LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

II (PAVASARIO) SESIJOS

VAKARINIO posėdžio NR. 84

STENOGRAMA

 

2017 m. birželio 27 d.

 

Pirmininkauja Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotojos
I. DEGUTIENĖ ir I. ŠIAULIENĖ

 

 


 

PIRMININKĖ (I. ŠIAULIENĖ, LSDPF*). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, pra­dė­si­me šios die­nos Sei­mo po­pie­ti­nį po­sė­dį. Pir­ma­sis klau­si­mas yra re­gist­ra­ci­ja. Pra­šau re­gist­ruo­tis.

Ko­le­gos, už­si­re­gist­ra­vo 78 Sei­mo na­riai. Po­pie­ti­nį po­sė­dį pra­de­da­me. (Gon­gas)

 

15.06 val.

Pi­ni­gų plo­vi­mo ir te­ro­ris­tų fi­nan­sa­vi­mo pre­ven­ci­jos įsta­ty­mo Nr. VIII-275 pakeitimo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-732(2)ES, Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų kodekso 589 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-733(2), No­ta­ria­to įsta­ty­mo Nr. I-2882 9, 10, 221 ir 23 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-734(2), Ad­vo­ka­tū­ros įsta­ty­mo Nr. IX-2066 13, 23 ir 36 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-735(2), Ant­sto­lių įsta­ty­mo Nr. IX-876 11 ir 12 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-736(2), Fi­nan­si­nių ata­skai­tų au­di­to įsta­ty­mo Nr. VIII-1227 10, 14, 15, 20, 23 ir 24 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-737(2), Bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos įsta­ty­mo Nr. IX-574 2 ir 102 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-738(2), Azar­ti­nių lo­ši­mų įsta­ty­mo Nr. IX-325 20 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-739(2), Ban­kų įsta­ty­mo Nr. IX-2085 73 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projektas Nr. XIIIP-820(2), Cen­tri­nių kre­di­to uni­jų įsta­ty­mo Nr. VIII-1682 55 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-821(2), Su­telk­ti­nio fi­nan­sa­vi­mo įsta­ty­mo Nr. XII-2690 23 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-822(2), Ko­lek­ty­vi­nio in­ves­ta­vi­mo įsta­ty­mo Nr. IX-1709 171 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-823(2) (svars­ty­mas)

 

Pir­ma­sis dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Pi­ni­gų plo­vi­mo ir te­ro­ris­tų fi­nan­sa­vi­mo pre­ven­ci­jos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-732(2) Eu­ro­pos Są­jun­gos, eu­ro­pi­nis įsta­ty­mo pro­jek­tas. Svars­ty­mo sta­di­ja. Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to iš­va­dą pri­sta­to A. Pa­lio­nis. Pra­šom, pra­ne­šė­jau. Ko­le­gos, čia yra kom­plek­si­nis, im­si­me vi­sus klau­si­mus iki pat dar­bo­tvarkės 2-2a klau­si­mo.

A. PALIONIS (LSDPF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas svars­tė pa­grin­di­nį įsta­ty­mo pro­jek­tą – Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­ni­gų plo­vi­mo ir te­ro­ris­tų fi­nan­sa­vi­mo pre­ven­ci­jos įsta­ty­mo Nr. VIII-275 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-732. Ko­mi­te­to spren­di­mas – pri­tar­ti pa­to­bu­lin­tam pro­jek­tui, at­si­žvel­giant į Sei­mo Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas, Sei­mo na­rių, Sei­mo Au­di­to ko­mi­te­to, Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to, Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to bei Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to pa­siū­ly­mus, ku­riems ko­mi­te­tas pri­ta­rė, ir ko­mi­te­to iš­va­doms. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 9, su­si­lai­kė 1.

Taip pat ko­mi­te­tas, kaip pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas, svars­tė ly­di­mą­jį Lie­tu­vos Res­pub­li­kos azar­ti­nių lo­ši­mų įsta­ty­mo Nr. IX-325 20 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-739, dėl ku­rio taip pat yra ko­mi­te­to spren­di­mas pri­tar­ti ini­cia­to­rių pro­jek­tui su ko­mi­te­to pa­sta­bo­mis ir pa­siū­ly­mais. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 9, su­si­lai­kė 1.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Kvie­čiu pri­sta­ty­ti Au­di­to ko­mi­te­to iš­va­dą. Ger­bia­mo­ji I. Ši­mo­ny­tė. Pra­šom.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mo­ji po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Au­di­to ko­mi­te­tas, nors ir la­bai spau­džia­mas ter­mi­nų, ap­svars­tė įsta­ty­mų pro­jek­tus ir dėl tų, dėl ku­rių bu­vo pa­pil­do­mas ko­mi­te­tas, pri­ėmė ben­dru su­ta­ri­mu spren­di­mą siū­ly­ti pa­grin­di­niam ko­mi­te­tui to­bu­lin­ti pa­teik­tus įsta­ty­mų pro­jek­tus, at­si­žvel­giant į Tei­sės de­par­ta­men­to ir Au­di­to ko­mi­te­to pa­siū­ly­mus. O dėl tų dvie­jų įsta­ty­mų, dėl ku­rių bu­vo pa­grin­di­nis, pri­ta­rė pa­to­bu­lin­tiems abiem įsta­ty­mų pro­jek­tams, pa­to­bu­lin­tiems Nr. 2, ku­riuos ati­tin­ka­mai įre­gist­ra­vo, ben­dru su­ta­ri­mu. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, Au­di­to ko­mi­te­tas taip pat pri­sta­tė iš­va­dą dėl pro­jek­to Nr. XIIIP-737(2) ir pro­jek­to Nr. XIIIP-738.

Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to iš­va­dą tei­kia R. Ša­la­še­vi­čiū­tė. Pra­šom.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDPF). Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas, kaip pa­pil­do­mas ko­mi­te­tas, ap­svars­tė pro­jek­tą ir pri­ta­rė jam. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 9, prieš nė­ra, su­si­lai­kiu­sių nė­ra. Pa­tei­kė pa­siū­ly­mus, ku­riuos tur­būt po to svars­ty­si­me, taip?

PIRMININKĖ. Dėl Ad­mi­nist­ra­ci­nių.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDPF). Be to, Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas bu­vo kaip pa­grin­di­nis Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 589 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui svars­ty­ti. Taip pat No­ta­ria­to įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui svars­ty­ti, Ad­vo­ka­tū­ros įsta­ty­mo 13, 23, 36 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui svars­ty­ti ir Ant­sto­lių įsta­ty­mo 5, 11 ir 12 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui svars­ty­ti. Vi­siems pa­teik­tiems pro­jek­tams bu­vo pri­tar­ta, ta­čiau pa­siū­ly­mas, kur ko­mi­te­tas bu­vo pa­grin­di­niu ko­mi­te­tu, bu­vo tar­pu­sa­vy­je su­de­rin­ti įsta­ty­mų pro­jek­tų įsi­ga­lio­ji­mo ir įgy­ven­di­ni­mo da­tas ir ati­tin­ka­mai pa­tiks­lin­ti pa­grin­di­nio pro­jek­to Nr. XIIIP-732 2 straips­nio 1 ir 2 da­ly­se nu­sta­ty­tus ter­mi­nus.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Kvie­čiu Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to iš­va­dą pri­sta­ty­ti ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką V. Ba­ką. Pra­šom.

V. BAKAS (LVŽSF). Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas bir­že­lio 14 die­ną kaip pa­pil­do­mas ko­mi­te­tas ap­svars­tė Pi­ni­gų plo­vi­mo ir te­ro­ris­tų fi­nan­sa­vi­mo pre­ven­ci­jos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą, pa­tei­kė sa­vo pa­siū­ly­mų ir ben­dru su­ta­ri­mu pri­ta­rė pro­jek­tui.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ko­le­gos, ko­mi­te­tų iš­va­dos yra pa­teik­tos. No­rin­tys kal­bė­ti bu­vo už­si­ra­šę. Tai­gi pir­ma­sis į tri­bū­ną yra kvie­čia­mas T. Lan­gai­tis. Pra­šo­me.

T. LANGAITIS (TS-LKDF). Dė­ko­ju po­sė­džio pir­mi­nin­kei. Ger­bia­mi ko­le­gos, vi­suo­me­nė­je ki­lo su­si­rū­pi­ni­mas dėl svars­to­mo Pi­ni­gų plo­vi­mo ir te­ro­ris­tų fi­nan­sa­vi­mo pre­ven­ci­jos įsta­ty­mo va­rian­to. Da­bar­ti­nia­me įsta­ty­mo pro­jek­te yra nu­ma­to­ma pa­lik­ti siau­ras ga­li­my­bes iden­ti­fi­kuo­ti as­me­nį nuo­to­li­niu bū­du, ne­pai­sant tiek var­to­to­jų or­ga­ni­za­ci­jų, tiek pa­žan­gių fi­nan­sų tech­no­lo­gi­jų, ver­slo iš­sa­ky­tų ar­gu­men­tų, įsta­ty­me ne­li­ko ga­li­my­bės nu­sta­ty­ti as­mens ta­pa­ty­bę at­lie­kant mo­kė­ji­mo pa­ve­di­mą iš as­mens var­du ati­da­ry­tos ban­ko są­skai­tos, o tai šian­dien yra po­pu­lia­ru Lie­tu­vo­je ir pla­čiai tai­ko­ma.

Įsta­ty­mo pro­jek­te lei­džia­mi iden­ti­fi­ka­ci­jos bū­dai – tai tik kva­li­fi­kuo­tas elek­tro­ni­nis pa­ra­šas ir tie­sio­gi­nio vaiz­do per­da­vi­mo nu­ma­to­mas iden­ti­fi­ka­vi­mo bū­das, yra pri­ei­na­mi la­bai ri­bo­tam var­to­to­jų skai­čiui. Mes kal­ba­me apie 20, 30 % Lie­tu­vos gy­ven­to­jų, tuo tar­pu elek­tro­ni­ne ban­ki­nin­kys­te nau­do­ja­si jau dau­gu­ma.

Įsta­ty­mo pro­jek­te ne­li­ko nuo­to­li­nio as­mens ta­pa­ty­bės nu­sta­ty­mo bū­do, kai ta­pa­ty­bė nu­sta­to­ma at­lie­kant pa­ve­di­mą iš as­mens var­du ati­da­ry­tos ban­ko są­skai­tos ir at­siun­čiant to as­mens ta­pa­ty­bės do­ku­men­to ko­pi­ją ar ki­tą pa­tvir­ti­ni­mą iš tos ins­ti­tu­ci­jos, tai yra daž­niau­siai iš tra­di­ci­nio ko­mer­ci­nio ban­ko, ku­ris ta­pa­ty­bę jau nu­sta­tė. Šis bū­das yra ne tik pa­to­ges­nis, bet ir la­biau pri­ei­na­mas nau­do­ti, kaip jau mi­nė­jau, daug di­des­nei gy­ven­to­jų da­liai, bet ly­giai taip pat yra ir vi­siš­kai sau­gus. Toks ta­pa­ty­bės pa­tvir­ti­ni­mas iki šiol yra nau­do­ja­mas fi­nan­sų įstai­gų, vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų, pa­vyz­džiui, jun­gian­tis prie elek­tro­ni­nės val­džios var­tų, ką, ma­nau, da­ro­te ne vie­nas jū­sų, Vals­ty­bės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos sis­te­mos, „Sod­ros“, Na­cio­na­li­nės mo­kė­ji­mų agen­tū­ros ir t. t. Jei­gu šian­dien šie mo­kė­ji­mo bū­dai yra nau­do­ja­mi, klau­si­mas, ko­dėl stai­ga jie ta­po ver­ti­na­mi kaip ne­tin­ka­mi?

Vie­to­je ma­no siū­lo­mos pa­tai­sos ko­mi­te­to pa­teik­tas spren­di­mas yra iš­ties sun­kiai su­pran­ta­mas. Tur­būt yra sun­ku ras­ti la­biau ne­pa­to­gų klien­tų iden­ti­fi­ka­vi­mo bū­dą kaip as­mens do­ku­men­to ko­pi­jos da­ry­mas pas no­ta­rą ar pas se­niū­ną ir to­kios po­pie­ri­nės ko­pi­jos siun­ti­mas paš­tu ar per kur­je­rį. Tai yra bran­gu, su­dė­tin­ga ir vi­siš­kai ne­šiuo­lai­kiš­ka. Tai iš­ties žlug­dy­tų „FinTech“ sek­to­rių, ku­rį mes taip sėk­min­gai Lie­tu­vo­je ku­ria­me. Esa­me jau iš­da­vę dau­giau ne­gu 14 elek­t­ro­ni­nių pi­ni­gų pa­slau­gų li­cen­ci­jų vie­tos ir tarp­tau­ti­niams „Fin­Tech“ star­tuo­liams, t. y. fi­nan­si­nių tech­no­lo­gi­jų star­tuo­liams, ne­šan­tiems ino­va­ci­jas Lie­tu­vo­je, tai yra tiek pat li­cen­ci­jų kiek Pran­cū­zi­ja. Da­bar at­ža­ga­ria ran­ka ga­li­me ne­ty­čia nu­brauk­ti vi­są ši­tą pui­kų įdir­bį, tap­da­mi vi­siš­kai ne­pa­trauk­lūs fi­nan­sų sek­to­riaus ino­va­ci­joms. Siau­ras mo­kė­ji­mo ga­li­my­bių są­ra­šas yra nau­din­gas tra­di­ci­niams ban­kams.

Svar­bu pa­ste­bė­ti, jog Eu­ro­pos Są­jun­gos pi­ni­gų plo­vi­mo pre­ven­ci­jos di­rek­ty­va ne­nu­ma­to to­kių ri­bo­ji­mų, at­virkš­čiai, ji su­tei­kia ga­li­my­bių nu­sta­ty­ti ta­pa­ty­bę re­mian­tis ne tik do­ku­men­tais, bet ir duo­me­ni­mis bei in­for­ma­ci­ja, o san­do­rių, su­da­ry­tų nuo­to­li­niu bū­du, ne­pri­ski­ria prie di­des­nės ri­zi­kos, skir­tin­gai nei anks­tes­nė­je Eu­ro­pos Są­jun­gos di­rek­ty­vo­je. Tik trys Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bės jau yra šią di­rek­ty­vą adap­ta­vu­sios.

Ne­su­pran­ta­ma, ko­dėl šian­dien yra tai­ko­ma sku­bos tvar­ka, juo­lab kad šios vi­sos vals­ty­bės lei­džia ban­ki­nio mo­kė­ji­mo pa­ve­di­mu nu­sta­ty­ti as­mens ta­pa­ty­bę. Is­pa­ni­ja tai lei­džia jau se­niai ir tos ga­li­my­bės ne­at­si­sa­kė, Aust­ri­ja ir Če­ki­ja for­muo­ja pa­žan­gią prak­ti­ką. Ir tai yra vie­nin­te­lės trys ša­lys, ku­rios kol kas adap­ta­vo Eu­ro­pos Są­jun­go­je šią di­rek­ty­vą ir pa­da­rė tai pa­žan­giu bū­du.

Ko­dėl mes Lie­tu­vo­je no­ri­me su­nai­kin­ti tai, ką esa­me su­kū­rę – „Fin­Tech“ sek­to­rių? Įsi­ga­lio­jus to­kiam įsta­ty­mo va­rian­tui, kaip yra da­bar, fi­nan­sų pa­slau­gų įmo­nės bus pri­vers­tos iš­jung­ti ga­li­my­bę nu­sta­ty­ti as­mens ta­pa­ty­bę ban­ko mo­kė­ji­mų pa­ve­di­mu. Fak­tiš­kai tai grei­čiau­siai pri­ves prie to, kad su­triks in­ter­ne­to pre­ky­ba, pre­ky­ba in­ter­ne­tu Lie­tu­vo­je, nes in­ter­ne­to par­duo­tu­vės nė­ra pri­tai­ky­tos ta­pa­ty­bės nu­sta­ty­mo bū­dams, ku­rie yra siū­lo­mi da­bar­ti­nia­me įsta­ty­mo pro­jek­te. Tai grei­čiau­siai reikš­tų stai­ga nu­kri­tu­sį var­to­ji­mą Lie­tu­vo­je ir tai grei­čiau­siai nei­gia­mai at­si­liep­tų Lie­tu­vos eko­no­mi­kai.

To­dėl aš ti­kiuo­si, kad Sei­mas iš­lai­kys ra­cio­na­lu­mą, de­monst­ruos pa­žan­gą ir pa­lai­kys ma­no tei­kia­mas pa­tai­sas, ku­rio­mis sie­kia­ma ne­pa­nai­kin­ti ga­li­my­bės nu­sta­ty­ti as­mens ta­pa­ty­bę at­lie­kant mo­kė­ji­mo pa­ve­di­mą iš as­mens var­du ati­da­ry­tos ban­ko są­skai­tos, ir taip ne­bus žlug­do­ma elek­tro­ni­nė ko­mer­ci­ja ir „Fin­Tech“ sek­to­rius Lie­tu­vo­je. Dė­kui.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Kvie­čia­me į tri­bū­ną K. Gla­vec­ką. Pra­šom.

K. GLAVECKAS (LSF). Ger­bia­ma pir­mi­nin­ke, ger­bia­mi ko­le­gos, taip ne­įdė­miai klau­sy­da­mi šį svars­ty­mą, aš ma­nau, jūs pra­lei­džia­te ge­rą pro­gą su­ži­no­ti, kas bus su jū­sų pi­ni­gais ir at­sar­go­mis ban­kuo­se. Ta­do pa­si­sa­ky­mas iš prin­ci­po nu­švie­tė tuos da­ly­kus, ku­rie su­si­ję su ver­slo su­var­žy­mo tuo įsta­ty­mu ri­zi­ka.

Aš no­riu pa­žy­mė­ti ki­tą da­ly­ką, apie ku­rį mes ne­kal­ba­me, bet ku­ris jau eg­zis­tuo­ja, tai krip­to­va­liu­tos ir bit­koi­nai, ga­lų ga­le ki­ti iš­ves­ti­niai fi­nan­si­niai in­stru­men­tai, ku­rie ei­na už vi­sos fi­nan­si­nės sis­te­mos. Tai yra al­ter­na­ty­vi fi­nan­si­nė sis­te­ma, ku­rios pa­grin­du da­bar­ti­niu me­tu mė­ne­si­nė apy­var­ta vir­ši­ja 300 mlrd. eu­rų. Ji nie­kur ne­pa­puo­la, jos nie­kas ne­tik­ri­na – nei mo­kes­čiai, nei kas, fak­tiš­kai ne­ga­li­me pa­tik­rin­ti, nes čia yra kiek­vie­no su­kur­tas pro­duk­tas ir juo ga­li­ma da­ry­ti at­si­skai­ty­mus.

Ši­ta di­rek­ty­va ne­lie­čia tų iš­ves­ti­nių pro­duk­tų ir ne­lie­čia tos krip­to­va­liu­tos sis­te­mos, ku­ri da­bar eg­zis­tuo­ja. Aš ma­nau, to­dėl ji yra nu­kreip­ta į se­ną tra­di­ci­ją žiū­rė­ti, tik­rin­ti ir vie­naip ar ki­taip ap­ri­bo­ti tam tik­ras ini­cia­ty­vas, ypač ban­kų ar­ba fi­nan­si­nių at­si­skai­ty­mų ins­ti­tu­ci­jų nau­dai, bet ne tam tik­ram tiks­lui.

Te­ro­ris­tai ar ki­ti nau­do­ja (mes pui­kiai tai ži­no­me) vi­so­kias plat­for­mas, ku­rio­se ga­li­ma pa­slėp­ti ir da­ry­ti. Tai yra ne­pa­pras­tai blo­gai. Ma­no su­pra­ti­mu, ši­ta di­rek­ty­va tu­rė­tų bū­ti pa­pil­do­ma da­li­mi, ku­ri re­gu­liuo­ja krip­to­va­liu­tas, ku­ri re­gu­liuo­ja bit­koi­nus ir ki­tus da­ly­kus, į ką įsi­trau­kė ir mū­sų žmo­nės. Ar ži­no­te, kad, pa­vyz­džiui, Ki­ni­jos cen­tri­nis ban­kas tu­ri pa­da­li­nį bit­koi­nams leis­ti? Mes ne­ga­li­me į tai neat­si­žvelg­ti, nes iš tik­ro iš ten at­si­ran­da la­bai di­de­li pa­vo­jai.

To­dėl, aš ma­nau, ši di­rek­ty­va… Iš tik­ro rei­kė­tų dar pa­svars­ty­ti šį įsta­ty­mo pro­jek­tą, pa­pil­dy­ti, at­si­žvelg­ti į tą si­tu­a­ci­ją, ku­ri ne­truk­do mū­sų ver­slui, ką čia sa­kė po­nas T. Lan­gai­tis, ir tik ta­da vi­siems pri­im­ti ir bal­suo­ti už ją. O ne­pa­si­ruo­šus ir tu­rint tik tą va­rian­tą, ku­rį at­siun­tė Briu­se­lis, aš ma­nau, mums tie­siog da­ry­ti ne­ver­tė­tų. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, vi­si no­rin­tys kal­bė­ti yra pa­si­sa­kę. Da­bar per­ei­si­me prie įsta­ty­mo svars­ty­mo pro­ce­dū­ros. O ly­di­muo­sius, ku­rie dar li­ko ne­pri­sta­ty­ti? (Bal­sai sa­lė­je) Bet jūs sa­kė­te, kad vi­sus pri­sta­tė­te biu­dže­to… Tik vie­ną jūs pri­sta­tė­te, kur ger­bia­mas V. Ąžuo­las tu­ri iš­va­das. Pra­šom. Ger­bia­mas V. Ąžuo­las pri­sta­tys iš­va­dą dėl Ban­kų įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-820(2) ir projektų Nr. XIIIP-821, Nr. XIIIP-822 ir Nr. XIIIP-823. Pra­šom.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). La­ba die­na. Tai yra Pi­ni­gų plo­vi­mo prevencijos įstatymo ly­di­mie­ji įsta­ty­mai, taip pat per­ke­lia­mi Eu­ro­pos tei­sės reg­la­men­tai. Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas šiam pro­jek­tui pri­ta­rė: 9 – už, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1.

PIRMININKĖ. Vi­sus da­bar pri­sta­tė­te?

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Taip. Nes ana­lo­giš­kai ir dėl ki­tų pro­jek­tų bu­vo 1 prieš, 9 – už.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Ko­le­gos, per­ei­si­me prie pa­grin­di­nio įsta­ty­mo pro­jek­to svars­ty­mo. K. Gla­vec­kas dis­ku­tuo­ti ar dėl tei­kia­mų siū­ly­mų? Ne­rei­kia, at­si­sa­ko­te. Ge­rai.

Ko­le­gos, yra Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to pa­siū­ly­mas dėl 5 straips­nio (iki 5 straips­nio nė­ra jo­kių siū­ly­mų), ku­riam Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas yra pri­ta­ręs iš da­lies. Ar ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas no­rė­tų ko­men­tuo­ti? Pra­šom.

V. BAKAS (LVŽSF). Jei­gu ga­li­ma. Ačiū, pir­mi­nin­ke. Pa­siū­ly­mo es­mė yra ta, kad Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­ba, kaip pi­ni­gų plo­vi­mą ko­or­di­nuo­jan­ti ins­ti­tu­ci­ja, teik­tų Sei­mui pe­ri­odiš­kai in­for­ma­ci­ją apie tai, ko­kia yra pa­žan­ga to­je sri­ty­je. Mū­sų pa­siū­ly­mas, kad in­for­ma­ci­ją teik­tų par­la­men­tui… pa­grin­di­nio ko­mi­te­to, kon­kre­čiai tik TTK ir NSGK. Aš ma­ny­čiau, kad mū­sų pa­siū­ly­mui rei­kė­tų pri­tar­ti, nes į pi­ni­gų plo­vi­mo pre­ven­ci­jos pro­ce­są tu­rė­tų įtrauk­ti ir dau­giau ko­mi­te­tų, t. y. Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tą, Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tą. Tai yra la­bai pla­ti sri­tis, rei­ka­lau­jan­ti spe­ci­fi­nių ži­nių. To­dėl bū­tų lo­giš­ka, kad ta par­la­men­ti­nė kon­tro­lė bū­tų pri­ei­na­ma dau­giau Sei­mo ko­mi­te­tų.

PIRMININKĖ. Ar rei­ka­lau­ja­te bal­suo­ti, ar su­tin­ka­te su BFK siū­lo­ma re­dak­ci­ja? Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to. Jie iš da­lies pri­ta­rė ir pa­pil­do tik­tai, kad in­for­ma­ci­ja pa­gal po­rei­kį tei­kia­ma Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo…

A. PALIONIS (LSDPF). Ar aš ga­liu ko­mi­te­to?..

PIRMININKĖ. Pra­šau.

A. PALIONIS (LSDPF). Ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies at­si­sa­ky­da­mas, kaip Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas pa­sa­kė, kad pe­ri­odiš­kai tei­kia Sei­mui, tai jų pa­siū­ly­mas bu­vo, kad pe­ri­odiš­kai tei­kia Sei­mo ko­mi­te­tams at­si­žvel­giant į jų kom­pe­ten­ci­ją. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė, kad tei­kia­ma in­for­ma­ci­ja pa­gal po­rei­kį Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tui bei Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tui vyk­dant par­la­men­ti­nę kon­tro­lę.

PIRMININKĖ. Ar su­tin­ka­te, pir­mi­nin­ke, ar pra­šy­si­te, kad Sei­mas ap­si­spręs­tų bal­suo­da­mas?

V. BAKAS (LVŽSF). Ar­gu­men­tus iš­sa­kiau. Iš tik­rų­jų, jei­gu mes ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti pa­grin­di­nio ko­mi­te­to iš­va­doms, pri­tar­ki­me, jei­gu nė­ra ki­tų nuo­mo­nių.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai už – pro­fe­so­rius K. Gla­vec­kas. Pra­šau.

K. GLAVECKAS (LSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tik­ro di­de­lė da­lis tų nuo­sta­tų ir prin­ci­pas yra tei­sin­gi, bet, kaip aš ir sa­kiau, jis yra ga­nė­ti­nai at­si­li­kęs nuo gy­ve­ni­mo, nes da­bar­ti­nis gy­ve­ni­mas ei­na taip grei­tai ir ypač tech­no­lo­gi­jų ir fi­nan­si­nių at­si­skai­ty­mų sri­ty­se, kad vi­sos tos pre­ven­ci­nės prie­mo­nės, ku­rių mes čia pra­šo­me, jos iš­ei­na maž­daug kaip ve­ži­mas prieš ar­klį. Aš jau mi­nė­jau bit­koi­nus ir ga­lų ga­le krip­to­va­liu­tas, ku­rios yra iš tik­ro fi­nan­si­nio at­si­skai­ty­mo įran­kiai, ku­rie iš es­mės ne­pa­puo­la į jo­kį ste­bė­ji­mo lau­ką, o jų dy­džiai yra mi­li­jar­di­niai. Mes tuos pa­lie­ka­me, o tai kaip tik yra tie te­ro­ris­tų ir ki­tų fi­nan­sa­vi­mo šal­ti­niai. Ma­no su­pra­ti­mu, pri­ta­riant tam, kas yra, iš tik­ro rei­kė­tų pa­pil­dy­ti nau­jo­mis krip­to­va­liu­to­mis ir to­mis nau­jo­vė­mis, ku­rios ei­na prie­ky mū­sų ir ku­rios juo­kia­si iš to, ką mes da­ro­me. Mes gau­do­me tai, kas jau se­niai yra ži­no­ma, o tai, kas nė­ra ži­no­ma, to iš tik­ro mes ne­ga­li­me pa­gau­ti, nes kol kas dar ne­pa­kan­ka­mai tu­ri­me tech­no­lo­gi­jų. Ga­lų ga­le ne­tu­ri­me įsta­ty­mų, ku­rie leis­tų tą da­ly­ką da­ry­ti, ir pi­ni­gų, ku­rie tai leis­tų pa­da­ry­ti. Aš dėl to su­tik­da­mas ne­pa­lai­kau ta ap­im­ti­mi, ku­ria tu­rė­tų bū­ti ši­tas įsta­ty­mas. Ačiū.

PIRMININKĖ. Ir J. Sa­ba­taus­kas – prieš.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, ger­bia­mi ko­le­gos, ši­tas siū­ly­mas yra toks la­bai įdo­mus, kad Sei­mas, šiuo at­ve­ju du ko­mi­te­tai, gau­tų in­for­ma­ci­ją, ku­ri iš es­mės bus tar­si kaip iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­džia­ga, nes tos in­for­ma­ci­jos ne­rei­kia šiaip sau gau­ti. FNTT tą in­for­ma­ci­ją tu­ri gau­ti tam, kad, esant rei­ka­lui, ope­ra­ty­viai ga­lė­tų pra­dė­ti ty­ri­mą ir nu­sta­ty­tų… Ir įsta­ty­mas taip va­di­na­si – Te­ro­riz­mo fi­nan­sa­vi­mo pre­ven­ci­jos, pi­ni­gų plo­vi­mo pre­ven­ci­jos. Tai yra nu­si­kals­ta­mos vei­kos. Nu­si­kals­ta­moms vei­koms tir­ti pra­de­da­mas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas. Iš es­mės ar tai reiš­kia, kad ko­mi­te­tai ope­ra­ty­viai gaus iki­teis­mi­nio ty­ri­mo in­for­ma­ci­ją? Pe­ri­odiš­kai – tai vi­siš­kai ne­aiš­ku, ar kar­tą per me­tus, ar kar­tą per dve­jus me­tus, ar kar­tą per sa­vai­tę. Pa­vyz­džiui, ar pa­kan­ka tos ins­ti­tu­ci­jos me­ti­nės ata­skai­tos svars­ty­mo ir jo­je bus api­ben­drin­ta in­for­ma­ci­ja apie ten­den­ci­jas, kaip čia sa­ko­ma 2 punk­te, apie tos pre­ven­ci­jos sis­te­mos veiks­min­gu­mą ir pa­na­šiai, ar kon­kre­tes­nę in­for­ma­ci­ją? Čia ky­la toks ne­aiš­ku­mas.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, mo­ty­vai yra iš­sa­ky­ti. Ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas bal­suo­ti ne­rei­ka­lau­ja. Tik aš pa­tiks­li­nu, jog Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas siū­lė, kad in­for­ma­ci­ja pe­ri­odiš­kai tei­kia­ma Sei­mo ko­mi­te­tams at­si­žvel­giant į jų kom­pe­ten­ci­ją. Pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas – Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas siū­lo pa­tiks­lin­ti tar­da­mas, kad iš da­lies pri­ta­rė. For­mu­luo­tė yra to­kia, kad in­for­ma­ci­ja pa­gal po­rei­kį tei­kia­ma Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos bei Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tams vyk­dant par­la­men­ti­nę kon­tro­lę. Ar ben­dru su­ta­ri­mu ga­li­me pri­tar­ti BFK? Pri­ta­ria­me. Ačiū. Dė­ko­ja­me.

