LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

Biudžeto ir finansų komitetas

 

 

PAGRINDINIO KOMITETO IŠVADA

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO „DĖL TAURIŲJŲ METALŲ GAMINIŲ KONTROLĖS IR PRABAVIMO KONVENCIJOS IR JOS PRIEDŲ RATIFIKAVIMO“ NR. IX-2088 2 STRAIPSNIO PAKEITIMO 

ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-5070

 

2021-04-28  Nr. 109-P-18

 

Vilnius

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: Mykolas Majauskas, Algirdas Butkevičius, Vytautas Gapšys,  Valius Ąžuolas, Liudas Jonaitis, Antanas Čepononis, Matas Maldeikis, Vytautas Mitalas, Juozas Varžgalys. Biudžeto ir finansų komiteto biuras: vedėja Alina Brazdilienė, patarėjai: Dalia Mudėnienė, Agnė Gedraitytė, Jolanta Dzikaitė,  padėjėjos Danguolė Zabulėnienė ir Jolanta Matiliauskienė.

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,
2020-07-24

*

 

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, galiojantiems įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, pažymime, kad įstatymo pavadinime žodis „įstatymas“ dėstytinas naujos eilutės centre.

 

Pritarti.

 

 

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai: negauta.

 

 

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai: negauta.

 

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai:

 

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė,

2021-01-20

7

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo statuto 138 straipsnio 3 dalimi ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2020 m. gruodžio 9 d. sprendimo Nr. SV-S-6 „Dėl įstatymų projektų išvadų“ 5 punktą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Iš esmės pritarti Lietuvos Respublikos tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybinės priežiūros įstatymo Nr. I-996 4, 5, 6, 10, 15 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIIIP-5069 (toliau – Įstatymo projektas), tačiau pasiūlyti Lietuvos Respublikos Seimui, siekiant iki Įstatymo projekto įsigaliojimo dienos priimti įgyvendinamuosius teisės aktus, susijusius su valstybės įmonės „Lietuvos prabavimo rūmai“ pertvarkymu, nustatyti vėlesnę Įstatymo projekto įsigaliojimo datą ir Įstatymo projekto 7 straipsnį išdėstyti taip:

7 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2021 m. liepos 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, tauriųjų metalų ir brangakmenių prabavimo valstybinės priežiūros institucijos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija ir tauriųjų metalų ir brangakmenių prabavimo valstybinės priežiūros institucija iki 2021 m. birželio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.“

2. Atsižvelgdama į šio nutarimo 1 punkte siūlomą Įstatymo projekto įsigaliojimo datą, nustatyti ir kartu su Įstatymo projektu pateiktų susijusių įstatymų projektų (Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Tauriųjų metalų gaminių kontrolės ir prabavimo konvencijos ir jos priedų ratifikavimo“ Nr. IX-2088 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-5070, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 37 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-5071, Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-5072, Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo Nr. I-1179 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-5073 ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-5074) vėlesnę įsigaliojimo datą – 2021 m. liepos 1 d.

Pritarti

 

6. Seimo paskirtų papildomų komitetų / komisijų pasiūlymai:

 

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

 

Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas,

2021-04-14

 

 

 

 

Iš esmės pritarti įstatymo projektui Nr. XIIIP-5070 ir siūlyti pagrindiniam komitetui jį tobulinti, atsižvelgiant į Seimo kanceliarijos Teisės departamento ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės pastabas ir pasiūlymus.

Pritarti.

 

 

7. Komiteto sprendimas ir pasiūlymai:

7.1. Sprendimas (pagal Lietuvos Respublikos Seimo statuto 150 straipsnį. Jeigu siūlomas sprendimas numatytas Seimo statuto 150 straipsnio 1 dalies 3–6 punktuose, pateikiami šio sprendimo argumentai):

Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadoms.

8. Balsavimo rezultatai: už – 7, prieš – 2, susilaikė – 0.

9. Komiteto paskirti pranešėjai: Mykolas Majauskas.

10. Komiteto narių atskiroji nuomonė:

 

PRIDEDAMA. Komiteto siūlomas įstatymo projektas, jo lyginamasis variantas.

 

 

Komiteto pirmininkas                                                                                                                                                             Mykolas Majauskas                                                                

 

 

 

 

 

Komiteto biuro vedėja Alina Brazdilienė