PASIŪLYMAI

DĖL Lietuvos Respublikos aplinkos APSAUGOS VALSTYBINĖS KONTROLĖS ĮSTATYMO NR. IX-1005 2, 3, 12 straipsnių, iV skyriaus antrojo skirsniO pakeitimo, ĮSTATYMO PAPILDYMO 61 STRAIPSNIU ir iV skyriaus

TREČIOJO skirsniO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

įstatymo projekto Nr. XIIIP-3707(2)

 

2020-01-21

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

1.

1, 3

 

 

Argumentai:

Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo pakeitimo projekto 3 straipsniu keičiamo Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo (toliau – keičiamas įstatymas) 61 straipsnyje numatyta, kad Aplinkos apsaugos agentūra vykdo valstybinius laboratorinius aplinkos tyrimus reikalingus aplinkos apsaugos valstybinei kontrolei vykdyti. Projekto 1 straipsniu keičiamo įstatymo 2 straipsnio 9 dalyje nurodyta, kad Valstybiniai laboratoriniai aplinkos tyrimai – aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės tikslais atliekami iš taršos šaltinių išmetamų ar išleidžiamų teršalų ir (arba) jų paveiktos aplinkos (aplinkos oro, paviršinio vandens, dirvožemio) kokybės laboratoriniai tyrimai ir matavimai (ėminių ėmimas, laboratorinių tyrimų ir matavimų atlikimas).

Praktikoje gana dažni atvejai, kai reikalinga atlikti atliekų laboratorinius tyrimus, kurių rezultatai naudojami vykdant aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę. Atsižvelgiant į tai, keičiamo įstatymo projekte turėtų būti reglamentuotas ir atliekų tyrimų vykdymas.

 

Pasiūlymo tikslas – nustatyti, kad Aplinkos apsaugos agentūra aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės tikslais vykdytų ne tik į aplinką patenkančių teršalų ir (ar) jų paveiktos aplinkos tyrimus, bet ir atliekų laboratorinius tyrimus.

 

Pasiūlymas:

1. Pakeisti projekto 1 straipsniu keičiamo įstatymo 2 straipsnio 9 dalį ir ją išdėstyti taip:

9. Valstybiniai laboratoriniai aplinkos tyrimaiaplinkos apsaugos valstybinės kontrolės tikslais atliekami į aplinką patenkančių teršalų, jų paveiktos aplinkos, atliekų cheminės sudėties ir fizikinių savybių iš taršos šaltinių išmetamų ar išleidžiamų teršalų ir (arba) jų paveiktos aplinkos (aplinkos oro, paviršinio vandens, dirvožemio) kokybės laboratoriniai tyrimai ir matavimai (ėminių ėmimas, laboratorinių tyrimų ir matavimų atlikimas)“.

 

2. Pakeisti projekto 3 straipsniu keičiamo įstatymo 61 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„61 straipsnis. Valstybinių laboratorinių aplinkos tyrimų ir kitų aplinkos apsaugos valstybinei kontrolei reikalingų tyrimų / matavimų organizavimas ir vykdymas

1. Aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdanti institucija aplinkos apsaugos valstybinei kontrolei reikalingus tyrimus ir matavimus, išskyrus valstybinius laboratorinius aplinkos tyrimus, vykdo pati arba organizuoja jų vykdymą teisės aktų nustatyta tvarka.

2. Valstybinius laboratorinius aplinkos tyrimus pagal aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančios institucijos pavedimus vykdo biudžetinė įstaiga Aplinkos apsaugos agentūra. Pavedimai vykdyti valstybinius laboratorinius aplinkos tyrimus duodami šio straipsnio 6 dalyje nustatyta tvarka esant šio straipsnio 5 dalyje nurodytiems pagrindams. Aplinkos apsaugos agentūra pati atlieka valstybinius laboratorinius aplinkos tyrimus arba organizuoja jų atlikimą teisės aktų nustatyta tvarka.

