2017-05-11

 

PASIŪLYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS MEDŽIOKLĖS ĮSTATYMO

NR. I-966 5, 6, 11, 13, 14 IR 15 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTUI NR. XIIIP-435

 

Eil.

Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str.

d.

p.

1.

1 (5)

 

     Argumentai:

Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija yra viena iš seniausių visuomeninių organizacijų, ji įkurta 1920 metais, yra Tarptautinės medžiojamųjų gyvūnų ir laukinės gyvosios gamtos išsaugojimo tarybos (CIC) viena iš steigėjų, atstovauja Lietuvą Europos Sąjungos medžioklės ir laukinės faunos apsaugos asociacijų federacijoje (FACE).

 

Visuomeninės medžiotojų organizacijos, dalyvaudamos Medžioklės įstatymo numatytose komisijose atlieka nemažą dalį vyriausybės ir savivaldybių institucijoms numatytų funkcijų.

 

Todėl siūlytina nustatyti platesnes Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos ir medžiotojų visuomeninėms organizacijoms platesnes teises.

 

     Pasiūlymas:

3. Pakeisti 5 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

„6. Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija, mMedžiotojų visuomeninės organizacijos, vienijančios medžiotojų klubus ir būrelius:

1) teikia institucijoms, priimančioms medžioklę reglamentuojančius teisės aktus, pasiūlymus dėl šių teisės aktų rengimo ir tobulinimo;

2) dalyvauja šio Įstatymo nustatyta tvarka sudaromų komisijų darbe ir siūlo į jas savo atstovus;

3) organizuoja asmenims, kurie rengiasi medžioklės egzaminui, stažuotes ir medžiotojų mokymo kursus;

43) Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka organizuoja medžiotojų selekcininkų, medžioklės trofėjų ekspertų, ekspertų kinologų rengimą ir suteikia atitinkamą kvalifikaciją;

54) organizuoja medžioklės trofėjų apžiūras, rengia medžioklės trofėjų parodas, medžiotojų varžybas, simpoziumus, konferencijas;

6) teikia Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisijai siūlymus dėl asmenims suteiktos teisės medžioti panaikinimo.“.

2.

2 (6)

 

 

Argumentai:

Savivaldybėms skirta medžioklės plotų naudotojų mokesčių dalis gali tiesiogiai pasiekti miško ir žemės savininkus ir padėti operatyviai spręsti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos ir atlyginimo problemas.

 

Pasiūlymas:

Pakeisti 6 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3. Žemės sklypų, kuriuose medžioklė neuždrausta, savininkai, valdytojai ir naudotojai turi teisę Aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymo ir Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo nustatyta tvarka gauti finansinę paramą medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemonėms įgyvendinti. Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo nustatyta tvarka iš medžioklės plotų naudotojų mokamų mokesčių finansuojamoms priemonėms turi būti skiriama ne mažiau kaip 730 procentų lėšų, surinktų iš mokesčių už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą.“.

3.

3 (11)

 

 

Argumentai:

Leidimo naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete medžioklės plotų naudotojams panaikinimas, kai medžioklės plotų naudotojas šiurkščiai pažeidžia įstatymą ar kai medžioklės plotų naudotojo narys ar nariai ne mažiau kaip du kartus per vienerius metus nubaudžiamas už medžiojimą, kai tai daro neblaivus yra nepagrįstai griežta sankcija.

Siūlomas teisinis reguliavimas sukurtų situacija, kai už vienų narių nusižengimus taikomos sankcijos nepagrįstai apribotų kitų narių teises. Tokiu būdu būtų pažeidžiama nekaltumo prezumpcija, poveikio priemonių taikymo teisingumo ir proporcingumo principai.

Todėl siūlytina atsisakyti Įstatymo projekte numatomų poveikio priemonių.

Pasiūlymas:

Panaikinti Įstatymo projekto 3 straipsnio 2 dalį.

4.

4 (13)

 

 

Argumentai:

Teikiami pasiūlymai sukuria palankesnes sąlygas plačiam ratui smulkiųjų žemės ir miško savinikų realizuoti medžiojimo teisę ir numato aiškesnę naujų medžioklės ploto vienetų formavimo tvarką, garantuojančią atsakingą medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą.

 

Pasiūlymas:

1. Pakeisti 13 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

,,1. Privačios žemės sklypo savininkas, kuris turi medžiotojo bilietą ir kuriam konkrečiame medžioklės plotų vienete nuosavybės teise priklauso ne mažiau kaip 70 ha miško arba žemės ūkio paskirties žemės, turi teisę tapti medžioklės plotų naudotojo medžiotojų kolektyvo nariu, prisiimdamas visas medžiotojų kolektyvo įstatuose numatytas pareigas ir teises, o medžioklės plotų naudotojas privalo priimti į medžiotojų kolektyvą narius per 30 dienų nuo jų prašymų pateikimo dienos.“.

 

2. Pakeisti 13 straipsnio 3 dalią ir ją išdėstyti taip:

„3. Žemės sklypo ar keleto susisiekiančių sklypų, ne mažesnių nei 100 ha, kuriuose medžioklė nėra uždrausta ir kurių bendras plotas yra didesnis kaip 1 000 ha, savininkas, kaip fizinis asmuo, arba savininkai, įsteigę juridinį asmenį – medžiotojų klubą arba būrelį – gali pateikti šio Įstatymo 8 straipsnyje numatytai komisijai prašymą, kad savininko ar savininkų suformuotas naujas medžioklės plotų vienetas, kuriame ne mažiau nei 30 proc. bendro ploto sudarytų miškasdaugiau nei 70 proc. žemės sklypų bendro ploto priklauso naują medžioklės plotų vienetą formuojantiems savininkams, būtų pripažinti medžioklės plotų vienetu, atitinkančiu šio Įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus. Jeigu žemės sklypai pripažįstami medžioklės plotų vienetu ir tokio medžioklės plotų vieneto sudarymas nesuardo gretimų medžioklės plotų vienetų, ir jų savininkui, kaip fiziniam asmeniui, arba savininkų įsteigtam juridiniam asmeniui – medžiotojų būreliui arba klubui – pagal šio Įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus gali būti išduotas leidimas naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete, medžioklės plotų vieneto sudarymo projektas sudaromas ir patvirtinamas vadovaujantis šio Įstatymo 8 straipsnyje nustatyta tvarka, o leidimas naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete išduodamas be šio Įstatymo 10 straipsnio 2 dalyje numatyto konkurso.“.

5.

5 (14)

 

 

Argumentai:

Kvalifikaciniai reikalavimai teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisijos nariams yra kokybiško komisijos darbo garantas, todėl siūlytina nustatyti kvalifikacinius reikalavimus komisijos nariams.

 

Pasiūlymas:

1. Pakeisti 14 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti ją taip:

„3. Medžioklės egzaminą organizuoja ir teisę medžioti suteikia Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisija. Už laikomą Medžioklės egzaminą turi būti sumokama nustatyto dydžio valstybės rinkliava. Į komisiją įtraukiami medžiotojai, turintys medžioklės trofėjų eksperto kvalifikaciją, specialų medžioklėtyros išsilavinimą arba ne trumpesnį kaip 5 metų medžioklės žinovo darbo stažą ar 5 metų darbo stažą aplinkosaugos, teisėsaugos, biologijos arba veterinarijos ir miškų ūkio srityse.“.

6.

6 (15)

 

 

Argumentai:

Visuomeninės medžiotojų organizacijos turi ilgametę patirtį ugdyti savo narių saugaus elgesio medžioklėse įgudžius, todėl racionalu išnaudoti jų potencialą ir šių įgudžių kontrolei.

 

Pasiūlymas:

1. Pakeisti 15 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„15 straipsnis. Medžiotojų mokymas

1. Asmenims, kurie rengiasi medžioklės egzaminui, medžiotojų mokymo kursus rengia Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija, kitos medžiotojų visuomeninės organizacijos, vienijančios medžiotojų klubus ir būrelius, ir biologinio profilio mokslo ir mokymo įstaigos.

2. Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija, kitos mMedžiotojų visuomeninės organizacijos, vienijančios medžiotojų klubus ir būrelius, biologinio profilio mokslo ir mokymo įstaigos pagal Aplinkos ministerijos patvirtintas mokymo programas ir tvarką ruošia medžiotojus selekcininkus, medžioklės trofėjų ekspertus, ekspertus kinologus ir suteikia atitinkamą kvalifikaciją.“.

3. Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija, kitos medžiotojų visuomeninės organizacijos, vienijančios medžiotojų klubus ir būrelius, Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka,  organizuoja savo narių saugaus elgesio medžioklėje ir šaudymo įgūdžių ugdymą ir reguliarų tų žinių ir įgūdžių egzaminavimą.“.

 

Teikia:

 

 

Seimo nariai                                                                                                           

Andrius Palionis

Artūras Skardžius

Juozas Olekas

Petras Čimbaras

Valentinas Bukauskas

Simonas Gentvilas (atšaukė parašą 2017-05-22)

Juozas Varžgalys

Sergejus Jovaiša

Remigijus Žemaitaitis

Leonard Talmont

Kazys Starkevičius

Viktoras Rinkevičius