2018-04-24

 

PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

KLIMATO KAITOS VALDYMO FINANSINIŲ INSTRUMENTŲ ĮSTATYMO NR. XI-329   9 IR 10 STRAIPSNIŲ, 1 IR 2 PRIEDŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO

NR. XIIIP-1945

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

Straipsnis

 

Straipsnio dalis

Punktas

2

2

 

Argumentai

Perkeliant ir įgyvendinant 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB, nustatančios šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 96/61/EB (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 7 tomas, p. 631), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2018/410 (OL 2018 L 76, p. 3), 10 straipsnio 3 dalies nuostatas, valstybės narės turi nustatyti, kaip naudojamos apyvartinių taršos leidimų pardavimo aukcione gautos pajamos, užtikrinti jų  naudojimą visoms klimato kaitos švelninimo ir  prisitaikymo priemonėms finansuoti, tarp jų ir besivystančių šalių finansavimui, neišskiriant vienos paramos srities. Atsisakius programos lėšų panaudojimo proporcijų procentais, svarbu, kad kiekvienais metais būtų finansuojamos visos  minėtos Direktyvos 10 straipsnio 3 dalyje nurodytos su klimato kaita susijusios priemonės, o ne tik viena sritis. Todėl siūloma 2 straipsniu keičiamo galiojančio įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 3 sakinyje įrašyti žodžius „kasmet užtikrinant finansavimą Įstatymo 10 straipsnio 3 dalies 1, 2, 6 ir 8 punktuose numatytoms priemonėms“.

 

Pasiūlymas:

Pakeisti 2 straipsnio  2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Pakeisti 10 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti jį taip:

1. Klimato kaitos valdymo priemonėms papildomai finansuoti sudaroma Klimato kaitos specialioji programa (toliau – Programa). Programos lėšos kaupiamos atskiroje Valstybės iždo sąskaitoje ir planuojamos valstybės biudžete. Planuojamos Programos lėšos naudojamos šio Įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje numatytoms priemonėms finansuoti, kasmet užtikrinant finansavimą Įstatymo 10 straipsnio 3 dalies 1, 2, 6 ir 8 punktuose numatytoms priemonėms. Programos finansavimo pajamos ir išlaidos, vadovaujantis specialiųjų programų finansavimo principais, planuojamos valstybės biudžete.“ Programos lėšas administruoja Vyriausybės įgaliota institucija.“

 

Teikia

Seimo narys:                                                                                                             Kęstutis Mažeika