LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

NEEILINĖS SESIJOS

RYTINIO posėdžio NR. 318

STENOGRAMA

 

2019 m. rugpjūčio 20 d.

 

Pirmininkauja Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas V. PRANCKIETIS
ir Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja
R. BAŠKIENĖ

 

 


 

PIRMININKAS (V. PRANCKIETIS). Ger­bia­mi ko­le­gos, pra­de­da­me Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo ne­ei­li­nę se­si­ją. (Gon­gas)

 

Gie­da­mas Lie­tu­vos vals­ty­bės him­nas

 

Pra­de­da­me rug­pjū­čio 20 die­nos ry­ti­nį po­sė­dį. Re­gist­ruo­ja­mės. Už­si­re­gist­ra­vo 100 Sei­mo na­rių.

 

10.02 val.

Se­niū­nų su­ei­gos pa­tiks­lin­tos 2019 m. rug­pjū­čio 20 d. (ant­ra­die­nio) po­sė­džių darbotvarkės tiks­li­ni­mas ir tvir­ti­ni­mas

 

Ger­bia­mi ko­le­gos, dar­bo­tvarkės tvir­ti­ni­mas. Dar­bo­tvarkė pa­gal ini­cia­to­rių siū­ly­mą yra pa­tvir­tin­ta val­dy­bos. Ar tu­ri­te klau­si­mų dėl dar­bo­tvarkės? Nė­ra. Ačiū. Ga­li­me ma­ny­ti, kad dar­bo­tvarkė pa­tvir­tin­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

Ger­bia­mi ko­le­gos, prieš pra­de­dant dar­bą no­rė­čiau pa­skelb­ti ke­le­tą ma­lo­nių ži­nių. Pir­mo­ji, tu­rė­tu­me pa­mi­nė­ti, pa­gerb­ti ir pa­svei­kin­ti Es­ti­jos žmo­nes su jų Ne­pri­klau­so­my­bės die­na. (Plo­ji­mai) Ačiū. Ir dar dvi ma­lo­nios da­tos. Rei­kia pa­mi­nė­ti, kad V. Krav­čio­nok šven­tė gra­žų ju­bi­lie­jų ir E. Pu­pi­nis. (Bal­sai sa­lė­je) Svei­ki­na­me. (Plo­ji­mai)

 

10.04 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo ne­ei­li­nės se­si­jos dar­bų programos“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-3770(2) (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

PIRMININKĖ (R. BAŠKIENĖ, LVŽSF*). Mie­lie­ji ko­le­gos, dar­bo­tvarkės 1-2 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo ne­ei­li­nės se­si­jos dar­bų pro­gra­mos“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-3770(2). Kvie­čiu ger­bia­mą­jį Sei­mo Pir­mi­nin­ką V. Pranc­kie­tį. Pa­tei­ki­mas.

V. PRANCKIETIS. Ger­bia­mi ko­le­gos, kaip jau mi­nė­jau, tai yra ini­cia­to­rių pa­siū­ly­ta dar­bo­tvarkė, ji yra to­kia, ko­kia yra pa­teik­ta. Se­niū­nų su­ei­ga ją svars­tė. Pra­šy­čiau ją pa­tvir­tin­ti to­kią, ko­kia ji yra ir nu­ro­dy­ta, pa­skelb­ta iš anks­to.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke, jū­sų no­ri pa­klaus­ti nemažai Sei­mo na­rių. Pir­ma­sis klau­sia M. Ma­jaus­kas. Ruo­šia­si K. Gla­vec­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas Sei­mo Pir­mi­nin­ke, Kon­sti­tu­ci­jos 92 straips­nis sa­ko, kad nau­ja Vy­riau­sy­bė gau­na įga­lio­ji­mus veik­ti, kai Sei­mas po­sė­dy­je da­ly­vau­jan­čių Sei­mo na­rių bal­sų dau­gu­ma pri­ta­ria jos pro­gra­mai. Čia jū­sų pa­teik­to­je dar­bo­tvarkėje ma­to­me, kad nė­ra bal­sa­vi­mo ir siū­ly­mo, ir dis­ku­si­jos dėl pro­gra­mos. Na, to­kiu siū­ly­mu mes vaikš­to­me la­bai plo­nu kon­sti­tu­ci­niu le­du. Ar ne­ma­no­te, kad iš tik­rų­jų rei­kė­tų pa­tvir­tin­ti Vy­riau­sy­bės pro­gra­mą ir taip iš­veng­ti bet ko­kių abe­jo­nių, jog nau­ja Vy­riau­sy­bė dirbs pa­žeis­da­ma Kon­sti­tu­ci­ją?

V. PRANCKIETIS. Tas klau­si­mas jau bu­vo ke­lia­mas ir jūs ne pir­ma­sis, ku­ris jį ke­lia­te, tei­si­nin­kai daug apie tai dis­ku­ta­vo. Sta­tu­to 198 straips­nis lei­džia taip da­ry­ti ir mes tą no­rė­tu­me pa­da­ry­ti. Yra už­re­gist­ruo­tas ant­ra­sis nu­ta­ri­mo va­rian­tas dėl įga­lio­ji­mų Vy­riau­sy­bei su­tei­ki­mo ir ta­me nu­ta­ri­me yra pa­mi­nė­ta, kad pa­gal Vy­riau­sy­bės pro­gra­mą, ku­ri yra pa­tvir­tin­ta. Tai­gi tas at­spin­dys taip pat at­si­ras ki­ta­me Sei­mo nu­ta­ri­mo va­rian­te.

PIRMININKĖ. Klau­sia K. Gla­vec­kas. Ruo­šia­si A. Sa­la­ma­ki­nas.

K. GLAVECKAS (LSF). Ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke, čia My­ko­las jau klau­sė, aš gal tik pa­pil­dy­siu dar klau­si­mą. Jei­gu įvyk­tų tas pir­mas va­rian­tas, tai ar jūs pri­tar­tu­mė­te ir pa­lai­ky­tu­mė­te ini­cia­ty­vą krei­pi­mo­si į Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą dėl iš­aiš­ki­ni­mo, nes iš tik­ro su­si­klos­to to­kia la­bai pa­ra­dok­sa­li si­tu­a­ci­ja. Tai ko­kia jū­sų po­zi­ci­ja?

V. PRANCKIETIS. Ma­nau, kad jei­gu toks krei­pi­ma­sis at­si­ras­tų, ta­da tur­būt bū­tų pats ge­riau­sias va­rian­tas, jei Sei­mas sa­vo ben­dru nu­ta­ri­mu kreip­tų­si į Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą, gau­tu­me pa­tį grei­čiau­sią iš­aiš­ki­ni­mą.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia A. Sa­la­ma­ki­nas. Ruo­šia­si A. Sy­sas.

A. SALAMAKINAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas Sei­mo Pir­mi­nin­ke, aš dėl re­zo­liu­ci­jos dėl 45 pa­bal­tie­čių me­mo­ran­du­mo. Ko­dėl ji taip iš­skir­ta? Ket­vir­ta­die­nį po­pie­ti­nia­me po­sė­dy­je vie­nin­te­lis klau­si­mas. Ar ne­ga­li­me jos pri­im­ti šian­dien, nes tai lai­ko daug ne­užims. Ga­li­ma ir ket­vir­ta­die­nį ry­ti­nia­me pri­im­ti. Da­bar dir­bam dir­bam, va­lan­dą per­trau­ka ir vie­na re­zo­liu­ci­ja pa­ka­bin­ta kaž­kur po­pie­ti­nia­me. Kam tą da­ro­te, aš ne­su­pran­tu?

V. PRANCKIETIS. Re­zo­liu­ci­ja yra pri­ima­ma ne dėl tech­ni­nių spren­di­mų, o dėl po­li­ti­nių. Tai yra prieš mū­sų Juo­do­jo kas­pi­no die­ną, tai yra prieš 23 die­ną, kad kuo ar­čiau bū­tų pri­im­ta. (Bal­sai sa­lė­je) Jei­gu bus pa­siū­ly­mų ją svars­ty­ti ry­te, tai ma­nau, kad toks pa­siū­ly­mas yra pri­im­ti­nas.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia A. Sy­sas. Ruo­šia­si J. Sa­ba­taus­kas.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke, da­bar to­kią su­maiš­tį pa­da­ro­te, nes kai žiū­ri­me į vie­ną pro­gra­mą, bu­vo, kad šian­dien mes tik gau­na­me Sei­mo pro­to­ko­li­nio nu­ta­ri­mo pa­tei­ki­mą, dis­ku­si­ja, ket­vir­ta­die­nį bu­vo bent bal­sa­vi­mas. Šian­dien aš ma­tau, kad ir svars­ty­mas, ir pri­ėmi­mas šian­dien. Jūs re­gist­ruo­ja­te nau­ją pa­tai­są. Ma­no klau­si­mas. Ar jūs esa­te ne­ei­li­nės se­si­jos ini­cia­to­rius, kad jūs ga­li­te teik­ti pa­siū­ly­mus, nes tik ini­cia­to­riai ga­li teik­ti pa­pil­dy­mus į dar­bo­tvarkę. Tai kaip su jū­sų nau­ju pa­siū­ly­mu, jūs su­rin­ko­te vi­sų pa­ra­šus?

V. PRANCKIETIS. Taip, aš esu ini­cia­to­rius. O dėl pro­to­ko­li­nio nu­ta­ri­mo, jis ne­tu­ri pri­ėmi­mo sta­di­jos, tu­ri bū­ti tik koks nors tech­ni­nis spren­di­mas, kad bū­tų ga­li­ma įtrauk­ti į sis­te­mą.

PIRMININKĖ. Ir iš­ties čia nė­ra pa­pil­dy­mas, čia yra tas pats dar­bo­tvarkės klau­si­mas, ku­rio ir sie­kė ini­cia­to­riai. Klau­sia J. Sa­ba­taus­kas. Ruo­šia­si S. Gent­vi­las.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke, jūs pri­sta­to­te pro­gra­mą ir vis tiek kar­tu mes svars­to­me ir dvie­jų die­nų dar­bo­tvarkę, nes jie vi­si su­gu­la į tos dar­bo­tvarkės klau­si­mus. Ne­ma­tau mi­nist­rų prie­sai­kos. Ar tai reiš­kia, kad mes jiems ne­nu­ma­ty­si­me… Ar da­ry­si­me ne­ei­li­nę se­si­ją vėl, ar tai nu­kel­si­me iki rug­sė­jo 10 die­nos?

V. PRANCKIETIS. Ne­ei­li­nės se­si­jos dar­bų pro­gra­mo­je 11 punk­tu mi­nist­rų prie­sai­kos įra­šy­tos. O pa­gal tai, kaip pa­si­baigs pro­ce­dū­ros…

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Aš dar­bo­tvarkę tu­riu ome­ny.

V. PRANCKIETIS. …ta­da nu­ma­ty­si­me dar­bo­tvarkėje pa­gal tą lai­ką, kai jis bus tin­ka­mas mi­nist­rams.

PIRMININKĖ. Mes da­bar svars­to­me pro­gra­mą, o pro­gra­mo­je Pir­mi­nin­kas at­krei­pė dė­me­sį, kad ši nuo­sta­ta – prie­sai­ka yra.

Klau­sia S. Gent­vi­las. Ruo­šia­si J. Raz­ma.

S. GENTVILAS (LSF). Dė­ko­ju. Ger­bia­mas Sei­mo Pir­mi­nin­ke, vis­gi no­rė­čiau jus as­me­niš­kai pa­svei­kin­ti, ka­dan­gi li­ko­te Sei­mo Pir­mi­nin­ku, nors ko­a­li­ci­jos de­ry­bų me­tu at­ro­dė, kad jus bu­vo no­ri­ma pa­ša­lin­ti iš ši­tos po­zi­ci­jos, ir aki­vaiz­du, kad lik­si­te iki ka­den­ci­jos. Tad klau­si­mas iš ti­k­rų­jų dėl Vy­riau­sy­bės pro­gra­mos nė­ra tik­tai tei­si­nis, bet ir po­li­ti­nis. Ką mes nu­veik­si­me ši­to­je ka­den­ci­jo­je ir ar jūs jau­čia­tės kaip Sei­mo Pir­mi­nin­kas, kaip par­la­men­to Pir­mi­nin­kas nuo­šir­dus sa­ky­da­mas, kad dirb­si­me pa­gal esa­mą prieš tre­jus me­tus pa­tvir­tin­tą Vy­riau­sy­bės pro­gra­mą, ne­pai­sant to, kad pa­si­kei­tė pu­sė mi­nist­rų, su­si­for­ma­vo nau­ja ko­a­li­ci­ja? Ar jums at­ro­do, kad ji­nai yra ne bu­ta­fo­ri­nė, o iš tik­rų­jų tik­ra ir nuo­šir­di, kad tie dar­bai, ku­rie yra, ir bus pa­tvir­tin­ti, nes jūs, ma­tau, ne­ini­ci­juo­ja­te? Jūs re­mia­tės tik­tai tei­si­nin­kų pa­sa­ky­mu, kad Kon­sti­tu­ci­jai tik­riau­siai ne­pri­eš­ta­rau­ja ir ga­li­me tęs­ti pa­gal bu­vu­sią Vy­riau­sy­bės pro­gra­mą. Ačiū už at­sa­ky­mą.

V. PRANCKIETIS. Sten­giuo­si nuo­šir­džiai ir ta­da bal­sa­vau už Vy­riau­sy­bės pro­gra­mą, ir pri­ta­riu jai šian­dien. Nuo­šir­džiai ti­kiu, kad ta pro­gra­ma yra ta, dėl ku­rios mes dirb­si­me ir at­ei­ty­je per šį li­ku­sį lai­ko­tar­pį. Sei­mas, ku­ris bal­sa­vo už pro­gra­mą, ne­pa­si­kei­tė. Mi­nist­rai pa­si­kei­tė, jūs tei­sus, ir mi­nist­rai tu­ri pri­si­im­ti įsi­pa­rei­go­ji­mą tęs­ti tos pro­gra­mos įgy­ven­di­ni­mą.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia J. Raz­ma. Pra­šau.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke, ar jūs pri­si­i­ma­te as­me­ni­nę po­li­ti­nę at­sa­ko­my­bę, jei­gu iš­aiš­kė­tų krei­pu­sis į Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą, kad Vy­riau­sy­bei įga­lio­ji­mų su­tei­ki­mas pro­to­ko­li­niu nu­ta­ri­mu vis dėl­to ne­ati­tin­ka Kon­sti­tu­ci­jos, o Vy­riau­sy­bė bū­tų dir­bu­si tam tik­rą lai­ką, kil­tų klau­si­mas dėl jos nu­ta­ri­mų le­gi­ti­mu­mo? Ar pri­si­i­ma­te to­kiu at­ve­ju as­me­ni­nę po­li­ti­nę at­sa­ko­my­bę už pa­sek­mes? Ir kas dar iš Sei­mo va­do­vų pri­si­i­ma to­kią at­sa­ko­my­bę, kad ne­gir­di­ma tei­sės eks­per­tų pa­sta­bų, jog rei­kė­tų vis dėl­to tvir­tin­ti Vy­riau­sy­bės pro­gra­mą Sei­mo nu­ta­ri­mu?

V. PRANCKIETIS. Tei­sės eks­per­tų bu­vo įvai­rių nuo­mo­nių, taip pat iš tei­sės eks­per­tų nuo­mo­nių yra su­for­mu­luo­tas ir da­bar­ti­nis pro­to­ko­li­nis nu­ta­ri­mas. Tai­gi aš jam ir­gi taip pat pri­ta­riu.

Dėl at­sa­ko­my­bės. Tai vi­sas Sei­mas pri­si­ims at­sa­ko­my­bę dėl Vy­riau­sy­bės le­gi­ti­mi­za­vi­mo.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke, už at­sa­ky­tus klau­si­mus, pa­teik­tą pro­gra­mą.

Mo­ty­vai. M. Ma­jaus­kas – mo­ty­vai prieš.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Aš tik dar kar­tą pa­kar­to­siu, kad Kon­sti­tu­ci­ja la­bai aiš­kiai sa­ko, kad nau­ja Vy­riau­sy­bė gau­na įga­lio­ji­mus veik­ti, kai yra pa­tvir­ti­na­ma jos pro­gra­ma. Čia­gi val­dan­tie­ji ven­gia kon­sti­tu­ci­nių pro­ce­dū­rų ir, dar dau­giau, kal­ba apie Sei­mo sta­tu­tą, ku­ris aki­vaiz­džiai yra že­mes­nio ran­go tei­sės ak­tas. Jei­gu Kon­sti­tu­ci­ja sa­ko, kad tu­ri­me tvir­tin­ti pro­gra­mą, mes tu­ri­me tvir­tin­ti pro­gra­mą. Šian­dien ky­la vie­nin­te­lis klau­si­mas, ko­dėl val­dan­tie­ji taip sku­ba. Jei­gu jūs tu­ri­te tvir­tą dau­gu­mą, ma­no pa­aiš­ki­ni­mas yra vie­nin­te­lis – tai sku­ba­te atos­to­gau­ti, nes iš tik­rų­jų, jei­gu rei­kė­tų pa­tvir­tin­ti pro­gra­mą, rei­kė­tų dar vie­nos pa­pil­do­mos Sei­mo dar­bo die­nos. Tai ne­gi sun­ku at­si­sės­ti ir at­lik­ti vi­sas pro­ce­dū­ras taip, kaip rei­ka­lau­ja Kon­sti­tu­ci­ja, ir atos­to­gos gal vie­ną die­ną pa­lauks? To­dėl aš bal­suo­siu prieš.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Dau­giau no­rin­čių kal­bė­ti ir sa­ky­ti mo­ty­vus nė­ra.

Bal­suo­ja­me po pa­tei­ki­mo dėl Sei­mo nu­ta­ri­mo dėl Sei­mo ne­ei­li­nės se­si­jos dar­bų pro­gramos.

Bal­sa­vo 105 Sei­mo na­riai: už – 76, prieš – 8, su­si­lai­kė 21. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta.

Svars­ty­mas. Dis­ku­si­ja. K. Gla­vec­kas. Pra­šom. K. Gla­vec­ko ne­ma­tau sa­lė­je. A. Sy­sas. Ruo­šia­si J. Raz­ma. At­si­sa­ko. J. Raz­ma – dis­ku­si­ja.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, esa­me tu­rė­ję pre­ce­den­tų, kai ne­ei­li­nės Sei­mo se­si­jos dar­bų pro­gra­ma ne­pa­tvir­ti­na­ma, ir tai bū­da­vo pa­da­ro­ma be ypa­tin­gų ar­gu­men­tų. Šiuo at­ve­ju, aš ma­nau, tų ar­gu­men­tų taip pa­si­elg­ti yra la­bai daug, nes aš ne­pri­si­me­nu nė vie­nos ki­tos ei­li­nės ar ne­ei­li­nės se­si­jos, į ku­rią bū­tų įra­šy­tas toks pro­cen­tas pro­jek­tų, ku­rie kel­tų kon­sti­tu­ci­nių abe­jo­nių. Pir­miau­sia daug kon­sti­tu­ci­nių abe­jo­nių ke­lia siū­ly­mas Vy­riau­sy­bei įga­lio­ji­mus su­teik­ti Sei­mo pro­to­ko­li­niu nu­ta­ri­mu.

Ma­nau, vi­si skai­tė­me vie­šai skel­bia­mą bu­vu­sio Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo tei­sė­jo V. Sin­ke­vi­čiaus nuo­mo­nę. Jis la­bai mo­ty­vuo­tai pa­aiš­ki­na, kad pir­miau­sia rei­kė­tų skai­ty­ti pa­čią Kon­sti­tuci­ją, o tik po to žiū­rė­ti Sei­mo sta­tu­tą. Taip el­gian­tis rei­kė­tų pri­ei­ti prie iš­va­dos, kad to­kio­je si­tu­a­ci­jo­je, ko­kia su­si­klos­tė da­bar, kai po Pre­zi­den­to rin­ki­mų iš nau­jo tvir­ti­nant Vy­riau­sy­bę pa­si­kei­čia dau­giau kaip pu­sė mi­nist­rų, skai­čiuo­jant nuo ka­den­ci­jos pra­džios, vis dėl­to rei­kė­tų ei­ti Vy­riau­sy­bės pro­gra­mos tvir­ti­ni­mo ke­liu Sei­mo nu­ta­ri­mu. Ir ne­ma­tau, ko­dėl da­bar­ti­nei val­dan­čia­jai ko­a­li­ci­jai tai bū­tų ko­kia nors ypa­tin­ga pro­ble­ma, tuo la­biau kad gir­džiu – Vy­riau­sy­bės pro­gra­ma ne­bus kei­čia­ma. Tie­siog ją pa­tvir­tin­tu­me Sei­mo nu­ta­ri­mu ir nie­kas ne­kel­tų abe­jo­nių, ar Vy­riau­sy­bė yra le­gi­ti­mi.

Da­bar, kai mes Se­niū­nų su­ei­go­je iš­kė­lė­me tą klau­si­mą, net Sei­mo va­do­vai svars­to, gal iš tik­rų­jų ga­lė­tų Sei­mas ei­li­nė­je se­si­jo­je kreip­tis į Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą ir klaus­ti, ar ge­rai čia mes pa­si­el­gė­me, ar pa­gal Kon­sti­tu­ci­ją su­tei­kė­me įga­lio­ji­mus. Va­di­na­si, pa­tys Sei­mo va­do­vai tų abe­jo­nių tu­ri, jei­gu taip kal­ba, bet ma­ne ste­bi­na toks leng­va­bū­diš­kas po­žiū­ris. Va­di­na­si, pa­tvir­tin­ki­me da­bar Vy­riau­sy­bę, su­tei­ki­me įga­lio­ji­mus abe­jo­ti­nu bū­du, te­gu ji čia ke­lias sa­vai­tes ar mė­ne­sius dir­ba. Pas­kui krei­pia­mės į Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą ir pa­aiš­kė­ja, kad blo­gai pa­si­el­gė­me, vi­si skės­te­li­me ran­ko­mis, na, ką pa­da­ry­si, taip iš­ėjo, ir ne­ži­nia, ką da­ry­ti su tais nu­ta­ri­mais, ku­riuos ta Vy­riau­sy­bė pri­ėmė dir­ba­ma abe­jo­ti­nu bū­du. Bet taip leng­va­bū­diš­kai – tu­ri­me bal­sų dau­gu­mą, pro­to­ko­li­niu nu­ta­ri­mu pa­pras­čiau, vie­nas, du tą pa­čią die­ną pa­tvir­ti­na­me ir lai­min­gi gy­ve­na­me. Aš ma­nau, kad tai yra ne­at­sa­kin­gas po­žiū­ris, tuo la­biau, kaip mi­nė­jau, ne­ma­tau jo­kių pro­ble­mų aiš­kiai ko­a­li­ci­jai, tu­rin­čiai kie­ky­bi­nę per­sva­rą, pa­tvir­tin­ti Vy­riau­sy­bės pro­gra­mą.

Taip pat abe­jo­nių ke­lia ir pa­siū­ly­tas vie­nin­te­lis ke­lias spręs­ti dėl tei­sė­jų at­sa­ko­my­bės. Aš ma­nau, bū­tų nau­din­ga ir de­mo­kra­tiška, jei­gu į dar­bų pro­gra­mą bū­tų įtrauk­ta ir ap­kal­tos ini­cia­ty­va dėl tei­sė­jų. Mes tu­rė­tu­me ga­li­my­bę iš­si­aiš­kin­ti, ku­ris ke­lias tei­siš­kai, kon­sti­tu­ciš­kai yra tei­sin­gas, ar iš tie­sų yra ga­li­my­bė at­leis­ti tei­sė­jus, ku­rių tvir­ti­ni­mui yra pri­ta­ręs Sei­mas, Pre­zi­den­tui pa­tei­kus dek­re­tą dėl ne­pa­si­ti­kė­ji­mo jais, ar vis dėl­to yra vie­nin­te­lis ke­lias – ap­kal­tos ke­lias su vi­so­mis ga­li­my­bė­mis jiems įro­di­nė­ti sa­vo tei­sy­bę, su tuo sau­gik­liu – Kon­sti­tu­ci­niu Teis­mu, ku­ris ne po­li­tiš­kai pri­ima spren­di­mą, o tei­siš­kai. Da­bar ta ga­li­my­bė yra eli­mi­nuo­ta.

Tai čia yra pro­jek­tas, ku­ris ke­lia kon­sti­tu­ci­nių abe­jo­nių, ir ma­nau, kad bus la­bai su­dė­tin­ga ap­si­spręs­ti, esant to­kioms abe­jo­nėms. La­bai gai­la, kad taip su­for­muo­ta dar­bo­tvarkė, to­dėl aš kvie­čiu jai tie­siog ne­pri­tar­ti.

PIRMININKĖ. Taip, dis­ku­si­ją bai­gė­me. No­rin­čių kal­bė­ti dau­giau nė­ra. No­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad Sei­mo va­do­vai abe­jo­nių ne­tu­ri ir ši­tas 98 straips­nis Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo nė­ra ap­skųs­tas, jis ga­lio­jan­tis ir vei­kian­tis.

Apie tai, kaip mes svars­ty­si­me šį dar­bo­tvarkės klau­si­mą. Mo­ty­vai. K. Ma­siu­lis – mo­ty­vai prieš.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ir vis dėl­to ge­riau­sia bū­tų siū­ly­ti to­kius klau­si­mus ir taip juos įtrauk­ti į dar­bo­tvarkę, kad ne­kil­tų jo­kių abe­jo­nių. Da­bar vi­siš­kai įma­no­ma, kad dėl Vy­riau­sy­bės su­da­ry­mo bus kreip­ta­si į Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą, tai yra Vy­riau­sy­bės tei­sė­tu­mas ky­bos ore dar il­gai. Aš ne­su­pran­tu, ko­dėl rei­kė­tų elg­tis prie­šin­gai. To­dėl aš siū­lau ne­tvir­tin­ti to­kios dar­bo­tvarkės, o pa­da­ry­ti taip, kaip rei­kia, tvar­kin­gai.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Dau­giau no­rin­čių iš­sa­ky­ti mo­ty­vus nė­ra. Bal­suo­ja­me po svar­stymo.

Bal­sa­vo 112 Sei­mo na­rių: už – 74, prieš – 10, su­si­lai­kė 28. Po svars­ty­mo pri­tar­ta.

Pri­ėmi­mas. Mo­ty­vai. M. Ma­jaus­kai, jūs no­ri­te kal­bė­ti? Pra­šau.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Pra­dė­siu nuo jū­sų pa­ste­bė­ji­mo, jog Sei­mo va­do­vy­bė ne­tu­ri abe­jo­nių dėl to­kio spren­di­mo kon­sti­tu­cin­gu­mo, nors pats Sei­mo Pir­mi­nin­kas iš tri­bū­nos sa­kė, kad jis pri­tar­tų krei­pi­mui­si į Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą to­kiu bū­du iš­reikš­da­mas abe­jo­nę dėl to­kio spren­di­mo, ku­rį mes čia ne­tru­kus pla­nuo­ja­me pri­im­ti, tei­sė­tu­mo. Man at­ro­do, bū­tų ge­rai, kad iš tik­rų­jų Sei­mo va­do­vy­bė pa­sa­ky­tų, ar ji tu­ri abe­jo­nių ar ne­tu­ri abe­jo­nių, nes at­ro­do, kad jūs ne­tu­ri­te, bet Sei­mo Pir­mi­nin­kas, už ku­rį ką tik kal­bė­jo­te, at­ro­do, lyg ir tu­ri tų abe­jo­nių. Aš tų abe­jo­nių taip pat tu­riu ir, ma­nau, kad jei yra bent ma­žiau­sia abe­jo­nė, kad Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bė veiks pa­žeis­da­ma Kon­sti­tu­ci­ją, tu­ri­me da­ry­ti vis­ką, kad ta abe­jo­nė bū­tų iš­sklai­dy­ta. Man at­ro­do, jūs su tuo su­tik­tu­mė­te. Tik pa­ban­dy­ki­te įsi­vaiz­duo­ti, jei kils teis­mi­nių gin­čų dėl tos ne­kons­ti­tu­ciš­kai vei­kian­čios Vy­riau­sy­bės pri­im­tų tei­sės ak­tų. Kas pri­si­ims at­sa­ko­my­bę už po­li­ti­nę kri­zę ir, na, aš sa­ky­čiau, ga­na rim­tą cha­o­są vals­ty­bė­je? Kvies­čiau tik­rai su­si­mąs­ty­ti, su­si­im­ti ir pra­tęs­ti ne­ei­li­nę se­si­ją dar vie­ną die­ną ir pa­si­tvir­tin­ti vi­sas pro­ce­dū­ras taip, kad ne­kil­tų ab­so­liu­čiai jo­kių abe­jo­nių. Ar­ba vi­siems su­tar­ti, jog krei­pia­mės į Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą, jog iš­aiš­ki­ni­mas bū­tų ga­na grei­tas. Nors, man at­ro­do, kad daug pa­pras­tes­nis dar­bas bū­tų tie­siog pa­tvir­tin­ti pro­gra­mą.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Sei­mo ir Sei­mo na­rių va­lio­je kreip­tis į Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą, o dėl ne­ei­li­nės se­si­jos pra­tę­si­mo, jūs ži­no­te, Sta­tu­to straips­nis, kad tik po 10 die­nų. K. Gla­vec­kas – mo­ty­vai prieš.

