LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

Žmogaus teisių komitetas

 

PAGRINDINIO KOMITETO IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ASMENŲ, REPRESUOTŲ UŽ PASIPRIEŠINIMĄ OKUPACINIAMS REŽIMAMS, TEISIŲ ATKŪRIMO ĮSTATYMO NR. I-180 3, 4, 5 IR 6 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIVP-2645

2023-05-17  Nr. 112-P- 18

Vilnius

 

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: Žmogaus teisių komiteto pirmininko pavaduotojas Dainius Kepenis, komiteto nariai: Vytautas Bakas, Eugenijus Gentvilas, Andrius Navickas,  Arūnas Valinskas. Komiteto biuro vedėja Jolanta Savickienė; biuro patarėjos Eglė Lukšienė, Rūta Ragaliauskienė, Inga Strazdė, biuro padėjėja Ingrida Aidietienė.

           Kviestieji asmenys: Vidaus reikalų ministerijos Administravimo departamento patarėjas Kristijonas Gudalevičius, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinis direktorius Arūnas Bubnys.

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2023 04 20

 

 

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas.

1.    Siekiant teisėkūros ekonomiškumo, siūlytume kartu pakeisti keičiamo įstatymo 2 straipsnio 1 dalį, kurioje pateikta nuoroda į Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 95 straipsnio 5 dalį, kadangi nusikaltimai, kuriems nėra senaties yra nurodyti Baudžiamojo kodekso 95 straipsnio 9 dalyje.

 

 

 

 

Pritarti

 

 

 

 

Papildyti įstatymo projektą nauju 1straipsnius, kitų straipsnių numeraciją pakeisti atitinkamai.

2.

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2023 04 20

4

 

 

    Tikslintina projekto 4 straipsniu keičiamo įstatymo 6 straipsnio 2 dalis, kurioje numatyta, kad pareiškimą Lietuvos Aukščiausiajam Teismui dėl pilietinių teisių atkūrimo bylos atnaujinimo gali paduoti, be kita ko, politinė ar visuomeninė organizacija. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos teisės aktai nebenumato visuomeninės organizacijos kaip vienos iš juridinio asmens teisinių formų. Tokio pobūdžio organizacijos savo veiklą vykdo kaip asociacijos, vadovaudamosi Asociacijų įstatymu. Be to, visame keičiame įstatyme vartojama formuluotė „politinių kalinių ir tremtinių interesams atstovaujančios asociacijos“ arba ,,asociacijos“.

 

Pritarti

Komitetas teikia patobulintą įstatymo projektą

3.

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2023 04 20

3

 

 

       Atsižvelgiant į Teismų įstatymo 36 straipsnio 5 dalyje nustatytas Aukščiausiojo  Teismo sudėtis nagrinėjant bylas (Aukščiausiajame Teisme bylas nagrinėja trijų teisėjų kolegija, išplėstinė septynių teisėjų kolegija arba Aukščiausiojo Teismo ar Aukščiausiojo Teismo skyriaus plenarinė sesija. Įstatymų nustatytais atvejais bylai nagrinėti Aukščiausiajame Teisme gali būti sudaryta mišri Civilinių bylų skyriaus ir Baudžiamųjų bylų skyriaus trijų ar išplėstinė septynių teisėjų kolegija ar teismo skyriaus plenarinė sesija), siūlytume patikslinti projekto 3 straipsniu keičiamo įstatymo 5 straipsnio 8 dalį bei kitas keičiamo įstatymo nuostatas, kuriose vartojama formuluotė ,,septynių teisėjų kolegija“.

Pritarti

Komitetas teikia patobulintą įstatymo projektą

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai: negauta.

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai:

 

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras

 

 

 

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, atsakydamas į Jūsų raštą, kuriuo prašote pateikti papildomas išvadas dėl teisės aktų projektų – Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymo Nr. VIII-342 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-2646 ir Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-730 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-2647, (toliau – Projektai), informuoja, kad Projektams pritaria ir pastabų ar pasiūlymų dėl jų neturi.

 

Atsižvelgti

 

 

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai: negauta.

6. Seimo paskirtų papildomų komitetų / komisijų pasiūlymai: negauta 

7. Komiteto sprendimas ir pasiūlymai:      .

7.1. Sprendimas: pritarti komiteto patobulintam Lietuvos Respublikos asmenų, represuotų už pasipriešinimą okupaciniams režimams, teisių atkūrimo įstatymo Nr. I-180  3, 4, 5 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui  Nr.XIVP-2645 ir komiteto išvadoms.

7.2. Pasiūlymai:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Žmogaus teisių komitetas

 

 

 

 

Argumentai: Atsižvelgiant į Seimo kanceliarijos Teisės departamento pirmą pastabą, papildyti įstatymo projektą nauju straipsniu

 

Pasiūlymas:

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

            Pakeisti 2 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

   „1. Šio įstatymo 1 straipsnio nuostatos netaikomos asmenims, dalyvavusiems darant Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso XV skyriuje numatytus nusikaltimus žmoniškumui ir karo nusikaltimus, kuriems pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 95 straipsnio 5 9 dalį, nėra senaties, taip pat dalyvavusiems beginklių civilių žmonių žudynėse ar kankinimuose.“

 

 

 

 

 

 

Pritarti

 

 

 

2.

Žmogaus teisių komitetas

 

 

 

 

Argumentai: Atsižvelgiant į teisės akto svarstymo ir priėmimo eigą, siūlytina vėlesnė įstatymo įsigaliojimo data.

 

Pasiūlymas:

6 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2023 m. birželio liepos 1 d.

2. Prašymai išduoti pažymėjimus apie asmenų ištrėmimo laiką, pateikti iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos, nagrinėjami ir sprendimai dėl jų priimami vadovaujantis iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusia tvarka.

3. Iki šio įstatymo įsigaliojimo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduoti pažymėjimai galioja toliau ir yra tinkami asmenų, represuotų už pasipriešinimą okupaciniams režimams, teisių atkūrimui.“

Pritarti

 

 

 

8. Balsavimo rezultatai: už – 5, prieš – nėra, susilaikė –nėra.

9. Komiteto paskirti pranešėjai: Tomas Vytautas Raskevičius, Andrius Navickas.

10. Komiteto narių atskiroji nuomonė: negauta

 

PRIDEDAMA. Komiteto siūlomas įstatymo projektas, jo lyginamasis variantas.

 

 

Komiteto pirmininko pavaduotojas                                                                            (Parašas)                                                                      Dainius Kepenis

 

 

 

 

 

 

 

 

Žmogaus teisių komiteto biuro vedėja Jolanta Savickienė