PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375
1, 2, 5, 11, 14, 20
1, 202, 221, 26, 49, 64 STRAIPsnių pakeitimo IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 141 ir 204 straipsniAIS
ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIVP-2828(2)

 

2023 m. lapkričio 7 d.

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

1

12

3

 

Argumentai:

           Projektu Nr. XIVP-2828(2) be kita ko siekiama patikslinti suinteresuotų asmenų informavimo, prieštaravimų reiškimo ir susitarimo dėl atitikties visuomenės sveikatos saugos reikalavimams užtikrinimo sudarymo tvarką.

Pažymėtina, kad Įstatymo 49 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad atsinaujinančių išteklių energiją naudojančių energijos gamybos įrenginių ir statinių projektai rengiami ir statybos ir (ar) įrengimo darbai vykdomi laikantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (toliau – PAV įstatymas), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytos tvarkos ir reikalavimų.

Vadovaujantis Įstatymo 49 straipsnio 1 dalyje minėtų įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta kompetencija ir reikalavimais, planuojamų vėjo jėgainių (elektrinių, toliau – elektrinių), kitų Įstatymo 49 straipsnyje minimų statinių (objektų) teritorijų planavimo, planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, statybos procedūrose dalyvauja Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC), kuris vertina minėtų dokumentų atitiktį visuomenės sveikatos saugos reikalavimams ir priima sprendimus.

Analizuojant siūlomą teisinį reguliavimą matyti, kad yra leidžiama prieštaravimą pateikusiam žemės sklypo savininkui su asmeniu, planuojančiu statyti didesnės kaip 30 kW įrengtosios galios elektrinę sudaryti susitarimą dėl atitikties visuomenės sveikatos saugos reikalavimams užtikrinimo arba gauti kompensaciją, kai nėra galimybės užtikrinti atitikties sveikatos saugos reikalavimams. Tačiau šiame kontekste pažymėtina, kad iš teisinio reguliavimo nėra aišku, kokia institucija nagrinėjamu atveju yra atsakinga  už atitikties visuomenės sveikatos saugos reikalavimų įvertinimą ir kokiais teisės aktais vadovaujantis būtų nustatoma atitiktis visuomenės sveikatos saugos reikalavimams arba galimybės užtikrinti atitikties sveikatos saugos reikalavimams nebuvimas.

Tokį teisinio reguliavimo aiškinimą patvirtina ir atsakyme į mano 2023-04-20 raštą Nr. SN-S-122 pateiktas Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – VERT) išaiškinimas, kad  sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo priima Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Taryba papildomai pažymėjo, kad Taryba su prašymais gauti leidimus, suteikiančius teisę vykdyti veiklą elektros energetikos sektoriuje, pateiktuose dokumentuose vertina tik kitų institucijų priimtas išvadas ir negali vertinti nustatytos tvarkos, metodikų, kriterijų ir kitų planuojamos ūkinės veiklos galimo poveikio visuomenės sveikatai nustatymo, apibūdinimo ir įvertinimo procese taikomų metodų, kuriais remiantis jos buvo pateiktos. Taipogi ir atsakyme į mano 2023-05-03 raštą Nr. SN-S-126 pateiktas Sveikatos apsaugos ministerijos atsakymas, kuriame pažymima, kad  vėjo elektrinės įrengimo klausimai, susiję su žemės sklypų ir pastatų savininkų sutikimais, sprendžiami Įstatymo 49 straipsnio nustatyta tvarka, o NVSC nesuteikti įgaliojimai tikrinti žemės sklypų ir pastatų savininkų sutikimus, nurodytus Įstatymo 49 straipsnyje.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, siūlau numatyti, kad Įstatymo 49 straipsnyje reglamentuota atitiktis visuomenės sveikatos reikalavimams yra  nustatoma Sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka.


Pasiūlymas: pakeisti Projekto 12 straipsnio 3 dalimi keičiamo 49 straipsnio 15 dalį ir ją išdėstyti taip:

„15. Asmuo, suinteresuotas elektros energijos gamybos didesnės kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinėje vykdymu, taip pat privalo registruotąja pašto siunta, įteikiama pasirašytinai, informuoti žemės sklypų ir šio straipsnio 9 dalyje numatytos paskirties pastatų, jeigu tokių yra, patenkančių į teritorijas, esančias tarp teritorijos su statybos apribojimais ir šio straipsnio 9 dalyje nurodyto atstumo, savininkus apie planuojamą statyti didesnės kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinę, pateikdamas informaciją apie numatomą vykdyti veiklą, vėjo elektrinės įrengtąją galią, tikslią veiklos vykdymo teritoriją, nurodant žemės sklypų unikalius numerius, jos plotą, galimus apribojimus dėl naujų šio straipsnio 9 dalyje numatytos paskirties pastatų statybos ir (ar) patalpų įrengimo, teritorijų rekreacijai planavimo, taip pat teisę pateikti prieštaravimą raštu dėl vėjo elektrinės statybos per 20 darbo dienų nuo informacijos gavimo ir (arba) sudaryti šioje dalyje nurodytą susitarimą. Raštu taip pat informuojama apie teisę kreiptis į konkretų subjektą, nurodant jo pavadinimą, juridinio asmens arba kitos organizacijos ar jų padalinių kodą, buveinę, kontaktinius duomenis arba fizinio asmens vardą, pavardę, kontaktinius duomenis, dėl papildomos informacijos suteikimo. Prieštaravimą dėl planuojamos vėjo elektrinės statybos gali pateikti šio straipsnio 9 dalyje nurodytos paskirties pastatų, jeigu tokių yra, patenkančių į teritorijas, esančias tarp teritorijos su statybos apribojimais ir šio straipsnio 9 dalyje nurodyto atstumo, savininkai, taip pat asmenys, kurie pradėjo vykdyti procedūras, susijusias su šio straipsnio 9 dalyje nurodytų naujų nurodytos paskirties pastatų statyba, patalpų įrengimu ar teritorijų rekreacijai planavimu. Prieštaravimą pateikę pastatų, patenkančių į teritorijas, esančias tarp teritorijos su statybos apribojimais ir šio straipsnio 9 dalyje nurodyto atstumo, savininkai, taip pat asmenys, kurie pradėjo vykdyti procedūras, susijusias su šio straipsnio 9 dalyje nurodytų naujų nurodytos paskirties pastatų statyba, patalpų įrengimu ar teritorijų rekreacijai planavimu, gali sudaryti su asmeniu, planuojančiu statyti didesnės kaip 30 kW įrengtosios galios elektrinę, susitarimą dėl atitikties visuomenės sveikatos saugos reikalavimams užtikrinimo arba, kai pradėtos vykdyti procedūros, susijusios su šio straipsnio 9 dalyje nurodytų naujų nurodytos paskirties pastatų statyba, patalpų įrengimu ar teritorijų rekreacijai planavimu, dėl faktiškai patirtų išlaidų, susijusių su pradėtomis vykdyti procedūromis, atlyginimo tuo atveju, kai nėra galimybės užtikrinti atitikties sveikatos saugos reikalavimams. Atitiktis visuomenės sveikatos saugos reikalavimams nustatoma Sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka. Nepavykus susitarti, ginčas sprendžiamas įstatymų nustatyta tvarka.“

 

Teikia Seimo narė                                                                                                       Laima Nagienė