PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO NR. I-1367 2, 10, 11, 151, 39 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO, ĮSTATYMO PAPILDYMO 461 STRAIPSNIU

ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIVP-1302(3)

 

2022-06-27

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

1.

3

 

 

Argumentai:

Įstatymų projektų nuostatose turi būti numatomos labiausiai įgyvendinamo įstatymo tikslus atitinkančios priemonės t.y. sveikatos paslaugų prieinamumo didinimas ir sveikatos apsaugos sistemos gerinimas, todėl siūlome papildyti LNSS įstaigų, teikiančių stacionarines aktyviojo gydymo paslaugas (toliau – ligoninių) išdėstymo reikalavimų kriterijus nauju gyventojų skaičiaus savivaldybėje kriterijumi. Šį siūlymą  grindžiame būtinybe atsižvelgti į didesnių savivaldybių poreikį turėti savivaldybės teritorijoje bent vieną platesnio (ne tik terapinio profilio) gydymo paslaugas teikiančią ligoninę, taip užtikrinant gydymo paslaugų prieinamumą, patogumą ir išvengiant sudėtingų problemų su kuriomis savivaldybė neabejotinai susidurtų turėdama užtikrinti labai reikšmingo srauto gyventojų pavėžėjimą į kaimynines savivaldybes. Būtina įvertinti, kad tokių žmonių didesnėse savivaldybėse gali būti dešimtys tūkstančių, o jų atvykimo ir išvykimo iš gydymo įstaigos laikai yra individualūs, žmogaus sveikatos būklei gali kenkti tiek paslaugos laukimo būtinybė, tiek ilgas kelionės laikas, nes tokia masinė pavėžėjimo paslauga galės būti teikiama tik bendro (kolektyvinio) apvažiavimo būdu. Esame įsitikinę, kad pavėžėjimo paslauga neturi tapti masinio poreikio tenkinimo priemone taip gyventojų sveikatos sąskaita taupant sveikatos sistemos lėšas ir perkeliant jas į socialinių paslaugų sistemą.

Taip pat siūlome išplėsti įstatyme įvardintų kriterijų aprašymus, siekiant užtikrinti ligoninių tinklo ilgalaikį stabilumą ir šio tinklo išdėstymo nuostatų įvardinimą pačiame įstatyme, atitinkamai įgyvendinimo lygmeniui paliekant tik įstatyme nurodytų nuostatų įgyvendinimui tinkamiausių priemonių parinkimo galimybes, o ne pačių nuostatų nustatymą. Būtent toks teisinis reguliavimas labiausiai atitiktų teisėkūros principus ir užtikrintų įstatymo nuostatų pastovumą, skaidrumą ir tinkamą apsaugą nuo pavienių iniciatyvų  ir (ar) poveikio. Siūlome gyventojų skaičiaus savivaldybėje ir geografinio prieinamumo kriterijų platesnį aprašymą įstatyme.

Būtina peržiūrėti įstatymų projektuose numatytas sprendimų priėmimo teises ir perkelti dalį jų į aukštesnį sprendimo priėmimo lygmenį bei numatyti derinimą su savivaldybių tarybomis. Atkreiptinas dėmesys, kad Vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 34 punkte nurodoma, kad valstybinė (valstybės perduota savivaldybei) savivaldybės funkcija yra antrinės sveikatos priežiūros organizavimas įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka, todėl būtent įstatymas yra tas teisės aktas, kurio nuostatos užtikrina įstatymo įgyvendinimo nuoseklumą, skaidrumą ir geriausią atitiktį visuomenės interesams, ko siekdami siūlome ne tik įstatymų projektuose išplėsti ligoninių tinklo išdėstymą lemiančių kriterijų aiškesnį aprašymą, bet ir numatyti pareigą sveikatos apsaugos ministrui prieš nustatant LNSS įstaigų paslaugų poreikį, derinti jį ne tik su Valstybine ligonių kasa, kuri yra SAM pavaldi įstaiga, o ir su LNSS įstaigų savininkais (dalininkais). Įstatymų projektuose taip pat siūlome numatyti pareigą SAM prieš nustatant regioninės funkcinės sveikatos priežiūros teritorijas siūlomus sprendinius derinti su atitinkamų regionų savivaldybių tarybomis. Toks derinimas būtinas pirmiausiai dėl pavėžėjimo paslaugų efektyvaus organizavimo. Atkreiptinas dėmesys, kad susisiekimo paslaugas savivaldybėse taip pat planuojama organizuoti regioniniu mastu, o regioninio susisiekimo galimybės kartais gali būti patrauklesnis reikiamos gydymo įstaigos pasiekimo būdas nei tikslinis pacientų pavėžėjimas iki gydymo įstaigos tiek laiko, tiek kokybės aspektu, todėl pavėžėjimo galimybes derinti reikės ir savivaldybėms bus svarbu kokios bus nustatomos regioninės funkcinės sveikatos priežiūros teritorijos, nes jos, tikėtina, nesutaps su savivaldybių bendradarbiavimo teritorijomis nustatomomis pagal Regionų plėtros įstatymą.