K. GLAVECKAS (LSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, pri­tar­da­mas tam, ką sa­kė My­ko­las, aš ke­liais žo­džiais ban­dy­čiau api­ben­drin­ti. Čia man san­ty­ki­nai pri­me­na to­kį ban­dy­mą le­ga­li­zuo­ti jo­va­lą. Ki­taip sa­kant, tai, ką mes da­ro­me, dau­ge­liu atvejų pra­si­len­kia su Kon­sti­tu­ci­ja, ne­aiš­ku, ko­kie yra san­ty­kiai nau­jos Vy­riau­sy­bės, nau­jos ko­a­li­ci­jos, nau­jos pro­gra­mos ir ki­tų da­ly­kų. Ma­no su­­pra­ti­mu, iš tik­ro tą rei­kė­tų iš nau­jo per­gal­vo­ti ir pa­si­rink­ti vis dėl­to kon­sti­tu­ci­nį ke­lią, kaip spręs­ti tą pro­ble­mą ir įgy­ven­din­ti Vy­riau­sy­bės ga­li­my­bę pra­dė­ti dirb­ti le­ga­liai, o ne ne­le­ga­liai. Ačiū.

PIRMININKĖ. J. Raz­ma – mo­ty­vai prieš.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, aš dar kar­tą ban­dau at­kreip­ti dė­me­sį, kad, ma­no ma­ny­mu, Sei­mo va­do­vy­bė ga­na leng­va­bū­diš­kai žiū­ri į įga­lio­ji­mų Vy­riau­sy­bei su­tei­ki­mą. Dar kar­tą no­riu ak­cen­tuo­ti, kad aš tik­rai gir­džiu, kas sa­ko­ma ir Se­niū­nų su­ei­go­je. Sei­mo va­do­vai tik­rai pa­sa­kė, kad ei­li­nė­je se­si­jo­je ga­li­ma svars­ty­ti krei­pi­mą­si į Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą dėl to­kio pro­to­ko­li­nio nu­ta­ri­mo ir ati­tin­ka­mų Sei­mo sta­tu­to straips­nių. Kur aš ma­tau leng­va­bū­diš­ku­mą? Ne­bu­vo net pa­pra­šy­ta Sei­mo Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­dų, kad ofi­cia­liai bū­tų pa­sa­ky­ta, koks ke­lias tei­siš­kai, kon­sti­tu­ciš­kai yra pa­grįs­tas. Dėl to vien dėl šio klau­si­mo ne­ga­li­ma pri­tar­ti to­kiai se­si­jos dar­bų pro­gra­mai, nes tik­rai jo­je yra vie­nas pro­jek­tas, ku­ris ke­lia di­de­lių kon­sti­tu­ci­nių abe­jo­nių. Tai, ma­nau, ir­gi yra ne­nor­ma­lu, kad štai, kaip mi­nė­jo Sei­mo Pir­mi­nin­kas, da­bar ant grei­tų­jų re­da­guo­ja pa­tį tą pro­to­ko­li­nį nu­ta­ri­mą. Štai ant­ras va­rian­tas, gal bus iki pri­ėmi­mo tre­čias, ir taip mes spren­džia­me vie­ną es­mi­nių kon­sti­tu­ci­nių vals­ty­bės klau­si­mų – įga­lio­ji­mų Vy­riau­sy­bei su­tei­ki­mą. Tik­rai taip ne­tin­ka elg­tis. Kaip pa­ste­bė­jo­te, kai aš iš­kė­liau klau­si­mą Sei­mo Pir­mi­nin­kui dėl as­me­ni­nės po­li­ti­nės at­sa­ko­my­bės, jei­gu iš­aiš­kė­tų Kon­sti­tu­ci­jos pa­žei­di­mai, Sei­mo Pir­mi­nin­kas pa­sa­kė, kad at­sa­ko­my­bę pri­si­ims ne jis, o vi­sas Sei­mas, nes jis bal­suos. Tai­gi šiuo at­ve­ju aš tik­rai kvie­čiu Sei­mo na­rius bal­suo­ti at­sa­kin­gai ir ver­tin­ti tą Sei­mo Pir­mi­nin­ko jums pa­siū­ly­tą at­sa­ko­my­bę.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Už – P. Gra­žu­lis.

P. GRAŽULIS (MSNG). Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, po­nai kon­ser­va­to­riai, jūs taip pat skai­ty­ki­te Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo spren­di­mą, kur aiš­kiai pa­sa­ky­ta, kad Vy­riau­sy­bės pro­gra­mą Sei­mas tvir­ti­na vi­sai ka­den­ci­jai. Ir­gi toks va­rian­tas yra. Man at­ro­do, kad ne­rei­kė­tų čia ka­bi­nė­tis prie kaž­ko­kių tech­ni­nių de­ta­lių ir vėl da­ry­ti tuš­čio­je vie­to­je kaž­ko­kį triukš­mą. Pa­tvir­tin­ki­me įga­lio­ji­mus ir leis­ki­me Vy­riau­sy­bei dirb­ti pro­to­ko­li­niu nu­ta­ri­mu. Koks di­de­lis skir­tu­mas, ar Sei­mo nu­ta­ri­mu, ar pro­to­ko­li­niu spren­di­mu? Aš ne­ma­tau čia di­de­lės pro­ble­mos, skir­tu­mo.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Kvie­čiu kal­bė­ti V. Čmi­ly­tę-Niel­sen – mo­ty­vai prieš.

V. ČMILYTĖ-NIELSEN (LSF). Ačiū, ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, man at­ro­do, vi­siš­kai ne­pri­im­ti­nas tas ke­lias, ku­ris yra šian­dien pa­si­rink­tas. Po to, kai pas­ta­ruo­sius mė­ne­sius bu­vo nuo­lat kal­ba­ma apie tai, kad ši val­dan­čio­ji ko­a­li­ci­ja tu­ri dvi al­ter­na­ty­vas, kad kai kei­sis tik vie­nas mi­nist­ras, tuo­met ne­rei­kės vėl svars­ty­ti Vy­riau­sy­bės pro­gra­mos, ir kai kei­sis dau­giau nei vie­nas mi­nist­ras, tuo­met bus ei­na­ma il­guo­ju ke­liu, šian­dien at­si­ra­do tre­čias ke­lias – kei­čia­si dau­giau nei vie­nas mi­nist­ras, ta­čiau vis tiek pa­si­ren­ka­mas trum­pa­sis ke­lias.

Tie­są pa­sa­kius, ra­cio­na­laus pa­aiš­ki­ni­mo dėl to­kio spren­di­mo aš ne­ran­du. Ko­dėl val­dan­tie­ji, ku­rie šian­dien tu­ri su­bū­rę dau­gu­mą, tai­gi tu­ri rei­ka­lin­gus bal­sus, ri­zi­kuo­ja, kad ši Vy­riau­sy­bė bus ne­li­gi­ti­mi? Ko­dėl to­kia ri­zi­ka rei­ka­lin­ga? Ar vie­nin­te­lė prie­žas­tis yra ta, kad šian­dien ne­no­ri­ma grįž­ti prie svars­ty­mų apie Vy­riau­sy­bės 2016 me­tų pro­gra­mą, ku­rio­je bu­vo la­bai daug pa­ža­dų, to­kių pa­ža­dų, ku­rie ir ne­pa­ma­tuo­ti, ir ne­ra­cio­na­lūs, ir, svar­biau­sia, ne­įvyk­dy­ti? Gal­būt dėl to, kad Vy­riau­sy­bės veiks­mų pro­gra­mos dau­ge­lis dar­bų yra ati­dė­ti, da­lis dar­bų yra ati­dė­ti iki pas­ku­ti­nio 2020 me­tų ket­vir­čio. Tik­rai tai vie­nin­te­lis pa­aiš­ki­ni­mas, ku­rį aš ran­du šian­die­nos veiks­mams. Jei val­dan­čio­ji dau­gu­ma nu­spręs ne­si­kreip­ti dėl iš­aiš­ki­ni­mo, ma­nau, kad tą da­rys opo­zi­ci­ja, nes mes tik­rai ne­ga­li­me ri­zi­kuo­ti dirb­ti su Vy­riau­sy­be, ku­ri ga­li­mai yra ne­li­gi­ti­mi.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Kvie­čiu kal­bė­ti J. Ber­na­to­nį – mo­ty­vai už.

J. BERNATONIS (LSDDF). Mie­li ko­le­gos, aš ma­tau, ka­dan­gi ko­le­ga Gab­rie­lius ne­spė­jo su­grįž­ti iš ne­nu­ma­ty­tų atos­to­gų, tai yra tam tik­ras su­tri­ki­mas de­ši­nia­ja­me spar­ne. Vy­riau­sy­bė bus le­gi­ti­mi. Pro­gra­mos svars­ty­ti ne­rei­kia ne to­dėl, kad ji­nai ge­ra ar blo­ga, bet dėl to, kad Vy­riau­sy­bė ją yra pa­tvir­ti­nu­si. Ta pro­gra­ma ga­lio­ja, Sei­mas ją pa­tvir­ti­no. Vy­riau­sy­bė ne­pa­tei­kė jo­kių pa­tai­sų. Tai­gi Sta­tu­tas ne­nu­ma­to svars­ty­ti jau pri­im­tos pro­gra­mos, bet rem­da­mie­si šia pro­gra­ma mes ga­li­me iš nau­jo su­teik­ti įga­lio­ji­mus Vy­riau­sy­bei ir, pa­ti­kė­ki­te, ji­nai tik­rai bus le­gi­ti­mi. Vie­no eks­per­to nuo­mo­nė tai ne­bū­ti­nai ji­nai… tai yra nuo­mo­nė. Ki­ti eks­per­tai tu­rės ki­tas nuo­mo­nes ir apie tai bus ga­li­ma dis­ku­tuo­ti, kai grįš Gab­rie­lius. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, bal­suo­ja­me (mo­ty­vai iš­sa­ky­ti) dėl Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo ne­ei­li­nės se­si­jos dar­bų pro­gra­mos“ pro­jek­to. Bal­suo­ja­me. Pri­ėmi­mas.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 110 Sei­mo na­rių: už – 71, prieš – 11, su­si­lai­kė 28. Sei­mo nu­ta­ri­mas „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo ne­ei­li­nės se­si­jos dar­bų pro­gra­mos“ pri­im­tas. (Gon­gas)

Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo – I. De­gu­tie­nė. Pra­šau.

I. DEGUTIENĖ (TS-LKDF). No­riu kreip­tis į Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kę. Jūs vis sa­kė­te to­kį sa­ki­nį, kad Sei­mo va­do­vy­bė ne­abe­jo­ja šio spren­di­mo, tai yra Vy­riau­sy­bės for­ma­vi­mo, kon­sti­tu­cin­gu­mu. Pa­gal Sei­mo sta­tu­to 24 straips­nį Sei­mo va­do­vy­bė yra Sei­mo Pir­mi­nin­kas ir pa­va­duo­to­jai. Aš, kaip Sei­mo Pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja, ka­te­go­riš­kai su tuo ne­su­tin­ku ir ne­ži­nau, ko­dėl jūs taip in­ter­pre­tuo­ja­te, ne­ži­nau, gal bu­vo val­dy­bos po­sė­dis, apie ku­rį aš ne­ži­no­jau, bet tik­rai taip ne­ga­li­ma kal­bė­ti.

Re­a­guo­siu į po­no J. Ber­na­to­nio pa­si­sa­ky­mą. Tur­būt jūs pats kaip tei­si­nin­kas pui­kiai ži­no­te, kad Kon­sti­tu­ci­ja yra svar­biau­sias, pa­grin­di­nis vals­ty­bės do­ku­men­tas. Ki­tas da­ly­kas, kad to­kio­je si­tu­a­ci­jo­je mes ne­sa­me bu­vę ir ne­pa­ste­bė­jo­me, kad yra Sta­tu­to ir šian­dien ga­lio­jan­čios Kon­sti­tu­ci­jos ne­ati­ti­ki­mas. Dėl ra­my­bės ir kad iš tik­rų­jų bū­tų tei­sė­tai dir­ban­ti Vy­riau­sy­bė, ge­riau mes gal­būt il­giau pa­dir­bė­ki­me, pra­tęs­ki­me tą ne­nu­ma­ty­tą ne­ei­li­nę se­si­ją, kad tik­rai vis­kas bū­tų tvar­kin­gai ir Vy­riau­sy­bė bū­tų tei­sė­ta.

Ne vi­sai su­pran­tu jū­sų pa­­sa­ky­mą, kad vie­nas tei­si­nin­kas, ku­ris ko­men­tuo­ja Kon­sti­tu­ci­ją… Tai dar ne­reiš­kia, kad ta nuo­mo­nė yra ne­kves­tio­nuo­ja­ma, ta­čiau ta­da Sei­mui rei­kia iš kar­to kreip­tis į Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą, kad bū­tų iš­aiš­kin­ta, ar mū­sų pri­im­ti spren­di­mai yra tei­sin­gi, ar mū­sų šian­dien ga­lio­jan­tis Sta­tu­tas ati­tin­ka Kon­sti­tu­ci­ją.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju ger­bia­mai ko­le­gei. No­riu tie­siog at­kreip­ti dė­me­sį, kad po­kal­bio me­tu bu­vo tu­ri­ma ome­ny­je ir ma­no iš­raiš­ka bu­vo bū­tent to­kia – iš tų va­do­vų, ku­rie da­ly­va­vo Se­niū­nų su­ei­go­je, nes mes kal­bė­jo­me apie Se­niū­nų su­ei­go­je pa­sa­ky­tus žo­džius.

Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo – E. Gent­vi­las. Pra­šau.

E. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mie­ji, mes šiais me­tais esa­me pa­ban­dę to­kį da­ly­ką da­ry­ti, tai yra pri­ėmė­me Sei­mo spren­di­mą dėl Re­fe­ren­du­mo įsta­ty­mo ir ne­bu­vo­me tik­ri dėl kon­sti­tu­cin­gu­mo. Iš kar­to vi­sas Sei­mas krei­pė­si į Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą, ir Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas pa­sa­kė: Sei­mas tu­ri keis­ti, nes pri­ėmė ne­kons­ti­tu­cin­gą įsta­ty­mą. Ta­da mes su­abe­jo­jo­me sa­vi­mi, ir man ta­da at­ro­dė pro­tin­gas žings­nis, abe­jo­ti – va­di­na­si, gal­vo­ti kaž­ką. Šian­dien val­dan­tie­ji tu­ri bal­sų dau­gu­mą ir ne­abe­jo­ja, kad vis­ką da­ro ge­rai. Aš ne­drįs­tu teig­ti, ar mes tik­rai vis­ką da­ro­me blo­gai, aš abe­jo­ju, bet jū­sų aky­se, veiks­muo­se, myg­tu­kų spau­dy­muo­se jo­kios abe­jo­nės nė­ra. Ar jūs esa­te to­kie tik­ri, kai Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas jau ne vie­ną ši­to Sei­mo pri­im­tą įsta­ty­mą pri­pa­ži­no kaip ne­kons­ti­tu­ci­nį? Ko­dėl da­bar jūs ne­abe­jo­ja­te? Man keis­ta. Vi­sų pir­ma tai ma­žiau­siai ne­at­sar­gu, o blo­giau­sia – ga­li pa­aiš­kė­ti, kad tai yra nu­si­kals­ta­mas abe­jin­gu­mas.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju už jū­sų re­pli­ką. Yra dar no­rin­čių re­pli­kuo­ti. J. Ber­na­to­nis.

J. BERNATONIS (LSDDF). Aš la­bai trum­pai. Ka­dan­gi su­pra­tau iš ko­le­gės, kad ne­vi­siš­kai bu­vau su­pras­tas, ką sa­kiau dėl bal­sa­vi­mo mo­ty­vų, tai no­rė­čiau pa­sa­ky­ti, kad, ma­no su­pra­ti­mu, Sei­mo sta­tu­to 198 straips­nis Kon­sti­tu­ci­jai ne­pri­eš­ta­rau­ja. Kon­sti­tu­ci­ja, ži­no­ma, yra aukš­čiau­sias ak­tas. Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo spren­di­mai, ku­rie su­for­ma­vo ofi­cia­lią kon­sti­tu­ci­nę dok­tri­ną, bu­vo pri­im­ti vė­liau ne­gu Sta­tu­tas. Gal­būt šia­me Sta­tu­to straips­ny­je kai ko trūks­ta, bet tai, kas yra, tik­rai ne­pri­eš­ta­rau­ja, ir ga­li­ma dis­ku­tuo­ti. O dėl tei­si­nin­kų, tei­si­nin­kų nuo­mo­nių iš tie­sų yra įvai­rių, ir aš esu pa­si­ren­gęs, kai grįš jū­sų se­niū­nas, jam pla­čiai pa­pa­sa­ko­ti apie įvai­rias nuo­mo­nes.

 

Įga­lio­ji­mų Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bei su­tei­ki­mo iš nau­jo pro­ce­dū­ra

 

10.36 val.

Sei­mo pro­to­ko­li­nio nu­ta­ri­mo „Dėl įga­lio­ji­mų Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bei sutei­ki­mo iš nau­jo (pa­gal Sei­mo sta­tu­to 198 straips­nį)“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-3773(2)

 

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, re­pli­kos iš­sa­ky­tos. Pra­dė­si­me pro­ce­dū­rą dėl įga­lio­ji­mų Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bei su­tei­ki­mo iš nau­jo. J. Ja­ru­tis. Kvie­čiu S. Skver­ne­lį. J. Ja­ru­tis dėl ve­di­mo tvar­kos?

J. JARUTIS (LVŽSF). Taip. Ger­bia­mo­ji po­sė­džio pir­mi­nin­ke, ka­dan­gi bu­vo už­re­gist­ruo­tos šiek tiek ki­to­kios for­mu­luo­tės ši­to pro­to­ko­li­nio nu­ta­ri­mo, šian­dien ry­te yra ant­ras va­rian­tas, frak­ci­jos var­du pra­šy­čiau pu­sės va­lan­dos per­trau­kos dėl šio klau­si­mo.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­ja pra­šo pu­sės va­lan­dos per­trau­kos. Ga­li­me tam pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. Dė­ko­ju. Ir po­sė­džio pir­mi­nin­ka­vi­mą per­duo­du Sei­mo Pir­mi­nin­kui V. Pranc­kie­čiui.

 

10.36 val.

Sei­mo pro­to­ko­li­nio nu­ta­ri­mo „Dėl pri­ta­ri­mo Vir­gi­ni­jaus Sin­ke­vi­čiaus kan­di­da­tū­ros siū­ly­mui į Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos na­rius“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-3761 (pa­tei­ki­mas)

 

PIRMININKAS (V. PRANCKIETIS). Dar­bo­tvarkės 1-4 klau­si­mas – Sei­mo pro­to­ko­li­nio nu­ta­ri­mo „Dėl pri­ta­ri­mo Vir­gi­ni­jaus Sin­ke­vi­čiaus kan­di­da­tū­ros siū­ly­mui į Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos na­rius“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-3761. Pra­ne­šė­jas – Mi­nist­ras Pir­mi­nin­kas S. Skver­ne­lis.

S. SKVERNELIS (LVŽSF). Ger­bia­mas Sei­mo Pir­mi­nin­ke, ger­bia­mi ko­le­gos Sei­mo na­riai, kaip jūs ži­no­te, da­bar­ti­nės Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos įga­lio­ji­mai baig­sis šių me­tų spa­lio 31 die­ną ir nuo lap­kri­čio 1 die­nos dar­bą pra­dės nau­ja Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja.

Šių me­tų lie­pos 16 die­ną Eu­ro­pos Par­la­men­tas Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ke iš­rin­ko U. fon der Le­jen. Sa­vo svei­ki­ni­me iš­reiš­kiu jai tvir­tą Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės pa­ra­mą, kad to­liau bū­tų stip­ri­na­mas Eu­ro­pos pro­jek­tas, Eu­ro­pos tau­tų tar­pu­sa­vio so­li­da­ru­mas ir vie­ny­bė. Ne­del­siant po Ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kės iš­rin­ki­mo su ja bu­vo pra­dė­tos kon­sul­ta­ci­jos dėl Lie­tu­vos at­sto­vo kan­di­da­tū­ros Eu­ro­pos Ko­mi­si­jo­je. Vy­riau­sy­bė kon­sul­ta­ci­jo­se su Ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ke nu­ro­dė, kad yra pa­si­ren­gu­si pa­teik­ti kan­di­da­tą to­se sri­ty­se, ku­rio­se Lie­tu­va tu­ri di­džiau­sią įdir­bį ir kom­pe­ten­ci­ją, pri­ori­te­tą teik­da­ma su eko­no­mi­kos vys­ty­mu, ener­ge­ti­ka ir Eu­ro­pos Są­jun­gos iš­orės sie­nų ap­sau­ga su­si­ju­sio­ms sri­ti­ms. Prieš teik­da­mas Lie­tu­vos kan­di­da­tą Vy­riau­sy­bei tvir­tin­ti, sie­kiau už­si­tik­rin­ti, kad jis tu­rė­tų rei­ka­lin­gą kom­pe­ten­ci­ją Vy­riau­sy­bės įvar­din­to­se pri­ori­te­ti­nė­se sri­ty­se ir su­lauk­tų bū­ti­no po­li­ti­nio pa­lai­ky­mo iš Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to ir Sei­mo. Šių me­tų rug­pjū­čio 7 die­ną Vy­riau­sy­bė, va­do­vau­da­ma­si Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės įsta­ty­mo 58 straips­nio 2 da­li­mi ir Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo sta­tu­to 180 strai­ps­niu, krei­pė­si į Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tą ir Sei­mą pri­ta­ri­mo dėl V. Sin­ke­vi­čiaus kan­di­da­tū­ros siū­ly­mo į Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos na­rius.

V. Sin­ke­vi­čius yra per­spek­ty­vus nau­jos kar­tos po­li­ti­kas, įgi­jęs iš­si­la­vi­ni­mą Va­ka­rų Eu­ro­pos uni­ver­si­te­tuo­se, at­li­kęs prak­ti­ką ir dir­bęs ne vie­no­je vals­ty­bė­je. Jis sa­vo veik­lo­je pa­si­žy­mė­jo ge­rin­da­mas ap­lin­ką ino­va­ci­joms Lie­tu­vo­je, tu­ri svar­bių pa­siū­ly­mų ir dėl Eu­ro­pos Są­jun­gos lau­kian­čių skait­me­ni­za­vi­mo ir kli­ma­tui neut­ra­lios eko­no­mi­kos kū­ri­mo iš­šū­kių. Tai ne­pri­klau­so­mo­je Lie­tu­vo­je gi­męs ir už­au­gęs pi­lie­tis, tu­rin­tis pla­tų aki­ra­tį ir ne vie­ną kar­tą įro­dęs sa­vo ge­bė­ji­mus ir kaip Sei­mo na­rys, ir kaip Sei­mo Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas, ir kaip eko­no­mi­kos ir ino­va­ci­jų mi­nist­ras. Pa­me­nu spren­di­mą teik­ti V. Sin­ke­vi­čių tuo­me­ti­niu ūkio mi­nist­ru. Bū­ta dis­ku­si­jų dėl am­žiaus ir pa­tir­ties sto­kos. Da­bar jau aiš­ku, kad bai­mės bu­vo be pa­grin­do. V. Sin­ke­vi­čius pui­kiai su­si­tvar­kė su pa­rei­go­mis, jo dar­bą ge­rai ver­ti­na ir po­zi­ci­ja, ir opo­zi­ci­ja. V. Sin­ke­vi­čiaus kan­di­da­tū­ra yra su­de­rin­ta su Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tu ir Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ke. Ne­abe­jo­ju, kad Sei­mo na­riai pui­kiai pa­žįs­ta ir ver­ti­na. Tad kvie­čiu pa­lai­ky­ti šią, ma­no ma­ny­mu, ge­riau­sią kan­di­da­tū­rą. O Vir­gi­ni­jui lin­kiu sėk­mės Eu­ro­pos Ko­mi­si­jo­je ir Par­la­men­te.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me Mi­nist­rui Pir­mi­nin­kui. Kvie­čia­me pre­ten­den­tą V. Sin­ke­vi­čių. Jums ski­ria­ma iki 15 mi­nu­čių. At­si­pra­šau, iki 10 mi­nu­čių pri­sis­ta­ty­ti, o po to 15 mi­nu­čių klausi­mai.

V. SINKEVIČIUS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos Sei­mo na­riai, vi­sų Lie­tu­vos žmo­nių at­sto­vai, dė­ko­ju už man su­teik­tą ga­li­my­bę šian­dien kreip­tis į jus šią vi­sai Lie­tu­vai svar­bią aki­mir­ką. Jū­sų aki­vaiz­do­je pir­miau­sia no­riu iš­reikš­ti pa­dė­ką Lie­tu­vos žmo­nėms, ku­rie man su­tei­kė ga­li­my­bę kar­tu su ju­mis at­sto­vau­ti jų va­liai Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­me. Jų pa­si­ti­kė­ji­mas yra tai, dėl ko dir­bau ir dėl ko dirb­siu.

Taip pat no­riu iš­reikš­ti pa­dė­ką Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tui ir Mi­nist­rui Pir­mi­nin­kui už iš­reikš­tą pa­si­ti­kė­ji­mą ma­no kan­di­da­tū­ra į Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos ko­mi­sa­ro pos­tą. Be­lau­kiant 30-ųjų Bal­ti­jos ke­lio me­ti­nių, man tai sim­bo­li­zuo­ja ti­kė­ji­mą Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bės kar­ta ir Eu­ro­pos at­si­nau­ji­ni­mu. Įkve­pian­ti nau­jo­sios Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos pre­zi­den­tės U. fon der Le­jen vi­zi­ja, kad Eu­ro­pa yra ly­gi vi­siems ne­pri­klau­so­mai nuo ly­ties, am­žiaus, kil­mės ar re­gio­no, yra Eu­ro­pos idė­jos įpras­mi­ni­mas. Šian­dien Lie­tu­va siun­čia sig­na­lą Eu­ro­pai, kad yra at­vi­ra ir pa­de­dan­ti aug­ti. Sa­vo bu­vi­mą čia lai­kau ne sa­vo, o Lie­tu­vos nuo­pel­nu. Ši ša­lis ir jos žmo­nės su­kū­rė ap­lin­ką, ku­rio­je jau­nas žmo­gus ga­li įgy­ven­din­ti sa­vo idė­jas po­li­ti­ko­je, ver­sle ar ne­vy­riau­sy­bi­nė­se or­ga­ni­za­ci­jo­se. Eu­ro­pa ir vi­sas pa­sau­lis šian­dien iš­gy­ve­na es­mi­nius lū­žius. Tai, apie ką ke­le­tą de­šimt­me­čių kal­bė­jo moks­lo ben­druo­me­nė, šian­dien ta­po mū­sų kas­die­ni­nio gy­ve­ni­mo pa­tir­ti­mi, iš­šū­kiais ir ga­li­my­bė­mis. Vis dėl­to tik­rą­sias mū­sų nū­die­nos spren­di­mų pa­sek­mes jaus kar­tos po mū­sų.

At­ei­nan­čios ka­den­ci­jos Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos už­duo­tis, ku­rią su­for­ma­vo iš­rink­to­ji Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos pre­zi­den­tė, – siek­ti, kad Eu­ro­pa tap­tų pa­vyz­džiu iš­sau­gant svei­ką pla­ne­tą mums ir atei­ties kar­toms bei spren­džiant skait­me­ni­nės eko­no­mi­kos ir vi­suo­me­nės iš­šū­kius. Tai dėl kiek­vie­no eu­ro­pie­čio so­cia­li­nės ir eko­no­mi­nės ge­ro­vės. Ti­kiu, kad Lie­tu­va, bū­da­ma tvir­čiau­sia ti­kė­to­ja Eu­ro­pos Są­jun­gos idė­ja, ne tik seks šiuo ke­liu, bet ak­ty­viai pri­si­dės prie idė­jos įgy­ven­di­ni­mo.

Eko­no­mi­kos ir ino­va­ci­jų mi­nis­te­ri­ja pas­ta­ruo­sius dve­jus me­tus dė­jo tam pa­ma­tus. Vie­nas iš svar­biau­sių Eu­ro­pos dar­bų, sie­kiant tap­ti pir­muo­ju kli­ma­tui neut­ra­liu že­my­nu, yra pra­mo­nės trans­for­ma­ci­ja. Mi­nis­te­ri­jos pa­reng­tas ša­lies pra­mo­nės skait­me­ni­ni­mo kel­ro­dis pui­kiai įver­tin­tas ne tik ša­lies pra­mo­nės, bet ir Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos. Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos va­do­vės pri­sta­ty­tos veik­los gai­rės orien­tuo­tos į pir­muo­sius žings­nius. Ar­ti­miau­sias Eu­ro­pos Są­jun­gos dar­bas – su­tar­ti dėl fi­nan­si­nių me­cha­niz­mų, kad ža­lia­sis po­ky­tis ei­tų kar­tu su kiek­vie­nos Eu­ro­pos ša­lies žmo­nių ge­ro­ve. Lie­tu­va pas­ta­ruo­sius me­tus spar­čiais žings­niais žen­gė kur­da­ma ne gam­ti­niais iš­tek­liais, o ži­nio­mis grįs­tą eko­no­mi­ką.

Ne­ga­liu ne­pa­mi­nė­ti ir ino­va­ci­jų re­for­mos, ku­ri, nors ir be­si­tę­sian­ti, bet jau su­so­di­na ver­slo ir moks­lo ben­druo­me­nes kur­ti ge­ro­vę ša­lies gy­ven­to­jams. Sei­mas, tai yra jūs, šią re­for­mą pa­lai­kė­te vien­bal­siai. Ge­rė­jan­ti si­tu­a­ci­ja ver­slo ir moks­lo ben­dra­dar­bia­vi­mo sri­ty­je yra ir di­de­lis jū­sų nuo­pel­nas. Star­tuo­lių eko­sis­te­mos ge­ri­ni­mo pa­ke­tas, vie­na pir­mų­jų Eu­ro­pos Są­jun­gos na­cio­na­li­nė dirb­ti­nio in­te­lek­to stra­te­gi­ja, (…) bei bloc­kchain ini­cia­ty­vos ne tik pri­ar­ti­no Lie­tu­vą prie glo­ba­lių tech­no­lo­gi­jų ten­den­ci­jų rai­dos, tai lei­do Kon­ku­ren­cin­gu­mo ta­ry­bo­je ir per ki­tus eu­ro­pi­nius for­ma­tus bent ne­di­de­le da­li­mi pri­si­dė­ti prie to, kaip šios tech­no­lo­gi­jos ar skait­me­ni­nė eko­no­mi­ka su­vo­kia­ma Eu­ro­pos mas­tu.

Lie­tu­va yra vie­na iš vals­ty­bių, pa­dė­ju­sių iš­gry­nin­ti at­ei­nan­čios Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos iš­šū­kius skait­me­ni­nės eko­no­mi­kos sri­ty­je. Be­si­bai­gian­čios Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos svar­biau­siu dar­bu skait­me­ni­nės eko­no­mi­kos sri­ty­je yra lai­ko­mas Eu­ro­pos Są­jun­gos ben­dra­sis duo­me­nų ap­sau­gos reg­la­men­tas. Šian­dien pa­sau­lis žvel­gia į Eu­ro­pos Są­jun­gą lauk­da­mas po­zi­ci­jos dėl 5G ir daik­tų in­ter­ne­to stan­dar­tų, jau ne­kal­bant apie dirb­ti­nio in­te­lek­to ir ki­tų tech­no­lo­gi­jų ke­lia­mus iš­šū­kius.

Lie­tu­va yra vie­na iš vals­ty­bių, ku­rios ko­vo­ja su so­cia­li­ne at­skir­ti­mi, bet skait­me­ni­nė at­skir­tis, de­ja, šian­dien tam­pa iš­si­vys­čiu­sio pa­sau­lio pro­ble­ma, taip pat di­di­nan­ti so­cia­li­nę at­skir­tį. Mo­ky­mo­si vi­są gy­ve­ni­mą ini­cia­ty­vos, mo­te­rų ir mer­gi­nų įtrau­ki­mas į in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų ir in­ži­ne­ri­nius dar­bus bei pa­na­šios ini­cia­ty­vos tu­rė­tų at­si­ras­ti Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos dar­bo­tvarkėje.

Eu­ro­pos idė­ja ne­ga­li leis­ti kur­ti skait­me­ni­nės dis­kri­mi­na­ci­jos am­žiaus, ly­ties ar gy­ve­na­mo­sios vie­tos pa­grin­du. Tai ne tik eti­kos, bet ir so­cia­li­nės ge­ro­vės klau­si­mas. Juo­lab Eu­ro­pos ža­lių­jų par­ti­jos 2019 me­tų ma­ni­fes­te ra­šo­ma, kad kiek­vie­nas eu­ro­pie­tis be jo­kių iš­ly­gų pri­va­lo tu­rė­ti pri­ėji­mą prie šva­raus oro, van­dens, in­ter­ne­to ir ži­nių.

Kol kas ne­drįs­tu sa­ky­ti, ko­kį port­fe­lį man skir­tų Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos pre­zi­den­tė, tai jos pre­ro­ga­ty­va, ta­čiau aki­vaiz­du, kad stra­te­gi­niai tiks­lai, ku­riuos sa­vo pro­gra­mo­je ji iš­dės­tė, pa­lies kiek­vie­ną sek­to­rių. Ma­nau, kad iš­rink­to­sios Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos pre­zi­den­tės U. fon der Lej­en vi­zi­ja ir ma­no įgy­ven­din­tos ini­cia­ty­vos ir idė­jos at­ei­čiai yra ak­tu­a­lios ir Lie­tu­vai, ir kiek­vie­nam eu­ro­pie­čiui. Sie­kiu tap­ti Lie­tu­vos kan­di­da­tu į Eu­ro­pos ko­mi­sa­rus, to­dėl kiek­vie­no iš jū­sų pa­lai­ky­mas man yra la­bai svar­bus. Dė­ko­ju.

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, pa­brė­žiu, kad pa­gal Sta­tu­tą klaus­ti yra ski­ria­ma 15 mi­nu­čių. Pir­ma­sis klau­sia Sei­mo na­rys M. Ma­jaus­kas. Ruo­šia­si Ž. Pa­vi­lio­nis.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, Sei­mo Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma­sis kan­di­da­te, tu­riu at­vi­rai pa­sa­ky­ti, kad dau­ge­lis žmo­nių jums jau­čia bal­tą pa­vy­dą dėl jū­sų svai­gi­na­mos kar­je­ros: per tre­jus me­tus – Sei­mo na­rys, ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas, mi­nist­ras, o da­bar ir Eu­ro­pos ko­mi­sa­ras. Taip pat tu­riu at­vi­rai pa­sa­ky­ti, kad jau­čiu bal­tą pa­vy­dą ir aš, ta­čiau lin­kiu jums sėk­mės, nes ma­nau, kad pui­kiai at­sto­vau­si­te Lie­tu­vai. Jū­sų stip­ry­bė yra jū­sų am­žius, jū­sų sil­pny­bė, ma­no su­pra­ti­mu, yra jū­sų po­li­tiš­ku­mas ar­ba, tiks­liau, apo­li­tiš­ku­mas. Lie­tu­vos vals­tie­čiai ir ža­lie­ji švies­me­čiais ski­ria­si nuo Eu­ro­pos ža­lių­jų, ku­rių kan­di­da­tu bū­tu­mė­te nau­jo­je Ko­mi­si­jo­je taip pat. Ir tie skir­tu­mai yra dėl LGBT tei­sių, tar­šos mo­kes­čio, abor­tų, emb­rio­nų, ka­na­pių le­ga­li­za­vi­mo ir dau­ge­lio ki­tų da­ly­kų.

No­rė­čiau pa­klaus­ti jū­sų ci­tuo­da­mas Eu­ro­pos ža­lių­jų vi­ce­pir­mi­nin­kę S. Ke­ler, ku­ri la­bai aiš­kiai pa­si­sa­ko už ka­na­pių le­ga­li­za­vi­mą ir taip pat rei­ka­lau­ja…

PIRMININKAS. Lai­kas!

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). …kad vi­sos Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lys na­rės pa­tvir­tin­tų Stam­bu­lo kon­ven­ci­ją. No­riu pa­klaus­ti, ko­kia jū­sų po­zi­ci­ja kon­kre­čiai šiais dviem klau­si­mais?

V. SINKEVIČIUS (LVŽSF). Dė­ko­ju. Pir­miau­sia mes gy­ve­na­me XXI am­žiu­je, ir Vi­suo­ti­nė žmo­gaus tei­sių de­kla­ra­ci­ja bei ki­ti tei­sės ak­tai, už­tik­ri­nan­tys žmo­gaus tei­ses, ga­lio­ja jau se­niai. Ne­pai­sant to, mes vis dar ma­to­me ho­mo­fo­bi­jos ir dis­kri­mi­na­vi­mo ap­raiš­kų LGBT žmo­nių at­žvil­giu ir tu­ri­me ieš­ko­ti spren­di­mų, kaip jas su­ma­žin­ti. Žmo­gaus tei­sės ga­lio­ja vi­siems vie­no­dai. Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja kiek­vie­nais me­tais ko­voti su LGBT dis­kri­mi­na­ci­ja, su ho­mo­fo­bi­ja ren­gia veiks­mų są­ra­šą. Eu­ro­pos Par­la­men­tas taip pat yra ak­ty­vus šio­je sri­ty­je, pa­tvir­ti­nan­tis bū­tent tuos veiks­mus prieš.

Aš ma­nau, kad šie veiks­mai ly­giai taip pat sėk­min­gai tu­ri bū­ti tę­sia­mi ir Lie­tu­vo­je. Ma­nau, pas­ku­ti­nis ren­gi­nys pa­ro­dė, kad Lie­tu­va yra pa­žen­gu­si la­bai to­li, ir to­le­ran­ci­ja, ir žmo­gaus tei­sių už­tik­ri­ni­mas Lie­tu­vo­je jau da­bar yra daug ma­žes­nis iš­šū­kis.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rys Ž. Pa­vi­lio­nis. Ruo­šia­si E. Pu­pi­nis.

Ž. PAVILIONIS (TS-LKDF). La­bai ačiū. Eu­ro­pa pa­pras­tai mus vie­ni­ja, vi­sas spal­vas, vi­sas ša­lis. Ger­bia­mas pre­ten­den­te, kaip jūs ma­no­te, ar par­tiš­ku­mo ak­cen­ta­vi­mas bu­vo tei­sin­gas ban­dant pri­sta­ty­ti jū­sų kan­di­da­tū­rą, nes man pa­si­ro­dė, kad vis dėl­to kom­pe­ten­ci­ja bu­vo lyg ir ant­ri­nis ar­gu­men­tas. Svar­biau­sia bu­vo pri­klau­sy­mas di­džiau­siai frak­ci­jai, ku­ri tie­siog ga­na gru­biu bū­du ban­do sa­vo kan­di­da­tą pri­sta­ty­ti Briu­se­ly­je. Ar jūs ne­ma­no­te, kad Briu­se­ly­je, kur tų spal­vų yra kur kas dau­giau, ir ži­nant, kad jū­sų spal­va nė­ra to­kia, kaip jūs sa­ko­te, ar tai jums ne­su­truk­dys ga­lu­ti­nia­me bal­sa­vi­me?

V. SINKEVIČIUS (LVŽSF). Dė­ko­ju už klau­si­mą. Pas­ta­ruo­sius tre­jus me­tus esu Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos na­rys, di­džiuo­juo­si bū­da­mas šio­je par­ti­jo­je ir ne­tu­riu ki­to­kių ke­ti­ni­mų. Kal­bant apie pri­sta­ty­mus, kom­pe­ten­ci­ją, man as­me­niš­kai at­ro­do, kad ta, sa­ky­ki­me, Eu­ro­pos ko­mi­sa­ro sky­ri­mo tra­di­ci­ja yra su­for­muo­ta ir nė­ra Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos nau­ja­da­ras. No­rė­čiau pri­min­ti, kad kiek­vie­nas Lie­tu­vos no­mi­nuo­tas Eu­ro­pos ko­mi­sa­ras bū­tent ir bu­vo di­džiau­sios val­dan­čio­sios par­ti­jos pa­si­rin­ki­mas. Lie­tu­vos vals­tie­čiai ir ža­lie­ji šiuo at­ve­ju tik­tai pai­sė tų tra­di­ci­jų, ku­rios bu­vo su­for­muo­tos, pa­si­nau­do­da­mi sa­vo tei­se iš­sa­ky­ti pa­ra­mą vie­nam iš ga­li­mų kan­di­da­tų.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rys E. Pu­pi­nis. Ruo­šia­si A. Ma­zu­ro­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mas kan­di­da­te, jūs at­sa­kė­te tik­rai į ne­ma­žai klau­si­mų, ku­riuos už­da­vė vie­na frak­ci­ja, ta­čiau tik už­si­mi­nė­te apie ga­li­my­bę gau­ti kurį nors port­fe­lį. Iš tik­rų­jų tur­būt po­li­ti­ko­je la­bai svar­bu ir sri­tis, ku­rią ku­ruo­si. No­rė­čiau su­ži­no­ti apie jū­sų lū­kes­čius. Sa­vai­me su­pran­ta­me, tur­būt ga­li­my­bes pa­dik­tuos Eu­ro­pos Par­la­men­tas, Ko­mi­si­ja, bet jū­sų lū­kes­čiai, ko jūs ti­ki­tės, kurį port­fe­lį gau­ti? Ir ant­ras da­ly­kas. Ar tik­rai, jei­gu tas port­fe­lis bus šiek tiek ne pa­gal jū­sų sri­tį, ar jūs rink­tu­mė­tės vis tiek Ko­mi­si­jos vie­tą, ar ban­dy­tu­mė­te da­ry­ti ką nors ki­tą?

V. SINKEVIČIUS (LVŽSF). Dė­ko­ju už klau­si­mą. Vėl­gi pa­kar­to­siu, kad port­fe­lis yra Ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kės pre­ro­ga­ty­va. Įvy­ko tik vie­nas mū­sų ne­for­ma­lus su­si­ti­ki­mas, ku­rio me­tu mes dau­giau­sia kal­bė­jo­me apie lau­kian­čius iš­šū­kius, ar­ti­miau­sius ga­li­mus rei­ka­lin­gus spren­di­mus, ta­čiau jo­kiu bū­du ne apie kon­kre­tų port­fe­lį. Ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė tik da­bar, pas­ta­rą­sias dvi sa­vai­tes, pra­dė­jo ne­for­ma­lius su­si­ti­ki­mus su ga­li­mais vals­ty­bių kan­di­da­tais. Aš ma­nau, ji tu­rė­da­ma ben­drą vaiz­dą nu­spręs, ku­ris iš no­mi­nuo­tų vals­ty­bių kan­di­da­tų tin­ka ge­riau­siai ei­ti bū­tent tas pa­rei­gas, bū­tų tin­ka­miau­sias kan­di­da­tas dirb­ti bū­tent Eu­ro­pos ko­mi­sa­ru ties vie­nu ar ki­tu klau­si­mu. Ma­nau, kad mes tą su­ži­no­si­me apie rug­sė­jo pra­džią.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rys A. Ma­zu­ro­nis. Ruo­šia­si A. Ar­mo­nai­tė.

A. MAZURONIS (MSNG). La­bai dė­kui. Ger­bia­mas kan­di­da­te, tik­rai nuo­šir­džiai svei­ki­nu su no­mi­na­vi­mu į to­kią tik­rai svar­bią ir Lie­tu­vai la­bai reikš­min­gą po­zi­ci­ją. Tik­rai džiau­giuo­si už jus, ta­čiau di­džiau­sia ko­va, ma­tyt, vyks ne čia, ne mū­sų par­la­men­te, kur kaip ir vis­kas aiš­ku, bet Eu­ro­pos Par­la­men­te ir Eu­ro­pos Par­la­men­to ko­mi­te­tų klau­sy­muo­se. Ne pa­slap­tis, kad vie­šu­mo­je jau gir­di­me da­bar nau­jai rink­tų bent ke­le­to Lie­tu­vos Eu­ro­pos par­la­men­ta­rų nuo­mo­nes jū­sų at­žvil­giu. Tai ir po­no S. Ja­ke­liū­no, po­no P. Aušt­re­vi­čiaus, ki­tų, ku­rie, jei­gu taip ga­li­ma pa­sa­ky­ti, švel­niai ta­riant, ne­la­bai džiau­gia­si jū­sų no­mi­na­vi­mu ar­ba net­gi ver­ti­na skep­tiš­kai jū­sų kan­di­da­ta­vi­mą ir, aš net ne­abe­jo­ju, jau vei­kia Eu­ro­pos Par­la­men­to van­de­ny­se. Kaip jūs ver­tin­tu­mė­te sa­vo san­ty­kį su nau­jai rink­tais Lie­tu­vos Eu­ro­pos par­la­men­ta­rais ir kaip ver­ti­na­te po­no S. Ja­ke­liū­no pa­si­sa­ky­mus. Jis iš prin­ci­po iš­ėjęs iš jū­sų frak­ci­jos ir at­sto­vau­ja jū­sų frak­ci­jai, Ža­lių­jų frak­ci­jai, Eu­ro­pos Par­la­men­te. To­kius pa­si­sa­ky­mus, ko­kius šian­dien gir­di­me?

V. SINKEVIČIUS (LVŽSF). Dė­ko­ju. Kiek­vie­nas yra lais­vas tu­rė­ti sa­vo nuo­mo­nę, ir tai yra jo nuo­mo­nė. Kal­bant apie ki­tus eu­ro­par­la­men­ta­rus, aš tik­rai ne­sku­bė­jau už­bėg­ti įvy­kiams už akių, aš su­pran­tu, kad tie, sa­ky­ki­me, svars­ty­mai iki ga­lu­ti­nės no­mi­na­ci­jos tru­ko gana il­gai ir par­la­men­ta­rai tu­rė­jo ga­li­my­bę iš­sa­ky­ti sa­vo po­zi­ci­ją, bet aš ti­kiuo­si su­si­tik­ti su kiek­vie­nu jų ir pa­si­kal­bė­ti. Aš ti­kiuo­si, kad aš bū­siu no­mi­nuo­tas Lie­tu­vos, ir mū­sų vi­sų bus in­te­re­sas, kad, sa­ky­ki­me, Lie­tu­va gau­tų tiek sa­vęs ver­tą port­fe­lį, tiek ati­tin­ka­mai stip­riai pa­si­ro­dy­tų bū­tent Eu­ro­pos Par­la­men­to ko­mi­te­to klau­sy­muo­se. Ti­kiuo­si, kad jie pa­dės.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rė A. Ar­mo­nai­tė. Ruo­šia­si K. Gla­vec­kas.

A. ARMONAITĖ (MSNG). Dė­ko­ju. Ger­bia­mas pre­ten­den­te, jei­gu bū­si­te pa­tvir­tin­tas Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos na­riu, jums teks at­sto­vau­ti ne tik Lie­tu­vai, bet ir Eu­ro­pos Są­jun­gos eu­ro­pi­niams in­te­re­sams tarp­tau­ti­nė­je are­no­je.

Aš jums tu­riu klau­si­mą apie Ki­ni­ją ir man įdo­mi jū­sų po­zi­ci­ja bū­tent jos eko­no­mi­nės ir po­li­ti­nės veik­los glo­ba­lio­je are­no­je at­žvil­giu. Mes ži­no­me, kad ki­nai me­ta di­de­lius re­sur­sus į in­ves­ti­ci­jas Eu­ro­po­je, net­gi ir čia, Lie­tu­vo­je, to ma­to­me, ta­čiau ne­ga­li­me už­si­merk­ti ir prieš tas pro­ble­mas, pir­miau­sia žmo­gaus tei­sių pro­ble­mas, ku­rios yra to­je ša­ly­je, kas vyks­ta Hon­kon­ge, kas vyks­ta Tai­va­ne. Mes, ma­tyt, ne­ga­li­me lik­ti abe­jin­gi. Ko­kia bus jū­sų po­zi­ci­ja ben­d­ra­dar­bia­vi­mo ir ben­dra­vi­mo su Ki­ni­ja at­žvil­giu – la­biau prag­ma­ti­nė ar la­biau ver­ty­bi­nė? Dė­ko­ju.

V. SINKEVIČIUS (LVŽSF). Dė­ko­ju. Ma­no po­zi­ci­ja nie­kuo­met ne­bu­vo ki­to­kia nei Eu­ro­pos Są­jun­gos po­zi­ci­ja. Pir­miau­sia tai vie­nos Ki­ni­jos po­li­ti­ka.

An­tra. Mes ma­tė­me, kad ir Eu­ro­pos Są­jun­ga iš­reiš­kė ofi­cia­lią po­zi­ci­ją dėl įvy­kių Hon­kon­ge kvies­da­ma dia­lo­go tarp abie­jų pu­sių.

Kal­bant apie Eu­ro­pos Są­jun­gą ap­skri­tai ir jos kon­ku­ren­cin­gu­mą, yra la­bai svar­bu su­pras­ti, kad lai­kas nu­sto­ti bū­ti nai­viems. Eu­ro­pos Są­jun­gos kon­ku­ren­cin­gu­mas yra vie­nas iš svar­biau­sių fak­to­rių no­rint iš tie­sų įgy­ven­din­ti am­bi­cin­gą ža­li­ą­ją dar­bo­tvarkę, ak­ty­viai ma­žin­ti CO2 emi­si­ją. La­bai svar­bu, kad tai da­ry­tų ne tik Eu­ro­pos Są­jun­ga, bet ir ki­ti glo­ba­lūs žai­dė­jai, to­dėl Eu­ro­pos Są­jun­ga čia pri­va­lės im­tis ly­de­rys­tės už­tik­rin­da­ma bū­tent, sa­ky­kim, tą šva­rią pla­ne­tą mū­sų at­ei­ties kar­toms, bet ly­giai taip pat Eu­ro­pos Są­jun­ga yra tas uni­ka­lus že­my­nas, kur ne tik dėl kli­ma­to kai­tos, bet ir žmo­gaus tei­sių čia dis­ku­si­jų yra daug ma­žiau.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rys K. Gla­vec­kas. Ruo­šia­si S. Tu­mė­nas.

K. GLAVECKAS (LSF). Ger­bia­mas pre­ten­den­te, tik­rai ne­abe­jo­ju jū­sų ge­bė­ji­mais ir per­spek­ty­vu­mu, bet tuo pa­čiu me­tu dar tu­riu dvi to­kias pa­sta­bas.

Pir­ma pa­sta­ba. Jūs iš tik­ro bu­vo­te mi­nist­ras, ku­ris su­si­jęs su ino­va­ci­jo­mis, su pa­čiais nau­jau­siais fin­te­chais. Ki­taip sa­kant, Lie­tu­vo­je pra­dė­jote nau­ją, bent jau at­si­sto­jo­te į nau­ją, ke­lią, ku­ris mū­sų eko­no­mi­kai la­bai svar­bus. Dai­gai dar tik pra­dė­jo ro­dy­tis ir jūs, at­si­ra­dus pro­gai, ku­ri pa­grįs­ta ne tik­tai no­rė­ji­mu iš­ei­ti į pla­tes­nius van­de­nis, bet ir fi­nan­si­niais mo­ty­vais, jūs no­ri­te iš­ei­ti iš mi­nist­ro pa­rei­gų ir pa­lik­ti Lie­tu­vą, ki­taip sa­kant, mus be jū­sų ži­nių ir ži­no­ji­mo. Aš ma­nau, kad jū­sų iš­va­žia­vi­mas į Briu­se­lį iš tik­ro bū­tų pra­ra­di­mas Lie­tu­vai ir bū­tų žy­miai ge­riau, jei­gu jūs lik­tu­mė­te čia, Lie­tu­vo­je…

PIRMININKAS. Klaus­ki­te.

K. GLAVECKAS (LSF). …ir pra­dė­tus dar­bus tęs­tu­mė­te. Ačiū.

V. SINKEVIČIUS (LVŽSF). Dė­ko­ju. Pir­miau­sia, ger­bia­mas pro­fe­so­riau, aš dė­ko­ju už ma­no ko­man­dos, mi­nis­te­ri­jos įgy­ven­din­tus dar­bus ir tą ge­rą įver­ti­ni­mą. Aš net ne­abe­jo­ju, kad tie žings­niai, ku­rie ženg­ti, bū­tų tę­sia­mi pir­miau­sia to­dėl, kad ta ma­no įvar­din­ta ino­va­ci­jų re­for­ma čia, Sei­me, bu­vo pri­im­ta vien­bal­siai. To­dėl bū­tent skir­tu­mo, kaip tu­rė­tų vys­ty­tis ša­lies ino­va­ci­jų po­li­ti­ka, skait­me­ni­nės eko­no­mi­kos po­li­ti­ka, nė­ra. Svar­biau­sia yra įgy­ven­din­ti tuos dar­bus.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rys S. Tu­mė­nas. Ruo­šia­si S. Jo­vai­ša.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Ger­bia­mas jau­na­sis kan­di­da­te, aš ti­kiu, kad jūs bū­si­te pui­kus, ati­tin­kan­tis šių die­nų pa­sau­lio ten­den­ci­jas ko­mi­sa­ras. Mes, mū­sų frak­ci­ja, ju­mis ti­ki­me ir tai at­vi­rai sa­ko­me, o opo­nen­tai vi­si, ma­to­te, ir­gi ju­mis ti­ki, bent dau­gu­ma, ki­ti pa­vy­di, bet ne­no­ri ar­ba ven­gia tai da­ry­ti, nes jūs de­le­guo­tas ne jų žmo­gus. Aš, kaip pe­da­go­gas, no­riu pa­sa­ky­ti, kad karš­tai ne­re­a­guo­ki­te, nes jau­nys­tė yra pra­ei­nan­tis, iš­gy­do­mas da­ly­kas.

Ir no­riu pra­tęs­ti pro­fe­so­riaus min­tį. Jūs bu­vo­te mi­nist­ras, ku­ris pa­kei­tė pa­va­di­ni­mą iš so­vie­ti­nės Ūkio mi­nis­te­ri­jos į Eko­no­mi­kos ir ino­va­ci­jų mi­nis­te­ri­ją. Ar jums pa­čio­je mi­nis­te­ri­jo­je va­dy­biš­kai tai pa­vy­ko sun­kiai, su­dė­tin­gai, ar bu­vo daug to so­vie­ti­nio ūkio re­lik­tų?

