LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

BIUDŽETO IR FINANSŲ KOMITETAS

 

PAGRINDINIO KOMITETO PAPILDOMA IŠVADA (1)

DĖL GAUTŲ NAUJŲ PASTABŲ IR PASIŪLYMŲ DĖL

NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO ĮSTATYMO NR. X-233 PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO XIVP-2932(2)

 

2023-10-10 Nr. 109-P- 34

Vilnius

 

 

           1. Komiteto posėdyje dalyvavo: Dalia Asanavičiūtė (pavaduojanti Dainių Kreivį), Valius Ąžuolas,  Antanas Čepononis, Algirdas Butkevičius, Vytautas Gapšys, Simonas Gentvilas, Mindaugas Lingė, Matas Maldeikis, Vytautas Mitalas, Radvilė Morkūnaitė – Mikulėnienė, Andrius Palionis.

Biudžeto ir finansų komiteto biuras: patarėjai Alina Brazdilienė, Dalia Mudėnienė, Agnė Gedraitytė,  Mindaugas Pečiulis,  Audronė Čekanavičienė, padėjėja Jolanta Matiliauskienė.

2. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai:

 

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto sprendimas

Argumentai,

pagrindžiantys sprendimą

str.

str. d.

p.

1.

Seimo narys Vytautas Gapšys,

2023-10-09

(1)

6

 

2

 

 

Argumentai:

 

Pagal iniciatorių teikiamus siūlymus dalyje savivaldybių taikomas NT mokesčių tarifas vėjo elektrinėms būtų sumažintas, tai lemtų tų savivaldybių biudžetų netekimus. Siūloma išsaugoti dabartinio reglamentavimo nuostatas ir palikti galimybę savivaldybės nustatyti tarifus pačioms.

 

Pasiūlymas:

Išbraukti 6 straipsnio 2 dalį, atitinkamai pakeisti dalių numeraciją ir straipsnį išdėstyti taip:

 

„6 straipsnis. Mokesčio tarifai

1. Mokesčio tarifas – nuo 0,05 procento iki 4 procentų nekilnojamojo turto mokestinės vertės, jeigu šiame straipsnyje nenustatyta kitaip. Konkrečius mokesčio tarifus nustato savivaldybės taryba.

2. Inžinerinių statinių – vėjo elektrinių, išskyrus šio įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 4 punkte ir 2 dalies 18 punkte nurodytas vėjo elektrines, mokestinė vertė iki 2031 m. gruodžio 31 d. apmokestinama taikant 0,5 procento mokesčio tarifą.

32. Pagrindinio gyvenamojo būsto mokestinės vertės dalis, neviršijanti 1,5 savivaldybės, kurioje yra nekilnojamasis turtas, nekilnojamojo turto verčių medianos, apmokestinama taikant 0 procento mokesčio tarifą.

43. Savivaldybės taryba, siekdama, kad naujas konkretus mokesčio tarifas galiotų šios savivaldybės teritorijoje nuo kito mokestinio laikotarpio pradžios, naują konkretų mokesčio tarifą turi nustatyti iki einamojo mokestinio laikotarpio liepos 1 dienos. Jeigu, vadovaujantis šio įstatymo 9 straipsnio 3 dalimi, nuo kito mokestinio laikotarpio mokestis už šio įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytą nekilnojamąjį turtą bus skaičiuojamas taikant naujai atlikto masinio nekilnojamojo turto vertinimo metu nustatytą vertę, kitą mokestinį laikotarpį galiosiantį naują konkretų mokesčio tarifą savivaldybės taryba gali nustatyti iki einamojo mokestinio laikotarpio gruodžio 1 dienos. Jeigu savivaldybės taryba per šioje dalyje nurodytus terminus nenustato naujų konkrečių mokesčio tarifų, kitą mokestinį laikotarpį galioja paskutiniai nustatyti konkretūs mokesčio tarifai, o jeigu savivaldybės taryba kito mokestinio laikotarpio konkrečius mokesčio tarifus nustato arba pakeičia po šioje dalyje nurodytų terminų, nustatyti arba pakeisti konkretūs mokesčio tarifai savivaldybės teritorijoje taikomi dar kitą mokestinį laikotarpį po ateinančio mokestinio laikotarpio.

54. Savivaldybės taryba turi teisę nustatyti ir kelis konkrečius mokesčio tarifus, kurie diferencijuojami atsižvelgiant į vieną arba kelis iš šių kriterijų:

1) nekilnojamojo turto paskirtį;

2) nekilnojamojo turto naudojimą;

3) nekilnojamojo turto teisinį statusą;

4) nekilnojamojo turto mokestinę vertę;

5) nekilnojamojo turto priežiūros būklę, priskyrimą apleistam ar neprižiūrimam nekilnojamajam turtui;

6) nekilnojamojo turto technines savybes, įskaitant energinį naudingumą;

7) mokesčio mokėtojų kategorijas (juridinio asmens dydį (jo darbuotojų skaičių, apyvartą) ar teisinę formą arba fizinio asmens ekonominę (socialinę) padėtį;

8) nekilnojamojo turto buvimo savivaldybės teritorijoje vietą (pagal teritorijos teisinį statusą (ar statinio eksploatacijai suformuotas žemės sklypas, ar nesuformuotas) ar pagal strateginio planavimo ir teritorijų planavimo dokumentuose nustatytus prioritetus).“

 

Nepritarti

Atsižvelgiant į Lietuvos įsipareigojimus prisidėti prie Europos Sąjungos žaliojo kurso, siekiant plėtoti žaliąją energetiką, skatinant investuoti į atsinaujinančių išteklių energetikos, kuri nesukuria aplinkos taršos, CO2 išmetimo, plėtrą bei įvertinant, kad pajamos iš šio mokesčio įskaitomos į savivaldybių biudžetus, kartu atsižvelgiant į investicijų į vėjo parkus atsiperkamumo laikotarpį, siūlytina patobulintame įstatymo projekte Nr. XIVP-2932(2) palikti lengvatinio tarifo vėjo elektrinėms taikymą 7 metams, t. y. iki 2031 m. gruodžio 31 d.

 

Balsavimo rezultatai: už – 4, prieš –5, susilaikė – 2.

 

 

2.

Seimo nariai:

Vytautas Gapšys, Vytautas, Ieva Kačinskaitė-Urbonienė, Valentinas Bukauskas, Andrius Mazuronis, Vaida Giraitytė-Juškevičienė, Viktoras Fiodorovas, Valdemaras Valkiūnas, Vigilijus Jukna

2023-10-06

 

1

(6)

 

2

 

 

 

 

Argumentai:

 

Pagal iniciatorių teikiamus siūlymus dalyje savivaldybių taikomas NT mokesčių tarifas vėjo elektrinėms būtų sumažintas, tai lemtų tų savivaldybių biudžetų netekimus. Siūloma išsaugoti dabartinio reglamentavimo nuostatas ir palikti galimybę savivaldybės nustatyti tarifus pačioms.

 

Pasiūlymas:

Išbraukti 6 straipsnio 2 dalį, atitinkamai pakeisti dalių numeraciją ir straipsnį išdėstyti taip:

 

6 straipsnis. Mokesčio tarifai

1. Mokesčio tarifas – nuo 0,5 procento iki 3 procentų nekilnojamojo turto mokestinės vertės, jeigu šiame straipsnyje nenustatyta kitaip. Konkrečius mokesčio tarifus nustato savivaldybių tarybos.

2. Inžinerinių statinių – vėjo elektrinių, išskyrus šio įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 4 punkte ir 2 dalies 18 punkte nurodytas vėjo elektrines, – mokestinė vertė apmokestinama taikant 0,5 procento mokesčio tarifą.

3. 2. Pagrindinio gyvenamojo būsto mokestinė vertė apmokestinama:

1) dalis, neviršijanti 1,5 savivaldybės, kurioje yra nekilnojamasis turtas, nekilnojamojo turto verčių medianos, taikant 0 procento mokesčio tarifą;

2) dalis, viršijanti 1,5, bet neviršijanti 2 savivaldybės, kurioje yra nekilnojamasis turtas, nekilnojamojo turto verčių medianų, taikant 0,06 procento mokesčio tarifą;

3) dalis, viršijanti 2 savivaldybės, kurioje yra nekilnojamasis turtas, nekilnojamojo turto verčių medianas, taikant 0,1 procento mokesčio tarifą.

4.  3. Fizinių asmenų gyvenamosios, kitos (sodų), kitos (fermų), kitos (šiltnamių), kitos (ūkio), garažų, pagalbinio ūkio, mokslo, religinės, poilsio paskirties statinių (patalpų) ir inžinerinių statinių, taip pat kito nekilnojamojo turto (arba jo dalies), naudojamo pajamoms iš žemės ūkio veiklos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2 straipsnio 33 dalyje, gauti (uždirbti), išskyrus šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytus atvejus, mokestinė vertė apmokestinama taikant nuo 0,1 iki 1 procento mokesčio tarifą, jei šioje dalyje nurodytos paskirties nekilnojamasis turtas (arba jo dalis) neterminuotai ar ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui nėra perduotas naudotis juridiniam asmeniui. 

5. 4. Savivaldybės taryba, siekdama, kad naujas konkretus mokesčio tarifas galiotų šios savivaldybės teritorijoje nuo kito mokestinio laikotarpio pradžios, naują konkretų mokesčio tarifą turi nustatyti iki einamojo mokestinio laikotarpio liepos 1 dienos. Jeigu, vadovaujantis šio įstatymo 9 straipsnio 3 dalimi, nuo kito mokestinio laikotarpio mokestis už šio įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytą nekilnojamąjį turtą bus skaičiuojamas taikant naujai atlikto masinio nekilnojamojo turto vertinimo metu nustatytą vertę, kitą mokestinį laikotarpį galiosiantį naują konkretų mokesčio tarifą savivaldybės taryba gali nustatyti iki einamojo mokestinio laikotarpio gruodžio 1 dienos. Jeigu savivaldybės taryba per šioje dalyje nurodytus terminus nenustato naujų konkrečių mokesčio tarifų, kitą mokestinį laikotarpį galioja paskutiniai nustatyti konkretūs mokesčio tarifai, o jeigu savivaldybės taryba kito mokestinio laikotarpio konkrečius mokesčio tarifus nustato arba pakeičia po šioje dalyje nurodytų terminų, nustatyti arba pakeisti konkretūs mokesčio tarifai savivaldybės teritorijoje taikomi dar kitą mokestinį laikotarpį po ateinančio mokestinio laikotarpio.

6. 5. Savivaldybės taryba turi teisę nustatyti ir kelis konkrečius mokesčio tarifus, kurie diferencijuojami atsižvelgiant į vieną arba kelis iš šių kriterijų: 

1) nekilnojamojo turto paskirtį; 

2) nekilnojamojo turto naudojimą; 

3) nekilnojamojo turto teisinį statusą; 

4) nekilnojamojo turto mokestinę vertę; 

5) nekilnojamojo turto priežiūros būklę, priskyrimą apleistam ar neprižiūrimam nekilnojamajam turtui;

6) nekilnojamojo turto technines savybes, įskaitant energinį naudingumą;

7) mokesčio mokėtojų kategorijas (juridinio asmens dydį (darbuotojų skaičių, apyvartą) ar teisinę formą arba fizinio asmens ekonominę (socialinę) padėtį);

8) nekilnojamojo turto buvimo savivaldybės teritorijoje vietą (pagal strateginio planavimo ir teritorijų planavimo dokumentuose nustatytus prioritetus).

 

Pasiūlymas registruotas į ankstesnę Projekto

XIVP-2932 redakciją

 

3.

Seimo nariai: Vytautas Mitalas, Algirdas Butkevičius, Vytautas Gapšys, Matas Maldeikis

2023-10-09

1

(7)

 

2

 

5

 

 

Argumentai:

Pasiūlymu siekiama suvienodinti tradicinių ir netradicinių religinių bendruomenių lengvatas dėl Nekilnojamojo turto (NT) mokesčio, neapmokestinant tik nekomercinei veiklai arba kulto apeigų reikmenų gamybai naudojamą NT. Šiuo metu egzistuoja NT mokesčio lengvata visam tradicinių religinių bendruomenių turtui, o netradicinių – naudojamam, tik nekomercinei veiklai arba kulto apeigų reikmenų gamybai.

 Pabrėžtina, kad Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutartyje dėl santykių tarp Katalikų bažnyčios ir valstybės teisinių aspektų nurodoma, kad valstybiniais mokesčiais neapmokestinami tik statiniai, naudojami „sielovados, karitatyviniams, socialiniams, švietimo ir kultūros tikslams“, tačiau apie įsipareigojimą neapmokestinti komercinei veiklai naudojamą NT nėra kalbama.

 

Turimais duomenimis apie religinių bendruomenių valdomą NT, sulyginus tradicinių ir netradicinių religinių bendruomenių mokestinius įsipareigojimus, valstybės biudžete papildomai būtų surinkta ~4,5 mln. Eur.

 

Pasiūlymas:

 

Pakeisti Įstatymo projekto 7 straipsnį 2 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

 „5) tradicinių ir netradicinių religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų nekilnojamasis turtas, o kitų religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų nekilnojamasis turtas (arba jo dalis), naudojamas tik nekomercinei veiklai arba kulto apeigų reikmenų gamybai;“.

 

Pritarti

Balsavimo rezultatai: už – 6, prieš –3, susilaikė – 1.

 

 

 

 

 

 

Komiteto pirmininkas                                                                                                                                                                           Mindaugas Lingė                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komiteto biuro patarėjos Dalia Mudėnienė, Agnė Gedraitytė, Audronė Čekanavičienė