LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

III (RUDENS) SESIJOS

RYTINIO posėdžio NR. 138

STENOGRAMA

 

2018 m. sausio 12 d.

 

Pirmininkauja Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas V. PRANCKIETIS
ir Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja
R. BAŠKIENĖ

 

 


 

PIRMININKĖ (R. BAŠKIENĖ, LVŽSF*). La­bas ry­tas, ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai. Pra­de­da­me 2018 m. sau­sio 12 d. ple­na­ri­nį po­sė­dį ir pra­šau re­gist­ruo­tis.

Už­si­re­gist­ra­vo 92 Sei­mo na­riai.

Prieš pra­de­dant dar­bo­tvarkės tvir­ti­ni­mą, aš no­riu pra­neš­ti ma­lo­nią ži­nią, pa­si­džiaug­ti ir pa­pra­šy­ti Sei­mo Pir­mi­nin­ko, kad jis įteik­tų gė­les ir mū­sų lin­kė­ji­mus A. Vin­kui, ku­ris iš­ties yra ypač mū­sų ger­bia­mas ir my­li­mas, iš­min­tin­gas ir ge­ro mums lin­kin­tis. (Plo­ji­mai) Ger­bia­ma­sis An­ta­nai, pra­šau iš tri­bū­nos.

A. VINKUS (LSDDF). At­sa­kau taip, su­lau­kęs 75 me­tų. Kiek aš gy­ven­siu, ne­ži­nau, bet, po­nai Sei­mo na­riai, mie­li ko­le­gos, aš gy­ven­siu, kol gy­ven­siu! (Plo­ji­mai)

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me mie­la­jam ko­le­gai už įkvė­pi­mą, ku­rį mes ga­vo­me kar­tu su jo žo­džiais.

 

10.02 val.

In­for­ma­ci­niai pra­ne­ši­mai

 

Dar leis­ki­te vie­ną in­for­ma­ci­ją pa­skelb­ti prieš tvir­ti­nant mū­sų dar­bo­tvarkę. Yra gau­tas frak­ci­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ pra­ne­ši­mas, kad frak­ci­ja ro­ta­ci­jos bū­du iš­rin­ko Sei­mo na­rį V. Kam­ble­vi­čių frak­ci­jos se­niū­nu, o pa­va­duo­to­jais – R. An­dri­kį ir K. Bart­ke­vi­čių. In­for­ma­ci­ja su­si­pa­žin­ti.

Ir dar no­riu pri­min­ti, nes šian­dien bus rei­ka­lin­ga skai­čia­vi­mo gru­pė, skai­čia­vi­mo gru­pę šiaip pra­ne­ša­me nuo­lat. Sau­sio 12–va­sa­rio 12 die­no­mis V. Bu­kaus­kas, A. Dumb­ra­va, A. Ge­lū­nas, D. Ke­pe­nis, J. Nar­ke­vi­čius, M. Na­vic­kie­nė, G. Ste­po­na­vi­čius ir D. Ša­ka­lie­nė skel­bia­mi bal­sų skai­čia­vi­mo gru­pės na­riais.

 

10.02 val.

Se­niū­nų su­ei­gos pa­tiks­lin­tos 2018 m. sau­sio 12 d. (penk­ta­die­nio) dar­bo­tvarkės tikslini­mas ir tvir­ti­ni­mas

 

Dar­bo­tvarkės tvir­ti­ni­mas. Se­niū­nų su­ei­go­je jai bu­vo pri­tar­ta. Ar yra pa­siū­ly­mų? (Bal­sai sa­lė­je) J. Raz­ma. Pra­šau.

J. RAZMA (TS-LKDF). Pa­tei­kiu ke­le­tą siū­ly­mų frak­ci­jos var­du. Pir­miau­sia siū­ly­mai iš­brauk­ti. Frak­ci­ja siū­lo iš­brauk­ti pro­jek­tus, ku­rie dar­bo­tvarkėje įra­šy­ti nu­me­riais 2-5, 2-6, tai yra pro­jek­tai dėl uni­ver­si­te­tų jun­gi­mo. Be abe­jo, at­ski­rai tur­būt tu­ri bū­ti bal­suo­ja­ma.

Ir yra siū­ly­mų įtrauk­ti į dar­bo­tvarkę pa­pil­do­mus pro­jek­tus, tai yra Lab­da­ros ir pa­ra­mos įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-1261(2) dėl vals­ty­bės kon­tro­liuo­ja­mų įmo­nių lab­da­ros ne­ga­li­mu­mo. Tai tas pro­jek­tas, dėl ku­rio, at­ro­do, ger­bia­ma­sis P. Urb­šys pa­pra­šė per­trau­kos iki ki­to po­sė­džio pra­ėju­sia­me, pas­ku­ti­nia­me prieš per­trau­ką, po­sė­dy­je, ir tu­ri­me jį įra­šy­ti. Taip pat yra mū­sų frak­ci­jos siū­ly­mas įra­šy­ti į dar­bo­tvarkę pro­jek­tą Nr. XIIIP-1561, dėl ku­rio su­rink­ti 47 pa­ra­šai, t. y. Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mo tai­sy­mas re­a­guo­jant į vi­sas tas ne­są­mo­nes, su­si­ju­sias su žur­na­lų pus­la­pių plė­šy­mu.

PIRMININKĖ. Ačiū. To­liau pa­siū­ly­mai. Gal to­kiu ra­te­liu. S. Gent­vi­las.

S. GENTVILAS (LSF). Dė­ko­ju. La­bas ry­tas! Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos var­du no­rė­jo­me pa­pra­šy­ti iš po­sė­džio dar­bo­tvarkės iš­brauk­ti 1-7 klau­si­mą – Sei­mo nu­ta­ri­mą dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo lai­ki­no­sios ty­ri­mo ko­mi­si­jos su­da­ry­mo. Taip pat no­rė­jo­me at­kreip­ti dė­me­sį. No­rė­tu­me, kad for­muo­jant dar­bo­tvarkę į prie­kį, į ry­ti­nį po­sė­dį bū­tų at­kel­ti nu­ta­ri­mai dėl uni­ver­si­te­tų su­jun­gi­mo, nes vis tiek švie­ti­mas tu­rė­tų bū­ti vals­ty­bės pri­ori­te­tas, o nei­tų ga­le dar­bo­tvarkės. Pra­šy­tu­me…

PIRMININKĖ. Nu­ro­dy­ki­te kon­kre­čią vie­tą, kur siū­lo­te.

S. GENTVILAS (LSF). Ry­ti­nio po­sė­džio pra­džio­je. Dė­ko­ju.

PIRMININKĖ. Ge­rai. Ačiū. Ger­bia­ma­sis S. Tu­mė­nas. Pra­šau.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Ačiū. Ger­bia­mo­ji po­sė­džio pir­mi­nin­ke, ko­mi­te­to var­du pra­šy­čiau su­keis­ti vie­to­mis 1-9 ir 1-10 klau­si­mų svars­ty­mą, nes pir­ma rei­kia at­leis­ti žmo­gų iš pir­mi­nin­ko pa­rei­gų ir tik ta­da tvir­tin­ti, o ne at­virkš­čiai. Sei­mo Tei­sės de­par­ta­men­tas tą pa­tį pa­sa­kė.

PIRMININKĖ. Ačiū. Dau­giau siū­ly­mų? A. Strel­čiū­nas. Pra­šau.

A. STRELČIŪNAS (TS-LKDF). Aš no­rė­čiau pa­siū­ly­ti ar­ba į šį, ar­ba į ki­tą po­sė­dį įtrauk­ti vie­ną klau­si­mą – tai bū­tų At­lie­kų tvar­ky­mo įsta­ty­mo 4 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4758. Nors ir keis­ta, Vy­riau­sy­bė pu­sę me­tų to pro­jek­to ne­svars­tė. No­rė­čiau, kad vis dėl­to pa­ra­gin­tu­mė­te, kad Vy­riau­sy­bė kuo grei­čiau pa­da­ry­tų iš­va­dą ir pa­teik­tų ar­ti­miau­sia­me po­sė­dy­je.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Frak­ci­jos var­du siū­lo­te?

A. STRELČIŪNAS (TS-LKDF). Taip.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. D. Ša­ka­lie­nė. Pra­šau.

D. ŠAKALIENĖ (LSDPF). Ka­dan­gi at­ro­do, kad šian­dien vis tiek pa­vy­ko po­nui K. Pū­kui iš­veng­ti svars­ty­mo, aš siū­ly­čiau vie­toj to lai­ko įtrauk­ti svars­ty­mą, nes yra su­rink­ti 47 pa­ra­šai, Me­di­ci­nos prak­ti­kos įsta­ty­mo Nr. I-1555 3 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo ir Odon­to­lo­gi­jos prak­ti­kos įsta­ty­mo Nr. I-1246 3 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tų, nes dėl re­zi­den­tų, at­ro­do, vi­si esa­me pa­sie­kę su­ta­ri­mą, to­dėl bū­tų ge­rai kuo grei­čiau svars­ty­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ko­kie dar siū­ly­mai? A. Ar­mo­nai­tė. Pra­šau.

A. ARMONAITĖ (LSF). Svei­ki. Frak­ci­jos var­du no­riu pa­pra­šy­ti pa­lik­ti dar­bo­tvarkėje 1-12 klau­si­mą – Sei­mo nu­ta­ri­mą dėl Kęs­tu­čio Pū­ko Sei­mo na­rio man­da­to pa­nai­ki­ni­mo. Pa­gal Sta­tu­tą nė­ra pri­va­lo­ma, kad ad­vo­ka­tas da­ly­vau­tų. Da­bar mes ži­no­me prie­žas­tis, ko­dėl jo nė­ra. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos par­la­men­tas ne­ga­li bū­ti pa­ka­bin­tas dėl kaž­kie­no as­me­ni­nių atos­to­gų, kad kaž­kas gu­lės pa­plū­di­my. Da­bar mes ne­ga­lė­si­me įgy­ven­din­ti sa­vo prie­der­mės? Pra­šau pa­lik­ti dar­bo­tvarkėje. Ačiū.

PIRMININKĖ. Ačiū. Vi­si pa­siū­ly­mai ap­tar­ti. Da­bar, ger­bia­mie­ji ko­le­gos, iš ei­lės. Yra Tė­vy­nės są­jun­gos pa­siū­ly­mas iš­brauk­ti iš dar­bo­tvarkės 2-5 ir 2-6 klau­si­mus – įsta­ty­mų pro­jek­tus dėl uni­ver­si­te­tų jun­gi­mo. Pra­šo­me bal­suo­ti. (Bal­sai sa­lė­je)

Bal­sa­vo 108 Sei­mo na­riai: už – 38, prieš – 47, su­si­lai­kė 23. Dar­bo­tvarkėje lie­ka.

To­liau. Tė­vy­nės są­jun­gos, J. Raz­mos pa­siū­ly­mas įtrauk­ti į dar­bo­tvarkę Lab­da­ros ir pa­ra­mos įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-1261(2). Gal ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je) Bal­suo­ja­me. Pra­šo­me bal­suo­ti, kad įtrauk­tu­me mi­nė­tą pa­siū­ly­mą.

Bal­sa­vo 106 Sei­mo na­riai: už – 37, prieš – 17, su­si­lai­kė 52. De­ja, ne­įtrauk­ta į dar­bo­tvarkę.

Ki­tas siū­ly­mas bu­vo įtrauk­ti į dar­bo­tvarkę pro­jek­tą Nr. XIIIP-1561, nes yra su­rink­ti 47 pa­ra­šai, dėl Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mo. Ta­čiau pa­gal Sta­tu­tą mes ga­li­me įtrauk­ti į tą ar­ba į ki­tą dar­bo­tvarkę. De­ja, ap­gai­les­tau­ju, šian­dien mes dar ne­tu­ri­me Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­dos, to­dėl… (Bal­sai sa­lė­je: „Tu­ri­me, tu­ri­me!“) Sek­re­to­ria­tas ma­ne in­for­muo­ja, kad Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­dos nė­ra. Pa­tiks­lin­si­me. (Bal­sai sa­lė­je) Jei­gu yra Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­da ir yra su­rink­ti 47 Sei­mo na­rių pa­ra­šai, mes tu­ri­me įtrauk­ti į dar­bo­tvarkę. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti? Yra 47. Prie­žas­ties dėl įtrau­ki­mo, dėl ne­įtrau­ki­mo… Jūs rei­ka­lau­ja­te bal­suo­ti? Ga­li­me įtrauk­ti ir į ki­tą. Ta­da pra­šau bal­suo­ti, ka­dan­gi yra toks rei­ka­la­vi­mas ir nė­ra ben­dro su­ta­ri­mo.

Bal­sa­vo 111 Sei­mo na­rių: už – 67, prieš – 3, su­si­lai­kė 41. Įtrau­kia­me į dar­bo­tvarkę. Gal ga­li­me į re­zer­vi­nius, ta­da ma­ty­si­me… (Bal­sai sa­lė­je) Ge­rai, tie­siog pa­grin­di­nės pas­ku­ti­niu klau­si­mu su­ta­ria­me – į pa­grin­di­nę dar­bo­tvarkę.

Li­be­ra­lų są­jū­džio siū­ly­mas iš­brauk­ti dar­bo­tvarkės 1-7 klau­si­mą dėl lai­ki­no­sios ko­mi­si­jos su­da­ry­mo. Siū­ly­mas tei­sė­tas, pra­šom bal­suo­ti. Ma­ne Sek­re­to­ria­tas pa­tiks­li­no, at­si­pra­šau, ger­bia­mie­ji, de­ja, čia tu­ri­me jau pri­va­lo­ma tvar­ka įtrauk­ti į dar­bo­tvarkę, ka­dan­gi yra su­rink­ti pa­ra­šai, ku­rių rei­kia įtrauk­ti ir leis­ti da­ry­ti pa­tei­ki­mą. (Bal­sai sa­lė­je, triukš­mas sa­lė­je) Se­niū­nų su­ei­go­je prie­žas­ties dėl to ne­bu­vo, Se­niū­nų su­ei­ga pri­ta­rė, kad rei­kia. Bet jei­gu jūs ke­lia­te klau­si­mą, aš ga­lė­čiau taip for­mu­luo­ti ši­tą straips­nį: ga­li­ma bal­suo­ti, kad šia­me po­sė­dy­je ar­ba ki­ta­me, ką ir nu­ma­to Sta­tu­tas. Yra jū­sų rei­ka­la­vi­mas, ka­dan­gi ben­dro su­ta­ri­mo nė­ra, mes ga­li­me bal­suo­ti ir jū­sų va­lia ap­si­spręs­ti. Sta­tu­tas nu­ma­to – į ar­ti­miau­sią ar ki­tą dar­bo­tvarkę. Pra­šo­me bal­suo­ti. (Bal­sai sa­lė­je) Dėl lai­ki­no­sios ty­ri­mo ko­mi­si­jos iš­brau­ki­mo iš dar­bo­tvarkės. Toks bu­vo Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos pa­siū­ly­mas.

Bal­sa­vo 105 Sei­mo na­riai: už – 36, prieš – 39, su­si­lai­kė 30. Dar­bo­tvarkėje lie­ka.

Ki­tas Li­be­ra­lų są­jū­džio siū­ly­mas dėl nu­ta­ri­mo dėl uni­ver­si­te­tų iš­brau… tai yra per­kė­li­mo į ry­ti­nį po­sė­dį. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, mes, ma­ty­da­mi dar­bo­tvarkę, tik­rai steng­si­mės tai pa­da­ry­ti, ta­čiau su­pran­ta­me, kad pir­miau­sia mes tu­rė­tu­me pri­im­ti įsta­ty­mus, ku­riems pri­im­ti rei­kia 71 Sei­mo na­rio bal­so.

Iš tik­rų­jų to­liau vis­kas nuo­sek­liai. Dėl S. Tu­mė­no pa­siū­ly­mo su­keis­ti vie­to­mis, kad… Tuoj at­si­ver­čiu, Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Et­ni­nės kul­tū­ros glo­bos ta­ry­bos pir­mi­nin­ko pa­sky­ri­mo“ pro­jek­tas. Bu­vo siū­ly­mas pir­miau­sia ne pa­skir­ti, o at­leis­ti, bet prak­ti­ka dik­tuo­ja tai, kad jei­gu mes ne­pa­skir­si­me ki­to, kas ta­da at­si­tiks, bus pa­ti­nė si­tu­a­ci­ja, ne­bus kas va­do­vau­ja. Gal ga­li­me pa­lik­ti taip, kaip yra, ar jūs rei­ka­lau­ja­te bal­suo­ti? (Bal­sai sa­lė­je) Vi­sa­da yra pro­ble­mų, jei­gu Sei­mas neap­si­spren­džia, kai ma­to ša­lia ei­nan­čius du Sei­mo nu­ta­ri­mus. Pa­lie­ka­me kaip yra? Pa­lie­ka­me. Dė­ko­ju. Ben­dru su­ta­ri­mu pa­lie­ka­me.

Ger­bia­mo­jo A. Strel­čiū­no siū­ly­mas įtrauk­ti At­lie­kų tvar­ky­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-4758. Ko­mi­te­tas nė­ra ap­svars­tęs ir šio pa­siū­ly­mo ne­ga­li­me ten­kin­ti. Lie­ka kaip pri­mi­ni­mas, kad į ar­ti­miau­sius po­sė­džius tai bū­tų ga­li­ma įtrauk­ti.

D. Ša­ka­lie­nės pa­siū­ly­mas, nes yra su­rink­ti 47 pa­ra­šai dėl me­di­ci­nos prak­ti­kos ir odon­to­lo­gi­jos. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, ka­dan­gi mes jau bal­sa­vo­me dėl pra­ei­to siū­ly­mo, ar į šį po­sė­dį, ar į ar­ti­miau­sią bū­si­mą po­sė­dį, tai pra­šau bal­suo­ti dėl me­di­ci­nos prak­ti­kos ir odon­to­lo­gi­jos, kad įtrauk­tu­me į dar­bo­tvarkę.

Bal­sa­vo 114 Sei­mo na­rių: už – 54, prieš – 38, su­si­lai­kė 22. De­ja, ne­įtrau­kia­ma į šią, bet į ar­ti­miau­sią po­sė­džių dar­bo­tvarkę bus įtrau­kia­ma.

Ir pas­ku­ti­nis bu­vo klau­si­mas ko­le­gės A. Ar­mo­nai­tės, kad bū­ti­nai svars­ty­tu­me ap­kal­tos pro­ce­dū­rą. Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, pa­gal Sta­tu­tą mes tą pra­džią ir da­ry­si­me. Jū­sų va­lio­je bus ap­si­spręs­ti, to­dėl aš la­bai pra­šau 12 va­lan­dą da­ly­vau­ti, Sei­mo Pir­mi­nin­kas ves po­sė­dį ir bus pa­teik­ti vi­si ar­gu­men­tai. Jū­sų va­lio­je bus at­sa­ky­ti į klau­si­mą, ar ad­vo­ka­tės ne­da­ly­va­vi­mas yra ta prie­žas­tis, dėl ku­rios bū­tų ga­li­ma nu­kel­ti ši­tą svars­ty­mą. Ap­si­sprę­si­me čia, pra­dė­da­mi ap­kal­tos pro­ce­dū­rą.

Vi­si pa­siū­ly­mai ap­tar­ti, ar ga­li­me tvir­tin­ti dar­bo­tvarkę ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu. Dė­ko­ju.

 

10.16 val.

Kon­sti­tu­ci­jos 47 straips­nio 3 da­lies įgy­ven­di­ni­mo kon­sti­tu­ci­nio įsta­ty­mo Nr. I-1392 4 ir 16 straips­nių pa­kei­ti­mo kon­sti­tu­ci­nio įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1117(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-2 klau­si­mas – Kon­sti­tu­ci­jos 47 straips­nio 3 da­lies įgy­ven­di­ni­mo kon­sti­tu­ci­nio įsta­ty­mo 4 ir 16 straips­nių pa­kei­ti­mo kon­sti­tu­ci­nio įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1117. Pri­ėmi­mas. Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, kvie­čiu A. Ši­rins­kie­nę, ko­mi­te­to pir­mi­nin­kę, į tri­bū­ną, nes rei­kia ap­tar­ti gau­tus pa­siū­ly­mus.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas gruo­džio 20 die­ną svars­tė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­jos 47 straips­nio 3 da­lies įgy­ven­di­ni­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-1117(2). Ne­bu­vo gau­ta Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bų, ta­čiau bu­vo­me ga­vę Sei­mo na­rio J. Sa­ba­taus­ko pa­siū­ly­mą, ku­riam pri­ta­rė­me. Vė­liau pa­to­bu­lin­tam va­rian­tui bu­vo pri­tar­ta, 5 bal­sa­vo už, 0 – prieš, su­si­lai­kė 4.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju, ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke. Sei­mo na­rius pra­šau dė­me­sio, kad leis­tu­me pa­teik­ti pa­siū­ly­mą. Ar yra 29 bal­sai, kad J. Sa­ba­taus­kas ga­lė­tų pa­teik­ti pa­siū­ly­mą? Pra­šom bal­suo­ti. Ar yra 29 Sei­mo na­riai, pa­lai­kan­tys pa­siū­ly­mą, kad leis­tu­me pa­teik­ti?

Yra. 36 Sei­mo na­riai bal­sa­vo už tai, kad ger­bia­ma­sis J. Sa­ba­taus­kas pa­teik­tų pa­siū­ly­mą. Pra­šom, ko­le­ga.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, tik­rai ne­bū­čiau gai­ši­nęs jū­sų lai­ko ir siū­lęs to­kio siū­ly­mą, jei­gu prieš tai ne­bū­čiau pa­si­ta­ręs su bu­vu­siu Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo pir­mi­nin­ku E. Kū­riu. Jis iš tie­sų pa­sa­kė to­kį da­ly­ką, kad, nu­sta­tant kri­te­ri­jus, kas ati­tin­ka tuos kri­te­ri­jus, čia su­pla­ka­ma ir ne­ga­ty­vie­ji, ir po­zi­ty­vie­ji. Po­zi­ty­vie­ji šiuo at­ve­ju yra iš­var­di­ji­mas tų vals­ty­bių, ku­rios yra bū­tent Eu­ro­pos Są­jun­gos, Šiau­rės At­lan­to Su­tar­ties Or­ga­ni­za­ci­jos, Eko­no­mi­nės ben­dri­jos su­si­ta­ri­mo ir EBPO na­rės, to­dėl vi­siš­kai ne­rei­kia tei­siš­kai (jau iš­ei­na per­tek­li­nis siū­ly­mas) dar nu­sta­ty­ti ne­ga­ty­vų­jį kri­te­ri­jų. Juo­lab kad Lie­tu­va yra pri­ėmu­si kon­sti­tu­ci­nį ak­tą dėl ne­si­jun­gi­mo į to­kias po­stso­vie­ti­nes są­jun­gas. To­dėl tei­kiu ši­tą siū­ly­mą. Tie­siog tai bus tei­siš­kai ko­rek­tiš­kes­nis va­rian­tas, nes vis dėl­to čia nė­ra pa­pras­tas įsta­ty­mas, o kon­sti­tu­ci­nis įsta­ty­mas. Juo­lab kad dėl na­rys­tės EBPO mums bu­vo svar­bu pa­tai­sy­ti šio pro­jek­to 2 straips­nį – tai 16 straips­nį. Ten pa­grin­di­nė es­mė, dėl ko at­si­ra­do šis pro­jek­tas.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė bu­vo pri­tar­ti.

PIRMININKĖ. Nuo­mo­nė už, nuo­mo­nė prieš pa­siū­ly­mą. Prieš pa­siū­ly­mą kal­ba A. Ku­bi­lius.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, čia la­bai mig­lo­tai kal­ba­te, bet ne­pa­sa­ko­te, ko­kia čia yra es­mė. Ger­bia­ma­sis J. Sa­ba­taus­kas siū­lo iš­brauk­ti iš įsta­ty­mo vie­ną kri­te­ri­jų, ku­ris čia bu­vo įra­šy­tas, kaip jis va­di­na, nei­gia­mą, bet ku­ris iš tik­rų­jų skam­ba taip, kad toms ša­lims įsteig­ti vals­ty­bė­se, ku­rios ne­įei­na į bu­vu­sios So­vie­tų so­cia­lis­ti­nių res­pub­li­kų są­jun­gos pa­grin­du su­kur­tų, įkur­tų įvai­rių są­jun­gų. Ki­taip sa­kant, kad ne­ga­lė­tų že­mės įsi­gy­ti Lie­tu­vo­je pa­gal šį įsta­ty­mą tos įmo­nės, ku­rios yra įsteig­tos kur nors da­bar­ti­nė­je Ru­si­jo­je ar ki­to­se pa­na­šio­se vals­ty­bė­se. Nes ko­kia yra pro­ble­ma ir ko­dėl tai bu­vo įra­šy­ta ir tei­sin­gai įra­šy­ta? To­dėl, kad ga­li bū­ti taip, kad kaž­ka­da ta pa­ti Ru­si­ja taps va­di­na­mo­sios OECD, ar­ba Eko­no­mi­nio ben­dra­dar­bia­vi­mo ir plėt­ros or­ga­ni­za­ci­jos, na­re, ir jei­gu iš­brauk­si­me bū­tent tą nei­gia­mą drau­di­mą, koks da­bar bu­vo įra­šy­tas, tai to­kiu at­ve­ju su­da­ry­si­me ga­li­my­bę pirk­ti že­mę jiems Lie­tu­vo­je. Aš siū­lau ne­at­si­sa­ky­ti ši­to kri­te­ri­jaus ir ne­pri­tar­ti J. Sa­ba­taus­ko siū­ly­mui.

PIRMININKĖ. Ačiū. Nuo­mo­nės už nė­ra. Ap­si­spren­džia­me bal­suo­da­mi. Ar pri­ta­ria­me J. Sa­ba­taus­ko pa­siū­ly­mui? Tie, ku­rie bal­suo­ja­te už, va­di­na­si, bal­suo­ja­te už J. Sa­ba­taus­ko pa­siū­ly­mą, kas ma­no­te ki­taip, spau­džia­te ki­tus myg­tu­kus.

Bal­sa­vo 104 Sei­mo na­riai: už – 15, prieš – 54, su­si­lai­kė 35. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

Da­bar už vi­są 1 straips­nį. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­im­ti? Ga­li­me pri­im­ti. 2 straips­nį ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me pri­im­ti.

Dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to ke­tu­ri – už, ke­tu­ri – prieš. Ačiū pra­ne­šė­jai. Nuo­mo­nė už – L. A. Lin­ke­vi­čius.

L. A. LINKEVIČIUS (LSDDF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Iš tie­sų ti­kiuo­si, kad su­si­telk­si­me, ir tas bal­sa­vi­mas ne­pa­pras­tai svar­bus pir­miau­sia in­teg­ruo­jan­tis į EBPO. Mes iš tik­rų­jų tu­ri­me ga­li­my­bę ir tiks­lą ge­gu­žės pa­bai­go­je bū­ti pa­kvies­ti. Čia bu­vo vie­nas iš svar­biau­sių na­mų dar­bų. Iš tik­rų­jų vi­si la­bai in­ten­sy­viai dir­bo­me ir no­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad ir tie ko­men­ta­rai, ku­rie bu­vo A. Ku­bi­liaus, iš tik­rų­jų vi­siš­kai tei­sin­gi. Mes tu­ri­me gal­vo­ti ir apie at­ei­tį, kai jau įsto­si­me į tą or­ga­ni­za­ci­ją. Tai­gi la­bai agi­tuo­čiau vi­sus šiuo at­ve­ju bal­suo­ti vie­nin­gai, nes prieš­ta­rau­jan­čių ar­gu­men­tų po dis­ku­si­jų Sei­mo ko­mi­te­tuo­se ir po ki­tų dis­ku­si­jų, ma­nau, ne­tu­rė­jo lik­ti. Agi­tuo­čiau bal­suo­ti už.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Nuo­mo­nė už – A. Ku­bi­lius.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Mi­nist­ras vis­ką pa­sa­kė, aš tik­rai ra­gi­nu bal­suo­ti už. Bet, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke, aš į jus krei­piuo­si, kad čia yra, man at­ro­do, kon­sti­tu­ci­nis įsta­ty­mas, ir tai reiš­kia, kad rei­kia dau­giau bal­sų. Jei­gu aš ne­klys­tu, tai 85. Gal jūs, aš taip ma­tau, čia vi­si pra­sky­dę, ry­ti­nės ka­vos, ma­tyt, kaž­kur ieš­ko, gal jūs ga­li­te pa­tik­rin­ti, kiek čia mū­sų yra to­je sa­lė­je, ar dar sy­kį pa­ra­gin­ti vi­sus grei­tai su­grįž­ti į sa­lę.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Dau­giau nuo­mo­nių iš­sa­ky­ti nė­ra no­rin­čių. Taip. Iš tik­rų­jų ti­kiu, kad Sei­mo na­riai at­sa­kin­gai su­pran­ta, kad tai kon­sti­tu­ci­nis įsta­ty­mas. Yra už­si­re­gist­ra­vę 104 Sei­mo na­riai. Pra­šo­me vi­sus į dar­bo vie­tas, kvie­čiu bal­suo­ti dėl Kon­sti­tu­ci­jos 47 straips­nio 3 da­lies įgy­ven­di­ni­mo kon­sti­tu­ci­nio įsta­ty­mo 4 ir 16 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo. Pra­šom.

Pri­me­nu, iš tie­sų rei­kia 85, t. y. tri­jų penk­tų­jų.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 113 Sei­mo na­rių: už – 111, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 2. Skel­biu Kon­sti­tu­ci­jos 47 strai­ps­nio 3 da­lies įgy­ven­di­ni­mo kon­sti­tu­ci­nį įsta­ty­mą pri­im­tą. (Gon­gas)

 

10.25 val.

Stra­te­gi­nę reikš­mę na­cio­na­li­niam sau­gu­mui tu­rin­čių įmo­nių ir įren­gi­nių bei ki­tų na­cio­na­li­niam sau­gu­mui už­tik­rin­ti svar­bių įmo­nių įsta­ty­mo Nr. IX-1132 pa­kei­ti­mo įstaty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-885(2) (svars­ty­mas)

 

Skel­bia­me ki­tą dar­bo­tvarkės 1-3a klau­si­mą – Stra­te­gi­nę reikš­mę na­cio­na­li­niam sau­gu­mui tu­rin­čių įmo­nių ir įren­gi­nių bei ki­tų na­cio­na­li­niam sau­gu­mui už­tik­rin­ti svar­bių įmo­nių įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-885(2). Svars­ty­mas. Kvie­čiu Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to pra­ne­šė­ją, A. Bau­ra, ma­tau, at­ei­na, pa­teik­ti ko­mi­te­to iš­va­dą svars­ty­mo sta­di­jo­je.

Da­bar jus pra­šo­me pa­teik­ti ko­mi­te­to ga­lu­ti­nę iš­va­dą svars­ty­mo sta­di­jo­je.

A. BAURA (LVŽSF). Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas, kaip pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas, svars­tė ir daug kar­tų mes rin­ko­mės. O iš­va­da to­kia, kad po svars­ty­mo Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas pri­ta­rė šiam įsta­ty­mo pro­jek­tui, ku­ris yra svars­to­mas.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Bu­vo pa­skir­tas pa­pil­do­mas ko­mi­te­tas. Pir­ma iš­klau­sy­si­me, ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, ir Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to A. Anu­šaus­ko… Ar nė­ra A. Anu­šaus­ko? Yra Ar­vy­das. Pa­teiks Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to, kaip pa­pil­do­mo ko­mi­te­to, iš­va­dą. Pra­šom, ko­le­ga.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas iš tik­rų­jų pa­tei­kė ga­na daug sa­vo pa­siū­ly­mų ir spren­di­mą pri­ėmė to­kį: siū­ly­ti pa­grin­di­niam ko­mi­te­tui pri­tar­ti mi­ni­mam nau­jos re­dak­ci­jos įsta­ty­mo pro­jek­tui ir to­bu­lin­ti jį, at­si­žvel­giant į Tei­sės de­par­ta­men­to, Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mus, o jiems ko­mi­te­tas pri­ta­rė, bei Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to pa­teik­tus pa­siū­ly­mus. Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Dis­ku­si­ja. V. Ba­kas kvie­čia­mas dis­ku­tuo­ti. Pen­kios mi­nu­tės. At­si­sa­ko­te? Jūs at­si­sa­ko­te. Ačiū. Pra­dė­si­me svars­ty­mą, nes yra gau­ta pa­siū­ly­mų. Kvie­čiu pra­ne­šė­ją, kad ap­tar­tu­me vi­sus pa­siū­ly­mus pa­straips­niui.

Dėl 1 pa­siū­ly­mo yra gau­tas Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Gal ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­ta­ria­me.

2 straips­nis. Taip pat yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas, pri­tar­ta. Ir dar vie­nas Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas, ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Dėl 2 straips­nio 14 punk­to yra gau­tas Sei­mo na­rio R. Sin­ke­vi­čiaus pa­siū­ly­mas.

Mie­lie­ji ko­le­gos, ar ga­li­me su­tar­ti, kad ne­rei­ka­lau­ja­me Sei­mo na­rių bal­sa­vi­mo dėl de­šim­ties Sei­mo na­rių pa­lai­ky­mo ir ben­dru su­ta­ri­mu su­ta­ria­me, kad vi­sus pa­siū­ly­mus lei­si­me pa­teik­ti? Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu. R. Sin­ke­vi­čius. Pra­šom pa­teik­ti sa­vo pa­siū­ly­mą, dar kar­tą pri­me­nu, tai bū­tų dėl 2 straips­nio 14 punk­to. Jūs siū­lė­te čia dėl da­tų.

R. SINKEVIČIUS (LSDDF). Taip, iš tik­ro. Ka­dan­gi įsta­ty­mo svars­ty­mas la­bai vė­la­vo dėl įvai­rių prie­žas­čių, bu­vo la­bai daug pa­sta­bų ir pa­na­šiai, pir­mi­nia­me pro­jek­te bu­vo nu­ma­ty­ta, kad įsta­ty­mas įsi­ga­lio­ja nuo 2018 m. sau­sio 1 d., ka­dan­gi mes šią da­tą jau pra­lei­do­me, tai ma­no pa­siū­ly­mas, kad įsta­ty­mas įsi­ga­lio­tų nuo šių me­tų ko­vo 1 die­nos.

PIRMININKĖ. Nuo ko­vo 1 die­nos, o ki­tas, ten, kur bu­vo gruo­džio 31 die­na – nuo va­sa­rio 28 die­nos. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė?

A. BAURA (LVŽSF). Ko­mi­te­tas mi­nė­tai pa­tai­sai ben­dru su­ta­ri­mu pri­ta­rė.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Nuo­mo­nė už, nuo­mo­nė prieš. No­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Ben­dru su­ta­ri­mu ga­li­me pri­tar­ti? Ga­li­me pri­tar­ti. Dėl 2 straips­nio dau­giau pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta.

3 straips­nis. Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė, tech­ni­nio po­bū­džio ir pa­tai­sy­tam ga­li­me pri­tar­ti. Taip pat dar vie­nas Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas dėl šio strai­psnio. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Dau­giau pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta. Ben­dru su­ta­ri­mu su­ta­rė­me dėl 3 straips­nio. 4 straips­nis. Pa­siū­ly­mų ne­bu­vo. 5 straips­nis. Ne­bu­vo.

6 straips­nis – Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas. Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė ir aš pra­šau ko­mi­te­to pa­sa­ky­ti ar­gu­men­tus.

A. BAURA (LVŽSF). Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė ir iš­dės­to ar­gu­men­tus. Pa­gal sa­vo es­mę ana­lo­giš­ką pa­sta­bą Tei­sės de­par­ta­men­tas tei­kė dar pra­ei­tų me­tų lie­pos 4 die­ną ir bū­tent šiai 16 pa­sta­bai svars­tant pro­jek­tą ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė. Be to, rei­ka­lin­gu­mą api­brėž­ti įsta­ty­me na­cio­na­li­niam sau­gu­mui už­tik­rin­ti svar­bius ūkio sek­to­rius, svars­tant įsta­ty­mo pro­jek­tą ko­mi­te­te, pa­grin­dė Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to at­sto­vai.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. No­rin­čių kal­bė­ti už, prieš dėl ko­mi­te­to ar­gu­men­tų nė­ra. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti ko­mi­te­to nuo­mo­nei ir ne­pri­tar­ti Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mui? Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu. Ge­rai.

7 straips­nis. Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Dar vie­nas Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas dėl 8 straips­nio. Ko­mi­te­tas taip pat pri­ta­rė.

10 straips­nis – Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas. Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė. Pra­šau ar­gu­men­tuo­ti.

A. BAURA (LVŽSF). Ar­gu­men­tai bū­tų to­kie. Įsta­ty­mo pro­jek­to 10 straips­nio 6 da­ly­je pa­grin­di­ne są­ly­ga, spren­džiant dėl in­ves­tuo­to­jo ati­ti­kties na­cio­na­li­nio sau­gu­mo in­te­re­sams, lai­ky­ti­na in­ves­tuo­to­jo įsi­stei­gi­mo ir veik­los vie­ta vals­ty­bė­se, ati­tin­kan­čio­se eu­ro­at­lan­ti­nės in­teg­ra­ci­jos kri­te­ri­jus. Kaip tei­sin­gai nu­ro­dy­ta pa­sta­bo­je, pro­jek­to 12 straips­nio 1 da­ly­je nu­ro­dy­ti at­ve­jai, ka­da tu­ri bū­ti at­lik­ta in­ves­tuo­to­jo pa­tik­ra. Vis dėl­to at­kreip­ti­nas dė­me­sys, kad šie at­ve­jai re­a­liai yra tam tik­ri in­ves­tuo­to­jo veiks­mai, dėl ku­rių iš­ky­la pa­tik­ros at­li­ki­mo rei­ka­lin­gu­mas. To­dėl nau­jai pa­pil­dy­ta­me pro­jek­to 11 straips­nio 6 punk­te ir yra nu­ro­do­ma, kad vie­nas iš in­ves­tuo­to­jų ati­tik­ties na­cio­na­li­nio sau­gu­mo in­te­re­sams kri­te­ri­jų yra ir in­ves­tuo­to­jo re­a­lios ga­li­my­bės įgy­ven­din­ti veiks­mus, nu­ma­ty­tus pro­jek­to 12 straips­nio 1 da­lies 1–5 punk­tuo­se.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. No­rin­čių iš­reikš­ti sa­vo nuo­mo­nę nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ko­mi­te­to po­zi­ci­jai? Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu.

11 straips­nis. Yra gau­ti Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mai. Ko­mi­te­tas vi­siems trims pa­siū­ly­mams pri­ta­rė. Ga­li­me pri­tar­ti? Pri­ta­rė­me.

12 straips­nis. Yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas. Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė. Pra­šom ar­gu­men­tuo­ti.

A. BAURA (LVŽSF). Ne­pri­ta­ri­mo ar­gu­men­tai. Pro­jek­to 12 straips­nio 5 da­lis yra ben­dro­jo po­bū­džio nor­ma, nu­ro­dan­ti sub­jek­tus, ku­rie ga­li kreip­tis dėl in­ves­tuo­to­jo pa­tik­ros, bet ne at­ve­jus, ka­da dėl šios pa­tik­ros krei­pia­ma­si. Nuo­sta­to­je nu­ro­džius vie­ną iš­im­ti­nį krei­pi­mo­si at­ve­jį, kai kreip­tų­si Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­si­ja, ati­tin­ka­mai rei­kė­tų de­ta­li­zuo­ti ir ki­tų šio­je nor­mo­je nu­ro­dy­tų sub­jek­tų krei­pi­mo­si at­ve­jus, kas iš es­mės nė­ra tiks­lin­ga.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. No­rin­čių kal­bė­ti iš­sa­kant sa­vo nuo­mo­nę nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ko­mi­te­to po­zi­ci­jai? Ben­dru su­ta­ri­mu. Prieš­ta­ra­vi­mų ne­ma­tau.

Ki­tas Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas dėl šio straips­nio. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė.

Dėl 13 straips­nio yra Tei­sės de­par­ta­men­to du pa­siū­ly­mai. Ko­mi­te­tas vie­nam pri­ta­rė, ki­tam ne­pri­ta­rė. Dėl 13 straips­nio 4 da­lies pra­šom ar­gu­men­tuo­ti.

A. BAURA (LVŽSF). Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė. Pa­žy­mi­ma, kad pro­jek­to 13 straips­nio 4 ir 5 da­lys yra tai­ky­ti­nos skir­tin­ga ap­im­ti­mi: 13 straips­nio 4 da­lis tai­ky­ti­na vi­soms na­cio­na­li­niam sau­gu­mui už­tik­rin­ti svar­bioms įmo­nėms, o 13 straips­nio 5 da­lis – tik 1 ir 2 ka­te­go­ri­jos na­cio­na­li­niam sau­gu­mui svar­bioms įmo­nėms. To­dėl ir ne­bu­vo pri­tar­ta.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ga­li­me pri­tar­ti ko­mi­te­to po­zi­ci­jai? Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu.

14, 15 ir 16 straips­niai. Pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta. 17 straips­nis. Yra Sei­mo na­rio L. Kas­čiū­no pa­siū­ly­mas.

A. BAURA (LVŽSF). Ko­mi­te­tas Sei­mo na­riui…

PIRMININKĖ. Gal ga­li­me leis­ti L. Kas­čiū­nui pri­sta­ty­ti?

A. BAURA (LVŽSF). Pra­šau.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Gal ga­li­ma, aš pa­ko­men­tuo­siu, pir­mi­nin­ke? Aš pa­ko­men­tuo­siu.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mas ko­le­ga, tai yra jū­sų pa­siū­ly­mas. Pra­šom pri­sta­ty­ti.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, mes čia ne­ma­žai dis­ku­ta­vo­me ir ko­mi­te­te net­gi du kar­tus. Aiš­ku, la­bai gai­la, kad Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas pa­kei­tė sa­vo po­žiū­rį, bet si­tu­a­ci­ja yra to­kia, kas pa­ska­ti­no ma­no ini­cia­ty­vą teik­ti to­kią pa­tai­są. Yra Lie­tu­vo­je stra­te­gi­nių įmo­nių, ku­rių prof­są­jun­goms va­do­vau­ja net ne Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čiai. Pa­gal Prof­są­jun­gų įsta­ty­mą įma­no­ma net­gi ir to­kia si­tu­a­ci­ja, kad prof­są­jun­gai va­do­vau­ja žmo­gus, ku­ris net ne­dir­ba to­je stra­te­gi­nė­je įmo­nė­je ir jis net ne­ga­li bū­ti pa­tik­rin­tas pa­gal ki­tus me­cha­niz­mus. To­dėl aš pa­siū­liau, kad kaip ga­lio­ja stra­te­gi­nių įmo­nių va­do­vams tam tik­ra pa­tik­ra, nu­ma­ty­ta ši­ta­me Stra­te­gi­nių įmo­nių įsta­ty­me, ly­giai taip pat bū­tų ga­li­ma to­kią pa­čią pa­tik­rą at­lik­ti stra­te­gi­nių įmo­nių, bet tik vals­ty­bi­nių stra­te­gi­nių įmo­nių, vei­kian­čių prof­są­jun­gų va­do­vų ar­ba dar­bo ta­ry­bų va­do­vų.

Ma­no po­žiū­riu, tai yra toks la­bai ge­ras spren­di­mas, nes mums vis dėl­to tu­ri rū­pė­ti prof­są­jun­gų įvaiz­dis vi­suo­me­nė­je, jų de­ry­bi­nė ga­lia. Mes re­mia­me, da­bar stip­ri­na­me prof­są­jun­gas, tai ly­giai taip pat rei­kia ap­sau­go­ti prof­są­jun­gas nuo įvai­rių abe­jo­ti­nų ry­šių. Bū­tent ma­no pa­tai­sa tam ir yra skir­ta, kad tą įvaiz­dį pa­ge­rin­tu­me, su­stip­rin­tu­me prof­są­jun­gų de­ry­bi­nes ga­lias, nes prof­są­jun­gie­čiai ly­giai taip pat tu­ri ži­no­ti, kas jiems at­sto­vau­ja, kas yra jų ly­de­riai ir pa­na­šiai. Mie­lie­ji, la­bai ra­gi­nu pri­tar­ti ši­tai pa­tai­sai, ku­ri iš tik­rų­jų yra la­bai, sa­ky­kim, ati­tin­kan­ti vi­sus svei­ko pro­to ir Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio sau­gu­mo in­te­re­sus.

PIRMININKĖ. Ačiū. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

A. BAURA (LVŽSF). Ka­dan­gi ko­le­ga Lau­ry­nas jau pa­mi­nė­jo, kad jo pa­tai­sa dėl 17 straips­nio 1 da­lies bu­vo nag­ri­nė­ta šian­die­ną ko­mi­te­to po­sė­dy­je, ir tu­rint ome­ny­je tai, kad Sei­mo na­rys V. Ba­kas ir­gi yra pa­tei­kęs al­ter­na­ty­vią pa­tai­są, to­dėl bal­suo­jant al­ter­na­ty­viai dau­giau bal­sų su­rin­ko ir ko­mi­te­tas pri­ta­rė bū­tent V. Ba­ko pa­tai­sai, ne­pri­tar­da­mas Sei­mo na­rio L. Kas­čiū­no.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, mes bal­suo­si­me pa­gal pa­teik­tus pa­siū­ly­mus, pa­gal jų re­gist­ra­vi­mo lai­ką. To­dėl ži­no­da­mi, kad yra ir ger­bia­mo V. Ba­ko, prie ku­rio pa­siū­ly­mo mes grį­ši­me, pir­miau­sia tu­ri­me ap­si­spręs­ti dėl L. Kas­čiū­no pa­siū­ly­mo. Ži­no­te ko­mi­te­to nuo­mo­nę. To­dėl da­bar už L. Kas­čiū­no pa­siū­ly­mą kal­ba A. Ažu­ba­lis.

A. AŽUBALIS (TS-LKDF). Ačiū, po­nia pir­mi­nin­ke. Ko­le­gos, iš tik­rų­jų L. Kas­čiū­no pa­siū­ly­mas yra, sa­ky­čiau, kon­kre­tes­nis ir su­tei­kia dau­giau ga­li­my­bių Lie­tu­vos vals­ty­bei ap­si­gin­ti nuo ga­li­mų ne­ra­mu­mų kė­lė­jų prof­są­jun­go­se. Vi­si pui­kiai ži­no­me iš is­to­ri­jos, kad prof­są­jun­gos daž­nai yra tai­ki­niai ne tik nu­si­kals­ta­mų gru­puo­čių, bet ir tre­čių­jų ša­lių įta­kos. Tai­gi, aš ma­nau, ta pa­tai­sa, ku­ri yra, ji yra ge­ra, tei­sin­ga, ne­ri­bo­jan­ti jo­kių prof­są­jun­gos tei­sių, ta­čiau vals­ty­bei su­tei­kian­ti ga­li­my­bę pa­si­žiū­rė­ti, kas va­do­vau­ja vie­nai ar ki­tai prof­są­jun­gai, ku­ri yra įsi­stei­gu­si stra­te­gi­nė­se įmo­nė­se.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju už iš­sa­ky­tą nuo­mo­nę. Nuo­mo­nės prieš nė­ra.

Ko­le­gos, dė­me­sio! Pra­šom bal­suo­ti, ko­le­gos, ku­rie pri­ta­ria­te L. Kas­čiū­no pa­siū­ly­mui, įver­tin­da­mi iš­sa­ky­tus ar­gu­men­tus ir ko­mi­te­to ar­gu­men­tą, kad pri­tar­ta V. Ba­ko pa­siū­ly­mui, ku­ris bus po to ap­ta­ria­mas.

Bal­sa­vo 103 Sei­mo na­riai: už – 35, prieš – 34, su­si­lai­kė 34. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

Da­bar mes pra­šo­me V. Ba­ko pa­teik­ti sa­vo pa­siū­ly­mą, ku­ris yra dėl to pa­ties straips­nio. Tuoj, mi­nu­tė­lę!

V. BAKAS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ačiū už bal­sa­vi­mą. Aš no­riu pa­sa­ky­ti, kad na­cio­na­li­nio sau­gu­mo in­te­re­sas yra lais­vai vei­kian­čios pro­fe­si­nės są­jun­gos. Ži­no­te, Lie­tu­vos is­to­rijo­je bu­vo at­ve­jų, ka­da grės­me vie­ša­jam in­te­re­sui bu­vo pri­pa­žin­ta ti­ki­my­bė, kad ne­bus pa­ga­min­tas alaus rei­kia­mas kie­kis, ir dėl to žmo­nėms bu­vo drau­džia­ma strei­kuo­ti. Tai vi­siš­kai ne­se­ni lai­kai.

Kai po­li­ti­kai spren­džia tik­rin­ti pro­fe­si­nes są­jun­gas, net ne tik­rin­ti, pa­gal ši­tą pa­siū­ly­mą, ku­rį tei­kia ma­no ko­le­ga, iš es­mės bus ga­li­ma ne­pri­tar­ti žmo­nių iš­rink­tam pir­mi­nin­ko pa­sky­ri­mui, val­džia ga­lės ne­pri­tar­ti. Jūs įsi­vaiz­duo­ki­te, mes, pri­ta­rę to­kioms pa­tai­soms, pa­že­min­tu­me sa­vo vals­ty­bę prieš vi­są ci­vi­li­zuo­tą pa­sau­lį. Pa­brė­žiu, ne tik vie­no­je, bet maž­daug 20 įmo­nių ga­li­ma bū­tų tik­rin­ti vi­sus va­do­vus, to­dėl ma­no siū­ly­mas yra grįs­tas dviem kon­ven­ci­jo­mis, ku­rias mes ra­ti­fi­ka­vo­me ir ku­rių na­riai esa­me. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­ja ir aš siū­lau ne­pri­tar­ti jo­kiems siū­ly­mas ieš­ko­ti pro­fe­si­nių są­jun­gų va­do­vams, ku­riuos ren­ka žmo­nės, ta­ry­bų na­riams, pa­žy­mų iš spe­cia­lių­jų tar­ny­bų, iš Vy­riau­sy­bės – tai yra ab­sur­das, mes ei­si­me į Ry­tus, mes su­kom­pro­mi­tuo­si­me vals­ty­bę.

Ko­le­gos, aš kvie­čiu šian­dien ir ki­to­je se­si­jo­je iš tik­rų­jų ieš­ko­ti bū­dų, kaip su­stip­rin­ti pro­fe­si­nes są­jun­gas. Ir kaip Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas pa­brė­žiu, kad šian­dien yra vi­si įran­kiai tam, kad ne­leis­tu­me veik­ti toms or­ga­ni­za­ci­joms (ir ne­vy­riau­sy­bi­nė­ms, ir prof­są­jun­goms), ku­rios da­ro ža­lą na­cio­na­li­niam sau­gu­mui. Yra daug ki­tų in­stru­men­tų, apie ku­riuos aš čia neiš­si­plė­siu, bet jų tik­rai yra.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė?

A. BAURA (LVŽSF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė yra pri­tar­ti Sei­mo na­rio V. Ba­ko siū­lo­mai pa­tai­sai.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Nuo­mo­nė prieš pa­siū­ly­mą – L. Kas­čiū­nas.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Aš tik re­a­guo­siu į tai, kas bu­vo pa­sa­ky­ta. Čia ne tik pa­siū­ly­mas, ger­bia­ma­sis pir­mi­nin­ke, čia jūs tie­siog iš­brau­kė­te ma­no pa­siū­ly­mą. Aš tie­siog su­for­mu­luo­siu la­bai pa­pras­tą klau­si­mą. Yra si­tu­a­ci­jų, kai ga­li bū­ti, kad prof­są­jun­gų va­do­vai, ku­rie ga­li bū­ti su­si­ję su tre­čių­jų ša­lių struk­tū­ro­mis, su or­ga­ni­zuo­tu nu­si­kals­ta­mu­mu, su ko­kiais nors te­ro­ris­ti­niais tin­klais, juk tie kri­te­ri­jai yra Stra­te­gi­nių įmo­nių įsta­ty­me, tie kri­te­ri­jai ga­lio­ja įmo­nių va­do­vams ir jie yra tik­ri­na­mi. Ko­dėl prof­są­jun­gas, kai at­ei­na pra­šy­ti 3 % GPM, mes vi­si re­mia­me ir stip­ri­na­me. Ir aš re­miu, bet kai rei­kia pa­si­tik­rin­ti tru­pu­tė­lį, gal­būt šiek tiek ap­si­va­ly­ti, at­kur­ti sa­vo sta­tu­są ir au­to­ri­te­tą, ta­da jau jos yra iš­skir­ti­nės.

Mie­lie­ji, gal vie­ną kar­tą vis dėl­to su­vo­ki­me, kad gy­ve­na­me su­dė­tin­go­je ge­o­po­li­ti­nė­je ap­lin­ko­je, ir kaž­ko­kia ele­men­ta­ri pa­tik­ra, ku­ri bū­tų daug sek­les­nė ir pa­pras­tes­nė nei pu­sei Sei­mo na­rių, ku­rie yra čia jau yra per­ėję slap­tu­mo tuos vi­sus tes­tus… Mie­lie­ji, čia ne­rei­kia mi­to­lo­gi­zuo­ti, čia ne­bū­tų ko­kių nors ty­ri­mų ar dar ko nors, tai yra pa­pras­ti da­ly­kai. Aš siū­lau, pir­mi­nin­ke, kar­tu gal­vo­ti, kaip už­kirs­ti ke­lią toms si­tu­a­ci­joms. La­bai pra­šau. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Bal­suo­ja­me dėl V. Ba­ko pa­siū­ly­mo. Ko­le­gos, gal nuo­mo­nės po bal­sa­vi­mo, re­pli­kos po to. Mes vė­luo­ja­me pa­gal lai­ką, bet tie­siog la­bai at­sa­kin­gai dir­ba­me, pra­tę­sia­me ir pra­šo­me bal­suo­ti dėl V. Ba­ko pa­siū­ly­mo, ku­riam ko­mi­te­tas pri­ta­rė.

Bal­sa­vo 97 Sei­mo na­riai: už – 66, prieš – 14, su­si­lai­kė 17. V. Ba­ko pa­siū­ly­mui pri­tar­ta. Dėl to pa­ties 17 straips­nio yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas. Jam ko­mi­te­tas pri­ta­rė, tech­ni­nio po­bū­džio.

A. BAURA (LVŽSF). Taip.

PIRMININKĖ. Taip pat yra gau­tas Tei­sės de­par­ta­men­to dar vie­nas pa­siū­ly­mas dėl 9 da­lies. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu abiem? (Bal­sai sa­lė­je) Ga­li­me.

Sei­mo na­rys D. Krei­vys. Yra gau­tas pa­siū­ly­mas. Ta­čiau Sei­mo na­rys at­si­i­ma ši­tą pa­siū­lymą. Tai fik­suo­ja Sek­re­to­ria­tas. Taip pat yra re­gist­ruo­tas Sei­mo na­rio V. Sin­ke­vi­čiaus pa­siū­ly­mas. Aš no­riu pri­min­ti Sei­mo na­riams Sta­tu­to 140 straips­nį – ini­cia­to­rių tei­sę at­si­im­ti įsta­tymo pro­jek­tą, ta­čiau taip pat ki­to Sei­mo na­rio ini­cia­ty­vos tei­se pro­ce­dū­ra ga­li bū­ti tę­sia­ma. To­dėl dėl V. Sin­ke­vi­čiaus pa­siū­ly­mo tei­sė­tu­mo vis­kas aiš­ku. Pra­šo­me V. Sin­ke­vi­čių pa­teik­ti pa­siū­ly­mą.

V. SINKEVIČIUS (LVŽSF). La­bai trum­pai. Pa­siū­ly­mas – kad ne­bū­tų tai­ko­ma pa­tik­ra tik­ri­nant tre­čios ka­te­go­ri­jos įmo­nes ir jų dar­buo­to­jus.

PIRMININKĖ. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė?

A. BAURA (LVŽSF). Ko­mi­te­tas pri­ta­rė vien­bal­siai.

PIRMININKĖ. Nuo­mo­nė už, nuo­mo­nė prieš. No­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti pa­siū­ly­mui. 18, 19, 20 straips­niai. Pa­siū­ly­mų nė­ra. Prie­das. Dėl prie­do yra gau­tas A. Bau­ros pa­siū­ly­mas. Ger­bia­ma­sis ko­le­ga, jūs tri­bū­no­je, pri­sta­ty­ki­te.

A. BAURA (LVŽSF). Taip. Aš sa­vo pa­siū­ly­mą at­si­ė­miau dar ko­mi­te­to po­sė­dy­je.

PIRMININKĖ. Jūs pa­siū­ly­mą at­si­ė­mė­te, to­dėl ne­bal­suo­ja­me.

A. BAURA (LVŽSF). Taip.

PIRMININKĖ. Vi­si pa­siū­ly­mai ap­tar­ti. Ačiū pra­ne­šė­jui. Po svars­ty­mo – nuo­mo­nė už, nuo­mo­nė prieš. Nuo­mo­nė už – J. Raz­ma. Pra­šau, ko­le­ga. J. Raz­mos nė­ra. (Bal­sai sa­lė­je) V. Ba­kas – už. At­si­pra­šau. V. Ba­ko taip pat ne­ma­tau. L. Kas­čiū­nas. At­si­sa­ko kal­bė­ti. Gal ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu po svars­ty­mo pri­tar­ti? (Bal­sai sa­lė­je) Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu.

Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, tu­ri­me daug ly­di­mų­jų įsta­ty­mų pro­jek­tų mi­nė­to mū­sų pa­grin­di­nio, ku­riam pri­ta­rė­me ben­dru su­ta­ri­mu, ir pra­de­da­me kiek­vie­ną iš ei­lės.

 

10.46 val.

Bran­duo­li­nės (ato­mi­nės) elek­tri­nės įsta­ty­mo Nr. X-1231 5 straips­nio pa­kei­ti­mo įstaty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-886(2) (svars­ty­mas)

 

Bran­duo­li­nės (ato­mi­nės) elek­tri­nės įsta­ty­mo Nr. X-1231 5 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-886(2). Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas. Pra­šo­me. Jūs gal čia tie­siog ir bū­ki­te tri­bū­no­je, pa­tei­ki­te iš­va­dą.

A. BAURA (LVŽSF). Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas, kaip pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas, svars­tė šį įsta­ty­mo pro­jek­tą ir pri­ėmė spren­di­mą pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau, ar ga­li­me mes ta­da kar­tu ir ki­tus ly­di­muo­sius įsta­ty­mų pro­jek­tus… Kad jūs, kaip pra­ne­šė­jas, per­žiū­rė­tu­mė­te, nes vi­sur yra tie pa­tys Tei­sės de­par­ta­men­to ir Sei­mo na­rio V. Sin­ke­vi­čius pa­siū­ly­mai.

A. BAURA (LVŽSF). Ly­di­muo­sius?

PIRMININKĖ. Taip, kad ne­pa­si­mes­tu­me vi­si. Dėl Bran­duo­li­nės (ato­mi­nės) elek­tri­nės įsta­ty­mo mi­nė­ti pa­siū­ly­mai ap­tar­ti. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu?

A. BAURA (LVŽSF). Taip.

PIRMININKĖ. No­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Dė­ko­ju.

 

10.47 val.

Branduo­li­nės ener­gi­jos įsta­ty­mo Nr. I-1613 7 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-887(2) (svars­ty­mas)

 

Ki­tas ly­di­ma­sis įsta­ty­mo pro­jek­tas – Branduo­li­nės ener­gi­jos įsta­ty­mo Nr. I-1613 7 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-887(2).

A. BAURA (LVŽSF). Ly­giai taip pat ko­mi­te­tas ben­dru su­ta­ri­mu pri­ta­rė, įver­ti­no ir Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­dą, jai ir­gi pri­ta­rė.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Da­bar kvie­si­me ki­tą ko­mi­te­tą kaip pa­grin­di­nį. Dėl ši­tų ben­dru su­ta­ri­mu ap­ta­rė­me.

 

10.47 val.

Ci­vi­li­nio ko­dek­so 2.33 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-888(2) (svarstymas)

 

Kvie­čiu dėl Ci­vi­li­nio ko­dek­so 2.33 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to. Kaip pa­grin­di­nis bu­vo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas. Ag­ne Ši­rins­kie­ne, pra­šom pa­teik­ti iš­va­dą. O jūs, kaip pa­pil­do­mas ko­mi­te­tas, pa­teik­si­te po to. Pa­siū­ly­mų ko­mi­te­te ne­bu­vo gau­ta, ko­mi­te­to iš­va­da, jau sa­ko pir­mi­nin­kė, kad nei­tų į tri­bū­ną, – bu­vo pri­tar­ta. Pa­pil­do­mas ko­mi­te­tas – Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas. A. Bau­ra dėl Ci­vi­li­nio ko­dek­so.

A. BAURA (LVŽSF). Ly­giai taip pat Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas kaip papil­do­mas svars­tė ir jam ben­dru su­ta­ri­mu pri­ta­rė.

PIRMININKĖ. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu.

 

10.48 val.

Elek­tros ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo Nr. VIII-1881 27 straips­nio įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-889(2) (svars­ty­mas)

 

Elek­tros ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo Nr. VIII-1881 27 straips­nio įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-889(2). Pra­šo­me – ko­mi­te­to iš­va­da.

A. BAURA (LVŽSF). Čia ko­mi­te­tas ir­gi bu­vo pa­grin­di­nis. Įver­ti­no Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­dą, ku­riai pri­ta­rė, ir spren­di­mas – pri­tar­ti ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­dai.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ben­dru su­ta­ri­mu.

 

10.49 val.

Ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo Nr. IX-884 33 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-890(2) (svars­ty­mas)

 

Ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo Nr. IX-884 33 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-890(2).

A. BAURA (LVŽSF). Ana­lo­giš­kai. Čia ko­mi­te­tas ir­gi pa­grin­di­nis. Bu­vo vie­na Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba, jai ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Spren­di­mas – pri­tar­ti ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­dai.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti? Ga­li­me pri­tar­ti.

 

10.49 val.

Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bos įsta­ty­mo Nr. IX-816 17 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-891(2) (svars­ty­mas)

 

Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bos įsta­ty­mo Nr. IX-816 17 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-891(2). Pra­šo­me – Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to iš­va­da.

A. BAURA (LVŽSF). Taip, čia ir­gi Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas bu­vo kaip pa­grin­di­nis. Taip pat bu­vo dvi Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bos, ku­rioms ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Ko­mi­te­to ver­dik­tas – pri­tar­ti ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­dai.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Pa­pil­do­mas bu­vo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas. Ir, kaip ma­tau pro­to­ko­le, – pri­tar­ti ini­cia­to­rių pa­teik­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui: už – 8, prieš ir su­si­lai­kiu­sių nė­ra. To­kia Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to iš­va­da. Ben­dru su­ta­ri­mu ga­li­me pri­tar­ti? Pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta. Ga­li­me pri­tar­ti.

 

10.50 val.

Ge­ria­mo­jo van­dens tie­ki­mo ir nuo­te­kų tvar­ky­mo įsta­ty­mo Nr. X-764 3 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-892(2) (svars­ty­mas)

 

Ge­ria­mo­jo van­dens tie­ki­mo ir nuo­te­kų tvar­ky­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-892, ly­di­ma­sis įsta­ty­mo pro­jek­tas. Pra­šo­me, iš­va­da.

A. BAURA (LVŽSF). Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas čia ir­gi bu­vo pa­grin­di­nis. Vie­nai Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bai prit­arė­me, ko­mi­te­to spren­di­mas – pri­tar­ti ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­dai.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu.

 

10.50 val.

Gy­ven­to­jų tur­to de­kla­ra­vi­mo įsta­ty­mo Nr. I-1338 2 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-893(2) (svars­ty­mas)

 

Gy­ven­to­jų tur­to de­kla­ra­vi­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas.

A. BAURA (LVŽSF). Taip, čia ir­gi ko­mi­te­tas bu­vo pa­grin­di­nis. Bu­vo vie­na Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba, jai ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Spren­di­mas – pri­tar­ti ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­dai.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Ben­dru su­ta­ri­mu ga­li­me? Ga­li­me.

 

10.51 val.

In­ves­ti­ci­jų įsta­ty­mo Nr. VIII-1312 8 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-894(2) (svars­ty­mas)

 

In­ves­ti­ci­jų įsta­ty­mo pro­jek­tas.

A. BAURA (LVŽSF). Čia ir­gi pa­grin­di­nis bu­vo Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas, taip pat vie­na Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba, jai ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Ben­dras spren­di­mas – pri­ta­ri­mas ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­dai.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me.

 

10.51 val.

Klai­pė­dos vals­ty­bi­nio jū­rų uos­to įsta­ty­mo Nr. I-1340 23 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-895(2) (svars­ty­mas)

 

Klai­pė­dos vals­ty­bi­nio jū­rų uos­to įsta­ty­mas. Pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu, ma­tau ko­le­gų nuo­tai­ką, Klai­pė­dos vals­ty­bi­nio jū­rų uos­to įsta­ty­mo pro­jek­tui.

A. BAURA (LVŽSF). Ko­mi­te­tas ga­vo Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to vie­ną pa­sta­bą, jai pri­ta­rė. Ben­dras ver­dik­tas – pri­tar­ti ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­dai.

PIRMININKĖ. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me.

 

10.51 val.

Ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­jos įsta­ty­mo Nr. IX-904 9 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-896(2) (svars­ty­mas)

 

Ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­jos įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-896(2). Pra­šo­me.

A. BAURA (LVŽSF). Ko­mi­te­tas čia ir­gi pa­grin­di­nis bu­vo. Ko­mi­te­tas įver­ti­no Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­dą, jai pri­ta­rė. Taip pat Sei­mo na­rys J. Raz­ma pa­tei­kė sa­vo pa­siū­ly­mus dėl 9 straips­nio pa­kei­ti­mo. Ko­mi­te­tas at­si­žvel­gė į jo ar­gu­men­tus ir pri­ta­rė.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju.

A. BAURA (LVŽSF). Pri­ta­rė, at­si­pra­šau. Ga­lu­ti­nis spren­di­mas – pri­tar­ti ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­dai.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Čia pa­pil­do­mas bu­vo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas, ma­tau iš­va­dą – pri­tar­ti ini­cia­to­rių pa­teik­tam pro­jek­tui ben­dru su­ta­ri­mu. Pa­gar­si­nu Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to iš­va­dą.

Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, yra gau­ti pa­siū­ly­mai ir ko­mi­te­tas jiems pri­ta­rė. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti?

A. BAURA (LVŽSF). Taip.

PIRMININKĖ. Dėl da­tos pa­kei­ti­mo ir su­de­ri­ni­mo. Ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ta Ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­jos įsta­ty­mui.

 

10.54 val.

Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo pa­grin­dų įsta­ty­mo Nr. VIII-49 prie­dė­lio 4 sky­riaus pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-897(2) (svars­ty­mas)

 

Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo pa­grin­dų įsta­ty­mas.

A. BAURA (LVŽSF). Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas bu­vo pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas. Spren­di­mas toks: pri­tar­ti ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­dai, kar­tu pri­ta­rė­me Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to siū­lo­mai pa­tai­sai.

PIRMININKĖ. Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas taip pat pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu. Dė­ko­ja­me. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu įsta­ty­mo pro­jek­tui po svars­ty­mo? Ga­li­me.

 

10.54 val.

Ne­pa­pras­to­sios pa­dė­ties įsta­ty­mo Nr. IX-938 28 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projek­tas Nr. XIIIP-898(2) (svars­ty­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Ne­pa­pras­to­sios pa­dė­ties įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-898, ly­di­ma­sis.

A. BAURA (LVŽSF). Pa­grin­di­nis bu­vo Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas. Ko­mi­te­to po­sė­dy­je pri­ta­rė­me Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­dai, taip pat Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to iš­va­dai. Ben­dras spren­di­mas – pri­tar­ti ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­dai, bal­sa­vi­mas – ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to iš­va­da, ma­tau, yra pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu. Ga­li­me jai pri­tar­ti. Ir dėl įsta­ty­mo pro­jek­to ben­dru su­ta­ri­mu ga­li­me pri­tar­ti? Ga­li­me.

 

10.54 val.

Po­li­ci­jos įsta­ty­mo Nr. VIII-2048 28 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-899(2) (svars­ty­mas)

 

Ki­tas – Po­li­ci­jos įsta­ty­mo pro­jek­tas.

A. BAURA (LVŽSF). Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas čia ir­gi bu­vo pa­grin­di­niu ko­mi­te­tu. Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas po­sė­dy­je įver­ti­no Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­dą, jai pri­ta­rė. Taip pat at­si­žvel­gė į Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to siū­ly­mus, jiems ir­gi pri­tar­ta ir ben­dru su­ta­ri­mu bu­vo pri­im­tas spren­di­mas pri­tar­ti šiam įsta­ty­mo pro­jek­tui.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. At­si­pra­šau, Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas taip pat pri­ta­rė ir iš­va­da yra pri­tar­ti. Ga­li­me vi­sam įsta­ty­mo pro­jek­tui pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju.

 

10.54 val.

Ra­dio­ak­ty­vių­jų at­lie­kų tvar­ky­mo įsta­ty­mo Nr. VIII-1190 10 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-900(2) (svars­ty­mas)

 

Ra­dio­ak­ty­vių­jų at­lie­kų tvar­ky­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas.

A. BAURA (LVŽSF). Ko­mi­te­tas bu­vo pa­grin­di­nis. Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bai ko­mi­te­te pri­tar­ta. Ir ben­dras spren­di­mas – pri­tar­ti ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­dai ben­dru su­ta­ri­mu.

 

10.55 val.

Su­si­rin­ki­mų įsta­ty­mo Nr. I-317 4 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-901(2) (svars­ty­mas)

 

PIRMININKĖ. Ki­tas – Su­si­rin­ki­mų įsta­ty­mo 4 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-901. Čia jau bus pa­siū­ly­mų. Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, mums rei­kės juos ap­tar­ti, bet prieš tai ko­mi­te­to iš­va­da.

A. BAURA (LVŽSF). Ko­mi­te­to iš­va­da yra to­kia, kad svars­tė ir pri­ta­rė ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­dai ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Da­bar pra­šo­me ap­tar­ti Sei­mo na­rio N. Pu­tei­kio pa­siū­ly­mą. Ko­le­ga N. Pu­tei­kis. Pra­šo­me. Mes pri­ta­ria­me, kad lei­džia­me pa­teik­ti, kaip ir bu­vo­me su­ta­rę dėl pa­grin­di­nio, ne­pra­šo­me de­šim­ties Sei­mo na­rių pa­lai­ky­mo. Žo­dis jums.

N. PUTEIKIS (LVŽSF). At­si­i­mu.

PIRMININKĖ. At­si­i­ma­te. Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė, jūs at­si­i­ma­te. Pui­ku. Sei­mo na­rys V. Sin­ke­vi­čius taip pat pa­tei­kė pa­siū­ly­mą. Ko­mi­te­tas jam pri­ta­rė. V. Sin­ke­vi­čius, pra­šo­me trum­pai pri­sta­ty­ti.

V. SINKEVIČIUS (LVŽSF). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Pa­siū­ly­mas iš tie­sų re­dak­ci­nio po­bū­džio, tie­siog bu­vo pra­leis­tas sa­ki­nys re­da­guo­jant įsta­ty­mo pro­jek­tą. Te­ko siū­ly­ti pa­tai­sy­ti taip, kaip tu­ri bū­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ko­mi­te­tas, ma­tau, pri­ta­rė, ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti? Ga­li­me pri­tar­ti Sei­mo na­rio pa­siū­ly­mui, ku­riam ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Dėl 2 straips­nio yra R. Sin­ke­vi­čiaus pa­siū­ly­mas dėl da­tos, jau mes ben­dru su­ta­ri­mu pri­ta­rė­me ir anks­tes­niems įsta­ty­mų pro­jek­tams dėl da­tos. Taip pat Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas, jam ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Pa­siū­ly­mus ap­ta­rė­me. Vi­sam įsta­ty­mo pro­jek­tui ga­li­me pri­tar­ti? Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu.

 

10.56 val.

Su­skys­tin­tų gam­ti­nių du­jų ter­mi­na­lo įsta­ty­mo Nr. XI-2053 3 ir 11 straips­nių pakeiti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-902(2) (svars­ty­mas)

 

Su­skys­tin­tų gam­ti­nių du­jų ter­mi­na­lo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to iš­va­da.

A. BAURA (LVŽSF). Pa­grin­di­niu ko­mi­te­tu bu­vo Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas. Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to bu­vo vie­na pa­sta­ba, jai pri­tar­ta. Ben­dras spren­di­mas – pri­tar­ti ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­dai.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti Su­skys­tin­tų gam­ti­nių du­jų ter­mi­na­lo įsta­ty­mo pro­jek­tui.

 

10.57 val.

Va­do­vy­bės ap­sau­gos įsta­ty­mo Nr. IX-1183 23 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-903(2) (svars­ty­mas)

 

Va­do­vy­bės ap­sau­gos įsta­ty­mo pro­jek­tas. Pa­grin­di­nis – Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas.

A. BAURA (LVŽSF). Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas ga­vo Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bą, jai pri­ta­rė, taip pat ko­mi­te­tų, tai yra Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to bei Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to, pa­siū­ly­mus, jiems ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Ben­dras ver­dik­tas – pri­tar­ti ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­dai. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Yra pa­pil­do­mi du ko­mi­te­tai: Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas, iš­va­da – pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu; Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas, už – 8, su­si­lai­kiu­sių ir prieš nė­ra. Siū­lo­ma pri­tar­ti. Pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti? Ga­li­me. Dė­ko­ju.

 

10.57 val.

Vals­ty­bės įmo­nės Lie­tu­vos oro uos­tų val­do­mų oro uos­tų kon­ce­si­jos įsta­ty­mo Nr. XII-2393 pre­am­bu­lės, 2 ir 7 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-904(2) (svars­ty­mas)

 

Vals­ty­bės įmo­nės Lie­tu­vos oro uos­tų val­do­mų oro uos­tų kon­ce­si­jos įsta­ty­mas. Pa­grin­di­nis – Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mų ne­bu­vo. Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to iš­va­da.

A. BAURA (LVŽSF). Taip, dar vie­nas ly­di­ma­sis įsta­ty­mas. Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas ga­vo Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bą, jai pri­ta­rė ir ben­dras spren­di­mas – pri­tar­ti ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­dai ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju.

 

10.58 val.

Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių tur­to val­dy­mo, nau­do­ji­mo ir dis­po­na­vi­mo juo įsta­ty­mo Nr. VIII-729 22 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-905(2) (svars­ty­mas)

 

Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių tur­to val­dy­mo, nau­do­ji­mo ir dis­po­na­vi­mo juo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Pa­grin­di­nis – Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas. Pra­šo­me iš­va­dą.

A. BAURA (LVŽSF). Bu­vo gau­ta vie­na Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba, jai ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Ir spren­di­mas – pri­tar­ti ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­dai. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me.

 

10.58 val.

Vals­ty­bės ir tar­ny­bos pa­slap­čių įsta­ty­mo Nr. VIII-1443 4 ir 7 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-906(2) (svars­ty­mas)

 

Vals­ty­bės ir tar­ny­bos pa­slap­čių įsta­ty­mo pro­jek­tas. Pa­grin­di­nis – Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas. Iš­va­da.

A. BAURA (LVŽSF). Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bai ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Taip pat pri­ta­rė Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to pa­siū­ly­mui. Bal­suo­jant ben­dru su­ta­ri­mu, bu­vo pri­tar­ta ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­dai.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu. Iš­va­dą skel­biu aš ir ma­nau, kad ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­si­me įsta­ty­mo pro­jek­tui po svars­ty­mo. Pri­ta­rė­me.

 

10.59 val.

Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos įsta­ty­mo Nr. VIII-1996 23 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-907(2) (svars­ty­mas)

 

Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos įsta­ty­mo pro­jek­tas. Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to iš­va­da.

A. BAURA (LVŽSF). Čia Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas bu­vo kaip pa­grin­di­nis. At­si­žvel­gė­me į Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­dą. Taip pat svars­tė­me Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to siū­ly­mą. Jų siū­ly­mas bu­vo at­mes­ti. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė bu­vo pri­tar­ti Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tui ir ko­mi­te­to spren­di­mas bū­tų toks: „Įsta­ty­mo pro­jek­tą at­mes­ti.“ Ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. At­si­pra­šau. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to pa­siū­ly­mui at­mes­ti? Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu. Dė­ko­ju.

 

11.00 val.

Vie­šo­jo sau­gu­mo tar­ny­bos įsta­ty­mo Nr. X-813 14 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-908(2) (svars­ty­mas)

 

Vie­šo­jo sau­gu­mo tar­ny­bos įsta­ty­mo pro­jek­tas. Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to iš­va­da.

A. BAURA (LVŽSF). Kaip pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas šiuo at­ve­ju mes ir­gi bu­vo­me. Ga­vo­me Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bą, jai ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Taip pat ko­mi­te­tas at­si­žvel­gė į Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to pa­siū­ly­mus, jiems pri­ta­rė, ir ben­dru su­ta­rimu pri­ėmė spren­di­mą pri­tar­ti ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to išva­dai.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas bu­vo pa­pil­do­mas ir ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ta ini­cia­to­rių pa­teik­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui. Ga­li­me pri­tar­ti po svars­ty­mo šiam įsta­ty­mo pro­jek­tui? Ga­li­me.

 

11.01 val.

Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mo Nr. I-1418 22, 31 ir 33 straips­nių pa­kei­ti­mo įstaty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-909(2) (svars­ty­mas)

 

Ki­tas mū­sų įsta­ty­mo pro­jek­tas – Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to iš­va­da.

A. BAURA (LVŽSF). Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas bu­vo pa­grin­di­niu ko­mi­te­tu dėl šio įsta­ty­mo pro­jek­to. Ga­vo­me Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bą, jai pri­tar­ta. Ben­dru su­ta­ri­mu ko­mi­te­te bu­vo pri­tar­ta ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­dai.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me ben­d­ru su­ta­ri­mu pri­tar­ti po svars­ty­mo.

11.01 val.

Vals­ty­bės sie­nos ir jos ap­sau­gos įsta­ty­mo Nr. XIII-593 1 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1119(2) (svars­ty­mas)

 

Ir pas­ku­ti­nis šį pa­ke­tą bai­gian­tis pro­jek­tas – Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1119. Pa­grin­di­nis – Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas.

A. BAURA (LVŽSF). Ko­mi­te­tas ga­vo Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­dą ir ją svars­tė­me. Bu­vo ko­mi­te­to spren­di­mas į ją at­si­žvelg­ti.

Taip pat ko­mi­te­tas svars­tė Eu­ro­pos Tei­sės de­par­ta­men­to prie Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos siū­ly­mus. Taip pat į juos at­si­žvelg­ta. Ir taip pat at­si­žvelg­ta į Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to pa­siū­ly­mą, jam yra pri­tar­ta. Ben­dru su­ta­ri­mu ko­mi­te­tas pri­ta­rė įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­dai.

PIRMININKĖ. Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to iš­va­dą leis­ki­te pa­gar­sin­ti: „Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.“

Dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to no­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Po svars­ty­mo ga­li­ma pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­ma pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu. Dė­ko­ju, ko­le­gos. Ap­ta­rė­me vi­są pa­ke­tą.

Ko­mi­te­tui ypa­tin­gą sku­bą tai­kant (dėl jos jau bu­vo pri­im­tas spren­di­mas), va­ka­ri­nia­me po­sė­dy­je vyk­dy­si­me pri­ėmi­mą.

 

11.03 val.

Pa­kuo­čių ir pa­kuo­čių at­lie­kų tvar­ky­mo įsta­ty­mo Nr. IX-517 6, 7, 71, 10 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 131 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1461(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Mū­sų dar­bo­tvarkės 1-4 klau­si­mas – Pa­kuo­čių ir pa­kuo­čių at­lie­kų tvar­ky­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1461(2). Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, no­riu at­kreip­ti jū­sų dė­me­sį. Pri­ėmi­mas šio įsta­ty­mo pro­jek­to bu­vo įvyk­dy­tas gruo­džio 19 die­ną. Po įsta­ty­mo pro­jek­to pri­ėmi­mo gruo­džio 20 die­ną Tei­sės de­par­ta­men­tas (jam la­bai dė­ko­ja­me) pa­ste­bė­jo, kad ne­ty­čia bu­vo su­keis­ti tech­ni­nio po­bū­džio (gal­būt tie­siog dėl ne­ati­du­mo) tam tik­ri straips­niai. Pra­šo­me, pa­si­nau­do­jant 160 straips­niu, o tai reiš­kia, įsta­ty­mo pa­si­ra­šy­mo su­lai­ky­mas, pri­im­ti spren­di­mą, kad mes grįž­ta­me. Tie­siog pri­im­si­me spren­di­mą, ar su­tin­ka­me pa­gal 160 straips­nį pri­pa­žin­ti įsta­ty­mą ne­pri­im­tu. Dėl to pra­šo­me bal­suo­ti, kad ga­lė­tu­me iš­tai­sy­ti klai­dą.

Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, no­rin­čių kal­bė­ti dėl to nė­ra, pra­šo­me bal­suo­ti, kad pri­pa­žin­tu­me įsta­ty­mo pro­jek­tą ne­pri­im­tu. Bū­tų įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1461 ir ly­di­mie­ji įsta­ty­mų pro­jek­tai.

Bal­sa­vo 88 Sei­mo na­riai: už – 87, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1. Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, grį­ši­me prie pri­ėmi­mo sta­di­jos, ku­rios me­tu Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas, kaip pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas, pa­tai­sys tech­ni­nio po­bū­džio klai­dą ir va­ka­ri­nia­me po­sė­dy­je mes ga­lė­si­me iš nau­jo pri­im­ti Pa­kuo­čių ir pa­kuo­čių at­lie­kų įsta­ty­mo ir ly­di­muo­sius įsta­ty­mų pro­jek­tus, ku­riuos per­ėjo­me pa­straips­niui, jų pri­ėmi­mą įvyk­dy­ti.

 

11.05 val.

Met­ro­lo­gi­jos įsta­ty­mo Nr. I-1452 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1210(2)ES (pri­ėmi­mas)

 

Skel­biu ki­tą mū­sų dar­bo­tvarkės klau­si­mą. Tai 1-5 klau­si­mas – Met­ro­lo­gi­jos įsta­ty­mo Nr. I-1452 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1210(2)ES. Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas. Pra­ne­šė­jas – Z. Je­dins­kis. Yra pa­siū­ly­mų. Pra­šom. Pra­šom, ko­le­ga.

Z. JEDINSKIJ (LLRA-KŠSF). Yra Sei­mo na­rio A. But­ke­vi­čiaus pa­siū­ly­mas pa­pil­dy­ti 9 strai­­ps­nio 1 da­lį ir iš­dės­ty­ti taip: „Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bė pa­ski­ria Na­cio­na­li­nį met­ro­lo­gi­jos ins­ti­tu­tą…“

PIRMININKĖ. At­si­pra­šau, ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, gal mes pa­si­tar­ki­me ši­taip. Pa­straips­niui. Dėl 1 straips­nio pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta. Dėl 2 straips­nio ne­bu­vo gau­ta. Dėl 3, 4, 5, 6 straips­nių ne­bu­vo gau­ta. Juos ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me pri­im­ti. 7 straips­nis – ne­bu­vo gau­ta. Ga­li­me pri­im­ti. 8 straips­nį taip pat ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me.

Dėl 9 straips­nio bu­vo gau­tas Sei­mo na­rio A. But­ke­vi­čiaus pa­siū­ly­mas. Ar bū­tų 29 Sei­mo na­riai, ku­rie pri­ta­ria ir lei­džia pa­teik­ti? Ne­ma­to­me ger­bia­mo A. But­ke­vi­čiaus. Yra. Ger­bia­ma­sis A. But­ke­vi­čius at­si­i­ma pa­siū­ly­mą ir čia jau bal­suo­ti mums ne­be­rei­kia, ko­mi­te­tas bu­vo jam ne­pri­ta­ręs. Jūs at­si­i­ma­te abu pa­siū­ly­mus, ger­bia­mas ko­le­ga? Abu pa­siū­ly­mus.

9 straips­nį ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me. 10 straips­nis. Pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 straips­niai. Ne­bu­vo gau­ta pa­siū­ly­mų, juos ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me pri­im­ti.

Dėl 31 straips­nio bu­vo gau­tas A. But­ke­vi­čiaus pa­siū­ly­mas. Dėl 31 straips­nio „Fi­nan­sa­vi­mas“. Taip pat at­si­i­ma ko­le­ga mi­nė­tą pa­siū­ly­mą. Ne­bal­suo­ja­me. 31 straips­nį ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me pri­im­ti.

32 straips­nis. Pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta. Ga­li­me pri­im­ti. Ačiū ger­bia­ma­jam pra­ne­šė­jui.

Da­bar yra prie­das „Įgy­ven­di­na­mi Eu­ro­pos Są­jun­gos tei­sės ak­tai“. Du straips­niai. Pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta. 1 ir 2 straips­nius ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me pri­im­ti.

Dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to no­rin­tys kal­bė­ti už, prieš. No­rin­čių kal­bė­ti nė­ra, pra­šo­me balsuo­ti.

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Dėl Met­ro­lo­gi­jos įsta­ty­mo įvy­ko bal­sa­vi­mas pri­ėmi­mo me­tu ir bal­sa­vo 93 Sei­mo na­riai, prieš, su­si­lai­kiu­sių nė­ra. Skel­biu įsta­ty­mą (pro­jek­tas Nr. XIIIP-1210) pri­im­tą. (Gon­gas)

 

11.08 val.

Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mo Nr. I-1418 17, 19, 22, 24, 49, 50 ir 52 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1356(2) (pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas mū­sų įsta­ty­mo pro­jek­tas – Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1356(2). Kul­tū­ros ko­mi­te­tas. S. Tu­mė­nas kvie­čia­mas į tri­bū­ną. Ap­tar­si­me pri­ėmi­mo me­tu gau­tus pa­siū­ly­mus. Dėl 1, 2, 3 (pa­straips­niui pri­ėmi­mas) straips­nių pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta. Ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me.

Dėl 4 straips­nio bu­vo gau­tas Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas, ko­mi­te­tas jam pri­ta­rė. Ar ko­mi­te­to pra­ne­šė­jas no­rė­tų dar ko­men­tuo­ti?

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Ne, ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ta.

PIRMININKĖ. Ga­li­me pri­tar­ti? Ga­li­me. Tei­sės de­par­ta­men­to ant­ra­sis pa­siū­ly­mas. Jūs pri­ta­rė­te iš da­lies, to­dėl pra­šau pa­ko­men­tuo­ti.

 S. TUMĖNAS (LVŽSF). Ko­mi­te­tas sa­vo ko­mi­te­to po­sė­dy­je tru­pu­tė­lį pa­tiks­li­no, bet iš prin­ci­po pri­ta­rė Sei­mo Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bai.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Dėl 5, 6, 7 straips­nių pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta. Ga­li­me šiuos straips­nius pri­im­ti? Ga­li­me pri­im­ti.

Dėl 8 straips­nio bu­vo gau­tas Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė.

Gau­tas Sei­mo na­rio R. Kar­baus­kio tech­ni­nio po­bū­džio pa­siū­ly­mas. Pra­šom pa­ko­men­tuo­ti, pra­ne­šė­jau.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Abu šie pa­siū­ly­mai ko­re­liuo­ja, t. y. Tei­sės de­par­ta­men­to ir R. Kar­baus­kio apie tą pa­tį – pa­tiks­lin­tos pri­ėmi­mo da­tos, nuo ka­da įsi­ga­lio­ja pa­tai­sos. Tai yra ta­pa­čios ir Tei­sės de­par­ta­men­to, ir R. Kar­baus­kio pa­sta­bos. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ar ga­li­me pri­tar­ti ko­mi­te­to po­zi­ci­jai, iš­sa­ky­tai nuo­mo­nei ir 8 straips­nį pri­im­ti? Ga­li­me pri­im­ti. Pa­straips­niui vi­sus straips­nius pri­ėmė­me.

Dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to nuo­mo­nė už, nuo­mo­nė prieš. Ačiū pra­ne­šė­jui. Nuo­mo­nė prieš – S. Gent­vi­las.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ši­to įsta­ty­mo pra­džia bu­vo be ga­lo ydin­ga. Lai­mei, pats įsta­ty­mas vir­to ga­na su­švel­nin­tu va­rian­tu. Tad pri­min­siu, kaip gi­mė įsta­ty­mo pir­mo­ji re­dak­ci­ja ir pro­jek­tas. Iš es­mės bu­vo Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos ini­cia­ty­va su­ži­no­ti vi­sas vi­sų ži­niask­lai­dos prie­mo­nių di­des­nes pa­ja­mas ir di­des­nius ko­mer­ci­nius už­sa­ko­vus. Bu­vo pla­nuo­ja­ma tu­rė­ti in­for­ma­ci­ją apie vi­sus re­kla­mos da­vė­jus, ku­rie su­mo­ka ži­niask­lai­dos prie­mo­nėms dau­giau kaip 3 tūkst. eu­rų. Lai­mei, bu­vo at­si­trauk­ta nuo ši­to tiks­lo ir su­švel­nin­ta tik­tai iki vie­šų­jų ir vals­ty­bi­nių įmo­nių fi­nan­suo­ja­mos in­for­ma­ci­jos pa­tei­ki­mo, bet aš grįž­tu prie pa­grin­di­nio tiks­lo ir pa­čių val­dan­čių­jų, ku­rie ini­ci­ja­vo ši­tai.

Ši­ta­me eta­pe, kai bus ki­tas įsta­ty­mas ir mes dis­ku­tuo­si­me apie lai­ki­no­sios ko­mi­si­jos įstei­gi­mą, man at­ro­do, ši­tuo Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mu bu­vo ga­li­ma siek­ti daug di­des­nės po­li­ti­kų įta­kos ri­bo­ji­mo ini­cia­ty­vų, ne­gu da­bar yra įsta­ty­me pa­siū­ly­ta. Da­bar tik­tai ap­čiuo­pia­ma for­ma mes kal­ba­me apie tai, kad iš­vie­šin­si­me sa­vi­val­dy­bių ar­ba sa­vi­val­dy­bių įmo­nių, val­s­ty­bi­nių įmo­nių už­sa­ky­mus ži­niask­lai­dai, bet mes vi­siš­kai ne­ma­to­mo­je zo­no­je pa­lie­ka­me sa­vo žur­na­lus, ku­riuos jūs tu­ri­te, ger­bia­mie­ji, t. y. „Nai­sių že­mė“, „Bun­dan­ti Klai­pė­da“. Mes kal­ba­me dvi­ly­pai, kad mes lais­vą­ją ži­niask­lai­dą iš es­mės kon­tro­liuo­si­me ir ži­no­si­me apie ją, bet kar­tu pa­ra­le­liai lei­džia­me ki­tus žur­na­lus, ku­rie ne­pa­teks į ši­tuos re­gist­rus. Ki­tu nu­ta­ri­mu mes ini­ci­juo­si­me lai­ki­no­sios ko­mi­si­jos veik­lą, kai iš es­mės pa­žei­si­me tuos prin­ci­pus, ku­riuos nu­sta­to­me ši­tuo įsta­ty­mu ir ši­ta ini­cia­ty­va. Tad ši­tas įsta­ty­mas bu­vo nu­si­vy­li­mas. Jei­gu iš tik­rų­jų bu­vo sie­kia­ma iš es­mės pa­di­din­ti žo­džio lais­vės ga­li­my­bes Lie­tu­vo­je, rei­kė­jo rim­čiau im­tis ši­to. Kvie­čiu su­si­lai­ky­ti.

PIRMININKĖ. Ačiū. Jūs kal­bė­jo­te il­gai, ki­tų no­rin­čių kal­bė­ti ne­bu­vo, to­dėl ir ne­nu­trau­kė­me. Pra­šom ap­si­spręs­ti ir bal­suo­ti dėl Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mo tam tik­rų straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pri­ėmi­mo.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 94 Sei­mo na­riai: už – 84, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 10. Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

11.14 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo lai­ki­no­sios ty­ri­mo ko­mi­si­jos suda­ry­mo ir pa­ve­di­mo jai at­lik­ti Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos val­dy­mo, finan­si­nės bei ūki­nės veik­los par­la­men­ti­nį ty­ri­mą“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-1564 (pa­tei­ki­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-7 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo lai­ki­no­sios ty­ri­mo ko­mi­si­jos su­da­ry­mo ir pa­ve­di­mo jai at­lik­ti Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ra­di­jo ir te­le­vi­zijos val­dy­mo, fi­nan­si­nės bei ūki­nės veik­los par­la­men­ti­nį ty­ri­mą“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-1564. A. Ši­rins­kie­nė – per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną. Pra­šau, ko­le­ge.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Frak­ci­jos var­du no­rė­čiau pa­pra­šy­ti per­trau­kos, nes va­kar jau po pie­tų ga­vo­me Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­das ir tie­siog dar no­rė­tu­me dėl vie­no klau­si­mo pa­dis­ku­tuo­ti. 30 mi­nu­čių per­trau­ka…

PIRMININKĖ. Jūs pra­šo­te 30 mi­nu­čių per­trau­kos?

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Taip.

PIRMININKĖ. Ko­le­gos, ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu su­tar­ti? (Šur­mu­lys sa­lė­je) Pra­šom bal­suo­ti. Frak­ci­jos pra­šy­mas tei­sė­tas, pra­šom bal­suo­ti. Kas už tai, kad pri­tar­tu­me pa­siū­ly­mui ir šiuo klau­si­mu da­ry­tu­me pu­sės va­lan­dos per­trau­ką?

Bal­sa­vo 86 Sei­mo na­riai: 69 pri­ta­rė per­trau­kai, prieš – 8, su­si­lai­kė 19. Skel­bia­ma pu­sės va­lan­dos per­trau­ka.

 

11.15 val.

Sei­mo pro­to­ko­li­nio nu­ta­ri­mo „Dėl pri­ta­ri­mo Ir­man­to Ja­ru­kai­čio kan­di­da­tū­ros siūly­mui į Eu­ro­pos Są­jun­gos Tei­sin­gu­mo Teis­mo tei­sė­jus“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-1536 (svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Sei­mo pro­to­ko­li­nio nu­ta­ri­mo „Dėl pri­ta­ri­mo Ir­man­to Ja­ru­kai­čio kan­di­da­tū­ros siū­ly­mui į Eu­ro­pos Są­jun­gos Tei­sin­gu­mo Teis­mo tei­sė­jus“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-1536. Svars­ty­mas. Kvie­čiu Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­to pra­ne­šė­ją G. Kir­ki­lą. Pra­šom, ger­bia­ma­sis pir­mi­nin­ke, pri­sta­ty­ti ko­mi­te­to iš­va­dą.

G. KIRKILAS (LSDDF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ko­mi­te­tas šios die­nos po­sė­dy­je ap­svars­tė Sei­mo pro­to­ko­li­nį nu­ta­ri­mą „Dėl pri­ta­ri­mo Ir­man­to Ja­ru­kai­čio kan­di­da­tū­ros siū­ly­mui į Eu­ro­pos Są­jun­gos Tei­sin­gu­mo Teis­mo tei­sė­jus“ pro­jek­tą Nr. XIIIP-1536. Ko­mi­te­tas vien­bal­siai nu­spren­dė pri­tar­ti Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­dai, siū­lo pa­keis­ti Sei­mo pro­to­ko­li­nio nu­ta­ri­mo 1 punk­tą ir iš­dės­ty­ti taip: „Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mas, va­do­vau­da­ma­sis Eu­ro­pos Są­jun­gos su­tar­ties 19 straips­niu, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo sta­tu­to 18020 straips­nio 1 da­lies 2 punk­tu, pri­ta­rė Ir­man­to Ja­ru­kai­čio kan­di­da­tū­ros siū­ly­mui į Eu­ro­pos Są­jun­gos Tei­sin­gu­mo Teis­mo tei­sė­jus.“ Pri­tar­ta vien­bal­siai. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, yra gau­ta Tei­sės de­par­ta­men­to ga­na tech­ni­nio po­bū­džio iš­va­da.

G. KIRKILAS (LSDDF). Aš jau mi­nė­jau – mes jai pri­ta­rė­me.

PIRMININKĖ. Pri­ta­rė­me ir ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu, ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, tam pri­tar­ti. Dė­ko­ja­me. Ar yra frak­ci­jų at­sto­vų, no­rin­čių kal­bė­ti šiuo klau­si­mu? Nė­ra.

Dis­ku­si­ja. No­rin­čių kal­bė­ti taip pat nė­ra.

Ar kan­di­da­tas no­rė­tų kal­bė­ti? Ne, nė­ra. Svars­ty­mą tuo bai­gė­me.

Pri­ėmi­mas. Ke­tu­ri – už, ke­tu­ri – prieš. J. Ole­kas. Pra­šau, ko­le­ga. Mi­nu­tė­lę! Tuoj įjun­gia­me. J. Ole­kas.

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos frak­ci­ja bu­vo su­si­ti­ku­si su ger­bia­mu kan­di­da­tu. Kan­di­da­tas at­sa­kė į vi­sus už­duo­tus klau­si­mus. At­ro­do, kad yra pa­si­ren­gęs šiam dar­bui, to­dėl So­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­jos var­du pri­ta­rė­me kan­di­da­tū­rai. Pra­šom bal­suo­ti už.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, pra­šom bal­suo­ti dėl Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl pri­ta­ri­mo Ir­man­to Ja­ru­kai­čio kan­di­da­tū­ros siū­ly­mui į Eu­ro­pos Są­jun­gos Tei­sin­gu­mo Teis­mo tei­sė­jus“.

 

Šio protokolinio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 85 Sei­mo na­riai: už – 91, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 4. Skel­biu, kad I. Ja­ru­kai­tis siū­lo­mas į Eu­ro­pos Są­jun­gos Tei­sin­gu­mo Teis­mo tei­sė­jus. (Gon­gas)

Leis­ki­te nuo­šir­džiai pa­svei­kin­ti. Pra­šom čia, į tri­bū­ną, mes no­ri­me įteik­ti… (Plo­ji­mai) Pra­šau.

I. JARUKAITIS. Tik­rai trum­pai. La­bai ačiū už su­teik­tą pa­si­ti­kė­ji­mą. Ti­kiuo­si, kad tin­ka­mai at­sto­vau­siu Lie­tu­vai ir tei­sės sis­te­mai šia­me dar­be. La­bai ačiū.

PIRMININKĖ. Lin­ki­me sėk­mės! Ačiū.

Tę­sia­me mū­sų dar­bo­tvarkę. Ka­dan­gi tru­pu­tė­lį… P. Gra­žu­lis – re­pli­ka po bal­sa­vi­mo.

P. GRAŽULIS (TTF). Taip, trum­pa re­pli­ka po bal­sa­vi­mo. Gai­la, kad ne­už­si­ra­šiau svars­ty­mo sta­di­jo­je. Aš ma­nau, kad tik­rai tin­ka­mas kan­di­da­tas, nes gė­jų ei­ty­nes lei­do teis­mo spren­di­mu kaip tei­sė­jas pa­čio­je pres­ti­žiš­kiau­sio­je vie­to­je – Ge­di­mi­no pros­pektu žy­giuo­ti. Svei­ki­nu jus, tik­rą eu­ro­pie­tį!

PIRMININKĖ. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, tę­sia­me mū­sų po­sė­dį to­liau.

 

11.20 val.

Pro­fe­si­nių pen­si­jų kau­pi­mo įsta­ty­mo Nr. X-745 2, 18, 30 straips­nių ir prie­do pakeiti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1284(2)ES (svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Ka­dan­gi ne­ma­tau pra­ne­šė­jų, tai aš la­bai pra­šy­čiau, gal ta­da ga­li­me įsta­ty­mo pro­jek­tą, dar­bo­tvarkės 1-14 klau­si­mą. Ma­tau, pra­ne­šė­jas G. Va­si­liaus­kas yra. Pro­fe­si­nių pen­si­jų kau­pi­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1284(2) . Pra­šo­me pa­teik­ti ko­mi­te­to iš­va­dą.

G. VASILIAUSKAS (LVŽSF). Ger­bia­mo­ji po­sė­džio pir­mi­nin­ke, mie­lie­ji ko­le­gos, ko­mi­te­to iš­va­da – pri­tar­ti ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui. Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta. Po svars­ty­mo no­rin­čių da­ly­vau­ti dis­ku­si­jo­je nė­ra. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu po svars­ty­mo pri­tar­ti? Ga­li­me. Pir­mi­nin­kas siū­lo ypa­tin­gą sku­bą, nes vis­kas ga­na aiš­ku. Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­dos yra gau­tos. Ga­li­me pri­tar­ti ypa­tin­gai sku­bai? Ga­li­me pri­tar­ti.

Pri­ėmi­mas. Pa­straips­niui. 1 straips­nis. Ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me. 2 straips­nis. Ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me. 3 straips­nis. Ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me. 4 straips­nis. Ga­li­me. 5 straips­nis – įsi­ga­lio­ji­mas nuo 2018 m. ge­gu­žės 21 d. Ga­li­me.

Dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to no­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Pra­šo­me bal­suo­ti.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 83 Sei­mo na­riai: už – 81, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 2. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-1284(2) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

11.23 val.

Pro­fe­si­nio mo­ky­mo įsta­ty­mo Nr. VIII-450 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIII-888 1 ir 2 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1347(2) (svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Ne­ma­tau ko­mi­te­to pir­mi­nin­kės, bet ma­tau So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to pa­va­duo­to­ją T. To­mi­li­ną. Gal ga­lė­tų ko­le­ga po svars­ty­mo pa­teik­ti iš­va­dą dėl Pro­fe­si­nio mo­ky­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-1347(2). Pa­grin­di­nio So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to iš­va­da.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to iš­va­da dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pro­fe­si­nio mo­ky­mo įsta­ty­mo 8 ir 31 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai – pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu. Ko­mi­te­tas siū­lo įsta­ty­mo pro­jek­to ly­gi­na­mą­jį va­rian­tą.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta. No­rin­čių dis­ku­tuo­ti nė­ra. Nuo­mo­nė už, nuo­mo­nė prieš. No­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu po svars­ty­mo? (Bal­sai sa­lė­je) Ga­li­me.

Pir­mi­nin­kas siū­lo ypa­tin­gą sku­bą. Ga­li­me pri­tar­ti ypa­tin­gai sku­bai? Ga­li­me pri­tar­ti.

Pa­straips­niui. Pri­ėmi­mas. Du straips­niai, dėl jų pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta. No­rin­čių kal­bė­ti ke­tu­rių už, ke­tu­rių prieš ne­ma­tau. Pra­šo­me bal­suo­ti.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 84 Sei­mo na­riai. 84 vien­bal­siai pri­ta­rė Pro­fe­si­nio mo­ky­mo įsta­ty­mui (pro­jek­tas Nr. XIIIP-1347(2). (Gon­gas) Skel­biu pri­im­tą.

 

11.25 val.

Li­gos ir mo­ti­nys­tės so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. IX-110 10 ir 22 straips­nių pakei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1068(3) (svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-15 klau­si­mas – Li­gos ir mo­ti­nys­tės so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. IX-110 10 ir 22 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1068(3). Kvie­čiu So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to pir­mi­nin­kę R. Ša­la­še­vi­čiū­tę pa­teik­ti ko­mi­te­to iš­va­dą.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas ap­svars­tė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos li­gos ir mo­ti­nys­tės so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo 10 ir 22 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą gruo­džio 20 die­ną ir pro­jek­tui pri­ta­rė. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 9, prieš – 1, su­si­lai­kė 1.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju, ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke. Dis­ku­si­ja. R. J. Da­gys. Pra­šau.

R. J. DAGYS (TS-LKDF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, svars­to­me ko­rek­ci­ją įsta­ty­mo, ku­ris jau ge­rai vei­kia ir tik­rai da­vė ge­rų re­zul­ta­tų. Tuo kri­zi­niu lai­ko­tar­piu, kai bu­vo 2002 me­tai, to­kio vi­suo­ti­nio lais­vės kles­tė­ji­mo, li­be­ra­liz­mo lai­kai, tai bu­vo pats ma­žiau­sias gims­ta­mu­mas. Vie­na iki 45-erių me­tų mo­te­ris tu­rė­jo 1,2 vai­ko. Tai bu­vo mir­ties zo­na, iš tos mir­ties zo­nos tas įsta­ty­mas pa­dė­jo iš­lip­ti, bran­giai kai­nuo­jan­tis įsta­ty­mas. Jis po to pa­ty­rė tam tik­ras mo­di­fi­ka­ci­jas, bet jo es­mė iš­li­ko.

Da­bar yra siū­ly­mas jį pa­da­ry­ti dar lanks­tes­nį, su­teik­ti ga­li­my­bę rei­ka­lui esant se­ne­liams pri­žiū­rė­ti vai­kus. Tai tik­rai svars­ty­ti­na idė­ja ir ma­nau, kad ver­ta dė­me­sio ir iš da­lies pa­lai­ky­mo. Bet mes tu­ri­me su­vok­ti kai ku­rias pro­ble­mas, kad ga­lė­tu­me pri­im­da­mi jų iš­veng­ti.

Di­džiau­sia pro­ble­ma yra ta ir tai pir­mas įsta­ty­mas, ku­ris tai pa­ro­dė, ką reiš­kia, kai nė­ra šei­mos api­brė­ži­mo. Pas­kui mes čia ie­tis daž­nai lau­žy­da­vo­me. Da­bar aiš­kė­ja, kad san­ty­kį su mū­sų se­ne­liais api­brėž­ti nė­ra taip pa­pras­ta, nes ne­aiš­ku, kaip juos api­brėž­ti, nes ne­aiš­ku, kas yra šei­ma, krau­jo ry­šys nė­ra nie­kaip įtei­sin­tas ir tie se­ne­liai iš­ei­na kaip ei­li­nė ci­vi­li­nių san­ty­kių da­lis. Ir tai ga­li bū­ti ir se­ne­lis, ga­li bū­ti ir taip, ir dar kas nors, ir pa­na­šiai, o teis­mai daž­niau­siai gin­čo at­ve­ju va­do­vau­ja­si ko­dek­su. Iš­ei­tis yra vie­na, rei­kia api­brėž­ti, vis­ką ta­da rei­kia ap­ra­šy­ti šia­me įsta­ty­me, kad iš­veng­tu­me ga­li­mų ko­li­zi­jų.

O pro­ble­mos čia iš­ky­la dvi. Pir­miau­sia kas bus, jei­gu ne­su­tars, ku­ris se­ne­lis iš­ei­na atos­to­gau­ti, vie­nos ar ki­tos pu­sės, tu­rint ome­ny­je, kad šei­mos pas mus ir­gi ne vi­sos yra pil­nos ir tė­vys­tės bei mo­ti­nys­tės san­ty­kiai tei­siš­kai yra ga­na kom­pli­kuo­ti, ga­li bū­ti ne­su­ta­ri­mų, kas ga­lės pa­si­nau­do­ti ši­ta tei­se. Iš ku­rios pu­sės se­ne­lis ar se­ne­lė, vie­nos pu­sės ar ki­tos ir pa­na­šiai? Kas spren­džia? Yra ko­le­gės G. Skais­tės re­gist­ruo­ta pa­tai­sa, kad tė­vai nu­spren­džia, abi pu­sės, tuo įsta­ty­mu ga­li­ma pa­si­nau­do­ti, jei­gu abu tė­vai su­ta­ria, kas tą da­ly­ką da­ro. Tai tur­būt bū­tų vie­na iš iš­ei­čių, kad mūsų tei­si­nė­je prak­ti­ko­je po to ne­pra­dė­tų vėl ieš­ko­ti ir ei­ti gin­čai per Ci­vi­li­nį ko­dek­są. Čia tam tik­rą ri­zi­ką tu­ri­me ma­ty­ti.

Dar iš­ky­la vie­na ri­zi­ka, ku­rią iš­kė­lė žmo­nės, ku­rie yra su­si­ję su dar­bo tei­se. Tur­būt po ši­to įsta­ty­mo rei­kės la­bai smar­kiai per­žiū­rė­ti pri­im­tas Dar­bo ko­dek­so pa­tai­sas, nes tai ga­li bū­ti pre­teks­tas darb­da­viui tie­siog rei­ka­lau­ti, kad mo­te­ris nei­tų il­ga­lai­kių vai­ko prie­žiū­ros atos­to­gų, o ši­tas įsta­ty­mas yra skir­tas tam, kad vai­kus pri­žiū­rė­tų tė­vai, jo ba­zi­nė nuo­sta­ta – tė­vai, tik iš­im­ti­niais at­ve­jais se­ne­liai ar ki­ti ga­li, rei­ka­lui esant, tą da­ly­ką pa­da­ry­ti, pa­va­duo­ti, kad bū­ti­nai pa­sa­kyk, kad vai­kus pri­žiū­rės ta­vo se­ne­lis. Taip ga­li bū­ti. Mes per­žiū­rė­jo­me Dar­bo ko­dek­są, kol kas nė­ra jo­kių sau­gik­lių ir stab­džių šiuo at­ve­ju.

Ne­pai­sant tų vi­sų įsta­ty­mo prieš­ta­ra­vi­mų, tur­būt ga­li­ma tik­rai pri­tar­ti. Ka­dan­gi jis įsi­ga­lio­ja ba­lan­džio 1 die­ną, ga­li­me šian­dien, ga­li­me ir vė­liau pri­im­ti, čia ne tiek yra pro­ble­ma, ka­dan­gi dar pa­tai­są rei­kės svars­ty­ti ko­mi­te­te. Bet tas grės­mes mums rei­kės pa­ša­lin­ti Dar­bo ko­dek­se ir vis dėl­to pa­žiū­rė­ti, ar ne­rei­kė­tų ati­tin­ka­mai reg­la­men­tuo­ti ir Ci­vi­li­nio ko­dek­so as­pek­tu pa­žiū­rė­ti į ši­tą įsta­ty­mą, nes gin­čų ga­li bū­ti. Ta­da mes ga­li­me dis­kre­di­tuo­ti ge­rai vei­kian­tį įsta­ty­mą, jei­gu pra­si­dės ne­rei­ka­lin­gi gin­čai dėl to. Tie­siog tai yra su­dė­tin­ga pro­ble­ma. Jei­gu tu­rė­tu­me šei­mos api­brė­ži­mą, tai mes tik­rai tų pro­ble­mų ne­tu­rė­tu­me ir ga­lė­tu­me leng­vai jį su­re­gu­liuo­ti.

PIRMININKĖ. Ačiū. A. Na­vic­kas.

A. NAVICKAS (TS-LKDF). Skir­tin­gai nuo R. J. Da­gio, no­rė­čiau kal­bė­ti ne apie grės­mes, o apie ver­ty­bes la­bai trum­pai. Aš įsta­ty­mus ir­gi ban­dau ver­tin­ti, kiek tai pri­si­de­da prie šei­mos stip­ri­ni­mo ar ne­pri­si­de­da ar­ba kiek tai su­tei­kia ga­li­my­bių šei­mai bū­ti stip­res­nei ir ma­žiau pri­klau­so­mai nuo vals­ty­bės. Ma­no įsi­ti­ki­ni­mu, la­bai svar­bu, kad ša­lia de­kla­ra­ci­jų, ša­lia la­bai svar­baus įsta­ty­mo, šei­mos stip­ri­ni­mo įsta­ty­mo, ku­rį mes pri­ima­me, su­teik­tu­me kuo dau­giau ga­li­my­bių šei­mai tvar­ky­tis sa­vo šei­mos vi­du­je ir, ki­ta ver­tus, ska­tin­tume kar­tų so­li­da­ru­mo prin­ci­pą, kas ir­gi la­bai svar­bu.

Įsi­vaiz­duo­ju, kad to­kio įsta­ty­mo dar prieš ke­lias­de­šimt me­tų tik­rai ne­bū­tų rei­kė­ję, bet da­bar, kai mes gy­ve­na­me tuo lai­ko­tar­piu, kai šei­ma pa­ti­ria ne­pa­pras­tai di­de­lį spau­di­mą, tai aš bent jau į ši­tą įsta­ty­mo pa­siū­ly­mą žiū­riu kaip į vie­ną kom­plek­si­nę de­ta­lę, bet la­bai svar­bią kom­plek­si­nę de­ta­lę, bū­tent gi­nant šei­mos ga­li­my­bę, ska­ti­nant šei­mos so­li­da­ru­mą ir tvir­tu­mą. Ir la­bai džiau­giuo­si, kad mes be kal­bė­ji­mo, ku­ris daug me­tų tru­ko, apie tai, kad mes šei­mą re­mia­me, ga­li­me pa­siū­ly­ti ir tam tik­rus kon­kre­čius me­cha­niz­mus, ku­rie, tik­rai ti­kiu, pri­si­dės prie gims­ta­mu­mo ska­ti­ni­mo.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ne­ty­čia iš­si­brau­kė M. Na­vic­kie­nė. Iš­brau­kė, tie­siog mū­sų tech­ni­ka taip pa­ro­dė. Kvie­čiu dis­ku­tuo­ti.

M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Aš tik­rai la­bai trum­pai. No­rė­čiau pa­si­nau­do­ti pro­ga ir dar kar­tą pa­dė­ko­ti tiems Sei­mo na­riams, ku­rie pa­si­ra­šė šio pro­jek­to tei­ki­mą ir ti­ki jo nau­da. No­rė­čiau pa­dė­ko­ti ir ko­mi­te­to ko­le­goms, ir ger­bia­ma­jai po­sė­džio pir­mi­nin­kei, ir ki­tiems, ku­rie pa­lai­ko ši­tą idė­ją. Aš ma­nau, taip, yra svar­bu at­si­žvelg­ti į šian­die­ni­nes re­a­li­jas, su ku­rio­mis su­si­du­ria dir­ban­čios jau­nos šei­mos. Aš pa­brė­žiu, kad nė­ra jo­kio pri­va­lo­mu­mo šei­mos pa­si­rin­ki­mo plėt­ra. Jei­gu šei­ma nu­ta­ria, tė­vai ir se­ne­liai, kad vai­ko prie­žiū­ra, tar­ki­me, ant­rai­siais vai­ko au­gi­ni­mo me­tais ga­lė­tų rū­pin­tis se­ne­liai, o tė­vai ga­lė­tų grįž­ti į dar­bo rin­ką, jie tie­siog tu­rė­tų ga­li­my­bę tai pa­da­ry­ti. Aš tik­rai kvie­čiu ir to­liau bal­suo­ti, pa­lai­ky­ti ši­tą pa­si­rin­ki­mo ga­li­my­bę šei­moms. Ti­kiu, tu­rė­si­me ge­rų ži­nių vi­siems, kam šis klau­si­mas rū­pi. La­bai ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Dis­ku­si­jas iš­gir­do­me. Kvie­čiu ko­mi­te­to pir­mi­nin­kę į tri­bū­ną. Mums rei­kia ap­tar­ti Sei­mo na­rės pa­siū­ly­mą. M. Na­vic­kie­nė tei­kė pa­siū­ly­mą, jam ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies.

Gal ga­li­me iš­girs­ti M. Na­vic­kie­nės pa­siū­ly­mą dėl 2 straips­nio? (Bal­sai sa­lė­je) Ją ten­ki­na ko­mi­te­to po­zi­ci­ja, kad pri­tar­ta iš da­lies?

M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). Taip, ma­ne ten­ki­na. Ši­to pa­siū­ly­mo es­mė bu­vo at­si­žvel­giant į Vy­riau­sy­bės iš­va­dą tam, kad už­tik­rin­tu­me, kad ši­tas pro­jek­tas pa­pil­do­mai ne­kai­nuo­tų biu­dže­to lė­šų… Aš su­tin­ku su ko­mi­te­to iš­va­da.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ar ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė no­rė­tų pa­ko­men­tuo­ti?

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Aš ma­nau, kad iš tie­sų pa­sa­kė tai, ką aš ruo­šiau­si pa­sa­ky­ti, nes ko­mi­te­tas pa­to­bu­li­no pa­gal Vy­riau­sy­bės iš­va­dą. Vy­riau­sy­bės iš­va­dai ko­mi­te­tas bu­vo ne­pri­ta­ręs. Šiuo me­tu esa­ma re­dak­ci­ja yra bū­tent ta, ku­rios rei­kia ir tei­kė­jai, ir mums, Sei­mo na­riams, ap­si­spren­džiant, kaip bal­suo­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke, dar yra gau­tas vie­nas pa­siū­ly­mas, jis svars­ty­mui mums ne­tik­tų, bet pri­ėmi­mo sta­di­jo­je gal­būt ir ga­lė­tų bū­ti, G. Skais­tės, ta­čiau ji at­si­ė­mė pa­siū­ly­mą.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Taip.

PIRMININKĖ. Pa­siū­ly­mas yra at­si­im­tas.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Pa­siū­ly­mas at­si­im­tas, jo jau nė­ra.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Svars­ty­mo sta­di­ja. Nuo­mo­nė – už, nuo­mo­nė – prieš. Nuo­mo­nė už – G. Skais­tė.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). No­rė­jau kal­bė­ti už ši­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą pir­miau­sia to­dėl, kad jis tar­nau­ja dviem pa­grin­di­niams tiks­lams. Vie­nas iš jų, kad so­cia­li­nė po­li­ti­ka tu­ri ska­tin­ti žmo­nes dirb­ti ir da­ly­vau­ti dar­bo rin­ko­je. Ir ki­tas da­ly­kas tas, kad pa­dės ap­si­spręs­ti ap­skri­tai šei­moms tu­rė­ti dau­giau vai­kų.

Ma­nau, kad ši­tas įsta­ty­mas su­tei­kia di­des­nę pa­si­rin­ki­mo lais­vę pa­čiai šei­mai nu­spręs­ti, kas tu­rė­tų au­gin­ti vai­ką, kas ga­li au­gin­ti vai­ką. Ma­nau, kad se­ne­liai tik­rai yra tie as­me­nys, ku­rie ga­li pa­dė­ti tė­vams au­gin­ti vai­kus. Jei­gu šei­ma ap­si­spren­džia, kad jie no­ri su­si­lauk­ti vai­ke­lio, ta­čiau ne­ga­li pa­lik­ti dar­bo, ši­tas įsta­ty­mas tik­rai pa­dė­tų jiems ap­si­spręs­ti tu­rė­ti vai­kų, grįž­ti į dar­bo rin­ką, o se­ne­liai ga­lė­tų rū­pin­tis sa­vo vai­kai­čiais, ir tik­rai iš to vi­siems bū­tų nau­dos. Kvie­čiu pa­lai­ky­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Nuo­mo­nės prieš nė­ra po svars­ty­mo. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu po svars­ty­mo pri­tar­ti? Ga­li­me pri­tar­ti po svars­ty­mo.

Dėl ve­di­mo tvar­kos – R. J. Da­gys.

R. J. DAGYS (TS-LKDF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, mes vi­si no­ri­me pri­im­ti ši­tą įsta­ty­mą. G. Skais­tės pa­tai­sa iš­spren­dė vi­są tą pro­ble­mą, apie ku­rią mes kal­bė­jo­me. Tė­vų su­ta­ri­mu bū­tų ga­li­ma, vi­sus tei­si­nius gin­čus mes tie­siog pa­ša­li­na­me. Bū­tų vi­siš­kai nor­ma­lu, bū­tu­me ap­svars­tę per pie­tų per­trau­ką. Ko­mi­te­tas bu­vo ap­svars­tęs, pri­ta­ręs tai pa­tai­sai, ir po pie­tų bū­tu­me nor­ma­liai vi­si pri­ėmę. Da­bar mes pa­lie­ka­me to­kią sky­lę. Ir kam tai rei­kia da­ry­ti? Aš pats ta­da re­gist­ruo­ju ši­tą pa­tai­są, mes pri­ima­me per pie­tų per­trau­ką ir po pie­tų bal­suo­ja­me. Aš ne­ma­tau pro­ble­mos. Bet mes iš­spren­džia­me ši­tą pro­ble­mą.

PIRMININKĖ. Ačiū už jū­sų nuo­mo­nę. Ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė R. Ša­la­še­vi­čiū­tė. Pra­šom.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Aš no­riu at­kreip­ti ko­le­gos dė­me­sį, tie­siog ne­spė­jau gal­būt pa­sa­ky­ti, mes dis­ku­ta­vo­me ir su Tei­sės de­par­ta­men­tu. Ger­bia­mo­sios G. Skais­tės įre­gist­ruo­ta pa­tai­sa yra lai­ko­ma kaip ir per­tek­li­nė. Ka­dan­gi ar tė­vas, ar mo­ti­na – jie pa­tys nu­spren­džia ir šei­mos ra­te tu­rė­tų nu­spręs­ti. Aš ma­nau, tai bu­vo mo­ty­vas G. Skais­tei at­si­im­ti sa­vo pa­tai­są. Jei­gu įsta­ty­mo ga­lio­ji­mo me­tu ma­ty­si­me, kad kaž­kas tai­sy­ti­na, mes vi­sa­da ga­li­me vė­liau pa­teik­ti to­kius pa­siū­ly­mus ir dar svars­ty­ti.

PIRMININKĖ. Ačiū, ko­le­gos. Ar ga­li­me pri­tar­ti ypa­tin­gai sku­bai? Ga­li­me pri­tar­ti.

Pri­ėmi­mas pa­straips­niui. 1 straips­nis. Pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­im­ti 1 straips­nį? Ga­li­me. 2 straips­nis. Ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me. 3 straips­nis. Ga­li­me pri­im­ti? Įsi­ga­lio­ja nuo ba­lan­džio 1 die­nos. Ga­li­me.

Nuo­mo­nės už. Gal ga­li­me ne­kal­bė­ti, ko­le­gos? Ar no­ri­te bū­ti­nai iš­sa­ky­ti nuo­mo­nes? No­ri. M. Ma­jaus­kas – nuo­mo­nė už.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Dė­ko­ju, pir­mi­nin­ke. Gal trum­pai, pri­min­da­mas ke­lis ar­gu­men­tus. Žmo­nės, no­rin­tys gau­ti mo­ti­nys­tės/tė­vys­tės iš­mo­ką, tu­ri ati­tik­ti ne­ma­žai rei­ka­la­vi­mų. Vie­nas iš jų ir la­bai la­bai svar­bus yra drau­di­mo įmo­kų mo­kė­ji­mas. Se­ne­liai mo­ka drau­di­mo įmo­kas ir jie tu­ri tei­sę gau­ti iš­mo­ką. La­bai ele­men­ta­rus da­ly­kas. Ar­ba mes ta­da ne­vers­ki­me dir­ban­čių vy­res­nių žmo­nių mo­kė­ti, jei­gu sa­ko­me, kad ne­su­teik­si­me jiems ga­li­my­bės iš­ei­ti mo­ti­nys­tės, tė­vys­tės atos­to­gų. Ar­ba jei­gu jie mo­ka, mes su­tei­ki­me jiems ga­li­my­bę.

Ant­ras da­ly­kas, ku­ris yra be ga­lo svar­bus, tai mes la­bai daž­nai kal­ba­me apie šei­mos po­liti­ką, apie tai, ko­kia tu­ri bū­ti šei­ma, kas yra gra­ži šei­ma, bet la­bai ma­žai ski­ria­me dė­me­sio prak­ti­niams siū­ly­mams, kaip pa­dė­ti šei­mai. Man at­ro­do, čia yra vie­nas iš la­bai pa­pras­tų ir kon­kre­čių prak­ti­nių siū­ly­mų, kaip pa­dė­ti šei­moms. To­dėl aš kvie­čiu pri­tar­ti. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Nuo­mo­nė už – S. Gent­vi­las. Tuoj įjun­gia­me mik­ro­fo­ną.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, į ši­tą įsta­ty­mą ga­li­ma pa­žiū­rė­ti ne tik kaip į ga­li­my­bių at­sklei­di­mą, bet ir kaip į ly­čių ly­gy­bių įsta­ty­mo pro­jek­tą. Sta­tis­ti­ka ro­do, kad Lie­tu­vo­je šei­mo­se vy­rai daž­niau­siai yra vy­res­ni už mo­te­ris. Lie­tu­vo­je vy­rų ap­mo­kė­ji­mas yra di­des­nis už mo­te­rų vi­du­ti­nį dar­bo už­mo­kes­tį. Tai­gi mo­te­rims iš­ėjus il­ges­niam pe­ri­odui į va­di­na­mą­sias atos­to­gas, nors aš ma­nau, kad tai vi­sa­ver­tis dar­bas su vai­ku, su­si­for­muo­ja iš es­mės vy­rų pra­na­šu­mas prieš mo­te­rį ir bet ko­kia ne­ap­mo­ka­ma šei­mos dar­bo va­lan­da iš es­mės yra ei­go­je… san­tuo­ko­je pa­si­ren­ka­ma mo­te­rų, nes vy­ras ky­la kar­je­ros laip­tais, o mo­te­rys iš es­mės pri­pran­ta prie vai­kų ug­dy­mo. Jei­gu mes no­ri­me už­prog­ra­muo­ti vi­suo­me­nę dėl ly­čių ly­gy­bės ir ly­gia­ver­tiš­kes­nės vy­rų ir mo­te­rų pa­dė­ties šei­mo­je, mes tu­ri­me su­teik­ti ga­li­my­bę mo­ti­nys­tės ar­ba tė­vys­tės įpa­rei­go­ji­mus per­im­ti ir se­ne­liams. Juo la­biau kad ne­be­ga­li­me tu­rė­ti ir aukš­tai kva­li­fi­kuo­tų auk­lių, sė­din­čių na­muo­se dve­jus me­tus, vien dėl to, kad nė­ra ga­li­my­bės pa­si­rink­ti. Mes kal­ba­me apie vi­suo­me­nę, kur grei­tai dir­ban­čių­jų pro­cen­tas su iš­lai­ko­mų vai­kų ir sen­jo­rų pro­cen­tu su­si­ly­gins – 2022 me­tais. Mes tu­ri­me kiek­vie­ną iš­si­la­vi­nu­sį, dir­ban­tį žmo­gų grą­žin­ti į dar­bo rin­ką, ir kvie­čiu pri­tar­ti šiam įsta­ty­mo pro­jek­tui, nes jis bū­tent taip ir pa­da­rys. Tiek ly­čių ly­gy­bės as­pek­tu, tiek dar­bo rin­kos as­pek­tais.

PIRMININKĖ. Nuo­mo­nės iš­sa­ky­tos. Pra­šom bal­suo­ti dėl Li­gos ir mo­ti­nys­tės so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo pro­jek­to. Pri­ėmi­mo sta­di­ja.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 108 Sei­mo na­riai: 103 bal­sa­vo už, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 5. Įsta­ty­mą (pro­jek­tas Nr. XIIIP-1068(3) skel­biu pri­im­tą. (Gon­gas) Dė­ko­ju ko­le­gos.

M. Na­vic­kie­nė.

M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, no­rė­jau nuo­šir­džiai pa­dė­ko­ti už pa­lai­ky­mą. Ačiū vi­siems. Grei­čiau­siai ga­li­me ras­ti tal­ką klau­si­mais, dėl ku­rių tu­ri keb­lu­mų ir pro­ble­mų jau­nos šei­mos, au­gi­nan­čios vai­kus. Tik­rai nuo­šir­džiai dė­ko­ju vi­siems pa­lai­kiu­siems. Ačiū.

 

11.42 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Et­ni­nės kul­tū­ros glo­bos ta­ry­bos pir­mi­nin­ko pa­sky­ri­mo“ projek­tas Nr. XIIIP-1553 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ko­le­gos, ka­dan­gi jau mū­sų lai­kas yra ri­bo­tas, aš la­bai pra­šau… (Bal­sai sa­lė­je) At­leis­ki­te, ne­be­su­teik­siu žo­džio re­pli­kuo­ti. Su vi­sa pa­gar­ba R. J. Da­giui, skel­biu ir kvie­čiu į tri­bū­ną Sei­mo Pir­mi­nin­ką V. Pranc­kie­tį. Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Et­ni­nės kul­tū­ros glo­bos ta­ry­bos pir­mi­nin­ko pa­sky­ri­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-1553. Mums rei­kia su­spė­ti, nes čia bū­tų slap­tas bal­sa­vi­mas. Pra­šom, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke. Pa­tei­ki­mas.

V. PRANCKIETIS. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Et­ni­nės kul­tū­ros glo­bos ta­ry­bos pir­mi­nin­ko pa­sky­ri­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-1553. Pa­gal Lie­tu­vos Res­pub­li­kos et­ni­nės kul­tū­ros vals­ty­bi­nės glo­bos pa­grin­dų įsta­ty­mo 61 straips­nio 14 da­lį, Sei­mui pa­tvir­ti­nus ta­ry­bą, ne vė­liau kaip per 10 dar­bo die­nų pra­de­da­mi ta­ry­bos pir­mi­nin­ko rin­ki­mai. Sei­mo Pir­mi­nin­kas tei­kia Sei­mui tvir­tin­ti ta­ry­bos siū­lo­mą kan­di­da­tą į ta­ry­bos pir­mi­nin­ko pa­rei­gas ket­ve­rių me­tų ka­den­ci­jai. Tei­kiu Sei­mui tvir­tin­ti D. Ur­ba­na­vi­čie­nę kaip Et­ni­nės kul­tū­ros glo­bos ta­ry­bos pir­mi­nin­kę.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju ger­bia­ma­jam Sei­mo Pir­mi­nin­kui V. Pranc­kie­čiui ir kvie­čiu D. Ur­ba­na­vi­čie­nę – kan­di­da­tę į Et­ni­nės kul­tū­ros glo­bos ta­ry­bos pir­mi­nin­kes. Žo­dis jums. Pra­šom.

D. URBANAVIČIENĖ. La­ba die­na. La­bai ma­lo­nu su ju­mis vi­sais pa­si­svei­kin­ti ir pa­ban­dy­siu kiek įma­no­ma trum­piau api­bū­din­ti sa­vo pa­tir­tį ir ką no­rė­čiau nu­veik­ti bū­da­ma Et­ni­nės kul­tū­ros glo­bos ta­ry­bos pir­mi­nin­ke.

Tu­riu pla­tų kul­tū­ri­nį aki­ra­tį. Ma­no po­mė­giai yra la­bai įvai­rūs, ta­čiau tik­rai dau­giau­sia šir­dies esu ati­da­vu­si et­ni­nei kul­tū­rai, nes jau­čiu ir ži­nau jos ver­tę. Tas pa­jau­ti­mas at­ėjo dar nuo vai­kys­tės, kai daug lai­ko pra­lei­dau kai­me – iš mies­tie­tės vir­tau į kai­mo mer­gai­tę. Pas­kui stu­di­jų me­tais pra­dė­jau vaikš­čio­ti į eks­pe­di­ci­jas, už­ra­ši­nė­ti dai­nas, šo­kius ir la­bai iš­si­plė­tė et­ni­nės kul­tū­ros su­pra­ti­mas. At­si­vė­rė nau­jos įžval­gos ir at­ve­dė iki ty­ri­mų, ku­rie pa­laips­niui nuo ves­tuvi­nių šo­kių per­ėjo į la­bai pla­čius ty­ri­mus. Sa­vo moks­li­niais at­ra­di­mais da­li­nau­si ra­šy­da­ma mo­nog­ra­fi­jas, straips­nius, skai­ty­da­ma pra­ne­ši­mus moks­li­nė­se kon­fe­ren­ci­jo­se, pa­skai­tas pla­čia­jai vi­suo­me­nei, mo­ky­to­jams, kul­tū­ros dar­buo­to­jams, ži­no­ma, sa­vo stu­den­tams.

Ne­blo­gai pa­žįs­tu tarp­tau­ti­nę et­ni­nės kul­tū­ros sri­ties ty­rė­jų ben­druo­me­nę. Da­ly­vau­ju jų or­ga­ni­za­ci­jo­se, daž­nai at­sto­vau­ju Lie­tu­vai, sklei­džiu ži­nias apie mū­sų et­ni­nę kul­tū­rą, jos sa­vi­tu­mą. Pa­vyz­džiui, bu­vau pa­sau­li­nė­se kon­fe­ren­ci­jo­se, ku­rios ne taip se­niai vy­ko Ai­ri­jo­je, An­gli­jo­je, Nor­ve­gi­jo­je. Čia ga­lė­čiau daug ša­lių įvar­dy­ti.

Jau dau­ge­lį me­tų už­si­i­mu ir prak­ti­ne et­no­kul­tū­ri­ne veik­la – da­ly­vau­ju fol­klo­ri­nia­me ju­dė­ji­me kaip at­li­kė­ja, mo­kau ki­tus, or­ga­ni­zuo­ju se­mi­na­rus, sto­vyk­las, šven­tes, esu pra­di­nin­kė tra­di­ci­nių šo­kių klu­bo ju­dė­ji­mo, jis spar­čiai plin­ta Lie­tu­vo­je ir į jį įsi­trau­kia la­bai daug jau­ni­mo, to­kiu bū­du šo­kiui su­grą­ži­na­ma so­cia­li­nė pa­skir­tis.

Et­ni­nę kul­tū­rą su­vo­kiu kaip gy­vą, nuo­lat at­si­nau­ji­nan­čią ir kin­tan­čią, ku­ri tik­rai nė­ra vien mu­zie­jus ar pra­ei­ties pa­vel­das. Tie­sa, ga­li­ma jo­je ras­ti la­bai se­nų lai­kų pėd­sa­kų, pra­de­dant nuo se­nų­jų bal­tų gen­čių pa­li­ki­mo, bet kar­tu į ją nuo­lat įsi­pi­na nau­ji reiš­ki­niai, pa­vyz­džiui, Bal­tų vie­ny­bės die­nos ug­nys, šiuo­lai­ki­niai anek­do­tai, nau­jas vai­kų fol­klo­ras ir pa­na­šiai. To­je įvai­ro­vė­je dar­niai su­si­pi­na se­na­sis pa­sau­lė­vaiz­dis su krikš­čio­ny­be, ša­lia kai­mo kul­tū­ros, dva­rų, mies­to kul­tū­ra, taip pat ben­draž­mo­giš­ki da­ly­kai. Vi­siems sa­kau, kad sa­vo tau­tos šak­ni­mis ir kul­tū­ra be­si­do­min­tys žmo­nės pa­pras­tai la­biau ger­bia ir ki­tų tau­tų kul­tū­ras, su­pran­ta kul­tū­rų įvai­ro­vės ver­tę.

Esu įsi­ti­ki­nu­si, kad et­ni­nė kul­tū­ra pui­kiai de­ra su šiuo­lai­ki­niu gy­ve­ni­mu ir tai pa­pras­tai gal­būt ge­riau su­vo­kia­me, kai kal­ba­me apie Ja­po­ni­ją, ku­ri tu­ri šiuo­lai­ki­nes tech­no­lo­gi­jas ir kar­tu ger­bia tra­di­ci­jas, ta­čiau tik­rai la­bai trūks­ta to­kio po­žiū­rio Lie­tu­vo­je.

Jau dau­giau kaip prieš du de­šimt­me­čius ėmiau teik­ti siū­ly­mus, kaip bū­tų ga­li­ma su­stip­rin­ti et­ni­nės kul­tū­ros iš­sau­go­ji­mą ir plėt­rą Lie­tu­vo­je vals­ty­bi­niu lyg­me­niu. Vi­sų pir­ma pa­siū­liau Et­ni­nės kul­tū­ros vals­ty­bi­nės glo­bos pa­grin­dų įsta­ty­mo ap­ma­tus, jiems pri­ta­rė pro­fe­so­rius N. Vė­lius, ir, de­ja, jam mi­rus, man te­ko va­do­vau­ti tai gru­pei, ku­ri pa­ren­gė įsta­ty­mą. Vė­liau bu­vau vie­na iš tau­ti­nio pa­vel­do pro­duk­tų įsta­ty­mo ini­cia­to­rių, da­ly­va­vau ren­gė­jų dar­bo gru­pė­je, tas įsta­ty­mas įtvir­ti­no tra­di­ci­nių ama­tų ser­ti­fi­ka­vi­mą. Va­do­va­vau ren­giant Et­ni­nės kul­tū­ros ug­dy­mo re­ko­men­da­ci­jas ir pro­gra­mas, ku­rios ap­ima nuo­sek­lų et­no­kul­tū­ri­nį ug­dy­mą nuo lop­še­lių dar­že­lių iki bai­gia­mų­jų kla­sių. Pas­ta­ruo­ju me­tu daug dir­bau ty­ri­nė­da­ma ir reng­da­ma siū­ly­mus dėl et­ni­nės kul­tū­ros pa­nau­do­ji­mo kul­tū­ri­nio tu­riz­mo plėt­rai, taip pat ga­li­mų re­gio­ni­nės per­tvar­kos mo­de­lių, stip­ri­nant re­gio­ni­nę sa­vi­mo­nę Lie­tu­vo­je.

No­riu pa­brėž­ti, kad et­ni­nė kul­tū­ra ap­ima la­bai pla­čias sri­tis. Tai yra ne tik kul­tū­ra, tai ir švie­ti­mas, moks­las, tra­di­ci­niai ama­tai, kul­tū­ri­nis tu­riz­mas, ver­slas, ap­lin­ko­sau­ga, eko­lo­gi­ja, re­gio­ni­nė po­li­ti­ka. Žo­džiu, be­veik vi­sas gy­ve­ni­mas. Ir kaip at­skai­tin­ga Sei­mui ins­ti­tu­ci­ja Et­ninės kul­tū­ros glo­bos ta­ry­ba iš tik­rų­jų yra uni­ka­li, nes ji vie­nin­te­lė tu­ri pen­kis pa­da­li­nius et­nogra­fi­niuo­se re­gio­nuo­se. Į ją įei­na įvai­riau­sių sri­čių at­sto­vai, yra at­sto­vau­ja­mas Lie­tu­vos na­cio­na­li­nis kul­tū­ros cen­tras, Liau­dies bui­ties mu­zie­jus, moks­lo ins­ti­tu­tai, et­no­spe­cia­lis­tus ren­gian­čios aukš­to­sios mo­kyk­los, vi­suo­me­ni­nės or­ga­ni­za­ci­jos, aš pa­ti esu kaip tik iš­rink­ta iš visuo­me­ni­nės or­ga­ni­za­ci­jos – Lie­tu­vos et­ni­nės kul­tū­ros ug­dy­to­jų są­jun­gos.

Jau bu­vau Et­ni­nės kul­tū­ros glo­bos ta­ry­bos pir­mi­nin­ke 2009–2013 me­tais Kaip to lai­ko svar­biau­sius pa­sie­ki­mus įvar­din­čiau savo siū­ly­mą Kū­čias pa­skelb­ti šven­čių die­na, taip pat Tar­mių me­tus, Et­no­gra­fi­nių re­gio­nų me­tų įgy­ven­di­ni­mą, Et­no­kul­tū­ri­nio ug­dy­mo ben­drų­jų pro­gra­mų pri­ėmi­mą. Ma­tau, jau kad rei­kia šiek tiek trum­piau.

Aš la­bai trum­pai pa­sa­ky­siu, ko­kias ma­tau pa­grin­di­nes veik­los kryp­tis, ku­rias reik­tų stip­rin­ti. Vi­sų pir­ma, aiš­ku, et­no­kul­tū­ri­nio ug­dy­mo in­teg­ra­vi­mas į švie­ti­mo sis­te­mą. An­tra. Spe­cia­lis­tų ren­gi­mas ir et­no­kul­tū­ri­nių ty­ri­mų ba­zės stip­ri­ni­mas.

Tre­čia, et­ni­nės kul­tū­ros in­teg­ra­vi­mas į ben­drą­ją kul­tū­ros po­li­ti­ką. Et­no­gra­fi­nių re­gio­nų sa­vi­tu­mo iš­ryš­ki­ni­mas gal­būt la­biau įsi­gi­li­nant į bal­tų gen­čių ir ar­che­o­lo­gi­jos pa­li­ki­mą ir pa­na­šiai. Ma­tau, lai­ko nė­ra. Aš ga­lė­čiau daug kal­bė­ti, ir jei­gu bū­tų klau­si­mų, aš ga­lė­čiau at­sa­ky­ti.

PIRMININKĖ. Iš tie­sų, gal su­tar­ki­me taip. Jūs trum­pai at­sa­ky­ki­te Sei­mo na­riams, no­rin­tiems pa­klaus­ti. N. Pu­tei­kis. Pra­šom.

N. PUTEIKIS (LVŽSF). Aš at­si­pra­šau, aš ne­klau­siu, aš no­rė­jau pa­agi­tuo­ti už kan­di­da­tę bal­suo­ti, nes jos veik­la jau yra pa­tik­rin­ta, jau bu­vo pir­mi­nin­kė. Nie­kas jo­kių pre­ten­zi­jų jai ne­tu­rė­jo, ji dir­ba pui­kiai, la­bai šau­ni spe­cia­lis­tė. Agi­tuo­ju vi­sus ne klau­si­nė­ti, o bal­suo­ti už ją.

PIRMININKĖ. Ačiū. S. Tu­mė­nas.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Ger­bia­ma kan­di­da­te, ne­abe­jo­ju, kad šian­dien jūs bū­si­te pa­tvir­tin­ta pir­mi­nin­ke. No­riu pri­min­ti, kad jū­sų ta­ry­ba jau iš­rin­ko jus pir­mi­nin­ke, ta­čiau ko­kia jū­sų nuo­mo­nė, ko­kie bus jū­sų žings­niai? Mes ži­no­me, kad et­no­sri­ties pro­jek­tai yra be­gė­diš­kai ig­no­ruo­ja­mi ta­ry­bos. Ko­kie bus jū­sų žings­niai, nes per­nai iš be­veik 700 pro­jek­tų bu­vo fi­nan­suo­ta tik apie 20 %? Ko­kie jū­sų kon­kre­tūs žings­niai, kad keis­tų­si po­žiū­ris į et­no­kryp­ties pro­jek­tų fi­nan­sa­vi­mą mū­sų vals­ty­bė­je?

D. URBANAVIČIENĖ. Aš kaip tik ir da­riau tuos ty­ri­mus ir nu­sta­čiau, kad iš tik­rų­jų yra dis­kri­mi­nuo­ja­ma et­ni­nė kul­tū­ra. Bu­vau su­si­ti­ku­si su Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­ba. Vie­nas toks pir­mas žings­nis. Jau fak­tiš­kai yra su­ta­ri­mas, kad ga­li­ma iš­skir­ti įvai­rių sri­čių et­ni­nę kul­tū­rą į at­ski­rą pro­gra­mą ir jai skir­ti at­ski­rą pa­kan­ka­mai tin­ka­mą kvo­tą, ir pri­tai­ky­ti spe­cia­lius kri­te­ri­jus, nes tik­rai ne­tin­ka pro­fe­sio­na­lia­jam me­nui ski­ria­mi kri­te­ri­jai, tar­kim, ino­va­ci­jų rei­ka­la­vi­mas ir pa­na­šiai.

Ki­tas da­ly­kas. Jau bu­vau pa­ren­gu­si Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­bos įsta­ty­mo kei­ti­mo pro­jek­tą, ku­ria­me bū­tų iš tik­rų­jų įvai­rioms sri­tims at­sto­va­vi­mas, kvo­tos. Jei­gu bū­tų ga­li­ma tai pa­teik­ti at­ei­ty, ma­nau, kad ga­li­ma dėl tų klau­si­mų dis­ku­tuo­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. A. Gu­mu­liaus­kas. Trum­pas klau­si­mas, trum­pas at­sa­ky­mas.

A. GUMULIAUSKAS (LVŽSF). Aš so­li­da­ri­zuo­juo­si su ko­le­ga N. Pu­tei­kiu. Aš ma­tau prieš mus sto­vin­tį žmo­gų, ku­ris de­ga ta kul­tū­ra, ir aš siū­ly­čiau tik­rai trum­pin­ti klau­si­mus ir pa­rem­ti ši­tą kan­di­da­tū­rą. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. E. Pu­pi­nis. Ne­klau­sia­te. A. Ku­bi­lius.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Ger­bia­ma pra­ne­šė­ja, iš tik­rų­jų svei­kin­da­mas jū­sų dar­bą, aš no­riu pa­klaus­ti kaip Sei­me vei­kian­čios ne­for­ma­lios Ge­gu­žės 3-io­sios gru­pės vie­nas iš va­do­vų. Kai kal­ba­me apie Lie­tu­vos et­ni­nę kul­tū­rą, jūs kal­ba­te la­biau apie lie­tu­vių et­ni­nę kul­tū­rą – apie dzū­kus, že­mai­čius, aukš­tai­čius, su­val­kie­čius, kas iš tik­rų­jų yra svar­bu. Bet Lie­tu­vo­je yra ir to­kios et­ni­nės gru­pės, pa­vyz­džiui, is­to­ri­nės, au­to­chto­ni­nės: žy­dų, len­kų ar gu­dų. Ar jū­sų ta­ry­ba tuo vi­sai ne­už­si­i­ma, ar jūs už­si­i­ma­te tik lie­tu­vių? Jei­gu tai yra Lie­tu­vos et­ni­nė kul­tū­ra, ta­da aš kaž­kaip ne­gir­džiu, kad bū­tų už­si­im­ta ir tų is­to­ri­nių et­ni­nių gru­pių kul­tū­ros pa­vel­du.

D. URBANAVIČIENĖ. At­sa­ky­čiau dve­jo­pai. Vi­sų pir­ma Et­ni­nės kul­tū­ros vals­ty­bi­nės glo­bos pa­grin­dų įsta­ty­mo pa­skir­tis yra bū­tent lie­tu­vių et­ni­nės kul­tū­ros glo­ba ir ta­ry­ba tar­si tu­rė­tų vien tik­tai lie­tu­vių, ta­čiau kai aš bu­vau pir­mi­nin­kė, iš tik­rų­jų mes svars­tė­me ir ma­žu­mų klau­si­mus. Pa­vyz­džiui, cen­tro iš­sau­go­ji­mo klau­si­mą. Kai ren­giau et­ni­nės kul­tū­ros ug­dy­mo pro­gra­mas, ten kaip tik yra įterp­tas ir pa­ži­ni­mas ki­tų tau­ti­nių ben­dri­jų, kad jos pa­čios ge­riau ži­no­tų sa­vo šak­nis. To­mis pro­gra­mo­mis nau­do­ja­si ne tik lie­tu­viš­kos mo­kyk­los.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus. Ga­li­te at­si­sės­ti.

D. URBANAVIČIENĖ. Ačiū.

PIRMININKĖ. Po pa­tei­ki­mo ne­bal­suo­ja­ma.

Svars­ty­mas. No­rin­čių da­ly­vau­ti dis­ku­si­jo­se nė­ra. Taip pat po svars­ty­mo ne­bal­suo­ja­ma.

Pri­ėmi­mas. Nuo­mo­nės už, nuo­mo­nės prieš. Ke­tu­ri – už, ke­tu­ri – prieš. Nuo­mo­nė už – E. Jo­vai­ša.

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Kan­di­da­tę į pir­mi­nin­kus pa­žįs­tu nuo aš­tun­tos kla­sės – kaž­ka­da bu­vau jos mo­ky­to­jas. No­riu pa­sa­ky­ti, kad šio žmo­gaus gy­ve­ni­mas iš tik­rų­jų yra pa­skir­tas tar­nys­tei mū­sų et­ni­nei is­to­ri­jai, mū­sų et­ni­nei kul­tū­rai. Aš pra­šy­čiau pa­lai­ky­ti jos kan­di­da­tū­rą. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ka­dan­gi ne­su­spė­jo pa­klaus­ti V. Juo­za­pai­tis, gal no­ri­te da­bar iš­sa­ky­ti nuo­mo­nę? Ne. O S. Jo­vai­ša? Ir E. Pu­pi­nis. At­si­pra­šo­me, kad ne­su­tei­kė­me ga­li­my­bės pa­klaus­ti.

Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, bal­sa­vi­mas bus slap­tas ir bal­sa­vi­mą mes skelb­si­me pie­tų per­trau­kos me­tu. Da­bar yra nu­ma­ty­ta 14 val. 30 min. Mums rei­kia pa­tvir­tin­ti slap­to bal­sa­vi­mo biu­le­te­nį. Jūs pui­kiai ži­no­te, ko­kie jie bū­na. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pa­tvir­tin­ti slap­to bal­sa­vi­mo biu­le­te­nį dėl Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Et­ni­nės kul­tū­ros glo­bos ta­ry­bos pir­mi­nin­ko pa­sky­ri­mo“ pro­jek­to? Ben­dru su­ta­ri­mu. Dė­ko­ju.

Dar pri­me­nu, kad slap­to bal­sa­vi­mo gru­pė yra: V. Bu­kaus­kas, A. Dumb­ra­va, A. Ge­lū­nas, D. Ke­pe­nis, J. Nar­ke­vi­čius, M. Na­vic­kie­nė, G. Ste­po­na­vi­čius ir D. Ša­ka­lie­nė. Pa­kei­ti­mas, at­si­pra­šau, J. Nar­ke­vi­čius kei­čia­mas ir vie­toj jo bus M. Mac­ke­vi­čius. Ačiū už pa­sta­bą. Ga­li­me pri­tar­ti? Ga­li­me pri­tar­ti.

Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, to­liau po­sė­džiui pir­mi­nin­kaus Sei­mo Pir­mi­nin­kas V. Pranc­kie­tis.

PIRMININKAS (V. PRANCKIETIS). Ger­bia­mi ko­le­gos, ka­dan­gi iki tran­slia­ci­jos iki 12 va­lan­dos yra li­kę lai­ko ke­tu­rios mi­nu­tės, skel­biu tech­ni­nę per­trau­ką iki 12 va­lan­dos. 12 va­lan­dą pra­tę­si­me po­sė­dį.

 

Per­trau­ka

 

12.01 val.

Kęs­tu­čio Pū­ko Sei­mo na­rio man­da­to pa­nai­ki­ni­mo svars­ty­mas

 

PIRMININKAS. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, tę­sia­me po­sė­dį. Pra­de­da­me svars­ty­ti dar­bo­tvarkės 1-12 klau­si­mą – Sei­mo na­rio Kęs­tu­čio Pū­ko Sei­mo na­rio man­da­to pa­nai­ki­ni­mo klau­si­mą. Va­do­vau­da­ma­sis Sei­mo sta­tu­to 241 straips­nio 10 da­li­mi, Sei­mo po­sė­džių sek­re­to­ria­to ve­dė­ją V. Gu­rec­kie­nę ski­riu po­sė­džio sek­re­to­re.

Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, no­riu jums pri­min­ti Sei­mo sta­tu­te reg­la­men­tuo­tas ap­kal­tos pro­ce­so tai­syk­les. Po­sė­džio pir­mi­nin­kas spren­džia pro­ce­si­nius klau­si­mus. Sei­mo na­riai ga­li klau­si­nė­ti tik pro­ce­so da­ly­vius, tik po­sė­džio pir­mi­nin­kui lei­dus. Kal­bė­ti dėl by­los iš es­mės ar ki­taip ban­dy­ti pa­veik­ti pro­ce­so ei­gą Sei­mo na­riams ne­lei­džia­ma, ta­čiau jie ga­li už­pro­tes­tuo­ti po­sė­džio pir­mi­nin­ko at­si­sa­ky­mą leis­ti klau­si­nė­ti ar sku­bo­tą spren­di­mą nu­trauk­ti ap­klau­są ir bal­suo­da­mi jį at­mes­ti.

Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo iš­va­da bei ki­ti šio ir ki­tų teis­mų spren­di­mai ne­svars­to­mi ir dėl jų tei­sė­tu­mo bei pa­grįs­tu­mo ne­dis­ku­tuo­ja­ma. Spren­džiant as­mens, ku­riam tai­ko­ma ap­kal­ta, kon­sti­tu­ci­nės at­sa­ko­my­bės klau­si­mą, re­mia­ma­si mi­nė­tuo­se spren­di­muo­se nu­sta­ty­tais fak­tais ir pa­teik­ta jų ju­ri­di­ne kva­li­fi­ka­ci­ja, o šių klau­si­mų ty­ri­mas ne­at­lie­ka­mas.

As­me­niui, ku­riam tai­ko­ma ap­kal­tos pro­ce­dū­ra, klau­si­mus už­duo­da Sei­mo po­sė­džio pir­mi­nin­kas ir ad­vo­ka­tas. Šie as­me­nys kal­bo­se ga­li rem­tis įro­dy­mais, tu­rin­čiais reikš­mės spren­džiant kon­sti­tu­ci­nės at­sa­ko­my­bės klau­si­mą. Sei­mo na­riai Sei­mo na­riui, ku­riam tai­ko­ma ap­kal­ta, ar vie­toj jo kal­ban­čiam ad­vo­ka­tui pa­tei­kia klau­si­mus tik po­sė­džio pir­mi­nin­kui lei­dus.

Pa­gal Sta­tu­to 241 straips­nio 4 da­lį per­skai­ty­siu pra­ne­ši­mą, ku­ria­me iš­dės­to­ma Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo iš­va­dos es­mė.

Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas 2017 m. gruo­džio 19 d. pa­teik­to­je iš­va­do­je kon­sta­ta­vo, kad Sei­mo na­rio K. Pū­ko veiks­mai Sei­mo na­rio pa­dė­jė­jo-sek­re­to­riaus pa­rei­gas ei­nan­čių ir šias pa­rei­gas už­im­ti pre­ten­da­vu­sių as­me­nų at­žvil­giu, nu­ro­dy­ti Spe­cia­lio­sios ty­ri­mo ko­mi­si­jos dėl ap­kal­tos Sei­mo na­riui K. Pū­kui iš­va­do­je, prieš­ta­rau­ja Kon­sti­tu­ci­jai. Šiais veiks­mais Sei­mo na­rys K. Pū­kas šiurkš­čiai pa­žei­dė Kon­sti­tu­ci­ją ir su­lau­žė prie­sai­ką.

Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas sa­vo ju­ris­prudencijoje yra kon­sta­ta­vęs, kad vals­ty­bės pa­rei­gū­nai tu­ri tu­rė­ti pi­lie­čių pa­si­ti­kė­ji­mą. Tam, kad pi­lie­čiai ga­lė­tų pa­grįs­tai pa­si­ti­kė­ti vals­ty­bės pa­rei­gū­nais, yra rei­ka­lin­ga vie­ša de­mo­kra­tinė vals­ty­bės pa­rei­gū­nų veik­los kon­tro­lė. Vie­na to­kios kon­tro­lės for­mų – kon­sti­tu­ci­nis ap­kal­tos pro­ce­sas. Pa­gal Kon­sti­tu­ci­ją įga­lio­ji­mus ap­kal­tos pro­ce­se tu­ri tik dvi vals­ty­bės val­džios ins­ti­tu­ci­jos – Sei­mas ir Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas. Ap­kal­tos by­la ga­li bū­ti pra­dė­ta tik Sei­mo na­rių siū­ly­mu. Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas tei­kia iš­va­dą, ar as­mens, ku­riam pra­dė­ta ap­kal­tos by­la, kon­kre­tūs veiks­mai prieš­ta­rau­ja Kon­sti­tu­ci­jai. Jei­gu Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas kon­sta­tuo­ja, kad as­muo šiurkš­čiai pa­žei­dė Kon­sti­tu­ci­ją, Sei­mas ne ma­žes­ne kaip 3/5 vi­sų Sei­mo na­rių bal­sų dau­gu­ma ga­li pa­nai­kin­ti jo Sei­mo na­rio man­da­tą.

Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo iš­va­da – šiurkš­čiai pa­žeis­ta Kon­sti­tu­ci­ja ir su­lau­žy­ta prie­sai­ka. Pa­grin­di­niai ar­gu­men­tai.

Spe­cia­lio­sios ty­ri­mo ko­mi­si­jos dėl ap­kal­tos Sei­mo na­riui K. Pū­kui iš­va­do­je, be ki­ta ko, nu­ro­dy­ta, jog Sei­mo na­rys K. Pū­kas žo­džiais, ne­ver­ba­li­ne kū­no kal­ba že­mi­no pa­dė­jė­jo-sek­re­to­riaus pa­rei­gas ei­nan­čių ir pre­ten­duo­jan­čių už­im­ti šias pa­rei­gas as­me­nų oru­mą, juos aki­vaiz­džiai dis­kri­mi­na­vo, ne­pa­grįs­tai ki­šo­si į jų pri­va­tų gy­ve­ni­mą. Šiais sa­vo veiks­mais Sei­mo na­rys K. Pū­kas dis­kre­di­ta­vo vals­ty­bės ir Sei­mo au­to­ri­te­tą. At­si­žvel­giant į tai, Spe­cia­lio­sios ty­ri­mo ko­mi­si­jos ma­ny­mu, K. Pū­ko veiks­mai ver­tin­ti­ni kaip Sei­mo na­rio prie­sai­kos, ku­ria Sei­mo na­rys įsi­pa­rei­go­jo gerb­ti ir vyk­dy­ti Kon­sti­tu­ci­ją ir įsta­ty­mus, su­lau­žy­mas ir šiurkš­tus Kon­sti­tu­ci­jos pa­žei­di­mas.

Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas šio­je iš­va­do­je kon­sta­ta­vo, kad iš Sei­mo na­rio prie­sai­kos, Sei­mo na­rio kon­sti­tu­ci­nio sta­tu­so ky­lan­tys rei­ka­la­vi­mai gerb­ti ir vyk­dy­ti Kon­sti­tu­ci­ją ir įsta­ty­mus, są­ži­nin­gai vyk­dy­ti Tau­tos at­sto­vo pa­rei­gas, veik­ti Tau­tos ir Lie­tu­vos vals­ty­bės in­te­re­sais, veng­ti el­ge­sio, že­mi­nan­čio Sei­mo – Tau­tos at­sto­vy­bės re­pu­ta­ci­ją ir au­to­ri­te­tą le­mia ir pa­rei­gą gerb­ti Kon­sti­tu­ci­jo­je įtvir­tin­tas ir jos sau­go­mas žmo­gaus tei­ses, ne­si­nau­do­ti sa­vo sta­tu­su ki­tų as­me­nų kon­sti­tu­ci­nėms tei­sėms ir lais­vėms pa­žeis­ti. Sei­mo na­rio veiks­mais, ku­riais pa­žei­džia­mos ki­tų as­me­nų kon­sti­tu­ci­nės tei­sės ar lais­vės, ga­li bū­ti šiurkš­čiai pa­žeis­ta Kon­sti­tu­ci­ja ir su­lau­žy­ta Sei­mo na­rio prie­sai­ka, že­mi­na­ma Sei­mo – Tau­tos at­sto­vy­bės re­pu­ta­ci­ja ir au­to­ri­te­tas.

Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas iš­va­do­je pa­žy­mė­jo, kad vie­na iš pa­gal Kon­sti­tu­ci­jos 29 straips­nį drau­džia­mo dis­kri­mi­na­vi­mo (kar­tu ir žmo­gaus oru­mo že­mi­ni­mo) for­mų yra prie­ka­bia­vi­mas, be ki­ta ko, prie­ka­bia­vi­mas dėl ly­ties ir sek­su­a­li­nis prie­ka­bia­vi­mas. Prie­ka­bia­vi­mas dėl ly­ties su­pran­ta­mas kaip ne­pri­im­ti­nas ar ne­pa­gei­dau­ja­mas fi­zi­niais, ver­ba­li­niais ar ne­ver­ba­li­niais veiks­mais (be ki­ta ko, pri­si­lie­ti­mais, ges­tais, žo­džiu, raš­tu ar vaiz­du) iš­reikš­tas el­ge­sys, su­si­jęs su ly­ti­mi, ku­riuo, be ki­ta ko, sie­kia­ma pa­že­min­ti ar­ba yra že­mi­na­mas žmo­gaus oru­mas, sie­kia­ma su­kur­ti ar­ba ku­ria­ma as­me­nį, su ku­riuo taip el­gia­ma­si, bau­gi­nan­ti, prie­šiš­ka, že­mi­nan­ti ar žei­džian­ti ap­lin­ka. Sek­su­a­li­nio prie­ka­bia­vi­mo, ku­ris yra vie­na iš prie­ka­bia­vi­mo dėl ly­ties for­mų, ski­ria­ma­sis bruo­žas yra as­me­niui, prie ku­rio prie­ka­biau­ja­ma, ne­pa­gei­dau­ja­mas sek­su­a­li­nio po­bū­džio el­ge­sys. To­kiu el­ge­siu ne­iš­ven­gia­mai yra kė­si­na­ma­si ir į fi­zi­nį ar psi­chi­nį as­mens ne­lie­čia­mu­mą, su­trik­do­ma žmo­gaus fi­zi­nė, psi­chi­nė ir dva­si­nė bū­se­na, su­var­žo­ma jo fi­zi­nio ak­ty­vu­mo, in­te­lek­ti­nės ir kū­ry­bi­nės lais­vės, tai­gi ir lais­vos as­me­ny­bės, raiš­ka, ga­li bū­ti ap­sun­ki­na­mi san­ty­kiai su ki­tais as­me­ni­mis. Prie­ka­bia­vi­mas ga­li su­kel­ti il­ga­lai­kes ar net nuo­la­ti­nes pa­sek­mes, nei­gia­mai vei­kian­čias as­mens pri­va­tų ir so­cia­li­nį gy­ve­ni­mą.

Prie­ka­bia­vi­mo fak­tams nu­sta­ty­ti ne­bū­ti­na, kad as­muo, prie ku­rio prie­ka­biau­ja­ma, aiš­kiai ir ka­te­go­riš­kai prieš­ta­rau­tų to­kiam el­ge­siui, kai aki­vaiz­du, kad toks el­ge­sys šiam as­me­niui bu­vo ne­pri­im­ti­nas ir ob­jek­ty­viai įžei­džia­mas, bet at­si­žvelg­ti­na į tai, kaip jį su­vo­kė as­muo, prie ku­rio bu­vo prie­ka­biau­ja­ma (be ki­ta ko, ne­bū­ti­na nu­sta­ty­ti as­mens, ku­ris gal­būt prie­ka­bia­vo, sie­kio pa­že­min­ti žmo­gaus oru­mą ar su­kur­ti jam prie­šiš­ką, jį bau­gi­nan­čią, že­mi­nan­čią ar žei­džian­čią ap­lin­ką). Prie­ka­bia­vi­mo fak­tams pa­neig­ti ne­pa­kan­ka vien to, kad juos nei­gia as­muo, ku­ris gal­būt prie­ka­bia­vo, bet pri­va­lu at­si­žvelg­ti į vi­sas ki­tas šiems fak­tams nu­sta­ty­ti reikš­min­gas ap­lin­ky­bes.

Įver­ti­nus Sei­mo na­rio K. Pū­ko veiks­mus, kon­sta­tuo­ta, kad jo veiks­mai iš es­mės ati­tin­ka mi­nė­tus prie­ka­bia­vi­mo dėl ly­ties ir sek­su­a­li­nio prie­ka­bia­vi­mo po­žy­mius, tai­gi ga­li bū­ti lai­ko­mi prie­ka­bia­vi­mu dėl ly­ties, be ki­ta ko, sek­su­a­li­niu prie­ka­bia­vi­mu. Sei­mo na­rio K. Pū­ko veiks­mai jo pa­dė­jė­jo-sek­re­to­riaus pa­rei­gas ėju­siems ir šias pa­rei­gas už­im­ti pre­ten­da­vu­siems as­me­nims bu­vo ne­ma­lo­nūs, ne­pa­gei­dau­ja­mi ir ne­pri­im­ti­ni, to­kiu bū­du jis el­gė­si iš­skir­ti­nai su mo­te­ri­mis (mer­gi­no­mis).

Kvies­da­ma­sis į po­kal­bį pre­ten­den­tus už­im­ti Sei­mo na­rio pa­dė­jė­jo-sek­re­to­riaus pa­rei­gas, K. Pū­kas pir­me­ny­bę tei­kė ne­te­kė­ju­sioms ir ar­ti­mų as­me­ni­nių ry­šių ne­tu­rin­čioms pre­ten­den­tėms, kal­bi­no su tie­sio­gi­nė­mis pa­rei­go­mis ne­su­si­ju­sio­mis in­ty­mio­mis, trik­dan­čio­mis, ne­ma­lo­nio­mis, su ly­ti­niais san­ty­kiais su­si­ju­sio­mis ir pa­na­šio­mis sek­su­a­li­nio po­bū­džio, ki­to­mis itin as­me­ni­nė­mis te­mo­mis, ko­men­ta­vo jų iš­vaiz­dą ir fi­zi­nes sa­vy­bes, tei­kė trik­dan­čius, dvi­pras­miš­ko po­bū­džio pa­siū­ly­mus, ki­taip ne­ko­rek­tiš­kai, ne­pa­gar­biai ben­dra­vo ir to­kiu sa­vo el­ge­siu su­kū­rė ne­ma­lo­nią, že­mi­nan­čią, įžei­džian­čią ap­lin­ką. Da­lis Sei­mo na­rio K. Pū­ko veiks­mų bu­vo sek­su­a­li­nio po­bū­džio. Sei­mo na­rys K. Pū­kas taip el­gė­si ne vie­ną kar­tą, prie­ka­bia­vo ne prie vie­no as­mens. Mi­nė­ti as­me­nys jau­tė­si pa­že­min­ti ir įžeis­ti, tu­rė­jo kęs­ti įtam­pą, stre­są ir bai­mę, pa­ty­rė il­ga­lai­kių ne­ma­lo­nių pa­sek­mių. Toks Sei­mo na­rio K. Pū­ko el­ge­sys ir ob­jek­ty­viai ver­tin­ti­nas kaip aki­vaiz­džiai įžei­džia­mas ir ne­pri­im­ti­nas.

Nors Sei­mo na­rys K. Pū­kas tei­gia mi­nė­tų as­me­nų ne­že­mi­nęs, ne­si­el­gęs su jais ne­pa­gar­biai ir prie jų ne­pri­eka­bia­vęs, iš­ty­rus ir įver­ti­nus su­rink­tus įro­dy­mus, kon­sta­tuo­ta, jog nė­ra pa­grin­do ma­ny­ti, kad liu­dy­to­jos bū­tų sa­kiu­sios ne­tie­są ar nu­ro­džiu­sios tik­ro­vės ne­ati­tin­kan­čias ap­lin­ky­bes, bū­tų bu­vu­sios tar­pu­sa­vy­je su­si­ju­sios, pa­žįs­ta­mos ir su­si­ta­ru­sios ar pa­vie­niui są­mo­nin­gai veik­tų prieš Sei­mo na­rį K. Pū­ką.

Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas taip pat pa­žy­mė­jo, kad pa­gal Kon­sti­tu­ci­ją iš Sei­mo na­rio prie­sai­kos jam ky­la pa­rei­ga gerb­ti ir vyk­dy­ti ne tik Kon­sti­tu­ci­ją, bet ir įsta­ty­mus.

Rem­da­ma­sis šio­je by­lo­je nu­sta­ty­to­mis ap­lin­ky­bė­mis, Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas kon­sta­ta­vo, kad Sei­mo na­rys K. Pū­kas pa­žei­dė Sei­mo sta­tu­to 16 straips­nio 2 da­lį, Vals­ty­bės po­li­ti­kų el­ge­sio ko­dek­so 4 straips­nio nuo­sta­tas. Taip pat mi­nė­ti Sei­mo na­rio K. Pū­ko veiks­mai ga­li bū­ti lai­ko­mi prie­ka­bia­vi­mu pa­gal Mo­te­rų ir vy­rų ly­gių ga­li­my­bių įsta­ty­mo 2 straips­nio 5 da­lį, Ly­gių ga­li­my­bių įsta­ty­mo 2 straips­nio 5 da­lį… be ki­ta ko, sek­su­a­li­niu prie­ka­bia­vi­mu pa­gal Mo­te­rų ir vy­rų ly­gių ga­li­my­bių įsta­ty­mo 2 straips­nio 6 da­lį.

Dėl dis­kri­mi­na­ci­nio ir že­mi­nan­čio žmo­gaus oru­mą prie­ka­bia­vi­mo po­bū­džio ir juo su­ke­lia­mų pa­sek­mių to­kiu Sei­mo na­rio el­ge­siu ne­iš­ven­gia­mai že­mi­na­ma Sei­mo – Tau­tos at­sto­vy­bės re­pu­ta­ci­ja ir au­to­ri­te­tas, dis­kre­di­tuo­ja­ma vals­ty­bės val­džia, ne­pri­klau­so­mai nuo to, ar toks Sei­mo na­rio el­ge­sys yra su­si­jęs su jo par­la­men­ti­ne veik­la ar­ba nau­do­ji­mu­si kon­sti­tu­ci­niu Sei­mo na­rio sta­tu­su. Sei­mo na­rio dis­kri­mi­na­ci­nis ir že­mi­nan­tis žmo­gaus oru­mą el­ge­sys, ku­ris ga­li bū­ti lai­ko­mas prie­ka­bia­vi­mu dėl ly­ties, be ki­ta ko, sek­su­a­li­niu prie­ka­bia­vi­mu, lai­ky­ti­nas šiurkš­čiu Kon­sti­tu­ci­jos, be ki­ta ko, jos 21 straips­nio 1, 2, 3 da­lių, 22 straips­nio 1, 4 da­lių, 29 straips­nio nuo­sta­tų, pa­žei­di­mu, taip pat Sei­mo na­rio prie­sai­kos su­lau­žy­mu.

At­si­žvelg­da­mas į tai, kad Sei­mo na­rio K. Pū­ko el­ge­sys bu­vo dis­kri­mi­nuo­jan­tis ir juo pa­že­min­tas jo pa­dė­jė­jo-sek­re­to­riaus pa­rei­gas ėju­sių ir šias pa­rei­gas už­im­ti pre­ten­da­vu­sių as­me­nų oru­mas, taip pat į tai, kad jo veiks­mai lai­ky­ti­ni prie­ka­bia­vi­mu dėl ly­ties ir sek­su­a­li­niu prie­ka­bia­vi­mu, Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas kon­sta­ta­vo, kad to­kiu el­ge­siu Sei­mo na­rys K. Pū­kas šiurkš­čiai pa­žei­dė Kon­sti­tu­ci­ją ir su­lau­žė prie­sai­ką.

Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, pa­gal Sei­mo sta­tu­to 241 straips­nio 5 da­lį, su­tei­kiu žo­dį po­sė­džio sek­re­to­rei V. Gu­rec­kie­nei.

V. GURECKIENĖ (Sei­mo po­sė­džių sek­re­to­ria­to ve­dė­ja). Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, į ap­kal­tos pro­ce­są Sei­me at­vy­ko Sei­mo na­rys K. Pū­kas, ta­čiau Sei­mo na­rio K. Pū­ko ad­vo­ka­tė A. Ru­čie­nė ne­da­ly­vau­ja.

PIRMININKAS. Kvie­čiu Sei­mo na­rį Pū­ką į tri­bū­ną, nes yra gau­ti jo ir jo ad­vo­ka­tės prašy­mai.

K. PŪKAS (MSNG). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Pir­mi­nin­kui V. Pranc­kie­čiui pra­šy­mas dėl klau­si­mo svars­ty­mo ati­dė­ji­mo. Rem­da­ma­sis Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo sta­tu­to 241 straips­nio 2 da­li­mi, pra­šau ati­dė­ti klau­si­mo svars­ty­mą dėl ma­no, kaip Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­rio, man­da­to pa­nai­ki­ni­mo, nes 2018 m. sau­sio 12 d. po­sė­dy­je dėl svar­bių prie­žas­čių ne­ga­li da­ly­vau­ti ma­no ad­vo­ka­tė A. Ru­čie­nė. Nuo 2018 m. sau­sio 11 d. iki 2018 m. sau­sio 29 d. yra iš­vy­ku­si į už­sie­nį, ši ke­lio­nė bu­vo su­pla­nuo­ta iš anks­to, to­dėl pra­šo­me šio klau­si­mo svars­ty­mą per­kel­ti į ki­tą ar­ti­miau­sią Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo po­sė­dį, va­do­vau­da­mie­si Lie­tu­vos Res­pub­li­kos sta­tu­to 241 straips­nio nuo­sta­to­mis. Pa­gei­dau­ju, kad, svars­tant klau­si­mą dėl Sei­mo na­rio man­da­to pa­nai­ki­ni­mo, po­sė­dy­je pa­si­sa­ky­tų ma­no ad­vo­ka­tė A. Ru­čie­nė. (Pri­dė­ti jos ke­lio­nės bi­lie­tai.)

PIRMININKAS. Dė­kui. Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, va­do­vau­jan­tis Sei­mo sta­tu­to 240 straip­snio 9 da­li­mi, 2017 m. gruo­džio 19 d. Sei­mo po­sė­dy­je bu­vo pri­im­tas pro­to­ko­li­nis nu­ta­ri­mas Sei­mo na­rio K. Pū­ko man­da­to pa­nai­ki­ni­mo klau­si­mą svars­ty­ti 2018 m. sau­sio 12 d. Va­do­vau­jan­tis Sei­mo sta­tu­to 240 straips­nio 9 da­li­mi, Sei­mo na­riui K. Pū­kui, ku­riam tai­ko­ma ap­kal­ta, bu­vo ne­del­siant, t. y. 2017 m. gruo­džio 19 d., raš­tu ir pa­si­ra­šy­ti­nai pra­neš­ta apie pa­skir­tą Sei­mo po­sė­džio da­tą ir lai­ką, ka­da Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo iš­va­dos pa­grin­du bus spren­džia­mas Sei­mo na­rio man­da­to pa­nai­ki­ni­mo klau­si­mas.

2018 m. sau­sio 9 d. Sei­mo na­rys K. Pū­kas raš­tu dėl ad­vo­ka­to da­ly­va­vi­mo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2018 m. sau­sio 12 d. po­sė­dy­je in­for­ma­vo Sei­mo Pir­mi­nin­ką, kad Sei­mo po­sė­dy­je da­ly­vaus jis pats ir ad­vo­ka­tė A. Ru­čie­nė. Pa­gal Sei­mo sta­tu­to 241 straips­nio 1 da­lį Sei­mo prie­vo­lė – ra­šy­ti­niu pra­ne­ši­mu pa­kvies­ti ad­vo­ka­tą į Sei­mo po­sė­dį. Tai bu­vo pa­da­ry­ta 2018 m. sau­sio 10 d. re­gist­ruo­tu ir elek­tro­ni­niu paš­tu. Re­gist­ruo­ta siun­ta siųs­tas kvie­ti­mas da­ly­vau­ti po­sė­dy­je ga­vė­jai įteik­tas sau­sio 11 die­ną. Apie gau­tą kvie­ti­mą ad­vo­ka­tė A. Ru­čie­nė pa­tvir­ti­no elek­tro­ni­niu paš­tu 2018 m. sau­sio 11 d. Taip pat pri­dė­jo ad­vo­ka­to or­de­rio, ku­ria­me nu­ro­do­ma, jog ji at­sto­vau­ja K. Pū­kui ap­kal­tos pro­ce­se Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­me, ko­pi­ją. 2018 m. sau­sio 11 d. gau­tas ad­vo­ka­tės A. Ru­čie­nės pra­šy­mas dėl Sei­mo po­sė­džio ati­dė­ji­mo… Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo sta­tu­to 241 straips­niu, ku­ria­me nu­ro­do­ma, kad iš anks­to bu­vo su­pla­na­vu­si iš­vy­ki­mą iš Lie­tu­vos nuo 2018 m. sau­sio 11 d. iki 2018 m. sau­sio 29 d., to­dėl pra­šo tai lai­ky­ti svar­bia prie­žas­ti­mi ne­da­ly­vau­ti po­sė­dy­je ir klau­si­mo svars­ty­mą ati­dė­ti bei jį nag­ri­nė­ti ki­ta­me ar­ti­miau­sia­me po­sė­dy­je.

Taip pat A. Ru­čie­nė pri­dė­jo bi­lie­tų į Bu­e­nos Ai­res, Ar­gen­ti­no­je, ku­rie bu­vo už­sa­ky­ti – pa­brė­žiu! – dar 2018 m. sau­sio 5 d. At­krei­piu dė­me­sį, kad 2018 m. sau­sio 9 d. Sei­mo na­rys K. Pū­kas in­for­ma­vo, kad jis ir jo ad­vo­ka­tė da­ly­vaus po­sė­dy­je. Sei­mo sta­tu­to 241 straips­nio 2 da­lis nu­ma­to, kad kai po­sė­dy­je be svar­bių prie­žas­čių ne­da­ly­vau­ja as­muo, ku­riam tai­ko­ma ap­kal­ta, ar­ba jo ad­vo­ka­tai, jų ne­da­ly­va­vi­mas ne­truk­do ap­kal­tos by­lą nag­ri­nė­ti Sei­me. Sei­mo sta­tu­to 240 straips­nio 3 da­lies 2 punk­tas nu­ma­to, kad po­sė­džio pir­mi­nin­kas pri­rei­kus ga­li pa­­klaus­ti Sei­mo nuo­mo­nės ar pra­šy­ti pri­ta­ri­mo sa­vo spren­di­mams.

Rem­da­ma­sis mi­nė­tais straips­niais bei Sei­mo sta­tu­to 261 straips­niu, pra­šau Sei­mo ap­si­spręs­ti bal­sa­vi­mu, ar ad­vo­ka­tės A. Ru­čie­nės ne­da­ly­va­vi­mo prie­žas­tys Sei­mo po­sė­dy­je lai­ky­ti­nos svar­bio­mis prie­žas­ti­mis, dėl ku­rių bū­tų ten­kin­ti­nas jų pra­šy­mas ati­dė­ti svars­ty­mą iki ki­to po­sė­džio.

Ar Sei­mo na­riai no­rė­tų iš­sa­ky­ti sa­vo nuo­mo­nę dėl bal­sa­vi­mo mo­ty­vų? E. Gent­vi­las.

E. GENTVILAS (LSF). Ačiū, kad su­tin­ka­te pa­­klaus­ti ki­taip ma­nan­čių. Vi­sų pir­ma jūs pats tu­ri­te pa­gal Sta­tu­tą tei­sę pri­im­ti spren­di­mą, ne­klaus­da­mas Sei­mo, t. y. Sta­tu­te ne­nu­ma­ty­tais at­ve­jais, tai gal­būt pas­ku­ti­nis – 264 straips­nis. Tai čia vie­nas da­ly­kas. Jūs ap­si­spren­dė­te klaus­ti Sei­mo.

Ki­tas da­ly­kas, kaip jūs su­for­mu­la­vo­te ką tik, klaus­da­mas Sei­mo na­rių, – iki ki­to po­sė­džio. Ką tai reiš­kia? Ki­tas po­sė­dis po­piet ar 17 die­ną, ar ko­vo mė­ne­sį? Čia rei­kė­tų iš jū­sų pu­sės aiš­ku­mo, iki ka­da jūs siū­ly­tu­mė­te ati­dė­ti. Mes ne­ga­li­me pra­dė­ti pa­gei­da­vi­mų kon­cer­to, mes ne­ži­no­me, ka­da ad­vo­ka­tė A. Ru­čie­nė grįž­ta iš sa­vo ke­lio­nės, tą rei­kė­tų tiks­liai ži­no­ti, ta­da ga­lė­tu­me ap­si­spręs­ti. Pa­vyz­džiui, man tik­tų, sa­ky­čiau, 17 die­na, bet ar ji bus grį­žu­si.

Jei­gu klau­sia­te ma­no as­me­ni­nės nuo­mo­nės ar­ba mū­sų frak­ci­jos nuo­mo­nės, mes siū­lo­me įver­tin­ti kaip ban­dy­mą ap­gau­ti Sei­mą, su­ve­džio­ti ir to­dėl ne­lai­ky­ti tin­ka­ma ir pa­kan­ka­ma prie­žas­ti­mi ne­svars­ty­ti klau­si­mo. Siū­lo­me klau­si­mą svars­ty­ti šian­dien.

Dar taip pat siū­lau pro­to­ko­li­nį Sei­mo nu­ta­ri­mą ar­ba krei­pi­mą­si, pra­ne­ši­mą Ad­vo­ka­tų ta­ry­bai dėl ad­vo­ka­tės A. Ru­čie­nės el­ge­sio.

PIRMININKAS. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, ki­tas po­sė­dis ne­reiš­kia, kad ar­ti­miau­sia­me po­sė­dy­je. Ki­tas, į ku­rį mes įra­šy­tu­me šio klau­si­mo svars­ty­mą. I. De­gu­tie­nė.

I. DEGUTIENĖ (TS-LKDF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, aš krei­piuo­si į Sei­mo na­rį K. Pū­ką. Pa­si­žiū­rė­ki­te, ko­kia su­si­da­rė si­tu­a­ci­ja Sei­me. Ar jums ne­at­ro­do, kad gar­bin­giau­siai tiek jums ir iš­lai­kant oru­mą Sei­me, jūs pats ga­lė­tu­mė­te at­si­sta­ty­din­ti ir ne­reik­tų čia suk­ti gal­vos, ka­da jū­sų ad­vo­ka­tė grįš, kaip čia pro­ce­dū­riš­kai to­liau spręs­ti. Man at­ro­do, jau po Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo iš­aiš­ki­ni­mo aš jū­sų vie­toj tik­rai taip pa­da­ry­čiau. To­dėl jūs ge­rai pa­gal­vo­ki­te, ar ne­rei­kia nu­trauk­ti vi­sos ši­tos gran­di­nės ir tie­siog sa­vo no­ru pa­lik­ti Sei­mą.

PIRMININKAS. J. Sa­ba­taus­kas.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke. Ka­dan­gi, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke, jūs ką tik pats pa­skel­bė­te, kad Sei­mas dar gruo­džio 19 die­ną nu­sta­tė svars­ty­mo da­tą, mes da­bar su­ži­no­me, kad sau­sio 5 die­ną už­sa­ky­ti bi­lie­tai. Ad­vo­ka­tės el­ge­sys šiuo at­ve­ju tik­rai yra ne­de­ra­mas net ad­vo­ka­tui, kai jis pa­lie­ka sa­vo, ga­li­ma bū­tų taip ver­tin­ti, pa­lie­ka sa­vo klien­tą li­ki­mo va­liai, at­si­sa­ky­da­mas sa­vo iš­vy­ki­mu kar­tu ir jį gin­ti. Ki­ta ver­tus, ži­no­da­mas svars­ty­mo da­tą, jis tu­rė­jo su­pla­nuo­ti sa­vo lai­ką taip, kad ga­lė­tų da­ly­vau­ti. To­dėl gal­būt Sei­mui ver­tė­tų at­kreip­ti Ad­vo­ka­tų ta­ry­bos dė­me­sį, kad įver­tin­tų.

Ki­ta ver­tus, tik­rai pa­gal Sta­tu­to141 straips­nio 2 da­lį tai ne­lai­ky­ti­na svar­bia prie­žas­ti­mi, o pa­gal 6 da­lį po­sė­džio pir­mi­nin­kas spren­džia tik ta­da, ar da­ry­ti per­trau­ką, jei yra svar­bi prie­žas­tis. Tai­gi pa­grin­di­nis klau­si­mas, ar tai yra svar­bi prie­žas­tis? Mū­sų frak­ci­jos ma­ny­mu – ne.

PIRMININKAS. Ačiū. D. Ša­ka­lie­nė.

D. ŠAKALIENĖ (LSDPF). Aš, ko­le­gos, tik no­riu pa­pra­šy­ti, kad ne­leis­ki­me pa­da­ry­ti Sei­mo tei­siš­kai ne­įga­laus. Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo pir­mi­nin­kas ly­giai to­kio­mis pa­na­šio­mis ap­lin­ky­bė­mis – vil­ki­ni­mo, tem­pi­mo ir me­la­vi­mo ne­lei­do tęs­ti to­kių žai­di­mų, po­sė­džiai vy­ko, įvy­ko ir sėk­min­gai pa­si­bai­gė. Tai pra­šau, kad šian­dien, Lais­vės gy­nė­jų die­ną, mes kaž­kaip pri­si­min­tu­me sa­vo sa­vi­gar­bą ir oru­mą, ši­to Sei­mo oru­mą. Tai pra­šau ne­leis­ti žais­ti šiuo pro­ce­su.

PIRMININKAS. R. Kar­baus­kis.

R. KARBAUSKIS (LVŽSF). Iš tik­rų­jų, ko­le­gos, jei­gu tei­si­ne pras­me mes ne­tu­ri­me pa­žei­di­mo, mes čia dau­ge­lis ne­sa­me tei­si­nin­kai, bet mū­sų frak­ci­ja yra pa­si­ren­gu­si pri­im­ti spren­di­mą da­ly­vau­ti bal­sa­vi­me šian­dien. Mes tu­ri­me aiš­kią nuo­mo­nę ir ati­dė­ji­mas, jei­gu nė­ra tei­si­nių prie­žas­čių ati­dė­ti, tik­rai ne­bū­tų tei­sin­gas spren­di­mas.

PIRMININKAS. G. Land­sber­gis.

G. LANDSBERGIS (TS-LKDF). Aš pri­si­jung­da­mas prie ko­le­gų kal­bė­siu frak­ci­jos var­du. Mū­sų frak­ci­ja taip pat yra pa­si­ren­gu­si šian­dien pri­im­ti spren­di­mą ir ma­no­me, kad tas klau­si­mas ne­be­tu­rė­tų bū­ti tem­pia­mas to­liau.

PIRMININKAS. Ačiū. Dau­giau? Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, aš vis dėl­to pra­šau bal­suo­ti, ar ad­vo­ka­tės A. Ru­čie­nės ne­da­ly­va­vi­mo prie­žas­tys Sei­mo po­sė­dy­je lai­ky­ti­nos svar­bio­mis? (Šur­mu­lys sa­lė­je)

Nu­trau­kia­me bal­sa­vi­mą. Ak­cen­tuo­ju, ar lai­ko­ma svar­bio­mis. Kas lai­ko, kad yra svar­bi prie­žas­tis, bal­suo­ja už, kas lai­ko, kad tai ne­svar­bi prie­žas­tis, bal­suo­ja prieš, ir ta­da pro­ce­dū­rą tę­sia­me. Kas ma­no, kad pro­ce­dū­rą rei­kia šian­dien tęs­ti ir baig­ti, bal­suo­ja prieš. Pra­de­da­me bal­sa­vi­mą.

Bal­sa­vo 109 Sei­mo na­riai: už bal­sa­vo 2, prieš – 101, su­si­lai­kė 6 Sei­mo na­riai. Pro­ce­dū­ra tę­sia­ma. M. Ado­mė­nas.

M. ADOMĖNAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke, su­pai­nio­jau bal­sa­vi­mo mo­ty­vus, pra­šau įskai­ty­ti kaip bal­sa­vu­sį prieš.

PIRMININKAS. M. Ado­mė­nas taip pat bal­sa­vo prieš. Ačiū.

Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, Sei­mas nu­spren­dė, kad A. Ru­čie­nės ne­da­ly­va­vi­mo prie­žas­tys Sei­mo po­sė­dy­je nė­ra svar­bios ir, re­mian­tis Sei­mo Sta­tu­to 241 straips­nio 2 da­li­mi, jos ne­da­ly­va­vi­mas ne­truk­do ap­kal­tos by­lą to­liau nag­ri­nė­ti Sei­me. To­dėl tę­sia­me ap­kal­tos pro­ce­dū­rą Sta­tu­to nu­ma­ty­ta tvar­ka.

Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, ar ga­li­me pa­si­tar­ti dėl at­sa­ky­mų į klau­si­mus? Siū­lo­me Sei­mo na­riui 10 mi­nu­čių. Po po­sė­džio pir­mi­nin­ko klau­si­mų Sei­mo na­riui, ku­riam tai­ko­ma ap­kal­ta, ski­ria­ma iki… jei aš tu­rė­siu klau­si­mų, skir­ki­te man bent dvi mi­nu­tes. Sei­mo na­rių klau­si­mams Sei­mo na­riui, ku­riam tai­ko­ma ap­kal­ta, iki 40 mi­nu­čių. Ar su­tin­ka­te? (Bal­sai sa­lė­je) Dau­giau? Ma­žiau? Pa­li­ki­me. Iki reiš­kia ga­li bū­ti ir ma­žiau. Sei­mo na­rio, ku­riam tai­ko­ma ap­kal­ta, bai­gia­ma­jam žo­džiui iki 10 mi­nu­čių. Siū­lau pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu. Ačiū, pri­tar­ta.

Va­do­vau­jan­tis Sei­mo sta­tu­to 241 straips­nio 7 da­li­mi, žo­dis su­tei­kia­mas as­me­niui, ku­riam tai­ko­ma ap­kal­ta, ar­ba jo pra­šy­mu vie­nam iš ad­vo­ka­tų. Šiuo at­ve­ju ad­vo­ka­tų nė­ra, kvie­čiu Sei­mo na­rį K. Pū­ką į tri­bū­ną. Jums skir­ta 10 mi­nu­čių.

K. PŪKAS (MSNG). Ačiū. Ma­ty­da­mas su­si­da­riu­sią si­tu­a­ci­ją, koks su­kel­tas ažio­ta­žas, no­riu pa­teik­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Pir­mi­nin­kui V. Pranc­kie­čiui at­si­sta­ty­di­ni­mo pa­reiš­ki­mą dėl Sei­mo na­rio man­da­to at­si­sa­ky­mo pa­gal Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo sta­tu­to 243 straips­nį.

„Su­tin­ka­mai su Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo sta­tu­to 243 straips­niu, tei­kiu at­si­sta­ty­di­ni­mo pa­reiš­ki­mą, ku­riuo at­si­sa­kau Sei­mo na­rio man­da­to, ka­dan­gi ap­kal­tos pro­ce­so me­tu bu­vo pa­žeis­tos ma­no tei­sės į gy­ny­bą, ku­rios reg­la­men­tuo­tos Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo sta­tu­to 241 straips­ny­je, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­jo­je bei Eu­ro­pos žmo­gaus tei­sių ir pa­grin­di­nių lais­vių ap­sau­gos kon­ven­ci­jo­je, ir 2018 m. sau­sio 12 d. vyks­ta Sei­mo po­sė­dis, ku­ria­me tu­ri bū­ti svars­to­mas klau­si­mas dėl ma­no kaip Sei­mo na­rio man­da­to pa­nai­ki­ni­mo. Dėl šio klau­si­mo svars­ty­mo ati­dė­ji­mo bu­vo pa­teik­ti tiek ma­no, tiek ma­no ad­vo­ka­tės A. Ru­čie­nės pra­šy­mai su juos pa­grin­džian­čiais įro­dy­mais, ku­riuo­se nu­ro­dy­ta, kad dėl svar­bių prie­žas­čių man at­sto­vau­jan­ti ad­vo­ka­tė A. Ru­čie­nė da­ly­vau­ti šia­me po­sė­dy­je ne­tu­rės ga­li­my­bės, to­dėl šio klau­si­mo svars­ty­mas tu­rė­tų bū­ti per­kel­tas į ki­tą ar­ti­miau­sią Sei­mo po­sė­dį. Ta­čiau Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­riai, ne­pai­sy­da­mi įsta­ty­mo nuo­sta­tų ir tuo pa­žeis­da­mi Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo sta­tu­to 241 straips­nį ir Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­jo­je bei Eu­ro­pos žmo­gaus tei­sių ir pa­grin­di­nių lais­vių ap­sau­gos kon­ven­ci­jo­je reg­la­men­tuo­tas as­mens tei­ses tu­rė­ti ad­vo­ka­tą taip pat ir ap­kal­tos pro­ce­so me­tu, už­drau­dė man šio­mis tei­sė­mis pa­si­nau­do­ti. At­si­žvel­giant į nu­ro­dy­tas ap­lin­ky­bes bei va­do­vau­jan­tis Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo sta­tu­to 243 straips­nio 2 da­li­mi, pra­šau šį ma­no pa­reiš­ki­mą ne­del­siant pa­ten­kin­ti.“ Ir pri­de­du Vy­riau­sia­jai ko­mi­si­jai raš­tą.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Ger­bia­mi ko­le­gos, šiuo klau­si­mu mes tu­rė­tu­me pa­skelb­ti da­bar 10 mi­nu­čių tech­ni­nę per­trau­ką, nes rei­kia pa­reng­ti Sei­mo nu­ta­ri­mą ir jį pri­im­ti tuoj pa­si­bai­gus tai per­trau­kė­lei. 10 mi­nu­čių tech­ni­nė per­trau­ka.

Per­trau­ka

 

12.41 val.

Sei­mo Pir­mi­nin­ko in­for­ma­ci­ja apie Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo 2017 m. gruo­džio 22 d. išva­dą „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­rio Min­dau­go Bas­čio, ku­riam pra­dė­ta apkaltos by­la, veiks­mų ati­tik­ties Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­jai“

 

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, tę­sia­me po­sė­dį.

Kol bus pa­reng­tas Sei­mo nu­ta­ri­mas, svars­to­me dar­bo­tvarkės 1-11 klau­si­mą – Sei­mo Pir­mi­nin­ko in­for­ma­ci­ja apie Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo 2017 m. gruo­džio 22 d. iš­va­dą „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­rio Min­dau­go Bas­čio, ku­riam pra­dė­ta ap­kal­tos by­la, veiks­mų ati­tik­ties Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­jai.“

Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas pa­tei­kė iš­va­dą dėl Sei­mo na­rio M. Bas­čio, ku­riam pra­dė­ta ap­kal­tos by­la, veiks­mų ati­tik­ties Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­jai. Pa­gal Sei­mo sta­tu­to 240 straips­nio 6 da­lį, įsi­ga­lio­jus Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo iš­va­dai dėl to, ar as­mens, ku­riam pra­dė­ta ap­kal­tos by­la, kon­kre­tūs veiks­mai prieš­ta­rau­ja Kon­sti­tu­ci­jai, po­sė­džio pir­mi­nin­kas ar­ti­miau­sia­me Sei­mo po­sė­dy­je su ja su­pa­žin­di­na Sei­mo na­rius.

Tai­gi no­riu su­pa­žin­din­ti su Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo 2017 m. gruo­džio 22 d. iš­va­da. Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas 2017 m. gruo­džio 22 d. pa­teik­to­je iš­va­do­je pa­žy­mė­jo, kad iš Kon­sti­tu­ci­jo­je nu­sta­ty­tos Sei­mo na­rio prie­sai­kos, įtvir­tin­tos įsta­ty­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­jos įsi­ga­lio­ji­mo tvar­kos“ 5 straips­ny­je, kon­sti­tu­ci­nio Sei­mo na­rio sta­tu­so, įtvir­tin­to, be ki­ta ko, Kon­sti­tu­ci­jos 59 straips­nio 2 ir 4 da­ly­se, ky­la Sei­mo na­rio pa­rei­gos, be ki­ta ko, bū­ti iš­ti­ki­mam Lie­tu­vos Res­pub­li­kai, gerb­ti ir vyk­dy­ti Kon­sti­tu­ci­ją ir įsta­ty­mus, są­ži­nin­gai vyk­dy­ti Tau­tos at­sto­vo pa­rei­gas, veik­ti Tau­tos ir Lie­tu­vos vals­ty­bės in­te­re­sais. Šios kon­sti­tu­ci­nės Sei­mo na­rio pa­rei­gos le­mia, be ki­ta ko, pa­rei­gą sau­go­ti vals­ty­bės pa­slap­tį, ku­rią Sei­mo na­rys su­ži­no vyk­dy­da­mas Tau­tos at­sto­vo pa­rei­gas. Iš šios pa­rei­gos, taip pat iš rei­ka­la­vi­mo są­ži­nin­gai vyk­dy­ti Tau­tos at­sto­vo pa­rei­gas ky­la pa­rei­ga są­ži­nin­gai pa­teik­ti vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­joms, spren­džian­čioms dėl tei­sės dirb­ti ar su­si­pa­žin­ti su vals­ty­bės pa­slap­tį su­da­ran­čia (ar ki­ta įslap­tin­ta) in­for­ma­ci­ja, vi­są bū­ti­ną in­for­ma­ci­ją, be ki­ta ko, apie sa­vo ry­šius su ki­tais as­me­ni­mis, ben­dra­vi­mas su ku­riais ga­li tu­rė­ti įta­kos vals­ty­bės in­te­re­sų, be ki­ta ko, vals­ty­bės pa­slap­ties ap­sau­gai.

Šios pa­rei­gos ne­vyk­dy­mas ga­li bū­ti pa­grin­das abe­jo­ti Sei­mo na­rio są­ži­nin­gu­mu, be ki­ta ko, ir vyk­dant ki­tas Tau­tos at­sto­vo pa­rei­gas, jo vei­ki­mu Tau­tos ir Lie­tu­vos vals­ty­bės in­te­re­sais, jo pa­gar­ba Kon­sti­tu­ci­jai ir įsta­ty­mams, tai­gi ir iš­ti­ki­my­be Lie­tu­vos Res­pub­li­kai. Ne­są­ži­nin­gas in­for­ma­ci­jos pa­tei­ki­mas vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­joms, spren­džian­čioms dėl tei­sės dirb­ti ar su­si­pa­žin­ti su vals­ty­bės pa­slap­tį su­da­ran­čia (ar ki­ta įslap­tin­ta) in­for­ma­ci­ja, taip pat ga­li lem­ti tai, kad su vals­ty­bės pa­slap­ti­mi ga­lės su­si­pa­žin­ti as­muo, ku­ris nė­ra pa­ti­ki­mas ir lo­ja­lus Lie­tu­vos vals­ty­bei, ir taip kel­ti grės­mę vals­ty­bės pa­slap­ties sau­gu­mui, tai­gi ir Kon­sti­tu­ci­jo­je įtvir­tin­toms ir sau­go­moms ver­ty­bėms.

Ver­tin­da­mas Sei­mo na­rio M. Bas­čio pa­aiš­ki­ni­mą, kad pil­dy­da­mas klau­si­my­ną jis esą pa­mir­šo nu­ro­dy­ti bu­vu­sį KGB dar­buo­to­ją P. Vo­jei­ką, Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas at­krei­pė dė­me­sį į tai, kad M. Bas­tys ga­na ge­rai pa­ži­no­jo P. Vo­jei­ką (jie pa­žįs­ta­mi jau il­gą lai­ką, Sei­mo na­rio M. Bas­čio tei­gi­mu, 16 me­tų), ga­na ar­ti­mai su juo ben­dra­vo (yra pra­šę vie­nas ki­to pa­ra­mos, Sei­mo na­rys M. Bas­tys ke­le­tą kar­tų yra lan­kę­sis P. Vo­jei­kos na­muo­se, pa­žįs­ta jo šei­mos na­rius), ži­no­jo apie jo veik­lą KGB (P. Vo­jei­ka jam pats apie tai bu­vo sa­kęs ir už­si­mi­nęs, kad jų ben­dra­vi­mas Sei­mo na­riui M. Bas­čiui ga­li bū­ti ne­pa­lan­kus); pats Sei­mo na­rys M. Bas­tys paiš­ki­ni­muo­se tei­gė ne­su­pra­tęs, kad ben­dra­vi­mas su P. Vo­jei­ka jam ga­li su­kel­ti ne­pa­to­gu­mų.

Ver­tin­da­mas Sei­mo na­rio M. Bas­čio pa­aiš­ki­ni­mą, kad jis esą ne­su­pra­to klau­si­my­no 55 punk­to klau­si­mo tu­ri­nio, Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas at­krei­pė dė­me­sį į tai, kad jis ne kar­tą yra iš­rink­tas Sei­mo na­riu, tu­ri aukš­tą­jį iš­si­la­vi­ni­mą ir moks­lų dak­ta­ro laips­nį. At­si­žvel­giant į tai, jam tu­rė­jo bū­ti su­pran­ta­ma, kad klau­si­my­no 55 punk­te tu­ri­mi ome­ny­je bet ku­rių ki­tų vals­ty­bių (įskai­tant ir SSRS) žval­gy­bos, sau­gu­mo tar­ny­bo­se ar su jo­mis su­si­ju­sio­se ins­ti­tu­ci­jo­se ka­da nors dir­bę as­me­nys, jam taip pat tu­rė­tų bū­ti ži­no­ma apie rep­re­si­nių SSRS vi­daus rei­ka­lų ir sau­gu­mo struk­tū­rų veik­lą Lie­tu­vo­je ir šios veik­los is­to­ri­nes bei po­li­ti­nes ap­lin­ky­bes, to­dėl jam ne­tu­rė­jo kil­ti abe­jo­nių, kad ver­ti­nant as­mens, pre­ten­duo­jan­čio gau­ti lei­di­mą dirb­ti ar su­si­pa­žin­ti su įslap­tin­ta in­for­ma­ci­ja, pa­ti­ki­mu­mą ga­li bū­ti ak­tu­a­lūs jo ry­šiai su bu­vu­siais SSRS sau­gu­mo tar­ny­bų dar­buo­to­jais.

Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas pa­žy­mė­jo, jog pil­dy­da­mas klau­si­my­ną Sei­mo na­rys M. Bas­tys tu­rė­jo pa­kan­ka­mai lai­ko įsi­gilin­ti į ja­me iš­dės­ty­tus klau­si­mus. Be to, jis ne­si­krei­pė į VSD pa­rei­gū­nus, kad šie pa­aiš­kin­tų klau­si­mą dėl pa­žin­čių su ki­tų vals­ty­bių žval­gy­bos ir (ar) sau­gu­mo tar­ny­bų dar­buo­to­jais, taip pat ne­pa­si­nau­do­jo nu­ma­ty­to­mis pa­pil­do­mo­mis ga­li­my­bė­mis at­sa­ky­mus į klau­si­my­ną su­ra­šy­ti at­ski­ra­me la­pe ir kar­tu su klau­si­my­nu pa­teik­ti už įslap­tin­tos in­for­ma­ci­jos ap­sau­gą at­sa­kin­gam as­me­niui. Be to, nei pir­mą kar­tą, nei pa­kar­to­ti­nai ap­klaus­tas VSD Sei­mo na­rys M. Bas­tys ne­tei­gė, kad ne­su­pra­to klau­si­mo tu­ri­nio, šis ar­gu­men­tas pa­teik­tas vė­liau, to­dėl jis ver­tin­ti­nas kaip gy­ny­bi­nė Sei­mo na­rio M. Bas­čio po­zi­ci­ja.

Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas pa­žy­mė­jo, kad klau­si­my­ną, skir­tą as­me­nims, ku­rie pre­ten­duo­ja gau­ti lei­di­mą dirb­ti ar su­si­pa­žin­ti su įslap­tin­ta in­for­ma­ci­ja, M. Bas­tys pil­dė ne pir­mą kar­tą ir ne pir­mą kar­tą ne­nu­ro­dė vi­sų as­me­ni­nių ry­šių, tu­rin­čių įta­kos spren­di­mo dėl lei­di­mo dirb­ti ar su­si­pa­žin­ti su įslap­tin­ta in­for­ma­ci­ja iš­da­vi­mo pri­ėmi­mui.

Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas pa­žy­mė­jo, kad jei­gu VSD pa­rei­gū­nai ne­bū­tų tu­rė­ję in­for­ma­ci­jos apie Sei­mo na­rio M. Bas­čio ir P. Vo­jei­kos ry­šius ir ne­bū­tų apie tai pa­klau­sę Sei­mo na­rio M. Bas­čio, o bū­tų va­do­va­vę­si vien klau­si­my­ne pa­ties Sei­mo na­rio M. Bas­čio pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja, šie ry­šiai bū­tų ne­pa­aiš­kė­ję. Kaip ma­ty­ti iš šios kon­sti­tu­ci­nės jus­ti­ci­jos by­los me­džia­gos, jie at­skleis­ti ne tik Sei­mo na­rio M. Bas­čio, bet ir VSD pa­rei­gū­nų, ku­rie va­do­va­vo­si sa­vo tu­ri­mais duo­me­ni­mis, o ne Sei­mo na­rio M. Bas­čio už­pil­dy­ta­me klau­si­my­ne pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja, ini­cia­ty­va.

Taip pat Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas kon­sta­ta­vo, kad Sei­mo na­rys M. Bas­tys ne­įvyk­dė iš kon­sti­tu­ci­nės Sei­mo na­rio pa­rei­gos sau­go­ti vals­ty­bės pa­slap­tį, taip pat iš Sei­mo na­rio prie­sai­kos, Sei­mo na­rio kon­sti­tu­ci­nio sta­tu­so ky­lan­čio rei­ka­la­vi­mo Sei­mo na­riui elg­tis są­ži­nin­gai, pa­rei­gos są­ži­nin­gai pa­teik­ti vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­joms, spren­džian­čioms dėl tei­sės dirb­ti ar su­si­pa­žin­ti su vals­ty­bės pa­slap­tį su­da­ran­čia (ar ki­ta įslap­tin­ta) in­for­ma­ci­ja, vi­są bū­ti­ną in­for­ma­ci­ją, be ki­ta ko, apie sa­vo ry­šius su ki­tais as­me­ni­mis, ben­dra­vi­mas su ku­riais ga­li tu­rė­ti įta­kos vals­ty­bės in­te­re­sų, be ki­ta ko, vals­ty­bės pa­slap­ties ap­sau­gai. Tai­gi Sei­mo na­rys M. Bas­tys ne­si­lai­kė iš Kon­sti­tu­ci­jo­je nu­sta­ty­tos Sei­mo na­rio prie­sai­kos, įtvir­tin­tos įsta­ty­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­jos įsi­ga­lio­ji­mo tvar­kos“ 5 straips­ny­je, kon­sti­tu­ci­nio Sei­mo na­rio sta­tu­so, įtvir­tin­to, be ki­ta ko, Kon­sti­tu­ci­jos 59 straips­nio 2, 4 da­ly­se, ky­lan­čios Sei­mo na­rio pa­rei­gos, be ki­ta ko, bū­ti iš­ti­ki­mam Lie­tu­vos Res­pub­li­kai, gerb­ti ir vyk­dy­ti Kon­sti­tu­ci­ją ir įsta­ty­mus, są­ži­nin­gai vyk­dy­ti Tau­tos at­sto­vo pa­rei­gas, veik­ti Tau­tos ir Lie­tu­vos vals­ty­bės in­te­re­sais.

Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas taip pat pa­žy­mė­jo, kad ne­są­ži­nin­gas in­for­ma­ci­jos pa­tei­ki­mas vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­joms, spren­džian­čioms dėl tei­sės dirb­ti ar su­si­pa­žin­ti su vals­ty­bės pa­slap­tį su­da­ran­čia (ar ki­ta įslap­tin­ta) in­for­ma­ci­ja, taip pat ga­li lem­ti tai, kad su vals­ty­bės pa­slap­ti­mi ga­lė­jo su­si­pa­žin­ti as­muo, ku­ris nė­ra pa­ti­ki­mas ir lo­ja­lus Lie­tu­vos vals­ty­bei, ir taip kel­ti grės­mę vals­ty­bi­nės pa­slap­ties sau­gu­mui, tai­gi ir Kon­sti­tu­ci­jo­je įtvir­tin­toms ir sau­go­moms ver­ty­bėms.

At­si­žvelg­da­mas į vi­sas šias ap­lin­ky­bes, Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas kon­sta­ta­vo, kad Sei­mo na­rys M. Bas­tys, nu­slėp­da­mas sa­vo ry­šius su P. Vo­jei­ka ir taip ne­są­ži­nin­gai siek­da­mas gau­ti lei­di­mą dirb­ti ar su­si­pa­žin­ti su įslap­tin­ta in­for­ma­ci­ja, žy­mi­ma slap­tu­mo žy­ma „Vi­siš­kai slap­tai“, šiurkš­čiai pa­žei­dė Kon­sti­tu­ci­ją, be ki­ta ko, jos 59 straips­nio 2 ir 4 da­lis, įsta­ty­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­jos įsi­ga­lio­ji­mo tvar­kos“ 5 straips­nio rei­ka­la­vi­mus ir kar­tu su­lau­žė prie­sai­ką. Ki­ti Sei­mo nu­ta­ri­me nu­ro­dy­ti veiks­mai ne­tir­ti, nes jų nag­ri­nė­ji­mas yra ne­ži­ny­bin­gas Kon­sti­tu­ci­niam Teis­mui. Va­do­vau­da­ma­sis Sei­mo sta­tu­to 240 straips­nio 8 da­li­mi, Sei­mas po­sė­dy­je pri­ima spren­di­mą svars­ty­ti Sei­mo po­sė­dy­je as­mens, ku­riam tai­ko­ma ap­kal­ta, Sei­mo na­rio man­da­to pa­nai­ki­ni­mą.

 

12.50 val.

Sei­mo pro­to­ko­li­nio nu­ta­ri­mo „Dėl Sei­mo na­rio Min­dau­go Bas­čio Sei­mo na­rio manda­to pa­nai­ki­ni­mo klau­si­mo svars­ty­mo“ pri­ėmi­mas

 

Per­skai­ty­siu Sei­mo pro­to­ko­li­nio nu­ta­ri­mo pro­jek­tą, ku­ria­me Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mas, va­do­vau­da­ma­sis Sei­mo sta­tu­to 240 straips­nio 8 da­li­mi, nu­ta­rė svars­ty­ti M. Bas­čio Sei­mo na­rio man­da­to pa­nai­ki­ni­mo klau­si­mą.

Sei­mo pro­to­ko­li­nio nu­ta­ri­mo pro­jek­tas „Dėl Sei­mo na­rio Min­dau­go Bas­čio Sei­mo na­rio man­da­to pa­nai­ki­ni­mo klau­si­mo svars­ty­mo“. „Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mas, va­do­vau­da­ma­sis Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo sta­tu­to 240 straips­nio 8 da­li­mi, nu­ta­ria: svars­ty­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­rio M. Bas­čio Sei­mo na­rio man­da­to pa­nai­ki­ni­mo klau­si­mą.“ Ar ga­li­me pri­im­ti šį pro­to­ko­li­nį nu­ta­ri­mą ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je) Ačiū, pri­im­ta.

 

12.51 val.

Sei­mo pro­to­ko­li­nio nu­ta­ri­mo „Dėl Sei­mo na­rio Min­dau­go Bas­čio Sei­mo na­rio manda­to pa­nai­ki­ni­mo klau­si­mo svars­ty­mo da­tos“ pri­ėmi­mas

 

To­liau. Pa­gal Sei­mo sta­tu­to 240 straips­nio 9 da­lį Sei­mas pa­ski­ria Sei­mo po­sė­džio dėl as­mens, ku­riam tai­ko­ma ap­kal­ta, Sei­mo na­rio man­da­to pa­nai­ki­ni­mo svars­ty­mo da­tą. Svars­ty­mo da­ta tu­ri bū­ti pa­skir­ta ne anks­čiau kaip po sep­ty­nių nuo po­sė­džio, ku­ria­me ši da­ta bu­vo nu­sta­ty­ta, die­nų. (Bal­sai sa­lė­je)

Sei­mo pro­to­ko­li­nio nu­ta­ri­mo pro­jek­tas „Dėl Sei­mo na­rio Min­dau­go Bas­čio Sei­mo na­rio man­da­to pa­nai­ki­ni­mo klau­si­mo svars­ty­mo da­tos“. „Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mas, va­do­vau­da­ma­sis Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo sta­tu­to 240 straips­nio 9 da­li­mi, nu­ta­ria Sei­mo na­rio M. Bas­čio Sei­mo na­rio man­da­to pa­nai­ki­ni­mo klau­si­mą svars­ty­ti 2018 m. ko­vo 13 d. 12 va­lan­dą.“ (Bal­sai sa­lė­je) Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta. Pro­to­ko­li­nis nu­ta­ri­mas pri­im­tas.

Pa­gal Sei­mo sta­tu­to 240 straips­nio 9 da­lį as­me­niui, ku­riam tai­ko­ma ap­kal­ta, ne­del­siant raš­tu ir pa­si­ra­šy­ti­nai pra­ne­ša­ma apie pa­skir­tą Sei­mo po­sė­džio da­tą ir lai­ką, ka­da Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo iš­va­dos pa­grin­du bus spren­džia­mas jo Sei­mo na­rio man­da­to pa­nai­ki­ni­mo klau­si­mas, to­dėl pra­šau Sei­mo po­sė­džių sek­re­to­ria­to dar­buo­to­jus įteik­ti pra­ne­ši­mą Sei­mo na­riui M. Bas­čiui pa­si­ra­šy­ti. Jei Sei­mo na­rio nė­ra, pra­šau in­for­muo­ti, kad pra­ne­ši­mas bus įteik­tas ar­ti­miau­siu me­tu.

Taip pat no­riu pri­min­ti, kad pa­gal Sei­mo sta­tu­to 241 straips­nio 1 da­lį as­muo, ku­riam tai­ko­ma ap­kal­ta, tu­ri tei­sę da­ly­vau­ti Sei­mo po­sė­dy­je pats ir (ar) per sa­vo ad­vo­ka­tą. Jis tu­ri tei­sę tu­rė­ti ke­lis ad­vo­ka­tus. Apie pa­si­rink­tus ad­vo­ka­tus as­muo, ku­riam tai­ko­ma ap­kal­ta, raš­tu pra­ne­ša Sei­mui ne vė­liau kaip li­kus dviem die­nom iki pir­mo­jo ap­kal­tos pro­ce­so Sei­me po­sė­džio. To­kiu at­ve­ju jie taip pat ra­šy­ti­niu pra­ne­ši­mu kvie­čia­mi į Sei­mo po­sė­dį.

Tai­gi šis dar­bo­tvarkės klau­si­mas baig­tas. To­liau po­sė­džiui pir­mi­nin­kaus Sei­mo Pir­mi­nin­ko pir­mo­ji pa­va­duo­to­ja R. Baš­kie­nė.

 

12.55 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo lai­ki­no­sios ty­ri­mo ko­mi­si­jos suda­ry­mo ir pa­ve­di­mo jai at­lik­ti Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos val­dy­mo, finan­si­nės bei ūki­nės veik­los par­la­men­ti­nį ty­ri­mą“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-1564 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

PIRMININKĖ (R. BAŠKIENĖ, LVŽSF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, bai­gė­si per­trau­kos lai­kas, ku­rį mes bu­vo­me pa­skel­bę dėl Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo lai­ki­no­sios ty­ri­mo ko­mi­si­jos su­da­ry­mo ir pa­ve­di­mo jai at­lik­ti Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos val­dy­mo, fi­nan­si­nės bei ūki­nės veik­los par­la­men­ti­nį ty­ri­mą“ pro­jek­to Nr. XIIIP-1564. Kvie­čiu pra­ne­šė­ją A. Ši­rins­kie­nę, vyk­dy­si­me pa­tei­ki­mą.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Mie­li ko­le­gos, no­riu pri­sta­ty­ti nu­ta­ri­mą, ku­ris bu­vo re­gist­ruo­tas pir­ma­die­nį. Nu­ta­ri­mas at­si­ra­do dėl to, kad Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mas, re­a­ga­vęs į LRT ta­ry­bos pa­teik­tą 2016 me­tų veik­los ata­skai­tą, po to du kar­tus pa­kar­to­ti­nai krei­pė­si ir ga­vo LRT at­sa­ky­mus tiek 2017 m. lap­kri­čio 28 d. raš­tu, tiek ir šių me­tų sau­sio 2 die­nos raš­tu. Šie vi­si pa­teik­ti LRT at­sa­ky­mai rei­ka­lau­ja iš­sa­mios ana­li­zės ir LRT veik­la, ku­rios de­ta­les bu­vo sie­kia­ma iš­si­aiš­kin­ti Sei­mo na­rių pa­klau­si­muo­se, rei­ka­lau­ja par­la­men­ti­nės kon­tro­lės, įver­ti­nant, kaip yra tai­ko­mas Lie­tu­vos Res­pub­li­kos na­cio­na­li­nio ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos įsta­ty­mas bei ki­ti LRT val­dy­mą, fi­nan­si­nę ir ūki­nę veik­lą reg­la­men­tuo­jan­tys tei­sės ak­tai.

Pa­ste­bė­ti­na, kad net ir po pa­kar­to­ti­nio Sei­mo na­rių gru­pės krei­pi­mo­si į LRT, LRT, mo­ty­vuo­da­ma kon­fi­den­cia­lu­mu, pa­tei­kė tik­rai ne vi­są Sei­mo na­rių pra­šy­tą in­for­ma­ci­ją, ku­ri yra su­si­ju­si su LRT val­dy­mu, ūki­ne ir fi­nan­si­ne veik­la. Net­gi ne­bu­vo pa­teik­tas Sei­mui siun­čia­mų do­ku­men­tų są­ra­šas, dėl to ne­ga­li­me ver­tin­ti, ar iš vi­so vi­si do­ku­men­tai, ku­riuos no­rė­ta pa­teik­ti, yra pa­teik­ti. Ne­su­tam­pa ir vie­šo­jo­je erd­vė­je skel­bia­mų bei Sei­mui pa­teik­tų do­ku­men­tų ap­im­tis. Da­lis su­tar­čių su pro­diu­se­riais yra pa­teik­tos be da­lies pus­la­pių, prie­dų ar­ba, at­virkš­čiai, pa­tei­kia­mi tik prie­dai, ta­čiau ne­pa­tei­kia­mos su­tar­tys.

Api­bū­din­siu ke­le­tą do­ku­men­tų, su ku­riais te­ko su­si­pa­žin­ti skai­tant LRT iš­siųs­tą in­for­maci­ją Sei­mo na­riams. Pa­vyz­džiui, krin­ta į akis tai, kad pa­si­ra­šo­mi pa­pil­do­mi su­si­ta­ri­mai prie su­tar­čių, ku­rio­se nu­ma­to­mas nau­jas vien­kar­ti­nių pro­gra­mų pro­diu­sa­vi­mas ir tran­slia­vi­mas. Tar­ki­me, 130 mi­nu­čių vien­kar­ti­nė pro­gra­ma, už ku­rią pro­diu­se­riui yra mo­ka­ma apie ir net dau­giau nei 120 tūkst. eu­rų. Ki­ta pro­gra­ma – 150 mi­nu­čių truk­mės, pro­diu­se­riui mo­ka­ma per 110 tūkst. eu­rų ir LRT dar pri­si­de­da sa­vais re­sur­sais, t. y. tech­ni­ne įran­ga, pa­slau­go­mis, o tai ben­drą 150 mi­nu­čių truk­mės pro­gra­mos kai­ną iš­ke­lia iki 140 tūkst. eu­rų. Tai nė­ra vie­nin­te­lės dvi to­kios su­tar­tys. Jų, tie, ku­rie skai­tė­te do­ku­men­tus, ra­do­te tik­rai ne vie­ną. Yra su­tar­čių, ku­rios yra pa­si­ra­šo­mos kaip ne­at­ly­gin­ti­nos, pra­lei­džia­mas su­tar­ties V sky­rius, po to pa­si­ra­šo­mas pa­pil­do­mas su­si­ta­ri­mas, ku­rio V sky­rius yra įter­pia­mas į su­tar­tį ir ne­at­ly­gin­ti­no­je su­tar­ty­je iš es­mės at­si­ran­da at­ly­gi­ni­mo su­ma. Ko­dėl taip įvyks­ta? Tai yra re­to­ri­nis klau­si­mas.

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­jos 67 straips­ny­je Sei­mui yra nu­sta­ty­tas įpa­rei­go­ji­mas ne tik tvir­tin­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos biu­dže­tą, bet ir pri­žiū­rė­ti, kaip yra vyk­do­mas biu­dže­tas. Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas 2006 m. gruo­džio 21 d. nu­ta­ri­me yra pa­žy­mė­jęs, jog LRT at­žvil­giu vyk­do­ma kon­tro­lė in­ter alia tu­ri už­tik­rin­ti (ci­ta­ta): „Ar na­cio­na­li­nis vi­suo­me­ni­nis tran­sliuo­to­jas ne­pik­tnau­džiau­ja sa­vo ypa­tin­gu sta­tu­su ir ga­li­my­bė­mis, ku­rias šis sta­tu­sas su­tei­kia, taip pat ir ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos pa­slau­gų rin­ko­je, ar jo veik­lo­je nė­ra nu­kryps­ta­ma nuo kon­sti­tu­ci­nių, są­ži­nin­gos kon­ku­ren­ci­jos im­pe­ra­ty­vų, ar lė­šos, ne tik vals­ty­bės biu­dže­to, ku­rios na­cio­na­li­niam vi­suo­me­ni­niam tran­sliuo­to­jui yra ski­ria­mos jo kon­sti­tu­ci­nei mi­si­jai įgy­ven­din­ti, yra nau­do­ja­mos bū­tent ši­tam tiks­lui.“ Taip pat Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas ta­me pa­čia­me 2006 me­tų nu­ta­ri­me yra kon­sta­ta­vęs, kad na­cio­na­li­nio tran­sliuo­to­jo kon­tro­lė ap­ima ne tik tur­to ar fi­nan­si­nį au­di­tą, bet ir ki­tas įsta­ty­mų nu­sta­ty­tas kon­tro­lės for­mas. Tai­gi da­ry­ti­na iš­va­da – ir par­la­men­ti­nę kon­tro­lę, ku­rią, be ki­ta ko, Sei­mas tai­ko ver­tin­da­mas, kaip ins­ti­tu­ci­jos lai­ko­si įsta­ty­mų, Sei­mo nu­ta­ri­mų, ko­mi­te­tų pa­siū­ly­mų ar re­ko­men­da­ci­jų. Par­la­men­ti­nė kon­tro­lė, tarp jų ir lai­ki­nų­jų ty­ri­mo ko­mi­si­jų ap­im­ti­mi, yra ta­pu­si įpras­ta Sei­mo veik­los prak­ti­ka.

Ma­nau, kad vi­si nu­ta­ri­mą pa­si­ra­šę Sei­mo na­riai, ku­rie krei­pė­si į Sei­mą pra­šy­da­mi su­kur­ti lai­ki­ną­ją ty­ri­mo ko­mi­si­ją, ne­abe­jo­ti­nai ger­bia žo­džio ir spau­dos lais­vę. Nė vie­no klau­si­mo, ku­ris bu­vo su­for­mu­luo­tas lai­ki­no­sios ko­mi­si­jos klau­si­my­ne, nė­ra su­si­ju­sio nei su lai­dų tu­ri­niu, nei su ki­tais da­ly­kais, ku­rie iš­kren­ta už fi­nan­si­nių, biu­dže­ti­nių ar veik­los or­ga­ni­za­vi­mo klau­si­mų. Ma­nau, kad tie Sei­mo na­riai, ku­rie for­mu­la­vo klau­si­mus, pui­kiai su­vo­kia sa­vo, kaip Sei­mo na­rių, at­sa­ko­my­bę už­tik­rin­ti, kad, ger­biant žo­džio lais­vę, kar­tu bū­tų ger­bia­ma ir lai­koma­si kon­sti­tu­ci­nės pa­rei­gos pri­žiū­rė­ti, kaip yra vyk­do­mas vals­ty­bės biu­dže­tas. LRT fi­nan­sa­vi­mas sie­kia ne­to­li 40 mln. eu­rų per me­tus ir, kaip ži­no­me, au­gant eko­no­mi­kai, me­tai iš me­tų di­dė­ja.

Tai­gi, kaip ir Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas nu­ro­do, Sei­mas tu­ri ga­li­my­bę ir tu­ri prie­vo­lę žiū­rė­ti, ar tos lė­šos iš tie­sų yra nau­do­ja­mos kon­sti­tu­ci­nei LRT mi­si­jai vyk­dy­ti ir nau­do­ja­mos to­kiu bū­du, kad ne­kil­tų abe­jo­nių dėl na­cio­na­li­nio tran­sliuo­to­jo veik­los vie­šu­mo ir, ži­no­ma, na­cio­na­li­nio tran­sliuo­to­jo at­vi­ru­mo Lie­tu­vos vi­suo­me­nei. Tie­siog tik­rai pra­šy­čiau pa­lai­ky­ti Sei­mo nu­ta­ri­mą ir pra­dė­ti mums vyk­dy­ti tą pa­rei­gą, ku­rią įpa­rei­go­ja Kon­sti­tu­ci­ja, sa­ky­da­ma, kad mes pri­žiū­ri­me biu­dže­to vyk­dy­mą ir at­lie­ka­me biu­dže­to par­la­men­ti­nę kon­tro­lę.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju ger­bia­ma­jai pra­ne­šė­jai. Jū­sų už­si­ra­šė pa­klaus­ti la­bai daug Sei­mo na­rių. M. Ma­jaus­kas klau­sia pir­ma­sis.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mo­ji Ag­ne, tu­riu ke­lis klau­si­mus jums. No­rė­čiau pra­dė­ti nuo to, ar jums ne­at­ro­do vi­sa ši­ta veik­la pa­pras­čiau­sias val­dan­čių­jų ban­dy­mas už­čiaup­ti tuos, ku­rie ne­bi­jo jū­sų kri­ti­kuo­ti? Ar spe­cia­li ko­mi­si­ja nė­ra ku­ria­ma tam, kad po­li­ti­kai gau­tų dau­giau įta­kos na­cio­na­li­nio tran­sliuo­to­jo val­dy­me? Ar ne­ma­no­te, kad ap­skri­tai, be Sei­mo, dar yra ki­tų kom­pe­ten­tin­gų ins­ti­tu­ci­jų, ku­rios ga­lė­tų at­lik­ti fi­nan­si­nį au­di­tą, veik­los au­di­tą, kam čia da­bar kiš­tis po­li­ti­kams? O gal ap­skri­tai yra ki­tų vie­šų­jų įstai­gų, ku­rias iš tik­rų­jų rei­kė­tų au­di­tuo­ti ir žiū­rė­ti, kaip, tar­ki­me, uni­ver­si­te­tai, ku­rie ne­su­ge­ba pri­trauk­ti stu­den­tų, li­go­ni­nės, ku­rios ne­su­ge­ba pa­di­din­ti gy­dy­to­jams at­ly­gi­ni­mų? Ko­dėl da­bar stai­ga jums pa­rū­po na­cio­na­li­nis tran­sliuo­to­jas? Ar ne­ma­no­te, jog jū­sų veik­la yra ele­men­ta­rus per­se­kio­ji­mas už kri­ti­ką, per­se­kio­ji­mas žur­na­lis­tų už tai, jog jus kri­ti­kuo­ja?

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Ne­ži­nau, ar mes ga­li­me lai­ky­ti per­se­kio­ji­mu to­kius klau­si­mus: įver­tin­ti, ar LRT val­dy­mo struk­tū­ra, įdar­bin­tų dar­buo­to­jų skai­čius, dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mas įga­li­na ra­cio­na­lų vals­ty­bės biu­dže­to nau­do­ji­mą. Ne­ži­nau, ar per­se­kio­ji­mu mes ga­li­me va­din­ti to­kius klau­si­mus, ku­rie pra­šo nu­sta­ty­ti, ar nuo­mos są­ly­gos, ku­rias su­ku­ria LRT ir lei­džia nuo­mo­ti sa­vo pa­tal­pas, ati­tin­ka rin­kos są­ly­gas. Iš tie­sų nuo­mos kai­nos yra to­je vie­šo­jo­je da­ly­je, in­ter­ne­te, tai kiek­vie­nas Lie­tu­vos pi­lie­tis ga­li tie­siog pa­žiū­rė­ti, už kiek nuo­mo­ja­ma LRT, pa­siskam­bin­ti į ap­lin­ki­nius pa­sta­tus, pa­klaus­ti, už kiek nuo­mo­ja ki­ti ūkio sub­jek­tai, esan­tys ap­lin­kui to­je pa­čio­je gat­vė­je. Dar kar­tą kar­to­ju, kad vi­si klau­si­mai yra fi­nan­si­nio ir va­dy­bi­nio po­bū­džio.

Vėl­gi daž­nai pa­si­girs­ta, ką ir jūs mi­nė­jo­te, klau­si­mas, ar to ne­ga­lė­tų at­lik­ti ki­tos ins­ti­tu­cijos? Aš ma­nau, kad lai­ki­no­ji ko­mi­si­ja ne­abe­jo­ti­nai pa­si­telks ki­tas ins­ti­tu­ci­jas, kaip įvy­ko ir ki­to­se ko­mi­si­jo­se. Mes ne­se­niai tu­rė­jo­me dėl e. svei­ka­tos ko­mi­si­ją, kai ki­lus klau­si­mų dėl skaid­ru­mo, bu­vo at­lie­ka­mi an­ti­ko­rup­ci­niai ver­ti­ni­mai. Ta pa­ti A. Skar­džiaus ty­ri­mo ko­mi­si­ja – vėl­gi bu­vo STT an­ti­ko­rup­ci­niai ver­ti­ni­mai. Lai­ki­no­sios ko­mi­si­jos pa­gal Lai­ki­nų­jų ko­mi­si­jų įsta­ty­mą tu­ri be­ga­lę in­stru­men­tų pa­si­telk­ti eks­per­tus, taip pat ir Vals­ty­bės kon­tro­lę.

Ta­čiau ko­dėl yra rei­ka­lin­ga lai­ki­no­ji ko­mi­si­ja? Ogi dėl to, kad mes, kal­bė­da­mi apie pro­ble­mas, ku­rias gal­būt ma­to­me da­bar, di­de­lę da­lį, ma­nau, dar tu­rės nag­ri­nė­ti ko­mi­si­ja, iš tie­sų kal­bė­da­mi apie pro­ble­mas, tu­ri­me ne tik pro­ble­mas kon­sta­tuo­ti, bet ir reng­ti tei­sės ak­tus, ku­rie pa­dė­tų spręs­ti pro­ble­mi­nius klau­si­mus. Nei STT, nei ki­tos ins­ti­tu­ci­jos ne­tu­ri ga­li­my­bės šios pro­ble­mos spręs­ti, tie­siog ne­ga­li už mus pa­reng­ti tei­sės ak­tų. Ma­nau, Sei­mas, kur­da­mas lai­ki­ną­ją ko­mi­si­ją, tik­rai ne­abe­jo­ti­na, da­lį funk­ci­jų pa­ves at­lik­ti ki­toms ins­ti­tu­ci­joms, bet kar­tu pri­si­ims ir įsta­ty­mo lei­dy­bos pa­rei­gą.

PIRMININKĖ. Ačiū. Ko­le­gos pri­me­nu, klau­si­mui – mi­nu­tė, at­sa­ky­mui – mak­si­mu­mas dvi.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). At­si­pra­šau.

PIRMININKĖ. Klau­sia E. Gent­vi­las. Pra­šom.

E. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mo­ji ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke, jūs ką tik pa­sa­kė­te, kad nei STT čia ne­ga­li, nei kas, o štai Sei­mo na­riai ga­li vis­ką. Jūs jau vis tiek tu­ri­te par­la­men­ti­nio dar­bo pa­tir­ties ir ži­no­te, ko­kios ko­mi­si­jos dir­bo. Be­je, čia apie e. svei­ka­tą, tai ne­pai­nio­ki­me, An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­ja – spe­cia­li­zuo­ta Sei­mo ko­mi­si­ja. Ga­lų ga­le įver­tin­ki­me sta­tu­są, ku­rį tu­ri na­cio­na­li­nis tran­sliuo­to­jas de­mo­kra­tinėse vals­ty­bė­se ir Lie­tu­vo­je. Ir ne­ga­li­ma čia ly­gin­ti su ko­kia par­la­men­ti­ne kon­tro­le Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos. Ži­no­te, kuo bai­gia­si par­la­men­ti­niai ty­ri­mai, – po-li-ti-ka-vi-mu. Vie­nas par­la­men­ti­nis ty­ri­mas, to­kia lai­ki­no­ji ty­ri­mo ko­mi­si­ja vie­ną iš par­la­men­ti­nių frak­ci­jų įvar­di­no kaip or­ga­ni­za­ci­ją, tu­rin­čią te­ro­ris­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos po­žy­mių. Na ir kas iš to? Kuo bai­gė­si A. Skar­džiaus ko­mi­si­jos ty­ri­mas? Nie­kuo. Ma­no klau­si­mas jums. Yra toks pa­sau­li­nis ži­niask­lai­dos lais­vės in­dek­sas. Kaip jums at­ro­do…

PIRMININKĖ. Klaus­ki­te, ko­le­ga.

E. GENTVILAS (LSF). …kiek nu­kris Lie­tu­vos po­zi­ci­jos pa­gal pa­sau­li­nį ži­niask­lai­dos lais­vės in­dek­są po šian­dien jū­sų pa­tei­kia­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­to?

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Iš tie­sų ne­ma­nau, kad nu­kris. Jei­gu žiū­rė­tu­me Eu­ro­pos prak­ti­ką, be­je, ir vie­na iš ko­mi­si­jos už­duo­čių bū­tų reng­ti tei­sės ak­tus, jei­gu skai­tė­te, at­si­žvel­giant į eu­ro­pi­nę ge­rą­ją prak­ti­ką, ir tu­rė­tu­me, žvelg­da­mi į Eu­ro­pos ge­rą­ją prak­ti­ką, tar­ki­me, BBC, kaip na­cio­na­li­nį tran­sliuo­to­ją. Grei­čiau­siai bri­tų par­la­men­tui net min­tis ne­ky­la klaus­ti, ko­kie yra at­ly­gi­ni­mai, koks yra at­ly­gi­ni­mų vi­dur­kis, kaip tie at­ly­gi­ni­mai iš­si­dė­lio­ja. Nes ne tik bri­tų par­la­men­tas, bet ir kiek­vie­nas Bri­ta­ni­jos pi­lie­tis tuos at­ly­gi­ni­mus ga­li ras­ti tin­kla­la­py­je. Ma­nau, tik­rai ga­li­me kal­bė­ti apie skaid­ri­ni­mą ir ins­ti­tu­ci­jų at­vė­ri­mą vi­suo­me­nei, apie in­for­ma­ci­jos apie tą ins­ti­tu­ci­ją pri­ei­na­mu­mo klau­si­mą. Pa­gal­vo­ki­me, kiek Sei­mui rei­kė­jo dė­ti pa­stan­gų, kad nuo lap­kri­čio mė­ne­sio gau­tų bent da­lį in­for­ma­ci­jos apie tai, kaip yra nau­do­ja­mas vals­ty­bės biu­dže­tas, ku­ris su­da­ro 40 mln. eu­rų.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia A. Ar­mo­nai­tė. Auš­ri­ne, pra­šom.

A. ARMONAITĖ (LSF). Dė­ko­ju. Ger­bia­mo­ji pra­ne­šė­ja, jūs kal­ba­te apie tai, kad ta ko­mi­si­ja, ko­mi­si­ja su­da­ry­ta iš po­li­ti­kų, tar­si su­da­rys prie­lai­das di­des­niam vie­šu­mui ir skaid­ru­mui. Bet ar jums ne­at­ro­do, kad iš po­li­ti­kų su­da­ry­tos ko­mi­si­jos vi­sa­da yra po­li­ti­nės, ir čia eks­per­ti­nio ver­ti­ni­mo mes ne­si­ti­kė­ki­me? Tai bus po­li­ti­kų įta­ka na­cio­na­li­nio tran­sliuo­to­jo veik­lai. Bet, ki­ta ver­tus, įsta­ty­mų lei­dė­jas ku­ria tam tik­rą tei­si­nę ba­zę, ku­rio­je vei­kia na­cio­na­li­nis tran­sliuo­to­jas. Tai ar ne ge­riau su­telk­ti lai­ko ir iš­min­ties re­sur­sus su­ku­riant skaid­res­nę tei­si­nę ba­zę, ku­ri re­gu­liuo­ja na­cio­na­li­nį tran­sliuo­to­ją, užuot su­da­ri­nė­jus ko­mi­si­jas, iš­ve­džio­jant vie­šo­jo­je erd­vė­je, kar­tais gal net ir per­se­kio­jant kai ku­riuos žur­na­lis­tus? Ar ne­rei­kė­tų mums leis­ti įsta­ty­mus? Juk tai ir yra mū­sų pa­grin­di­nis dar­bas.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Iš tie­sų at­sa­ky­da­ma į jū­sų klau­si­mą ga­liu tik pa­žy­mė­ti, kad veik­da­mas pa­gal Lai­ki­nų­jų ko­mi­si­jų įsta­ty­mą. Lai­ki­no­sios ko­mi­si­jos tik­rai vei­kia la­bai vie­šai ir skaid­riai. Po­sė­džiai pa­gal įsta­ty­mą, jei­gu ne­su­da­ro vals­ty­bės pa­slap­ties, yra at­vi­ri.

Ki­tas da­ly­kas. Mes kal­ba­me apie tei­si­nę ba­zę ir jos kei­ti­mą. Ta­čiau tam, kad ją ga­lė­tu­me keis­ti, tu­rė­tu­me ži­no­ti, ką keis­ti. Jei­gu mes ne­gau­na­me iš­sa­mių ata­skai­tų, kaip įver­tin­ti re­a­lią ins­ti­tu­ci­jos būk­lę ir ži­no­ti, ką keis­ti?

PIRMININKĖ. Klau­sia S. Gent­vi­las. Ruo­šia­si A. Ge­lū­nas.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­ma ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke, aš tie­siog ti­kiuo­si, kad reng­da­ma­si šiam Sei­mo nu­ta­ri­mui jūs su­si­pa­ži­no­te, ką Pre­zi­den­tė sa­kė šio­je sa­lė­je prieš pus­me­tį, kad pa­ly­dint Lie­tu­vos de­mo­kra­tijos tė­vo K. Gri­niaus me­tus bu­vo įvyk­dy­ti ke­tu­ri pa­si­kė­si­ni­mai į žo­džio lais­vę, o kaip ir prieš šim­tą me­tų, ži­niask­lai­da yra mū­sų gin­klas, tė­vy­nės sar­gas ir tie­sos kar­das, ne­re­tai vie­nin­te­lis vals­ty­bės rams­tis ko­vo­jant su ko­rup­ci­ja, in­for­ma­ci­nė­mis ata­ko­mis, so­cia­li­niu ne­jaut­ru­mu.

Ger­bia­ma nu­ta­ri­mo tei­kė­ja, aš no­rė­čiau pa­klaus­ti, ar vis dėl­to jūs ne­svars­tė­te im­tis ki­tų ins­ti­tu­ci­jų, ku­rios ga­lė­tų tir­ti mū­sų na­cio­na­li­nio tran­sliuo­to­jo veik­lą, užuot jo­je bū­tų tik po­li­ti­kai? Jūs as­me­niš­kai, jau vie­šo­jo­je erd­vė­je nu­skam­bė­jo, įsi­vė­lė­te į tie­sio­gi­nį dis­kur­są su kon­kre­čiais lai­dų ren­gė­jais, pub­li­cis­ti­nių lai­dų ve­dė­jais, užuot dis­ku­ta­vu­si su ins­ti­tu­ci­ją val­dan­čia ta­ry­ba ar­ba jos va­do­vu. Man at­ro­do, kad su tu­ri­nį ga­mi­nan­čiais ve­dė­jais įsi­vė­li­mas į iš­anks­ti­nę dis­ku­si­ją iš es­mės jau ro­do, kad dis­ku­si­ja yra apie tu­ri­nį, o ne apie val­dy­mo bū­dus.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Aš tik dar kar­tą ga­liu at­kreip­ti dė­me­sį, kad tik­rai apie tu­ri­nį nie­kas nie­ka­da ir nie­kur nė­ra klau­sęs. Yra klau­sęs apie fi­nan­sus, vie­šuo­sius pir­ki­mus, in­te­re­sų de­kla­ra­vi­mą. Be­je, Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja yra pra­dė­ju­si tris ty­ri­mus, su­si­ju­sius ir su ta­ry­bos na­rių in­te­re­sų de­kla­ra­vi­mu.

Ki­tas da­ly­kas. Bu­vo už­duo­da­mi klau­si­mai apie tur­to nu­omą. Kaip jau mi­nė­jau, di­džio­sios da­lies at­sa­ky­mų mes iki šiol ne­ga­vo­me. Ar­ba ga­vo­me frag­men­tuo­tus at­sa­ky­mus: su­tar­čių prie­dai, ki­tų su­tar­čių pa­bai­gos, su­pai­nio­ti do­ku­men­tai, da­lis su­tar­čių iš vi­so ne­pa­teik­ta, re­mian­tis kon­fi­den­cia­lu­mu. Tai yra iš es­mės biu­dže­to klau­si­mai, ku­rie ne­tu­ri nie­ko ben­dro su tu­ri­niu. Aš ne­su­pran­tu, kaip, klaus­da­mi apie 40 mln. biu­dže­tą ir kaip jis yra nau­do­ja­mas, mes klau­sia­me apie tu­ri­nį. Ne­su­vo­kia­mas su­ly­gi­ni­mas tų dvie­jų seg­men­tų.

PIRMININKĖ. Ačiū. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, 10 mi­nu­čių lai­kas pra­bė­go, bet už­si­ra­šė aš­tuo­nio­li­ka, pa­klau­sė tik ke­tu­ri. Aš siū­lau pra­tęs­ti klau­si­mų lai­ką dar 10 mi­nu­čių. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju. Klau­sia A. Ge­lū­nas. Ruo­šia­si A. Ku­bi­lius.

A. GELŪNAS (LSF). Ger­bia­mo­ji pra­ne­šė­ja, dir­bant Lie­tu­vos at­sto­vu UNESCO, man te­ko tik­rai daug do­mė­tis ži­niask­lai­dos lais­vės, žur­na­lis­tų sau­gu­mo, žo­džio lais­vės te­mo­mis ir tik­rai ta­me gar­bin­ga­me tarp­tau­ti­nia­me fo­ru­me bet koks po­li­ti­kų pri­ar­tė­ji­mas prie žur­na­lis­tų pro­ble­ma­ti­kos ne­bu­vo lai­ko­mas ge­ru to­nu. Kaip jums yra ži­no­ma, gruo­džio 19 die­ną LRT pa­ti krei­pė­si į Vals­ty­bės kon­tro­lę, kad bū­tų at­lik­tas iš­sa­mus jų au­di­tas, jų nau­do­ja­mų lė­šų tiks­lin­gu­mo pa­tik­ri­ni­mas. No­riu pa­klaus­ti, ar jūs ma­no­te, kad Sei­mo na­riai yra ge­res­ni fi­nan­sų ir va­dy­bos eks­per­tai ne­gu pro­fe­sio­na­lai, dir­ban­tys Vals­ty­bės kon­tro­lė­je? Ar tik­rai ne­pa­kak­tų pa­si­ti­kė­ti Vals­ty­bės kon­tro­lės tei­kia­mo­mis iš­va­do­mis, kaip mes pa­si­ti­ki­me jų iš­va­do­mis, ver­ti­nant ki­tas sri­tis? Ačiū.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Iš tie­sų šie klau­si­mai, ku­rie yra ke­lia­mi re­gist­ruo­jant lai­ki­no­sios ko­mi­si­jos nu­ta­ri­mą, nė­ra žur­na­lis­tų klau­si­mai. Nė­ra nė vie­no klau­si­mo, ku­ris bū­tų orien­tuo­tas į žur­na­lis­tus ar LRT dar­buo­to­jus. Yra klau­si­mai, ku­rie su­si­ję su vie­šo­sios įstai­gos ir jos biu­dže­to val­dy­mu.

Ki­tas da­ly­kas, kaip su­pran­ta­me ir iš 2006 me­tų Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo nu­ta­ri­mo, tur­to au­di­tas tė­ra vie­na iš prie­mo­nių, ir aš ma­nau, kad Sei­mas tik­rai džiaug­sis ty­ri­mo me­tu ga­vęs Vals­ty­bės kon­tro­lės at­lik­tą tur­to au­di­tą. Ta­čiau yra par­la­men­ti­nė kon­tro­lė, kur yra sa­vi­ta par­la­men­ti­nio do­mė­ji­mo­si tam tik­rais klau­si­mais… kaip yra įgy­ven­di­na­mi tei­sės ak­tai, kaip yra pai­so­ma biu­dže­to su­da­ry­mo tvar­kos, kaip ga­lų ga­le biu­dže­tas yra nau­do­ja­mas to­je ar ki­to­je ins­ti­tu­ci­jo­je. Šiuo at­ve­ju nei STT, nei Vals­ty­bės kon­tro­lė, de­ja, par­la­men­ti­nių klau­si­mų, par­la­men­ti­nės kon­tro­lės klau­si­mų tik­rai už­duo­ti ne­ga­lės.

Aš ma­nau, kad mes vyk­dy­da­mi par­la­men­ti­nę kon­tro­lę ir dau­ge­liui ki­tų ins­ti­tu­ci­jų už­duo­da­me klau­si­mus. Klau­sia­me svars­ty­da­mi STT dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mus, kiek už­dir­ba STT dar­buo­to­jai. Tai tik­rai ne­bu­vo pa­slap­tis ir mums bu­vo pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja, ir nie­kas ne­sa­kė, kad mes ki­ša­mės į STT ne­pri­klau­so­mu­mą. Ma­ny­čiau, tie­siog ir ki­tų ins­ti­tu­ci­jų ar šiuo at­ve­ju mū­sų mi­ni­mos vie­šo­sios įstai­gos in­te­re­sas bū­tų bū­ti kiek įma­no­ma vie­šai ir at­vi­rai vi­suo­me­nei, nes vis dėl­to 40 mln. mo­kes­čių mo­kė­to­jų lė­šų yra tik­rai di­de­lė su­ma.

PIRMININKĖ. Ačiū. Dar kar­tą pri­me­nu, at­sa­ky­mai tu­rė­tų bū­ti trum­pes­ni, kad ga­lė­tų dau­giau ko­le­gų pa­klaus­ti. Klau­sia A. Ku­bi­lius. Ruo­šia­si N. Pu­tei­kis.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Ger­bia­mo­ji pra­ne­šė­ja, jūs ci­ta­vo­te 2006 me­tų Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo gruo­džio mė­ne­sio iš­va­dą, bet ci­ta­vo­te pa­si­rink­ti­nai. Iš tik­rų­jų Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas to­je by­lo­je yra la­bai nuo­sek­liai iš­nag­ri­nė­jęs na­cio­na­li­nio tran­sliuo­to­jo veik­lą, la­bai aiš­kiai pa­brė­žęs, kad jo ne­pri­klau­so­mu­mas yra kon­sti­tu­ci­nė ver­ty­bė, ku­ri tu­ri bū­ti gi­na­ma kon­sti­tu­ci­niu lyg­me­niu. Taip pat la­bai aiš­kiai api­brė­žė, kaip tu­ri bū­ti ne tik val­do­mas na­cio­na­li­nis tran­sliuo­to­jas, bet ir kaip tu­ri bū­ti vyk­do­ma jo kon­tro­lė, kad tai tu­ri bū­ti api­brėž­ta įsta­ty­me ir kad tai tu­ri bū­ti da­ro­ma to­kiu bū­du, kad nie­kaip ne­bū­tų pa­žeis­tas na­cio­na­li­nio tran­sliuo­to­jo ne­pri­klau­so­mu­mas.

No­riu pa­ci­tuo­ti, ką sa­ko Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas sa­vo spren­di­me: „Na­cio­na­li­nio tran­sliuo­to­jo veik­los kon­tro­lės ne­ga­li at­lik­ti tie as­me­nys, ku­rie yra su­si­ję su na­cio­na­li­niu vi­suo­me­ni­niu tran­sliuo­to­ju tar­ny­bi­niais, tur­ti­niais ar fi­nan­si­niais ry­šiais ar­ba yra kaip ki­taip nuo jo pri­klau­so­mi…

PIRMININKĖ. Lai­kas, ko­le­ga!

A. KUBILIUS (TS-LKDF). (Tuoj pat bai­giu.) …ar­ba pa­tys tu­ri sa­vų in­te­re­sų, su­si­ju­sių su na­cio­na­li­nio vi­suo­me­ni­nio tran­sliuo­to­jo veik­la.“

Po­li­ti­kai yra tie­sio­giai su­si­ję, yra su­in­te­re­suo­ti na­cio­na­li­nio tran­sliuo­to­jo veik­la, no­ri, kad gra­žiau juos ro­dy­tų, to­dėl, ma­no įsi­ti­ki­ni­mu, kaip tik Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas tie­siai ir pa­sa­ko, kad po­li­ti­kai ne­ga­li už­si­im­ti kon­tro­le.

PIRMININKĖ. Klaus­ki­te!

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Ar jūs pri­ta­ria­te ma­no nuo­mo­nei?

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Iš tie­sų pra­tęs­da­ma jū­sų min­tį ga­liu pa­sa­ky­ti, kad ir Vals­ty­bės kon­tro­lė yra su­in­te­re­suo­ta, kad ži­niask­lai­da ją gra­žiai ro­dy­tų. Va­di­na­si, ji yra in­te­re­sų gru­pė, ku­ri ne­ga­li, jei­gu rem­tu­mės to­kia lo­gi­ka, vyk­dy­ti au­di­to. STT grei­čiau­siai taip pat yra su­in­te­re­suo­ta, kad ji gra­žiai at­ro­dy­tų spau­do­je. Ar tai reiš­kia, va­do­vau­jan­tis jū­sų lo­gi­ka, kad ir STT ne­ga­li at­lik­ti sa­vo kon­tro­lės? Ar mes Sei­mą ga­li­me in cor­po­re, kur yra frak­ci­jų pro­por­ci­nis at­sto­va­vi­mas ko­mi­si­jo­je, sa­ky­ti, kad tai yra in­te­re­sų gru­pė? To­kiu at­ve­ju mes ly­giai taip pat ki­tas ins­ti­tu­ci­jas tu­ri­me pri­pa­žin­ti in­te­re­sų gru­pė­mis ir nuo­šir­džiai pa­sa­ky­ti, kad (ap­gai­les­tau­ja­me) LRT biu­dže­to kon­tro­lės mes vyk­dy­ti ne­ga­li­me, nes ap­lin­kui vien in­te­re­sų gru­pės, ku­rios no­ri gra­žiai at­ro­dy­ti ži­niask­lai­do­je. Aš ma­nau, kad su to­kia lo­gi­ka mes nu­ei­si­me iki ab­sur­do.

Jūs mi­nė­jo­te, kad kon­tro­lė, Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas sa­vo nu­ta­ri­mu pa­sa­ko, tu­ri bū­ti api­brėž­ta įsta­ty­mu. Par­la­men­ti­nė kon­tro­lė yra api­brėž­ta Sta­tu­te, jis yra įsta­ty­mo lyg­mens.

Biu­dže­to vyk­dy­mo kon­tro­lė yra api­brėž­ta Kon­sti­tu­ci­jo­je. Aš ma­nau, mes tik­rai tu­ri­me vi­sus tei­si­nius pa­grin­dus vyk­dy­ti…

PIRMININKĖ. At­sa­ky­ti – dvi mi­nu­tės. Ko­le­ge, jūs at­sa­ko­te la­bai iš­sa­miai, bet nu­sta­ty­tas lai­kas.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). At­si­pra­šau.

PIRMININKĖ. Dėl ve­di­mo tvar­kos – I. De­gu­tie­nė.

I. DEGUTIENĖ (TS-LKDF). Dė­ko­ju. Dėl ve­di­mo tvar­kos. Aš no­riu kreip­tis į po­nią A. Ši­rins­kie­nę, kad ji vis­ką čia su­pai­nio­jo. Po­li­ti­kai yra Sei­mo na­riai, yra sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­riai, ta­čiau nie­kaip Vals­ty­bės kon­tro­lė ir STT nė­ra po­li­ti­kai, to­dėl jū­sų ar­gu­men­tai, kad su­ly­gina­te Sei­mą ir Sei­mo lai­ki­no­sios ko­mi­si­jos veik­lą ir jos su­in­te­re­suo­tu­mą dėl LRT tran­slia­ci­jos su STT ar su Vals­ty­bės kon­tro­le, ku­ri ga­lė­tų tas funk­ci­jas, jū­sų da­bar ke­lia­mas pro­ble­mas spręs­ti, tai iš tik­rų­jų nė­ra taip. Sei­mas pir­miau­sia yra vie­na iš vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų ir svar­biau­sių ins­ti­tu­ci­jų. Mes esa­me po­li­ti­kai, bet ne vals­ty­bės tar­nau­to­jai. Tai yra du skir­tin­gi da­ly­kai.

PIRMININKĖ. Ačiū, ko­le­ge.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Iš tie­sų…

PIRMININKĖ. Tai ne­bu­vo dėl ve­di­mo tvar­kos.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). …at­sa­kau į po­nios Ire­nos pa­sta­bą. Tai at­kreip­ki­te dė­me­sį – ten ne po­li­ti­kai Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo nu­ta­ri­me įvar­dy­ti, o in­te­re­sų gru­pės.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­si­nė­ja­me to­liau, nes lai­kas sen­ka. Klau­sia N. Pu­tei­kis. Ruo­šia­si J. Raz­ma.

N. PUTEIKIS (LVŽSF). Ko­le­gos sa­ko, kad ži­niask­lai­dos lais­vė – LRT. Jūs tur­būt ne­žiū­ri­te ge­riau­sio Lie­tu­vos pro­pa­gan­dis­to – lie­tu­viš­ko­jo D. Ki­se­lio­vo, t. y. A. Ma­to­nio, pa­reng­tų siu­že­tų, ku­riuo­se yra vie­nos pu­sės nuo­mo­nė ne­pa­tei­kiant ant­ros? Bet klau­si­mas bū­tų ne apie lie­tu­viš­ką­jį Ki­se­lio­vą, o klau­si­mas ger­bia­mai A. Ši­rins­kie­nei. Aš tre­čia ka­den­ci­ja Au­di­to ko­mi­te­te, kai tik Au­di­to ko­mi­te­tas ban­do Vals­ty­bės kon­tro­lės pa­pra­šy­ti at­lik­ti LRT au­di­tą, vi­si val­s­ty­bės kon­tro­lie­riai, ku­riuos aš as­me­niš­kai pa­žįs­tu nuo pir­mo iki pas­ku­ti­nio, čium­pa už gal­vos ir sa­ko: tik ne ši­tai, bū­ki­te ge­ri, tik ne­kiš­ki­te mū­sų ten. Kaip jūs pa­aiš­kin­tu­mė­te to­kį keis­tą Vals­ty­bės kon­tro­lės ne­no­rą tik­rin­ti aki­vaiz­džiai la­bai keis­tą ir su­pai­nio­tą LRT fi­nan­sa­vi­mą?

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Grei­čiau­siai ne aš tai ga­lė­čiau pa­aiš­kin­ti, o tie žur­na­lis­tai, ku­rie yra ant­ro­je sa­lė­je, aš net ne­abe­jo­ju, kad nu­vyks į Vals­ty­bės kon­tro­lę ir pa­klaus, ko­dėl tiek lai­ko ne­bu­vo au­di­tuo­ja­ma.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia J. Raz­ma. Ruo­šia­si R. Bud­ber­gy­tė.

J. RAZMA (TS-LKDF). Aš su­tin­ku, kad Sei­mas tu­ri tei­sę gau­ti kon­kre­čius at­sa­ky­mus į ūki­nio, fi­nan­si­nio po­bū­džio klau­si­mus ir kad tai nė­ra koks nors ne­tei­sė­tas ki­ši­ma­sis į tran­sliuo­to­jo veik­lą, bet ar to­kius rei­ka­la­vi­mus ke­lian­tys ini­cia­to­riai, vė­liav­ne­šiai (tu­riu gal­vo­je R. Kar­baus­kį) pa­tys ne­tu­rė­tų ro­dy­ti pa­vyz­dį, kad į iš­kel­tus klau­si­mus rei­kia at­sa­ky­ti kon­kre­čiai, iš­sa­miai? Ar ne­ga­lė­tų R. Kar­baus­kis at­sa­ky­ti į tų pa­čių LRT žur­na­lis­tų iš­kel­tus klau­si­mus dėl trą­šų ver­slo, dėl grū­dų ver­slo ir su juo su­si­ju­sių bu­vu­sios jų de­le­guo­tos že­mės ūkio mi­nist­rės spren­di­mų ar į B. Ma­te­lio iš­kel­tus klau­si­mus dėl „Ūki­nin­ko pa­ta­rė­jo“ ak­ci­jų par­da­vi­mo ir taip pa­ro­dy­ti, kaip pa­vyz­din­gai rei­kia at­sa­ky­ti į iš­ke­lia­mus klau­si­mus?

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Iš tie­sų, kiek at­si­me­nu, nei ly­ties ne­pa­kei­čiau, nei as­mens do­ku­men­tų. Ti­kiu, kad jūs tuos klau­si­mus ad­re­suo­si­te tam žmo­gui, ku­ris iš tie­sų tu­rė­tų į juos atsa­ky­ti.

PIRMININKĖ. Ačiū. Ir pa­skel­biau klau­sian­či­ą­ją – R. Bud­ber­gy­tę. Pra­šau. Žo­dis jums.

R. BUDBERGYTĖ (LSDPF). La­bai ačiū. Ger­bia­ma pra­ne­šė­ja, tei­kia­ma­me Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­te jūs pa­žy­mi­te, kad Vals­ty­bės kon­tro­lė ne­ga­li įvyk­dy­ti tos par­la­men­ti­nės kon­tro­lės da­ly­kų, ku­riuos nu­ma­to Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas, pa­žy­mė­da­mas, kad tos sri­tys yra ga­na pla­čios, nes vyk­do tik­tai ar­ba fi­nan­si­nį, ar­ba veik­los au­di­tą. Sa­ky­ki­te, ar jums yra ži­no­ma, kad Vals­ty­bės kon­tro­lė, kaip aukš­čiau­sia au­di­to ins­ti­tu­ci­ja, taip pat da­ro ir tei­sė­tu­mą… ar­ba ati­tik­ties au­di­tą? Čia bū­tų ma­no pir­mo­ji klau­si­mo pu­sė.

Ant­ro­ji klau­si­mo pu­sė. Aš no­rė­čiau jū­sų pa­pra­šy­ti kon­kre­čiai iš­var­dy­ti iš nu­ta­ri­mo pro­jek­te nu­ma­ty­tų 12 klau­si­mų, ku­rie bū­tent klau­si­mai yra vir­ši­jan­tys Vals­ty­bės kon­tro­lės, kaip aukš­čiau­sio­sios au­di­to ins­ti­tu­ci­jos, kom­pe­ten­ci­jos ri­bas.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Iš tie­sų jūs pui­kiai ži­no­te, kad Vals­ty­bės kon­tro­lė ne­ren­gia Sei­mui tei­sės ak­tų pro­jek­tų. Jei­gu žiū­rė­tu­me į Lai­ki­nų­jų ko­mi­si­jų įsta­ty­mą, įsta­ty­me ma­ty­tu­me, kad yra ko­mi­si­jos tei­sė ir pa­rei­ga pa­teik­ti pa­siū­ly­mus. Šiuo at­ve­ju aš ma­nau, kad par­la­men­ti­nė kon­tro­lė, ku­ri vėl­gi yra sa­vi­ta kon­tro­lės rū­šis, yra ga­li­ma. Par­la­men­ti­nę kon­tro­lę, kaip ži­no­me, mes vyk­do­me nuo­lat ir la­bai įvai­riais klau­si­mais. Nie­ka­da ne­ki­lo klau­si­mas, kad mes ku­rios nors ins­ti­tu­ci­jos, ku­ri fi­nan­suo­ja­ma iš vals­ty­bės biu­dže­to, ne­ga­lė­tu­me vyk­dy­ti par­la­men­ti­nės kon­tro­lės.

PIRMININKĖ. Ačiū. J. Ole­kas – dėl ve­di­mo tvar­kos. Pra­šau, ko­le­ga.

J. OLEKAS (LSDPF). Ger­bia­ma pir­mi­nin­ke, jūs ten bent po­rą mi­nu­čių su ger­bia­ma I. De­gu­tie­ne kal­bė­jo­tės ir tie­siog su­val­gė­te tą lai­ką, ku­ris skir­tas klaus­ti. Aš pra­šy­čiau leis­ti dar už­duo­ti klau­si­mą ir at­sa­ky­ti į jį.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, iš tik­rų­jų pa­siū­ly­mas yra, bet 22 mi­nu­tes jau at­sa­kinė­jo į klau­si­mus. Už­si­ra­šė 18 Sei­mo na­rių, pa­klau­sė 9, plius I. De­gu­tie­nė. Siū­ly­čiau ap­si­spręs­ti ir bal­suo­ti, ar pra­tęs­ti dar pen­kias mi­nu­tes klau­si­mų lai­ką, ar už­ten­ka. (Bal­sai sa­lė­je) Po bal­sa­vi­mo pri­im­si­me, iš­gir­si­me vi­sas re­pli­kas. Pra­šom bal­suo­ti, ar pra­tęs­ti dar at­sa­ky­mus į klau­si­mus.

Bal­sa­vo 99 Sei­mo na­riai: už at­sa­ki­nė­ti į klau­si­mus skir­to lai­ką pra­tę­si­mą – 28, prieš – 42, su­si­lai­kė 29. Dė­ko­ju pra­ne­šė­jai.

Re­pli­ka. Dėl ve­di­mo tvar­kos, ko­le­ge Bud­ber­gy­te, no­rė­jo­te? Pra­šau.

R. BUDBERGYTĖ (LSDPF). Aš no­rė­jau tie­siog at­kreip­ti dė­me­sį, kad už­da­viau pra­ne­šė­jai la­bai kon­kre­tų klau­si­mą – at­sa­ky­ti pa­gal punk­tus, ku­rie klau­si­mai, iš iš­var­dy­tų 12 klau­si­mų, yra vir­ši­jan­tys Vals­ty­bės kon­tro­lės kom­pe­ten­ci­ją. At­sa­ky­mo aš ne­su­lau­kiau ir ne­ma­nau, kad ga­li­ma taip la­bai… (Bal­sai sa­lė­je) At­si­pra­šau, ne­truk­dy­ki­te man! Ne­su­lau­kiau iš ger­bia­mos pra­ne­šė­jos, į ko­kius bū­tent klau­si­mus ne­ga­li at­sa­ky­ti Vals­ty­bės kon­tro­lė. Man bū­tų la­bai įdo­mu ži­no­ti, nes tai yra svar­bu ap­si­spren­džiant dėl mo­ty­vų, kaip bal­suo­ti, ar kur­ti, ar ne­kur­ti komi­si­ją.

PIRMININKĖ. Ačiū. Ma­tau, kad prie šo­ni­nio mik­ro­fo­no dar A. Ši­rins­kie­nė no­ri pa­tiks­lin­ti, gal­būt at­sa­ky­ti.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Tie­siog tik­rai la­bai mie­lai at­sa­ky­siu, nes ma­čiau, kad jau lai­kas bai­gė­si, to­dėl ne­at­sa­kiau. Tar­kim, ant­ra­sis klau­si­mas, kur yra sie­kia­ma įver­tin­ti eu­ro­pi­nę na­cio­na­li­niams tran­sliuo­to­jams tai­ko­mą prak­ti­ką. Ne­ži­nau, ar Eu­ro­pos Są­jun­gos tei­sės ak­tų ana­li­zes at­lie­ka Vals­ty­bės kon­tro­lė. „Įver­tin­ti eu­ro­pi­nę pa­tir­tį už­tik­ri­nant na­cio­na­li­nių tran­sliuo­to­jų veik­los vie­šu­mą ir at­skai­tin­gu­mą bei nu­sta­ty­ti, ko­kie LRT veik­los re­gu­lia­vi­mo pa­kei­ti­mai pa­dė­tų ga­ran­tuo­ti di­des­nį LRT veik­los vie­šu­mą.“ Jei­gu jūs tie­siog skai­ty­tu­mė­te tuos 12 klau­si­mų, tik­rai jų ne­ma­žai su­ras­tu­mė­te.

PIRMININKĖ. Ačiū, ko­le­gos. Gal­būt su­tar­ki­me…

Dėl ve­di­mo tvar­kos – N. Pu­tei­kis. At­si­pra­šau, L. Bal­sys.

L. BALSYS (MSNG). Ačiū, Ri­ma. Aš dėl ve­di­mo tvar­kos. Pro­to­ko­liš­kai no­rė­čiau pa­reikš­ti, kad tu­rė­čiau tur­būt prieš bal­suo­jant nu­si­ša­lin­ti nuo šio bal­sa­vi­mo, nes ga­li­mai tu­rė­siu in­te­re­sų kon­flik­tą – ma­no žmo­na tu­ri dar­bi­nius san­ty­kius su šia įstai­ga.

PIRMININKĖ. Ačiū, ger­bia­mas Li­nai. P. Gra­žu­lis.

P. GRAŽULIS (TTF). Aš no­rė­čiau, kad ger­bia­ma R. Bud­berg­by­tė ir ki­ti Sei­mo na­riai bū­tų įsi­klau­sę į ger­bia­mo N. Pu­tei­kio ko­men­ta­rą. Taip pat esu Au­di­to ko­mi­te­te ir man te­ko ben­drau­ti pri­va­čiai ne su vie­nu Au­di­to ko­mi­te­to… vals­ty­bi­nio au­di­to ko­mi­si­jos pa­rei­gū­nu, ku­rie aiš­ki­no: jei­gu jūs ati­duo­si­te ši­tą klau­si­mą mums, kon­ser­va­to­riai ir pre­zi­den­tū­ra iš­su­kios ran­kas. (Triukš­mas sa­lė­je) Jei­gu mes šian­dien čia ne­su­da­ry­si­me ko­mi­si­jos, va­di­na­si, mums iš­su­kio­jo ran­kas!

PIRMININKĖ. Ačiū už iš­sa­ky­tas nuo­mo­nes. Dar nuo­mo­nes už ir prieš iš­sa­ky­si­te pa­si­saky­da­mi.

N. Pu­tei­kis – nuo­mo­nė už. N. Pu­tei­kio ne­ma­tau. A. Ši­rins­kie­nė. Jūs jau kal­bė­jo­te, tai nuo­mo­nės iš­sa­ky­ti, de­ja, ne­ga­li­te. Nuo­mo­nė prieš – M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ma­žai kam ky­la abe­jo­nių dėl na­cio­na­li­nio tran­sliuo­to­jo ku­ria­mo tu­ri­nio. Jis tik­rai ge­ras ir, kaip ger­bia­mo­ji Ag­nė ką tik pa­tvir­ti­no, kad tu­ri­niui prie­kaiš­tų ne­tu­ri. Re­a­liai klau­si­mas, ku­ris šian­dien yra ke­lia­mas, ar bu­vo ga­li­ma su­kur­ti tą pa­tį tu­ri­nį už ma­žes­nes vals­ty­bės lė­šas. Gal­būt, ne­ži­nau, bet ži­nau, kad tik­rai yra daug di­des­nių vie­šų­jų įstai­gų, ku­rios iš­lei­džia daug dau­giau mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gų ir net ne­pa­sie­kia re­zul­ta­tų, ku­riais mes bū­tu­me pa­ten­kin­ti, ku­riais vals­ty­bė, žmo­nės bū­tų pa­ten­kin­ti. Žiū­rė­ki­me, li­go­ni­nė, uni­ver­si­te­tai kiek daug pi­ni­gų iš­lei­džia ir ne­pa­sie­kia to re­zul­ta­to, dėl ku­rio mes čia ga­lė­tu­me vi­si su­tar­ti ir pa­si­džiaug­ti. Tai­gi čia veik­los re­zul­ta­tas abe­jo­nių ne­ke­lia, to­dėl per­ša­si min­tis, jog tiks­las yra vi­sai ki­tas.

Tiks­las, kad pri­si­deng­da­mi sie­kiu skaid­rin­ti na­cio­na­li­nio tran­sliuo­to­jo veik­lą, na, tie­siog sie­kia­me už­val­dy­ti na­cio­na­li­nį tran­sliuo­to­ją ir už­čiaup­ti kri­ti­kus. Aš tai trak­tuo­ju kaip tie­sio­gi­nį na­cio­na­li­nio tran­sliuo­to­jo spau­di­mą, spau­di­mą jam, o ne par­la­men­ti­nę kon­tro­lę. Kvie­čiu ne­pri­tar­ti to­kiam pro­jek­tui ir kal­bė­ti apie sis­te­mi­nį skaid­ri­ni­mą na­cio­na­li­nio tran­sliuo­to­jo, kei­čiant įsta­ty­mus, nu­ma­tant gal­būt Vals­ty­bės kon­tro­lės re­gu­lia­rų fi­nan­si­nį ir veik­los au­di­tą, o ne ka­va­le­riš­ko­mis ata­ko­mis da­ry­ti spau­di­mą na­cio­na­li­niam tran­sliuo­to­jui.

PIRMININKĖ. Ačiū. Ma­tau, at­bė­go N. Pu­tei­kis, jis bu­vo už­si­ra­šęs sa­ky­ti nuo­mo­nę už. Pra­šau.

N. PUTEIKIS (LVŽSF). Ko­le­gos, bū­ki­me vie­ną kar­tą są­ži­nin­gi, ne­gi mes ne­ma­to­me, kad jau daug me­tų LRT yra ta­pu­si po­li­ti­nių ir eko­no­mi­nių už­sa­ky­mų sta­lu, ku­ria­me tie po­li­ti­kai, ku­rie drau­gau­ja su gru­pe drau­gų, gau­na tei­gia­mus re­por­ta­žus ir tei­gia­mas lai­das, o ku­rie opo­nuo­ja val­džiai ar­ba LRT, yra te­nai vi­są lai­ką prau­sia­mi, ne­su­tei­kiant jiems ga­li­my­bės kal­bė­ti prie­šin­gai.

No­riu at­kreip­ti dė­me­sį į Ži­nių tar­ny­bai va­do­vau­jan­tį A. Ma­to­nį – jis ten­ki­na ne tik po­li­ti­nius už­sa­ky­mus, bet ir eko­no­mi­nius. Iš es­mės A. Ma­to­nis pre­kiau­ja po­vei­kiu, jis or­ga­ni­zuo­ja ša­liš­kus re­por­ta­žus, nu­kreip­tus prieš vie­šąjį in­te­re­są, jis or­ga­ni­zuo­ja to­kius re­por­ta­žus kon­kre­čių kor­po­ra­ci­jų už­sa­ky­mu, pa­gal ten­ki­nan­čius kor­po­ra­ci­nius už­sa­ky­mus. Ku­rio­je vals­ty­bė­je vi­suo­me­ni­nė te­le­vi­zi­ja ir ra­di­jas ten­ki­na kor­po­ra­ci­nius in­te­re­sus ir ne­gi­na vie­šo­jo in­te­re­so? Ši­tą ar­gu­men­ta­ci­ją aš ski­riu tiems opo­zi­ci­joms at­sto­vams, ku­rie tei­gia, kad ši­tas Sei­mo žings­nis yra ne­va pa­si­kė­si­ni­mas į ži­niask­lai­dos lais­vę.

Jei­gu mes bū­tu­me nuo­sek­lūs, mes pri­im­tu­me, pa­vyz­džiui, nor­ve­giš­ką įsta­ty­mą, ku­ria­me esant gin­čams žur­na­lis­tas tu­ri skir­ti vie­no­dą plo­tą abiem ar trims be­si­gin­či­jan­čioms pu­sėms. Jūs pa­si­žiū­rė­ki­te „Pa­no­ra­mos“ siu­že­tus D. Ki­se­lio­vo sti­liu­mi. A. Ma­to­nis vei­kia kaip lie­tu­viš­kas D. Ki­se­lio­vas, t. y. pa­tei­kia vien­pu­siš­ką in­for­ma­ci­ją. Ši­tą įžan­gą aš jums sa­kau dėl to, kad LRT se­niai ne­bė­ra vi­suo­me­ni­nis tran­sliuo­to­jas. Jis yra už­sa­ky­mų sta­las, vyk­dan­tis eko­no­mi­nius už­sa­ky­mus, tar­si jis bū­tų lais­vos rin­kos ins­ti­tu­tas. Tai­gi, ko­le­gos…

PIRMININKĖ. Lai­kas!

N. PUTEIKIS (LVŽSF). LRT at­si­sa­ky­mą pa­teik­ti in­for­ma­ci­ją apie biu­dže­to lė­šų nau­do­ji­mą…

PIRMININKĖ. Lai­kas!

N. PUTEIKIS (LVŽSF). …rei­kia trak­tuo­ti kaip iš­šū­kį Sei­mui, tai nie­ko ben­dro su ži­niask­lai­dos lais­ve ne­tu­ri, t. y. gru­pė drau­gų, už­val­džiu­sių biu­dže­tą, ir aš agi­tuo­ju vi­sus bū­ti tik­ru par­la­men­tu ir at­lik­ti sa­vo kon­sti­tu­ci­nę pa­rei­gą.

PIRMININKĖ. Lai­kas!

N. PUTEIKIS (LVŽSF). …mes pri­va­lo­me vyk­dy­ti ir par­la­men­ti­nę kon­tro­lę, to­dėl agi­tuo­ju bal­suo­ti už to­kią ko­mi­si­ją. (Bal­sas sa­lė­je: „Dėl ve­di­mo tvar­kos.“)

PIRMININKĖ. Pir­ma bal­suo­ja­me, ka­dan­gi nuo­mo­nės iš­sa­ky­tos… (Bal­sai sa­lė­je) Dėl ve­di­mo tvar­kos griež­tas rei­ka­la­vi­mas. Su­teik­si­me žo­dį A. Ku­bi­liui.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Aš no­rė­čiau, kad Sei­mo Pir­mi­nin­kas man iš­aiš­kin­tų, ką čia no­rė­jo pa­sa­ky­ti N. Pu­tei­kis. Aš su­pra­tau, kad jis la­bai aiš­kiai pa­sa­kė, jog ko­mi­si­jos tiks­las yra pa­keis­ti A. Ma­to­nį ir pa­keis­ti vi­są „Pa­no­ra­mos“ tu­ri­nį. Ką tai reiš­kia? Tai nė­ra ki­ši­ma­sis į te­le­vi­zi­jos veik­lą? Ačiū už to­kį ge­rą ar­gu­men­tą, ko­dėl rei­kia bal­suo­ti prieš. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKĖ. Ko­le­gos, da­bar ne dėl ve­di­mo tvar­kos, bet jūs jau… (Bal­sas sa­lė­je: „Tik­rai dėl ve­di­mo tvar­kos.“)

PIRMININKĖ. …dėl ve­di­mo tvar­kos. J. Ole­kas sa­ko, kad dėl ve­di­mo tvar­kos.

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke. Iš tik­rų­jų dėl ve­di­mo tvar­kos, nes šian­dien bu­vo iš­aiš­kin­ta, ką tik ko­le­gos…

PIRMININKĖ. Nes jūs gud­rau­ja­te.

J. OLEKAS (LSDPF). …kad rei­kia iš­tir­ti pre­ky­bą po­vei­kiu, kad tą da­ro Lie­tu­vos ra­di­jas ir te­le­vi­zi­ja. Pre­ky­bą po­vei­kiu, po­li­ti­ką po­li­ti­kams ti­ria Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to pa­grin­du su­da­ry­ta ko­mi­si­ja. Aš siū­lau ne­dub­liuo­ti, nes mes iš tik­rų­jų pa­si­me­si­me. Mes tu­ri­me vie­ną ko­mi­si­ją, ku­ri la­bai aiš­kiai su­da­ry­ta to­kiam po­vei­kiui tir­ti ir… Ar ta­da jūs jau ne­pa­si­ti­ki­te po­nu V. Ba­ku?

PIRMININKĖ. Ačiū. R. Kar­baus­kis.

R. KARBAUSKIS (LVŽSF). Ko­le­gos N. Pu­tei­kio iš­sa­ky­tos min­tys yra vie­no Sei­mo na­rio as­me­ni­nė nuo­mo­nė, nie­ko ben­dro ne­tu­rin­ti su mū­sų frak­ci­jos nuo­mo­ne. (Bal­sai sa­lė­je) Ir ne­ga­li bū­ti lai­ko­ma ar­gu­men­tu bal­suo­jant.

PIRMININKĖ. Ra­my­bės.

R. KARBAUSKIS (LVŽSF). Ačiū.

PIRMININKĖ. N. Pu­tei­kis.

N. PUTEIKIS (LVŽSF). Ger­bia­ma­sis Ku­bi­liau ir ger­bia­ma­sis Ole­kai, jei­gu jūs pa­skai­ty­tu­mė­te ma­no ši­tos kal­bos ste­nog­ra­mą, jūs pa­ma­ty­tu­mė­te, kad pir­ma da­lis skir­ta tiems iš jū­sų, ku­rie aiš­ki­na­te, kad ne­va mes kė­si­na­mės į LRT žur­na­lis­ti­kos lais­vę, ta da­lis, aš aiš­ki­nu, kad nė­ra jo­kios žur­na­lis­ti­kos lais­vės LRT da­bar, o ant­ro­je sa­vo kal­bos da­ly­je aš la­bai aiš­kiai pa­sa­kiau, kad Sei­mas tu­ri tei­sę pa­tik­rin­ti gru­pės drau­gų grobs­to­mas biu­dže­ti­nes lė­šas. La­bai aiš­kiai at­sky­riau, pa­skai­ty­ki­te ste­nog­ra­mą. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Gal ga­li­me ap­si­ri­bo­ti ar P. Gra­žu­lis bū­ti­nai dėl ve­di­mo tvar­kos? Ne dėl ve­di­mo tvar­kos, bet tie­siog gud­rau­ja­te.

P. GRAŽULIS (TTF). Ka­dan­gi A. Anu­šaus­kas man lei­do pa­si­sa­ky­ti, tai aš pa­sa­ky­siu, be abe­jo­nės, vi­suo­me­ni­nis tran­sliuo­to­jas tu­ri dvi pro­ble­mas, kad jie įsi­jau­tė kaip vieš­pa­čiai ir jie ga­li pi­ni­gus, skir­tus iš biu­dže­to, nau­do­ti, kaip no­ri, ir Sei­mas ši­tą… Be abe­jo­nės, ka­dan­gi kon­ser­va­to­riai glo­bo­ja­mi ir Pre­zi­den­tės D. Gry­baus­kai­tės. Tai tą jie ga­li da­ry­ti, ką no­ri, ir Sei­mas ry­žo­si šiuo klau­si­mu su­da­ry­ti ko­mi­si­ją, bet yra ki­ta pro­ble­ma, ku­rios Sei­mas, la­bai gai­la, ne­spren­džia – kad yra už­val­dy­ta kon­ser­va­to­rių ir D. Gry­baus­kai­tės te­le­vi­zi­ja. Da­bar yra vie­na nuo­mo­nė – kon­ser­va­to­rių ir Pre­zi­den­tės, ir kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, yra per­se­kio­ja­mas, nie­ki­na­mas, že­mi­na­mas…

PIRMININKĖ. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos…

P. GRAŽULIS (TTF). …net so­viet­me­čiu ne­per­se­kio­jo, kaip da­bar per­se­kio­ja.

PIRMININKĖ. Nu­trau­kiu jū­sų re­pli­kas, nes jos vi­sai ne­su­si­ju­sios su ve­di­mo tvar­ka.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Aš dėl ve­di­mo.

PIRMININKĖ. Po bal­sa­vi­mo lei­siu iš­sa­ky­ti re­pli­kas.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Aš dėl ve­di­mo, aš dėl ve­di­mo.

PIRMININKĖ. Vėl gud­rau­si­te? A. Anu­šaus­kas gud­raus.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Dak­ta­ras čia gud­ra­vo, aš ne. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKĖ. Kal­ba dėl ve­di­mo tvar­kos.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Da­lis Sei­mo na­rių, ku­rie tei­kia šį pro­jek­tą, įsi­vė­lė į as­me­ninius, pa­brė­žiu, as­me­ni­nius kon­flik­tus, ir tas ma­ty­ti, ir tai ap­ra­šo­ma su LRT dar­buo­to­jais, to­dėl aš klau­siu, bū­tent dėl ve­di­mo tvar­kos, ar jie ža­da nu­si­ša­lin­ti nuo šio bal­sa­vi­mo, ar ne? (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKĖ. Ačiū, ko­le­gos. Ti­kiuo­si, R. J. Da­gys ne­be­no­ri kal­bė­ti dėl ve­di­mo tvar­kos. Skel­biu bal­sa­vi­mą dėl Sei­mo nu­ta­ri­mo po pa­tei­ki­mo. Pra­šom bal­suo­ti ir ap­si­spręs­ti, ar su­da­ry­ti lai­ki­ną­ją ty­ri­mo ko­mi­si­ją ir pa­ves­ti jai at­lik­ti Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos val­dy­mo fi­nan­si­nės ir ūki­nės veik­los par­la­men­ti­nį ty­ri­mą.

Bal­sa­vo 108 Sei­mo na­riai: už – 71, prieš – 33, su­si­lai­kė 4. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta. Sei­mo Pir­mi­nin­kas… (Bal­sai sa­lė­je) Po pa­tei­ki­mo.

Sei­mo Pir­mi­nin­kas siū­lo ypa­tin­gą sku­bą. Ga­li­me pri­tar­ti ypa­tin­gai sku­bai – tai Sei­mo nu­ta­ri­mas? (Bal­sai sa­lė­je) Pra­šom bal­suo­ti dėl ypa­tin­gos sku­bos.

Bal­sa­vo 107 Sei­mo na­riai. Už ypa­tin­gą sku­bą 70, prieš – 30, su­si­lai­kė 7. Skel­bia­ma ypa­tin­ga sku­ba.

Da­bar no­riu su ko­le­go­mis pa­si­tar­ti, nes yra ke­tu­ri pa­siū­ly­mai ir tri­jų la­pų Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­da. Ma­nau, per tris va­lan­das, kaip ir pri­va­lu pa­gal Sta­tu­tą… Leis­ki­te ta­da pa­skir­ti ko­mi­te­tą, kad kaž­kas pa­reng­tų. Gal ga­li­me siū­ly­ti ko­mi­te­tus? Ko­kių bū­tų pa­siū­ly­mų? Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas? Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Aš tie­siog no­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad 164 straips­nio „Svars­ty­mas sku­bos tvar­ka“ 5 da­ly­je sa­ko­ma, kad kai ku­riais at­ve­jais pro­jek­tui svars­ty­ti ga­li bū­ti pa­skir­tas ko­mi­te­tas.

PIRMININKĖ. Taip, aš bū­tent taip ir siū­lau.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Tai nė­ra pri­va­lo­ma. Tik­rai, ma­ny­čiau, įver­ti­nus Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas bei tai, kad aš jau dėl da­lies pa­sta­bų, kur yra rei­ka­lin­gas įsta­ty­mo lei­dė­jo įsi­ki­ši­mas, re­gist­ra­vau pa­siū­ly­mus, tie­siog siū­ly­čiau rem­tis 4 da­li­mi ir to­kiu at­ve­ju pa­ti­kė­ti tuos kab­le­lius ir taš­ke­lius su­dė­lio­ti tiems, ku­rie ga­li tai pa­da­ry­ti re­da­guo­da­mi teks­tą.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mo­ji ko­le­ge, pra­šo­me… Pa­si­ra­šė 40 Sei­mo na­rių, tai ne­la­bai aiš­ku, kas ta­da ini­cia­to­riai? Ar vi­si 40 dė­lios kab­le­lius?

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Kaip ma­to­te, pa­gal 4 da­lį iš tie­sų ne ini­cia­to­riai kab­le­lius dė­lio­ja, bet dė­lio­ja ki­tos… Yra ra­šo­ma, kad pro­jek­tas su­re­da­guo­ja­mas Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Do­ku­men­tų de­par­ta­men­te, ma­nau, jie tai tik­rai pui­kiai ga­li da­ry­ti. Ten yra pa­sta­ba dėl nu­ta­ri­mo, kad jis yra ne 2018 me­tais, o 2017 me­tų da­ta, to­kius da­ly­kus ne ko­mi­te­tas spren­džia.

PIRMININKĖ. Ačiū. Aš skai­čiau Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­das, jos nė­ra tik kab­le­liai, to­dėl aš krei­piuo­si į Sei­mą ir ma­nau, kad rei­kė­tų at­sa­kin­gai at­kreip­ti dė­me­sį į Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­dą, ir ma­nau, man pa­tars ir J. Sa­ba­taus­kas.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Iš tie­sų ir Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bos nė­ra re­dak­ci­nio po­bū­džio, jos es­mi­nės, taip pat ir Sei­mo na­rių siū­ly­mai yra es­mi­niai, to­dėl dėl jų rei­kia ap­si­spręs­ti. Ne­gi mes ap­si­sprę­si­me dėl vis­ko iš kar­to čia, ple­na­ri­nia­me po­sė­dy­je? To­dėl rei­kė­tų ku­rio nors ko­mi­te­to dėl…

PIRMININKĖ. Jūs ga­li­te pa­siū­ly­ti ko­mi­te­tą?

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ir dar vie­nas da­ly­kas, ką aš no­rė­jau pa­reikš­ti. Ma­no bal­sa­vi­mą dėl sku­bos lai­ky­ki­te bal­sa­vi­mu prieš, aš su­kly­dau. Ačiū.

PIRMININKĖ. Pro­to­ko­le tai pa­žy­mė­si­me.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Gal vis dėl­to šį klau­si­mą ku­ruo­ja Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas, tai jis tu­rė­tų ap­si­spręs­ti. (Bal­sai sa­lė­je) At­si­pra­šau, Kul­tū­ros ko­mi­te­tas.

PIRMININKĖ. J. Raz­ma. Pra­šau.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke, ka­dan­gi yra to­kių ga­na es­mi­nių Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bų dėl kai ku­rių klau­si­mų, dėl ku­rių nė­ra pa­da­ry­ta ini­cia­to­rių pa­tai­sų, ir ka­dan­gi ke­lia­mi ir kon­sti­tu­cin­gu­mo klau­si­mai, vis dėl­to rei­kia juos gir­dė­ti. Aš siū­lau, kad bū­tų ski­ria­mas Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ar P. Gra­žu­lis no­ri pa­siū­ly­ti ko­mi­te­tą?

P. GRAŽULIS (TTF). Aš no­riu dėl ve­di­mo tvar­kos. No­riu pa­siū­ly­ti ir pa­rem­ti ger­bia­mą­ją A. Ši­rins­kie­nę. Mes bal­suo­da­mi… Bus pa­teik­tos Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­dos, ir Sei­mas kaip vi­sa­da ap­si­spręs – pri­tar­ti Tei­sės de­par­ta­men­to ir at­ski­ro Sei­mo na­rio pa­siū­ly­mui. Čia yra to­kia pro­ce­dū­ra, ei­ki­me pa­straips­niui, ap­svars­ty­ki­me ple­na­ri­nių po­sė­džių sa­lė­je vi­sus pa­siū­ly­mus, ir Sei­mas ap­si­spręs – vie­niems pri­tars, ki­tiems ne.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, iš tie­sų krei­piuo­si į jus ir pra­šau blai­vaus mąs­ty­mo. Mes tik­rai grei­čiau ir da­ly­kiš­kiau dirb­tu­me pa­skir­da­mi ko­mi­te­tą ir tu­rė­da­mi tam tik­rą po­zi­ci­ją. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu su­tar­ti, kad ski­ria­me ko­mi­te­tą? (Bal­sai sa­lė­je) Ski­ria­me. Pa­siū­ly­mas bu­vo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je) Ga­li­me. Ačiū už jū­sų pri­ta­ri­mą ir po tri­jų va­lan­dų grį­ši­me prie šio dar­bo­tvarkės klau­si­mo.

Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, yra gau­tas ir pa­reng­tas Sei­mo nu­ta­ri­mas „Dėl Kęstučio Pūko atstatydinimo iš Lietuvos Respublikos Seimo nario pareigų ir apkaltos proceso Lietuvos Res­publikos Seime nutraukimo“. Aš kvie­čiu Sei­mo Pir­mi­nin­ką V. Pranc­kie­tį. Ger­bia­ma­sis Pir­mi­nin­ke! Ger­bia­ma­sis Sei­mo Pir­mi­nin­ke Pranc­kie­ti, jums rei­kia pri­sta­ty­ti Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-1576, kaip jau ir mi­nė­jau, dėl K. Pū­ko at­sta­ty­di­ni­mo iš Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­rio pa­rei­gų ir ap­kal­tos pro­ce­so Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­me nu­trau­ki­mo. Pra­šom.

13.44 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Kęstučio Pūko atstatydinimo iš Lietuvos Respublikos Seimo nario pareigų ir apkaltos proceso Lietuvos Respublikos Seime nutraukimo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-1576 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

V. PRANCKIETIS. Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, nu­ta­ri­mas „Dėl Kęstučio Pūko atstatydini­mo iš Lietuvos Respublikos Seimo nario pareigų ir apkaltos proceso Lietuvos Respublikos Seime nutraukimo“, 2018 m. sau­sio 12 d. „Lie­tu­vos Res­pub­li­kos, at­si­žvelg­da­mas į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­rio K. Pū­ko 2018 m. sau­sio 12 d. at­si­sta­ty­di­ni­mo pa­reiš­ki­mą ir va­do­vau­da­ma­sis Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo sta­tu­to 243 straips­niu, nu­ta­ria:

1 straips­nis. Pa­ten­kin­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­rio K. Pū­ko at­si­sta­ty­di­ni­mą iš Sei­mo na­rio pa­rei­gų ir Sei­mo na­rio man­da­to at­si­sa­ky­mo pa­reiš­ki­mą. Nu­trauk­ti Sei­me Sei­mo na­rio K. Pū­ko ap­kal­tos pro­ce­są.

2 straips­nis. Nu­ta­ri­mas įsi­ga­lio­ja nuo pa­skel­bi­mo vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo prie­mo­nė­se.“ Vis­kas.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. No­rin­čių pa­klaus­ti nė­ra. Po pa­tei­ki­mo ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? No­rin­čių kal­bė­ti ne­bu­vo. Ga­li­me.

Svars­ty­mas. Dis­ku­si­ja. No­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Nuo­mo­nė – už, nuo­mo­nė – prieš. Nė­ra.

Pri­ėmi­mas. Du straips­niai. 1 straips­nis. Ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me pri­im­ti. 2 straips­nis. Taip pat ga­li­me pri­im­ti. Ke­tu­ri – už, ke­tu­ri – prieš. No­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Bal­suo­ja­me dėl Sei­mo nu­ta­ri­mo.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 105 Sei­mo na­riai: 105 Sei­mo na­riai pri­ta­rė Sei­mo nu­ta­ri­mui „Dėl Kęs­tu­čio Pū­ko at­sta­ty­di­ni­mo iš Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­rio pa­rei­gų ir ap­kal­tos pro­ce­so Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­me nu­trau­ki­mo“. (Gon­gas)

Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo – E. Gent­vi­las.

E. GENTVILAS (LSF). Ačiū. Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo, bet iš tik­rų­jų šiek tiek ki­tu klau­si­mu. Aš mi­nė­jau, kad rei­kė­tų Sei­mo re­a­ga­vi­mo į Ad­vo­ka­tų ta­ry­bą dėl ad­vo­ka­tės A. Ru­čie­nės ty­čio­ji­mo­si iš Sei­mo. Ar čia rei­kė­tų vi­so Sei­mo pro­to­ko­li­nį nu­ta­ri­mą pri­im­ti, ar gal­būt už­tek­tų Sei­mo va­do­vy­bės, Sei­mo val­dy­bos krei­pi­mo­si į Ad­vo­ka­tų ta­ry­bą? Jei­gu jūs pa­ža­da­te, kad Sei­mo val­dy­ba tai pa­da­rys, tai ga­li­me ne­ap­krau­ti Sei­mo, ta­čiau re­a­guo­ti į to­kį ad­vo­ka­tės iš­puo­lį prieš Sei­mą, mes pri­va­lo­me.

PIRMININKĖ. Ačiū. Ma­tau, jau Sei­mo Pir­mi­nin­kas re­a­guo­ja. Pra­šom, V. Pranc­kie­tis.

V. PRANCKIETIS. Mes pa­pra­šy­si­me tei­si­nin­kų iš­si­aiš­kin­ti, kaip tu­ri­me re­a­guo­ti. Tik­rai, dė­ko­ju už tą pa­sta­bą, ne­ga­li­me leis­ti ty­čio­tis iš Sei­mo.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. A. Ar­mo­nai­tė. Pra­šom.

A. ARMONAITĖ (LSF). Dė­ko­ju. Aš iš tik­rų­jų no­riu at­kreip­ti ko­le­gų ir vi­sų ste­bin­čių po­sė­dį dė­me­sį, jog tai, kad ger­bia­ma­sis K. Pū­kas pats at­si­sta­ty­di­no, ne­pa­nai­ki­na jo kal­tės ir ne­pa­nai­ki­na Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo spren­di­mo, jog jis su­lau­žė prie­sai­ką. Lie­tu­vo­je prie­ka­bia­vi­mas yra nu­si­kal­ti­mas. Toks el­ge­sys, koks bu­vo da­ro­mas čia, Sei­me, nė­ra to­le­ruo­ti­nas, tai yra prie­sai­kos su­lau­žy­mas, ir tie­siog pa­ma­žu mes ei­na­me į prie­kį. Tik no­riu pa­sa­ky­ti dar kar­tą – tai, kad jis pats at­si­sta­ty­di­no, ne­pa­da­ro jo ma­žiau kal­to, ar ma­žiau nu­si­dė­ju­sio.

PIRMININKĖ. Ačiū. D. Ša­ka­lie­nė. Pra­šom.

D. ŠAKALIENĖ (LSDPF). Aš no­riu tie­siog la­bai trum­pai pa­dė­ko­ti, kad su­ge­bė­jo­me dėl ši­to klau­si­mo su­si­vie­ny­ti – ir opo­zi­ci­ja ir po­zi­ci­ja, ir vi­si vie­nin­gai pa­sa­ky­ti: baig­ta ir už­ten­ka. Ačiū, vi­siems.

PIRMININKĖ. Ačiū. S. Gent­vi­las.

S. GENTVILAS (LSF). Ne­bu­vo, ko­le­gos, čia pla­čios ga­li­my­bės pa­dis­ku­tuo­ti, ką ši­tas pre­ce­den­tas reiš­kia Lie­tu­vai ir pa­sau­liui. Per pas­ta­rą­jį pus­me­tį pa­sau­ly­je nu­si­ri­to sek­su­a­li­nio prie­ka­bia­vi­mo skan­da­lų gau­sa, ir bū­tent mes, vy­rai, tu­ri­me pri­si­im­ti ly­de­rys­tę, kad bū­tų nu­sto­ta taip elg­tis. Daž­nai kal­ba apie tai tik mo­te­rys, ir K. Pū­ko el­ge­sys Sei­me iš tik­rų­jų dis­kre­di­ta­vo di­dži­ą­ją da­lį vy­rų el­ge­sio. Mes tu­ri­me iš­kel­ti ši­tą vė­lia­vą ir kal­bė­ti apie tai, kad tai eg­zis­tuo­ja mū­sų vi­suo­me­nė­je. Ne­ga­li­me bū­ti ty­lūs ir ne­kal­bė­ti apie tai vie­šai ir kiek­vie­nu at­ve­ju. Tai dar kar­tą svei­ki­nu su at­si­trau­ki­mu, bet bū­ti­na pa­žy­mė­ti, kad tai yra pa­čių vy­rų ly­de­rys­tės rei­ka­las.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Nuo­mo­nės iš­sa­ky­tos. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos dėl mū­sų dar­bo to­liau. Mes tu­ri­me nu­sta­ty­tą lai­ką ir ga­li­me dar kai ku­riuos mū­sų dar­bo­tvarkės klau­si­mus svars­ty­ti. Ma­tau, T. To­mi­li­nas dėl re­zer­vi­nio gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio. Jūs ne­pra­šy­si­te jo to­liau… tai yra jūs at­si­sa­ko­te pa­teik­ti šia­me po­sė­dy­je įsta­ty­mo pro­jek­tą, re­zer­vi­niai 1a ir 1b klau­si­mai.

 

13.50 val.

Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo Nr. XI-242 48 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1481(2) (svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

To­liau yra Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo Nr. XI-242 48 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1481(2). A. Gu­mu­liaus­kas. Ne­ma­tau pra­ne­šė­jo. Nė­ra. Ne­ga­li­me. Yra. A. Gu­mu­liaus­kas at­ei­na.

A. GUMULIAUSKAS (LVŽSF). Sau­sio 10 die­ną Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas ap­svars­tė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo Nr. XI-242 48 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-1481(2). Bu­vo pa­teik­ti du pa­siū­ly­mai. Tai Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas, jam ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Taip pat Eu­ro­pos Tei­sės de­par­ta­men­to prie Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos pa­siū­ly­mas, jam taip pat ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. No­rin­čių da­ly­vau­ti dis­ku­si­jo­je nė­ra. Nuo­mo­nių už, nuo­mo­nių prieš nė­ra. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu po svars­ty­mo pri­tar­ti? Ga­li­me pri­tar­ti. Dė­ko­ju. Ko­mi­te­tas siū­lo sku­bos tvar­ką. Ar Sei­mo Pir­mi­nin­kas su­tin­ka, kad Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mas, dėl ku­rio Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­dų dau­giau nė­ra, ga­li bū­ti pri­ima­mas? Sei­mo Pir­mi­nin­kas siū­lo tai­ky­ti ypa­tin­gos sku­bos tvar­ką.

Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, pri­ėmi­mas. Yra vie­nas straips­nis ir pa­kei­ti­mas yra toks, kad vals­ty­bi­nių aukš­tų­jų mo­kyk­lų, vie­toj „stu­di­jų pro­gra­mos“ yra įra­šy­tas žo­dis „stu­di­jos“, tu­ri bū­ti įver­ti­na­mos ir t. t. kaip teks­te. Ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me.

Dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to nuo­mo­nė už, nuo­mo­nė prieš. Nė­ra. Pra­šom bal­suo­ti.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 82 Sei­mo na­riai. Už – 81, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-1481(2) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

13.53 val.

Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo Nr. XI-242 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XII-2534 2 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1482(2) (svars­ty­mas)

 

Dėl ki­to – Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo Nr. XI-242 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XII-2534 2 strai­p­s­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-1482(2) vėl­gi kvie­čiu A. Gu­mu­liaus­ką.

A. GUMULIAUSKAS (LVŽSF). Sau­sio 10 die­ną Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas svars­tė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mą. Svars­ty­mo me­tu bu­vo pa­teik­ta ke­le­tas pa­siū­ly­mų. Pir­mas pa­siū­ly­mas bu­vo Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to. Jam ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė. Pa­grin­di­niai ar­gu­men­tai bu­vo to­kie, kad šį pa­siū­ly­mą reg­la­men­tuo­ja to pa­ties įsta­ty­mo ki­ta da­lis.

To­liau bu­vo Tei­sės de­par­ta­men­to ant­ras pa­siū­ly­mas, jam pri­ta­rė ko­mi­te­tas. Taip pat bu­vo pa­siū­ly­mas Sei­mo na­rio G. Ste­po­na­vi­čiaus. Aš ne­ma­tau jo. Gal ga­lė­tų pri­sta­ty­ti? Yra. G. Ste­po­na­vi­čiaus pa­siū­ly­mui bu­vo pri­tar­ta iš da­lies.

PIRMININKĖ. No­riu klaus­ti G. Ste­po­na­vi­čiaus. Ar jūs su­tin­ka­te su re­dak­ci­ja pri­tar­ti iš da­lies? Tuoj, mi­nu­tė­lę, įjun­gia­me.

G. STEPONAVIČIUS (MSNG). Taip, ma­ne ten­ki­na. Vie­nai da­liai yra vi­siš­kai pri­tar­ta dėl stu­di­jų pro­gra­mų iš­brau­ki­mo pri­pa­žįs­tant, kad ne­tiks­lin­ga aukš­to­sioms mo­kyk­loms už­krau­ti biu­ro­kratinę naš­tą per trum­pą lai­ko­tar­pį ne tik stu­di­jų kryp­tis, bet ir pro­gra­mas ver­tin­ti.

O dėl ant­ros da­lies re­dak­ci­jos, ku­rią pa­siū­lė pri­tar­da­mas ko­mi­te­tas iš da­lies, aš su­tin­ku ir ne­pra­šau bal­suo­ti, jei šio­je sta­di­jo­je iš­ties yra in­teg­ruo­ja­mi šie siū­ly­mai.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ga­li­me, ko­le­gos, pri­tar­ti? Ko­mi­te­to po­zi­ci­ja dėl ši­to. Vis­kas su­de­rin­ta, taip. Pra­šom.

A. GUMULIAUSKAS (LVŽSF). Už ši­tą pro­jek­tą bu­vo bal­suo­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Ben­dru su­ta­ri­mu. Dė­ko­ja­me. Po svars­ty­mo nuo­mo­nė už, nuo­mo­nė prieš. Pra­šo­me bal­suo­ti dėl Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo, ku­rį ką tik po svars­ty­mo ap­ta­rė­me.

Bal­sa­vo 73 Sei­mo na­riai: už – 73, prieš nė­ra, su­si­lai­kiu­sių nė­ra. Po svars­ty­mo pri­tar­ta. Ar Sei­mo Pir­mi­nin­kas siū­lo ypa­tin­gą sku­bą? Taip. Sei­mo Pir­mi­nin­kas bu­vo mi­nė­jęs apie ypa­tin­gą sku­bą, ta­čiau, ko­le­gos, aš no­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad yra Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­dų. Gal mes pa­da­ry­ki­me pri­ėmi­mą va­ka­ri­nia­me po­sė­dy­je ir Tei­sės de­par­ta­men­tas bus su­spė­jęs pa­si­žiū­rė­ti re­dak­ci­ją, kad ne­bū­tų jo­kių tech­ni­nių klai­dų. Mes ta­da vis­ką pa­da­ry­si­me la­bai at­sa­kin­gai. Va­ka­ri­nia­me po­sė­dy­je vyk­dy­si­me šio tei­sės ak­to pri­ėmi­mą.

 

13.57 val.

Sei­mo pro­to­ko­li­nio nu­ta­ri­mo „Dėl Ja­ni­nos Stat­kie­nės ir ki­tų pa­reiš­kė­jų pe­ti­ci­jos“ (pro­jek­tas Nr. PNP-42) pri­ėmi­mas

 

Re­zer­vi­nis 4 klau­si­mas – Sei­mo pro­to­ko­li­nio nu­ta­ri­mo „Dėl Ja­ni­nos Stat­kie­nės ir ki­tų pa­reiš­kė­jų pe­ti­ci­jos“ pro­jek­tas. Ger­bia­ma­sis Pet­rai Čim­ba­rai, kvie­čiu jus, kaip Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ką, pa­teik­ti šią pe­ti­ci­ją ir sa­vo iš­va­dą.

P. ČIMBARAS (LSDDF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­ja pra­ėju­sių me­tų gruo­džio 29 die­nos po­sė­dy­je iš­nag­ri­nė­jo J. Stat­kie­nės ir ki­tų pa­reiš­kė­jų pe­ti­ci­ją ir pri­ėmė spren­di­mą at­mes­ti pa­teik­tą pa­siū­ly­mą Lie­tu­vos vals­ty­bės ne­pri­klau­so­my­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čio pro­ga iš­leis­ti am­nes­ti­jos ak­tą, vi­siems nu­teis­tie­siems su­trum­pi­nant pa­skir­tos lais­vės at­ėmi­mo baus­mės lai­ką.

Ko­mi­si­ja pri­ėmė spren­di­mą at­si­žvel­gu­si į Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos pa­teik­tą nuo­mo­nę. Nuo 1990 m. ko­vo 11 d. Sei­mas (Aukš­čiau­sio­ji Ta­ry­ba-At­ku­ria­ma­sis Sei­mas) pri­ėmė sep­ty­nis įsta­ty­mus dėl am­nes­ti­jos. Pa­žy­mė­ti­na, kad ver­ti­nant am­nes­ti­jų tai­ky­mo efek­tą iš­skir­ti­nas 2000 me­tais pri­im­tas įsta­ty­mas „Dėl am­nes­ti­jos ak­to“. Pri­tai­kius mi­nė­tą am­nes­ti­ją, nu­teis­tų­jų skai­čius lais­vės at­ėmi­mo vie­to­se iš kar­to su­ma­žė­jo 39 %, ta­čiau ne­tru­kus lais­vės at­ėmi­mo vie­tų įstai­gas vėl pa­pil­dė 32 % nu­teis­tų­jų, ku­rių di­dži­ą­ją da­lį su­da­rė as­me­nys, ku­riems ir bu­vo pri­tai­ky­tas mi­nė­tas am­nes­ti­jos ak­tas.

Pra­šau pri­tar­ti ko­mi­si­jos pro­to­ko­li­niam nu­ta­ri­mui ir at­mes­ti pa­reiš­kė­jos pa­teik­tą pa­siū­ly­mą.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. No­rin­čių pa­klaus­ti nė­ra, no­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me. Dė­ko­ju.

 

13.59 val.

Sei­mo pro­to­ko­li­nio nu­ta­ri­mo „Dėl Edo Ki­ze­le­vi­čiaus pe­ti­ci­jos“ (pro­jek­tas Nr. PNP-43) pri­ėmi­mas

 

Re­zer­vi­nis 5 klau­si­mas – Sei­mo pro­to­ko­li­nio nu­ta­ri­mo „Dėl Edo Ki­ze­le­vi­čiaus pe­ti­ci­jos“ pro­jek­tas. P. Čim­ba­ras.

P. ČIMBARAS (LSDDF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ko­mi­si­ja taip pat gruo­džio 29 die­ną iš es­mės iš­nag­ri­nė­jo E. Ki­ze­le­vi­čiaus pe­ti­ci­ją ir pri­ėmė spren­di­mą at­mes­ti pa­teik­tą pa­siū­ly­mą pa­pil­dy­ti Sei­mo sta­tu­tą nau­ju 2611 straips­niu, ku­ria­me bū­tų nu­sta­ty­ta ap­mo­kė­ji­mo už dar­bą Sei­mo stru­k­tū­ri­nių pa­da­li­nių ar­ba Sei­mo pa­rei­gū­nų su­da­ry­to­se dar­bo gru­pė­se (ko­mi­si­jo­se) tei­sės ak­tų pro­jek­tams reng­ti tvar­ka.

Ko­mi­si­ja šį spren­di­mą pri­ėmė at­si­žvel­gu­si į Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to, Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos pa­teik­tas nuo­mo­nes. Taip pat ma­ny­ti­na, kad tei­sės nor­mų dar­nos ga­li­ma pa­siek­ti ne Sei­mo sta­tu­te įpa­rei­go­jant, pa­vyz­džiui, Sei­mo val­dy­bą, nu­sta­ty­ti pa­gal tu­ri­nį pa­na­šią ar­ba iden­tiš­ką tvar­ką, kaip šiuo me­tu yra Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu nu­sta­ty­to­ji, tiks­liau bū­tų pa­keis­ti Tei­sėt­var­kos pa­grin­dų įsta­ty­mo 10 straips­nį ir su­teik­ti tei­sę šią tvar­ką nu­sta­ty­ti Vy­riau­sy­bei. Taip bū­tų iš­veng­ta nau­jų nor­mų, ne­su­ku­rian­čių tei­sės ak­to pri­ėmi­mo… At­si­žvel­gus pra­šau pri­tar­ti ko­mi­si­jos iš­va­dai, t. y. pri­im­ti Sei­mo nu­ta­ri­mą at­mes­ti pa­reiš­kė­jo pa­teik­tą pa­siū­ly­mą. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je) Ga­li­me. No­ri­te bal­suo­ti? J. Raz­ma pra­šo bal­suo­ti ir jo va­liai pa­klūs­ta­me, nes toks yra pa­gei­da­vi­mas. (Bal­sas sa­lė­je: „Jis vie­nas.“) Jis vie­nas, bet la­bai reikš­min­gas. (Bal­sai sa­lė­je) Pra­šo­me iš­reikš­ti va­lią, ger­bia­mie­ji ko­le­gos. Bal­suo­ja­me dėl pe­ti­ci­jos, ku­rią ką tik pri­sta­tė Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas P. Čim­ba­ras ir siū­lė at­mes­ti šią pe­ti­ci­ją, ku­rią pa­tei­kė E. Ki­ze­le­vi­čius.

Bal­sa­vo 59 Sei­mo na­riai: už at­me­ti­mą – 53, prieš – 2, su­si­lai­kė 4.

Ger­bia­mie­siems Sei­mo na­riams pri­me­nu, kad kai mes pa­si­tvir­ti­no­me dar­bo­tvarkę, mes nu­ma­tė­me ry­ti­nį po­sė­dį iki 14 val. 30 min. Li­ko dar klau­si­mų. Kad mes su­spė­tu­me dau­giau pa­da­ry­ti ir va­ka­ri­nį po­sė­dį baig­tu­me grei­čiau, o gal­būt ir su­gie­do­tu­me him­ną, tai iki 14 val. 30 min. dir­ba­me, 14 val. 30 min. – slap­tas bal­sa­vi­mas dėl Et­no­kul­tū­ros ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kės.

12.02 val.

Gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio įsta­ty­mo Nr. IX-1007 34 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-779(2), Lab­da­ros ir pa­ra­mos įsta­ty­mo Nr. I-172 4 straips­nio pakeiti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1427 (pa­tei­ki­mas)

 

Da­bar pra­šau T. To­mi­li­ną. Pa­tei­ki­mas. Gal­būt mes tru­pu­tė­lį ne­su­si­kal­bė­jo­me. Gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio įsta­ty­mo Nr. IX-1007 34 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to ir ly­di­mo­jo – Lab­da­ros ir pa­ra­mos įsta­ty­mo Nr. I-172 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to pa­tei­ki­mas.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, leis­ki­te jums pa­teik­ti Gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio įsta­ty­mo 34 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą, kar­tu aš taip pat pa­tei­kiu Lab­da­ros ir pa­ra­mos įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą, ku­ris ei­na kar­tu (Lab­da­ros ir pa­ra­mos įsta­ty­mo 4 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą). Šio pa­kei­ti­mo es­mė (čia yra pa­reng­ta skaid­rė bū­tent tam tiks­lui) yra iš es­mės grą­žin­ti sko­lą dar­buo­to­jams, ku­rią mes tu­ri­me dar nuo Dar­bo ko­dek­so pri­ėmi­mo lai­kų, kai bu­vo la­bai aiš­kiai mū­sų pa­ža­dė­ta, kad bus pri­im­ti įsta­ty­mo pa­kei­ti­mai, di­di­nan­tys Lie­tu­vos dar­bo žmo­nių de­ry­bi­nę ga­lią. Šian­dien mes kar­tu su mi­nis­te­ri­jo­mis, su eks­per­tais ra­do­me tą for­mu­lę, ku­ri ga­lė­tų iš­ju­din­ti de­ry­bas dar­bo vie­to­se iš mir­ties taš­ko.

De­ja, bet dar­bo ta­ry­bos šia­me eta­pe tik­rai ne­su­vai­dins to po­zi­ty­vaus vaid­mens ir tik­rai ne­iš­ju­dins re­a­lių de­ry­bų dar­bo vie­to­je. Dar­bo ta­ry­bos yra tik­tai pa­gal­ba, sa­ky­kim, to­se įstai­go­se, kur iš tik­rų­jų ne­vyks­ta iš­vis jo­kio dia­lo­go. Gal­būt pra­si­dės tik pir­mi po­kal­biai tarp darb­da­vio ir dar­buo­to­jo dėl dar­bo si­tu­a­ci­jos, dar­bo są­ly­gų, bet re­a­li kon­sti­tu­ci­nė Lie­tu­vos žmo­gaus ga­lia de­rė­tis dėl sa­vo dar­bo są­ly­gų yra ga­ran­tuo­ta per pa­ra­mą, per pa­gal­bą, per prof­są­jun­gi­nio ju­dė­ji­mo ska­ti­ni­mą. Šian­dien mes ben­drai ne­vy­riau­sy­bi­nes or­ga­ni­za­ci­jas ska­ti­na­me, nes ski­ria­me da­lį gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio ta­ri­fo bet ko­kiai ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos for­mai, ar tai bū­tų aso­cia­ci­ja, ar tai bū­tų vie­šo­ji įstai­ga, ar tai bū­tų pro­fe­si­nė są­jun­ga, lab­da­ros fon­das, ben­dri­ja, kas tik no­ri, mes ga­li­me skir­ti 2 % sa­vo GPM.

Čia aš tu­rė­čiau at­kreip­ti dė­me­sį, kad, de­ja, bu­vo to­kie lai­kai, kai Sei­mas lei­do taip pat tuos at­skai­to­mus 2 % skir­ti dar­že­liams, mo­kyk­loms. Bu­vo pri­im­tas toks po­li­ti­nis spren­di­mas, kad žmo­nės ga­lė­tų pa­rem­ti ir sa­vo tie­sio­gi­nės ap­lin­kos ins­ti­tu­ci­jas, į ku­rias ei­na jų vai­kai ar­ba kur ypač svar­bu, gy­ve­nant ir pa­ti­riant tą vie­šo­jo sek­to­riaus ne­pri­tek­lių, pa­dė­ti, gal­būt ir kai ku­rias biu­dže­ti­nes įstai­gas. Toks kom­pro­mi­sas anks­čiau bu­vo pa­siek­tas, aš jo da­bar ne­siū­lau griau­ti. Tai­gi su ta 2 % pa­ra­mos sis­te­ma aš siū­lau nie­ko ne­keis­ti. Mes siū­lo­me kar­tu. Tai yra ke­lių Sei­mo na­rių pro­jek­tas: Sei­mo na­rio V. Ba­ko, R. Mi­liū­tės, J. Ja­ru­čio.

Ta­čiau mes tu­rė­jo­me is­to­ri­jos mo­men­tą, kai Sei­mas nu­spren­dė pa­pil­do­mą GPM pro­cen­tą skir­ti po­li­ti­nėms par­ti­joms. Tas spren­di­mas ir­gi su­pran­ta­mas. Jis re­mia­si kon­sti­tu­ci­ne mū­sų sandara. Po­li­ti­nes par­ti­jas rei­kia stip­rin­ti, aš tam vi­siš­kai pri­ta­riu. Tai bu­vo tuo mo­men­tu, kai dar, jei­gu man at­min­tis ne­me­luo­ja, ne­bu­vo va­di­na­mų­jų VRK do­ta­ci­jų. Ta­čiau at­si­ra­do ir VRK do­ta­ci­jos už rin­ki­mų re­zul­ta­tus, šian­dien mes tu­ri­me ga­na efek­ty­vią, sėk­min­gą ir ne­blo­gą par­ti­jų rė­mi­mo sis­te­mą. Ma­no gi­liu įsi­ti­ki­ni­mu, mes ga­li­me tą 1 % GPM taip pat, esant to­kiai ne­ly­gy­bės, skur­do, at­skir­ties si­tu­a­ci­jai, iš da­lies skir­ti ir pro­fe­si­nėms są­jun­goms, kad jos pa­ga­liau tu­rė­tų re­a­lias ma­te­ria­li­nes, fi­nan­si­nes ga­li­my­bes sto­ti į ne­ly­gią de­ry­bų, jei­gu no­ri­te, ko­vą ar­ba dia­lo­gą su daug stip­res­niu var­žo­vu, prie­ši­nin­ku, opo­nen­tu, t. y. darb­da­viu, ku­ris tu­ri vi­sas įma­no­mas ga­lias. Mes tai ma­to­me pa­gal sta­tis­ti­ką, pa­gal tai, kad esa­me at­si­lie­kan­ti pa­gal pa­ja­mas, pa­gal mi­ni­ma­lią al­gą, pa­gal vi­du­ti­nę al­gą ša­lis. Ypač aš čia no­riu pa­brėž­ti bū­tent vi­du­ti­nės al­gos at­si­li­ki­mą nuo Va­ka­rų Eu­ro­pos.

Mes tu­ri­me da­ry­ti ne­stan­dar­ti­nius spren­di­mus. Mes tu­ri­me pa­ro­dy­ti kaip po­li­ti­nės par­ti­jos ben­drai sa­vo va­lią, sa­vo ge­ra­no­riš­ku­mą, sa­vo ge­bė­ji­mą iš tik­rų­jų sa­vo tie­sio­gi­nių in­te­re­sų są­skai­ta pa­dė­ti žmo­nėms stip­rin­ti sa­vo ko­lek­ty­vi­nes or­ga­ni­za­ci­jas. Nei aso­cia­ci­jos, nei vie­šo­sios įstai­gos ne­ga­li su­vai­din­ti to es­mi­nio vaid­mens, kal­bu apie dar­bo rin­kos po­li­ti­ką, kal­bu apie dar­bo rin­kos struk­tū­ri­nį po­ky­tį.

Čia yra (ačiū) per­jung­ta skaid­rė. Jūs ma­to­te da­bar­ti­nę sta­tus ąuo, da­bar­ti­nę si­tu­a­ci­ją, kiek iš to GPM at­skai­ty­mo šian­dien gau­na aso­cia­ci­jos ar lab­da­ros fon­dai, t. y. dau­giau ne­gu 7 mln. eu­rų. Vie­šo­sios įstai­gos su po­li­ti­nė­mis par­ti­jo­mis – per 4 mln. Čia tru­pu­tį su­pap­ras­tin­tas gra­fi­kas. Biu­dže­ti­nės įstai­gos, dar­že­liai, mo­kyk­los, – ar­ti 4 mln. Tvar­ka! Mes tu­ri­me to­kį ne­blo­gą iš­dės­ty­mą. Tik­rai žmo­nės no­riai au­ko­ja aso­cia­ci­joms ar­ba dar­že­liams, bet pro­fe­si­nė są­jun­ga ši­tuo at­ve­ju yra ten kaž­kur vi­siš­kai dug­ne ir re­a­liai pro­fe­si­nės są­jun­gos ne­kon­ku­ruo­ja su dar­že­liais. Kai at­ei­na žmo­gus į pro­fe­si­nę są­jun­gą, nė­ra jo­kio rei­ka­la­vi­mo ne­skir­ti sa­vo vai­ko dar­že­liui ar mo­kyk­lai to at­skai­to­mo GPM.

Pro­fe­si­nės są­jun­gos, kaip mi­nė­jau, ne­kon­ku­ruo­ja su dar­že­liais, yra prin­ci­pi­nė nuo­sta­ta, to­dėl mes tu­ri­me ieš­ko­ti pa­pil­do­mų ga­li­my­bių, kaip pa­ska­tin­ti ne­pri­klau­so­mas, ak­ty­vias ko­lek­ty­vi­nio vei­ki­mo or­ga­ni­za­ci­jas, dir­ban­čias dar­bo rin­ko­je, t. y. bū­tent pro­fe­si­nes są­jun­gas. Pa­gal Kon­sti­tu­ci­ją ir pa­gal įsta­ty­mą bū­tent jos at­lie­ka tą at­ly­gi­ni­mų kė­li­mo ir de­ry­bų dėl at­ly­gi­ni­mų funk­ci­ją. Ši­tuo at­ve­ju ma­nau, kad tas pa­pil­do­mas spe­cia­lus, iš­skir­ti­nis pro­cen­tas, skir­tas par­ti­joms, bū­tų ide­a­lus in­stru­men­tas. Tai pa­ro­dy­tų ir Sei­mo po­li­ti­nę va­lią, kad vis dėl­to mums rū­pi ne tik mū­sų pa­čių par­ti­jos, bet ir pla­tes­nis Lie­tu­vos pro­ble­mų ir bė­dų kon­teks­tas, t. y. vi­sų pir­ma ma­žos, la­bai ma­žos ir dar kar­tą la­bai ma­žos al­gos. Mes ga­li­me daug kal­bė­ti apie biu­dže­tą, mes ga­li­me kal­bė­ti apie „Sod­ros“ pro­ble­mas, mes ga­li­me kal­bė­ti apie ke­lius, mes ga­li­me kal­bė­ti apie vie­šą­sias pa­slau­gas ir jų ko­ky­bę, bet struk­tū­ri­nė Lie­tu­vos pro­ble­ma Nr. 1 yra iš tik­rų­jų bai­si ir akį rė­žian­ti ne­ly­gy­bė dar­bo vie­to­je. Vie­ša­ja­me, pri­va­čia­me, ko­kia­me no­ri­te sek­to­riu­je mes tu­ri­me tą di­džiu­lę pro­ble­mą.

PIRMININKĖ. No­ri pa­klaus­ti pen­ki Sei­mo na­riai.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Žmo­gus tu­rės lais­vę pa­si­rink­ti sa­vo mėgs­ta­mą par­ti­ją pa­rem­ti ir kar­tu kur­ti pro­fe­si­nę są­jun­gą ir stip­rin­ti ją. Ačiū.

PIRMININKĖ. Ačiū už iš­sa­mų pri­sta­ty­mą. No­ri pa­klaus­ti pen­ki Sei­mo na­riai. Klau­sia A. Anu­šaus­kas, ruo­šia­si N. Pu­tei­kis.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Aš jau iš skaid­rių su­pra­tau, koks yra jo­va­las šia­me su­pra­ti­me, kas yra par­ti­jos, kas yra vie­šo­sios įstai­gos, kas yra pa­ga­liau prof­są­jun­gos, ar jos ga­li skir­tis, ar ga­li bū­ti ly­gi­na­mos ap­skri­tai su par­ti­jo­mis. Jos ką, tie­sio­giai rin­ki­muo­se da­ly­vau­ja? Tai yra at­ski­ri įsta­ty­mai, to­dėl at­ski­rai yra iš­skir­tas fi­nan­sa­vi­mas. Juo­lab kad gal koks de­šim­ta­da­lis žmo­nių pa­si­nau­do­jo ta ga­li­my­be ir iš par­ti­jų taip pat. Prof­są­jun­gų pro­ble­ma ne pro­cen­tai, o na­rių skai­čius. Be­je, ka­dan­gi prof­są­jun­ga kaip or­ga­ni­za­ci­ja pri­ly­gi­na­ma ki­toms or­ga­ni­za­ci­joms, ir tai yra vi­siš­kai tei­sė­ta ir kon­sti­tu­ciš­ka, kaip jūs vis dėl­to at­rem­si­me Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas, kad jū­sų siū­ly­mas ne­ati­tin­ka Kon­sti­tu­ci­jos 29 straips­nio?

T. TOMILINAS (LVŽSF). La­bai ačiū už klau­si­mą. Ga­liu pa­si­gir­ti, kad tas pa­sta­bas aš ir ko­le­gos esa­me jau at­rė­mę, nes vy­ko spe­cia­lus Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to po­sė­dis, ku­ria­me bal­sų dau­gu­ma, la­bai aiš­kia bal­sų dau­gu­ma bu­vo nu­spręs­ta, kad Tei­sės de­par­ta­men­to ko­men­ta­rai šiuo at­ve­ju nė­ra tei­sin­gi. Kon­sti­tu­ci­jai pro­jek­tas ne­pri­eš­ta­rau­ja ir aš pa­teik­siu pa­grin­di­nius ar­gu­men­tus.

Vi­sų pir­ma, kal­bė­da­mi apie ma­si­nes or­ga­ni­za­ci­jas, mes ir kal­bė­ki­me apie ma­si­nes ko­lek­ty­vi­nes or­ga­ni­za­ci­jas, ar tai bū­tų par­ti­ja, tu­rin­ti sa­vo spe­ci­fi­ką, da­ly­vau­jan­ti rin­ki­muo­se, ar tai bū­tų pro­fe­si­nė są­jun­ga, ku­ri kon­sti­tu­ciš­kai ir įsta­ty­miš­kai tu­ri sa­vo spe­ci­fi­ką, nes ji su­da­ro ko­lek­ty­vi­nes su­tar­tis. Jūs kaip par­ti­ja to ne­ga­li­te pa­da­ry­ti, mes kaip par­ti­ja tai… ir taip to­liau. Kiek­vie­na or­ga­ni­za­ci­ja, vie­šo­ji įstai­ga tu­ri sa­vo spe­ci­fi­ką, aso­cia­ci­ja dar sa­vo, bet ben­dra pra­s­me tai yra pi­lie­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos, tai yra mū­sų pi­lie­ti­nė ga­lia mū­sų ma­si­nės or­ga­ni­za­ci­jos. Da­bar kal­bant apie skir­tin­gą trak­ta­vi­mą, šian­dien jau par­ti­jos tu­ri dvi­gu­bą fi­nan­sa­vi­mą, ir 1 %, ir VRK do­ta­ci­ja. Aš ne­su ma­tęs, kad VRK do­ta­ci­ja bū­tų per­ve­da­ma pro­fe­si­nėms są­jun­goms ar aso­cia­ci­joms. Pa­ra­mos for­mų yra įvai­rių, taip, bet mū­sų tiks­las, aš no­riu pa­aiš­kin­ti, taip, ne­da­ly­vau­ja rin­ki­muo­se, bet pa­si­ra­šo ko­lek­ty­vi­nes su­tar­tis…

PIRMININKĖ. At­sa­ky­ti – dvi mi­nu­tės, no­ri pa­klaus­ti ir ki­ti Sei­mo na­riai.

T. TOMILINAS (LVŽSF). At­si­pra­šau. Aš pa­baig­siu at­sa­ky­da­mas į ki­tą klau­si­mą.

PIRMININKĖ. Klau­sia N. Pu­tei­kis. Ruo­šia­si G. Skais­tė.

N. PUTEIKIS (LVŽSF). At­ly­gi­ni­mo vi­dur­kiai kai­my­nų di­des­ni, nors BVP vie­nam Len­ki­jos, Es­ti­jos, Lat­vi­jos gy­ven­to­jui pa­na­šūs ar­ba to­ly­gūs kaip Lie­tu­vo­je. Iš to tur­būt ga­li­ma spė­ti, kad ar­ba po­li­ti­ka, ar­ba prof­są­jun­gos kai­my­nų yra stip­res­nės. Ka­dan­gi Lie­tu­vos po­li­ti­kai spren­džiant iš klau­si­mų jums ma­no, kad jie la­bai smar­kiai dir­ba dėl al­gų pa­di­di­ni­mo, vis dėl­to ma­te­ma­ti­ka, sta­tis­ti­ka ro­do, kad taip nė­ra. Man at­ro­do, la­bai lo­giš­kas žings­nis fi­nan­siš­kai pa­rem­ti gy­ven­to­jų pi­ni­gais prof­są­jun­gas. Ger­bia­ma­sis To­mai, no­rė­čiau, kad jūs tai pa­ko­men­tuo­tu­mė­te.

T. TOMILINAS (LVŽSF). La­bai ačiū, Nag­li. Aš esu li­be­ra­lios de­mo­kra­tijos ar­šus ša­li­nin­kas ir ma­nau, kad po­li­ti­nes par­ti­jas taip pat rei­kia la­bai stip­rin­ti, ir bū­tent iš apa­čios, ir kuo dau­giau skir­ti įvai­rių pa­ra­mų ir pa­gal­bų, kad par­ti­jos stip­rė­tų. Jos yra ne­pa­kan­ka­mai stip­rios šian­dien, bet, de­ja, mes kar­tu tu­ri­me struk­tū­ri­nę skur­do ir at­skir­ties pro­ble­mą, ir ne­ga­li­me sto­vė­ti vie­to­je ir lauk­ti, kol ge­ra­sis darb­da­vys su­mo­kės tą di­des­nį at­ly­gi­ni­mą. Taip, žmo­nės tu­ri jung­tis į ko­lek­ty­vi­nius da­ri­nius ir at­lik­ti spe­ci­fi­nę už­duo­tį, t. y. pra­dė­ti re­a­lias de­ry­bas dėl sa­vo pa­čių al­gų, taip, jie taip pat tu­ri da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se ir ki­taip pa­dė­ti sau ir sa­vo gy­ve­ni­mą pa­ge­rin­ti, bet tai yra ap­leis­ta sri­tis, tai yra ne­pri­žiū­rė­ta sri­tis. Čia mes tu­ri­me si­tu­a­ci­ją, kai 70 % Lie­tu­vos dar­bin­go am­žiaus žmo­nių yra dar­buo­to­jai pa­gal dar­bo su­tar­tį. Tai yra la­bai di­de­lis skai­čius, to­dėl yra iš­skir­ti­nu­mas, taip, yra iš­skir­ti­nu­mas, nes žmo­nės tu­ri pra­dė­ti rū­pin­tis sa­vo dar­bo pa­ja­mo­mis, jų pa­kė­li­mu, jų sis­te­mi­niu pla­na­vi­mu kar­tu su darb­da­viais. Čia yra spe­ci­fi­nė, la­bai sun­ki už­duo­tis ir mes jai tu­ri­me iš­skir­ti­nę vals­ty­bės sub­si­di­ją ir čia, aš pa­brė­žiu, mes ne­duo­da­me pro­jek­to vie­nam ar ki­tam prof­są­jun­gų cen­trui, mes ne­do­va­no­ja­me ko­kios nors sub­si­di­jos tie­sio­giai ko­kiai nors or­ga­ni­za­ci­jai, čia yra ko­rup­ci­jos mi­ni­ma­lus šan­sas, nes čia kon­kre­tus žmo­gus. Va­di­na­si, ta pro­fe­si­nė są­jun­ga tu­ri pri­ei­ti prie to žmo­gaus, pa­pra­šy­ti jo to pro­cen­to, įti­kin­ti, kad ji­nai yra ga­lin­ga ir kad ji­nai at­sto­vaus iš tik­rų­jų jo in­te­re­sams. Čia yra… Čia rei­kia pa­da­ry­ti dar­bą tam, kad gau­tum tą vie­ną ar pu­sę pro­cen­to, jei­gu žmo­gus jau yra sky­ręs par­ti­jai. Ma­nau, kad tai yra bū­tent tas ke­lias, kai pa­kels gal­vas tos prof­są­jun­gos, ku­rios su­ge­ba dirb­ti su žmo­nė­mis, ku­rios tu­ri žmo­nių pa­ra­mą, ku­rios tu­ri au­to­ri­te­tą tarp žmo­nių, o ne tie­siog dar vie­ną kar­tą gau­na pro­jek­tą iš kaž­kur, iš vie­nos ar ki­tos mi­nis­te­ri­jos.

PIRMININKĖ. Klau­sia G. Skais­tė. Ruo­šia­si S. Ja­ke­liū­nas.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Aš taip klau­sau, tu­ri žmo­nės jung­tis į pro­fe­si­nes są­jun­gas, tu­ri… Aš ne­ma­nau, kad jie ką nors tu­ri. Tie­są sa­kant, nie­ka­da ne­pri­klau­siau pro­fe­si­nei są­jun­gai ir ne­ma­nau, kad tu­rė­čiau ir kad jūs man tu­rė­tu­mė­te pa­sa­ky­ti, kad aš tu­riu jung­tis į pro­fe­si­nę są­jun­gą ar ne­tu­riu. Jei­gu pro­fe­si­nės są­jun­gos šian­dien tu­ri tiek na­rių, kiek jos tu­ri, tai tur­būt yra jų veik­los ko­ky­bės re­zul­ta­tas. Jei­gu žmo­nės ne­pa­si­ti­ki jo­mis, tai da­bar pri­vers­ti juos ati­duo­ti žmo­nių pi­ni­gus, ku­riuos mes vi­si su­ne­ša­me kaip gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­tį, aš as­me­niš­kai pro­fe­si­nėms są­jun­goms ne­no­riu tų pi­ni­gų skir­ti, nes aš ne­ma­tau ta­me jo­kios pras­mės. Gal ge­riau tuos pi­ni­gus, gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­tį ski­riam gy­ven­to­jų pa­slau­goms, jų ko­ky­bei už­tik­rin­ti, kur tik­rai vi­si žmo­nės tas pa­slau­gas gau­na, o ne tik pro­fe­si­nių są­jun­gų dar­buo­to­jai?

Ki­tas ma­no klau­si­mas, tiks­liau, vie­nin­te­lis klau­si­mas, ku­rį aš tu­riu, tai kiek iš tik­rų­jų tai kai­nuos vals­ty­bės biu­dže­tui ir kiek mes ati­duo­si­me pro­fe­si­nėms są­jun­goms, užuot žmo­nės ga­vę tie­sio­gi­nė­mis pa­slau­go­mis?

T. TOMILINAS (LVŽSF). Aš ma­nau, kad į pir­mą sa­vo klau­si­mo da­lį jūs pa­ti sau ir at­sa­kė­te. Taip, aš ne­sa­kau, kad žmo­nės pri­va­lo kur nors da­ly­vau­ti, mes tie­siog tu­ri­me pa­ra­gin­ti, pa­ska­tin­ti žmo­nes gal­vo­ti apie sa­vo ben­drą in­te­re­są darb­da­vio at­žvil­giu, ne tik in­di­vi­du­a­lų. Ly­giai tą pa­tį mes sa­ko­me, kai ra­gi­na­me žmo­nes da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se, nes iš­rinks ne tuos, iš­rinks ne to­kius, ne­la­bai vie­nam ar ki­tam vi­suo­me­nės ly­de­riui pa­tin­kan­čius. At­sa­ky­mas yra… Jūs kaip par­ti­ja gau­na­te do­ta­ci­jas ir daug kam Lie­tu­vo­je ne­pa­tin­ka, kad iš­vis par­ti­jos kaip nors re­mia­mos. Tai nie­ko ne­kei­čia.

Da­bar at­sa­kant dėl biu­dže­to. Aš esu ap­ta­ręs su fi­nan­sų mi­nist­ru, ki­tų me­tų biu­dže­te ne­be­gaus nei li­to, nei eu­ro, at­si­pra­šau, pa­sa­kiau pa­trio­tiš­kai, tai no­riu pa­sa­ky­ti, kad pa­pil­do­mų lė­šų ne­rei­kia, pa­gal da­bar­ti­nius re­zer­vus už­teks to, ką mes esa­me da­bar nu­ma­tę tai pa­ra­mos sis­te­mai.

PIRMININKĖ. Ačiū. Klau­sia S. Ja­ke­liū­nas.

S. JAKELIŪNAS (LVŽSF). Ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau, mes kar­tu da­ly­va­vo­me rin­ki­mų kam­pa­ni­jo­je, ben­dra­vo­me su prof­są­jun­go­mis ir pro­gra­mo­je įra­šė­me kar­tu, kad jas rei­kia rem­ti, pa­lai­ky­ti, stip­rin­ti ir jų ly­de­rys­tę, ir fi­nan­si­nes ga­li­my­bes, iš­tek­lius, kom­pe­ten­ci­ją ir pa­na­šiai, bet tai, ką jūs pri­sta­tė­te da­bar, vi­siš­kai ne­de­ra su tuo, kas yra su­ra­šy­ta įsta­ty­mo pro­jek­te. Jūs tą ži­no­te, mes apie tai kal­bė­jo­me ke­lias va­lan­das čia da­bar prieš jums pri­sta­tant. Ar jūs pats klys­tate, ar jūs klai­di­na­te Sei­mą? Jū­sų pa­ro­dy­ta skaid­rė, kai iš 1 %, po­li­ti­nėms par­ti­joms skir­to, pa­pil­do­mai ga­li­ma skir­ti prof­są­jun­goms ir iš 2 %, skir­tų or­ga­ni­za­ci­joms, pa­pil­do­mai ga­li­ma skir­ti prof­są­jun­goms, kaip ir yra da­bar, vi­siš­kai ne­de­ra su tuo, kas yra pa­teik­ta jū­sų įsta­ty­mo pro­jek­te, kur yra iš 2 % iš­brauk­tos prof­są­jun­gos, 1 % po­li­ti­nėms par­ti­joms ne­nu­ma­to pri­sky­ri­mo prof­są­jun­goms, o prof­są­jun­goms yra nu­ma­ty­ta pa­pil­do­mai 3 % gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio. For­mu­lė iš vie­nas plius du tam­pa for­mu­le vie­nas plius du plius trys. Pa­aiš­kin­ki­te, ką jūs čia da­ro­te pri­sta­ty­da­mas vi­siš­kai ne to­kią in­for­ma­ci­ją?

T. TOMILINAS (LVŽSF). Taip, aš pa­tiks­li­nu, kad mes tą po­kal­bį tu­rė­jo­me, ir pro­jek­tą yra pa­ren­gu­si Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja, aš tik­rai kal­bė­jau su mi­nist­ru šian­dien ry­te. Mes dar pa­siū­ly­mo for­ma pa­teik­si­me vie­ną pa­tiks­li­ni­mą, kad tik­rai yra mak­si­mu­mas, kiek iš vi­so žmo­gus ga­li skir­ti aso­cia­ci­joms, par­ti­joms, prof­są­jun­goms, yra vos 3 %, kaip ir yra da­bar. Mes tik­rai ne­kei­čia­me, ne­di­di­na­me to skai­čiaus ir tai yra tech­ni­nis klau­si­mas, ku­ris šian­dien yra ap­tar­tas mi­nist­ro įsa­ky­me. Aš vi­siš­kai jums pri­ta­riu, kad tu­ri bū­ti aiš­kiai iš­dės­ty­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas. Tai mes pa­da­ry­si­me ko­mi­te­te su pa­siū­ly­mų pa­gal­ba. Aš pa­tvir­ti­nu dėl ste­nog­ra­mos ir vi­siems, kad tik­rai ne­kal­ba­ma apie jo­kius pa­pil­do­mus pro­cen­tus.

PIRMININKĖ. Ačiū. Ir pas­ku­ti­nis klau­sia E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­ma­sis ko­le­ga, jūs kal­ba­te, aiš­ku, kad prof­są­jun­goms rei­kia tam tik­ro pi­ni­gų kie­kio, kad jos ga­lė­tų gy­ven­ti. Iš tik­rų­jų, ko­dėl jūs ne­siū­lo­te gal­būt toms pa­čioms prof­są­jun­goms, kad jos di­din­tų sa­vo skai­čių ir taip su­si­rink­tų dau­giau mo­kes­čių ir kar­tu fak­tiš­kai iš­spręs­tų tas pro­ble­mas. Kas tam truk­do?

Ant­ras da­ly­kas. Jūs tur­būt ir­gi ži­no­te, kad, pa­vyz­džiui, jei­gu dau­giau siū­lo­me ki­toms or­ga­ni­za­ci­joms, va­di­na­si, ben­druo­me­nėms lie­ka ma­žiau, nes da­lis lė­šų, ku­rios per­ei­na į ki­tas struk­tū­ras, pa­pras­čiau­siai at­ima­mos iš kai­miš­kų­jų ben­druo­me­nių ten, kur per biu­dže­tą bu­vo per­skirs­to­mos lė­šos. Ne­ži­nau, da­bar, at­ro­do, ne­li­kę. Ga­li­ma ge­riau tai pa­da­ry­ti, kad tos lė­šos pa­kliū­tų į ben­druo­me­nes. Jos per So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ją gau­da­vo pi­ni­gus ir įgy­ven­din­da­vo pro­jek­tus.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Aš da­bar pa­aiš­kin­siu. Pir­miau­sia to nė­ra, ir yra di­de­lis klaus­tu­kas, ką su tom ne­pa­nau­do­to­mis va­di­na­mo­mis, at­si­pra­šau, kad taip ro­dau, bet ta­ria­mai ne­pa­nau­do­to­mis lė­šo­mis rei­kia da­ry­ti, čia dis­ku­si­ja mums at­ei­čiai. Kal­bant apie pa­nau­do­tas lė­šas, tai aš jums kon­trak­lau­si­mą tu­riu: o ko­dėl ta­da at­si­ra­do pa­pil­do­mas pro­cen­tas par­ti­joms? Nes par­ti­jos kaž­ko­dėl ne­pa­no­ro da­ly­vau­ti ta­me dvie­jų žai­di­me. Čia ly­giai tas pats klau­si­mas, tas pats at­sa­ky­mas.

Taip, mes tu­ri­me iš­skir­ti­nę si­tu­a­ci­ją dėl skur­do ir at­skir­ties, mes tu­ri­me pa­dė­ti iš­skir­ti­nai šian­dien. Aš pri­pa­žįs­tu, kad tai yra tam tik­ras sub­si­di­ja­vi­mas, tam tik­ras pa­pil­do­mas ska­ti­ni­mas, nes taip, to­je kon­ku­ren­ci­jo­je tarp dar­že­lio, lab­da­ros or­ga­ni­za­ci­jos, ro­do­mos per te­le­vi­zi­ją, prof­są­jun­gos ne­gau­na nie­ko. Aš ro­džiau, kiek tai yra ma­žai. Ir tai yra nor­ma­lus žmo­gus, ski­ria sa­vo dar­že­liui, mo­kyk­lai, kar­tais iš jo iš­rei­ka­lau­ja­ma. Ir prof­są­jun­gos iš tik­rų­jų yra la­bai skait­lin­gos, ly­gi­nat net­gi su par­ti­jo­mis, ypač su aso­cia­ci­jo­mis.

PIRMININKĖ. Ačiū. Ko­le­ga, lai­kas.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Nė­ra pro­ble­mų dėl skait­lin­gu­mo, yra pro­ble­ma, kad nė­ra to pro­cen­to, ne­už­ten­ka tarp tų dvie­jų pro­cen­tų re­a­liai ga­li­my­bių pa­dė­ti prof­są­jun­goms.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus. Nuo­mo­nė už, nuo­mo­nė prieš. Nuo­mo­nė už – V. Ba­kas. V. Ba­kas, pro­jek­to au­to­rius.

V. BAKAS (LVŽSF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos… (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKĖ. Ga­li.

V. BAKAS (LVŽSF). …leis­ki­te pa­sa­ky­ti ke­le­tą žo­džių už. Iš tik­rų­jų kū­riau, da­ly­va­vau nuo nu­lio ku­riant pro­fe­si­nes są­jun­gas, per­ėjau vi­sus laip­te­lius. Šian­dien pa­rei­gū­nai su­vie­ni­ja apie 25 % dar­buo­to­jų, ly­gi­nant su tuo, kad Lie­tu­vo­je yra iki 9 %. Aš pir­ma no­riu pa­sa­ky­ti G. Skai­s­tei, kaip tik­rai pui­kius pa­siū­ly­mus tei­kian­čiai po­li­ti­kei, iš­kel­ti klau­si­mą, kiek mums kai­nuo­ja tai, kad mū­sų žmo­nės ma­siš­kai iš­va­žiuo­ja vien dėl to, kad ne­ga­li iš­gy­ven­ti iš dar­bo. O ne­ga­li iš­gy­ven­ti dėl to, kad nė­ra dia­lo­go. Aš ma­nau, kad vals­ty­bė pra­ran­da daug dau­giau, ka­da žmo­nės iš­va­žiuo­ja dėl to, kad ne­ga­li iš­gy­ven­ti.

Dėl Kon­sti­tu­ci­jos. Ko­le­gos, Kon­sti­tu­ci­jai prieš­ta­rau­ja ne šis įsta­ty­mas, jis su­da­rys vie­no­das są­ly­gas veik­ti ir esan­čioms, ir bū­si­moms pro­fe­si­nėms są­jun­goms. Kon­sti­tu­ci­jai prieš­ta­rau­ja tai, kad iki šiol ne­bu­vu­si prak­ti­ka, kad po­li­tiš­kai pa­lan­kioms prof­są­jun­goms kaž­kas duo­da­ma ir to­kiu bū­du ki­ša­ma­si į veik­lą.

Mie­lie­ji ko­le­gos, iš tie­sų mes, Sei­mas, po 27 me­tų veik­los, ka­da mums ne­pa­vy­ko su­stip­rin­ti žmo­nių de­ry­bi­nės ga­lios, ne­pa­vy­ko su­kur­ti nor­ma­laus so­cia­li­nio dia­lo­go, mes ne­ga­li­me ma­ny­ti, kad žmo­nės vie­ny­sis į pro­fe­si­nes są­jun­gas ar prof­są­jun­gos stip­rės tie­siog iš dan­gaus, šiaip sau. Jei­gu pa­žiū­rė­si­me Skan­di­na­vi­jos ša­lių prak­ti­ką,1980 me­tais vals­ty­bė šiek tiek ska­ti­no pro­fe­si­nių są­jun­gų veik­lą, ir šian­dien mū­sų žmo­nės va­žiuo­ja į Skan­di­na­vi­jos ša­lis. Pri­im­ki­me spren­di­mus, ku­rie su­stip­rin­tų mū­sų dar­buo­to­jų ir darb­da­vių de­ry­bi­nes ga­lias ir su­kur­tų šiek tiek ge­res­nę ap­lin­ką gy­ven­ti.

PIRMININKĖ. Ačiū. Nuo­mo­nė prieš – G. Skais­tė. Pra­šom.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Vie­na, aš no­rė­čiau su­re­a­guo­ti, kad, ma­no nuo­mo­ne, pro­fe­si­nės są­jun­gos ir ma­žas dar­bo už­mo­kes­tis to­li gra­žu ne­ko­re­liuo­ja šian­dien Lie­tu­vo­je. Ge­riau­sias pa­vyz­dys yra da­bar­ti­nis me­di­kų są­jū­dis, ku­ris at­si­ra­do tik­rai ne ly­gio­je vie­to­je ir tik­rai ne to­dėl, kad gy­dy­tų­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos vei­kė la­bai efek­ty­viai ir ge­rai jiems at­sto­va­vo. Ma­tyt, veik­los ko­ky­bė­je ir­gi rei­kė­tų įžiū­rė­ti ne­pa­trauk­lu­mo prie­žas­tis.

Es­mė, ką aš prieš tai no­rė­jau pa­sa­ky­ti, vis­kas su­plak­ta į vie­ną krū­vą ir tai, kas iš tik­rų­jų vi­siš­kai tar­pu­sa­vy­je ne­su­si­ję, šia­me pro­jek­te yra su­ma­ka­luo­ja­ma ir ban­do­ma pa­ro­dy­ti kaž­koks ben­dras fi­nan­sa­vi­mo mo­de­lis. Yra ski­ria­mi 2 % ne­vy­riau­sy­bi­nėms or­ga­ni­za­ci­joms. Pro­fe­si­nė są­jun­ga yra ne­vy­riau­sy­bi­nė or­ga­ni­za­ci­ja, ly­giai to­kia pa­ti, ko­kios yra ir ki­tos. Ir jos funk­ci­jos yra pa­na­šios kaip ir ki­tų ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų. Tas 1 %, į ku­rį yra apei­liuo­ja­ma, ku­ris ski­ria­mas po­li­ti­nėms par­ti­joms, bu­vo skir­tas to­dėl, kad iš po­li­ti­nių par­ti­jų yra at­im­ta ga­li­my­bė gau­ti ju­ri­di­nių as­me­nų fi­nan­sa­vi­mą, ku­rį ga­li gau­ti ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos. Ir ly­giai taip pat po­li­ti­nės par­ti­jos da­ly­vau­ja rin­ki­mi­nė­je veik­lo­je, kur, kaip ži­no­te, iš­lei­džia­mos mil­ži­niš­kos lė­šos re­kla­mai. Tam, kad ne­bū­tų ki­tų as­me­nų po­vei­kio, tam yra po­li­ti­nėms par­ti­joms skir­tas iš­skir­ti­nis fi­nan­sa­vi­mas, kad bū­tų už­tik­ri­na­ma de­mo­kra­tija. Tuo tar­pu pro­fe­si­nės są­jun­gos gau­na na­rio mo­kes­tį, tu­ri tik­rai pui­kią ga­li­my­bę su­si­rink­ti 2 %, ne 1 %, o 2 % iš sa­vo na­rių, iš sa­vo rė­mė­jų, jei­gu su­lau­kia to pa­si­ti­kė­ji­mo. Jei­gu pa­si­ti­kė­ji­mo trūks­ta, yra pro­ble­mų ir dėl to žmo­nės ne­no­ri skir­ti tų 2 %, tai čia rei­kė­tų pir­miau­sia pa­žiū­rė­ti į sa­vo veik­los ko­ky­bę.

PIRMININKĖ. Ačiū. Nuo­mo­nės iš­sa­ky­tos, pra­šo­me bal­suo­ti dėl Gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio ir kar­tu ly­di­mo­jo įsta­ty­mo pro­jek­tų Nr. XIIIP-779(2) ir Nr. XIIIP-1427.

Bal­sa­vo 45 Sei­mo na­riai: už – 29, prieš – 6, su­si­lai­kė 10. Pri­tar­ta po pa­tei­ki­mo.

Skel­biu pa­grin­di­nį Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tą. Ar rei­kia pa­pil­do­mo ko­mi­te­to? (Bal­sai sa­lė­je) T. To­mi­li­nas. Pra­šom.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Jei­gu ga­li­ma, So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas.

PIRMININKĖ. S. Ja­ke­liū­nas. Pra­šom.

S. JAKELIŪNAS (LVŽSF). Pra­šau kreip­tis į Vy­riau­sy­bę dėl iš­va­dos, nes tai yra fi­nan­si­niai da­ly­kai. Pa­gal įsta­ty­mo pro­jek­tą rei­kės dau­giau fi­nan­si­nių iš­tek­lių, ne­gu bu­vo pa­sa­ky­ta pri­sta­tant įsta­ty­mo pro­jek­tą, to­dėl Vy­riau­sy­bės iš­va­da yra bū­ti­na.

PIRMININKĖ. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu su­tar­ti, kad rei­kia Vy­riau­sy­bės iš­va­dos? Rei­kia Vy­riau­sy­bės iš­va­dos. Tai fik­suo­ja­me. Dėl pa­pil­do­mo So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to? Te­gu svars­to So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas, jei­gu toks pa­gei­da­vi­mas bū­tų, taip? Ski­ria­me pa­pil­do­mu ko­mi­te­tu. Pa­grin­di­nis, kaip mi­nė­jau, Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas. Siū­lo­ma svars­ty­ti pa­va­sa­rio se­si­jo­je.

Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, esa­te šau­nuo­liai, dir­bo­me pui­kiai, at­sa­kin­gai.

Da­bar lie­ka dar at­sa­kin­gas mū­sų veiks­mas – slap­tas bal­sa­vi­mas. Ne­si­re­gist­ruo­ja­me, nes po­sė­dis ne­baig­tas. Mes ei­na­me bal­suo­ti slap­tai dėl Et­ni­nės kul­tū­ros glo­bos ta­ry­bos pir­mi­nin­kės ga­li­mo iš­rin­ki­mo. Skel­bia­me, kad pra­de­da­me bal­suo­ti 14 val. 30 min. ir bai­gia­me 14 val. 50 min. Po­sė­dis to­liau bus tę­sia­mas 15 va­lan­dą. Bai­gia­mas ry­ti­nis ir pra­de­da­mas va­ka­ri­nis po­sė­dis 15 va­lan­dą. Iki pa­si­ma­ty­mo.

Ko­le­gos, V. Bu­kaus­kas, A. Dumb­ra­va, A. Ge­lū­nas, T. To­mi­li­nas, L. Tal­mon­tas, M. Na­vic­kie­nė, G. Ste­po­na­vi­čius ir D. Ša­ka­lie­nė ruo­šia­si bū­ti bal­sų skai­čia­vi­mo gru­pės na­riais ir ei­na dar­buo­tis.

 

Per­trau­ka

 

PIRMININKĖ. Ko­le­gos, ger­bia­mie­ji, ka­dan­gi pir­mi­nin­ka­vau ry­ti­niam po­sė­džiui, tai no­riu jį ir sėk­min­gai pa­baig­ti. Įvy­ko slap­tas bal­sa­vi­mas ir da­bar bai­gia­me ry­ti­nį po­sė­dį. (Gon­gas)* Santrumpų reikšmės: LLRA-KŠSF – Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija; LSDDF – Lietuvos socialdemokratų darbo frakcija; LSDPF – Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija; LSF – Liberalų sąjūdžio frakcija; LVŽSF – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija; MSNG – Mišri Seimo narių grupė; TS‑LKDF – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija; TTF – frakcija „Tvarka ir teisingumas“.