LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

BAUDŽIAMOJO KODEKSO 1001, 1003 IR 1131 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMO PROJEKTO

 

2023-03-27 Nr. XIVP-2547

Vilnius

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas.

1. Teikiamo projekto 3 straipsniu siūloma papildyti Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 1131 straipsnį 2 dalimi, numatančia atsakomybę vadams už netinkamą jų pareigų vykdymą. Siūloma BK 1131 straipsnio 2 dalies nuostata „Vadas, žinodamas, kad jam teisiškai ar faktiškai pavaldūs asmenys padarė ar ketino padaryti šiame skyriuje numatytą nusikalstamą veiką, arba nepaisydamas šios informacijos ir nesiėmęs visų būtinų ir pagrįstų, nuo jo priklausančių priemonių, kad užkirstų kelią šių nusikalstamų veikų padarymui ar kėsinimuisi jas padaryti, arba neperdavęs šios informacijos kompetentingoms institucijoms ištirti,“ diskutuotina.

1.1. Kaip teigiama aiškinamajame rašte, šiuo projektu siekiama įtvirtinti vado atsakomybę už jo nedalyvavimą vykdant BK XV skyriuje numatytą nusikalstamą veiką, tačiau disponavimą duomenimis apie jam teisiškai ar faktiškai pavaldžių asmenų ketinimą vykdyti šią nusikalstamą veiką arba žinojimą šios informacijos ir (čia ir toliau pabraukta mūsų) tyčia nesiimant visų būtinų ir pagrįstų, nuo jo priklausančių priemonių, siekiant užkirsti kelią nusikalstamiems veiksmams vykti arba nesiimant priemonių šiems veiksmams išsiaiškinti.

Pažymėtina, kad projekto 3 straipsniu siūlomoje BK 1131 straipsnio 2 dalies dispozicijoje nustatoma keletas alternatyvių šio nusikaltimo sudėties objektyviųjų (veikos) požymių. Veika, atsižvelgiant į aiškinamajame rašte išdėstytą poziciją, pagal BK 1131 straipsnio 2 dalį būtų kvalifikuojama, jei būtų nustatoma bent vienas iš šių dedamųjų elementų: 1) vadui žinant informaciją apie tai, jog jam teisiškai ar faktiškai pavaldūs asmenys padarė ar ketino padaryti BK XV skyriuje numatytą nusikalstamą veiką ir šios informacijos nepaisant, ir nesiimant priemonių užkirsti kelią šių nusikalstamų veikų padarymui ar kėsinimuisi jas padaryti; 2) vadui žinant informaciją apie tai, jog jam teisiškai ar faktiškai pavaldūs asmenys padarė ar ketino padaryti BK XV skyriuje numatytą nusikalstamą veiką ir nesiimant priemonių šiems veiksmams išsiaiškinti. Tačiau straipsnio dispozicija, tiksliau formuluotė „arba nepaisydamas šios informacijos“, stokoja aiškumo, kadangi jungtukas „arba“ šiuo atveju tarsi suponuoja dar vieną sudėties elementą.

Siekiant teisinio aiškumo, siūlytinas toks šio straipsnio dispozicijos dėstymas: „Vadas, žinodamas, kad jam teisiškai ar faktiškai pavaldūs asmenys padarė ar ketino padaryti šiame skyriuje numatytą nusikalstamą veiką ir nepaisydamas šios informacijos nesiėmė visų būtinų ir pagrįstų, nuo jo priklausančių priemonių, kad užkirstų kelią šių nusikalstamų veikų padarymui ar kėsinimuisi jas padaryti, arba neperdavė šios informacijos kompetentingoms institucijoms ištirti,“.

1.2. Svarstytina, ar už tokią veiką gali būti atsakingi tik vadai, ar šiuo atveju įstatyme neturėtų būti numatyta atsakomybė ir asmenims, vykdantiems vado funkcijas, jeigu jų turimos galios tuo metu prilygsta vado galioms, t. y. jei šie asmenys efektyviai vadovavo pavaldiniams, kontroliavo jų veiksmus ir buvo pakankamai informuoti apie pastarųjų veiksmus. Atkreiptinas dėmesys, kad nustačius atsakomybę tik vadams, asmenys, vykdantys vado funkcijas ir atlikę straipsnio dispozicijoje nurodytas veikas, kaip subjektai nepatektų į straipsnio antros dalies apimtį. Atsižvelgus į tai, projekto nuostatas siūlytina atitinkamai tikslinti.

 

 

Departamento direktorius                                                                                      Dainius Zebleckis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Drėgvaitė, tel. (8 5) 239 6891, el. p. [email protected]

M. Masteikienė, tel. (8 5) 239 6843, el. p. [email protected]