2018-06-05

 

PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO

„DĖL UŽSIENIEČIŲ TEISINĖS PADĖTIES“ NR. IX-2206 2, 58, 64, 71 IR 88 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO

Nr. XIIIP-3918

 

2019-11-27

 

Eil.

Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

    str.

str.

d.

p.

1 1.

4

 

1

 

Argumentai:

 

Atsižvelgiant į tai, kad Įstatymo 81 straipsnyje sureglamentuoti prašymų suteikti prieglobstį nagrinėjimo terminai ir numatyta, kad prašymas suteikti prieglobstį Lietuvoje turi būti išnagrinėtas iš esmės kuo greičiau ir ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo Migracijos departamento sprendimo dėl prašymo suteikti prieglobstį nagrinėjimo iš esmės priėmimo dienos. Šis terminas gali būti pratęstas Migracijos departamento sprendimu ne ilgiau kaip 3 mėnesiams, ir tai leidžiama tik išimtiniais bei konkrečiai Įstatymu apibrėžtais atvejais: jeigu per nustatytą terminą išnagrinėti prašymą suteikti prieglobstį neįmanoma dėl to, kad reikia vertinti sudėtingas teisines ir (arba) faktines aplinkybes.

Siekiant paskatinti prieglobsčio prašytojų integraciją ir ekonominį savarankiškumą bei suteikti galimybes prieglobsčio prašytojams patiems prisidėti prie savo poreikių patenkinimo ir mažinti naštą tenkančią valstybei siekiant veiksmingesnės prieglobsčio prašytojų integracijos, siūlome  trumpinti laukimo laikotarpį, po kurio prieglobsčio prašytojui būtų suteikiama teisė dirbti,  iki 3 mėnesių.

Pasiūlymas parengtas konsultuojantis su Žmogaus teisių komitetu.

 

 

Pasiūlymas:

Pakeisti 71 straipsnio 1 dalies 11 punktą ir jį išdėstyti taip:

„11) dirbti, jei per 9  3 mėnesius nuo prašymo suteikti prieglobstį pateikimo dienos Migracijos departamentas nepriėmė sprendimo dėl prieglobsčio Lietuvos Respublikoje suteikimo ne dėl prieglobsčio prašytojo kaltės;

 

 

 

 

 

 

 

Teikia

 

Seimo narys                                                                                                              

Simonas Gentvilas

Ričardas Juška

Virgilijus Alekna

Gintaras Vaičekauskas

Jonas Liesys

Jonas Varkalys

Eugenijus Gentvilas