Stenogramą galima rasti

Seimo posėdžių stenogramų rinkinyje Nr. 22, 2024

Stenogramų leidiniai 2020–2024 m. kadencija

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

VI (PAVASARIO) SESIJOS

VAKARINIO posėdžio NR. 287

STENOGRAMA

 

2023 m. birželio 15 d.

 

Pirmininkauja Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotojas A. MAZURONIS

 


 

PIRMININKAS (A. MAZURONIS, DPF*). Ger­bia­mi ko­le­gos, pra­de­da­me bir­že­lio 15 die­nos Sei­mo va­ka­ri­nį ple­na­ri­nį po­sė­dį. (Gon­gas) Re­gist­ruo­ja­mės.

Už­si­re­gist­ra­vo 68 Sei­mo na­riai. Dėl ve­di­mo tvar­kos per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną – R. Že­mai­tai­tis.

R. ŽEMAITAITIS (MSNG). Ačiū, ger­bia­mas va­ka­ri­nio po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, po­pie­ti­nia­me po­sė­dy­je, kur bu­vo Sei­mo na­rių pra­ne­ši­mai, Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos na­rys E. Gent­vi­las lei­do čia iš tri­bū­nos mė­ty­tis ir žars­ty­tis ne­pa­grįs­tais kal­ti­ni­mais. Tik klau­si­mas: ko­kius su­ro­ga­ti­nius gė­ri­mus E. Gent­vi­las var­to­ja, ar ji­sai – ko­ky­bės, ar – ne ko­ky­bės? Ger­bia­mas Eu­ge­ni­jau Gent­vi­lai, aš jums pa­lei­siu da­bar vi­de­o­į­ra­šą, kur ger­bia­ma F. Kuk­lians­ky kal­ba apie po­rū­šius. Ne R. Že­mai­tai­tis kal­ba, o F. Kuk­lians­ky. Ka­dan­gi yra ple­na­ri­nių po­sė­džių sa­lė, ger­bia­mi ko­le­gos, iš­girs­ki­te, kaip E. Gent­vi­las me­luo­ja, in­ter­pre­tuo­ja ir lei­džia sau šne­kė­ti ne­są­mo­nes. (Bal­sai sa­lė­je) (Lei­džia­mas įra­šas. F. Kuk­lians­ky: „Kar­tais ma­ne tas dir­gi­na, nors iš tik­rų­jų žmo­nės nė­ra rū­šys, po­rū­šiai ir taip to­liau. Žy­das yra vie­nas iš po­rū­šių. Mes ne­bu­vo­me la­bai su­ža­vė­ti…“) Tai va, ger­bia­mas Eu­ge­ni­jau, tai ne R. Že­mai­tai­tis pa­sa­kė, ne R. Že­mai­tai­tis ši­tą da­ly­ką įdė­jo. R. Že­mai­tai­tis įdė­jo į ka­bu­tes F. Kuk­lians­ky pa­sa­ky­mą apie po­rū­šius. Ki­tą kar­tą, sa­kau dar kar­tą, ne­be­var­to­ki­te su­ro­ga­ti­nių gė­ri­mų.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Keis­ta bū­tų, jei­gu E. Gent­vi­las ne­no­rė­tų re­a­guo­ti. Pra­šom per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną.

E. GENTVILAS (LSF). Ne­la­bai no­riu, aš tik no­riu pa­sa­ky­ti, su­ro­ga­ti­nių gė­ri­mų aš ne­var­to­ju, jei­gu var­to­ju, tai var­to­ju ko­ky­biš­kus. (Šur­mu­lys, juo­kas sa­lė­je)

PIRMININKAS. La­bai dė­kui.

 

14.03 val.

Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 611 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2304(2) (pri­ėmi­mas)

 

Ger­bia­mi ko­le­gos, ta džiu­gia na­ta per­ei­na­me prie dar iš ry­ti­nio po­sė­džio li­ku­sių dvie­jų klau­si­mų. Pir­mas iš jų yra dar­bo­tvarkės 1-12 klau­si­mas – Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 611 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2304(2). Pri­ėmi­mo sta­di­ja. Į tri­bū­ną… J. Sa­ba­taus­ko nė­ra. Gal, Ire­na Ha­a­se, ga­lė­tu­mė­te, ten vie­na Tei­sės de­par­ta­men­to pa­tai­sa yra? (Bal­sai sa­lė­je) Taip, pro­jek­tas Nr. XIVP-2304.

I. HAASE (TS-LKDF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, pri­sta­tau Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pa­pil­do­mą iš­va­dą dėl gau­tų nau­jų pa­sta­bų ir pa­siū­ly­mų dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 611 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIVP-2304(2). Dėl jo yra gau­ta Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba, ku­riai ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė. Tei­sės de­par­ta­men­tas siū­lo pa­tiks­lin­ti tei­kia­mo įsta­ty­mo pro­jek­to 1 straips­nio 2 da­ly­je pil­do­mo Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 611 straips­nio 5 da­lį, tiks­liai nu­sta­tant ad­mi­nist­ra­ci­nio nu­si­žen­gi­mo pro­to­ko­lo ir pra­ne­ši­mo apie ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų po­žy­mių tu­rin­čios vei­kos pa­da­ry­mą trans­por­to prie­mo­nės sa­vi­nin­kui (val­dy­to­jui) ne iš­im­ti­mi, o per 60 ka­len­do­ri­nių die­nų nuo ad­mi­nist­ra­ci­nio nu­si­žen­gi­mo pa­da­ry­mo die­nos.

Kaip ir mi­nė­jau, ko­mi­te­to nuo­mo­nė – ne­pri­tar­ti Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mui, nes teis­mų prak­ti­ko­je, ypač kai nag­ri­nė­ja­mas ir ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų pro­to­ko­lo tei­sė­tu­mo pa­grįs­tu­mas ir jo ati­ti­ki­mas Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so nu­sta­ty­tiems rei­ka­la­vi­mams. Tai nu­ro­dy­ta Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 608 straips­ny­je, ku­ria­me nu­sta­ty­ti rei­ka­la­vi­mai pro­to­ko­lo tu­ri­niui. Jei­gu teis­mas nu­sta­to, kad su­ra­šy­tas pro­to­ko­las ne­ati­tin­ka rei­ka­la­vi­mų, tai pri­ima spren­di­mą pa­nai­kin­ti nu­ta­ri­mą ir grą­žin­ti ir grą­ži­na ar­ba ty­ri­mui at­lik­ti, ar­ba ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų by­lą nu­trau­kia. At­si­žvel­gus į šiuo me­tu jau su­for­muo­tą teis­mų prak­ti­ką, ma­ny­ti­na, kad jei­gu bū­tų pa­žeis­ti pro­ce­si­niai ter­mi­nai, tai šis pa­žei­di­mas su­kel­tų tei­si­nių pa­sek­mių.

Ko­mi­te­tas bal­sa­vo vien­bal­siai už ko­mi­te­to nuo­mo­nę.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui už pri­sta­ty­tą ko­mi­te­to nuo­mo­nę. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti 1 straips­niui su ko­mi­te­to ne­pri­ta­ri­mu Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­dai? Ga­li­me. La­bai dė­kui, pri­tar­ta. Pa­si­sa­ky­mai dėl mo­ty­vų dėl vi­so – L. Sa­vic­kas.

L. SAVICKAS (DFVL). La­bai ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Esu vie­nas iš ini­cia­to­rių, siū­lan­tis kiek įma­no­ma su­trum­pin­ti bau­dų sky­ri­mo ter­mi­ną, ir apie tai jau čia ne vie­ną kar­tą dis­ku­ta­vo­me. Esu įsi­ti­ki­nęs, kad to­kios nuo­bau­dos tu­ri veik­ti pre­ven­ciš­kai, ska­tin­ti veng­ti pa­žei­di­mų, keis­ti el­ge­sį ke­ly­je ir steng­tis ne­nu­si­ženg­ti pa­kar­to­ti­nai. Ta­čiau nai­vu ti­kė­tis, kad to­kie elg­se­nos po­ky­čiai įvyk­tų, kai pra­si­žen­gus bau­da at­ei­na po ke­le­rių me­tų, o re­a­liu me­tu žmo­gui apie nu­si­žen­gi­mą ne­pra­ne­ša­ma. To­dėl pro­jek­tas ir siū­lo, kad už ga­lio­jan­tį grei­čio vir­ši­ji­mą ski­ria­mų bau­dų ter­mi­nas bū­tų su­trum­pin­tas iki 30 dar­bo die­nų. Esu įsi­ti­ki­nęs, šis po­ky­tis tu­rės dvi­gu­bą nau­dą: pri­si­dės ir prie pre­ven­ci­nės prie­mo­nės efek­ty­vu­mo, taip pat pa­ge­rės ir bau­dų su­ren­ka­mu­mas. Ko­le­gos, kvie­čiu pa­lai­ky­ti.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­mi ko­le­gos. Prieš ne­no­ri kal­bė­ti nie­kas. Už pa­si­sa­ko A. Bag­do­nas.

A. BAGDONAS (LSF). Jei­gu įjung­tu­mė­te? O, ačiū.

PIRMININKAS. Taip, taip, įjun­giau.

A. BAGDONAS (LSF). Dė­ko­ju po­sė­džio pir­mi­nin­kui už su­teik­tą žo­dį. Ger­bia­mi ko­le­gos, šis įsta­ty­mo pro­jek­tas bu­vo įre­gist­ruo­tas re­a­guo­jant į tai, kad kar­tais nuo­bau­dos už grei­čio vir­ši­ji­mą as­me­nis, pa­da­riu­sius nu­si­žen­gi­mus, pa­sie­ka po me­tų, pus­an­trų, o kar­tais fak­tiš­kai ir po dve­jų me­tų, kuo­met bai­gia­si ter­mi­nas, per ku­rį bū­tų ga­li­ma to­kią nuo­bau­dą at­siųs­ti. Ma­nau, to­kia prak­ti­ka tik­rai yra ydin­ga, juo­lab kad kar­tais nu­tin­ka ir taip, kad as­muo gau­na 10 ar 15 nuo­bau­dų vie­nu me­tu. To­kios pre­ven­ci­nės prie­mo­nės ne tik ne­vei­kia, ne­draus­mi­na pa­žei­dė­jų, bet jo­mis ne­pa­sie­kia­mas ir pa­grin­di­nis tiks­las – už­kar­dy­ti ga­li­mus pa­pil­do­mus pa­žei­di­mus.

Ne­pai­sant to, kad įsta­ty­mo pro­jek­tas nė­ra toks am­bi­cin­gas, koks bu­vo pa­teik­tas Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to na­rių pir­mi­nė­je sta­di­jo­je, ta­čiau, nors ir ma­žais žings­ne­liais, ju­da­me link pa­grin­di­nio tiks­lo – kad ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų bau­dos už grei­čio vir­ši­ji­mą pa­žei­dė­ją pa­siek­tų kuo grei­čiau ir veik­tų pre­ven­ciš­kai, lai­ku su­draus­min­tų pa­žei­dė­jus ir su­ma­žin­tų pa­žei­dė­jų bei au­kų skai­čių Lie­tu­vos ke­liuo­se. Sei­mas siun­čia aiš­kią ži­nu­tę – bau­dos, su­ren­ka­mos už grei­čio vir­ši­ji­mą, tu­rė­tų pa­siek­ti pa­žei­dė­jus kuo grei­čiau. Šia­me įsta­ty­me nu­ma­to­ma ne 30 ka­len­do­ri­nių die­nų, ką ko­le­ga Lu­kas mi­nė­jo, o 60. Ko­mi­te­to siū­ly­mas bu­vo 30.

Tad ti­kiu, kad ši va­lia bus iš­girs­ta ir ke­liuo­se vi­si jau­si­mės sau­giau, o pa­žei­di­mus pa­da­rę as­me­nys nuo­bau­das už pa­žei­di­mus gaus ge­ro­kai grei­čiau. Ir tas bau­dų su­rin­ki­mas ne­bus tie­siog ei­li­nis biu­dže­to pa­pil­dy­mas, o bus pra­smin­gas ir pa­žei­dė­jų tik­rai bus ma­žiau. Tad kvie­čiu vie­nin­gai pa­lai­ky­ti, nors ir ne to­kį am­bi­cin­gą, ko­kį tu­rė­jo­me mes pa­tei­ki­mo sta­di­jo­je įsta­ty­mą pa­tei­kę, bet vis dėl­to tai bus ma­žas žings­ne­lis link to, kad at­ei­ty­je mes, pa­da­rę nu­si­žen­gi­mą, į te­le­fo­ną gau­tu­me in­for­ma­ci­ją tur­būt iš kar­to, kad yra skir­ta bau­da. Ačiū.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Ir pas­ku­ti­nis dėl mo­ty­vų už pa­si­sa­ko mano ben­dra­var­dis A. Kup­čins­kas.

A. KUPČINSKAS (TS-LKDF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, iš­ties šis įsta­ty­mo pa­kei­ti­mas, ko­dek­so pa­kei­ti­mas, bu­vo ini­ci­juo­tas dar ka­den­ci­jos pra­džio­je bū­tent Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to na­rių kar­tu su pir­mi­nin­ku K. Star­ke­vi­čiu­mi. Man at­ro­do, svar­biau­sia vi­sa­da, re­gist­ruo­jant vie­ną ar ki­tą pro­jek­tą, ne­nu­sto­ti ti­kė­ti, kad ga­li­ma pri­im­ti pa­tį pro­jek­tą, ir ne­pra­ras­ti vil­ties. Tu­rė­jo­me kan­try­bės ir į an­trą ka­den­ci­jos pu­sę lyg ir ra­do­me kom­pro­mi­są su Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tu. Aiš­ku, kad tie pro­to­ko­lai per 60 die­nų, ku­rie pa­sieks au­to­ma­ti­niu bū­du, yra la­bai svar­bu. Se­na­ties ter­mi­nas iš­lie­ka dve­ji me­tai, bet tik tų pa­žei­di­mų, pro­to­ko­lų ir pra­ne­ši­mų, dėl ku­rių rei­kia pa­pil­do­mo ty­ri­mo.

Ir dar kas la­bai svar­bu, kad jei­gu ne pats vai­ra­vo, o vai­ra­vo ki­tas as­muo, ju­ri­di­niams as­me­nims šiek tiek pail­gė­ja ter­mi­nas – ga­li­my­bė iki 5 die­nų nu­ro­dy­ti ki­tą as­me­nį. Vie­na ver­tus, aiš­ku, kad sis­te­mas rei­kia to­bu­lin­ti, net ir pa­tys po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai pra­ne­ša, kad net ir da­bar, per 60 die­nų sky­rus ir au­to­ma­ti­niu bū­du su­for­ma­vus pra­ne­ši­mą ar pro­to­ko­lą fi­zi­niams as­me­nims, vis tiek ap­do­ro­ja­ma tik 50 % ši­tų pra­ne­ši­mų, jų per­nai bu­vo, pri­min­siu, 1 mln. 400 tūkst. Tik­rai yra kur to­bu­lė­ti. Ti­kė­ki­mės, ir Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja, ir po­li­ci­ja in­ves­tuos į iš­ma­ni­ą­sias tech­no­lo­gi­jas. Ti­kė­ki­mės, at­ei­ty­je tik­rai vi­si ar­ba bent jau 90 % pra­ne­ši­mų ir pro­to­ko­lų fi­zi­nius as­me­nis pa­sieks per 60 die­nų. To­kia bū­tų sie­kia­my­bė. Ačiū.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Prieš įsta­ty­mo pro­jek­tą pa­si­sa­ko K. Ma­žei­ka.

K. MAŽEIKA (DFVL). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Tik­rai ne­su prieš pa­tį pro­jek­tą. Tai tik­rai yra gal­būt kom­pro­mi­si­nis va­rian­tas. Aiš­ku, ga­lė­tų bū­ti ir trum­pes­nis tas lai­kas. Bet no­rė­jau at­kreip­ti ko­le­gų dė­me­sį, kad tik­rai ne­pa­gal­vo­tų, kad čia pir­mi­nin­kau­ja An­drius, pa­si­sa­ko už ir klau­sia An­driai, kad čia kaž­koks jų as­me­ni­nis su­si­ta­ri­mas ir da­ro kaž­ko­kį po­vei­kį. Tai tik­rai tur­būt čia tik toks su­ta­pi­mas ir tik­rai kvie­čiu ap­si­spręs­ti lais­vai.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Dėl mo­ty­vų už pa­si­sa­ko ne An­drius, o Ka­zys Star­ke­vi­čius.

K. STARKEVIČIUS (TS-LKDF). Taip, tik vien dėl to, kad ne­bū­tų vie­ni An­driai.

Pri­si­min­ki­me ka­den­ci­jos pra­džią. Mes bu­vo­me ir­gi su to­kiu en­tu­ziaz­mu pa­tei­kę šį įsta­ty­mo pro­jek­tą, de­ja, jis ta­da ne­įga­vo pa­grei­čio. Da­bar jau tik­rai yra su­de­rin­tas. Ta­da prieš­ta­ra­vo Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja. Bet da­bar ir mi­nis­te­ri­jo­je įvy­ko lū­žis. Aiš­ku, gal rei­kės lė­šų skir­ti, kad ta sis­te­ma bū­tų la­biau op­ti­mi­zuo­ta. Bet jei­gu mes šio įsta­ty­mo ne­pri­im­si­me, tai ir ne­bus to sti­mu­lo, kad grei­čiau bū­tų pa­keis­ta sis­te­ma ir tos nuo­bau­dos pa­siek­tų ga­li­mus pa­žei­dė­jus.

Dar vie­na – tai la­bai ge­ra pre­ven­ci­nė prie­mo­nė, nes kai tu grei­tai gau­ni pra­ne­ši­mą apie sa­vo nu­si­žen­gi­mą, iš tik­rų­jų pre­ven­ciš­kai re­a­guo­ji ir ki­tą kar­tą, va­žiuo­da­mas pro tą vie­tą, ku­rio­je ta­ve už­fik­sa­vo, tu jau vis dėl­to su­si­mąs­tai ir to pa­žei­di­mo tik­rai ne­da­rai. Tai­gi ope­ra­ty­vu­mas čia ge­riau­sia pre­ven­ci­nė prie­mo­nė.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Iš­klau­sė­me vi­sus pa­si­sa­ky­mus dėl mo­ty­vų. Bal­suo­si­me dėl įsta­ty­mo pro­jek­to tam nu­ma­ty­tu dar­bo­tvarkėje me­tu. Su­pran­tu jū­sų no­rą bal­suo­ti da­bar, ta­čiau vis dėl­to bal­suo­si­me per bal­sa­vi­mo in­ter­va­lą.

 

14.12 val.

Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 488 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2161(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-13 klau­si­mas – Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 488 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2161(2). Ta­čiau šio įsta­ty­mo pro­jek­to pri­ėmi­mą tę­si­me per bal­sa­vi­mo in­ter­va­lą, nes yra gau­ta Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mų, dėl ku­rių tu­rė­si­me ap­si­spręs­ti bal­suo­da­mi.

 

14.12 val.

Na­cio­na­li­nių plėt­ros įstai­gų įsta­ty­mo Nr. XIII-1257 pa­va­di­ni­mo, 1, 4, 6, 7 straips­nių pa­kei­ti­mo ir 111 straips­nio pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2806(2), Ino­va­ci­jų ska­ti­ni­mo fon­do įsta­ty­mo Nr. XIII-3167 2 straips­nio pakeiti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2807(2) (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-1.1 klau­si­mas – Na­cio­na­li­nių plėt­ros įstai­gų įsta­ty­mo Nr. XIII-1257 pa­va­di­ni­mo, kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo ir 111 straips­nio pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2806(2) ir įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2807(2). Pra­ne­šė­jas… M. Mal­dei­kio ne­ma­tau. V. Mi­ta­las yra iš Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to. Gal ga­lė­tu­mė­te pri­sta­ty­ti ko­mi­te­to iš­va­dą?

V. MITALAS (LF). Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas bu­vo pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas dėl Na­cio­na­li­nių plėt­ros įstai­gų įsta­ty­mo ir ly­di­mo­jo. Svars­tė šį pro­jek­tą. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 8, prieš – 3, su­si­lai­kė 1. Ana­lo­giš­kai ir dėl ly­di­mo­jo – Ino­va­ci­jų ska­ti­ni­mo fon­do įsta­ty­mo.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Dis­ku­si­ja. Dis­ku­si­jo­je da­ly­vau­ti už­si­ra­šė du Sei­mo na­riai. Pir­mą­jį į tri­bū­ną kvie­čia­me A. But­ke­vi­čių.

A. BUTKEVIČIUS (DFVL). Ger­bia­ma­sis po­sė­džio pir­mi­nin­ke, ger­bia­mi ko­le­gos, Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to po­sė­dy­je bu­vo iš­sa­ky­ta ir ke­le­tas min­čių (no­riu, kad at­kreip­tu­mė­te dė­me­sį) dėl kai ku­rių įstai­gų, ku­rios šia­me įsta­ty­me yra nu­ma­ty­tos su­jung­ti. Tai yra ke­tu­rios įstai­gos: UAB „In­ves­ti­ci­jų ir ver­slo ga­ran­ti­jos“, va­di­na­mo­ji INVEGA, už­da­ro­ji ak­ci­nė ben­dro­vė Vie­šų­jų in­ves­ti­ci­jų plėt­ros agen­tū­ra, taip pat UAB Vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų val­dy­mo agen­tū­ra ir UAB Že­mės ūkio pa­sko­lų ga­ran­ti­jų fon­das. Pa­grin­di­ne pa­tro­nuo­jan­čia ben­dro­ve yra ski­ria­ma INVEGA. Ko­kių bu­vo iš­sa­ky­ta pa­sta­bų? Ar­ba tie­siog mes Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to po­sė­džio me­tu ne­ga­vo­me at­sa­ky­mų.

Kaip ži­no­te, tų įmo­nių kon­so­li­da­vi­mo pro­ce­sas vyks­ta jau ga­na il­gai. Tik­rai gal pa­čiam pro­ce­sui ir ne­pri­eš­ta­rau­tu­me, jei­gu bū­tu­me iš­gir­dę tam tik­rą prie­mo­nių pla­ną lai­ko at­žvil­giu, kaip bus įgy­ven­din­ta, nes ta nau­ja ins­ti­tu­ci­ja, ku­ri su­jun­gia, kaip sa­ky­ti, ke­tu­rias įstai­gas ir dar kai ku­rias duk­te­ri­nes įmo­nes… Fak­tiš­kai pi­ni­gų pa­ke­tas la­bai iš­au­ga, o mes ži­no­me, ko­kiu lai­ko­tar­piu šiuo me­tu gy­ve­na­me, eko­no­mi­kos ir ne­apib­rėž­tu­mo lai­ko­tar­piu. Taip pat tai nau­jai ins­ti­tu­ci­jai bus per­duo­da­mos ir ki­tos funk­ci­jos, fi­nan­si­nės funk­ci­jos, kaip ir Eu­ro­pos Są­jun­gos fi­nan­si­nė pa­ra­ma, da­lis. Taip pat ir Eko­no­mi­kos gai­vi­ni­mo ir at­spa­ru­mo di­di­ni­mo fi­nan­si­nė pro­gra­ma, ku­ri pa­pras­tai va­di­na­si RRF’o. Ir jei­gu pa­si­žiū­rė­si­te, pra­ei­tais me­tais be­veik iš 350 mln. RRF’o lė­šų bu­vo įsi­sa­vin­ta tik 15 %.

Tai mums su­kė­lė tam tik­rų abe­jo­nių, kad šiuo me­tu, no­rint di­din­ti ir mū­sų ša­lies eko­no­mi­kos kon­ku­ren­cin­gu­mą, vis dėl­to tų lė­šų pa­nau­do­ji­mas tu­ri bū­ti nu­kreip­tas kaip tik į eko­no­mi­kos ska­ti­ni­mą. Gir­di­me, kad džiau­gia­mės lyg ir in­flia­ci­jos ma­žė­ji­mu, bet rei­kia aiš­kiai pa­sa­ky­ti, kad in­flia­ci­ja iš es­mės ma­žė­ja dėl to, kad gry­no­ji in­flia­ci­ja su­ma­žė­jo. Gry­no­ji in­flia­ci­ja fak­tiš­kai su­ma­žė­jo vi­so­se Eu­ro­pos ša­ly­se, bet dėl ben­dro­sios in­flia­ci­jos Lie­tu­va tu­ri la­bai di­džiu­lių pro­ble­mų. Jei­gu Vy­riau­sy­bė ne­su­ge­bės ar­ti­miau­siu me­tu ra­cio­na­liai su­pla­nuo­ti ir efek­ty­viai pa­nau­do­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos fi­nan­si­nės pa­ra­mos ir va­di­na­mo­jo RRF’o fon­do lė­šų skir­ti ga­my­bai, eko­no­mi­kai ska­tin­ti, eks­por­tui ska­tin­ti, tai tik­rai mes šiuos me­tus iš­gy­ven­si­me eko­no­miš­kai sun­kiai.

Ki­tas da­ly­kas, ko trūks­ta šia­me įsta­ty­mo pro­jek­te, nė­ra nu­ma­ty­tos fi­nan­si­nės in­ži­ne­ri­jos funk­ci­jos už­sie­ny­je. Mes juk esa­me pa­si­ra­šę ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­tis tarp vals­ty­bių ir daž­nai Lie­tu­va su­tei­kia di­džiu­lę fi­nan­si­nę pa­ra­mą da­ly­vau­da­ma tarp­tau­ti­niuo­se pro­jek­tuo­se su Mol­do­va, Bal­ka­nų ša­li­mis ir taip to­liau. Gal Vy­riau­sy­bė tam tik­ru nu­ta­ri­mu nu­ma­tys, ku­ri mi­nis­te­ri­ja už šią funk­ci­ją yra at­sa­kin­ga.

Ir pas­ku­ti­nė pa­sta­ba bū­tų to­kia, kad vis dėl­to pa­tro­nuo­jan­či­ą­ja įstai­ga yra pa­lie­ka­ma INVEGA, bet INVEGA’os pa­va­di­ni­mas yra kei­čia­mas. Ar dėl to, kad no­ri­ma pa­ro­dy­ti, kad tam tik­ra struk­tū­ri­nė re­for­ma yra at­lik­ta? Bet tai ir­gi, ma­nau, ne­rei­ka­lin­gas spren­di­mas pa­pras­čiau­siai dėl to, kad INVEGA yra ži­no­ma ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir už­sie­ny­je, ir tik­rai re­pu­ta­ci­ja jos yra la­bai ge­ra. Tai vie­na iš ge­riau­sių, pa­sa­ky­čiau, ins­ti­tu­ci­jų, ku­rios at­lie­ka pa­na­šias funk­ci­jas.

