LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MAISTO ĮSTATYMO NR. VIII-1608 2 IR 4 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 62 STRAIPSNIU

ĮSTATYMO PROJEKTO

 

2023-06-15 Nr. XIVP-2890

Vilnius

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas.

1.              Atkreiptinas dėmesys, kad 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1924/2006 ir (EB) Nr. 1925/2006 bei kuriuo panaikinami Komisijos direktyva 87/250/EEB Tarybos direktyva 90/496/EEB, Komisijos direktyva 1999/10/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/13/EB, Komisijos direktyvos 2002/67/EB ir 2008/5/EB bei Komisijos reglamentas (EB) Nr. 608/2004 toliau – Reglamentas Nr. 1169/2011) 2 straipsnio 2 dalies r punkte yra įtvirtinama „minimalaus maisto produkto tinkamumo vartoti termino“, o ne „minimalaus tinkamumo vartoti termino“ sąvoka. Atsižvelgiant į tai projekto 1 straipsnio 1 dalimi keičiamo Maisto įstatymo (toliau – keičiamas įstatymas) 2 straipsnio 27 dalies nuostatos turėtų būti tikslinamos, arba įvedant sąvokos trumpinį „Minimalaus maisto produkto tinkamumo vartoti terminas (toliau – minimalus tinkamumo vartoti terminas)“, arba atitinkamai turėtų būti tikslinama projekto 1 straipsnio 1 dalimi keičiamo įstatymo 2 straipsnio 27 dalis, projekto 2 straipsniu keičiamo įstatymo 4 straipsnio 5 dalis bei projekto 3 straipsniu pildomas keičiamo įstatymo 62 straipsnis, vietoje žodžių junginio „minimalaus tinkamumo vartoti terminas“ įrašant žodžius „minimalaus maisto produkto tinkamumo vartoti terminas“.

2.              Atkreiptinas dėmesys, kad vadovaujantis Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų, patvirtintų teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298 „Dėl Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų patvirtinimo“ 35 punktu, įstatyme vartojamos sąvokos (terminai ir jų apibrėžtys) turi būti dėstomos abėcėlės tvarka. Atsižvelgiant į tai, projekto 1 straipsnyje keičiamo įstatymo 2 straipsnis dėstytinas nauja redakcija.

3.              Tikslintina projekto 3 straipsniu pildomo keičiamo įstatymo 62 straipsnio 1 dalies nuostata iki dvitaškio, nurodant subjektą, kuriam draudžiama parduoti tam tikrus maisto produktus pasibaigus minimaliam maisto produkto tinkamumo vartoti terminui.

4.              Projekto 4 straipsnio 1 dalyje po žodžių „Šis įstatymas“ įrašytini žodžiai „išskyrus šio straipsnio 2 dalį“.  

 

           

 

Departamento direktorius                                                                                       Dainius Zebleckis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. Azguridienė, tel. (8 5) 239 6546, el. p. [email protected]

M. Masteikienė, tel. (8 5) 239 6843, el. p. [email protected]