LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBA

 

Biudžetinė įstaiga, A. Jakšto g. 6, LT-01105 Vilnius,

tel. 8 706 63 335, el. p. dokumentai@stt.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188659948

 

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijai

El. p. kanc@eimin.lt

 

    

 

 

ANTIKORUPCINIO VERTINIMO IŠVADA

DĖL PRIEMONĖS „DALINIS NUOMOS MOKESČIO KOMPENSAVIMAS LABIAUSIAI NUO COVID-19 NUKENTĖJUSIOMS ĮMONĖMS“

 

 

2020 m. gegužės 6 d. Nr. 4-01-3293

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio nuostatomis, atsižvelgdami į Jūsų 2020 m. balandžio 28 d. raštu „Dėl priemonės schemos ir sąlygų aprašo“ Nr. 3-1612 gautą prašymą, atlikome priemonės „Dalinis nuomos mokesčio kompensavimas labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms“ valstybės pagalbos schemos ir sąlygų aprašo projekto (toliau – Projektas, Aprašas) antikorupcinį vertinimą.

Atlikus Projekto antikorupcinį vertinimą nenustatyta, kad jo nuostatos tiesiogiai sudarytų sąlygas korupcijai ar jai neatspariam sprendimus priimančių asmenų elgesiui pasireikšti, tačiau kai kurių Aprašo nuostatų turinys nepakankamai atskleistas, todėl praktikoje jos gali būti taikomos nevienareikšmiškai ir sudaryti nevienodas sąlygas pareiškėjams pretenduoti į dalinį nuomos mokesčio kompensavimą.    

Siekdami teisinio reguliavimo išsamumo, nuoseklumo, vienareikšmiškumo ir skaidrumo, teikiame žemiau esančias pastabas ir pasiūlymus.

1. Projekto 3.1 papunktyje siūloma įtvirtinti, kad dalinis nuomos mokesčio kompensavimas taikytinas patalpų, išskyrus gyvenamosios paskirties patalpas (toliau – patalpos), nuomotojo nuomininkui išrašytoje sąskaitoje faktūroje, mokėjimo nurodyme, pinigų priėmimo kvite, kasos pajamų orderio kvite ir kituose dokumentuose, kuriuose yra informacija apie nuomos arba nuomos paslaugos suteikimo datą, nuomos mokestį (toliau – sąskaita faktūra) už per mėnesį suteiktas nuomos paslaugas dalies nuomos mokesčio apmokėjimui.

Aukščiau minėtos nuostatos svarstytinos šiais aspektais:

1.1. vadovaujantis Statinio (jo patalpų) naudojimo ne pagal paskirtį atvejų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 12 d. nutarimu Nr. 1178, II skyriuje įvardintos galimos veiklos rūšys gyvenamosios paskirties pastatuose (jų patalpose), tarp kurių patenka ir kai kurios uždraustos vykdyti karantino metu nuo 2020 m. kovo 16 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“.

Atsižvelgiant į tai, mūsų nuomone, siekiant pareiškėjų lygiateisiškumo ir valstybės paramos suteikimo labiausiai nukentėjusiems nuomotojams, kompensacijos nuomai neturėtų būti siejamos vien su nuomojamos patalpos paskirtimi, bet su nuomojamoje patalpoje vykdyta ekonominės veiklos rūšimi, kuri buvo (yra) uždrausta Lietuvoje paskelbus karantiną.

1.2. Projekto 3.7 papunktyje numatyta, kad nuoma arba nuomos paslaugos – paslauga (-os), apimanti (-čios) patalpų nuomą ir su nuoma susijusias išlaidas, kurios nurodytos sąskaitoje faktūroje.

Aprašo 14 punkte siūloma nustatyti, kad dalinis nuomos mokesčio kompensavimas teikiamas už kompensavimo laikotarpiu pareiškėjo patirtas nuomos arba nuomos paslaugų išlaidas – tai yra siūloma kompensuoti alternatyvias išlaidas.