Ki­tas siū­ly­mas yra Sei­mo na­rio T. Lan­gai­čio dėl 10 straips­nio 1 da­lies 6 punk­to, ku­rį tie­siog siū­lo iš­brauk­ti. Ar ger­bia­mas T. Lan­gai­tis no­rės pri­sta­ty­ti? Pra­šau.

T. LANGAITIS (TS-LKDF). Dė­kui pir­mi­nin­kei. Es­mė čia yra, ko­kių mes do­ku­men­tų rei­ka­lau­ja­me, kad nu­sta­ty­tu­me as­mens ta­pa­ty­bę. Ar ap­si­ri­bo­jo­me tik­tai do­ku­men­tais, ku­riuo­se yra nu­ro­dy­ta pi­lie­ty­bė, tai yra as­mens pa­sas ir iden­ti­fi­ka­ci­nė kor­te­lė, ar lei­džia­me nu­sta­ty­ti taip pat ir pa­gal ki­tus as­mens ta­pa­ty­bės do­ku­men­tus, ku­riuo­se pi­lie­ty­bė ne­nu­ro­dy­ta, ta­čiau yra nu­ro­dy­tas var­das, pa­var­dė, as­mens ko­das, yra nuo­trau­ka ir žmo­gaus pa­ra­šas?

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ko­mi­te­to po­zi­ci­ja.

A. PALIONIS (LSDPF). Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­ria. Vi­sų pir­ma įsta­ty­mo pro­jek­tu siū­lo­mas įpa­rei­go­ji­mas gau­ti in­for­ma­ci­ją apie nau­dos ga­vė­jo pi­lie­ty­bę yra bū­ti­nas sėk­min­gam ir efek­ty­viam ga­li­mų nu­si­kal­ti­mų už­kar­dy­mui bei nu­si­kal­ti­mų pre­ven­ci­jai vyk­dy­ti. Įsta­ty­mo pro­jek­tas ne­įpa­rei­go­ja klien­to pa­teik­ti nau­dos ga­vė­jo pi­lie­ty­bę pa­tvir­ti­nan­čius do­ku­men­tus ar jų ko­pi­jas ir taip pat ne­rei­ka­lau­ja pa­ties nau­dos ga­vė­jo da­ly­va­vi­mo nu­sta­tant jo ta­pa­ty­bę.

PIRMININKĖ. Ko­le­gos, ar su­tin­ka­te? Dar yra A. Anu­šaus­ko mo­ty­vai. Pra­šau.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tik­rų­jų mes gy­ve­na­me XXI am­žiu­je. Pi­lie­ty­bės rei­ka­la­vi­mas yra per­tek­li­nis, nes bet ku­ri ins­ti­tu­ci­ja, ku­ri už­si­im­tų ty­ri­mu, jei­gu no­rė­tų nu­sta­ty­ti tiks­lią žmo­gaus ta­pa­ty­bę, nau­do­tų­si dau­gy­be duo­me­nų ba­zių, nau­do­tų­si re­gis­trais, nau­do­tų­si vis­kuo, ko rei­kia funk­ci­joms at­lik­ti. Šis rei­ka­la­vi­mas yra per­tek­li­nis ir at­si­lie­pia tik­tai var­to­to­jui. Jo­kiam ty­ri­mui, jo­kiam te­ro­riz­mo pre­ven­ci­jos dar­bui tai nie­kaip įta­kos po­zi­ty­vios ne­tu­rės.

PIRMININKĖ. Ko­le­gos, ar rei­ka­lau­ja­te bal­suo­ti? Pra­šom. Ko­le­gos, mo­ty­vai iš­dės­ty­ti, ap­si­spren­džia­me bal­suo­da­mi. Kas pa­lai­ko­te T. Lan­gai­čio siū­ly­mą iš­brauk­ti 10 straips­nio 1 da­lies 6 punk­tą, bal­suo­ja­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja­te prieš ar­ba su­si­lai­ko­te, kas pa­lai­ko­te Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to po­zi­ci­ją. Bal­sa­vi­mas pra­dė­tas.

Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, bal­sa­vo 88 Sei­mo na­riai: už – 38, prieš – 33, su­si­lai­kė 17. Lie­ka, kaip nu­spren­dė Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas.

Dėl 11 straips­nio taip pat yra tei­kia­mas Sei­mo na­rio T. Lan­gai­čio siū­ly­mas. 1 da­lies 5 pun­k­tas. Pra­šom, ger­bia­ma­sis Ta­dai, dės­ty­ti.

T. LANGAITIS (TS-LKDF). Kaip iš­dės­čiau iš tri­bū­nos, rei­ka­lau­ti po­pie­ri­nio do­ku­men­to iš as­me­nų tik­rai yra ne tik kad per­tek­li­nis, bet ap­skri­tai pra­ei­to am­žiaus rei­ka­la­vi­mas. Rei­kė­tų fo­ku­suo­tis į tai, kad bū­tų pa­si­lik­ta prie jau tu­ri­mos ir pui­kiai vei­kian­čios prak­ti­kos as­mens ta­pa­ty­bę nu­sta­ty­ti iš as­mens var­du ban­ko są­skai­tos, re­gist­ruo­tos, at­lie­ka­mo mo­kė­ji­mo ir tos ins­ti­tu­ci­jos ati­tin­ka­mo pa­tvir­ti­ni­mo, kad toks as­muo yra tik­ras.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Pra­ne­šė­jau, pra­šom ko­mi­te­to po­zi­ci­ją.

A. PALIONIS (LSDPF). Ko­mi­te­to spren­di­mas yra pri­tar­ti iš da­lies. Vi­sų pir­ma, jei­gu žiū­rė­tu­me ar­gu­men­tus ir žiū­rė­tu­me šiuo­lai­ki­nes tech­no­lo­gi­jas, mes tu­rė­tu­me iden­ti­fi­kuo­ti as­me­nis pa­gal 11 straips­nio 1 da­lies 4 punk­tą. Ar­gu­men­tai, kad žmo­gus, tu­rė­da­mas įran­gą, pa­sko­lą… pil­dy­ti pir­mi­nius do­ku­men­tus, ne­ga­li nu­fo­tog­ra­fuo­ti ta įran­ga sa­vo vei­do ir as­mens do­ku­men­to, tai yra tik­rai ne­rim­ti ar­gu­men­tai. Plius, dis­ku­si­jo­je nu­skam­bė­jo, kad prie val­džios var­tų jun­gia­ma­si per tre­čius as­me­nis, t. y. per fi­nan­sų ins­ti­tu­ci­jas. Ne­pa­mirš­ki­me, kad vals­ty­bė yra pa­si­ra­šiu­si su to­mis fi­nan­si­nė­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis su­tar­tis dėl duo­me­nų ap­sau­gos ir at­sa­ko už tuos duo­me­nis. Da­bar ver­slo struk­tū­ros no­ri gau­ti duo­me­nis, bet ne­at­sa­ky­ti už tų duo­me­nų sau­gu­mą.

Ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies, siū­ly­da­mas, kad bū­tų ga­li­ma iden­ti­fi­kuo­tis da­rant ban­ko pa­ve­di­mą, bet kar­tu tu­rė­tų at­siųs­ti kre­di­to įstai­gai se­niū­no ar no­ta­ro pa­tvir­tin­tą as­mens do­ku­men­to ko­pi­ją ir tik ta­da bū­tų ga­li­ma vyk­dy­ti ope­ra­ci­jas. Kaip kom­pro­mi­sas tai bu­vo pa­da­ry­ta ko­mi­te­te.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vus už no­ri sa­ky­ti A. Anu­šaus­kas. Pra­šom.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, ką tik gir­dė­jo­me ko­men­ta­rą, bet dėl ki­to skir­snio. Da­bar mes kal­ba­me apie tai, kad įve­da­ma prie­vo­lė pa­teik­ti tei­sės ak­tų nu­sta­ty­ta tvar­ka pa­tvir­tin­tą po­pie­ri­nę as­mens ta­pa­ty­bės do­ku­men­to ko­pi­ją. Aš vis tiek siū­lau su­grįž­ti į XXI am­žių. Iš tik­rų­jų ta­pa­ty­bei nu­sta­ty­ti yra dau­gy­bė bū­dų. Ir da­bar rei­ka­lau­ti po­pie­ri­nės (pa­brė­žiu) as­mens ta­pa­ty­bės do­ku­men­to ko­pi­jos, ži­no­te, yra tas pats kaip rei­ka­lau­ti, skren­dant lėk­tu­vais, jei­gu at­mes­tų vi­sus jū­sų iš­ma­niuo­sius te­le­fo­nus ir sa­ky­tų, kad jūs re­gist­ruo­ki­tės, tik pa­tei­ki­te vi­sus po­pie­ri­nius do­ku­men­tus, o iš­ma­niai­siais te­le­fo­nais jūs ne­ga­li­te nau­do­tis. Aš siū­lau iš tik­rų­jų su­grįž­ti at­gal į…

PIRMININKĖ. Ko­le­gos, ap­si­spren­džia­me. Kas pa­lai­ko­te T. Lan­gai­čio?.. J. Ole­kas no­ri kal­bė­ti prieš? Ne. Kas pa­lai­ko­te T. Lan­gai­čio siū­ly­mą, bal­suo­ja­te už, kas lai­ko­tės Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to po­zi­ci­jos, bal­suo­ja­te prieš ar­ba su­si­lai­ko­te. Bal­sa­vi­mas pra­dė­tas.

Bal­sa­vo 94 Sei­mo na­riai: už – 34, prieš – 27, su­si­lai­kė 33. T. Lan­gai­čio siū­ly­mui nė­ra pri­tar­ta. Lie­ka Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to po­zi­ci­ja.

Ki­tas siū­ly­mas dėl 11 straips­nio 2 da­lies 1 punk­to. Pra­šom, ger­bia­ma­sis Ta­dai, pri­sta­ty­ti.

T. LANGAITIS (TS-LKDF). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Da­bar bu­vo ger­bia­mo­jo A. Pa­lio­nio ko­men­ta­ras, prieš tai kur bu­vo, jis bu­vo di­de­le da­li­mi dėl šio punk­to…

A. PALIONIS (LSDPF). Tik­rai ne dėl ši­to.

T. LANGAITIS (TS-LKDF). …kur da­bar kal­ba­me.

A. PALIONIS (LSDPF). Tik­rai ne dėl ši­to.

T. LANGAITIS (TS-LKDF). Okay. Tai jei­gu čia dėl 11.1.4, tai šiuo at­ve­ju mū­sų nuo­mo­nės iš­ties su­tam­pa ir čia vis­kas okay. Tik kad da­bar ne­la­bai aiš­kiai su­si­kal­ba­me, dėl ku­rio da­ly­ko kal­ba­me.

PIRMININKĖ. Jūs ne­rei­ka­lau­ja­te bal­suo­ti? Ar rei­ka­lau­si­te?

T. LANGAITIS (TS-LKDF). Jei­gu mes kal­ba­me dėl pa­tai­sy­mo, kur pri­ra­šo­ma, kad ar­ba šio straips­nio 1 da­lies 5 punk­te nu­ro­dy­tu bū­du – to­kie žo­džiai, ta­da vis­kas yra ge­rai.

PIRMININKĖ. Taip ir yra. Ko­mi­te­to toks siū­ly­mas.

T. LANGAITIS (TS-LKDF). Šiuo at­ve­ju vis­kas ge­rai.

PIRMININKĖ. Ta­da ne­rei­ka­lau­ja­te bal­suo­ti?

A. PALIONIS (LSDPF). Po­sė­džio pir­mi­nin­ke, aš no­rė­čiau su­grįž­ti, nes 11 straips­nio 1 da­lį su­da­ro ke­tu­ri punk­tai, ku­rie at­ėjo iš Vy­riau­sy­bės, ir T. Lan­gai­čio pa­siū­ly­mas bu­vo dėl 5 punk­to, ku­riam ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies ir pa­tei­kė re­dak­ci­ją. Bet prieš tai ke­tu­ri punk­tai su­tei­kia ga­li­my­bę nuo­to­li­niu bū­du, nau­do­jan­tis elek­tro­ni­nė­mis prie­mo­nė­mis, iden­ti­fi­kuo­ti as­me­nį. Jūs ne­klai­din­ki­te vi­sos Sei­mo sa­lės, kad prieš tai aš ar­gu­men­ta­vau…

T. LANGAITIS (TS-LKDF). Žiū­rė­ki­te, aš per svars­ty­mą la­bai aiš­kiai iš­dės­čiau. Tos prie­mo­nės yra pri­ei­na­mos la­bai ma­žai da­liai gy­ven­to­jų, t. y. kva­li­fi­kuo­tas elek­tro­ni­nis pa­ra­šas.

PIRMININKĖ. Ko­le­gos!

A. PALIONIS (LSDPF). O da­bar dėl T. Lan­gai­čio pa­siū­ly­mo. Iš es­mės ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Ka­dan­gi 11 straips­nio 1 da­lies 5 punk­tą pa­pil­dė taip pat iden­ti­fi­ka­vi­mo prie­mo­nė­mis, tai T. Lan­gai­čio pa­siū­ly­mui pri­ta­rė, kad ir tas punk­tas tik­tų.

PIRMININKĖ. T. Lan­gai­tis ne­rei­ka­lau­ja bal­suo­ti. Ko­le­gos, vi­si siū­ly­mai yra ap­svars­ty­ti. Vie­nas – už, vie­nas – prieš po įsta­ty­mo pro­jek­to svars­ty­mo. Pra­šom, kas no­ri­te re­gist­ruo­tis kal­bė­ti. Už no­ri kal­bė­ti V. Ba­kas. Pra­šom.

V. BAKAS (LVŽSF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, aš kvie­čiu pri­tar­ti ši­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui, nes va­kar įsi­ga­lio­jo Eu­ro­pos Par­la­men­to ir Ta­ry­bos di­rek­ty­va, su­si­ju­si su pi­ni­gų plo­vi­mo pre­ven­ci­jos ir te­ro­riz­mo fi­nan­sa­vi­mo pre­ven­ci­jos prie­mo­nė­mis. Iš tik­rų­jų pro­jek­tas yra su­de­rin­tas su ši­ta di­rek­ty­va ir su šiuo­lai­ki­niais iš­šū­kiais.

Aš no­rė­čiau gal­būt pa­tai­sy­ti ar­ba pa­tiks­lin­ti ger­bia­mą­jį ko­le­gą J. Sa­ba­taus­ką. Įsta­ty­mas ne­nu­kreip­tas į nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mą, įsta­ty­mas nu­kreip­tas bū­tent į pre­ven­ci­ją, to­dėl la­bai svar­bu su­teik­ti rei­kia­mus įran­kius vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­joms ir su­re­gu­liuo­ti, kad tų nu­si­kal­ti­mų ne­įvyk­tų.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ar­gu­men­tai prieš – M. Ma­jaus­kas. Pra­šom. Nė­ra. Tuo­met T. Lan­gai­tis.

T. LANGAITIS (TS-LKDF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, iš­ties dar sy­kį pa­kar­to­siu, kad mes čia ke­lia­me ne­ma­žas ri­zi­kas. Jei­gu toks įsta­ty­mas bus pri­im­tas, ne­ga­lės Lie­tu­vo­je veik­ti in­ter­ne­ti­nės pre­ky­bos par­duo­tu­vės, ku­rios nau­do­ja bū­tent to­kį as­mens ta­pa­ty­bės nu­sta­ty­mo me­to­dą, ne­ga­lės pri­tai­ky­ti jo prak­ti­ko­je to­liau, kaip šian­dien tai­ko. Tai ga­li su­ma­žin­ti var­to­ji­mą, tai ga­li nei­gia­mai at­si­liep­ti Lie­tu­vos eko­no­mi­kai. Tai ap­ri­bo­ja ga­li­my­bes įsi­gy­ti pre­kių iš­si­pirk­ti­nai in­ter­ne­tu, nes bū­tent ten pla­čiai nau­do­ja­mas šis me­to­das. Tai vi­siš­kai ap­ri­bo­ja ga­li­my­bes fi­nan­si­nių tech­no­lo­gi­jų star­tuo­liams kur­ti ino­va­ty­vias pa­slau­gas ir ma­žin­ti fi­nan­si­nių pa­slau­gų kaš­tus, kon­ku­ren­ci­ją su tra­di­ci­niais ban­kais. Toks įsta­ty­mo pro­jek­tas yra pa­lan­kus tra­di­ci­niams ban­kas, nes jie ta­da ap­ri­bo­tų kon­ku­ren­ci­ją. La­bai aiš­kiai tą mes gir­di­me iš sek­to­riaus, iš „Fin­Te­ch“ sek­to­riaus, ku­ria­me šiuo me­tu mes esa­me vie­ni iš Eu­ro­pos Są­jun­gos ly­de­rių. Da­bar tar­si vie­na ran­ka „FinTe­ch“ ku­ria­me, tik­rai sėk­min­gai se­ka­si ir tik­rai nė­ra daug Lie­tu­vos eko­no­mi­kos sri­čių – pa­žan­gių, ino­va­ty­vių, kur mums ge­rai se­ka­si, tur­būt to­kių tė­ra pen­kios, o tai yra vie­na iš pen­kių sri­čių, ku­rią da­bar mes ban­do­me to­kia at­ža­ga­ria ran­ka suž­lug­dy­ti. Aš kvies­čiau dar pri­ėmi­mo sta­di­jo­je su­si… kaip sa­ky­ti, dar ir da­bar mes tu­ri­me ga­li­my­bę, aš ma­tau, tos po­li­ti­nės va­lios ne­la­bai yra. Aiš­ku, da­bar kvie­čiu bal­suo­ti prieš ir la­bai ti­kiuo­si, kad jei­gu bus nu­bal­suo­ta už, tai pri­ėmi­mo sta­di­jo­je mes dar su­ge­bė­si­me su­mąs­ty­ti kar­tu, kaip su­stab­dy­ti to­kią kvai­lą ini­cia­ty­vą. Dė­kui.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, ap­si­spren­džia­me po iš­sa­ky­tų mo­ty­vų dėl svars­to­mo įsta­ty­mo pro­jek­to. Kas pa­lai­ko­te, bal­suo­ja­te už, kas tu­ri­te ki­tą prie­mo­nę, bal­suo­ja­te prieš ar­ba su­si­lai­ko­te. Bal­sa­vi­mas pra­dė­tas.

Bal­sa­vo 97 Sei­mo na­riai: už – 64, prieš – 2, su­si­lai­kė 31. Po svars­ty­mo Pi­ni­gų plo­vi­mo ir te­ro­ris­tų fi­nan­sa­vi­mo pre­ven­ci­jos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui yra pri­tar­ta.

Ko­le­gos, da­bar tu­rė­si­me ap­si­spręs­ti dėl ly­di­mų­jų, jiems ko­mi­te­tai, ku­rie bu­vo ir pa­pil­do­mi, ir pa­grin­di­niai, iš es­mės pri­ta­rė, su siū­ly­mais bu­vo su­tik­ta. Tai­gi ar ga­lė­tu­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 589 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jektui Nr. XIIIP-733(2), No­ta­ria­to įsta­ty­mo 9, 10, 221 ir 23 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-734(2), Ad­vo­ka­tū­ros įsta­ty­mo 13, 23 ir 36 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-735(2), Ant­sto­lių įsta­ty­mo 11 ir 12 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-736(2), Fi­nan­si­nių ata­skai­tų au­di­to įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-737(2), Bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos įsta­ty­mo 2 ir 102 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-738(2), Azar­ti­nių lo­ši­mų įsta­ty­mo 20 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-739(2), Ban­kų įsta­ty­mo 73 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-820(2), Cen­tri­nių kre­di­to uni­jų įsta­ty­mo 55 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-821(2), Su­telk­ti­nio fi­nan­sa­vi­mo įsta­ty­mo 23 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-822(2) ir Ko­lek­ty­vi­nio in­ves­ta­vi­mo įsta­ty­mo 171 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-823(2)? Ar ben­dru su­ta­ri­mu ga­li­me pri­tar­ti? Dė­ko­ju už su­pra­ti­mą.

 

15.44 val.

Kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos or­ga­ni­za­vi­mo ir ka­ro tar­ny­bos įsta­ty­mo Nr. VIII-723 3, 9, 10, 11, 13, 14, 54, 57 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-800(2), Gin­klų ir šaud­me­nų kon­tro­lės įsta­ty­mo Nr. IX-705 23 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-801(2), Gin­kluo­tos gy­ny­bos ir pa­si­prie­ši­ni­mo ag­re­si­jai įsta­ty­mo Nr. VIII-1856 2 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-802(2), Vals­ty­bės her­bo, ki­tų her­bų ir her­bi­nių žen­klų įsta­ty­mo Nr. I-130 5 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-803(2), Ka­riuo­me­nės draus­mės sta­tu­to 54 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projek­tas Nr. XIIIP-804(2), Stra­te­gi­nių pre­kių kon­tro­lės įsta­ty­mo Nr. I-1022 6 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-805(2) ir Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo pa­grin­dų įstatymo Nr. VIII-49 prie­dė­lio 18 sky­riaus pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-806(2) (svars­ty­mas)

 

Žy­giuo­ja­me to­liau. Klau­si­mas 2-2a – Kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos or­ga­ni­za­vi­mo ir ka­ro tar­ny­bos įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-800(2). Pa­grin­di­nis pra­ne­šė­jas – V. Ba­kas. Ir ly­di­mie­ji yra še­ši įsta­ty­mų pro­jek­tai: Nr. XIIIP-801, Nr. XIIIP-802, Nr. XIIIP-803, Nr. XIIIP-804, Nr. XIIIP-805, ir Nr. XIIIP-806, vi­sų ant­rie­ji va­rian­tai. Pra­šom, ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke, pri­sta­ty­ti iš­va­dą.

V. BAKAS (LVŽSF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, tei­kia­mų įsta­ty­mų pro­jek­tų pa­ke­to tiks­las su­si­jęs su kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos pir­ki­mų op­ti­mi­za­vi­mu ir iš­skaid­ri­ni­mu. Ko­mi­te­tas svars­tė šiuos pro­jek­tus, pa­tei­kė sa­vo pa­siū­ly­mus ir bal­sų dau­gu­ma pri­ta­rė mi­nė­tiems pro­jek­tams.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. No­ri­te jūs pats, ko­mi­te­to pri­mi­nin­ke, kal­bė­ti šiuo tei­kia­mu įsta­ty­mo pro­jek­to klau­si­mu? Pra­šom.

V. BAKAS (LVŽSF). Kiek tu­riu lai­ko? Penkias mi­nu­tes. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, šian­dien ga­li kil­ti dis­ku­si­jų, aš no­rė­čiau gal­būt at­kreip­ti dė­me­sį į kai ku­rias šio įsta­ty­mo nuo­sta­tas, ku­rias to­bu­lin­ti pa­siū­lė Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas. Be to, kad Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja ke­ti­na ke­lias­de­šimt ju­ri­di­nių as­me­nų, ku­rie vyk­do šiuo me­tu pir­ki­mus, cen­tra­li­zuo­ti ir pa­da­ry­ti vie­ną ju­ri­di­nį as­me­nį, tai yra ge­rai, žings­nis į prie­kį, tai tau­pys kaš­tus, bet yra ir dar ke­li as­pek­tai.

Es­mi­nis mū­sų pa­siū­ly­mas yra tas, kad, mū­sų nuo­mo­ne, Sei­mas ne­ga­li nu­si­ša­lin­ti nuo par­la­men­ti­nės kon­tro­lės. Mes, ana­li­zuo­da­mi už­sie­nio ša­lių prak­ti­ką, pa­vyz­džiui, Vo­kie­ti­jos prak­ti­ką, ku­ri pri­pa­žin­ta… ku­rios įsi­gi­ji­mai gy­ny­bos sri­ty­je pri­pa­žin­ti skaid­riau­siais vi­sa­me NATO, vie­ni iš skaid­riau­sių, siū­lo­me par­la­men­tui su­teik­ti par­la­men­ti­nės kon­tro­lės funk­ci­jas ir kai įsi­gi­ji­mo ver­tė vir­ši­ja 20 mln. eu­rų, nu­sta­ty­ti pa­rei­gą Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai teik­ti in­for­ma­ci­ją apie to­kius įsi­gi­ji­mus Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tui, iš tik­rų­jų šia pa­tai­sa taip pat in­for­muo­ti apie įsi­gi­ji­mo pla­nus, me­ti­nius, ket­ve­rių me­tų, t. y. per­spek­ty­vi­nius pla­nus. Šia prak­ti­ka, ku­ri grin­džia­ma Suo­mi­jos, Vo­kie­ti­jos, Ny­der­lan­dų pa­vyz­džiais, yra svar­bi tuo, kad par­la­men­tas ga­lės už­tik­rin­ti tiek NATO, tiek Eu­ro­pos Są­jun­gos gy­ny­bos eks­per­tų ir gy­ny­bos sri­ty­je dir­ban­čių po­li­ti­kų kvie­ti­mą už­tik­rin­ti ski­ria­mų lė­šų nau­do­ji­mo efek­ty­vu­mą ir skaid­ru­mą. To iš mū­sų taip pat ti­ki­si ir vi­suo­me­nė, nes skaid­ru­mas gy­ny­bos sri­ty­je tu­ri tap­ti vi­sų par­la­men­ti­nių par­ti­jų na­cio­na­li­nio su­si­ta­ri­mo da­li­mi. Šian­dien mes tu­ri­me ben­drą su­ta­ri­mą dėl gy­ny­bos fi­nan­sa­vi­mo, bet mes kol kas ne­tu­ri­me su­ta­ri­mo dėl gy­ny­bos įsi­gi­ji­mų skaid­ru­mo ir efek­ty­vu­mo. Ti­kiuo­si, kad šian­dien jūs pri­tar­si­te ir ko­mi­te­to pa­siū­ly­mams, už ku­riuos mes bal­sa­vo­me ben­dru su­ta­ri­mu vie­nin­gai, ir tu­rė­si­me pro­gą su­stip­rin­ti mū­sų vi­suo­me­nės pa­ra­mą mū­sų pa­stan­goms di­din­ti ša­lies gy­ny­bi­nius pa­jė­gu­mus.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Ko­le­gos, siū­ly­mų dėl tei­kia­mų įsta­ty­mų pro­jek­tų nė­ra, pra­šom bal­suo­ti po svars­ty­mo. Dar yra no­rin­čių kal­bė­ti už. Ar kal­bė­si­te, ger­bia­mas Anu­šaus­kai? Ne, dėl mo­ty­vų. Dė­ko­ju.

Pra­šom bal­suo­ti, ger­bia­mi ko­le­gos. Kas pri­ta­ria­te įsta­ty­mų pro­jek­tams, bal­suo­ja­te už.

Bal­sa­vo 88 Sei­mo na­riai: už – 87, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1 Sei­mo na­rys. Tai­gi po svars­ty­mo Kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos or­ga­ni­za­vi­mo ir ka­ro tar­ny­bos kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui yra pri­tar­ta.

Ko­le­gos, ta­da ben­dru su­ta­ri­mu mes pri­ta­rė­me ir ly­di­mie­siems įsta­ty­mų pro­jek­tams, ku­rie bu­vo pa­skelb­ti.

 

15.51 val.

Ka­ro prie­vo­lės įsta­ty­mo Nr. I-1593 6 straips­nio pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 61 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-208(2) (svars­ty­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Ka­ro prie­vo­lės įsta­ty­mo 6 straips­nio pa­kei­ti­mo ir įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 61 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-208. Pra­ne­šė­jas – Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas V. Ba­kas. Ger­bia­mas Ba­kai, pra­šo­me į tri­bū­ną. Su­pa­žin­din­ki­te su ko­mi­te­to iš­va­da dėl Ka­ro prie­vo­lės įsta­ty­mo.

V. BAKAS (LVŽSF). Ger­bia­ma pir­mi­nin­ke, ačiū. Gal­būt tą pa­ke­tą ga­li­ma kar­tu pri­sta­ty­ti, nes… Taip?

PIRMININKĖ. Jau nė­ra pa­ke­to.

V. BAKAS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, jei­gu leis­tu­mė­te, iš tik­rų­jų pa­grin­di­nį įsta­ty­mą ly­di pa­ke­tas ki­tų įsta­ty­mų, jie yra tech­ni­nio po­bū­džio.

PIRMININKĖ. Mes jau pri­ėmė­me, ko­le­ga, jau su­ta­rė­me, pri­ta­rėm ben­dru su­ta­ri­mu. Da­bar pro­jek­tas Nr. XIIIP-208 – Ka­ro prie­vo­lės įsta­ty­mas.

V. BAKAS (LVŽSF). Ko­mi­te­tas bir­že­lio 21 die­ną svars­tė šį įsta­ty­mo pro­jek­tą. Pro­jek­tui pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me.

V. BAKAS (LVŽSF). At­si­pra­šau, šis pro­jek­tas su­si­jęs su ka­ro prie­vo­li­nin­kų ko­mi­si­jų veik­la ir vi­suo­me­nės įtrau­ki­mu į ko­mi­si­jų veik­lą.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Pa­si­sa­ky­ti no­ri J. Ole­kas. Pra­šom.

J. OLEKAS (LSDPF). Ko­le­gos, aš la­bai trum­pai. Aš tie­siog kvies­čiau pri­tar­ti, nes iš tik­rų­jų šiuo pa­siū­ly­mu mes iš­spren­džia­me dvi pro­ble­mas. Vie­na – pa­tiks­li­na­me tas or­ga­ni­za­ci­jas ir žmo­nes, ku­rie ga­li da­ly­vau­ti, kaip pir­mi­nin­kas sa­kė, ko­mi­si­jų veik­lo­je, kas yra la­bai svar­bu ti­kin­tis to­les­nio vi­suo­me­nės pa­lai­ky­mo. An­tra – ko­kie ga­li bū­ti pri­tai­ky­ti ap­ri­bo­ji­mai tiems žmo­nėms, kad ne­ga­lė­tų vi­si bū­ti iš vie­nos or­ga­ni­za­ci­jos, kad žmo­nės tu­rė­tų ge­rą re­pu­ta­ci­ją, ne­bū­tų teis­ti ir pa­na­šiai. To­dėl ma­nau, kad šis įsta­ty­mas yra la­bai svar­bus, ir kvie­čiu pri­tar­ti po svars­ty­mo.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. No­rin­čių iš­sa­ky­ti ar­gu­men­tus ar mo­ty­vus po svars­ty­mo ar bus? Juo­zai, at­si­sa­ko­te, ar ne? Kvie­čiu ko­le­gas bal­suo­ti. Kas pri­ta­ria­te įsta­ty­mo pro­jek­tui po svars­ty­mo, pra­šom bal­suo­ti. Bal­sa­vi­mas pra­dė­tas.

Bal­sa­vo 89 Sei­mo na­riai: už – 89, prieš ir su­si­lai­kiu­sių nė­ra. Tai­gi įsta­ty­mo pro­jek­tui po svars­ty­mo pri­tar­ta.

 

15.55 val.

Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so pa­pil­dy­mo 2361, 2431, 3041, 3042 straips­niais ir 250, 268, 303, 312, 589 straips­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-554(2)ES (svars­ty­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas taip pat yra ES – Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so pa­pil­dy­mo kai ku­riais straips­niais ir pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-554(2). Pa­grin­di­nio Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pra­ne­šė­jas S. Šed­ba­ras. Pra­šo­me.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, tai yra pro­jek­tas, ku­ris nu­ma­to at­sa­ko­my­bę už an­glies diok­si­do iš­me­ti­mą iš lai­vo, šilt­na­mio efek­to ma­ži­ni­mo prie­mo­nes, už įvai­rių rū­šių pa­žei­di­mus bau­di­mą. Šį pro­jek­tą ko­mi­te­tas svars­tė bir­že­lio 21 die­ną ir bal­sa­vus vi­siems 9 na­riams už pri­ėmė spren­di­mą pri­tar­ti ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­dai. Ko­mi­te­tas siū­lo Sei­mui, ka­dan­gi yra įgy­ven­di­na­ma ati­tin­ka­ma di­rek­ty­va, iš­va­do­je yra nu­ro­dy­tas jos nu­me­ris, di­rek­ty­vos įsi­ga­lio­ji­mo da­ta yra 2017 m. rug­sė­jo 1 d., tai ko­mi­te­tas siū­lo šį pro­jek­tą svars­ty­ti ir pri­im­ti sku­bos tvar­ka.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to iš­va­dą pri­sta­tys V. Ving­rie­nė. Pra­šo­me.

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas, kaip pa­pil­do­mas ko­mi­te­tas, ap­svars­tė pa­siū­ly­mus ir jiems pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu: už – 8, prieš ir su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo. Siū­lo­me bal­suo­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to iš­va­dą pri­sta­tys P. Čim­ba­ras. Kvie­čia­me, ko­le­ga.

P. ČIMBARAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ko­mi­te­tas ap­svars­tė ir siū­lė pa­grin­di­niam Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tui įsta­ty­mo pro­jek­tą to­bu­lin­ti at­si­žvel­giant į Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas, ku­rioms ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 8, prieš ir su­si­lai­kiu­sių nė­ra.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Vi­sų ko­mi­te­tų iš­va­dos pri­sta­ty­tos. No­rin­čių kal­bė­ti svars­ty­mo sta­di­jo­je nė­ra, no­rin­čių iš­sa­ky­ti mo­ty­vus taip pat nė­ra. Tai­gi, ko­le­gos, ap­si­spren­džia­me dėl tei­kia­mo įsta­ty­mo pro­jek­to. Kas jam pri­ta­ria­te, bal­suo­ja­te už. Bal­sa­vi­mas pra­dė­tas.

Bal­sa­vo 92 Sei­mo na­riai: už – 85, prieš – 1, su­si­lai­kė 6 Sei­mo na­riai. Po svars­ty­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-554(2) yra pri­tar­ta.

Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas siū­lo svars­ty­ti sku­bos tvar­ka. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti? Dė­ko­ju už su­pra­ti­mą.

 

15.59 val.

Pa­ten­ti­nių pa­ti­kė­ti­nių įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4628(2), Di­zai­no įsta­ty­mo Nr. IX-1181 2, 16, 511 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4629(2), Patentų įsta­ty­mo Nr. I-372 2 ir 14 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4630(2), Pre­kių žen­klų įsta­ty­mo Nr. VIII-1981 2, 11 ir 551 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4631(2), Mo­kes­čių už pra­mo­ni­nės nuo­sa­vy­bės ob­jek­tų re­gist­ra­vi­mą įsta­ty­mo Nr. IX-352 1, 3, 4, 6, 7 straips­nių pa­kei­ti­mo ir 2 straips­nio bei 6 prie­dė­lio pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siais ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4632(2) (svars­ty­mas)

 

Ki­tas šian­die­nos dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Pa­ten­ti­nių pa­ti­kė­ti­nių įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4628(2). Pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas – Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas ir iš­va­dą pri­sta­tys ko­mi­te­to na­rys, pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas S. Šed­ba­ras. Pra­šom. Ir ly­di­ma­sis yra Di­zai­no įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4629(2).

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, tai yra vi­sas pa­ke­tas įsta­ty­mų pro­jek­tų. Pa­grin­di­nis, kaip pa­mi­nė­jo po­sė­džio pir­mi­nin­kė, yra Pa­ten­ti­nių pa­ti­kė­ti­nių įsta­ty­mo iš es­mės nau­ja re­dak­ci­ja. Kar­tu yra kaip ly­di­mie­ji, nes tai su­ke­lia pa­tai­sas ki­tų įsta­ty­mų – Di­zai­no įsta­ty­mo, Pa­ten­tų įsta­ty­mo, Pre­kių žen­klų, Mo­kes­čių už pra­mo­ni­nės nuo­sa­vy­bės ob­jek­tus įsta­ty­mo tam tik­ras pa­tai­sas. Tai­gi pa­grin­di­nis ir ba­zi­nis įsta­ty­mas yra Pa­ten­ti­nių pa­ti­kė­ti­nių įsta­ty­mas. Tik­rai bu­vo daug prie jo dirb­ta ko­mi­te­te, bu­vo at­lik­ti klau­sy­mai, bu­vo daug pa­siū­ly­mų, jie vi­si įver­tin­ti. Pro­jek­tas yra vi­siš­kai su­de­rin­tas ir ko­mi­te­tas svars­tė vi­są šį pa­ke­tą bir­že­lio 21 die­ną ir vi­siems ma­no pa­mi­nė­tiems įsta­ty­mų pro­jek­tams, vi­siems 9 bal­sa­vus už, pri­ta­rė.

At­si­žvel­giant į tai, kad šį pro­jek­tą ver­ti­na ir tu­ri gal­vo­je Eu­ro­pos ben­dra­dar­bia­vi­mo ir plėt­ros or­ga­ni­za­ci­ja ir jos at­sto­vai, ku­rie at­va­žiuo­ja į Lie­tu­vą, mes su­ra­do­me tam tik­ras for­mu­les, jei­gu bus pri­im­tas ši­tas įsta­ty­mas, kaip ga­lė­tų pa­ten­ti­niai pa­ti­kė­ti­niai veik­ti Lie­tu­vo­je ne tik bū­da­mi Eu­ro­pos Są­jun­gos ar Švei­ca­ri­jos Kon­fe­de­ra­ci­jos, bet taip pat ir tų ša­lių, ku­rios pri­klau­so EBPO or­ga­ni­za­ci­jai. Jie ste­bi šio pro­jek­to ei­gą. To­dėl ko­mi­te­tas taip pat siū­ly­tų šį pa­ke­tą svars­ty­ti sku­bos tvar­ka.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Už­si­ra­šiu­sių kal­bė­ti dėl įsta­ty­mo pro­jek­to nė­ra. Ko­le­gos, čia dar yra sep­ty­ni ly­di­mie­ji. Be Di­zai­no įsta­ty­mo, ku­rį pa­skel­biau, ei­na Pa­ten­tų įsta­ty­mo 14 strai­ps­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4630(2), Pre­kių žen­klų įsta­ty­mo kai ku­rių strai­ps­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4631(2), Mo­kes­čių už pra­mo­ni­nės nuo­sa­vy­bės ob­jek­tų re­gist­ra­vi­mą įsta­ty­mo tam tik­rų straips­nių pa­kei­ti­mo ir 2 straips­nio bei 6 prie­dė­lio pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siais ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4632(2), Nr. XIIIP-800… Jau vis­kas, at­si­pra­šau.

Iš­va­dą dėl Mo­kes­čių už pra­mo­ni­nės nuo­sa­vy­bės ob­jek­tų re­gist­ra­vi­mą įsta­ty­mo straips­nių pa­kei­ti­mo ir 2 straips­nio bei 6 prie­dė­lio pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siais ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­to Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to var­du no­ri pri­sta­ty­ti A. Pa­lio­nis. Pra­šom.

A. PALIONIS (LSDPF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Sei­mo Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas svars­tė šį įsta­ty­mo pro­jek­tą kaip pa­pil­do­mas ko­mi­te­tas. Siū­lo­me pa­grin­di­niam ko­mi­te­tui pri­tar­ti ši­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui. Ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Ko­le­gos, kal­ban­čių nė­ra. Ga­li­me bal­suo­ti. Kas pri­ta­ria šiems įsta­ty­mų pro­jek­tams po svars­ty­mo? Ar, Juo­zai, kal­bė­si­te? Pra­šau.

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Aš iš tik­rų­jų no­rė­čiau pa­kvies­ti, nes pri­si­me­nu dar pra­ei­tos A. But­ke­vi­čiaus va­do­vau­ja­mos Vy­riau­sy­bės svars­ty­mus ir J. Ber­na­to­nio pa­teik­tus pro­jek­tus. Tik­rai šie pro­jek­tai pa­si­tar­naus, kad bū­tų ge­res­nė pa­ten­ti­nių pa­ti­kė­ti­nių pro­fe­si­nė veik­la, ir už­tik­rins są­ži­nin­gu­mą, kon­ku­ren­ci­ją. To­dėl kvie­čiu pri­tar­ti pa­teik­tiems įsta­ty­mų pro­jek­tams.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ko­le­gos, bal­suo­ja­me. Bal­sa­vi­mas pra­dė­tas.

Bal­sa­vo 93 Sei­mo na­riai: už – 87, prieš – 1 ir su­si­lai­kė 5. Pa­ten­ti­nių pa­ti­kė­ti­nių įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ke­tu­riems ly­di­mie­siems įsta­ty­mų pro­jek­tams po svars­ty­mo yra pri­tar­ta.

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas. Dar, at­si­pra­šau, TTK siū­lo svars­ty­ti sku­bos tvar­ka. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju.

 

16.04 val.

Au­to­rių tei­sių ir gre­tu­ti­nių tei­sių įsta­ty­mo Nr. VIII-1185 15, 53, 54, 56, 57 ir 61 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-807(2)ES (svars­ty­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Au­to­rių tei­sių ir gre­tu­ti­nių tei­sių įsta­ty­mo kai ku­rių strai­ps­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-807(2)ES. Pa­grin­di­nio ko­mi­te­to var­du kal­ba J. Sa­ba­taus­kas. Pri­sta­tys ko­mi­te­to iš­va­dą. Pra­šom.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, ko­mi­te­tas ap­svars­tė Au­to­rių tei­sių įsta­ty­mo 15 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą. At­si­žvel­gęs į Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas bei pa­pil­do­mo Kul­tū­ros ko­mi­te­to nuo­mo­nę, ko­mi­te­tas pri­ta­rė pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ben­dru su­ta­ri­mu. Taip pat at­si­žvelg­da­mi į tai, kad nu­ma­ty­ta įsi­ga­lio­ji­mo da­ta yra rug­pjū­čio 1 die­na, pra­šo­me svars­ty­ti pro­jek­tą sku­bos tvar­ka. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Kul­tū­ros ko­mi­te­to iš­va­da. Ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko ne­ma­tau. Kas ga­lė­tu­mė­te pri­sta­ty­ti Kul­tū­ros ko­mi­te­to iš­va­dą? Ger­bia­mas V. Juo­za­pai­tis.

V. JUOZAPAITIS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, Kul­tū­ros ko­mi­te­tas nu­spren­dė iš es­mės pri­tar­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos au­to­rių tei­sių ir gre­tu­ti­nių tei­sių įsta­ty­mo Nr. VIII-1185 15 strai­ps­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-807ES ir siū­ly­ti pa­grin­di­niam ko­mi­te­tui jį to­bu­lin­ti at­si­žvel­giant į Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 3, su­si­lai­kė 2.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Kal­bė­ti taip pat nie­kas nė­ra už­si­re­gist­ra­vęs. Tad po svars­ty­mo, ko­le­gos, ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu, ar no­ri­te bal­suo­ti? No­ri­te bal­suo­ti.

Bal­suo­ja­me. Pra­šom. Kas pri­ta­ria­te, bal­suo­ja­te už.

Bal­sa­vo 92 Sei­mo na­riai: už – 91, prieš nė­ra ir su­si­lai­kė 1 Sei­mo na­rys. Po svars­ty­mo Au­to­rių tei­sių ir gre­tu­ti­nių tei­sių kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui pri­tar­ta.

Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas siū­lo svars­ty­ti sku­bos tvar­ka. Ben­dru su­ta­ri­mu ga­li­me pri­tar­ti, ko­le­gos? Dė­ko­ju.

 

16.08 val.

Vals­ty­bi­nės kul­tū­ros pa­vel­do ko­mi­si­jos įsta­ty­mo Nr. IX-2453 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4589(3), Ne­kil­no­ja­mo­jo kul­tū­ros pa­vel­do ap­sau­gos įsta­ty­mo Nr. I-733 7 ir 10 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4590(3) (svars­ty­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Vals­ty­bi­nės kul­tū­ros pa­vel­do ko­mi­si­jos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4589(3) ir ly­di­ma­sis – Ne­kil­no­ja­mo­jo kul­tū­ros pa­vel­do ap­sau­gos įsta­ty­mo 7 ir 10 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4590(3). Pa­grin­di­nio Kul­tū­ros ko­mi­te­to iš­va­dą pri­sta­ty­ti kvie­čia­me V. Ker­na­gį. Pra­šom dėl abie­jų.

V. KERNAGIS (TS-LKDF). Svei­ki, ko­le­gos. Bir­že­lio 7 die­ną Kul­tū­ros ko­mi­te­tas kaip pa­grin­di­nis svars­tė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos kul­tū­ros pa­vel­do ko­mi­si­jos įsta­ty­mo Nr. IX-2453 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą. Ko­mi­te­tas iš es­mės siū­lo pri­tar­ti ši­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui. Spren­di­mą pri­ėmė­me vien­bal­siai.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. No­rin­čių kal­bė­ti dėl… Jis pri­sta­tė ko­mi­te­to iš­va­dą dėl abie­jų – ir dėl ne­kil­no­ja­mojo, ir dėl vals­ty­bės kul­tū­ros pa­vel­do.

Už­si­ra­šiu­sių kal­bė­ti dėl… Dar pa­pil­do­mą kvie­si­me. Pa­pil­do­mas ko­mi­te­tas – Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas. Ko­mi­te­to var­du pra­ne­šė­jas – V. Bu­kaus­kas. Pra­šau.

V. BUKAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas, kaip pa­pil­do­mas ko­mi­te­tas, ap­svars­tė mi­nė­tus tei­sės ak­tus ir iš es­mės pri­ta­rė pa­teik­tiems įsta­ty­mų pro­jek­tams.

Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai – ben­dru su­ta­ri­mu už.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Ko­le­gos, dėl Vals­ty­bi­nės kul­tū­ros pa­vel­do ko­mi­si­jos įsta­ty­mo pro­jek­to yra re­gist­ruo­tas A. Bi­lo­tai­tės pa­siū­ly­mas, ta­čiau jo šian­dien svars­ty­ti ne­ga­li­me. Ši­tas siū­ly­mas bus svars­to­mas pri­ėmi­mo sta­di­jo­je, ka­dan­gi pa­gal Sta­tu­tą ne­si­lai­koma lai­ko ter­mi­nų rei­ka­la­vi­mų. Kal­bė­ti no­ri, iš­sa­ky­ti mo­ty­vus V. Juo­za­pai­tis. Pra­šo­me, žo­dis jums. Ar at­si­sa­ko­te?

V. JUOZAPAITIS (TS-LKDF). Ačiū, at­si­sa­kau.

PIRMININKĖ. At­si­sa­ko­te. Ko­le­gos, bal­suo­ja­me, kas pri­ta­ria­te tei­kia­miems įsta­ty­mų pro­jek­tams po svars­ty­mo?

Bal­sa­vo 82 Sei­mo na­riai: vi­si pri­ta­rė tei­kia­miems įsta­ty­mų pro­jek­tams, prieš ir su­si­lai­kiu­sių nė­ra. Po svars­ty­mo pro­jek­tams yra pri­tar­ta.

 

16.11 val.

At­lie­kų tvar­ky­mo įsta­ty­mo Nr. VIII-787 34 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-718(2) (svars­ty­mas)

 

Ki­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas – At­lie­kų tvar­ky­mo įsta­ty­mo Nr. VIII-787 34 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-718(2). Pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas – Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas. Iš­va­dą pra­šau pri­sta­ty­ti ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką K. Ma­žei­ką. Ne­ma­ty­ti sa­lė­je. Kas ga­li­te? Vir­gi­ni­ja. Pra­šom, ger­bia­mo­ji Vir­gi­ni­ja, su­pa­žin­din­ti su ko­mi­te­to iš­va­da.

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo tiks­las, kad at­lie­kų tvar­ky­mo pro­gra­mą ad­mi­nist­ruo­ja – vie­toj da­bar esan­čios įmo­nės Lie­tu­vos ap­lin­kos ap­sau­gos in­ves­ti­ci­jų fon­do įra­šy­ti „Lie­tu­vos ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos įga­lio­ta ins­ti­tu­ci­ja“. Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas, ap­svars­tęs įsta­ty­mo pro­jek­tą, pri­ta­rė vien­bal­siai. Už bal­sa­vo 10 ko­mi­te­to na­rių, su­si­lai­kiu­sių ir prieš ne­bu­vo. Siū­lo­me įsta­ty­mo pro­jek­tui pri­tar­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Prieš no­ri kal­bė­ti V. Rin­ke­vi­čius. Pra­šo­me.

V. RINKEVIČIUS (LVŽSF). Ačiū. Man la­bai keis­ta, kad ko­mi­te­tas vi­siš­kai neat­si­žvel­gė į Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas, vie­ną la­bai es­mi­nę pa­sta­bą, kad iš šio pro­jek­to, ku­ris yra kei­čia­mas, iš 34 straips­nio 7 da­lies iš­brau­kia­me žo­džius „Lie­tu­vos ap­lin­kos ap­sau­gos in­ves­ti­ci­jų fon­das“, o ki­ta­me straips­ny­je, 33 straips­nio 5 punk­te, pa­lie­ka­me. Tai nie­kaip ne­su­pran­tu, ko­dėl taip da­ro­ma ir ko­dėl ne­bu­vo at­si­žvelg­ta į Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas. Iš­ėjo non­sen­sas – iš vie­no straips­nio iš­brau­kia­me ins­ti­tu­ci­jos pa­va­di­ni­mą, o ki­ta­me pa­lie­ka­me. Čia ne­la­bai su­pran­ta­ma, siū­ly­čiau pa­tai­sy­ti iki pri­ėmi­mo ir at­si­žvelg­ti į Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas, ka­dan­gi ne­lo­giš­kai iš­ei­na.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Ko­mi­te­tas tik­rai dar pa­dir­bės, juo­lab kad yra A. Bi­lo­tai­tės re­gist­ruo­tas siū­ly­mas. Ko­le­gos, po svars­ty­mo ap­si­spren­džia­me dėl pri­ta­ri­mo At­lie­kų tvar­ky­mo įsta­ty­mo 34 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui. Bal­sa­vi­mas pra­dė­tas.

Bal­sa­vo 89 Sei­mo na­riai: už – 74, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 15. Po svars­ty­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-718(2) yra pri­tar­ta.

 

16.15 val.

At­lie­kų tvar­ky­mo įsta­ty­mo Nr. VIII-787 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4355(2) (svars­ty­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – At­lie­kų tvar­ky­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4355(2). Pra­ne­šė­ja – Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to var­du V. Ving­rie­nė. Pra­šom pri­sta­ty­ti ko­mi­te­to iš­va­dą.

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, At­lie­kų tvar­ky­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­to tiks­las yra iš­skaid­rin­ti ir pa­to­bu­lin­ti at­lie­kų tvar­ky­mą. Pa­grin­di­niai šio pa­kei­ti­mo tiks­lai: at­lie­kų nau­do­ji­mo ša­li­ni­mo veik­los nu­trau­ki­mo są­ly­gų nu­sta­ty­mas, nu­sta­tant ne­pa­vo­jin­gų at­lie­kų tvar­ky­mo įmo­nėms ban­ko ga­ran­ti­jų rei­ka­la­vi­mą, kas už­tik­rin­tų at­lie­kų su­tvar­ky­mo rei­ka­lin­gu­mą; taip pat pa­vo­jin­gų at­lie­kų li­cen­ci­ja­vi­mo sri­ty­je su­ma­žin­ti ad­mi­nist­ra­ci­nę naš­tą įmo­nėms, ku­rios tu­ri TIPK’us, ne­rei­ka­lau­jant pa­pil­do­mai lei­di­mų. Ko­mu­na­li­nių at­lie­kų tvar­ky­mo pa­slau­gos kai­no­da­rą… Jo pa­kei­ti­mo tiks­las – api­brėž­ti kai­no­da­ros prin­ci­pus: so­li­da­ru­mo, pro­por­cin­gu­mo, ne­disk­ri­mi­na­vi­mo, są­nau­dų su­grą­ži­ni­mo. Šiuo me­tu tai vie­nin­te­lė vie­šo­ji pa­slau­ga, ku­ri ne­tu­ri įsta­ty­mo api­brėž­tų kai­no­da­ros prin­ci­pų.

Ir dar vie­nas es­mi­nis da­ly­kas – tai ga­mi­nių ir pa­kuo­čių at­lie­kų tvar­ky­mo li­cen­ci­ja­vi­mas. Iš­dės­to­ma nau­ja re­dak­ci­ja, nu­ma­tant nau­jus ga­min­to­jus, im­por­tuo­to­jus, at­sto­vau­jan­čių or­ga­ni­za­ci­jų li­cen­ci­ja­vi­mo rei­ka­la­vi­mus, nes šian­dien or­ga­ni­za­ci­jų li­cen­ci­ja­vi­mo rei­ka­la­vi­mai ne­ati­tin­ka Pa­slau­gų di­rek­ty­vos ir Pa­slau­gų įsta­ty­mo nuo­sta­tų, re­gu­liuo­jan­čių pa­grin­di­nius li­cen­ci­ja­vi­mo as­pek­tus. Taip pat siū­lo­ma at­si­sa­ky­ti rin­kos da­lies or­ga­ni­za­ci­joms, no­rint gau­ti veik­los li­cen­ci­ją, nes tiek Vy­riau­sy­bė, tiek Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ba, tiek Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba pa­tei­kė iš­va­das, kad rin­kos da­lis pa­kuo­čių at­lie­kų tvar­ky­mo sek­to­riu­je, kai rei­kia tu­rė­ti 10 % rin­kos, no­rint gau­ti li­cen­ci­ją, ir iš kar­to 25 %, no­rint vyk­dy­ti li­cen­ci­juo­ja­mą veik­lą, ri­bo­ja ga­min­to­jų ir im­por­tuo­to­jų pa­si­rin­ki­mo lais­vę da­ly­vau­ti or­ga­ni­za­ci­jų su­dė­ty­je ir prieš­ta­rau­ja Aso­cia­ci­jų įsta­ty­mo nuo­sta­toms.

Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas, ap­svars­tęs įsta­ty­mo pro­jek­tą, pa­teik­tus Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mus ir Vy­riau­sy­bės iš­va­das, su­de­ri­nęs įsta­ty­mo pro­jek­tą su Vy­riau­sy­bės pa­teik­to­mis iš­va­do­mis ir at­si­žvel­gęs į su­in­te­re­suo­tų ins­ti­tu­ci­jų ir or­ga­ni­za­ci­jų pa­teik­tus siū­ly­mus, siū­lo įsta­ty­mo pro­jek­tui pri­tar­ti. 10 ko­mi­te­to na­rių bal­sa­vo už, prieš ir su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo. Siū­lo­me įsta­ty­mo pro­jek­tui pri­tar­ti, tai iš­skaid­rins ir pa­to­bu­lins at­lie­kų tvar­ky­mo sek­to­rių.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me už iš­sa­mų pri­sta­ty­mą. Pa­pil­do­mo ko­mi­te­to – Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to iš­va­dą kvie­čiu pri­sta­ty­ti A. Strel­čiū­ną.

A. STRELČIŪNAS (TS-LKDF). Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas pri­ėmė spren­di­mą iš es­mės pri­tar­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos at­lie­kų tvar­ky­mo įsta­ty­mo Nr. VIII-787 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIP-4355 ir siū­ly­ti pa­grin­di­niam ko­mi­te­tui šį pro­jek­tą pa­to­bu­lin­ti, at­si­žvel­giant į Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to, Eu­ro­pos tei­sės de­par­ta­men­to prie Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos, Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos, Vals­ty­bės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos pa­sta­bas ir pa­siū­ly­mus, ku­riems ko­mi­te­tas pri­ta­rė.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. No­rin­čių kal­bė­ti svars­ty­mo sta­di­jo­je nė­ra už­si­re­gist­ra­vu­sių. Mo­ty­vų taip pat nie­kas ne­no­ri iš­sa­ky­ti. Pra­šo­me bal­suo­ti dėl pri­ta­ri­mo įsta­ty­mui po svars­ty­mo. Bal­sa­vi­mas pra­dė­tas.

Bal­sa­vo 88 Sei­mo na­riai: už – 83, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 5 Sei­mo na­riai. At­lie­kų tvar­ky­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui po svars­ty­mo yra pri­tar­ta.

 

16.20 val.

Ūki­nin­ko ūkio įsta­ty­mo Nr. VIII-1159 6, 8 ir 9 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projek­tas Nr. XIIP-3441(4) (svars­ty­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Ūki­nin­ko ūkio įsta­ty­mo 6, 8 ir 9 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-3441(4). Pa­grin­di­nio ko­mi­te­to, Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to, pra­ne­šė­jas – P. Čim­ba­ras. Pra­šo­me pri­sta­ty­ti ko­mi­te­to iš­va­dą.

P. ČIMBARAS (LSDPF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­doms, taip pat pa­siū­lė, kad šis įsta­ty­mas įsi­ga­lio­tų nuo 2018 m. sau­sio 1 d., iš­sky­rus straips­nio 2 da­lį.

Bal­sa­vi­mas: 7 – už, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Pa­pil­do­mo ko­mi­te­to čia ne­bu­vo. Svars­ty­me už­si­ra­šiu­sių kal­bė­ti nė­ra. Ar­gu­men­tus iš­sa­ky­ti už, prieš taip pat nė­ra. Tai­gi, ko­le­gos, ap­si­spren­džia­me dėl pri­ta­ri­mo Ūki­nin­ko ūkio įsta­ty­mo 6, 8 ir 9 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIP-3441(4). Bal­sa­vi­mas pra­dė­tas.

Bal­sa­vo 86 Sei­mo na­riai: už – 77, prieš – 1 ir su­si­lai­kė 8. Tai­gi įsta­ty­mo pro­jek­tui po svars­ty­mo yra pri­tar­ta.

 

16.22 val.

Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to iš­va­da dėl Pi­lie­čių nuo­sa­vy­bės tei­sių į iš­li­ku­sį nekilno­ja­mą­jį tur­tą at­kū­ri­mo įsta­ty­mo Nr. VIII-359 4 ir 21 straips­nių pa­kei­ti­mo įstatymo pro­jek­to Nr. XIIIP-266(3) ati­tik­ties Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­jai

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to iš­va­da dėl Pi­lie­čių nuo­sa­vy­bės tei­sių į iš­li­ku­sį ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą at­kū­ri­mo įsta­ty­mo 4 ir 21 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-266(3) ati­tik­ties Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­jai.

Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, no­riu at­kreip­ti dė­me­sį į Sta­tu­to 139 straips­nio 1 da­lį, ku­ri skel­bia: „Jei­gu Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas pa­da­ro iš­va­dą, kad įsta­ty­mo pro­jek­tas prieš­ta­rau­ja Kon­sti­tu­ci­jai, ir nė­ra nu­sta­ty­ta tvar­ka pa­teik­to Kon­sti­tu­ci­jos pa­tai­sų pro­jek­to, Sei­mo Pir­mi­nin­kas tei­kia šią iš­va­dą svars­ty­ti Sei­mui. Jei­gu Sei­mas vi­sų Sei­mo na­rių bal­sų dau­gu­ma ne­pri­ta­ria Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to iš­va­dai, kad įsta­ty­mo pro­jek­tas prieš­ta­rau­ja Kon­sti­tu­ci­jai, ati­tin­ka­mas įsta­ty­mo pro­jek­tas ga­li bū­ti svars­to­mas ir ne­pa­tei­kus Kon­sti­tu­ci­jos pa­tai­sų pro­jek­to.“ Tai­gi rei­kia 71 Sei­mo na­rio bal­so.

O da­bar kvie­čiu S. Šed­ba­rą Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to var­du pa­teik­ti iš­va­dą.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, Tei­sės de­par­ta­men­tas iš tie­sų pa­tei­kė sa­vo ver­ti­ni­mą, kad siū­lo­mos nuo­sta­tos ga­li prieš­ta­rau­ti Kon­sti­tu­ci­jai, nes yra įsi­brau­na­ma jau į bai­gia­mus nuo­sa­vy­bės tei­sės at­kū­ri­mo san­ty­kius, yra su­prie­ši­na­mi po­ten­cia­lūs pre­ten­den­tai at­kur­ti nuo­sa­vy­bės tei­sę ir ūki­nin­kai, ku­rie ūki­nin­kau­ja to­je te­ri­to­ri­jo­je. Šiuo at­ve­ju, Tei­sės de­par­ta­men­to nuo­mo­ne, pa­žei­džia­mas as­me­nų ly­gy­bės prin­ci­pas kaip pa­grin­di­nis, taip pat ir ki­ti kon­sti­tu­ci­niai prin­ci­pai.

Ko­mi­te­tas šią Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­dą la­bai ati­džiai svars­tė. Taip pat įver­ti­no ir Vy­riau­sy­bės nuo­mo­nę. Ko­mi­te­tas vi­sais de­vy­niais bal­sais už pri­ta­rė Tei­sės de­par­ta­men­to nuo­sta­tai, kad šis pro­jek­tas prieš­ta­rau­ja Kon­sti­tu­ci­jos 23, 29 straips­niams ir kon­sti­tu­ci­niams tei­si­nės vals­ty­bės ir tei­sė­tų lū­kes­čių prin­ci­pams, to­dėl siū­lo šio pro­jek­to ne­svars­ty­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me už pa­teik­tą iš­va­dą. Mo­ty­vus prieš no­ri sa­ky­ti K. Star­ke­vi­čius. Pra­šo­me.

K. STARKEVIČIUS (TS-LKDF). Į Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tą ne­bu­vau pa­kvies­tas, ne­da­ly­va­vau dis­ku­si­jo­je. Yra tam tik­rų ar­gu­men­tų ir prieš. Taip, re­for­ma ei­na į pa­bai­gą, ta­čiau, kaip mes ži­no­me, iš­va­dos, ku­rios at­ke­lia­mos į vie­ną ar ki­tą ka­dast­ri­nę vie­to­vę, pa­si­ren­ka­ma ten, kur ūki­nin­kai dir­ba že­mę, kur ją yra su­tvar­kę. Ta­čiau yra ir ki­tų že­mių, ku­rios ne taip su­tvar­ky­tos, gal­būt lais­vos, nė­ra iš­nuo­mo­tos ūki­nin­kų. Ma­ny­čiau, kad svars­tant pla­čiau bū­tų ga­li­ma trak­tuo­ti, svar­bu, bū­tų pa­ten­kin­ti in­te­re­sai tei­sė­tų sa­vi­nin­kų, ir ne­bū­ti­nai to­je vie­to­je, ku­rio­je ūki­nin­kas ūki­nin­kau­ja, tu­ri su­tar­tį, bet ki­to­je vie­to­je bū­tų ga­li­ma at­kur­ti nuo­sa­vy­bę.

Ir dar vie­na. Dau­ge­liu at­ve­jų rei­kia įver­tin­ti, kad iš­va­dos jau yra per­par­duo­tos ir tik­rie­siems sa­vi­nin­kams, ku­rie tu­rė­jo že­mės mies­te ar ki­to­je ka­dast­ri­nė­je vie­to­vė­je, jau at­sto­vau­ja kaž­ko­kios kom­pa­ni­jos ir čia vyks­ta tam tik­ras ver­slas.

Štai ma­no to­kie pa­mąs­ty­mai. Gai­la, kad ne­bu­vo pla­tes­nės dis­ku­si­jos, gal bū­tu­me ra­dę ir iš­ei­tį, bet da­bar yra kaip yra.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ko­le­gos, ap­si­spren­džia­me dėl tei­kia­mos Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to iš­va­dos, jog įsta­ty­mo pro­jek­tas ga­li prieš­ta­rau­ti Kon­sti­tu­ci­jai. At­krei­piu dė­me­sį, kad, no­rint at­mes­ti iš­va­dą, rei­kia 71 Sei­mo na­rio. Bal­suo­ja­me. Kas pri­ta­ria­te ko­mi­te­to iš­va­dai, bal­suo­ja­te už.

Bal­sa­vo 86 Sei­mo na­riai: už – 48, prieš – 13, su­si­lai­kė 25. Ko­mi­te­to iš­va­dai yra pri­tar­ta.

Tai­gi ir ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas 2-11b – pro­jek­tas Nr. XIIIP-266(3) – nė­ra svars­to­mas.

 

16.28 val.

Sei­mo re­zo­liu­ci­jos „Dėl Lie­tu­vos ko­mu­nis­tų par­ti­jos nu­si­kals­ta­mos veik­los įver­ti­ni­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-873 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Ima­mės ki­to dar­bo­tvarkės klau­si­mo – Sei­mo re­zo­liu­ci­jos „Dėl Lie­tu­vos ko­mu­nis­tų par­ti­jos nu­si­kals­ta­mos veik­los įver­ti­ni­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-873. Pra­ne­šė­jas – A. Ažu­ba­lis. Pra­šom. Aš tu­riu iš­si­brauk­ti, ne­ga­liu klaus­ti.

A. AŽUBALIS (TS-LKDF). Po­ne po­sė­džio pir­mi­nin­ke, ko­le­gos, pa­na­ši re­zo­liu­ci­ja bu­vo pa­teik­ta dar prieš dve­jus me­tus. Ta­čiau tą­syk val­dan­čių­jų pa­stan­go­mis bu­vo at­mes­ta, net ne­svars­ty­ta, net ne­pa­ban­džius iš­klau­sy­ti jos pa­grin­di­mo ir pa­si­sten­gus su­pras­ti jos reikš­mės. To­dėl džiau­giuo­si, kad šia­me Sei­me šį kar­tą re­zo­liu­ci­ja bu­vo pa­rem­ta dau­giau nei 50 pa­ra­šų. Ir šian­dien tu­ri­me re­a­lią ga­li­my­bę pri­im­ti spren­di­mą, ku­ris tei­sės ak­tais jau ka­da tu­rė­jo bū­ti įtvir­tin­tas Lie­tu­vo­je. Ži­no­ma, jei tik mes ne­veid­mai­niau­ja­me, kai mi­ni­me Ge­du­lo ir vil­ties die­ną, kai lan­ko­me Lie­tu­vos par­ti­za­nų ir di­si­den­tų ka­pus ir sa­ko­me pa­trio­ti­nes kal­bas.

1998 m. lie­pos 16 d. įsta­ty­mas „Dėl SSRS vals­ty­bės sau­gu­mo ko­mi­te­to (NKVD, NKGB, MGB, KGB) ver­ti­ni­mo ir šios or­ga­ni­za­ci­jos kad­ri­nių dar­buo­to­jų da­bar­ti­nės veik­los“ mi­nė­tas sau­gu­mo struk­tū­ras pri­pa­ži­no nu­si­kals­ta­mo­mis or­ga­ni­za­ci­jo­mis, vyk­džiu­sio­mis ge­no­ci­dą, rep­re­si­jas, te­ro­rą ir po­li­ti­nį per­se­kio­ji­mą oku­puo­to­je Lie­tu­vo­je. Tai­gi prieš be­veik dvi­de­šimt­me­tį pa­grin­di­niai oku­pa­ci­nio re­ži­mo įtvir­ti­ni­mo ir te­ro­ro vyk­dy­mo in­stru­men­tai bu­vo aiš­kiai įvar­din­ti ir jų vie­ta mū­sų tau­tos ir vals­ty­bės is­to­ri­jo­je yra aiš­ki. Ta­čiau tas pat ne­bu­vo pa­da­ry­ta su struk­tū­ra, ku­ri oku­pa­ci­jos lai­ko­tar­piu pri­ėmė spren­di­mus ir for­mu­la­vo įsa­ky­mus bei už­duo­tis. Tai­gi tur­būt ne­rei­kia daug įro­di­nė­ti, kad ne tik vyk­dy­to­jai at­sa­kin­gi už nu­si­kal­ti­mus, bet ir tie, ku­rie da­vė nu­ro­dy­mą tą da­ry­ti.

Taip, Lie­tu­vos ko­mu­nis­tų par­ti­ja 1991 me­tų rug­pjū­tį Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos bu­vo už­draus­ta kaip ne­le­ga­li or­ga­ni­za­ci­ja, ta­čiau ar ga­li­me sa­ky­ti, kad ji bu­vo įver­tin­ta taip, kaip įsta­ty­mu įver­tin­tos sau­gu­mo struk­tū­ros? De­ja, ne. To­dėl šiuo pro­jek­tu pir­miau­sia siū­lo­me tai pa­da­ry­ti par­la­men­ti­nės re­zo­liu­ci­jos iš­raiš­ka, ta­čiau tuo pat me­tu pa­ra­gin­da­mi Vy­riau­sy­bę to­kią nuo­sta­tą įtvir­tin­ti ir įsta­ty­mu.

To rei­kia dėl ke­lių prie­žas­čių. Pir­miau­sia to­dėl, kad tu­ri­me rim­tų pro­ble­mų su sa­vo is­to­ri­ne at­min­ti­mi. Tam tik­ra pras­me į so­vie­ti­nės oku­pa­ci­jos lai­ko­tar­pį žiū­ri­me su­si­dve­ji­nu­siai, nors ben­drai su­vo­kia­ma, kad oku­pa­ci­ja bu­vo vie­nas kru­vi­niau­sių ir skau­džiau­sių mū­sų is­to­ri­jos tarps­nių, kar­tu ne­iš­si­va­duo­ja­me iš da­lies vi­suo­me­nės so­vie­ti­nės nos­tal­gi­jos. Tai so­cio­lo­giš­kai ir psi­cho­lo­giš­kai pa­aiš­ki­na­ma in­di­vi­do lyg­me­niu, ta­čiau sun­kiai su­pran­ta­ma, kai mū­sų vals­ty­bė vis dar ne­su­ge­ba for­mu­luo­ti aiš­kaus ir ne­dvip­ras­miš­ko oku­pa­ci­nio lai­ko­tar­pio ver­ti­ni­mo, kad ir to­je švie­ti­mo sis­te­mo­je. Kad ne­su­ge­ba, liu­di­ja ne­se­niai spau­do­je pa­si­ro­džiu­si in­for­ma­ci­ja, kad is­to­ri­jos pra­ty­bo­se penk­to­kų bu­vo pra­šo­ma įvar­din­ti ne tik prie­žas­tis, ko­dėl gy­ve­ni­mas ko­lū­ky­je bu­vo blo­gas, bet ir ge­ras.

Ko­le­gos, šis siū­lo­mas pri­im­ti do­ku­men­tas yra svar­bus ir sie­kiant vie­nin­gos Eu­ro­pos is­to­ri­nės at­min­ties, ka­dan­gi na­cis­ti­nių ir ko­mu­nis­ti­nių nu­si­kal­ti­mų ver­ti­ni­mas Va­ka­rų ir Ry­tų Eu­ro­po­je vis dar yra kar­di­na­liai skir­tin­gas ir dėl ne­vie­no­dų is­to­ri­nių pa­tir­čių. Vien ko­mu­nis­tų par­ti­jos už­drau­di­mas sa­vai­me ne­pa­aiš­ki­na, kuo ši or­ga­ni­za­ci­ja mū­sų vals­ty­bei nė­ra pri­im­ti­na, tuo tar­pu ko­mu­nis­tų par­ti­jos lais­vai vei­kia Va­ka­rų Eu­ro­pos vals­ty­bė­se. Įvar­din­da­mi, kad oku­pa­ci­nio lai­ko­tar­pio nu­si­kal­ti­mai bu­vo vyk­do­mi ne abst­rak­čių so­vie­tų, o val­džią ir ga­lią tu­rė­ju­sios ko­mu­nis­tų par­ti­jos spren­di­mais, įtvir­ti­na­me šią is­to­ri­nės at­min­ties te­zę aukš­čiau­siu lyg­me­niu.

Jei­gu ne tik na­cis­ti­niai nu­si­kal­ti­mai, bet ir pa­ti Vo­kie­ti­jos na­cio­nal­so­cia­lis­tų par­ti­ja bu­vo tei­siš­kai įver­tin­ti Niurn­ber­go tri­bu­no­lo pro­ce­so me­tu, tai tas pats ne­įvy­ko su SSKP ir jos pa­da­li­niais So­vie­tų Są­jun­gos oku­puo­to­se vals­ty­bė­se. Tad tą tu­ri pa­da­ry­ti pa­čios vals­ty­bės, kad nu­si­kal­ti­mų vyk­dy­to­jus prieš jas ir jų tau­tas pa­čios vals­ty­bės įver­tin­tų tei­siš­kai. Kol to ne­sa­me pa­da­rę, dvi­pras­miš­kai ver­ti­na­me pra­ei­tį, taip pat ver­ti­na­me ir at­ei­tį, žiū­ri­me vie­ni į ki­tus su įta­ru­mu. Ma­nau, jei­gu Sei­mas pri­tar­tų šiai re­zo­liu­ci­jai ir taip pri­pa­žin­tų, kad ko­mu­nis­tų par­ti­ja Lie­tu­vo­je bu­vo nu­si­kals­ta­ma or­ga­ni­za­ci­ja, tai bū­tų są­ži­nin­go is­to­ri­jos ver­ti­ni­mo įtvir­ti­ni­mas ne tik nuo oku­pa­ci­jos nu­ken­tė­ju­sių­jų at­žvil­giu, bet ir par­ti­jai pri­klau­siu­sių as­me­nų tei­sin­gas pra­ei­ties pri­pa­ži­ni­mas ir kar­tu jos iš­si­ža­dė­ji­mas, su­si­tai­ky­mas su is­to­ri­ja.

Ga­liau­siai no­riu pa­brėž­ti, kad svars­ty­da­mi re­zo­liu­ci­jos teks­tą ra­do­me su­ba­lan­suo­tas for­mu­luo­tes, kad do­ku­men­to pri­ėmi­mas pa­smerk­tų LKP, kaip or­ga­ni­za­ci­ją, tai yra re­zo­liu­ci­jo­je pa­brė­žia­ma, kad ja spren­džia­ma LKP, kaip ju­ri­di­nio as­mens, nu­si­kals­ta­mos veik­los ver­ti­ni­mo pro­ble­ma, o ne kon­kre­čių as­me­nų, įskai­tant ir pri­klau­siu­sių­jų jai. Jų ver­ti­ni­mas ir to­liau yra spren­džia­mas ga­lio­jan­čiais Bau­džia­mo­jo ko­dek­so ir ki­tais tei­sės ak­tais. Tad ko­mu­nis­tų par­ti­jos, kaip ju­ri­di­nio as­mens, pa­smer­ki­mas nie­kaip nė­ra nu­kreip­tas prieš at­ski­rus žmo­nes, bal­suo­jant ne­rei­kė­tų va­do­vau­tis to­kia klai­din­ga lo­gi­ka.

Tiems ko­le­goms, ku­rie bu­vo LKP na­riai, ga­li kil­ti pa­grįs­tas klau­si­mas, ar bal­sa­vi­mas už šią re­zo­liu­ci­ją nė­ra bal­sa­vi­mas prieš sa­ve ir sa­vo pra­ei­tį. Esu įsi­ti­ki­nęs, kad šios re­zo­liu­ci­jos pa­lai­ky­mas pa­dė­tų jiems ir vi­siems mums už­vers­ti šį pra­ei­ties pus­la­pį ir pra­neš­tų vi­suo­me­nei, kad pra­ei­tis, tra­giš­ka pra­ei­tis, yra su­pras­ta ir įsi­są­mo­nin­ta. Ačiū už dė­me­sį.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti daug Sei­mo na­rių. Pir­ma­sis klau­sia E. Pu­pi­nis. Pra­šau.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ačiū pra­ne­šė­jui. Iš tie­sų gai­la, kad to­kios re­zo­liu­ci­jos smar­kiai pa­vė­luo­tos. Dau­ge­lį me­tų nie­kaip ne­bu­vo įver­tin­ta Lie­tu­va, taip pat mes rei­ka­lau­ja­me, kad įver­tin­tų ko­mu­niz­mo veik­lą Eu­ro­po­je bent kiek nors pa­na­šiai kaip ir fa­šiz­mo po­vei­kį vi­suo­me­nei.

No­rė­čiau jū­sų pa­klaus­ti. Jūs už­si­mi­nė­te apie įsta­ty­mą, kad tai yra pir­mas žings­nis. Kas ta­me įsta­ty­me tu­rė­tų bū­ti nu­ma­ty­ta, ar vėl­gi pa­smer­ki­mas, ar gal­būt ir kom­pen­sa­vi­mo sis­te­ma, nes iš tik­rų­jų ko­mu­nis­tų val­džia anuo­met pa­da­rė ly­giai taip pat, kaip ir ki­tos rep­re­si­nės struk­tū­ros, di­de­lę ža­lą žmo­nėms? Ačiū.

A. AŽUBALIS (TS-LKDF). Ačiū už klau­si­mą. Yra su­si­klos­čiu­si tam tik­ra įsta­ty­mų lei­dy­bos tra­di­ci­ja, kai Sei­mas, ar­ba Aukš­čiau­sio­ji Ta­ry­ba, krei­pia­si į Vy­riau­sy­bę su nuo­mo­ne, t. y. re­zo­liu­ci­ja, ir pra­šo pa­reng­ti tei­sės ak­tą, ku­ris įver­tin­tų šią nuo­mo­nę ir tą klau­si­mą. Tu­riu min­ty, tuo at­ve­ju bu­vo dėl SSRS Vals­ty­bės sau­gu­mo ko­mi­te­to ver­ti­ni­mo ir šios or­ga­ni­za­ci­jos ka­d­ri­nių dar­buo­to­jų da­bar­ti­nės veik­los. Tai­gi Vy­riau­sy­bė tu­ri fi­nan­si­nių re­sur­sų, ga­li su­bur­ti tam tik­rus spe­cia­lis­tus ir pa­reng­ti kva­li­fi­kuo­tą įsta­ty­mą, ku­rį pa­tvir­ti­nęs Sei­mas pa­si­elg­tų nuo­sek­liai ir lo­giš­kai.

O tai, kad pa­vė­luo­ta, su­tin­ku šim­tu pro­cen­tų, bet at­sa­ky­mas la­bai pa­pras­tas – po­li­ti­nės va­lios trū­ku­mas.

PIRMININKĖ. Klau­sia A. Anu­šaus­kas.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). No­rė­čiau pa­si­tiks­lin­ti. Ko­kios tei­si­nės pa­sek­mės? Mi­nė­jo­te, kad dėl kon­kre­čių as­me­nų tai ne­su­ke­lia jo­kių pa­sek­mių, tie­siog pri­si­me­nant, kai dėl sau­gu­mo, dėl KGB, anuo­met bu­vo re­zo­liu­ci­ja, vė­liau įsta­ty­mo pro­jek­tas ir at­si­lie­pė Vals­ty­bi­nių pen­si­jų įsta­ty­me. O šiuo at­ve­ju ko­kios nors pa­sek­mės yra nu­ma­to­mos?

A. AŽUBALIS (TS-LKDF). Aš ne­ma­nau, kad bu­vę par­ti­jos va­do­vai gau­na da­bar vals­ty­bi­nes pen­si­jas. Šiuo po­žiū­riu tik­rai ne­su įsi­ti­ki­nęs, kad čia bū­tų tam tik­ros pa­sek­mės. Čia yra tei­si­nis or­ga­ni­za­ci­jos, ku­ri da­bar ne­eg­zis­tuo­ja ir Lie­tu­vo­je yra už­draus­ta, įver­ti­ni­mas. Įver­ti­ni­mas, ku­rį pa­da­ry­tų Vy­riau­sy­bė įsta­ty­mo for­ma.

PIRMININKĖ. Klau­sia L. Kas­čiū­nas.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas Aud­ro­niau, aiš­ku, pir­miau­sia ma­lo­nu bū­ti kar­tu prie šios re­zo­liu­ci­jos tei­kė­jų. Čia tur­būt la­bai tin­ka pa­sa­ky­mas, kad ge­riau vė­liau ne­gu nie­kad tą rei­kia pa­da­ry­ti. Ir ko­le­goms ky­la vis dar daug to­kių abe­jo­nių, ar tai reiš­kia, kad ir ei­li­niai na­riai kaip nors nu­ken­tės. Tai gal dar tą tru­pu­tį ga­lė­tu­mė­te pa­ryš­kin­ti, iš­skir­ti, kad mes pir­miau­sia kal­ba­me apie ko­mu­nis­tų par­ti­ją kaip apie ju­ri­di­nį as­me­nį?

O ša­lia to dar klau­si­mą tu­riu. Ką mes tu­ri­me nu­veik­ti eu­ro­pi­niu lyg­me­niu, juk ban­dy­mų adek­va­čiai įver­tin­ti sta­li­nis­ti­nius, ko­mu­nis­ti­nius ir na­cio­nal­so­cia­lis­ti­nius nu­si­kal­ti­mus bū­ta, bet jie ne­įga­vo pa­grei­čio? Ką tu­ri­me dar pa­da­ry­ti gal­būt kar­tu su Len­ki­ja, kad an­ti­ko­mu­niz­mas at­si­ras­tų eu­ro­pie­tiš­kos ta­pa­ty­bės šer­dy­je? Ačiū.

A. AŽUBALIS (TS-LKDF). Ačiū už klau­si­mą. Prieš tai kaž­kas la­bai taik­liai pa­sa­kė, kad mes rei­ka­lau­ja­me, kad Eu­ro­pa, Eu­ro­pos Są­jun­ga įver­tin­tų ko­mu­nis­ti­nį re­ži­mą, ko­mu­nis­ti­nę ide­o­lo­gi­ją, ne­pa­da­rę šio dar­bo Lie­tu­vo­je. Aš ma­nau, tas ir truk­do, kad eu­ro­pi­nės at­min­ties pla­t­for­ma, ku­ri for­ma­liai eg­zis­tuo­ja, ji yra Eu­ro­pos Par­la­men­te įkur­ta, prie Eu­ro­pos Par­la­men­to, ta­čiau ji, sa­ky­čiau, vei­kia la­bai men­kais ap­si­su­ki­mais, ka­dan­gi ir ten ne­bū­ti­nai yra tos po­li­ti­nės va­lios. Tai bū­tų rim­tas ar­gu­men­tas Lie­tu­vai, Lie­tu­vos par­la­men­ta­rams kel­ti klau­si­mą eu­ro­pi­nių struk­tū­rų ly­giu.

PIRMININKĖ. Klau­sia A. Dumb­ra­va.

A. DUMBRAVA (TTF). Dė­ko­ju. Ger­bia­mas ko­le­ga, jūs sa­kė­te, kad ko­mu­nis­tų par­ti­ja Lie­tu­voje yra už­draus­ta. Ji bu­vo už­draus­ta, jei­gu aš ge­rai at­si­me­nu, po rug­pjū­čio pu­čo, kai vy­ko Mask­vo­je. Vis tiek ji bu­vo už­draus­ta ne už ge­rus dar­bus – už rep­re­si­jas, už kan­čias, už žu­dy­mus. Ar tik­rai da­bar tai yra tas lai­kas, kai vėl rei­kė­tų tai iš­kel­ti? Ar tai, jū­sų ma­ny­mu, su­kels Lie­tu­vą dar­bams, žmo­nes, ar tai dar la­biau su­skal­dys, tie vi­si pri­si­mi­ni­mai? Lyg vis­kas bu­vo ap­ri­mę ir ne­bu­vo to­kių di­de­lių pro­ble­mų. Ačiū.

A. AŽUBALIS (TS-LKDF). Aš ma­nau, skal­do nu­ty­lė­ji­mai, skal­do kom­pro­mi­sai, skal­do pu­siau iš­sa­ky­ta tie­sa. Kai tie­są iš­sa­kai la­bai aiš­kiai, pro­tin­gus žmo­nes tai su­ar­ti­na. Žmo­nių, ku­rie nu­si­tei­kę prie­šiš­kai, nie­ka­da ne­pa­trauk­si. Ko ge­ro, ne­rei­kia steng­tis pa­trauk­ti vi­sų žmo­nių, nes gy­ve­ni­me taip ne­bū­na.

Da­bar dėl jū­sų mi­ni­mo tei­sės ak­to. 1991 me­tais jis bu­vo pri­im­tas Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos. LKP bu­vo už­draus­ta, bet tik dėl vie­nos prie­žas­ties. Aš pa­ci­tuo­siu: „LKP, kaip SSKP pa­da­li­nys, Lie­tu­vo­je 1991 m. sau­sio 13 d. or­ga­ni­za­vo ir kurs­tė veiks­mus, ku­riais bu­vo sie­kia­ma nu­vers­ti tei­sė­tą Lie­tu­vos val­džią, prie­var­ta su­nai­kin­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ne­pri­klau­so­my­bę, su­ve­re­nų vals­ty­bin­gu­mą, su­griau­ti te­ri­to­ri­jos vien­ti­su­mą, o rug­pjū­čio 19 die­ną vyk­dė per­ver­smo or­ga­ni­za­to­rių di­rek­ty­vas Lie­tu­vo­je.“ Tai­gi kal­ti­ni­mai iš prin­ci­po yra du. Apie pra­ei­tį, apie vi­są tą veik­lą nie­ko nė­ra.

PIRMININKĖ. Klau­sia R. J. Da­gys. Pra­šom.

R. J. DAGYS (TS-LKDF). Ger­bia­mas ko­le­ga, ar jums ne­at­ro­do, kad mū­sų is­to­ri­jos ver­ti­nime yra tam tik­ras ne­to­ly­gu­mas? Mes esa­me la­bai aiš­kiai pa­smer­kę KGB, o jai pa­val­džios stru­k­tū­ros ne­sa­me nie­kaip įver­ti­nę. Su­prask, kad ji vei­kė kaip ir sa­va­ran­kiš­kai, nie­kie­no ne­va­do­vau­ja­ma.

A. AŽUBALIS (TS-LKDF). Ko­le­ga, jūs ab­so­liu­čiai tei­sus. To­dėl ši­tos re­zo­liu­ci­jos tiks­las yra at­kur­ti ir at­sta­ty­ti tam tik­rą nuo­sek­lią gran­di­nę vi­sų tų rep­re­si­nių struk­tū­rų ir pa­teik­ti jų tei­si­nį, is­to­ri­nį įver­ti­ni­mą, kad vie­ną kar­tą su ši­tuo rei­ka­lu Lie­tu­vo­je bū­tų baig­ta. Kuo mes il­giau temp­si­me, kuo il­giau mes ne­pri­im­si­me, kaip ir blo­gai gy­do­ma žaiz­da – ji vi­sa­da mums perš­tės, vi­sa­da kels įvai­rių dvi­pras­my­bių ir tik­rai ne­vie­nys vi­suo­me­nės.

PIRMININKĖ. Klau­sia J. Ja­ru­tis. Pra­šom.

J. JARUTIS (LVŽSF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas ko­le­ga Aud­ro­niau, dė­kui Die­vui, ne­te­ko bū­ti tos or­ga­ni­za­ci­jos na­riu, bet tie­siog jūs sa­ko­te, kad ga­lų ga­le vie­ną kar­tą rei­kė­tų tai pri­pa­žin­ti. Bet, kiek aš su­si­pa­ži­nęs su mū­sų is­to­ri­ja, mes dau­gy­bę kar­tų tai esa­me pa­sa­kę. Pir­ma, už­draus­da­mi ši­tą par­ti­ją kaip or­ga­ni­za­ci­ją, ki­ta – pri­pa­žin­da­mi, kad ji da­rė nu­si­kal­ti­mus. Aš ma­nau, kad ap­skri­tai tai jau se­niai yra (gal ne­gra­žiai pa­sa­ky­siu) la­vo­nas. Kiek kar­tų ga­li­ma tą pa­tį la­vo­ną per­lai­do­ti? Kas da­bar su­kė­lė, ko­kios prie­žas­tys vėl dar kar­tą grįž­ti prie tos te­mos, ku­rios mū­sų vai­kai tur­būt jau net ne­be­ži­no? Gal ko­kios kuo­pe­lės vėl stei­gia­si ar dar kas nors? Tie­siog gal­būt šiek tiek su hu­mo­ru, bet no­rė­čiau at­sa­ky­mo. Ačiū.

A. AŽUBALIS (TS-LKDF). Ger­bia­mas ko­le­ga, la­bai blo­gai, kad mū­sų vai­kai ne­ži­no, ir aš ti­kiu, kad ne vi­si vai­kai ne­ži­no apie tai, kas bu­vo pra­ei­ty. La­bai blo­gai, jei­gu te­gul ne­di­de­lė da­lis ne­ži­no. Tai ro­do, kad iš tik­rų­jų su švie­ti­mo sis­te­ma ir kaž­kas su mū­sų is­to­ri­ne at­min­ti­mi yra blo­gai. Mes tu­ri­me ži­no­ti. Pa­klaus­ki­te len­ko Len­ki­jo­je, ar jis ne­ži­no sa­vos is­to­ri­jos? Jis pa­sa­kys, kad jis ži­no. Če­ko ir t. t., ga­li­me var­dy­ti. Šiuo at­ve­ju mes esa­me su­si­dve­ji­nę. Kal­ba­me, kad bu­vo blo­gai, bet kas tą blo­gį da­rė, mes ne­sa­ko­me. Mes žo­džiais pa­sa­ko­me: taip, ten bu­vo kaž­ko­kie to­kie, kaž­ko­kie ko­mu­nis­tai. Bet rei­kia vie­ną kar­tą la­bai aiš­kiai api­brėž­ti ir pa­sa­ky­ti. Aš ti­kiu, kad ta­da baig­sis dvi­pras­my­bės, baig­sis įvai­rios kal­bos, kar­tais net­gi ne­ko­rek­tiš­ki pa­sa­ky­mai, nes mes tu­rė­si­me aiš­kų įver­ti­ni­mą.

Dar kar­tą pa­kar­to­siu, ger­bia­mi ko­le­gos, kad tai iš tik­rų­jų yra ke­lias vi­sų tų, ku­rie bu­vo tos or­ga­ni­za­ci­jos na­riais, ke­lias į sa­ve ir, sa­ky­čiau, į su­pra­ti­mą, ir į įsi­są­mo­ni­ni­mą, ir net­gi tam tik­ru po­žiū­riu į at­gai­lą. Aš ma­nau, kad tai la­bai svar­bu ir rei­ka­lin­ga.

Aš dar dau­giau jums pri­min­siu, kad vie­nin­te­lis žmo­gus, ku­rį aš at­si­me­nu per 20 me­tų bū­da­mas čia, Sei­me, ku­ris sto­vė­jo tri­bū­no­je (tie­sa, se­no­je sa­lė­je) ir kal­bė­jo, sa­ky­čiau, tei­sin­gus žo­džius, tai bu­vo Č. Jur­šė­nas. Bet jis tik vie­nin­te­lis ir tai per­so­na­liai. Šiuo at­ve­ju net­gi jo po­žiū­riu mes ne­si­el­gia­me tei­sin­gai, nes žmo­gus su­pra­to, per­gy­ve­no ir pa­sa­kė tai, ką jis jau­tė. Jei­gu mes da­bar at­si­sa­ky­si­me tai pa­da­ry­ti, net­gi ši­to žmo­gaus, po­li­ti­nio opo­nen­to, ma­no po­žiū­riu, jo at­žvil­giu bus di­de­lė ne­tei­sy­bė.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Lai­kas, skir­tas klaus­ti ir šiam klau­si­mui pri­sta­ty­ti, bai­gė­si. Pa­gal Sei­mo Sta­tu­tą po pa­tei­ki­mo nė­ra bal­suo­ja­ma re­zo­liu­ci­jos me­tu. Iš­kart ei­na­me prie pa­si­saky­mų.

Pir­ma­sis kal­ba E. Gent­vi­las. De­ja, sa­lė­je ne­ma­tau. Ta­da A. Anu­šaus­kas.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, pa­sa­ky­siu apie tai, ko­dėl ne­rei­kia bi­jo­ti to­kių re­zo­liu­ci­jų. Iš tik­rų­jų taip, tai yra dau­giau mū­sų po­žiū­ris, po­žiū­rio pa­tei­ki­mas tam tik­ra tei­si­ne for­ma. Taip, lai­ko pra­ėjo la­bai daug. Dau­gy­bės tų žmo­nių, ku­rie at­sa­kin­gi už nu­si­kal­ti­mus, pa­da­ry­tus po­ka­riu ir vė­les­niais lai­kais, per­se­kio­jant di­si­den­tus, pa­žei­di­nė­jant žmo­gaus tei­ses, nė­ra tarp gy­vų­jų. Jei­gu yra, tai yra vie­ne­tai. Ta­čiau ar mes ga­li­me lik­ti nuo­ša­lė­je ir pa­lik­ti šią or­ga­ni­za­ci­ją be įver­ti­ni­mo?

Ko­kia bu­vo ko­mu­nis­tų par­ti­ja, kiek­vie­nas tu­ri sa­vo su­pra­ti­mą, ta­čiau pri­min­siu, kad vis dėl­to tai bu­vo or­ga­ni­za­ci­ja, ku­ri bu­vo at­sa­kin­ga už dau­ge­lį nu­si­kal­ti­mų, pa­da­ry­tų Lie­tu­vos te­ri­to­ri­jo­je. Pa­vyz­džiui, iš pa­sa­ko­ji­mų, iš nuo­trau­kų daug kas pri­si­me­na nu­mes­tus po­ka­riu par­ti­za­nų pa­lai­kus tur­gaus aikš­tė­se, ta­čiau re­tas ži­no, kad po­li­ti­nis spren­di­mas dėl to­kių ak­ci­jų bu­vo pri­im­tas bū­tent ko­mu­nis­tų par­ti­jos va­do­vų. Iš tik­rų­jų, ko­kia ta par­ti­ja, daug ką pa­sa­ko jos vė­les­nie­ji lai­kai, kai di­de­lė da­lis žmo­nių į tą par­ti­ją, be abe­jo, sto­jo dėl kon­for­mis­ti­nių su­me­ti­mų. Pa­vyz­džiui, 1989 me­tais da­rant ty­ri­mus, ko­kie yra ko­mu­nis­tų par­ti­jos na­rių ide­o­lo­gi­niai pa­grin­dai, bu­vo nu­sta­ty­ta, kad di­de­lė da­lis jų ši­to­je ate­is­tinėje par­ti­jo­je yra sa­ve pri­pa­žįs­tan­tys, pri­ski­rian­tys prie ka­ta­li­kų ar­ba dar ko­kio nors ki­to ti­kė­ji­mo. Pa­ra­dok­sa­li pa­dė­tis! Iš tik­rų­jų taip, dvi­vei­dys­tė, sa­vęs ap­gau­di­nė­ji­mas bu­vo įpras­tas da­ly­kas.

Da­bar kon­sta­tuo­jant ši­ta re­zo­liu­ci­ja, kad tai yra nu­si­kals­ta­ma or­ga­ni­za­ci­ja, aš ma­nau, kad iš da­lies tai ga­lė­tų bū­ti ir įvyk­dy­mo 2000 me­tais vy­ku­sio Tarp­tau­ti­nio vi­suo­me­ni­nio kon­gre­so ir Tarp­tau­ti­nio tri­bu­no­lo, ku­ris ver­ti­no ko­mu­niz­mo nu­si­kal­ti­mus Eu­ro­po­je ir pa­sau­ly­je, tam tik­ras įgy­ven­di­ni­mas, nes tuo me­tu bu­vo kon­sta­tuo­ta ir do­ku­men­ta­liai įro­dy­ta dau­ge­lis nu­si­kals­ta­mų vei­kų. Aš ma­nau, kad pri­ėmus to­kią re­zo­liu­ci­ją ir pa­kvie­tus Vy­riau­sy­bę kuo sku­biau pa­reng­ti įsta­ty­mą, ku­ris ko­mu­nis­tų par­ti­ją pri­pa­žin­tų nu­si­kals­ta­ma or­ga­ni­za­ci­ja, mes pa­sa­ky­tu­me sa­vo nuo­mo­nę apie tai, už ką ši or­ga­ni­za­ci­ja at­sa­kin­ga. Pa­sa­ky­tu­me sa­vo nuo­mo­nę apie šią ide­o­lo­gi­ją, ku­ri seg­re­ga­vo žmo­nes pa­gal jų tur­tą, pa­gal ki­tus kri­te­ri­jus. Ne tik seg­re­ga­vo, bet ir pa­gal tai vyk­dė nu­si­kals­ta­mą po­li­ti­ką jų at­žvil­giu.

PIRMININKĖ. Ki­tas kal­bės P. Gra­žu­lis. Pra­šom.

P. GRAŽULIS (TTF). Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, no­rė­čiau kal­bė­ti la­bai ra­miai, bet la­bai sun­ku su­si­val­dy­ti, kai ko­mu­nis­ti­nę veid­mai­nys­tę ir dvi­vei­dys­tę tę­sia kon­ser­va­to­riai.

1996 me­tais tam­pu Sei­mo na­riu, krikš­čio­nis de­mok­ra­tas, esa­me 16 Sei­mo na­rių, kon­ser­va­to­rių apie 60 – ab­so­liu­ti val­dan­čio­ji dau­gu­ma. Jau­nas po­li­ti­kas at­ėjau tik­rai su to­kiu nu­si­tei­ki­mu, kad bus už­draus­ta ko­mu­nis­tų par­ti­ja, kad bus už­draus­ta ko­mu­nis­tų par­ti­jos na­riams ei­ti at­sa­kin­gas pa­rei­gas. Re­gist­ruo­ju įsta­ty­mo pa­tai­sas, re­gist­ruo­ju, kad ka­gė­bis­tai ir re­zer­vis­tai ne­ga­lė­tų ei­ti aukš­tų pa­rei­gų. De­ja, V. Land­sber­gis su kon­ser­va­to­riais ty­čio­ja­si iš ma­nęs ir to įsta­ty­mo ne­pri­ima.

1996 me­tai. Aš nu­si­vy­lęs kaip po­li­ti­nis ka­li­nys 30 die­nų ba­dau­ju, kad tas įsta­ty­mas bū­tų pri­im­tas. Tuo me­tu, ka­da nu­ver­tė R. Pa­ksą, kon­ser­va­to­riams ti­ko ka­gė­bis­tas, re­zer­vis­tas sau­gu­mo va­do­vu. Ar jūs ga­li­te įsi­vaiz­duo­ti nors vie­ną po­stso­vie­ti­nę vals­ty­bę, kad bu­vęs KGB re­zer­vis­tas va­do­vau­tų sau­gu­mui? Ar ga­li­te jūs tai įsi­vaiz­duo­ti? Tik Lie­tu­vo­je taip ga­li bū­ti prie kon­ser­va­to­rių. Ka­da R. Pa­ksas siū­lė į sau­gu­mo va­do pa­rei­gas po­ną G. Bag­do­ną, Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos Kontr­žval­gy­bos sky­riaus va­do­vą, kon­ser­va­to­riai jį ap­šau­kė KGB agen­tu ir ne­pri­ta­rė, ar jūs įsi­vaiz­duo­ja­te, ne­pri­ta­rė! O ar ži­no­te, kur šian­dien po­nas G. Bag­do­nas dir­ba? Eu­ro­pos Są­jun­go­je, Kontr­žval­gy­bos NATO struk­tū­ro­se vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­ju. Tai ką, jau in­fil­tra­vo į Eu­ro­pos Są­jun­gą ka­gė­bis­tą pa­gal kon­ser­va­to­rius? Ko­kie jūs esa­te veid­mai­niai!

1996 me­tai. Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­ras A. Va­lio­nis ir­gi KGB re­zer­vis­tas, ir jus vi­sa tai ten­ki­no. Mie­lie­ji, nė vie­nas jū­sų tiek ne­nu­ken­tė­jo nuo so­vie­ti­nės oku­pa­ci­jos kiek aš. Vis­kam yra sa­vas lai­kas, bet jūs lai­ku sa­vo dar­bų ne­pa­da­rė­te.

Ki­tas da­ly­kas, aš jums pri­min­siu, jūs sa­vo dar­žą iš­si­va­ly­ki­te. At­ei­na­me į Sei­mą, pri­si­me­nu, dar se­no­je sa­lė­je, pir­mi­nin­kas bu­vo pro­fe­so­rius V. Land­sber­gis, ir kaž­ką Č. Jur­šė­nas pa­sa­kė per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną, o V. Land­sber­gis iš­di­džiai pa­sa­kė: o jūs, ko­mu­nis­tai, ne­kal­bė­ki­te. Iš­ei­na an­trą kar­tą sa­ky­ti re­pli­ką Č. Jur­šė­nas: pro­fe­so­riau Land­sber­gi, mū­sų tik 12 ko­mu­nis­tų, o jū­sų 46. Vis­ką su­skai­čia­vo.

Mie­lie­ji, iš­si­va­ly­ki­te sa­vo dar­žą pir­miau­sia, o jūs da­bar va­lo­te vi­są Lie­tu­vą. Is­to­ri­jai pa­li­ki­te is­to­ri­nius da­ly­kus. Ne­pa­da­rė­te lai­ku sa­vo dar­bo, ne­iš­lai­kė­te eg­za­mi­no ir da­bar jūs po 27 me­tų ke­lia­te ši­tą klau­si­mą, ka­da iš­mi­rė tie žmo­nės, ku­rie da­rė ža­lą vals­ty­bei. O kur jūs dė­si­te sa­vo Pre­zi­den­tę? Iš­kė­lė­te kan­di­da­te D. Gry­baus­kai­tę, jūs gi iš­kė­lė­te bu­vu­sią ko­mu­nis­tę! Kai Lie­tu­va at­ga­vo ne­pri­klau­so­my­bę, ji­nai dar dės­tė mark­siz­mą-le­ni­niz­mą. V. Land­sber­gis at­si­sa­kė kan­di­da­tuo­ti į Pre­zi­den­tus, už­lei­do ši­tai, ku­ri sme­ge­nis pud­ri­no, dės­tė mark­siz­mą-le­ni­niz­mą. Kur jūs ją pa­dė­si­te?

Ar čia yra kerš­tas Pre­zi­den­tei, kad ne­su­skal­dė Vals­tie­čių par­ti­jos? Kad ne­pa­da­rė Žem­kal­nio prem­je­ru, t. y. G. Land­sber­gio ne­pa­da­rė prem­je­ru? Bet ji sten­gia­si, ji sten­gia­si su­skal­dy­ti vals­tie­čius ir šian­dien dar ne­nu­lei­du­si ran­kų. Pa­ti­kė­ki­te, bū­ki­te kan­trūs, gal­būt pa­da­rys Gab­rie­lių prem­je­ru. Ken­tė­ki­te jūs! O kur dė­si­te Gab­rie­lių, sa­vo tė­ve­lį, sa­vo anū­ką… ku­ris taip pat dės­tė mark­siz­mą-le­ni­niz­mą pa­gal ma­no in­for­ma­ci­ją. (Triukš­mas sa­lė­je)

Po­nai kon­ser­va­to­riai, tu­rė­ki­te gė­dos. Šau­kia­te, kad gė­da kon­ser­va­to­riams. Jūs gy­ve­na­te kerš­tu, ne­apy­kan­ta ir nie­kaip ne­ga­li­te iš tos ne­apy­kan­tos iš­bris­ti. Ger­bia­mie­ji, ne­už­kib­ki­te ant kon­ser­va­to­rių įvai­riau­sių re­zo­liu­ci­jų ir bal­suo­ki­te prieš. (Plo­ji­mai)

PIRMININKĖ. Kal­ba A. Dumb­ra­va. Pra­šom.

Re­pli­ką per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną – G. Land­sber­gis.

G. LANDSBERGIS (TS-LKDF). La­bai ačiū, ger­bia­mo­ji po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Šiaip ar taip, ma­no pa­var­dė bu­vo pa­mi­nė­ta, ne­ži­nau, ar tie­sio­giai ma­no, ar ko­kio ki­to gi­mi­nai­čio.

Iš tik­rų­jų nė­ra ge­res­nio re­cep­to, kaip su­rink­ti dau­giau bal­sų dėl šios re­zo­liu­ci­jos, ne­gu duo­ti P. Gra­žu­liui pa­kal­bė­ti. Man ro­dos, bu­vo iš­sa­ky­ti vi­si ar­gu­men­tai, ko­dėl rei­kė­tų pa­lai­ky­ti šią re­zo­liu­ci­ją. Ti­kiuo­si, kad ko­le­gos vals­tie­čiai iš tik­rų­jų iš­gir­do tei­sin­gai. Ne­no­ri­te sa­vęs aso­ci­juo­ti su štai šiuo as­me­niu ir bal­suo­si­te pa­gal są­ži­nę tei­sin­gai. Ačiū, Pet­rai.

PIRMININKĖ. Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną – L. Kas­čiū­nas.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Aš tik­rai dėl ve­di­mo tvar­kos, ger­bia­mo­ji po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Aš su­pran­tu, kad klau­si­mas ne­leng­vas, bet kar­tais rei­kia šiek tiek ir su­draus­min­ti, pa­mo­de­ruo­ti dis­ku­si­ją, kad jau taip…

PIRMININKĖ. Man at­ro­do, la­bai ty­lu. Vis­kas ge­rai, tik, kon­ser­va­to­riai, ne­kel­ki­te pa­tys triukš­mo, vi­si ra­miai klau­so.

Pra­šom, Al­gi­man­tai, į tri­bū­ną.

A. DUMBRAVA (TTF). Mie­lie­ji ko­le­gos, ger­bia­mo­ji po­sė­džio pir­mi­nin­ke, tik­rai klau­si­mas ne­leng­vas ir sun­ku ap­si­spręs­ti iki pas­ku­ti­nio mo­men­to, kaip pa­si­elg­ti su šia re­zo­liu­ci­ja, tuo la­biau, ką kal­bė­jo ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jas, daug tie­sos. Mie­lie­ji, py­ki­te ne­py­ki­te ant Pet­ro, bet ir­gi daug pa­sa­kė to­kių min­čių, kur ver­ta su­si­mąs­ty­ti mums vi­siems, ir čia ne­ga­li­me to da­ly­ko iš­skir­ti.

Ma­čiau Sei­mo na­rius, ku­rie da­ly­va­vo ar­ki­vys­ku­po T. Ma­tu­lio­nio be­ati­fi­ka­ci­jos ren­gi­niuo­se. Bu­vo la­bai daug kal­ba­ma apie gai­les­tin­gu­mą, apie sa­vi­tar­pio su­pra­ti­mą, apie mei­lę vie­nas ki­tam. Be abe­jo, tų ten­den­ci­jų, ku­rias mes ma­tė­me ir po­ka­rio lai­ko­tar­piu Lie­tu­vo­je, ne­ga­li­ma pa­mirš­ti, mes vi­si tu­ri­me pa­sa­ko­ti sa­vo vai­kams tą is­to­ri­ją. Bet yra ir ki­ta pu­sė, ku­ri lie­pia bur­tis ben­driems tiks­lams, kaip mū­sų him­ne gie­da­ma, „vie­ny­bė te­žy­di“. Tai kaip mums tas tie­sas su­ras­ti? Ku­ri ta tie­sa yra tei­sin­ges­nė – ar po­no A. Ažu­ba­lio, ku­ris da­rė pa­reiš­ki­mą (su­tin­ku su dau­ge­liu min­čių) ir… Žmo­nės tik­rai ne­su­pras, kad mes kal­ti­na­me par­ti­ją, bet ne­kal­ti­na­me žmo­nių.

Par­ti­ja ne­ga­li bū­ti be žmo­nių. Be abe­jo, Lie­tu­vos ko­mu­nis­tų par­ti­jo­je bu­vo ir žmo­nių, daug jų iš­mi­rė, daug dir­bo są­ži­nin­gai, do­rai. Aš ma­ny­čiau, bu­vo ir to­kių žmo­nių, ku­rie sten­gė­si dėl Lie­tu­vos, ir mes to ne­ga­li­me pa­neig­ti. Aiš­ku, bu­vo vi­so­kių žmo­nių, ku­rie vos ga­vę pos­tus ar­ba įsto­ję į par­ti­ją pa­si­kei­tė. Kaip ir da­bar – at­ei­na žmo­gus, lyg ir žmo­gus, kol ne val­džio­je, ge­ras žmo­gus. Gau­na val­džią, žiū­rėk, ne­su­si­kal­bė­si – pa­si­kė­lęs, pa­si­pū­tęs. Taip vi­sur, ir ne­rei­kia čia nei ko­mu­nis­tų, nei ki­tos par­ti­jos, vi­sur taip yra.

Baig­da­mas no­rė­čiau pa­sa­ky­ti kar­di­no­lo A. Ama­to va­kar iš­sa­ky­tas mintis. Ne­bu­vo pa­sa­ky­ta, kad tai sa­ko­me vi­siems, iš­sky­rus po­li­ti­kus. Tai bu­vo pa­sa­ky­ta taip pat ir po­li­ti­kams: „Pra­ei­ties kan­čių at­mi­ni­mas ne­tu­ri tem­dy­ti mū­sų džiaugs­mo, bet tu­ri vi­siems pri­min­ti pa­rei­gą at­leis­ti, gerb­ti ar­ti­mą ir už jį mels­tis, taip pat ir už prie­šą“. La­bai ačiū.

PIRMININKĖ. Kvie­čiu R. J. Da­gį. Pra­šo­me.

R. J. DAGYS (TS-LKDF). Iš tik­rų­jų gi­lin­tis į aud­rin­gą Pet­ro re­to­ri­ką bū­tų su­dė­tin­ga, pri­si­me­nant, kad dėl KGB re­zer­vo ko­mi­si­jos iš­va­dų tik mes su A. Ažu­ba­liu sa­kė­me tai, ką da­bar ger­bia­ma­sis Pet­ras pa­sa­kė, jis kal­bė­jo prie­šin­gai. Da­bar jis kal­ba ki­taip. Tur­būt ne pa­gal re­to­ri­ką rei­kė­tų spręs­ti, o tie­siog pa­gal kon­kre­čius dar­bus.

Da­bar apie klau­si­mą iš es­mės. Tik­rai ne­ga­li­ma su­plak­ti or­ga­ni­za­ci­jos su žmo­nė­mis. Ly­giai taip pat tas krikš­čio­niš­kas gai­les­tin­gu­mas ir su­pra­ti­mas bu­vo pri­im­tas ir juo va­do­vau­ja­ma­si ver­ti­nant na­cių nu­si­kal­ti­mus. Bu­vo vie­nin­gai pa­smerk­tas na­ciz­mas kaip toks, or­ga­ni­za­ci­ja kaip to­kia, ide­o­lo­gi­ja kaip to­kia, ne­sie­jant su au­to­ma­ti­ne in­di­vi­du­a­lia kal­te. Čia rei­kia brėž­ti brūkš­nį. Kiek­vie­no kal­tė ar at­sa­ko­my­bė, gal rei­kė­tų žo­džio, yra in­di­vi­du­a­li.

Bet mes šiuo at­ve­ju ver­ti­na­me or­ga­ni­za­ci­ją. Mums pa­tiems svar­bu, jei­gu mes no­ri­me pa­siek­ti re­zul­ta­tų, tu­rė­ti to­ly­gų ir aiš­kų is­to­ri­jos ver­ti­ni­mą. Tik­rai, kai mes agi­tuo­ja­me pa­smerk­ti ko­mu­niz­mo nu­si­kal­ti­mus, kai pa­tys ko­mu­niz­mo ne­sa­me pa­svė­rę tik­rą­ja pras­me, tik dėl pas­ku­ti­nio, tai, kad da­ly­va­vo pu­če, tai kaip mes pra­šo­me ki­tų ko­le­gų tą ver­tin­ti? Na­ciz­mas yra pa­smerk­tas, o mes pa­tys esa­me to ne­pa­da­rę. Kai mes smer­kia­me KGB kaip struk­tū­rą, ku­ri bu­vo pa­val­di ko­mu­nis­tų par­ti­jai, to­ta­liai ją smer­kia­me, ji kaip kaž­ko­kia ša­lia at­si­ra­du­si ge­ro­ji vals­ty­bė, o pa­čios pa­grin­di­nės or­ga­ni­za­ci­jos, ku­ri ją su­kū­rė ir ku­rios kon­tro­liuo­ja­ma ji bu­vo, nie­kaip ne­įver­ti­na­me. Mes pa­tys sa­vo gal­vo­se tu­ri­me cha­o­są. Tam cha­o­se kam nors iš­aiš­kin­ti yra la­bai su­dė­tin­ga. Bū­ki­me nuo­sek­lūs ir aiš­kūs sa­vo ver­ti­ni­mais.

Gal­būt ne­ge­rai, kad mes pa­tys anuo­met to ne­pri­ėmė­me ir­gi dėl to­kių ra­di­ka­lių pa­si­sa­ky­mų, no­rint iki ab­sur­do nu­ves­ti. Aš at­si­me­nu tas dis­ku­si­jas, aš ta­da ne­bu­vau, Pet­rai, kon­ser­va­to­rius, gir­dė­jau jū­sų kal­bas, kai jūs vis­ką no­rė­jo­te kaip tik ir su­plak­ti – ko­mu­nis­tų par­ti­jos at­sa­ko­my­bę ir in­di­vi­du­a­lią at­sa­ko­my­bę. To­kios bu­vo jū­sų kal­bos. Ir aiš­ku, kad to­kio­je at­mo­sfe­roje nie­ko ne­bu­vo ga­li­ma pri­im­ti, nes tai bu­vo ab­sur­das su­plak­ti ši­tuos du da­ly­kus. Žmo­nių kir­ši­ni­mas bū­tent čia ir bu­vo di­džiau­sias. Da­bar jau gal­būt iš to yra ge­ro­ji pu­sė, kad mes svars­to­me, kai jau tų kon­kre­čių žmo­nių kaip ir nė­ra, ir mes ga­li­me ra­miai įver­tin­ti tą or­ga­ni­za­ci­ją da­bar šiuo Sei­mo spren­di­mu, ir pa­baig­ti tas il­ga­lai­kes dis­ku­si­jas, kas čia – dau­giau ko­mu­nis­tų, ma­žiau ko­mu­nis­tų. Ko­mu­niz­mas yra dva­sios bū­se­na, su­vo­ki­mas ir mąs­ty­se­na, pa­gal tai pa­si­reiš­kia dau­gu­mai. Daug mes dar to tu­rim, kiek­vie­nas iš mū­sų.

Tai­gi ši or­ga­ni­za­ci­ja ap­si­ė­mė bū­ti, „ap­si­ė­mė“ pa­brė­žiu žo­dį, ko­la­bo­ran­tų įran­kiu. Or­ga­ni­za­ci­ja ap­si­ė­mė bū­ti. Ir ji ta­po jų įran­kiu, ku­ris vyk­dė rep­re­si­jas. Jei­gu kal­ba­me apie Lie­tu­vos pa­da­li­nį, tai taip rei­kia tą ir ver­tin­ti, ne kaip nors ki­taip.

Jei­gu mes ver­ti­na­me ki­taip, tai ta­da iš­ei­na, kaip šiuo me­tu Ru­si­jo­je. J. Sta­li­nas – taip, pa­da­rė klai­dų, bu­vo ne­ge­rų da­ly­kų, da­bar sa­ko­ma, bet bu­vo la­bai daug gė­rio pa­da­ry­ta. Ar ne­skam­ba ši re­to­ri­ka pas mus kar­tais ar­gu­men­tuo­jant? Siū­lau ne­su­pa­na­šė­ti su mū­sų kai­my­nais ver­ti­nant sa­vo is­to­ri­ją.

PIRMININKĖ. Dis­ku­si­jas bai­gia P. Urb­šys. Kvie­čia­me.

P. URBŠYS (LVŽSF). Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, mi­nint ma­si­nio gy­ven­to­jų trė­mi­mo 70-me­tį Lie­tu­vos, Es­ti­jos, Lat­vi­jos, Len­ki­jos ir Uk­rai­nos tei­sin­gu­mo mi­nist­rai pa­skel­bė ben­drą de­por­ta­ci­jų pa­smer­ki­mo pa­reiš­ki­mą. Pa­reiš­ki­me at­krei­pia­mas dė­me­sys, kad, „anek­suo­da­ma ir oku­puo­da­ma su­ve­re­nias de­mo­kra­tines vals­ty­bes, So­vie­tų Są­jun­ga sie­kė pa­lauž­ti žmo­nes dva­siš­kai, iš­trin­ti iš at­min­ties vals­ty­bin­gu­mo su­vo­ki­mą. Pra­ėję me­tai už­marš­ties dul­kė­mis ne­už­den­gė de­šim­čių tūks­tan­čių ne­kal­tų žmo­nių iš­gy­ven­to skaus­mo, pa­tir­to žiau­raus ne­tei­sin­gu­mo. Is­to­ri­ja ne­ga­li bū­ti nei pa­keis­ta, nei pa­mirš­ta, juo­lab kai šian­dien vis dar yra gy­vų pa­tir­tų nu­si­kal­ti­mų liu­dy­to­jų. Iš­reiš­kia­me pa­gar­bą nar­siems žmo­nėms, per­gy­ve­nu­siems ne­įsi­vaiz­duo­ja­mą skaus­mą ir kan­čias. Vi­sa­da pri­si­min­si­me tuos, ku­rių šian­dien jau ne­bė­ra, ir vi­sa­da smerk­si­me šiuos ir ki­tus žmo­niš­ku­mą pa­my­nu­sius to­ta­li­ta­ri­nio re­ži­mo nu­si­kal­ti­mus“, – sa­ko­ma tei­sin­gu­mo mi­nist­rų pa­reiš­ki­me.

Mes tu­ri­me la­bai keis­tą si­tu­a­ci­ją. Iš vie­nos pu­sės, mes iš­drįs­ta­me pa­smerk­ti žmo­niš­ku­mą pa­my­nu­sius to­ta­li­ta­ri­nio re­ži­mo nu­si­kal­ti­mus, bet mes bi­jo­me įvar­din­ti, kas gi ši­tuos nu­si­kal­ti­mus or­ga­ni­za­vo. To iš tik­ro sie­kia ne kas ki­tas, o bū­tent tie, ku­rie no­ri pa­tei­sin­ti oku­pa­ci­ją mū­sų vals­ty­bės at­žvil­giu ir tuos žvė­riš­ku­mus mū­sų tau­tos at­žvil­giu. Jūs pa­žiū­rė­ki­te, kas da­ro­si V. Pu­ti­no Ru­si­jo­je! Re­a­bi­li­tuo­ja­ma bū­tent ta pa­ti ko­mu­nis­tų par­ti­ja! Ne­ga­na to, re­a­bi­li­tuo­ja­mi nu­si­kal­ti­mai, pa­da­ry­ti prieš žmo­niš­ku­mą. Ir mes ne­tie­sio­giai bi­jo­da­mi po 27 me­tų ne­priklau­so­my­bės pri­pa­žin­ti, kad ko­mu­nis­tų par­ti­ja yra nu­si­kals­ta­ma or­ga­ni­za­ci­ja… Tai yra ak­tu­a­lu ypač da­bar, kai mes kal­ba­me apie tam tik­rą ga­li­my­bę ka­ri­nio kon­flik­to su vals­ty­be, ku­ri ko­mu­nis­tų par­ti­jos nu­si­kal­ti­mus yra pa­si­ren­gu­si re­a­bi­li­tuo­ti.

Aš ma­ny­čiau, kad šiuo at­ve­ju mes ne­kal­ba­me apie in­di­vi­du­a­lią žmo­gaus at­sa­ko­my­bę. Bet ži­no­te, ko aš pa­si­gen­du? Kai bu­vo pa­mi­nė­tas T. Ma­tu­lio­nio pa­šven­ti­ni­mo ce­re­mo­ni­jo­je… Ir kai po to Pa­lai­min­to­jo pa­šven­ti­ni­mo at­si­sto­jo žmo­gus ir vėl kal­bė­jo apie įvyk­dy­tus žiau­ru­mus, apie nu­si­kal­ti­mus, bet sto­vė­jo ša­lia Lie­tu­vos kan­ki­nio. Kaip bū­tų bu­vę vis dėl­to iš­skir­ti­na, jei šis žmo­gus bū­tų pa­sa­kęs: aš pri­pa­žįs­tu, kad ma­no bu­vi­mas ko­mu­nis­tų par­ti­jo­je, su­sie­ji­mas sa­vo kar­je­ros su šia par­ti­ja bu­vo klai­da, aš at­si­pra­šau, aš at­si­pra­šau už šios par­ti­jos vyk­dy­tus nu­si­kal­ti­mus, aš at­si­pra­šau ši­to kan­ki­nio šven­tų­jų re­lik­vi­jų aki­vaiz­do­je. De­ja, mes ši­to nie­ka­da ne­su­lauk­si­me.

Tai aš ma­nau, kad jei mes no­ri­me at­si­spir­ti ir no­ri­me ga­lų ga­le iš pa­čios V. Pu­ti­no Ru­si­jos pa­rei­ka­lau­ti tei­sin­gu­mo dėl mū­sų at­žvil­giu įvyk­dy­tų nu­si­kal­ti­mų, mes tu­ri­me pa­tys tu­rė­ti drą­sos sau pa­tiems pa­sa­ky­ti, kas vis dėl­to ši­tuos nu­si­kal­ti­mus or­ga­ni­za­vo ir vyk­dė.

PIRMININKĖ. Dis­ku­si­jos baig­tos. Ko­le­gos, mo­ty­vai už ir prieš po svars­ty­mo. Pir­ma­sis kal­ba E. Gent­vi­las.

E. GENTVILAS (LSF). Ačiū, ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Daug ne­kal­bė­siu, nes vi­sai bal­sas bai­gia su­griū­ti. Aš su­pran­tu, ko­kias kon­tro­ver­si­jas ir aist­ras ga­li kel­ti to­kia re­zo­liu­ci­ja, nes vi­si mes tur­būt skir­tin­gai ma­to­me tą pra­ei­tį, ta­čiau tu­ri­me ras­ti ben­drą var­dik­lį. Ir jei­gu prieš 10, 15, ar prieš 5 me­tų Sei­me bu­vo ban­dy­mų įver­tin­ti ko­mu­nis­tų par­ti­jos nu­si­kals­ta­mas veik­las Lie­tu­vo­je, tai bu­vo vie­na si­tu­a­ci­ja. Prieš tre­je­tą me­tų si­tu­a­ci­ja pa­si­kei­tė. Jei­gu iki tol Lie­tu­vo­je tik ko­kio nors pa­lec­kiu­ko lū­po­mis bu­vo ban­do­ma re­a­bi­li­tuo­ti ko­mu­nis­ti­nį val­dy­mą ar­ba vie­nas mū­sų gar­bus žmo­gus sa­kė, kad ir ta­da mes dir­bo­me Lie­tu­vai, tai šian­dien bal­sai iš ki­tos pu­sės sa­ko: vis­kas bu­vo ge­rai su ko­mu­nis­ti­ne san­tvar­ka. Tai yra V. Pu­ti­no Ru­si­ja prieš tre­jus me­tus pra­dė­jo di­džiu­lę pro­pa­gan­di­nę kam­pa­ni­ją re­a­bi­li­tuo­ti J. Sta­li­ną, re­a­bi­li­tuo­ti So­vie­tų Są­jun­gą ir re­a­bi­li­tuo­ti ko­mu­nis­tų par­ti­ją. Ar mes ma­to­me ši­tuos po­ky­čius ge­o­po­li­ti­nė­je erd­vė­je, ku­rio­je ban­do­ma pa­sa­ky­ti ir teig­ti, kad ko­mu­nis­tų val­dy­mo lai­ko­tar­pis bu­vo tie­siog ak­so­mi­nis lai­ko­tar­pis tau­toms? Ne, tai bu­vo tau­tų ka­lė­ji­mas, kur vis­ką or­ga­ni­za­vo ir vyk­dė ko­mu­nis­tų par­ti­ja. Ši re­zo­liu­ci­ja yra at­si­lie­pi­mas ne tik į tą Lie­tu­vo­je siau­tė­ju­sį 50 me­tų lai­ko­tar­pį, ta­čiau kar­tu tai yra ir at­sa­ky­mas, kontr­pro­pa­gan­di­nis at­sa­ky­mas, jei­gu no­ri­te, į tą įžū­lią pro­pa­gan­dą ir įžū­lų me­lą, sklin­dan­tį vi­sais ka­na­lais iš šian­die­ni­nių Krem­liaus kuo­rų. Aš pa­si­sa­kau už ši­tą re­zo­liu­ci­ją.

PIRMININKĖ. Prieš mo­ty­vus no­ri iš­sa­ky­ti P. Gra­žu­lis. Pra­šom.

P. GRAŽULIS (TTF). Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, jau kal­bė­jau iš tri­bū­nos. Yra vis­kam sa­vas lai­kas. Ir iš tik­ro aš ir įsta­ty­mo pro­jek­tus, kaip mi­nė­jau, siū­liau, kad bū­tų už­draus­ta ši­tiems bu­vu­siems ko­mu­nis­tų par­ti­jos na­riams ei­ti at­sa­kin­gas pa­rei­gas Lie­tu­vo­je, taip pat ir ne tik ka­gė­bis­tams, bet ir ka­gė­bis­tams re­zer­vis­tams. Ta­da kon­ser­va­to­riai tu­rė­jo ki­tą po­zi­ci­ją.

Aš ma­nau, kad is­to­ri­ją rei­kia pa­lik­ti is­to­ri­kams, te­gul ją ver­ti­na. Ir šian­dien ne­ži­nau, kad kas nors tei­sin­tų ko­mu­niz­mą. Aš nie­ka­da ne­gir­džiu, kad kas nors pa­sa­ky­tų, kad ko­mu­niz­mas tik­rai ne­pa­da­rė – pa­da­rė mil­ži­niš­ką ža­lą mū­sų vals­ty­bei, tai bu­vo oku­pan­to pa­sta­ty­ta ins­ti­tu­ci­ja, ku­rios ran­ko­mis ir bu­vo tre­mia­mi, ka­li­na­mi žmo­nės.

Bet pri­si­min­ki­me. Aš pa­sa­kiau po­nams kon­ser­va­to­riams, kad jū­sų par­ti­jo­je jų bu­vo dau­gu­ma, gal dau­giau ne­gu 50 %. Ko­dėl jūs lei­do­te sa­vo par­ti­jo­je la­bai ve­šė­ti ko­mu­nis­tams, aukš­tiems ko­mu­nis­tams, par­ti­jos sek­re­to­riams, su­tei­kė­te jiems mi­nist­rų kė­des ir pa­na­šiai? Šian­dien jūs po 27 me­tų at­si­bun­da­te ir jau ko­vo­ja­te su ko­mu­nis­tų par­ti­ja, ku­ri yra už­draus­ta. Tai yra kaž­koks tuš­čias po­li­ti­ka­vi­mas ir veid­mai­nia­vi­mas, ku­ris nie­kur ne­ve­da. Už ši­tą po­li­ti­ka­vi­mą, veid­mai­nia­vi­mą aš tik­rai ne­ga­liu bal­suo­ti ir dar kar­tą pa­si­mau­ti ant ko­kio nors rin­ki­mi­nio kon­ser­va­to­rių kab­liu­ko.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai už – A. Anu­šaus­kas. Pra­šau.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, be abe­jo­nės, di­de­lę da­lį ar­gu­men­tų pa­sa­kė prieš tai kal­bė­ję. Ga­liu at­kreip­ti dė­me­sį į P. Urb­šio kal­bą. Iš tik­rų­jų ate­is­tai daž­nai ape­liuo­ja į ti­kė­ji­mo tie­sas, pu­ti­nis­tai – į de­mo­kra­tijos nor­mas, ko­kios nors įta­ria­mos par­ti­jos at­sto­vai – į dar ko­kias nors de­mo­kra­tines ver­ty­bes. Tai vi­siš­kai ne­nuos­ta­bu. Bet aki­vaiz­du vie­na: is­te­riš­kais pa­si­sa­ky­mais da­bar jau ne­už­ki­ši šios re­zo­liu­ci­jos rei­ka­lin­gu­mo ar­gu­men­tų.

Ko­dėl ne prieš 20 me­tų? Taip jau yra, kad dau­ge­lis įsta­ty­mų pri­ima­mi ne lai­ku, ne­to­bu­li, nuo­lat to­bu­li­na­mi, pri­ima­mi iš nau­jo, vėl grįž­ta­me prie tų pa­čių įsta­ty­mų. To­kia jau yra po­li­tika – ne­to­bu­la, ne­iš­baig­ta, bet vis tiek pri­ima­mi po­li­ti­niai spren­di­mai. Tai, kas kal­ba­ma sie­kiant re­lia­ty­vi­zuo­ti to­kias re­zo­liu­ci­jas, man pri­me­na vie­ną is­to­ri­ją prieš 20 me­tų, kai bu­vo pri­ima­mas įsta­ty­mas dėl KGB ver­ti­ni­mo. Tuo­met net va­ly­to­jas no­rė­ta pa­da­ry­ti at­sa­kin­gas už KGB po­li­ti­ką, jei­gu jos dir­bo KGB. Iš tik­rų­jų taip sie­kia­ma pa­da­ry­ti to­kius tei­si­nius svar­bius do­ku­men­tus nie­ki­niais, ab­sur­diš­kais, kad jie taip at­ro­dy­tų žvel­giant į juos iš ša­lies. To­kie pa­si­sa­ky­mai at­spin­di no­rą at­sto­vau­ti ko­mu­nis­tų par­ti­jos sek­re­to­riams, ku­rie pri­imi­nė­jo tuo me­tu, sa­ky­čiau, po­li­ti­nius spren­di­mus, bet sie­kė pri­si­deng­ti ei­li­niais par­ti­jos na­riais. Siū­lau pa­rem­ti re­zo­liu­ci­ją.

PIRMININKĖ. Kal­bės L. Kas­čiū­nas. Pra­šom.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tik­rų­jų ma­ne gal­būt la­biau­siai pa­vei­kė ger­bia­mo J. Ja­ru­čio klau­si­mas – kam to rei­kia? At­sa­ky­mas yra pa­pras­tas: tam, kad ži­no­tų mū­sų at­ei­ties kar­tos. Is­to­ri­nė at­min­tis yra la­bai svar­bus da­ly­kas ku­riant vals­ty­bę. Ša­lia yra Ru­si­ja, ku­rios so­cio­lo­gi­niai ty­ri­mai ką tik pa­ro­dė, kad net 38 % ru­sų J. Sta­li­ną lai­ko ker­ti­ne is­to­ri­ne as­me­ny­be. Ma­nau, šian­die­ni­nis bal­sa­vi­mas iš es­mės yra ga­li­my­bė mums įro­dy­ti, kad mes iš tik­rų­jų esa­me Va­ka­rai, va­ka­rie­tiš­ka vals­ty­bė ir mes at­si­ri­bo­ja­me nuo ko­mu­nis­ti­nio ry­tie­tiš­ko jun­go.

Taip pat ke­le­tu žo­džių no­rė­čiau kreip­tis į ma­no my­li­mą Len­kų rin­ki­mų ak­ci­ją. Iš tik­rų­jų la­bai ti­kiuo­si, kad jūs ir­gi bal­suo­si­te už ši­tą re­zo­liu­ci­ją, nes tai yra ta li­ni­ja, ku­ria ei­na ir J. Ka­čins­kio Len­ki­ja. Aš la­bai ti­kiu, kad mes su ju­mis kar­tu pa­rem­si­me is­to­ri­nį tei­sin­gu­mą. La­bai ačiū.

PIRMININKĖ. Ir bai­gia mo­ty­vus sa­ky­ti A. Ar­mo­nai­tė. Pra­šau.

A. ARMONAITĖ (LSF). Dė­ko­ju. Iš­ties ga­liu su­tik­ti su tais ko­le­go­mis, ku­rie kal­bė­jo apie tai, jog ko­mu­niz­mas pa­ma­žu yra re­a­bi­li­tuo­ja­mas. Ko­mu­nis­ti­nė pra­ei­tis ne­re­tai yra ro­man­ti­zuo­ja­ma, ji net­gi tam­pa ma­din­ga, kas yra, tie­są sa­kant, la­bai gąs­di­nan­tis da­ly­kas, ypač net­gi ir tarp jau­nų žmo­nių. Mus iš­ties pa­sie­kia in­for­ma­ci­ja, kad pas­ku­ti­niais ap­klau­sų duo­me­ni­mis la­biau­siai Ru­si­jai nu­si­pel­niu­siu žmo­gu­mi yra lai­ko­mas J. Sta­li­nas. Jis ir V. Pu­ti­nas ap­len­kia šio­se ap­klau­so­se A. Puš­ki­ną. Tai yra ne­ra­mu.

Tik­rai kvie­čiu pa­lai­ky­ti šią re­zo­liu­ci­ją, pa­lai­ky­ti kryp­tį, ku­rią siū­lo ko­le­gos, nes vis dėl­to daug kas no­ri pa­vers­ti pra­ei­tį ir ko­mu­niz­mą nuo­mo­nės rei­ka­lu. Tai nė­ra nuo­mo­nės rei­ka­las, tai yra la­bai ob­jek­ty­vūs da­ly­kai, fak­tai, nu­si­kal­ti­mai žmo­niš­ku­mui. Tai ne­ga­li tap­ti nuo­mo­nės rei­ka­lu. To­dėl kvie­čiu pa­lai­ky­ti šią re­zo­liu­ci­ją.

PIRMININKĖ. Nuo­mo­nės iš­sa­ky­tos. Ko­le­gos, ap­si­spręs­ki­me pri­ėmi­me dėl šios re­zo­liu­ci­jos. Pra­šau bal­suo­ti. Kas pri­ta­ria­te, bal­suo­ja­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę, – prieš ar­ba su­silai­ko­te.

 

Šios re­zo­liu­ci­jos pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 78 Sei­mo na­riai: už – 53, prieš – 1, su­si­lai­kė 24. Re­zo­liu­ci­jai yra pri­tar­ta. (Gon­gas)

To­liau po­sė­džiui pir­mi­nin­kaus Sei­mo Pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja I. De­gu­tie­nė.

 

17.18 val. 

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2017 m. ko­vo 16 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-226 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo II (pa­va­sa­rio) se­si­jos dar­bų pro­gra­mos“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-949 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

PIRMININKĖ (I. DEGUTIENĖ, TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, Sei­mo nu­ta­ri­mas dėl Lie­tuvos Res­pub­li­kos Sei­mo 2017 m. ko­vo 16 d. nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo II (pa­va­sa­rio) se­si­jos dar­bų pro­gra­mos“ pa­kei­ti­mo. Pra­ne­šė­jas – T. Lan­gai­tis.

T. LANGAITIS (TS-LKDF). Dė­ko­ju po­sė­džio pir­mi­nin­kei. Ger­bia­mi ko­le­gos, pra­šau pa­pil­dy­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo pa­va­sa­rio se­si­jos dar­bų pro­gra­mą Lie­tu­vos Res­pub­li­kos po­li­ti­nių kam­pa­ni­jų fi­nan­sa­vi­mo ir fi­nan­sa­vi­mo kon­tro­lės įsta­ty­mo Nr. IX-2428 11 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tu Nr. XIIIP-931.

Pro­jek­to tiks­las yra pa­nai­kin­ti per griež­tus rei­ka­la­vi­mus po­li­ti­nių kam­pa­ni­jų fi­nan­sa­vi­mui ma­žo­mis au­ko­mis ir taip pa­di­din­ti po­li­ti­nių kam­pa­ni­jų fi­nan­sa­vi­mo skaid­ru­mą. Šiuo me­tu įsta­ty­mas nu­ma­to ma­žų au­kų ri­bą – 12 eu­rų, ku­ri at­ei­na iš tų lai­kų, kai ši ri­ba bu­vo 40 li­tų. Tai yra ta ri­ba, pri­min­siu, nuo ku­rios yra pri­va­lo­ma de­kla­ruo­ti tur­tą ir pa­ja­mas. Tik iki šios ri­bos žmo­gus ga­li pa­au­ko­ti au­ką jums, kaip kan­di­da­tui vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je, ar par­ti­jai dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je per Sei­mo rin­ki­mus.

Ant­ras ri­bo­ji­mas yra nu­ma­ty­tas Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­me. Jį re­tas iš­ties pa­ste­bi. Tai yra kad po­li­ti­nės kam­pa­ni­jos da­ly­vis ga­li fi­nan­suo­ti ne dau­giau kaip 10 % mak­si­ma­laus ga­li­mo biu­dže­to ma­žo­mis au­ko­mis. Ką tai reiš­kia jums, kaip vien­man­da­ti­nin­kams? Jei­gu jūs, kaip kan­di­da­tas vien­man­da­tė­je rin­ki­mų apy­gar­do­je, re­gist­ruo­tas kaip sa­va­ran­kiš­kos po­li­ti­nės kam­pa­ni­jos da­ly­vis, ga­li­te su­rink­ti ma­žo­mis au­ko­mis iš pi­lie­čių ne dau­giau kaip 2 tūkst. eu­rų, yra nu­ma­ty­tas toks ap­ri­bo­ji­mas, dėl ku­rio, tie­są sa­kant, jo­kios lo­gi­kos šian­dien, jo­kių ar­gu­men­tų aš ne­iš­girs­tu. Siū­lau pa­keis­ti ma­žos au­kos dy­dį iš 12 eu­rų į 50 eu­rų. 50 eu­rų dy­dis yra siū­lo­mas at­li­kus mū­sų pa­čių ap­klau­są, taip pat pa­žiū­rė­jus, ko­kios nu­sta­to­mos ri­bos ir ki­tų vals­ty­bių. Čia bu­vo T. To­mi­li­no pa­sta­ba, kad Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se ma­žos au­kos ri­ba yra 200 JAV do­le­rių. At­ro­do, kad maž­daug 50 eu­rų ri­ba pa­gal mū­sų per­ka­mą­ją ga­lią šian­dien adek­va­ti tiek em­pi­riš­kai žiū­rint, tiek ir iš as­me­ni­nės pa­tir­ties mū­sų, kaip kan­di­da­tų, tą klau­si­mą svars­tant.

Taip pat siū­lau pa­nai­kin­ti ri­bo­ji­mą, kiek ma­žų au­kų vie­nas kan­di­da­tas ga­li su­rink­ti, nes ma­nau, kad de­mo­kra­tijai yra tuo ge­riau, kuo dau­giau pi­lie­čių ma­žų au­kų bus pa­au­ko­ta kan­di­da­tui jo rin­ki­mams fi­nan­suo­ti. Dė­kui.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mas ko­le­ga, jūs pri­sta­tė­te ir ki­tą klau­si­mą, bet tur­būt mes pir­miau­sia tu­ri­me ap­si­spręs­ti dėl Sei­mo nu­ta­ri­mo.

T. LANGAITIS (TS-LKDF). Aš pra­šiau pa­pil­dy­ti bū­tent tą pa­va­sa­rio se­si­jos dar­bų pro­gra­mą.

PIRMININKĖ. Dėl pa­pil­dy­mo. Jei­gu pa­pil­dys Sei­mas, tik ta­da jūs jau ga­lė­si­te iš es­mės pa­teik­ti įsta­ty­mo pro­jek­tą.

T. LANGAITIS (TS-LKDF). Taip, es­mę pri­sta­čiau.

PIRMININKĖ. Po Sei­mo nu­ta­ri­mo pa­tei­ki­mo yra no­rin­čių klaus­ti? J. Ja­ru­tis – dėl Sei­mo…

J. JARUTIS (LVŽSF). Ačiū. Aš no­rė­jau pa­klaus­ti dėl…

PIRMININKĖ. Dėl įsta­ty­mo?

J. JARUTIS (LVŽSF). Taip.

PIRMININKĖ. Ge­rai. O Ri­ta ir­gi? Gal ga­li­me po pa­tei­ki­mo pri­tar­ti Sei­mo nu­ta­ri­mui dėl dar­bų pro­gra­mos pa­pil­dy­mo? Ga­li­me? Pri­tar­ta.

Svars­ty­mas. Pri­tar­ta.

Pri­ėmi­mas, bal­suo­ja­me. Kas pri­ta­ria­te, kad bū­tų pri­im­tas Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl se­si­jos dar­bų pro­gra­mos“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas, bal­suo­ja­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja­te prieš ar­ba su­si­lai­ko­te.

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 82 Sei­mo na­riai: už – 67, prieš – 2, su­si­lai­kė 13. Sei­mo nu­ta­ri­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

17.23 val.

Po­li­ti­nių kam­pa­ni­jų fi­nan­sa­vi­mo ir fi­nan­sa­vi­mo kon­tro­lės įsta­ty­mo Nr. IX-2428 11 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-931 (pa­tei­ki­mas)

 

Ka­dan­gi T. Lan­gai­tis jau pri­sta­tė ir pa­tį Po­li­ti­nių kam­pa­ni­jų fi­nan­sa­vi­mo ir fi­nan­sa­vi­mo kon­tro­lės įsta­ty­mo Nr. IX-2428 11 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-931 ir bu­vo už­si­ra­šiu­sių klaus­ti, pir­miau­sia klau­sia J. Ja­ru­tis.

J. JARUTIS (LVŽSF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Aš no­rė­jau, ko­le­gos, pa­si­tiks­lin­ti. Tie me­na­mi 50 eu­rų, jei­gu mes pri­im­si­me, bū­tų ne­dek­la­ruo­ti­na su­ma, ne­rei­kė­tų dar de­kla­ruo­ti?

T. LANGAITIS (TS-LKDF). Taip, iki 50 eu­rų au­ko­jan­čiam ne­rei­kė­tų de­kla­ruo­ti tur­to ir pa­ja­mų, ta­čiau kiek­vie­na ma­ža au­ka vis tiek yra griež­tai re­gist­ruo­ja­ma ar­ba in­ter­ne­to ban­ko mo­kė­ji­mo, ar­ba ban­ko mo­kė­ji­mo me­tu, ar­ba mo­bi­liuo­ju te­le­fo­nu, jei­gu pa­gal trum­pą­jį nu­me­rį, ar­ba už­pil­dant po­pie­ri­nius do­ku­men­tus ir iden­ti­fi­kuo­jant kiek­vie­ną au­ko­to­ją.

PIRMININKĖ. R. Ta­ma­šu­nie­nė.

R. TAMAŠUNIENĖ (LLRA-KŠSF). Ačiū. Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, jūs at­sto­va­vo­te or­ga­ni­za­ci­jai „Bal­to­sios pirš­ti­nės“, ku­ri ste­bė­jo rin­ki­mus, ir kad bu­vo­te ne vi­sai ša­liš­kas, tai jau mes tik­rai ma­to­me, nes ta­po­te par­ti­jos na­riu ir Sei­mo na­riu. Da­bar stai­ga toks jū­sų pa­siū­ly­mas. Kiek­vie­na par­ti­ja gau­na vals­ty­bės do­ta­ci­ją, kiek­vie­na par­ti­ja ga­li kreip­tis be­pro­cen­tės pa­sko­los reng­ti rin­ki­mus, man at­ro­do, kad už­tik­rin­tu­me rin­ki­mų skaid­ru­mą, taip ir el­gia­si mū­sų par­ti­ja – mes nie­ka­da ne­ėmė­me nei iš ju­ri­di­nių, nei iš fi­zi­nių as­me­nų jo­kios pa­ra­mos. Už kiek­vie­no žmo­gaus yra in­te­re­sas, jei­gu tai ne jū­sų ma­ma ir mo­čiu­tė, nes jos gal jus pa­re­mia vi­siš­kai ne­si­ti­kė­da­mos ko­kio nors jū­sų dar­bo. Bet kiek­vie­nas žmo­gus kur nors dir­ba ar­ba jis yra ver­sli­nin­kas, tai iš tik­rų­jų čia jo­kio skaid­ru­mo rin­ki­mams ne­pri­dės. Aš iš vi­so esu vi­siš­kai prieš, kad iš­vis au­kos bū­tų ga­li­mos tiek iš ju­ri­di­nių, tiek iš fi­zi­nių as­me­nų.

Klau­si­mas. Kaip jūs, kaip tos kaž­ka­da bu­vu­sios gra­žios jau­ni­mo ini­cia­ty­vos toks at­sto­vas, ma­no­te, kaip skaid­ru­mui?.. Man at­ro­do, kad čia iš tik­rų­jų ne jums tą pa­siū­ly­mą net rei­kė­jo ir teik­ti.

T. LANGAITIS (TS-LKDF). Žiū­rė­ki­te, ma­no bu­vu­si ir da­bar­ti­nė veik­la yra la­bai aiš­kiai at­sie­tos. Aš po vi­suo­me­ni­nin­ko dar­bo iš­ėjau iš vi­sų ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų. Iš­ties dau­ge­ly­je pro­jek­tų da­ly­va­vau, tik­tai po tam tik­ro lai­ko įsto­jau į Tė­vy­nės są­jun­gos par­ti­ją ir pra­dė­jau da­ly­vau­ti po­li­ti­ko­je. Tie da­ly­kai ne­su­si­ję.

Da­bar dėl skaid­ru­mo. Aš ma­nau, kad tai iš­ties yra pats ge­riau­sias fi­nan­sa­vi­mo bū­das, ge­riau­sias me­to­das de­mo­kra­tijai, nes kas ga­li bū­ti ge­riau ne­gu kan­di­da­tą re­mian­čių tūks­tan­tis žmo­nių, ku­rių kiek­vie­nas pa­au­ko­ja po 10 ar 20 eu­rų? Iš­ties tur­būt nė­ra ge­res­nio, skaid­res­nio ir de­mo­kra­tiškesnio bū­do, kaip fi­nan­suo­ti rin­ki­mus. Pa­im­ki­me, jei­gu yra tūks­tan­čio žmo­nių in­te­re­sai, grei­čiau­siai yra la­bai skir­tin­gi in­te­re­sai, juos kar­tu su­dė­ję jūs ne­gau­si­te ko­kio nors tik vie­no sis­te­miš­ko in­te­re­so, ku­ris da­ry­tų įta­ką kan­di­da­tui, kaip tik tas in­te­re­sas iš­si­skai­dy­tų.

Jūs tei­sin­gai pa­mi­nė­jo­te, kad yra ki­tų fi­nan­sa­vi­mo šal­ti­nių, t. y. ir vals­ty­bės do­ta­ci­ja, ir ga­li­ma pa­sko­la iš ban­ko. Tik­tai jo­kiu bū­du, kaip jūs sa­kė­te, ne be­pro­cen­tė, aš apie to­kias ne­su gir­dė­jęs. Ta­čiau, ly­gi­nant skir­tin­gus fi­nan­sa­vi­mo šal­ti­nius, man ro­dos, kad jei­gu kan­di­da­tas, ypač jei­gu at­si­ra­dęs nau­jas, ne­pri­klau­so­mas kan­di­da­tas, ku­ris ne­tu­ri jo­kio vals­ty­bi­nio fi­nan­sa­vi­mo, ne­ga­li pa­si­im­ti jo­kios pa­sko­los, tai jei­gu jį re­mian­tys pi­lie­čiai su­si­me­ta po ne­di­de­lę pi­ni­gų su­mą ir to­kiu bū­du fi­nan­suo­ja jo rin­ki­mų kam­pa­ni­ją, tur­būt yra ža­viau­sia, kas fi­nan­suo­jant rin­ki­mus ga­li nu­tik­ti.

PIRMININKĖ. Klau­sia E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Pi­ni­gų tel­ki­mas iš tik­rų­jų nė­ra nie­ko blo­ga, tai pa­ro­do gal­būt vie­nų žmo­nių ki­tiems pa­ra­mą, nes žmo­nės ne vi­si vie­no­dai su­pran­ta, kad po­li­ti­kas yra per­ka­mas. Pa­pras­čiau­siai, no­rė­da­mas pa­lai­ky­ti sa­vo idė­ji­nę po­li­ti­nę kryp­tį, tu tu­ri kaip nors rem­ti. Iš tik­rų­jų čia nė­ra nie­ko blo­ga.

No­rė­čiau pa­klaus­ti. Ar rei­kė­tų su pi­ni­gi­ne iš­raiš­ka sie­ti, ar gal­būt su pa­sto­viuo­ju dy­džiu, nes po kiek lai­ko dėl in­flia­ci­jos tos su­mos pa­si­da­ro ma­žos? Iš tik­rų­jų sie­jant su ko­kiu nors vi­du­ti­nių pa­ja­mų dy­džiu ar­ba su ko­kia nors su­ma, ne­rei­kė­tų taip daž­nai keis­ti įsta­ty­mų. Ačiū.

T. LANGAITIS (TS-LKDF). Iš­ties dėl pa­ties dy­džio pa­sta­ba yra la­bai tei­sin­ga. Aš ma­nau, kad mes svars­ty­mo me­tu ir ga­lė­tu­me bū­tent tai ap­svars­ty­ti. Tie­siog šiuo me­tu, žiū­rė­da­mas į ki­tų vals­ty­bių prak­ti­kas, ma­čiau fik­suo­tas su­mas, bet tai ne­reiš­kia, kad mes ne­ga­li­me pa­da­ry­ti ge­riau. Iš­ties dė­kui. La­bai ge­ra min­tis.

PIRMININKĖ. Dė­kui, jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus.

Da­bar po pa­tei­ki­mo vie­nas – už, vie­nas – prieš. Prieš nė­ra. Už – R. Mar­ti­nė­lis. Vis­kas, ko­le­ga, ga­li­te…

R. MARTINĖLIS (LVŽSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Aš no­rė­čiau pa­kvies­ti vi­sus pri­tar­ti įsta­ty­mo pro­jek­tui, nes iš tik­rų­jų rin­ki­mų kam­pa­ni­jo­je da­ly­vau­ja ne tik­tai par­ti­jos, bet ir sa­ve iš­si­kė­lę kan­di­da­tai, ne­par­ti­niai kan­di­da­tai, ku­riems tik­rai rei­kia lė­šų rink­tis ir iš gy­ven­to­jų. Ta ne­dek­la­ruo­ti­na 50 eu­rų su­ma, ma­nau, yra vi­sai pri­im­ti­na. No­rė­čiau pri­tar­ti, nes tik­rai bus dau­giau skaid­ru­mo. Siū­lau vi­siems pri­tar­ti.

PIRMININKĖ. Bal­suo­ja­me. Kas po pa­tei­ki­mo pri­ta­ria­te Po­li­ti­nių kam­pa­ni­jų fi­nan­sa­vi­mo ir fi­nan­sa­vi­mo kon­tro­lės įsta­ty­mo 11 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui, bal­suo­ja­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja­te prieš ar­ba su­si­lai­ko­te.

Bal­sa­vo 87 Sei­mo na­riai: už – 71, prieš – 7, su­si­lai­kė 9. Po pa­tei­ki­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui pri­tar­ta. Pa­grin­di­nis – Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas, nu­ma­to­ma svars­ty­ti ru­dens se­si­jo­je.

Ger­bia­mi ko­le­gos, la­bai di­de­lis triukš­mas sa­lė­je. Jei­gu ga­li­ma, ty­liau.

 

17.29 val.

Ter­mi­nų ban­ko įsta­ty­mo Nr. IX-1950 4 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-839(2) (svars­ty­mas)

 

Re­zer­vi­nis 1 klau­si­mas – Ter­mi­nų ban­ko įsta­ty­mo 4 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Svars­ty­mas. Kvie­čiu į tri­bū­ną E. Jo­vai­šą, Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to iš­va­da.

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, ko­mi­te­tas svars­tė. Pri­ta­ri­mo re­zul­ta­tai yra štai to­kie: pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu. Ta­čiau mes tu­ri­me tris Eu­ro­pos tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas. De­par­ta­men­tas ne­tu­ri pa­sta­bų, pri­ta­rė­me. Tu­ri­me Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos, tu­ri­me re­dak­ci­nio po­bū­džio, taip pat pri­ta­rė­me. Tu­ri­me Vals­ty­bi­nės lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­jos vie­ną pra­šy­mą, sa­ky­kim, pa­siū­ly­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bei biu­dže­te nu­ma­ty­ti rei­ka­lin­gas lė­šas, kad bū­tų ga­li­ma per­tvar­ky­ti ši­tą Ter­mi­nų ban­ką. Štai to­kie rei­ka­lai.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Dis­ku­si­jo­je no­ri da­ly­vau­ti J. Sa­ba­taus­kas. Gal ne­be­no­ri­te?

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mo­ji po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, at­kreip­ki­te dė­me­sį, kad mes svars­to­me įsta­ty­mą, ku­ris api­brė­žia ar­ba nu­sta­to tei­si­nį re­gu­lia­vi­mą dėl tei­si­nės Ter­mi­nų ban­ko veik­los. Ki­taip sa­kant, tie ter­mi­nai, api­brė­ži­mai, de­fi­ni­ci­jos, ku­rie var­to­ja­mi įsta­ty­muo­se, nu­ta­ri­muo­se, Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­muo­se, Pre­zi­den­to dek­re­tuo­se ir t. t., ki­tuo­se po­įsta­ty­mi­niuo­se tei­sės ak­tuo­se – jie vi­si su­gu­la ir sau­go­mi Ter­mi­nų ban­ke. Net­gi bū­na iš­va­dos, mes kar­tais svars­ty­da­mi įsta­ty­mo pro­jek­tą klau­sia­me Ter­mi­nų ban­ko, o kaip su ši­tuo ter­mi­nu bū­tų, o kaip ta są­vo­ka bū­tų api­brė­žia­ma, ar yra pa­na­šiai ir pa­na­šiai, ir pa­na­šiai.

Ką mes da­ro­me su ši­tuo pro­jek­tu? Mes pa­ve­da­me, nors da­bar tuo už­si­i­ma Sei­mo kan­ce­lia­ri­ja, nes taip bu­vo pa­si­rink­ta to­dėl, kad is­to­riš­kai Sei­mo kan­ce­lia­ri­jo­je bu­vo ir vi­sa įsta­ty­mų duo­me­nų ba­zė ku­ria­ma nuo pat 1990 me­tų. Taip su­si­klos­tė is­to­riš­kai, kad tai bu­vo da­ro­ma Sei­me ir tam bu­vo ir ne tik lė­šos, tam bu­vo spe­cia­lis­tų, tai yra ne tik kei­čia­ma įsta­ty­mi­nė ba­zė, bet ir spe­cia­lis­tų re­sur­sai. Mes tu­ri­me iš­ti­są In­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų de­par­ta­men­tą, kur dir­ba ir šiuo klau­si­mu taip pat. Va­di­na­si, mes per­duo­da­me Lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­jai, ku­ri to­kių funk­ci­jų nie­ko pa­na­šaus iki šiol ne­tu­rė­jo. Va­di­na­si, mes tu­rė­si­me jiems ne tik pa­ves­ti, mes tu­rė­si­me… Yra pa­pil­do­mas pa­siū­ly­mas, at­si­žvel­giant pra­šy­ti Vy­riau­sy­bės, siū­ly­ti Vy­riau­sy­bei nu­ma­ty­ti pa­pil­do­mų lė­šų toms ban­ko val­dy­mo ir tvar­ky­mo funk­ci­joms įgy­ven­din­ti. Ins­ti­tu­ci­ja, ku­rios pa­skir­tis yra vi­sai ki­ta, ku­ri tu­ri žiū­rė­ti lie­tu­vių kal­bos gry­nu­mo, šva­ru­mo, pa­ga­liau po­ky­čius, nu­sta­tant, pa­tei­kiant moks­li­nin­kų nuo­mo­nę. Ko­mi­si­ja yra ko­le­gia­lus or­ga­nas, jo­je yra re­a­liai moks­li­nin­kai. Tik ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas ir pa­va­duo­to­jai yra įdar­bi­na­mi pa­gal su­tar­tį, tai yra jie dir­ba, at­si­pra­šau, kaip Sei­mo pa­skir­ti as­me­nys. Jie dir­ba iš­ti­sai, o vi­si ki­ti tik su­si­ren­ka į po­sė­džius. Va­di­nasi, prie ko­mi­si­jos tu­ri bū­ti su­kur­tas in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų apa­ra­tas, iš­ti­sas biu­ras ar dau­giau, bet tai vi­sai ne jų funk­ci­ja.

Tai ką mes da­ro­me, ko­le­gos? Aš ma­nau, kad mes tik­rai ei­na­me ne tuo ke­liu. Jei­gu mes pa­ves­tu­me tai prie Vy­riau­sy­bės ku­riai nors įtai­gai, tai bū­tų vi­sai kas ki­ta. Aš ma­nau, ši­tas ke­lias tik­rai yra ak­li­gat­vis, nes mes nu­me­ta­me. Da­bar nuo ka­da nu­ma­to­mas įsi­ga­lio­ji­mas? Įsi­ga­lio­ji­mas nu­ma­to­mas 2018 m. sau­sio 1 d. Jūs ti­ki­te, kad įma­no­ma įsteig­ti vi­siš­kai nau­ją apa­ra­tą, nau­ją struk­tū­rą, su­rink­ti nau­jus spe­cia­lis­tus, ku­rie dirbs tą dar­bą, ku­rie su­ge­bės dirb­ti tą dar­bą? Lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­jos na­riai ši­to­je sri­ty­je… tik­rai ne jų funk­ci­ja. To­dėl aš ma­nau, kad tik­rai ši­to įsta­ty­mo to­kia iš­raiš­ka pri­im­ti ne­ga­li­ma. Bū­tent tik­rai ne tai struk­tū­rai pa­ves­ti Ter­mi­nų ban­ko veik­lą tiek pri­žiū­rė­ti, tiek sau­go­ti tuos duo­me­nis. Aš ma­nau, kad mes tik­rai ne­tu­rė­tu­me to­liau svars­ty­ti to­kios re­dak­ci­jos įsta­ty­mo pro­jek­to. La­bai ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Jo­kių siū­ly­mų nė­ra. Da­bar po pa­tei­ki­mo vie­nas – už, vie­nas – prieš. At­si­pra­šau, po svars­ty­mo. E. Jo­vai­ša – už.

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, tai, ką mes iš­gir­do­me čia, nė­ra vi­sai taip jau ties­mu­kiš­kai, kaip mums nu­pa­sa­ko­ta. Vals­ty­bi­nė lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­ja – tai ins­ti­tu­ci­ja, ku­ri tas de­fi­ni­ci­jas, tuos ter­mi­nus ir vi­so­kius ki­to­kius da­ro, nor­mi­na. Ten yra, aš jums pa­sa­ky­siu, ne­rei­kia klai­din­ti, ten yra pa­kan­ka­mas in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų spe­cia­lis­tų apa­ra­tas, ku­ris ga­li lais­viau­siai pri­žiū­rė­ti tą ter­mi­nų ban­ke­lį, ku­ris nė­ra, to­li gra­žu jis nė­ra Ei­fe­lio bokš­tas, kad jam rei­kė­tų pa­slėp­ti dar di­des­nio Ei­fe­lio bokš­to. Tai­gi tie pi­ni­gai, ku­riuos Vy­riau­sy­bė duo­tų, bū­tų pa­kan­ka­mi tam pa­čiam apa­ra­tui ši­tuos da­ly­kus su­tvar­ky­ti. Apie tai mes kal­bė­jo­me su Vals­ty­bi­nės lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­jos na­riais. Jie ga­li tai pa­da­ry­ti, štai tą ir no­rė­jau pa­sa­ky­ti. Ačiū.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, bal­suo­ja­me. Kas pri­ta­ria­te įsta­ty­mo pro­jek­tui, bal­suo­ja­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja­te prieš ar­ba su­si­lai­ko­te.

Bal­sa­vo 87 Sei­mo na­riai: už – 59, prieš – 4, su­si­lai­kė 24. Po svars­ty­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui pri­tar­ta.

 

17.38 val.

Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos įsta­ty­mo Nr. IX-985 7 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-843(2) (svars­ty­mas)

 

Re­zer­vi­nis 2 klau­si­mas – Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos įsta­ty­mo 7 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to svars­ty­mas. Kvie­čiu į tri­bū­ną P. Urb­šį, Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas.

P. URBŠYS (LVŽSF). Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas pri­ta­rė pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­doms.

PIRMININKĖ. Ger­bia­ma­sis ko­le­ga, jūs dar ne­pa­li­ki­te tri­bū­nos, nes yra… At­si­pra­šau, pas­kui rei­kės grįž­ti, nes yra Sei­mo na­rio A. Ku­bi­liaus re­gist­ruo­ti siū­ly­mai. O da­bar dar dis­ku­si­ja. Kol kas lai­ki­nai grįž­ki­te į sa­vo dar­bo vie­tą, po to pa­kvie­siu. Dis­ku­si­jo­je da­ly­vau­ja du Sei­mo na­riai. Pir­ma­sis – T. Lan­gai­tis. Ne­dis­ku­tuo­ja­te? J. Raz­ma.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, tik­rai tei­kia­mas keis­tas pro­jek­tas ir, ma­nau, tei­kia­mas vi­siš­kai ne­tin­ka­mu lai­ku. Štai pra­ėju­sią sa­vai­tę pa­sky­rė­me be­veik vi­sus Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos na­rius. Ne­pa­sky­rė­me vie­no, ku­ris ne­ga­vo mū­sų pa­lai­ky­mo slap­ta­me bal­sa­vi­me. Tai čia su­pran­ta­mas re­zul­ta­tas. Ir ne­pa­sky­rė­me dar vie­no, ku­rį siū­lė opo­zi­ci­nė par­ti­ja, ma­nau, dėl ne­pa­kan­ka­mai tei­siš­kai pa­grįs­tų mo­ty­vų. Štai da­bar ši­to­je si­tu­a­ci­jo­je, kai tai opo­zi­ci­nei par­ti­jai rei­kia pa­teik­ti dar vie­ną ko­mi­si­jos na­rį, at­si­ran­da ini­cia­ty­va keis­ti įsta­ty­mą ir pa­di­din­ti rei­ka­la­vi­mus. Kai štai be­veik vi­sa Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja pa­skir­ta su vie­nais rei­ka­la­vi­mais, da­bar tas vie­nas, ga­li­ma sa­ky­ti, li­kę du na­riai su pa­pil­do­mais rei­ka­la­vi­mais. Ma­ny­čiau, tai tei­siš­kai la­bai ydin­gas da­ly­kas ir pli­ka aki­mi ma­to­mas tos ini­cia­ty­vos nu­tai­ky­mas į vie­ną jau siū­ly­tą mū­sų at­sto­vą, bū­tent Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rį V. Se­meš­ką, įra­šant da­bar tiks­lų rei­ka­la­vi­mą, kad sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys ne­ga­li bū­ti Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos na­riu.

Šis per­tek­li­nis rei­ka­la­vi­mas, ma­nau, ne­tu­ri jo­kio lo­gi­nio pa­grin­di­mo, nes sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys, kai jis jau iš­rink­tas, ne­be­tu­ri iš es­mės jo­kių san­ty­kių su rin­ki­mų ko­mi­si­jo­mis. Jis tu­ri tą san­ty­kį vie­nin­te­liu at­ve­ju, jei­gu at­si­sa­ko ta­ry­bos na­rio man­da­to. Taip, ta­da pa­tei­kia Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ko­mi­si­jai ir tą man­da­tą pa­nai­ki­na. Bet ar čia ko­kia nors pro­ble­ma jam pa­čiam bū­nant Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos na­riu nu­si­ša­lin­ti, kai tas klau­si­mas svars­to­mas? O rin­ki­mai bai­gia­si, jis ei­na ta­ry­bos na­rio pa­rei­gas. Tik­rai nė­ra jo­kio jo san­ty­kio su rin­ki­mais. Be abe­jo, jei­gu jis bus vėl kan­di­da­tu į sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą ar į Sei­mą, ar ki­tuo­se rin­ki­muo­se, taip, įsta­ty­me yra tie drau­di­mai, jie šian­dien yra, nie­ko čia ne­rei­kia pil­dy­ti.

Aš kvie­čiu ne­da­ry­ti to­kio veiks­mo, ku­rį ko­le­ga P. Urb­šys čia pa­siū­lė, ir ne­pri­tar­ti pa­pil­do­mų rei­ka­la­vi­mų siū­ly­mui pra­si­dė­jus ir be­veik pa­si­bai­gus Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos for­ma­vi­mui. Kaip mi­nė­jau, tie siū­ly­mai tik­rai nė­ra rei­ka­lin­gi. Aiš­ku, tas pir­ma­sis pa­tiks­li­ni­mas dėl pa­tir­ties rin­ki­mų ko­mi­si­jo­se jau iš­ra­šant kon­kre­čiai, ko­kiuo­se rin­ki­muo­se, kad bū­tent rin­ki­mų ko­mi­si­jo­se ta pa­tir­tis rei­ka­lin­ga, tai sa­vo­tiš­kai yra pri­pa­ži­ni­mas, kad ne­bu­vo tei­siš­kai pa­grįs­ti tie mo­ty­vai, ku­riais bū­tent re­mian­tis bu­vo ne­pri­ima­ma V. Se­meš­kos kan­di­da­tū­ra, nes bū­tent tuo­met ir sa­kė­me, kad nė­ra aiš­ku, apie ko­kią čia pa­tir­tį kal­ba­ma, ir ne­ga­li­ma, re­mian­tis in­ter­pre­ta­ci­ja, tą kan­di­da­tū­rą at­mes­ti. Da­bar pri­pa­žįs­tant to tei­si­nio ne­aiš­ku­mo eg­zis­ta­vi­mą štai ir tei­kia­ma ta pa­tai­sa.

Ma­nau, kad nė­ra bū­ti­nas ir tas rei­ka­la­vi­mas, kad kan­di­da­tas tu­rė­tų dar­bo ki­to­se rin­ki­mų ko­mi­si­jo­se pa­tir­tį. Nes ką reiš­kia ta pa­tir­tis? Ji ga­li bū­ti įvai­ri. Jei­gu žmo­gus ab­so­liu­čiai pa­sy­viai pa­bu­vo ko­kios nors ko­mi­si­jos na­riu, ką tai duo­da? O gal ta pa­tir­tis ap­skri­tai yra pa­si­žy­min­ti ko­kiais nors nei­gia­mais mo­men­tais? Ir kuo blo­ges­nė pa­tir­tis, jei­gu, sa­ky­ki­me, kan­di­da­tas bu­vo kan­di­da­tu į Sei­mą ar į ki­tas po­li­ti­nes pa­rei­gy­bes ir pa­ži­no tą rin­ki­mų pro­ce­są iš tų po­zi­ci­jų? Tai taip pat ver­tin­ga pa­tir­tis. Čia, ma­nau, ga­li­ma dis­ku­tuo­ti apie tuos da­ly­kus, kai kal­bė­si­me apie nau­ją Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos for­ma­vi­mo eta­pą, bet da­bar, kaip mi­nė­jau, pra­si­dė­jus ir be­veik pa­si­bai­gus pro­ce­sui, aš siū­lau šio pro­jek­to ne­pa­lai­ky­ti ir bal­suo­ti prieš jį.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Kvie­čiu P. Urb­šį į tri­bū­ną. Yra Sei­mo na­rio A. Ku­bi­liaus – pa­pil­dy­ti įsta­ty­mo 1 straips­nį 2 da­li­mi. Gal ta­da pa­sa­ky­ki­te, ko­dėl ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė.

P. URBŠYS (LVŽSF). Ger­bia­ma­sis Sei­mo na­rys A. Ku­bi­lius siū­lo iš­brauk­ti „dar­bo rin­ki­mų ko­mi­si­jo­se pa­tir­tį“ ir pa­keis­ti „dar­bo rin­ki­muo­se pa­tir­ties“. Kai mes dis­ku­ta­vo­me tuo me­tu dėl Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos su­dė­ties, bu­vo įro­di­nė­ja­ma, kad dar­bas rin­ki­muo­se yra su­si­jęs su da­ly­va­vi­mu rin­ki­muo­se, nors įsta­ty­me bu­vo aiš­kiai api­brėž­ta są­vo­ka, kad da­ly­va­vi­mas rin­ki­mų ko­mi­si­jo­se. Bu­vo ban­dy­ta įro­dy­ti, kad čia rei­kė­tų pla­čiau su­pras­ti, kad ga­li ir net par­ti­nė­je ko­mi­si­jo­je tu­rė­ti tą pa­tir­tį.

To­dėl ko­mi­te­tas at­me­ta šį siū­ly­mą ir siū­lo ne­pri­tar­ti, nes da­bar ga­lio­jan­ti nuo­sta­ta yra api­brė­žia­ma „dar­bo rin­ki­mų ko­mi­si­jo­se“, ir dar siū­lo­ma aiš­kiau as­me­niš­kai A. Ku­bi­liui, R. Juk­ne­vi­čie­nei ir ger­bia­mam G. Land­sber­giui api­brėž­ti, ką tai reiš­kia, ko­kiuo­se rin­ki­muo­se – tai bū­tent Sei­mo, Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to, sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­muo­se ir rin­ki­muo­se į Eu­ro­pos Par­la­men­tą ir re­fe­ren­du­mo pa­tir­ties. To­dėl mes, kaip ko­mi­te­tas, ne­ga­li­me pri­tar­ti siū­lo­mam A. Ku­bi­liaus va­rian­tui.

PIRMININKĖ. G. Land­sber­gis, pa­lai­kan­tis A. Ku­bi­liaus pa­tai­są.

G. LANDSBERGIS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Tie­są sa­kant, J. Raz­ma la­bai tei­sin­gai iš­dės­tė, kad vi­sos dis­ku­si­jos, vi­si de­ba­tai, net ir Po­vi­lo pa­si­sa­ky­mas da­bar iš tri­bū­nos, aki­vaiz­džiai pa­ro­do, kad vi­sas do­ku­men­tas yra tai­so­mas dėl vie­no as­mens. Dėl to, kad mes kė­lė­me klau­si­mus, dėl to rei­kia tai­sy­ti įsta­ty­mą. Dėl to, kad to žmo­gaus bu­vo, kaž­kam lyg ir su­si­da­rė įspū­dis, kad ne­pa­kan­ka­ma pa­tir­tis, dėl to rei­kia tai­sy­ti įsta­ty­mą. Ačiū Die­vui, kad bent jau pri­pa­ži­no­me.

Mes ma­no­me, kad įsta­ty­mai tu­ri bū­ti pri­ima­mi ir tai­so­mi ne dėl vie­no as­mens. Tai yra uni­ver­sa­li nuo­sta­ta. To­dėl mes tie­siog siū­lo­me, ir A. Ku­bi­lius re­gist­ra­vo tą pa­tai­są, at­si­sa­ky­ti per­tek­li­nių re­gu­lia­vi­mų ir to­kiu bū­du skir­tin­gus žmo­nes ga­lės teik­ti vi­sos frak­ci­jos. Aš ma­nau, kad tai yra kur kas de­mo­kra­tiškesnė nuo­sta­ta.

Da­bar dar vie­nas keis­tas da­ly­kas, kad ša­lia ko­le­gos iš Vals­tie­čių frak­ci­jos vie­nu ar ki­tu at­ve­ju pri­ei­da­mi vis pra­šo­si bal­sų. Pa­na­šu, kad soc­de­mai ne­pa­lai­ko ir ne­su­tin­ka bal­suo­ti ir tas toks nuo­la­ti­nis pro­ce­sas yra. Mes su­pran­ta­me, kad tai yra gal­būt kvie­ti­mas, ne­ži­nau, jung­tis į ko­kią ko­a­li­ci­ją, ta­čiau ša­lia to teik­ti įsta­ty­mus, ku­rie yra dėl vie­no as­mens, kon­kre­čiai iš Tė­vy­nės są­jun­gos, ma­nau, nė­ra tei­sin­ga nuo­sta­ta. Aš kvies­čiau vis dėl­to pa­lai­ky­ti A. Ku­bi­liaus grį­ži­mą at­gal prie pra­di­nio taš­ko. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Bal­suo­ja­me. Kas pa­lai­ko­te A. Ku­bi­liaus pa­tai­są, bal­suo­ja­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja­te prieš ar­ba su­si­lai­ko­te.

Bal­sa­vo 81 Sei­mo na­rys: už – 31, prieš – 28, su­si­lai­kė 22. Pa­tai­sai ne­pri­tar­ta.

Dar yra vie­na A. Ku­bi­liaus pa­tai­sa pa­keis­ti 7 straips­nio 10 da­lį. Ger­bia­ma­sis ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke, gal jūs ir pa­ko­men­tuo­ki­te.

P. URBŠYS (LVŽSF). Ger­bia­ma­sis Sei­mo na­rys A. Ku­bi­lius siū­lo iš­brauk­ti iš įsta­ty­mo pro­jek­to žo­džius „sa­vi­val­dos ta­ry­bos na­rio sta­tu­so“, nes bu­vo ki­lu­si dis­ku­si­ja, ar Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja ga­li bū­ti su­da­ry­ta iš at­sto­vų, ku­rie yra sa­vi­val­dos ta­ry­bos na­riai, kaip bu­vo ban­dy­ta in­ter­pre­tuo­ti, kad čia yra de­ri­na­ma dėl vie­no as­mens, nors aki­vaiz­du, kad ži­no­da­mi, kad yra to­kia ini­cia­ty­va, vis dėl­to pa­tys kon­ser­va­to­riai la­bai nuo­sek­liai da­rė vis­ką, kad eli­mi­nuo­tų tą sa­vo ak­ty­viau­sią ta­ry­bos na­rį iš Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bės.

Mes ma­no­me, jei­gu mes kal­ba­me apie tam tik­rą su­si­dve­ji­ni­mą, kai yra Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos na­rys ir sa­vi­val­dos ta­ry­bos na­rys iš tik­rų­jų jis iš­lie­ka. Yra ne­tie­sa, kad Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja jau ne­be­pri­si­lie­čia prie sa­vi­val­dos ta­ry­bos na­rio įga­lio­ji­mų. Jei­gu sa­vi­val­dos ta­ry­bos na­rys pa­kei­čia sa­vo gy­ve­na­mą­ją vie­tą, ne kas ki­tas, bet Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja spren­džia dėl man­da­to at­ėmi­mo.

Ma­nau, kad mes, kaip ko­mi­te­tas, ne­ga­li­me pri­tar­ti ši­tai nuo­sta­tai iš­brauk­ti Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos su­dė­ties aiš­kes­nį api­brė­ži­mą, kad sa­vi­val­dos ta­ry­bos na­riai ne­ga­li bū­ti tos ko­mi­si­jos na­riais.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. G. Land­sber­gis, pa­lai­kan­tis A. Ku­bi­liaus pa­tai­są.

G. LANDSBERGIS (TS-LKDF). Dė­kui. Ger­bia­ma­sis Po­vi­lai, ga­lė­tu­mė­te bent jau ap­si­mes­ti, kad čia yra ne vie­nam as­me­niui skir­ta pa­tai­sa, ir bent jau įsuk­ti į sal­dai­nio po­pie­rė­lį, į va­tą ar­ba ban­dy­ti pri­sta­ty­ti, kad jū­sų ko­le­gos ne vi­si gi pri­ta­ria, kad su kon­ser­va­to­riais rei­kia kiek­vie­ną ko­vą ko­vo­ti. Gal­būt yra žmo­nių, ma­nan­čių, kad rei­kia ben­dra­dar­biau­ti ar ieš­ko­ti ben­drų taš­kų, bet ne, jūs tie­siai į kak­tą ka­la­te sa­viš­kiams, va, bal­suo­ki­te, ši­tuo įsta­ty­mu bal­suo­si­te prieš kon­ser­va­to­rius. Na, tai gal­būt yra vie­nas iš va­rian­tų.

Da­bar grįž­ki­me prie jū­sų pa­tai­sos. Kai čia sė­dė­jo Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos na­riai, bū­si­mie­ji ta­da dar Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos na­riai, aš pri­ėjęs prie jų pa­klau­siau: ger­bia­mie­ji, kils­tel­ki­te ran­kas, kiek iš jū­sų šian­dien yra sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­riai? Pa­kė­lė vie­nas V. Se­meš­ka. Ab­so­liu­čiai aki­vaiz­du, kad ši­ta jū­sų nu­ma­no­ma pro­ble­ma yra skir­ta tie­sio­giai vie­nam žmo­gui.

Da­bar aš pa­kar­to­siu. Ži­nau, kas jums ne­pa­tin­ka, kas ne­pa­ti­ko ir R. Kar­baus­kiui pra­ei­tą kar­tą, kas ne­pa­ti­ko ki­tiems jū­sų frak­ci­jos ko­le­goms. Ma­no su­pra­ti­mu, ko­va su V. Se­meš­ka yra ne kas ki­ta, kaip Drus­ki­nin­kų ca­ro za­da­ni­jų vyk­dy­mas. Da­bar, ger­bia­mas Po­vi­lai, jūs pri­si­ima­te sau šią ko­vą, ne­ži­nia, ko­dėl ko­vo­da­mas už Drus­ki­nin­kų me­rą, ku­ris ži­no­mas, yra įsi­vėlęs į ne­skaid­rias sche­mas, ir R. Kar­baus­kis taip pat, ku­ris ir­gi tuo­met pa­si­sa­kė už ši­tas pa­tai­sas prieš V. Se­meš­ką. Aki­vaiz­du, kad čia yra ta pa­ti gi­ja vy­nio­ja­ma nuo pra­ei­to po­sė­džio, nuo VRK. De­ja, ne­bu­vo iš­mok­ta pa­mo­ka, jūs neat­si­trau­kia­te sa­vo pa­sa­ky­mais nuo to, kad jūs ko­vo­ja­te prieš kon­ser­va­to­rius ir prieš Tė­vy­nės są­jun­gą-Lie­tu­vos krikš­čio­nis de­mok­ra­tus, ir jūs neat­si­trau­kia­te dėl to, kad jūs ko­vo­ja­te prieš V. Se­meš­ką as­me­niš­kai. La­bai dėl to ap­gai­les­tau­ju.

PIRMININKĖ. Bal­suo­ja­me. Kas pri­ta­ria­te A. Ku­bi­liaus pa­tai­sai, bal­suo­ja­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja­te prieš ar­ba su­si­lai­ko­te.

Bal­sa­vo 86 Sei­mo na­riai: už – 32, prieš – 36, su­si­lai­kė 18. Pa­tai­sai ne­pri­tar­ta. Ačiū pranešė­jai.

Da­bar po svars­ty­mo dėl vi­so pro­jek­to vie­nas – už, vie­nas – prieš. J. Ja­ru­tis – už.

J. JARUTIS (LVŽSF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Iš tik­rų­jų kaž­kas čia mi­nė­jo, kad šie spren­di­mai, ku­riuos mes pri­ima­me, ypač dėl Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos, tu­ri bū­ti pa­ma­tuo­ti, pa­grįs­ti. Ko­le­gos iš opo­zi­ci­jos ape­liuo­ja, kad tas įsta­ty­mas tai­ko­mas vie­nam as­me­niui. Aš ma­nau, yra skir­tu­mas tarp da­ly­va­vi­mo ko­kių nors bai­da­ri­nin­kų bū­re­lio pre­zi­den­to rin­ki­muo­se ir rin­ki­muo­se, ap­skri­tai Lie­tu­vos rin­ki­muo­se. Ši­tie da­ly­kai, iš­var­din­ti da­bar tei­kia­ma­me įsta­ty­me, ma­nau, aiš­kiai pa­sa­kys, kas, kaip ir ka­da ga­li už­im­ti tas pa­rei­gas. Aš tur­būt aš­tuo­ni mė­ne­siai esu Sei­me ir iki šios die­nos ste­biuo­si, kad vi­si ei­da­mi į rin­ki­mus mes lyg ir įsi­pa­rei­go­ja­me da­ry­ti vis­ką tei­sin­gai, pa­gal są­ži­nę, pa­gal įsi­ti­ki­ni­mus, lai­ky­tis įsta­ty­mo. Iš vie­nos pu­sės, aš ža­viuo­si Tė­vy­nės są­jun­gos tuo už­si­de­gi­mu gin­ti sa­vo par­tie­tį, sa­vo žmo­gų. Jūs kaip tik gal­vo­ja­te, kad įsta­ty­mas tu­ri bū­ti pri­tai­ky­tas prie vie­no žmo­gaus. Tam pa­si­tel­kia­ma net­gi ne­nor­mi­nė lek­si­ka ir pra­ei­tą sa­vai­tę, ir šian­dien aš gir­dė­jau. Apie tai tur­būt ga­lė­tų pa­gal­vo­ti ir kal­bos ins­pek­to­riai. Kur ne kur, bet Sei­me mes tu­rė­tu­me kal­bė­ti kiek įma­no­ma lie­tu­viš­kiau. Tie­siog pa­lai­kau ko­mi­te­to spren­di­mą ir kvie­čiu bal­suo­ti už tai. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dėl ve­di­mo tvar­kos – R. Kar­baus­kis.

R. KARBAUSKIS (LVŽSF). Ne, ma­no pa­var­dė bu­vo pa­mi­nė­ta. Tie­siog no­riu pa­sa­ky­ti ko­le­gai Gab­rie­liui, kad, skir­tin­gai nuo jū­sų, aš sau­gu­mo pa­žy­mą tu­riu. Ka­da jūs ke­le­rius me­tus me­la­vo­te, kad aš tu­riu ko­kių nors ta­ria­mų ry­šių su Ru­si­jos sau­gu­mo tar­ny­bo­mis, tai da­bar šne­kė­ti apie tai, kad aš tu­riu ko­kių nors ry­šių su Drus­ki­nin­kų me­ru, – at­leis­ki­te, ko­le­ga, gerb­ki­te sa­ve. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKĖ. G. Land­sber­gis.

G. LANDSBERGIS (TS-LKDF). La­bai ačiū. Iš tik­rų­jų aš ne­ži­nau, ar aš su­kly­dau, bet man at­ro­do, kad Ra­mū­nas pa­lai­kė A. Ku­bi­liaus šią pa­tai­są. Iš tik­rų­jų, jei­gu tai tie­sa, aš no­rė­čiau pa­dė­ko­ti pir­miau­sia.

O dėl me­la­vi­mo, ma­to­te, me­la­vi­mą teis­mas iš­si­aiš­ki­na daž­niau­siai. Kol jo ne­bu­vo, tai mes nie­ko ir ne­ži­no­me. Tas klau­si­mas kol kas lie­ka ore ne­at­sa­ky­tas.

PIRMININKĖ. Ge­rai. Dėl įsta­ty­mo pro­jek­to T. Lan­gai­tis – prieš.

T. LANGAITIS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, aki­vaiz­džiai ma­to­me, kad įsta­ty­mo pro­jek­tas yra pri­tai­ky­tas vie­nam as­me­niui. Tai kvie­čiu tie­siog pa­si­žiū­rė­ti į veid­ro­dį ir pa­gal­vo­ti, kaip bū­tų, jei­gu jūs šian­dien bū­tu­mė­te V. Se­meš­kos vie­to­je. Žmo­gus iš­ties nuo­šir­džiai sten­gia­si ir ko­vo­ja su to­mis ne­tei­sy­bė­mis, ku­rios yra Drus­ki­nin­kuo­se ir ki­tur Lie­tu­vo­je. Jei­gu jam, žmo­gui, ku­ris sie­kia są­mo­nin­gai ši­tos kar­je­ros, no­rin­čiam dirb­ti Vy­riau­sio­jo­je rin­ki­mų ko­mi­si­jo­je, da­bar to­kiu įsta­ty­mo pro­jek­tu yra už­ker­ta­mas ke­lias dėl to, kad yra no­ri­ma už­kirs­ti ke­lią dėl vie­nų ar ki­tų prie­žas­čių, tai kvie­čiu pa­gal­vo­ti, pa­ban­dy­ti įsi­vaiz­duo­ti žiū­rint į veid­ro­dį, kaip jaus­tu­mė­tės jūs jo vie­to­je. Žmo­gus, ku­ris iš­ties nie­kam čia blo­go ne­pa­da­rė ir tik­rai jo­kiems są­ži­nin­giems žmo­nėms ne­ken­kė, ir tik­rai no­ri są­ži­nin­gai dirb­ti Vy­riau­sio­jo­je rin­ki­mų ko­mi­si­jo­je, ir tik­rai tu­ri ge­bė­ji­mų ir pa­tir­tį ge­rai at­lik­ti šį dar­bą. Dė­kui.

PIRMININKĖ. Dėl ve­di­mo tvar­kos – E. Gent­vi­las.

E. GENTVILAS (LSF). Ačiū, at­si­pra­šau. Dėl V. Se­meš­kos. Gat­vė­je su­ti­kęs tur­būt ne­pa­žin­čiau ir per daug aist­rų dėl vie­no žmo­gaus, nors aš su­tin­ku, kad dėl jo tur­būt da­ro­mos pa­tai­sos. Ko­le­gos, aš kvie­čiu ne­bal­suo­ti dėl to, kad mes da­ro­me bjau­rų pre­ce­den­tą – vie­nos ins­ti­tu­ci­jos for­ma­vi­mo me­tu mes kei­čia­me įsta­ty­mo nor­mas. Aš dar kar­tą at­krei­piu dė­me­sį į ši­tą ka­zu­są. Tai bū­tų tas pats, kas po pir­mo Sei­mo rin­ki­mų tu­ro pa­keis­ti Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­mą ir an­trą tu­rą vyk­dy­ti pa­gal ki­tą Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­mą. Ar jūs su­pran­ta­te, ką mes da­ro­me tei­sės po­žiū­riu? Man V. Se­meš­ka ne­rū­pi, man rū­pi ab­sur­das, tei­si­nis ab­sur­das, ku­rį mes čia ban­do­me da­ry­ti. Aš siū­lau ne­bal­suo­ti, ne­spaus­ti myg­tu­kų, ne­da­ly­vau­ti bal­sa­vi­me. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, bet pro­ce­dū­rą mes tu­ri­me at­lik­ti. Po svars­ty­mo bal­suo­ja­me. Kas pri­ta­ria­te pro­jek­tui, bal­suo­ja­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja­te prieš ar­ba su­si­lai­ko­te. (Bal­sai sa­lė­je)

Bal­sa­vo 57 Sei­mo na­riai: už – 48, prieš – 2, su­si­lai­kė 7. Po svars­ty­mo pri­tar­ta.

 

17.58 val.

Ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo Nr. IX-884 21, 23 ir 24 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4538(2), Naf­tos pro­duk­tų ir naf­tos vals­ty­bės at­sar­gų įsta­ty­mo Nr. IX-986 2 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4539(2) (svars­ty­mas)

 

Re­zer­vi­niai 3a ir 3b klau­si­mai – Ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo 21, 23 ir 24 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to svars­ty­mas ir Naf­tos pro­duk­tų ir naf­tos vals­ty­bės at­sar­gų įsta­ty­mo 2 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to svars­ty­mas. Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to var­du – V. Po­de­rys.

V. PODERYS (LVŽSF). Ger­bia­ma pir­mi­nin­ke, ger­bia­mi ko­le­gos, Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas svars­tė ir dėl abie­jų įsta­ty­mų iš­va­da skam­ba vie­no­dai: pri­tar­ti Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­doms. Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Nė­ra no­rin­čių da­ly­vau­ti dis­ku­si­jo­je. Jo­kių pa­tai­sų nė­ra. Gal ga­lime ben­dru su­ta­ri­mu po svars­ty­mo pri­tar­ti mi­nė­tiems pro­jek­tams, t. y. Nr. XIIP-4538 (2) ir Nr. XIIIP-4539(2)?

 

17.59 val.

Bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos įsta­ty­mo Nr. IX-574 2 ir 101 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-516(2) (pa­tei­ki­mas)

 

Ir pas­ku­ti­nis 4 re­zer­vi­nis klau­si­mas – Bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos įsta­ty­mo 2 ir 101 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Pa­tei­ki­mas. A. Pa­lio­nis.

A. PALIONIS (LSDPF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. No­riu ko­le­goms pri­min­ti, kad ši­tą pro­jek­tą jau su ko­le­ga Juo­zu ban­dė­me pa­teik­ti, jūs mus pa­siun­tė­te pa­to­bu­lin­ti pro­jek­tą. No­riu pri­min­ti is­to­ri­ją, dėl ko šis pro­jek­tas at­si­ra­do.

2011 me­tais bu­vo su­da­ry­ta dar­bo gru­pė dėl įsta­ty­mo kei­ti­mo ir dar­bo gru­pės re­zul­ta­tas bu­vo įsta­ty­mo pro­jek­tas, ku­rį 2012 m. ba­lan­džio 24 d. pri­ėmė. Įsta­ty­mo nuo­sta­tos dėl bu­hal­te­rių eg­za­mi­na­vi­mo tu­rė­jo įsi­ga­lio­ti 2016 m. sau­sio 1 d. Ta­čiau ar­tė­jant nu­sta­ty­tam ter­mi­nui ne­bu­vo pa­reng­ta eg­za­mi­nų lai­ky­mo ir įskai­ty­mo tvar­ka. Bu­hal­te­rių ben­druo­me­nė, at­si­žvelg­da­ma į tai, į su­si­klos­čiu­sią si­tu­a­ci­ją ir ar­tė­jan­čius ter­mi­nus, pa­ra­šė pe­ti­ci­ją. Re­a­guo­jant į tą pe­ti­ci­ją, bu­hal­te­rių ben­druo­me­nės rei­ka­la­vi­mus, vi­suo­ti­nis bu­hal­te­rių eg­za­mi­na­vi­mas bu­vo iš­brauk­tas iš įsta­ty­mo nuo­sta­tų.

Kai bu­vo vyk­do­mi pa­kei­ti­mai, aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te taip pat bu­vo ak­cen­tuo­ja­mos bu­hal­te­rių ben­druo­me­nę vie­ni­jan­čios pro­fe­si­nės aso­cia­ci­jos ir jų veik­los svar­ba ke­liant bu­hal­te­rių pro­fe­si­nę kom­pe­ten­ci­ją. Taip pat pa­brėž­ta bū­ti­ny­bė Lie­tu­vai per­im­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos nu­si­sto­vė­ju­sią pa­tir­tį, kai įsta­ty­mu įtvir­ti­na­ma sa­va­no­riš­ka bu­hal­te­rių ates­ta­ci­ja ir eg­za­mi­na­vi­mas, ku­rį or­ga­ni­zuo­ja tam tik­ros vals­ty­bės bu­hal­te­rių pro­fe­si­nės or­ga­ni­za­ci­jos.

Tai­sant prieš 2016 me­tų įsi­ga­lio­ji­mą dėl pri­va­lo­mo eg­za­mi­na­vi­mo, bu­vo pa­da­ry­ti pa­kei­ti­mai ir mi­nė­tos nuo­sta­tos yra vi­siš­kai nau­jos Lie­tu­vos tei­si­nė­je sis­te­mo­je. Iki tol ne­ži­no­mas bu­hal­te­rio pro­fe­sio­na­lo ins­ti­tu­tas įtrauk­tas į įsta­ty­mą šių nuo­sta­tų ne­de­ri­nant su di­džiau­sio­mis bu­hal­te­rius vie­ni­jan­čio­mis pro­fe­si­nė­mis aso­cia­ci­jo­mis, nors pa­gal Tei­sė­kū­ros įsta­ty­mo nuo­sta­tas tai pri­va­lė­jo bū­ti at­lik­ta. Kaip pa­grin­di­nė or­ga­ni­za­ci­ja bu­vo pa­skir­ta Tarp­tau­ti­nė bu­hal­te­rių fe­de­ra­ci­ja, ku­ri re­a­liai net ne­vie­ni­ja bu­hal­te­rių. Ji dau­giau vie­ni­ja au­di­to pro­fe­si­jos at­sto­vus. Taip pat pa­gal Tarp­tau­ti­nės bu­hal­te­rių fe­de­ra­ci­jos nuo­sta­tas, pa­gal tarp­tau­ti­nius ap­skai­tos prin­ci­pus Lie­tu­vo­je mū­sų įmo­nės ve­da tik 0,01 % bu­hal­te­ri­nę ap­skai­tą. Pa­gal da­bar ga­lio­jan­tį įsta­ty­mą bu­hal­te­riu pro­fe­sio­na­lu ga­li tap­ti Lie­tu­vos au­di­to­rius, Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bės na­rės au­di­to­rius, taip pat bu­hal­te­rius vie­ni­jan­čios pro­fe­si­nės or­ga­ni­za­ci­jos, pri­klau­san­čios Tarp­tau­ti­nei bu­hal­te­rių fe­de­ra­ci­jai, na­rys, ku­rių Lie­tu­vo­je nė­ra.

Šiuo įsta­ty­mo pro­jek­tu siū­lo­me pa­keis­ti tvar­ką, kad bū­tų nu­sta­ty­ti rei­ka­la­vi­mai bu­hal­te­riams ir įtvir­tin­ta, jog Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės įga­lio­ta ins­ti­tu­ci­ja (šiuo me­tu tai yra pa­tvir­tin­ta Au­di­to ap­skai­tos ir ne­mo­ku­mo val­dy­mo tar­ny­ba prie Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos) tvir­tin­tų bu­hal­te­rio pro­fe­sio­na­lo eg­za­mi­nų or­ga­ni­za­vi­mo tvar­ką, šių eg­za­mi­nų pro­gra­mą, pa­reng­tų bu­hal­te­rių kva­li­fi­ka­ci­jos kė­li­mo tvar­ką ir tvar­ky­tų bu­hal­te­rių są­ra­šą.

PIRMININKĖ. No­ri klaus­ti trys Sei­mo na­riai. Pir­ma­sis klau­sia E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Iš tie­sų kiek­vie­nas laip­te­lis, kai sun­ku pa­tek­ti į vie­ną ar ki­tą po­zi­ci­ją, pa­vyz­džiui, vi­daus au­di­to­riaus ar­ba da­bar bu­hal­te­rio, šiek tiek bran­gi­na tam tik­ras pa­slau­gas. Ar ne­ma­no­te, kad iš tik­rų­jų gal­būt bu­hal­te­riams ne­rei­ka­lin­gas bū­tų tas eg­za­mi­na­vi­mas, nes au­di­to­riai, su­pran­ta­ma, at­sa­kin­gi už tam tik­ras iš­va­das ir net­gi ga­li pa­da­ry­ti tam tik­rų fi­nan­si­nių pro­ble­mų, o bu­hal­te­riai yra kaip pro­fe­si­ja. Ne­ma­nau, kad jie tam tik­ro­je rin­ko­je ne­da­ly­vau­ja, ne­kon­ku­ruo­ja. Apie ge­rus bu­hal­te­rius be jo­kių eg­za­mi­na­vi­mų žmo­nės ži­no, pa­si­ren­ka, kvie­čia į įmo­nes ir mo­ka di­de­lius at­ly­gi­ni­mus. Ar rei­kia to­kio?..

A. PALIONIS (LSDPF). Su­pra­tau jū­sų klau­si­mą. Iš es­mės ne­la­bai no­rė­čiau pri­tar­ti jums, kad tik au­di­to­riai ga­li at­neš­ti nuos­to­lių. Bu­hal­te­ris kur kas grei­čiau ir di­des­nių nuos­to­lių ga­li at­neš­ti. Kaip darb­da­vys, ieš­kan­tis bu­hal­te­rio, jūs vien tik­tai per po­kal­bį jo ne­ga­lė­tu­mė­te įver­tin­ti, kiek jis yra ge­ras. Jei bū­tų sa­va­no­riš­kas eg­za­mi­na­vi­mas ir kad bu­hal­te­riai tu­rė­tų ši­tą pro­fe­sio­na­lo sta­tu­są, tu­rė­tų lai­ky­ti eg­za­mi­nus, o jūs, kaip darb­da­vys, ga­lė­tu­mė­te įver­tin­ti, kad jis tu­ri tai. Jums bū­tų kaip pa­pil­do­ma ga­ran­ti­ja.

PIRMININKĖ. Klau­sia J. Baub­lys.

J. BAUBLYS (LSF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, sa­ky­ki­te, ar ne­pa­že­min­si­me mes tų bu­hal­te­rių, ku­rie ne­taps pro­fe­sio­na­lais? Kaip ta­da juos va­din­ti – nei mė­gė­jais, o to­kių dau­giau­sia bus re­gio­nuo­se, jiems sun­ku ap­si­gin­ti tą bu­hal­te­rio pro­fe­sio­na­lo var­dą. Ap­skri­tai skirs­ty­ti to­kias spe­cia­ly­bes į pro­fe­sio­na­lo ar ne pro­fe­sio­na­lo, man at­ro­do, tru­pu­tį gal­būt ir ne­etiš­ka. Kaip sa­kė, ar ne­pa­brangs tų bu­hal­te­rių pro­fe­sio­na­lų pa­slau­gos ir t. t.?

Be to, tas pa­pil­do­mas biu­ro­kratizmas ir pa­na­šiai, kai mes vi­si sie­kia­me, kad kuo ma­žiau jo bū­tų, ir tie eg­za­mi­nai, ir ko­mi­si­jos, ir t. t., ar nė­ra per­tek­li­nis ir kiek dar tų spe­cia­ly­bių, pro­fe­si­jų mes skirs­ty­si­me į pro­fe­sio­na­lus ir ne pro­fe­sio­na­lus? Ačiū.

A. PALIONIS (LSDPF). Aš no­riu at­kreip­ti jū­sų dė­me­sį, kad tai nė­ra pri­va­lo­ma, kas bu­vo nu­ma­ty­ta 2012 me­tų įsta­ty­mo pro­jek­te. Aš su­tik­čiau, jei­gu bū­tų ši­tos pro­fe­si­jos žmo­nių pri­va­lo­mas eg­za­mi­na­vi­mas, tai mes skirs­ty­tu­me į ge­ruo­sius ir blo­guo­sius. Tai yra pa­ties žmo­gaus ap­si­spren­di­mas ir sa­va­no­riš­kas ap­si­spren­di­mas, ar jis no­ri tu­rė­ti to­kią kva­li­fi­ka­ci­ją, ar ne­no­ri.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju, ko­le­ga. At­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus.

Da­bar po pa­tei­ki­mo J. Varž­ga­lys – už.

J. VARŽGALYS (LVŽSF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Pa­gal da­bar­ti­nę Bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos įsta­ty­mo re­dak­ci­ją bu­hal­te­riu pro­fe­sio­na­lu lai­ko­mas tas as­muo, ku­ris yra Eu­ro­pos Są­jun­gos bu­hal­te­rius vie­ni­jan­čios pro­fe­si­nės or­ga­ni­za­ci­jos, pri­klau­san­čios Tarp­tau­ti­nei bu­hal­te­rių fe­de­ra­ci­jai, na­rys. Šiuo įsta­ty­mo pro­jek­tu sie­kia­ma pa­keis­ti pa­dė­tį ir nu­sta­ty­ti aiš­kius na­cio­na­li­nius rei­ka­la­vi­mus dėl bu­hal­te­rio pro­fe­sio­na­lo var­do ga­vi­mo. Lie­tu­vos tei­sės ak­tų ži­nios yra la­biau rei­ka­lin­gos Lie­tu­vos ver­slui nei An­gli­jos tei­sės ak­tų ži­nios, ku­rios bū­ti­nos sie­kiant iš­lai­ky­ti eg­za­mi­nus tarp­tau­ti­nė­je aso­cia­ci­jo­je. Siū­lo­ma pa­nai­kin­ti pro­fe­sio­na­lu­mo nu­sta­ty­mą pa­gal TBV ir pa­lik­ti Lie­tu­vos aso­cia­ci­jai ir jos ren­gia­mus eg­za­mi­nus kaip pa­gal­bą ver­slui at­si­ren­kant bu­hal­te­rius. Lie­tu­vos bu­hal­te­rių aso­cia­ci­jos sa­vo lė­šo­mis pa­čios pri­žiū­rės sa­vo na­rių tei­kia­mą pa­slau­gų ko­ky­bę. Aš siū­lau bal­suo­ti už.

PIRMININKĖ. E. Gent­vi­las – prieš.

E. GENTVILAS (LSF). Man at­ro­do, kad mes čia da­ro­me tam tik­rą pre­ce­den­tą. Pri­va­čio­je rin­ko­je dir­ban­čius as­me­nis yra siū­lo­ma eg­za­mi­nuo­ti. Kol kas sa­ko – ne­pri­va­lo­mai. Tuoj liep­si­me pri­va­lo­mai. Man at­ro­do, darb­da­vys įver­ti­na sa­vo dar­buo­to­jo kva­li­fi­ka­ci­ją. Esant rei­ka­lui, darb­da­vys siun­čia jį į to­bu­li­ni­mo­si kur­sus, į įvai­rias pa­skai­tas bu­hal­te­riai va­žiuo­ja, ga­li pa­si­to­bu­lin­ti. Pats as­muo, dir­ban­tis bu­hal­te­ri­nį dar­bą, jei­gu ma­to, kad jam ne­pa­kan­ka kva­li­fi­ka­ci­jos, ga­li už­si­ra­šy­ti į tuos kur­sus.

Da­bar vals­ty­bė nu­ta­rė kiš­tis į ši­tą pro­ce­są, t. y. į as­mens pro­fe­si­nės kva­li­fi­ka­ci­jos kė­li­mą ar­ba pa­tik­ri­ni­mą. Mes ne­pai­nio­ki­me su ko­kiais nors mo­ky­to­jais. Mo­ki­nių ug­dy­mą, mo­ky­mą, švie­ti­mą mes fi­nan­suo­ja­me iš vals­ty­bės biu­dže­to, to­dėl ten mes ga­li­me kel­ti rei­ka­la­vi­mus. O bu­hal­te­rių dar­bas nė­ra fi­nan­suo­ja­mas iš vals­ty­bės biu­dže­to, bent jau di­džio­ji bu­hal­te­rių dar­bo da­lis. To­dėl vals­ty­bė ne­tu­rė­tų kiš­tis į tų žmo­nių eg­za­mi­na­vi­mą, ži­nių pa­tik­ri­ni­mą, kva­li­fi­ka­ci­jos nu­sta­ty­mą ir pa­na­šius da­ly­kus. Tai yra pa­ties spe­cia­lis­to – bu­hal­te­rio rei­ka­las di­din­ti sa­vo kva­li­fi­ka­ci­ją ir jo darb­da­vio rei­ka­las. Tai yra su­si­ta­ri­mas tarp darb­da­vio ir dar­buo­to­jo. Ar jūs no­ri­te, kad vi­sur da­ly­vau­tų ge­ro­ji te­tu­lė val­džia? Aš, kaip li­be­ra­las, ne­no­riu, kad val­džia kiš­tų­si į dar­buo­to­jo ir darb­da­vio tar­pu­sa­vio san­ty­kius nu­sta­tant, įver­ti­nant to dar­buo­to­jo kva­li­fi­ka­ci­ją. Tai ele­men­ta­rus da­ly­kas, kaip dukart du, bet ne, so­cia­lis­ti­niai me­to­dai ga­lio­ja. Dvar­po­nis no­ri vis­ką re­gu­liuo­ti, vi­siems nu­ro­dy­ti. Vis­ką val­džia pa­tik­rins ir vis­kuo pa­si­rū­pins. Ar su­pran­ta­te, ką da­ro­te?

PIRMININKĖ. Bal­suo­ja­me. Kas pri­ta­ria­te pro­jek­tui, bal­suo­ja­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja­te prieš ar­ba su­si­lai­ko­te.

Bal­sa­vo 71 Sei­mo na­rys: už – 47, prieš – 7, su­si­lai­kė 17. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta.

Pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas – Au­di­to ko­mi­te­tas. Ar čia ne­rei­kė­tų pa­pil­do­mo Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to? (Bal­sai sa­lė­je) Ne­rei­kia. Yra pa­grin­di­nis Au­di­to ko­mi­te­tas. Dė­ko­ju. Nu­ma­to­mas svars­ty­mas ru­dens se­si­jo­je.

Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo – I. Ši­mo­ny­tė.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). La­bai ačiū, ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ši­tas bal­sa­vi­mas ir dis­ku­si­jos dėl įsta­ty­mo pro­jek­to aki­vaiz­džiai pa­ro­do, į ko­kią pel­kę mus pa­klai­di­no vie­na bu­vu­si Sei­mo na­rė, no­rė­ju­si įves­ti pri­va­lo­mą bu­hal­te­rio eg­za­mi­na­vi­mą, ku­ris vė­liau mu­ta­vo į to­kį nesu­si­pra­ti­mą, ku­ris ga­lio­ja da­bar. Tai, ką pa­siū­lė ger­bia­mas An­drius, ir­gi, kas kon­tro­liuos eg­za­mi­nuo­to­jus, klau­si­mas lie­ka at­vi­ras. Bet aš no­rė­jau pa­pra­šy­ti, kad taip pat kreip­tu­mės į Vy­riau­sy­bę iš­va­dos, nes rei­kė­tų, kad ir Vy­riau­sy­bė įver­tin­tų ši­tą nuo­sta­tą, ir ta­da ko­mi­te­tas ga­lė­tų svars­ty­ti. Ačiū.

PIRMININKĖ. Tai krei­pia­mės į Vy­riau­sy­bę pra­šy­da­mi iš­va­dos. (Bal­sai sa­lė­je) Pri­tar­ta. Dė­kui. Aš no­riu pa­klaus­ti P. Urb­šio. Jūs bu­vo­te iš pra­džių už­si­ra­šęs skai­ty­ti pa­reiš­ki­mą, o da­bar jau ne­be­ma­tau. Ne­be­rei­kia. Ge­rai.

Ger­bia­mi ko­le­gos, re­gist­ruo­ja­mės.

Už­si­re­gist­ra­vo 77 Sei­mo na­riai.

Tai­gi 2017 m. bir­že­lio 27 d. va­ka­ri­nis po­sė­dis baig­tas. (Gon­gas) Ge­ro va­ka­ro.* Santrumpų reikšmės: LLRA-KŠSF – Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija; LSDPF – Lietuvos social­demokratų partijos frakcija; LSF – Liberalų sąjūdžio frakcija; LVŽSF – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija; MSNG – Mišri Seimo narių grupė; TS‑LKDF – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija; TTF – frakcija „Tvarka ir teisingumas“.