LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

VALSTYBĖS VALDYMO IR SAVIVALDYBIŲ KOMITETAS

 

 

PAGRINDINIO KOMITETO IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ TURTO DEKLARAVIMO ĮSTATYMO

NR. I-1338 2 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIVP-2072(3)

 

2023-04-28  Nr. 113-P-11

Vilnius

 

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo:

Komiteto pirmininkas Ričardas Juška, pirmininko pavaduotojas Valentinas Bukauskas, komiteto nariai: Guoda Burokienė, Domas Griškevičius, Kęstutis Masiulis, Bronislovas Matelis, Kęstutis Navickas, Audrius Petrošius, Eugenijus Sabutis, Algis Strelčiūnas, Andrius Kupčinskas, pavaduojantis Jurgitą Šiugždinienę, Rita Tamašunienė, Valdemaras Valkiūnas.

Komiteto biuras: vedėja Lina Milonaitė, patarėjai: Rasa Mačiulytė, Skaistė Meškelė, Rasa Šidlauskaitė, Juras Taminskas, padėjėja Vilma Keidūnė.

Seimo komitetų biurų atstovai: Kultūros komiteto biuro patarėjai Milda Gureckienė, Aušra Pocienė, Deimantė Pukytė, Socialinių reikalų ir darbo komiteto biuro patarėja Ieva Kuodienė, Teisės ir teisėtvarkos komiteto biuro patarėja Rita Karpavičiūtė.

Seimo nariai: Vytautas Juozapaitis, Gintautas Paluckas, Rasa Petrauskienė, Jurgis Razma, Kęstutis Vilkauskas.

Seimo narių padėjėjai/patarėjai: Jurgitos Šiugždinienės padėjėjai Antanas Jankūnas ir Vytautas Vaitiekūnas, Vytauto Juozapaičio patarėjas Kęstutis Kaminskas.

Kviestieji asmenys: Etninės kultūros globos tarybos Strateginių veiklos krypčių administravimo skyriaus patarėjas Valdas Voveris; Finansų ministerijos atstovai: viceministras Gediminas Norkūnas, Biudžeto departamento direktorė Daiva Kamarauskienė, Personalo valdymo skyriaus patarėja Arūnė Šerepkaitė; Krašto apsaugos ministerijos atstovai: Karo tarnybos ir personalo departamento Personalo valdymo skyriaus vedėja Liana Naujalytė ir patarėja Erika Batisienė, Teisėkūros skyriaus vedėjas Tomas Vainius; Lietuvos administracinių ginčų komisijos atstovai: Administravimo ir teisinės pagalbos skyriaus vedėja Edita Galiauskaitė ir patarėja Rūta Mockevičienė; Lietuvos generalinė prokurorė Nida Grunskienė; Lietuvos kultūros tarybos vyresnioji patarėja Gerda Leonavičienė; Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ atstovai:  pirmininko pavaduotoja Lina Urbonovičienė ir generalinė sekretorė Daiva Kvedaraitė; Lietuvos radijo ir televizijos komisijos atstovai: pirmininkas Rimantas Bagdzevičius ir Teisės skyriaus vedėjas Vadim Gasperskij; Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos atstovai: Respublikos Prezidento patarėjai Paulius Baltokas ir Simonas Mikšys; Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovai: direktorė Roma Žakaitienė ir patarėja savivaldybių administravimo klausimais Linda Kreimerytė; Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininkė Loreta Soščekienė; Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos atstovai: pirmininkė Irena Petraitienė ir pirmininko pavaduotojas Vidmantas Punelis; Lietuvos verslo konfederacijos generalinė direktorė Ineta Rizgelė; Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos atstovai: Dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo skyriaus vedėja Daiva Lukšaitė, Veiklos administravimo ir finansų skyriaus vedėja Rasa Miškelevičiūtė; Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos atstovai: lygių galimybių kontrolierė Birutė Sabatauskaitė, Teisės grupės vadovė Audronė Daukšaitė-Timpė; Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės patarėjas Gintautas Vilkelis; Nacionalinės teismų administracijos atstovai: direktorė Natalija Kaminskienė, direktoriaus pavaduotojas Antanas Jatkevičius, Administravimo skyriaus vedėja Jovita Ramanauskienė, Strateginio planavimo skyriaus vyresnioji patarėja Vita Aleksandra Gudelevičiūtė; Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkas Saulius Džiautas; Savivaldybių kontrolierių asociacijos atstovai: prezidentas Gintaras Radavičius ir valdybos pirmininkė Daiva Čeporiūtė; Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai: viceministras Vytautas Šilinskas ir Darbo teisės grupės vadovė Vita Baliukevičienė, vyresnioji patarėja Agnė Nakčerienė, patarėja Indrė Vaicekauskaitė; Specialiųjų tyrimų tarnybos atstovai: direktoriaus pavaduotojas Egidijus Radzevičius, Teisės skyriaus vyriausioji specialistė Goda Kuznecovaitė; Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento direktorė Laima Taparauskienė; Teisėjų tarybos pirmininkė Sigita Rudėnaitė, Teisėjų tarybos pirmininko pavaduotoja Egidija Tamošiūnienė; Teisingumo ministerijos atstovai: kancleris Augustas Ručinskas ir Teisinio atstovavimo grupės vyresnioji patarėja Lina Urbaitė; Regionų plėtros tarybų atstovai: Šiaulių regiono plėtros tarybos administracijos direktorius Valerijus Simulik ir Utenos regiono plėtros tarybos administracijos direktorius Nerijus Čepauskas; Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos atstovai: Vaiko teisių apsaugos kontrolierė Edita Žiobienė ir Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus vyriausioji patarėja Eivilė Žemaitytė; Valstybės kontrolieriaus pavaduotojas Audrius Misevičius; Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos Teisės departamento Tiesioginių mokesčių skyriaus vedėjas Rolandas Ragėnas; Vidaus reikalų ministerijos atstovai: viceministrė Sigita Ščajevienė, ministro patarėjas Edvardas Žukauskas, Strateginių sprendimų paramos grupės vyriausiasis patarėjas Sigitas Mitalauskas, Valstybės tarnybos politikos grupės vyriausioji patarėja, atliekanti grupės vadovės funkcijas Jūra Ivonaitytė, vyresnysis patarėjas Adrianas Mečkovskis, patarėja Giedrė Sušinskaitė; Viešųjų pirkimų tarnybos atstovai: direktorius Darius Vedrickas ir Teisės skyriaus vedėja Sonata Vaitukaitytė; Vyriausybės atstovų įstaigos atstovai: vadovė Daiva Kerekeš, Vyriausybės atstovas Kauno ir Marijampolės apskrityse Andrius Cechanavičius, Vyriausybės atstovas Panevėžio ir Utenos apskrityse Egidijus Lapinskas; Vyriausybės kanceliarijos atstovai: Ministro Pirmininko patarėjas strateginio planavimo, viešojo administravimo, reformų ir pokyčių valdymo klausimais Darius Žeruolis ir Viešojo valdymo grupės vadovė Jurgita Žilinskienė; Žurnalistų etikos inspektorė Gražina Ramanauskaitė.

 

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2022-11-15

2

 

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, atkreipiame dėmesį, kad projekto 2 straipsnio pavadinime esantys žodžiai „ir įgyvendinimas“ brauktini kaip pertekliniai, nes jokios su šio projekto įgyvendinimu susijusios nuostatos šiame straipsnyje nedėstomos, o tik nustatoma jo įsigaliojimo data.

Pritarti

 

 

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai: nėra.

 

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai: nėra.

 

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo narys

Jurgis Razma

2023-02-03

 

1

 

 

 

Argumentai:

Gyventojų turto deklaravimo įstatymo (toliau tekste – ir Įstatymas)  Nr. I-1338 pakeitimo įstatymo projekto (toliau tekste – ir Projektas) 1 straipsnio 2 dalimi, kuria  keičiamas Įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 36 punktas, panaikinama pareiga kandidatams į valstybės tarnautojus deklaruoti turimą turtą, įskaitant pinigines lėšas. Valstybės tarnybos įstatymo projekto aiškinamajame rašte teigiama, kad Gyventojų turto deklaravimo įstatyme numatyta pareiga kandidatams į valstybės tarnautojo pareigas deklaruoti turtą laikytina pertekline; Valstybės tarnybos departamentas kandidatų turto deklaracijos duomenų neanalizuoja ir nenaudoja sprendimams priimti. Siekiant paprastinti stojimą į valstybės tarnybą, didinti jos patrauklumą kandidatams, Projekto rengėjai siūlo šios pareigos atsisakyti.

Manau, jog tai, kad  Valstybės tarnybos departamentas  kandidatų į valstybės tarnautojo pareigas užpildytų turto deklaracijų priėmimo į tarnybą metu neanalizuoja, nėra pagrindas atsisakyti nuostatos, įpareigojančios juos teikti turto deklaraciją. Šios nuostatos atsisakymas sudaro prielaidas apsunkinti veikų už  neteisėtą praturtėjimą kvalifikavimą, jų tyrimą. Todėl siūlau palikti šiuo metu galiojančią nuostatą, įtvirtintą Įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 36 punkte, kurioje įvardyti kandidatai į atitinkamas pareigas, turintys pareigą deklaruoti turtą, įskaitant kandidatus į valstybės tarnautojo pareigas ir jų šeimos narius.

Pasiūlymas:

Išbraukti Projekto 1 straipsnio 2 dalį, kuria siūloma pakeisti Įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 36 punktą ir nustatoma išimtis kandidatams į valstybės tarnautojų pareigas ir jų šeimos nariams, t. y. palikti galiojančią keičiamo įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 36 punkto nuostatą: „36) kandidatai į pareigas, nurodytas šio straipsnio 1 dalies 5–23 ir 29–35 punktuose;“.

 

Atitinkamai pernumeruoti Projekto 1 straipsnio dalis ir visą Projekto 1 straipsnį išdėstyti taip:

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 2 straipsnio 1 dalies 10 punktą ir jį išdėstyti taip:

„10) moterų ir vyrų lygių Lygių galimybių kontrolierius ir jo šeimos nariai;

2. Pakeisti 2 straipsnio 1 dalies 36 punktą ir jį išdėstyti taip:

„36) kandidatai į pareigas, nurodytas šio straipsnio 1 dalies 5 punkte (išskyrus kandidatus į valstybės tarnautojo pareigas ir jų šeimos narius),  5 6–23 ir 2935 punktuose;“

3 2. Pakeisti 2 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. 3.Valstybės tarnybos tvarkymo funkcijas atliekanti Vyriausybės įgaliota įstaiga iki kalendorinių metų vasario 1 dienos turi pateikti centriniam mokesčio administratoriui gyventojų, kalendoriniais metais, einančiais prieš kalendorinius metus, kuriais pateikiamas šis sąrašas, ėjusių valstybės tarnautojo pareigas, taip pat kandidatavusių į šias pareigas gyventojų vardinį sąrašą.“

4. 3. Pakeisti 2 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

„4. Vyriausybės įgaliota įstaiga iki kalendorinių metų vasario 1 dienos turi pateikti centriniam mokesčio administratoriui gyventojų, kalendoriniais metais, einančiais prieš kalendorinius metus, kuriais pateikiamas šis sąrašas, ėjusių valstybės tarnautojo pareigas, taip pat kandidatavusių į šias pareigas gyventojų vardinį sąrašą.“

Vyriausybės įgaliota įstaiga iki kalendorinių metų vasario 1 dienos turi pateikti centriniam mokesčio administratoriui gyventojų, paskutiniais praėjusiais kalendoriniais metais ėjusių šio straipsnio 1 dalyje nurodytas pareigas, taip pat kandidatavusių, priimtų, išrinktų ar paskirtų į šias pareigas gyventojų, kurių duomenys yra tvarkomi Viešojo sektoriaus darbuotojų registre, vardinį sąrašą.“

5. 4. Pakeisti 2 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

„5. Įmonės, įstaigos ir organizacijos, įgaliotos tvarkyti šio straipsnio 1 dalies 5–16, 23, 29, 30, 33 punktuose nurodytų gyventojų duomenis, jeigu šie duomenys nėra pateikti valstybės tarnybos tvarkymo funkcijas atliekančiai įstaigai Vyriausybės įgaliotai įstaigai, turi pateikti centriniam mokesčio administratoriui gyventojų, paskutiniais praėjusiais kalendoriniais metais ėjusių šio straipsnio 1 dalies 5–16, 23, 29, 30, 33 punktuose nurodytas pareigas, taip pat kandidatavusių, priimtų, išrinktų ar paskirtų į šias pareigas gyventojų vardinius sąrašus.“

6. 5. Pakeisti 2 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

„5. Įmonės, įstaigos ir organizacijos, įgaliotos tvarkyti šio straipsnio 1 dalies 5–16, 23, 29, 30, 33 punktuose nurodytų gyventojų duomenis, jeigu šie duomenys nėra pateikti Vyriausybės įgaliotai įstaigai tvarkomi Viešojo sektoriaus darbuotojų registre, turi pateikti centriniam mokesčio administratoriui gyventojų, paskutiniais praėjusiais kalendoriniais metais ėjusių šio straipsnio 1 dalies 5–16, 23, 29, 30, 33 punktuose nurodytas pareigas, taip pat kandidatavusių, priimtų, išrinktų ar paskirtų į šias pareigas gyventojų vardinius sąrašus.“

Nepritarti

Argumentai:

Reikalavimo kandidatams į Valstybės tarnybą deklaruoti turtą projekte atsisakyta siekiant mažinti administracinę naštą, kadangi laimėjęs kandidatas per 30 dienų privalo iš naujo užpildyti turto deklaraciją jau kaip valstybės tarnautojas. Tuo tarpu nelaimėjusių kandidatų turto deklaracijos neanalizuojamos, tad jų pildymas tik apsunkina dokumentų pateikimo procedūrą kandidatui ir pridėtinės vertės nesukuria.

 

 

6. Seimo paskirtų papildomų komitetų / komisijų pasiūlymai: nepaskirta.

 

7. Komiteto sprendimas ir pasiūlymai:

7.1. Sprendimas: pritarti Komiteto patobulintam įstatymo projektui Nr. XIVP-2072(4) ir Komiteto išvadai.

7.2. Pasiūlymai: nėra.

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas

2023-04-28

2

1

 

 

Argumentai:

Projekto įsigaliojimo datą būtina suderinti su Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo projekte Nr. XIVP-2066(4) nustatyta įsigaliojimo data.

Pasiūlymas:

Pakeisti projekto 2 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Šis įstatymas, išskyrus šio įstatymo 1 straipsnio 4 ir 6 dalis, įsigalioja 2023 m. liepos 2024 m. sausio 1 d.“

Pritarti

 

8. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

9. Komiteto paskirti pranešėjai: Audrius Petrošius.

10. Komiteto narių atskiroji nuomonė: negauta.

PRIDEDAMA. Komiteto siūlomas įstatymo projektas Nr. XIVP-2072(4), jo lyginamasis variantas.

 

 

Komiteto pirmininkas                                                                                                                                                                         Ričardas Juška

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VVSK biuro patarėja R. Mačiulytė