LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO STATUTO NR. I-399

60 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO

 

2022-11-14   Nr. XIVP-2224

Vilnius

 

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas.

1. Atkreipiame dėmesį, kad keičiamo įstatymo 60 straipsnio 7 ir 8 punktuose siūlymas vietoje Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės įrašyti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės neatitinka Vyriausybės įstatymo 291 straipsnio pagal kurį yra steigiamos Vyriausybės įstaigos, taip pat Sveikatos sistemos 701 straipsnio 1 dalies pagal kurią Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas yra Vyriausybės įstaiga. Taip pat šiuose punktuose, be kitų keičiamų institucijų pavadinimų, yra nurodyta Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kurios pavadinimas nesiūlomas keisti. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 93 straipsnio 1 dalį Viešųjų pirkimų tarnyba – valstybės biudžetinė įstaiga, veikianti pagal Viešųjų pirkimų įstatymą ir kitus Lietuvos Respublikos įstatymus, tarptautinius įsipareigojimus, savo nuostatus ir finansuojama iš valstybės biudžeto. Atsižvelgiant į tai, įvardinant minėtas institucijas, žodžius „prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės“ reikėtų išbraukti.

2. Kartu atkreipiame dėmesį, kad Seimo statute yra ir daugiau pavadinimų neatitinkančių galiojančių teisės aktų. Pavyzdžiui, Seimo statuto 63 straipsnio 2 punkte pateikta nuoroda į Nacionalinio saugumo įstatymą, 66 straipsnio 5 punkte minimas Švietimo ir mokslo ministerijos pavadinimas. Siekiant paisyti teisėkūros aiškumo ir sistemiškumo principų, reikėtų patikslinti ir minėtus straipsnius – vietoje nurodyto įstatymo įrašyti Nacionalinio saugumo pagrindų  įstatymą, o ministerijos pavadinimas keistinas į Vyriausybės įstatymo 29 straipsnio 2 dalies 10 punkte nustatytą Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pavadinimą.

3. Vadovaujantis Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijose, patvirtintose Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298 „Dėl Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų patvirtinimo“, nustatytais teisės technikos reikalavimais, projektas tikslintinas:

1) projekto pavadinime išbrauktinas perteklinis žodis „ĮSTATYMO“;

2) projekto 2 straipsnio pavadinime išbrauktini skyrybos ženklas ir žodžiai: „įgyvendinimas ir taikymas“, o vietoje žodžių „Įstatymo įsigaliojimas“ turėtų būti rašoma „Statuto įsigaliojimas“, taip pat straipsnio tekstas neturėtų būti numeruojamas.  

 

 

 

 

 

Privatinės teisės skyriaus vyresnysis patarėjas,

laikinai atliekantis departamento direktoriaus funkcijas                                                 Dainius Zebleckis                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Ožiūnienė, tel. (8 5) 239 6168, el. p. [email protected]

E. Sadauskienė, tel. (8 5) 239 6167, el. p. [email protected]