Projekto

lyginamasis variantas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VADOVYBĖS APSAUGOS ĮSTATYMO NR. ix-1183 2, 12, 13, 15, 18 IR 19 straipsnių PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

2018 m.                  d. Nr.
Vilnius

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnį 10 dalį ir ją išdėstyti taip:

10. Prevencinės priemonės – rizikos veiksnių, galinčių neigiamai paveikti vadovybės autoritetą, taip pat galimų teisės pažeidimų priežasčių ir sąlygų šalinimas.“

 

2 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas

1.      Papildyti 12 straipsnį nauju 9 punktu:

9) Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka užtikrina vadovybės apsaugą nuo neteisėto informacijos rinkimo techninėmis priemonėmis;“.

2.      Buvusį 12 straipsnio 9 punktą laikyti 10 punktu.

 

3        straipsnis. 13 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 13 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„13 straipsnis. Vadovybės apsaugos departamento bendradarbiavimas su Lietuvos Respublikos bei užsienio šalių institucijomis ir įstaigomis

Vadovybės apsaugos departamentas savo uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis ir visuomeninėmis organizacijomis, kriminalinės žvalgybos subjektais, žvalgybos institucijomis, kitomis Lietuvos Respublikos teisėsaugos institucijomis ir įstaigomis bei užsienio šalių institucijomis ir įstaigomis.“

 

4        straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 15 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Vadovybės apsaugos departamentą sudaro valdybos, skyriai, poskyriai ir kiti struktūriniai padaliniai.“

 

5 straipsnis. 18 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 18 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„18 straipsnis. Vadovybės apsaugos departamento valstybės tarnautojai

Vadovybės apsaugos departamento pareigūnų statusą nustato Valstybės tarnybos įstatymas, Vidaus tarnybos statutas ir šis Įstatymas bei kiti teisės aktai, reglamentuojantys statutinių valstybės tarnautojų tarnybos teisinius santykius, o kitų Vadovybės apsaugos departamento valstybės tarnautojų – Valstybės tarnybos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys valstybės tarnybos teisinius santykius.“

 

6 straipsnis. 19 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 19 straipsnio 2 dalies 19 punktą ir jį išdėstyti taip:

„19) vykdydamas teisės pažeidimų prevenciją ir turėdamas pagrįstų duomenų, kad asmuo gali daryti teisės pažeidimus, galinčius kelti grėsmę saugomų asmenų ir (ar) saugomų objektų saugumui arba neigiamai paveikti vadovybės autoritetą, pareikšti jam oficialų įspėjimą;“.

 

                      7 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

                      1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

                      2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki šio įstatymo įsigaliojimo priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

                      Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas