Projekto

lyginamasis variantas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ REGISTRACIJOS MOKESČIO ĮSTATYMO NR. XIII-2690 7 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2023 m.                               Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 7 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

7 straipsnis. Mokesčio administravimas

1. Sprendimus dėl mokesčio apskaičiavimo ir jo sumokėjimo priima, mokesčio apskaičiavimo ir sumokėjimo klausimais konsultacijas ir informaciją apie mokestines prievoles mokesčio mokėtojams teikia valstybės įmonė akcinė bendrovė „Regitra“.

2. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija ar vidaus reikalų ministro įgaliota institucija akcinė bendrovė „Regitra“ keičiasi mokesčiui administruoti reikalinga informacija. Keitimosi mokesčiui administruoti reikalinga informacija tvarką nustato vidaus reikalų ministras ar jo įgaliota institucija, suderinusi su Valstybine mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

3. Valstybės įmonės Akcinės bendrovės „Regitra“ sprendimas dėl mokesčio apskaičiavimo ir jo sumokėjimo gali būti skundžiamas valstybės įmonės akcinės bendrovės „Regitra“ generaliniam direktoriui vadovui išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka. Skundas valstybės įmonės „Regitra“ generaliniam direktoriui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo valstybės įmonės „Regitra“ sprendimo priėmimo dienos. Valstybės įmonės Akcinės bendrovės „Regitra“ generalinio direktoriaus vadovo sprendimas skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1.  Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2024 m. liepos 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras iki
2024 m. birželio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas