LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

Biudžeto ir finansų komitetas

 

 

PAGRINDINIO KOMITETO PAPILDOMA IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO ĮSTATYMO NR. IX-1007 35 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-4017 (3)

 

 

2019-12-12  Nr. 109-P-53

Vilnius

 

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: V. Ąžuolas, J. Varžgalys, V. Rinkevičius, A. Butkevičius, J. Jarutis (pavaduojantis V. Ačienę), K. Glaveckas, G.Skaistė. Biudžeto ir finansų komiteto biuras: patarėjai: Dalia Mudėnienė, Jolanta Dzikaitė, Jolanta Žaltkauskienė, vyr. specialistė Agnė Gedraitytė, padėjėja Danguolė Zabulėnienė, Jolanta Matiliauskienė.

 

2. Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvados ir kitų ekspertų pasiūlymai: Negauta.

3. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai:

 

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo narys Tomas Tomilinas, 2019-12-11

 

1

 

 

 

Argumentai:

Atsižvelgiant į tai, kad Seimas jau yra pritaręs mano pasiūlymui po svarstymo, o Biudžeto ir finansų komitetas (BFK) yra pritaręs A. Palionio pasiūlymui, teikiu naują konsoliduotą pasiūlymą apjungiantį A. Palionio pasiūlymo dalį, kuriai yra pritaręs BFK  ir esminę mano pasiūlymo elementą, siekiant užtikrinti galimybę mokesčių mokėtojams prašymus mokesčių administratoriui pervesti dalį pajamų mokesčio, mokėtino pagal metinę pajamų mokesčio deklaraciją, sumos, pateikti jiems prieinamu būdu, t. y. paties mokesčių mokėtojo pasirinkimu - raštu arba elektroninėmis priemonėmis, siūloma Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 35 straipsnyje įtvirtinti atitinkamą mokesčių mokėtojo teisę.

Pažymėtina, kad tokio teisinio reguliavimo poreikis įstatymo lygmeniu atsirado dėl mokesčių administratoriaus ketinimų nuo 2020 m. sausio 1 d. įstatymų įgyvendinamaisiais teisės aktais apriboti galimybę mokesčių mokėtojams minėtus prašymus pateikti rašytine forma, numatant galimybę šiuos prašymus teikti tik elektroniniu būdu.

Pasiūlymo autoriaus nuomone, tokiu būdu būtų nepagrįstai ribojamos galimybės mokesčių mokėtojams skirti paramą nevyriausybinėms organizacijoms, politinėms partijoms, profesinėms sąjungoms ir kitiems paramos gavėjams, todėl teikiamas atitinkamas pasiūlymas dėl mokesčių mokėtojo teisės teikti prašymus skirti dalį pajamų mokesčio paramai raštu arba elektroniniu būdu.

 

Pasiūlymas: Pakeisti Įstatymo projekto 1 ir 2 straipsnius ir juos išdėstyti taip:

 „1 straipsnis. 34 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 34 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

   „1. Gyventojams ir mokestį išskaičiuojantiems asmenims deklaracijų blankai ir metodiniai jų pildymo nurodymai išduodami nemokamai. Mokesčio administratorius pas jį atvykusiems Lietuvos gyventojams jų prašymu padeda užpildyti deklaracijas ir (ar) prašymus pervesti dalį pajamų mokesčio, mokėtino pagal metinę pajamų mokesčio deklaraciją, sumos, o jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas metinės pajamų mokesčio deklaracijos neteikia, – dalį mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuoto pajamų mokesčio sumos.“

 

„2. Pripažinti netekusia galios 35 straipsnio 3 dalį.

    1. Pakeisti 35 straipsnio pavadinimą:

    „35 straipsnis. Mokesčių mokėtojo pareigos ir teisės“.

  2. Pripažinti netekusia galios 35 straipsnio 3 dalį, papildyti 35 straipsnį 4 dalimi ir straipsnį išdėstyti taip:

„1. Nuolatinis Lietuvos gyventojas, pasinaudojęs teise iš pajamų atimti išlaidas, nurodytas šio Įstatymo 21 straipsnyje, privalo saugoti sumokėjimą patvirtinančių dokumentų originalus arba jų nuorašus, patvirtintus notarine tvarka, ne trumpiau kaip 10 metų po atitinkamo mokestinio laikotarpio metinės pajamų mokesčio deklaracijos pateikimo.

2. Nuolatinis Lietuvos gyventojas, pradėjęs vykdyti kokios nors rūšies individualią veiklą, privalo apie tai informuoti mokesčio administratorių centrinio mokesčio administratoriaus nustatyta tvarka.

3. Nuolatinis Lietuvos gyventojas privalo centrinio mokesčio administratoriaus nustatyta tvarka nurodyti mokestį išskaičiuojančiam asmeniui, su kuriuo yra susijęs darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, savivaldybę, kurioje jis turi nuolatinę gyvenamąją vietą paskutinę mokestinio laikotarpio dieną. Nuolatinis Lietuvos gyventojas, gaudamas su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais nesusijusių A klasės pajamų, privalo centrinio mokesčio administratoriaus nustatyta tvarka nurodyti mokestį išskaičiuojančiam asmeniui savivaldybę, kurioje jis turėjo nuolatinę gyvenamąją vietą praėjusio mokestinio laikotarpio paskutinę dieną. Nenuolatinis Lietuvos gyventojas, gavęs pajamų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų A klasės pajamoms, privalo centrinio mokesčio administratoriaus nustatyta tvarka nurodyti mokestį išskaičiuojančiam asmeniui savivaldybę, kurioje jis turėjo gyvenamąją vietą praėjusio mokestinio laikotarpio paskutinę dieną, jeigu turėjo gyvenamąją vietą Lietuvoje. Jeigu praėjusio mokestinio laikotarpio paskutinę dieną nenuolatinis Lietuvos gyventojas neturėjo gyvenamosios vietos Lietuvoje, mokestį išskaičiuojančiam asmeniui privalo nurodyti savivaldybę, kurioje jis turėjo gyvenamąją vietą praėjusio mokestinio laikotarpio paskutinę buvimo Lietuvoje dieną. Tuo atveju, jeigu nenuolatinis Lietuvos gyventojas praėjusiu mokestiniu laikotarpiu Lietuvoje neturėjo gyvenamosios vietos, jis privalo nurodyti mokestį išskaičiuojančiam asmeniui savivaldybę, kurioje jis turi gyvenamąją vietą mokestiniu laikotarpiu, jeigu jis turi gyvenamąją vietą Lietuvoje.

3. Nuolatinis Lietuvos gyventojas Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka turi teisę šio Įstatymo 34 straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodytus prašymus pervesti dalį pajamų mokesčio, mokėtino pagal metinę pajamų mokesčio deklaraciją, sumos, o jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas metinės pajamų mokesčio deklaracijos neteikia, – dalį mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuoto pajamų mokesčio sumos, mokesčių administratoriui pateikti rašytine ar elektronine forma.

Pritarti.

 

 

4. Balsavimo rezultatai: už – 4, prieš – 1, susilaikė – 2.

 

 

Komiteto pirmininkas                                                                                                                                                                                                Valius Ąžuolas

 

 

 

 

 

 

 

 

Biudžeto ir finansų komiteto biuro vyriausioji specialistė Agnė Gedraitytė