Ir dar vie­ną klau­si­mą ke­lia UAB Že­mės ūkio pa­sko­lų ga­ran­ti­jų fon­das. Šis fon­das yra ak­re­di­tuo­tas Eu­ro­pos Ko­mi­si­jo­je. Jei­gu to­kios įstai­gos bū­da­vo nai­ki­na­mos ir su­ku­ria­ma ki­ta, tai daž­niau­siai rei­kė­da­vo nu­ei­ti vėl tam tik­rą di­džiu­lį ke­lią, at­lie­kant tam tik­rus dar­bus, ap­si­gi­nant Eu­ro­pos Ko­mi­si­jo­je ir gau­nant ak­re­di­ta­ci­ją. Šiuo klau­si­mu tei­si­nin­kai iš­aiš­ki­no, kad jei­gu funk­ci­jos per­duo­da­mos ki­tai įstai­gai, to lyg ir ne­rei­kė­tų, bet kol kas mes to raš­tiš­kai ne­pa­ste­bė­jo­me. Ačiū.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Ir ki­tas Sei­mo na­rys, da­ly­vau­jan­tis dis­ku­si­jo­je, V. Ąžuo­las.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Iš tik­rų­jų la­bai pri­ta­riu ko­mi­te­to ko­le­gai Al­gir­dui, ką jis sa­kė, bet mes tu­ri­me su­pras­ti, kur mes da­bar esa­me. Va­kar fi­nan­sų vi­ce­mi­nist­rė la­bai aiš­kiai pa­sa­kė, kad mū­sų eko­no­mi­kai trūks­ta 10 mlrd. fi­nan­sa­vi­mo. 10 mlrd. Tai ne 1 mlrd., ne 2 ar 3 mlrd., o 10 mlrd. Tai tie veiks­mai tu­ri bū­ti grei­ti, ko­or­di­nuo­ti, tu­ri bū­ti veiks­mų pla­nas, ka­da ir kaip tą da­ry­si­me, bet Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas to pla­no taip ir ne­pa­ma­tė, kas bus da­ro­ma.

Tur­būt liūd­niau­sia tai ir yra, nes da­bar, va­do­vau­jan­tis kar­čia pa­tir­ti­mi, kuo bai­gė­si ki­tos re­for­mos, jun­gi­mai, su­jun­gi­mai ir vi­sa ki­ta… Grei­tų­jų re­for­ma. Su­jun­gė­me, kaž­ką pa­da­rė­me. Mi­nis­te­ri­ja su­ge­bė­jo tik re­kla­mi­nį pla­ka­tą už­ka­bin­ti, kad su­jung­ta ir nau­ja įstai­ga, nors nei grei­tų­jų, nei įran­gos, nei kaž­ko­kių re­a­lių tvar­kų nė­ra. Žiū­ri­me į ki­tas re­for­mas, vėl ma­to­me, kad te­oriš­kai veiks­mas at­lie­ka­mas, prak­tiš­kai veiks­mų pla­no, kaip ir kas bus da­ro­ma, nė­ra.

Kas da­bar at­si­tin­ka? Lie­tu­vos ban­kas la­bai aiš­kiai pri­sta­tė, ko­kia si­tu­a­ci­ja su ver­slo sko­li­ni­mu­si. Ta si­tu­a­ci­ja yra tra­giš­ka. La­bai iš­au­go ver­slo įsi­sko­li­ni­mai vie­ni ki­tiems. Ver­slas jau pri­vers­tas sko­lin­tis už­sie­ny­je, nes Lie­tu­vo­je ne­be­ga­li pa­si­sko­lin­ti, bet mes pui­kiai su­pran­ta­me, kad tų fi­nan­sų ne­pri­ei­na­mu­mas stab­do vi­są mū­sų eko­no­mi­ką. Jei­gu mes ne­iš­vy­si­me to pla­no, kaip bus vis­kas da­ro­ma, tai ta­da at­ei­si­me į dar di­des­nę duo­bę.

Žiū­rė­ki­me į Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šų pa­nau­do­ji­mą. Ką at­sa­ko prem­je­rė, kai pa­klau­sia­me, ko­dėl tai, ką su­pla­nuo­ja pa­ti Vy­riau­sy­bė, pa­ti Vy­riau­sy­bė ne­įgy­ven­di­na sa­vo pla­no. Pa­vyz­dys: su­pla­nuo­ta pa­nau­do­ti 3,5 mlrd. ES lė­šų, fak­tas – 1 mlrd. Tai 2,5 mlrd. ne­su­ge­ba­ma pa­nau­do­ti.

Bet liūd­niau­sia yra tur­būt net­gi ki­ta me­da­lio pu­sė. Vie­na įstai­ga su­skai­čia­vo, kiek vi­so­kių reg­la­men­tų bu­vo pa­keis­ta per­nai, kiek Vy­riau­sy­bė ir vi­sos ins­ti­tu­ci­jos su­ge­bė­jo pa­da­ry­ti pa­kei­ti­mų – 38 tūkst. pa­kei­ti­mų per 2022 me­tus. Ta­da klau­si­mas, tech­ni­niams po­pie­ri­niams kei­ti­mams pa­jė­gu­mų Vy­riau­sy­bė ir ši val­dan­čio­ji dau­gu­ma tu­ri pa­da­ry­ti, tiek daug pa­kei­ti­mų, bet tų, ku­rių rei­kia pi­ni­gams pa­nau­do­ti, fi­nan­sams įlieti, tų pa­jė­gu­mų ne­be­lie­ka.

Liūd­niau­sia yra dar ki­ta si­tu­a­ci­ja, kad da­bar vei­kian­čios tos įstai­gos: Ga­ran­ti­jų fon­das, INVEGA, VIPA, ki­tos, kur jau da­bar žmo­nės krei­pia­si dėl pa­sko­lų, dėl ki­tų ga­ran­ti­nių da­ly­kų, jau iš­girs­ta at­sa­ky­mą – trūks­ta, ne­bė­ra. Kur rei­kia grei­tų spren­di­mų toms įstai­goms duo­ti fi­nan­sų, ga­ran­ti­jas, ki­tus da­ly­kus, tų grei­tų spren­di­mų kol kas nė­ra.

Liūd­niau­sia yra dar ki­ta si­tu­a­ci­ja. Pra­ei­to­je ka­den­ci­jo­je, kai bu­vo ko­vi­di­nis lai­ko­tar­pis, mes nuo­lat vyk­dė­me par­la­men­ti­nę kon­tro­lę, kaip dir­ba INVEGA, Ga­ran­ti­jų fon­das, ki­ti fon­dai, kur yra tas bu­te­lio kak­liu­kas, kur strin­ga tos prie­mo­nės ir jos yra ne­nau­do­ja­mos. Kas da­bar at­lie­ka tą funk­ci­ją, kas at­lie­ka prie­žiū­rą, ko­dėl tie fi­nan­sai yra ne­pri­ei­na­mi? Jei­gu mes šian­dien tik­tai plauk­si­me pa­sro­viui, tu­rė­si­me re­zul­ta­tą kaip ir ki­tų re­for­mų.

Ver­slas net­gi pa­sa­kė pas Pre­zi­den­tą da­ly­vaudamas pa­si­ta­ri­me, kai Eko­no­mi­kos ir ino­va­ci­jų mi­nis­te­ri­ja pa­siū­lo prie­mo­nę pri­si­dė­ti prie įvai­riau­sių ES pro­jek­tų, ES pi­ni­gų ir tą sko­li­ni­mą pa­siū­lo rin­kos są­ly­go­mis, tai rin­kos są­ly­go­mis… Va­di­na­si, jei­gu mes ei­si­me tuo ke­liu, tai tie ES pi­ni­gai bus dar la­biau už­stri­gę ir jie bus ne­nau­do­ja­mi. Tai, ką da­ro Ga­ran­ti­jų fon­das, tei­kia ga­ran­ti­jas, pa­sko­las, ki­tus da­ly­kus iš­skir­ti­nė­mis są­ly­go­mis, ge­ro­mis są­ly­go­mis, su vals­ty­bės ga­ran­ti­jo­mis, fik­suo­to­mis pa­lū­ka­no­mis, tai tą pa­tį tu­ri da­ry­ti INVEGA ir ki­tos įstai­gos. Bet jei­gu tai ne­bus pa­da­ro­ma, ta­da bus taip, kaip ta­me po­sa­ky­je. Yra vie­nas la­bai ge­ras ja­po­nų po­sa­kis: vi­sos žu­vys ga­li plauk­ti, net­gi mi­ru­sios, tik, de­ja, mi­ru­sios plau­kia tik pa­sro­viui. Tai kad ne­at­si­tik­tų taip.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Iš­klau­sė­me vi­sus no­rin­čius da­ly­vau­ti dis­ku­si­jo­je.

Pa­si­sa­ky­mai dėl mo­ty­vų po svars­ty­mo. Nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti Sei­mo na­rių. Bal­sa­vi­mas dėl įsta­ty­mų pro­jek­tų tam nu­ma­ty­tu dar­bo­tvarkėje me­tu.

 

14.23 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Vie­šo­jo sau­gu­mo stip­ri­ni­mo ir plėt­ros pro­gra­mos pa­tvir­ti­ni­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2663(2) (svars­ty­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės 2-2 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Vie­šo­jo sau­gu­mo stip­ri­ni­mo ir plėt­ros pro­gra­mos pa­tvir­ti­ni­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2663(2). Kvie­čia­me į tri­bū­ną I. Ha­a­se pri­sta­ty­ti ko­mi­te­to iš­va­dą.

I. HAASE (TS-LKDF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas, kaip pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas, svars­tė Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Vie­šo­jo sau­gu­mo stip­ri­ni­mo ir plėt­ros pro­gra­mos pa­tvir­ti­ni­mo“ pro­jek­tą ir ko­mi­te­to spren­di­mas – pri­tar­ti ko­mi­te­te pa­to­bu­lin­tam Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­doms. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 5, su­si­lai­kė 3, prieš ne­bu­vo.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke.

Į tri­bū­ną kvie­čia­me V. Alek­ną pri­sta­ty­ti Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to iš­va­dą.

V. ALEKNA (LSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas kaip pa­pil­do­mas ko­mi­te­tas bir­že­lio 7 die­nos po­sė­dy­je ap­svars­tė ir pri­ta­rė Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Vie­šo­jo sau­gu­mo stip­ri­ni­mo ir plėt­ros pro­gra­mos pa­tvir­ti­ni­mo“ pro­jek­tui Nr. XIVP-2663 ir pa­tei­kė du pa­siū­ly­mus. Tei­sės de­par­ta­men­tas pa­sta­bų ne­tu­rė­jo. Vie­nas iš pa­siū­ly­mų bu­vo Lie­tu­vos ver­slo kon­fe­de­ra­ci­jos pa­sta­bos, ku­rioms iš da­lies pri­ta­rė. Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­nybos ko­mi­te­tas iš es­mės pri­ta­rė Ver­slo kon­fe­de­ra­ci­jos siū­ly­mui dėl vals­ty­bės kri­ti­nio ry­šio, ta­čiau pa­siū­lė ati­tin­ka­mą nuo­sta­tą pa­pil­dy­ti ne pri­ori­te­tais, o įgy­ven­di­ni­mo kryp­ti­mis. Mū­sų ko­mi­te­to vie­nas iš pa­siū­ly­mų yra pa­pil­dy­ti pro­gra­mos pro­jek­to 30 punk­tą, ku­ria­me nu­ma­ty­tas Na­cio­na­li­nio pa­žan­gos pla­no de­šim­tas stra­te­gi­nis tiks­las – stip­rin­ti na­cio­na­li­nį sau­gu­mą, 108 už­da­vi­nys – di­din­ti vie­šo­jo sau­gu­mo ins­ti­tu­ci­jų veik­los efek­ty­vu­mą ir veiks­min­gu­mą, įgy­ven­di­ni­mo kryp­tis nau­ju 3228 pa­punk­čiu ir iš­dės­ty­ti jį taip: ku­ria­mas nau­jas vals­ty­bi­nis kri­ti­nio ry­šio tin­klas, pa­rem­tas pla­čia­juos­čio jud­rio­jo ry­šio tech­no­lo­gi­jo­mis, pa­kei­sian­tis Lie­tu­vos vie­šo­jo sau­gu­mo ir pa­gal­bos tar­ny­bų skait­me­ni­nio, mo­bi­lio­jo ry­šio, ra­di­jo ry­šio tin­klus.

Ant­ra­sis pa­siū­ly­mas dėl to, ku­ri mi­nis­te­ri­ja bus at­sa­kin­ga už įgy­ven­di­ni­mą. Da­bar mū­sų pa­siū­ly­mas yra toks, kad pro­gra­mos val­dy­to­ja yra Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja, o pro­gra­mą pa­gal kom­pe­ten­ci­ją įgy­ven­di­na Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja, Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja, Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja, Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja, Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja, So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja ir, pri­rei­kus, ki­tos mi­nis­te­ri­jos, Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tas, Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba, Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra, Va­do­vy­bės ap­sau­gos tar­ny­ba, taip pat vi­daus rei­ka­lų, tei­sin­gu­mo ir fi­nan­sų mi­nist­rų val­dy­mo sri­čių sta­tu­ti­nės įstai­gos. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 6, su­si­lai­kė 2, prieš ne­bu­vo.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Dis­ku­si­ja. Dis­ku­si­jo­je už­si­ra­šė da­ly­vau­ti vie­nas Sei­mo na­rys – A. Ston­čai­tis. Ger­bia­mas Al­gir­dai, pra­šau į tri­bū­ną. Dėl Vie­šo­jo sau­gu­mo pro­gra­mos už­si­ra­šė­te dis­ku­tuo­ti. Čia, šio­je sa­lė­je, vie­ša­sis sau­gu­mas yra pa­kan­ka­mai už­tik­ri­na­mas, ga­li­te jau­s­tis sau­giai.

A. STONČAITIS (DFVL). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Mie­li ko­le­gos, pri­sta­to­ma Vie­šo­jo sau­gu­mo stip­ri­ni­mo ir plėt­ros pro­gra­ma, ab­so­liu­čiai be jo­kios abe­jo­nės ji­nai yra rei­ka­lin­ga. Tie­są pa­sa­kius, ji­nai bu­vo rei­ka­lin­ga bent jau prieš po­rą me­tų, kad koks nors toks pro­jek­tas bū­tų tei­kia­mas dis­ku­tuo­ti, nes ta be­si­kei­čian­ti ge­o­po­li­ti­nė si­tu­a­ci­ja, be­si­kei­čian­tys pro­ce­sai, ver­ti­ni­mai ša­lies vi­du­je rei­ka­lau­ja tik­rai di­de­lių na­cio­na­li­nio ir vie­šo­jo sau­gu­mo po­ky­čių, to­dėl tam ir rei­ka­lin­ga Vie­šo­jo sau­gu­mo stip­ri­ni­mo ir plėt­ros pro­gra­ma. Ta­čiau to­kio­je pro­gra­mo­je, ma­no nuo­mo­ne, pri­va­lu, be vi­sų ki­tų pa­mi­nė­ji­mų, tu­rė­ti ke­le­tą ypač svar­bių tiks­lų ir stra­te­gi­jų.

Ir pir­ma­sis bū­tų, ma­no nuo­mo­ne, la­bai svar­bus, tai ge­bė­ji­mas vie­šo­jo sau­gu­mo už­tik­ri­ni­mą ir trans­for­ma­ci­ją grei­tai pri­tai­ky­ti prie nuo­lat kin­tan­čios ge­o­po­li­ti­nės pa­dė­ties ir ky­lan­čių grės­mių. Pir­miau­sia, ge­bė­ti lai­ku nu­sta­ty­ti kin­tan­čias ir nau­jai ky­lan­čias grės­mes, už­tik­rin­ti ne­del­sia­mą ir rei­kia­mą vals­ty­bės at­sa­kin­gų ins­ti­tu­ci­jų re­a­ga­vi­mą. To to­je tei­kia­mo­je pro­gra­mo­je, pir­miau­sia, bent jau mes, frak­ci­jo­je nag­ri­nė­da­mi, ir pa­si­ge­do­me.

An­tra. Tai, ma­tyt, tu­rė­tų bū­ti vie­nas iš svar­biau­sių pro­gra­mos da­ly­kų: vi­sų gy­ven­to­jų gru­pių sau­gu­mo, jų tei­sė­tų in­te­re­sų pri­va­lo­mas už­tik­ri­ni­mas, ku­ris tie­sio­giai su­si­jęs su vi­suo­me­nės ir pa­čios vals­ty­bės sau­gu­mu.

Šian­dien pa­žiū­rė­ki­me, ką mes iš tik­rų­jų re­a­liai tu­ri­me. Mes tu­ri­me net­gi Vil­niaus mies­te, jau ne­kal­bant apie ki­tus mies­te­lius, sa­vi­val­dy­bes, kai­miš­ką­sias vie­to­ves, Vil­niaus mies­te, sos­ti­nė­je, tu­rim iš­ti­sais mik­ro­ra­jo­nais į sa­vi­sau­gos bū­rius be­si­bu­rian­čius pi­lie­čius, nes ne­be­ma­to ki­to ke­lio ap­si­sau­go­ti nuo nar­ko­ma­nų siau­tė­ji­mo ir ap­skri­tai nuo nar­ko­ti­kų platinimo, vai­kų į tai įtrau­ki­mo. Mes ly­giai taip pat tu­ri­me moks­lei­vių ne­sau­gų ju­dė­ji­mą į mo­kyk­las ir iš mo­kyk­lų. Pri­si­min­ki­me, kad ly­giai taip pat dau­ge­lis tė­vų yra pri­vers­ti tie­siog at­lik­ti ly­din­čių­jų funk­ci­ją, nes tai pa­pras­čiau­siai yra ne­sau­gu. Ne­sau­gu yra ly­giai taip pat ir pa­čio­se mo­kyk­lo­se, o kas da­ro­si kai­mo vie­to­vė­se.

Kas gi siū­lo­ma pro­gra­mos pro­jek­te? Gai­la, kad pa­grin­di­nis leit­mo­ty­vas yra to­liau tau­py­ti pi­ni­gus, to­liau nai­kin­ti sa­vi­val­dy­bių cen­truo­se vei­kian­čias vie­šą­jį sau­gu­mą už­tik­ri­nan­čias įstai­gas. Pa­grin­di­nis kri­te­ri­jus – ne sau­gu­mo už­tik­ri­ni­mas, o pi­ni­gų, kad ir są­ly­gi­nai ne­di­de­lių, su­tau­py­mas. Jau da­bar kai ku­riuo­se ap­skri­čių cen­truo­se, ap­skri­čių, aš kal­bu, de­šim­ties ap­skri­čių, kai ku­riuo­se to­kiuo­se cen­truo­se, ne­kal­bant apie ki­tas sa­vi­val­dy­bes, nu­va­žiuo­ki­te ir pa­ma­ty­si­te, kad 17 va­lan­dą ant kai ku­rių vie­šo­jo sau­gu­mo ins­ti­tu­ci­jų du­rų pa­pras­čiau­siai ka­bo di­de­lės spy­nos. Au­ga tie­sio­gi­nis pi­lie­čių ne­sau­gu­mo jaus­mas, nu­ken­tė­ju­sie­ji ne­pa­si­ti­kė­da­mi vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jo­mis tie­siog ne­pra­ne­ša tei­sė­sau­gai apie nu­si­kals­ta­mas vei­kas.

Tei­kia­ma­me pro­gra­mos pro­jek­te pa­tys ren­gė­jai nu­ro­do, kad, pa­gal 2021 me­tais Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos už­sa­ky­mu at­lik­to vik­ti­mo­lo­gi­nio ty­ri­mo re­zul­ta­tus, pa­gal­vo­ki­te, 56 % ap­klaus­tų Lie­tu­vos Res­pub­li­kos gy­ven­to­jų, nu­ken­tė­ju­sių­ nuo nu­si­kals­ta­mos vei­kos, ne­si­krei­pė į po­li­ci­ją ar ki­tą tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­ją. 56 % – sun­kiai su­vo­kia­mas skai­čius. Čia rei­kia ne tau­py­ti ke­lis eu­rus ir to­liau nai­kin­ti vie­šo­jo sau­gu­mo įstai­gas sa­vi­val­dy­bė­se, o gal­vo­ti apie tiks­lin­gas stra­te­gi­nes prie­mo­nes pi­lie­čių pa­si­ti­kė­ji­mui at­kur­ti ir si­tu­a­ci­jai keis­ti iš pa­grin­dų. Pro­gra­mo­je to tik­rai ne­si­ma­to.

Daž­nai nu­ma­ty­tos iš­plau­tos abe­jo­nės ver­tos prie­mo­nės su iš­plau­to­mis at­sa­ko­my­bė­mis, pa­nau­do­jant pa­pil­do­mas lė­šas ir, svar­biau­sia, su vi­siš­kai abe­jo­ti­nu ga­lu­ti­niu pro­gra­mo­je siū­lo­mu re­zul­ta­tu.

Tre­čias pri­ori­te­tas, ku­ris tu­rė­tų bū­ti pro­gra­mo­je: tei­kia­ma­me pro­jek­te ren­gė­jai pa­tys kal­ba apie ne­efek­ty­viai vei­kian­čias vie­šo­jo sau­gu­mo ins­ti­tu­ci­jas…

PIRMININKAS. Lai­kas.

A. STONČAITIS (DFVL). …ir iš to ky­lan­čias grės­mes vie­ša­jam sau­gu­mui, ne­su­val­do­mą ri­zi­ką. Tuoj, bai­giu.

Mie­li ko­le­gos, dėl pa­gar­sė­ju­sių riau­šių prie Sei­mo ir jų ne­su­val­dy­mo, tu­rė­to emig­ran­tų ant­plū­džio, kurį rei­kė­jo su­val­dy­ti, pro­gra­mo­je nu­ma­ty­tas op­ti­mi­za­vi­mas kar­tais ne­pa­sver­tas, ma­tyt, su­nai­ki­nan­tis ge­rai pa­ruoš­tas tar­ny­bas, Vie­šo­jo sau­gu­mo tar­ny­bą, jun­gian­tis ki­tas tar­ny­bas, tad efek­tas yra abe­jo­ti­nas. Na, o grės­mės yra ne iliu­mi­nuo­ja­mos, o ga­li­mai su­ku­ria­mos pa­pil­do­mai. La­bai ačiū.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Iš­klau­sė­me vi­sų Sei­mo na­rių, no­rė­ju­sių dis­ku­tuo­ti. Pa­si­sa­ky­mai dėl mo­ty­vų. Nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti. Bal­suo­si­me dėl Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­to per bal­sa­vi­mo in­ter­va­lą.

 

14.34 val.

Smur­ti­niais nu­si­kal­ti­mais pa­da­ry­tos ža­los kom­pen­sa­vi­mo įsta­ty­mo Nr. X-296 pakeiti­mo įsta­ty­mo Nr. XIII-1928 2 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2354(2) (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-3 klau­si­mas – Smur­ti­niais nu­si­kal­ti­mais pa­da­ry­tos ža­los kom­pen­sa­vi­mo įsta­ty­mo Nr. X-296 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIII-1928 2 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2354(2). Svars­ty­mo sta­di­ja. Kvie­čia­me į tri­bū­ną I. Ha­a­se pri­sta­ty­ti Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to iš­va­dą.

I. HAASE (TS-LKDF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas, kaip pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas, svars­tė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos smur­ti­niais nu­si­kal­ti­mais pa­da­ry­tos ža­los kom­pen­sa­vi­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo 2 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIVP-2354. Bu­vo pri­tar­ta ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­doms. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 8, prieš ir su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Dis­ku­si­ja. Nė­ra Sei­mo na­rių, no­rin­čių dis­ku­tuo­ti. Pa­si­sa­ky­mai dėl mo­ty­vų. Taip pat nie­kas ne­no­ri kal­bė­ti. Bal­suo­si­me dėl įsta­ty­mo pro­jek­to per nu­ma­ty­tą bal­sa­vi­mo in­ter­va­lą.

 

14.35 val.

Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so 82, 108, 145, 192, 590, 593, 596, 601, 602, 609, 610, 611, 614, 6241, 626, 627, 631, 632, 634, 636, 648, 650, 651, 654, 656, 661, 663, 668, 685, 689, 702, 706, 710, 713, 723, 727, 731, 732, 753, 754, 755 ir 7711 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2861, Ant­sto­lių įsta­ty­mo Nr. IX-876 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 20, 21, 22, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 43, 431, 46 ir 48 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo papildy­mo 251 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2862 (pa­tei­ki­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės 2-4.1, 2-4.2 klau­si­mų blo­kas – Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2861 ir Ant­sto­lių įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2862. Pra­ne­šė­ja – tei­sin­gu­mo ir švie­ti­mo mi­nist­rė E. Dob­ro­wols­ka.

E. DOBROWOLSKA (LF). Dė­ko­ju už ga­li­my­bę pa­teik­ti pro­jek­tus. Pa­grin­di­nis šių pro­jek­tų tiks­las yra įgy­ven­din­ti tris Vals­ty­bės kon­tro­lės re­ko­men­da­ci­jas dėl ant­sto­lių veik­los to­bu­li­ni­mo ir Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos at­lik­to an­ti­ko­rup­ci­nio ver­ti­ni­mo iš­va­do­je pa­teik­tus pa­siū­ly­mus aiš­kiau reg­la­men­tuo­ti ant­sto­lio ir ant­sto­lio pa­dė­jė­jo veik­los ri­bo­ji­mus. Tai yra pro­jek­te nu­ma­to­ma, kad įgy­ven­din­da­ma Vals­ty­bės kon­tro­lės re­ko­men­da­ci­ją dėl ant­sto­lio įkai­nių re­gu­lia­vi­mo Vy­riau­sy­bė pa­tvir­tins įkai­nių nu­sta­ty­mo me­to­di­ką, ku­rio­je bus de­ta­li­zuo­tas įsta­ty­mu nu­ma­ty­tų įkai­nių nu­sta­ty­mo kri­te­ri­jų tai­ky­mas.

Taip pat siū­lo­ma nu­sta­ty­ti, kad vyk­dy­mo iš­lai­dų dy­džių ap­skai­čia­vi­mo ir ap­mo­kė­ji­mo tvar­ką tvir­tin­tų Vy­riau­sy­bė. Įgy­ven­di­nant Vals­ty­bės kon­tro­lės re­ko­men­da­ci­ją, su­si­ju­sią su ant­sto­lių skai­čiaus re­gu­lia­vi­mu, Ant­sto­lių įsta­ty­mo pro­jek­tu siū­lo­ma įtvir­tin­ti kri­te­ri­jus, pa­gal ku­riuos bū­tų re­gu­liuo­ja­mas ant­sto­lių skai­čius, tei­sin­gu­mo mi­nist­rui su­teik­ti įga­lio­ji­mus pa­tvir­tin­ti ant­sto­lių skai­čiaus nu­sta­ty­mo me­to­di­ką, taip pat nu­sta­ty­ti pa­rei­gą kiek­vie­nais me­tais įver­tin­ti, ar ant­sto­lių skai­čius yra op­ti­ma­lus ir pa­grįs­tas, at­si­žvel­giant į me­to­di­kos nuo­sta­tas.

Taip pat įgy­ven­di­nant Vals­ty­bės kon­tro­lės re­ko­men­da­ci­ją dėl vie­šo in­for­ma­ci­jos apie ant­sto­lių veik­lą skel­bi­mo, Ant­sto­lių įsta­ty­mo pro­jek­tu nu­sta­to­ma pa­rei­ga Ant­sto­lių rū­mams ir Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jai vi­są su ant­sto­lių veik­la su­si­ju­sią in­for­ma­ci­ją skelb­ti in­ter­ne­to sve­tai­nė­se.

Taip pat at­si­žvel­giant į STT pa­teik­tus siū­ly­mus, Ant­sto­lių įsta­ty­mo pro­jek­tu aiš­kiau de­ta­li­zuo­ja­mi ant­sto­lio ir ant­sto­lio pa­dė­jė­jo veik­los ri­bo­ji­mai, įtvir­ti­na­ma ma­ža­reikš­mių ant­sto­lio veik­los pa­žei­di­mų są­vo­ka ir api­brė­žia­mi ant­sto­lių veik­los pa­žei­di­mai.