Ir, an­tra, kai tap­si­te ko­mi­sa­ru, ar pa­dė­si­te sa­vo jau bu­vu­siai mi­nis­te­ri­jai, kad ji bū­tų ino­va­ci­jų po­li­ti­kos for­muo­to­ja Lie­tu­vo­je, kad ji bū­tų skait­me­ni­nės eko­no­mi­kos for­muo­to­ja…

PIRMININKAS. Lai­kas!

S. TUMĖNAS (LVŽSF). …ir ša­lies ino­va­ci­nių iš­tek­lių for­muo­to­ja? Ar apie tai jau pa­mąs­tė­te?

V. SINKEVIČIUS (LVŽSF). Dė­ko­ju, ko­le­ga, už klau­si­mą. Pir­miau­sia Eko­no­mi­kos ir ino­va­ci­jų mi­nis­te­ri­jo­je po­ky­čiai įvy­ko struk­tū­ri­niai. Aš la­bai džiau­giuo­si, kad Vy­riau­sy­bei at­si­ra­do ryž­tas frag­men­tuo­tą ša­lies ino­va­ci­jų po­li­ti­ką su­telk­ti vie­no­je mi­nis­te­ri­jo­je, la­bai smar­kiai iš­mė­ty­tą in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų, skait­me­ni­nės eko­no­mi­kos po­li­ti­ką, ku­ri bu­vo iš­mė­ty­ta tarp ke­tu­rių mi­nis­te­ri­jų, su­telk­ti vie­no­je mi­nis­te­ri­jo­je. Dėl to ir bu­vo rei­ka­lin­gi tie po­ky­čiai. Ir tas pa­va­di­ni­mas da­bar la­biau ati­tin­ka tas funk­ci­jas, ku­rias at­lie­ka mi­nis­te­ri­ja. Da­bar kal­bė­ti apie kaž­ko­kią pra­ei­tį…

Aš ma­nau, kad mi­nis­te­ri­jo­je dir­ba dau­gy­bė nuo­sta­bių žmo­nių, la­bai stip­rių, at­si­da­vu­sių vals­ty­bei vals­ty­bės tar­nau­to­jų. Ir tai bu­vo vie­na iš tų de­da­mų­jų, ko­dėl aš kaip mi­nist­ras bu­vau ga­na sėk­min­gas, ko­dėl man pa­vy­ko įgy­ven­din­ti tuos po­ky­čius. Bū­tent tų žmo­nių dė­ka. Ir aš kiek­vie­nam jų esu la­bai dė­kin­gas.

PIRMININKAS. Ir klau­sia Sei­mo na­rys S. Jo­vai­ša.

S. JOVAIŠA (TS-LKDF). Ačiū. Mi­nist­re, tik­rai ga­li­me pri­pa­žin­ti, kad esa­te vie­nas iš sėk­min­giau­sių šios Vy­riau­sy­bės mi­nist­rų, to­dėl ma­no klau­si­mas bū­tų, ar ne­ki­lo abe­jo­nių ei­nant į tarp­tau­ti­nius van­de­nis, ar ne­gal­vo­jo­te at­si­sa­ky­ti to­kio pa­siū­ly­mo? Sei­me te­ko ma­ty­ti ne vie­ną kan­di­da­tų sky­ri­mo, ne­pa­va­din­čiau to pro­ce­su, pro­ce­si­ja tie­siog, kai pra­ei­tą ka­den­ci­ją čia vie­nas iš bu­vu­sių mi­nist­rų ver­kė džiaugs­mo aša­ro­mis dėl to, kad iš­si­va­duo­ja iš ši­to liū­no ir gau­na ke­lia­la­pį į Eu­ro­pą. Na, ma­to­me, ki­tų at­si­kra­to, nes jie yra gal ne­adek­va­tūs, ki­ti gal ne­pa­ran­kūs frak­ci­jos ar par­ti­jos na­riams. Ko­kiai ka­te­go­ri­jai jūs pri­skir­tu­mė­te sa­ve?

V. SINKEVIČIUS (LVŽSF). Aš ti­kiuo­si, kad šian­dien esu no­mi­nuo­tas dėl sa­vo įgy­ven­din­tų dar­bų, dėl to, ką pa­vy­ko įgy­ven­din­ti, dėl to, ką pa­vy­ko pra­dė­ti ir ga­lų ga­le dėl kom­pe­ten­ci­jų, ku­rios ati­tin­ka ir Eu­ro­pos idė­ją, ir Eu­ro­pos vi­zi­ją.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. At­sa­kė­te tiek, kiek spė­jo pa­klaus­ti per 15 mi­nu­čių.

V. SINKEVIČIUS (LVŽSF). Ačiū.

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, po pa­tei­ki­mo ne­bal­suo­ja­ma. Tu­ri­me nu­spręs­ti dėl ko­mi­te­to. Siū­lo­mas Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­tas. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­ta­ria­me. Ir siū­lo­ma svars­ty­ti ket­vir­ta­die­nį, tai yra rug­pjū­čio 22 die­ną. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu.

Frak­ci­jos pa­gei­dau­ja su­si­tik­ti. Miš­ri Sei­mo na­rių gru­pė su­si­tiks rug­pjū­čio 21 die­ną, tai yra ry­toj, 11 va­lan­dą, III rū­mų 528 ka­bi­ne­te. Ir Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos frak­ci­ja – rug­pjū­čio 21 die­ną, taip pat ry­toj, 14 va­lan­dą II rū­mų 412 ka­bi­ne­te.

 

Įga­lio­ji­mų Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bei su­tei­ki­mo iš nau­jo pro­ce­dū­ra (tę­si­nys)

 

11.04 val.

Sei­mo pro­to­ko­li­nio nu­ta­ri­mo „Dėl įga­lio­ji­mų Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bei sutei­ki­mo iš nau­jo (pa­gal Sei­mo sta­tu­to 198 straips­nį)“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-3773(2)

 

Pra­ėjo pu­sė va­lan­dos, tę­sia­me dar­bo­tvarkės 1-3 klau­si­mo pro­ce­dū­rą, tai yra Sei­mo pro­to­ko­li­nio nu­ta­ri­mo „Dėl įga­lio­ji­mų Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bei su­tei­ki­mo iš nau­jo (pa­gal Sei­mo sta­tu­to 198 straips­nį)“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-3773.

Kvie­čia­me Mi­nist­rą Pir­mi­nin­ką S. Skver­ne­lį.

S. SKVERNELIS (LVŽSF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos Sei­mo na­riai, prieš 28 die­nas šio­je sa­lė­je ga­vau jū­sų pri­ta­ri­mą ir stip­rų pa­lai­ky­mą tęs­ti pra­dė­tus dar­bus. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tas šių me­tų rug­pjū­čio 7 die­ną dek­re­tu pa­tvir­ti­no ma­no pa­teik­tą per­so­na­li­nę XVII Vy­riau­sy­bės su­dė­tį. No­riu pa­brėž­ti, kad XVII Vy­riau­sy­bės įga­lio­ji­mai ne­si­bai­gė, jie ga­li baig­tis tik Vy­riau­sy­bei at­si­staty­di­nus ar­ba ją at­sta­ty­di­nus. To­dėl mes ne­kal­ba­me apie nau­jos Vy­riau­sy­bės for­ma­vi­mą, mes kal­ba­me apie XVII Vy­riau­sy­bės įga­lio­ji­mų su­tei­ki­mą iš nau­jo. Čia yra es­mi­nis da­ly­kas.

Va­do­vau­da­ma­sis Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­jos 101 straips­nio 2 da­li­mi, Vy­riau­sy­bės įsta­ty­mo 8 straips­nio 4 da­li­mi ir Sei­mo sta­tu­to 198 straips­niu – ga­lio­jan­čio tei­sės ak­to, tu­rin­čio įsta­ty­mo ga­lią; lai­kan­tis ben­drų­jų tei­sės prin­ci­pų, kol nė­ra pa­neig­ta, vi­si Lie­tu­vos Res­pub­li­kos įsta­ty­mai ir po­įsta­ty­mi­niai ak­tai tu­ri tei­si­nę ga­lią, – taip pat pa­žy­mė­da­mas Kon­sti­tu­ci­jo­je įtvir­tin­tą vals­ty­bės val­džių pa­da­li­ji­mo ir jų pu­siau­svy­ros prin­ci­po svar­bą, pa­si­kei­tus dau­giau nei pu­sei da­bar­ti­nės XVII Vy­riau­sy­bės mi­nist­rų, no­riu jums pri­sta­ty­ti nau­jus Vy­riau­sy­bės na­rius ir pa­pra­šy­ti iš nau­jo su­teik­ti šiai Vy­riau­sy­bei įga­lio­ji­mus dirb­ti to­liau.

No­riu pa­brėž­ti, kad ši Vy­riau­sy­bė yra pa­si­ry­žu­si ir to­liau vyk­dy­ti duo­tus pa­ža­dus žmo­nėms ir dirb­ti ša­lies la­bui. Sėk­min­ga Vy­riau­sy­bės veik­la grin­džia­ma tri­jų val­džių ben­dra­dar­bia­vi­mu ir pa­si­ti­kė­ji­mu, to­dėl šian­dien jū­sų bal­sa­vi­mas dėl įga­lio­ji­mų su­tei­ki­mo iš nau­jo yra la­bai svar­bus mo­men­tas, nu­lem­sian­tis, ar pra­dė­ti dar­bai ju­dės į prie­kį ir ar bus iš­te­sė­ti pa­ža­dai žmo­nės, ar bus grįž­ta į po­li­ti­nių žai­di­mų are­ną.

Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, nau­jie­ji Vy­riau­sy­bės na­riai yra di­de­lę pa­tir­tį su­kau­pę po­li­ti­kai. Aš kal­bu apie tris mū­sų nau­jus ko­le­gas. Ne­tu­riu nė ma­žiau­sios abe­jo­nės, kad jie sa­vo ži­nias ga­lės pri­tai­ky­ti vals­ty­bės la­bui, vi­si trys nau­jie­ji mi­nist­rai ne pir­mą ka­den­ci­ją dir­ba Sei­me, du iš jų yra frak­ci­jų se­niū­nai, vie­nas iš jų tu­ri Sei­mo Pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jo dar­bo pa­tir­ties. Dirb­da­mi Sei­me jie su­si­dū­rė su ga­na pla­čiu klau­si­mų spek­tru, ži­no, kaip funk­cio­nuo­ja vals­ty­bė, kaip vei­kia ad­mi­nist­ra­ci­nis apa­ra­tas. Esu tik­ras, kad vi­sa tai pa­dės jiems tin­ka­mai vyk­dy­ti mi­nist­rų pa­rei­gas.

Kaip jau mi­nė­jau, la­bai svar­bus veiks­nys yra Vy­riau­sy­bės ir Sei­mo ben­dra­dar­bia­vi­mas. Jei­gu nė­ra pa­lai­ky­mo par­la­men­te, net ir ge­riau­si spren­di­mai lie­ka tik stal­čiuo­se. Ži­nau, kad tei­kia­mi mi­nist­rai tu­ri juos de­le­ga­vu­sių po­li­ti­nių jė­gų pa­ra­mą, o tai lei­džia ti­kė­tis, kad spren­di­mai bus pri­ima­mi sklan­džiai.

Džiau­giuo­si, kad vėl XVII Vy­riau­sy­bė­je yra mo­te­rų. Svei­ki­nu R. Ta­ma­šu­nie­nę ta­pus pir­mą­ja vi­daus rei­ka­lų mi­nist­re mo­te­ri­mi. Tai la­bai at­sa­kin­ga ir svar­bi sri­tis. Ne­abe­jo­ju, kad dar­bo pa­tir­tis ir sa­vi­val­do­je, ir Sei­me leis sėk­min­gai vyk­dy­ti Vy­riau­sy­bės pro­gra­mą.

Dar la­bai svar­bi vie­na sri­tis – Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja ir jai pa­val­džios vals­ty­bės įmo­nės. Ti­kiu, kad J. Nar­ke­vi­čiui ne­pri­trūks ryž­to ir va­lios tęs­ti pra­dė­tus dar­bus, o kai ku­rio­se sri­ty­se pa­da­ry­ti pro­ver­žį ir ge­ro­kai juos pa­spar­tin­ti.

Ne­ma­ži iš­šū­kiai lau­kia ir ko­le­gos A. Pa­lio­nio, ku­ris tu­rė­tų tap­ti nau­juo­ju že­mės ūkio mi­nist­ru. Tai ir mi­nis­te­ri­jos per­kė­li­mo pro­ce­sas, ir efek­ty­vus ben­dra­vi­mas su žem­dir­biais, jiems opiau­sių pro­ble­mų spren­di­mas. Tai nė­ra pa­pras­ta sri­tis, ta­čiau ti­kiu, kad pro­ce­sai ne­su­stos, o kaip tik prie­šin­gai – spar­tės ir duos no­ri­mą re­zul­ta­tą. Lie­tu­vo­je ne­ma­žai kal­ba­ma apie mo­ky­to­jo pro­fe­si­jos pres­ti­žą. Džiau­giuo­si, kad net du iš tri­jų mi­nist­rų yra bu­vę mo­ky­to­jai.

Baig­da­mas nau­jų ko­le­gų pri­sta­ty­mą, no­riu dar kar­tą pa­brėž­ti, kad ir to­liau pri­va­lo­me vyk­dy­ti per rin­ki­mus pri­si­im­tus įsi­pa­rei­go­ji­mus ir te­sė­ti duo­tus pa­ža­dus, kaip tą da­rė­me iki šiol. No­riu ti­kė­ti, kad ar­tė­jan­tys rin­ki­mai ne­tu­rės nei­gia­mos įta­kos nei Vy­riau­sy­bės, nei Sei­mo dar­bo pro­duk­ty­vu­mui. Kvie­čiu pa­lai­ky­ti nau­juo­sius mi­nist­rus ir pri­tar­ti įga­lio­ji­mų XVII Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bei su­tei­ki­mui iš nau­jo.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju Mi­nist­rui Pir­mi­nin­kui. Kvie­čiu ir pa­skir­tuo­sius mi­nist­rus už­im­ti čia vie­tas ir pa­si­ruoš­ti at­sa­ky­ti į klau­si­mus. Sta­tu­to 128 straips­nio 3 punk­tas sa­ko: „Pri­sta­ty­mo me­tu Sei­mo na­riai ga­li už­duo­ti klau­si­mų Mi­nist­rui Pir­mi­nin­kui ir nau­jai pa­skir­tam mi­nist­rui.“ Iš vi­so 30 mi­nu­čių šiuo at­ve­ju trims mi­nist­rams. Dė­ko­ju Vy­riau­sy­bės na­riams, ji vi­sa da­lyvau­ja.

Pra­de­da­me at­sa­ky­mus į klau­si­mus. Pir­ma­sis klau­sia Sei­mo na­rys M. Ma­jaus­kas. Ruo­šia­si A. Ged­vi­lie­nė. Pa­sa­ky­ki­te, kam už­duo­da­te klau­si­mą.

Dėl ve­di­mo tvar­kos – K. Gla­vec­kas. Pra­šau.

K. GLAVECKAS (LSF). Ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke, jūs pa­reiš­kė­te, kad klau­si­mus ga­li­ma už­duo­ti tik­tai trims mi­nist­rams, o ten sė­di be­veik vi­si. Tai ko ten ki­ti sė­di? Te­gul nu­ei­na nuo ten, jei­gu ne­ga­li­ma jų klaus­ti.

PIRMININKAS. Gerb­da­mi Sei­mą, sė­di vi­si mi­nist­rai čia, bet klau­si­mai…

K. GLAVECKAS (LSF). Bet klaus­ti ga­li­ma tik tri­jų?

PIRMININKAS. Jei bus pa­gei­da­vi­mų, ga­lė­si­te už­duo­ti ir ki­tiems, bet šiaip pa­gal Sta­tu­tą yra nu­ma­ty­ta už­duo­ti klau­si­mus tik­tai nau­jai pa­skir­tiems.

K. GLAVECKAS (LSF). Koks čia toks įdo­mus žan­ras?

PIRMININKAS. Toks Sta­tu­tas.

K. GLAVECKAS (LSF). Nė­ra pa­ra­šy­ta, kad tik tris.

PIRMININKAS. Mi­nist­ras Pir­mi­nin­kas no­ri pa­pil­dy­ti.

S. SKVERNELIS (LVŽSF). Mie­li ko­le­gos, no­riu pri­min­ti, kad Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės mi­nist­rai tu­ri tei­sę da­ly­vau­ti Sei­mo po­sė­džiuo­se, ko­mi­te­tuo­se, frak­ci­jo­se. Džiau­giuo­si, kad jie tai ir da­ro.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rys M. Ma­jaus­kas. Ruo­šia­si A. Ged­vi­lie­nė.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas prem­je­re, prieš ke­lias sa­vai­tes iš tri­bū­nos čia taip la­bai sal­džiai kal­bė­jo­te, kad me­dus iš au­sų te­kė­jo. Ga­vęs įga­lio­ji­mus grį­žo­te jau prie jums įpras­to griež­tes­nio to­no.

O pa­klaus­ti no­rė­čiau apie pla­nuo­ja­mus mo­kes­ti­nius pa­kei­ti­mus. Pre­zi­den­tas G. Nau­sė­da kal­ba apie vi­siš­kai ne­pa­grįs­tas mo­kes­čių leng­va­tas, kai tai­ko­mi skir­tin­gi ta­ri­fai pa­ja­moms, gau­na­moms iš skir­tin­gų šal­ti­nių, pa­vyz­džiui, pa­ja­mos, gau­tos iš ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to nuo­mos, ap­mo­kes­ti­na­mos maž­daug perpus ma­žes­niu ta­ri­fu nei pa­ja­mos, gau­tos iš dar­bo san­ty­kių. Ar pla­nuo­ja­te at­si­žvelg­ti į Pre­zi­den­to pa­sta­bas ir ar ne­pla­nuo­ja­te su­ly­gin­ti ap­mo­kes­ti­ni­mo iš skir­tin­gų pa­ja­mų? Ačiū.

S. SKVERNELIS (LVŽSF). Ačiū, mie­las ko­le­ga, už klau­si­mą. Aš tik­rai ma­nau, kad me­dus ir to­liau te­kės, nie­kas ne­pa­si­kei­tė.

Kal­bant apie mo­kes­ti­nius po­ky­čius, tai aš jau šiek tiek kal­bė­jau ir per sa­vo kan­di­da­tū­ros tvir­ti­ni­mą, ga­liu tik­tai pa­kar­to­ti, kad, tu­rė­da­mi iš­šū­kį ir am­bi­ci­ją tik­rai spręs­ti ypač so­cia­li­nės reikš­mės klau­si­mus, mes ne­iš­ven­gia­mai tu­rė­si­me per­žiū­rė­ti ir re­vi­zuo­ti gal­būt ir esa­mą mo­kes­ti­nę sis­te­mą. Kal­ba­me, dis­ku­si­jos vyks­ta ir dėl nau­jų mo­kes­čių, kaip tar­šos mo­kes­čio at­si­ra­di­mą. Teik­da­mi Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vals­ty­bės biu­dže­tą, pa­teik­da­mi šiuos įsta­ty­mų pro­jek­tus, su­si­ju­sius su biu­dže­tu, be jo­kios abe­jo­nės, mes ir įver­tin­si­me įvai­rių mo­kes­ti­nių va­di­na­mų­jų leng­va­tų po­vei­kį mū­sų fi­nan­sų sis­te­mai, fi­nan­sų tva­ru­mui, biu­dže­tui ir tie spren­di­mai bus pri­im­ti. Ko­kie jie bū­tų šian­dien, ar jū­sų pa­mi­nė­ta vien ap­mo­kes­ti­ni­mo for­ma, su­si­ju­si su ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to, sa­ky­kim, nu­oma, ar ki­to­kia bus, aš šian­dien dar jums ne­ga­liu pa­sa­ky­ti, bet fak­tas, kad pa­pil­do­mų pa­ja­mų biu­dže­tui rei­kės no­rint įgy­ven­din­ti tas am­bi­ci­jas, ku­rios yra sie­kia­mos ir lau­kia­mos, ir yra lū­kes­čiai nau­jo­jo vals­ty­bės biu­dže­to.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rė A. Ged­vi­lie­nė. Ruo­šia­si A. Anu­šaus­kas.

A. GEDVILIENĖ (TS-LKDF). Ačiū. Klau­si­mas bus Mi­nist­rui Pir­mi­nin­kui. Vi­daus rei­ka­lų ir Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos yra stra­te­gi­nės mi­nis­te­ri­jos, ku­rių val­dy­mo sri­ty­se yra pa­sie­nio kon­tro­lė, mig­ra­ci­ja, po­li­ci­ja, FNTT, to­kios stra­te­gi­nės įmo­nės kaip Lie­tu­vos paš­tas, „Ge­le­žin­ke­liai“, oro uos­tai, Ry­šių re­gu­lia­vi­mo tar­ny­ba, ki­tos. Šias sri­tis jūs ati­duo­da­te par­ti­jai, ku­rios va­do­vas net daž­nai da­bi­na­si Ge­or­gi­jaus juos­te­le. Anksčiau yra pa­si­sa­kęs ne­vie­na­reikš­miš­kai apie Uk­rai­nos Mai­da­ną. Da­bar vi­sai ne­se­niai va­sa­ros nau­jo­ji is­to­ri­ja – po­nios I. Ro­zo­vos at­ve­jis, ku­ris ga­liau­siai ga­li baig­tis M. Bas­čio li­ki­mu. Sa­ky­ki­te, Mi­nist­re Pir­mi­nin­ke, ar rink­da­ma­sis kan­di­da­tus bū­tent iš šios par­ti­jos jūs ne­gal­vo­jo­te, kad vis dėl­to ri­zi­kuo­ja­te Lie­tu­vos na­cio­na­li­niu sau­gu­mu? Ačiū.

S. SKVERNELIS (LVŽSF). Mie­la ko­le­ge, ačiū už klau­si­mą, la­bai es­mi­nį. Ne­no­rė­čiau šian­dien ver­tin­ti at­ski­rų po­li­ti­kų vie­no­kio ar ki­to­kio anks­tes­nio po­el­gio. Aš šian­dien kal­bu ir pri­sta­tau jums mi­nist­rus, pa­skir­tus Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to dek­re­tu, va­di­na­si, per­ėju­sius vi­są rei­ka­lin­gą pro­ce­dū­rą, tai yra tu­rin­čius ma­no pa­si­ti­kė­ji­mą, tu­rin­čius Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to pa­si­ti­kė­ji­mą ir vi­siš­kai ati­tin­kan­čius ne­pri­ekaiš­tin­gos re­pu­ta­ci­jos rei­ka­la­vi­mus, nes yra pa­tik­rin­ti, ir ati­tin­kan­čius rei­ka­la­vi­mus na­cio­na­li­nio sau­gu­mo po­žiū­riu.

Šie abu mi­nist­rai yra Vy­riau­sy­bės na­riai. Vi­sus spren­di­mus Vy­riau­sy­bė pri­ima ko­le­gia­liai. Ne­tu­riu jo­kios abe­jo­nės nė dėl vie­no iš sa­vo ko­le­gų lo­ja­lu­mo klau­si­mu, kom­pe­ten­ci­jos klau­si­mu ar pa­do­ru­mo klau­si­mu, to­dėl tik­rai drą­siai ren­kuo­si tuos žmo­nes, ku­rie yra šian­dien ša­lia, ku­rie dirbs Vy­riau­sy­bė­je. Ir to prin­ci­po, ku­rį aš įvar­di­jau pra­džio­je, vi­są lai­ką lai­kau­si ir lai­ky­siuo­si.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rys A. Anu­šaus­kas. Ruo­šia­si E. Pu­pi­nis.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Aš no­rė­čiau už­duo­ti klau­si­mą kan­di­da­tui į že­mės ūkio mi­nist­rus. La­bai man pa­tin­ka že­mės ūkio klau­si­mai. Šiuo at­ve­ju jums klau­si­mas bū­tų toks. Ka­dan­gi Vy­riau­sy­bė vis dėl­to vals­tie­čių ir ža­lių­jų, jūs so­cial­de­mok­ra­tas… 2017 me­tų ga­le Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja iš­sa­ko Lie­tu­vos po­zi­ci­ją dėl to­kio her­bi­ci­do su gli­fo­sa­tu nau­do­ji­mo že­mės ūky­je. Jums tik­rai ne pa­slap­tis, bet vi­sa­me pa­sau­ly­je, Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se kal­ba­ma kaip apie vė­žio su­kė­lė­ją. Kai Vy­riau­sy­bės pro­gra­mo­je daug kal­ba­ma apie dar­ną su gam­ta, svei­ka­tos ap­sau­gą, štai jū­sų po­zi­ci­ja šiuo at­ve­ju. Ar jūs pa­anks­tin­tu­mė­te šio pre­pa­ra­to nau­do­ji­mo už­drau­di­mą Lie­tu­vo­je?

A. PALIONIS (LSDDF). Ačiū už klau­si­mą. Aš su­pran­tu, kad yra Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos spren­di­mas 2024 me­tais baig­ti, bent jau yra ati­dė­tas šian­dien, nau­do­ti gli­fo­sa­tą, bet aš nie­ko blo­go ne­ma­tau, jei­gu tai yra nau­do­ja­ma ne grū­di­nėms kul­tū­roms. Di­džiau­sia pro­ble­ma nau­do­jant ši­tą pre­pa­ra­tą, kai yra purš­kia­mi pa­tys ja­vai. Pri­tar­čiau tam, kad ja­vai ne­bū­tų purš­kia­mi prieš bran­di­ni­mą, tik tu­rė­tu­me su­ras­ti al­ter­na­ty­vą, nes dėl ki­tų her­bi­ci­dų, ku­rie yra ga­li­mi nau­do­ti grū­dams, ta­da ne­ga­li­ma nau­do­ti šiau­dų. Jei­gu tos al­ter­na­ty­vos at­si­ras­tų grei­čiau, tai ta­da su­tik­čiau, kad nu­trauk­tu­me, už­draus­tu­me grū­dų purš­ki­mą šiuo her­bi­ci­du anks­čiau.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rys E. Pu­pi­nis. Ruo­šia­si A. Ar­mo­nai­tė.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. No­rė­čiau klau­si­mą už­duo­ti taip pat že­mės ūkio mi­nist­rui. Buvęs mi­nist­ras, ku­ris dir­bo mi­nis­te­ri­jo­je, la­bai daug už­si­ė­mė mi­nis­te­ri­jos per­kė­li­mu į Kau­ną. Jūs spau­do­je pa­si­sa­kė­te ne vi­sai pri­ta­rian­tis tam spren­di­mui. No­rė­tų­si su­ži­no­ti jū­sų ga­lu­ti­nį spren­di­mą, ar šio­je sri­ty­je tę­si­te ak­ty­viai veik­lą, ar vis dėl­to įsi­klau­sy­si­te į kai ku­rių aso­cia­ci­jų nuo­sta­tas ir nuo­mo­nes, kad mi­nis­te­ri­jos per­kė­li­mas į Kau­ną yra tam tik­ra klai­da, nes ap­sun­kins ben­dra­vi­mą su par­la­men­tu ir ­truk­dys šiek tiek veik­lą. O jei­gu dar per­kel­si­me ir Na­cio­na­li­nę mo­kė­ji­mo agen­tū­rą, iš tik­rų­jų ta veik­la ga­li su­trik­ti. Koks jū­sų ga­lu­ti­nis spren­di­mas? Ačiū.

