Projekto

lyginamasis variantas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

DARBO KODEKSO 179 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

 

2017 m.                      d. Nr.
Vilnius

 

 

1 straipsnis. 179 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 179 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Darbdavio (fizinio asmens, įmonės, įstaigos ar organizacijos ar šio kodekso 21 straipsnio 4 dalyje nustatytu atveju – padalinio (filialo, atstovybės) lygmeniu veikiančiai profesinei sąjungai įsteigti būtina, kad ji turėtų dvidešimt steigėjų arba steigėjais būtų ne mažiau kaip 1/10 visų darbdavio darbuotojų, bet ne mažiau kaip trys. Nacionaliniu, šakos ar teritoriniu lygiu veikiančios profesinės sąjungos pagal steigimo dokumentuose nustatytą kompetenciją pas darbdavį turi teisę steigti savo padalinius, kurie yra laikomi darbdavio ar darbovietės lygmeniu veikiančiomis profesinėmis sąjungomis ir turi visas darbuotojų atstovų teises ir pareigas numatytas šiuo Kodeksu bei kitais teisės aktais.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2019 m. sausio 1d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

Teikia Seimo nariai:

 

Tomas Tomilinas

Aušra Papirtienė

Gediminas Vasiliauskas

Rimantas Jonas Dagys

Algirdas Sysas