Tei­kia­mi taip pat ki­ti pa­siū­ly­mai dėl šio pro­jek­to. At­si­žvel­giant į Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo iš­aiš­ki­ni­mus, siū­lo­ma, kad vi­sų kre­di­to­rių tur­ti­nių in­te­re­sų ap­sau­gos klau­si­mai bū­tų spren­džia­mi vie­no­dai, tai yra neat­si­žvel­giant į tai, ar ci­vi­li­nio ieš­ki­nio už­tik­ri­ni­mas tai­ko­mas bau­džia­ma­ja­me, ar ci­vi­li­nia­me pro­ce­se. Taip pat tiks­li­nant vyk­do­mų­jų do­ku­men­tų pa­tei­ki­mo vy­k­dy­ti tvar­ką, spren­džia­mos prak­ti­nės vyk­dy­mo pro­ce­so pro­ble­mos, tiks­li­na­mos są­vo­kų for­mu­luo­tės. Ant­sto­liui su­tei­kia­ma tei­sė da­ly­vau­ti ren­ka­mų ins­ti­tu­ci­jų veik­lo­je. Ant­sto­liui taip pat su­tei­kia­ma tei­sė teik­ti nau­ją pa­slau­gą – as­mens pra­šy­mu su­rink­ti jo duo­me­nis iš re­gist­ro ir in­for­ma­ci­nių sis­te­mų.

No­rė­čiau at­kreip­ti dė­me­sį, kad bu­vo su­de­rin­ta su Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja, So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja, Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba, Ge­ne­ra­li­ne pro­ku­ra­tū­ra ir ki­to­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis. Mie­lai at­sa­ky­čiau į jū­sų klau­si­mus.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­ma mi­nist­re. Jūs pri­sta­tė­te taip aiš­kiai, kad jū­sų pa­klaus­ti no­ri tik vie­na Sei­mo na­rė, tai yra L. Girs­kie­nė.

L. GIRSKIENĖ (LVŽSF). Aš la­bai trum­pai. Iš tie­sų te­ko ir anks­tes­nia­me dar­be la­bai daž­nai su­si­dur­ti su ant­sto­lių veik­la. Kil­da­vo pro­ble­mų bū­tent dėl ant­sto­lių veik­los už­sie­nio vals­ty­bė­se, sa­ky­ki­me, iš­ieš­kant sko­las iš as­me­nų Lie­tu­vos pi­lie­čių, tu­rin­čių sko­lų Lie­tu­vo­je, gau­nan­čių pa­ja­mų už­sie­nio vals­ty­bė­je, žo­džiu, ne­grą­ži­nan­čių tų sko­lų. Gal jūs tu­rė­jo­te ko­kių nors dis­ku­si­jų, ar pla­nuo­ja­te at­ei­ty­je spren­di­mus bū­tent šiai si­tu­a­ci­jai iš­spręs­ti?

E. DOBROWOLSKA (LF). Dė­ko­ju už klau­si­mą. Kai mes tu­ri­me bet ku­rį už­sie­nio ele­men­tą, jei mes kal­bė­tu­me apie vyk­dy­mą, jis yra su­dė­tin­ges­nis dėl ob­jek­ty­vių prie­žas­čių. Net­gi in­for­ma­ci­jos ga­vi­mas, be abe­jo, yra su­dė­tin­ges­nis. Jei­gu mes kal­bė­tu­me net apie vals­ty­bes ne Eu­ro­pos Są­jun­gos na­res, tai dar la­biau kom­pli­kuo­ja­si, nes įjun­gia­mi skir­tin­gi me­cha­niz­mai. Bent jau šiuo šian­dien tei­kia­mu pro­jek­tu mes orien­tuo­ja­mės į tą ak­tu­a­liau­sią in­for­ma­ci­ją ir tu­ri­mas pro­ble­mas, ku­rias gau­na­me iš gy­ven­to­jų pa­ste­bė­ji­mų, skun­dų ir Vals­ty­bės kon­tro­lės. Jū­sų te­ma yra ak­tu­a­li, bet tai, ką mes ma­to­me, kol kas nė­ra gal­būt ho­ri­zon­ta­liau­sias klau­si­mas, ku­rį grei­čiau­siai ga­lė­tu­me iš­spręs­ti. Tu­rint už­sie­nio tei­sės ele­men­tą, tai ne­pri­klau­so tik nuo mū­sų veiks­mų, ką mes ga­li­me pa­da­ry­ti, tai tie­sio­giai su­si­ję su ben­dra­dar­bia­vi­mu su ki­to­mis vals­ty­bė­mis, nes tai yra ben­dra­dar­bia­vi­mas per ins­ti­tu­ci­jas.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­ma mi­nist­re. At­sa­kė­te į vi­sus Sei­mo na­rių klau­si­mus. Pa­si­sa­ky­mai dėl mo­ty­vų. Už pa­si­sa­ko A. Ston­čai­tis.

A. STONČAITIS (DFVL). Mie­li ko­le­gos, aš siū­lau pri­tar­ti tei­kia­mam pro­jek­tui, nes ant­sto­lio veik­lai šis pro­jek­tas, ma­nau, su­teiks dar dau­giau skaid­ru­mo. Tai yra vie­nas da­ly­kas.

Ki­tas da­ly­kas, be abe­jo, ant­sto­lių ben­druo­me­nės sa­vi­re­gu­lia­ci­jos pa­pil­do­mos ga­li­my­bės.

Tre­čias da­ly­kas. Tai yra vis dėl­to ir pa­pil­do­ma ga­li­my­bė, grei­čiau pa­sie­kia­ma pi­lie­čiams, aš ma­nau, ir ga­li labiau at­spin­dė­ti in­te­re­sus. Tai aš pa­lai­kau.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Prieš ne­no­ri kal­bė­ti nie­kas. Bal­sa­vi­mas dėl įsta­ty­mų pro­jek­tų per bal­sa­vi­mo in­ter­va­lą.

 

14.40 val.

Sau­go­mų te­ri­to­ri­jų įsta­ty­mo Nr. I-301 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2868, Ap­lin­kos ap­sau­gos įsta­ty­mo Nr. I-2223 1, 12, 15, 122 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 121, 122, 123, 124, 125 straips­niais įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2869, Nekilnoja­mo­jo kul­tū­ros pa­vel­do ap­sau­gos įsta­ty­mo I-733 21 straips­nio pa­kei­ti­mo įstatymo pro­jek­tas Nr. XIVP-2870, Lau­ki­nės gy­vū­ni­jos įsta­ty­mo Nr. VIII-498 4 ir 18 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2871, Lau­ki­nių au­ga­lų ir gry­bų įstaty­mo Nr. VIII-1226 4 ir 9 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2872, Sau­go­mų gy­vū­nų, au­ga­lų ir gry­bų rū­šių įsta­ty­mo Nr. VIII-499 5, 6, 9, 21 ir 22 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2873, Au­ga­lų na­cio­na­li­nių ge­ne­ti­nių iš­tek­lių įsta­ty­mo Nr. IX-533 2, 8 ir 9 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2874, Te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo įsta­ty­mo Nr. I-1120 4 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2875, Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 305 straips­nio pa­kei­ti­mo įstatymo pro­jek­tas Nr. XIVP-2876 (pa­tei­ki­mas)

 

Dar­bo­tvarkės klau­si­mų blo­kas: 2-5.1 klau­si­mas – pro­jek­tas Nr. XIVP- 2868, 2-5.2 klau­si­mas – pro­jek­tas Nr. XIVP-2869, 2-5.3 klau­si­mas – pro­jek­tas Nr. XIVP-2870, 2-5.4 klau­si­mas – pro­jek­tas Nr. XIVP-2871, 2-5.5 klau­si­mas – pro­jek­tas Nr. XIVP-2872, 2-5.6 klau­si­mas – pro­je­k­tas Nr. XIVP-2873 bei 2-5.7 klau­si­mas – pro­jek­tas Nr. XIVP-2874, 2-5.8 klau­si­mas – pro­jek­tas Nr. XIVP-2875, 2-5.9 klau­si­mas – pro­jek­tas Nr. XIVP-2876. Pa­tei­ki­mas. Pra­ne­šė­jas – ap­lin­kos mi­nist­ras S. Gent­vi­las. Pra­šau. At­si­pra­šau, mi­nist­re, per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną – ko­le­ga K. Vil­kaus­kas.

K. VILKAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Frak­ci­jos var­du pra­šau dėl šių pro­jek­tų per­trau­kos iki ki­to po­sė­džio.

PIRMININKAS. Pra­šy­mas sta­tu­ti­nis. Ben­dru su­ta­ri­mu ga­li­me? Ga­li­me. Tai, mi­nist­re, at­si­pra­šo­me ir la­bai jums dė­kui, kad „glaus­tai pri­sta­tė­te“.

 

14.41 val.

Tu­riz­mo įsta­ty­mo Nr. VIII-667 2 ir 29 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 301 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2660 (pa­tei­ki­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-8 klau­si­mas – Tu­riz­mo įsta­ty­mo Nr. VIII-667 2 ir 29 straips­nių pa­kei­ti­mo ir įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 301 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2660. Pra­ne­šė­ja – L. Gir­s­kie­nė. Pa­tei­ki­mas.

L. GIRSKIENĖ (LVŽSF). Dė­ko­ju. Aš no­riu pri­sta­ty­ti sa­vo tei­kia­mą Tu­riz­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­tą. Tu­riz­mo sek­to­rius yra ypač svar­bus Lie­tu­vos eko­no­mi­kai ir jo tei­si­nio re­gu­lia­vi­mo ne­tiks­lu­mai, ne­apib­rėž­tu­mas ke­lia pro­ble­mų tiek tu­riz­mo sek­to­riaus ver­slams, tiek šio sek­to­riaus dar­buo­to­jams, tiek be­si­nau­do­jan­tiems tu­riz­mo pa­slau­go­mis. Tu­riz­mo įsta­ty­mą kos­me­tiš­kai tai­sė­me dar pra­ėju­siais me­tais, mi­nis­te­ri­ja bu­vo at­ne­šu­si pro­jek­tą. Iš tie­sų no­riu pa­si­džiaug­ti, kad vi­suo­me­nė su­in­te­re­suo­ta, ben­druo­me­nė tik­rai ak­ty­viai da­ly­va­vo ren­giant įsta­ty­mą, ta­čiau di­džio­ji da­lis pa­siū­ly­mų taip ir li­ko gu­lė­ti stal­čiu­je, į juos tie­siog ne­bu­vo at­si­žvelg­ta.

Tai aš ta­da trum­pai apie sa­vo pro­jek­tą. Šiuo me­tu įsta­ty­me nė­ra api­brėž­tos kai ku­rios tu­riz­mo sek­to­riu­je pla­čiai var­to­ja­mos są­vo­kos, ma­nau, kad bū­ti­na jas iš­skir­ti ir pa­aiš­kin­ti. Aš siū­lau įsta­ty­me api­brėž­ti šias są­vo­kas: „ko­lek­ty­vo ke­lio­nė“, „ke­lio­nių va­do­vas“, „mo­kyk­li­nė ke­lio­nė“, „pi­lig­ri­mi­nė ke­lio­nė“ ir dar ke­le­tą ki­tų są­vo­kų.

Ki­tas svar­bus da­ly­kas – šiuo me­tu ga­lio­ja są­vo­kų pai­nia­va, to­dėl bū­ti­na at­skir­ti ke­lio­nių va­do­vo ir gi­do pro­fe­si­jas, rei­ka­la­vi­mus kva­li­fi­ka­ci­jai, pa­si­ren­gi­mui ir pa­na­šiai. Šios pro­fe­si­jos yra la­bai skir­tin­gos, jas daž­nai pai­nio­ja vi­suo­me­nė, nors daž­nai gi­dai at­lie­ka ir ke­lio­nių va­do­vų funk­ci­ją. Ke­lio­nių va­do­vas tei­kia ke­lio­nės in­for­ma­ci­ją, rū­pi­na­si gru­pės kom­for­tu, spren­džia ke­lio­nės me­tu iš­ki­lu­sias pro­ble­mas, o gi­das su gru­pe ko­mu­ni­kuo­ja apie kul­tū­ri­nį tu­ri­nį, ve­da eks­kur­si­ją kon­kre­čio­je vie­to­je, tai yra su­tei­kia spe­cia­lią, pa­tik­rin­tą, tiks­lią in­for­ma­ci­ją apie kul­tū­ros ob­jek­tus, lan­ko­mas vie­to­ves. Gi­dai, no­rė­da­mi vers­tis gi­do veik­la, pri­va­lo ne tik tu­rė­ti gi­do pa­žy­mė­ji­mą, ku­riam gau­ti rei­kia tu­rė­ti bet ko­kios sri­ties aukš­tą­jį iš­si­la­vi­ni­mą, iš­klau­sy­ti gi­dų ren­gi­mo kur­sus ir iš­lai­ky­ti eg­za­mi­ną, bet jie dar tu­ri iš­si­im­ti ir in­di­vi­du­a­lios veik­los liu­di­ji­mą, tai yra mo­kė­ti mo­kes­čius, o ke­lio­nės va­do­vams kva­li­fi­ka­ci­niai rei­ka­la­vi­mai šiuo me­tu įsta­ty­mu vi­sai nė­ra nu­sta­ty­ti. Taip iš­ei­na, kad jais ga­li dirb­ti bet kas, nors dar­bas iš tie­sų yra la­bai at­sa­kin­gas, nes yra rū­pi­na­ma­si di­de­lės žmo­nių gru­pės po­rei­kiais, ir rei­ka­lau­jan­tis tam tik­rų spe­cia­lių ži­nių. Nors įsta­ty­mas nu­ma­to gi­dams prie­vo­lę tu­rė­ti pa­žy­mė­ji­mą, daž­nu at­ve­ju jis tu­ris­tams nė­ra ma­to­mas, to­dėl gi­dais sa­ve daž­nai įvar­di­ja as­me­nys, ku­rie ne­tu­ri tei­sė­tai iš­duo­to gi­do pa­žy­mė­ji­mo, tai yra gal­būt net ne­ati­tin­ka gi­dui ke­lia­mų kva­li­fi­ka­ci­nių rei­ka­la­vi­mų. Pa­si­tai­ko at­ve­jų, kad to­kie as­me­nys tu­ris­tams tei­kia tik­ro­vės ne­ati­tin­kan­čią, klai­di­nan­čią ar­ba iš­krai­py­tą in­for­ma­ci­ją ir to­kiais sa­vo veiks­mais ne tik men­ki­na gi­dų pro­fe­si­ją, jų vyk­do­mos veik­los ko­ky­bę, bet ir ne­su­mo­ka mo­kes­čių vals­ty­bei. Di­džio­jo­je da­ly­je už­sie­nio vals­ty­bių, Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lių gi­das sa­vo pa­žy­mė­ji­mą tu­ri ne­šio­tis ma­to­mo­je vie­to­je pa­si­ka­bi­nęs, įsi­se­gęs – kaip jam pa­to­gu. Pa­vyz­džiui, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nas, pa­ma­tęs, kad vyks­ta su­si­bū­ri­mas, kad yra tei­kia­ma in­for­ma­ci­ja, ga­li pa­pra­šy­ti gi­do pa­ro­dy­ti ši­tą pa­žy­mė­ji­mą pa­rei­gū­nui. Aš sa­vo tei­kia­mais įsta­ty­mo pa­kei­ti­mais siū­lau nu­sta­ty­ti, kad gi­das tu­rė­tų ma­to­mo­je vie­to­je pa­si­ka­bi­nęs pa­žy­mė­ji­mą.

Šiuo me­tu ne­nu­ma­ty­tas gi­do pa­žy­mė­ji­mo ga­lio­ji­mo lai­kas, tai yra vie­ną kar­tą yra iš­lai­ko­mas eg­za­mi­nas ir ne­ri­bo­tą lai­ką tas pa­žy­mė­ji­mas ga­lio­ja, bet ka­da as­muo su­gal­vo­jęs, net ir po 20 me­tų, tu­rin­tis prieš 20 me­tų įgy­tą gi­do pa­žy­mė­ji­mą, ga­li pra­dė­ti vėl vyk­dy­ti gi­do veik­lą. Ti­kė­ti­na, kad to­kie as­me­nys yra pra­ra­dę ži­nias ir ge­bė­ji­mus. Siū­lau nu­sta­ty­ti, kad as­me­nys, no­rin­tys teik­ti gi­do pa­slau­gas, tu­rė­tų at­nau­jin­ti sa­vo pa­žy­mė­ji­mus kas pen­ke­rius me­tus. Su­ėjus pen­ke­rių me­tų ter­mi­nui nuo pa­žy­mė­ji­mo iš­da­vi­mo ir jo ne­at­nau­ji­nus per nu­sta­ty­tą lai­ką, ku­ris įsta­ty­me taip pat yra nu­ro­dy­tas, as­muo pri­va­lė­tų iš nau­jo iš­lai­ky­ti kva­li­fi­ka­ci­nį eg­za­mi­ną.

Taip pat sie­kiant, kad gi­dų pa­žy­mė­ji­mus tu­rė­tų tik ak­ty­vūs, veik­lą vyk­dan­tys gi­dai, siū­lo­ma nu­ma­ty­ti, kad Vy­riau­sy­bės įga­lio­ta ins­ti­tu­ci­ja ga­lė­tų pa­nai­kin­ti gi­do pa­žy­mė­ji­mą, jei as­muo ne­si­krei­pia dėl pa­žy­mė­ji­mo pra­tę­si­mo per įsta­ty­me nu­sta­ty­tą lai­ką.

Šiuo me­tu ga­lio­jan­čia­me įsta­ty­me taip pat nė­ra reg­la­men­tuo­ta, api­brėž­ta ke­lio­nių va­do­vo veik­la. Nė­ra api­brė­ži­mo. Taip pat nė­ra reg­la­men­tuo­ti ke­lio­nių va­do­vui ke­lia­mi kva­li­fi­ka­ci­niai rei­ka­la­vi­mai, at­sa­ko­my­bės ir pa­na­šiai. Įsta­ty­me, kaip mi­nė­jau, nė­ra ke­lio­nių va­do­vo są­vo­kos ir jo­kio re­gu­lia­vi­mo. Gi­do ir ke­lio­nių va­do­vo funk­ci­jos, taip pat mi­nė­jau, yra skir­tin­gos, to­dėl ma­nau, kad ke­lio­nių va­do­vo są­vo­ka tu­rė­tų bū­ti api­brėž­ta įsta­ty­me. Ši veik­la tu­rė­tų bū­ti reg­la­men­tuo­ja­ma ly­giai taip pat, kaip ir gi­do veik­la, tai yra nu­sta­ty­ti rei­ka­la­vi­mai as­me­niui, kur­sų ir mo­ky­mų pro­gra­mos gai­rės, da­ly­kai, mo­ky­mų va­lan­dų skai­čius bei pa­žy­mė­ji­mo iš­da­vi­mas, tvar­ka ir pa­na­šiai.

Baig­da­ma at­krei­piu dė­me­sį į tai, kiek daug pa­stan­gų ir lai­ko ten­ka skir­ti, kiek kva­li­fi­ka­vi­mo pro­ce­dū­rų at­lik­ti įvai­rių sri­čių gy­dy­to­jams, mo­ky­to­jams, ad­vo­ka­tams ir dau­gu­mos ki­tų pro­fe­si­jų at­sto­vams, kad pa­lai­ky­tų aukš­tą kom­pe­ten­ci­ją, kad bū­tų kon­ku­ren­cin­gi, at­sa­kin­gi, iš­lai­ky­tų tei­sė­tus san­ty­kius su vals­ty­be, tai yra mo­kė­tų mo­kes­čius, ir bū­tų nau­din­gi vi­suo­me­nei. Trum­pai tiek. Esu pa­si­ren­gu­si at­sa­ky­ti į klau­si­mus.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Jū­sų pa­klaus­ti no­ri še­ši Sei­mo na­riai. Pir­ma­sis klau­sia R. Vait­kus.

R. VAITKUS (LSF). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ačiū pra­ne­šė­jai už pri­sta­ty­mą. Ma­nau, pa­kei­ti­mai rei­ka­lin­gi, ir aš po pa­tei­ki­mo bal­suo­siu už. Aš no­rė­čiau pa­klaus­ti, ar bu­vo de­rin­ta su Tu­riz­mo aso­cia­ci­ja, taip pat gal­būt su tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cen­trais? Ir kuo ski­ria­si gi­das… Jei­gu ga­li­te, pa­sa­ky­ki­te, ko­kie es­mi­niai skir­tu­mai tarp gi­do ir ke­lio­nių va­do? Ačiū.

L. GIRSKIENĖ (LVŽSF). Aš gal pra­dė­siu nuo klau­si­mo ant­ros da­lies. Jau įvar­di­jau pri­sta­ty­mo pra­džio­je, kad gi­das tei­kia spe­cia­li­zuo­tą in­for­ma­ci­ją apie kul­tū­ros ob­jek­tus, o ke­lio­nių va­do­vas dau­giau at­lie­ka or­ga­ni­za­to­riaus, pri­žiū­rė­to­jo, pa­gal­bi­nin­ko vaid­me­nį, ko­or­di­nuo­ja vi­są gru­pės gy­va­vi­mą ke­lio­nės me­tu, kad bū­tų pa­to­gu, kad bū­tų iš­spręs­ti ko­kie nors ne­sklan­du­mai ir taip to­liau.

Iš tie­sų ši­tie įsta­ty­mo pa­kei­ti­mai ir ki­lo po su­si­ti­ki­mų su tu­riz­mo sek­to­riaus dar­buo­to­jais. Te­ko ir kon­fe­ren­ci­ją da­ry­ti ta te­ma, jos me­tu bu­vo įvar­din­ti ir ši­tie trū­ku­mai. Ne­ga­liu sa­ky­ti, kad la­bai pla­čiai iš­dis­ku­tuo­ta, bet tik­rai bu­vo su­si­ti­ki­mų (ir ne vie­nas) su tu­riz­mo sek­to­riaus dar­buo­to­jais. Aš ma­nau, kad po pa­tei­ki­mo sta­di­jos, jei­gu Sei­mas pri­tar­tų, tik­rai mes tu­rė­tu­me daug pla­tes­nių dis­ku­si­jų.

PIRMININKAS. Klau­sia V. Gi­rai­ty­tė-Juš­ke­vi­čie­nė.

V. GIRAITYTĖ-JUŠKEVIČIENĖ (DPF). Ger­bia­ma Li­gi­ta, aš no­rė­jau pa­klaus­ti dėl gi­dų pa­žy­mė­ji­mų. Jei­gu bū­tų pri­im­tos jū­sų pa­tai­sos, juos kas pen­ke­rius me­tus rei­kė­tų at­nau­jin­ti. Ar skai­čia­vo­te, ar įsi­vaiz­duo­ja­te, kas tu­rė­tų vyk­dy­ti bū­tent ši­tą funk­ci­ją, tų pa­žy­mė­ji­mų ad­mi­nist­ra­vi­mą, kei­ti­mą, gal­būt jie bū­tų net­gi ir mo­ka­mi, ir kiek kai­nuo­tų tai lė­šų, nes vis dėl­to žmo­giš­kų­jų re­sur­sų ir fi­nan­sų tam tik­rai pri­reiks?

L. GIRSKIENĖ (LVŽSF). Vy­riau­sy­bės įga­lio­ta ins­ti­tu­ci­ja tu­rė­tų vyk­dy­ti kon­tro­lę, kaip yra ir iki šiol. O mo­ky­mo įstai­gų iš tie­sų po­ten­cia­las yra, tiek gi­dų va­do­vų, tiek ke­lio­nių va­do­vų mo­ky­mo pro­gra­mų yra pa­kan­ka­mas pa­si­rin­ki­mas.

Ne­ma­nau, kad dėl gi­dų pa­žy­mė­ji­mų iš­da­vi­mo kas pen­ke­rius me­tus iš­lai­dos bū­tų la­bai di­de­lės. Tu­rė­tų ap­mo­kė­ti tas iš­lai­das pats gi­das, nes jam yra iš­duo­da­mas do­ku­men­tas.

Dėl ter­mi­no. Iš tik­rų­jų dis­ku­ta­vo­me su tu­riz­mo sek­to­riaus at­sto­vais. Dėl ter­mi­no ga­li­ma bū­tų dis­ku­tuo­ti. Vie­ni siū­lo de­šim­ties me­tų ter­mi­ną, nes dau­gu­ma as­mens do­ku­men­tų, svar­bes­nių do­ku­men­tų, ga­lio­ja de­šimt me­tų, tai ga­li­ma bū­tų sie­ti su šia nuo­sta­ta.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Klau­sia L. Na­gie­nė.

L. NAGIENĖ (DFVL). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma Li­gi­ta, pir­miau­sia dėl įstei­gi­mo nau­jos pro­fe­si­jos – ke­lio­nių va­do­vo. Net ir Tei­sės de­par­ta­men­tas pa­si­sa­ko, kaip bū­tų dėl kva­li­fi­ka­ci­jos. Ne­įsi­vaiz­duo­ju, kaip jūs čia tu­rė­tu­mė­te spręs­ti.

Dar kar­tą grįž­tu prie tų pen­ke­rių me­tų, pa­žy­mė­ji­mo kei­ti­mo kas pen­ke­rius me­tus. Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas ne kar­tą yra pa­si­sa­kęs nu­ta­ri­muo­se, kad ri­bo­ti as­mens lais­ves, taip pat ūki­nės veik­los lais­vę ga­li­ma, ir jei­gu yra lai­ko­ma­si šių są­ly­gų, da­ro­mų įsta­ty­mų, ri­bo­ji­mai yra bū­ti­ni. Bet čia ar bū­ti­na bū­tent ri­bo­ti? Gal­būt kva­li­fi­ka­ci­jos pa­tik­ri­ni­mas ar pa­na­šiai. Da­bar jis kas pen­ke­rius me­tus tu­rės pa­pil­do­mai iš­leis­ti pi­ni­gų. Ar ne­at­ro­do, kad tai per­tek­li­nis rei­ka­la­vi­mas? Ačiū.

L. GIRSKIENĖ (LVŽSF). Aš ne­ma­nau, kad tai yra per­tek­li­nė pa­tir­tis, nes jau mi­nė­jau ir pri­sta­ty­da­ma, dau­ge­lio pro­fe­si­jų at­sto­vai, ku­rie tei­kia pa­slau­gas, tu­ri ati­tin­ka­mai pe­ri­odiš­kai pa­si­tik­rin­ti sa­vo kva­li­fi­ka­ci­ją. Sie­kis yra toks, kad rin­ko­je lik­tų tik ak­ty­vūs gi­dai, ku­rie tik­rai už­si­i­ma ši­ta veik­la ir po 20 me­tų. Man iš tie­sų yra te­kę da­ly­vau­ti to­kio­se eks­kur­si­jo­se, kur pri­sis­ta­tan­tis gi­du as­muo tei­kia prieš­ta­rin­gą in­for­ma­ci­ją ir aš jos ne­ga­liu pa­tik­rin­ti, nes ji­sai lyg ir tu­ri gi­do pa­žy­mė­ji­mą, ta­čiau ne­aiš­ku, ku­rį lai­ką nė­ra vyk­dęs tos veik­los.

