2017-02-03

 

PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS PAGRINDŲ ĮSTATYMO NR. I-1234 2, 6, 10, 49, 56, 57 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 21 STRAIPSNIU

ĮSTATYMO PROJEKTO

Nr. XIIIP-113(3)

 

 

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

Straipsnis

Straipsnio dalis

Punktas

1

 

 

Argumentai: smurto ir fizinių bausmių sąvokų patikslinimai teikiami atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuotoje darbo grupėje nevyriausybinių organizacijų pasiektus susitarimus dėl smurto, įskaitant fizines bausmes sąvokų tikslinimo, atitinkamai tikslinant LR vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. I-1234 2, 6, 10, 49, 56, 57 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 21 straipsniu įstatymo projektą Nr. XIIIP-113 (3) (toliau - Projektas).

 

Pasiūlymas:

Pakeisti Projekto 1 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

1. Fizinė bausmė – bet kokia bausmė, kai fizinė jėga naudojama fiziniam skausmui, net ir nedideliam, sukelti ar kitaip fiziškai kankinti vaiką.

2. Smurtas prieš vaiką vaiko patiriamas kito asmens veikimas ar neveikimas, darantys vaikui fizinį, psichologinį, seksualinį, ekonominį ir kitokį poveikį ar pasireiškiantys nepriežiūra, dėl kurių vaikas patiria žalą ir pavojų savo gyvybei, sveikatai, raidai, garbei ir orumui, įskaitant smurtą artimoje aplinkoje ir fizines bausmes  veikimu ar neveikimu vaikui daromas tiesioginis ar netiesioginis tyčinis fizinis, psichologinis, seksualinis poveikis, garbės ir orumo nepaisymas ar nepriežiūra, dėl kurių vaikas patiria žalą ar pavojų gyvybei, sveikatai, raidai.

3. Vaikas – žmogus iki 18 metų, išskyrus atvejus, kai Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta kitaip.“

 

2

 

 

Argumentai:  smurto formų apibrėžimų tikslinimas teikiamas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuotoje darbo grupėje nevyriausybinių organizacijų pasiektus susitarimus.

 

Pasiūlymas:

Pakeisti Projekto 2 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„2 straipsnis. Įstatymo papildymas 21 straipsniu

Papildyti Įstatymą 21 straipsniu:

21 straipsnis. Smurto prieš vaiką formos

Smurto prieš vaiką formos yra šios:

1) fizinis smurtas – kito asmens tiesioginiai ar netiesioginiai tyčiniai, pavojingi, neteisėti, atliekami prieš vaiką veiksmai, nukreipti į vaiko kūną ir galintys sukelti vaikui skausmą, žalą jo sveikatai, raidai, suvaržyti jo laisvę, sukelti bejėgiškumo būklę ir žeminti jo orumą tiesioginiai ar netiesioginiai tyčiniai fiziniai veiksmai prieš vaiką, taip pat fizinės bausmės, sukeliantys tam vaikui skausmą, žalą arba pavojų jo gyvybei, sveikatai, raidai ar žalą garbei ir orumui;

2) psichologinis smurtas – kito asmens nuolatinis vaiko individualumo nepripažinimas teisės į individualumą pažeidinėjimas, žeminimas, patyčios, gąsdinimas, pozityvios socializacijos trikdymas būtinos vaiko raidai veiklos trikdymas, asocialaus elgesio skatinimas ar kitokia nefizinio kontakto elgsena, sukeliantys žalą ir ar pavojų vaiko gyvybei, sveikatai, raidai, ar žalą garbei ir orumui;

 3) seksualinis smurtas – kito asmens veiksmai prieš vaiką, kuriais tas asmuo siekia patirti seksualinį pasitenkinimą arba siekia bet kokios naudos iš seksualinių ar su jomis susijusių paslaugų ir sukeliantys žalą ir pavojų vaiko gyvybei, sveikatai, raidai garbei ir orumui seksualiniai veiksmai su vaiku, kuris pagal atitinkamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas nėra sulaukęs amžiaus, nuo kurio seksualiniai veiksmai su juo neužtraukia baudžiamosios atsakomybės arba seksualiniai veiksmai su vaiku, kai naudojama prievarta, jėga ar grasinimai, arba piktnaudžiaujama pasitikėjimu, valdžia ar įtaka vaikui, taip pat ir šeimoje, arba piktnaudžiaujama itin pažeidžiama vaiko padėtimi, ypač dėl jo psichinės ar fizinės negalios ar priklausomumo. Taip pat vaikų išnaudojimas prostitucijos tikslams, vaikų pornografija, verbavimas, vertimas ar įtraukimas dalyvauti pornografinio pobūdžio renginyje, pornografijos rodymas, arba kitos vaikų seksualinio išnaudojimo formos, vaikų tvirkinimas;

4) nepriežiūra – tėvų, kitų teisėtų vaiko atstovų ar už vaiko priežiūrą atsakingo asmens nuolatinis nesirūpinimas vaiku vengiant tenkinti pagrindinius vaiko fizinius, emocinius ir socialinius poreikius ir (ar) priešingas teisėtiems vaiko interesams jo auklėjimas ar neauklėjimas, sukeliantys žalą ir pavojų nuolatinis vaikui būtinų fizinių, emocinių ir socialinių poreikių netenkinimas ar aplaidus tenkinimas, sukeliantis žalą ar pavojų vaiko gyvybei, sveikatai, raidai.  garbei ir orumui.“

4

 

 

Argumentai: Įstatymo 10 straipsnio 2 dalies formuluotė tikslintina siekiant smurto bei fizinių bausmių draudimą inkorporuoti į vaiko teisių apsaugos sistemą.

 

Pasiūlymas:

Pakeisti Projekto 10 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

„4 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas

 Pakeisti 10 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

 „2.Vaikas turi teisę būti apsaugotas nuo savo tėvų, kitų teisėtų vaiko atstovų, kartu gyvenančių asmenų ar kitų asmenų visų formų smurto, įskaitant fizines bausmes.“

Draudžiamas visų formų smurtas prieš vaiką, įskaitant fizines bausmes. Tėvai, kiti teisėti vaiko atstovai ir valstybė turi užtikrinti vaiko apsaugą.

 

Teikia:

Seimo nariai

Ramūnas Karbauskis (pasirašė 2017-02-07)

Povilas Urbšys (pasirašė 2017-02-07)

Rima Baškienė

Gabrielius Landsbergis

Mykolas Majauskas

Dovilė Šakalienė

Laurynas Kasčiūnas

Mantas Adomėnas

Agnė Širinskienė

Rimantas Jonas Dagys

Ingrida Šimonytė

Monika Navickienė

Aušra Maldeikienė

Aušrinė Armonaitė