LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ ĮSTATYMO NR. IX-2135 3, 34, 35, 36, 42, 43, 46, 54, 59, 60, 96 STRAIPSNIŲ, 2 PRIEDO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 461 STRAIPSNIU

ĮSTATYMO PROJEKTO

 

2023-10-12 Nr. XIVP-2817(3)

Vilnius

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šią pastabą.

Siekiant aiškiai atskirti teisinius sandorio dėl servituto nustatymo suinteresuoto teikėjo naudai nesudarymo pagrindus, iš kurių vienas – imperatyvus, numatytas projekto 8 straipsniu keičiamo įstatymo 461 straipsnio 4 dalies 1 punkte (statinio objektyvus netinkamumas elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimui ir (ar) naudojimui, tai yra, kai įrengus elektroninių ryšių infrastruktūrą, būtų pažeisti Statybos įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų reikalavimai), o kitas – sąlyginis, to paties straipsnio 5 dalies 6 punkte (statinio „netinkamumo“ elektroninių ryšių infrastruktūrai įrengti ir (ar) naudoti konstatavimas neigiama kompetentingos valstybės įstaigos išvada), siūlytina keičiamo įstatymo 461 straipsnio 5 dalies 6 punktą dėstyti taip: „6) yra gauta neigiama kompetentingos valstybės įstaigos išvada dėl valstybės (savivaldybės) statinio panaudojimo elektroninių ryšių infrastruktūrai įrengti ir (ar) naudoti“.

 

 

 

Departamento direktorius                                                                                      Dainius Zebleckis

 

 

E. Mušinskis, tel. +370 5 209 6356, el. p. [email protected]

S. Švedas, tel. +370 5 209 6165, el. p. saulius.svedas@lrs.lt