A. PALIONIS (LSDDF). Aš ga­liu pri­si­pa­žin­ti, dar ne­su mi­nist­ras ir ne­su­si­pa­ži­nęs su vi­sa pro­ce­dū­ra, ku­ri įvy­ko, bet, na­tū­ra­lu, mes tu­ri­me su­pras­ti la­bai pa­pras­tą da­ly­ką, kad at­ei­nan­tys me­tai – de­ry­bų me­tai – nu­lems nau­jo fi­nan­si­nio lai­ko­tar­pio mū­sų ge­ro­vę, ką mes iš­si­de­rė­si­me sep­ty­ne­riems me­tams į prie­kį. Aš ma­nau, kai už­im­siu mi­nist­ro kė­dę, ta­da ir pri­im­siu ga­lu­ti­nį spren­di­mą.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rė A. Ar­mo­nai­tė. Ruo­šia­si K. Gla­vec­kas.

A. ARMONAITĖ (MSNG). Dė­ko­ju. Ma­no klau­si­mas pre­ten­den­tui į že­mės ūkio mi­nist­rus. Vi­sai ne­se­niai Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­te lan­kė­si Eu­ro­pos au­di­to rū­mų va­do­vas. Jis kal­bė­da­mas apie Eu­ro­pos že­mės ūkio ben­drą­ją po­li­ti­ką įvar­di­jo ga­na kri­tiš­ką ir, sa­ky­čiau, gal net ir skan­da­lin­gą da­ly­ką, jog eu­ro­pi­nė pa­ra­ma, užuot ke­lia­vu­si pa­dė­ti smul­kie­siems ūki­nin­kams, iš es­mės sub­si­di­juo­ja stam­bius di­de­lius ūkius, ku­rie kaip tik yra su­in­te­re­suo­ti smul­kių­jų smau­gi­mu. Taip yra Eu­ro­po­je, taip yra Lie­tu­vo­je. Kaip jūs ma­no­te, ar ne­ver­tė­tų mums per­žiū­rė­ti sa­vo že­mės ūkio sub­si­di­ja­vi­mo pri­ori­te­tus, ar ne­ver­tė­tų mums juos ra­cio­na­liau vis dėl­to pa­skirs­ty­ti? Aš iš tik­rų­jų re­miuo­si ne tik Au­di­to rū­mų va­do­vo, bet ir smul­kių­jų ūki­nin­kų Lie­tu­vo­je nuo­mo­ne…

PIRMININKAS. Lai­kas.

A. ARMONAITĖ (MSNG). …nes jie vis dėl­to jau­čia, jog yra dis­kri­mi­nuo­ja­mi. Dė­ko­ju.

A. PALIONIS (LSDDF). Ačiū už klau­si­mą. Tik­rai opi pro­ble­ma, ir aš dar ne­bū­da­mas mi­nist­ru bu­vau su­si­ti­kęs su Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jo­je dir­ban­čiais dar­buo­to­jais, su Tarp­tau­ti­niu san­ty­kių sky­riu­mi ir Eu­ro­pos sky­riu­mi. Gvil­de­no­me to­kią idė­ją iš­skir­ti smul­kius, vi­du­ti­nius ir stam­bius ūkius, kad bū­tų trys vo­kai pa­siū­ly­mų, o ne kad bū­tų ben­dras, kad ta kon­ku­ren­ci­ja bū­tų tarp ūki­nin­kų, ku­rie yra smul­kūs, la­biau tei­sin­ges­nė, o vi­sos pa­ra­mos ne­pa­si­im­tų tik stam­būs ūkiai.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rys K. Gla­vec­kas. Ruo­šia­si A. Dumb­ra­va.

K. GLAVECKAS (LSF). Aš tu­riu du, bet la­bai trum­pus klau­si­mus. Pir­mas Mi­nist­rui Pir­mi­nin­kui. Ger­bia­mas Mi­nist­re Pir­mi­nin­ke, sa­ky­ki­te, ką jūs da­ry­si­te, jei­gu nau­jai pa­skir­ti mi­nist­rai ar­ba kai ku­rie mi­nist­rai ne­klau­sys jū­sų ir da­rys taip, kaip sa­ko jų par­ti­jos ly­de­riai? Ar jūs juos bar­si­te ar ki­taip, nes ant vie­no ar­klio dviem la­bai sun­ku sė­dė­ti. Ir bū­si­mam, esa­mam su­si­sie­ki­mo mi­nist­rui. Sa­ky­ki­te, ger­bia­mas mi­nist­re, kiek Lie­tu­vo­je da­bar yra as­fal­tuo­tų ke­lių ir kiek ne­as­fal­tuo­tų ke­lių? Toks pra­di­nis klau­si­mas. La­bai ačiū.

S. SKVERNELIS (LVŽSF). Vy­riau­sy­bės na­riai pa­gal Kon­sti­tu­ci­ją ir Vy­riau­sy­bės įsta­ty­mą yra tie­sio­giai pa­val­dūs Mi­nist­rui Pir­mi­nin­kui. Tuo vis­kas ir yra pa­sa­ky­ta. Tai yra ko­le­gia­li ins­ti­tu­ci­ja, vei­kian­ti to­kiu prin­ci­pu, ko­kį nu­ma­to mū­sų tei­sės ak­tai. Tai to­kio prin­ci­po lai­ky­si­mės. Man ne­rei­kia, nie­ka­da ne­rei­kė­jo ir, ti­kiuo­si, nie­ka­da ne­rei­kės nė vie­no mi­nist­ro bar­ti, tai ne tie me­to­dai, gal­būt kam nors at­ro­do ki­taip, bet taip nė­ra. Mes vi­są lai­ką ran­da­me rei­ka­lin­gus spren­di­mus dis­ku­si­jo­se, kom­pro­mi­suo­se, bet, aiš­ku, yra nu­sta­ty­ta kon­sti­tu­ci­nė hie­rar­chi­ja, vi­si mi­nist­rai ži­no ir tą pui­kiai ži­no nau­ji part­ne­riai, ku­rie įsi­jun­gė į ko­a­li­ci­ją.

J. NARKEVIČ (LLRA-KŠSF). La­bai ačiū už klau­si­mą. Jis bū­tų ana­lo­giš­kas. Kiek yra, sa­ky­ki­me, ne­as­fal­tuo­tų ke­lių Tau­ra­gės ra­jo­ne ar Pa­kruo­jo ra­jo­ne. Steng­si­mės, kad jų bū­tų kuo ma­žiau ir kad tas dar­bas bū­tų la­bai efek­ty­vus. Ačiū jums.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rys A. Dumb­ra­va. Ruo­šia­si A. Ma­zu­ro­nis.

A. DUMBRAVA (TTSLF). La­bai ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Klau­si­mas gal­būt bū­tų prem­je­rui ir taip pat su­si­sie­ki­mo mi­nist­rui. Ger­bia­mas prem­je­re, ne­ty­la tos kal­bos dėl elek­tros ener­gi­jos pir­ki­mo iš Ast­ra­vo ato­mi­nės elek­tri­nės, ypač tas tok­sai… šio­kia to­kia kon­fron­ta­ci­ja su Lat­vi­jos pu­se. Pa­šom pa­sa­ky­ti, ar nė­ra to­kių bai­mių, ar ne­ma­to­te to­kių bai­mių, kad tik­rai su­si­tars Bal­ta­ru­si­ja su Lat­vi­ja, su­ma­žės kro­va per Klai­pė­dą, pra­ra­si­me daug lė­šų. Ką gal­vo­ja­te apie tai jūs ir ką gal­vo­ja, įdo­mu, su­si­sie­ki­mo mi­nist­ras? La­bai ačiū.

S. SKVERNELIS (LVŽSF). Pir­miau­sia dėl elek­tros ener­gi­jos ne­pir­ki­mo, tai Lat­vi­jos Res­pub­li­ka pa­na­šios to­kios neut­ra­lios po­li­ti­kos lai­kė­si vi­suo­met. Kiek aš ži­nau, tai nė­ra Vy­riau­sy­bės pri­im­tas spren­di­mas, ku­ris čia Lie­tu­vo­je yra da­bar ap­ta­ri­nė­ja­mas. Penk­ta­die­nį ma­ty­siuo­si su Lat­vi­jos Mi­nist­ru Pir­mi­nin­ku ir tu­rė­siu ga­li­my­bę kon­kre­čiai pa­si­do­mė­ti, ko­kia vis dėl­to yra Vy­riau­sy­bės nuo­mo­nė, o ne eko­no­mi­kos ar ener­ge­ti­kos, da­bar tiks­liai ne­pa­sa­ky­siu, mi­nist­rų. Fak­tas yra tas, kad mes esa­me įsta­ty­mo įpa­rei­go­ti ir griež­tai lai­ky­si­mės. Fak­tas yra tas, kad mes su Lat­vi­ja esa­me to­je pa­čio­je kai­nų, ta­ri­fų ar­ba kai­nų zo­nų sri­ty­je, ir ne­ži­nau, ar bus eko­no­miš­kai nau­din­gas spren­di­mas, jei­gu lat­viai ap­si­spręs­tų tą da­ry­ti ir įsi­leis­tų ši­tą elek­tros ener­gi­ją, pa­ga­min­tą ne­sau­gio­je bran­duo­li­nė­je jė­gai­nė­je, tie­sio­giai ar ban­dy­tų gau­ti per ap­lin­kui. Ne­ma­nau, kad šian­dien ši­tas klau­si­mas, kaip jau mi­nė­jau, yra kaž­kaip pa­ki­tęs nuo anks­tes­nio. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės po­zi­ci­ja yra ne­kin­tan­ti.

Da­bar dėl ga­li­mo po­vei­kio. Jei­gu vėl­gi ver­ti­na­me eko­no­mi­ką ir eko­no­mi­nę nau­dą (aš kal­bu ir apie kai­my­nę vals­ty­bę Bal­ta­ru­si­ją), tai ge­res­nių są­ly­gų, ge­res­nės in­fra­struk­tū­ros, ge­res­nių ta­ri­fų, ge­res­nės ko­ky­bės, ge­res­nės eko­no­mi­nės nau­dos ne­gu per Lie­tu­vą, „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lius“, Lie­tu­vos Klai­pė­dos jū­rų uos­tą ne­tu­rės. Jei­gu bus pri­im­tas po­li­ti­nis spren­di­mas da­ry­ti ki­tu ke­liu ir kenk­ti sa­vo vals­ty­bei, prieš to­kius po­li­ti­nius spren­di­mus, aiš­ku, ar­gu­men­tus su­ras­ti bus sun­ku. Kol kas to­kios re­a­lios grės­mės mes ne­ma­to­me.

J. NARKEVIČ (LLRA-KŠSF). La­bai ačiū už klau­si­mą. Aš gal­būt tik pa­mi­nė­siu, kad ne­pir­ki­mas ener­gi­jos iš Ast­ra­vo elek­tri­nės bu­vo po­li­ti­nis spren­di­mas. Mes vi­si jį pri­ėmė­me. Tai yra na­cio­na­li­nio sau­gu­mo as­pek­tas ir, be abe­jo, tas as­pek­tas bus iš­sau­go­tas ir plė­to­ja­mas. Ačiū.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rys A. Ma­zu­ro­nis. Ruo­šia­si S. Tu­mė­nas.

A. MAZURONIS (MSNG). La­bai dė­kui. No­rė­čiau kan­di­da­to į su­si­sie­ki­mo mi­nist­rus po­no J. Ne­ve­ro­vi­čiaus. Ger­bia­mas kan­di­da­te į mi­nist­rus ar mi­nist­re, iš tie­sų pe­ri­ma­te… J. Nar­ke­vi­čiaus. At­si­pra­šau. Pe­ri­ma­te ga­na su­dė­tin­gą mi­nis­te­ri­ją. Ga­na su­dė­tin­gą ta pras­me, kad iš tie­sų jo­je bu­vo pa­kan­ka­mai il­gą lai­ko tar­pą la­bai daug vie­šų­jų ry­šių ir, ma­no nuo­mo­ne, vi­siš­kai ne­pa­kan­ka­mai re­a­laus dar­bo. Pe­ri­ma­te mi­nis­te­ri­ją, ku­rio­je, anot bu­vu­sio mi­nist­ro, vo­gė vi­si, vo­gė daug, vo­gė di­de­lėm su­mom, tik ne­aiš­ku, nei kas vo­gė, nei kiek, nei iš ko, nei ką, nei kaip, nei ko­dėl. Kaž­kas kaž­ką vo­gė, bet vo­gė ma­siš­kai. Ar jūs tę­si­te tą bu­vu­sio mi­nist­ro po­zi­ci­ją va­gint vi­sus ap­lin­kui ne­pa­tei­kiant kon­kre­čių įro­dy­mų, skai­čių, įmo­nių pa­va­di­ni­mų ant sta­lo? Kaip jūs elg­si­tės, jei­gu mi­nė­tų fak­tų, apie ką la­bai il­gai šne­kė­jo bu­vęs su­si­sie­ki­mo mi­nist­ras…

PIRMININKAS. Lai­kas.

A. MAZURONIS (MSNG). …jūs pa­pras­čiau­siai ne­ra­si­te?

PIRMININKAS. At­sa­ko mi­nist­ras J. Nar­ke­vi­čius.

J. NARKEVIČ (LLRA-KŠSF). La­bai ačiū už klau­si­mą. Ge­rai, kad var­dai su­tam­pa, tai leng­viau ko­le­gai. Mū­sų ne tik­tai par­ti­jos, bet ir Vy­riau­sy­bės pri­ori­te­tas yra an­ti­ko­rup­ci­nė veik­la. Čia yra bū­ti­no­ji są­ly­ga, ku­ri tu­rė­tų bū­ti vyk­do­ma vi­so­se sri­ty­se, vi­so­se veik­lo­se.

Ki­tas da­ly­kas, kad tu­ri bū­ti ir dar­bai at­lie­ka­mi, ir prie to dirb­si­me. Ačiū.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rys S. Tu­mė­nas. Ruo­šia­si V. Alek­nai­tė-Ab­ra­mi­kie­nė.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Ger­bia­mas prem­je­re, ka­dan­gi gy­ve­na­me Pa­sau­lio lie­tu­vių me­tais, tai no­riu iš tos sri­ties pa­si­tei­rau­ti. Pir­miau­sia kom­pli­men­tai da­bar­ti­nei Vy­riau­sy­bei, mi­nist­rui L. Lin­ke­vi­čiui, kad tiek daug nu­vei­kė stip­rin­da­mi ry­šius su pa­sau­lio lie­tu­viais. Nė vie­na Vy­riau­sy­bė per ket­vir­tį am­žiaus ne­si­ry­žo pa­da­ry­ti to, ką jūs pa­da­rė­te. Tai yra re­fe­ren­du­mas, ku­ria­me iš­sa­kė­me ga­li­my­bę apie Lie­tu­vos pi­lie­ty­bės iš­sau­go­ji­mą. Da­bar pa­tvir­tin­si­me, ko ge­ro, at­ski­rą lie­tu­vių apy­gar­dą. Tų dar­bų ga­liu var­din­ti de­šim­tis.

Ger­bia­mas prem­je­re, ar XVII Vy­riau­sy­bė jau tu­ri kon­kre­čių veiks­mų, kaip dar dau­giau bus stip­ri­na­mi ry­šiai su pa­sau­lio lie­tu­viais? Ar bus tę­sia­ma re­fe­ren­du­mo idė­ja ir pa­na­šūs da­ly­kai? Ačiū.

S. SKVERNELIS (LVŽSF). Aš no­riu pri­min­ti, kad bus tę­sia­ma ir vyk­do­ma pa­tvir­tin­ta Vy­riau­sy­bės pro­gra­ma.

Dėl ben­dra­dar­bia­vi­mo su pa­sau­lio lie­tu­viais ir gal­būt ar­ti­miau­sių per­spek­ty­vų ir pla­nų, tai mes tu­ri­me da­bar ieš­ko­ti nau­jų spren­di­mų, jei kal­bė­tu­me apie re­zul­ta­tus, ku­riuos mes ga­vo­me re­fe­ren­du­me dėl Lie­tu­vos pi­lie­ty­bės iš­sau­go­ji­mo. Aiš­ku, kaip ir la­bai aiš­ki, su­pran­ta­ma va­lia yra iš­sa­ky­ta, ne­už­te­ko per­ženg­ti tą kar­te­lę, ta­čiau pa­sa­ky­ti, kad tai jau vis­kas, pa­dė­ti taš­ką – tik­rai ne. To­dėl tik­rai mes tu­ri­me min­čių, idė­jų, kaip bū­tų ga­li­ma ban­dy­ti ki­tu bū­du tą glau­dų ry­šį su mū­sų iš­ei­viais iš­lai­ky­ti ir ko­kią tei­si­nę for­mą su­ras­ti, kad tuos spren­di­mus kaž­ko­kiu bū­du ga­lė­tu­me įpras­min­ti. Taip, be jo­kios abe­jo­nės, jei­gu pri­im­si­me spren­di­mą dėl jų at­sto­va­vi­mo, jų žmo­gaus ga­li­my­bės at­sto­vau­ti to­je apy­gar­do­je ir iš­rin­ki­mo į Sei­mą, taip pat, ma­nau, bus di­de­lis žings­nis. Ir vi­si ki­ti pro­ce­sai, ku­rie yra su­si­ję su ben­dra­dar­bia­vi­mu, pa­nau­do­ji­mu tų žmo­nių, iš­ei­vių, po­ten­cia­lo, ži­nių, ry­šių tų, ku­rie gy­ve­na, dir­ba už­sie­ny­je ir ga­na sėk­min­gai tą da­ro, tai mes tik­rai tę­si­me, be jo­kios abe­jo­nės, kryp­tį, ku­ri yra už­si­brėž­ta, dėl ku­rios tik­rai bu­vo įvai­rių skep­sių, ver­ti­ni­mų, kaip mums pa­vyks su­stab­dy­ti emig­ra­ci­ją ar­ba grą­žin­ti iš­va­žia­vu­sius žmo­nes, ro­do (aiš­ku, no­ri­si bels­ti į me­dį), kad gal­būt lū­žio taš­kas yra įvy­kęs, bet nu­si­ra­min­ti ne­ga­li­me. Tu­ri­me da­ry­ti vis­ką, kad kuo dau­giau iš­va­žia­vu­sių mū­sų žmo­nių grįž­tų su šei­mo­mis ir ga­lė­tų dirb­ti ir kur­tis Lie­tu­vo­je.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rė V. Alek­nai­tė-Ab­ra­mi­kie­nė. Ruo­šia­si A. Ma­tu­las.

V. ALEKNAITĖ-ABRAMIKIENĖ (TS-LKDF). Ačiū. Ma­no klau­si­mas ger­bia­mam prem­je­rui. Prem­je­re, ne­su­kly­siu tur­būt pa­sa­kiu­si, kad kai ku­rie po­ky­čiai jū­sų nau­jai tei­kia­mo­je Vy­riau­sy­bė­je iš anks­to jau nu­vy­lė vi­suo­me­nę. Aukš­čiau­siai ver­ti­na­mas vi­suo­me­nė­je mi­nist­ras bu­vo ir yra R. Ma­siu­lis. Jo dė­ka įvy­ko la­bai reikš­min­gų po­ky­čių to­kio­se įmo­nė­se kaip „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“. Jo at­kak­lu­mas ko­vo­jant su ko­rup­ci­ja taip pat bu­vo įver­tin­tas lie­tu­vių tau­tos, na, o Lie­tu­vos sau­gu­mo eks­per­tai yra per­spė­ję, pa­ren­gę ana­li­ti­nius dar­bus dėl Ru­si­jos ir su ja su­si­ju­sių ben­dro­vių įta­kos bū­tent „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liams“. Ir ši­ta įta­ka to­li gra­žu nė­ra įveik­ta. Yra ra­gi­na­ma, kad Vy­riau­sy­bė pa­reng­tų Ru­si­jos įta­kos ge­le­žin­ke­lių sek­to­riu­je…

PIRMININKAS. Klaus­ki­te!

V. ALEKNAITĖ-ABRAMIKIENĖ (TS-LKDF). …už­kar­dy­mo stra­te­gi­ją. Ar jūs ne­si­jau­čia­te šiek tiek keis­tai, pats pa­trau­kęs iš sa­vo Vy­riau­sy­bės ge­riau­siai ver­ti­na­mą mi­nist­rą, ku­rio dė­ka ir jū­sų pa­ties dar­bas at­ro­dė ge­riau, ne­gu gal­būt ga­lė­tų ki­tu at­ve­ju?

S. SKVERNELIS (LVŽSF). Mie­la ko­le­ge, ačiū už klau­si­mą. Jūs ir pra­dė­jo­te, ir pa­bai­gė­te to­kia la­bai es­mi­ne min­ti­mi. Vy­riau­sy­bė yra ko­le­gia­li, ir jei­gu kas nors yra pa­da­ry­ta vie­no­je ar ki­to­je sri­ty­je, tai yra Vy­riau­sy­bės spren­di­mai. Vie­nas žmo­gus, vie­nas mi­nist­ras (su vi­sa pa­gar­ba) tik­rai ne­ga­li nu­vers­ti tų kal­nų, ku­riuos kar­tais gal­būt ir no­ri.

Taip, daug yra pa­da­ry­ta, ypač tuo eta­pu, ku­ris su­si­jęs su vals­ty­bės įmo­nių per­tvar­ky­mu, jų skaid­ri­ni­mu, jų veik­los efek­ty­vu­mu, ta­čiau rei­kia ne­pa­mirš­ti, kad vals­ty­bės įmo­nės at­lie­ka ne vien tik­tai pel­no sie­ki­mo funk­ci­ją. Jos yra vals­ty­bės įmo­nės, ku­rios tu­ri ir ne­ma­žai so­cia­li­nių funk­ci­jų, kal­bant ir apie „Ge­le­žin­ke­lius“, ir „Lie­tu­vos paš­tą“. Vie­ną funk­ci­ją stip­ri­nant ki­tų pa­mirš­ti taip pat ne­ga­li­ma.

To­liau, ti­kiuo­si, vi­si tie au­di­tai ir ty­ri­mai, kal­ti­ni­mai, ku­rie bu­vo iš­reikš­ti, abe­jo­nės pa­si­baigs tei­si­nė­je vals­ty­bė­je lo­giš­ka pa­bai­ga, vie­no­kiu ar ki­to­kiu pro­ce­si­niu spren­di­mu. Ta­da bus ga­li­ma pa­dė­ti taš­ką, ką ir ko­le­ga An­drius kal­bė­jo, nes tu­ri bū­ti fak­tai, tu­ri bū­ti kon­kre­tu­mas.

Dėl mi­nist­rų. De­ja, yra taip, kad per­si­for­ma­vus ko­a­li­ci­jai ar­ba ko­a­li­ci­jo­je at­si­ra­dus nau­jų part­ne­rių ki­taip pa­si­skirs­tė at­sa­ko­my­bės sri­tys. Jei­gu mes va­do­vau­tu­mės ta pa­čia lo­gi­ka, kad vi­si mi­nist­rai ar­ba kai ku­rie iš jų ge­riau ar­ba blo­giau, bet dir­ba pui­kiai, tai po Sei­mo rin­ki­mų taip pat tu­rė­tu­me svars­ty­ti tą pa­tį, dėl ko mes šian­dien dis­ku­tuo­ja­me: pa­li­ki­me Vy­riau­sy­bė­je tuos mi­nist­rus, ku­rie ge­rai dir­ba, to­liau dirb­ti ir neat­si­žvel­ki­me į po­li­ti­nę si­tu­a­ci­ją ir po­li­ti­nę dau­gu­mą ar­ba po­li­ti­nes par­ti­jas, ku­rios for­muo­ja ko­a­li­ci­ją. Po­li­ti­ko­je, de­ja, toks gy­ve­ni­mas yra. Šian­dien, ką jūs pa­sa­kė­te, pre­ziu­muo­ti, kad J. Nar­ke­vi­čius bus blo­ges­nis mi­nist­ras ne­gu R. Ma­siu­lis, tik­rai ne­ma­nau, kad bū­tų tei­sin­ga. Duo­ki­me, leis­ki­me pra­dė­ti žmo­gui dirb­ti. Pra­eis lai­ko tar­pas, pa­ly­gin­si­me ir įver­tin­si­me. Aš lin­kiu, kad bū­tų dar sėk­min­ges­nis mi­nist­ras, ne­gu bu­vo R. Ma­siu­lis, bū­tų pa­siek­ti ge­res­ni re­zul­ta­tai ir ge­res­nis vi­suo­me­nės ver­ti­ni­mas.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rys A. Ma­tu­las. Ne­ma­tau. Klau­sia Sei­mo na­rys T. To­mi­li­nas. Ruo­šia­si A. Sy­sas.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Ger­bia­mas prem­je­re, skir­tin­gai nuo do­mi­nuo­jan­čio kon­ser­va­to­rių ste­re­o­ti­po, kad čia pa­blo­gė­ja ko­kia nors ko­ky­bė, ma­no gal­va, šie trys žmo­nės – trys nau­ji mi­nist­rai žen­kliai su­stip­rins šią Vy­riau­sy­bę. Aš pa­sa­ky­siu ko­dėl ir kar­tu už­duo­siu klau­si­mą. Ma­no gal­va, žmo­nės, ku­rie va­do­va­vo frak­ci­jai, ku­rie bu­vo vie­ni ak­ty­ves­nių Sei­mo na­rių ir tei­kian­tys kon­cep­tu­a­lius pa­siū­ly­mus sa­vo po­li­ti­nių par­ti­jų, ir yra Vy­riau­sy­bės nau­jos ko­ky­bės klau­si­mas ar­ba prie­lai­da.

Ma­no klau­si­mas. Ar iš tik­rų­jų, prem­je­re, jūs su­teik­si­te ga­li­my­bę trims mi­nist­rams, sė­din­tiems iš kai­rės nuo po­no V. Ša­po­kos, dau­giau ga­li­my­bių da­ly­vau­ti spren­džiant so­cia­li­nės eko­no­mi­nės po­li­ti­kos for­ma­vi­mo klau­si­mus, ne­bū­ti­nai siau­rai jų sri­ty­se, bet ap­skri­tai kal­bant apie fi­nan­sų ir biu­dže­to po­li­ti­ką, ir kar­tu…

PIRMININKAS. Klaus­ki­te!

T. TOMILINAS (LVŽSF). …gal­būt pa­ko­re­guo­jant kai ku­rias mū­sų prieš tai da­ry­tas klai­das?

S. SKVERNELIS (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­mas ko­le­ga, už klau­si­mą. Ir­gi at­sa­ky­mas la­bai pa­pras­tas ir trum­pas. Aš ne kar­tą šian­dien kar­to­jau. Vi­si Vy­riau­sy­bė­je pri­ima­mi spren­di­mai pri­ima­mi ko­le­gia­liai. Mes daž­niau­siai tur­būt 90 % spren­di­mų pri­ima­me ben­dru su­ta­ri­mu. Bū­na, kad yra ir rei­ka­lin­gas bal­sa­vi­mas. To­kiu de­mo­kra­tiniu bū­du spren­džia­me, ir vi­si 14 mi­nist­rų, aš džiau­giuo­si, kad taip ir yra, tu­ri ga­li­my­bę ir ak­ty­viai da­ly­vau­ja spren­džiant ne vien tik siau­ros at­sa­ko­my­bės sri­ties klau­si­mus, nes nu­ta­ri­mai pri­ima­mi Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės var­du. Įsta­ty­mų pro­jek­tai tei­kia­mi Vy­riau­sy­bės taip pat Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės var­du. Va­di­na­si, jiems pri­ta­rė 14 mi­nist­rų ir pen­kio­lik­tas prem­je­ras. Ir tai yra mū­sų vi­sų ben­d­ri ko­le­gia­lūs spren­di­mai su vi­siš­ku įsi­trau­ki­mu ne į vie­ną ar ki­tą sri­tį, o į vi­sos Vy­riau­sy­bės at­sa­ko­my­bės sri­tis. Taip bus ir at­ei­ty­je.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rys A. Sy­sas. Ruo­šia­si A. Ši­mas.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Aš no­rė­čiau pa­klaus­ti vi­sų tri­jų nau­jų bū­si­mų­jų mi­nist­rų, kaip jie ruo­šia­si vyk­dy­ti Vy­riau­sy­bės pro­gra­mos nuo­sta­tą, ku­ri kal­ba apie tai, kad per ket­ve­rius me­tus (lie­ka me­tai) bus grą­žin­tas dar­bo už­mo­kes­čio ba­zi­nis dy­dis į prieš­kri­zi­nį ly­gį? Kiek su­pran­tu iš pro­jek­tų, ruo­šia­ma­si ne­vyk­dy­ti. Ma­no klau­si­mas vi­siems trims. Jūs ruo­šia­tės vyk­dy­ti pro­gra­mą, ku­ri ne­bus jau vyk­do­ma? Štai ką aš gir­džiu kol kas pre­li­mi­na­riai. Ko­kią po­zi­ci­ją už­im­si­te? La­bai ačiū. Dėl ba­zi­nio dy­džio.

A. PALIONIS (LSDDF). Ačiū už klau­si­mą. Kaip ir prem­je­ras mi­nė­jo, Vy­riau­sy­bė pri­ima spren­di­mus ko­le­gia­liai. Mes trys mi­nist­rai at­ski­rai ga­li­me no­rė­ti ir at­sta­ty­ti, bet to tik­rai ne­ga­li­me pa­da­ry­ti. O kiek iš at­ei­nan­čių me­tų biu­dže­to, tai Vy­riau­sy­bės siū­ly­mas yra jį di­din­ti ke­tu­riais eu­rais. Kiek aš at­si­me­nu pro­jek­tą.

R. TAMAŠUNIENĖ (LLRA-KŠSF). Be abe­jo, tas sie­kis, ku­rio mes vi­si po­li­ti­kai ir vi­sa Vy­riau­sy­bė kar­tu tu­rė­tu­me siek­ti, ir yra pa­si­rink­tas ke­lias to siek­ti pa­laips­niui. Tai yra vyk­do­ma. Vi­sų gy­ven­to­jų lū­kes­čiai, ne tik dir­ban­čių­jų, bet ir pen­si­nin­kų… tų tar­nau­to­jų, ku­riems per kri­zę bu­vo su­ma­žin­tas at­ly­gi­ni­mas, yra tei­sė­ti. Vis tiek Vy­riau­sy­bei, ar šiai, ar at­ei­nan­čiai, tuos pi­ni­gus rei­kės grą­žin­ti, bet mes taip pat kal­ba­me ir apie di­di­ni­mą, apie tai, kad žmo­nių pa­ja­mos ati­tik­tų jų po­rei­kius ir šiuo­lai­ki­nes ga­li­my­bes.

J. NARKEVIČ (LLRA-KŠSF). Vy­riau­sy­bės pro­gra­mo­je yra daug sie­kių. Kad jie bū­tų šim­tu pro­cen­tų įgy­ven­din­ti, rei­kia steng­tis. Ši­tai ir­gi. Dirb­si­me, steng­si­mės. Ačiū. (Plo­ji­mai)

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rys A. Ši­mas. Ruo­šia­si A. Sa­la­ma­ki­nas.

A. ŠIMAS (LVŽSF). Ačiū. Klau­si­mas bū­tų bū­si­mai vi­daus rei­ka­lų mi­nist­rei. Ant jū­sų mo­te­riš­kų…

PIRMININKAS. Pra­šau kal­bė­ti į mik­ro­fo­ną.

A. ŠIMAS (LVŽSF). Ant jū­sų mo­te­riš­kų pe­čių už­gu­la to­kia, sa­ky­čiau, ga­na vy­riš­ka vy­rų tram­dy­mo naš­ta, nes, sa­ky­kim, to­kioms mi­nis­te­ri­joms kaip Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja, Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos de­par­ta­men­tas va­do­vau­ja dau­giau­sia vy­rai, ir tik­rai jums, ma­nau, iš­kels to­kį iš­šū­kį. Ar jums jau te­ko su­si­pa­žin­ti su Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­to veik­la ir ar jums ži­no­ma, kad jau nuo va­sa­rio mė­ne­sio ši­tas de­par­ta­men­tas ne­tu­ri va­do­vo? Ar jau esa­te nu­ma­tę kan­di­da­tū­rą į tą va­do­vo pos­tą, kas jis bus, ar esa­te pa­si­ruo­šę skir­ti ko­kį nors žmo­gų? Dar vie­nas prie to pa­ties klau­si­mas. Prie sa­vi­val­dy­bių yra prieš­gais­ri­nės…

PIRMININKAS. Lai­kas.

A. ŠIMAS (LVŽSF) …gel­bė­ji­mo tar­ny­bos, ku­rios ne­be­ga­vo fi­nan­sa­vi­mo iš buvusio mi­nist­ro, la­bai sun­kiai bu­vo fi­nan­suo­ja­mas dar­bo už­mo­kes­tis. Ar jums te­ko su­si­pa­žin­ti ir ko­kių gal­vo­ja­te im­tis prie­mo­nių?

R. TAMAŠUNIENĖ (LLRA-KŠSF). Ačiū už klau­si­mą. Iš tie­sų ir vy­riš­ki, ir mo­te­riš­ki pe­čiai po­li­ti­ko­je vie­no­dai pakelia svo­rį ir at­sa­ko­my­bę, ku­rią jie pa­si­ryž­ta im­tis. Į pir­mą­ją klau­si­mo da­lį no­rė­čiau at­sa­ky­ti taip.

Aš su­si­pa­ži­nu­si su prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­to­jų pro­ble­mo­mis, tos pro­ble­mos ke­lia­mos il­gus me­tus. Po anks­tes­nės re­for­mos vei­kia ko­man­dos sa­vi­val­dy­bių te­ri­to­ri­jo­se, jos su­si­du­ria su fi­nan­si­niais sun­ku­mais. Tos sa­vi­val­dy­bės, ku­rios su­pran­ta, kaip svar­bu yra to­kią ko­man­dą tu­rė­ti sa­vo sa­vi­val­dy­bė­je, ski­ria pa­pil­do­mą fi­nan­sa­vi­mą. De­ja, ne vi­sais at­ve­jais taip yra. Taip pat man ži­no­ma, kad jau pu­sę me­tų nė­ra Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo tar­nybos va­do­vo. Į to­kias at­sa­kin­gas pa­rei­gas, be abe­jo, bus ieš­ko­ma, ta­ria­ma­si ir su so­cia­li­niais par­t­ne­riais, ir Vy­riau­sy­be, ir prem­je­ru, ku­riam, sa­ky­ki­me, šios mi­nis­te­ri­jos val­dy­mo sri­tis yra pui­kiai ži­no­ma, jis pats at­ėjęs iš tos mi­nis­te­ri­jos, su­si­pa­ži­nęs su vi­so­mis pro­ble­mo­mis ir ka­drus tur­būt ži­no ge­riau. Man at­ro­do, ne­tru­kus tą in­for­ma­ci­ją ga­li­ma su­rink­ti, su­si­pa­žin­ti su vado­vais.

Pro­ble­mų kaip ir ki­tuo­se de­par­ta­men­tuo­se, taip ir šia­me yra tik­rai daug: tai ir ap­rū­pi­ni­mas, tai ir at­ly­gi­ni­mų klau­si­mas, tai ir sta­tu­ti­nių pa­rei­gū­nų pen­si­jų klau­si­mas. Vi­si tie klau­si­mai man yra ži­no­mi ir, ma­nau, ben­dro­mis jė­go­mis per tuos me­tus, nes me­tai ir ma­žai, ir la­bai daug, bus ga­li­ma ieš­ko­ti spren­di­mų ir ge­rin­ti šių tar­ny­bų veik­lą ir pa­rei­gū­nų pa­si­ten­ki­ni­mą at­lie­ka­mo­mis pa­rei­go­mis, ir kel­ti pres­ti­žą. Rei­kia pa­brėž­ti ir no­riu pa­si­džiaug­ti, kad vis dėl­to vi­suo­me­nės pa­si­ti­kė­ji­mas bū­tent Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo tar­ny­ba, ug­nia­ge­sių dar­bu yra ge­riau­siai ver­ti­na­mas, vi­suo­me­nės pa­si­ti­kė­ji­mas šia tar­ny­ba yra tik­rai pui­kiai ver­ti­na­mas ir tai, ma­nau, daug ką pa­sa­ko apie šios tar­ny­bos dar­bo ko­ky­bę.

PIRMININKAS. S. Gent­vi­las dėl ve­di­mo tvar­kos?

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke, aš ne­ži­nau, kas tu­rė­tų už­kirs­ti, bet kaž­kas tu­rė­tų pa­sa­ky­ti to­kią te­zę, kad ne­ga­li­ma kan­di­da­tų į mi­nist­rus kves­tio­nuo­ti ly­ties pa­grin­du, ar ji mo­te­ris, ar vy­ras. Rei­kia klaus­ti apie kom­pe­ten­ci­ją, bet ne apie ly­tį. Pra­šau ko­le­gas par­la­men­ta­rus su­si­lai­ky­ti nuo to­kių klau­si­mų. Ačiū.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rys A. Sa­la­ma­ki­nas. Ruo­šia­si K. Star­ke­vi­čius.

A. SALAMAKINAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke. Klau­si­mas pa­skir­ta­jam že­mės ūkio mi­nist­rui. Pir­miau­sia lin­kė­ji­mas įti­kin­ti prem­je­rą dėl Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos ne­kė­li­mo į Kau­ną. Žem­dir­bių aso­cia­ci­jos jums tik­rai bus la­bai dė­kin­gos, nes man dir­bant dve­jus me­tus Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­te ši nuo­mo­nė, vie­na­reikš­mė nuo­mo­nė, ži­no­ma.

Dar vie­nas pa­li­ki­mas, ką jūs ra­si­te, va­di­na­mie­ji mais­to ta­lo­nai ar­ba toks ne­lie­tu­viš­kas pa­va­di­ni­mas vau­če­riai, kai vai­kui per mė­ne­sį bus duo­da­mas 2 eu­rų ta­lo­nas, o par­duo­tu­vei įsteig­ti iš eu­ro­pi­nių lė­šų bus ski­ria­ma 100 tūkst. Ką su to­mis par­duo­tu­vė­mis da­rys, bu­vęs že­mės ūkio mi­nist­ras taip ir ne­pa­aiš­ki­no. Jū­sų nuo­mo­ne, kaip su tuo pa­li­ki­mu jūs elg­si­tės? Ar ir­gi to­liau jį stum­si­te į prie­kį, ar vis dėl­to nai­kin­si­te, už ką jums žem­dir­biai taip pat bus dė­kin­gi.

A. PALIONIS (LSDDF). Ačiū. Aš taip su­pra­tau, kad pir­ma da­lis yra ne klau­si­mas, o pa­lin­kė­ji­mas, kad tai pa­vyk­tų. O dėl ant­ros da­lies, dėl vau­če­rių, aš jau esu iš­sa­kęs sa­vo po­zi­ci­ją, kad Kai­mo plėt­ros pro­gra­mos pi­ni­gus mes ga­li­me pa­nau­do­ti daug efek­ty­viau ir pa­siek­ti re­zul­ta­tą, ku­rio no­ri­me, kad že­mės ūkio pro­duk­tai, ku­rie iš­au­gin­ti Lie­tu­vo­je, pa­siek­tų var­to­to­jus ir švie­ži, ir ge­res­nė­mis kai­no­mis. Tik­rai ga­li­ma daug ma­žes­nė­mis fi­nan­si­nė­mis iš­lai­do­mis, tuo la­biau kad jau ir ku­ria­si pa­vyz­džių. Kau­no mies­te yra pa­vyz­dys, įsi­kū­ręs prieš po­rą sa­vai­čių, kad ga­li­ma be pa­ra­mos įgy­ven­din­ti už­si­brėž­tus tiks­lus. Aš ne­pri­ta­riu to­kiems dar­bams, ku­rie nau­do­ja Kai­mo plėt­ros pro­gra­mos pi­ni­gus ne­ra­cio­na­liai.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rys K. Star­ke­vi­čius. Ruo­šia­si J. Sa­ba­taus­kas. (Bal­sai sa­lė­je) K. Star­ke­vi­čiaus nė­ra. J. Sa­ba­taus­kas.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke. Ma­no klau­si­mas pa­skir­tai vi­daus rei­ka­lų mi­nist­rei. Ka­dan­gi jū­sų kom­pe­ten­ci­ja yra ir vals­ty­bės tar­ny­bos klau­si­mai, tai šios Vy­riau­sy­bės vie­nas iš rū­pes­čių bu­vo vie­šo­jo sek­to­riaus būk­lė, tai yra per­ka­mo­ji ga­lia, tai yra ne­adek­va­tus at­ly­gi­ni­mas. Nuo kri­zės kaip su­ma­žė­jo, iš es­mės yra ne­pa­di­din­tas ne tik per ba­zi­nį dy­dį, bet ir ki­taip, dėl jų at­ly­gi­ni­mų. Bu­vo su­da­ry­ta Vy­riau­sy­bės ko­mi­si­ja, ku­ri nu­ma­tė vi­sas prie­mo­nes iki 2025 me­tų, o tai net­gi ne ki­tos Vy­riau­sy­bės, su­da­ry­tos po ki­tų Sei­mo rin­ki­mų, o dar ki­tos, va­di­na­si, įvyk­dy­mas.

PIRMININKAS. Klaus­ki­te!

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Tai reiš­kia nu­stū­mi­mą nuo sa­vo pe­čių. Ar jūs dirb­si­te taip, kad nie­ko ne­veik­si­te ši­to­je sri­ty­je, kaip ir iki šiol Vy­riau­sy­bė da­rė?

R. TAMAŠUNIENĖ (LLRA-KŠSF). Ačiū už klau­si­mą. Iš tie­sų no­riu pa­prieš­ta­rau­ti, ko­le­ga, jums, kad šio­je sri­ty­je nie­ko ne­bu­vo pa­da­ry­ta. Nuo šių me­tų įsi­ga­lio­jo nau­ja­sis Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mas, ku­ris pa­kei­tė dau­gy­bę da­ly­kų. Taip pat įvy­ko op­ti­mi­za­vi­mo pro­ce­sai vie­ša­ja­me sek­to­riu­je tiek mi­nis­te­ri­jų, tiek sa­vi­val­dy­bių lyg­me­niu. Nau­ja­sis įsta­ty­mas taip pat su­da­ro prie­lai­das darb­da­viams skir­ti at­ly­gi­ni­mą vals­ty­bės tar­nau­to­jams pa­gal jų at­lie­ka­mas funk­ci­jas, pa­gal ski­ria­mas jiems už­duo­tis. Be abe­jo, tas di­dė­ji­mas nė­ra toks, kad ten­kin­tų vals­ty­bės tar­ny­bą ir iš kar­to pa­kel­tų šios sri­ties dar­buo­to­jų dar­bo pres­ti­žą, bet iš tik­rų­jų ke­lias pa­si­rink­tas tin­ka­mas. Ir da­bar sa­ky­ti, kad nie­kas ne­įvy­ko ir mes iki 2025 me­tų sė­dė­si­me ir nie­ko ne­da­rysi­me…

Aš sa­vo už­duo­tį ma­tau taip: įver­tin­ti nau­jo įsta­ty­mo pa­sek­mes. Jas ga­lė­si­me ma­tuo­ti fi­nan­si­nių me­tų pa­bai­go­je, kai tu­rė­si­me taip pat sta­tis­ti­nius duo­me­nis, kaip au­go at­ly­gi­ni­mas vie­ša­ja­me sek­to­riu­je. Ir dar yra vi­si me­tai, kad mes ga­lė­tu­me kar­tu su ju­mis, ko­le­gos, to­bu­lin­ti įsta­ty­mą ir vi­siems dar­buo­to­jams, dir­ban­tiems vie­ša­ja­me sek­to­riu­je, kel­ti at­ly­gi­ni­mą. Tai ne tik Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos už­duo­tis, tai ho­ri­zon­ta­lus vi­sos vals­ty­bės pri­ori­te­tas. Čia yra ir fi­nan­sų mi­nist­ras, ir tik­rai dir­ba­ma, ir Vy­riau­sy­bės pro­gra­mo­je yra nu­ma­ty­tas tas da­ly­kas, ir at­lie­ka­ma tai, kas įsi­pa­rei­go­ta.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rė I. Ha­a­se. Ruo­šia­si S. Gent­vi­las.

I. HAASE (TS-LKDF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke. Klau­si­mas bū­tų ger­bia­mam prem­je­rui. La­bai džiu­gu, kad jūs pri­si­i­ma­te vi­są at­sa­ko­my­bę as­me­niš­kai už vi­sos Vy­riau­sy­bės veik­lą, taip pat ir už kiek­vie­no mi­nist­ro veik­lą. Klau­si­mas bū­tų su­si­jęs su svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­ma, tai yra su svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro veik­la. Ma­nau, kad jūs pui­kiai su­pran­ta­te ir su­vo­kia­te, kad svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro su­kur­ta vais­tų ir me­di­ci­nos prie­mo­nių kom­pen­sa­vi­mo tvar­ka yra ydin­ga ir da­ro ža­lą žmo­nių svei­ka­tai. No­riu pri­min­ti Kon­sti­tu­ci­jos 53 straips­nio nuo­sta­tą, kad vals­ty­bė rū­pi­na­si žmo­nių svei­ka­ta, o su­kur­ta vais­tų ir me­di­ci­nos prie­mo­nių kom­pen­sa­vi­mo tvar­ka ap­ri­bo­ja li­go­nių ga­li­my­bę pa­si­rink­ti me­di­ka­men­tus, tei­sę į ko­ky­biš­ką ir efek­ty­vų gy­dy­mą. Iki da­bar ky­la nei­gia­mų re­ak­ci­jų ir pa­cien­tų, ir li­go­nių, ir me­di­kų or­ga­ni­za­ci­jų bū­tent dėl ši­tos ydin­gos tvar­kos. Tai ky­la klau­si­mas, ar svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras nu­si­pel­nė lik­ti mi­nist­ro kė­dė­je ir ar tai jū­sų tei­sin­gas…

PIRMININKAS. Lai­kas.

I. HAASE (TS-LKDF). …žings­nis jį pa­lie­kant at­si­žvel­giant į jo pri­im­tus ydin­gus spren­di­mus?

S. SKVERNELIS (LVŽSF). Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tas dek­re­tu pa­tvir­ti­no XVII Vy­riau­sy­bės su­dė­tį, ku­rio­je yra svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras A. Ve­ry­ga. Aš ga­liu tiek ir pa­sa­ky­ti. Šian­dien klau­si­mas apie svei­ka­tos mi­nist­rą tie­siog ne­be­svars­to­mas, nes jis yra jau pa­skir­tas.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rys S. Gent­vi­las. Ger­bia­mi ko­le­gos, iki 12 va­lan­dos klau­si­me, po to dis­ku­si­ja.

S. GENTVILAS (LSF). Dė­ko­ju už ga­li­my­bę pa­klaus­ti. Klau­si­mą no­rė­čiau ad­re­suo­ti bū­si­mam grei­čiau­siai su­si­sie­ki­mo mi­nist­rui ir ger­bia­mam prem­je­rui. Jau da­bar Vy­riau­sy­bė­je ruo­šia­mas nu­ta­ri­mas dėl uos­to ben­dro­jo pla­no pa­tvir­ti­ni­mo, taip pat iš­ori­nio uos­to įtei­si­ni­mo ar­ba tei­si­nių pa­grin­dų su­kū­ri­mo iš­ori­nio uos­to sta­ty­bai. Klau­si­mas jums, nes tiek vien­man­da­ti­nin­kams D. Ke­pe­niui, A. Kir­ku­čiui ir ki­tiems klai­pė­die­čiams jū­sų at­sa­ky­mas la­bai rū­pi. Prieš pus­an­trų me­tų bu­vo įkur­ta prem­je­ro dar­bo gru­pė dėl uos­to ben­dro­jo pla­no klau­si­mų. Ke­tu­ri įvy­kę dar­bo gru­pės po­sė­džiai dėl ga­li­mų kom­pen­sa­ci­jų Klai­pė­dos mies­tui, ra­jo­nui ir Ne­rin­gai. Gal ga­li­te at­sa­ky­ti, nes spa­lio mė­ne­sį grei­čiau­siai jau bus pri­im­tas Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mas dėl uos­to ben­dro­jo pla­no pa­tvir­ti­ni­mo, ką kon­kre­čiai nu­ta­rė­te gru­pė­je ir ką pla­nuo­ja­te, ko­kias kom­pen­sa­ci­jas Klai­pė­dos mies­tui ir gy­ven­to­jams? Ačiū.

S. SKVERNELIS (LVŽSF). Tik­rai šian­dien, kol nė­ra pri­im­ti ga­lu­ti­niai spren­di­mai, aš ne­no­rė­čiau vie­šai ko­men­tuo­ti. Ga­liu tik pa­tvir­tin­ti tai, kas ir bu­vo de­kla­ruo­ta nuo pat pra­džios ir su­si­ti­ki­muo­se su ben­druo­me­ne, ir su sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riais, ir ta­ry­bos po­sė­džiuo­se. Tie kom­pen­sa­vi­mo me­cha­niz­mai, ku­rie tuo me­tu bu­vo ap­tar­ti, ap­svars­ty­ti, iš tik­rų­jų mes jų ne­at­si­sa­ko­me ir ma­no­me, kad vi­sais at­ve­jais, tiek kal­bant apie gy­ven­to­jus, jei­gu bū­tų to­kių, ku­riems rei­kė­tų pa­tir­ti tam tik­rų ne­pa­to­gu­mų dėl uos­to plėt­ros, tiek pa­čiam mies­tui, ben­druo­me­nei tie kom­pen­sa­ci­niai me­cha­niz­mai yra ap­ta­ria­mi. Kai mes pri­im­si­me ga­lu­ti­nį spren­di­mą, prieš pri­im­da­mi spren­di­mą dar, ma­tyt, ir dis­ku­tuo­si­me, ga­lė­si­me dar ir pri­sta­ty­ti, kad Vy­riau­sy­bės pri­im­tas nu­ta­ri­mas tik­rai at­liep­tų tuos lū­kes­čius, ku­rių, na­tū­ra­lu, tu­ri Klai­pė­dos uos­tas, Lie­tu­vos vals­ty­bė ir ta ben­druo­me­nė, klai­pė­diš­kiai, ku­rie gy­ve­na ten, kad jų in­te­re­sams bū­tų mak­si­ma­liai at­sto­vau­ta ir jie būtų ap­gin­ti, kiek tai yra įma­no­ma de­ri­nant šiuos in­te­re­sus.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rys R. J. Da­gys. Ruo­šia­si J. Raz­ma. Klau­sia J. Raz­ma.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ma­no prak­tiš­kas for­ma­lus klau­si­mas bū­tų Len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos- Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos de­le­guo­tiems mi­nist­rams. No­rė­čiau tei­rau­tis, kaip jūs sprę­si­te dėl vi­ce­mi­nist­rų. Ar tu­ri­te ko­kių nors įsi­pa­rei­go­ji­mų ir pa­ža­dų, pa­vyz­džiui, prem­je­ro pra­šy­mų pa­lik­ti kai ku­riuos ge­rai dir­ban­čius vi­ce­mi­nist­rus? Ar tu­ri­te lais­vas ran­kas, kaip sa­ko­ma, for­muo­ti vi­ce­mi­nist­rų kor­pu­są ir ar jų ieš­ko­si­te sa­vo par­ti­jos gre­to­se?

R. TAMAŠUNIENĖ (LLRA-KŠSF). Dė­ko­ju už klau­si­mą. Iš tie­sų ver­ti­nant lai­ką, kiek Vy­riau­sy­bei li­ko dirb­ti, bus at­si­žvelg­ta į tas sri­tis, ku­rios svar­bios, kur įvy­ko es­mi­nės re­for­mos. Ne­ma­ny­čiau, kad rei­kė­tų mi­nist­ro ka­bi­ne­tą keis­ti ir vi­sus po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo tar­nau­to­jus. Be abe­jo, bus po­ky­čių, kad at­eis žmo­nių, ku­rie jau ži­no dar­bo sti­lių ir grei­čiau įsi­lies į tą ko­man­dą, ku­ri jau yra po vi­sų op­ti­mi­za­vi­mų, po vi­sų re­struk­tū­ri­za­vi­mų. Ma­nau, kad iš tik­rų­jų pa­vyks su­bur­ti ge­rą ko­man­dą, pa­vyks ras­ti ben­drą kal­bą su jau dir­ban­čiais ir vals­ty­bės tar­nau­to­jais, ir po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo vals­ty­bės tar­nau­to­jais ir at­lik­ti tas už­duo­tis ir tiks­lus, ku­rie yra ke­lia­mi man kaip mi­nist­rei.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rė V. Čmi­ly­tė-Niel­sen. At­si­pra­šau, dar mi­nist­ras J. Nar­ke­vi­čius.

J. NARKEVIČ (LLRA-KŠSF). La­bai ačiū. Aš gal pa­pil­dy­siu, kad da­bar vyks­ta bū­tent ana­li­za­vi­mo ir spren­di­mų pri­ėmi­mo pro­ce­sas. Kom­pe­ten­ci­ja ir po­li­ti­nis pa­si­ti­kė­ji­mas yra vie­na iš są­ly­gų. Ačiū.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rė V. Čmi­ly­tė-Niel­sen.

V. ČMILYTĖ-NIELSEN (LSF). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas prem­je­re, „svar­biau­sia bet ko­kios tei­sės są­ly­ga yra jos aiš­ku­mas, vie­na­reikš­miš­ku­mas ir vien­ti­su­mas. De­ja, net ir šian­dien, pra­ėjus 26 Ne­pri­klau­so­my­bės me­tams, na­cio­na­li­nės tei­sės kū­ri­mo pro­ce­sas ne­re­tai vyks­ta cha­o­tiš­kai, ne­ski­ria­ma pa­kan­ka­mai dė­me­sio tei­si­nės sis­te­mos vien­ti­su­mui, pri­ima­mų spren­di­mų po­vei­kio ver­ti­ni­mui“. Tai yra iš­trau­ka iš Vy­riau­sy­bės pro­gra­mos.

Aš no­rė­čiau jū­sų pa­klaus­ti, ar šian­dien vyks­tan­tis pro­ce­sas, kai pa­ti Vy­riau­sy­bės pro­gra­ma nė­ra iš nau­jo svars­to­ma Sei­me, ati­tin­ka šiuos jū­sų Vy­riau­sy­bės pro­gra­mo­je 2016 me­tais įtvir­tin­tus aiš­ku­mo, vie­na­reikš­miš­ku­mo ir tei­si­nės sis­te­mos vien­ti­su­mo prin­ci­pus?

S. SKVERNELIS (LVŽSF). Ačiū už klau­si­mą. Man ne­ky­la jo­kių abe­jo­nių nei kaip Mi­nist­rui Pir­mi­nin­kui, nei kaip tei­si­nin­kui. Dis­ku­si­jos, be abe­jo, yra įma­no­mos, jos rei­ka­lin­gos, bet lai­kau­si pa­grin­di­nio prin­ci­po, ką aš ir tri­bū­no­je pa­sa­kiau, – šian­dien, kol nė­ra ki­to­kių spren­di­mų, aš ma­nau, kad tiek Sei­mo sta­tu­to pro­ce­dū­ra, ku­ri reg­la­men­tuo­ja šią si­tu­a­ci­ją, ku­rią mes tu­ri­me pir­mą kar­tą ne­pri­klau­so­mos Lie­tu­vos is­to­ri­jo­je, tiek ir Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo nu­ta­ri­mai, bent du, ku­rie pa­si­sa­kė ne ta pa­čia si­tu­a­ci­ja, man jo­kių abe­jo­nių ne­su­ke­lia.

Vy­riau­sy­bės įga­lio­ji­mų pa­bai­ga yra Vy­riau­sy­bės at­si­sta­ty­di­ni­mas ar­ba at­sta­ty­di­ni­mas. Mū­sų Kon­sti­tu­ci­ja nu­ma­to dvi ga­li­my­bes grą­žin­ti ar­ba pa­rei­gą Vy­riau­sy­bei grą­žin­ti įga­lio­ji­mus. Kal­bant apie ši­tą pro­ce­dū­rą, iš­rin­kus Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tą, tuo­met įga­lio­ji­mai įgau­na­mi Vy­riau­sy­bei to­liau veik­ti pri­ta­rus Sei­mui Mi­nist­ro Pir­mi­nin­ko kan­di­da­tū­rai ir pa­tvir­ti­nus per­so­na­li­nę Vy­riau­sy­bės su­dė­tį Pre­zi­den­to dek­re­tu. Įga­lio­ji­mai lai­ko­mi su­teik­ti veik­ti to­liau. Ne­kal­ba­ma apie jo­kią pro­gra­mą.

An­tra si­tu­a­ci­ja, ku­rią mes tu­ri­me šiuo at­ve­ju, ide­a­lią su­tap­tį, nes bu­vo ir Pre­zi­den­to rin­ki­mai, ir pa­si­kei­tė dau­giau ne­gu pu­sė Vy­riau­sy­bės na­rių, taip pat nu­sa­ko aiš­kią si­tu­a­ci­ją. Įga­lio­ji­mų grą­ži­ni­mo tvar­ka nie­kur ne­kal­ba apie nau­jos Vy­riau­sy­bės, pa­brė­žiu, su­for­ma­vi­mą. Ši Vy­riau­sy­bė įga­vo įga­lio­ji­mus veik­ti vi­sai ka­den­ci­jai, iš­sky­rus tą mo­men­tą, kai ji­nai yra at­sta­ty­di­na­ma ar­ba at­si­sta­ty­di­na. Mi­nist­rų pa­si­kei­ti­mo pro­ce­dū­ra vyk­do­ma dau­giau ne­gu pu­sės pa­gal Sta­tu­to 189 straips­nį ir jei­gu… Sei­mas šian­dien tu­rės ap­si­spręs­ti, mes Vy­riau­sy­bės pro­gra­mos pa­kei­ti­mų ne­da­ro­me. Jei­gu jie bū­tų da­ro­mi, ta­da bū­tų tai­ko­ma pro­ce­dū­ra, kas la­bai aiš­kiai pa­sa­ky­ta, ana­lo­giš­ka kaip nau­jos Vy­riau­sy­bės for­ma­vi­mo prin­ci­pas.

Dar ši­tas straips­nis tu­ri iš­im­tį dėl pa­čios pro­ce­dū­ros, dėl ku­rios ga­li Sei­mas ir­gi ap­si­spręs­ti, jei­gu ma­no, kad rei­kia, per­kel­ti dis­ku­si­jas į ko­mi­te­tus ir frak­ci­jas. Bet šian­dien aš ne­abe­jo­ju, nors, aiš­ku, rei­kia vi­są lai­ką abe­jo­ti, bet kaip tei­si­nin­kas ma­nau, kad pro­ce­dū­ra ati­tin­ka Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­ją, įsta­ty­mus ir dis­ku­si­jos apie ga­li­mą ne­li­gi­ti­mu­mą, ma­nau, kad yra anks­ty­vos. Kon­sul­tuo­ja­mės su įvai­riais tei­sės eks­per­tais, jie taip pat tu­ri skir­tin­gas nuo­mo­nes. Aš ne­no­riu kar­to­ti tos to­kios fra­zės – kiek tei­si­nin­kų, tiek nuo­mo­nių, ta­čiau jei­gu bus Sei­mo na­rių va­lia ar­ba kaž­kas iš Sei­mo na­rių abe­jos dėl kon­sti­tu­cin­gu­mo, yra nu­ma­ty­ta pro­ce­dū­ra kreip­tis į Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą. Anks­čiau ar vė­liau ši­tas straips­nis vis tiek tu­rė­jo bū­ti prak­ti­ko­je pri­tai­ko­mas. Tei­sės ak­to ar­ba ak­to tai­ky­mo prak­ti­ka bus šian­dien su­for­muo­ta vie­no­kia ar ki­to­kia for­ma. Jei­gu kils abe­jo­nių, pa­si­sa­kys Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas.

Pa­sek­mės, apie ku­rias čia ban­do kaž­kas pa­sa­ky­ti, kad jau bus kaž­ko­kios ypa­tin­gos, pa­žiū­rė­ki­me, Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo spren­di­mai su­for­muo­ja, jei­gu ir vie­nas ar ki­tas tei­sės ak­tas pri­pa­žįs­ta­mas ne­ati­tin­kan­tis Kon­sti­tu­ci­jos, šian­dien mes kal­ba­me apie Sei­mo sta­tu­tą, tai yra nu­sta­to, ko­kių tei­si­nių pa­sek­mių dėl to ga­lė­jo kil­ti, bet apie pri­im­tų spren­di­mų ne­le­gi­ti­mu­mą ne­ga­li bū­ti jo­kios kal­bos. To­kia ma­no nuo­mo­nė, aš ja tvir­tai ti­kiu, ne­sa­kau, kad aš šim­tu pro­cen­tų tei­sus, gy­ve­ni­me tei­sių žmo­nių nė­ra, bet kol ne­pa­sa­kė Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas ki­taip, tol aš tuo tvir­tai ti­kiu ir ti­kė­siu.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju už to­kį iš­sa­mų at­sa­ky­mą. Ger­bia­mi ko­le­gos, lai­kas klaus­ti bai­gė­si.

To­liau. Pa­gal Sta­tu­to 198 straips­nio 5 da­lį, jei­gu Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės pro­g­ra­ma ne­kei­čia­ma, iš kar­to po Mi­nist­ro Pir­mi­nin­ko pri­sta­ty­mo ren­gia­ma dis­ku­si­ja, po ku­rios Sei­mas ga­li bal­suo­ti dėl įga­lio­ji­mų Vy­riau­sy­bei su­tei­ki­mo.

Tai­gi, dis­ku­si­ja. Dis­ku­si­jai ski­ria­me pu­sę va­lan­dos. Už­si­ra­šė kal­bė­ti. Pir­miau­sia su­teik­si­me ga­li­my­bę kal­bė­ti frak­ci­jų var­du. J. Sa­ba­taus­kas. Pra­šo­me.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma­sis Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tie­sų įdo­mus šian­dien po­sė­dis. Svars­to­me Vy­riau­sy­bės įga­lio­ji­mų pra­tę­si­mą, pri­pa­ži­ni­mą. Pa­si­žiū­rė­jus at­gal, iš es­mės po Pre­zi­den­to rin­ki­mų, po pra­lai­mė­tų Eu­ro­pos Par­la­men­to rin­ki­mų, val­dan­čio­ji dau­gu­ma be­veik tris mė­ne­sius, ga­li­ma sa­ky­ti, de­rė­jo­si dėl Vy­riau­sy­bės su­dė­ties, kai nau­jų part­ne­rių re­a­liai ne­at­si­ra­do. For­ma­liai ne­bu­vo dau­gu­mo­je, ko­a­li­ci­jo­je Len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos at­sto­vų, bet de fac­to jie vis tiek da­ly­va­vo. Ga­li­ma pa­si­žiū­rė­ti bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tus, kaip bu­vo bal­suo­ja­ma, ir pa­ma­ty­si­me, kad de fac­to tai ta pa­ti ko­a­li­ci­ja. Tris mė­ne­sius… At­si­ra­do trys pa­si­kei­ti­mai. Vie­nas part­ne­ris li­ko su no­si­mi, nie­ko ne­ga­vo. Vien tas tą­sy­ma­sis dėl Vy­riau­sy­bės nau­jos su­dė­ties for­ma­vi­mo at­ro­dė iš da­lies ko­miš­kai.

Ko mes ga­li­me ti­kė­tis iš ši­tos Vy­riau­sy­bės? Vien pa­si­žiū­rė­jus dėl Vy­riau­sy­bės for­ma­vi­mo, tur­būt ne­la­bai, ir jie pa­tys pri­pa­žįs­ta iš da­lies – per me­tus ne ka­žin ką pa­kei­si. Ta­čiau jau at­kreip­tas dė­me­sys per klau­si­mus Vy­riau­sy­bės nau­jie­siems na­riams, kad, pa­vyz­džiui, vie­nas iš Vy­riau­sy­bės pro­gra­mo­je nu­ma­ty­tų punk­tų dėl ba­zi­nio at­ly­gi­ni­mų dy­džio grą­ži­ni­mo į anks­tes­nę būk­lę, ku­ri bu­vo 2008 me­tais, ne­pla­nuo­ja­ma. Ki­taip sa­kant, ki­tiems me­tams kar­tu su biu­dže­tu, o biu­dže­to svars­ty­mas jau ant no­sies, jau da­bar vi­su tem­pu rei­kia svars­ty­ti biu­dže­tą, bent jau Vy­riau­sy­bės lyg­me­niu, pla­nuo­ja­ma tik 3–4 var­ga­nus eu­rus. Va­di­na­si, vie­šo­jo sek­to­riaus pro­ble­mos, ku­rios yra šian­dien, kai bu­vo nu­rėž­ta 2009 me­tais jų, žmo­nių, dir­ban­čių vie­ša­ja­me sek­to­riu­je, o tai yra ir vals­ty­bės tar­nau­to­jai, ir vi­si sta­tu­ti­niai tar­nau­to­jai, kai po­li­ci­ja iš­kė­lu­si sau tiks­lą, pro­gra­mą 1 tūkst., ir da­ry­ki­te, kaip no­ri­te, iš sa­vo vi­di­nių re­sur­sų, iš Vy­riau­sy­bės jo­kios pa­gal­bos nė­ra re­a­liai.

Sa­ky­si­te, aš kal­bu ne­tie­są? Pa­si­žiū­rė­ki­te biu­dže­to skai­čius. 2008 me­tais tų tar­ny­bų biu­dže­tas bu­vo daug di­des­nis nei da­bar, 2019 me­tais, net­gi iš­ver­tus pa­gal ofi­cia­lų kur­są į eu­rus. Tai­gi vie­ša­ja­me sek­to­riu­je, kaip su­pran­tu, nie­ko nau­jo. Taip, mi­nist­rė at­sa­ky­da­ma į ma­no klau­si­mą pa­sa­kė, kad ne, ne, ne, pri­im­tas nau­jas Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mas, ten nu­ma­ty­ta daug re­for­mų. Ten nu­ma­ty­ti to­kie da­ly­kai, kur, pa­vyz­džiui, dėl vals­ty­bės tar­nau­to­jo įver­ti­ni­mo, iš es­mės pa­lik­ta tie­sio­gi­nio va­do­vo su­si­do­ro­ji­mui. Tos sis­te­mos, ku­ri anks­čiau bu­vo ga­na de­mo­kra­tinė sis­te­ma, kai po tie­sio­gi­nio va­do­vo ver­ti­ni­mo ver­tin­da­vo ko­mi­si­ja, ne­bė­ra. Tai reiš­kia: dė­kis, kur no­ri, ne­pa­tin­ka – eik lauk. Va­di­na­si, tas vals­ty­bės tar­nau­to­jas, ku­ris ma­no, kad ant jo, liau­diš­kai sa­kant, už­si­sė­do jo va­do­vas, nie­ko ir ne­be­ga­li ti­kė­tis. Iš tie­sų šian­dien mes ma­to­me ki­tą ten­den­ci­ją ne tik Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jo­je, ne­ži­nau, kam va­do­vaus nau­ja­sis mi­nist­ras, jau ten yra di­džiu­lis bė­gi­mas iš tos struk­tū­ros, bet ap­skri­tai iš vals­ty­bės tar­ny­bos žmo­nės ei­na lauk, nes už to­kį at­ly­gi­ni­mą tik­rai ne ka­ži ką jau­nai šei­mai ga­li pa­ža­dė­ti, jau­nam, per­spek­ty­viam dar­buo­to­jui, ku­ris bū­tų ir mū­sų vals­ty­bės at­ra­ma, nes kai vyks­ta po­li­ti­nės per­tur­ba­ci­jos, rin­ki­mai, vy­riau­sy­bių kei­ti­mai­si, tai ne­la­bai tie po­li­ti­kai ga­li tuo me­tu ką nors da­ry­ti, bet vis­kas re­mia­si vals­ty­bės tar­nau­to­jais. Mes ban­do­me tik at­ski­ro­se sis­te­mo­se. Pa­bruz­dė­jo mo­ky­to­jai, mes jiems pa­ža­dė­jo­me, pa­bruz­dė­jo ki­ti, mes vėl jiems pa­ža­dė­jo­me, šiek tiek pa­kė­lė­me ten, šiek tiek pa­kė­lė­me ten, o sis­te­mos tai nė­ra. Sis­te­ma nu­ma­ty­ta 2025 me­tais, tai net­gi ne ki­ta Vy­riau­sy­bė, ku­ri at­eis po 2020 me­tų Sei­mo rin­ki­mų.

Skur­das ir so­cia­li­nė at­skir­tis. Kaip šio­je sri­ty­je tvar­ky­si­tės per tuos me­tus iki Sei­mo rin­kimų? Ne­ma­nau, kad jūs ką nors per­ver­si­te, nes ta mo­kes­čių per­tvar­ka, ku­ri pa­da­ry­ta nuo 2019 me­tų pra­džios, nau­din­ga tik tam, ku­ris tu­ri di­de­les pa­ja­mas ir tu­ri di­de­lį tur­tą. Tai nė kiek ne­ma­ži­na so­cia­li­nės at­skir­ties, o ki­ta mo­kes­čių per­tvar­ka ne­nu­ma­ty­ta. Kaž­ką pra­dė­jo kal­bė­ti apie ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­tį, kaž­kas – apie au­to­mo­bi­lių mo­kes­tį, ku­ris ga­li at­si­suk­ti prieš tuos pa­čius var­ga­nus, ma­žas pa­ja­mas tu­rin­čius žmo­nes, nes jie ne­įper­ka nau­jo au­to­mo­bi­lio, ką tik iš­rie­dė­ju­sio iš ga­myk­los, bet pri­vers­ti va­ži­nė­ti se­nais, o bū­tent jie dau­giau­sia ir ter­šia, jiems nu­ma­to­mi mo­kes­čiai.

PIRMININKAS. Lai­kas.

J. SABATAUSKAS(LSDPF). Tai­gi skur­das, so­cia­li­nė at­skir­tis taip pat ne­ma­žės, ir Vy­riau­sy­bė nie­ko ne­nu­ma­to da­ry­ti. Tai­gi ne­ma­nau, kad ko nors ga­li­ma ti­kė­tis iš ši­tos Vy­riau­sy­bės, ir mū­sų frak­ci­ja jos ne­pa­lai­kys.

PIRMININKAS. Kal­bės Sei­mo na­rys J. Raz­ma taip pat frak­ci­jos var­du.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­ja ne­bal­suos už įga­lio­ji­mų su­tei­ki­mą Vy­riau­sy­bei. Tai bū­tų ga­li­ma da­ry­ti jau vien tu­rint abe­jo­nių dėl pa­si­rink­to ke­lio kon­sti­tu­cin­gu­mo, kai užuot pa­tvir­ti­nus iš nau­jo Vy­riau­sy­bės pro­gra­mą Sei­mo nu­ta­ri­mu, aiš­ku, su ati­tin­ka­mo­mis dis­ku­si­jo­mis ir su­si­ti­ki­mais frak­ci­jo­se, ei­na­ma pro­to­ko­li­nio nu­ta­ri­mo ke­liu. Ne­su­pran­ta­ma, ko­dėl prem­je­ras taip bi­jo kal­bė­ti apie Vy­riau­sy­bės pro­gra­mą, gal iš tik­rų­jų jam pa­čiam ne­pa­to­gu kai ku­riuos da­ly­kus da­bar aiš­kin­tis, kas ten pa­ra­šy­ta. Bet vis dėl­to rei­kė­tų tai da­ry­ti, ir ne­ma­tau pro­ble­mų tu­rint Sei­mo kie­ky­biš­kai sva­rią dau­gu­mą pa­tvir­tin­ti tą Vy­riau­sy­bės pro­gra­mą iš nau­jo.

Na, o da­bar kal­bant apie tai, kas mums čia siū­lo­ma tuo pro­to­ko­li­niu nu­ta­ri­mu, tai yra šiek tiek pa­ko­re­guo­ta Vy­riau­sy­bės su­dė­tis.

Aš pir­miau­sia at­kreip­siu dė­me­sį, kad kei­čiant Vy­riau­sy­bės su­dė­tį vi­siš­kai pa­sy­vus bu­vo prem­je­ras S. Skver­ne­lis. Dėl to tas su­dė­ties pa­kei­ti­mas, ga­li­ma sa­ky­ti, yra dau­giau­sia R. Kar­baus­kio pro­duk­tas. Jis čia, Sei­me, ve­dė ko­a­li­ci­nes de­ry­bas, pa­rin­ki­nė­jo nau­jų mi­nist­rų kan­di­da­tū­ras, o prem­je­ras kaip pra­ša­lai­tis kaž­kur šo­ne sto­vė­jo ir lau­kė, ką jis ga­lų ga­le ten gaus. Gai­la, kad prem­je­ras ne­iš­nau­do­jo ga­li­my­bių, ku­rių tik­rai tu­rė­jo rei­ka­lau­ti iš kan­di­da­tų ir aukš­to pro­fe­sio­na­lu­mo, ir kom­pe­ten­ci­jos, ir ne­nu­leis­ti tos kar­te­lės, ko­kią bu­vo skel­bęs ka­den­ci­jos pra­džio­je. Aiš­ku, kai mes ne­bal­sa­vo­me už tą pir­mi­nę va­di­na­mą­ją pro­fe­sio­na­lų Vy­riau­sy­bę, tai bū­tų tik­rai ab­sur­das, jei­gu da­bar frak­ci­ja bent iš da­lies bal­suo­tų už pa­keis­tą Vy­riau­sy­bę, apie ku­rios po­ky­čius tik­rai nie­ko po­zi­ty­vaus ne­įma­no­ma pa­sa­ky­ti.

Pir­miau­sia aš pa­brėž­čiau, kad vi­siš­kai yra ne­pai­so­ma Lie­tu­vos žmo­nių nuo­mo­nės ir po­žiū­rio į mi­nist­rus. Pui­kiai ži­no­me, ku­riuos mi­nist­rus Lie­tu­vos žmo­nės ver­ti­na nei­gia­miau­siai. Be abe­jo, pir­miau­siai skan­da­lin­ga veik­la pa­gar­sė­jęs svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras, bet jis tu­ri, aiš­ku, di­džiu­lį po­li­ti­nį už­nu­ga­rį ir yra ne­pa­ju­di­na­mas. Štai ir prem­je­ras ne­drįs­ta jam nie­ko pa­sa­ky­ti, kai mi­nist­ras stai­ga pa­sa­ko, kad svei­ka­tos sis­te­mos re­for­mos jis ne­be­vyk­dys, nors tur­būt yra ta re­for­ma nu­ma­ty­ta Vy­riau­sy­bės pro­gra­mo­je. Čia jau mes ne­ma­to­me to reik­lu­mo, ku­ris de­monst­ruo­ja­mas, kai štai nau­ja­sis že­mės ūkio mi­nist­ras pa­sa­ko ne­no­rįs Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos kel­ti į Kau­ną. Anam mi­nist­rui, ma­tyt, to­liau ža­lia gat­vė siau­tė­ti ir trik­dy­ti sa­vo sek­to­rių. Ne­po­pu­lia­riau­sias mi­nist­ras pa­lie­ka­mas ir glo­bo­ja­mas, o po­pu­lia­riau­sias ir žmo­nių la­biau­siai ver­ti­na­mas su­si­sie­ki­mo mi­nist­ras iš­me­ta­mas iš Vy­riau­sy­bės pa­skel­bus ne­va ne­tu­ri Sei­mo pa­lai­ky­mo. Bet pažymė­siu, kad dėl Sei­mo pa­lai­ky­mo jo­kio pa­tik­ri­ni­mo čia, Sei­me, ne­bu­vo at­lik­ta. Mes ne­bal­sa­vo­me dėl pa­si­ti­kė­ji­mo ar ne­pa­si­ti­kė­ji­mo šiuo mi­nist­ru.

At­ei­na trys nau­ji mi­nist­rai. Dėl že­mės ūkio mi­nist­ro, tai aš pir­miau­siai ak­cen­tuo­siu, kad ne­su­pran­ta­ma, kaip vals­tie­čiai ir ža­lie­ji, at­ro­do, jiems rū­pi­miau­sią sri­tį – že­mės ūkio sek­to­rių ati­duo­da ki­tai par­ti­jai. Tai yra vi­siš­kas pri­pa­ži­ni­mas, kad ne­tu­ri ką pa­siū­ly­ti ši­to­je sri­ty­je, kad vi­si pa­ža­dai žlu­go. Ta­da ati­duo­di ki­tiems ir sa­ky­si, štai jie bu­vo at­sa­kin­gi, kad kai­mo žmo­nės nie­ko ge­ro ne­pa­ju­to per šią ka­den­ci­ją.

Da­bar į su­si­sie­ki­mo mi­nist­rus ir vi­daus rei­ka­lų mi­nist­rus at­ei­na Len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos at­sto­vai. Kaip apie as­me­nis aš tik­rai ga­liu pa­sa­ky­ti ir daug ge­rų žo­džių, bet vis dėl­to, kai mi­nist­rai, at­ei­da­mi į šias svar­bias pa­rei­gas, iš es­mės sa­ko, kad at­ei­na mo­ki­nių sta­tu­su, aš ma­nau, kad vis dėl­to per di­de­lė pra­ban­ga jau tuoj tris­de­šimt­me­tį švę­sian­čiai mū­sų vals­ty­bei. Ži­nant, kad li­ko ne­daug lai­ko šiai ka­den­ci­jai, ne­gi ne­bu­vo ga­li­ma ras­ti pro­fe­sio­na­lių žmo­nių, tu­rin­čių idė­jų to­se sri­ty­se, kad vi­sa jė­ga nuo pir­mų die­nų im­tų­si mi­nist­ro ly­gio dar­bų?

Ki­ta ver­tus, dar rei­kia at­kreip­ti dė­me­sį, kad tai yra at­sto­vai po­li­ti­nės jė­gos, ku­rios ly­de­ris vi­siems yra ge­rai įsi­dė­mė­tas su Ge­or­gi­jaus juos­te­le ir dėl kai ku­rių abe­jo­ti­nų pa­si­sa­ky­mų dėl san­ty­kių su Ru­si­ja ir taip to­liau.

Ži­no­da­mi, kad šio­je par­ti­jo­je yra ga­na griež­tas vie­nas­me­nis val­dy­mas, taip pat mes tu­ri­me tu­rė­ti abe­jo­nių, kaip ir ko­kius nu­ro­dy­mus ga­li gau­ti ši­tie nau­jie­ji mi­nist­rai iš sa­vo par­ti­jos va­do­vo, tu­rint ome­ny, kad mi­nist­rai ei­na į stra­te­giš­kai jaut­rias sri­tis. Pri­si­min­ti­na, kad ši­tos frak­ci­jos at­sto­vės I. Ro­zo­vos klau­si­mas kaip tik da­bar svars­to­mas Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­te. Tai taip pat tik su­stip­ri­na šias abe­jo­nes. Ma­nau, kad Vy­riau­sy­bė ga­lė­jo ap­si­ei­ti ir be šios par­ti­jos at­sto­vų mi­nist­rų, kaip ir be tei­sia­mos par­ti­jos at­sto­vų, ku­rie, ma­tyt, ne­tru­kus pre­ten­duos į at­si­lais­vi­nu­sias eko­no­mi­kos ir ino­va­ci­jų mi­nist­ro pa­rei­gas.

PIRMININKAS. Lai­kas!

J. RAZMA (TS-LKDF). Bai­giu.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Frak­ci­jos var­du kal­bės V. Čmi­ly­tė-Niel­sen.

V. ČMILYTĖ-NIELSEN (LSF). Ačiū, ger­bia­ma­sis po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, šian­dien pri­sta­tant nau­juo­sius mi­nist­rus ir per­for­muo­tą Vy­riau­sy­bę pa­si­gen­du aiš­ku­mo, kon­kre­tu­mo ir pa­si­gen­du dis­ku­si­jos apie nau­jų­jų mi­nist­rų vi­zi­jas.

Šį­ryt Se­niū­nų su­ei­go­je ir čia, Sei­mo po­sė­džių sa­lė­je, už­vi­rė dis­ku­si­ja dėl tei­si­nių jū­sų pa­si­rink­to va­rian­to as­pek­tų. Man at­ro­do, kad pa­si­rink­tas ke­lias yra ri­zi­kin­gas, nes po­ten­cia­liai ga­li bū­ti la­bai ža­lin­gas mū­sų vals­ty­bei. Pa­mąs­ty­ki­te apie tai, kaip at­ro­dy­si­me, jei­gu pa­aiš­kės, kad ne­tei­kiant at­nau­jin­tos Vy­riau­sy­bės pro­gra­mos bu­vo pa­žeis­tos pro­ce­dū­ros. Kas pri­si­ims po­li­ti­nę at­sa­ko­my­bę už tai?

Val­dan­čių­jų po­žiū­ris į Sei­mo ma­žu­mą bu­vo de­monst­ruo­tas ne vie­ną kar­tą. Opo­zi­ci­jos bal­sas yra ne­svar­bus, nes bal­sų dau­gu­ma šian­dien yra jū­sų pu­sė­je. Ta­čiau šian­dien jūs ne­pa­lie­ka­te ga­li­my­bės pa­si­kvies­ti nau­jų­jų mi­nist­rų į frak­ci­jas ir už­duo­ti jiems klau­si­mų. Jūs iš es­mės nau­do­ja­te jė­gos me­to­dą, ir šia­me kon­teks­te jū­sų, prem­je­re, kal­bos apie ben­dra­dar­bia­vi­mą su opo­zi­ci­ja, apie di­des­nį įsi­klau­sy­mą į opo­zi­ci­jos bal­są at­ro­do ypa­tin­gai ne­nu­ošir­džios.

No­riu kreip­tis į val­dan­čiuo­sius ir pa­klaus­ti jū­sų, ar pri­dė­ję ran­ką prie šir­dies tik­rai ti­ki­te, kad at­lei­dę ke­lis tik­rai ne blo­giau­siai dir­bu­sius mi­nist­rus ir pa­kei­tę juos nau­jai­siais pa­ge­rin­si­te šios Vy­riau­sy­bės efek­ty­vu­mą?

Džiau­giuo­si už jus, ra­du­sius bent vie­ną mo­te­rį mi­nist­rę šiai XXI am­žiaus Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bės Vy­riau­sy­bei, ta­čiau ma­ne ap­ima di­džiu­lis gė­dos jaus­mas, kai aš gir­džiu nuo­la­ti­nius ko­men­ta­rus apie jos pe­čius už­gu­lan­čią naš­tą, apie mo­te­riš­ką jaut­ru­mą, ku­rio iš jos ti­ki­ma­si. Man at­ro­do, kad tuo tik pa­tvir­ti­na­te sa­vo iš es­mės šo­vi­nis­tiš­ką po­žiū­rį į mo­te­ris ir dėl to iš tie­sų la­bai la­bai ap­mau­du.

Taip ir knie­ti vi­sam mi­nist­rų ka­bi­ne­tui pa­lin­kė­ti vy­riš­ko jaut­ru­mo ir mo­te­riš­ko ryž­to, nes tai yra ben­dras mū­sų vals­ty­bės in­te­re­sas. Ta­čiau aš bal­suo­siu prieš, nes šian­dien Sei­me vyks­tan­tis pro­ce­sas dar kar­tą pa­ro­do, kad jū­sų pri­ori­te­tas yra kuo grei­čiau pa­siek­ti no­ri­mą re­zul­ta­tą, neat­si­žvel­giant į pa­sek­mes ir į ki­tą nuo­mo­nę.

Šį kar­tą val­dan­tie­ji ne­pa­si­var­gi­no net for­ma­liai at­nau­jin­ti Vy­riau­sy­bės pro­gra­mą. Ant­rus me­tus Vy­riau­sy­bės pla­ne nu­ma­ty­ti dar­bai yra ati­dė­lio­ja­mi ar­ba iš­brau­kia­mi. Da­lis jų per­kel­ta į pa­čią Sei­mo ka­den­ci­jos pa­bai­gą, o tai iš es­mės reiš­kia pri­pa­ži­ni­mą, kad jie ne­bus vyk­do­mi, ir pri­pa­ži­ni­mą, kad šios Vy­riau­sy­bės tiks­las yra iš­bū­ti iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos. Tam Li­be­ra­lų są­jū­dis ne­pri­ta­ria, to­dėl ne­pa­lai­ky­si­me bal­suo­da­mi. Ačiū.

PIRMININKAS. Frak­ci­jos var­du kvie­čiu S. Tu­mė­ną.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Ger­bia­ma­sis po­sė­džio pir­mi­nin­ke, ger­bia­mi ko­le­gos, no­rė­čiau pra­tęs­ti sa­vo min­tis, ku­rias šian­dien jau bu­vau šiek tiek ap­ta­ręs. Aš ne­ži­nau mū­sų prem­je­ro po­zi­ci­jos, kad jis tiek ma­žai kal­bė­jo ir pri­sta­tė tuos di­džiu­lius dar­bus, ku­rie ši­tos XVII Vy­riau­sy­bės yra nu­veik­ti dir­bant su Pa­sau­lio lie­tu­vių ben­druo­me­ne. Tik­rai tų dar­bų nu­veik­ta daug dau­giau, ne­gu bu­vo nu­ma­ty­ta Vy­riau­sy­bės pro­gra­mo­je, tuo­se nu­ma­ty­tuo­se kuk­liuo­se tri­juo­se punk­tuo­se apie li­tu­a­nis­ti­nį švie­ti­mą, apie ry­šių stip­ri­ni­mą su iš­ei­vi­ja. Iš tik­rų­jų tos Vy­riau­sy­bės yra nu­veik­ta daug. Šie me­tai čia, Res­pub­li­kos Sei­me, pa­skelb­ti Pa­sau­lio lie­tu­vių me­tais, pri­si­min­ta Lie­tu­vių Char­ta, ar­ba Lie­tu­vių char­ti­ja, ku­rios 70-me­tį mi­nė­jo­me. Vy­riau­sy­bė su­da­rė di­džiu­lę Pa­sau­lio lie­tu­vių me­tams skir­tą pro­gra­mą iš 69 pa­grin­di­nių punk­tų, ku­rie sėk­min­gai vyk­do­mi ir vyks­ta vi­so­je Lie­tu­vo­je ir iš­ei­vi­jo­je. Vie­nas iš pliu­sų – pa­gir­ti­na, kad šiais Pa­sau­lio lie­tu­vių me­tais ne­bu­vo pa­nai­kin­ta, už­da­ry­ta Pa­sau­lio lie­tu­vių ko­or­di­na­ci­nė ko­mi­si­ja, o tų ke­ti­ni­mų bu­vo daug. Čia pa­gar­ba ir ačiū už tai, ypač kanc­le­rio pa­va­duo­to­jui D. Ma­tu­lio­niui ir Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai.

Di­džiu­lis dar­bas ir kom­pli­men­tas Vy­riau­sy­bei, kad per ket­vir­tį am­žiaus nė vie­na Vy­riau­sy­bė ne­si­ry­žo or­ga­ni­zuo­ti ir su­reng­ti re­fe­ren­du­mo, ku­ria­me pa­ga­liau bū­tų iš­sa­ky­ta… vi­sų ga­li­my­bė iš­sa­ky­ti, ar no­ri­ma iš­sau­go­ti Lie­tu­vos pi­lie­ty­bę. Čia yra to­kių pe­si­mis­tų, ku­rie sa­ko, kad re­fe­ren­du­mas ne­pa­vy­ko. Aš ma­nau, kad re­fe­ren­du­mas pa­vy­ko, nes net 927 tūkst. žmo­nių iš­sa­kė sa­vo po­zi­ci­ją iš 1 mln. 291 tūkst. da­ly­va­vu­sių. 73,38 % bu­vo už tai, kad ga­li­my­bė iš­sau­go­ti Lie­tu­vos pi­lie­ty­bę yra. Aš ti­kiu, kad XVII Vy­riau­sy­bė tęs tuos pra­dė­tus dar­bus ir šio­je sri­ty­je.

Po ke­le­rių me­tų per­trau­kos Vy­riau­sy­bė ir mi­nis­te­ri­jos vis dėl­to ry­žo­si at­gai­vin­ti Pa­sau­lio lie­tu­vių moks­lo ir kū­ry­bos sim­po­ziu­mą. Jis šį ru­de­nį vyks Vy­tau­to Di­džio­je uni­ver­si­te­te ir jau ir­gi bu­vo nu­ma­rin­tas. Tai ir­gi yra kom­pli­men­tas.

Di­džiu­lis dar­bas ir įdir­bis šio­je sri­ty­je, kad, re­gis, pa­ga­liau at­si­ras at­ski­ra rin­ki­mų apy­gar­da pa­sau­lio lie­tu­viams. Tai bus eu­ro­pi­nė prak­ti­ka, mes čia ne­sa­me iš­skir­ti­niai. Pa­vyz­džiui, taip yra Pran­cū­zi­jo­je, Ita­li­jo­je, to­se vals­ty­bė­se, kur yra ypač daug iš­ei­vių. Ai­ri­ja ren­gia­si reng­ti re­fe­ren­du­mą, kad iš­sa­ky­tų po­zi­ci­ją. Ta­čiau aki­vaiz­du, kad mes ei­na­me Eu­ro­po­je pra­min­tu ke­liu, ir pa­sau­lio lie­tu­vių mi­li­jo­nas, šiuo me­tu iš­si­bars­tęs pa­sau­ly­je, ver­tas, kad tu­rė­tų bent vie­ną sa­vo apy­gar­dą.

Dar kar­tą no­riu pa­dė­ko­ti Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bei, ypač mi­nist­rui L. Lin­ke­vi­čiui ir jo ko­man­dai, tai yra M. Gu­dy­nui, L. Žu­kaus­kai­tei, ku­rie ypač daug pa­si­dar­ba­vo, kad tie ma­no pa­mi­nė­ti dar­bai ir pro­ce­sai vyk­tų. Na, ir yra pro­ga pa­sa­ky­ti ačiū mū­sų pa­triar­chui A. Vin­kui, ku­ris yra Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo ir Pa­sau­lio lie­tu­vių ben­druo­me­nės ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas. Jis yra pui­kus ry­ši­nin­kas tarp Vy­riau­sy­bės ir tarp Sei­mo, ir tarp Pa­sau­lio lie­tu­vių ben­druo­me­nės.

Ko­le­ga Si­mo­nas čia re­pli­ka­vo, kad ne­rei­kia skir­ti vy­rų ir mo­te­rų, ir V. Čmi­ly­tė už­si­mi­nė apie tai. Taip, bet nie­ka­da ne­bū­si ge­ras. Jei­gu bus vien vy­rai – bus ne­ge­rai, jei­gu bus vien mo­te­rys – ne­ge­rai. Jei­gu R. Ta­ma­šu­nie­nė bū­tų pa­skir­ta ko­kio me­ni­nio skai­ty­mo mi­nis­te­ri­jos mi­nist­re, tai taip, aš su­tin­ku, bet sim­bo­liš­ka, kad ji yra pa­skir­ta jė­gos struk­tū­ros mi­nist­re. Tai tik pa­liu­di­ja, kad ir vy­rai, ir mo­te­rys vie­no­dai yra ver­ti­na­mi ir vi­si yra ly­gūs. Kvie­čiu pri­tar­ti, pa­tvir­tin­ti XVII Vy­riau­sy­bės įga­lio­ji­mus, nes XVII Vy­riau­sy­bė ga­li ir ne tik ga­li, bet ir tu­ri tęs­ti pra­dė­tus dar­bus, nes dar ne vi­si ge­ri nu­ma­ty­ti dar­bai yra pa­da­ry­ti. Lin­kiu XVII Vy­riau­sy­bei sėk­mės ir ypač nau­jie­siems mi­nist­rams, ku­rie su­si­durs su nau­jais gy­ve­ni­mo iš­šū­kiais. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Dar šiek tiek li­ko lai­ko, kvie­čiu P. Urb­šį dis­ku­tuo­ti.

P. URBŠYS (MSNG). Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, ži­no­ma, kai kas pa­sa­kys, kad nuo­mo­nių įvai­ro­vė dėl įga­lio­ji­mų Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bei su­tei­ki­mo iš nau­jo yra de­mo­kra­tijos įpras­mi­ni­mas mū­sų vals­ty­bė­je. Bet ar šis de­mo­kra­tijos vyks­mas pa­ro­do, kad ga­lų ga­le par­la­men­tas tam­pa lais­va nuo mū­sų as­me­ni­nių po­li­ti­nių su­ve­di­nė­ji­mų vie­ta, ar vis dėl­to tam­pa ta Tau­tos at­sto­vy­be? As­me­niš­kai aš abe­jo­ju. Vien tik pri­si­mi­nus, ko­kio as­me­ni­nio kerš­to ve­da­mas bu­vo vie­nas iš pa­grin­di­nių nau­jos se­nos ko­a­li­ci­jos su­da­ry­to­jų ir ko­kiu mo­ty­vu ji­sai su­dari­nė­jo tą ko­a­li­ci­ją pa­vers­da­mas sa­vo as­me­ni­nių są­skai­tų su­ve­di­mu su Sei­mo Pir­mi­nin­ku V. Pranc­kie­čiu ir su­si­sie­ki­mo mi­nist­ru R. Ma­siu­liu. Esu su tais, ku­riems tai at­ro­do at­gra­su ir ne­pri­im­ti­na.

Bet jei mes kal­ba­me ne apie as­me­nį, o apie vals­ty­bę, tai tu­ri­me pri­pa­žin­ti, kad ši at­nau­jin­ta Vy­riau­sy­bė yra mū­sų po­li­ti­nė re­a­ly­bė, ku­ri šian­dien ne­tu­ri ki­tos al­ter­na­ty­vos. No­ri­me ar ne­no­ri­me, bet tu­ri­me pri­pa­žin­ti, kad tai vie­nin­te­lė ga­li­my­bė vals­ty­bei už­tik­rin­ti sta­bi­lu­mą. Ne­bent opo­zi­ci­ja yra pa­si­ren­gu­si rem­ti ma­žu­mos Vy­riau­sy­bę ar net yra pa­si­ry­žu­si su­kel­ti prieš­lai­ki­nius rin­ki­mus. Ta­da su­pras­čiau, ko­dėl ne­rei­kia pri­tar­ti Sei­mo nu­ta­ri­mui ir su­ke­liant vals­ty­bės kri­zę pa­sa­ky­ti žmo­nėms, kad tai vie­nin­te­lis ke­lias į jų ge­ro­vę. Jei ei­na­me ki­tu ke­liu, tai siū­lau ne­nu­si­leis­ti iki ly­gio tų po­li­ti­kų, ku­rie Sei­mą pa­ver­tė per sa­vo ga­lių žai­di­mus smė­lio dė­že, ir pri­si­im­ti at­sa­ko­my­bę už vals­ty­bę, už tuos žmo­nes ir pa­lai­ky­ti ši­tą nu­ta­ri­mą, pa­lai­ky­ti šią at­si­nau­ji­nu­sią Vy­riau­sy­bę.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Dis­ku­si­ją bai­gė­me. Pa­gal Sei­mo sta­tu­to 198 straips­nio 5 da­lį da­bar tu­rė­tu­me nu­tar­ti, ar per­duo­ti klau­si­mą svars­ty­ti ko­mi­te­tams ir frak­ci­joms, ar bal­suo­ti šian­dien dėl įga­lio­ji­mų su­tei­ki­mo Vy­riau­sy­bei? Bal­suo­si­me al­ter­na­ty­viai. Tie, ku­rie ma­no, kad ga­li­ma bū­tų šian­dien bal­suo­ti dėl įga­lio­ji­mų su­tei­ki­mo Vy­riau­sy­bei, bal­suo­ja už, tie, ku­rie ma­no, kad rei­kia svars­ty­ti ko­mi­te­tuo­se ir frak­ci­jo­se, bal­suo­ja prieš. Kvie­čiu bal­suo­ti.

Bal­sa­vo 94 Sei­mo na­riai: už – 68, prieš – 26. Nu­ta­rė­me, kad bal­suo­si­me dėl įga­lio­ji­mų su­tei­ki­mo šian­dien.

Ger­bia­mi ko­le­gos, tu­riu per­skai­ty­ti, dėl ko bal­suo­si­me, dėl pro­to­ko­li­nio nu­ta­ri­mo „Dėl įga­lio­ji­mų Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bei su­tei­ki­mo iš nau­jo“. „Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mas, va­do­vau­da­ma­sis Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo sta­tu­to 198 straips­niu, nu­ta­ria Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bei su­teik­ti įga­lio­ji­mus iš nau­jo, pa­gal 2016 m. gruo­džio 13 d. Sei­mo nu­ta­ri­mu Nr. XIII-82 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės pro­gra­mos“ pa­tvir­tin­tą Vy­riau­sy­bės pro­gra­mą.“

Mo­ty­vai. Mo­ty­vai už – Sei­mo na­rys S. Tu­mė­nas.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, aš trum­pai. Iš­min­tis sa­ko, kad pra­dė­tus dar­bus rei­kia tęs­ti. Yra ne tik ga­li­my­bė, bet ir bū­ti­ny­bė tai da­ry­ti. Lin­kiu pri­tar­ti, nes mū­sų XVII Vy­riau­sy­bė tu­ri pui­kų ved­lį prem­je­rą, ku­riuo pa­si­ti­ki dau­gu­ma po­li­ti­nių par­ti­jų. Kvie­čiu ne­be­dis­ku­tuo­ti, o pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Ir mo­ty­vai prieš – A. Ar­mo­nai­tė.

A. ARMONAITĖ (MSNG). Šian­dien at­ėjo skam­biai iš­ko­mu­ni­kuo­tos pro­fe­sio­na­lų Vy­riau­sy­bės pa­bai­ga. Pro­fe­sio­na­lus kei­čia po­li­ti­kai. Tai, kad po­li­ti­kai at­ei­na į Vy­riau­sy­bę, nė­ra blo­gai, prie­šin­gai, taip tu­rė­jo bū­ti, ko ge­ro, nuo pat pra­džių, nes va­di­na­mie­ji pro­fe­sio­na­lai, kai ku­rie bent jau iš jų, net ne­ieš­ko­jo pa­lai­ky­mo Sei­me ir mes tu­rė­jo­me pra­ra­ją tarp Vy­riau­sy­bės ir Sei­mo.

Blo­giau­sia, kad tai, ką mes ma­to­me šian­dien, tai, dėl ko su­si­rin­ko Sei­mas šią sa­vai­tę, yra tik­tai ko­a­li­ci­jos pos­tų da­ly­bų tą­sa. Šian­dien mes tvir­ti­na­me tie­siog pos­tų da­ly­bas tarp ko­a­li­ci­jos part­ne­rių. Nie­kas ne­kal­ba apie po­li­ti­nius po­ky­čius, ab­so­liu­čiai ne­gir­di­me apie tai, kaip kei­sis dar­bai. O po­ky­čių, ma­tyt, rei­kė­tų, nes ši Vy­riau­sy­bė yra nu­vy­lu­si la­bai daug žmo­nių – nuo jau­ni­mo iki sen­jo­rų, nuo me­di­kų iki mo­ky­to­jų, nuo smul­kių ver­sli­nin­kų iki smul­kių ūki­nin­kų. Ne­ma­to­me, kad ši Vy­riau­sy­bė pla­nuo­ja ką nors keis­ti, to mes tik­riau­siai ne­be­su­lauk­si­me, ne­be­su­lauk­si­me po­ky­čių dar­buo­se, ne­su­lauk­si­me ir val­dy­mo sti­liaus po­ky­čių, nors man at­ro­do, kad sti­lius ir­gi tu­rė­tų keis­tis.

Tai­gi, po­li­ti­nių po­ky­čių ne­bus ir dėl to aš pla­nuo­ju ne­pa­lai­ky­ti šios nau­jos Vy­riau­sy­bės su­dė­ties.

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, čia yra daug už­si­ra­šiu­sių, bet dėl pro­to­ko­li­nio nu­ta­ri­mo dėl mo­ty­vų kal­ba po vie­ną. Bal­suo­ja­me dėl įga­lio­ji­mų su­tei­ki­mo Vy­riau­sy­bei.

 

Šio protokolinio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 111 Sei­mo na­rių: už – 75, prieš – 27, su­si­lai­kė 9 Sei­mo na­riai. Pro­to­ko­li­nis nu­ta­ri­mas pri­im­tas.

Ger­bia­mi ko­le­gos, svei­ki­na­me Vy­riau­sy­bę. (Plo­ji­mai) Kvie­čia­me pri­siekti 14 va­lan­dą.

E. Gent­vi­las. Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo.

E. GENTVILAS (LSF). Ir­gi pri­si­de­du prie svei­ki­ni­mų at­nau­ji­ntai Vy­riau­sy­bei. Kaip ma­to­me, pa­da­ry­ta taip, kad tai nė­ra at­nau­jin­ta Vy­riau­sy­bė. Ko­le­gos, lie­ka nuo­sė­dos jaus­mas, ką ir Sei­mo Pir­mi­nin­kas pa­bai­go­je pa­sa­kė: „Na, čia juk pro­to­ko­li­nis nu­ta­ri­mas, tai vie­nas – už, vie­nas – prieš“. At­ro­do, at­nau­ji­na­me Vy­riau­sy­bę. Gal bu­vo ga­li­ma leis­ti iš­sa­ky­ti nuo­mo­nes? Ar mes čia taip for­ma­lis­tiš­kai – čia, ko­le­gos, gi pro­to­ko­li­nis. Pa­gal­vo­ki­me, ką mes čia pa­da­rė­me – že­miau­sio ran­go do­ku­men­tė­lį pa­tvir­ti­no­me, ar ne? O kiek aist­rų, kiek pla­nų, pa­ža­dų pa­bėg­ti iš pos­tų, at­si­sta­ty­din­ti ir taip to­liau. Ir vis­kas bai­gė­si to­kiu turkš­te­lė­ji­mu į van­de­nį.

PIRMININKAS. Pra­šau, A. Sy­sas.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Aš pra­tę­siu, ką sa­kė ma­no ko­le­ga. Di­džio­ji dra­ma bai­gė­si šnypš­tu, nes dar to­kios Vy­riau­sy­bės, ku­ri yra pa­tvir­tin­ta pro­to­ko­li­niu nu­ta­ri­mu, Lie­tu­vo­je per 28 me­tus ne­bu­vo.

PIRMININKAS. M. Ma­jaus­kas. Pra­šau.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke. No­rė­čiau kreip­tis į val­dan­či­ą­ją dau­gu­mą ir pa­kvies­ti su­si­telk­ti rim­tiems, so­cia­liai at­sa­kin­giems dar­bams pas­ku­ti­niais me­tais. Iš tie­sų per pir­muo­sius tre­jus sa­vo dar­bo me­tus iš­krai­pė­te so­cia­li­nę at­sa­ko­my­bę Lie­tu­vo­je su­ma­žin­da­mi mo­kes­čius dau­giau­sia už­dir­ban­tiems. Taip pat iš­krai­pė­te so­cia­li­nę at­sa­ko­my­bę da­bar kal­bė­da­mi apie mo­kes­čius ma­žiau­siai už­dir­ban­tiems, tiems, ku­rie ne­su­ge­ba įpirk­ti elek­tro­mo­bi­lio ar pra­ban­gių au­to­mo­bi­lių, ku­rie ter­šia ma­žiau, ir ne­kal­ba­te apie jo­kią so­cia­li­nę ly­gy­bę mo­kes­ti­niu po­žiū­riu tiems, ku­rie tu­ri daug ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to, gau­na pa­ja­mas, nuo­mos pa­ja­mas, ir už jas mo­ka perpus ma­žiau mo­kes­čių ne­gu tie, ku­rie dir­ba sun­kų dar­bą nuo 8 iki 17 va­lan­dos. Tai­gi kvie­čiu su­si­im­ti, rim­tai ap­svars­ty­ti, ar jūs esa­te cen­tro kai­rio­ji, ar vis dėl­to de­ši­nio­ji Vy­riau­sy­bė, o gal tie­siog ne­ži­no­te, kas esa­te.

PIRMININKAS. A. Ma­tu­las – re­pli­ka po bal­sa­vi­mo.

A. MATULAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, iš­ties rei­kė­tų svei­kin­ti ir pa­lin­kė­ti Vy­riau­sy­bei ge­rų dar­bų. Bet par­la­men­te dir­bu pen­kias ka­den­ci­jas ir ga­liu pa­ly­gin­ti, pa­vyz­džiui, ko­kią po­li­ti­ką vyk­do Vy­riau­sy­bė re­gio­nų at­žvil­giu. Tai iš­ties ga­liu at­sa­kin­gai pa­reikš­ti, kad per pas­ku­ti­nius dve­jus tre­jus me­tus si­tu­a­ci­ja re­gio­nuo­se žen­kliai blo­gė­ja dėl to, kad nai­ki­na­mos, op­ti­mi­zuo­ja­mos įstai­gos, dar­bo vie­tų ma­žė­ja, in­ves­ti­ci­jos nu­brauk­tos.

Na, o pir­mą kar­tą no­riu vie­šai pa­sa­ky­ti, kad pri­ta­riu R. Kar­baus­kiui dėl ke­lių būk­lės. Va­kar su me­ru ir ke­lių tar­ny­bų va­do­vais va­žia­vo­me pa­si­žiū­rė­ti si­tu­a­ci­jos pa­gal tris skun­dus, tai iš­ties ke­lių būk­lė ra­jo­nuo­se yra tra­giš­ka. Pa­sva­lio ir gre­ti­mų ra­jo­nų ke­lių tar­ny­bų va­do­vai pa­tvir­ti­no, kad dve­ji me­tai ne­ski­ria­ma nė vie­no eu­ro ke­lių, žvyr­ke­lių prie­žiū­rai, nė vie­no eu­ro. Jo­kios kon­tro­lės nė­ra, ke­liai iš es­mės už­aria­mi. Pa­vyz­džiui, vie­na­me ke­ly­je mes žiū­rė­jo­me sche­mą: 18 met­rų plo­čio ke­lio, plius po 4 met­rus į šo­ną vals­ty­bės zo­ną ūki­nin­kai už­arę. Ben­dro­vės už­arę vi­są zo­ną. Ap­sė­ta, ke­liai že­miau ne­gu dir­va, nes vi­są lai­ką va­gos at­me­ti­mą da­ro į ke­lią, ir nie­kas ši­to ne­kon­tro­liuo­ja. Ke­liai, ku­rie tu­rė­jo bū­ti iš­as­fal­tuo­ti, net ne­pra­dė­ti tvar­ky­ti. Tik­rai no­ri­si pa­lin­kė­ti šiai Vy­riau­sy­bei, kad vis dėl­to at­kreip­tų dė­me­sį ir to­liau ne­žlug­dy­tų regio­nų.

Na, apie svei­ka­tos ap­sau­gą neš­ne­kė­siu, čia jau nė­ra ką šne­kė­ti, čia yra tra­ge­di­ja.

PIRMININKAS. S. Gent­vi­las.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ypač nau­jie­ji mi­nist­rai, pri­si­de­du prie svei­ki­ni­mų, bet kar­tu no­riu už­jaus­ti tris ins­ti­tu­ci­jas, ku­rios, man at­ro­do, daug pra­lai­mė­jo ne­pa­tvir­tin­da­mos nau­jos Vy­riau­sy­bės pro­gra­mos. Vi­sų pir­ma Pre­zi­den­to ins­ti­tu­ci­ją, ku­ri leng­vai pra­lei­do ši­tą Vy­riau­sy­bę ir sa­vo po­li­ti­nių pa­ža­dų Vy­riau­sy­bės at­nau­jin­to­je pro­gra­mo­je ne­įtai­kė. Be­lie­ka tik se­lek­ty­viai ini­ci­juo­ti įsta­ty­mų pro­jek­tus ne­pa­si­tel­kus ga­li­my­bės ini­ci­juo­ti po­ky­čius Vy­riau­sy­bės pro­gra­mo­je. Kar­tu už­jau­čiu Len­kų rin­ki­mų ak­ci­ją ir vi­są frak­ci­ją, nes jie ne­da­ly­va­vo prieš tre­je­tą me­tų kei­čiant ši­tos Vy­riau­sy­bės pro­gra­mą. Man, kaip opo­zi­cio­nie­riui, lie­ka klau­si­mas, tai koks vis dėl­to bus tas vai­ko pi­ni­gų krep­še­lis, ku­ris bu­vo vie­nas pa­grin­di­nių ko­a­li­ci­jos su­da­ry­mo ele­men­tų? Ar jis bus 70, ar jis bus 120? Koks ji­sai, kaip jis kei­sis? Ir tre­čio­ji ins­ti­tu­ci­ja yra „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“, nes jų aš ne­ma­tau. Aš ma­tau tik jų pa­ra­šus, bet ne­ma­tau nei idė­jų, nei pos­tų, nei at­sa­ko­my­bės. Ga­na įpras­ta opo­zi­ci­jai jaus­tis nuo­ša­ly, bet, man at­ro­do, trys ins­ti­tu­ci­jos, pa­tvir­tin­da­mos ši­tą ne­pa­keis­tą pro­gra­mą, stip­riai pra­lai­mė­jo.

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, pri­ėmė­me la­bai svar­bų do­ku­men­tą, jam pa­tvir­tin­ti – gon­gas. (Gon­gas)

E. Zin­ge­ris no­ri kal­bė­ti dėl ve­di­mo tvar­kos.

E. ZINGERIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mas Sei­mo Pir­mi­nin­ke, tą lai­ką pa­nau­do­jau ir ki­tam nau­din­gam dar­bui. Po­ryt jau mes esa­me Bal­ti­jos ke­lio iš­va­ka­rė­se. La­bai dė­kin­gas vi­siems įvai­rių frak­ci­jų ko­le­goms, ku­rie pa­si­ra­šė, tik­rai jums dė­kui, la­bai reikš­min­gą do­ku­men­tą, įver­ti­nan­tį Bal­ti­jos ke­lio reikš­mę, tarp­tau­ti­nę reikš­mę. Jei­gu leis­tu­mė­te, aš jau kai ką iš Sei­mo va­do­vy­bės in­for­ma­vau, mes jį įre­gist­ruo­si­me ir ket­vir­ta­die­nį gal pa­skir­si­me – su jū­sų pri­ta­ri­mu, jei­gu bus taip nu­tar­ta, – šio reikš­min­go do­ku­men­to pri­ėmi­mui. Bal­ti­jos ke­lio reikš­mė. Ačiū. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Taip, jums jau ko­le­gos at­sa­ko. Ka­dan­gi ne­ei­li­nė se­si­ja, yra ini­cia­to­rių pa­teik­ta dar­bo­tvarkė, ji yra ne­kei­čia­ma. Ap­gai­les­tau­ja­me, bet jo įtrauk­ti į ket­vir­ta­die­nio dar­bo­tvarkę ne­tu­ri­me ga­li­my­bės. (Bal­sai sa­lė­je)

Ger­bia­mi ko­le­gos, dar kar­tą pri­me­nu, kad mi­nist­rų prie­sai­ka 14 va­lan­dą, o ry­ti­nį po­sė­dį bai­gė­me. (Gon­gas)* Santrumpų reikšmės: LLRA-KŠSF – Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija; LSDDF – Lietuvos socialdemokratų darbo frakcija; LSDPF – Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija; LSF – Liberalų sąjūdžio frakcija; LVŽSF – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija; MSNG – Mišri Seimo narių grupė; TS‑LKDF – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija; TTSLF – frakcija „Tvarka ir teisingumas (Suvereni Lietuva)“.