3. Aplinkos apsaugos agentūros darbuotojai, pateikę darbuotojo pažymėjimą ir nustatytos formos aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančios institucijos pavedimą vykdyti valstybinius laboratorinius aplinkos tyrimus, be išankstinio įspėjimo tikrinamo objekto darbo metu arba kai yra pagrįstos informacijos / pagrįstų įtarimų, kad viršijami aplinkos apsaugos normatyvai ir (ar) arba kitaip neteisėtai teršiama aplinka ir (ar) reikalinga atlikti atliekų tyrimus, bet kuriuo metu turi teisę, laikantis kituose teisės aktuose nustatytų sąlygų, patekti į pavedime nurodytą teritoriją ir / ar objektą ir atlikti pavedime nurodytus matavimus ir/ar paimti ėminius. Įeiti į fizinių asmenų gyvenamąsias patalpas galima tik turint šio įstatymo 121 straipsnyje nustatyta tvarka gautą teismo leidimą. Aplinkos apsaugos agentūra turi teisę pasitelkti kitus nešališkus, turinčius reikiamų specialių žinių ir (ar) patirties ir (ar) reikiamą įrangą asmenis, reikalingus matavimų atlikimui ir / ar ėminių paėmimui.

4. Asmenys, kurių nuosavybės teise ar kitais pagrindais valdomoje, naudojamoje teritorijoje, objekte (statinyje, įrenginyje, patalpose ir kt.) yra taršos šaltinis, ir (ar) arba užteršta aplinka, ir (ar) atliekos, privalo bet kuriuo paros metu leisti Aplinkos apsaugos agentūros darbuotojams ir kitiems Aplinkos apsaugos agentūros pasitelktiems asmenims, pateikusiems šio straipsnio 3 dalyje nurodytus dokumentus, patekti į teritoriją ir (ar) objektą, sudaryti sąlygas jiems patekti prie taršos šaltinių ar užterštų vietų.

5. Valstybiniai laboratoriniai aplinkos tyrimai atliekami:

1) vykdant aplinkos ministro nustatyta tvarka sudarytus metinius valstybinių laboratorinių aplinkos tyrimų planus. Valstybinių laboratorinių aplinkos tyrimų metiniai planai sudaromi remiantis kontroliuotinų subjektų rizikos vertinimo rezultatais;

2) turint pagrįstos informacijos / kilus pagrįstiems įtarimams, kad viršijami teisės aktuose nustatyti aplinkos apsaugos normatyvai ar standartai ir (ar) arba kitaip neteisėtai teršiama aplinka, ir (ar) reikalinga atlikti atliekų tyrimus.

6. Valstybinių laboratorinių aplinkos tyrimų organizavimo, planavimo, pavedimų vykdyti tyrimus teikimo ir vykdymo, valstybinių laboratorinių aplinkos tyrimų rezultatų teikimo tvarką, pavedimo vykdyti valstybinius laboratorinius aplinkos tyrimus formą tvirtina aplinkos ministras. Pavedime nurodomas asmuo, kurio valdomoje, naudojamoje teritorijoje, objekte turi būti atlikti valstybiniai laboratoriniai aplinkos tyrimai ir / arba kiti duomenys, aiškiai identifikuojantys tyrimų atlikimo vietą / objektą, jų atlikimo pagrindas, tikslas, veiksmai, matavimai, kuriuos įgaliotas atlikti Aplinkos apsaugos agentūros darbuotojas, asmens, kurio valdomoje, naudojamoje teritorijoje, objekte turi būti atlikti valstybiniai laboratoriniai aplinkos tyrimai, informavimo apie valstybinių laboratorinių aplinkos tyrimų rezultatus tvarka, Aplinkos apsaugos agentūros darbuotojų veiksmų ir valstybinių laboratorinių aplinkos tyrimų rezultatų apskundimo tvarka, kiti duomenys.

7. Fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys (teršėjai) apmoka valstybinių laboratorinių aplinkos tyrimų, kuriuos atlieka Aplinkos apsaugos agentūra, išlaidas, jei šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinama, kad šiais tyrimais nustatyta leistinas normas viršijanti arba neleistina tarša ir (ar) nesilaikant nustatytų teisės aktų reikalavimų tvarkomos atliekos.

8. Aplinkos ministras, suderinus su Konkurencijos taryba, tvirtina valstybinių laboratorinių aplinkos tyrimų kainų nustatymo metodiką (toliau – metodika), pagal kurią apskaičiuojamos šio straipsnio 7 dalyje nurodytų tyrimų išlaidos, ir apmokėjimo tvarką. Vadovaujantis metodika Aplinkos apsaugos agentūros vadovas tvirtina valstybinių laboratorinių aplinkos tyrimų kainas.

 

 

Teikia

Seimo narys                                                                                                              Kęstutis Mažeika