­ni­za­vi­mą iš aukš­tų­jų mo­kyk­lų, iš pro­fe­si­nių mo­kyk­lų. Va­di­na­si, net ne­nu­ma­ty­ta LAMA BPO lė­šų iš biu­dže­to, nors anks­čiau ten bu­vo pro­jek­ti­nės lė­šos.

Tai­gi, šis klau­si­mas vi­siš­kai ne­ana­li­zuo­ja­mas ir ne­spren­džia­mas, to­dėl tik­rai ne­pa­lai­ky­ki­me dve­jų su pu­se me­tų. Po me­tų pa­si­žiū­rė­si­me. Jei­gu ne, bus to­kia pa­tai­sa, tai ta­da gal bus ga­li­ma ko­kiam nors lai­ko­tar­piui pra­tęs­ti. O iš­lai­ky­ti eta­tus, kad eta­pus su­dė­lio­tų… Nu, at­si­pra­šau, tai yra lė­šų švais­ty­mas. Ačiū.

PIRMININKAS. Dis­ku­si­ją bai­gė­me. Čia yra pa­siū­ly­mų. Ta­da vis­ką taip pat ke­lia­me į bal­sa­vi­mo in­ter­va­lą.

 

14.30 val.

Spor­to įsta­ty­mo Nr. I-1151 2 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3327(2) (svars­ty­mas)

 

Ei­na­me prie ki­to klau­si­mo. Dar­bo­tvarkės 2-6 klau­si­mas – Spor­to įsta­ty­mo 2 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3327(2). Svars­ty­mo sta­di­ja. Pra­ne­šė­jas ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas A. Žu­kaus­kas pa­teiks ko­mi­te­to iš­va­dą.

A. ŽUKAUSKAS (LF). Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, ko­mi­te­tas gruo­džio 6 die­ną svars­tė Spor­to įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­tą. Iš es­mės pri­ta­rė ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam Spor­to įsta­ty­mo 2 straip­s­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui, ko­mi­te­to iš­va­doms. Ben­dru su­ta­ri­mu tei­kia įsta­ty­mo pro­jek­tą Sei­mui svars­ty­ti.

PIRMININKAS. Dė­kui. Čia dėl pro­jek­to pa­siū­ly­mų nė­ra. Dėl mo­ty­vų nie­kas ne­pa­gei­dau­ja kal­bė­ti. Bal­suo­si­me dėl jo per nu­ma­ty­tą bal­sa­vi­mo in­ter­va­lą.

 

14.31 val.

Lais­vės pre­mi­jos įsta­ty­mo Nr. XI-1584 2 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3207(2) (svars­ty­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės 2-7 klau­si­mas – Lais­vės pre­mi­jos įsta­ty­mo 2 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3207(2). Pra­ne­šė­jas T. V. Ras­ke­vi­čius pa­teiks Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­to iš­va­dą.

T. V. RASKEVIČIUS (LF). Ger­bia­mi Sei­mo na­riai ir na­rės, Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas, kaip pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos lais­vės pre­mi­jos įsta­ty­mo 2 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą svars­tė šių me­tų gruo­džio 6 die­ną po­sė­dy­je. Ko­mi­te­te bu­vo pri­im­tas spren­di­mas pri­tar­ti įsta­ty­mo pro­jek­tui. Ko­mi­te­te jam bu­vo pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Dė­kui. Dėl mo­ty­vų V. Se­meš­ka pa­gei­dau­ja pa­si­sa­ky­ti už.

V. SEMEŠKA (TS-LKDF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Kaip čia ne­pa­si­sa­ky­si? Pir­miau­sia, Lais­vės pre­mi­ja ne­ga­li bū­ti pi­gi, nes lais­vė nie­ka­da nė­ra be­ver­tė, ji­nai tik­rai yra la­bai ver­tin­ga. Tas 5 tūkst. eu­rų pa­kei­ti­mas į 200 ba­zi­nių so­cia­li­nių iš­mo­kų – kei­čian­tis si­tu­a­ci­jai dėl iš­mo­kų dy­džio, taip pat kei­sis ir Lais­vės pre­mi­jos dy­dis. To­dėl tai yra pui­kus pa­siū­ly­mas, jam rei­kia pri­tar­ti. Ačiū.

PIRMININKAS. Ką gi, dėl šio pro­jek­to vi­si pa­si­sa­kė. Bal­suo­si­me dėl jo per nu­ma­ty­tą in­ter­va­lą.

 

14.33 val.

Įsta­ty­mo „Dėl už­sie­nie­čių tei­si­nės pa­dė­ties“ Nr. IX-2206 5, 79, 113, 115, 125, 126, 1301, 1408, 14010, 14013, 14014 ir 14019 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3047(2)ES (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-8 klau­si­mas – įsta­ty­mo „Dėl už­sie­nie­čių tei­si­nės pa­dė­ties“ kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3047(2). Svars­ty­mo sta­di­ja. Pir­miau­sia pra­ne­šė­jas A. Ažu­ba­lis pa­teiks Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to iš­va­dą.

A. AŽUBALIS (TS-LKDF). Ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke, ko­le­gos, Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­tas pro­jek­tą svars­tė gruo­džio 6 die­ną ir ben­dru su­ta­ri­mu pri­ėmė spren­di­mą pri­tar­ti ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo „Dėl už­sie­nie­čių tei­si­nės pa­dė­ties“ Nr. IX-2206 5, 79, 113, 115, 125, 126, 1301, 1408, 14010, 14013, 14014 ir 14019 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­dai.

PIRMININKAS. Dė­kui. Dar dvie­jų ko­mi­te­tų iš­va­das tu­ri­me iš­klau­sy­ti. L. Kas­čiū­nas pa­teiks Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to iš­va­dą.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). La­bai ačiū, ger­bia­mas Jur­gi. Ko­le­gos, jūs pui­kiai ži­no­te, vi­siems įsta­ty­mams, ku­rie stip­ri­na sie­nos ap­sau­gą, ger­bia­mas Vy­tau­tai, vi­są lai­ką bus pri­tar­ta Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­te. Tai ir šiam įsta­ty­mui pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu po svars­ty­mo. Ačiū.

PIRMININKAS. Ir V. T. Ras­ke­vi­čius pa­teiks Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­to iš­va­dą.

T. V. RASKEVIČIUS (LF). Ger­bia­mi ko­le­gos, Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas, kaip pa­pil­do­mas ko­mi­te­tas, įsta­ty­mo pro­jek­tą svars­tė šių me­tų lap­kri­čio 22 die­nos po­sė­dy­je. Ko­mi­te­tas ben­dru su­ta­ri­mu pri­ėmė spren­di­mą grą­žin­ti įsta­ty­mo pro­jek­tą ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti. Aš pa­gar­sin­siu ko­mi­te­to mo­ty­vus, ko­dėl bu­vo pri­im­tas bū­tent toks spren­di­mas. Ko­mi­te­tas at­krei­pia dė­me­sį, kad ini­cia­to­rių pa­teik­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas yra ne­su­de­ri­na­mas su ga­lio­jan­čiais Eu­ro­pos Są­jun­gos tei­sės ak­tais. Ko­mi­te­to nuo­mo­ne, pro­jek­tu nė­ra tin­ka­mai įgy­ven­di­na­mas šių me­tų bir­že­lio 7 die­nos Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo nu­ta­ri­mas „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos įsta­ty­mo „Dėl už­sie­nie­čių tei­si­nės pa­dė­ties“ nuo­sta­tų ati­tik­ties Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­jai“.

Pa­žy­mė­ti­na, kad 2013 m. bir­že­lio 26 d. Eu­ro­pos Par­la­men­to ir Ta­ry­bos di­rek­ty­vos dėl tarp­tau­ti­nės ap­sau­gos su­tei­ki­mo ir pa­nai­ki­ni­mo ben­dro­sios tvar­kos nau­jos re­dak­ci­jos 43 strai­ps­nis pa­sie­nio pro­ce­dū­rai nu­ma­to mak­si­ma­lų 28 die­nų ter­mi­ną. Eu­ro­pos Są­jun­gos Tei­sin­gu­mo Teis­mas yra pa­si­sa­kęs, kad pa­gal di­rek­ty­vos 43 straips­nį vals­ty­bėms na­rėms lei­džia­ma su­lai­ky­ti į jų te­ri­to­ri­ją at­vyks­tan­čius tarp­tau­ti­nės ap­sau­gos pra­šy­to­jus, ta­čiau to­kios pro­ce­dū­ros ga­li bū­ti tai­ko­mos tik ta­da, jei­gu tarp­tau­ti­nės ap­sau­gos pra­šy­to­jai, pa­si­bai­gus 4 sa­vai­čių ter­mi­nui, pa­pras­tai ap­gy­ven­di­na­mi ne­to­li sie­nos ar tran­zi­to zo­no­se esan­čio­se vie­to­se ar­ba te­ri­to­ri­jo­se.

Kaip tei­gia­ma pro­jek­to ini­cia­to­rių aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te, šiuo me­tu nė­ra ste­bi­mi di­de­li už­sie­nie­čių, sie­kian­čių ne­tei­sė­tai kirs­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vals­ty­bės sie­ną, srau­tai, to­dėl nė­ra tin­ka­mai pa­grin­džia­mas po­rei­kis lai­ky­ti prie­globs­čio pra­šy­to­jais ne­įleis­tais ir de fac­to su­lai­ky­tais iki 5 mė­ne­sių as­me­nis. Ko­mi­te­to nuo­mo­ne, ke­lių ar ke­lio­li­kos as­me­nų ban­dy­mas kirs­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos sie­ną ne­ga­li bū­ti pri­ly­gi­na­mas di­de­lei tre­čio­sios ša­lies pi­lie­čių gru­pei, kaip tai nu­sta­ty­ta di­rek­ty­vos 43 straips­ny­je. Pro­jek­to ini­cia­to­riai, siū­ly­da­mi 5 mė­ne­sių de fac­to su­lai­ky­mą, re­mia­si pa­siū­ly­mu dėl Eu­ro­pos Par­la­men­to ir Ta­ry­bos reg­la­men­to dėl kri­zių ir for­ce ma­jeu­re si­tu­a­ci­jų imig­ra­ci­jos ir prie­globs­čio sri­ty­je, ku­riuo siū­lo­ma nu­sta­ty­ti, kad esant kri­zi­nėms si­tu­a­ci­joms ar esant for­ce ma­jeu­re pa­sie­nio pro­ce­dū­ra ga­lė­tų truk­ti iki 20 sa­vai­čių.

At­kreip­ti­nas dė­me­sys, kad šis pa­siū­ly­mas yra ne­pri­im­tas ir ne­ga­lio­ja. Ga­lio­jan­tis re­gu­lia­vi­mas lei­džia nu­sta­ty­ti na­cio­na­li­nė­je tei­sė­je pa­lan­kes­nes są­ly­gas ir pro­ce­dū­ras prie­globs­čio pra­šy­to­jams, ta­čiau jo­kia nuo­sta­ta ne­lei­džia nu­sta­ty­ti griež­tes­nių są­ly­gų ir ap­ri­bo­ti prie­globs­čio pra­šy­to­jų tei­ses la­biau, nei lei­džia mi­nė­tos di­rek­ty­vos. At­si­žvel­gę į tai, kas pa­mi­nė­ta, ma­no­me, kad, ne­pri­klau­so­mai nuo to, ko­kio po­bū­džio tei­sė­kū­ros pa­siū­ly­mai šiuo me­tu yra svars­to­mi Eu­ro­pos Są­jun­gos ins­ti­tu­ci­jo­se, įsta­ty­mo nuo­sta­tos pri­va­lo bū­ti su­de­ri­na­mos su ga­lio­jan­čia Eu­ro­pos Są­jun­gos tei­se. Re­mian­tis Prie­globs­čio pro­ce­dū­rų di­rek­ty­vos nuo­sta­to­mis ir Eu­ro­pos Są­jun­gos Tei­sin­gu­mo Teis­mo iš­aiš­ki­ni­mu, mak­si­ma­lus prie­globs­čio pra­šy­to­jų su­lai­ky­mo ter­mi­nas, sie­kiant už­tik­rin­ti pa­sie­nio pro­ce­dū­rų veiks­min­gu­mą, ne­ga­li vir­šy­ti 28 die­nų.

PIRMININKAS. Da­bar dis­ku­si­ja. Pa­si­sa­kys mi­nist­rė A. Bi­lo­tai­tė. Gal kar­tu mi­nist­rė pa­sa­kys, ar ten­ki­na ko­mi­te­to da­li­nis pri­ta­ri­mas jos pa­siū­ly­mui, ar čia tu­rė­si­me bal­suo­ti?

A. BILOTAITĖ (TS-LKDF). La­ba die­na, ger­bia­mi ko­le­gos. Pir­miau­sia no­rė­čiau pa­dė­ko­ti ko­mi­te­tams, pa­grin­di­niam ko­mi­te­tui už tik­rai kon­struk­ty­vų ir da­ly­kiš­ką dar­bą. No­rė­čiau gal­būt pri­ei­ti prie to, kad šiuo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mu yra sie­kia­ma at­liep­ti į Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo iš­sa­ky­tus spren­di­mus ir kad tie es­mi­niai pa­kei­ti­mai bū­tent su tuo ir su­si­ję, tai yra pir­miau­sia aiš­kiai nu­ma­to­ma ap­gy­ven­di­ni­mo spren­di­mą pri­iman­ti ins­ti­tu­ci­ja; taip pat yra nu­ma­ty­tas in­di­vi­du­a­lus kiek­vie­no prie­globs­čio pra­šy­to­jo ap­gy­ven­di­ni­mo at­ve­jo įver­ti­ni­mas ir la­bai aiš­kiai įtvir­tin­ta ap­skun­di­mo tvar­ka; taip pat tai, kad teis­mai ga­li skir­ti švel­nes­nę, nei šiuo me­tu yra nu­ma­ty­ta, al­ter­na­ty­vią su­lai­ky­mo prie­mo­nę; taip pat yra trum­pi­na­mas mak­si­ma­lus pa­sie­nio pro­ce­dū­ros ter­mi­nas nuo 6 mė­ne­sių iki 5 mė­ne­sių.

Aš tie­siog no­rė­čiau at­kreip­ti dė­me­sį, kad tik­rai ne­su­tin­ku su tais ar­gu­men­tais, ku­rie bu­vo iš­sa­ky­ti, kad pro­jek­tas ne­tin­ka­mai įgy­ven­di­na Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo nu­ta­ri­mą, nes vi­si as­pek­tai, dėl ku­rių pa­si­sa­kė Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas, yra nu­ma­ty­ti šio įsta­ty­mo pro­jek­te.

Jei kal­ba­me apie 6 mė­ne­sių pa­sie­nio pro­ce­dū­rą, ku­rią siū­lo­me trum­pin­ti, no­riu, ko­le­gos, dar kar­tą at­kreip­ti dė­me­sį, kad šiuo me­tu yra svars­to­mas kri­zių reg­la­men­tas ir ja­me yra siū­ly­mas dėl pa­sie­nio pro­ce­dū­ros – esant kri­zi­nėms si­tu­a­ci­joms, iš­im­ti­nėms si­tu­a­ci­joms tu­rė­ti il­ges­nį ter­mi­ną. Tą esa­me ini­ci­ja­vę ir tik­rai ti­ki­mės tų pa­kei­ti­mų. Čia, ma­tyt, la­bai svar­bu ir mū­sų Eu­ro­pos Par­la­men­to na­rių ak­ty­vus dar­bas, tel­ki­mas ir šio spren­di­mo pri­ėmi­mas.

Taip, ką esa­me da­bar pri­ėmę, yra mū­sų na­cio­na­li­nis spren­di­mas, bet no­riu at­kreip­ti dė­me­sį į iš­skir­ti­nę si­tu­a­ci­ją, į mig­ra­ci­jos in­stru­men­ta­li­za­ci­ją, kad Lie­tu­va šiuo at­ve­ju nė­ra vie­nin­te­lė ša­lis, prieš ku­rią yra nau­do­ja­mos ši­tos prie­mo­nės, tai vyks­ta ir prieš mū­sų kai­my­nus – tiek lat­vius, tiek len­kus, Suo­mi­ja su tuo su­si­du­ria. Ma­nau, kad la­bai svar­bu mums tu­rė­ti įran­kius ir sa­vo vals­ty­bė­je už­tik­rin­ti sau­gu­mo da­ly­kus. Ži­no­ma, mes ger­bia­me Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo spren­di­mą, to­dėl ir bu­vo pa­siū­ly­tos ši­tos įsta­ty­mo nuo­sta­tos, kad jas įgy­ven­din­tu­me.

PIRMININKAS. Dėl pa­siū­ly­mo. Ne­iš­gir­do­me, ar ten­ki­na pri­ta­ri­mas iš da­lies, ar ne? Ar ten­ki­na? (Bal­sai sa­lė­je) Jei­gu ten­ki­na, ta­da ga­li­me mes čia už­baig­ti iki bal­sa­vi­mo. Dėl mo­ty­vų ar yra už­si­ra­šiu­sių? Yra už­si­ra­šiu­sių. A. Ažu­ba­lis kal­bės už.

A. AŽUBALIS (TS-LKDF). Ačiū. Pir­miau­sia, ko­le­gos, rei­kia pa­sa­ky­ti, kad iš tik­rų­jų ši­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas at­si­žvel­gia į Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo iš­sa­ky­tus prie­kaiš­tus ir prie­globs­čio pra­šy­to­jai yra ap­gy­ven­di­na­mi Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­to spren­di­mu, ku­ris pri­ima­mas dėl kiek­vie­no prie­globs­čio pra­šy­to­jo, įver­ti­nus in­di­vi­du­a­lias su juo su­si­ju­sias ap­lin­ky­bes, ku­rios ga­li bū­ti skun­džia­mos teis­mui. Tai čia es­mi­nis da­ly­kas yra.

Ant­ras da­ly­kas. Yra trum­pi­na­mas mak­si­ma­lus pa­sie­nio pro­ce­dū­ros lai­ko­tar­pis – vie­toj 6 mė­ne­sių siū­lo­ma nu­sta­ty­ti 5 mė­ne­sių lai­ko­tar­pį. Dar dau­giau, siū­lo­ma keis­ti al­ter­na­ty­vią su­lai­ky­mo prie­mo­nę į ma­žiau ju­dė­ji­mo lais­vę ri­bo­jan­čią. Tei­sė ju­dė­ti tik ap­gy­ven­di­ni­mo vie­tos te­ri­to­ri­jo­je kei­čia­ma į pa­rei­gą už­sie­nie­čiui ne­iš­vyk­ti iš te­ri­to­ri­jos be lei­di­mo, o su įstai­gos va­do­vo lei­di­mu jis ga­li iš­vyk­ti. Žo­džiu, ko­le­gos, aš taip pa­sa­ky­siu: iš prin­ci­po yra at­liep­tos Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo iš­sa­ky­tos abe­jo­nės ir prie­kaiš­tai ir da­bar pro­jek­tas, sa­ky­čiau, yra pa­reng­tas ge­rai. Ačiū.

PIRMININKAS. T. V. Ras­ke­vi­čius kal­bės prieš.

T. V. RASKEVIČIUS (LF). Ačiū, dė­ko­ju. Ma­no ver­ti­ni­mu ir Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­to ver­ti­ni­mu, pro­jek­tas ne­ati­tin­ka tei­sės vir­še­ny­bės prin­ci­po ir nė­ra su­de­ri­na­mas su mū­sų ša­lies Kon­sti­tu­ci­ja. Ap­tar­da­mi siū­lo­mas tai­ky­ti prie­mo­nes ko­le­gos pa­mirš­ta, kad nuo ge­gu­žės mė­ne­sio Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pa­sie­ny­je yra tai­ko­ma ap­grę­ži­mo prak­ti­ka, kai yra tai­ko­mas in­di­vi­du­a­lus ver­ti­ni­mas ir sie­ną lei­džia­ma kirs­ti tik tiems as­me­nims, ku­rių in­di­vi­du­a­lios ap­lin­ky­bės pa­tei­si­na hu­ma­ni­ta­ri­nės pa­gal­bos po­rei­kį. Nuo ge­gu­žės 1 die­nos į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos te­ri­to­ri­ją bu­vo įleis­ti 56 as­me­nys, 56. 35 iš jų yra Ru­si­jos ir Bal­ta­ru­si­jos pi­lie­čiai – aki­vaiz­du, kad jiems pa­sie­nio pro­ce­dū­ra nė­ra tai­ko­ma. Po­ten­cia­liai as­me­nų, ku­riems yra tai­ko­ma pa­sie­nio pro­ce­dū­ra, bu­vo 21. Ne­bu­vo rei­ka­lin­ga pa­pil­do­ma ap­sau­gos sis­te­ma, ku­rią Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas pri­pa­ži­no kaip prieš­ta­rau­jan­čią Kon­sti­tu­ci­jai, na­cio­na­li­nio sau­gu­mo in­te­re­sams už­tik­rin­ti. To­dėl yra sun­kiai su­pran­ta­ma, ko­dėl ma­ni­pu­liuo­jant Eu­ro­pos Są­jun­gos lyg­me­niu ne­pri­im­tu tei­si­niu re­gu­lia­vi­mu yra siū­lo­ma dė­ti dvi­gu­bą apy­nas­rį net ir to­je si­tu­a­ci­jo­je, ku­ri ne­ga­li bū­ti pa­tei­si­na­ma na­cio­na­li­nio sau­gu­mo po­rei­kiais. To­dėl ra­gi­nu ko­le­gas ne­pa­lai­ky­ti, o Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai teik­ti to­kias mig­ra­ci­jos pro­ce­sų val­dy­mo prie­mo­nes, ku­rios ne­pri­eš­ta­rau­tų tie­sio­giai Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­jai.

PIRMININKAS. Ką gi, bai­gė­me dis­ku­si­jas dėl šio pro­jek­to. Bal­suo­si­me ne­tru­kus, jau po 15 mi­nu­čių.

 

14.45 val.

Trans­por­to prie­mo­nių val­dy­to­jų ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės pri­va­lo­mo­jo drau­di­mo įstaty­mo Nr. IX-378 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3305(2) (svars­ty­mas)

 

To­liau dar­bo­tvarkės 2-9 klau­si­mas – Trans­por­to prie­mo­nių val­dy­to­jų ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės pri­va­lo­mo­jo drau­di­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3305(2). Svars­ty­mo sta­di­ja. Iš­klau­sy­si­me Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to iš­va­dą, ją pa­teiks M. Lin­gė.

M. LINGĖ (TS-LKDF). Ko­mi­te­tas gruo­džio 6 die­ną ap­svars­tė mi­nė­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą, įver­tin­to vi­sas gau­tas pa­sta­bas. Šio įsta­ty­mo pro­jek­tu yra per­ke­lia­mos Eu­ro­pos Są­jun­gos di­rek­ty­vos nuo­sta­tos į mū­sų tei­sę. Ko­mi­te­tas, at­si­žvelg­da­mas dar į tai, kaip svar­bu, kad iki gruo­džio 23 die­nos tie per­kė­li­mai įvyk­tų, pra­šo, kad įsta­ty­mas bū­tų svars­to­mas sku­bos tvar­ka. Už bal­sa­vo 10, prieš – 2, su­si­lai­kiu­sių nė­ra. Tai­gi pri­tar­ta to­kioms ko­mi­te­to iš­va­doms.

PIRMININKAS. Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to iš­va­dą pa­teiks I. Ha­a­se.

I. HAASE (TS-LKDF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas svar­s­tė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos trans­por­to prie­mo­nių val­dy­to­jų ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės pri­va­lo­mo­jo drau­di­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIVP-3305(2), nau­ją re­dak­ci­ją. Ko­mi­te­to spren­di­mas – pri­tar­ti Trans­por­to prie­mo­nių val­dy­to­jų ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės pri­va­lo­mo­jo drau­di­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIVP-3305(2), nau­ja­jai re­dak­ci­jai, ir siū­ly­ti pa­grin­di­niam ko­mi­te­tui jį to­bu­lin­ti pa­gal pa­teik­tas pa­sta­bas ir ko­mi­te­to pa­siū­ly­mus, jiems ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 8, prieš ir su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo.

PIRMININKAS. Dė­kui. Da­bar dis­ku­si­ja. Pir­ma­sis dis­ku­si­jo­je kal­bės gau­sy­bės pa­siū­ly­mų au­to­rius J. Sa­ba­taus­kas.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, šian­dien svars­to­me di­de­lės ap­im­ties, vi­siš­kai nau­jos re­dak­ci­jos svar­bų įsta­ty­mo pro­jek­tą, jį sie­kia­ma pri­im­ti ne­pa­pras­tai di­de­le sku­ba. Įsi­vaiz­duo­ki­te, nau­jos re­dak­ci­jos įsta­ty­mo pro­jek­tui re­a­liai skir­ta tik 2 sa­vai­tės.

Nors Vy­riau­sy­bė dve­jus me­tus ren­gė įsta­ty­mo pro­jek­tą, for­ma­liai teig­da­ma, kad įsta­ty­mo pri­ėmi­mą sku­bi­na di­rek­ty­va, ku­rią rei­kia įgy­ven­din­ti dar šiais me­tais, de­ja, di­rek­ty­vai šia­me įsta­ty­mo pro­jek­te ski­ria­mos tik ke­lios ei­lu­tės. Įsta­ty­mo pro­jek­tas pri­far­ši­ruo­tas vi­siš­kai ki­tų rei­ka­la­vi­mų. Toks įspū­dis, kad įsta­ty­mo pro­jek­tas bu­vo reng­tas ne Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jo­je, o drau­di­mo ben­dro­vė­se, o gal Drau­di­kų biu­ras jį ren­gė.

Tur­būt tik Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja ga­lė­tų at­sa­ky­ti, kiek pri­si­dė­jo Drau­di­kų biu­ras ir drau­di­kai, reng­da­mi šį įsta­ty­mo pro­jek­tą. Ja­me pa­tei­kia­ma dau­gy­bę nau­jo­vių, ku­rios ne­abe­jo­ti­nai tu­rės įta­kos kiek­vie­no as­mens duo­me­nis pa­nau­do­jant, sa­vai­me su­pran­ta­ma, kiek­vie­no drau­dė­jo, tai yra kiek­vie­no var­to­to­jo, jam kliū­nan­čia kai­na drau­džian­čio ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės pri­va­lo­muo­ju drau­di­mu sa­vo au­to­mo­bi­lius, trans­por­to prie­mo­nes.

Vals­ty­bi­nių įstai­gų duo­me­nų ba­zes nuo­lat ata­kuo­ja ha­ke­riai. Mes vi­sai ne­se­niai gir­dė­jo­me, kad vie­nos la­bai svar­bios, di­de­lės sa­vi­val­dy­bės fak­tiš­kai vi­sa duo­me­nų ba­zė yra už­blo­kuo­ta, net at­sar­gi­niai, taip sa­kant, va­rian­tai yra už­blo­kuo­ti. Ne­ži­nau, ar šian­dien dar su­tvar­ky­ta.

De­ja, ne vi­suo­met di­džiau­sias ap­sau­gas tu­rin­tys sub­jek­tai ge­ba nuo jų ap­si­gin­ti. O šiuo įsta­ty­mu įtei­si­na­mas lei­di­mas ju­ri­di­niam as­me­niui kur­ti duo­me­nų ba­zę, ku­ri ap­im­tų ne­pa­pras­tai di­de­lį duo­me­nų kie­kį. Čia bū­tų sau­go­ma in­for­ma­ci­ja ne tik apie au­to­mo­bi­lį, svar­biau­si val­dy­to­jo duo­me­nys, duo­me­nys apie as­mens Ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mus, apie eis­mo įvy­kius ir net svei­ka­tos duo­me­nys. Įsta­ty­mu siū­lo­ma gau­ti duo­me­nis iš po­li­ci­jos, svei­ka­tos re­gist­rų, ne­ri­bo­tai lei­džia­ma ja da­lin­tis tarp drau­di­kų. Vi­sa tai bus nau­do­ja­ma ne tik ža­loms at­ly­gin­ti, o klien­tų ri­zi­koms ver­tin­ti ir kai­noms nu­sta­ty­ti. At­si­žvelg­da­mas į nu­ro­dy­tas pro­ble­mas kar­tu su ko­le­go­mis už­re­gist­ra­vau vi­są pa­ke­tą sa­vo siū­ly­mų, ku­rie bent iš da­lies ga­lė­tų iš­tai­sy­ti įsta­ty­me pa­lik­tas spra­gas ar­ba di­de­lius ne­tei­sin­gu­mus, ku­riuos no­rė­tų iš nau­jo įtei­sin­ti. Vie­nas pa­vyz­dys, ku­rį Vy­riau­sy­bė pa­li­ko, ne­ga­liu sa­ky­ti, kad spra­ga, nes bu­vo są­mo­nin­gai pa­keis­ta straips­nio vie­na da­lis, kai vai­ruo­to­jas ki­tam vai­ruo­to­jui per­duo­da au­to­mo­bi­lį. Da­bar ga­lio­jan­čia­me įsta­ty­me yra tei­sė, kai, per­duo­dant drau­di­mo po­li­są nau­jam sa­vi­nin­kui, vi­sos tei­sės ir pa­rei­gos per­ei­na jam. Čia­gi nu­sta­ty­ta bet ko­kiu at­ve­ju iš nau­jo per­draus­ti au­to­mo­bi­lį. Mes tą klai­dą tai­so­me.

Ki­tas pa­siū­ly­mas, kai sie­kia­ma su­vie­no­din­ti tiek raš­tu, tiek elek­tro­ni­nė­mis prie­mo­nė­mis de­kla­ra­ci­jas tei­kian­čių as­me­nų prie­vo­les. Kaip ži­no­te, pro­jek­te yra pa­ra­šy­ta „elek­tro­ni­niu bū­du ar­ba ki­tais su­tar­tais bū­dais“. Vi­si pui­kiai su­pran­ta­me, kad sil­pno­ji pu­sė šiuo at­ve­ju yra var­to­to­jas, ku­ris nie­ka­da ne­iš­si­de­rės ki­to bū­do, ne­gu nu­sta­tys ti­pi­nė, tar­ki­me, drau­di­ko pa­siū­ly­ta su­tar­tis. Čia tas pats kaip su­tar­tis su ban­ku.

To­liau. Net ir ža­lą tu­ri drau­di­kai… Čia ne­no­ri at­ly­gin­ti Drau­di­kų biu­ras vi­siems nu­ken­tė­ju­siems. Pa­vyz­džiui, sa­ko­ma, kad štai ne­nu­sta­ty­tas kal­ti­nin­kas. Aš su­pran­tu, kad yra di­de­lė ri­zi­ka fik­ty­vių, bet ta­da, aš ma­nau, yra ki­tas bū­das – kas­ko drau­di­mas, ir ta­da tas žmo­gus su­si­tvar­ko, jei­gu jis no­ri to­kiu bū­du. Bet jei­gu iš tik­rų­jų įvy­ko įvy­kis ir ne­sant ga­li­my­bės nu­sta­ty­ti kal­ti­nin­ko, ku­ris pa­bė­go, tai tam ir yra Drau­di­kų biu­ras, kad at­ly­gin­tų ža­lą nu­ken­tė­ju­siems as­me­nims.

Šiuo at­ve­ju dar vie­nas da­ly­kas – rink­ti in­for­ma­ci­ją apie as­mens pa­da­ry­tus Ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mus ar­ba jo da­ly­va­vi­mą, kaip ir nu­ken­tė­ju­siam eis­mo įvy­kiuo­se. Įsi­vaiz­duo­ki­me, per me­tus žmo­gus ga­li bū­ti pa­kliu­vęs į du, tris, o gal ir dau­giau eis­mo įvy­kių ir vi­suo­se bus nu­ken­tė­jęs. Ši in­for­ma­ci­ja svar­bi drau­di­kams? Kuo čia dė­tas tas as­muo, ku­ris bu­vo nu­ken­tė­jęs? Ne, ji­nai vis tiek bus ren­ka­ma. Ir šiuo at­ve­ju iš tik­rų­jų ga­na daug, ma­nau, per­tek­li­nių funk­ci­jų nu­sta­ty­ta Drau­di­kų biu­rui. La­bai gai­la, kad pa­grin­di­nis BFK iš es­mės nor­ma­liai net ir ne­dis­ku­ta­vo. Įsi­vaiz­duo­ki­te, nau­jos re­dak­ci­jos įsta­ty­mo pro­jek­tas, jo­kių klau­sy­mų dėl jo ne­bu­vo. Jo­kių klau­sy­mų. Iš­kart nuo pir­mo­jo svars­ty­mo. Ar čia yra nau­jos re­dak­ci­jos?

Ko­le­gos, yra Sei­mo in­for­ma­ci­jos rin­ki­mo pa­da­li­nys, ty­ri­mų pa­da­li­nys, ku­ris yra pa­tei­kęs kaž­ka­da ty­ri­mą, kiek įsta­ty­mų pro­jek­tų pri­ima su­bren­du­sios de­mo­kra­tijos vals­ty­bės. Mes, ma­tyt, dar tik­rai ne­sa­me su­bren­dę, jei­gu ten 29–36 per me­tus. Daž­niau­siai kal­ba­ma apie nau­jos re­dak­ci­jos įsta­ty­mų pro­jek­tus, ne apie vie­no straips­nio pa­kei­ti­mą. Šian­dien nau­jos… Ir jie tą nau­jos re­dak­ci­jos įsta­ty­mą svars­to ne vie­ną mė­ne­sį, pu­sę me­tų ir dau­giau. Čia­gi skir­ta tik dvi sa­vai­tės. La­bai gai­la, bet, sa­kau, toks įspū­dis, kad įsta­ty­mą ren­gė ne Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja, o Drau­di­kų biu­ras.

PIRMININKAS. G. Pa­luc­kas dar no­ri pa­si­sa­ky­ti.

G. PALUCKAS (LSDPF). Mie­li ko­le­gos, aš la­bai trum­pai ir šiek tiek pa­pil­dy­siu ger­bia­mą Ju­lių. Žiū­rė­ki­te! Ne­pai­sant ki­tų kei­čia­mų nuo­sta­tų, vie­na pa­grin­di­nių, ku­ri man ke­lia ne­ri­mą, yra tai, jog šis tei­si­nis re­gu­lia­vi­mas pa­di­dins pri­va­lo­mo­jo ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės drau­di­mo kai­nas. Ar tik­rai mes no­ri­me dar kar­tą di­din­ti drau­di­mo kai­nas? (Bal­sai sa­lė­je) Dėl ko­kių prie­žas­čių yra kei­čia­mos va­di­na­mo­sios drau­džia­mos su­mos? Aš ne­gir­dė­jau Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to dėl to dis­ku­tuo­jant, aš tik­rai ne­gir­dė­jau apie to­kias ža­las, ku­rios šian­dien yra nu­ma­ty­tos įsta­ty­me, – 5 mln. ir mi­li­jo­nas, ža­la gy­ven­to­jams ar­ba ža­la trans­por­to eis­mo da­ly­viams ir ža­la ma­te­ria­lia­jam tur­tui.

Ar tik­rai mes tu­ri­me tiek daug at­ve­jų, kai ta ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės drau­di­mo ap­im­tis tų ža­lų ne­den­gia? Tai ko­dėl šian­dien šio įsta­ty­mo nau­ja re­dak­ci­ja yra be­veik 30 % di­di­na­mos tos va­di­na­mo­sios ža­los? Pui­kiai su­pran­ta­me, kad skai­čiuo­jant drau­di­mo įmo­ką ji di­dės ab­so­liu­čiai vi­siems. Tai koks yra pa­grįs­tas ar­gu­men­tas tai da­ry­ti? Iki pri­ėmi­mo mes dar ga­li­me ši­tą klau­si­mą su­tvar­ky­ti ir ne­di­din­ti, ne­bran­gin­ti pri­va­lo­mo­jo ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės drau­di­mo vi­siems ša­lies vai­ruo­to­jams. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­kui. Čia, kaip mi­nė­jau, yra pa­siū­ly­mų. Dar bal­sa­vi­mo in­ter­va­lo ne­sa­me pa­sie­kę. Da­bar ki­tus pro­jek­tus nag­ri­nė­si­me ei­lės tvar­ka.

 

14.56 val.

Žval­gy­bos įsta­ty­mo Nr. VIII-1861 2, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 21, 24, 26, 29, 31, 32, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 53, 54, 58, 59, 60, 62, 64, 65, 68, 70 straips­nių ir 1 prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1603(2), Kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos įstatymo Nr. XI-2234 6 ir 7 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1604(2), Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 5571 ir 589 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projektas Nr. XIVP-1605(2) (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-10 klau­si­mas, įsta­ty­mų pro­jek­tų pa­ke­tas. Pir­ma­sis yra Žval­gy­bos įsta­ty­mo pa­tai­sų pro­jek­tas Nr. XIVP-1603(2). Svars­ty­mo sta­di­ja. Ir čia dar yra du ly­di­mie­ji. Iš­klau­sy­si­me L. Kas­čiū­no. Jis pa­teiks Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to iš­va­dą.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas Jur­gi, la­bai ačiū. Žval­gy­bos įsta­ty­mo ir ly­di­mų­jų pro­jek­tų svars­ty­mo sta­di­ja. No­riu pri­min­ti, kad ši­tas įsta­ty­mas gi­mė, jo ini­cia­ty­va gi­mė dar 2019 me­tais, bet ta­da mes kaž­kaip be­veik drau­giš­kai, net ir bū­da­mi opo­zi­ci­jo­je, įti­ki­no­me tuo­me­ti­nius val­dan­čiuo­sius, kad, žiū­rė­ki­te, rei­kia pir­miau­sia įsteig­ti žval­gy­bos kon­tro­lie­rių, su­tvar­ky­ti, na, sa­ky­ki­me taip, žval­gy­bos ins­ti­tu­ci­jų prie­žiū­rą, taip pat ta­me įsta­ty­mo pro­jek­te bu­vo to­kia nuo­sta­ta, su­si­ju­si su pre­ven­ci­niu po­kal­biu, tai iš­im­ti šią nuo­sta­tą ir ta­da grįž­ti prie ši­to pro­jek­to.

Na, iš prin­ci­po tą ir pa­da­rė­me, tru­pu­tė­lį lai­ko pra­ėjo, bet, ki­ta ver­tus, da­ro­me tai, ką tu­ri­me pa­da­ry­ti. Žval­gy­bos kon­tro­lie­rius yra įsteig­tas. Nau­ji ko­e­fi­cien­tai, so­cia­li­nės ga­ran­ti­jos mū­sų žval­gy­bos pa­rei­gū­nams yra įtvir­tin­tos Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­me, tai tam tik­ra da­lis bu­vo iš­im­ta iš ši­to įsta­ty­mo. Da­bar mes tie­siog stip­ri­na­me žval­gy­bos tar­ny­bų įga­lio­ji­mus. Tas įga­lio­ji­mų stip­ri­ni­mas ne­iš­ven­gia­mai yra su­si­jęs su šiuo­lai­ki­nė­mis grės­mė­mis ir at­sa­ku į jas. Iš es­mės ko­mi­te­tas pa­da­rė ir klau­sy­mus, ap­svars­tė ir ben­dru su­ta­ri­mu pri­ta­rė tik­rai di­de­liam Žval­gy­bos įsta­ty­mo pro­jek­tui ir jo ly­di­ma­jam pa­ke­tui. Ti­ki­mės, kad tą pa­tį pa­da­rys ir vi­sas Sei­mas. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­kui. Dar tu­ri­me iš­klau­sy­ti ki­tų ko­mi­te­tų iš­va­das. Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to iš­va­dos dėl vi­sų tri­jų pro­jek­tų. M. Lin­gė tur­būt ne­gir­di. Ne, L. Jo­nai­tis tu­rė­tų pa­teik­ti. L. Jo­nai­čio sa­lė­je nė­ra. Tai ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas ta­da tu­ri gel­bė­ti pa­dė­tį.

M. LINGĖ (TS-LKDF). Ko­mi­te­tas va­sa­rio 15 die­ną ap­svars­tė mi­nė­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą, pri­ta­rė ini­cia­to­rių pa­teik­tam Žval­gy­bos įsta­ty­mo dau­ge­lio straips­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui ir pa­siū­lė pa­grin­di­niam Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tui pa­to­bu­lin­ti įsta­ty­mo pro­jek­tą pa­gal Sei­mo Tei­sės de­par­ta­men­to, Vy­riau­sy­bės pa­teik­tas pa­sta­bas, ku­rioms ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Šiam spren­di­mui pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to iš­va­dą tu­rė­tų pa­teik­ti I. Ha­a­se. Čia dėl dvie­jų ly­di­mų­jų pro­jek­tų.

I. HAASE (TS-LKDF). Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas svars­tė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIVP-1604. Ko­mi­te­to spren­di­mas – pri­tar­ti ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­doms. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 7, prieš ir su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo.

Ki­tas – Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 5571 ir 589 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1605. Ko­mi­te­to spren­di­mas – pri­tar­ti ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­doms. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 7, prieš ir su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo.

PIRMININKAS. Dė­kui. Dis­ku­tuo­ti pa­gei­dau­ja A. Po­cius. Pra­šau.

A. POCIUS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, la­bai trum­pai no­rė­čiau pa­si­sa­ky­ti šiuo klau­si­mu ir štai ko­dėl. Net­gi va­kar da­ly­vau­da­mas tarp­tau­ti­nė­je kon­fe­ren­ci­jo­je Lie­tu­vos ka­ro aka­de­mi­jo­je, ku­rio­je, be Va­ka­rų ša­lių at­sto­vų, taip pat bu­vo at­vy­kę ir uk­rai­nie­čiai – ke­le­tas ka­ri­nin­kų tie­sio­giai iš ka­ro zo­nos… Per­trau­kų me­tu kal­bė­jo­mės apie re­a­lią si­tu­a­ci­ją. Be abe­jo­nės, ne vie­ną kar­tą bu­vo pa­mi­nė­ta žval­gy­bos svar­ba. Aš ma­nau, kad žval­gy­bos in­for­ma­ci­ja yra ak­tu­a­li tiek tai­kos me­tu, tiek ypač ka­ro me­tu, nes nuo to pri­klau­so bet ko­kio mū­šio ar­ba jo ei­gos to­les­nės pa­sek­mės ir re­zul­ta­tas. Šio įsta­ty­mo pa­tai­sos mū­sų žval­gy­bos ins­ti­tu­ci­joms pa­leng­vin­tų ga­li­my­bę ne tik­tai vyk­dy­ti sa­vo veik­lą, bet ir ap­si­sau­go­ti nuo ga­li­mų prie­šų kaž­ko­kių tech­no­lo­gi­nių ban­dy­mų įsi­skverb­ti ar­ba ste­bė­ti mū­sų ins­ti­tu­ci­jas.

Aš no­rė­čiau, kad pri­tar­tu­mė­te ir pa­lai­ky­tu­mė­te šias pa­tai­sas štai ko­dėl: ypač at­krei­piu dė­me­sį į tai, kad žval­gy­bi­nius dro­nus nau­do­ja ne tik žval­gy­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos ar ka­riuo­me­nė, bet prie­šiš­kos pa­jė­gos taip pat sėk­min­gai nau­do­ja dro­nus. Tai mes ma­to­me ir Uk­rai­nos ka­ro si­tu­a­ci­jo­je – Ru­si­ja sėk­min­gai nau­do­ja dro­nus. Da­bar šio įsta­ty­mo pa­tai­sos už­tik­rin­tų ga­li­my­bę draus­ti tam tik­roms, sa­ky­ki­me, su­in­te­re­suo­toms ins­ti­tu­ci­joms ban­dy­ti su­ži­no­ti ir iš­žval­gy­ti mū­sų žval­gy­bos ins­ti­tu­ci­jų te­ri­to­ri­jas, tam tik­rus ob­jek­tus. Ma­nau, kad tu­rė­tu­mė­te su­pras­ti šią svar­bą, ko­dėl yra da­ro­mi tie įsta­ty­mo pa­kei­ti­mai – bū­tent tam, kad už­tik­rin­tu­me mū­sų žval­gy­bos ins­ti­tu­ci­jų veik­lą. Tai pra­šau pa­lai­ky­ti šio įsta­ty­mo pa­tai­sas. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­kui. Pa­sie­kė­me bal­sa­vi­mo in­ter­va­lą. Kaip tik ga­lė­si­me ir ap­si­spręs­ti dėl šio ką tik ap­tar­to įsta­ty­mo pro­jek­to. Dėl jo yra vie­nin­te­lis L. Kas­čiū­no pa­siū­ly­mas. Aš ne­mi­nė­siu Vy­riau­sy­bės pa­siū­ly­mų, ku­rie ta­po ne­be­ak­tu­a­lūs. Ma­nau, Vy­riau­sy­bė su tuo su­tin­ka. L. Kas­čiū­no klaus­čiau, ar ten­ki­na ko­mi­te­to pri­ta­ri­mas iš da­lies?

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Taip, ger­bia­mas Jur­gi, ten­ki­na, nes yra iš­min­tin­gas pri­ta­ri­mas iš­min­tin­gam pa­siū­ly­mui.

Ko­kia es­mė? Trum­pai. Rei­kia, Al­gi, rei­kia. Pir­mą­kart… Tra­di­ciš­kai vie­šas žval­gy­bos in­s­ti­tu­ci­jų grės­mių ver­ti­ni­mas vyk­da­vo Sei­me. Pra­ėju­siais me­tais, nors pats ren­gi­nys bu­vo ir vi­sai ne­blo­gas, jis įvy­ko pre­zi­den­tū­ro­je, nes iš es­mės ko­mi­te­tas ir Sei­mas bu­vo eli­mi­nuo­tas. Ma­no pa­siū­ly­mas bu­vo toks Sei­mo gar­bės klau­si­mas, kad Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas nu­spręs tvar­ką, ka­da ir kaip bus pri­sta­to­mas vie­šas, iš­slap­tin­tas na­cio­na­li­nių grės­mių ver­ti­ni­mas. Ko­mi­te­tas vien­bal­siai tam su pa­tai­so­mis pri­ta­rė. Dėl to ko­mi­te­tui dė­kin­gas.

PIRMININKAS. For­mu­luo­ja­ma, kad pri­tar­ta iš da­lies, bet čia iš es­mės pri­ta­rė. Ta­da dau­giau ne­tu­ri­me ką svars­ty­ti.

Dėl mo­ty­vų už kal­bė­ti už­si­ra­šė D. Ša­ka­lie­nė, bet jos sa­lė­je nė­ra. Bal­suo­si­me, ar pri­ta­ria­me vi­siems trims pro­jek­tams, šiam tri­jų pro­jek­tų pa­ke­tui po svars­ty­mo.

Bal­sa­vo 104: už – 97, prieš – 1, su­si­lai­kė 6. Po svars­ty­mo pri­tar­ta.

 

15.06 val.

Pa­rei­gū­nų ir ka­rių vals­ty­bi­nių pen­si­jų įsta­ty­mo Nr. I-693 1, 3, 6 ir 16 straips­nių pakei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2256 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Da­bar bal­suo­si­me ei­lės tvar­ka pa­gal dar­bo­tvarkę. Pir­miau­sia dėl pro­jek­to, li­ku­sio iš ry­ti­nio po­sė­džio – Pa­rei­gū­nų ir ka­rių vals­ty­bi­nių pen­si­jų įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIVP-2256. Jį, kaip ži­no­me, pa­tei­kė T. To­mi­li­nas.

Bal­sa­vo 104: už – 48, prieš – 7, su­si­lai­kė 49. Pro­jek­tui ne­pri­tar­ta. Kaip įpras­ta, bal­suo­si­me, ar grą­žin­ti to­bu­lin­ti, ar at­mes­ti. Už – grą­žin­ti to­bu­lin­ti, prieš – at­mes­ti.

Už – 53, prieš – 55. Tai­gi pro­jek­tas yra at­mes­tas.

 

15.08 val.

Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo Nr. VIII-2043 2, 3, 10, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 271, 29, 30 ir 33 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIV-1445 17 straips­nio pakei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3341(2) (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

To­liau pa­gal dar­bo­tvarkę 2-1 klau­si­mas – Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3341(2).

Bal­sa­vo 106: už – 92, prieš – 1, su­si­lai­kė 13. Po svars­ty­mo pro­jek­tui pri­tar­ta.

 

15.08 val.

Įsta­ty­mo „Dėl Piet­ry­čių Azi­jos vals­ty­bių aso­cia­ci­jos vals­ty­bių na­rių ir Eu­ro­pos Sąjun­gos bei jos vals­ty­bių na­rių iš­sa­maus oro su­si­sie­ki­mo su­si­ta­ri­mo ra­ti­fi­ka­vi­mo“ projek­tas Nr. XIVP-2889(2) (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Ki­tas pro­jek­tas – įsta­ty­mo „Dėl Piet­ry­čių Azi­jos vals­ty­bių aso­cia­ci­jos vals­ty­bių na­rių ir Eu­ro­pos Są­jun­gos bei jos vals­ty­bių na­rių iš­sa­maus oro su­si­sie­ki­mo su­si­ta­ri­mo ra­ti­fi­ka­vi­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2889(2).

Už – 105, prieš ir su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo. Po svars­ty­mo vie­nin­gai pri­tar­ta.

 

15.09 val.

Žmo­gaus mir­ties nu­sta­ty­mo ir kri­ti­nių būk­lių Nr. VIII-157 4 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2799(2) (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Ki­tas pro­jek­tas – Žmo­gaus mir­ties nu­sta­ty­mo ir kri­ti­nių būk­lių 4 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2799(2).

Bal­sa­vo 107: už – 98, prieš – 1, su­si­lai­kė 8. Po svars­ty­mo pro­jek­tui pri­tar­ta.

 

15.09 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl pa­ve­di­mo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vals­ty­bės kon­tro­lei at­lik­ti vals­ty­bi­nį au­di­tą“ pro­jek­tas Nr. XIVP-3320(2) (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Da­bar Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl pa­ve­di­mo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vals­ty­bės kon­tro­lei at­lik­ti vals­ty­bi­nį au­di­tą“ pro­jek­tas. Dėl jo yra įvai­rių pa­siū­ly­mų. Aš kvie­čiu R. Bud­ber­gy­tę į tri­bū­ną.

Dėl pre­am­bu­lės yra Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to pa­siū­ly­mas, jam Au­di­to ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies. Aš klau­siu ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko, ar ten­ki­na da­li­nis pri­ta­ri­mas? Sa­ko, kad ten­ki­na, tai bal­suo­ti ir ko­men­tuo­ti ne­rei­kės. R. Ta­ma­šu­nie­nės pa­siū­ly­mas dėl 1 straips­nio. Vėl­gi ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies. Ne­ma­to­me au­to­rės, ne­ži­no­me, ar ją ten­ki­na. (Bal­sas sa­lė­je) Tai gal pa­gal nu­ty­lė­ji­mą ma­ny­ki­me, kad ten­ki­na. Jei­gu ne­ten­ki­na, iki pri­ėmi­mo ga­lės už­re­gist­ruo­ti pa­siū­ly­mą dėl tos da­lies, ku­riai ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė. Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to dar vie­nas bu­vęs pa­siū­ly­mas, ku­riam Au­di­to ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies. Vėl klau­siu ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką – ar ten­ki­na? Ten­ki­na.

Ap­ta­rė­me pa­siū­ly­mus, da­bar mo­ty­vai dėl vi­so pro­jek­to. V. Fio­do­ro­vas kal­bės už.

V. FIODOROVAS (DPF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Iš tik­rų­jų džiau­giuo­si, kad tos ini­cia­ty­vos, ke­lios ini­cia­ty­vos, bu­vo su­jung­tos į vie­ną, kad ski­na­si ke­lią Sei­me, kad iš tik­rų­jų ko­le­gos Sei­me su­pran­ta­me, kai taip di­dė­ja fi­nan­sa­vi­mas švie­ti­mo sri­ty­je, šiek tiek gal­būt to efek­ty­vu­mo trūks­ta ir pro­ble­mų tik­rai rei­kia ieš­ko­ti. Džiau­giuo­si, kad po dis­ku­si­jų ko­mi­te­tuo­se klau­si­mas pa­ju­dė­jo ir mes, ti­kiuo­si, kai bus ta da­ta, dėl ku­rios yra su­tar­ta ben­drai, tu­rė­si­me re­zul­ta­tus, ku­rie mums pa­dės pri­im­ti spren­di­mus at­ei­ty­je. Kvie­čiu ko­le­gas pa­lai­ky­ti. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­kui. Nie­kas ne­už­si­ra­šė kal­bė­ti prieš. Bal­suo­si­me, ar pri­ta­ria­me po svars­ty­mo šiam pro­jek­tui.

Bal­sa­vo 108: už – 105, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 3. Pri­tar­ta po svars­ty­mo.

 

15.12 val.

Švie­ti­mo įsta­ty­mo Nr. I-1489 29 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIII-2894 2 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3304(2) (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Švie­ti­mo įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3304(2). Į tri­bū­ną kvie­čiu D. Asa­na­vi­čiū­tę. Čia yra vie­nas pa­siū­ly­mas – tai Sei­mo na­rės S. Leng­vi­nie­nės ir L. Na­gie­nės. Pra­šom, ku­ri iš jū­sų pa­teik­si­te pa­siū­ly­mą? S. Leng­vi­nie­nė pa­teiks pa­siū­ly­mą. Pra­šom.

S. LENGVINIENĖ (DFVL). Ger­bia­mi ko­le­gos, ne­ga­li­me pri­tar­ti siū­ly­mui dar kar­tą dve­jiems me­tams nu­kel­ti cen­tra­li­zuo­to pri­ėmi­mo į mo­kyk­las klau­si­mą, nes jau da­bar yra pa­si­ruoš­ta, pra­dė­ti dar­bai, įkur­ta VšĮ „Mo­kaus Lie­tu­vo­je“, nu­ma­ty­tas 4,8 mln. eu­rų fi­nan­sa­vi­mas iš pro­jek­ti­nių lė­šų, su­kur­tas in­te­lek­ti­nis pro­duk­tas sep­ty­nių aukš­tų­jų mo­kyk­lų ir vie­nos ko­le­gi­jos, iš ku­rių per­ka pa­slau­gą dau­giau ne­gu už pu­sę mi­li­jo­no. Ma­ny­čiau, kad vi­siš­kai pa­kan­ka me­tų šiai sis­te­mai su­kur­ti. Siū­lau pa­keis­ti 2 straips­nį ir iš­dės­ty­ti taip: „Šis įsta­ty­mas, iš­sky­rus šio straips­nio 2 da­lį, įsi­ga­lio­ja nuo 2025 m. sau­sio 1 d.“

PIRMININKAS. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

D. ASANAVIČIŪTĖ (TS-LKDF). Ko­mi­te­tas svars­tė. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė – ne­pri­tar­ti. Už – 4, prieš – 5, su­si­lai­kė 1. Vie­nas ko­mi­te­to na­rys at­si­sa­kė da­ly­vau­ti bal­suo­jant. Ar­gu­men­tai, kaip ir mi­nė­jo ger­bia­ma Sei­mo na­rė, nu­ma­ty­ti 4,8 mln., ta­čiau fi­nan­sa­vi­mo su­tar­tis dar ne­pa­si­ra­šy­ta ir nu­ma­ty­tas la­bai nuo­sek­lus pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo pla­nas. Tai nė­ra vien tik­tai pi­ni­gų sky­ri­mas, ku­ris pa­vė­la­vo dėl Sei­me per vė­lai pri­im­tų tei­sės ak­tų, ta­čiau yra rei­ka­lin­gas ir por­ta­lo Mo­kau­si.lt po­sis­te­mių kū­ri­mas, kas iš tik­rų­jų už­truks. Nu­ma­ty­ta pro­jek­to pa­bai­ga 2026 me­tų ba­lan­džio mė­nuo. Ne­pri­tar­ta šiam siū­ly­mui.

PIRMININKAS. Dėl mo­ty­vų. L. Na­gie­nė pa­si­sa­ko už pa­siū­ly­mą.

L. NAGIENĖ (DFVL). Ger­bia­mi ko­le­gos, tre­čią kar­tą ati­de­da­me, to­dėl aš tik­rai siū­lau ne­pri­tar­ti vien dėl to, kad mes jau įkū­rė­me, jau re­gist­re įre­gist­ra­vo VšĮ „Mo­kau­si Lie­tu­vo­je“. Ši įstai­ga jau ga­li pra­dė­ti vi­siš­kai nor­ma­liai funk­cio­nuo­ti ir jau yra pa­skir­tas va­do­vas, ku­ris tu­rė­tų pa­reng­ti­nus dar­bus skelb­ti ir žiū­rė­ti, ko­kią me­džia­gą ga­lė­tų skelb­ti kon­kur­sui bū­tent dėl cen­tra­li­zuo­to pro­gra­mi­nės įran­gos die­gi­mo pir­ki­mo. Ma­nau, kad jau su­kur­tą in­te­lek­ti­nį pro­duk­tą ga­li­me ir pirk­ti, da­bar mes pirk­si­me pa­slau­gą. Gal­būt pra­dė­tu­me nuo to, o po to žiū­rė­tu­me, kaip da­ry­ti, kaip vyk­dy­ti cen­tra­li­zuo­tą moks­lei­vių pri­ėmi­mą į ne­for­ma­lų­jį ug­dy­mą, kaip vyk­dy­ti cen­tra­li­zuo­tą pri­ėmi­mą į ug­dy­mo įstai­gas, iki­mo­kyk­li­nes ir ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­las. Tai­gi iš tik­rų­jų mes lai­ko tu­ri­me ir per vie­ne­rius me­tus mes tą pro­ble­mą ga­lė­tu­me iš­spręs­ti. Nuo 2025 m. sau­sio 1 d. tik­rai ga­lė­tu­me bū­ti vi­siš­kai pa­si­ren­gę ši­tam dar­bui ir cen­tra­li­zuo­tam pri­ėmi­mui, to­dėl siū­lau ne­pri­tar­ti da­bar, kad ati­dė­tu­me dve­jiems me­tams.

PIRMININKAS. E. Pu­pi­nis pa­si­sa­ko prieš.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, mi­nis­te­ri­ja la­bai aiš­kiai iš­dės­tė ir ko­mi­te­te, kad vis dėl­to per vie­nus me­tus su­spė­ti tik­rai fak­tiš­kai ne­įma­no­ma, nes, čia bu­vo mi­nė­ta pra­ne­šė­jos, vis dėl­to fi­nan­sa­vi­mas ne­bu­vo pa­teik­tas… pa­si­rū­pin­ta fi­nan­sa­vi­mu šiam pro­jek­tui įgy­ven­din­ti. Šiuo me­tu fi­nan­sai yra tel­kia­mi iš Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų. Iš tik­rų­jų kol pro­jek­tai vyks, kol kon­kur­sai vyks, tik­rai pra­eis ne­ma­žai lai­ko ir, kaip ir sa­kiau, mi­nis­te­ri­ja gra­fiš­kai įro­dė, kad vis dėl­to šiais me­tais spė­ti ne­įma­no­ma.

Be to, taip pat kal­bė­jo­me ir ko­mi­te­te, kad vis dėl­to ne tik ben­drą­jį ug­dy­mą į sis­te­mą įtrauk­ti, bet gal­būt iš­ei­tų ir ne­for­ma­lų­jį ug­dy­mą, tai yra la­bai svar­bu. Ma­ny­čiau, tur­būt be jo­kių pro­ble­mų mes ati­dė­ję dve­jiems me­tams tik­rai ne­tu­rė­si­me dar vie­ną kar­tą grįž­ti prie to įsta­ty­mo ki­tų me­tų pa­bai­go­je ir vėl per­kel­ti. Jei­gu mi­nis­te­ri­ja ir įgy­ven­dins, tai ji­nai įgy­ven­dins kaip ga­li­ma sku­biau. Sei­mo ko­mi­te­tai ga­li nuo­lat vyk­dy­ti kon­tro­lę ir žiū­rė­ti, kaip se­ka­si tuos dar­bus at­lik­ti. Ma­nau, tą ir da­ry­si­me, bet tik­rai ne­siū­lau sku­bin­ti per vie­nus me­tus, o pa­pras­čiau­siai įra­šy­ti da­tą ne 2025, o 2026 me­tų ir kar­tu pri­im­ti spren­di­mą.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Bal­suo­si­me dėl S. Leng­vi­nie­nės ir L. Na­gie­nės pa­siū­ly­mo. Bal­suo­ja­me dėl pa­siū­ly­mo, ne ko­mi­te­to.

Bal­sa­vo 108: už – 42, prieš – 29, su­si­lai­kė 37. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

Dėl ve­di­mo tvar­kos tur­būt K. Ado­mai­tis.

K. ADOMAITIS (LF). Trum­pai. No­rė­jau re­pli­ką pa­sa­ky­ti po bal­sa­vi­mo ir pa­si­klaus­ti kai ku­rių kon­ser­va­to­rių ir gal­būt Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vų, ko­dėl jie gal­vo­ja, kad e. tol­lin­go sis­te­mą vis dėl­to ga­li­ma pa­da­ry­ti per me­tus ir čia jo­kių pro­ble­mų, o štai švie­ti­mo pro­gra­mos, ku­ri šiaip sa­vo es­me pa­pras­tes­nė, jo­kiu bū­du per me­tus ne­spė­si­me ir čia dve­jų me­tų rei­kia.

PIRMININKAS. Prem­je­rė lyg ir ėjo at­sa­ky­ti į klau­si­mą. Pra­šau.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). La­bai ne­sma­gu man su ko­a­li­ci­jos ko­le­ga gin­čy­tis, bet aš no­riu pri­min­ti, kad aš, bū­da­ma kon­ser­va­to­rė, prieš Sei­mo nu­ta­ri­mą ne­svars­ty­ti pa­siū­ly­mo dėl ter­mi­no nu­kė­li­mo, tiks­liau sa­kant, svars­ty­ti, pri­tar­ti tam pa­siū­ly­mui be bal­sa­vi­mo, pa­si­sa­kiau jau ta­me po­sė­dy­je. Ne­rei­kė­tų taip api­ben­drin­ti.

PIRMININKAS. Ge­rai. Pa­si­aiš­ki­no­me dėl ki­tų bal­sa­vi­mų.

Da­bar dėl vi­so pro­jek­to mo­ty­vai. Už kal­ba J. Šiugž­di­nie­nė.

J. ŠIUGŽDINIENĖ (TS-LKDF). Mie­li ko­le­gos, no­riu ak­cen­tuo­ti, kad šiuo at­ve­ju yra pir­mą kar­tą su­jun­gia­mos net ke­lių lyg­me­nų sis­te­mos. Tai ne tik aukš­ta­sis moks­las, tai yra ben­dra­sis ug­dy­mas, iki­mo­kyk­li­nis ug­dy­mas ir taip pat ne­for­ma­lu­sis ug­dy­mas. Tai yra tik­rai di­džiu­lis dar­bas ir no­riu pa­brėž­ti, kad jį rei­kia iš­ban­dy­ti. Mes ši­tos sis­te­mos ne­ga­li­me pa­leis­ti tik­tai su­kū­rę ir pa­leis­ti tie­siog su­prog­ra­ma­vę. Tai yra la­bai svar­bios sis­te­mos ir jas rei­kia prieš tai iš­ban­dy­ti. To­dėl jei­gu mes pa­lik­tu­me tik me­tus, iš­ban­dy­ti ga­li­my­bės tik­rai ne­tu­rė­tu­me. Tik­rai ra­gi­nu vi­sus pri­tar­ti ši­tam pa­siū­ly­mui pa­lik­ti dve­jus me­tus ir ne­grįž­ti dau­giau į Sei­mą pra­šy­ti dar kar­tą pra­tęs­ti.

No­riu dar tik­tai pa­tai­sy­ti, kad LAMA BPO pri­ėmi­mui į aukš­tą­jį moks­lą or­ga­ni­zuo­ti yra skir­ta lė­šų iš biu­dže­to. Čia ko­le­gė sa­kė, kad nė­ra skir­ta lė­šų, tai yra skir­ta lė­šų iš biu­dže­to. Tas pri­ėmi­mas vyks­ta, ta­čiau kur­da­mi nau­ją sis­te­mą mes tu­ri­me su­jung­ti net ke­lių lyg­me­nų sis­te­mas. Tai yra vi­siš­kai nau­jas pro­gra­ma­vi­mo pro­duk­tas, jis yra su­dė­tin­gas. Tik­rai ra­gi­nu pri­tar­ti pa­siū­ly­mui, jam ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Dė­kui.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Bal­suo­si­me dėl vi­so pro­jek­to, ar pri­ta­ria­me po svar­sty­mo.

 Bal­sa­vo 110: už – 79, prieš – 9, su­si­lai­kė 22. Po svars­ty­mo pro­jek­tui pri­tar­ta.

 

15.20 val.

Spor­to įsta­ty­mo Nr. I-1151 2 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3327(2) (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Spor­to įsta­ty­mo 2 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3327(2). Čia iš kar­to bal­suo­ja­me, nes jo­kių pa­siū­ly­mų ne­bu­vo.

Už – 98, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 6. Po svars­ty­mo pro­jek­tui pri­tar­ta.

 

15.21 val.

Lais­vės pre­mi­jos įsta­ty­mo Nr. XI-1584 2 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3207(2) (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Lais­vės pre­mi­jos įsta­ty­mo 2 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3207(2). Čia taip pat iš kar­to bal­suo­ja­me, nes pa­siū­ly­mų nė­ra.

Už – 105, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 3. Pri­tar­ta.

 

15.22 val.

Įsta­ty­mo „Dėl už­sie­nie­čių tei­si­nės pa­dė­ties“ Nr. IX-2206 5, 79, 113, 115, 125, 126, 1301, 1408, 14010, 14013, 14014 ir 14019 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3047(2)ES (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – įsta­ty­mo „Dėl už­sie­nie­čių tei­si­nės pa­dė­ties“ kai ku­rių strai­ps­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3047(2). Bal­suo­ja­me, ar pri­ta­ria­me po svar­s­ty­mo. (Bal­sai sa­lė­je) Ne­pa­keis­tas ro­do­mas ek­ra­ne pro­jek­tas. Taip, pa­kar­to­si­me bal­sa­vi­mą tvar­kin­gai. Dėl už­sie­nie­čių tei­si­nės pa­dė­ties.

Už – 77, prieš – 2, su­si­lai­kė 27. Po svars­ty­mo pro­jek­tui pri­tar­ta.

 

15.22 val.

Trans­por­to prie­mo­nių val­dy­to­jų ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės pri­va­lo­mo­jo drau­di­mo įstaty­mo Nr. IX-378 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3305(2) (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Čia pa­si­mė­ga­vo­me grei­tais bal­sa­vi­mais, to­liau taip ne­be­bus, nes da­bar nag­ri­nė­si­me Tran­s­por­to prie­mo­nių val­dy­to­jų ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės pri­va­lo­mo­jo drau­di­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą. Tri­bū­no­je – pa­grin­di­nio ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas M. Lin­gė.

Da­bar pa­ei­liui nag­ri­nė­si­me pa­siū­ly­mus. Pir­miau­sia yra pa­siū­ly­mas dėl 1 straips­nio 4 da­lies. Tai J. Sa­ba­taus­ko ir ki­tų so­cial­de­mok­ra­tų pa­siū­ly­mas. Tur­būt J. Sa­ba­taus­kas. At­si­pra­šau, dėl 2 straips­nio, ne dėl 1.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, čia siū­lo­ma, kad biu­ras ad­mi­nist­ruo­tų įvy­kio de­kla­ra­ci­jas. Šiaip tu­riu pa­ste­bė­ti, kad biu­ras ne­ad­mi­nist­ruo­ja ža­lų, kai įvyks­ta eis­mo įvy­kis ir at­si­ran­da po­rei­kis pil­dy­ti eis­mo įvy­kio de­kla­ra­ci­jas. Tai at­lie­ka pa­tys drau­dė­jai, de­kla­ra­ci­jos tie­sio­giai per­duo­da­mos at­sa­kin­giems drau­di­kams, to­dėl siū­ly­mas pri­skir­ti elek­tro­ni­nio de­kla­ra­vi­mo for­mos for­ma­vi­mo, kei­ti­mo ir ki­tas funk­ci­jas iš­im­ti­nai vie­nai įstai­gai, ma­nau, nė­ra tei­sin­gas, lo­giš­kai pa­grįs­tas.

At­kreip­ti­nas dė­me­sys, kad įsta­ty­mu nė­ra nu­sta­to­mi rei­ka­la­vi­mai, pa­vyz­džiui, ran­ka pil­do­mai de­kla­ra­ci­jos for­mai, tad nė­ra aiš­ku, ko­dėl įsta­ty­mo ren­gė­jai sie­kia su­kur­ti są­ly­gas ti­kė­ti­nai aukš­tes­nėms… aukš­tes­nius rei­ka­la­vi­mus drau­dė­jams, tai yra var­to­to­jams, no­rin­tiems de­kla­ra­ci­jas pa­teik­ti elek­tro­ni­nė­mis prie­mo­nė­mis.

Taip pat svar­bu, kad pri­sky­rus nu­ma­to­mą funk­ci­ją vie­nam ju­ri­di­niam as­me­niui, o šiam ja nau­do­jan­tis ga­li bū­ti ri­bo­ja­ma elek­tro­ni­nės eis­mo įvy­kio de­kla­ra­ci­jos pro­duk­to plėt­ra. IT sri­ties sub­jek­tai, no­rin­tys drau­di­kams pa­teik­ti ki­tus, vis la­biau to­bu­lė­jan­čius spren­di­nius, IT sri­ties sub­jek­tai to leng­vai ne­ga­lės pa­da­ry­ti. Bus ma­žiau pro­duk­tų, to­dėl, ma­ny­ti­na, tu­ri bū­ti su­da­ro­mos iden­tiš­kos ga­li­my­bės pil­dy­ti eis­mo įvy­kio de­kla­ra­ci­jas tiek ran­ka, tiek elek­tro­ni­niu bū­du ne­pri­ski­riant vie­nam as­me­niui iš­im­ti­nių ad­mi­nist­ra­vi­mo tei­sių.

PIRMININKAS. Ko­mi­te­to po­zi­ci­ja.

M. LINGĖ (TS-LKDF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė ne­pri­tar­ti. Pa­grin­di­niai ar­gu­men­tai yra to­kie, kad pri­va­lo­mo­jo drau­di­mo tiks­las – už­tik­rin­ti, kad nu­ken­tė­jęs as­muo gau­tų ža­los at­ly­gi­ni­mą, to­dėl tei­sės ak­te tu­ri bū­ti įtvir­tin­tas uni­ver­sa­lus, ben­dras el­ge­sio mo­de­lis, su­si­jęs su eis­mo įvy­kio įfor­mi­ni­mo tai­syk­lė­mis. Trans­por­to prie­mo­nių drau­di­kų biu­ras jau šiuo me­tu ad­mi­nist­ruo­ja elek­tro­ni­nę eis­mo įvy­kio de­kla­ra­ci­jos for­mą, ji yra su­kur­ta ved­lio prin­ci­pu ir mak­si­ma­liai at­spin­di po­pie­ri­nės eis­mo įvy­kio de­kla­ra­ci­jos for­mą, ir vi­so­se Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­ly­se yra ben­dra. Pil­dant de­kla­ra­ci­jos for­mą biu­ro ad­mi­nist­ruo­ja­mo­mis in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų prie­mo­nė­mis už­tik­ri­na­ma, kad duo­me­nys bus sau­go­mi tin­ka­mai, dėl for­mos ne­ati­ti­ki­mų nu­ken­tė­ju­siam tre­čia­jam as­me­niui ne­kils kliū­čių gau­ti ža­los at­ly­gi­ni­mą, ne­bus ne­ati­ti­ki­mų dėl rei­ka­lau­ja­mos pa­teik­ti in­for­ma­ci­jos at­si­žvel­giant į skir­tin­gas elek­tro­ni­nių eis­mo įvy­kių de­kla­ra­ci­jų for­mas, vi­si nu­ken­tė­ję as­me­nys tu­rės vie­no­das ga­ran­ti­jas, aiš­kią ir kon­kre­čią sis­te­mą, kaip tu­ri bū­ti ad­mi­nist­ruo­ja­mos jų ža­los, ir bus ga­li­my­bė už­tik­rin­ti, kad elek­tro­ni­ne eis­mo įvy­kio de­kla­ra­ci­jos for­ma bus ga­li­ma nau­do­tis ne­at­ly­gin­ti­nai.

PIRMININKAS. Dėl pa­siū­ly­mų nie­kas ne­pa­gei­dau­ja iš­sa­ky­ti nuo­mo­nės. Tai bal­suo­si­me už ap­tar­tą J. Sa­ba­taus­ko pa­siū­ly­mą.

Už – 32, prieš – 25, su­si­lai­kė 50. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

Ki­tas pa­siū­ly­mas jau bū­tų dėl 6 straips­nio. Taip pat tei­kia J. Sa­ba­taus­kas ir ko­le­gos. Pri­sta­tys J. Sa­ba­taus­kas.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Čia dėl 8 straips­nio?

PIRMININKAS. 6 straips­nio. Tuoj…

M. LINGĖ (TS-LKDF). 6 straips­nio 3 da­lies.

PIRMININKAS. Taip, 6 straips­nio 3 da­lis.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ne­ran­du.

PIRMININKAS. Čia, kur siū­lo­te iš­brauk­ti da­lį teks­to.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). At­si­pra­šau, pas ma­ne 8 da­lis.

M. LINGĖ (TS-LKDF). Pats pas­ku­ti­nis jū­sų pa­siū­ly­mas, ku­rį re­gist­ra­vo­te.

PIRMININKAS. Gal kol kas iš­klau­sy­ki­me ko­mi­te­to…

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Jei­gu ga­li­ma, ko­mi­te­to nuo­mo­nę. Aš po to.

PIRMININKAS. …po­zi­ci­ją, nes au­to­rius ne­la­bai ran­da pa­siū­ly­mą.

M. LINGĖ (TS-LKDF). Čia tie­siog yra pa­siū­ly­mas, kad bū­tų už­draus­ta in­ter­ne­te pa­si­tik­rin­ti, ar pa­ty­rė ža­lą, trans­por­to prie­mo­nė bu­vo draus­ta. Vie­na iš to­kių są­ly­gų at­si­sa­ky­ti. Ko­mi­te­tas siū­lo ne­pri­tar­ti. Prieš su­da­ry­da­mas drau­di­mo su­tar­tį drau­di­kas įver­ti­na drau­di­mo ri­zi­ką. Siū­lo­mas re­gu­lia­vi­mas, kai drau­di­kas, prieš su­da­ry­da­mas drau­di­mo su­tar­tį, ga­li gau­ti rei­ka­lin­gą in­for­ma­ci­ją iš duo­me­nų ba­zės, su­ma­ži­na ad­mi­nist­ra­ci­nę naš­tą tiek drau­di­kams, tiek drau­dė­jams.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Čia iš tie­sų siū­lo­ma, kad gau­tų vi­sus duo­me­nis apie drau­dė­ją, tai yra apie var­to­to­ją. Tai reiš­kia, kad pa­ti­ki­mas as­mens duo­me­nų nau­do­ji­mas, dau­ge­lio as­mens duo­me­nų, taip pat ir ne tik apie eis­mo įvy­kius ar apie svei­ka­tą. Va­di­na­si, kad jis at­seit ver­tins ri­zi­ką su­da­ry­da­mas nau­ją su­tar­tį. Aš ma­nau, kad čia yra per­tek­li­nis.

PIRMININKAS. Ge­rai. Prieš pa­siū­ly­mą pa­si­sa­ko E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tik­rų­jų tur­būt yra eta­ti­niai pa­žei­dė­jai, eta­ti­niai trans­por­to prie­mo­nių dau­žy­to­jai ir tik­rai jų yra ne­ma­žai. Vis dėl­to, jei­gu drau­di­mo kom­pa­ni­ja iš­skai­čiuo­ja tas vi­sas ža­las, ben­dras są­nau­das, tai iš tik­rų­jų ken­čia tie žmo­nės, ku­rie iš es­mės nie­ka­da ne­da­ro ža­lų ir ap­skri­tai draus­min­gai el­gia­si ke­ly­je. Šiuo atve­ju tik­rai ma­ny­čiau, kad tei­sin­ga, kad drau­di­mo kom­pa­ni­jos ži­no. Nors kai ka­da gal­būt ir skau­du, kad jie ži­no, ge­riau, kad ne­ži­no­tų, bet vis dėl­to ki­tiems žmo­nėms dėl to yra leng­viau, nes ma­žė­ja tam tik­ros įmo­kos už drau­di­mą. Siū­lau ne­pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Bal­suo­si­me, ar pri­ta­ria­me šiam pa­siū­ly­mui. Už – 38, prieš – 22, su­si­lai­kė 44. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

L. Kas­čiū­nas dėl ve­di­mo tvar­kos.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke, o gal ga­li­ma kaip nors pa­dė­ti Ju­liui su­jung­ti tuos vi­sus pa­siū­ly­mus, nes jų, man at­ro­do, dar de­vy­ni, gal bū­tų ga­li­ma? Aiš­ku, mes tu­ri­me daug lai­ko, bet ar ne­iš­ei­tų nie­kaip vie­nu ypu?