 

Pasiūlymas:

Papildyti Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I- 367 2, 10, 11, 151, 39 straipsnių pakeitimo, įstatymo papildymo 461 straipsniu įstatymo projekto Nr. XIVP‑1302(2) 3 straipsniu keičiamo Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 11 straipsnio 1 dalį nauju 1 punktu, atitinkamai pakeičiant kitų punktų numeraciją“ ir išdėstant 11 straipsnio 1 dalį taip:

 

„11 straipsnis. LNSS įstaigų išdėstymo bei teikiamų paslaugų nustatymo reikalavimai

1. LNSS įstaigų, teikiančių stacionarines aktyviojo gydymo asmens sveikatos priežiūros paslaugas, atitinkamo laikotarpio, kuris negali būti trumpesnis kaip 5 metai, išdėstymo reikalavimus ir išdėstymą nustato Vyriausybė. LNSS įstaigų, teikiančių stacionarines aktyviojo gydymo asmens sveikatos priežiūros paslaugas, išdėstymo reikalavimai ir jų išdėstymas grindžiamas šiais kriterijais:

1) gyventojų skaičiumi savivaldybėje, siekiant, kad savivaldybėje, kurioje gyvena daugiau kaip 35 000 gyventojų veiktų bent viena LNSS įstaiga, teikianti stacionarines aktyviojo gydymo asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Šis punktas netaikomas Alytaus rajono, Kauno rajono, Klaipėdos rajono, Panevėžio rajono, Šiaulių rajono ir Vilniaus rajono savivaldybėms;

1)2) geografiniu stacionarinių aktyviojo gydymo asmens sveikatos priežiūros prieinamumu pacientams, siekiant, kad skubios pagalbos paslaugos gyventojams būtų pasiekiamos per trumpesnį  

2)3) daugiaprofiliniu stacionarinių aktyviojo gydymo asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimu (stacionarinių aktyviojo gydymo asmens sveikatos priežiūros paslaugų profilių grupes nustato Vyriausybė);

3)4) stacionarinių aktyviojo gydymo asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybe pacientams;

4)5) skubiosios medicinos pagalbos užtikrinimu visą parą.

2.

3

 

 

Argumentai:

Žr. aukščiau

 

Pasiūlymas:

Pakeisti Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 2, 10, 11, 151, 39 straipsnių pakeitimo, įstatymo papildymo 46straipsniu įstatymo projekto Nr. XIVP-1302(2) 3 straipsniu keičiamo Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 11 straipsnio 4 dalį, išdėstant ją taip:

 

„4. LNSS įstaigų paslaugų poreikį nustato sveikatos apsaugos ministras, suderinęs su Valstybine ligonių kasa ir LNSS įstaigų savininko (dalininkų) teises ir pareigas įgyvendinančiomis institucijomis ir įstaigomis.“

 

Teikia:

Seimo nariai

 

Eugenijus Sabutis

Vidmantas Kanopa

Kęstutis Vilkauskas

Liudas Jonaitis

Julius Sabatauskas

Rasa Budbergytė

Orinta Leiputė

Algirdas Sysas

Algirdas Butkevičius (pasirašė 2022-06-28)

Mindaugas Puidokas (pasirašė 2022-06-28)