Pažymėtina, kad Projekte nedetalizuojama, kokias papildomas su patalpos nuomos mokesčiu susijusias nuomos paslaugų išlaidas siūloma kompensuoti – ar tai būtų tik patalpos, kurioje iki karantino paskelbimo vykdyta veikla, mėnesinis mokestis ar ir kiti nuomininko nuomotojui galimai mokami mokesčiai, pavyzdžiui, prekybos centro administravimo, rinkodaros ar kiti panašūs mokesčiai, jei tokie yra numatyti nuomotojo ir nuomininko sutartyje.

Atkreiptinas dėmesys, kad pagal siūlomo Aprašo nuostatas, aukščiau minėtos sutarties sąlygų nėra privaloma įvardinti ar pateikti jokiame paraiškos dėl kompensacijos priėmimo ar svarstymo etape – Aprašo 17 punkte siūloma nustatyti, kad patalpų nuomos sutartis turi būti pasirašyta ne vėliau kaip 2020 m. kovo 15 d., paraiškos pateikimo metu ji turi būti galiojanti ir registruota valstybės įmonėje Registrų centre, todėl nėra aišku:

- ar kompensuotini tiesiogiai su patalpos nuoma nesusiję sutartyje numatyti papildomi mokesčiai;

- jeigu taip, ar tokiu atveju Projekte numatyta privaloma sąlyga nuomotojui 30 proc. sumažinti nuomos mokestį įvykdyta atitinkamai sumažinant ne tik konkrečios patalpos mėnesinį mokestį, bet ir visus kitus su jos nuoma susijusius mokesčius;

- ar sutartyje numatyta, kad 30 proc. nuolaida bus taikoma ir pasibaigus karantinui (analogiškai kaip Aprašo 3.6 papunktyje numatomas ne trumpesnis kaip 60 kalendorinių dienų po karantino laikotarpio pabaigos, pabaigą laikant mėnesio, kurį sueina 60 kalendorinių dienų, paskutinę dieną, bet kuriuo atveju kompensavimo laikotarpis negali būti ilgesnis nei 2020 m. gruodžio 31 diena).     

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, siūlome svarstyti galimybę atitinkamai patikslinti Aprašo nuostatas.

2. Projekto 3.2 papunktyje numatyta, kad į nuomos kompensaciją gali pretenduoti ekonominę veiklą vykdantis juridinis asmuo (išskyrus valstybės ir savivaldybių įmones ir įmones, kuriose 25 procentus ir daugiau įmonės akcijų, pajų ar kitokių dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių kapitalo dalių arba 25 procentus ir daugiau įmonės dalyvių balsų tiesiogiai ar netiesiogiai (pagal balsavimo sutartį, balsavimo teisės perleidimo sutartį, įgaliojimą ir pan.) atskirai arba kartu turi valstybė ir (ar) savivaldybė), kurio metinės pajamos 2019 m. neviršijo 50 000 000 Eur arba turto balansinė vertė 2019 m. gruodžio 31 d. neviršijo 43 000 000 Eur.

Minėtas apibūdinimas atitinka vidutinės įmonės apibrėžimą, remiantis Lietuvos Respublikos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnio 1 dalies nuostatomis. Nors pagal minėtą apibrėžimą į šią įmonių grupę patektų ir mažos bei labai mažos įmonės, tačiau, siekiant Aprašo tikslų, svarstytina, ar vertinant paraiškas pareiškėjai neturėtų būti vertinami atskirose (vidutinių įmonių bei mažų ir labai mažų įmonių) grupėse, analogiškai kaip dažnai reglamentuota svarstant paraiškas dėl Europos Sąjungos paramos.  

3. Projekto 11 punkte siūloma įtvirtinti sąlygas, kurias privalo atitikti galimi pareiškėjai. Tarp jų, be kita ko, pareiškėjo vykdoma pagrindinė veikla turi atitikti veiklas, kurios karantino laikotarpiu buvo (yra) uždraustos Nutarimu ir kurių draudimo laikotarpiu jis nevykdė (11.1 papunktis); pareiškėjo vykdoma pagrindinė veikla nėra elektroninė prekyba, ginklų ir šaudmenų specializuota mažmeninė prekyba, azartinių žaidimų ir lažybų ar kitų azartinių lošimų organizavimo veikla (11.2 papunktis).

Iš aukščiau minėtų nuostatų nėra pakankamai aišku, ar į kompensaciją galėtų pretenduoti įmonės ar verslininkai, kurių nuomos sutartyje numatyta veikla nėra elektroninė prekyba, tačiau kurie, uždraudus ją vykdyti, sugebėjo persiorientuoti ir tam tikras paslaugas ar prekes siūlyti internetu.

Siekdami teisinio reguliavimo išsamumo, nedviprasmiškumo ir skaidrumo, siūlome svarstyti galimybę patikslinti minėtas Projekto 11 punkto nuostatas. 

4. Iš Projekto IV skyriaus nuostatų nėra pakankamai aišku, kuriam laikotarpiui pareiškėjas gali prašyti kompensacijos – kas mėnesį, keliems mėnesiams, visam karantino laikotarpiui, kt. Pavyzdžiui, Projekto 24 punkte siūloma įtvirtinti, kad pareiškėjas, dėl kurio jau buvo priimtas INVEGOS sprendimas dėl dalinio nuomos mokesčio kompensavimo dydžio, sąskaitų faktūrų už nuomos paslaugas, suteiktas už kompensavimo laikotarpio mėnesius, einančius po paraiškos pateikimo dienos, duomenis INVEGAI gali teikti kas mėnesį, gavęs sąskaitą faktūrą iš nuomotojo, arba rečiau. Tokiu būdu nėra aišku, kaip turėtų būti apskaičiuojamas Aprašo 18 punkte numatytas didžiausias galimos skirti kompensacijos dydis, kuris gali siekti iki 800 000 eurų, – ar vertinant pirminę paraišką, ar numatant tokio dydžio paramą visam galimam karantino laikotarpiui, ar kitaip.

Atsižvelgdami į minėtus teisinius neaiškumus, siūlome atitinkamas Aprašo nuostatas detalizuoti.

5. Projekto 29 punkte siūloma įtvirtinti, kad pareiškėjas, gavęs dalinio nuomos mokesčio kompensaciją, sumoka nuomotojui nuomos mokestį ne vėliau kaip per 5 darbo dienas (taikoma, kai sąskaita faktūra nėra apmokėta). Gali būti sumokamas ne visas sąskaitoje faktūroje nurodytas nuomos mokestis, tačiau mokama suma negali būti mažesnė nei kompensacijos dydis.

Aprašo nuostatos nedetalizuoja, kaip būtų užtikrinama, kad gautos nuomos kompensacijos lėšos būtų panaudotos pagal paskirtį ir ar kitą (-ais) mėnesį (-ais) nuomininkas galėtų pretenduoti į paramą, jeigu būtų galutinai neatsiskaitęs su patalpos nuomotoju ar turėtų kitų mokestinių nepriemokų.   

Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta, siūlome svarstyti galimybę tikslinti Aprašo nuostatas siekiant pašalinti aukščiau minėtus teisinius neaiškumus.

6. Projekto 32 punkte siūloma įtvirtinti, kad dalinį nuomos mokesčio kompensavimą gavusių pareiškėjų sąrašas, kuriame nurodytos išmokėtos kompensacijų sumos, bus skelbiamas INVEGOS interneto svetainėje www.invega.lt.

Mūsų nuomone, nenustačius konkrečių informacijos apie suteiktą paramą viešinimo terminų išlieka galimybė vilkinti informacijos atskleidimo visuomenei procesą. Taip pat svarstytina galimybė viešinti ne tik paramos gavėjo pavadinimą ir skirtos paramos dydį, bet ir konkrečių pareiškėjų atitikties 11 punkte nustatytiems kriterijams vertinimo rezultatus, kas sudarytų galimybę vertinti INVEGA atliktų vertinimų ir priimtų sprendimų pagrįstumą.

Kartu pažymime, kad rengiant šią antikorupcinio vertinimo išvadą, 2020 m. balandžio 29 d. gautas Lietuvos banko raštas Nr. S 2020/(22.9.E-2202)-12-2842 „Dėl priemonės „Dalinis nuomos mokesčio kompensavimas labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms“. Pritariame Lietuvos banko 1-4 punktuose pateiktiems pasiūlymams ir siūlome juo svarstyti.

 

Direktoriaus pavaduotojas                                                                                     Egidijus Radzevičius 

 

 

Julija Antanaitė, tel. (8 706) 62 755, el. p. julija.antanaite@stt.lt