PIRMININKAS. Kad, kaip ma­tė­te, pir­mas ir ant­ras pa­siū­ly­mas yra dėl vi­siš­kai skir­tin­gų as­pek­tų, tai ne­iš­ei­na taip su­jung­ti.

Ki­tas pa­siū­ly­mas yra dėl 8 straips­nio, ku­rį vėl tei­kia J. Sa­ba­taus­kas.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Čia ko­mi­te­tas iš da­lies at­si­žvel­gė, ta­čiau jis pa­li­ko pir­mi­nį sa­ki­nį, ku­rį tei­kia tik vie­ną Vy­riau­sy­bės pro­jek­te, kad bet ko­kiu at­ve­ju, par­da­vus au­to­mo­bi­lį ki­tam sa­vi­nin­kui, nau­ja­sis sa­vi­nin­kas vis tiek tu­ri įgy­ti nau­ją drau­di­mo su­tar­tį, ne­svar­bu, ga­lio­ja se­no­ji ar jam per­da­vė, ar ne­per­da­vė. Man ne­la­bai su­pran­ta­mas ko­mi­te­to spren­di­mas – ne­va iš da­lies pri­ta­rė vi­sam ma­no siū­ly­mui, bet dar vis tiek pa­lie­ka pa­rei­gą įsi­gy­ti nau­ją drau­di­mo po­li­są, nors jam se­na­sis sa­vi­nin­kas per­duo­da drau­di­mo po­li­są.

Mes siū­lo­me, kad tai bū­tų nu­ma­ty­ta pir­ki­mo su­tar­ty­je. Ta­da nau­ja­sis sa­vi­nin­kas per­duo­da drau­di­kui vi­są in­for­ma­ci­ją kar­tu su nau­ją­ja su­tar­ti­mi. Ir ten jau bū­tų drau­di­mo ben­dro­vės pa­rei­ga ne­leis­ti se­na­jam sa­vi­nin­kui pik­tnau­džiau­jant at­si­sa­ky­ti su­tar­ties, į ku­rią tei­sių jis jau ne­be­tu­ri, nes per­lei­do sa­vo tei­ses ir pa­rei­gas. Aš ma­nau, kad ne­rei­ka­lin­gas tas sa­ki­nys „dėl įsi­gi­ji­mo bet ko­kiu at­ve­ju nau­jo drau­di­mo po­li­so“, nes ga­lio­ja se­na­sis.

PIRMININKAS. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

M. LINGĖ (TS-LKDF). Kaip bu­vo pa­gar­sin­ta, ko­mi­te­tas iš da­lies pri­ta­rė tik­rai ir ma­to po­rei­kį su­re­gu­liuo­ti tais at­ve­jais, ka­da kei­čia­si sa­vi­nin­kai. Bū­tent at­sa­kant dėl tos prie­vo­lės, tai pa­grin­di­nis mo­ty­vas bū­tų, kad sie­kia­ma ap­sau­go­ti nau­jo trans­por­to sa­vi­nin­ko in­te­re­sus, jei se­na­sis nu­spręs­tų nu­trauk­ti drau­di­mo su­tar­tį. Tai čia dėl to­kių at­ve­jų, ku­rių ga­li ne­bū­ti, nes bū­tų su­tar­tis, bet to­kia te­ori­nė ga­li­my­bė iš­lik­tų, nes tai nu­ma­to su­re­da­guo­tas straips­nis. Įsta­ty­me tu­ri bū­ti api­brėž­tas el­ge­sio mo­de­lis bū­tent to­kiais at­ve­jais, kai drau­dė­jas ne­per­duo­da nau­jam trans­por­to prie­mo­nės sa­vi­nin­kui drau­di­mo do­ku­men­tų, to­kiu bū­du iš­tai­sant ir šiuo me­tu ga­lio­jan­čio įsta­ty­mo spra­gas.

PIRMININKAS. Dėl mo­ty­vų nie­kas ne­už­si­ra­šė. Bal­suo­ja­me, ar pri­ta­ria­me šiam pa­siū­ly­mui, nes, kaip su­pra­tau, au­to­rius pra­šo bal­suo­ti už vi­są pa­siū­ly­mą.

Už – 35, prieš – 20, su­si­lai­kė 50. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

To­liau po­sė­džiui pir­mi­nin­kaus Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas A. Ma­zu­ro­nis.

PIRMININKAS (A. MAZURONIS, DPF). La­bai dė­kui. Dėl 13 straips­nio yra gau­tas taip pat Sei­mo na­rių J. Sa­ba­taus­ko ir ke­le­to ki­tų pa­siū­ly­mas, ku­riam ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė. Pra­šau, Ju­liau, pri­sta­ty­ti.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Dėl 13, 14, taip? Įsta­ty­mu siū­lo­ma biu­rui ne­tai­ky­ti prie­vo­lės at­ly­gin­ti ža­lą tur­tui tuo at­ve­ju, kai ne­nu­sta­to­ma ža­lą pa­da­riu­si trans­por­to prie­mo­nė. Va­di­na­si, šia nuo­sta­ta smar­kiai blo­gi­na­ma as­me­nų, ku­rie są­ži­nin­gai drau­džia­si… Ta­čiau, kal­ti­nin­kui pa­si­ša­li­nus iš įvy­kio vie­tos ir po­li­ci­jai ne­nu­sta­čius kal­ti­nin­ko, biu­ras ne­kom­pen­suos jam pa­da­ry­tos ža­los, nors eis­mo įvy­kis bu­vo. Čia ne­kal­bu apie tuos va­di­na­muo­sius fik­ty­viuo­sius įvy­kius. Su­po­nuo­ja­ma tam tik­ra si­tu­a­ci­ja, kai biu­ras tar­si pri­si­i­ma at­sa­ko­my­bę tik už tą da­lį įvy­kių, dėl ku­rių ga­li pa­teik­ti ieš­ki­nius ir re­gre­so tvar­ka iš­si­ieš­ko­ti kom­pen­sa­ci­ją, ku­rią su­mo­kė­jo už ža­lą pa­ty­ru­sį as­me­nį. Tai šiuo at­ve­ju tam ir eg­zis­tuo­ja, tam ir įsteig­tas biu­ras, kad bū­tent as­me­nims, ku­rie są­ži­nin­gai drau­džia­si ci­vi­li­ne at­sa­ko­my­be, kom­pen­suo­tų ža­lą, jei­gu ją pa­da­rė ki­tas as­muo, ku­ris nė­ra ap­si­drau­dęs ci­vi­li­ne at­sa­ko­my­be. To­dėl daž­niau­siai to­kie eis­mo įvy­kių kal­ti­nin­kai ir ša­li­na­si iš eis­mo įvy­kio. Aš su­pran­tu ar­gu­men­tą, kad da­bar­ti­nia­me įsta­ty­me to nė­ra nu­ma­ty­ta, bet tai yra ne­tei­sin­ga var­to­to­jų at­žvil­giu, są­ži­nin­gų var­to­to­jų at­žvil­giu.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

M. LINGĖ (TS-LKDF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė – ne­pri­tar­ti. Siū­lo­mos nuo­sta­tos dėl iš­mo­kos mo­kė­ji­mo ne­blo­gi­na nu­ken­tė­ju­sių tre­čių­jų as­me­nų pa­dė­ties, ka­dan­gi jos yra iš es­mės iden­tiš­kos ir da­bar ga­lio­jan­čio įsta­ty­mo re­dak­ci­jo­je. Drau­di­mo iš­mo­kos mo­kė­ji­mo iš­im­tys nu­ma­ty­tos Eu­ro­pos Są­jun­gos di­rek­ty­vo­je ir jai ne­pri­eš­ta­rau­ja. O pri­ta­rus pa­siū­ly­mams, ga­lė­tų pa­di­dė­ti su­k­čia­vi­mo at­ve­jų, sie­kiant ne­pa­grįs­tai gau­ti drau­di­mo iš­mo­kas. Tai, taip iš­plė­tus drau­di­mo ap­im­tį, bū­tų ga­li­mas drau­di­mo įmo­kų di­dė­ji­mas, ku­ris pa­lies­tų vi­sus drau­dė­jus.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Kal­bė­ti dėl mo­ty­vų ne­no­ri nie­kas. Bal­suo­ja­me dėl J. Sa­ba­taus­ko ir ke­le­to ki­tų ko­le­gų pa­siū­ly­mo. Kas pri­ta­ria­te jam, bal­suo­ja­te už, kas ne­pri­ta­ria­te – kitaip.

Bal­sa­vo 103 Sei­mo na­riai: už – 34, prieš – 20, su­si­lai­kė 49. Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mui nė­ra pri­tar­ta.

Ki­tas pa­siū­ly­mas dėl 15 straips­nio taip pat tų pa­čių Sei­mo na­rių. Pri­sta­tys J. Sa­ba­taus­kas. Mi­nu­tė­lę. Pra­šau.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Įsta­ty­mo pro­jek­te siū­lo­ma nu­ma­ty­ti iš vals­ty­bi­nių duo­me­nų ba­zių re­gist­rų drau­di­kams, biu­rui teik­ti in­for­ma­ci­ją apie drau­dė­jų pa­da­ry­tus pa­žei­di­mus. Ma­ny­čiau, kad in­for­ma­ci­ja per­tek­li­nė. Ke­lių eis­mo pa­žei­di­mų bu­vi­mas, ne­bu­vi­mas, skai­čius, pa­tys pa­žei­di­mai nie­kaip ne­pa­vei­kia kon­kre­čios ža­los, kur ne­bu­vo įvy­kio dėl pa­da­ry­tų pa­žei­di­mų, tar­ki­me. Nė­ra prie­žas­ties at­si­sa­ky­ti at­ly­gin­ti ža­lą. Va­di­na­si, toks duo­me­nų rin­ki­mas, toks rei­ka­la­vi­mas ir tei­ki­mas yra per­tek­li­nis.

Be to, tu­rint ome­ny­je, kad pro­jek­te nu­ma­to­ma la­bai pla­ti dis­po­na­vi­mo duo­me­ni­mis api­brėž­tis (pa­vyz­džiui, teik­ti tu­ri­mus duo­me­nis drau­di­kams), ma­ny­ti­na, kad to­kių duo­me­nų ga­vi­mas, rin­ki­mas, da­li­ni­ma­sis jais ga­li bū­ti ne­pa­grįs­tai nau­do­ja­mas drau­di­kų drau­di­mo ri­zi­koms ver­tin­ti. Tai ga­li tu­rė­ti įta­kos ir ga­lu­ti­nei drau­dė­jo po­li­so kai­nai. Taip pat nė­ra aiš­ku, kaip pro­jek­te įvar­di­na­mas tiks­las sie­ti­nas su anks­tes­niais Ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mais ta ap­im­ti­mi, ku­ri yra nu­ma­ty­ta Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­se ir ati­tin­ka­mai at­si­spin­di re­gist­re. Tai šiuo at­ve­ju dėl tų pa­žei­di­mų, ku­rių pa­sek­mė ne­bu­vo eis­mo įvy­kis, ne­ma­nau, kad tu­rė­tų bū­ti rei­ka­lin­ga teik­ti tuos duo­me­nis, nes jie nie­kaip ne­lė­mė eis­mo įvy­kių ar­ba eis­mo sau­gu­mo. Ačiū.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

M. LINGĖ (TS-LKDF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė – ne­pri­tar­ti. At­si­sa­kius ap­ta­ria­mos nuo­sta­tos, iš­aug­tų po­li­ci­jos dar­bo krū­vis, iš­duo­dant jų re­gist­ruo­tų eis­mo įvy­kių pa­žy­mas, ir bū­tų pa­žeis­ti nu­ken­tė­ju­sių­ as­me­nų in­te­re­sai, nes il­giau už­truk­tų ža­lų ad­mi­nist­ra­vi­mo pro­ce­sas. Po­li­ci­jos re­gist­ruo­ja­mų eis­mo įvy­kių duo­me­nų tei­ki­mas yra bū­ti­nas eis­mo įvy­kio ža­lai ad­mi­nist­ruo­ti ir yra vie­nin­te­lis šal­ti­nis drau­di­kui gau­ti in­for­ma­ci­ją apie eis­mo įvy­kio, ku­rio ža­lą tu­ri at­ly­gin­ti, ap­lin­ky­bes. Iš­brau­kus šią nuo­sta­tą, tek­tų grįž­ti prie po­pie­ri­nių pa­žy­mų siun­ti­nė­ji­mo, kas pa­di­din­tų są­nau­das ir už­im­tų daug lai­ko. Šiuo me­tu pa­gal su­si­klos­čiu­sią prak­ti­ką biu­ras vi­są rei­kia­mą in­for­ma­ci­ją gau­na iš po­li­ci­jos. Ka­dan­gi nuo 2024 m. lie­pos 1 d. po­li­ci­ja ne­bus Eis­mo įvy­kių in­for­ma­ci­nės sis­te­mos val­dy­to­ja, pro­jek­te nu­ma­to­ma pa­rei­ga teik­ti in­for­ma­ci­ją Eis­mo įvy­kių in­for­ma­ci­nės sis­te­mos val­dy­to­jui ir Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų re­gist­ro val­dy­to­jui.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­mas pra­ne­šė­jau. Tuo­jau iš­klau­sy­si­me mo­ty­vus dėl pa­siū­ly­mo. Bet ka­dan­gi pu­sė sa­lės mo­juo­ja žmo­nėms bal­ko­ne, tai ga­li­te vi­si pa­mo­juo­ti de­le­ga­ci­jai iš Ra­sei­nių, vie­nam iš po­li­tiš­kai ak­ty­viau­sių mies­tų Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je. O prieš J. Sa­ba­taus­ko pa­siū­ly­mą kal­ba E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, jei­gu vie­ną kar­tą pa­žei­dus įsta­ty­mą ar pa­žei­dus Eis­mo tai­syk­les ne­bu­vo ava­ri­jos, ne­reiš­kia, kad tik­rai jos ne­bus ki­tą kar­tą. Bū­na to­kių at­ve­jų, kai ne­su­sto­jus prie žen­klo STOP prie ge­le­žin­ke­lio iš kaž­kur ne­ty­čia at­si­ran­da trau­ki­nys. Šiuo at­ve­ju nie­ko blo­go, kad kai ka­da nu­baus as­me­nį, ne­su­sto­ju­sį prie žen­klo STOP ar­ba va­žiuo­jan­tį de­gant rau­do­nam švie­so­fo­ro sig­na­lui, ir kad tai ži­nos Drau­di­kų biu­ras ir drau­di­mo kom­pa­ni­ja. Tur­būt ir mes pa­tys tu­rė­tu­me bū­ti kur kas draus­min­ges­ni, ne­da­ry­ti pa­žei­di­mų ir ži­no­ti, kad už tai ga­li­me bū­ti nu­baus­ti ne tik po­li­ci­jos, bet gal­būt ir drau­di­mo kom­pa­ni­jos, įver­tin­sian­čios ta­vo el­ge­sį ke­ly­je. Šiuo at­ve­ju vi­si bū­si­me draus­min­ges­ni. Siū­lau ne­pri­tar­ti.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Ju­liau, gal pa­bal­suo­ja­me ir ta­da. Ar rei­kia da­bar re­pli­kuo­ti?

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Trum­pai, la­bai trum­pai.

PIRMININKAS. Pra­šau. La­bai trum­pai.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ko­le­ga pa­mi­nė­jo la­bai sun­kų pa­žei­di­mą. Ne­kal­ba­ma apie sun­kius pa­žei­di­mus, už ku­riuos at­ima­ma tei­sė vai­ruo­ti. Ne­rei­kia spe­ku­liuo­ti ir ma­ni­pu­liuo­ti.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, Ju­liau. Iš­klau­sė­me pa­si­sa­ky­mus dėl pa­siū­ly­mo. Bal­suo­ja­me. Kas pri­ta­ria­te J. Sa­ba­taus­ko ir ki­tų ko­le­gų pa­siū­ly­mui, jį ką tik iš­klau­sė­me ir iš­dis­ku­ta­vo­me, bal­suo­ja­te už, kas ne­pri­ta­ria­te, bal­suo­ja­te taip, kaip Rad­vi­lė ro­do, – prieš.

Bal­sa­vo 105 Sei­mo na­riai: už – 41, prieš – 14, su­si­lai­kė 50. Pa­siū­ly­mui nė­ra pri­tar­ta.

Ki­tas pa­siū­ly­mas yra dėl 17 straips­nio. Ger­bia­mas Min­dau­gai, ar tei­sin­gai su­pra­tau, kad čia su­si­ję su prieš tai bu­vu­sia pa­tai­sa?

M. LINGĖ (TS-LKDF). Čia vi­siš­kai at­spin­di 13 straips­nio 4 da­lies re­gu­lia­vi­mą – ap­si­spren­di­mas, kai nė­ra nu­sta­ty­ta ža­lą pa­da­riu­si trans­por­to prie­mo­nė. Ma­ny­tu­me, kad jau esa­me ap­si­spren­dę.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Ger­bia­mas Ju­liau, jau ap­si­spren­dė­me dėl šio pa­siū­ly­mo anks­čiau bal­suo­da­mi.

Ki­tas pa­siū­ly­mas yra taip pat tų pa­čių Sei­mo na­rių dėl (mi­nu­tė­lę) 25 straips­nio, jam ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė. Čia, su­pran­tu, nė­ra su­si­ję su jo­kiais prieš tai bu­vu­siais pa­siū­ly­mais. Ju­liau, pra­šau pri­sta­ty­ti.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Mes tie­siog siū­lo­me, kad bū­tų api­brėž­ta, kad ta in­for­ma­ci­ja, ku­rią kau­pia biu­ras, bū­tų su­si­ju­si su trans­por­to prie­mo­nių val­dy­to­jų ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės pri­va­lo­muo­ju drau­di­mu. Biu­ras val­do bū­tent trans­por­to prie­mo­nių ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės pri­va­lo­mo­jo drau­di­mo duo­me­nų ba­zę. Tie­siog, kad bū­tų tiks­liai įvar­din­ta, ko­kią duo­me­nų ba­zę val­do. Ma­nau, tam tik­rai nė­ra jo­kios bū­ti­ny­bės iš­plės­ti. Bet čia bū­tent tas tiks­las.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, Ju­liau. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

M. LINGĖ (TS-LKDF). Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė šiam pa­siū­ly­mui. Pro­jek­to 6 straips­nio 3 da­ly­je yra įves­tas trans­por­to prie­mo­nių val­dy­to­jų ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės pri­va­lo­mo­jo drau­di­mo duo­me­nų ba­zės trum­pi­nys „duo­me­nų ba­zė“, jis to­liau var­to­ja­mas vi­sa­me teks­te. To­dėl 25 straips­nio 4 punk­te var­to­ja­mas trum­pi­nys „duo­me­nų ba­zė“ ir yra su­pran­ta­mas taip, kaip nu­ro­dy­ta pro­jek­to 6 straips­nio 3 da­ly­je.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Dėl mo­ty­vų nie­kas ne­no­ri kal­bė­ti. Bal­suo­ja­me dėl J. Sa­ba­taus­ko ir ki­tų ko­le­gų pa­siū­ly­mo.

Bal­sa­vo 102 Sei­mo na­riai: už – 39, prieš – 15, su­si­lai­kė 48. Pa­siū­ly­mui nė­ra pri­tar­ta.

Ki­tas taip pat tų pa­čių Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mas dėl 27 straips­nio. Ger­bia­mas Ju­liau, pra­šau pri­sta­ty­ti. (Bal­sas sa­lė­je)

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ne.

PIRMININKAS. Su­si­ję čia ir­gi?

J. SABATAUSKAS (LSDPF). At­si­pra­šau, čia ne jums. Ačiū, pir­mi­nin­ke. (Juo­kas sa­lė­je)

PIRMININKAS. Pra­šau, Ju­liau, pri­sta­ty­ti.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ki­tų sub­jek­tų tvar­ko­mi as­mens duo­me­nys tu­ri ypa­tin­gą ap­sau­gą pa­gal BDAR’ą, tai yra Ben­drą­jį duo­me­nų ap­sau­gos reg­la­men­tą. Nau­jos re­dak­ci­jos pro­jek­to 27 straips­ny­je siū­lo­ma itin žen­kliai iš­plės­ti biu­ro val­do­mus duo­me­nis, šiuo at­ve­ju biu­ro tei­ses, ne­su­ke­liant jo­kių prie­vo­lių dėl BDAR’o įgy­ven­di­ni­mo. Pro­jek­te siū­lo­ma su­teik­ti tei­sę val­dy­ti, dis­po­nuo­ti itin jaut­riais, su tie­sio­gi­nė­mis biu­ro funk­ci­jo­mis ne­su­si­ju­siais duo­me­ni­mis – ir dar ne­pa­grįs­tai il­gą lai­ką, net 10 me­tų, tarp jų ir duo­me­nis apie as­mens svei­ka­tą. Ger­bia­mi ko­le­gos, jūs no­ri­te, kad biu­ras lan­džio­tų po jū­sų e. svei­ka­tą ir jū­sų duo­me­nis val­dy­tų? Tai šiuo at­ve­ju tik­rai siū­lo­me at­si­sa­ky­ti per­tek­li­nių duo­me­nų tvar­ky­mo to­je duo­me­nų ba­zė­je, nes tai nė­ra su­si­ję su kon­kre­čio­mis biu­ro pa­rei­go­mis.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

M. LINGĖ (TS-LKDF). Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­ria pa­siū­ly­mui. Pro­jek­to nuo­sta­tos yra su­de­rin­tos su Vals­ty­bi­nės duo­me­nų ap­sau­gos ins­pek­ci­ja ir ati­tin­ka duo­me­nų tvar­ky­mui ke­lia­mus rei­ka­la­vi­mus pa­gal Ben­dro­jo duo­me­nų ap­sau­gos reg­la­men­to nuo­sta­tas. Biu­rui pro­jek­te yra pri­skir­ta ne vie­na Eu­ro­pos Są­jun­gos di­rek­ty­vos nu­ma­ty­ta funk­ci­ja, tarp jų – in­for­ma­ci­jos cen­tro funk­ci­ja. 27 straips­ny­je nu­ro­dy­ta, ko­kia in­for­ma­ci­ja tu­ri bū­ti tvar­ko­ma in­for­ma­ci­nia­me cen­tre, ir biu­ro tvar­ko­mų duo­me­nų ba­zė­je esan­tys duo­me­nys ne­ap­si­ri­bo­ja tik biu­ro ad­mi­nist­ruo­ja­mais drau­džia­mai­siais įvy­kiais. Šio­je da­ly­je pa­teik­ti siū­ly­mai yra ne­pa­grįs­ti.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Dėl mo­ty­vų už pa­si­sa­ko I. Ka­čins­kai­tė-Ur­bo­nie­nė.

I. KAČINSKAITĖ-URBONIENĖ (DPF). Ačiū, ger­bia­ma­sis po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Aš iš prin­ci­po lai­kau­si nuo­sta­tos, kad to­kius duo­me­nis tik­rai tu­rė­tų tu­rė­ti dau­giau vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos, o čia tas biu­ras vis tiek yra pri­va­čių kom­pa­ni­jų da­ri­nys. Jei­gu jau mes ati­duo­da­me pri­va­čioms drau­di­mo kom­pa­ni­joms ad­mi­nist­ruo­ti tam tik­ras vals­ty­bi­nes funk­ci­jas, tai tu­rė­tu­me la­bai ati­džiai pa­si­žiū­rė­ti, ko­kius duo­me­nis ati­duo­da­me ir lei­džia­me tvar­ky­ti. Aš pa­lai­kau ger­bia­mo Ju­liaus ini­ci­juo­tas pa­tai­sas ir kvie­čiu at­kreip­ti dė­me­sį į tai, kad jau taip yra su­re­da­guo­tas pro­jek­tas, kad ir apie tuos vi­sus drau­di­mo pa­si­bai­gi­mus in­for­muo­ja biu­ras, o ne „Re­git­ra“ ir taip to­liau. Tai­gi, jau rei­kia pa­si­žiū­rė­ti, ko­kius duo­me­nis mes įpa­rei­go­ja­me šiuo įsta­ty­mu tvar­ky­ti, to­dėl kvie­čiu pa­lai­ky­ti.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Pa­siū­ly­mą ne­pa­lai­ky­ti tu­ri E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, aš vie­toj ger­bia­mo ko­le­gos Ju­liaus at­si­im­čiau šiuos pa­siū­ly­mus, ka­dan­gi jau mes anks­tes­niuo­se straips­niuo­se įtei­si­no­me tai, kad ki­ti duo­me­nys jau ga­li bū­ti. Tai iš tik­rų­jų čia šiuo pa­tai­sy­mu mes prieš­ta­rau­tu­me tam, kam jau pri­ta­rė­me. O šiaip tai ne tik drau­di­kai tu­ri duo­me­nis, jau daug kas tu­ri duo­me­nis, aiš­ku, ir vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos pri­ei­na prie mū­sų duo­me­nų, ar mes tu­ri­me svei­ka­tos pa­žy­mė­ji­mą, ar ne. Ma­nau, kad vėl­gi be svei­ka­tos pa­žy­mė­ji­mo taip pat žmo­gus ne­ga­li bū­ti drau­džia­mas, ka­dan­gi iš tik­rų­jų svei­ka­tos pa­žy­mė­ji­mas yra svar­bus. Siū­lau ne­pri­tar­ti ir vis dėl­to leis­ti nau­do­tis duo­me­ni­mis, ku­rie yra svar­būs dėl eis­mo.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Iš­klau­sė­me vi­sų pa­siū­ly­mų. Bal­suo­ja­me dėl pa­siū­ly­mo. Kas pri­ta­ria­te, bal­suo­ja­te už, kas ne­pri­ta­ria­te, bal­suo­ja­te kaip nors ki­taip.

Bal­sa­vo 104 Sei­mo na­riai: už – 36, prieš – 16, su­si­lai­kė 52. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną dėl ve­di­mo tvar­kos – L. Na­gie­nė.

L. NAGIENĖ (DFVL). Aš tik re­pli­ką po bal­sa­vi­mo. Ger­bia­mas Ed­mun­dai, in­for­ma­ci­jos apie svei­ka­tos būk­lę net ar­ti­mas žmo­gus, te­le­fo­nu pa­skam­bi­nęs ar at­ėjęs, jei­gu ne­bus įga­lio­ji­mo, ne­gaus, o biu­ras ją apie bet ku­rio as­mens svei­ka­tos būk­lę ga­lės su­si­rink­ti.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­ma Lai­ma. Dėl to pa­ties 27 straips­nio yra gau­tas taip pat tų pa­čių Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mas, ku­riam ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė. Dėl 4 da­lies, Ju­liau, dėl 27 straips­nio 4 da­lies.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). 4 da­lį siū­lo­me pa­ko­re­guo­ti taip, kad tie duo­me­nų ba­zės tvar­ko­mi duo­me­nys bū­tų… ne­bū­tų pri­va­lo­mai tei­kian­tys sub­jek­tai, vals­ty­bi­nių re­gist­rų tvar­ky­to­jai ir drau­dė­jai, trans­por­to įmo­nių sa­vi­nin­kai ir taip to­liau. Iš es­mės pa­ti svar­biau­sia bu­vo 3 da­lis, ku­rią mes pa­tei­kė­me biu­rui svars­ty­ti. Dis­po­nuo­ti svei­ka­tos duo­me­ni­mis – aš at­krei­piau jū­sų dė­me­sį, jūs no­ri­te, kad po jū­sų e. svei­ka­tą nar­šy­tų biu­ras?

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė pa­siū­ly­mui.

M. LINGĖ (TS-LKDF). In­for­ma­ci­ja iš siū­lo­mų iš­brauk­ti sub­jek­tų rei­ka­lin­ga biu­rui dėl pro­jek­te nu­ma­ty­tų biu­ro funk­ci­jų, su­si­ju­sių su ža­lų ad­mi­nist­ra­vi­mu. As­mens duo­me­nys ren­ka­mi su ža­lą pa­ty­ru­sių as­me­nų su­ti­ki­mais, pri­ta­ri­mais. Biu­rui ne­ga­lint su­rink­ti rei­kia­mos in­for­ma­ci­jos, ši naš­ta bū­tų per­kel­ta nu­ken­tė­ju­siems as­me­nims.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Prieš pa­siū­ly­mą pa­si­sa­ko L. Na­gie­nė.

L. NAGIENĖ (DFVL). Re­a­liai aš dar kar­tą pa­­kar­to­siu – mes ne­ga­li­me teik­ti duo­me­nų ir tu­rė­tu­me… Tai yra žmo­gaus as­mens duo­me­nys. Bet ko­kiu at­ve­ju Duo­me­nų ap­sau­gos ins­pek­ci­ja vi­sa­da pa­si­sa­ky­da­vo, kad bet ko­kia pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja yra prieš­ta­ra­vi­mas žmo­gaus va­liai. Iš tik­rų­jų biu­ras… Kas bus at­sa­kin­gas už tai, jei­gu bus pa­vie­šin­ti duo­me­nys? Aš tik­rai ne­pri­tar­siu ši­tam… At­si­pra­šau, aš esu už siū­ly­mą. Oi…

PIRMININKAS. Tai kad jūs kal­bė­jo­te prieš.

L. NAGIENĖ (DFVL). Ne, aš kal­bė­jau prieš, bet aš kal­bė­jau, kad no­ri įtei­sin­ti ki­taip. Iš tik­rų­jų aš esu už pa­siū­ly­mą. At­si­pra­šau.

PIRMININKAS. Jūs kal­bė­jo­te prieš, bet esa­te už. Pra­šau, Ie­va pa­kal­bės už, bet tur­būt bus prieš, ar ne? (Juo­kas sa­lė­je)

I. KAČINSKAITĖ-URBONIENĖ (DPF). Aš esu už, to­dėl ne­kal­bė­siu. Lai­ma pa­kal­bė­jo.

PIRMININKAS. Su­pra­tau. Iš­klau­sė­me vi­sus pa­si­sa­ky­mus dėl mo­ty­vų. Bal­suo­ja­me dėl pa­siū­ly­mo. Kas pri­ta­ria­te jam, bal­suo­ja­te už.

Bal­sa­vo 101 Sei­mo na­rys: už – 36, prieš – 15, su­si­lai­kė 50. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

Ki­tas pa­siū­ly­mas dėl to pa­ties straips­nio 5 da­lies. Ju­liau, kaip su­pran­tu, čia ir­gi ne­su­si­ję? Dėl 5 da­lies. Ki­tas. Ju­liui mik­ro­fo­ną įjun­ki­te. Tuoj. Pra­šau, Ju­liau.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Čia siū­lo­ma tai­sy­ti, kiek lai­ko duo­me­nys sau­go­mi biu­re pa­si­bai­gus drau­di­mo su­tar­tims. Siū­lo­ma įsta­ty­mo pro­jek­te sep­ty­ne­rius me­tus sau­go­ti tuos duo­me­nis. Mes siū­lo­me, kad jie pa­si­bai­gus su­tar­čiai bū­tų pa­ša­li­na­mi, nes ne­bė­ra tos su­tar­ties – ne­bė­ra pras­mės sau­go­ti.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Ko­mi­te­tas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę.

M. LINGĖ (TS-LKDF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė – ne­pri­tar­ti. Pa­si­bai­gus drau­di­mo su­tar­tims, duo­me­nų ba­zė­je tvar­ko­mi duo­me­nys apie drau­di­mo su­tar­tis ir drau­di­mo liu­di­ji­mus tu­ri bū­ti sau­go­mi sep­ty­ne­rius me­tus. Toks pat ter­mi­nas įtvir­tin­tas ga­lio­jan­čia­me įsta­ty­me ir ati­tin­ka Eu­ro­pos Są­jun­gos di­rek­ty­vo­je nu­sta­ty­tą duo­me­nų sau­go­ji­mo ter­mi­ną. De­šimt me­tų duo­me­nų sau­go­ji­mo ter­mi­nas nu­sta­ty­tas at­si­žvel­giant į tai, kiek lai­ko duo­me­nų sau­go­ji­mas ga­li bū­ti ak­tu­a­lus ža­lų by­loms ad­mi­nist­ruo­ti ir iš­mo­kų su­moms su­si­grą­žin­ti, at­si­žvel­giant į pre­ten­zi­jos pa­tei­ki­mo ter­mi­ną reg­la­men­tuo­jan­čias pro­jek­to nuo­sta­tas ir teis­mų prak­ti­ką.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Už Ju­liaus pa­siū­ly­mą no­ri pa­si­sa­ky­ti A. Ston­čai­tis.

A. STONČAITIS (DFVL). Ko­le­gos, yra keis­ta, kad ne­įsi­klau­so­me ir taip me­cha­niš­kai at­me­ta­me tuos pa­siū­ly­mus, ku­rie yra su­si­ję su as­mens duo­me­nų ap­sau­ga. Klau­si­mas be ga­lo jaut­rus. Iš tik­rų­jų ko­kiu tiks­lu Drau­di­kų biu­ras tu­ri sau­go­ti sep­ty­ne­rius me­tus? Aš ne­iš­gir­dau ar­gu­men­tų už. Tie duo­me­nys nie­kur ne­dings­ta – jei­gu bū­tų ko­kie nors tei­si­niai gin­čai, jei­gu rei­kė­tų, pa­gal po­rei­kį tuos duo­me­nis kon­kre­čiu at­ve­ju Drau­di­kų biu­ras ga­lė­tų gau­ti, jei­gu at­sto­vau­tų teis­muo­se ar­ba ty­ri­muo­se. Šiuo at­ve­ju, sa­ky­ki­me, ne­pa­tei­si­na­ma, koks kie­kis tų as­mens duo­me­nų tiek me­tų bus te­nai sau­go­mas. Ma­nau, kad yra su­ke­lia­mos la­bai di­džiu­lės pa­pil­do­mos ri­zi­kos ir jas su­val­dy­ti tik­rai bū­tų ga­li­ma pri­ėmus ki­tus spren­di­mus.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Ki­to­kią nuo­mo­nę tu­ri E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, jau pra­ne­šė­jas pa­mi­nė­jo, kad teis­mai vyks­ta gana il­gai ir fak­tiš­kai ypač dėl pa­tir­tos as­mens ža­los. Iš tik­rų­jų, jei­gu pa­ti­ria trau­mą, tai ne­reiš­kia, kad ga­li­ma nu­sta­ty­ti ne­įga­lu­mo ly­gį, ka­da jis taps ne­įga­lus ir jam di­dės kom­pen­sa­ci­ja. Šiuo at­ve­ju tik­rai tie sau­go­mi duo­me­nys nie­kam nė­ra vie­ši­na­mi, yra ga­na už­da­ri ir esant rei­ka­lui ins­ti­tu­ci­jos ga­li gau­ti tuos duo­me­nis tam, kad gal­būt at­nau­jin­tų by­las ar­ba at­nau­jin­tų teis­mo pro­ce­są, nes pa­tvir­tin­ta ža­la yra kur kas di­des­nė, ne­gu kad bu­vo įver­tin­ta. Siū­lau ne­pritar­ti.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Iš­klau­sė­me vi­sus pa­si­sa­ky­mus dėl mo­ty­vų. Bal­suo­ja­me. Kas pri­ta­ria­te ką tik pri­sta­ty­tam pa­siū­ly­mui, bal­suo­ja­te už, kas ne­pri­ta­ria­te, bal­suo­ja­te ki­taip.

Bal­sa­vo 99 Sei­mo na­riai: už – 38, prieš – 16, su­si­lai­kė 45. Pa­siū­ly­mui nė­ra pri­tar­ta.

Ir pas­ku­ti­nis J. Sa­ba­taus­ko ir ke­le­to ki­tų ko­le­gų pa­siū­ly­mas dėl 6 straips­nio… Ju­liau, pra­šau dėl to pa­ties straips­nio 6 da­lies. Pra­šau.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Iš tie­sų ne­ma­tau pras­mės dau­giau siū­ly­ti ir kal­bė­ti, nes vi­siš­kai ko­le­gos ne­si­gi­li­na. Net­gi tie, ku­rie kal­ba dėl mo­ty­vų prieš, ma­tyti, kad net ne­skai­tė, ne tik siū­ly­mo dėl pro­jek­to ne­skai­tė. O įsi­vaiz­duo­ki­te, ką mes siū­lo­me iš­brauk­ti, kam tei­kia­mi duo­me­nys, kad bū­tų nu­sta­to­ma, ati­duo­da­mi, mar­kė, mo­de­lis, su­tar­ties liu­di­ji­mo nu­me­riai, jei už­klau­są pa­tei­kęs as­muo dis­po­nuo­ja trans­por­to prie­mo­nę iden­ti­fi­kuo­ti lei­džian­čiais duo­me­ni­mis. Pa­vyz­džiui, VIN nu­me­riu, ku­ris yra vi­siš­kai vi­siems pri­ei­na­mas. Pri­ei­ni prie au­to­mo­bi­lio ir jį ma­tai.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

M. LINGĖ (TS-LKDF). Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė pa­siū­ly­mui. Biu­ras tei­kia in­for­ma­ci­ją siū­lo­miems iš­brauk­ti as­me­nims dėl biu­rui pri­skir­tų in­for­ma­ci­jos cen­tro funk­ci­jų. Ne­mo­ku­mo ad­mi­nist­ra­to­riams biu­ras tei­kia in­for­ma­ci­ją at­si­žvelg­da­mas į jam pa­ves­tas funk­ci­jas, su­si­ju­sias su drau­di­mo iš­mo­kos mo­kė­ji­mu už ban­kru­tuo­jan­čius ar lik­vi­duo­ja­mus drau­di­kus. Čia pa­gal Eu­ro­pos Są­jun­gos di­rek­ty­vos nuo­sta­tas.

Ne­aiš­ku, dėl ko­kių prie­žas­čių iš pro­jek­to siū­lo­ma iš­brauk­ti 27 straips­nio 6 da­lį, pas­ku­ti­nį sa­ki­nį, nu­ma­tan­tį ga­li­my­bę biu­ro in­ter­ne­to sve­tai­nė­je pa­si­tik­rin­ti, ar trans­por­to prie­mo­nė yra draus­ta. Ši ga­li­my­bė ma­žins kliū­tis gau­ti in­for­ma­ci­ją apie eis­mo įvy­kį su­kė­lu­sios trans­por­to prie­mo­nės drau­di­mą ir leis ope­ra­ty­viau kreip­tis dėl ža­los at­ly­gi­ni­mo. Svar­bu, kad tei­kia­mi duo­me­nys ne apie kon­kre­tų as­me­nį, o apie trans­por­to prie­mo­nės ap­drau­di­mą. Siū­lo­mą reg­la­men­tuo­ti pri­ei­gos sis­te­mą tu­ri ne­ma­žai ki­tų Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių na­rių. To­kia sis­te­ma su­da­ro ga­li­my­bes ma­žin­ti drau­di­mo kaš­tus, nes ra­šy­ti­nės už­klau­sos ir at­sa­ky­mai į jas rei­ka­lau­ja tiek žmo­giš­kų, tiek fi­nan­si­nių iš­tek­lių.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Prieš pa­siū­ly­mą už­si­ra­šė kal­bė­ti J. Sa­ba­taus­kas. Ju­liau, ar tik­rai jūs prieš sa­vo pa­siū­ly­mą kal­bė­ti už­si­ra­šė­te? Jūs dėl pa­tai­sos už­si­ra­šė­te kal­bė­ti. Nie­kas ne­no­ri kal­bė­ti dėl pa­siū­ly­mo. Bal­suo­ja­me. Kas pri­ta­ria­te ką tik pri­sta­ty­tam pa­siū­ly­mui, bal­suo­ja­te už, kas ne­pri­ta­ria­te – ki­taip. Ir tai yra pas­ku­ti­nis pa­siū­ly­mas dėl šio įsta­ty­mo pro­jek­to.

Bal­sa­vo 101 Sei­mo na­rys: už – 41, prieš – 18, su­si­lai­kė 42. Nė­ra pri­tar­ta.

Mo­ty­vai dėl vi­so po svars­ty­mo. Prieš kal­ba J. Sa­ba­taus­kas.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, dis­ku­si­jo­je aš pa­sa­kiau, kad Vy­riau­sy­bė, kaip vi­sa­da – la­bai blo­ga prak­ti­ka – pri­si­deng­da­ma di­rek­ty­va, nu­sta­to di­džiu­lį po­ky­tį šio­je sri­ty­je. Di­rek­ty­va nu­ma­to tik tris ke­tu­ris da­ly­kus. Tam ne­rei­kė­jo nau­jos re­dak­ci­jos įsta­ty­mo pro­jek­to. Tą tik­rai bu­vo ga­li­ma pa­reng­ti per pu­sę me­tų.

Da­bar pri­si­den­giant di­rek­ty­va pri­far­ši­ruo­tas vi­sas įsta­ty­mo pro­jek­tas. Jį pa­ra­šė Drau­di­kų biu­ras ne­abe­jo­ti­nai, tik­riau­siai ir da­bar ver­čia mus be jo­kių nor­ma­lių dis­ku­si­jų per 2 sa­vai­tes, dau­giau­sia 3, pri­im­ti to­kį įsta­ty­mo pro­jek­tą.

Taip, sa­ky­si­te, šian­dien tik svars­ty­mo sta­di­ja, ta­čiau bran­džios de­mo­kra­tijos ša­lys nau­jos re­dak­ci­jos įsta­ty­mą dis­ku­tuo­ja ne vie­ną mė­ne­sį, svars­to per klau­sy­mu­s. Pa­žiū­rė­ki­te, kiek bu­vo Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bų, kiek yra su­in­te­re­suo­tų as­me­nų pa­sta­bų, pa­ga­liau tie pa­tys Sei­mo na­rių siū­ly­mai. Jiems ne­pa­kan­ka vie­no ko­mi­te­to po­sė­džio, da­bar me­cha­niš­kai bal­suo­jant Sei­mo po­sė­džių sa­lė­je. Kaip ga­li­ma pri­tar­ti to­kiam sku­bo­tam dar­bui? Ži­no­te mū­sų tau­tos iš­min­tį: grei­tą dar­bą vel­nias ne­ša? Iš tik­rų­jų ne­abe­jo­ju, kad po to bus ai­bė pa­tai­sų, jas vėl neš ta pa­ti Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Už įsta­ty­mo pro­jek­tą pa­si­sa­ko fi­nan­sų mi­nist­rė G. Skais­tė.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Ne­pai­sant to, kad kai kam at­ro­do, kad dar­bas itin sku­bus, bet Vy­riau­sy­bė­je pro­jek­tas bu­vo de­rin­tas ga­na il­gą lai­ką. Vi­sos ins­ti­tu­ci­jos pa­reiš­kė sa­vo pa­sta­bas. Pro­jek­tas bu­vo su­de­rin­tas su Duo­me­nų ap­sau­gos ins­pek­ci­ja. Jū­sų pa­sta­bos iš es­mės yra dėl duo­me­nų nau­do­ji­mo, o jis bu­vo su­de­rin­tas su at­sa­kin­ga ins­ti­tu­ci­ja, ku­ri už­tik­ri­na, kad duo­me­nys Lie­tu­vo­je bū­tų nau­do­ja­mi taip, kaip rei­ka­lau­ja eu­ro­pi­nis reg­la­men­tas. Šis įsta­ty­mų pro­jek­tų pa­ke­tas įgy­ven­di­na eu­ro­pi­nę di­rek­ty­vą ir yra nu­sta­ty­ta, kad yra rei­ka­la­vi­mas tam tik­ras trans­por­to prie­mo­nes, pri­klau­so­mai nuo jų ga­lin­gu­mo, ap­draus­ti. To­dėl rei­ka­la­vi­mą rei­kia įgy­ven­din­ti. Jo įgy­ven­di­ni­mo ter­mi­nas yra šių me­tų pa­bai­ga, to­dėl spren­di­mą pri­im­ti rei­kia. Kaip mi­nė­jau, duo­me­nų pa­nau­do­ji­mas yra de­rin­tas su įvai­rio­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis, taip pat ir su Duo­me­nų ap­sau­gos ins­pek­ci­ja. To­dėl sa­ky­čiau, kad jū­sų in­ter­pre­ta­ci­jos yra la­biau jū­sų as­me­ni­nė nuo­mo­nė ne­gu kad ins­ti­tu­ci­jų po­zi­ci­ja. Kvies­čiau pri­tar­ti pa­reng­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ma­nau, kad pri­ėmi­mo sta­di­ją taip pat tu­rė­tu­me įvyk­dy­ti iki me­tų pa­bai­gos.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Iš­klau­sė­me vi­sų pa­si­sa­ky­mus dėl mo­ty­vų. Bal­suo­ja­me dėl įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIVP-3305(2) po svars­ty­mo. Kas pri­ta­ria­te?

Bal­sa­vo 103 Sei­mo na­riai: už – 63, prieš – 9, su­si­lai­kė 31. Įsta­ty­mo pro­jek­tui pri­tar­ta po svars­ty­mo.

Ger­bia­mi ko­le­gos, ka­dan­gi bai­gė­si bal­suo­ti skir­tas lai­kas, bet aš dar 15 mi­nu­čių, maž­daug plius mi­nus, pra­tę­siu bal­suo­ti skir­tą lai­ką, nes yra dar­bo­tvarkės 2-12 klau­si­mas, vi­sas Sta­ty­bos įsta­ty­mo blo­kas, kur yra gau­ta ke­le­tas pa­sta­bų, ne­daug. Mes ap­svars­ty­ki­me ir ta­da jau ju­dė­si­me prie įsta­ty­mų pro­jek­tų, ir ta­da į ki­tą bal­sa­vi­mo in­ter­va­lą vis­ką kel­si­me.

 

16.02 val.

Ta­ba­ko, ta­ba­ko ga­mi­nių ir su jais su­si­ju­sių ga­mi­nių kon­tro­lės įsta­ty­mo Nr. I-1143 18 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-486(2) (svars­ty­mas)

 

Bet dar prieš tai yra dar­bo­tvarkės 2-11 klau­si­mas – pro­jek­tas Nr. XIVP-486. La­bai trum­pas, be pa­tai­sų įsta­ty­mo pro­jek­tas. Į tri­bū­ną kvie­čia­me A. Bag­do­ną pri­sta­ty­ti Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to iš­va­dą.

A. BAGDONAS (LSF). Dė­ko­ju po­sė­džio pir­mi­nin­kui už su­teik­tą žo­dį. Ger­bia­mi ko­le­gos, Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas, kaip pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas, svars­tė Ta­ba­ko, ta­ba­ko ga­mi­nių ir su jais su­si­ju­sių ga­mi­nių kon­tro­lės įsta­ty­mo pa­kei­ti­mus ir lap­kri­čio 29 die­ną ko­mi­te­tas pa­to­bu­li­no įsta­ty­mo pro­jek­tą. To­kiam spren­di­mui ko­mi­te­to na­riai pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, An­driau. Į tri­bū­ną kvie­čia­me V. Mi­ta­lą pri­sta­ty­ti Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to iš­va­dą.

V. MITALAS (LF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas bu­vo pa­pil­do­mas ko­mi­te­tas dėl šio pro­jek­to. Jį svars­tė ir nu­ta­rė pri­tar­ti įsta­ty­mo pro­jek­tui ir siū­ly­ti pa­grin­di­niam ko­mi­te­tui to­bu­lin­ti, at­si­žvel­giant į pa­teik­tas pa­sta­bas, pa­siū­ly­mus, jiems BFK pri­ta­rė. Pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Kvie­čia­me M. Da­nie­lę pri­sta­ty­ti Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to… Mor­ga­nos nė­ra sa­lė­je. Kas iš Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to? Gal A. Ma­tu­las. An­ta­nai, ga­lė­tu­mė­te pri­sta­ty­ti?

A. MATULAS (TS-LKDF). Ko­le­gos, Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas kaip pa­pil­do­mas svars­tė mi­nė­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą ir siū­lo pa­grin­di­niam Sei­mo Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tui grą­žin­ti įsta­ty­mo pro­jek­tą ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti, at­si­žvel­giant į tai, kad įsta­ty­mo pro­jek­te nu­sta­ty­tos nuo­sta­tos ga­li­mai prieš­ta­rau­ja Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos Ta­ba­ko kon­tro­lės pa­grin­dų kon­ven­ci­jos tam tik­riems straips­niams. Mes vis­ką su­ra­šė­me. Už to­kį spren­di­mą Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas pa­si­sa­kė ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Yra gau­ta vie­na Vy­riau­sy­bės pa­tai­sa, jai ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies. Mi­nist­re Pir­mi­nin­ke, ar ten­ki­na ko­mi­te­to po­zi­ci­ja, ne­pra­šo­te bal­suo­ti? La­bai dė­kui. Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to kaž­koks pa­siū­ly­mas, ku­riam ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė. Ten­ki­na, An­ta­nai, jus Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to ne­pri­ta­ri­mas, pra­šo­te bal­suo­ti, ne­pra­šo­te? Ne­pra­šo­te. Ge­rai, la­bai dė­kui. Ne­pra­šo­te.

Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to pa­siū­ly­mas, ku­riam pri­ta­rė iš da­lies. Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas, žiū­riu, ger­bia­mas Min­dau­gai, ar ten­ki­na jus Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to spren­di­mas pri­tar­ti iš da­lies jū­sų siū­ly­mui? Ten­ki­na? Aš ma­nau, kad tu­rė­tų ten­kin­ti pa­gal idė­ją, bet įjun­ki­me M. Lin­gei. Tuoj, mi­nu­tė­lę, pra­šau.

M. LINGĖ (TS-LKDF). Tai ten­ki­na.

PIRMININKAS. Ten­ki­na. Ne­pra­šo­te bal­suo­ti, ge­rai. La­bai dė­kui. Tai vi­si pa­siū­ly­mai dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to po svars­ty­mo. Už pa­si­sa­ko A. Bag­do­nas.

A. BAGDONAS (LSF). Dė­ko­ju po­sė­džio pir­mi­nin­kui už su­teik­tą žo­dį. Ger­bia­mi ko­le­gos, esu tik­ras, kad mū­sų vi­sų pa­grin­di­nis tiks­las – kad ci­ga­re­čių kon­tra­ban­dos bei ne­le­ga­lios pre­ky­bos mas­tai Lie­tu­vo­je ma­žė­tų, ga­my­ba ir pre­ky­ba bū­tų le­ga­li, o as­me­nys, už­si­i­man­tys šia veik­la, mo­kė­tų mo­kes­čius bei ak­ci­zus į ša­lies biu­dže­tą. To­dėl šis ben­dra­dar­bia­vi­mas, su­tei­kian­tis ga­li­my­bę skir­ti pa­ra­mą vals­ty­bi­nėms ins­ti­tu­ci­joms ir įstai­goms, tik­rai pri­si­dės prie sėk­min­gos ko­vos su ne­le­ga­lia pre­ky­ba bei kon­tra­ban­da. Kvie­čiu pa­lai­ky­ti pa­teik­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą. Ačiū.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Dėl mo­ty­vų prieš ne­no­ri kal­bė­ti nie­kas. Bal­suo­ja­me dėl 2-11 klau­si­mo, įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIVP-486(2) po svars­ty­mo. Kas pri­ta­ria­te, bal­suo­ja­te už.

Bal­sa­vo 92 Sei­mo na­riai: už – 83, prieš – 2, su­si­lai­kė 7. Įsta­ty­mo pro­jek­tui po svars­ty­mo pri­tar­ta.

Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną dėl ve­di­mo tvar­kos – M. Lin­gė.

M. LINGĖ (TS-LKDF). Dė­kui, pir­mi­nin­ke. Aš no­rė­jau dėl prieš tai bu­vu­sio klau­si­mo, svar­s­tė­me Ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės drau­di­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą, ko­mi­te­tas bu­vo pra­šęs sku­bos. Tai no­rė­tu­me, kad bū­tų ap­si­spręs­ta, nes…

PIRMININKAS. Dar­bo­tvarkės 2-9 klau­si­mas?

M. LINGĖ (TS-LKDF). Taip.

PIRMININKAS. Pro­jek­tas Nr. XIVP-3305(2).

M. LINGĖ (TS-LKDF). Įsi­ga­lio­ji­mas nu­ma­to­mas 23 die­ną.

PIRMININKAS. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti sku­bai dėl 2-9 klau­si­mo? Ga­li­me. La­bai dė­kui. Pri­tar­ta.

 

16.07 val.

Sta­ty­bos įsta­ty­mo Nr. I-1240 1, 2, 3, 4, 5, 6, 111, 12, 14, 15, 17, 18, 22, 24, 26, 27, 271, 28, 34, 37, 39, 47, 49, 51, 521, 53, 55, 56, 57, 59 straips­nių, šeš­to­jo skir­snio pa­va­di­ni­mo, 1 prie­do pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 112, 272, 68 straips­niais įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3143(2), Te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo, sta­ty­bos ir že­mės nau­do­ji­mo vals­ty­bi­nės priežiū­ros įsta­ty­mo Nr. XII-459 7, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 24, 31 straips­nių pa­kei­ti­mo, Įstaty­mo pa­pil­dy­mo 101, 341 straips­niais ir 8 straips­nio pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3144(2), Pa­jū­rio juos­tos įsta­ty­mo Nr. IX-1016 7 straips­nio pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3145(2), Ar­chi­tek­tū­ros įstatymo Nr. XIII-425 7, 10, 11, 13, 15, 17 ir 18 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3146(2), Ar­chi­tek­tų rū­mų įsta­ty­mo Nr. X-914 3, 6, 7, 8, 10 ir 11 straips­nių pakei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3147(2), Žmo­nių pa­lai­kų lai­do­ji­mo įsta­ty­mo Nr. X-1404 28 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3148(2), Sa­vi­val­dy­bių in­fra­struk­tū­ros plėt­ros įsta­ty­mo Nr. XIII-2895 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15 ir 16 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3149(2), Te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo įstaty­mo Nr. I-1120 7, 18, 20, 29, 31, 33, 34 ir 35 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3150(2), Gam­ti­nių du­jų įsta­ty­mo Nr. VIII-1973 2 ir 131 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3151(2), Elek­tro­ni­nių ry­šių įsta­ty­mo Nr. IX-2135 3 ir 42 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3152(2), Elek­tros ener­ge­ti­kos įstatymo Nr. VIII-1881 2 ir 75 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3153(2), Že­mės įsta­ty­mo Nr. I-446 10 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3154(2), Nekilno­ja­mo­jo tur­to ka­dast­ro įsta­ty­mo Nr. VIII-1764 4, 7, 9, 10, 13, 15 ir 17 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3155(2) (svars­ty­mas)

 

Ir pas­ku­ti­nis 2-12 klau­si­mų blo­kas – Sta­ty­bos įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3143(2) bei ly­di­mie­ji iki 2-12.15 klau­si­mo im­ti­nai. Į tri­bū­ną kvie­čia­me A. Ged­vi­lie­nę pri­sta­ty­ti Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to iš­va­dą. Dėl vi­sų pro­jek­tų pri­sta­ty­ki­te vie­nu ypu.

A. GEDVILIENĖ (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Sta­ty­bos įsta­ty­mą mes nag­ri­nėjo­me tik­rai la­bai in­ten­sy­viai, vyk­dė­me par­la­men­ti­nę kon­tro­lę fak­tiš­kai vi­sos ka­den­ci­jos me­tu. Ši­ta­me Sta­ty­bos įsta­ty­me su­dė­tos sta­ty­bos lei­di­mo su­trum­pi­ni­mo ter­mi­nų, kon­tro­lės pa­skirs­ty­mo nuo­sta­tos. Yra tik­rai ge­rų da­ly­kų vi­soms sta­ty­bų sek­to­riu­je da­ly­vau­jan­čioms pu­sėms – nuo in­ves­tuo­to­jų iki sta­ty­to­jų ir ga­liau­siai iki pir­kė­jų.

Tai­gi dėl Sta­ty­bos įsta­ty­mo. Ko­mi­te­tas ben­dru su­ta­ri­mu pri­ta­rė ko­mi­te­to iš­va­dai, Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­boms, Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos pa­sta­boms, ki­tų ins­ti­tu­ci­jų pa­sta­boms. Taip pat bu­vo pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu ir vi­siems ly­di­mie­siems tei­sės ak­tams.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Ki­tų ko­mi­te­tų ne­bu­vo. (Bal­sai sa­lė­je) Kur? Ai, Kai­mo rei­ka­lų. J. Gu­daus­ką kvie­čia­me pri­sta­ty­ti Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to iš­va­dą dėl 2-12.12 klau­si­mo – įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIVP-3154(2), 2-12.13 klau­si­mo – pro­jek­to Nr. XIVP-3155(2). Ir vis­kas, du, taip.

J. GUDAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas pri­ta­rė pa­teik­tam Že­mės įsta­ty­mo Nr. XIVP-1446 10 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui. Siū­lė pa­grin­di­niam Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tui to­bu­lin­ti įsta­ty­mo pro­jek­tą pa­gal Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bą. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 7, prieš ir su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo.

Taip pat Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas pri­ta­rė ini­cia­to­rių pa­teik­tam Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ka­dast­ro įsta­ty­mo 7, 9 ir 17 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui. Pa­siū­ly­mai – siū­ly­ti pa­grin­di­niam Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tui to­bu­lin­ti įsta­ty­mo pro­jek­tą pa­gal Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas ir Lie­tu­vos ge­o­de­zi­nin­kų ir ma­ti­nin­kų są­jun­gos pa­siū­ly­mus, ku­riems ko­mi­te­tas pri­ta­rė ar pri­ta­ria iš da­lies. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: vien­bal­siai – 7.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­mas ko­le­ga, iš­klau­sė­me vi­sų ko­mi­te­to iš­va­dų. Yra du Sei­mo na­riai, no­rin­tys dis­ku­tuo­ti. A. Ged­vi­lie­nė at­si­sa­ko, tai į tri­bū­ną kvie­čia­me K. Ado­mai­tį.

K. ADOMAITIS (LF). Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, iš tie­sų, ga­li­ma pa­si­džiaug­ti šiuo įsta­ty­mo pro­jek­tu, ja­me yra ir­gi daug ge­rų pa­kei­ti­mų nu­sta­ty­ta. Iki šiol tik­tai kai ku­rių sa­vi­val­dy­bių, pa­vyz­džiui, Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės, ini­cia­ty­va bu­­vo ga­li­ma nu­sta­ty­ti pa­pil­do­mus rei­ka­la­vi­mus sta­ty­boms, tam tik­rus ge­riau­sius ar­chi­tek­tū­ros prak­ti­kos lū­kes­čius, kaip pro­jek­tuo­ti na­mus. Bet iki šiol vyk­o di­de­li gin­čai dėl to, ar to­kios tai­syk­lės, ar­chi­tek­tū­ros ko­ky­bės tai­syk­lės, yra tin­ka­mos, pri­im­ti­nos ir ga­li­mos.

Dėl šio įsta­ty­mo pa­ke­to pri­ėmi­mo ar­chi­tek­tū­ros ko­ky­bės reg­la­men­ta­vi­mas bus de­ta­les­nis. Sa­vi­val­dy­bė tu­rės dau­giau lais­vės reg­la­men­tuo­ti, ko­kius jos no­ri ma­ty­ti pa­sta­tus sa­vo sa­vi­val­dy­bė­je. Tai yra tik­rai svei­kin­ti­na.

Yra svei­kin­ti­na tai, kad mes at­si­sa­ky­si­me dėl de­ta­laus tech­ni­nio pro­jek­to pa­ruo­ši­mo dis­ku­si­jos su vi­suo­me­ne. Dis­ku­si­ja su vi­suo­me­ne šian­dien ga­lės įvyk­ti tik­tai jau pa­ren­gus es­mi­nius pro­jek­ti­nius pa­siū­ly­mus, ku­rie ir yra svar­būs vi­suo­me­nei. Jie pa­sa­ko, kur koks pa­sta­tas sto­vės, kur bus ko­kia pa­sta­to for­ma, ko­kie bus žel­di­nių iš­dės­ty­mai ir pa­na­šiai, bet ne­pri­vers dis­ku­si­jos vys­ty­ti apie tai, koks tu­ri bū­ti kon­kre­tus pa­sta­to aukš­tis, laip­tai, ir pa­na­šiai, vi­sai ne­ak­tu­a­lio­se vie­to­se, nors aukš­tis tam tik­rais at­ve­jais ga­li bū­ti svar­bus.

Ta­čiau yra dar vie­na te­ma, ku­ria no­rė­jau pa­si­sa­ky­ti ir dėl ku­rios, iš tie­sų, te­ko su ko­mi­te­tu dis­ku­tuo­ti. Džiau­giuo­si, kad ko­mi­te­te pa­vy­ko ras­ti su­ta­ri­mus. Man ap­mau­du, kad dis­ku­si­ja su vi­suo­me­ne dėl nau­jų sta­ty­bų pro­jek­tų, dėl te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo šian­die­ną yra ta­pu­si tik for­ma­lu­mu. La­bai daž­nai tai yra tie­siog, vaiz­džiai ta­riant, už­me­ta­mi klec­kai ant te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo do­ku­men­tų be jo­kio de­ta­li­za­vi­mo, kas tu­rė­tų, kas at­si­ras kon­kre­čio­je te­ri­to­ri­jo­je. Pro­jek­tuo­jant pa­sta­tus, man te­ko bū­ti kai ku­rio­se… Be­je, tu­rė­tų kiek­vie­nas Sei­mo na­rys su­da­ly­vau­ti pro­jek­ti­nių pa­siū­ly­mų vie­ši­ni­mo dis­ku­si­jo­se, kai vi­suo­me­nė už­duo­da klau­si­mus. Pro­jek­to ar­chi­tek­tas net­gi ban­do at­sa­ky­ti į tuos klau­si­mus, ban­do ar­gu­men­tuo­ti vi­suo­me­nei, bet net pats pro­jek­to ar­chi­tek­tas daž­nai yra už­til­do­mas ad­vo­ka­to, sa­kant, kad ne­dis­ku­tuo­ki­me, at­sa­ky­si­me raš­tu, vi­suo­me­nės pa­siū­ly­mai nė­ra ak­tu­a­lūs. Tai la­bai ti­kiuo­si, kad dis­ku­si­ja su vi­suo­me­ne ga­li tap­ti ne to­kia for­ma­li, kad mes ga­li­me įsi­klau­sy­ti į tai, ką ma­no ap­lin­ki­nės ben­druo­me­nės, ką ma­no žmo­nės, ku­rie gy­vens mū­sų svar­bių pro­jek­tų ap­lin­ko­je, sta­ty­bos pro­jek­tų ap­lin­ko­je. Jie ga­li bū­ti iš­girs­ti ir ta­me nė­ra nie­ko blo­go. Sta­ty­bos pro­jek­tai gal taps tik ge­res­ni, jei­gu ta vi­suo­me­nė bus iš­girs­ta.

Tai iš tie­sų kvie­čiu pa­lai­ky­ti šį įsta­ty­mo pro­jek­tą. Ja­me yra at­si­ra­dę to­kie ba­zi­niai da­ly­kai: te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo vie­to­je tu­ri bū­ti įreng­tas sten­das; sa­vi­val­dy­bės ar­chi­tek­tas ga­li pa­pra­šy­ti pa­pil­do­mos dis­ku­si­jos su vi­suo­me­ne, prieš iš­duo­da­mas spe­cia­li­ą­sias są­ly­gas; sa­vi­val­dy­bė ga­li de­ta­lia­ja­me pla­ne pa­pra­šy­ti 3D for­mos iš­dės­ty­mo iš vys­ty­to­jo ir tai bus ap­tar­ta su vi­suo­me­ne. Tai ačiū, kad iš­klau­sė­te, ir kvie­čiu pa­lai­ky­ti.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­mas ko­le­ga. Į tri­bū­ną kvie­čia­ma A. Ged­vi­lie­nė. Dėl tri­jų įsta­ty­mų pro­jek­tų yra gau­ta ke­le­tas pa­tai­sų. Pir­mas 2-12.1 klau­si­mas – pro­jek­tas Nr. XIVP-3143(2). Gau­ta (tuoj, mi­nu­tė­lę) dėl 15 straips­nio Sei­mo na­rio K. Ado­mai­čio pa­tai­sa, jai ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies. Kas­pa­rai, ar ten­ki­na ta­ve ko­mi­te­to iš­va­da? Ten­ki­na? Ne­pra­šai bal­suo­ti? La­bai dė­kui.

Taip pat yra dar vie­na Sei­mo na­rio K. Ado­mai­čio pa­tai­sa, jai ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Tur­būt ir­gi ne­pra­šai bal­suo­ti? Rei­kia de­šim­ties Sei­mo na­rių, re­mian­čių ši­tą pa­tai­są, bet ma­tau, kad ran­kos ky­la gau­siai, tik­rai yra. Dėl šio įsta­ty­mo pro­jek­to dau­giau pa­tai­sų, pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta. At­si­pra­šau, Ais­te, kad pa­kvie­tė­me, čia ne­rei­kė­jo kal­bė­ti pa­čiai.

Dėl vi­so įsta­ty­mo dėl mo­ty­vų po svars­ty­mo. (Bal­sas sa­lė­je) Dėl vi­so blo­ko ne­ga­li­me, nes dar dėl ki­tų pro­jek­tų yra pa­tai­sų. Nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti.

Bal­suo­ja­me dėl 2-12.1 klau­si­mo – pro­jek­to Nr. XIVP-3143(2). Kas pri­ta­ria­te, bal­suo­ja­te už, kas kaip nors ki­taip, – ki­taip.

Bal­sa­vo 91 Sei­mo na­rys: už – 68, prieš nie­kas, su­si­lai­kė 23. Įsta­ty­mo pro­jek­tui pri­tar­ta.

Dar­bo­tvarkės 2-12.2 klau­si­mas – pro­jek­tas Nr. XIVP-3144. Pa­tai­sų, pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta. Dėl vi­so po svars­ty­mo nie­kas ne­no­ri kal­bė­ti. Bal­suo­ja­me dėl 2-12.2 klau­si­mo – įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIVP-3144(2). (Bal­sas sa­lė­je) Ga­lė­jo­me, bet kaž­kaip gal­vo­jau, kad aiš­kiau. Vis tiek po­sė­dis į an­trą pu­sę, pas­kui su­si­pai­nios žmo­nės.

Bal­sa­vo 90 Sei­mo na­rių: už – 67, prieš nie­kas ne­bal­sa­vo, su­si­lai­kė 23. Įsta­ty­mo pro­jek­tui pri­tar­ta.

Ko­le­gos, ka­dan­gi ko­le­ga J. Raz­ma pa­ta­rė, iki 2-12.8 klau­si­mo nė­ra gau­ta nei pa­tai­sų, nei pa­siū­ly­mų, ar ga­li­me vie­nu bal­sa­vi­mu ap­si­spręs­ti dėl 2-12.3, 2-12.4, 2-12.5, 2-12.6 ir 2-12.7 klau­si­mų? Gal ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je) Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me. La­bai dė­kui. Pri­tar­ta.

Dar­bo­tvarkės 2-12.8 klau­si­mas – įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3150(2). Yra gau­tas K. Ado­mai­čio pa­siū­ly­mas dėl 2 straips­nio, jam ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies. Kas­pa­rai, ar pri­sta­ty­si, pra­šy­si bal­suo­ti, ar ten­ki­na? (Bal­sas sa­lė­je) Ten­ki­na ko­mi­te­to iš­va­da. La­bai dė­kui.

Ta­da dėl 6 straips­nio taip pat K. Ado­mai­čio pa­tai­sa, jai ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies. Ten­ki­na ko­mi­te­to po­zi­ci­ja? Ten­ki­na.

Dėl 6 straips­nio 2 da­lies ir­gi yra Sei­mo na­rio K. Ado­mai­čio pa­tai­sa, jai ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies. Ten­ki­na ko­mi­te­to po­zi­ci­ja? Ten­ki­na. Ta­da dėl 7 straips­nio…

A. GEDVILIENĖ (TS-LKDF). Čia ta pa­ti ei­na.

PIRMININKAS. Čia su­si­ju­sios?

A. GEDVILIENĖ (TS-LKDF). Taip, taip.

PIRMININKAS. Jei­gu su­si­ju­sios, ta­da ne­rei­kia ap­si­spręs­ti. Bet žiū­riu, kad dėl 8 straips­nio yra K. Ado­mai­čio pa­siū­ly­mas, jam ko­mi­te­tas vi­siš­kai ne­pri­ta­rė. Kas­pa­rai!

A. GEDVILIENĖ (TS-LKDF). Čia dėl Te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo įsta­ty­mo pas­ku­ti­nė pa­sta­ba.

PIRMININKAS. Taip, pas­ku­ti­nė pa­tai­sa.

K. ADOMAITIS (LF). Ten­ki­na ko­mi­te­to spren­di­mas.

PIRMININKAS. Ten­ki­na ko­mi­te­to nuo­mo­nė ne­pri­tar­ti. Ne­pra­šo­te bal­suo­ti. Ge­rai. La­bai dė­kui. Ta­da vi­sos pa­tai­sos ir pa­siū­ly­mai dėl šio įsta­ty­mo pro­jek­to ap­svars­ty­ti. Dėl vi­so nie­kas ne­no­ri kal­bė­ti.

Bal­suo­ja­me dėl 2-12.8 klau­si­mo – įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIVP-3150(2). (Bal­sas sa­lė­je)

A. GEDVILIENĖ (TS-LKDF). Tai­gi vis­kas su­de­rin­ta, Lai­ma.

PIRMININKAS. Bal­sa­vo 86 Sei­mo na­riai: už – 65, prieš nie­kas ne­bal­sa­vo, su­si­lai­kė 21. Įsta­ty­mui pri­tar­ta.

Ta­da 2-12.9, 2-12.10, 2-12.11 ir 2-12.12 klau­si­mai. Dėl jų nė­ra gau­ta nei pa­tai­sų, nei pa­siū­ly­mų. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu šiems įsta­ty­mų pro­jek­tams? Bal­suo­ja­me? Ge­rai, bal­suo­ja­me. Kal­bė­ti dėl mo­ty­vų dėl ku­rio nors yra no­rin­čių? Ge­rai, bal­suo­ja­me. Kas pri­ta­ria­te šiems įsta­ty­mų pro­jek­tams po svars­ty­mo, bal­suo­ja­te už.

A. GEDVILIENĖ (TS-LKDF). Tiems, dėl ku­rių nė­ra jo­kių pa­siū­ly­mų ir pa­sta­bų.

PIRMININKAS. Nė­ra nei pa­siū­ly­mų, nei pa­sta­bų.

Bal­sa­vo 84 Sei­mo na­riai: už – 62, prieš ne­bal­sa­vo nie­kas, su­si­lai­kė 22. Įsta­ty­mų pro­jek­tams pri­tar­ta.

Ir pas­ku­ti­ny­sis šio įsta­ty­mų pro­jek­tų blo­ko įsta­ty­mas – dar­bo­tvarkės 2-12.13 klau­si­mas. Svars­ty­mo sta­di­ja. Įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3155(2). Dėl jo yra gau­ta Sei­mo na­rio ir ap­lin­kos mi­nist­ro S. Gent­vi­lo pa­tai­sa, ku­riai ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies. Si­mo­nai, tin­ka, ne­pra­šo­te bal­suo­ti? Tin­ka ko­mi­te­to for­mu­luo­tė. Ap­svars­tė­me vi­sas pa­tai­sas, pa­siū­ly­mus. Bal­suo­ja­me dėl įsta­ty­mo… Tie­sa, dėl mo­ty­vų? Ne­no­ri nie­kas kal­bė­ti.

Bal­suo­ja­me dėl dar­bo­tvarkės 2–12.13 klau­si­mo – įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIVP-3155(2). Ačiū. (Bal­sai sa­lė­je). Taip, bal­sa­vo­me.

Bal­sa­vo 88 Sei­mo na­riai: už – 66, prieš ne­bal­sa­vo nie­kas, su­si­lai­kė 22. Įsta­ty­mo pro­jek­tui pri­tar­ta.

 

16.21 val.

Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 351, 352, 353, 354, 355, 357, 359 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3333, Ci­vi­li­nio ko­dek­so 4.103 straips­nio pakeitimo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3334 (pa­tei­ki­mas)

 

Bai­gė­me bal­sa­vi­mo lan­gą. Už­da­ro­me lan­gą, at­ve­ria­me du­ris ir į tri­bū­ną kvie­čia­me S. Gen­tvi­lą pri­sta­ty­ti dar­bo­tvarkės 2-12.14 klau­si­mą – Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so dau­ge­lio straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIVP-3333. Pa­tei­ki­mo sta­di­ja, pra­šau.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, tei­kiu du įsta­ty­mus, ku­rie kaip ly­di­mie­ji yra šio įsta­ty­mo, įsta­ty­mų pa­ke­to, ku­ris ką tik bu­vo per­žen­gęs svars­ty­mo sta­di­ją. No­ri­me pa­si­vy­ti jais pa­grin­di­nį įsta­ty­mo pa­ke­tą. Tei­kia­mas Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so straips­nių pa­kei­ti­mas, ku­ris iš­gry­ni­na at­sa­ko­my­bę dėl sta­ty­bų įtei­si­ni­mo ir ki­tų sri­čių. Šis pa­ke­tas tu­ri bū­ti pri­im­tas iki sau­sio 1 die­nos, to­dėl frak­ci­jos var­du pra­šy­si­me jam pri­tar­ti sku­bos tvar­ka. Ka­dan­gi po­sė­dis jau į pa­bai­gą, tai mie­liau at­sa­ky­čiau į klau­si­mus, nes ga­na tech­ni­niai pa­kei­ti­mai. Ačiū.

PIRMININKAS. Jū­sų pa­klaus­ti no­ri vie­na Sei­mo na­rė. Klau­sia L. Na­gie­nė.

L. NAGIENĖ (DFVL). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Iš tik­rų­jų, ger­bia­mas mi­nist­re, ar mes tik­tai di­din­da­mi bau­das ga­li­me iš­spręs­ti šias pro­ble­mas, ne­le­ga­lių sta­ty­bų ir taip to­liau? Čia yra tik bau­dų di­di­ni­mai, ne tech­ni­niai pa­kei­ti­mai, tie­siog di­di­na­me vi­sas bau­das, di­di­na­me dvi­gu­bai bau­das. Ar ki­to­kio spren­di­mo ne­tu­ri­me, al­ter­na­ty­vaus pa­siū­ly­mo? Ačiū.

S. GENTVILAS (LSF). Taip, čia, vie­na ver­tus, rei­kia su­pras­ti, kad sta­ty­bos lei­di­mo iš­da­vi­mas pa­si­slen­ka į pro­jek­ti­nių pa­siū­ly­mų sta­di­ją ir tuo­met at­sa­ko­my­bę dėl pa­ties sta­ty­bų tech­ni­nio pro­jek­to pri­si­i­ma ates­tuo­tas pro­jek­tuo­to­jas. Vals­ty­bė jau ne­be­tik­ri­na tech­ni­nio pro­jek­to ir apie sta­ty­bų pra­džią pra­ne­ša sta­ty­to­jas. Ki­taip ta­riant, sa­vi­val­dy­bės iš­duo­da­vo sta­ty­bos lei­di­mą ir tech­ni­nio pro­jek­to pa­tik­rin­da­vo šian­dien vis­ką, vi­są do­ku­men­ta­ci­ją. Sie­kiant pa­di­din­ti at­sa­ko­my­bę, nes mes la­bai daug tei­sių ir at­sa­ko­my­bės per­duo­da­me pro­jek­tuo­to­jams, sie­kiant už­kar­dy­ti, kad ne­bū­tų pras­tų pro­jek­tų, pro­jek­tų, ku­rie ne­ati­tin­ka pro­jek­ti­nių pa­siū­ly­mų, sta­ty­bos lei­di­mo, kad ne­bū­tų star­tuo­ja­ma anks­čiau, iš tik­rų­jų yra di­di­na­ma ad­mi­nist­ra­ci­nė at­sa­ko­my­bė šiuo at­ve­ju. (Bal­sas sa­lė­je) Taip, yra di­de­lės įmo­nės, ne­te­ku­sios li­cen­ci­jų. Pa­vyz­džiui, UAB „Pro­jek­ta­na“, ku­ri pro­jek­ta­vo net ir vals­ty­bi­nės svar­bos pro­jek­tus, ne­te­ko li­cen­ci­jų, nes kai ku­riais at­ve­jais pro­jek­ta­vo da­ly­kus, kur ne­tu­rė­jo kom­pe­ten­ci­jos, pa­vyz­džiui, ne­kil­no­ja­mo­jo kul­tū­ros pa­vel­do te­ri­to­ri­jo­se, ar­ba sta­ty­da­ma vie­ną di­de­lį me­die­nos fab­ri­ką Vil­niaus ra­jo­ne įgrę­žė 1 tūkst. 500 ban­do­mų­jų grę­ži­nių, kai ban­do­mų­jų grę­ži­nių tu ga­li da­ry­ti 10 ar 15, bet kai pra­de­di da­ry­ti… Siek­da­mi už­kar­dy­ti to­kius at­ve­jus, di­di­na­me at­sa­ko­my­bę, ir­gi di­di­na­mos sank­ci­jos tuo at­ve­ju, jei­gu pra­de­da­mi ne­le­ga­lūs da­ly­kai.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, mi­nist­re, jūs at­sa­kė­te į vi­sus Sei­mo na­rių klau­si­mus. Dėl mo­ty­vų nie­kas ne­no­ri kal­bė­ti. Bal­suo­si­me dėl įsta­ty­mo pro­jek­to per ki­tą bal­sa­vi­mo lan­gą.

Ki­tas dar­bo­tvarkės 2-12.15 klau­si­mas – Ci­vi­li­nio ko­dek­so 4.103 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3334. Pra­ne­šė­jas – S. Gent­vi­las. Pa­tei­ki­mas. Ar jūs čia abu pa­tei­kė­te? Čia kar­tu, at­ski­ras pro­jek­tas. Kaž­kas bu­vo? Klaus­ti ne­bu­vo už­si­ra­šiu­sių. Dėl mo­ty­vų taip pat ne­bu­vo. Dėl ši­to įsta­ty­mo pro­jek­to taip pat bal­suo­si­me per ki­tą bal­sa­vi­mo lan­gą – tam nu­ma­ty­tu dar­bo­tvarkėje me­tu.

Yra vi­ce­mi­nist­rė, ku­ri pra­šo leis­ti jai pri­sta­ty­ti dar­bo­tvarkės 2-17 klau­si­mą – pro­jek­tą… (Bal­sai sa­lė­je) Yra mi­nist­ras? At­si­pra­šau, ne­pa­ste­bė­jau kaž­kaip. Vis­kas. Su­pra­tau. Jū­sų frak­ci­jos ko­le­ga bu­vo pa­pra­šęs, su­pra­tau. (Bal­sai sa­lė­je)

 

16.26 val.

Sei­mo sta­tu­to „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo sta­tu­to Nr. I-399 16 straips­nio pakei­ti­mo ir 161 straips­nio pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios“ pro­jek­tas Nr. XIVP-3378, Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo Nr. VIII-1316 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIV-1985 1 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3379 (pa­tei­ki­mas)

 

Ko­le­gos, jei­gu ei­lės tvar­ka, tai iš­vis dar­bo­tvarkės 2-14.1 klau­si­mas – Sei­mo sta­tu­to dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo sta­tu­to pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Pra­ne­šė­jas – J. Raz­ma. Pa­tei­ki­mas. Ir ly­di­ma­sis dar­bo­tvarkės 2-14.2 klau­si­mas – pro­jek­tas Nr. XIVP-3379.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, tei­kia­mi pro­jek­tai, at­si­ra­dę iš­klau­sius Sei­mo na­rių pa­gei­da­vi­mus, ku­rie bu­vo šiek tiek ap­tar­ti Sei­mo Pir­mi­nin­kės su­si­ti­ki­me su frak­ci­jų at­sto­vais. Siū­ly­mo es­mė la­bai pa­pras­ta, kad kiek­vie­nas Sei­mo na­rys, ga­vęs tą pa­tį mo­kos fon­dą sa­vo pa­ta­rė­jams, pa­dė­jė­jams, jų eta­tams, ga­lė­tų sa­vo pa­gei­da­vi­mu fik­suo­ti ar­ba du, ar­ba tris eta­tus. Da­bar, kaip ži­no­me, yra trys eta­tai ir ne vie­nu at­ve­ju Sei­mo na­riai ku­riam nors pa­ta­rė­jui for­mi­na pus­an­tro eta­to, kad su­for­muo­tų jam pa­gal kom­pe­ten­ci­ją rei­kia­mą at­ly­gi­ni­mą. Da­bar Sei­mo na­rys tie­siog ga­lė­tų įsi­ves­ti aukš­tes­nių ko­e­fi­cien­tų pa­ta­rė­jų at­ly­gi­ni­mus ir to­kiu bū­du gal­būt ga­lė­tų pri­trauk­ti kom­pe­ten­tin­gesnius sa­vo pa­gal­bi­nin­kus.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Jū­sų pa­klaus­ti no­ri du Sei­mo na­riai. R. Ta­ma­šu­nie­nė, jos ne­ma­tau sa­lė­je. Ta­da klau­sia R. Šar­knic­kas.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). No­riu tru­pu­tį pa­si­tiks­lin­ti. Bet ir da­bar ga­li­ma tu­rė­ti du pa­ta­rė­jus? Ačiū.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ma­to­te, aš kal­bu apie eta­tus. Da­bar jums kiek­vie­nam yra skir­ti trys eta­tai, jūs ga­li­te vie­ną eta­tą pa­da­li­nę pu­siau įdar­bin­ti du žmo­nes, bet eta­tus jūs da­bar tik­rai tu­ri­te tris. Ma­no siū­ly­mu jūs ga­lė­tu­mė­te įsi­ves­ti du ge­rų ko­e­fi­cien­tų eta­tus ir ne­rei­kė­tų for­min­ti po pus­an­tro eta­to.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Ger­bia­mas ko­le­ga, jūs at­sa­kė­te į vi­sus Sei­mo na­rių klau­si­mus. Pa­si­sa­ky­mai dėl mo­ty­vų. Nie­kas ne­no­ri kal­bė­ti. Dėl įsta­ty­mų pro­jek­tų bal­suo­si­me tam nu­ma­ty­tu dar­bo­tvarkėje me­tu šiek tiek vė­liau.

 

16.28 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl NATO grei­to­jo re­a­ga­vi­mo pa­jė­goms (Są­jun­gi­nin­kų re­a­ga­vi­mo pa­jė­goms) pri­skir­tų Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ka­ri­nių vie­ne­tų, Jung­ti­nėms eks­pe­di­ci­nėms pa­jė­goms pri­skir­tų, NATO ir Eu­ro­pos Są­jun­gos ka­ri­nė­se va­da­vie­tė­se bei Eu­ro­pos Sąjun­gos ko­vi­nė­je gru­pė­je tar­ny­bą at­lie­kan­čių Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ka­rių ir ci­vi­lių kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos tar­nau­to­jų da­ly­va­vi­mo tarp­tau­ti­nė­se ope­ra­ci­jo­se“ pro­jek­tas Nr. XIVP-3386 (pa­tei­ki­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės 2-15 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl NATO grei­to­jo re­a­ga­vi­mo pa­jė­goms pri­skir­tų Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ka­ri­nių vie­ne­tų, Jung­ti­nėms eks­pe­di­ci­nėms pa­jė­goms pri­skir­tų, NATO ir Eu­ro­pos Są­jun­gos ka­ri­nė­se va­da­vie­tė­se bei Eu­ro­pos Są­jun­gos ko­vi­nė­je gru­pė­je tar­ny­bą at­lie­kan­čių Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ka­rių ir ci­vi­lių kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos tar­nau­to­jų da­ly­va­vi­mo tarp­tau­ti­nė­se ope­ra­ci­jo­se“ pro­jek­tas Nr. XIVP-3386. Pra­ne­šė­jas – A. Anu­šaus­kas, kraš­to ap­sau­gos mi­nist­ras. Pa­tei­ki­mas.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Dė­kui už per­skai­ty­tą pa­va­di­ni­mą, aš jo ta­da ne­kar­to­siu. Nu­ta­ri­mo pro­jek­to tiks­las: nu­sta­ty­ti NATO grei­to­jo re­a­ga­vi­mo pa­jė­goms (jas trans­for­muo­jant į NATO są­jun­gi­nin­kų re­a­ga­vi­mo pa­jė­gas, san­trum­pos: NRF į ARF) pri­skir­tų Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ka­ri­nių vie­ne­tų, taip pat Jung­ti­nėms eks­pe­di­ci­nėms pa­jė­goms (JEF) pri­skir­tų, NATO ir Eu­ro­pos Są­jun­gos ka­ri­nė­se va­da­vie­tė­se ir Eu­ro­pos Są­jun­gos ko­vi­nė­je gru­pė­je tar­ny­bą at­lie­kan­čių ka­rių ir ci­vi­lių kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos tar­nau­to­jų da­ly­va­vi­mo tarp­tau­ti­nė­se ope­ra­ci­jo­se tei­si­nį pa­grin­dą. Nu­sta­to­mi skai­čiai. Da­bar­ti­nia­me NRF iki bir­že­lio 30 die­nos – 420 žmo­nių, trans­for­ma­vus į ARF, su­ma­žė­ja ki­tą pus­me­tį iki 30, o nuo 2025 m. sau­sio 1 d. – iki 70. Pa­aiš­ki­no, ko­dėl su­ma­žė­ja. Tie­siog trans­for­ma­ci­jos me­tu Są­jun­gi­nin­kų re­a­ga­vi­mo pa­jė­goms bus pri­skir­ti tik spe­cia­li­zuo­ti pa­jė­gu­mai.

Taip pat pri­ėmus ati­tin­ka­mus NATO ir Eu­ro­pos Są­jun­gos Ta­ry­bos spren­di­mus į tarp­tau­ti­nes ope­ra­ci­jas siun­čia­mų Lie­tu­vos ka­rių ir ci­vi­lių kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos tar­nau­to­jų skai­čius nu­sta­to­mas toks: at­lie­kan­čių tar­ny­bą NATO ir Eu­ro­pos Są­jun­gos ka­ri­nė­se va­da­vie­tė­se 2024 me­tais – 80, 2025 me­tais – taip pat 80. Šis skai­čius ma­žė­ja nuo 139 iki 80, nes kei­čia­si skai­čia­vi­mo me­to­di­ka.

Į Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­tą įtrau­kia­mos tik tos po­zi­ci­jos, ku­rios yra NATO va­do­vau­ja­mos struk­tū­ros ir NATO pa­jė­gų struk­tū­ro­se ka­ri­nės va­da­vie­tės, tu­rin­čios tarp­tau­ti­nės ka­ri­nės va­da­vie­tės sta­tu­są, tai yra ga­lin­čios siųs­ti per­so­na­lą į tarp­tau­ti­nes ope­ra­ci­jas. Taip pat 2025 me­tais bu­dės Eu­ro­pos Są­jun­gos ko­vi­nė­je gru­pė­je iki 80 ka­rių. Jung­ti­nėms eks­pe­di­ci­nėms pa­jė­goms pri­skir­tas ka­rių skai­čius ir ci­vi­lių skai­čius – iki 160 ka­rių.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, mi­nist­re. Jū­sų pa­klaus­ti ne­no­ri nie­kas. Pa­si­sa­ky­ti dėl mo­ty­vų?.. Dėl mo­ty­vų kas nors no­ri pa­si­sa­ky­ti? Ir­gi nie­kas ne­no­ri. Bal­suo­si­me per nu­ma­ty­tą bal­sa­vi­mo in­ter­va­lą, bal­sa­vi­mo lan­gą.

 

16.31 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ka­ri­nių vie­ne­tų, ka­rių ir ci­vi­lių kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos tar­nau­to­jų da­ly­va­vi­mo tarp­tau­ti­nė­se ope­ra­ci­jo­se“ pro­jek­tas Nr. XIVP-3387 (pa­tei­ki­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės 2-16 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ka­ri­nių vie­ne­tų, ka­rių ir ci­vi­lių kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos tar­nau­to­jų da­ly­va­vi­mo tarp­tau­ti­nė­se ope­ra­ci­jo­se“ pro­jek­tas Nr. XIVP-3387. Pra­ne­šė­jas – kraš­to ap­sau­gos mi­nist­ras A. Anu­šaus­kas.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Šio nu­ta­ri­mo pro­jek­to tiks­las – nu­sta­ty­ti Lie­tu­vos ka­ri­nių vie­ne­tų, ka­rių ir ci­vi­lių kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos tar­nau­to­jų da­ly­va­vi­mo tarp­tau­ti­nė­se ope­ra­ci­jo­se nuo 2024 me­tų sau­sio iki 2025 me­tų pa­bai­gos tei­si­nį pa­grin­dą ir mak­si­ma­lų skai­čių.

Tę­sia­mas da­ly­va­vi­mas tarp­tau­ti­nė­se ope­ra­ci­jo­se Ko­so­ve, „Iri­ni“, mo­ky­mo mi­si­jo­je Ma­ly­je, Cen­tri­nė­je Af­ri­kos Res­pub­li­ko­je ir Mo­zam­bi­ke, taip pat Eu­ro­pos Są­jun­gos ka­ri­nė­je pa­ra­mos Uk­rai­nai ope­ra­ci­jo­je EUMAM, Jung­ti­nių Vals­ti­jų va­do­vau­ja­mo­je ko­a­li­ci­jos ka­ri­nė­je ope­ra­ci­jo­je „Įgim­tas ryž­tas“, tarp­tau­ti­nė­je jū­ri­nio sau­gu­mo už­tik­ri­ni­mo ope­ra­ci­jo­je Hor­mū­zo są­siau­ry­je ir Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės va­do­vau­ja­mo­je tarp­tau­ti­nė­je ope­ra­ci­jo­je Uk­rai­nos ka­riuo­me­nės mo­ky­mo tiks­lais „In­ter­flex“.

At­si­žvel­giant į VGT nu­ta­ri­mą, siū­lo­ma pa­di­din­ti na­cio­na­li­nė­je ka­ri­nė­je ope­ra­ci­jo­je Uk­rai­nos gin­kluo­tų­jų pa­jė­gų mo­ky­mo tiks­lais da­ly­vau­jan­čio per­so­na­lo skai­čių iki 100 ka­rių ir ci­vi­lių. Pa­ra­ma Uk­rai­nai da­ly­vau­jant tri­jo­se ope­ra­ci­jo­se: ir ma­no mi­nė­to­se „In­ter­flex“, EUMAM, ir na­cio­na­li­nė­je, iš vi­so bus 165 ka­riai ir ci­vi­liai.

Į Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­tą ne­be­įtrauk­tos Jung­ti­nių Tau­tų ope­ra­ci­ja Ma­ly­je MINUSMA, Pran­cū­zi­jos ope­ra­ci­ja „Ta­ku­ba“, nes šios ope­ra­ci­jos šiais me­tais yra bai­gia­mos. At­si­žvel­giant į VGT nu­ta­ri­mą, siū­lo­ma nu­ma­ty­ti tei­si­nį pa­grin­dą siųs­ti ka­rius į mi­si­jas, taip pat ir mo­ky­mo mi­si­jas, In­di­jos ir Ra­mio­jo van­de­ny­no re­gio­ne iki 10 ka­rių ir ci­vi­lių.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, mi­nist­re. Jū­sų pa­klaus­ti no­ri vie­nas Sei­mo na­rys ir tai yra jū­sų bu­vęs vi­ce­mi­nist­ras V. Se­meš­ka.

V. SEMEŠKA (TS-LKDF). La­bai tei­sin­gai, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke, tie­siog į de­šim­tu­ką. Jūs esa­te snai­pe­ris. Ger­bia­mas mi­nist­re, no­rė­jau pa­klaus­ti. Tik­rai daug mi­si­jų, daug iš­vy­kų, daug tar­ny­bos už­sie­ny­je. Kaip ka­riai, ar no­riai vyks­ta į už­sie­nį, ar jie mo­ty­vuo­ti ir kuo jie yra mo­ty­vuo­ti?

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Mo­ty­va­ci­ja – tai pa­tir­tis. Vie­nas da­ly­kas, tar­ny­ba ar šta­buo­se, ar mi­si­jo­se su­tei­kia jiems pa­grin­dą ir jų to­les­nei ka­ri­nei kar­je­rai. Kaip ži­no­ma, kas tre­ji me­tai ka­riai tu­ri keis­ti sa­vo tar­ny­bos vie­tą. Jie ne­ga­li bū­ti mi­si­jo­se nuo­lat, bet mi­si­jos su­tei­kia tas pa­pil­do­mas ga­li­my­bes įgy­ti pa­tir­ties.

Dėl mo­ty­va­ci­jos, taip, Sei­mas pri­ėmė įsta­ty­mą, Kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos įsta­ty­mo pa­pil­dy­mus, ku­riais mi­si­jo­se da­ly­vau­jan­tiems ka­riams yra pa­di­din­tos tos pa­pil­do­mos ma­te­ria­li­nės iš­mo­kos.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, mi­nist­re. Dau­giau nie­kas ne­no­ri klaus­ti, pa­si­sa­ky­ti dėl mo­ty­vų taip pat ne­no­ri nie­kas. Bal­suo­si­me per bal­sa­vi­mo in­ter­va­lą, bal­sa­vi­mo lan­gą.

 

16.35 val.

Įsta­ty­mo „Dėl tran­seu­ro­pi­nio trans­por­to tin­klo įgy­ven­di­ni­mo pa­spar­ti­ni­mo“ projek­tas Nr. XIVP-3336 (pa­tei­ki­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-17 klau­si­mas – įsta­ty­mo „Dėl tran­seu­ro­pi­nio trans­por­to tin­klo įgy­ven­di­ni­mo pa­spar­ti­ni­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-3336. Pra­ne­šė­ja – L. Mas­ka­lio­vie­nė. Pa­tei­ki­mas.

L. MASKALIOVIENĖ. La­ba die­na, ger­bia­mi Sei­mo na­riai, šian­dien tei­kiu įsta­ty­mo „Dėl tran­seu­ro­pi­nio trans­por­to tin­klo įgy­ven­di­ni­mo pa­spar­ti­ni­mo“ pro­jek­tą. Jei­gu žiū­rė­tu­me is­to­riš­kai, dar 2013 me­tų pas­ku­ti­ne re­dak­ci­ja yra pa­tvir­tin­tas ir su­tar­tas vi­sų Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lių TNT tin­klas, ku­ris su­jung­tų vi­są Eu­ro­pos Są­jun­gą. Ja­me yra nu­sta­ty­ti aiš­kūs įpa­rei­go­ji­mai 2030 me­tais su­kur­ti ir pa­baig­ti vi­sus pro­jek­tus, rei­ka­lin­gus ben­dra­jam pa­grin­di­niam tin­klui, ir iki 2050 me­tų tu­rė­tu­me už­baig­ti ap­skri­tai vi­so tin­klo įgy­ven­di­ni­mą. Bet aki­vaiz­du, kad vi­sų Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lių ypač kri­ti­nės ir svar­biau­sios in­fra­struk­tū­ros pro­jek­tai vė­luo­ja, dėl to par­la­men­tas kar­tu su Ta­ry­ba yra pri­ėmęs dar vie­ną di­rek­ty­vą, įpa­rei­go­jan­čią vi­sas Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lis per­žiū­rė­ti sa­vo tei­sė­kū­rą nuo pat te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo, pro­jek­ta­vi­mo iki vie­šų­jų pir­ki­mų tam, kad bū­tų pa­spar­tin­tas TNT tin­klo su­kū­ri­mas, ir tu­rė­ti vis­gi tą am­bi­cin­gą pla­ną – 2030 me­tais vei­kian­tį pa­grin­di­nį tin­klą. Dėl to di­rek­ty­va mus taip pat įpa­rei­go­jo per­kel­ti į na­cio­na­li­nę tei­sę tam tik­rus ele­men­tus, ku­rie pa­spar­tin­tų TNT tin­klo pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mą. Šian­dien tei­kia­mu įsta­ty­mu to ir sie­kia­me.

Vi­sų pir­ma, per­žiū­rė­ję vi­sas pro­ce­dū­ras, mes esa­me jau ne kar­tą at­ėję į Sei­mo sa­lę ir pa­tvir­ti­nę ne­ma­žą da­lį svar­bių įsta­ty­mų pro­jek­tų. Šiuo įsta­ty­mo pro­jek­tu siū­lo­me dar ke­lis es­mi­nius pa­kei­ti­mus. Pro­jek­tus, ku­rie su­da­ro TNT tin­klą Lie­tu­vos Res­pub­li­kos te­ri­to­ri­jo­je, pri­pa­žin­ti ypa­tin­gos vals­ty­bi­nės svar­bos pro­jek­tais ir tuo tiks­lu TNT pro­jek­tų te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo do­ku­men­tai bū­tų ren­gia­mi tai­kant vals­ty­bei svar­bių pro­jek­tų te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo, nu­sta­ty­mo tvar­ką, pa­skir­ta at­sa­kin­ga ins­ti­tu­ci­ja, ko­or­di­nuo­jan­ti ir cen­tra­li­zuo­jan­ti vi­sų rei­ka­lin­gų spren­di­mų pri­ėmi­mą, tiek lei­di­mų iš­da­vi­mą ir ki­tas pro­ce­dū­ras, rei­kia­mas to­kiems di­de­liems pro­jek­tams įgy­ven­din­ti. Nu­sta­ty­ti mak­si­ma­lų, tai at­ei­na tie­sio­giai jau iš di­rek­ty­vos nuo pat al­ter­na­ty­vos pa­tvir­ti­ni­mo vi­sų pro­jek­tų iki sta­ty­bos lei­di­mo ga­vi­mo… mak­si­ma­lus ter­mi­nas tu­rė­tų bū­ti ne dau­giau kaip ket­ve­ri me­tai. Aki­vaiz­du, kad, pri­ėmus tą įsta­ty­mo pro­jek­tą, ga­lė­tu­me cen­tra­li­zuo­tai ir spar­čiau įgy­ven­din­ti vi­sus svar­bius TNT tin­klo pro­jek­tus. Tai su­si­ję ne tik su mū­sų „Rail Bal­ti­ca“, tai su­si­ję su vi­sais – ir su ma­gist­ra­li­niais ke­liais, ir Klai­pė­dos uos­tu, ir oro uos­tais, bū­ti­na in­fra­struk­tū­ra, kad TNT tin­klas funk­cio­nuo­tų pa­kan­ka­mai.

Įsta­ty­mas bu­vo de­rin­tas ir gau­tos Sei­mo Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bos, jos tik­rai yra tech­ni­nės, mes ga­li­me į jas iš da­lies at­sa­ky­ti pa­aiš­kin­da­mi pro­ce­dū­ri­nius da­ly­kus, iš ki­tos pu­sės, tech­ni­niai da­ly­kai ga­li bū­ti tik­rai ne­sun­kiai su­de­rin­ti iki ko­mi­te­tų svars­ty­mo ar­ba per ko­mi­te­tų dis­ku­si­ja­s. La­biau gal pa­pra­šy­čiau, ka­dan­gi di­rek­ty­va įsi­ga­lio­jo šių me­tų rug­pjū­čio 10 die­ną, sku­bos pri­imant ši­tą įsta­ty­mą. Esa­me pa­si­ruo­šę tik­rai pa­teik­ti vi­są rei­kia­mą in­for­ma­ci­ją. Dė­kui.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, vi­ce­mi­nist­re. Jū­sų pa­klaus­ti no­ri trys Sei­mo na­riai. Pir­mo­ji klau­sia L. Na­gie­nė.

L. NAGIENĖ (DFVL). Ačiū, ger­bia­ma­sis pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma vi­ce­mi­nist­re, mes va­kar kaip tik bu­vo­me Klai­pė­do­je, Jū­ri­nių rei­ka­lų ko­mi­si­ja, ir kaip tik su­si­ti­ko­me su Uos­to di­rek­ci­ja, su ten esa­mos įkur­tos kro­vos va­do­vais ir vi­so­mis ki­to­mis aso­ci­juo­to­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis. Tai da­bar ma­no klau­si­mas. Vals­ty­bės svar­bos pro­jek­tai ir da­bar, kaip jūs sa­ko­te, la­bai svar­bu pri­pa­žin­ti. Klai­pė­dos uos­tas, kaip iš tik­rų­jų jis yra? Ar Klai­pė­dos uos­to pa­ti te­ri­to­ri­ja su vi­sa in­fra­struk­tū­ra pri­pa­žįs­ta­ma kaip vals­ty­bei svar­bus ob­jek­tas? Kaip štai šiuo at­ve­ju? Jie ir kė­lė klau­si­mą, bū­tent ši­čia jie lau­kia, la­bai lau­kia ši­to įsta­ty­mo. Ačiū.

L. MASKALIOVIENĖ. Vie­nas iš tų yra Klai­pė­dos uos­tas. Jis yra mū­sų TNT tin­klo jū­ri­nio uos­to da­lis, TNT reg­la­men­te yra nu­sta­ty­ti ir gana aiš­kūs in­fra­struk­tū­ri­niai pa­ra­met­rai. Taip, ši­tą įsta­ty­mą pri­ėmus, Klai­pė­dos uos­tas kaip in­fra­struk­tū­ros da­lis su vi­sais įplau­ki­mo kran­ti­nių rei­ka­la­vi­mais tap­tų vals­ty­bi­nės svar­bos ob­jek­tu, ne­rei­kė­tų at­ski­rai dėl kiek­vie­no at­ei­ti čia pra­šy­ti pri­pa­ži­ni­mo.

PIRMININKAS. Klau­sia V. Ra­ku­tis.

V. RAKUTIS (TS-LKDF). Ger­bia­ma L. Na­gie­nė pa­klau­sė di­dži­ą­ją da­lį ma­no klau­si­mų, nes kar­tu mes ten ir bu­vo­me, bet ten, uoste, yra la­bai svar­bus da­ly­kas, nes dau­ge­lį funk­ci­jų, to­kių svar­bių funk­ci­jų, vyk­do pri­va­čios kom­pa­ni­jos. Jos iš tik­rų­jų do­mi­si, ar jos ga­li pa­tek­ti į ši­tą iš­skir­ti­nį sta­tu­są, ar jos yra jau to reg­la­men­to at­ri­bo­tos. Čia bu­vo pa­grin­di­nis klau­si­mas mū­sų ko­mi­si­jai.

L. MASKALIOVIENĖ. Pats uos­tas yra pri­pa­žįs­ta­mas vals­ty­bi­nės svar­bos. Kai da­ro­me te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mus ar­ba tech­ni­nius pro­jek­ta­vi­mus, jau ta­da de­ta­li­zuo­tuo­se spren­di­niuo­se ap­si­spren­džia­ma, ko­kios ap­im­ties, ar pri­va­čios kom­pa­ni­jos pa­ten­ka, ar ne, su tam tik­rais pri­va­žia­vi­mais, rei­kia­mos in­fra­struk­tū­ros su­kū­ri­mu ir taip to­liau. Čia jau to pa­grei­tin­to pro­ce­so da­lis.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Pas­ku­ti­ny­sis klau­sia V. Val­kiū­nas.

V. VALKIŪNAS (DPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke An­driau Ma­zu­ro­ni. Ger­bia­mo­ji, iš jū­sų žo­džių su­pra­tau, kad jūs bi­jo­te di­rek­ty­vų. Ką sa­ko ta di­rek­ty­va, ku­rios jūs la­bai iš­si­gan­do­te?

L. MASKALIOVIENĖ. Di­rek­ty­vų ne­bi­jo­me. Mes sten­gia­mės jas lai­ku įgy­ven­din­ti. Di­rek­ty­vos es­mi­niai da­ly­kai yra pa­spar­tin­ti įgy­ven­di­ni­mą. Vie­nas da­ly­kas.

Ki­tas da­ly­kas. Ka­dan­gi dis­ku­si­jos ir „Rail Bal­ti­ca“ pro­jek­ta­vi­mas net ir Lie­tu­vo­je už­trun­ka dau­giau kaip 10 me­tų, tai di­rek­ty­va įpa­rei­go­ja, kad vi­sos pro­jek­ta­vi­mo pro­ce­dū­ros nuo al­ter­na­ty­vos pa­tvir­ti­ni­mo die­nos iki sta­ty­bos lei­di­mo ga­vi­mo die­nos tu­ri už­truk­ti ne il­giau kaip ket­ve­rius me­tus.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Vi­ce­mi­nist­re, jūs at­sa­kė­te į vi­sus Sei­mo na­rių klau­si­mus. Pa­si­sa­ky­ti dėl mo­ty­vų ne­no­ri nie­kas. Bal­suo­si­me dėl įsta­ty­mo pro­jek­to bal­sa­vi­mo me­tu.

 

16.41 val.

Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mo Nr. I-1491 2 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3346 (pa­tei­ki­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės 2-18 klau­si­mas – Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mo 2 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3346. Pra­ne­šė­jas – K. Na­vic­kas. Pa­tei­ki­mas.

K. NAVICKAS (TS-LKDF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Šiais me­tais Sei­mo na­riai pri­ėmė svar­bų pa­kei­ti­mą, kad per vie­šuo­sius pir­ki­mus bū­tų ga­li­ma įsi­gy­ti leng­ves­nė­mis są­ly­go­mis pro­duk­ci­ją iš ūki­nin­kų, smul­kių­jų ga­min­to­jų. Iš tik­rų­jų tai yra la­bai svar­bus spren­di­mas. Jis su­si­jęs ir su ža­lio­jo kur­so da­ly­kais, ir su so­cia­li­ne rai­da re­gio­nuo­se. Ka­dan­gi įsta­ty­mo nuo­sta­ta įsi­ga­lios nuo Nau­jų­jų me­tų, be­si­ren­giant įgy­ven­din­ti šį įsta­ty­mą iš­ki­lo ke­le­tas da­ly­kų, kad bū­tų ge­riau, kad bū­tų pa­tiks­lin­ta, kas yra trum­po­sios gran­di­nės. Pa­kei­ti­mo es­mė ir yra, kad įsta­ty­me su­for­mu­luo­ja­mas api­brė­ži­mas ir aiš­kiai api­brė­žia­ma, kas tai yra. Įsta­ty­mas bu­vo de­rin­tas su vi­so­mis mi­nis­te­ri­jo­mis, nes Vy­riau­sy­bės var­du yra tei­kia­ma pa­tai­sa, tai ti­ki­mės ir pri­ta­ri­mo. Tiek trum­pai.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, mi­nist­re. Taip trum­pai ir taip aiš­kiai pri­sta­tė­te, kad ne­no­ri pa­klaus­ti nė vie­nas Sei­mo na­rys. Dėl mo­ty­vų taip pat ne­no­ri pa­si­sa­ky­ti nė vie­nas. Bal­suo­si­me dėl įsta­ty­mo pro­jek­to dar­bo­tvarkėje nu­ma­ty­tu bal­sa­vi­mo me­tu.

 

16.43 val.

In­for­ma­ci­nės vi­suo­me­nės pa­slau­gų įsta­ty­mo Nr. X-614 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3353 (pa­tei­ki­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – In­for­ma­ci­nės vi­suo­me­nės pa­slau­gų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3353. Pra­ne­šė­jas – vi­ce­mi­nist­ras K. Že­mai­tis. Pa­tei­ki­mas.

K. ŽEMAITIS. Svei­ki, ger­bia­mi Sei­mo na­riai. Pri­sta­tau jums Vy­riau­sy­bės tei­kia­mą pa­reng­tą In­for­ma­ci­nės vi­suo­me­nės pa­slau­gų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą.

Tei­kia­mu įsta­ty­mo pro­jek­tu sie­kia­ma įgy­ven­din­ti pri­im­tą Eu­ro­pos Par­la­men­to ir Eu­ro­pos Ta­ry­bos reg­la­men­tą dėl ben­dro­sios skait­me­ni­nių pa­slau­gų rin­kos, ki­taip ta­riant, Di­gi­tal Ser­vi­ces Act. Vals­ty­bės na­rės reg­la­men­tą tu­ri įgy­ven­din­ti iki ki­tų me­tų va­sa­rio 17 die­nos, to­dėl pra­šy­tu­me įsta­ty­mo pro­jek­tą svars­ty­ti pri­ori­te­to tvar­ka. Įsta­ty­mo pro­jek­te nu­sta­to­mas tar­pi­nin­ka­vi­mo pa­slau­gų tei­kė­jų, tai yra in­for­ma­vi­mo per­da­vi­mo, po­dė­lia­vi­mo, ki­taip ta­riant, hos­tin­go, prie­glo­bos, in­ter­ne­to plat­for­mų bei in­ter­ne­to pa­ieš­kos sis­te­mų pa­slau­gų tei­kė­jų pa­rei­gos ir at­sa­ko­my­bė.

Ry­šių re­gu­lia­vi­mo tar­ny­ba yra ski­ria­ma at­lik­ti skait­me­ni­nių pa­slau­gų ko­or­di­na­to­riaus funk­ci­jas. RRT at­sto­vau­tų Lie­tu­vai ben­dra­dar­biau­jant su Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja, ki­tų vals­ty­bių na­rių skait­me­ni­nių pa­slau­gų ko­or­di­na­to­riais. Taip pat RRT kar­tu su Vals­ty­bi­ne duo­me­nų ap­sau­gos ins­pek­ci­ja, rem­da­ma­si pa­teik­ta ir vie­šai pri­ei­na­ma in­for­ma­ci­ja, ana­li­zuo­tų dėl la­bai di­de­lių in­ter­ne­to plat­for­mų ir la­bai di­de­lių in­ter­ne­to pa­ieš­kos sis­te­mų pa­slau­gų ky­lan­čią ri­zi­ką.

Taip pat įsta­ty­mo pro­jek­te nu­ma­to­mos pa­rei­gos Vals­ty­bi­nei duo­me­nų ap­sau­gos ins­pek­ci­jai už­tik­rin­ti duo­me­nų nau­do­ji­mo nuo­sta­tų įgy­ven­di­ni­mą, taip pat drau­di­mą teik­ti pro­fi­lia­vi­mu pa­rem­tą re­kla­mą ne­pil­na­me­čiams, drau­di­mą vyk­dy­ti pro­fi­lia­vi­mą nau­do­jant jaut­rius duo­me­nis. Vals­ty­bi­nė var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­ba įgy­ven­din­tų pro­duk­tų sau­gos ir var­to­to­jų klai­di­ni­mo plat­for­mo­se nuo­sta­tas. Žur­na­lis­tų eti­kos ins­pek­to­riaus tar­ny­ba už­tik­rin­tų ne­pil­na­me­čių ap­sau­gą in­ter­ne­te.

Įsta­ty­mo pro­jek­tas, ku­riuo yra įgy­ven­di­na­mas ES reg­la­men­tas, yra svar­bus Lie­tu­vai, nes su tu­ri­nio blo­ka­vi­mu su­si­du­ria ne­ma­ža da­lis Lie­tu­vos pi­lie­čių. In­ter­ne­to plat­for­mo­se plin­ta ne­tei­sė­tas tu­ri­nys, dez­in­for­ma­ci­ja. Pas­ta­ruo­ju me­tu ma­to­mas ir suk­čia­vi­mo at­ve­jų pa­di­dė­ji­mas, to­dėl nau­ja­sis reg­la­men­ta­vi­mas Lie­tu­vos ins­ti­tu­ci­joms su­teik­tų įran­kius už­tik­rin­ti di­des­nę vi­suo­me­nės ap­sau­gą, leis­tų vyk­dy­ti ben­dra­dar­bia­vi­mą su Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja.

Įsta­ty­mo pro­jek­tu įgy­ven­di­nus reg­la­men­tą bus už­tik­rin­tas ben­dro­sios skait­me­ni­nės rin­kos vei­ki­mas: di­di­na­mos įmo­nių ga­li­my­bės plės­tis, ma­ži­na­ma tei­si­nė frag­men­ta­ci­ja. Taip pat bus stip­ri­na­ma ko­va su ne­tei­sė­tu tu­ri­niu, dez­in­for­ma­ci­ja, už­tik­ri­na­ma nau­do­to­jų tei­sių ap­sau­ga, su­ku­ria­ma skaid­ru­mo ir at­skai­to­my­bės sis­te­ma, vyk­dant tu­ri­nio prie­žiū­rą, nau­do­jant re­kla­mą ir al­go­rit­mus.

Į Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­teik­tas pa­sta­bas bus at­si­žvelg­ta de­ri­ni­mų Sei­mo ko­mi­te­tuo­se me­tu, to­dėl pra­šo­me pri­tar­ti įsta­ty­mo pro­jek­tui po pa­tei­ki­mo. Ačiū.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Jū­sų pa­klaus­ti no­ri vie­nas Sei­mo na­rys. Klau­sia A. Skar­džius.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, gal jūs pla­čiau ga­lė­tu­mė­te at­skleis­ti, kas yra dez­in­for­ma­ci­ja, ne­tei­sė­tas tu­ri­nys ir kaip al­go­rit­mais bus su jais ko­vo­ja­ma? Jau da­bar su­si­du­ria­me – Sei­mo na­rys, ei­da­mas pa­rei­gas, ir ne vie­nas Sei­mo na­rys, yra blo­kuo­ja­mas dėl dez­in­for­ma­ci­jos, dėl klai­di­nan­čio tu­ri­nio, tai ką kal­bė­ti apie… Kai taip el­gia­ma­si su pi­lie­čių at­sto­vais čia, Sei­me, sė­din­čiais, tai ką kal­bė­ti apie pi­lie­čius? Tai ką, įve­da­ma nau­ja cen­zū­ra, pri­si­den­giant kaž­ko­kia di­rek­ty­va? Kas da­bar da­ro­si vals­ty­bė­je? Jūs tur­būt su­si­pa­ži­nęs, nes tei­kia­te pa­kei­ti­mus. Pra­šau pa­aiš­kinti, at­sa­ky­ti į ma­no klau­si­mus. Ir kas da­bar yra, ir kas už tai pri­si­ims at­sa­ko­my­bę? Ačiū.

K. ŽEMAITIS. La­bai ačiū. Tai šiuo at­ve­ju mes ir tu­ri­me ati­tin­ka­mas at­sa­kin­gas ins­ti­tu­ci­jas. Šiuo at­ve­ju pa­grin­di­nis ko­or­di­na­to­rius yra Ry­šių re­gu­lia­vi­mo tar­ny­ba, taip pat ir Var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­ba, jos, be­si­lai­ky­da­mos ša­lies nu­sta­ty­tų tei­sės ak­tų, ir nu­sta­to, ar ta in­for­ma­ci­ja yra tin­ka­ma, ar ne. Šiuo at­ve­ju tur­būt ne Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja nu­spren­džia, ko­kia ta in­for­ma­ci­ja yra tin­ka­ma. Tam yra ati­tin­ka­mos ins­ti­tu­ci­jos, ku­rias mes ir no­ri­me įga­lin­ti tuos spren­di­mus da­ry­ti. Ga­lų ga­le, yra ir teis­mai, ir ki­tos tei­si­nės prie­mo­nės.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Klau­sia V. Val­kiū­nas.

V. VALKIŪNAS (DPF). Ačiū, ger­bia­mas An­driau. Jūs sa­ko­te „var­to­to­jų tei­sės“. Kaip ko­le­ga Ar­tū­ras klau­sė… Var­to­to­jų tei­sė yra gau­ti bet ko­kio tu­ri­nio in­for­ma­ci­ją, jei­gu ji nė­ra slap­ta. Tai da­bar yra cen­zū­ra, cen­zū­ruo­ja­ma vis­kas. Ir jūs sa­ko­te: vis­kas ge­rai, tę­sia­me to­liau, ir va­sa­rio mė­ne­sį dar rei­kia kaž­ką pa­tvar­ky­ti už mi­li­jo­nus. Ko­kią su­mą jūs čia ruo­šia­tės tvar­ky­ti?

K. ŽEMAITIS. Pir­miau­sia gal aš no­rė­čiau at­kreip­ti dė­me­sį, kad ap­skri­tai dez­in­for­ma­ci­jos api­brė­ži­mas nė­ra nu­sta­to­mas ši­tuo tei­sės ak­tu. Yra ki­ti tei­sės ak­tai, ku­rie nu­sta­to, kas yra ir ko­kia in­for­ma­ci­ja ga­li bū­ti lai­ky­ti­na dez­in­for­ma­ci­ja. Mes čia su­ku­ria­me tei­si­nius įran­kius, ku­rių mes šian­dien ne­tu­ri­me, kaip tvar­ky­tis su iden­ti­fi­kuo­ta in­for­ma­ci­ja, ku­ri ne­tin­ka. Šiuo me­tu dez­in­for­ma­ci­jos są­vo­ka ne­pa­ten­ka į ne­tei­sė­to tu­ri­nio są­vo­ką, to­dėl mes da­bar su­tei­kia­me ir įga­li­na­me ins­ti­tu­ci­jas, kad jos kaip tik ir tvar­ky­tų­si su dez­in­for­ma­ci­ja. Kas yra dez­in­for­ma­ci­ja, jau api­brė­žia ki­ti tei­sės ak­tai.

V. VALKIŪNAS (DPF). Tai ko­kią su­mą?

K. ŽEMAITIS. At­si­pra­šau, taip, dėl su­mos. Šiuo me­tu per­kė­li­mui Ry­šių re­gu­lia­vi­mo tar­ny­bai yra skir­ta 120 tūkst. eu­rų, Vals­ty­bi­nei var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bai – 30 tūkst. eu­rų. Vėl­gi, ma­tant, įgy­ven­di­nant reg­la­men­tą, jei­gu bus po­rei­kių pa­pil­do­moms lė­šoms, mes grį­ši­me čia, į Sei­mą, ir apie tai dis­ku­tuo­si­me. Bet iš es­mės tie fi­nan­sai nė­ra dra­ma­tiš­kai di­de­li, pa­ly­gi­nus su tuo, ko­kią, na, nau­dą duo­da šis reg­la­men­tas.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, vi­ce­mi­nist­re, jūs at­sa­kė­te į vi­sus Sei­mo na­rių klau­si­mus. Pa­si­sa­ky­mai dėl mo­ty­vų. Prieš pa­si­sa­ko A. Skar­džius.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Jei­gu at­ėjęs vi­ce­mi­nist­ras, aš ma­nau, pa­si­ruo­šęs čia, Sei­me, pri­sta­ty­ti to­kį svar­bų pro­jek­tą, eu­ro­pi­nės di­rek­ty­vos per­kė­li­mo į na­cio­na­li­nius tei­sės ak­tus, ne­ga­li at­sa­ky­ti į klau­si­mą, kaip veiks me­cha­niz­mas, kaip bus iden­ti­fi­kuo­ja­mas dez­in­for­ma­ci­nis tu­ri­nys, su ku­riuo bus ko­vo­ja­ma, tai aš įžvel­giu tai, kad, pri­si­den­giant eu­ro­pi­niu tei­sės reg­la­men­tu, ban­do­ma įves­ti cen­zū­rą, kai de­le­guo­tų, su­so­din­tų as­me­nų gru­pe­lė spręs, ar leis­ti į vie­šu­mą tą in­for­ma­ci­ją, ar ne­leis­ti. Mes ju­da­me kaž­kur link tų vals­ty­bių, mū­sų kai­my­nių, ne­to­li­mų kai­my­nių, pa­si­sta­tė­me spyg­liuo­tą kon­cer­ti­ną, už­si­tvė­rė­me nuo jų ir vi­sa ki­ta. Aš ma­nau, gal­būt svars­ty­mo sta­di­jo­je Sei­mas su­si­pro­tės ir su­kurs tin­ka­mą me­cha­niz­mą. Mes jau ma­tė­me ne vie­ną ban­dy­mą ri­bo­ti žo­džio lais­vę pri­si­den­giant įvai­riais kon­fi­den­cia­lu­mo da­ly­kais, vals­ty­bės pa­slap­ti­mi, kai iš tik­rų­jų nė­ra vals­ty­bės pa­slap­tis. Ka­da no­ri nuim­ti gri­fą, ka­da no­ri už­de­di, jei­gu tau pa­lan­ku. Jei rei­kia ką nors su­ės­ti, tai už­de­di gri­fą. O, sa­ko, pa­žiū­rė­ki­te, ar iš pre­zi­den­tū­ros, ar iš ko­kio Sei­mo ko­mi­te­to kaž­kas iš­pliur­pė vals­ty­bės pa­slap­tį.

Aš įžvel­giu tik­rai di­de­lę ri­zi­ką. Ti­kiuo­si, kad svars­ty­mo sta­di­jo­je šie klau­si­mai, į ku­riuos ne­ga­lė­jo at­sa­ky­ti vi­ce­mi­nist­ras, bus iš­nag­ri­nė­ti. Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bos taip pat bus įver­tin­tos. Tu­riu daug vil­ties, kad ir pats vi­ce­mi­nist­ras, ir vi­sa mi­nis­te­ri­ja tik­rai at­kreips dė­me­sį į to­kią si­tu­a­ci­ją vals­ty­bė­je, ku­rios nei pi­lie­čiai, nei jų at­sto­vai Sei­me ne­la­bai ga­li to­le­ruo­ti.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Iš­klau­sė­me vi­sų pa­si­sa­ky­mų dėl mo­ty­vų. Dėl įsta­ty­mo pro­jek­to bal­suo­si­me per bal­sa­vi­mo lan­gą.

 

16.51 val.

Pa­ti­ki­mu­mo de­kla­ra­ci­jų ju­ri­di­niams as­me­nims, no­rin­tiems da­ly­vau­ti Šiau­rės Atlanto su­tar­ties or­ga­ni­za­ci­jos kon­kur­suo­se, iš­da­vi­mo pa­grin­dų įsta­ty­mo Nr. XIII-1995 2 ir 3 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 61 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3354 (pa­tei­ki­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės 2-20 klau­si­mas – Pa­ti­ki­mu­mo de­kla­ra­ci­jų ju­ri­di­niams as­me­nims, no­rin­tiems da­ly­vau­ti Šiau­rės At­lan­to su­tar­ties or­ga­ni­za­ci­jos kon­kur­suo­se, iš­da­vi­mo pa­grin­dų įsta­ty­mo dvie­jų straips­nių pa­kei­ti­mo ir įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 61 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3354. Pra­ne­šė­jas – vi­ce­mi­nist­ras K. Že­mai­tis. Pa­tei­ki­mas.

K. ŽEMAITIS. La­bai ačiū. Tei­kiu mi­nė­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą. Juo sie­kia­ma pa­tiks­lin­ti įsta­ty­me įtvir­tin­tus pa­ti­ki­mu­mo de­kla­ra­ci­jų iš­da­vi­mo pa­grin­dus, sie­kiant kri­te­ri­jus, ku­riuos tu­ri ati­tik­ti ju­ri­di­nis as­muo ir (ar) su ju­ri­di­niu as­me­niu su­si­ję fi­zi­niai as­me­nys, iš­dės­ty­ti aiš­kiai ir ne­dvip­ras­miš­kai. Sie­kia­ma ak­tu­a­li­zuo­ti įsta­ty­mą ir ja­me įtvir­tin­ti pri­va­lo­mas as­mens duo­me­nų ap­sau­gos nuo­sta­tas.

Šiuo me­tu ga­lio­jan­čia­me įsta­ty­me yra įtvir­tin­tas kri­te­ri­jus, kad pa­ti­ki­mu­mo de­kla­ra­ci­ja iš­duo­da­ma, jei nė­ra duo­me­nų, pa­tvir­ti­nan­čių, kad ju­ri­di­nis as­muo ar su ju­ri­di­niu as­me­niu su­si­ję fi­zi­niai as­me­nys dėl Lie­tu­vos prie­šiš­kų in­te­re­sų yra ben­dra­dar­bia­vę ar ben­dra­dar­biau­ja ar­ba pa­lai­ko ry­šius su už­sie­nio vals­ty­bės žval­gy­bos ir (ar) sau­gu­mo tar­ny­ba ar­ba su as­me­ni­mis, ben­dra­dar­biau­jan­čiais ar pa­lai­kan­čiais ry­šius su to­kio­mis už­sie­nio tar­ny­bo­mis. Šio kri­te­ri­jaus for­mu­luo­tė yra tiks­li­na­ma, at­si­žvel­giant į tei­sės ak­tuo­se, reg­la­men­tuo­jan­čiuo­se pa­na­šius tei­si­nius san­ty­kius, su­si­klos­čiu­sią tei­sė­kū­ros prak­ti­ką ir į teis­mų spren­di­muo­se iš­dės­ty­tus ar­gu­men­tus.

Taip pat tei­kia­mas siū­ly­mas pa­tiks­lin­ti kri­te­ri­jų, ku­ris su­si­jęs su tarp­tau­ti­nių sank­ci­jų pa­žei­di­mais. Kri­te­ri­jus tiks­li­na­mas aiš­kiai ir ne­dvip­ras­miš­kai nu­ro­dant, kad pa­ti­ki­mu­mo de­kla­ra­ci­ja yra iš­duo­da­ma, jei ju­ri­di­nis as­muo ar su ju­ri­di­niu as­me­niu su­si­ję fi­zi­niai as­me­nys įsi­tei­sė­ju­siu teis­mo nuosp­ren­džiu nė­ra pri­pa­žin­ti kal­tais dėl tarp­tau­ti­nių sank­ci­jų pa­žei­di­mo ar­ba dėl to­kio nu­si­kal­ti­mo pa­da­ry­mo teis­tu­mas jau yra iš­ny­kęs ar­ba pa­nai­kin­tas.

Taip pat siū­lo­ma įtvir­tin­ti, kad iš­duo­dant pa­ti­ki­mu­mo de­kla­ra­ci­jas bū­tų pa­pil­do­mai ver­ti­na­ma, ar ju­ri­di­nis as­muo ar su ju­ri­di­niu as­me­niu su­si­ję fi­zi­niai as­me­nys įsi­tei­sė­ju­siu teis­mo nuosp­ren­džiu nė­ra pri­pa­žin­ti kal­tais už nu­si­kal­ti­mą pa­gal už­sie­nio vals­ty­bių bau­džia­muo­sius įsta­ty­mus dėl tarp­tau­ti­nių sank­ci­jų pa­žei­di­mų. Be to, įsta­ty­mo pro­jek­tu sie­kia­ma ak­tu­a­li­zuo­ti įsta­ty­mą ir ja­me įtvir­tin­ti pri­va­lo­mas as­mens duo­me­nų ap­sau­gos nuo­sta­tas, tai yra įtvir­ti­na­mas as­mens duo­me­nų tvar­ky­mo tiks­las, tei­si­nis pa­grin­das, aiš­kiai api­brėž­ta, ko­kie as­mens duo­me­nys yra tvar­ko­mi, ir nu­ro­do­mi do­ku­men­tai, ku­riuo­se yra pa­tei­kia­mi as­mens duo­me­nų sau­go­ji­mo ter­mi­nai.

Ma­no­ma, kad tiks­liai, aiš­kiai ir ne­dvip­ras­miš­kai iš­dės­ty­tos pa­ti­ki­mu­mo de­kla­ra­ci­jų iš­da­vi­mo kri­te­ri­jų for­mu­luo­tės su­ma­žins ar net pa­nai­kins ri­zi­ką, kad spren­di­mui pri­im­ti bū­ti­ni duo­me­nys ir in­for­ma­ci­ja bū­tų pa­tei­kia­mi ne vi­sa bū­ti­na ap­im­ti­mi. O įsta­ty­mą pa­pil­džius as­mens duo­me­nų ap­sau­gos nuo­sta­to­mis, bus už­tik­rin­tas as­mens duo­me­nų tei­si­nės ap­sau­gos ly­gis. Dėl įsta­ty­mo pro­jek­to ne­pa­di­dės ad­mi­nist­ra­ci­nė naš­ta. Kvie­čia­me pri­tar­ti įsta­ty­mo pro­jek­tui po pa­tei­ki­mo.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Jū­sų klaus­ti ne­no­ri nė vie­nas Sei­mo na­rys. (Bal­sai sa­lė­je) Kaip? Pa­si­sa­ky­ti dėl mo­ty­vų taip pat nie­kas ne­no­ri. Dėl įsta­ty­mo pro­jek­to bal­suo­si­me per bal­sa­vi­mo lan­gą.

 

16.54 val.

Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so 21, 22 ir 1891 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3355, Bau­džia­mo­jo ko­dek­so prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3356 (pa­tei­ki­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės 2-21.1, 2-21.2 klau­si­mų blo­kas – Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3355 bei ly­di­ma­sis – Bau­džia­mo­jo ko­dek­so prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3356. Pra­ne­šė­ja – E. Dob­ro­wols­ka, mi­nist­rė. Pa­tei­ki­mas.

E. DOBROWOLSKA (LF). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke, už ga­li­my­bę pa­teik­ti įsta­ty­mų pro­jek­tus. Jais sie­kia­ma pa­ša­lin­ti Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos nu­sta­ty­tą Eu­ro­pos Są­jun­gos tei­sės pa­žei­di­mą dėl di­rek­ty­vos vai­kams, ku­rie bau­džia­ma­ja­me pro­ce­se yra įta­ria­mie­ji ar­ba kal­ti­na­mie­ji. Įsta­ty­mų pro­jek­tais sie­kia­ma pa­ša­lin­ti iden­ti­fi­kuo­tas na­cio­na­li­nio tei­si­nio re­gu­lia­vi­mo spra­gas. Siū­lo­ma siek­ti už­tik­rin­ti, kad įta­ria­mie­ji ir kal­ti­na­mie­ji ne­pil­na­me­čiai bū­tų in­for­muo­ti apie tei­sę ap­ri­bo­ti lais­vės at­ėmi­mą ir nau­do­ti al­ter­na­ty­vias prie­mo­nes, įskai­tant tei­sę į re­gu­lia­rią su­lai­ky­mų per­žiū­rą. BPK pro­jek­tu siū­lo­ma pa­keis­ti 21 straips­nio 4 da­lį, 22 straips­nio 3 da­lį, pa­pil­dant nuo­sta­ta, kad įta­ria­ma­sis ar kal­ti­na­ma­sis tu­ri tei­sę gau­ti in­for­ma­ci­ją apie re­gu­lia­rią su­ėmi­mo per­žiū­rą ir su­ėmi­mo al­ter­na­ty­vių kar­do­mų­jų prie­mo­nių tai­ky­mo ga­li­my­bes. Sie­kiant už­tik­rin­ti, kad į ne­pil­na­me­čio vi­daus ver­ti­ni­mo duo­me­nis bū­tų at­si­žvelg­ta, nu­sta­tant, ar rei­kia im­tis ko­kios nors kon­kre­čios prie­mo­nės, ku­ri bū­tų nau­din­ga vai­kui, Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so pro­jek­tu sie­kia­ma pa­keis­ti 189 straips­nio 2 da­lį ir ją pa­pil­dy­ti nuo­sta­ta, kad į ne­pil­na­me­čio de­ta­laus ver­ti­ni­mo duo­me­nis at­si­žvel­gia­ma tei­kiant įta­ria­mie­siems ar kal­ti­na­mie­siems ne­pil­na­me­čiams pa­gal­bą bau­džia­mo­jo pro­ce­so me­tu. Ver­ta at­kreip­ti dė­me­sį, kad Lie­tu­vos Sei­mo Tei­sės de­par­ta­men­tas pa­sta­bų ne­tu­rė­jo.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, mi­nist­re, už itin aiš­kų pri­sta­ty­mą. Tą pa­ro­do, kad nė­ra už­si­ra­šiu­sių Sei­mo na­rių nei pa­klaus­ti, nei pa­si­sa­ky­ti dėl mo­ty­vų. Bal­suo­si­me dėl jū­sų pri­sta­ty­tų įsta­ty­mų pro­jek­tų per nu­ma­ty­tą bal­sa­vi­mo in­ter­va­lą. Pa­na­šu, kad jis jau ga­li bū­ti šiek tiek ir anks­čiau, nei nu­ma­ty­ta dar­bo­tvarkėje.

 

16.56 val.

At­si­skai­ty­mų gry­nai­siais pi­ni­gais ap­va­li­ni­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3275(2), Fi­nan­si­nės ap­skai­tos įsta­ty­mo Nr. IX-574 7 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3276, Pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio įsta­ty­mo Nr. IX-751 15 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3277, Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 589 straips­nio pa­kei­ti­mo ir Ko­dek­so pa­pil­dy­mo 2072 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3278 (patei­ki­mas)

 

Tuoj pa­žiū­rė­si­me, kaip sek­sis M. Lin­gei pri­sta­ty­ti dar­bo­tvarkės 2-22 klau­si­mo įsta­ty­mų pro­jek­tų blo­ką: 2-22.1, 2-22.2, 2-22.3 bei 2-22.4 – pro­jek­tus Nr. XIVP-3275(2), Nr. XIVP-3276, Nr. XIVP-3277 bei Nr. XIVP-3278. Įsta­ty­mų pro­jek­tų blo­ko pa­tei­ki­mas. Pri­sta­to Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas M. Lin­gė. Ta­da maž­daug jau orien­tuo­si­mės. (Bal­sai salė­je)

M. LINGĖ (TS-LKDF). Ačiū, pir­mi­nin­ke.

PIRMININKAS. Po 17 valandos ne­bus, bus šiek tiek vė­liau, bet tik­rai bus anks­čiau, nei nu­ma­ty­ta.

M. LINGĖ (TS-LKDF). Dė­kui. At­si­žvel­giant į tai, kad dėl pa­va­sa­rio se­si­jo­je pa­teik­to Eu­ro įve­di­mo įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo pro­jek­to šių me­tų spa­lio 4 die­nos Vy­riau­sy­bė iš­va­do­je bei Tei­sės de­par­ta­men­to lie­pos mė­ne­sio pa­sta­bo­je bu­vo ke­lia­mas klau­si­mas, kad dėl nu­ma­ty­to re­gu­lia­vi­mo rei­kė­tų keis­ti ir teik­ti at­ski­rą įsta­ty­mą, tai ir da­ro­ma Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to var­du. Ko­mi­te­tas šių me­tų spa­lio 18 die­ną pri­ėmė spren­di­mą teik­ti Sei­mui At­si­skai­ty­mų gry­nai­siais pi­ni­gais ap­va­li­ni­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą su ly­di­mai­siais pro­jek­tais.

Pri­min­siu, kad es­mi­nis tei­kia­mų pro­jek­tų siū­ly­mas ne­si­kei­čia ir iš­lie­ka toks pat. Jam šis Sei­mas bu­vo pri­ta­ręs po pa­tei­ki­mo, tai yra leis­ti pre­ky­bos vie­to­se at­si­skai­tant gry­nai­siais pi­ni­gais ap­va­lin­ti mak­si­ma­liai iki dvie­jų cen­tų ga­lu­ti­nio pir­ki­nių krep­še­lio mo­kė­ti­ną su­mą. Dėl ap­va­li­ni­mo at­si­skai­tant ne­bus po­rei­kio ati­duo­ti grą­žą vie­no ir dvie­jų eu­ro cen­tų mo­ne­to­mis, šių mo­ne­tų kal­din­ti ir leis­ti į apy­var­tą. Šių mo­ne­tų kie­kis kas­met di­dė­ja ir šiuo me­tu su­da­ro apie 58 % vi­sų apy­var­to­je esan­čių mo­ne­tų. Šių mo­ne­tų pa­nau­do­ji­mas vien­kryp­tis – pa­pras­tai tik vie­ną kar­tą ati­duo­ti grą­žą. Mo­ne­tų lei­di­mas vals­ty­bei yra nuos­to­lin­gas, nes kal­di­ni­mo kai­na yra di­des­nė nei jų no­mi­na­lio­ji ver­tė.

Ke­li svar­biau­si ak­cen­tai dėl ap­va­li­ni­mo: ap­va­li­ni­mas bū­tų neut­ra­lus, vie­ną kar­tą pir­kė­jai už krep­še­lį mo­kė­tų iki dvie­jų cen­tų dau­giau, ki­tą kar­tą – ma­žiau. Ir to­liau bū­tų ga­li­ma at­si­skai­ty­ti vie­no ir dvie­jų cen­tų mo­ne­to­mis. Ap­va­li­ni­mą at­lik­tų iš­ma­nie­ji ka­sos apa­ra­tai. Jie jau die­gia­mi ir juos vi­sos pre­ky­bos vie­tos tu­rės tu­rė­ti iki 2025 m. ge­gu­žės 1 d. Ap­va­li­ni­mas ne­bū­tų tai­ko­mas mo­kė­ji­mams, at­lie­ka­miems ne gry­nai­siais pi­ni­gais. Ap­va­li­ni­mas leis­tų žmo­nėms, ver­slui ir biu­dže­tui su­tau­py­ti apie 3,7 mln. eu­rų per me­tus.

Dėl pro­jek­to esa­me jau krei­pę­si į Eu­ro­pos Cen­tri­nį Ban­ką dėl nuo­mo­nės pa­tei­ki­mo, kaip to rei­ka­lau­ja su­tar­tis dėl Eu­ro­pos Są­jun­gos vei­ki­mo. Tai tiek bū­tų pri­sta­ty­mo. Pra­šy­tu­me pa­lai­ky­ti.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­mas Min­dau­gai. Ne­no­ri pa­klaus­ti nė vie­nas Sei­mo na­rys. Pa­si­sa­ky­ti dėl mo­ty­vų už no­ri A. Bag­do­nas. Tik prieš jam pa­si­sa­kant, aš dar in­for­muo­ju vi­sus, kas ste­bi per te­le­vi­zi­ją, kad 17 val. 10 min. skel­bia­me bal­sa­vi­mo in­ter­va­lą. Jei­gu tin­ka, 10 mi­nu­čių, nes li­ko du pro­jek­tai, o pa­tei­ki­mas re­a­liai, kai toks klau­si­nė­ji­mų skai­čius, čia už­truks šiek tiek trum­piau, gal net ne 10 mi­nu­čių. A. Bag­do­nas. Pra­šau dėl mo­ty­vų už.

A. BAGDONAS (LSF). Dė­ko­ju po­sė­džio pir­mi­nin­kui už su­teik­tą žo­dį. Ger­bia­mi ko­le­gos, mes vis re­čiau nau­do­ja­me vie­no ir dvie­jų eu­ro cen­tų mo­ne­tas, o gau­da­mi grą­žą par­duo­tu­vė­je net ne­pa­gal­vo­ja­me, kiek mums tos eu­ro cen­tų mo­ne­tos iš tie­sų kai­nuo­ja, nors pa­nau­do­ja­me jas tik pa­vie­niais at­ve­jais.

Tei­kia­mu įsta­ty­mo pro­jek­tu sie­kia­me su­ma­žin­ti gy­ven­to­jų, ver­slo ir vals­ty­bės są­nau­das, su­si­ju­sias su gry­nų­jų pi­ni­gų nau­do­ji­mu. Lie­tu­vos ban­ko skai­čia­vi­mais, nuo eu­ro įve­di­mo ša­ly­je Lie­tu­vos gy­ven­to­jai yra pa­me­tę 2,4 mln. eu­rų ver­tės šių mo­ne­tų. Daž­niau­siai to­kios mo­ne­tos at­si­skai­tant pa­nau­do­ja­mos tik vie­ną kar­tą – grą­žai ati­duo­ti pre­ky­bos vie­to­je. Dėl smul­ku­mo ir ma­žė­jan­čios per­ka­mo­sios ga­lios gy­ven­to­jai re­tai jas nau­do­ja at­lik­da­mi mo­kė­ji­mus, jos pa­me­ta­mos, nu­gu­la tau­pyk­lė­se ar au­to­mo­bi­lių sa­lo­nuo­se ir yra ne­be­nau­do­ja­mos. Ma­nau, tik­rai at­ėjo lai­kas at­si­sa­ky­ti vie­no ir dvie­jų eu­ro cen­tų mo­ne­tų, jos at­ne­ša dau­giau naš­tos nei ža­los. Kvie­čiu pa­lai­ky­ti šį ko­le­gų pa­teik­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą. Ačiū.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Prieš pa­si­sa­ko T. To­mi­li­nas.

T. TOMILINAS (DFVL). Aš bū­čiau šiek tiek at­sar­ges­nis su mo­ne­to­mis, nes kai kam tai yra tik­tai ne­rei­ka­lin­gos šiukš­lės, bet kai kas tau­po ir mo­ka po vie­ną cen­tą už tuos pa­čius plas­ti­ki­nius mai­še­lius, nau­do­ja. Aš esu skep­tiš­kas ap­skri­tai dėl gry­nų­jų pi­ni­gų at­si­sa­ky­mo. Nors mes pra­ei­to­je ka­den­ci­jo­je daug spren­di­mų da­rė­me gal­būt ir rei­ka­lin­gų, na, iš vie­nos pu­sės ma­ži­nan­čių še­šė­lį, ta­čiau iš ki­tos pu­sės pa­ma­tė­me, kas ga­li įvyk­ti įvai­rių kri­zi­nių si­tu­a­ci­jų me­tu. Tai­gi kar­tais at­ro­do, kad rei­kia žy­miai at­sar­giau elg­tis su gry­nai­siais pi­ni­gais ir jų at­si­sa­ky­mu. Taip pat kai ku­rie žmo­nės tau­po iš tie­sų kiek­vie­ną cen­tą. Ir svar­biau­sias ar­gu­men­tas – aš kaž­kaip ne­ma­tau di­de­lės Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lių gru­pės, ku­rios at­si­sa­ky­tų ši­tų mo­ne­tų. Ten ke­le­tas yra, bet tik­rai ne­daug. Tai kam mums čia bū­ti pir­mū­nais, aš ne­su­pran­tu.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Iš­klau­sė­me vi­sus pa­si­sa­ky­mus dėl mo­ty­vų. Bal­suo­si­me dėl įsta­ty­mų pro­jek­tų vi­siš­kai ne­tru­kus, 17 val. 10 min., kaip skel­bė­me. Kas frak­ci­jų ko­le­gas ku­ruo­ja­te, tai SMS ži­nu­tė­mis ar kaip nors in­for­muo­ki­te, kad bal­sa­vi­mo in­ter­va­las bus šiek tiek anks­čiau.

 

17.02 val.

Eu­ro įve­di­mo Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je įsta­ty­mo Nr. XII-828 pa­pil­dy­mo sep­tin­tuo­ju1 skir­sniu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2952, Fi­nan­si­nės ap­skai­tos įsta­ty­mo Nr. IX-574 7 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2953(2) (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-23.1, 2-23.2 klau­si­mų blo­kas – pro­jek­tai Nr. XIVP-2952 ir Nr. XIVP-2953(2). Į tri­bū­ną kvie­čia­me M. Lin­gę pri­sta­ty­ti Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to iš­va­das dėl ką tik įvar­din­tų įsta­ty­mų pro­jek­tų. Taip, dėl abie­jų.

M. LINGĖ (TS-LKDF) Ko­mi­te­tas spa­lio 18 die­ną ap­svars­tė mi­nė­tų įsta­ty­mų pro­jek­tus ir at­si­žvelg­da­mas į Sei­mo Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas, Vy­riau­sy­bės iš­va­das pri­ėmė spren­di­mą at­mes­ti ini­cia­to­rių pa­reng­tą Eu­ro įve­di­mo įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo sep­tin­tuo­ju skir­sniu įsta­ty­mo pro­jek­tą bei Fi­nan­si­nės ap­skai­tos įsta­ty­mo 7 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą ir pa­ves­ti ko­mi­te­tų iš­va­dų ren­gė­jams pa­teik­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos at­si­skai­ty­mų gry­nai­siais pi­ni­gais ap­va­li­ni­mo įsta­ty­mą ir ly­di­muo­sius tei­sės ak­tus. Už bal­sa­vo 10, prieš – 1, su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­mas Min­dau­gai. Ko­mi­te­tų iš­va­dos iš­klau­sy­tos. Bal­suo­si­me per bal­sa­vi­mo in­ter­va­lą vi­siš­kai ne­tru­kus.

 

17.03 val.

Įsta­ty­mo „Dėl už­sie­nie­čių tei­si­nės pa­dė­ties“ Nr. IX-2206 26, 35, 41, 42, 44, 53, 107 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3352 (pa­tei­ki­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-24 klau­si­mas – įsta­ty­mo „Dėl už­sie­nie­čių tei­si­nės pa­dė­ties“ kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3352. Pra­ne­šė­jas – L. Kas­čiū­nas, Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to ak­ty­vu­sis pir­mi­nin­kas. Pa­tei­ki­mas. Pra­šau.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Iš tik­rų­jų tai yra ban­dy­mas pra­dė­ti rim­tą mig­ra­ci­jos po­li­ti­kos ver­ti­ni­mą, įsi­ver­ti­ni­mą, po­ky­čius, gal­būt ir per­žiū­rą. Vis dėl­to esa­me, na, su­dė­tin­gų pro­ce­sų aki­vaiz­do­je. Ypač kai ma­to­me įvai­rius pro­ce­sus Va­ka­rų Eu­ro­po­je, na­tū­ra­lu, rei­kia iš­mok­ti jų pa­mo­kas, ne­kar­to­ti klai­dų, pa­si­ruoš­ti tam tik­riems pro­ce­sams da­bar, o pro­ce­sai ga­li vyk­ti po pen­ke­rių ir de­šimt me­tų. Aš mėgs­tu sa­ky­ti, kad mes esa­me kol kas ne­pa­sie­kę ne­grįž­ta­mų pro­ce­sų – mes ga­li­me da­bar su­kal­ti kuo­liu­kus, pa­si­da­ry­ti mig­ra­ci­jos po­li­ti­ką to­kią, ku­ri leis­tų kon­tro­liuo­ti mig­ra­ci­jos pro­ce­są, tai yra de­rin­ti dar­bo rin­kos po­rei­kius, na­cio­na­li­nį sau­gu­mą, kul­tū­ros po­rei­kius, so­cia­li­nius, san­glau­dos in­te­re­sus ir pa­na­šiai. Tai yra la­bai rim­ta te­ma. Te­ma, ku­ri api­brė­žia, brė­žia da­bar ir Va­ka­rų vi­suo­me­nių tra­jek­to­ri­jas. Na­tū­ra­lu, kad per­brai­žo ir po­li­ti­nius že­mė­la­pius. Ir tai, na­tū­ra­lu, yra rim­ti klau­si­mai.

Iš tik­rų­jų tei­kiu dėl už­sie­nie­čių tei­si­nės pa­dė­ties pa­siū­ly­mus, ku­rie, ma­no po­žiū­riu, už­kam­šy­tų kai ku­rias sky­les ir pa­dė­tų kai ku­riuos pro­ce­sus kon­tro­liuo­ti. Pa­vyz­džiui, mig­ra­ci­jos eks­per­tai pri­pa­žįs­ta, kad da­bar lai­ki­ną lei­di­mą įvai­riais pa­grin­dais ga­vę už­sie­nie­čiai yra lin­kę pra­si­tęs­ti lai­ki­nus lei­di­mus, net jei ir il­giau nei pen­ke­rius me­tus pa­gy­ve­nę Lie­tu­vo­je. Jie tai da­ro iš­veng­da­mi lie­tu­vių kal­bos eg­za­mi­no, lie­tu­vių kal­bos kur­sų, ly­giai taip pat kaip ir vals­ty­bės Kon­sti­tu­ci­jos eg­za­mi­no.

Ko­kia yra es­mė? Iš­gy­ve­nęs Lie­tu­vo­je pen­ke­rius me­tus su lai­ki­nu lei­di­mu, tu tu­ri tei­sę gau­ti jau nuo­la­ti­nio gy­ven­to­jo sta­tu­są. No­rė­da­mas gau­ti nuo­la­ti­nio gy­ven­to­jo sta­tu­są, tu tu­ri iš­lai­ky­ti lie­tu­vių kal­bos eg­za­mi­ną ir Kon­sti­tu­ci­jos eg­za­mi­ną. Dau­ge­lis už­sie­nie­čių, no­rė­da­mi iš­veng­ti to ir ne­si­mo­ky­ti lie­tu­viš­kai, to­liau pra­tę­sia lai­ki­ną lei­di­mą ir ne­lai­ko nei lie­tu­vių kal­bos eg­za­mi­no, nei Kon­sti­tu­ci­jos eg­za­mi­no.

Koks yra ma­no pa­siū­ly­mas, vie­nas iš tų ke­lių pa­siū­ly­mų, tai yra po pen­ke­rių me­tų, kai tu gy­ve­ni lai­ki­no lei­di­mo, sa­ky­kim, tei­si­nio re­gu­lia­vi­mo sri­ty­je ir ne­ini į nuo­la­ti­nio gy­ven­to­jo sta­tu­są, no­ri pra­si­tęs­ti lai­ki­ną lei­di­mą, tu tu­ri iš­lai­ky­ti lie­tu­vių kal­bos eg­za­mi­ną, jo ly­gį nu­sta­ty­tų Vy­riau­sy­bė. Be abe­jo, Vy­riau­sy­bė ly­giai taip pat už­tik­rin­tų tiek ir lie­tu­vių kal­bos kur­sus, tiek ir tur­būt taip la­bai tiks­lin­gai nu­ma­ty­tų, ko­kio­je sri­ty­je dir­ban­tis as­muo tu­rė­tų vie­ną ar ki­tą lie­tu­vių vals­ty­bi­nės kal­bos ly­gį pa­siek­ti.

Ko sie­kia­ma to­kia pa­tai­sa? Sie­kia­ma la­bai svar­baus da­ly­ko, kad ne­si­for­muo­tų, kaip mes la­bai ma­to­me ir mū­sų vals­ty­bė­se są­jun­gi­nin­kė­se, už­da­ros dias­po­ros, ku­rios tie­siog ne­si­in­teg­ruo­ja į vals­ty­bės po­li­ti­nį, kul­tū­ri­nį gy­ve­ni­mą. Tai­gi vals­ty­bi­nės kal­bos mo­kė­ji­mas yra vie­na iš in­teg­ra­ci­jos prie­mo­nių, to­dėl siū­lau ją su­stip­rin­ti.

Ki­tos pa­tai­sos yra su­si­ju­sios su įdar­bi­ni­mo me­cha­niz­mu. Pa­ste­bi­mas toks da­ly­kas, kad už­sie­nie­čiai, ku­rie gau­na, pa­vyz­džiui, dar­bo pa­grin­du lai­ki­ną lei­di­mą gy­ven­ti Lie­tu­vo­je, dir­ba to­je įmo­nė­je la­bai la­bai trum­pai, iš jos iš­ei­na ir taip ku­ria ant­ri­nę mig­ra­ci­ją, pa­vyz­džiui, va­žiuo­ja dirb­ti į Va­ka­rų Eu­ro­pą. Tai­gi mes iš prin­ci­po ne­at­lie­pia­me sa­vo dar­bo rin­kos po­rei­kių. Aš su­pran­tu įmo­nes, ku­rioms rei­kia dar­bo jė­gos, sa­ky­ki­me taip, ir jos no­ri, kad ji bū­tų čia, o įmo­nės, ku­rios tuo už­si­i­ma, lai­ki­no įdar­bi­ni­mo įmo­nės, juos pa­si­kvie­čia, jie iš­ei­na stai­giai iš jų, pa­lie­ka dar­bą ir, pa­vyz­džiui, ju­da kur nors ki­tur ar­ba iš es­mės ku­ria to­kius ne­for­ma­lius tin­klus. Šiuo at­ve­ju siū­lau la­bai aiš­kiai įtvir­tin­ti, kad 6 mė­ne­siai yra mi­ni­ma­lus lai­kas, kiek tu tu­ri ati­dirb­ti to­je įmo­nė­je, ku­ri iš prin­ci­po ta­ve pa­si­kvie­tė, kad ne­kur­tum tos ant­ri­nės mig­ra­ci­jos.

Ly­giai taip pat, kai kal­ba­me apie tas lai­ki­no įdar­bi­ni­mo įmo­nes. Da­bar jas daž­nai įpras­ta va­din­ti paš­to dė­žu­tė­mis, tai yra įmo­nės iš vie­no ar dvie­jų žmo­nių, ku­rie iš prin­ci­po už­si­i­ma tuo, kad at­si­ga­be­na čio­nai žmo­nių, ne­va juos per­nuo­mo­ja, va­din­ki­me taip, bet jos iš es­mės yra to­kios skir­tos, kad iš es­mės vyks­ta tam tik­ra ma­ni­pu­lia­ci­ja tais žmo­nė­mis. Aš siū­lau įtvir­tin­ti tam tik­rą di­des­nę tų įmo­nių at­sa­ko­my­bę ir aiš­kiai įtvir­tin­ti, kad ta įmo­nė tu­ri iš es­mės už­si­im­ti šia veik­la ir kad ten bū­tų bent pen­ki dar­buo­to­jai. Ki­taip ta­riant, kad mes iš­ei­tu­me iš paš­to dė­žu­čių lai­ko­tar­pio, kad už­si­im­tų tais rei­ka­lais rim­tos įmo­nės. Aš su­pran­tu, kad me­cha­niz­mas tu­ri bū­ti toks. Jei­gu mū­sų ko­kiam nors ve­žė­jui ar­ba ko­kiai nors sta­ty­bų ben­dro­vei rei­kia dar­bo jė­gos, čia, aiš­ku, dar ga­li­me gin­čy­tis, kiek yra iš tik­rų­jų pa­tik­ri­na­ma vi­daus rin­ka ir ar mo­ka­mas gana rim­tas at­ly­gi­ni­mas, bet ge­rai, šias dis­ku­si­jas pa­li­ki­me šo­ne, kal­ba­me apie tai, kad tie­siog ta įmo­nė ir at­si­vež­tų tiek, kiek jai rei­kia, o ne lai­ki­no įdar­bi­ni­mo įmo­nės po to iš es­mės tuo ga­lė­tų ma­ni­pu­liuo­ti. Mes esa­me su­kū­rę to­kį ins­ti­tu­tą, šiek tiek, ma­no po­žiū­riu, keis­to­ką, krei­vo­ką (prie to iš­vis rei­kė­tų grįž­ti ir jį per­žiū­rė­ti), bet iš prin­ci­po tai yra pro­ble­ma. Aš ban­dau pa­kel­ti tų įmo­nių kar­te­lę.

Kaip ir dar vie­na pro­ble­ma, ku­rią ban­dau spręs­ti. Dau­ge­liu at­ve­ju yra pa­ste­bi­ma, kad kai jie at­va­žiuo­ja ir įsi­dar­bi­na čia, pa­vyz­džiui, pa­si­i­ma il­gas ne­ap­mo­ka­mas atos­to­gas, pa­dir­ba, iš­vyks­ta at­gal, vėl grįž­ta ir per tą lai­ką vėl kvie­čia­si nau­jų dar­buo­to­jų. Mes ma­to­me, kaip tų už­sie­nie­čių skai­čiai Lie­tu­vo­je au­ga, ir iki ga­lo ne­su­pra­si, ar čia dar­bo rin­kos po­rei­kis, ar čia yra iš es­mės lai­ki­nų įdar­bi­ni­mo įmo­nių tam tik­ri žai­di­mai. Vi­sa tai aš ban­dau už­kam­šy­ti. Aš ti­kiu, kad tai bus rim­tas pir­mas žings­nis, ir tik­rai ma­nau, kad čia tu­rė­tu­me ras­ti su­ta­ri­mą, pra­de­dant kon­ser­va­ty­viais žmo­nė­mis, baigiant Lie­tu­vos dar­bo rin­kos dar­buo­to­jų tei­sė­mis be­si­rū­pi­nan­čių žmo­nių in­te­re­sais, nes aš ti­kiu, kad mes šiuo at­žvil­giu esa­me vie­na­me pus­la­py­je. Ačiū.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Jū­sų pa­klaus­ti no­ri ga­na ne­ma­žas kie­kis Sei­mo na­rių. Ir pir­mo­ji klau­sia L. Na­gie­nė, jos sa­lė­je ne­ma­tau. Ta­da V. Val­kiū­nas.

V. VALKIŪNAS (DPF). Ačiū, ger­bia­mas An­driau. Ger­bia­mas Lau­ry­nai, ne­bū­ki­te leng­va­ti­kis dėl ver­sli­nin­kų ir ki­tų, jūs, ma­tau, bi­jo­te, ne­drįs­ta­te pri­im­ti dar griež­tes­nių prie­mo­nių. Ma­no klau­si­mas: 6 mė­ne­sius ati­dirb­ti įmo­nė­je, už ko­kį at­ly­gi­ni­mą, už ne ma­žiau kaip vi­du­ti­nis ar ko­kį? Ir ko­dėl 6 mė­ne­siai? Nes tie vi­so­kie spe­cia­lis­tai at­va­žiuo­ja, pas­kui plo­vyk­lo­je ma­ši­nas plau­na. Ži­no­te, kaip… Tas ma­ni­pu­lia­vi­mas. Ar jums pri­im­ti­nas tas ma­ni­pu­lia­vi­mas? Ir kiek jus ap­gau­di­nės, ir jūs bū­si­te toks nai­vus ir ti­kė­si­te?

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas Val­de­ma­rai, man at­ro­do, mes iš es­mės su­ta­ria­me dėl to su ju­mis, kad jei­gu kal­ba­me apie imig­ra­ci­ją iš tre­čių­jų ša­lių, tai yra tur­būt pas­ku­ti­nė op­ci­ja vals­ty­bei iš­spręs­ti sa­vo pro­ble­mas, nes su imig­ra­ci­ja at­ei­na daug daug įvai­rių ri­zi­kų, gal net­gi, sa­ky­čiau, kai ku­riais at­ve­jais ir grės­mių. Rei­kia pa­baig­ti bi­jo­ti šne­kė­ti apie tai. Rei­kia po­lit­ko­rek­tiš­ku­mą, ku­ris tam tik­ra pras­me, ma­nau, ir su­kū­rė di­de­les pro­ble­mas Va­ka­ruo­se, mes­ti į šo­ną, rei­kia aiš­kiai įvar­dy­ti, kur yra rim­tos pro­ble­mos, to­dėl aš esu už re­gu­liuo­ja­mą mig­ra­ci­ją, re­gu­liuo­ja­mą. Čia bū­tent yra tie pir­mie­ji žings­niai. Kaip ir sa­kiau, tvir­tin­ti, kad nuo­lat dirb­tų to­je pa­čio­je įmo­nė­je, tai jau bū­tų gal­būt dar­buo­to­jo at­žvil­giu, sa­ky­ki­me, taip, vi­du­ti­niš­ka, sa­ky­čiau taip, nes ir prof­są­jun­gos ta­da tu­rė­tų, ma­tyt, kreip­tis, bet kad jis ne gau­tų lei­di­mą ir po to iš­kart ga­lė­tų kur nors iš­va­žiuo­ti, kur nors ki­tur, ar ne, tai ši­tą pro­ble­mą tie 6 mė­ne­siai jau spręs­tų, jau mes ne­be­bū­tu­me to­mis va­di­na­mo­sio­mis ša­raš­ki­no kon­to­ro­mis, ar ne? Jos iš es­mės tik tuo ir už­si­i­ma. Mes iš tik­rų­jų aiš­kiai su­sie­tu­me įmo­nės po­rei­kį, ūkio ša­kos po­rei­kį ir dar­bo jė­gos at­vy­ki­mą. Tai čia yra tas pa­grin­di­nis tiks­las. Ši­ta pa­tai­sa į tai yra ir orien­tuo­ta.

O iš tik­rų­jų, be jo­kios abe­jo­nės, ir­gi ma­no įsi­ti­ki­ni­mu, pir­miau­sia kvies­da­mie­si dar­buo­to­jus, mes tu­ri­me at­lik­ti nor­ma­lų vi­daus rin­kos ty­ri­mą, ar iš tik­rų­jų mes tos dar­bo jė­gos ne­tu­ri­me. Pir­ma. At­ly­gi­ni­mai šiaip įsta­ty­muo­se įtvir­tin­ti ir už­sie­nie­čiams ne­ga­li mo­kė­ti ma­žiau, bet tur­būt tai yra ban­do­ma apei­ti ir čia Dar­bo ins­pek­ci­ja tu­ri… (Bal­sai sa­lė­je) Pra­šau, va­rian­tas. Ko­dėl gi ne? Ki­taip ta­riant, aš čia už tai, kad rei­kia tą kon­tro­lės ran­ką pri­dė­ti daug stip­riau, ir ma­nau, kad čia mes kar­tu su ju­mis tuos re­cep­tus ra­si­me, nes aš ti­kiu, kad tai, ką aš da­bar siū­lau, iš es­mės pa­ska­tins dis­ku­si­ją ir bus per­žiū­rė­ta iš es­mės, kur mes esa­me ir kaip mes ei­na­me, nes, dar kar­tą pa­kar­to­siu, pro­ce­sai, ku­riuos mes da­bar ma­to­me, ga­li tap­ti ne­grįž­ta­mi ir ne­kon­tro­liuo­ja­mi. Aš ne­no­riu, kad mes gy­ven­tu­me to­kio­je vals­ty­bė­je. Aš ma­nau, jūs ir­gi.

PIRMININKAS. Klau­sia A. Sy­sas. Tik pri­me­nu, kad klaus­ti – 1 mi­nu­tė, ypač at­sa­ky­ti – 2 mi­nu­tės.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma­sis, ar no­ri­te pa­tvir­tin­ti, kad šian­dien mū­sų Lie­tu­vo­je yra ne­re­gu­liuo­ja­ma dar­bo rin­ka? Iš jū­sų kal­bų, at­sa­ky­mų gir­džiu, kad Lie­tu­vo­je ša­raš­ki­no kon­to­ra, kaip jūs sa­ko­te. Tai kaž­kas ne­ge­rai, jūs pa­klaus­ki­te sa­vo prem­je­rės, kad rin­ka yra re­gu­liuo­ja­ma. Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja, Už­im­tu­mo tar­ny­ba iš­duo­da lei­di­mus, kiek ga­li­ma at­si­vež­ti, kiek ne­ga­li­ma. Tai ką jūs čia šne­ka­te? Jūs pei­kia­te sa­vo Vy­riau­sy­bę.

Ma­no klau­si­mas bū­tų. Yra 12 la­bai rim­tų Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bų. Ar sa­vo siū­ly­mą jūs su ver­slu šiek tiek de­ri­no­te? Ar skai­tė­te pra­ne­ši­mus, kiek mums rei­kia dar­buo­to­jų, kad mū­sų eko­no­mi­ka vys­ty­tų­si? Iš ko mes, taip sa­kant, gin­si­mės, skir­si­me kraš­to ap­sau­gai pi­ni­gų, jei­gu, taip sa­kant, dar­buo­to­jų ne­bus? Jūs no­ri­te iš­vy­ti ir tuos, ku­rie čia gy­ve­na de­šimt me­tų, bet ne­mo­ka lie­tu­vių kal­bos.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Ne­įti­kė­ti­na, Al­gir­dai, ne­įti­kė­ti­na. Ži­no­te, aš kri­ti­kuo­ju jū­sų il­ga­me­tį dar­bą, nes jūs esa­te tas so­cial­de­mok­ra­tas, ku­ris ne­si­rū­pi­na Lie­tu­vos dar­buo­to­jais. Čia yra pa­ra­dok­sas ir siū­ly­čiau jums ju­dė­ti Da­ni­jos so­cial­de­mok­ra­tų ke­liu. Pa­si­kal­bė­ki­te su D. Ša­ka­lie­ne. Ten yra su­pras­ta, ką reiš­kia imig­ra­ci­ja da­niš­kai dar­bo jė­gai. Ir man la­bai gai­la, ger­bia­mas Al­gir­dai, kad jūs esa­te so­cial­de­mok­ra­tas, prof­są­jun­gų drau­gas ir, de­ja, ne­su­pran­ta­te to­kių ele­men­ta­rių da­ly­kų.

Da­bar apie ver­slą. Iš tik­rų­jų ver­slas, rim­tas ver­slas yra su­in­te­re­suo­tas, kad jei­gu jau rei­kia dar­bo jė­gos, tai tiek ir rei­kia at­si­vež­ti. Ir mes, kaip vals­ty­bė, tu­ri­me la­bai tiks­lin­gai pa­tai­ky­ti ir at­si­vež­ti to­kią dar­bo jė­gą, ku­ri ne­kur­tų so­cia­li­nių, kul­tū­ri­nių, na­cio­na­li­nio sau­gu­mo įtam­pų. Aš ti­kiu, kad ši­tie da­ly­kai jums ir­gi tu­ri bus svar­būs, bent jau kaž­kur gi­liai gi­liai jū­sų rau­do­no­je šir­dy­je. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­mas Lau­ry­nai. J. Sa­ba­taus­kas, ma­nau, da­bar pa­klaus klau­si­mą.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū. Iš tik­rų­jų to­kia pro­pa­gan­di­nė kal­ba su to­kiais ad ho­mi­nem epi­te­tais, ma­nau, ne­de­ra ši­to­je sa­lė­je. Ar čia jū­sų ža­lios šir­dys, ar mė­ly­nos, ar rau­do­nos – koks skir­tu­mas? Tur­būt chi­rur­gai ar pa­ta­lo­go­a­na­to­mai pa­sa­ky­tų vi­sai ki­taip, kad vi­sų vie­no­dos.

Da­bar ma­no klau­si­mas iš tų Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bų. Jūs iš tik­rų­jų ne­nu­sta­to­te jo­kių iš­ly­gų, nu­sta­to­te pen­ke­rius me­tus, po pen­ke­rių me­tų tu­ri pa­teik­ti do­ku­men­tą, įro­dan­tį vals­ty­bi­nės kal­bos mo­kė­ji­mą. Lei­di­mas lai­ki­nai gy­ven­ti iš­duo­da­mas nuo vie­nų me­tų iki pen­ke­rių me­tų, ga­li bū­ti po vie­nų me­tų, po dve­jų me­tų, tar­ki­me, du kar­tus po dve­jų me­tų. Ir kaip yra su itin aukš­tos kva­li­fi­ka­ci­jos spe­cia­lis­tais, kaip yra su tarp­tau­ti­nė­mis fir­mo­mis, ku­rių pa­da­li­niai yra Lie­tu­vo­je? Pa­ga­liau kaip yra…

PIRMININKAS. Ju­liau, klaus­ki­te.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). …su ri­bo­tu žmo­gaus dar­bin­gu­mu? Čia jūs ne­nu­sta­to­te jo­kių iš­ly­gų. Jei­gu 0,25 dar­bin­gu­mo, jei­gu am­žius 75 me­tai ir dau­giau, ar vi­siems vie­no­dai? Nes iš jū­sų pro­jek­to to ne­ma­ty­ti.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Aš su­pran­tu, ką jūs no­ri­te pa­sa­ky­ti. Ir aš iš da­lies pri­ta­riu, kad rei­kės la­bai aiš­kiai, tiks­lin­gai nu­sta­ty­ti, koks tos vals­ty­bi­nės kal­bos ly­gis tu­rė­tų bū­ti vie­nos ar ki­tos pro­fe­si­jos. Aš įsi­vaiz­duo­ju, jei­gu tu dir­bi pa­slau­gų sek­to­riu­je, vals­ty­bi­nės kal­bos mo­kė­ji­mas tu­ri bū­ti aukš­tes­nis. Jei­gu gal­būt tu esi ve­žė­jas ir Lie­tu­vo­je bū­ni la­bai re­tai, la­bai ti­kė­ti­na, kad tos ži­nios ga­lė­tų bū­ti že­mes­nės.

Bet tai yra Vy­riau­sy­bės ir jos įga­lio­tos ins­ti­tu­ci­jos po­li­ti­kos da­lis. Čia ir yra ap­gal­vo­ta iš­ma­nio­ji imig­ra­ci­jos po­li­ti­ka. Ir bū­tent dėl to aš ir for­mu­luo­ju, kad tuos klau­si­mus, ku­riuos jūs ke­lia­te, ir pa­li­ki­me Vy­riau­sy­bei. Ir tos iš­im­tys, ir tas tiks­li­nis, tok­sai taš­ki­nis po­li­ti­kos pa­tai­ky­mas ir bus Vy­riau­sy­bės rei­ka­las.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Klau­sia K. Vil­kaus­kas.

K. VILKAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ko­le­ga, tas pats klau­si­mas ir­gi dėl kal­bų mo­ky­mosi. Iš tik­rų­jų pen­ke­ri me­tai, at­ro­do, toks ne­ma­žas lai­ko­tar­pis, kad iš­mok­tų kal­bą. Be abe­jo, taip at­ro­do. Bet vis dėl­to skun­džia­si ir tie pa­tys bal­ta­ru­siai, kad su­dė­tin­ga ras­ti ir mo­ky­to­jų, ir tie kur­sai yra ga­na bran­gūs. Tai jei­gu mes ke­lia­me kaž­ko­kią už­duo­tį už­sie­nie­čiams, tai mes tu­rė­tu­me su­teik­ti ga­li­my­bes ir są­ly­gas. Kaip gal­vo­ja­te ši­tai spręs­ti?

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Vi­siš­kai tei­sin­gai, ger­bia­mas Kęs­tu­ti. To­dėl aš ir dar kar­tą ak­cen­tuo­ju, kad siū­lau, kad Vy­riau­sy­bė pa­skir­tų ins­ti­tu­ci­ją, ko­or­di­nuo­jan­čią už­sie­nie­čių vals­ty­bi­nės kal­bos mo­ky­mą, taip pat nu­sta­ty­tų už­sie­nie­čių vals­ty­bi­nės kal­bos mo­ky­mo są­ly­gas ir tvir­tin­tų vals­ty­bi­nės kal­bos mo­ky­mo or­ga­ni­za­vi­mo tvar­ką. Ir įsi­ga­lio­ji­mas ši­to įsta­ty­mo, na, aš siū­lau iš tik­rų­jų be­veik me­tus pa­si­ruoš­ti. Tam rei­kės… Jūs vi­siš­kai tei­sus, pa­vyz­džiui, an­glų kal­bą ga­li­ma mo­ky­tis ir Lie­tu­vo­je, nes yra daug pri­va­čių įstai­gų, vals­ty­bi­nę kal­bą teks pa­si­steng­ti vals­ty­bė­je. Bet jei­gu mes no­ri­me in­teg­ruo­tų už­sie­nie­čių, ne už­da­rų ben­druo­me­nių, mes tu­rė­si­me tai pa­da­ry­ti. Tai rei­kia ženg­ti žings­nį šia kryp­ti­mi.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Klau­sia J. Džiu­ge­lis.

J. DŽIUGELIS (TS-LKDF). La­bai ačiū. Iš tie­sų la­bai įdo­mi dis­ku­si­ja įvy­ko tarp Al­gir­do ir Kas­čiū­no. Ma­ne ma­lo­niai nu­ste­bi­no Al­gir­das, kai­rių­jų pa­žiū­rų, jis ke­lia lyg ir tei­sin­gus klau­si­mus Lau­ry­nui. Ir Lau­ry­nas, tie­są pa­sa­kius, ne­la­bai ma­lo­niai nu­ste­bi­no, kad ši­to įsta­ty­mo pro­jek­to ne­de­ri­no su ver­slu, nes, at­ro­dė, de­ši­nių­jų at­sto­vas te­oriš­kai tu­rė­tų tai da­ry­ti. Ne­pai­sant to, aš ma­nau, kad ini­cia­ty­va rei­ka­lin­ga, ir bal­suo­siu už.

Bet, ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, aš no­rė­čiau klus­te­lė­ti jū­sų ke­lių da­ly­kų. Pir­miau­sia, ko­kiu mo­de­liu jūs va­do­vau­ja­tės, teik­da­mi šiuos įsta­ty­mo pa­tai­sy­mus, tai yra ko­kios vals­ty­bės pa­grin­du? Štai, pa­vyz­džiui, Len­ki­ja tu­ri kur kas li­be­ra­les­nį lai­ki­no­jo įdar­bi­ni­mo įmo­nių me­cha­niz­mą. Tai ko­dėl jūs su­gal­vo­jo­te bū­tent to­kius sau­gik­lius su­dė­ti? Ar pats su­gal­vo­jo­te, ar kaž­ko­kia pa­tir­ti­mi va­do­vau­ja­tės?

Ir ki­tas klau­si­mas: kaip tai pa­veiks eko­no­mi­nę mū­sų ver­slo pa­dė­tį? Kaip ži­no­me, dar­buo­to­jų trūks­ta. Kaip pa­veiks, ar skai­čia­vo­te? Ačiū.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas Jus­tai, aš, kaip Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos pir­mi­nin­kas, pir­miau­sia de­ri­nu ne su ver­slu (aš ti­kiuo­si, ir jūs ne tik su ver­slu de­ri­na­te sa­vo ini­cia­ty­vas), bet pir­miau­sia gal­vo­ju apie mū­sų vals­ty­bės sau­gu­mą ir gy­ny­bą. Ar ne? Tai aš ma­tau sta­tis­ti­ką. Aš ma­tau di­na­mi­ką, aš ma­tau ten­den­ci­jas ir ri­zi­kas. Ką aš ma­tau, tai ma­tau už­sie­nie­čių skai­čiaus Lie­tu­vo­je au­gi­mą. Tai yra iš­šū­kis, ku­riam mes tu­ri­me pa­si­ruoš­ti. Jei­gu jis da­bar dar tok­sai, ži­no­te, pa­si­žiū­ri, pa­de­di la­pą at­gal ir po me­tų vėl pa­si­žiū­ri – o, dar 50 tūkst. už­au­go­me, tai ga­li­ma ir taip elg­tis. Bet aš siū­lau su­kal­ti kuo­liu­kus da­bar, kad bū­tų ga­li­ma tuos pro­ce­sus kon­tro­liuo­ti.

Eko­no­mi­niai skai­čia­vi­mai. Aš ne­ma­nau, kad čia iš es­mės kaip nors keis­tų mū­sų BVP au­gi­mą šios pa­tai­sos. Jos mums leis aiš­kiau ir la­bai tiks­lin­gai nu­si­tai­ky­ti į tą dar­bo jė­gą, ku­rios mums rei­kia, ir kad ta dar­bo jė­ga, ku­ri at­va­žiuo­ja čia, ne­kel­tų ki­tų ri­zi­kų. Ne­ga­li­ma vien va­do­vau­jan­tis eko­no­mi­niu in­te­re­su, ko­le­gos. Taip bu­vo ir prieš tris de­šimt­me­čius kai ku­rio­se mū­sų są­jun­gi­nin­kė­se vals­ty­bė­se, bet po to at­si­bu­do vie­ną die­ną ir jau net­gi gal­būt sun­ku iš­ei­ti į gat­vę kai ku­riuo­se ra­jo­nuo­se. Man at­ro­do, mes su ta­vi­mi, Jus­tai, ne­no­ri­me to­kios mū­sų vals­ty­bės, ar ne? Tai tu­ri­me pa­gal­vo­ti apie vi­sa tai ir ras­ti ba­lan­są.

Ir nė­ra taip, kad aš to ne­de­ri­nau su ver­slu. Aš de­ri­nau tie­sio­gi­nia­me ete­ry­je ši­tuos pa­siū­ly­mus su ver­slu. Net ga­lė­siu at­siųs­ti nuo­ro­dą, kur sa­kė: taip, rei­kia da­ry­ti, ir bū­tent dėl to, kad jiems rei­kia tik­ros dar­bo jė­gos, o ne ri­zi­kos vals­ty­bė­je. Ir ver­slas ne­no­ri gy­ven­ti ne­sau­gio­je vals­ty­bė­je. Tai sau­go­ki­me sau­gią Lie­tu­vą kar­tu.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, Lau­ry­nai. Pas­ku­ti­ny­sis klau­sia V. Pranc­kie­tis.

V. PRANCKIETIS (LSF). Ačiū.

PIRMININKAS. Yra, yra lai­ko. Svar­bus klau­si­mas, pa­dis­ku­tuo­ki­me.

V. PRANCKIETIS (LSF). 33 punk­te yra ra­šo­ma, kad rei­ka­lin­gas do­ku­men­tas, liu­di­jan­tis kal­bos mo­kė­ji­mą. Ar tiks­las yra kal­bos mo­kė­ji­mas, ar do­ku­men­tas, ku­riam dar ir Vy­riau­sy­bė nu­ma­to ga­lio­ji­mo lai­ką? Ki­taip sa­kant, kal­bos mo­kė­ji­mas tu­rės dar ir ga­lio­ji­mo lai­ką. Tai čia at­sa­ky­mo gal ne­rei­kia, bet gal­būt svars­ty­mo sta­di­jo­je pa­gal­vo­si­te apie tas fra­zes.

Da­bar nė­ra nie­ko ap­tar­ta, jei už­sie­nie­tis pats yra darb­da­vys. Tai kaip ta­da jo mo­kė­ji­mas ir jo san­ty­kis su ki­tais? Klau­si­mas bū­tų: ar jums te­ko ka­da nors nuo nu­lio iš­mok­ti bent vie­ną kal­bą? (Šur­mu­lys sa­lė­je)

Ir pas­ku­ti­nis klau­si­mas, tai yra pa­ci­tuo­siu, kad „iš­sky­rus at­ve­jus, kai už­sie­nie­tis ne­dir­bo dėl nėš­tu­mo“.

PIRMININKAS. Na, apie šir­dies spal­vą da­bar tur­būt.

V. PRANCKIETIS (LSF). Ci­ta­tos pa­bai­ga.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Tai XXI am­žius. XXI am­žius.

Ge­rai, ei­na­me prie rim­tų da­ly­kų. O rim­čiau­sias klau­si­mas, ma­no po­žiū­riu, jū­sų bu­vo: ar aš ku­rią nors kal­bą iš­mo­kau nuo nu­lio? Nuo nu­lio. Už­sie­nio kal­bą? Tai, be jo­kios abe­jo­nės. Tai, be jo­kios abe­jo­nės, iš­mo­kau. Šiek tiek an­gliš­kai pra­mo­kau, vo­kiš­kai: Spre­chen bis­schen Deutsch? – Ja, natürlich, kein Pro­blem. Bet es­mi­nis mo­men­tas yra pa­pras­tas: kai aš at­va­žiuo­ju į ki­tą vals­ty­bę, aš ger­biu vals­ty­bę, ger­biu tra­di­ci­jas ir ger­biu jos kal­bą. Ma­no vi­sas in­te­re­sas pir­miau­sia tu­ri bū­ti, jei­gu aš no­riu įsi­kur­ti to­je vals­ty­bė­je, iš­mok­ti vals­ty­bi­nę kal­bą, nes čia yra pa­gar­bos ak­tas, čia yra pa­gar­bos žen­klas. (Bal­sai sa­lė­je: „Tei­sin­gai!“)

PIRMININKAS. Herr Lau­ry­nas, vie­len Dank für Ih­ren Vors­tel­lung.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Dan­ke schön.

PIRMININKAS. Iš­klau­sė­te, at­sa­kė­te į vi­sus Sei­mo na­rių klau­si­mus? Pa­si­sa­ky­mai dėl mo­ty­vų. Už – V. Ra­ku­tis.

V. RAKUTIS (TS-LKDF). Aš no­rė­čiau iš tik­rų­jų pa­rem­ti Lau­ry­no ini­cia­ty­vą, net jei­gu klau­si­mai, ku­rie bu­vo už­duo­ti mū­sų ko­le­gų so­cial­de­mok­ra­tų, ir tu­ri pa­grin­dą, ir tik­rai dar ga­li­ma daug da­ly­kų de­rin­ti. Bet jei­gu mes lai­ku ne­su­si­kur­si­me po­li­ti­kos, ku­ri leis kon­tro­liuo­ti ši­tuos srau­tus, mes il­gai­niui ga­li­me tu­rė­ti la­bai di­de­lių pro­ble­mų. Ne­už­mirš­ki­te, kad Lie­tu­va nė­ra la­bai di­de­lis kraš­tas. Ke­lias­de­šimt tūks­tan­čių ga­li bū­ti ga­na di­de­lis da­ly­kas, tuo la­biau tam tik­ro­se vie­to­se, ka­dan­gi daž­niau­siai at­vy­kė­liai kon­cen­truo­ja­si tam tik­ruo­se re­gio­nuo­se. Tai čia yra tie­siog sis­te­mos su­kū­ri­mas. Daug bu­vo kri­ti­kos ir dėl tos gar­sio­sios Lie­tu­vos ir Bal­ta­ru­si­jos sie­nos ir ki­tų da­ly­kų. Ma­to­me, kaip tai mus ap­sau­go­jo ir kaip ken­čia nuo pa­na­šių da­ly­kų vals­ty­bės, ku­rios lai­ku to ne­pa­da­rė. Pa­vyz­džiui, ma­no la­biau­siai mėgs­ta­ma Bel­gi­ja, kur yra iš­ti­si kvar­ta­lai žmo­nių, su ku­riais pas­kui la­bai sun­ku ras­ti ben­drą kal­bą. Tuo la­biau kad mes esa­me pa­fron­tės vals­ty­bė, čia ta įta­ka iš tik­rų­jų ga­li tu­rė­ti la­bai tie­sio­gi­nę reikš­mę.

Aš siū­lau gal ne­si­im­ti to­kios la­bai griež­tos re­to­ri­kos, bet vi­siems kū­ry­bin­gai apie tai pa­gal­vo­ti ir su­kur­ti veiks­min­gą sis­te­mą. O, ži­no­te, jei vals­ty­bė sa­vęs ne­ger­bia, tai ir at­vy­kė­liai jos ne­gerbs. Jei­gu jie sa­ko, kam mums mo­ky­tis tą lie­tu­vių kal­bą, mes čia ru­siš­kai su­si­šne­kė­si­me, tai nie­ka­da nie­kas tos kal­bos ne­iš­moks ir mū­sų vals­ty­bė­je Lie­tu­vos lai­kais ypač su­stip­rės ko­kios nors ki­tos įta­kos.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Prieš pa­si­sa­ko A. Sy­sas.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Sei­mas tu­ri gerb­ti pir­miau­sia sa­ve. Tai ne įsta­ty­mas, tai špar­gal­kė, nes nė į vie­ną klau­si­mą Lau­ry­nas ne­at­sa­kė. Jis pro­pa­gan­di­nę kal­bą pa­sa­kė, vis­ką su­pran­tu, ho­mo­fo­bi­jos bu­vo, su­pran­tu, čia yra tra­di­ciš­kai, taip sa­kant, obuo­liai ne­kren­ta to­li nuo obels. Bet, ger­bia­mie­ji, ar jūs už­mir­šo­te, mes pa­si­ra­šę ir tam tik­rus tarp­tau­ti­nius įsi­pa­rei­go­ji­mus, kad žmo­gaus tei­sės tu­ri bū­ti nu­ma­ty­tos įsta­ty­me, o ne po­įsta­ty­mi­niuo­se ak­tuo­se. Šia­me įsta­ty­me to nė­ra. Tai apie ką mes kal­ba­me? Aš ir no­riu, kad mes gerb­tu­me pa­tys sa­ve. Jei mes svars­to­me įsta­ty­mą, tai čia tu­ri bū­ti įsta­ty­mas, o ne vie­no mū­sų ko­le­gos, taip sa­kant, kaž­ko­kie no­rai, su­ra­šy­ti ke­liuo­se straips­niuo­se. Tei­sės de­par­ta­men­tas pa­ra­šė la­bai tei­sin­gas iš­va­das. Ar jūs gir­dė­jo­te, ko­kia bu­vo re­ak­ci­ja? Taip, ga­li­ma pri­tar­ti, ga­li­ma svars­ty­ti ir ga­li­ma net pri­im­ti, bet mes tu­rė­si­me pro­ble­mų to­liau. (Bal­sas sa­lė­je)

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Iš­klau­sė­me vi­sų pa­si­sa­ky­mų dėl mo­ty­vų. Šiek tiek prie ši­to klau­si­mo už­stri­go­me. Ger­bia­ma Vi­li­ja, ka­dan­gi dar li­ko vie­nas, tiks­liau, du pa­tei­ki­mai, pus­an­tro pa­tei­ki­mo, iš­klau­so­me jų vi­sų ir vie­nu kar­tu pa­bal­suo­si­me dėl vi­sų. Vis tiek lai­ko pras­me tai bus ly­giai tas pats.

 

17.27 val.

Var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos įsta­ty­mo Nr. I-657 pa­pil­dy­mo 61 straips­niu įsta­ty­mo projek­tas Nr. XIVP-3329 (pa­tei­ki­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-25 klau­si­mas – Var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 61 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3329. Pra­ne­šė­jas – M. Skri­tuls­kas. Pa­tei­ki­mas. Kvie­čia­me, Min­dau­gai, glaus­tai pri­sta­ty­ti. Nie­kas ne­gal­vo­jo, kad už­sie­nie­čiai taip įkai­tins at­mo­sfe­rą.

M. SKRITULSKAS (TS-LKDF). Pa­si­steng­siu, ko­le­gos, la­bai glaus­tai. Pro­jek­to es­mė yra ta, kad kre­di­to­rius, ko­kia nors įmo­nė, kreip­tų­si dėl sko­los ir per­duo­tų sko­los iš­ieš­ko­ji­mą ne iš kar­to sko­lų iš­ieš­ko­ji­mo ben­dro­vėms, bet pir­miau­sia pa­ti bent du kar­tus kreip­tų­si į sko­li­nin­ką ir tik po 60 die­nų per­duo­tų sko­lų iš­ieš­ko­ji­mo įmo­nėms, prieš per­duo­da­ma taip pat in­for­muo­tų sko­li­nin­ką, ko­kius as­mens duo­me­nis per­duo­da ir ko­kiai ben­dro­vei per­duo­da. Tiek trum­pai.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui už la­bai glaus­tą pri­sta­ty­mą, bet net ir toks glaus­tas pri­sta­ty­mas su­kė­lė tri­jų Sei­mo na­rių no­rą pa­klaus­ti. Pir­ma­sis klau­sia J. Džiu­ge­lis.

J. DŽIUGELIS (TS-LKDF). Ačiū, at­si­sa­kau.

PIRMININKAS. At­si­sa­ko. K. Ado­mai­tis tik­riau­siai klau­sia.

K. ADOMAITIS (LF). Ar vis dėl­to tai nė­ra ver­slo ir var­to­to­jo su­tar­ties ob­jek­tas? Jūs ar­gu­men­tuo­ja­te už 90 die­nų ap­mo­kė­ji­mo ati­dė­ji­mą ver­slo pa­slau­gų var­to­to­jams. Ar ne­bus pik­tnau­džiau­ja­ma tuo?

M. SKRITULSKAS (TS-LKDF). Pa­tiks­li­nu, 60 die­nų. Bet aš ma­tau, kad prak­ti­ko­je yra pik­t­nau­džia­vi­mo at­ve­jų, kuo­met pra­del­sia­ma kad ir po­rą die­nų su­mo­kė­ti kad ir ne­žy­mią sko­lą, tar­ki­me, 5 ar 10 eu­rų, ir iš pas­kos at­ei­na ki­tos sko­los iš­ieš­ko­ji­mo ben­dro­vės nie­kuo ne­pa­grįs­tas su­mos dy­dis, pa­vyz­džiui, 30 eu­rų, ke­lis kar­tus ar net de­šimt kar­tų di­des­nė su­ma, ir rei­ka­lau­ja­ma ap­mo­kė­ti. Ypač se­ny­vo am­žiaus žmo­nės, veng­da­mi gin­čų ir nesu­si­pra­ti­mų, tie­siog pa­si­ryž­ta su­mo­kė­ti ir šią nie­kuo ne­pa­grįs­tą su­mą. Tai­gi įsta­ty­mo prin­ci­pas bū­tų toks, kad pir­miau­sia pats kre­di­to­rius ban­dy­tų iš­ieš­ko­ti sko­lą.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Ir pas­ku­ti­nis klau­sia V. Val­kiū­nas.

V. VALKIŪNAS (DPF). Ger­bia­mas Min­dau­gai, aš ste­biuo­si, toks ge­ras jū­sų pa­siū­ly­mas, ko­dėl anks­čiau nie­kas ne­pa­tei­kė? Tie pa­tys so­cial­de­mok­ra­tai vi­są lai­ką šū­kau­ja, kad jiems svar­biau pa­pras­tas žmo­gus, bet jei­gu pa­pras­tą žmo­gų smau­gia kre­di­to­riai, tai jie krū­muo­se sė­di. Jūs šau­nuo­lis!

M. SKRITULSKAS (TS-LKDF). Aš už so­cial­de­mok­ra­tus į klau­si­mus, ko ge­ro, tur­būt ne­at­sa­ky­siu.

PIRMININKAS. Dė­kui, Min­dau­gai. Jūs at­sa­kė­te į vi­sus Sei­mo na­rių klau­si­mus.

Pa­si­sa­ky­mai dėl mo­ty­vų. Už – A. Bag­do­nas.

A. BAGDONAS (LSF). Dė­ko­ju pir­mi­nin­kui už su­teik­tą žo­dį. Iš tie­sų aš la­bai trum­pai. Ger­bia­mi ko­le­gos, pa­sa­ky­siu, kad anks­čiau, pa­na­šu, kad to ne­bu­vo, bet da­bar, jei­gu žmo­gus gau­na ar pra­del­sia ke­le­tą die­nų ap­mo­kė­ti 10 eu­rų, 15 eu­rų są­skai­tą už šil­dy­mą, šal­tą van­de­nį, kar­š­tą van­de­nį, jo duo­me­nys iš kar­to per­duo­da­mi iš­ieš­ko­ji­mui ir žmo­gui ten­ka su­si­mo­kė­ti 10 eu­rų už, pa­vyz­džiui, šal­tą ar karš­tą van­de­nį ir dar pa­pil­do­mai su­si­mo­kė­ti ke­le­tą eu­rų iš­ieš­ko­ji­mo įmo­nei. Man at­ro­do, tas iš­ieš­ko­ji­mas pra­si­dė­jo ga­na ag­re­sy­vus, žmo­nės yra per­se­kio­ja­mi dėl ke­le­to eu­rų. Aš ne­kal­bu apie di­de­les su­mas, bet dėl ke­le­to eu­rų žmo­nės iš tie­sų yra te­ro­ri­zuo­ja­mi. Tą įsta­ty­mais rei­kė­tų tie­siog su­tvar­ky­ti, kad ne­bū­tų pik­tnau­džia­vi­mų. Ačiū.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. E. Dob­ro­wols­ka tu­ri kar­di­na­liai ki­tą nuo­mo­nę.

E. DOBROWOLSKA (LF). Ačiū už ga­li­my­bę pa­si­sa­ky­ti. No­rė­čiau at­kreip­ti dė­me­sį, kad ger­bia­mas ko­le­ga, ku­ris pri­sta­tė įsta­ty­mo pro­jek­tą, aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te iš tik­rų­jų ke­lia ak­tu­a­lią pro­ble­mą. Tik­tai pats įsta­ty­mo pro­jek­tas, tie­są sa­kant, ne­at­lie­pia tų iš­šū­kių, ku­rie nu­ma­ty­ti ir aiš­ki­na­mi aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te, nes es­mi­nis klau­si­mas tas, jei­gu mes kal­ba­me dėl ne­pa­grįs­tai di­de­lių ad­mi­nist­ra­vi­mo iš­lai­dų, kad jos tie­siog at­si­de­da tam tik­ram lai­kui.

Ki­tas klau­si­mas apie in­for­ma­vi­mą, apie rei­ka­la­vi­mo per­lei­di­mą. Jis neat­si­spin­di įsta­ty­mo pro­jek­te ir vis vie­na jis ga­lė­tų vyk­ti ne­pai­sant tų 60 die­nų.

Ki­tas svar­bus as­pek­tas. Jei­gu ši funk­ci­ja bū­tų pa­ti­kė­ta Var­to­to­jų ap­sau­gos tar­ny­bai, ši fun­k­ci­ja vėl­gi sie­ti­na su biu­dže­tu ir Vy­riau­sy­bės gau­ti­na iš­va­da, esu tik­ra, kad, ga­vus Vy­riau­sy­bės iš­va­dą, jei­gu ko­le­gos pri­tar­tų, mes ga­lė­tu­me pa­to­bu­lin­ti, at­liep­ti tai, kas kal­ba­ma aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te, ir su­tvar­ky­ti re­gu­lia­vi­mą.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Iš­klau­sė­me vi­sų pa­si­sa­ky­mus dėl mo­ty­vų.

 

17.32 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2021 m. ge­gu­žės 13 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIV-315 „Dėl 2026 me­tų pa­skel­bi­mo Že­mai­čių vys­ku­po Mo­tie­jaus Ka­zi­mie­ro Valan­čiaus me­tais“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-3388 (pa­tei­ki­mas)

 

Bal­suo­si­me vi­siš­kai ne­tru­kus, iš­kart po to, kai 1 re­zer­vi­nį klau­si­mą pri­sta­tys P. Kuz­mic­kie­nė – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2021m. ge­gu­žės 13 d. nu­ta­ri­mo „Dėl 2026 me­tų pa­skel­bi­mo Že­mai­čių vys­ku­po Mo­tie­jaus Ka­zi­mie­ro Va­lan­čiaus me­tais“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tą Nr. XIVP-3388. Pa­tei­ki­mas.

P. KUZMICKIENĖ (TS-LKDF). Mie­li ko­le­gos, tei­kia­me siū­ly­mą pa­pil­dy­ti 2021 m. ge­gu­žės 13 d. nu­ta­ri­mą, pa­gal ku­rį jau bu­vo pa­skelb­ti 2026 me­tai Že­mai­čių vys­ku­po Mo­tie­jaus Ka­zi­mie­ro Va­lan­čiaus me­tais. Siū­lo­me pra­plės­ti nu­ta­ri­mą dar dve­jo­mis svar­bio­mis su­kak­ti­mis, bet pir­miau­sia no­riu pa­sa­ky­ti, kad iš vi­sos vi­suo­me­nės su­lau­kė­me dau­giau nei 90 siū­ly­mų, ką ga­lė­tu­me 2026 me­tais pri­si­min­ti ir pa­sa­ko­ti vi­suo­me­nei. Dėl to tik­rai la­bai no­riu ir pa­si­džiaug­ti, ir pa­dė­ko­ti. O kar­tu su Lais­vės ko­vų ko­mi­si­ja, aka­de­mi­ne ben­druo­me­ne, taip pat Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to at­sto­vais svars­tė­me ir gal­vo­jo­me, ko­kios is­to­ri­jos da­tos ir su­kak­tys vis dėl­to svar­bios šian­dien, da­bar­čiai, ko­kios su­kak­tys mus pri­ar­ti­na ir mes ma­to­me sa­vo san­ty­kį su Eu­ro­pos, pa­sau­lio is­to­ri­ja, to­dėl siū­lo­me dar ke­le­tą la­bai svar­bių da­tų, ku­rios tik­rai gar­bin­gai at­si­stos ša­lia jau pa­skelb­tos da­tos.

Tai­gi pir­miau­sia – 1926 m. bir­že­lio 12 d., prieš 100 me­tų, Kau­ne bu­vo pra­dė­tas tran­sliuo­ti Lie­tu­vos ra­di­jas, jis krei­pė­si į žmo­nes. Tai Lie­tu­vos vi­suo­me­nės mo­der­nė­ji­mo žen­klas. To­kį ju­bi­lie­jų ver­ta švęs­ti, ma­tant ir tai, kad Lie­tu­vos ra­di­jas pa­ska­ti­no ži­niask­lai­dos bei tech­no­lo­gi­jų vys­ty­mą­si.

Ki­ta svar­bi su­kak­tis lei­džia ma­ty­ti Lie­tu­vos di­si­den­ti­nį vei­ki­mą. Kal­bu apie Lie­tu­vos Hel­sin­kio gru­pės įkū­ri­mo 50-me­tį, ku­rį ir­gi mi­nė­si­me 2026 me­tais. Tai­gi 1976 m. lap­kri­čio 25 d. bu­vo įsteig­ta di­si­den­tų or­ga­ni­za­ci­ja. Ji svar­bi to­dėl, kad bu­vo or­ga­ni­zuo­tas vie­nas pir­mų­jų to­kių da­ri­nių, to­kia gru­pė, ku­ri ak­ty­viai gy­nė ir at­sto­va­vo žmo­gaus tei­sėms. La­bai svar­bu, kad in­for­ma­vo lais­vą­jį pa­sau­lį apie ko­mu­nis­ti­nio re­ži­mo vyk­dy­tus nu­si­kal­ti­mus, žmo­gaus tei­sių pa­žei­di­mus.

Štai ri­kiuo­ja­si trys da­tos 2026 me­tais: Že­mai­čių vys­ku­po M. K. Va­lan­čiaus me­tai, Lie­tu­vos ra­di­jo šimt­me­tis ir Lie­tu­vos Hel­sin­kio gru­pės įkū­ri­mo 50-osios me­ti­nės. Pra­šau šioms da­toms pri­tar­ti. Jei­gu kil­tų klau­si­mų, ko­dėl taip anks­ti žiū­ri­me į 2026 me­tus, tai mus įpa­rei­go­ja at­min­ti­nų me­tų skel­bi­mo nu­ta­ri­mas. Tik­rai la­bai džiau­giuo­si ir esu dė­kin­ga tiek ko­mi­si­jai, tiek jums, ko­le­gos, kad vi­si tu­ri­me tą ben­drą po­žiū­rį pa­si­žiū­rė­ti anks­čiau ir pa­si­ruoš­ti toms svar­bioms su­kak­tims.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Klau­si­mų tik­rai ky­la, bent jau trims Sei­mo na­riams. Pir­mas klau­sia V. Ra­ku­tis.

V. RAKUTIS (TS-LKDF). Ger­bia­ma ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ke, iš tik­rų­jų la­bai ge­rai, kad iš anks­to nu­sta­to­mos tos da­tos, nes, ži­no­me, su jo­mis yra su­si­ję įvai­rūs lei­di­niai, fil­mai ir ki­tos prie­mo­nės, ku­rioms iš tik­rų­jų pa­reng­ti rei­kia gana daug lai­ko. La­bai iš tik­rų­jų sma­gu, kad ra­di­jas su­lau­kė to­kio dė­me­sio, nes tai nau­jos epo­chos pra­džia, kai žmo­nės ne tik­tai, kaip sa­ky­ti, iš baž­ny­čių am­bo­nų, laik­raš­čių ir ki­tais bū­dais gau­na in­for­ma­ci­ją, bet tie­sio­giai, ope­ra­ty­viai, tie­siai iš vals­ty­bės cen­tro. Taip pat tai di­de­lis da­ly­kas kul­tū­rai, nes bu­vo ga­li­ma iš tik­rų­jų plės­ti tą lai­dą.

Bet no­rė­čiau pa­klaus­ti, ko­kios dar bu­vo ke­lios da­tos, ku­rios la­bai stip­riai kon­ku­ra­vo su ši­tais pa­siū­ly­mais? Ke­lios? Bent vie­ną ki­tą pa­mi­nė­tu­mė­te?

P. KUZMICKIENĖ (TS-LKDF). Bu­vo jų ge­ro­kai dau­giau, tie­są pa­sa­kius, ir Z. Sie­ra­kaus­ko ju­bi­lie­jus, ir ke­le­tas baž­ny­ti­nių da­tų, ku­rias, man at­ro­do, ir­gi bū­tų reikš­min­ga pa­mi­nė­ti 2026 me­tais, bet tu­riu pa­sa­ky­ti, kad vi­sos tos da­tos nie­kur ne­pra­puls – mes jas su­dė­si­me į re­zo­liu­ci­ją.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Klau­sia V. Val­kiū­nas.

V. VALKIŪNAS (DPF). Ger­bia­ma Pau­le, kaž­kaip jūs pa­mir­šo­te, kaip aš mi­nė­jau, kad A. Sme­to­nos, Lie­tu­vos Pre­zi­den­to, ju­bi­lie­jus. No­riu pri­min­ti vi­siems, kad gi­męs 1874 m. rug­pjū­čio 10 d. Ne­ga­li­me pra­leis­ti ne­pa­gerb­da­mi ju­bi­lie­ji­nių A. Sme­to­nos me­tų pa­mi­nė­ji­mo. Ko­dėl jūs pa­mir­šo­te?

P. KUZMICKIENĖ (TS-LKDF). O koks ju­bi­lie­jus bū­tų pa­žy­mi­mas? Tie­są pa­sa­kius, A. Sme­to­nos pre­zi­den­ta­vi­mo ju­bi­lie­jų mes mi­nė­jo­me prieš ke­le­tą me­tų – 2019 me­tais ir tu­rė­jo­me la­bai ge­rą pro­gra­mą. Man at­ro­do, kad tik­rai ne­pa­mirš­tas ir at­min­tas Pre­zi­den­tas.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Ir pas­ku­ti­nis klau­sia A. Vin­kus.

A. VINKUS (LVŽSF). Mie­la ko­le­ge, drįs­tu taip nuo­šir­džiai iš­gir­dęs, pa­klau­sęs jū­sų kal­bos… Va­lan­čius – mil­ži­niš­ka is­to­ri­nė as­me­ny­bė. Jau pa­skelb­ti 2026 me­tai, ruo­šia­mės ir taip to­liau. Vie­na.

An­tra, ką jūs mi­nė­jo­te apie tą ra­di­jo gru­pę, ra­di­ją, apie Hel­sin­kį, tai čia ne­dis­ku­tuo­ja­ma, bet ar rei­kia su­plak­ti juos vi­sus tris ir ne­pa­lik­ti M. K. Va­lan­čiaus, kaip ir bu­vo, vi­siš­kai at­ski­rai, ra­di­jo ir Hel­sin­kio gru­pės? Ne­ži­nau, čia ma­no nuo­mo­nė, gal ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­kas ir ste­bi­si, kad aš taip sa­kau, bet M. K. Va­lan­čius – su kai ku­riais ki­tais ne­pa­ly­gi­na­ma as­me­ny­bė. Ži­no­ma, Hel­sin­kio gru­pė yra ne­dis­ku­tuo­ja­ma, bet ar ne­ga­li­ma at­ski­rai? Ko­dėl prie M. K. Va­lan­čiaus?

P. KUZMICKIENĖ (TS-LKDF). Žiū­rė­ki­te, nie­kas nė­ra su­plak­ta – vi­si iš­lai­kys sa­vo dė­me­sį. Man at­ro­do, čia mes tu­rė­tu­me tą nu­ta­ri­mą ma­ty­ti kaip to­kį, ku­ris lei­džia pa­ma­ty­ti 2026 me­tus. Nė vie­na as­me­ny­bė ar įvy­kis, jei­gu yra įra­šy­ti į vie­ną nu­ta­ri­mą, vie­nas ki­to ne­pa­nei­gia. Tiek vys­ku­po, tiek Lie­tu­vos ra­di­jo 100-me­čio ir Hel­sin­kio gru­pės mi­nė­ji­mai vyks vi­siš­kai at­ski­rai, ta­čiau mes juos įra­šo­me į vie­ną nu­ta­ri­mą ir mums vi­siems pa­to­gu 2026 me­tus ma­ty­ti vie­na­me nu­ta­ri­me. Taip yra jau su 2023, 2024 ir 2025 me­tais, tai štai 2026 me­tai nė­ra iš­im­tis ir, man at­ro­do, čia ge­ras bū­das kal­bė­ti apie at­min­tį tais me­tais.

PIRMININKAS. La­bai ačiū, ger­bia­ma Pau­le. Iš­klau­sė­me vi­sų klau­si­mų. Kal­bė­ti dėl mo­ty­vų nie­kas ne­no­ri. Bal­suo­ja­me dėl ką tik pri­sta­ty­to Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­to. Kas pri­ta­ria­te jam, bal­suo­ja­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja­te prieš ar­ba su­si­lai­ko­te.

Bal­sa­vo 68 Sei­mo na­riai: už – 63, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 5. Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­tui pri­tar­ta po pa­tei­ki­mo.

Pa­grin­di­niu ko­mi­te­tu siū­lo­ma skir­ti Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tą. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me. La­bai dė­kui, pri­tar­ta. Siū­lo­ma svars­ty­ti gruo­džio 14 die­ną. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me. La­bai dė­kui, pri­tar­ta.

 

17.41 val.

Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 351, 352, 353, 354, 355, 357, 359 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3333 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės 2-12 klau­si­mas, dėl ku­rio tu­ri­me ap­si­spręs­ti bal­suo­da­mi. Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3333. Kas pri­ta­ria­te po pa­tei­ki­mo, bal­suo­ja­te už, kas ne­pri­ta­ria­te, – prieš ar­ba su­si­lai­ko­te.

Bal­sa­vo 69 Sei­mo na­riai: už – 53, prieš – 1, su­si­lai­kė 15. Įsta­ty­mui pri­tar­ta po pa­tei­ki­mo.

Pa­grin­di­niu ko­mi­te­tu siū­lo­ma skir­ti Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tą. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me. La­bai dė­kui, pri­tar­ta. Siū­lo­ma svars­ty­ti pa­va­sa­rio se­si­jo­je. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me. La­bai dė­kui, pri­tar­ta.

 

17.41 val.

Ci­vi­li­nio ko­dek­so 4.103 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3334 (patei­ki­mo tę­si­nys)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės 2-12.15 klau­si­mas – pro­jek­tas Nr. XIVP-3334. Gal ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Ne, bal­suo­ja­me. Ge­rai, bal­suo­ja­me. Kas pri­ta­ria­te įsta­ty­mo pro­jek­tui po pa­tei­ki­mo, bal­suo­ja­te už. Taip, čia du ly­di­mie­ji bu­vo per pa­tei­ki­mą at­si­li­kę.

Bal­sa­vo 66 Sei­mo na­riai: už – 52, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 14. Įsta­ty­mo pro­jek­tui pri­tar­ta.

Pa­grin­di­niu ko­mi­te­tu siū­lo­ma skir­ti Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tą. Ga­li­me pri­tar­ti ben­d­ru su­ta­ri­mu? Ga­li­me. Pri­tar­ta. Siū­lo­ma svars­ty­ti pa­va­sa­rio se­si­jo­je. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me. La­bai dė­kui, pri­tar­ta.

 

17.42 val.

Sei­mo sta­tu­to „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo sta­tu­to Nr. I-399 16 straips­nio pakei­ti­mo ir 161 straips­nio pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios“ pro­jek­tas Nr. XIVP-3378, Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo Nr. VIII-1316 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIV-1985 1 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3379 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Ki­tas klau­si­mų blo­kas po pa­tei­ki­mo: 2-14.1 klau­si­mas – pro­jek­tas Nr. XIVP-3378 ir 2-14.2 klau­si­mas – pro­jek­tas Nr. XIVP-3379. Kas pri­ta­ria­te įsta­ty­mų pro­jek­tams po pa­tei­ki­mo, bal­suo­ja­te už, kas ne­pri­ta­ria­te, bal­suo­ja­te kaip nors ki­taip.

Bal­sa­vo 69 Sei­mo na­riai: už – 65, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 4.

Pa­grin­di­niu ko­mi­te­tu dėl abie­jų įsta­ty­mų pro­jek­tų siū­lo­ma skir­ti Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tą. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me, pri­tar­ta. Siū­lo­ma svars­ty­ti gruo­džio 19 die­ną. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me. La­bai dė­kui, pri­tar­ta.

 

17.43 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl NATO grei­to­jo re­a­ga­vi­mo pa­jė­goms (Są­jun­gi­nin­kų re­a­ga­vi­mo pa­jė­goms) pri­skir­tų Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ka­ri­nių vie­ne­tų, Jung­ti­nėms eks­pe­di­ci­nėms pa­jė­goms pri­skir­tų, NATO ir Eu­ro­pos Są­jun­gos ka­ri­nė­se va­da­vie­tė­se bei Eu­ro­pos Sąjun­gos ko­vi­nė­je gru­pė­je tar­ny­bą at­lie­kan­čių Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ka­rių ir ci­vi­lių kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos tar­nau­to­jų da­ly­va­vi­mo tarp­tau­ti­nė­se ope­ra­ci­jo­se“ pro­jek­tas Nr. XIVP-3386 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės 2-15 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo dėl NATO (la­bai il­gas pa­va­di­ni­mas) pro­jek­tas Nr. XIVP-3386. Kas pri­ta­ria­te, bal­suo­ja­te už, kas ne­pri­ta­ria­te, – kaip nors ki­taip.

Bal­sa­vo 71 Sei­mo na­rys, vi­si 71 bal­sa­vo už. Pa­grin­di­niu ko­mi­te­tu siū­lo­ma skir­ti Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tą. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? La­bai dė­kui. Siū­lo­ma svars­ty­ti gruo­džio 14 die­ną. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me. La­bai dė­kui, pri­tar­ta.

 

17.43 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ka­ri­nių vie­ne­tų, ka­rių ir ci­vi­lių kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos tar­nau­to­jų da­ly­va­vi­mo tarp­tau­ti­nė­se ope­ra­ci­jo­se“ pro­jek­tas Nr. XIVP-3387 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės 2-16 klau­si­mas – pro­jek­tas Nr. XIVP-3387. Ir­gi Sei­mo nu­ta­ri­mo dėl ka­ri­nių vie­ne­tų pro­jek­tas. Kas pri­ta­ria­te, bal­suo­ja­te už, kas ne­pri­ta­ria­te, bal­suo­ja­te ki­taip ar­ba iš­ei­na­te kaip mi­nist­ras iš sa­lės.

Bal­sa­vo 71, vi­si 71 bal­sa­vo už. Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­tui pri­tar­ta po pa­tei­ki­mo.

Pa­grin­di­niu ko­mi­te­tu siū­lo­ma skir­ti Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tą. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me. Siū­lo­ma svars­ty­ti gruo­džio 14 die­ną. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me. La­bai ačiū, pri­tar­ta.

 

17.44 val.

Įsta­ty­mo „Dėl tran­seu­ro­pi­nio trans­por­to tin­klo įgy­ven­di­ni­mo pa­spar­ti­ni­mo“ projek­tas Nr. XIVP-3336 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 2-17 klau­si­mas – pro­jek­tas Nr. XIVP-3336. Siū­liau ben­dru su­ta­ri­mu. Kaž­kaip bal­suo­ti vi­si la­bai no­ri.

Bal­sa­vo 70 Sei­mo na­rių: už – 68, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 2. Įsta­ty­mo pro­jek­tui pri­tar­ta po pa­tei­ki­mo.

Pa­grin­di­niu ko­mi­te­tu siū­lo­ma skir­ti Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tą. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me. La­bai dė­kui. Pa­pil­do­ma siū­lo­ma skir­ti Jū­ri­nių rei­ka­lų ko­mi­si­ją. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me. La­bai dė­kui. Siū­lo­ma svars­ty­ti pa­va­sa­rio se­si­jo­je. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me. Ačiū, pri­tar­ta.

 

17.45 val.

Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mo Nr. I-1491 2 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3346 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 2-18 klau­si­mas – Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3346. Bal­sa­vo 68: už – 67, prieš ne­bal­sa­vo nie­kas, su­si­lai­kė 1. Įsta­ty­mo pro­jek­tui po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta. Pa­grin­di­niu ko­mi­te­tu siū­lo­ma skir­ti Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tą. K. Star­ke­vi­čius per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną

K. STARKEVIČIUS (TS-LKDF). No­riu pa­siū­ly­ti sku­bos tvar­ką, kad tas dar­žo­ves grei­čiau ir ko­ky­biš­kiau val­gy­tu­me.

PIRMININKAS. Ko­kią da­tą siū­lo­te? (Bal­sas sa­lė­je: „Gruo­džio 19 die­ną.“) Gruo­džio 19 die­ną? Tuoj pri­ei­si­me. Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tą ski­ria­me kaip pa­grin­di­nį. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Siū­lo­ma svars­ty­mo da­ta – gruo­džio 19 die­na. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­ma, pri­tar­ta. La­bai dė­kui.

 

17.46 val.

In­for­ma­ci­nės vi­suo­me­nės pa­slau­gų įsta­ty­mo Nr. X-614 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jektas Nr. XIVP-3353 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 2-19 klau­si­mas – In­for­ma­ci­nės vi­suo­me­nės pa­slau­gų įsta­ty­mo Nr. X-614 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3353. Po pa­tei­ki­mo kas pri­ta­ria, bal­suo­ja už.

Bal­sa­vo 70 Sei­mo na­rių: už – 64, prieš ne­bal­sa­vo nie­kas, su­si­lai­kė 6. Įsta­ty­mo pro­jek­tui po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta. Pa­pil­do­mu ko­mi­te­tu siū­lo­ma skir­ti Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tą. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me pri­tar­ti. La­bai dė­kui. Kaip pa­pil­do­mą siū­lo­ma skir­ti Kul­tū­ros ko­mi­te­tą. Ne? Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tą? Kul­tū­ros ko­mi­te­tą kaip pa­pil­do­mą siū­lo­ma skir­ti. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me. La­bai dė­kui.

V. Mi­ta­las per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną dėl svars­ty­mo da­tos tur­būt?

V. MITALAS (LF). Taip, aš pra­šau sku­bos tvar­ka svars­ty­ti, kad bū­tų ga­li­ma ap­svars­ty­ti jau gruo­džio 18 die­ną ir pri­im­ti dar šio­je Sei­mo se­si­jo­je. Tai ne­ži­nau, kaip dėl tų pa­pil­do­mų ko­mi­te­tų, bet ma­nau, kad Vy­riau­sy­bės pro­jek­tas, tai tik­rai ga­li­ma pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas siū­lo Kul­tū­ros ko­mi­te­tą at­šauk­ti kaip pa­pil­do­mą. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti? Ga­li­me. La­bai dė­kui. Siū­lo­ma svars­ty­mo da­ta – gruo­džio…

V. MITALAS (LF). 18 die­na, kad bū­tų su kai ku­riais ki­tais klau­si­mais. (Bal­sai sa­lė­je: „Ne, ne, 19 die­na.“)

PIRMININKAS. Ne­ei­li­nė se­si­ja. Ge­rai, gruo­džio 19 die­na. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me. Gruo­džio 19 die­na. Vis­kas, pri­ta­ria­me.

 

17.47 val.

Pa­ti­ki­mu­mo de­kla­ra­ci­jų ju­ri­di­niams as­me­nims, no­rin­tiems da­ly­vau­ti Šiau­rės Atlanto su­tar­ties or­ga­ni­za­ci­jos kon­kur­suo­se, iš­da­vi­mo pa­grin­dų įsta­ty­mo Nr. XIII-1995 2 ir 3 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 61 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3354 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 2-20 klau­si­mas – įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3354. Kas pri­ta­ria­te įsta­ty­mo pro­jek­tui?

Bal­sa­vo 69 Sei­mo na­riai: už – 66, prieš ne­bal­sa­vo nie­kas, su­si­lai­kė 3. Įsta­ty­mo pro­jek­tui po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta. Pa­grin­di­niu ko­mi­te­tu siū­lo­ma skir­ti Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tą. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me. Pri­tar­ta ir siū­lo­ma svars­ty­ti pa­va­sa­rio se­si­jo­je. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me, pri­tar­ta. La­bai dė­kui.

 

17.48 val.

Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so 21, 22 ir 1891 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projektas Nr. XIVP-3355, Bau­džia­mo­jo ko­dek­so prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3356 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Ki­tas įsta­ty­mų pro­jek­tų blo­kas – 2-21.1, 2-21.2 klau­si­mai – pro­jek­tas Nr. XIVP-3355 ir pro­jek­tas Nr. XIVP-3356.

Bal­sa­vo 70 Sei­mo na­rių: už – 65, prieš ne­bal­sa­vo nie­kas, su­si­lai­kė 5. Įsta­ty­mų pro­jek­tams po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta. Pa­grin­di­niu ko­mi­te­tu dėl abie­jų įsta­ty­mų pro­jek­tų siū­lo­ma skir­ti Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tą. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? La­bai dė­kui, pri­tar­ta. Siū­lo­ma svars­ty­ti pa­va­sa­rio se­si­jo­je abu įsta­ty­mų pro­jek­tus. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me, pri­tar­ta.

17.49 val.

At­si­skai­ty­mų gry­nai­siais pi­ni­gais ap­va­li­ni­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3275(2), Fi­nan­si­nės ap­skai­tos įsta­ty­mo Nr. IX-574 7 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3276, Pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio įsta­ty­mo Nr. IX-751 15 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3277, Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 589 straips­nio pa­kei­ti­mo ir Ko­dek­so pa­pil­dy­mo 2072 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3278 (patei­ki­mo tę­si­nys)

 

Ki­tas įsta­ty­mų pro­jek­tų, klau­si­mų blo­kas – 2.22.1 klau­si­mas ir iki 2-22.4 klau­si­mo – įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3275(2) ir ly­di­mie­ji. Kas pri­ta­ria­te?

Bal­sa­vo 70 Sei­mo na­rių: už – 62, prieš ne­bal­sa­vo nie­kas, su­si­lai­kė 8. Įsta­ty­mų pro­jek­tų blo­kui po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta. Pa­grin­di­niu ko­mi­te­tu dėl pir­mų tri­jų įsta­ty­mų pro­jek­tų – klau­simai 2-22.1, 2-22.2 ir 2-22.3 – siū­lo­ma skir­ti Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tą. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me, pri­tar­ta. Ir dėl 2-22.4 klau­si­mo pa­grin­di­niu ko­mi­te­tu siū­lo­ma skir­ti Tei­sės tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tą. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me, pri­tar­ta. Ir vi­sus įsta­ty­mų pro­jek­tus siū­lo­ma svars­ty­ti pa­va­sa­rio se­si­jo­je. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me, pri­tar­ta.

 

17.50 val.

Eu­ro įve­di­mo Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je įsta­ty­mo Nr. XII-828 pa­pil­dy­mo sep­tin­tuo­ju1 skir­sniu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2952, Fi­nan­si­nės ap­skai­tos įsta­ty­mo Nr. IX-574 7 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2953(2) (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Ki­tas įsta­ty­mų pro­jek­tų blo­kas – klau­si­mai 2-23.1 ir 2-23.2 – pro­jek­tas Nr. XIVP-2952 ir pro­jek­tas Nr. XIVP-2953(2), juos Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas siū­lo at­mes­ti. Kas pri­ta­ria­te Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to nuo­mo­nei at­mes­ti įsta­ty­mų pro­jek­tus?

Bal­sa­vo 66 Sei­mo na­riai: už – 62, prieš ne­bal­sa­vo nie­kas, su­si­lai­kė 4. Įsta­ty­mų pro­jek­tai at­mes­ti.

 

17.50 val.

Įsta­ty­mo „Dėl už­sie­nie­čių tei­si­nės pa­dė­ties“ Nr. IX-2206 26, 35, 41, 42, 44, 53, 107 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3352 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės 2-24 klau­si­mas – įsta­ty­mo „Dėl už­sie­nie­čių tei­si­nės pa­dė­ties“ kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3352. Pa­tei­ki­mas. Frak­ci­jo­je ki­lo įtam­pa.

Bal­sa­vo 63 Sei­mo na­riai: už – 52, prieš – 4, su­si­lai­kė 7. Įsta­ty­mo pro­jek­tui po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta. Pa­grin­di­niu ko­mi­te­tu siū­lo­ma skir­ti Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­tą. Dėl ko­mi­te­tų? Dėl ko­mi­te­tų?

Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną – A. Vyš­niaus­kas.

A. VYŠNIAUSKAS (TS-LKDF). Pa­pil­do­mai dar, ma­tyt, tu­rė­tų ap­svars­ty­ti So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas, nes jiems yra įra­šy­tas.

PIRMININKAS. Yra įra­šy­tas So­cia­li­nių rei­ka­lų, bū­čiau siū­lęs.

A. VYŠNIAUSKAS (TS-LKDF). Ir Vy­riau­sy­bės iš­va­da.

PIRMININKAS. Ir Vy­riau­sy­bės iš­va­da. Ge­rai.

A. VYŠNIAUSKAS (TS-LKDF). Ir dar V. Val­kiū­nas, kad ir­gi ap­svars­ty­tų.

PIRMININKAS. Pa­var­dę pa­mi­nė­jo­te, at­sar­giai su pa­var­dė­mis. Per šo­ni­nį – V. Val­kiū­nas. Pra­šau.

V. VALKIŪNAS (DPF). Aš siū­lau dar Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių, nes čia yra iš tie­sų vals­ty­bės reikš­mės, jei­gu ir sau­gu­mu už­si­i­ma, vis­ką, tai Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas.

PIRMININKAS. Žiū­rė­ki­te, ko­le­gos, iš­gir­dau vi­sus pa­siū­ly­mus. Pa­grin­di­niu siū­lo­ma skir­ti Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­tą. Ga­li­me pri­tar­ti? Ga­li­me, pri­tar­ta. Pa­pil­do­mais siū­lo­ma skir­ti Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tą, So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tą ir Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tą. (Bal­sai sa­lė­je: „Bal­suo­ja­me.“) Dėl Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to bal­suo­ti pra­šo­te, taip? Ge­rai. (Bal­sai sa­lė­je) Ne, Švie­ti­mo ko­mi­te­tas nė­ra siū­lo­mas kaip pa­pil­do­mas. (Bal­sai sa­lė­je) Tai siū­ly­ki­te per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną pa­siū­ly­mus, o ne iš vie­tos, nes iš vie­tos aš tu­rė­čiau ne­gir­dė­ti, ką kas šne­ka­te. Kol kas iš­gir­dau tris siū­ly­mus dėl pa­pil­do­mų ko­mi­te­tų. Bal­suo­ja­me dėl kiek­vie­no at­ski­rai. Vis­kas. Kas pri­ta­ria kaip pa­pil­do­mam ko­mi­te­tui Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tui, bal­suo­ja už, kas ne­pri­ta­ria, – ar­ba prieš, ar­ba su­si­lai­ko. Na, po vie­ną pa­bal­suo­ki­me, čia iš vi­sų pu­sių vi­si šne­ka, ir bus aiš­ku.

Bal­sa­vo 61 Sei­mo na­rys: už – 52, prieš – 4, su­si­lai­kė 5. Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tui kaip pa­pil­do­mam pri­tar­ta. So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas kaip pa­pil­do­mas. Kas pri­ta­ria­te So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tui kaip pa­pil­do­mam, bal­suo­ja­te už, kas ne­pri­ta­ria­te, – prieš ar­ba su­si­lai­ko­te.

Bal­sa­vo 64 Sei­mo na­riai: už – 50, prieš – 2, su­si­lai­kė 12. So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tui pri­tar­ta. Ir Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas R. Juš­ka, ma­tau, at­ei­na prie šo­ni­nio mik­ro­fo­no.

R. JUŠKA (LSF). Pri­tar­čiau Val­de­ma­rui to­dėl, kad tie žmo­nės, ku­rie mo­ky­sis ir ku­riems pa­gal­bos rei­kės, bus re­gio­nuo­se. Yra sa­vi­val­da. Tai per tą priz­mę pa­žiū­rė­ti mes tik­rai ga­lė­tu­mė­me, kad at­ei­ty­je ne­kil­tų nesu­si­pra­ti­mų.

PIRMININKAS. Su­pra­tau. Ir K. Ado­mai­tis – per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną.

K. ADOMAITIS (LF). Aš no­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad kal­bų tes­tai, mo­ky­ma­sis yra ne­at­ski­ria­mi nuo švie­ti­mo rei­ka­lų, ten yra mi­ni­mi švie­ti­mo klau­si­mai.

PIRMININKAS. Jūs vi­si tu­ri­te tei­sę frak­ci­jų var­du teik­ti siū­ly­mus per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną ir aš juos pri­va­lė­siu pa­teik­ti bal­suo­ti. Ką jūs rė­kia­te iš vie­tos, aš ne­gir­džiu.

K. ADOMAITIS (LF). Tai pra­šau frak­ci­jos var­du.

PIRMININKAS. Frak­ci­jos var­du. Tuoj ap­si­sprę­si­me dėl Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to ir ta­da dėl Švie­ti­mo ko­mi­te­to sprę­si­me. Kas pri­ta­ria­te Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tui kaip pa­pil­do­mam, bal­suo­ja­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja­te prieš. (Bal­sai sa­lė­je) Siū­ly­ki­te per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną, ką no­ri­te, Kai­mo rei­ka­lų ga­li­te siū­ly­ti.

Bal­sa­vo 63 Sei­mo na­riai: už – 50, prieš – 5, su­si­lai­kė 8. Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tui, kaip pa­pil­do­mam ko­mi­te­tui, pri­tar­ta.

Yra dar vie­nas sta­tu­ti­nis pa­siū­ly­mas. Kas pri­ta­ria­te Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tui, kaip pa­pil­do­mam ko­mi­te­tui, bal­suo­ja­te už, kas ne­pri­ta­ria­te, bal­suo­ja­te ar­ba prieš, ar­ba su­si­lai­ko­te.

Bal­sa­vo 61 Sei­mo na­rys: už – 47, prieš – 6, su­si­lai­kė 8. Pri­tar­ta Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tui. Vis­kas. Dėl ko­mi­te­tų ar dar yra pa­siū­ly­mų? (Bal­sai sa­lė­je) Vis­kas, su­pra­tau. Ko­mi­si­jos dar yra. Kaž­ką dėl ko­mi­si­jų? Ne? Aš luk­ter­siu, nu­ei­ki­te prie šo­ni­nio… Ne? Su­pra­tau. Vis­kas, ap­si­spren­dė­me. Siū­lo­ma svars­ty­ti pa­va­sa­rio se­si­jo­je. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je: „Ga­li­me!“) Ga­li­me, pri­tar­ta.

 

17.56 val.

Var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos įsta­ty­mo Nr. I-657 pa­pil­dy­mo 61 straips­niu įsta­ty­mo projek­tas Nr. XIVP-3329 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

2-25 klau­si­mas – Var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos įsta­ty­mo straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3329. Kas pri­ta­ria­te po pa­tei­ki­mo? (Šūks­niai sa­lė­je)

Bal­sa­vo 62 Sei­mo na­riai: už – 55, prieš ne­bal­sa­vo nie­kas, su­si­lai­kė 7. Įsta­ty­mo pro­jek­tui po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta. Ne dėl ko­mi­te­tų? Dėl ko­mi­te­tų tuoj ap­si­sprę­si­me. Dėl ko­mi­te­tų? Dėl pa­grin­di­nių ap­si­spręs­ki­me. No­ri­te dėl pa­pil­do­mo? Dėl pa­grin­di­nio? Pra­šau. Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną A. Bag­do­nas.

A. BAGDONAS (LSF). Dė­ko­ju po­sė­džio pir­mi­nin­kui už su­teik­tą žo­dį. Ger­bia­mi ko­le­gos, Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas yra pa­si­ren­gęs ope­ra­ty­viai šį klau­si­mą ap­svars­ty­ti, tai pra­šo­me bal­suo­ti, kad pa­grin­di­niu ko­mi­te­tu bū­tų Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas. Ačiū.

PIRMININKAS. Tvar­ka. Yra du pa­siū­ly­mai: Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas ir Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas. Bal­suo­ja­me al­ter­na­ty­viai. Klau­sy­ki­te, nes sa­ky­si­te, kad su­mai­šė­te. Kas už, bal­suo­ja­te už tai, kad kaip pa­grin­di­nis bū­tų Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas, kas prieš – už tai, kad kaip pa­grin­di­nis bū­tų Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas.

Bal­sa­vo 62 Sei­mo na­riai: už Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tą – 37, už Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tą – 25. Pa­grin­di­niu ko­mi­te­tu ski­ria­mas Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu dėl Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to kaip pa­pil­do­mo ko­mi­te­to? Ga­li­me? Ne? (Bal­sai sa­lė­je) Pir­mi­nin­kė sa­ko, ne­pra­šo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to kaip pa­pil­do­mo ko­mi­te­to. Ta­da iš­vis pa­pil­do­mų ne­ski­ria­me.

Tei­sin­gu­mo mi­nist­rė E. Dob­ro­wols­ka, iš­si­aiš­ki­nu­si dėl ko­mi­te­tų, per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną. Pra­šau.

E. DOBROWOLSKA (LF). Pra­šy­čiau Vy­riau­sy­bės iš­va­dos, nes įstai­ga tie­sio­giai su­si­ju­si su de­le­guo­ja­ma funk­ci­ja ir tai yra su biu­dže­tu su­si­ję. Tai pra­šau Vy­riau­sy­bės iš­va­dos. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Ne, jei­gu su biu­dže­tu su­si­ję, ne­rei­kė­tų bal­suo­ti. Kiek gir­džiu, kad su biu­dže­tu ne­su­si­ję, tai tuoj bal­suo­si­me dėl Vy­riau­sy­bės iš­va­dos. Su­si­kaup­ki­te vi­si. Siū­lo­ma svars­ty­ti pa­va­sa­rio se­si­jo­je. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu dėl pa­va­sa­rio se­si­jos, taip?

Bal­suo­ja­me dėl Vy­riau­sy­bės iš­va­dos. Kas pri­ta­ria­te E. Dob­ro­wols­kos siū­ly­mui kreip­tis į Vy­riau­sy­bę dėl iš­va­dos, tie bal­suo­ja­te už, kas ne­pri­ta­ria­te, bal­suo­ja­te kaž­kaip ki­taip.

Bal­sa­vo 58 Sei­mo na­riai: už – 38, prieš – 10, su­si­lai­kė 10. Krei­pia­mės į Vy­riau­sy­bę dėl iš­va­dos. Tai bu­vo pas­ku­ti­nis dar­bo­tvarkės klau­si­mas, dėl ku­rio tu­rė­jo­me ap­si­spręs­ti.

Re­gist­ruo­ja­mės. (Bal­sai sa­lė­je) Re­gist­ruo­ja­mės. Vis tiek kaž­kaip sma­giau, kaž­kaip ne­pil­na­ver­tis po­sė­dis bū­tų taip iš­si­skirs­ty­ti.

Už­si­re­gist­ra­vo 55 Sei­mo na­riai. Skel­bia­me, kad gruo­džio 12 die­nos va­ka­ri­nį Sei­mo ple­na­ri­nį po­sė­dį bai­gė­me. (Gon­gas)* Santrumpų reikšmės: DFVL – Demokratų frakcija „Vardan Lietuvos“; DPF – Darbo partijos frakcija;  LF – Laisvės frakcija; LSDPF – Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija; LSF – Liberalų sąjūdžio frakcija; LVŽSF – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija; MSNG – Mišri Seimo narių grupė; TS-LKDF – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija.