Projekto Nr. XIIIP-5100(2)

lyginamasis variantas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

BRANDUOLINĖS SAUGOS ĮSTATYMO NR. XI-1539 25 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2020 m.                                           d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 25 straipsnio pakeitimas

1.      Pakeisti 25 straipsnio 10 dalį ir ją išdėstyti taip:

„10. Licencijos, vykdyti nurodytos šio įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktuose, nurodytą veiklą išduodamos tik tuo atveju, kai Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija įsitikina, kad pareiškėjui yra išduotas ir galioja Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos išduotas leidimas statyti branduolinės energetikos objekto statinius. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, išdavusi leidimą statyti branduolinės energetikos objekto statinius, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, kai priimamas atitinkamas sprendimas, praneša Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai atitinkamai apie šio leidimo išdavimą, galiojimo sustabdymą, įspėjimą apie galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą, įspėjimą apie galiojimo panaikinimą, galiojimo panaikinimą.“

2.   Pakeisti 25 straipsnio 11 dalį ir ją išdėstyti taip:

11. Licencijas, vykdyti nurodytas šio įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2, 4 ir 5 punktuose, nurodytą veiklą Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija išduoda, kai įsitikina, kad pareiškėjui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos (toliau – Aplinkos ministerija) ar jos ministro įgaliotos institucijos yra išduotas ir galioja taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas, nurodytas Aplinkos apsaugos įstatymo 191 arba 192 straipsnyje, arba nurodyta nurodoma, kad toks leidimas nereikalingas. Aplinkos ministerija ar jos ministro įgaliota institucija, išdavusi tokį minėtą leidimą arba priėmusi sprendimą, kad leidimas nėra reikalingas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, kai priimamas toks sprendimas, nuo sprendimo išduoti leidimą, jį pakeisti ar panaikinti jo galiojimą arba įspėjimo pareiškėjui apie leidimo galiojimo panaikinimą praneša apie tai Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai. atitinkamai apie šio leidimo išdavimą, pakeitimą, galiojimo sustabdymą, įspėjimą apie galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą, įspėjimą apie galiojimo panaikinimą, galiojimo panaikinimą ir teikia informaciją Valstybinės Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijos prašymu apie tai inspekcijai paprašius, aplinkos ministro įgaliota institucija informuoja, ar reikia atitinkamo leidimo reikalingas atitinkamas leidimas.

3.   Pakeisti 25 straipsnio 12 dalį ir ją išdėstyti taip:

„12. Licencijos, vykdyti nurodytos šio įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2, 4 ir 5 punktuose, nurodytą veiklą ir leidimai, vykdyti nurodyti šio įstatymo 22 straipsnio 2 dalies 2 ir 3 punktuose, nurodytą veiklą išduodami tik tuo atveju, kai Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija įsitikina, kad radiologinio aplinkos radiologinio monitoringo programa aplinkos ministro nustatyta tvarka yra suderinta su Aplinkos ministerija ar jos įgaliota institucija Radiacinės saugos centru. ir maisto produktų, jų žaliavų bei geriamojo vandens radiologinės stebėsenos programa sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka yra suderinta su Sveikatos apsaugos ministerija ar jos įgaliota institucija. Aplinkos ministerija ar jos įgaliota institucija ir Sveikatos apsaugos ministerija ar jos įgaliota institucija Radiacinės saugos centras ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo praneša Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai apie sprendimus, susijusius su šių programų šios programos suderinimu, atnaujinimo (pakeitimo) suderinimu.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

 

 

Teikia

Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas                                                                Juozas Imbrasas