Ma­nau, kad kva­li­fi­ka­ci­nės ži­nios tik­rai, sa­ky­ki­me, nu­si­dė­vi per tam tik­rą lai­ką ir jas rei­kia at­nau­jin­ti, be to, kei­čia­si ir mo­ky­mo pro­gra­mos, ga­liau­siai ir tu­ris­tų po­rei­kiai kei­čia­si. Ne­ma­nau, kad čia bū­tų koks nors per­tek­li­nis rei­ka­la­vi­mas.

Dėl ter­mi­no, kaip jau mi­nė­jau, bū­tų ga­li­ma dis­ku­tuo­ti. Ma­ny­čiau, kad ko­mi­te­tuo­se ši­tas klau­si­mas bū­tų iš­dis­ku­tuo­tas ir iš­spręs­tas.

PIRMININKAS. Klau­sia K. Ma­žei­ka.

K. MAŽEIKA (DFVL). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ko­le­ge, iš tik­rų­jų apie nu­si­dė­vė­ji­mą ži­nių ar sme­ge­nų gal Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas svars­ty­mo me­tu pa­si­aiš­kins, bet tik­rai ky­la klau­si­mas. Jis taip prieš­ta­rin­gai man skam­ba. Lyg ir iš pra­džių at­ro­dė, kad ga­li­ma ir pri­tar­ti tam, bet ar tik­rai – se­nas gi­das, jau­nas gi­das – mes čia ne­pri­eši­na­me pa­gal am­žių žmo­nių. Gal­būt kar­tais jums as­me­niš­kai vie­nas įdo­miai pa­sa­ko­ja ar­ba, at­virkš­čiai, ne­įdo­miai, o man ar­ba ki­tam žmo­gui gal­būt įdo­miai, tai čia la­bai sub­jek­ty­vus ver­ti­ni­mas. Bet tur­būt ne apie tai.

Pir­miau­sia tur­būt klau­si­mas dėl vi­sos in­fra­struk­tū­ros ir lė­šų. Jū­sų ma­ny­mu, kiek tai ga­lė­tų kai­nuo­ti, kad to­kia struk­tū­ra bū­tų iš­lai­ko­ma, nes vis tiek ko­kia nors įga­lio­ta ins­ti­tu­ci­ja, kaip jūs čia ir ra­šo­te aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te, tu­rės vyk­dy­ti tą. Kiek tai ga­lė­tų kai­nuo­ti, kiek vals­ty­bė­je rei­kė­tų su­kur­ti pa­pil­do­mai eta­tų ir jiems pa­lai­ky­ti, iš­lai­ky­ti skir­ti pi­ni­gų iš biu­dže­to? Gal­būt ga­li­te pa­tiks­lin­ti tuos skai­čius. Ačiū.

L. GIRSKIENĖ (LVŽSF). Ma­nau, kad tik­rai pa­pil­do­mų di­de­lių ko­kių nors spe­ci­fi­nių iš­lai­dų ne­pa­tir­tų, nes gi­dų mo­kyk­lų, ug­dy­mo įstai­gų ir gi­dų mo­ky­mo pro­gra­mų ir da­bar yra į va­lias. Tie­siog bū­tų ga­li­ma pa­pil­dy­ti ke­lio­nių va­do­vų mo­ky­mo pro­gra­ma. Čia ir ko­le­gi­jos, ir aukš­to­sios mo­kyk­los, uni­ver­si­te­tai ir pri­va­čios mo­kyk­los ga­lė­tų pa­siū­ly­ti tą pro­gra­mą. Na, o už do­ku­men­tus, už kva­li­fi­ka­ci­nius do­ku­men­tus, vi­sa­da su­si­mo­ka pa­slau­gą ga­vęs as­muo.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Klau­sia A. Vin­kus.

A. VINKUS (LVŽSF). Ger­bia­ma ko­le­ge, vi­siš­kai pri­ta­riu jū­sų iš­kel­tam klau­si­mui ir ma­nau, kad anks­čiau, kai bu­vo prie Eko­no­mi­kos de­par­ta­men­to… Ko­le­ga Ke­pe­ni, leis­ki­te. Kai bu­vo prie Eko­no­mi­kos ir ino­va­ci­jų mi­nis­te­ri­jos Tu­riz­mo de­par­ta­men­tas, pas­kui su­ma­ži­no iki sky­riaus, da­bar ne­ži­nau, Eko­no­mi­kos ir ino­va­ci­jų mi­nis­te­ri­jo­je ar yra, ar nė­ra kas… Tai, ką jūs sa­ko­te, la­bai svar­bu, bet čia tu­rė­tų rū­pin­tis tuo gry­nai Vy­riau­sy­bė ir vy­riau­sy­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos.

Ir ant­ras klau­si­mas. Tą in­for­ma­ci­ją, ku­rią jūs pa­ren­gė­te, ku­ri jus mo­ty­va­vo iš­kel­ti šį klau­si­mą, ar čia gry­nai iš Tu­riz­mo sky­riaus ko­kio ga­vo­te, ar iš pa­vie­nių žmo­nių?

L. GIRSKIENĖ (LVŽSF). Dar ka­den­ci­jos pra­džio­je pra­dė­jau in­ten­sy­viai ben­drau­ti su tu­riz­mo sek­to­riaus dar­buo­to­jais ir tik­rai pri­si­jun­gė įvai­rių frak­ci­jų na­rių. Tu­rė­jo­me kon­fe­ren­ci­jas, tu­rė­jo­me dis­ku­si­jas, su­si­ti­ki­mus. Kaž­kaip už­si­mez­gus drau­gys­tei, mes tą ry­šį vis pa­lai­ko­me. Pa­laips­niui jie tei­kia ir dau­giau pa­siū­ly­mų dėl įsta­ty­mo pro­jek­to, ku­ris bu­vo pra­ėju­sio­je se­si­jo­je. Ne, man at­ro­do, pra­ėju­siais me­tais pri­im­ti Tu­riz­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mai. Dau­gu­ma jų pa­siū­ly­mų tie­siog bu­vo at­mes­ti, neat­si­žvelg­ta į juos. Vie­nas iš tų pa­siū­ly­mų yra bū­tent šis, to­dėl aš tei­kiu pa­kar­to­ti­nai. Dėl dis­ku­si­jų ma­nau, kad ko­mi­te­tų su­dė­tį mes tik­rai iš­dis­ku­tuo­si­me ir su­ra­si­me ge­riau­sius spren­di­mus.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Ir pas­ku­ti­nis klau­sia V. Val­kiū­nas.

V. VALKIŪNAS (DPF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke An­driau Ma­zu­ro­ni. Ger­bia­ma Li­gi­ta Girs­kie­ne, jūs šau­nuo­lė, kad pa­tei­kė­te to­kį pa­siū­ly­mą, nes 30 me­tų vi­si čia kal­ba: ci­vi­li­zuo­ta Lie­tu­va, bet kaip ki­tur, už­sie­niuo­se, kaip sa­kant, to da­ly­ko ne­bu­vo pa­da­ry­ta, ke­lia nuo­sta­bą. Tai ačiū jums. O kas prieš ko­vo­ja? Klau­si­mas: kas prie­ši­na­si, kas sa­ko, kad to ne­rei­kia?

L. GIRSKIENĖ (LVŽSF). Man kol kas ne­te­ko su­si­dur­ti su as­me­ni­mis, ku­rie prie­šin­tų­si šiems ma­no siū­lo­miems pa­kei­ti­mams. Kaip tik ga­vau pri­ta­ri­mo raš­tų ir pri­ta­ri­mo iš įvai­rių Lie­tu­vos kam­pe­lių. Tai ma­nau, kad tik­rai ak­tu­a­lu. Ak­tu­a­lu gi­dų ben­druo­me­nei, ak­tu­a­lu tu­riz­mo sek­to­riaus dar­buo­to­jams, to­dėl kvie­čiu pa­lai­ky­ti. O jei­gu ky­la klau­si­mų, taip pat ir Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas bū­tų ga­li­ma iš­tai­sy­ti ko­mi­te­tuo­se.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Pa­si­sa­ky­mai dėl mo­ty­vų. Nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti Sei­mo na­rių. Bal­sa­vi­mas dėl įsta­ty­mo pro­jek­to per bal­sa­vi­mo in­ter­va­lą.

 

14.58 val.

Žmo­gaus mir­ties nu­sta­ty­mo ir kri­ti­nių būk­lių įsta­ty­mo Nr. VIII-157 4 straips­nio pakei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2799 (pa­tei­ki­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės 2-9 klau­si­mas – Žmo­gaus mir­ties nu­sta­ty­mo ir kri­ti­nių būk­lių įsta­ty­mo Nr. VIII-157 4 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2799. Pra­ne­šė­ja – J. Se­jo­nie­nė. Pa­tei­ki­mas.

J. SEJONIENĖ (TS-LKDF). Dė­kui, ger­bia­ma­sis po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ti­kiuo­si, kad ki­ti, pa­si­ra­šę įsta­ty­mo pro­jek­tą, ne­pri­eš­ta­raus, ir no­riu pa­ste­bė­ti, kad, pa­žiū­rė­ki­te, ge­rai iš­ei­na, kai yra tei­sin­gas įsta­ty­mo pro­jek­tas, ku­rio au­to­rius, ini­cia­to­rius yra A. Ve­ry­ga, o pri­sta­to kon­ser­va­to­rė J. Se­jo­nie­nė. Bet aš tik­rai nuo­šir­džiai ma­nau, kad la­bai rei­ka­lin­gas ir tei­sin­gas šis pa­siū­ly­mas, iš es­mės la­bai pa­pras­tas, kad as­mens mir­ties fak­tą ga­lė­tų nu­sta­ty­ti, be dau­ge­lio da­bar as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tų, slau­gy­to­jų ir pa­na­šiai, taip pat ir pa­ra­me­di­kai ar­ba grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos pa­ra­me­di­kai.

Ži­nau, kad gal­būt kai kas skep­tiš­kai žiū­ri į pa­ra­me­di­kus, gal­vo­ja, kad jie tie­siog yra, kaip anks­čiau bū­da­vo, GMP vai­ruo­to­jai, tai no­riu pa­ti­kin­ti, kad tik­rai ne. Jie yra kva­li­fi­kuo­ti žmo­nės, bai­gę ar­ba pro­fe­si­nes stu­di­jas, ar­ba ko­le­gi­jo­se sa­vo moks­lus. Tai tik­rai yra žmo­nės kva­li­fi­kuo­ti. Kva­li­fi­kuo­ti kur kas dau­giau da­ry­ti – teik­ti sku­bią me­di­ci­nos pa­gal­bą, tai tik­rai mir­ties nu­sta­ty­mo fak­tas nė­ra nie­kaip su­dė­tin­ges­nis. Tu­rint gal­vo­je, kad ap­skri­tai ir da­bar trūks­ta mums grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos dar­buo­to­jų, ypač trūks­ta slau­gy­to­jų ir, ma­tyt, at­ei­ty­je ta pro­ble­ma tik ašt­rės, tai ma­nau, kad la­bai to­lia­re­giš­kas pro­jek­tas, nes nu­sta­ty­ti mir­ties fak­tą, kas iš es­mės yra – už­de­di du elek­tro­dus, už­ra­šai izo­li­ni­ją, tam di­de­lio moks­lo, iš­ma­ny­mo ne­rei­kia, tai bus tik­rai nau­din­ga ir at­ei­ty­je vis dau­giau ir dau­giau sku­bios me­di­ci­nos pa­slau­gų teiks bū­tent pa­ra­me­di­kai. Kvie­čiu pa­lai­ky­ti. Tik­rai to­lia­re­giš­kas pro­jek­tas.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­ma pra­ne­šė­ja. Jū­sų pa­klaus­ti no­ri du Sei­mo na­riai. Pir­ma­sis klau­sia L. Sluš­nys, jo sa­lė­je ne­ma­tau. Ki­tas klau­sian­ty­sis – A. Na­vic­kas.

A. NAVICKAS (TS-LKDF). Ger­bia­ma Jur­gi­ta, gal­būt įsta­ty­mas ir to­lia­re­giš­kas ir vis­kas yra ge­rai. Aš tik no­rė­jau dar pa­si­tei­rau­ti. Ži­nau, kad Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja jau se­niai ža­da įves­ti ko­ro­ne­rio pa­rei­gy­bę. Mes kal­ba­me, vis­kas ge­rai, da­bar ga­li šiuo at­ve­ju, kur jūs pri­sta­to­te, nu­sta­ty­ti ir pa­ra­me­di­kas, bet ži­no­me, yra sta­tis­ti­ka, ku­ri ne­bū­ti­nai yra tiks­li dėl to, kad yra daug to­kių mir­čių, ku­rios yra ne­la­bai aiš­kios, ir ko­ro­ne­ris ga­lė­tų tiks­liau nu­sta­ty­ti. Mes ir sa­vi­žu­dy­bių sta­tis­ti­ką gal tu­rė­tu­me ki­to­kią. Su­pran­tu, kad čia ne­bū­ti­nai su­si­ję su jū­sų įsta­ty­mu, bet aš ban­dau apie ben­drą pro­ble­mą… Mes vis iš­ple­čia­me ra­tą, da­bar ir pa­ra­me­di­kus įtrau­kia­me. Bet vis dėl­to ar ka­da nors at­eis ei­lė ir tu­rė­si­me ir ko­ro­ne­rių?

J. SEJONIENĖ (TS-LKDF). Ti­kiuo­si, kad at­eis. Kaip su­pran­ta­te, An­driau, tai čia kal­ba­ma tik apie pa­tį mir­ties kon­sta­ta­vi­mo fak­tą. Jei­gu yra smur­ti­nė mir­tis, aiš­ku, kad ti­ria pas­kui ir ki­ti spe­cia­lis­tai, ir pa­ta­na­to­mai, ir po­li­ci­ja, ir pa­na­šiai. Bet aš la­bai pri­tar­čiau, kad tik­rai tų spe­cia­ly­bių ra­tas ga­lė­tų bū­ti pla­tes­nis.

PIRMININKAS. Pas­ku­ti­ny­sis klau­sia J. Džiu­ge­lis.

J. DŽIUGELIS (TS-LKDF). Ačiū. Ka­dan­gi šiek tiek anks­čiau da­ro­mas pa­tei­ki­mas, ne­bu­vau Sei­mo sa­lė­je, bet gal ga­lė­tu­mė­te pri­sta­ty­ti vis dėl­to es­mę, tiks­liau, pras­mę ši­to įsta­ty­mo pro­jek­to. Ko­dėl kon­kre­čiai pa­ra­me­di­kams yra siū­lo­ma nu­sta­ty­ti, ga­lė­ti nu­sta­ty­ti mir­ties fak­tą? Ar tai su­si­ję su tuo, kad trūks­ta spe­cia­lis­tų – teis­mo me­di­ci­nos eks­per­tų? Ar kaip yra, dėl ko?

J. SEJONIENĖ (TS-LKDF). Ne dėl to, ger­bia­mas Jus­tai. Tai yra tik pa­ties mir­ties fak­to kon­sta­ta­vi­mas. Ap­lin­ky­bės, jei­gu yra smur­ti­nė mir­tis ar­ba įta­ria­ma kad smur­ti­nė mir­tis, tai, ži­no­ma, kad ti­ria, kaip ir mi­nė­jau, ir pa­ta­lo­ga­na­to­mai, ir po­li­ci­ja ti­ria, ir pro­ku­ro­rai, jei­gu yra nu­si­kal­ti­mo su­dė­tis. Čia yra tik pa­ties fak­to kon­sta­ta­vi­mas. Ko­dėl to rei­kia pa­ra­me­di­kams? To­dėl, kad la­bai daž­nai grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos dar­buo­to­jai bū­tent ran­da, de­ja, ne­gy­vus žmo­nes, tai pa­ra­me­di­kai ir dir­ba grei­to­jo­je me­di­ci­nos pa­gal­bo­je. Kaip ir mi­nė­jau, at­ei­ty­je, ma­tyt, jų bus tik dau­giau, nes slau­gy­to­jų trūks­ta jau da­bar ir at­ei­ty­je jų trūks dar la­biau, tai tas funk­ci­jas vis la­biau pe­rims pa­ra­me­di­kai. Bū­tent jiems su­teik­ti bū­tent pa­ties kon­sta­ta­vi­mo fak­tą. Sa­kau, už­ra­šy­ti izo­li­ni­ją. Tai ele­men­ta­rus da­ly­kas.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­ma ko­le­ge, jūs at­sa­kė­te į vi­sus Sei­mo na­rių klau­si­mus. Pa­si­sa­ky­mai dėl mo­ty­vų. Žiū­riu, jūs ir už už­si­ra­šiu­si, bet dar E. Pu­pi­nis yra. Tai gal E. Pu­pi­niui? E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ko­le­gos, tur­būt ir ad­mi­nist­ra­ci­niai kaš­tai su­ma­žė­ja, nes iš tik­rų­jų be­pras­miš­kas va­žia­vi­mas. At­va­žiuo­ja pra­džio­je pa­ra­me­di­kai, kol at­va­žiuo­ja, gal­būt vis­ko įvyks­ta ir tuo me­tu vėl tu­ri kreip­tis, ieš­ko­ti, kas tau iš­duos pa­žy­mą, su­gaiš­ti daug lai­ko, daug apei­ni, ta­da dar ne­su­ran­di sa­vo pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros gy­dy­to­jo ir pa­na­šiai. Žmo­nės tur­būt kom­pe­ten­tin­gi iš­duo­ti ir kon­sta­tuo­ti fak­tus, nes jie ir taip pa­sa­ko, kad iš tik­rų­jų at­si­pra­šo­me, bet mes pa­vė­la­vo­me. Šio­je vie­to­je ne­rei­kia su­dė­tin­gų ope­ra­ci­jų, kuo­met jau fak­tas yra kon­sta­tuo­ja­mas. Tuo la­biau kad pa­ra­me­di­kai da­bar ke­lia kva­li­fi­ka­ci­ją.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Prieš ne­no­ri kal­bė­ti nie­kas. Bal­sa­vi­mas dėl įsta­ty­mo pro­jek­to jau ne­tru­kus per bal­sa­vi­mo in­ter­va­lą ar­ba šiek tiek anks­čiau.

 

15.04 val.

Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo Nr. VIII-2043 27 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2643 (pa­tei­ki­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės 2-7 klau­si­mas – Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo Nr. VIII-2043 27 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2643. Pra­ne­šė­ja – I. Ka­čins­kai­tė-Ur­bo­nie­nė.

I. KAČINSKAITĖ-URBONIENĖ (DPF). La­bai ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Mie­lie­ji ko­le­gos, no­riu pri­sta­ty­ti pa­pras­tą ir ne­su­dė­tin­gą įsta­ty­mo pro­jek­tą, ku­ris už­tik­rin­tų tai, kad mes ša­ly­je įtvir­tin­tu­me nuo­sta­tą ne baus­ti, o in­for­muo­ti, pa­dė­ti, įspė­ti. Pa­teik­siu pa­pras­tą ana­lo­gi­ją. Dau­ge­liui iš mū­sų ten­ka ir yra prie­vo­lė de­kla­ruo­ti in­te­re­sus, pa­ja­mas, tur­tą ir taip to­liau ir mes jau ži­no­me, kad ar­tė­jant tam de­kla­ra­vi­mo ter­mi­nui nuo va­sa­rio mė­ne­sio Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja mus pra­de­da in­for­muo­ti, kad jums ar­tė­ja lai­kas, iki ge­gu­žės 1 die­nos su­si­tvar­ky­ki­te ir taip to­liau, ir taip to­liau. Da­bar ki­ta ana­lo­gi­ja su „Re­git­ra“. Tur­būt ra­si­me čia, šio­je sa­lė­je, žmo­nių, ku­riems te­ko pa­tir­ti, kad va­žia­vo­te ar­ba be pri­va­lo­mo­jo drau­di­mo, ar­ba pa­si­bai­gė au­to­mo­bi­lio tech­ni­nė ap­žiū­ra, ne­pa­ste­bė­jo­te, pra­lei­do­te ter­mi­ną ir pas­kui jau ga­vo­te pra­ne­ši­mą iš „Re­git­ros“, kad jū­sų au­to­mo­bi­lis iš­re­gist­ruo­tas, kad ne­be­ga­li­te da­ly­vau­ti eis­me.

Per me­tus įvai­rių ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mų ir taip to­liau bū­na maž­daug apie 1 mln. 400 tūkst. Iš jų apie 100 tūkst. yra bū­tent to­kių pa­žei­di­mų, ka­da au­to­mo­bi­lis bu­vo vai­ruo­ja­mas ar­ba be tech­ni­nės ap­žiū­ros, ar­ba be drau­di­mo. Esu tik­ra, ir ši­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas gi­mė iš tik­rų is­to­ri­jų, iš tik­rų gy­ven­to­jų krei­pi­mų­si, kai vai­ruo­to­jai to­kį pa­žei­di­mą pa­da­ro ne dėl to, kad ty­čia ne­no­rė­jo ap­draus­ti au­to­mo­bi­lio ar at­lik­ti tech­ni­nės ap­žiū­ros, o to­dėl, kad tie­siog pa­si­mirš­ta tas ter­mi­nas, kad tech­ni­nės ap­žiū­ros cen­tras gal­būt ne­įspė­jo, gal­būt tos var­ne­lės apie in­for­ma­vi­mą ne­už­dė­jo ar­ba drau­di­kai pa­da­rė klai­dą per vie­ną die­ną ne taip įfor­mi­nę drau­di­mą ir pa­na­šiai. Ko­le­gos sa­lė­je man mi­nė­jo ir apie ki­tus at­ve­jus, dėl ku­rių gal­būt rei­kė­tų ne ne­pri­tar­ti dėl to įsta­ty­mo pro­jek­to, bet jį pa­pil­dy­ti, pa­vyz­džiui, dėl be­si­bai­gian­čio vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mo, dėl me­di­ci­ni­nės pa­žy­mos ar­ba ki­tų ko­kių nors at­ve­jų.

No­rė­čiau pa­kvies­ti jus pri­tar­ti to­kiam įsta­ty­mo pro­jek­tui, ku­ris vals­ty­bi­nę įmo­nę „Re­git­rą“ įpa­rei­go­tų in­for­muo­ti trans­por­to prie­mo­nių val­dy­to­jus apie be­si­bai­gian­čią tech­ni­nę ap­žiū­rą ir pri­va­lo­mą ci­vi­li­nį drau­di­mą, li­kus pen­kioms die­noms iki tų da­ly­kų ga­lio­ji­mo pa­bai­gos. Tai leis­tų iš­veng­ti be­rei­ka­lin­gų ad­mi­nist­ra­ci­nių bau­dų, be­rei­ka­lin­gų au­to­mo­bi­lių iš­re­gist­ra­vi­mų, o įtvir­tin­tų vals­ty­bės, kaip pa­de­dan­čios, gel­bė­jan­čios vaid­me­nį, tai yra in­for­muo­jan­čios ir pa­de­dan­čios iš­veng­ti ne­rei­ka­lin­gų si­tu­a­ci­jų tiek žmo­nėms, tiek vals­ty­bi­nėms ins­ti­tu­ci­joms. Jei­gu tu­rė­tu­mė­te klau­si­mų, mie­lai į juos at­sa­ky­siu. Esu at­vi­ra ir įvai­riems įsta­ty­mo pa­pil­dy­mams.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­ma pra­ne­šė­ja. Jū­sų pa­klaus­ti no­ri pen­ki Sei­mo na­riai. Pir­ma­sis klau­sia A. Ston­čai­tis.

A. STONČAITIS (DFVL). Mie­la ko­le­ge, sa­ky­ki­te, ar reng­da­ma pro­jek­tą įver­ti­no­te, ar čia rei­ka­lin­gos ko­kios nors jau to­kios di­de­lės, pa­pil­do­mos vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jos? Ma­tyt, ir be pa­pil­do­mų in­ves­ti­ci­jų vals­ty­bė tik­rai ga­li veik­ti ši­to­je sri­ty­je, to­kią pa­slau­gą gy­ven­to­jams teik­ti.

I. KAČINSKAITĖ-URBONIENĖ (DPF). Ačiū, ger­bia­mas ko­le­ga, už la­bai taik­lų as­pek­tą, ku­ri per sku­bą tie­siog pa­mir­šau pa­mi­nė­ti. Taip, vals­ty­bi­nė įmo­nė „Re­git­ra“ da­bar jau tu­ri in­for­ma­ci­nę sis­te­mą, ku­rio­je val­do vi­sus pa­čius ak­tu­a­liau­sius duo­me­nis apie trans­por­to prie­mo­nių val­dy­to­jus, nes bū­na, kad kei­čia­si trans­por­to prie­mo­nių val­dy­to­jai ir kar­tais drau­di­kai ne­in­for­muo­ja esa­mo sa­vi­nin­ko, pa­vyz­džiui, apie be­si­bai­gian­tį drau­di­mą. Ar­ba tech­ni­nė ap­žiū­ra, tar­ki­me, „Tuv­li­ta“ in­for­muo­ja anks­tes­nį sa­vi­nin­ką, o ne da­bar­ti­nį sa­vi­nin­ką. To­dėl pras­min­ga bū­tų įpa­rei­go­ti bū­tent „Re­git­rą“ dėl to, kad ji tu­ri pa­čius ak­tu­a­liau­sius duo­me­nis, taip pat tu­ri vi­są rei­ka­lin­gą in­fra­struk­tū­rą, tai yra in­for­ma­ci­nę sis­te­mą su da­bar­ti­nių trans­por­to prie­mo­nių val­dy­to­jų duo­me­ni­mis. Kaip ir mi­nė­jau, kai iš­re­gist­ruo­ja­te trans­por­to prie­mo­nę, tai ki­tą die­ną jūs gau­na­te pra­ne­ši­mą, kad jau iš­re­gist­ruo­ta, o kai rei­kia in­for­muo­ti – ne­in­for­muo­ja­ma. Tai­gi in­ves­ti­ci­jos čia ne­bū­tų di­de­lės, tie­siog gal­būt bū­tų ko­kie nors pa­pil­do­mi pro­gra­mi­nės sis­te­mos at­nau­ji­ni­mo kaš­tai taip su­prog­ra­muo­ti sis­te­mą, kad pen­kios dar­bo die­nos iki tech­ni­nės ap­žiū­ros ar drau­di­mo ga­lio­ji­mo pa­bai­gos sis­te­ma au­to­ma­tiš­kai in­for­muo­tų trans­por­to prie­mo­nių val­dy­to­jus.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Klau­sia R. Vait­kus.

R. VAITKUS (LSF). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ačiū pra­ne­šė­jai. Sa­ko­te, kad pa­pras­tas ir ne­su­dė­tin­gas, bet, ma­nau, la­bai rei­ka­lin­gas pa­kei­ti­mas ir tik­rai pri­tar­siu jam. Gal­būt ga­li­te pa­sa­ky­ti, ko­kia bū­tų jū­sų nuo­mo­nė, kad ne tik be­si­bai­giant vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mui, bet ir tuo­met, kai yra iš­lai­ko­mas vai­ra­vi­mo pa­žy­mė­ji­mas, kad ir to­kiu at­ve­ju bū­tų in­for­muo­ja­mas? Nes yra at­ve­jų, kai žmo­gus už­mirš­ta ir ne­pa­si­i­ma vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mo, apie tai nė­ra in­for­muo­ja­mas, ir pa­žy­mė­ji­mas, vai­ruo­to­jo tei­sės yra nai­ki­na­mos, anu­liuo­ja­mos. Tik­rai vėl­gi, ma­nau, iš­spręs­tų ši­tas da­ly­kas ir ši­tuo jū­sų at­ve­ju. Kaip jūs ma­no­te, ko­kia jū­sų nuo­mo­nė? Ačiū.

I. KAČINSKAITĖ-URBONIENĖ (DPF). La­bai ačiū, ger­bia­mas ko­le­ga, už la­bai taik­lų klau­si­mą ir kar­tu nu­skam­bė­ju­sį pa­siū­ly­mą. Kaip ir mi­nė­jau pri­sta­ty­mo pra­džio­je, aš ma­nau, kad mes tu­ri­me kuo pa­pil­dy­ti ši­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą. Reng­da­ma ap­gal­vo­jau tuos drau­di­mo ir tech­ni­nės ap­žiū­ros ga­lio­ji­mo da­ly­kus, bet iš tik­rų­jų iš nu­skam­bė­ju­sių ir pa­siū­ly­mų, ir po­kal­bių ma­tau, kad rei­ka­lin­gas kom­plek­siš­kes­nis ir di­des­nės ap­im­ties in­for­ma­vi­mo pa­ke­tas, jis pa­pil­do­mai fak­tiš­kai nie­ko ne­kai­nuo­tų, o su­teik­tų tik­rai di­de­lę nau­dą Lie­tu­vos vai­ruo­to­jams.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Klau­sia J. Sa­ba­taus­kas.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma ko­le­ge, ar ne­ma­no­te, kad iš tik­rų­jų vis­kas jau yra, nes nor­ma­lus drau­di­kas pats in­for­muo­ja sa­vo klien­tą ir net­gi jau iš anks­to at­siun­čia nau­ją po­li­są dėl ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės drau­di­mo paš­tu? Ki­ta ver­tus, jei­gu drau­dė per bro­ke­rį, bro­ke­ris taip pat in­for­muo­ja žy­miai anks­čiau ne­gu per 5 die­nas, kad ne­pra­žiop­so­tų.

Ki­ta ver­tus, tech­ni­nės ap­žiū­ros sto­tys ir­gi in­for­muo­ja jū­sų pa­gei­dau­ja­ma for­ma: ar te­le­fo­nu, SMS ži­nu­te, ar elek­tro­ni­niu paš­tu. Iš es­mės vis­kas jau yra. „Re­git­rai“ da­bar tai yra pa­pil­do­ma funk­ci­ja, ku­rios iki šiol ji ne­tu­rė­jo. Ko­le­ga Ro­mu­al­das at­krei­pė dė­me­sį dėl vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mo. Čia gal­būt bū­tų ver­ta in­for­muo­ti klien­tą, tai yra as­me­nį…

PIRMININKAS. Lai­kas!

J. SABATAUSKAS (LSDPF). …ku­ris tu­ri vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mą, kad jis ne­pra­žiop­so­tų sa­vo pa­žy­mė­ji­mo ga­lio­ji­mo pa­bai­gos, nes ta­da iš tik­rų­jų tur­būt rim­tas pa­žei­di­mas, kad va­žiuo­ja be ga­lio­jan­čio vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mo.

I. KAČINSKAITĖ-URBONIENĖ (DPF). Ger­bia­mas Ju­liau, aš ma­čiau, kad jūs kal­bė­jo­te su ger­bia­mu Al­gir­du, tai gal­būt ne­gir­dė­jo­te, kai pri­sta­ti­nė­jau mo­ty­vus. Ne­bū­tų 100 tūkst. pa­žei­di­mų per me­tus bū­tent šio­se sri­ty­se, jei­gu vi­sur bū­tų tvar­ka ir vis­ko už­tek­tų. Tai vie­nas mo­men­tas.

Ant­ras mo­men­tas. Aš esu prieš ki­ši­mą­si į pri­va­tų ver­slą, pa­vyz­džiui, drau­di­mo ben­dro­ves, ir re­gu­lia­vi­mą, ką da­ry­ti ar ko ne­da­ry­ti.

Tre­čias as­pek­tas. Kai kei­čia­si trans­por­to prie­mo­nių val­dy­to­jai, ši­tų pra­ne­ši­mų ne­gau­na. To­dėl, aš ma­nau, mes tu­ri­me vals­ty­bi­nę įmo­nę „Re­git­rą“ ir ga­li­me ši­tą sri­tį su­si­tvar­ky­ti daug pa­pras­čiau.

PIRMININKAS. Klau­sia E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Pa­pras­tai bū­na taip gy­ve­ni­me, kai daug in­for­ma­to­rių, tai visi gal­vo­ja, kad vie­nas ar ki­tas in­for­muos ir ne­in­for­muo­ja. Iš tik­rų­jų ži­nu­tes gau­na­me ir iš „Re­git­ros“, ir iš drau­di­kų, bet čia ir Tei­sės de­par­ta­men­tas ra­šo, kad apie ga­lio­ji­mo ter­mi­no pa­bai­gą SMS ži­nu­te ar elek­tro­ni­niu paš­tu in­for­muo­ja tik tuo at­ve­ju, jei­gu šie val­dy­to­jų kon­tak­ti­niai duo­me­nys tvar­ko­mi tam tik­ra­me Lie­tu­vos Res­pub­li­kos re­gist­re.

Įsi­vaiz­duo­ki­te, da­bar aš kaž­ka­da „Re­git­ro­je“ re­gist­ra­vau­si, ten ma­no se­nas te­le­fo­nas, tad kas da­bar tu­rės su­ras­ti duo­me­nis, ar aš kaž­kaip tu­riu ieš­ko­ti „Re­git­ros“, ko man ne­la­bai rei­kia, ar „Re­git­ra“ kaž­kur ieš­kos ma­no duo­me­nų, te­le­fo­no ži­nu­čių ar ko­kių nors elek­tro­ni­nių paš­tų? O jūs sa­ko­te, kad nie­ko ne­kai­nuo­ja. Kaž­kas kai­nuo­ja. Kaž­kas tu­rės su­ras­ti, nes pri­ėmus įsta­ty­mą aš ti­kė­siuo­si, kad kas nors in­for­muos ir man jau ap­žiū­rų cen­tre ne­bus svar­bu pra­neš­ti sa­vo te­le­fo­no, taip pat bus ne­svar­bu ir drau­di­kams, ir aš gal­vo­siu, kad iš dan­gaus nu­skris ži­nu­tė. O ji­nai ne­nu­kris to­dėl, kad vi­si gal­vos, kad „Re­git­ra“ vis­ką tu­ri.

I. KAČINSKAITĖ-URBONIENĖ (DPF). Ačiū, ger­bia­mas Ed­mun­dai. Aš ma­tau, kad jūs no­ri­te ma­ne šiek tiek pa­pro­vo­kuo­ti, švel­niai ta­riant, bet aš gal­vo­ju, kad ir ne­rei­kia, kad kris­tų iš dan­gaus, nes „Re­git­ra“ yra to­je pa­čio­je vi­daus rei­ka­lų sis­te­mo­je, kaip ir po­li­ci­ja, kaip ir ki­tos sis­te­mos, kur esant rei­ka­lui ga­li bū­ti tais duo­me­ni­mis ap­si­keis­ta. To­dėl aš ne­ma­nau, kad tai yra di­džiau­sia pro­ble­ma.

Aš sa­ky­čiau, kad ši­to įsta­ty­mo gal­būt sil­pnes­nio­ji pu­sė yra ta, kad mes įpa­rei­go­tu­me „Regit­rą“ jį in­for­muo­ti, bet jei­gu, pa­vyz­džiui, žmo­gus ne­no­ri bū­ti in­for­muo­tas, kad bū­tų ga­li­my­bė at­si­sa­ky­ti to in­for­ma­vi­mo. Bet šiaip in­for­ma­vi­mas iš anks­to tik­rai nie­kam dar ne­pa­ken­kė. Tuo la­biau kai tai da­ro ofi­cia­li vals­ty­bi­nė įmo­nė.

PIRMININKAS. Ir pas­ku­ti­ny­sis klau­sia V. Fio­do­ro­vas.

V. FIODOROVAS (DPF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke An­driau Ma­zu­ro­ni. Ger­bia­ma Ie­va Ka­čins­kai­te-Ur­bo­nie­ne, iš tik­rų­jų ge­ras jū­sų pa­siū­ly­mas, aš tik­rai jį pa­lai­kau. Čia kai ku­rie ko­le­gų klau­si­mai, ypač su­si­ję su duo­me­ni­mis, vi­so­mis to­mis duo­me­nų ba­zė­mis ir vi­sa ki­ta, tai, ma­tyt, vis­kas yra su­jung­ta, vis­kas vei­kia, čia ne­tu­rė­tų bū­ti di­džiau­sias klau­si­mas. Es­mi­nis da­ly­kas yra in­for­ma­vi­mas.

Bet ma­no klau­si­mas ne apie in­for­ma­vi­mą, na, iš es­mės apie in­for­ma­vi­mą, bet ne apie tuos duo­me­nis ir vi­sa ki­ta. Kaip jūs gal­vo­ja­te, gal tas ne­in­for­ma­vi­mas, at­si­ra­dęs prieš ke­le­rius me­tus, kaip mes kal­bė­jo­me, yra ne dėl to, kad kas nors ne­vei­kė ar ko­kių nors duo­me­nų ne­tu­ri „Re­git­ra“, o gal tie­siog yra taip, ypač kaip Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja kal­ba, kad rei­kia su­ma­žin­ti dy­ze­li­nių au­to­mo­bi­lių par­kus ir vi­sa ki­ta. Ne­už­re­gist­ra­vus ar­ba iš­re­gist­ra­vus au­to­mo­bi­lį yra pa­tai­so­ma sta­tis­ti­ka. Ži­no­te, iš­re­gist­ra­vau, sta­tis­ti­ka ge­ra. Pa­ro­do­me vi­siems ki­tiems, kad ypač tar­šių­jų au­to­mo­bi­lių par­kas tik ma­žė­ja. Kaip gal­vo­ja­te, gal dėl to?

I. KAČINSKAITĖ-URBONIENĖ (DPF). La­bai ačiū, ger­bia­mas Sei­mo na­ry, Dar­bo par­ti­jos frak­ci­jos se­niū­ne Vik­to­rai Fio­do­ro­vai, už la­bai ge­rą pa­ste­bė­ji­mą. Gal ga­li­mas ir toks ap­lin­kos mi­nist­ro S. Gent­vi­lo mo­ty­vas, bet pa­ma­ty­si­me po bal­sa­vi­mo, ar taip iš tie­sų yra. Jei­gu mo­ty­vai yra ki­to­kie, ma­nau, įsta­ty­mas per­eis su vė­je­liu, o jei­gu mo­ty­vai to­kie, kaip jūs sa­kė­te, gal­būt toks S. Gent­vi­lo už­ma­ny­mas. Ačiū.

PIRMININKAS. La­bai ačiū, ger­bia­ma pra­ne­šė­ja Ie­va Ka­čins­kai­te-Ur­bo­nie­ne, Dar­bo par­ti­jos frak­ci­jos na­re. (Plo­ji­mai) Pa­si­sa­ky­mai dėl mo­ty­vų. Už pa­si­sa­ko A. Ston­čai­tis, De­mok­ra­tų są­jun­gos…

A. STONČAITIS (DFVL). Ger­bia­mi ko­le­gos, aš ne­var­din­siu vi­sų il­gų po­sė­džio pir­mi­nin­ko pa­rei­gų. (Bal­sai sa­lė­je) Iš es­mės aš ma­nau, kad tik­rai vi­si tu­rė­tu­me pri­tar­ti po pa­tei­ki­mo įsta­ty­mų pro­jek­tams, nes tai tik­rai yra pa­gal­ba pla­čiai mū­sų vi­suo­me­nei. Svar­biau­sia, kad šian­dien vals­ty­bė tu­ri ab­so­liu­čiai vi­sas ga­li­my­bes. In­ves­tuo­ta de­šim­tys, jei ne šim­tai, mi­li­jo­nų į in­for­ma­ci­nes sis­te­mas, duo­me­nis tik rei­kia… jei dar pa­pil­do­mų „Re­git­rai“ rei­kia, ga­li pa­im­ti iš VMI ar ki­tų ins­ti­tu­ci­jų, vals­ty­bė vi­sus tuos duo­me­nis tu­ri. Tu­rint šian­dien ga­li­my­bę ir ne­in­for­muo­ti pi­lie­čio apie be­si­bai­gian­tį ga­lio­ji­mą vie­no­kios ar ki­to­kios pa­žy­mos, ga­lin­čios tu­rė­ti įta­kos dėl pa­žei­di­mo ir bau­dos, yra ne­pa­tei­si­na­ma. Aš ma­nau, taip yra pa­pras­čiau­siai pa­to­giau val­di­nin­kams, jie taip el­gia­si ir ne­siū­lo to da­ry­ti.

Ne­pa­mirš­ki­me, kad nuo sau­sio 1 die­nos įsi­ga­lios ki­tas tei­si­nis re­gu­lia­vi­mas dėl me­di­ci­ni­nių pa­žy­mų dėl vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mo. Au­to­ma­tiš­kai stab­do­mas vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mo ga­lio­ji­mas ga­li tu­rė­ti vi­siš­kai ki­to­kių pa­sek­mių, čia ir vi­si drau­di­mi­niai įvy­kiai ga­li tu­rė­ti la­bai la­bai skau­džių fi­nan­si­nių pa­sek­mių pi­lie­čiams. Ir vėl vals­ty­bė čia tu­ri ga­li­my­bę, kar­tais yra at­si­kal­bi­nė­ja­ma, gal ne vi­sų tu­ri in­ter­ne­ti­nius ad­re­sus, nie­ko pa­na­šaus, kaip mi­nė­jau, vals­ty­bė tuos duo­me­nis tu­ri, tik rei­kia ge­ra­no­riš­ku­mo, ge­ra­no­riš­ko po­žiū­rio į klien­tą, į sa­vo vals­ty­bės gy­ven­to­ją. Ma­nau, kad vi­sos frak­ci­jos ir vi­si ko­le­gos vie­nin­gai pri­tars šiems pro­jek­tams. Ačiū.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Ge­ra­no­riš­kai prieš pa­si­sa­ko J. Džiu­ge­lis.

J. DŽIUGELIS (TS-LKDF). Pir­miau­sia dė­ko­ju Dar­bo par­ti­jos frak­ci­jai už iš­sa­mius sa­vo ko­le­gų pri­sta­ty­mus. Da­bar tik­rai ži­no­si­me, ko­kio­mis pa­rei­go­mis į jus rei­kė­tų kreip­tis. O da­bar apie es­mę. Ko­le­gos, man at­ro­do, jau pats pa­tei­ki­mas su­kė­lė dau­giau klau­si­mų nei at­sa­ky­mų. Aki­vaiz­du, kad tuo­met bū­tų ga­li­ma kel­ti klau­si­mą, ar svei­ka­tos gy­dy­mo įstai­gos ne­tu­rė­tų in­for­muo­ti sa­vo pa­cien­tų apie kas­me­ti­nius svei­ka­tos pa­tik­ri­ni­mus. Pa­vyz­džiui, rei­kia pa­sa­ky­ti, kad da­bar­ti­nė tvar­ka tiek „Re­git­ro­je“, tiek „Tuv­li­to­je“, tiek drau­di­mo ben­dro­vė­se eg­zis­tuo­ja. Drau­di­kai jau da­bar in­for­muo­ja sa­vo klien­tus apie be­si­bai­gian­čius drau­di­mo po­li­sus tam, kad gau­tų pi­ni­gų. „Re­git­ra“ taip pat in­for­muo­ja apie tech­ni­nės ap­žiū­ros pa­bai­gą ir ki­tus as­pek­tus. Tie­siog pats klien­tas, at­vy­kęs į „Tuv­li­tą“ ar „Re­git­rą“, pa­žy­mi, ar jis no­ri bū­ti in­for­muo­ja­mas, ar ne. Tai jau yra. Man at­ro­do, šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas ar­ba net dis­ku­si­ja apie jį bū­tų per­tek­li­nė. Tai bū­tų šau­dy­mas iš pa­tran­kos į žvir­blius, to­dėl, man at­ro­do, Sei­mas nė­ra įpa­rei­go­tas to­kiais smul­kme­niš­kais dar­bais už­si­im­ti. De­ja, ger­bia­mai I. Ka­čins­kai­tei-Ur­bo­nie­nei ne­ga­lė­čiau pri­tar­ti dėl šio įsta­ty­mo pa­tei­ki­mo.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Iš­klau­sė­me vi­sų pa­si­sa­ky­mų dėl mo­ty­vų. Bal­suo­si­me vi­siš­kai ne­tru­kus, per bal­sa­vi­mo in­ter­va­lą.

 

15.20 val.

Vals­ty­bės her­bo, ki­tų her­bų ir he­ral­di­nių žen­klų įsta­ty­mo Nr. I-130 3 ir 8 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2856 (pa­tei­ki­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-10 klau­si­mas – Vals­ty­bės her­bo, ki­tų her­bų ir he­ral­di­nių žen­klų įsta­ty­mo Nr. I-130 3 ir 8 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2856. Pra­ne­šė­jas – A. Po­cius. Pa­tei­ki­mas.

A. POCIUS (TS-LKDF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, šie­met, kaip ži­no­me, mi­ni­me Ma­žo­sios Lie­tu­vos su­si­jun­gi­mo su Lie­tu­va šim­tą­sias me­ti­nes. De­ja, šis re­gio­nas sa­vo her­bo ne­tu­ri. Ki­ti Lie­tu­vos et­no­gra­fi­niai re­gio­nai tu­ri sa­vo her­bus. Et­ni­nės kul­tū­ros glo­bos ta­ry­ba kar­tu su Ši­lu­tės ra­jo­no sa­vi­val­dy­be, ku­ri Ma­žo­sios Lie­tu­vos re­gio­ni­nės et­ni­nės kul­tū­ros glo­bos ta­ry­bos yra įga­lio­ta at­sto­vau­ti vi­sam et­no­gra­fi­niam re­gio­nui, dar nuo 2017 me­tų sie­kia įtvir­tin­ti Ma­žo­sios Lie­tu­vos her­bą, dėl ku­rio ben­drai su­ta­rė Ma­žo­sios Lie­tu­vos et­no­gra­fi­nio re­gio­no gy­ven­to­jai.

Siū­ly­mai iš vi­so bu­vo teik­ti ke­tu­ris kar­tus, ta­čiau vėl dėl vi­sų šių siū­ly­mų Et­ni­nės kul­tū­ros glo­bos ta­ry­bos ir Lie­tu­vos he­ral­di­kos ko­mi­si­jos nuo­mo­nės iš­si­sky­rė. Pa­grin­di­nis mo­ty­vas, pa­ska­ti­nęs teik­ti šio įsta­ty­mo pa­tai­sas, tai yra at­ve­jis dėl Ma­žo­sios Lie­tu­vos her­bo, pa­ro­dė, kad et­no­gra­fi­nio re­gio­no gy­ven­to­jų įsi­trau­ki­mas į her­bo kū­ri­mo pro­ce­są yra ne­apib­rėž­tas, to­dėl ir ri­bo­tas. Pa­gal Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vals­ty­bės her­bo, ki­tų her­bų ir he­ral­di­nių žen­klų įsta­ty­mo 4 straips­nio 4 da­lį her­bas yra vals­ty­bės, et­no­gra­fi­nio re­gio­no ar ki­tos vie­to­vės ski­ria­ma­sis žen­klas, skir­tas sub­jek­tui, ku­riam jis su­kur­tas, sim­bo­li­zuo­ti ir iš­skir­ti. Ben­druo­se po­sė­džiuo­se, ku­riuo­se da­ly­va­vo Sei­mo Lai­ki­no­sios Ma­žo­sios Lie­tu­vos drau­gų gru­pė, Et­ni­nės kul­tū­ros glo­bos ta­ry­ba ir Lie­tu­vos he­ral­di­kos ko­mi­si­ja, bu­vo pri­ei­ta prie kom­pro­mi­si­nio va­rian­to, kad yra bū­ti­nas mi­nė­to įsta­ty­mo tiks­li­ni­mas.

Sei­mas 2019 m. ge­gu­žės 30 d. pri­ėmė šio įsta­ty­mo 2, 8 ir 10 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mą, ku­riuo pa­pil­dė Her­bo įsta­ty­mo 8 straips­nį nau­ja 5 da­li­mi. Jo­je tei­gia­ma, kad et­no­gra­fi­nio re­gio­no her­bas yra Lie­tu­vos et­no­gra­fi­nių re­gio­nų, tai yra Aukš­tai­ti­jos, Dzū­ki­jos (Dai­na­vos), Su­val­ki­jos (Sū­du­vos), Že­mai­ti­jos ir Ma­žo­sios Lie­tu­vos, ne­ma­te­ria­lu­sis tur­tas. Šia nau­ja Her­bo įsta­ty­mo 8 straips­nio 5 da­li­mi Sei­mas įtvir­ti­no dar vie­ną sub­jek­tą, ku­ris tu­ri tei­sę tu­rė­ti ir nau­do­ti her­bą. Ta­čiau da­bar­ti­nis tei­si­nis re­gu­lia­vi­mas ne­apib­rė­žia, kaip Lie­tu­vos et­no­gra­fi­nis re­gio­nas ga­li įgy­ven­din­ti sa­vo tei­sę į her­bą, to­dėl šiuo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mu siū­lo­me nu­sta­ty­ti, kad Lie­tu­vos et­no­gra­fi­nis re­gio­nas sa­vo tei­sę į her­bą ga­lė­tų įgy­ven­din­ti per jo te­ri­to­ri­jo­je, ku­rios ri­bas nu­sta­to Et­ni­nės kul­tū­ros glo­bos ta­ry­ba, vei­kian­čias sa­vi­val­dy­bes.

Taip pat siū­lo­me įtvir­tin­ti tam tik­ros Lie­tu­vos te­ri­to­ri­jos: ap­skri­ties, sa­vi­val­dy­bės, et­no­gra­fi­nio re­gio­no, mies­to, mies­te­lio ar kai­mo, iš­sky­ri­mui skir­tų he­ral­di­nių pro­jek­tų kū­ri­mo prin­ci­pus, už­tik­rin­ti, kad he­ral­di­kos pro­jek­tų sim­bo­lių ak­tu­a­lu­mas sub­jek­tui, ku­riam ku­ria­mas he­ral­di­nis pro­jek­tas, bū­tų pa­grįs­tas is­to­ri­ne me­džia­ga, o pa­tys sim­bo­liai bū­tų pri­im­ti­ni vie­tos ben­druo­me­nei, ku­rios nuo­mo­nė bū­tų iš­reiš­kia­ma per jai at­sto­vau­jan­čias vi­suo­me­ni­nes or­ga­ni­za­ci­jas, sa­vi­val­dos ar sa­vi­val­dy­bės ins­ti­tu­ci­jas.

Tai­gi, bū­tų la­bai sim­bo­liš­ka, jei­gu šiais ju­bi­lie­ji­niais ir Sei­mo pa­skelb­tais Ma­žo­sios Lie­tu­vos me­tais et­no­gra­fi­nis re­gio­nas pa­ga­liau tu­rė­tų sa­vo her­bą. Šio her­bo kū­ri­mo pro­ce­sas trun­ka jau dau­giau nei pen­ke­rius me­tus be jo­kių reikš­min­gų po­stū­mių. Siū­lo­mas įsta­ty­mo pa­kei­ti­mas pa­ša­lin­tų eg­zis­tuo­jan­čias kliū­tis ir už­baig­tų il­gus me­tus vyks­tan­čius ne­su­ta­ri­mus. To­dėl, mie­li ko­le­gos, la­bai kvies­čiau pa­si­sa­ky­ti ir bal­suo­ti už. Esu pa­si­ren­gęs at­sa­ky­ti į jū­sų klau­si­mus.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­mas pra­ne­šė­jau. Jū­sų pa­klaus­ti no­ri tik še­ši Sei­mo na­riai. Pir­ma­sis klau­sia V. Ra­ku­tis.

V. RAKUTIS (TS-LKDF). Ger­bia­mas ko­le­ga, iš tik­rų­jų ši si­tu­a­ci­ja yra ne­pa­ten­ki­na­ma Lie­tu­vo­je, kai sa­vi­val­dy­bės, vi­so re­gio­no sa­vi­val­dy­bės, pri­ima tam tik­rą spren­di­mą, tei­kia jį He­ral­di­kos ko­mi­si­jai ir He­ral­di­kos ko­mi­si­ja ran­da vi­so­kių prie­žas­čių ne­pri­tar­ti ar­ba pa­siū­ly­ti spren­di­nius, ku­rie yra ne­pri­im­ti­ni vie­ti­nėms sa­vi­val­dy­bėms. Šis pa­siū­ly­mas yra la­bai rim­tas žings­nis į prie­kį, nes mes kaž­kaip dar įpra­tę, gal nuo so­viet­me­čio, kad kas nors vir­šu­je nu­spren­džia to­kius da­ly­kus, o re­a­liai, ypač tuo at­ve­ju, kai tas re­gio­nas nė­ra su­si­for­ma­vęs prieš ke­le­tą me­tų, o tu­ri ke­lių šim­tų me­tų is­to­ri­nes šak­nis, jis tu­ri tei­sę rei­ka­lau­ti, kad to­kie da­ly­kai bū­tų. For­ma, spal­vos, iš­dės­ty­mas, be abe­jo­nės, yra He­ral­di­kos ko­mi­si­jos rei­ka­las, bet vis dėl­to te­ma ir, sa­ky­ki­me, tas is­to­ri­nis tęs­ti­nu­mas yra es­mi­nis. Kaip jūs ma­no­te, ko­kią reikš­mę tu­ri šis žen­klas Klai­pė­dos kraš­to sa­vi­val­dy­bėms ir ko­kį efek­tą mes pa­siek­tu­me iš­spren­dę šią pro­ble­mą?

A. POCIUS (TS-LKDF). Kaip jau mi­nė­jau pri­sta­ty­me, ši is­to­ri­ja jau tę­sia­si pen­ke­rius me­tus ir nie­kaip ne­su­ran­da­mas kom­pro­mi­sas. Žmo­nės, bū­tent gy­ve­nan­tys ta­me re­gio­ne, da­ly­vau­da­mi įvai­rio­se šven­tė­se, tiek res­pub­li­ki­nė­se, tiek vie­ti­nės reikš­mės, ne­ga­li pa­si­ro­dy­ti su sa­vo her­bu, su sa­vo sim­bo­liu. Aš ma­ny­čiau, kad ga­lų ga­le šią ne­tei­sy­bę rei­kė­tų iš­spręs­ti ir at­si­žvelg­ti, ką aš ir mi­nė­jau, į vie­tos gy­ven­to­jus, ku­rių di­de­lė da­lis yra, kaip sa­kant, pa­li­kuo­nys tų pirm­ta­kų, ku­rie ten gy­ve­no, ta­me kraš­te bu­vo nau­do­ja­mas tas sim­bo­lis. Bū­tent už­tik­rin­ki­me is­to­ri­nį tęs­ti­nu­mą ir, kaip bu­vo mi­nė­ta, at­si­žvel­ki­me į žmo­nių pa­gei­da­vi­mus ir no­rus, o ne tik, kas yra ne­lei­džia­ma, drau­džia­ma, ir tik to­kiais, sa­ky­ki­me, ap­ri­bo­ji­mais nu­sta­ty­ti kai ku­riuos ga­li­mus sim­bo­lius…

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Klau­sia E. Sa­bu­tis.

E. SABUTIS (LSDPF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas ko­le­ga, sa­vo siū­lo­mu įsta­ty­mo pro­jek­tu jūs mi­ni­te ap­skri­tis sa­vi­val­dy­bė­se, et­no­gra­fi­nį re­gio­ną, to­liau var­di­na­te mies­tus, mies­te­lius, ta­čiau ar są­mo­nin­gai, ar ne­są­mo­nin­gai pra­lei­džia­te dar vie­ną ad­mi­nist­ra­ci­nį da­ri­nį, to­kį kaip se­niū­ni­ja. Pa­si­žiū­rė­jus į se­niū­ni­jas, ypač re­gio­nuo­se, jos tu­ri sa­vo cen­tri­nius mies­te­lius ar kai­mus, jų di­džio­ji da­lis tu­ri sa­vo her­bus, vyks­tant įvai­riems ren­gi­niams ar­ba šven­tėms se­niū­ni­jai at­sto­vau­ja bū­tent tie her­bai. Ma­no klau­si­mas bū­tų, ar ne­mąs­ty­tu­mė­te, kad rei­kė­tų įves­ti ga­li­my­bę, ne prie­vo­lę, bet ga­li­my­bę ir se­niū­ni­jai tu­rė­ti sa­vo her­bą, ati­tin­ka­mai va­do­vau­jan­tis jū­sų siū­lo­mo­mis tai­syk­lė­mis?

A. POCIUS (TS-LKDF). Ko­dėl gi ne? Bū­tent jei­gu ini­cia­ty­va yra iš apa­čios, aš ma­nau, mes tu­ri­me ir pa­lai­ky­ti. Jei­gu se­niū­ni­jos kreip­tų­si ir bū­tų pa­lai­ky­mas iš ki­tų Sei­mo na­rių, tai mes esa­me at­vi­ri pa­siū­ly­mams. Po pa­tei­ki­mo sta­di­jos, aš ma­nau, jei­gu bus pri­tar­ta, mes pas­kui per­ei­si­me į svars­ty­mo sta­di­ją ir vi­si gau­ti pa­siū­ly­mai, aš ma­nau, bus ap­svars­ty­ti. Ti­kiuo­si, kad bus pri­tar­ta ir jū­sų siū­ly­mams. Ačiū.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Klau­sia V. Val­kiū­nas. Pra­šom.

V. VALKIŪNAS (DPF). Ačiū A. Ma­zu­ro­niui už su­teik­tą žo­dį. Sim­bo­liai – tai jė­ga! Tams­ta ge­ne­ro­le Ar­vy­dai Po­ciau, ko­le­ga, jūs čia kal­ba­te apie her­bą. Klau­si­mas, ar tu­ri vė­lia­vą? Nes jūs, kaip klai­pė­die­tis, aš ne­se­niai bu­vau Klai­pė­do­je… Klai­pė­do­je ma­žai vė­lia­vų. Gra­ži vė­lia­va, bet bai­mė kaž­ko­dėl ją iš­ka­bin­ti, kaip sa­kant, di­džiuo­tis, kad tu gy­ve­ni, tu dir­bi Klai­pė­do­je. Ar tu­ri šis et­no­gra­fi­nis re­gio­nas vė­lia­vą? No­rė­tų­si, tams­ta ge­ne­ro­le, sa­vo ge­le­ži­ne ran­ka da­ry­ki­te tvar­ką.

A. POCIUS (TS-LKDF). Na, ger­bia­mas Val­de­ma­rai, kaip ži­no­te, Klai­pė­da tu­ri sa­vo vė­lia­vą, bet Ma­žo­ji Lie­tu­va yra daug di­des­nis re­gio­nas. Bū­tent yra siū­lo­ma, kad Ma­žo­sios Lie­tu­vos et­ni­nis re­gio­nas tu­rė­tų sa­vo sim­bo­li­ką, tu­rė­tų sa­vo her­bą, ga­lė­tų tu­rė­ti sa­vo vė­lia­vą. Aš ma­nau, kad tai yra tas žings­nis, ku­rio no­ri iš mū­sų vie­ti­niai to re­gio­no gy­ven­to­jai.

Na, o dėl tvar­kos, tai mes tam ir esa­me žmo­nių iš­rink­ti, kad da­ry­tu­me tvar­ką ir pri­im­tu­me ar­ba keis­tu­me tam tik­rus įsta­ty­mus.

PIRMININKAS. Klau­sia A. Skar­džius. Pra­šau.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas ko­le­ga, aš iš­ties pa­lai­kau jū­sų šį siū­ly­mą, man, kaip vien­man­da­ti­nin­kui, te­ko at­sto­vau­ti ši­tam Ma­žo­sios Lie­tu­vos re­gio­nui, ta­čiau ma­no klau­si­mas pa­pras­tas. Ko­dėl jūs no­ri­te, kad už jus dar­bą pa­da­ry­tų kaž­kas ki­ti, ko­dėl pa­tys ne­si­i­ma­te ini­cia­ty­vos pa­da­ry­ti tą da­ly­ką, apie ku­rį jūs kal­ba­te? He­ral­di­kos ko­mi­si­ja prie Pre­zi­den­to – taip, jie ten iš da­lies pjau­na gry­bą, bet vis­kas jū­sų ran­ko­se. Ačiū.

A. POCIUS (TS-LKDF). Tai aš da­rau tą, ką ga­liu šiuo me­tu kaip Sei­mo na­rys. O su­si­ti­ki­mai, ben­dra­vi­mas su sa­vi­val­dy­bių at­sto­vais, su tų re­gio­nų at­sto­vais, su Et­ni­nės kul­tū­ros glo­bos ta­ry­bos na­riais, su He­ral­di­kos ko­mi­si­jos at­sto­vais vy­ko ir tai yra bū­tent tų su­si­ti­ki­mų re­zul­ta­tas. Tai­gi da­bar vis­kas pri­klau­sys nuo jū­sų: jei­gu pri­tar­si­te, tai ju­dė­si­me to­liau. Ačiū už klau­si­mą.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Pas­ku­ti­ny­sis klau­sia K. Vil­kaus­kas.

K. VILKAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau, gal­būt bū­tų ver­ta įtrauk­ti, kad ga­li­ma pa­keis­ti, nes, pa­vyz­džiui, toks uni­ka­lus at­ve­jis yra Tra­kuo­se. Tra­kai tu­ri her­bą – šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo gal­va. Daž­nai pai­nio­ja ir gal­vo­ja, kad čia ka­rai­mas kaž­koks. Pa­gal įsta­ty­mą yra, kad ra­jo­no cen­tro her­bas yra vi­so ra­jo­no her­bas. O da­bar Tra­kai tu­ri ki­tą her­bą. Ka­dan­gi gra­žes­nis, sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pa­si­rin­ko Kęs­tu­čio her­bą, nors jų ke­ly bu­vo kaip ir Vy­tau­to ke­li her­bai. Tai gal bū­tų ga­li­ma ne tik nau­jai, bet kad bū­tų ga­li­my­bė ir keis­ti, aiš­ku, su­de­ri­nus su ben­druo­me­ne, su vie­tos sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba ir pa­na­šiai, bet ga­li­my­bė keis­ti, nes ši­ta ga­li­my­bė bu­vo ap­ri­bo­ta iki tol? Ačiū.

A. POCIUS (TS-LKDF). Su­pra­tau, ačiū už klau­si­mą. Žo­dis „keis­ti“ taip pat yra įra­šy­tas ir yra ga­li­my­bė teik­ti siū­ly­mą dėl nau­jo her­bo ar­ba keis­ti. Bus su­tei­kia­ma ga­li­my­bė vie­ti­nėms ben­druo­me­nėms, sa­vi­val­dy­bėms bū­tent kreip­tis ir dėl kei­ti­mo, jei­gu tai bus ini­cia­ty­va, taip sa­kant, iš apa­čios.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­mas ko­le­ga, jūs at­sa­kė­te į vi­sus Sei­mo na­rių klau­si­mus. Pa­si­sa­ky­mai dėl mo­ty­vų. Už pa­si­sa­ko A. Skar­džius.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Tai ger­bia­mam ini­cia­to­riui. Tur­būt ne­su­pra­to ma­no klau­si­mo ger­bia­mas ge­ne­ro­las. Pri­min­siu tai, kad, ruo­šian­tis Dzū­ki­jos ant­ra­jam kon­gre­sui, mes, Sei­mo na­riai, ėmė­mės ini­cia­ty­vos – Dzū­ki­ja ne­tu­rė­jo her­bo, tai bu­vo prieš 20 me­tų. Su­ren­gė­me ke­le­tą et­no­gra­fi­nių kon­gre­sų čia, Sei­me, kon­fe­ren­ci­jų, iš­lei­do­me me­to­di­nę me­džia­gą. Mums tal­ki­no pro­fe­so­rius E. A. Rim­ša. Jis su­kū­rė is­to­ri­nį pa­grin­dą Dzū­ki­jos, na, api­brė­žė Dzū­ki­jos et­no­re­gio­ną, sam­dė­me už sa­vo pi­ni­gus, as­me­ni­nius pi­ni­gus, ne už par­la­men­ti­nius, ge­riau­sią dai­li­nin­ką A. Kaž­dai­lį ir, be abe­jo, su He­ral­di­kos ko­mi­si­ja su­de­ri­no­me. Ir ap­skri­tis ga­vo her­bą, ir Dzū­ki­jos re­gio­nas tu­ri her­bą, ir vis­kas at­si­sto­jo į sa­vo vie­tas. To­dėl ma­no ini­cia­ty­va – ne­ro­dy­ti ir ne­lauk­ti iš ki­tų, kol pa­da­rys, o im­tis pa­tiems. Pa­ties ini­cia­ty­vą la­bai svei­ki­nu ir lin­kiu ge­ros klo­ties. Jei­gu rei­kės pa­ta­ri­mų ir kon­tak­tų, ge­ne­ro­le, vi­są lai­ką pa­si­ren­gęs.

PIRMININKAS. Prieš pa­si­sa­ko J. Raz­ma.

J. RAZMA (TS-LKDF). Aš, kaip že­mai­tis, ne­su su­ža­vė­tas dėl to su­ma­ny­mo. Aš gal­vo­ju, kad vi­si že­mai­čiai tu­ri pa­si­sa­ky­ti už tai, kad kuo la­biau bū­tų ple­čia­mos Že­mai­ti­jos ri­bos. Tai gal­vo­ju, jei­gu Klai­pė­dos kraš­tas ku­rį lai­ką dar ne­tu­rės to her­bo su brie­džiu, pa­ma­žu pri­pras prie že­mai­čių meš­kos ir taip mes pra­si­plė­si­me į Klai­pė­dos kraš­tą. (Bal­sai sa­lė­je) Ne­ži­nau, kaip čia bal­suo­ti už ši­tą pa­siū­ly­mą.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Iš­klau­sė­me vi­sus pa­si­sa­ky­mus dėl mo­ty­vų. Bal­suo­si­me vi­siš­kai ne­tru­kus.

 

15.35 val.

Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 122 ir 589 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIV-2026 1 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2860(2) (svars­ty­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės re­zer­vi­nis 1 klau­si­mas – Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 122 ir 589 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2860. Į tri­bū­ną kvie­čia­me Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kę I. Ha­a­se pri­sta­ty­ti ko­mi­te­to iš­va­dą.

I. HAASE (TS-LKDF). Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas svars­tė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 122 ir 589 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIVP-2860 ir ko­mi­te­tas pri­ta­rė ini­cia­to­rių pa­teik­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 9, prieš, su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo. Vien­bal­siai.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Dis­ku­si­jo­je nė­ra no­rin­čių da­ly­vau­ti Sei­mo na­rių. Pa­si­sa­ky­ti dėl mo­ty­vų taip pat nie­kas ne­no­ri. Bal­suo­si­me vi­siš­kai ne­tru­kus.

 

15.35 val.

Spe­cia­lių­jų že­mės nau­do­ji­mo są­ly­gų įsta­ty­mo Nr. XIII-2166 110 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2633 (pa­tei­ki­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės re­zer­vi­nis 2 klau­si­mas – Spe­cia­lių­jų že­mės nau­do­ji­mo są­ly­gų įsta­ty­mo Nr. XIII-2166 110 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2633. Pra­ne­šė­jas – L. Jo­naus­kas. Pa­tei­ki­mas.

L. JONAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, pro­ver­žio pa­ke­tą pri­im­da­mi Sei­me dau­giau ne­gu prieš pu­sę me­tų, pra­lei­do­me vie­ną de­ta­lę, kad Spe­cia­lių­jų že­mės nau­do­ji­mo są­ly­gų įsta­ty­me yra įra­šy­ti ap­ri­bo­ji­mai der­lin­gų že­mių ūki­nin­kams sa­vo že­mė­je įsi­reng­ti sau­lės elek­tri­nes, to­dėl įsta­ty­mo pa­tai­sa yra siū­lo­ma leis­ti įsi­reng­ti sau­lės elek­tri­nes ir to­se že­mės ūkio pa­skir­ties že­mė­se, ku­rių der­lin­gu­mo ba­las yra di­des­nis, aukš­tes­nis ne­gu vi­dur­kis, tai yra dau­giau ne­gu 42,3 ba­lo. Tai to­kie ra­jo­nai kaip Pa­sva­lys, Pa­kruo­jis, Jo­niš­kis, Rad­vi­liš­kis, Pa­ne­vė­žio ra­jo­nas, Kė­dai­niai, Kau­no ra­jo­nas, Ma­ri­jam­po­lė, Vil­ka­viš­kis ir taip to­liau. Ap­ri­bo­ja­ma ūki­nin­kams ga­li­my­bė įsi­reng­ti sau­lės elek­tri­nes. Tai­gi net ir ūki­nin­kai, tu­rin­tys ga­my­bos li­ni­jas, grū­dų džio­vi­ni­mo li­ni­jas, šilt­na­mius ir taip to­liau, sa­vo po­rei­kiams ne­ga­li įsi­reng­ti sau­lės elek­tri­nių. Siū­lau pri­tar­ti. Ačiū.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Jū­sų pa­klaus­ti no­ri net še­ši Sei­mo na­riai. Pir­ma­sis klau­sia K. Ma­žei­ka.

K. MAŽEIKA (DFVL). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ko­le­ga, iš tie­sų gal­būt, jei­gu bū­tų už­dė­tos ant vi­sų tų sto­gų, ku­rie yra džio­vyk­lų, san­dė­lių ir ki­tų ūki­nių pa­sta­tų, sau­lės elek­tri­nės, tai gal­būt tik­rai bū­tų ga­li­my­bė pri­tar­ti jū­sų siū­ly­mui. Bet kaip jūs ver­ti­na­te, jei­gu ir bū­tų pri­tar­ta, kad bū­tų pri­tar­ta tik to ūki­nin­ko že­mė­je ir kad ar­ba nau­dą gau­tų, ar­ba elek­trą nau­do­tų tik sa­vo reik­mėms ar­ba par­duo­tų, bet jis bū­tų kaip tos elek­tri­nės sa­vi­nin­kas? Ki­tu at­ve­ju tai yra ga­li­my­bė tiems ver­sli­nin­kams že­mės nuo­mos kai­ną pa­di­din­ti ir tie­siog taip nu­stum­ti grū­dų au­gi­ni­mą, už­si­im­ti sau­lės ener­ge­ti­ka, tuo ver­slu tuo­se re­gio­nuo­se. Kaip jūs į to­kį siū­ly­mą žiū­rė­tu­mė­te?

L. JONAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ko­le­ga. Jei­gu to­kį siū­ly­mą re­gist­ruo­tu­mė­te, tik­rai ma­nau, kad toks siū­ly­mas bū­tų ver­tas dis­ku­si­jų. Iš tik­rų­jų yra ūki­nin­kų, ku­rie ga­lė­tų ir ant sa­vo pa­sta­tų dė­ti sau­lės elek­tri­nes, bet, kaip ži­no­me, yra ne­ma­žai, da­lis pa­sta­tų, ku­rie nė­ra re­no­vuo­ti ar­ba šlai­tai ne­tin­ka­mi pa­gal kryp­tį, pa­gal tech­ni­nes sa­vy­bes ir taip to­liau. Bet ko­kiu at­ve­ju, jei­gu bus pa­siū­ly­mas, Sei­mas dis­ku­tuos ir ap­si­spręs.

PIRMININKAS. Klau­sia L. Na­gie­nė.

L. NAGIENĖ (DFVL). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas ko­le­ga, pir­mas klau­si­mas: kam at­sto­vau­ja­te? Mes jau tu­ri­me tik­rai pa­kan­ka­mai sau­lės elek­tri­nių, vė­jo elek­tri­nių. Jų yra la­bai daug sta­to­ma. Kas mums už­au­gins duo­ną ir vi­sus kul­tū­ri­nius mais­to pro­duk­tus, jei­gu mes da­bar dar der­lin­go­se že­mė­se, der­lin­giau­sio­se, ku­rios vir­ši­ja vi­du­ti­nį ko­e­fi­cien­tą, lei­džia­me sta­ty­ti sau­lės elek­tri­nes? Kaip jums at­ro­do, ar tai yra nor­ma­lu šian­dien už­im­ti tą vi­są te­ri­to­ri­ją, kaip jūs sa­ko­te, Pa­sva­lys, Jo­niš­kis, į tą pu­sę nu­ei­nant? Aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te jūs tei­gia­te, kad tai yra ko­li­zi­ja. Pa­ti­kė­ki­te, per­žiū­rė­jau abu­du tei­sės ak­tus. At­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių… Tik­rai pa­sa­ky­ki­te, ku­rio­je vie­to­je, tik­rai nė­ra ko­li­zi­jos. Pa­grįs­ki­te man tą fak­tą.

L. JONAUSKAS (LSDPF). Ge­rai. Ačiū už klau­si­mą. Iš tik­rų­jų ūki­nin­kams, ku­rie sa­vo po­rei­kiams no­rė­tų tu­rė­ti sau­lės ener­gi­jos ar­ba at­si­nau­ji­nan­čios ener­gi­jos, pa­si­sta­ty­ti sau­lės elek­tri­nę, pa­vyz­džiui, ki­ta­me ra­jo­ne, ku­ria­me že­mė yra ne­der­lin­ga – Tra­kuo­se ar Mo­lė­tuo­se – ir nuo­la­tos pri­žiū­rė­ti, sau­go­ti tą sa­vo elek­tri­nę ki­ta­me ra­jo­ne iš tik­rų­jų bū­tų kom­pli­kuo­ta. Ma­tyt, kad kaš­tai bū­tų to­kie ne­pa­ke­lia­mi, kad net ne­ap­si­mo­kė­tų ūki­nin­kui va­žiuo­ti į ki­tą ra­jo­ną ir sta­ty­ti. Tie žmo­nės ne­kal­ti, kad jų kraš­te yra der­lin­gos že­mės ir šiuo at­ve­ju, jei­gu da­lį, lo­pi­nė­lį… Pa­svė­ręs eko­no­mi­nę nau­dą pa­ma­tys, kad yra nau­din­giau pas sa­ve įsi­reng­ti sau­lės elek­tri­nę, jis tu­rės to­kią ga­li­my­bę. Jo­kiu bū­du ši­tos pa­tai­sos ne­reiš­kia, kad ūki­nin­kai, ku­riems bus su­teik­ta to­kia ga­li­my­bė, at­lais­vin­tos ran­kos, tą ir pa­da­rys. Jie tie­siog tu­rės to­kią ga­li­my­bę ir vie­ni pa­si­nau­dos, ki­ti ne.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Klau­sia V. Pranc­kie­tis.

V. PRANCKIETIS (LSF). Ačiū. Dar V. Juk­na prie­ky­je bu­vo.

PIRMININKAS. Jo nė­ra po­sė­džių sa­lė­je.

V. PRANCKIETIS (LSF). Ge­rai. Ger­bia­mas ko­le­ga, įvar­din­siu jū­sų pri­sta­ty­mą, tai yra kiau­ras me­las, nes jūs ne­at­sto­vau­ja­te jo­kiems ūki­nin­kams ir jo­kių ūki­nin­kų in­te­re­sams. Tai yra ne­tie­sa, nes jū­sų aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te aiš­kiai pa­ra­šy­ta, kad jūs at­sto­vau­ja­te Lie­tu­vos sau­lės ener­ge­ti­kos aso­cia­ci­jai. Pro­jek­tas pa­reng­tas yra jų ir in­te­re­sas yra jų tam, kad pri­va­tūs žmo­nės ne­ga­lė­tų tu­rė­ti jo­kios ga­li­my­bės sta­ty­tis elek­tri­nių, ir jiems ap­ri­bo­ji­mai vi­sa­da yra iš­ke­lia­mi pa­tys di­džiau­si, bet aš no­rė­čiau jū­sų pa­klaus­ti. Jūs vi­sa­da ko­vo­ja­te, kal­ba­te apie dir­vo­že­mio ad­vo­ka­ci­ją ir re­mia­tės tuo, o šiuo at­ve­ju jūs no­ri­te nai­kin­ti der­lin­gus Lie­tu­vos dir­vo­že­mius ati­duo­da­mas juos to­kiai sta­ty­bai.

L. JONAUSKAS (LSDPF). Pir­ma, tei­gi­nys ne­tiks­lus. Nie­ko aš ne­no­riu nai­kin­ti ir nie­ko ne­no­riu iš­kel­ti. Že­mė nie­kur ne­dings ir iš­mon­ta­vus sau­lės elek­tri­nę ar at­si­sa­kius jos bus ga­li­ma dirb­ti že­mę, o iš tik­rų­jų po­rei­kis ūki­nin­kams tu­rė­ti sa­vo at­si­nau­ji­nan­čios ener­ge­ti­kos šal­ti­nį yra tik­rai di­džiu­lis, to­dėl tik­rai ūki­nin­kams ši­ta nau­da bus la­bai di­džiu­lė.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Ir pas­ku­ti­nis klau­sia J. Baub­lys.

J. BAUBLYS (LSF). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Iš tie­sų bū­tų ga­li­ma pri­tar­ti šiam jū­sų pro­jek­tui, jei­gu bū­tų iš­spręs­ta dėl ki­tų vie­to­vių, kaip bu­vo mi­nė­ta, ant sto­gų ūki­nin­kams leis­ta, tam tik­ro­se ne­der­lin­go­se vie­to­vė­se ant že­mės. Pa­vyz­džiui, daug me­tų krei­pė­si Liš­kia­vos at­sto­vai, ku­rie ten tu­ri tik­rai ne­der­lin­gą skly­pą ir pa­na­šiai, bet ne­lei­džia­ma. Tai kraš­to­vaiz­džio draus­ti­nis, tai ko­kie nors ki­to­kie ri­bo­ji­mai, tai dėl tam tik­rų re­gyk­lų ne­ga­li­ma, kad ma­ty­tų­si. Įvai­rūs ap­ri­bo­ji­mai. Iš­spręs­ki­me pir­miau­sia tuos da­ly­kus ir ta­da žiū­rė­ki­me į der­lin­gą že­mę. Ma­no yra to­kia po­zi­ci­ja, kad daug ne­iš­spręs­tų da­ly­kų yra, ir aš ma­nau, kad jūs su tuo lyg ir su­tin­ka­te, tai aš siū­lau grįž­ti prie tų klau­si­mų, iš­spręs­ti ir ta­da ei­ti prie der­lin­gos že­mės. Ačiū.

L. JONAUSKAS (LSDPF). Ačiū. Jū­sų po­zi­ci­ja la­bai ge­ra. Aš siū­lau pa­si­nau­do­ti tuo, kad Sei­me svars­to­me įsta­ty­mo pa­tai­sas, re­gist­ruo­ti pa­siū­ly­mus ir tuos vi­sus ki­tus at­ve­jus įtrauk­ti į svars­ty­mą. Iš tik­rų­jų Sei­me, ma­nau, mes ga­li­me pa­dis­ku­tuo­ti dėl vi­sų ki­tų li­ku­sių ap­ri­bo­ji­mų ir, jei­gu lei­džia tin­ka­mos są­ly­gos ir vi­sa ki­ta, ga­li­me Sei­mas ap­si­spręs­ti ir dėl ki­tų ap­ri­bo­ji­mų ma­ži­ni­mo. Ačiū.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Jūs at­sa­kė­te į vi­sus Sei­mo na­rių klau­si­mus. Pa­si­sa­ky­mai dėl mo­ty­vų. Už pa­si­sa­ko S. Gent­vi­las.

S. GENTVILAS (LSF). Dė­ko­ju. No­rė­čiau pa­ra­gin­ti Sei­mo na­rius bal­suo­ti už šį pro­jek­tą, nes kon­kre­čiai prieš 4 mė­ne­sius skam­bi­na mū­sų bu­vęs ko­le­ga V. Gai­lius, Jo­niš­kio me­ras, ir sa­ko, ūki­nin­kai no­ri sa­vo že­mė­je, pa­tys ūki­nin­kai, Jo­niš­kio ūki­nin­kai, pa­si­sta­ty­ti jė­gai­nę ir bū­tent ši­tie straips­niai ri­bo­ja. Ger­bia­mas Vik­to­rai, tai tik­rai yra pa­čių ūki­nin­kų bal­sas, kad jie ga­lė­tų sa­vo že­mė­je, nors ta že­mė ir bran­gi, ir der­lin­ga, pa­si­sta­ty­ti sau rei­ka­lin­gus įren­gi­mus.

Ant­ras da­ly­kas. Ne­ieš­ko­ki­me dirb­ti­nio kon­flik­to tarp sau­lės ener­ge­ti­kos ir že­mės ūkio Lie­tu­vo­je. D. Krei­vys la­bai stip­riai ak­cen­tuo­da­vo pro­ver­žio pa­ke­to me­tu, Lie­tu­vo­je rei­kia vos 2 tūkst. hek­ta­rų, kad už­tik­rin­tu­me vi­są ener­ge­ti­nę ne­pri­klau­so­my­bę. Že­mės, kad ir kaip žiū­rė­si, nuo 2 iki 3 mln. hek­ta­rų yra. Tik­rai čia nie­kas ne­su­val­gys tos der­lin­gos že­mės. Yra iš­skir­ti­niai at­ve­jai, kai ūki­nin­kai no­ri sau pa­si­sta­ty­ti ir jie tą ga­li da­ry­ti. Leis­ki­me jiems, nes ki­ti įsta­ty­mai tai lei­džia. Vie­nin­te­lis ši­tas įsta­ty­mas yra. Jei­gu da­bar sver­si­me vie­šą­jį in­te­re­są, ku­ris vie­ša­sis in­te­re­sas yra svar­bes­nis, tai, man at­ro­do, ener­ge­ti­nė ne­pri­klau­so­my­bė yra svar­bes­nis in­te­re­sas ne­gu že­mės der­lin­gu­mas. Man at­ro­do, mes tu­rė­tu­me ir­gi pri­ori­te­tą su­teik­ti, jei­gu yra po­rei­kis, ūki­nin­kas tu­rė­tų jį tei­sė­tai tai­ky­ti, tai yra pa­čių ūki­nin­kų in­te­re­sas.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. V. Pranc­kie­tis tuoj pa­sa­kys, ku­ris in­te­re­sas yra svar­bes­nis.

V. PRANCKIETIS (LSF). Taip, ir aš tur­būt la­biau­siai gir­dė­čiau ūki­nin­kų in­te­re­są, jei­gu toks tik­rai bū­tų, nes daž­niau­siai ūki­nin­kų in­te­re­sai vi­sa­da bū­na su­neš­ti į Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tą ir nie­kaip ne į Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ją. To­dėl tur­būt rei­kė­tų ir kal­bė­ti apie tai, ko­kie yra ir kie­no in­te­re­sai. Bet šian­dien aš no­rė­čiau dar pa­brėž­ti ir ki­tą da­ly­ką, kad Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja tu­rė­tų rū­pin­tis, kad Lie­tu­vo­je der­lin­go dir­vo­že­mio ne­ma­žė­tų ir tu­ri to­kius įsi­pa­rei­go­ji­mus gin­ti. O da­bar mes žen­gia­me lyg prie­šin­gą žings­nį. Prieš ke­le­tą mė­ne­sių ne­įė­jo­me per lan­gą, ar­ba per du­ris, da­bar ban­do­me ei­ti per lan­gą. Mū­sų pa­siū­ly­mas bu­vo ir anks­čiau, kad ne­di­din­tu­me der­lin­gu­mo ri­bos, nau­do­ki­me tik ne­der­lin­gas že­mes. Ieš­ko­me tų ne­der­lin­gų že­mių, ieš­ko­ki­me sto­gų, kaip sa­ko J. Baub­lys, ras­ki­me tas vie­tas, su­tei­ki­me ga­li­my­bę žmo­nėms plė­to­ti ant sa­vo sto­gų, su­tei­ki­me jiems ga­lin­gu­mą pa­si­jung­ti ir tų elek­tri­nių ant sto­gų tik­rai už­teks. Tai ne­svei­ki­nu ši­to pro­jek­to ir an­trą kar­tą apie tai gar­siai no­riu kal­bė­ti, ir agi­tuo­ju ne­pri­tar­ti jam ir pa­tei­ki­mo sta­di­jo­je. Ačiū.

 

15.46 val.

Sei­mo sa­vai­tės (2023-06-19 – 2023-06-23) – 2023 m. bir­že­lio 20 d. (ant­ra­die­nio) ir 22 d. (ket­vir­ta­die­nio) po­sė­džių dar­bo­tvarkės pa­tei­ki­mas ir tvir­ti­ni­mas

 

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Iš­klau­sė­me vi­sų pa­si­sa­ky­mų dėl mo­ty­vų. Bal­suo­si­me vi­siš­kai ne­tru­kus, po re­zer­vi­nio 3 klau­si­mo – sa­vai­tės, pra­si­de­dan­čios bir­že­lio 19 die­na, Sei­mo po­sė­džių dar­bo­tvarkės tvir­ti­ni­mas. Pra­ne­šė­jas – Sei­mo Pir­mi­nin­ko pir­ma­sis pa­va­duo­to­jas J. Raz­ma.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ma­nau, kad ki­tos sa­vai­tės dar­bo­tvarkė įdo­mi ir tu­ri­nin­ga. Tai jos ver­tę jau di­di­na vien tai, kad ket­vir­ta­die­nį, va­ka­ri­nia­me po­sė­dy­je, bus opo­zi­ci­nė dar­bo­tvarkė. Taip pat pa­mi­nė­siu, kad ki­tą sa­vai­tę pla­nuo­ja­me už­baig­ti rin­ki­mų pa­skel­bi­mą Ku­piš­ky­je, iš­rink­ti Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kę, ap­svars­ty­ti di­de­lės ap­im­ties Že­mės įsta­ty­mo pa­tai­sų re­for­mi­nį pa­ke­tą, taip pat jaut­rius Švie­ti­mo ir stu­di­jų įsta­ty­mų pa­ke­tus. Ti­kiuo­si, kad A. Ve­ry­ga įre­gist­ruos Ta­ba­ko kon­tro­lės įsta­ty­mo pa­tai­sas ir pra­dė­si­me nag­ri­nė­ti elek­tro­ni­nių ci­ga­re­čių už­drau­di­mo Lie­tu­vo­je klau­si­mą ir daug ki­tų svar­bių pro­jek­tų, ku­rių vi­sų ne­iš­var­din­siu. Man tik be­lik­tų pa­klaus­ti, ko­kie yra pa­gei­da­vi­mai dėl Vy­riau­sy­bės pus­va­lan­džio. Kai Se­niū­nų su­ei­go­je yra iš­sa­ko­mi pa­gei­da­vi­mai, tai su­si­da­ro, kaip ma­to­te, ne­men­kos įtam­pos, kai mi­nist­rai ne­ga­li taip grei­tai su­sio­rien­tuo­ti ir čia at­vyk­ti.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Tuoj apie pa­gei­da­vi­mus pa­sa­kys net ke­tu­ri ko­le­gos, ku­rie no­ri jū­sų pa­klaus­ti. Pir­ma­sis klau­sia A. Skar­džius.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas ko­le­ga pir­ma­sis vi­ce­pir­mi­nin­ke, aš su­pran­tu jū­sų sun­kią da­lią su­da­ri­nė­ti dar­bo­tvarkes, ta­čiau mū­sų kaip opo­zi­ci­jos tei­sė yra tu­rė­ti Vy­riau­sy­bės va­lan­dą, o ne pus­va­lan­dį. Ka­dan­gi vis tiek val­dan­čių­jų ne­bū­na, tai mes tu­ri­me di­des­nę ga­li­my­bę iš­si­aiš­kin­ti svar­bius da­ly­kus, o ne taip, kaip šian­die­ną ma­tė­me: 13 mi­nu­čių bu­vo skir­ta pa­ben­drau­ti su Kon­sti­tu­ci­ją sa­vo veiks­mais pa­žei­du­sia vi­daus rei­ka­lų mi­nist­re. Ta­čiau, ger­bia­mas pir­ma­sis vi­ce­pir­mi­nin­ke, kaip jūs su­re­a­ga­vo­te į klau­si­mą, ku­rį jums pa­tei­kė opo­zi­ci­jos vi­ce­pir­mi­nin­kas po­nas A. Ma­zu­ro­nis, kad rei­kia da­ry­ti vie­ną po­sė­dį? Du po­sė­džiai bai­gia­si pa­pras­tai iki pie­tų. Tai tre­čia­die­nį ga­lė­tų bū­ti vie­nas po­sė­dis, pa­po­sė­džiau­tu­me ir ga­lė­tu­me dirb­ti apy­gar­do­se.

J. RAZMA (TS-LKDF). Tik­rai ne­ma­tau ga­li­my­bių ki­tos sa­vai­tės po­sė­džius su­trauk­ti į vie­ną po­sė­dį. Aš ma­nau, kad tik­rai bus daug dis­ku­si­jų ir dėl Švie­ti­mo įsta­ty­mo pa­tai­sų ir yra daug pa­siū­ly­mų dėl S. Gent­vi­lo teik­to Že­mės re­for­mos pa­ke­to ir čia tik­rai žiū­rė­ki­me, kad po­sė­džiai ne­už­si­tęs­tų. Tai vie­ną kar­tą taip at­si­ti­ko, iš tik­rų­jų, kaip jūs sa­kė­te, la­bai ne­ti­kė­tai bu­vo ma­žai kal­ban­čių Sei­mo na­rių, bet pas­ku­ti­nėm sa­vai­tėm, aš ma­nau, to­kios pra­ban­gos ne­tu­rė­si­me.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Klau­sia V. Val­kiū­nas.

V. VALKIŪNAS (DPF). Ko­le­ga Jur­gi, ne­ga­liu sa­ky­ti, kad ger­bia­mas, nes ma­ne ap­skun­dei. No­riu pa­klaus­ti, ar ne­ga­li­te į dar­bo­tvarkę įra­šy­ti, kad G. Land­sber­gis at­si­im­tų skun­dą dėl D. Ke­pe­nio iš Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jos, kad kaip nors rei­kia su­gy­ven­ti, o ne tais ka­gė­bis­tų me­to­dais už­si­im­ti skun­di­mais? Kaip jūs žiū­ri­te į tą dar­bo­tvarkę, kad rei­kia kaž­kaip drau­giš­kai gy­ven­ti, o ne pyk­tis ir už­si­im­ti skun­di­mais?

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mas ko­le­ga, jei­gu aš ir įra­šy­čiau to­kį keis­tą klau­si­mą, kaip jūs su­for­mu­la­vo­te, į dar­bo­tvarkę, ži­no­ki­te, nė­ra jo­kių ga­ran­ti­jų, kad jū­sų pa­gei­dau­ja­mas fak­tas įvyks. O tur­būt ma­to­te, kad Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jos auk­lė­ja­mo­ji funk­ci­ja dar rei­ka­lin­ga, nes Sei­mo na­riai sa­vo pa­si­sa­ky­mais ne­la­bai da­ro iš­va­das. Gal jūs pa­da­rė­te. Ne­be­gir­di­me to­kių keis­tų pa­reiš­ki­mų, ku­rie bu­vo anks­čiau.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Pas­ku­ti­nis klau­sia J. Džiu­ge­lis.

J. DŽIUGELIS (TS-LKDF). Ger­bia­mas vi­ce­pir­mi­nin­ke, aš tik no­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad Už­im­tu­mo įsta­ty­mo pa­tai­sas ki­tą sa­vai­tę tu­rė­tu­me ap­svars­ty­ti dėl už­sie­nie­čiams pa­leng­vin­tos ga­li­my­bės mo­ky­tis lie­tu­vių kal­ba. So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas pri­ta­rė dėl sku­bos ir tu­rė­tu­me sku­bos ap­svars­ty­ti ki­tą sa­vai­tę ir pri­im­ti šias pa­tai­sas, tai pra­šau įtrauk­ti į dar­bo­tvarkę.

J. RAZMA (TS-LKDF). Kai ko­mi­te­tai ap­svars­to, ko mes iš anks­to gal ne­ži­no­jo­me, tai vi­sa­da dar­bo­tvarkė yra grei­tuo­ju bū­du pa­pil­do­ma. Taip bus ir šiuo at­ve­ju, jei­gu, kaip jūs sa­ko­te, ko­mi­te­tas ap­svars­tys. Ma­tau, kad čia įra­šy­tas vie­nas Už­im­tu­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas, ne­ži­nau, ar apie tą mes kal­ba­me, ket­vir­ta­die­nį, 1-1.13 klau­si­mas – pro­jek­tas Nr. XIVP-2854(2). Gal­būt yra dar ki­tas, tai pa­si­žiū­rė­si­me.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­mas ko­le­ga, jūs at­sa­kė­te į vi­sus Sei­mo na­rių klau­si­mus.

J. RAZMA (TS-LKDF). Kaip su­pra­tau, Vy­riau­sy­bės pus­va­lan­džio ga­li­me ne­da­ry­ti, nes jo­kių pa­gei­da­vi­mų ne­bu­vo?

PIRMININKAS. Aš lyg ir gir­dė­jau pa­gei­da­vi­mą da­ry­ti Vy­riau­sy­bės va­lan­dą, bet čia, ma­tyt, kiek­vie­nas iš­girs­ta, kas ką no­ri. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti dar­bo­tvarkei? Ga­li­me. La­bai dė­kui, pri­tar­ta.

Ka­dan­gi jau bal­sa­vi­mo in­ter­va­las ir dau­giau ne­tu­ri­me klau­si­mų, ku­riuos rei­kė­tų pa­teik­ti, per­ei­na­me prie bal­sa­vi­mo.

 

15.52 val.

Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 611 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2304(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 1-12 klau­si­mas – Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 611 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2304(2). Pri­ėmi­mas. Kas pri­ta­ria­te pro­jek­tui, bal­suo­ja­te už, kas ne­pri­ta­ria­te, bal­suo­ja­te prieš ar­ba su­si­lai­ko­te.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 115 Sei­mo na­rių: už – 111, prieš ne­bal­sa­vo nie­kas, su­si­lai­kė 4. Įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

15.53 val.

Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 488 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2161(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas, dėl ku­rio tu­ri­me ap­si­spręs­ti, yra Sei­mo na­rio A. Vyš­niaus­ko pa­tai­sa dėl 1-13 klau­si­mo – įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIVP-2161(2), bet, gir­dė­jau, lyg ir at­si­i­ma­te pa­tai­są? Tuoj, tuoj, pra­šom.

A. VYŠNIAUSKAS (TS-LKDF). Taip, at­si­i­mu.

PIRMININKAS. Ge­rai, ne­rei­kia dėl jos ap­si­spręs­ti. Yra V. Mi­ta­lo pa­tai­sa. Kaip su­pran­tu, jūs ne­at­si­i­ma­te ir pri­sta­ty­si­te. Tad į tri­bū­ną kvie­čia­me I. Ha­a­se dėl V. Mi­ta­lo pa­sta­bos. O, Vy­tau­tai, pra­šau pri­sta­ty­ti sa­vo siū­ly­mą.

V. MITALAS (LF). La­bai ačiū. Tik­rai aš ne­at­si­i­mu ir pri­sta­ty­siu. Ir aš, aiš­ku, iš es­mės ne­pri­ta­riu šiam įsta­ty­mui, nes ma­nau, kad triukš­mo val­dy­mui yra skir­tas Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 48 straips­nis. Yra taip pat at­ski­ras Triukš­mo val­dy­mo įsta­ty­mas, kur yra su­reg­la­men­tuo­ta, kaip triukš­mas yra val­do­mas.

Da­bar mes čia tai­so­me tą straips­nį, ku­ria­me pa­sa­ky­ta apie vie­šo­sios rim­ties trik­dy­mą, pa­klau­sy­ki­te, kaip jis skam­ba: „šauks­mai, švil­pi­mas, gar­sus dai­na­vi­mas ar­ba gro­ji­mas mu­zi­kos in­stru­men­tais, ki­to­kiais gar­si­niais apa­ra­tais ar ki­ti triukš­mą ke­lian­tys veiks­mai gat­vė­se, aikš­tėse, par­kuo­se, pa­plū­di­miuo­se, vie­ša­ja­me trans­por­te ir ki­to­se vie­šo­sio­se vie­to­se“ ir taip to­liau, ir nak­ties, va­ka­ro me­tu gy­ve­na­mo­sio­se pa­tal­po­se, įmo­nė­se, įstai­go­se, or­ga­ni­za­ci­jose už­trau­kia bau­das ar­ba, jei­gu tai yra da­ro­ma pa­kar­to­ti­nai, tai ir drau­di­mą lan­ky­tis vie­šo­sio­se vie­to­se vyk­stan­čiuo­se ren­gi­niuo­se nuo vie­no mė­ne­sio iki vie­ne­rių me­tų. Įsta­ty­mo pro­jek­tu yra siū­lo­ma ne tik di­din­ti bau­das, bet ir už­trauk­ti ši­tą at­sa­ko­my­bę ju­ri­di­niams as­me­nims. Ki­taip ta­riant, tie, kas gar­siai dai­na­vo par­ke, ga­lės par­ko di­rek­to­riaus bū­ti nu­baus­ti ir vie­ne­rius me­tus ne­ga­lės at­ei­ti į par­ką, ar­ba, na­tū­ra­lu, gro­jan­tys mu­zi­kos in­stru­men­tais ir pa­na­šiai. Aš sa­kau, kad rei­kia ši­to ju­ri­di­nių as­me­nų klau­si­mo vi­siš­kai at­si­sa­ky­ti. Kvie­čiu bal­suo­ti už.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­mas Vy­tau­tai. Jūs la­bai gar­siai agi­ta­vo­te bal­suo­ti už, jei ką, ir jums at­sa­ko­my­bė bus tai­ko­ma. Pra­šau, ger­bia­ma Ire­na. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

I. HAASE (TS-LKDF). Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė pa­siū­ly­mui. At­kreip­ti­nas dė­me­sys, kad, pri­ta­rus šiam Sei­mo na­rio pa­siū­ly­mui, at­sa­ko­my­bė ju­ri­di­nių as­me­nų va­do­vams iš­lik­tų, kaip ir iki šiol ga­lio­ju­sio­je Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 488 straips­nio re­dak­ci­jo­je, ta­čiau ji bū­tų ne­di­fe­ren­ci­juo­ta. Šiuo pro­jek­tu nė­ra kei­čia­mas pats at­sa­ko­my­bės sub­jek­tas, jis iš­lie­ka, ta­čiau yra siū­lo­ma di­fe­ren­ci­juo­ti bau­dų dy­džius fi­zi­niams as­me­nims ir ju­ri­di­niams as­me­nims, tai yra jų va­do­vams.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­ma pra­ne­šė­ja. Dėl šio pa­siū­ly­mo rei­kia 29 re­mian­čių Sei­mo na­rių. Ar ga­li­me lai­ky­ti, kad yra 29 Sei­mo na­riai? (Bal­sai sa­lė­je) Tuoj, kuo­met dėl mo­ty­vų. Ga­li­me? (Bal­sai sa­lė­je: „Bal­suo­ja­me.“) Bal­suo­ja­me. Ge­rai, bal­suo­ja­me, ar yra 29 Sei­mo na­riai, ku­rie re­mia V. Mi­ta­lo pa­siū­ly­mą.

Už bal­sa­vo 38. Yra.

Dėl mo­ty­vų dėl V. Mi­ta­lo pa­siū­ly­mo už ne­no­ri nie­kas kal­bė­ti. Prieš – P. Gra­žu­lis.

P. GRAŽULIS (MSNG). Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, aš tik­rai prieš V. Mi­ta­lo pa­siū­ly­mą, nes per daug triukš­min­gai va­ži­nė­ja į gė­jų klu­bus nak­ti­mis. At­ro­do, kad jis yra nor­ma­lios orien­ta­ci­jos, bet, pa­si­ro­do, gė­jų klu­bus mėgs­ta ir la­bai ten triukš­mau­ja.

Ant­ras da­ly­kas. M. Ma­ti­jo­šai­tis, Lais­vės frak­ci­jos na­rys, jau ne vie­ną kar­tą kė­lė Ge­di­mino pros­pekte, Sei­mo ben­dra­bu­ty­je, triukš­mą, o da­bar pro­fe­sio­na­las, jų dva­si­nis ly­de­ris T. V. Ras­ke­vi­čius net mo­juo­ja vė­lia­vė­le ir triukš­mau­ja Sei­me. Tai­gi, man at­ro­do, tik­rai rei­kė­tų bal­suo­ti prieš šias vi­sas jų ini­cia­ty­vas.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­mas Pet­rai. Tuoj pa­žiū­rė­si­me, ar jūs įti­ki­no­te di­dži­ą­ją da­lį ko­le­gų. Bal­suo­ja­me dėl ką tik pri­sta­ty­to V. Mi­ta­lo pa­siū­ly­mo. Kas pri­ta­ria­te pa­siū­ly­mui, bal­suo­ja­te už, kas ne­pri­ta­ria­te, bal­suo­ja­te ar­ba prieš, ar­ba su­si­lai­ko­te.

Bal­sa­vo 104 Sei­mo na­riai: už – 37, prieš – 15, su­si­lai­kė 52. V. Mi­ta­lo pa­siū­ly­mui nė­ra pri­tar­ta.

La­bai dė­kui ger­bia­mai pra­ne­šė­jai. Pri­ėmi­mas pa­straips­niui. Yra tik vie­nas straips­nis. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti vie­nin­te­liam 1 straips­niui? La­bai dė­kui, pri­tar­ta.

Dėl mo­ty­vų dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to. V. Se­meš­ka pa­si­sa­ko už įsta­ty­mo pro­jek­tą.

V. SEMEŠKA (TS-LKDF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, triu­kš­ma­da­rių tu­ri­me ir čia, Sei­me, vie­nas iš jų ne­se­niai pa­si­sa­kė, bet nie­kas čia jo, ma­tyt, ne­baus. O ger­bia­mas V. Mi­ta­las, švel­niai ta­riant, tru­pu­čiu­ką per­dė­jo. Įsta­ty­mo pro­jek­te tie­siog šiek tiek pa­ke­lia­mos bau­dos už triukš­ma­vi­mą, tai yra nuo 10 ar 20 eu­rų iki 80 eu­rų, ir di­fe­ren­ci­juo­ja­ma ju­ri­di­niams ir fi­zi­niams as­me­nims. Tik­rai tiek ku­ror­ti­nės sa­vi­val­dy­bės, tiek ir ki­ti gy­ven­to­jai su­si­du­ria su triukš­mu, o triukš­mas yra pa­vo­jin­gas svei­ka­tai. Siųs­ti pa­rei­gū­nus, tai ne­gerb­ti jų, kuo­met jie iš­ra­šo bau­das po 10 eu­rų, o pa­žei­dė­jai tie­siog mė­gau­ja­si triukš­mu to­liau triukš­mau­da­mi. Tai tik­rai yra su­ba­lan­suo­tas pro­jek­tas. Pa­tai­sų siū­ly­to­jai at­si­ė­mė sa­vo pa­siū­ly­mus dėl įran­gos kon­fis­ka­vi­mo ir taip to­liau. Tai yra ga­na švel­nus įsta­ty­mo pro­jek­tas. Siū­lau jam pri­tar­ti. Ačiū.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Prieš įsta­ty­mo pro­jek­tą kal­ba triukš­ma­da­rys V. Mi­ta­las.

V. MITALAS (LF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, aš no­riu pa­sa­ky­ti la­bai rim­tai, kad Sei­mas vėl ke­ti­na pa­da­ry­ti to­kią vals­tie­tiš­ką klai­dą, ko­kią pa­da­rė pri­im­da­mas dėl rū­ky­mo drau­di­mo bal­ko­nuo­se, ku­ris ne­vei­kia, ir da­ry­da­mas ki­tus to­kius bu­ta­fo­ri­nius veiks­mus, ku­rie ab­so­liu­čiai nie­ko ne­pa­keis. Tik­rai J. Ba­sa­na­vi­čiaus gat­vė­je, kaip ra­šo­ma aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te, ga­liu la­žin­tis – po 22 va­lan­dos ir to­liau gar­siai skam­bės mu­zi­ka, ne­pri­klau­so­mai nuo to, kiek bus nu­baus­ta smui­kuo­jan­čių, gar­siai dai­nuo­jan­čių ar ki­taip te­nai vie­šą­ją rim­tį trik­dan­čių žmo­nių. To­kie da­ly­kai dėl triukš­mo šiaip ci­vi­li­zuo­ta­me pa­sau­ly­je yra spren­džia­mi su sa­vi­val­dy­bių vie­šo­sios tvar­kos pa­rei­gū­nu ir gal net spren­džia spe­cia­lios ko­mi­si­jos tuos klau­si­mus, ky­lan­čius tarp gy­ven­to­jų ir tam tik­rų vie­šo­jo mai­ti­ni­mo įstai­gų, res­to­ra­nų ar pa­na­šiai. Nie­kas ne­spren­džia vie­na­reikš­miš­kai di­din­da­mas bau­das ir ypač keis­da­mas tik­tai bau­das, bet pa­lik­da­mas tą vi­są ne­pa­keis­tą Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mo ko­dek­so straips­nį, ku­ris aki­vaiz­džiai by­lo­ja, kad yra vi­siš­kai iš ki­tos eros.

Aš siū­lau ne­pri­tar­ti ši­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui. Jis yra ne­lo­giš­kas, ne­adek­va­tus, pa­gal vals­tie­tiš­ką kur­pa­lių pa­da­ry­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas. (Plo­ji­mai)

PIRMININKAS. Ki­to­kią nuo­mo­nę tu­ri L. Na­gie­nė ir pa­si­sa­ko už įsta­ty­mo pro­jek­tą.

L. NAGIENĖ (DFVL). La­bai ačiū. Mes vi­si vals­tie­tiš­ki, taip pat ir M. Skri­tuls­kas, ku­ris at­sto­vau­ja sa­vo mies­tui, sa­vo kraš­tui, yra vals­tie­tiš­kas. Aš ma­nau, ne tik­tai apie Pa­lan­gą, bet ir ki­tus, jei­gu gy­ve­na­mo­je te­ri­to­ri­jo­je yra įreng­tos ka­vi­nės, res­to­ra­nai ir yra lei­džia­ma mu­zi­ka. Čia da­bar la­bai tei­sin­ga, kad va­do­vas ir­gi tu­ri pri­si­im­ti at­sa­ko­my­bę, bū­tent va­do­vas tu­ri pa­sa­ky­ti sa­vo dar­buo­to­jams, jis tu­ri kon­tro­liuo­ti. Jis tu­ri.

O jei­gu apie vie­šą­ją tvar­ką, aš ma­nau, tai yra vie­šo­ji tvar­ka ir vi­sa­da šios ad­mi­nist­ra­ci­nės bau­dos ir ra­šo­mos. Tai ne tik po­li­ci­ja, bet ir vie­šo­sios tvar­kos pa­rei­gū­nai tu­ri tei­sę su­ra­šy­ti. Ir ne­rei­kė­tų pa­sa­ky­ti, kad vie­šo­sios tvar­kos pa­rei­gū­nai sa­vi­val­dy­bė­se ne­dir­ba. Ma­nau, la­bai sėk­min­gai ten jie dir­ba. Tai­gi aš tik­rai pri­ta­riu šiam pro­jek­tui ir siū­lau bal­suo­ti už, ir pa­lai­ky­ti tą, kas tei­kia ši­tą pro­jek­tą.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Įsta­ty­mo pro­jek­tui ne­pri­ta­ria V. Gi­rai­ty­tė-Juš­ke­vi­čie­nė.

V. GIRAITYTĖ-JUŠKEVIČIENĖ (DPF). Dė­ko­ju. Dar kar­tą mes, ma­tyt, la­bai pri­mi­ty­viu ke­liu nu­ei­na­me: di­di­na­me bau­das fi­zi­niams as­me­nims, dar įtrau­kia­me ju­ri­di­nius as­me­nis, ta­čiau ne­su­si­mąs­to­me, kad tie pa­rei­gū­nai, ku­rie yra įga­lio­ti su­ra­šy­ti pro­to­ko­lus, net ne­tu­ri kuo pa­ma­tuo­ti gar­so de­ci­be­lų, ne­ga­li nu­sta­ty­ti, koks tai yra triukš­mas – di­de­lis, ma­žas, jie tai da­ro tik sa­vo klau­sos dė­ka. Ga­lų ga­le, jei­gu žmo­gus spė­ja iš­si­jung­ti mu­zi­ką, iki at­vyks­tant po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams, tai taip tas iš­kvie­ti­mas ir lie­ka nie­ki­nis. Tai spręs­ki­me šį klau­si­mą ki­tu bū­du, o ne di­din­da­mi bau­das žmo­nėms. Bal­suo­ki­te prieš.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Bal­suo­ti už ra­gins A. Pet­ro­šius.

A. PETROŠIUS (TS-LKDF). Čia, ma­tyt, yra ta si­tu­a­ci­ja, kuo­met krikš­čio­niš­kas po­sa­kis, kad tren­kė per vie­ną žan­dą, tai at­suk ki­tą, kad dar kar­te­lį trenk­tų, aki­vaiz­du, kad ne­vei­kia. Pats pro­jek­tas yra pa­dik­tuo­tas gy­ve­ni­miš­kų si­tu­a­ci­jų ir tik­rai ne iš pirš­to lauž­tas. Vi­si su­pran­ta­me, kad tei­sės ak­tai ir įvai­rios sank­ci­jos už tam tik­rus pa­žei­di­mus yra ne vi­siems sub­jek­tams ap­skri­tai, o tiems, ku­rie ne­si­lai­ko rei­ka­la­vi­mų. Aki­vaiz­du, kad šian­dien eg­zis­tuo­jan­tys bau­dų dy­džiai nie­kaip ne­mo­ty­vuo­ja keis­ti sa­vo el­ge­sio. Tu­ri­me si­tu­a­ci­ją, kuo­met vie­šo­sios tvar­kos sky­riai yra įdar­bin­ti, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai yra įdar­bin­ti, yra įdar­bi­na­mi teis­mai il­gų pro­ce­sų me­tu. Vi­sa tai vyks­ta iš prin­ci­po kar­tais dėl 10 eu­rų bau­dos, kuo­met tam tik­rų įstai­gų va­do­vai siun­čia vis ki­tus dar­buo­to­jus pri­si­im­ti at­sa­ko­my­bę, ku­ri, kaip mi­nė­jau, sie­kia gal­būt 10 eu­rų, ir dar yra įve­lia­mi teis­mai, įve­lia­mos sa­vi­val­dy­bės į tik­rai il­gai trun­kan­čius pro­ce­sus, ku­rie kai­nuo­ja bran­giai tiek vals­ty­bei, tiek ki­toms pu­sėms.

Tu­ri­me ši­tą pro­ble­mą ko­kiu nors bū­du spręs­ti, to­dėl bau­dos yra vie­nas iš tų mo­men­tų. Ju­ri­di­nio as­mens va­do­vo at­sa­ko­my­bė taip pat yra svar­bus veiks­nys, nes už­ker­ta ke­lią ma­ni­pu­liuo­ti šia si­tu­a­ci­ja tuo­met, kai, kaip sa­kiau, yra ga­li­my­bė siųs­ti vis ki­tus dar­buo­to­jus pri­si­im­ti at­sa­ko­my­bę. Jei­gu tai yra gal­vas­kaus­mis ir tai yra ga­li­my­bė vis dėl­to tą pro­ble­mą bent iš da­lies spręs­ti, tai ne­sa­kau, kad čia tas spren­di­nys dėl ko nors la­bai to­bu­las, bet tu­ri­me pa­ban­dy­ti, nes mes, kaip įsta­ty­mų lei­dė­jai, tu­ri­me su­de­rin­ti ne tik­tai ver­slų in­te­re­sus, ta­čiau tu­ri­me at­si­žvelg­ti į gy­ven­to­jų in­te­re­sus ir tu­ri­me ras­ti pu­siau­svy­rą. Jei­gu tos pu­siau­svy­ros ge­ruo­ju ras­ti ne­pa­vyks­ta, tam yra sank­ci­jos. Kvie­čiu bal­suo­ti už.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Prieš bal­suo­ti ra­gins R. Že­mai­tai­tis.

R. ŽEMAITAITIS (MSNG). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Tik­rai pro­tu sun­ku su­vok­ti to­kius pro­jek­tus. Aš pa­mė­gin­siu pai­liust­ruo­ti tei­siš­kai, tai ir pa­ro­do, kad Sei­me yra tei­si­nin­kų sto­ka. Da­bar mū­sų ko­le­ga M. Ma­ti­jo­šai­tis Sei­mo vieš­bu­ty­je per gar­siai lei­džia mu­zi­ką, pa­gal tą įsta­ty­mo straips­nį ne jam bus iš­ra­šo­ma bau­da, o Sei­mo kanc­le­riui. Įdo­mus jų spren­di­mas. Lo­gi­kos kaip ir ne­ras­ta.

Da­bar kal­ba­me apie J. Ba­sa­na­vi­čiaus gat­vę, tik­rai pri­ta­riu, kad Pa­lan­go­je vyks­ta be­tvar­kė dėl mu­zi­kos. Su vis­kuo su­tin­ku. Aš tie­siog pa­aiš­kin­siu tei­siš­kai, kas kaip yra. J. Ba­sa­na­vi­čiaus ka­vi­nės sa­vi­nin­kas įku­ria ma­žą­ją ūki­nę ben­dri­ją, ma­žo­sios ūki­nės ben­dri­jos įkū­ri­mas šian­dien kai­nuo­ja 500 eu­rų. Ir aš mu­zi­ką lei­džiu ko­kią no­riu. At­va­žiuo­ja Pa­lan­gos sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sios tvar­kos pa­rei­gū­nai, nu­ro­do ma­žo­ji ūki­nė ben­dri­ja, kad ji­nai yra ši­tos ma­žos ka­vi­nės nuo­mi­nin­kė, ir jai ra­šo be pa­bai­gos bau­das. Ši­tas įsta­ty­mas nie­ka­da ne­veiks, ko­le­gos, ji­sai bus iš kar­to apei­na­mas nuo pir­mos įsta­ty­mo nuo­sta­tos.

Tre­čias da­ly­kas. Mo­kyk­lo­je or­ga­ni­zuo­ja­ma dis­ko­te­ka, kaip pa­vyz­dys, vyks­ta triukš­mas. Kam bus ra­šo­ma bau­da – mo­kyk­los di­rek­to­riui, nes tai yra vie­šo­ji įstai­ga? Vi­sos me­no mo­kyk­los Pa­lan­go­je, kur ei­na su būg­nais va­ka­re, kur mu­ša po 19 va­lan­dos, J. Ba­sa­na­vi­čiaus gat­ve ei­na iki Bi­ru­tės par­ko, vir­ši­ja 35 de­ci­be­lų nor­mą – vi­si. Dar kar­tą sa­kau: 35 de­ci­be­lai yra nuo 19 va­lan­dos. Šian­dien Pa­lan­go­je vi­sus būg­ni­nin­kus, kur bū­da­vo at­rak­ci­ja, jūs eli­mi­nuo­ja­te. Ko­le­gos, kam bal­suo­ti ir kam pri­im­ti įsta­ty­mą, ku­ris nie­ka­da ne­veiks ir nie­ka­da jo ne­ga­lė­si­me įgy­ven­din­ti? Čia ant­ras drau­di­mas – rū­ky­mas bal­ko­nuo­se.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Svar­biau­sia, kad, kai Sei­mo po­sė­džių sa­lė­je de­ci­be­lai vir­ši­ja­mi, bau­da ne po­sė­džio pir­mi­nin­kui bū­tų iš­ra­šo­ma. Už įsta­ty­mo pro­jek­tą pa­si­sa­ko P. Gra­žu­lis.

P. GRAŽULIS (MSNG). Aš gal­vo­ju, gal įsta­ty­mas ir nė­ra iki ga­lo to­bu­las, bet ge­riau vals­tie­tiš­kas ne­gu lais­vie­tiš­kas – už.

PIRMININKAS. Kon­cep­tu­a­lu. Prieš įsta­ty­mo pro­jek­tą pas­ku­ti­nis K. Ma­žei­ka.

K. MAŽEIKA (DFVL). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Iš tie­sų, jei­gu jau kal­ba­me apie pra­ei­tą Sei­mo dau­gu­mą ir šią, bu­vu­si dau­gu­ma bu­vo va­di­na­ma drau­di­mų dau­gu­ma, tai tur­būt dar vie­nas pa­vyz­dys – dar vie­nas drau­di­mas iš ši­tos dau­gu­mos. Tur­būt įpu­sė­jus ka­den­ci­jai jie jau vir­ši­jo vi­sos pra­ei­tos ka­den­ci­jos vi­są drau­di­mų įsta­ty­mų puokš­tę. Tai, ką čia prieš tai kal­bė­jo ko­le­gos, ne­no­riu kar­to­tis apie bau­das vie­šo­sioms įstai­goms, bet tur­būt šiuo at­ve­ju tik­rai bus spren­džia­ma vie­na Pa­lan­gos pro­ble­ma – bus nu­baus­ti tie, ku­rie plia­že ra­miai gu­lin­tiems ei­na ir rė­kau­ja: „Karš­ti če­bu­re­kai!“. Tie tik­rai bus nu­baus­ti, nes jie tur­būt dir­ba tik pa­gal in­di­vi­du­a­lią veik­lą, ir iš jų ta li­cen­ci­ja bus at­im­ta ir gal­būt net tas če­bu­re­kų krep­šys, su ku­riuo vaikš­čio­ja pa­plū­di­miu.

Iš tie­sų, ko­le­gos, tik­rai keis­ta ir la­bai tur­būt toks déjà vu jaus­mas, kad ši dau­gu­ma tuo nu­min­tu ke­liu ei­na ir tik­rai jau ge­ro­kai pra­len­kia. Iš tie­sų pa­si­rin­ki­mo lais­vė – kaip bal­suo­ti, bet dėl įsta­ty­mo, kai jis įsi­ga­lios, kaip jis veiks, tur­būt ma­ty­si­me ar­ti­miau­siu me­tu ir tų ku­rio­zų bus tik­rai ne vie­nas. Tik­rai kvie­čiu bal­suo­ti su pro­tu.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Iš­klau­sė­me vi­sus pa­si­sa­ky­mus dėl mo­ty­vų. Bal­suo­ja­me dėl dar­bo­tvarkės 1-13 klau­si­mo, įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIVP-2161(2). Kas pri­ta­ria­te, bal­suo­ja­te už, kas ne­pri­ta­ria­te – prieš ar­ba su­si­lai­ko­te.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 107 Sei­mo na­riai: už – 60, prieš – 17, su­si­lai­kė 30. Įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

Dar­bo­tvarkės… (Bal­sai sa­lė­je) M. Ma­ti­jo­šai­tis per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną tik­riau­siai dėl ve­di­mo tvar­kos ar re­pli­ka po bal­sa­vi­mo.

M. MATIJOŠAITIS (LF). La­bai ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo. Ka­dan­gi pri­ėmė­me šį vi­siš­kai ira­cio­na­lų ir ne­lo­giš­ką įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­tą, nuo šiol, kai kiek­vie­ną kar­tą P. Gra­žu­lis rė­kaus iš Sei­mo sa­lės, iš Sei­mo ko­ri­do­rių ar Sei­mo vieš­bu­ty­je, aš tu­rė­siu tei­sę skam­bin­ti po­li­ci­jai, to­kią tei­sę, ži­no­ma, tu­rės ir M. Pui­do­kas, ir bau­dą gaus kas? Sei­mo kanc­le­ris. Su tuo ir svei­ki­nu. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną K. Ma­siu­lis.

K. MASIULIS (TS-LKDF). O aš no­rė­čiau pa­sa­ky­ti li­be­ra­lams, jų po­žiū­rį ger­biu, bet jie ban­do kal­bė­ti už vi­są ci­vi­li­zuo­tą pa­sau­lį. Pa­žiū­rė­ki­te, Es­ti­jo­je di­des­nės bau­dos, Lat­vi­jo­je di­des­nės, Len­ki­jo­je di­des­nės, Vo­kie­ti­jo­je iki 5 tūkst. Vo­kie­ti­jo­je pa­ban­dy­ki­te žo­lę nu­pjau­ti. Čia daug ma­žiau negu žo­lę nu­pjau­ti apie to­kį lai­ką. Tai už ci­vi­li­zuo­tą pa­sau­lį ne­kal­bė­ki­te. O tie, kas sa­ko, bal­suo­ki­te pro­tu, tai mes bal­suo­ja­me pa­spaus­da­mi myg­tu­ką, o ne pro­tu.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną M. Pui­do­kas.

M. PUIDOKAS (MSNG). Ko­le­gos, aš kaip tik no­riu pa­si­džiaug­ti, kad mū­sų ko­le­ga M. Ma­ti­jo­šai­tis la­bai pa­si­tai­sė, nu­sto­jo reng­ti or­gi­jas Sei­mo vieš­bu­ty­je ir tik­rai ši­tas įsta­ty­mas ir­gi jam pa­gel­bės to­liau ne­skriaus­ti uk­rai­nie­čių.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Ne­ži­nau, ar čia pliu­sas, ar mi­nu­sas, kad nu­sto­jo reng­ti to­kius ren­gi­nius. A. Skar­džius per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Aš ger­bia­mam Kęs­tu­čiui, kad rei­kia su pa­sau­liu ei­ti ko­ja ko­jon: žo­lę rei­kia ne pjau­ti – žo­lę rū­ky­ti rei­kia.

PIRMININKAS. Su­pra­tau. Vi­si jau iš­si­šne­kė­jo­me, da­bar gal ra­miau šiek tiek.

 

16.10 val.

Na­cio­na­li­nių plėt­ros įstai­gų įsta­ty­mo Nr. XIII-1257 pa­va­di­ni­mo, 1, 4, 6, 7 straips­nių pa­kei­ti­mo ir 111 straips­nio pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2806(2), Ino­va­ci­jų ska­ti­ni­mo fon­do įsta­ty­mo Nr. XIII-3167 2 straips­nio pakeiti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2807(2) (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Ki­ti dar­bo­tvarkės klau­si­mai, dėl ku­rių ap­si­sprę­si­me. Dar­bo­tvarkės 2-1.1 klau­si­mas – įsta­ty­mų pro­jek­tų blo­kas: pro­jek­tas Nr. XIVP-2806(2) ir pro­jek­tas Nr. XIVP-2807(2). Kas pri­ta­ria­te įsta­ty­mų pro­jek­tams po svars­ty­mo, bal­suo­ja­te už, kas ne­pri­ta­ria­te, bal­suo­ja­te kaip nors ki­taip.

Bal­sa­vo 113 Sei­mo na­rių: už – 89, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 24. Įsta­ty­mų pro­jek­tams po svars­ty­mo pri­tar­ta.

 

16.11 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Vie­šo­jo sau­gu­mo stip­ri­ni­mo ir plėt­ros pro­gra­mos pa­tvir­ti­ni­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2663(2) (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 2-2 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2663(2). Kas pri­ta­ria­te po svars­ty­mo, bal­suo­ja­te už, kas ne­pri­ta­ria­te, bal­suo­ja­te kaip nors ki­taip.

Bal­sa­vo 109 Sei­mo na­riai: už – 67, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 42. Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­tui pri­tar­ta po svars­ty­mo.

 

16.12 val.

Smur­ti­niais nu­si­kal­ti­mais pa­da­ry­tos ža­los kom­pen­sa­vi­mo įsta­ty­mo Nr. X-296 pakeiti­mo įsta­ty­mo Nr. XIII-1928 2 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2354(2) (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 2-3 klau­si­mas – Smur­ti­niais nu­si­kal­ti­mais pa­da­ry­tos ža­los kom­pen­sa­vi­mo įsta­ty­mo Nr. X-296 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2354(2). Po svars­ty­mo.

Bal­sa­vo 115 Sei­mo na­rių: už – 113, prieš – 1, su­si­lai­kė 1. Įsta­ty­mo pro­jek­tui pri­tar­ta po svars­ty­mo.

 

16.12 val.

Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so 82, 108, 145, 192, 590, 593, 596, 601, 602, 609, 610, 611, 614, 6241, 626, 627, 631, 632, 634, 636, 648, 650, 651, 654, 656, 661, 663, 668, 685, 689, 702, 706, 710, 713, 723, 727, 731, 732, 753, 754, 755 ir 7711 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2861, Ant­sto­lių įsta­ty­mo Nr. IX-876 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 20, 21, 22, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 43, 431, 46 ir 48 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo papildy­mo 251 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2862 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 2-4 klau­si­mų blo­kas: pro­jek­tai Nr. XIVP-2861 ir Nr. XIVP-2862. Kas pri­ta­ria­te įsta­ty­mų pro­jek­tams po pa­tei­ki­mo, bal­suo­ja­te už.

Bal­sa­vo 113 Sei­mo na­rių: už – 112, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1. Įsta­ty­mų pro­jek­tams po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta. Mi­nu­tė­lę. Kaip pa­grin­di­nis siū­lo­mas… No­ri­te dėl ko­mi­te­tų? Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną. Pra­šom.

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ma­no bal­sas už dėl Smur­ti­nių nu­si­kal­ti­mų įsta­ty­mo, ku­ris bu­vo prieš tai. Su­kly­dau.

PIRMININKAS. Jū­sų bal­sas bus įskai­ty­tas už. I. Ka­čins­kai­tė-Ur­bo­nie­nė.

I. KAČINSKAITĖ-URBONIENĖ (DPF). Ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke, pra­šau ma­no bal­są čia įskai­ty­ti už, ne­ty­čia ne tą pa­spau­džiau.

PIRMININKAS. Įskai­ty­si­me už. Dėl ko­mi­te­tų. Ger­bia­mi ko­le­gos, kaip pa­grin­di­nis dėl ką tik pri­tar­tų įsta­ty­mų pro­jek­tų siū­lo­mas Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me. La­bai dė­kui, pri­tar­ta. Siū­lo­ma svars­ty­ti ru­dens se­si­jo­je. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me. La­bai dė­kui, pri­tar­ta.

 

16.14 val.

Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo Nr. VIII-2043 27 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2643 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 2-6 klau­si­mas… At­si­pra­šau, 2-6 klau­si­mas ne­bu­vo pa­teik­tas. Dar­bo­tvarkės 2-7 klau­si­mas – Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo Nr. VIII-2043 27 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2643. Bal­sa­vi­mas po pa­tei­ki­mo.

Bal­sa­vo 113 Sei­mo na­rių: už – 71, prieš – 1, su­si­lai­kė 41. Įsta­ty­mo pro­jek­tui pri­tar­ta po pa­tei­ki­mo. Pa­grin­di­niu ko­mi­te­tu siū­lo­ma skir­ti Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tą. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me. La­bai dė­kui, pri­tar­ta. Siū­lo­ma svars­ty­ti ru­dens se­si­jo­je. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me. La­bai dė­kui, pri­tar­ta.

Dar­bo­tvarkės 2-8 klau­si­mas – Tu­riz­mo įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2660. (Bal­sas sa­lė­je) Su­stab­do­me bal­sa­vi­mą. Ne­šau­ki­te iš vie­tos. A. Vyš­niaus­kas per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną.

A. VYŠNIAUSKAS (TS-LKDF). Taip, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Dėl prieš tai bu­vu­sio įsta­ty­mo Vy­riau­sy­bės iš­va­dos rei­kė­tų, nes jis su­si­jęs su pa­pil­do­mo­mis lė­šo­mis.

PIRMININKAS. Dėl 2-7 klau­si­mo?

A. VYŠNIAUSKAS (TS-LKDF). Taip.

PIRMININKAS. Ben­dru su­ta­ri­mu, su­pra­tau, ga­li­me pri­tar­ti dėl Vy­riau­sy­bės iš­va­dos? Ga­li­me. La­bai ačiū, pri­tar­ta. Ra­miai iš­si­aiš­ki­no­me. Kai ra­miai, ma­to­te, kaip ei­na­si vis­kas ge­rai.

 

16.14 val.

Tu­riz­mo įsta­ty­mo Nr. VIII-667 2 ir 29 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 301 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2660 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 2-8 klau­si­mas – Tu­riz­mo įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2660. Kas pri­ta­ria­te, bal­suo­ja­te už, kas ne­pri­ta­ria­te, bal­suo­ja­te kaip nors ki­taip.

Bal­sa­vo 107 Sei­mo na­riai: už – 65, prieš – 3, su­si­lai­kė 39. Įsta­ty­mo pro­jek­tui po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta. Pa­grin­di­niu ko­mi­te­tu siū­lo­ma skir­ti Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tą. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti? Ga­li­me, pri­tar­ta. Siū­lo­ma svars­ty­ti ru­dens se­si­jo­je. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me. La­bai dė­kui, pri­tar­ta.

 

16.15 val.

Žmo­gaus mir­ties nu­sta­ty­mo ir kri­ti­nių būk­lių įsta­ty­mo Nr. VIII-157 4 straips­nio pakei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2799 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės 2-9 klau­si­mas – Žmo­gaus mir­ties nu­sta­ty­mo ir kri­ti­nių būk­lių įsta­ty­mo straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2799.

Bal­sa­vo 112 Sei­mo na­rių: už – 111, prieš ne­bal­sa­vo nie­kas, su­si­lai­kė 1. Įsta­ty­mo pro­jek­tui po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta. Pa­grin­di­niu ko­mi­te­tu siū­lo­mas Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me, pri­tar­ta. Siū­lo­ma svars­ty­ti ru­dens se­si­jo­je. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me, pri­tar­ta.

 

16.16 val.

Vals­ty­bės her­bo, ki­tų her­bų ir he­ral­di­nių žen­klų įsta­ty­mo Nr. I-130 3 ir 8 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2856 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 2-10 klau­si­mas – įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2856. Kas pri­ta­ria­te, bal­suo­ja­te už, kas ne­pri­ta­ria­te, bal­suo­ja­te kaip nors ki­taip.

Bal­sa­vo 101 Sei­mo na­rys: už – 93, prieš ne­bal­sa­vo nie­kas, su­si­lai­kė 8. Įsta­ty­mo pro­jek­tui po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta. Pa­grin­di­niu ko­mi­te­tu siū­lo­ma skir­ti Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tą. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me. Siū­lo­ma svars­ty­ti ru­dens se­si­jo­je. Ga­li­me pri­tar­ti dėl svars­ty­mo da­tos? Ga­li­me. Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną A. Vyš­niaus­kas, bu­vau ne­iš­jun­gęs dar nuo pra­ei­to kar­to.

A. VYŠNIAUSKAS (TS-LKDF). Po­sė­džio pir­mi­nin­ke, čia yra la­bai kul­tū­ri­nis klau­si­mas: Et­ni­nės kul­tū­ros glo­bos ta­ry­ba, her­bai ir pa­na­šiai, ži­no­ki­te, Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas tik­rai nė­ra tas ko­mi­te­tas, ku­ris tu­rė­tų tai svars­ty­ti. Ma­nau, tai yra Kul­tū­ros ko­mi­te­to lau­kas, nes jie at­sa­kin­gi už Et­ni­nės kul­tū­ros glo­bos ta­ry­bos rei­ka­lus. Tik­rai ne TTK. Jei­gu Kul­tū­ros ko­mi­te­tas ne­su­tin­ka, ta­da tik­rai Kai­mo rei­ka­lų.

PIRMININKAS. Tuoj iš­klau­sy­si­me, ką ma­no Kul­tū­ros ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas šiuo klau­si­mu.

V. JUOZAPAITIS (TS-LKDF). Ka­dan­gi šis įsta­ty­mas yra apie brie­dį, tai aš siū­ly­čiau Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tui im­tis at­sa­ko­my­bės ir ap­gin­ti šį varg­šą gy­vū­ną, kad jis ne­bū­tų tą­somas pen­ke­rius me­tus. Na, bet jei­gu ne­bus at­sa­ko­my­bės, tai tiek to, mes pri­si­im­si­me at­sa­komy­bę.

PIRMININKAS. Su­pra­tau. A. Skar­džius dar per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną ir­gi gal pa­siū­lys ką nors įdo­maus.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Taip, aš dėl ger­bia­mo Jur­gio, kal­bė­ju­sio šiuo klau­si­mu, pa­si­sa­ky­mo dėl mo­ty­vų Ma­žo­sios Lie­tu­vos at­žvil­giu. Pa­si­sa­ky­mas nu­skam­bė­jo taip, tar­si V. Pu­ti­nas bū­tų kal­bė­jęs Uk­rai­nos at­žvil­giu. Jūs kal­bė­jo­te tur­būt ne vi­sos Že­mai­ti­jos at­žvil­giu, ar ne?

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Ger­bia­mi ko­le­gos, ka­dan­gi jau kaip ir ben­dru su­ta­ri­mu Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas… Ar ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas?.. Ne, ne­no­ri­te. Ga­li­me taip pat ben­dru su­ta­ri­mu pa­keis­ti Kul­tū­ros ko­mi­te­tu? (Bal­sai sa­lė­je) Ga­li­me. To­kią dar­ną se­niai ma­čiau šio­je po­sė­džių sa­lė­je. La­bai ačiū. Pri­tar­ta. Svars­ty­mo da­ta – ru­dens se­si­ja. Vis­kas ge­rai.

 

16.18 val.

Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 122 ir 589 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIV-2026 1 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2860(2) (svars­ty­mo tęsi­nys)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės re­zer­vi­nis 1 klau­si­mas – Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 122 ir 589 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2860(2). Po svars­ty­mo kas pri­ta­ria­te, tie pa­spau­džia­te myg­tu­ką su pliu­so žen­kle­liu.

Bal­sa­vo 107 Sei­mo na­riai: už – 98, prieš ne­bal­sa­vo nie­kas, su­si­lai­kė 9. Įsta­ty­mo pro­jek­tui po svars­ty­mo yra pri­tar­ta.

 

16.19 val.

Spe­cia­lių­jų že­mės nau­do­ji­mo są­ly­gų įsta­ty­mo Nr. XIII-2166 110 straips­nio pakeitimo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2633 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Ir pas­ku­ti­nis šios die­nos dar­bo­tvarkės klau­si­mas, dėl ku­rio tu­ri­me ap­si­spręs­ti, re­zer­vi­nis 2 klau­si­mas – Spe­cia­lių­jų že­mės nau­do­ji­mo są­ly­gų įsta­ty­mo vie­no straip­s­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2633.

Bal­sa­vo 102 Sei­mo na­riai: už bal­sa­vo 63, prieš – 16, su­si­lai­kė 23. Įsta­ty­mo pro­jek­tui po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta.

Pa­grin­di­niu ko­mi­te­tu siū­lo­ma skir­ti Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tą. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me. Siū­lo­ma svars­ty­ti ru­dens se­si­jo­je. Ga­li­me pri­tar­ti? (Bal­sai sa­lė­je) At­si­pra­šau, taip.

Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną – V. Pranc­kie­tis.

V. PRANCKIETIS. Jei­gu jau ga­di­na­me dir­vo­že­mį, tai tik­rai ne Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­te, ta­da tu­ri bū­ti Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­te, kur pa­gal te­ma­ti­ką yra mū­sų dis­ku­si­jų ob­jek­tas.

PIRMININKAS. Ge­rai. Ko­le­gos, ne­sku­bė­ki­te, yra al­ter­na­ty­vūs pa­siū­ly­mai. Kaip su­pran­tu, ben­dro su­ta­ri­mo ne­bus. Bal­suo­ja­me al­ter­na­ty­viai. Kas bal­suo­ja­te už… (Bal­sai sa­lė­je) Yra pa­siū­ly­mas, aš tu­riu teik­ti bal­suo­ti. Al­ter­na­ty­vus bal­sa­vi­mas. Kas bal­suo­ja už, bal­suo­ja už Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tą, kas bal­suo­ja prieš, bal­suo­ja už Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tą. Už – ap­lin­kos ap­sau­ga, prieš – kai­mo rei­ka­lai.

Bal­sa­vo 91 Sei­mo na­rys: už – 44, prieš – 47. Pri­tar­ta, kad Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas bū­tų pa­grin­di­nis. Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas gal kaip pa­pil­do­mas? Ga­li­me pri­tar­ti, kad Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas bū­tų pa­pil­do­mas? (Bal­sai sa­lė­je) Ga­li­me pri­tar­ti? Ga­li­me. La­bai dė­kui. Siū­lo­ma svars­ty­ti ru­dens se­si­jo­je. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me. La­bai ačiū.

Ta džiu­gia na­ta bir­že­lio 15 die­nos va­ka­ri­nis Sei­mo ple­na­ri­nis po­sė­dis baig­tas. (Gon­gas)* Santrumpų reikšmės: DFVL – Demokratų frakcija „Vardan Lietuvos“; DPF – Darbo partijos frakcija;  LF – Laisvės frakcija; LSDPF – Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija; LSF – Liberalų sąjūdžio frakcija; LVŽSF – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija; MSNG – Mišri Seimo narių grupė; TS-LKDF – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija.