Projekto

lyginamasis variantas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

TAUTINIO PAVELDO PRODUKTŲ ĮSTATYMO NR. X-1207

5 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 5 straipsnio 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija ir viešoji įstaiga Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra Žemės ūkio ministerijos įgaliota institucija (toliau – Agentūra);“.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

2. Žemės ūkio ministras iki 2023 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

part_2d8316a1bdb84a3e93ad8b5935e61ff8_end