Projekto Nr. XIVP-2760(2)

lyginamasis variantas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŠVIETIMO ĮSTATYMO NR. I-1489 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 19, 20, 21, 23, 29, 36, 38, 39, 41, 43, 44, 46, 49, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 67, 69, 70 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 564 STRAIPSNIU ĮSTATYMO NR. XIV-1726 16, 33 ir 36 straipsnių pakeitimo

ĮSTATYMAS

 

2023 m.                          d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 16 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 16 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Pakeisti 41 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

„7. Gimnazijos tipui priskiriamos mokyklos, vykdančios švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka akredituotą vidurinio ugdymo programą ir pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį. Atskiru atveju (mokykla gyvenamosiose vietovėse, kuriose nėra kitų vidurinio ugdymo programą lietuvių ar (ir) tautinės mažumos kalba vykdančių bendrojo ugdymo mokyklų, arba bendrojo ugdymo mokykla, pagal Vyriausybės patvirtintose Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėse nustatytus kriterijus nustatytais atvejais priskirta prie miesto pakraščio mokyklų; pasienio ruože esanti bendrojo ugdymo mokykla; nevalstybinė mokykla; mokykla, skirta šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių; mokykla, vykdanti specializuoto ugdymo krypties (pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo kartu su dailės, muzikiniu, meniniu, sportiniu ar kitu ugdymu) programą programas, kuriai kurioms reikalingas ugdymo nuoseklumas (toliau  specializuoto ugdymo krypties programos), ir atitinkanti Vyriausybės patvirtintose Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėse šio įstatymo 43 straipsnio 8 ir 9 dalyse nustatytus kriterijus; mokykla, kurioje ne mažiau kaip 15 procentų visų mokinių yra didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių ir (ar) vidutinį ir ar sunkų neįgalumą turintys mokiniai; savivaldybės kadetų ugdymo mokykla, skirta šalies (regiono) mokiniams) gimnazija gali vykdyti akredituotą vidurinio ugdymo programą ir pagrindinio ugdymo programą ar akredituotą vidurinio ugdymo programą, pagrindinio ugdymo programą ir pradinio ugdymo programą, vadovaudamasi šio įstatymo 28 straipsnio nuostatomis ir Vyriausybės patvirtintomis Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis.“.“

 

2 straipsnis. 33 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 33 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Pakeisti 67 straipsnio 4 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) savivaldybių mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, savivaldybių kadetų ugdymo mokykloms, skirtoms šalies (regiono) mokiniams,  ir atitinkančioms Vyriausybės patvirtintose Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėse nustatytą paskirtį ir šio įstatymo 43 straipsnio 8, 9, 10, 12 ir 13 dalyse nustatytus kriterijus, taip pat savivaldybių mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir vykdančioms ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, skiriamos iš Lietuvos Respublikos atitinkamų metų valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams pagal Vyriausybės patvirtintą metodiką ir iš savivaldybių biudžetų asignavimų;“.“

 

3 straipsnis. 36 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 36 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

„5. Šio įstatymo 14 straipsnis, 16 straipsnio 1 dalis, 17 straipsnio 4 dalis, 18 straipsnio 1 dalis, 21, 22, 23, 24, 29 ir 32 straipsniai ir 33 straipsnio 1 dalis įsigalioja 2023 m. liepos 1 d.“

2. Papildyti 36 straipsnį 5¹ dalimi:

„5¹. Šio įstatymo 16 straipsnio 1 dalis ir 33 straipsnio 1 dalis įsigalioja 2024 m. sausio 2 d.“

3. Pripažinti netekusiu galios Pakeisti 36 straipsnio 7 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

„5) iki 2023 m. birželio 30 d. iki 2023 m. gruodžio 29 d. – šio įstatymo 16 straipsnio 1 dalies ir 33 straipsnio 1 dalies nuostatoms įgyvendinti reikalingus teisės aktus;“.

4. Papildyti 36 straipsnio 7 dalį 7 punktu:

7) iki 2023 m. gruodžio 29 d. – šio įstatymo 16 straipsnio 1 dalies ir 33 straipsnio 1 dalies nuostatoms įgyvendinti reikalingus teisės aktus.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą. 

 

 

Respublikos Prezidentas