AIŠKINAMASIS RAŠTAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO

 NR. IX-751 19 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMO PROJEKTO

  

 

1. Įstatymo projekto rengimą paskatinusios priežastys, parengto projekto tikslai ir uždaviniai

Lietuvoje malkų, medžio ir šiaudų granulių bei briketų tiekimas į privačius namus šiuo metu yra šešėlinės ekonomikos zonoje. Įsisenėjusi praktika, kad malkos ir kitas biokuras yra perkami už grynuosius pinigus, sąskaitos, dažnu atveju, nėra išrašomos, o valstybė praranda didžiulius pinigų srautus vien todėl, kad nėra užtikrinamas lengvatinis PVM tarifas malkoms ir kitam biokurui. Esama nemažai šalių, kurios, skatindamos atsinaujinančią energetiką, taiko PVM lengvatas biokurui (Latvija, Anglija, Belgija, Airija ir t.t.), todėl Lietuvai reiktų taip pat sekti geruoju pavyzdžiu.

Sumažintas PVM tarifas malkoms, medžio ir šiaudų granulėms bei briketams, skatintų kurą pirkti oficialiai ir taip vystytų skaidrią kuro privatiems namų ūkiams rinką, padėtų surinkti daugiau mokesčių į valstybės biudžetą ir skatintų atsinaujinančios energetikos plėtrą.

 

2. Įstatymo projekto iniciatoriai ir rengėjai

Įstatymo projekto iniciatoriai – Lietuvos Respublikos Seimo frakcijos Tvarka ir teisingumas nariai.

3. Kaip šiuo metu yra reguliuojami įstatymo projekte aptarti teisiniai santykiai

Šiuo metu malkoms, medžio ir šiaudų granulėms bei briketams yra taikomas 21PVM tarifas.           

4. Kokios siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos ir kokių teigiamų rezultatų laukiama

Įstatymo projekte siūloma malkoms, medžio ir šiaudų granulėms bei briketams taikyti lengvatinį 9PVM tarifą. Tai padėtų sumažinti šešėlinę ekonomiką, siekti Lietuvos įsipareigojimų Europos Sąjungai dėl klimato kontrolės, augintų visuomenės sąmoningumą renkantis kuro rūšis.   

 

5. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai (jeigu rengiant įstatymo projektą toks vertinimas turi būti atliktas ir jo rezultatai nepateikiami atskiru dokumentu), galimos neigiamos priimto įstatymo pasekmės ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta

Neigiamų pasekmių nenumatoma.

 

6. Kokią įtaką priimtas įstatymas turės kriminogeninei situacijai, korupcijai

Įstatymo projekto priėmimas turėtų sumažinti šešėlinę ekonomiką ir nelegalius malkų, medžio ir šiaudų granulių bei briketų pardavimo mastus.

7. Kaip įstatymo įgyvendinimas atsilieps verslo sąlygoms ir jo plėtrai 

Įstatymo projekto įgyvendinimo atveju bus sumažinta šešėlinė ekonomika, o teigiamą įtaką pajus verslo sektorius, susijęs su medienos pardavimu.

8. Įstatymo inkorporavimas į teisinę sistemą, kokius teisės aktus būtina priimti, kokius galiojančius teisės aktus reikia pakeisti ar pripažinti netekusiais galios

Priėmus Įstatymo projektą, galiojančių teisės aktų keisti nereikės.

9. Ar įstatymo projektas parengtas laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos, Teisėkūros pagrindų įstatymų reikalavimų, o įstatymo projekto sąvokos ir jas įvardijantys terminai įvertinti Terminų banko įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka

Įstatymo projektas parengtas laikantis Valstybinės kalbos, Teisėkūros pagrindų įstatymų reikalavimų ir atitinka bendrinės lietuvių kalbos normas. 

10. Ar įstatymo projektas atitinka Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatas ir Europos Sąjungos dokumentus

Įstatymo projektas neprieštarauja Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatoms ir Europos Sąjungos teisės aktams.

11. Jeigu įstatymui įgyvendinti reikia įgyvendinamųjų teisės aktų – kas ir kada juos turėtų priimti

Manytina, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliotos institucijos iki šio įstatymo įsigaliojimo turėtų parengti ir patvirtinti būtinus šio įstatymo įgyvendinimui poįstatyminius aktus.

12. Kiek valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų prireiks įstatymui įgyvendinti, ar bus galima sutaupyti (pateikiami prognozuojami rodikliai einamaisiais ir artimiausiais 3 biudžetiniais metais).

Įstatymo projekto įgyvendinimui reikalingas lėšas bus pavesta apskaičiuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybei arba jos įgaliotai institucijai iki šio įstatymo įsigaliojimo.

13. Įstatymo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados

Įstatymo projekto rengimo metu specialistų vertinimo ir išvadų negauta.

14. Reikšminiai žodžiai, kurių reikia šiam projektui įtraukti į kompiuterinę paieškos sistemą, įskaitant Europos žodyno „Eurovoc“ terminus, temas bei sritis 

Reikšminiai žodžiai: „PVM tarifas“; „malkos“; „briketai“; „granulės“.

15. Kiti, iniciatorių nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai

Nėra.

 

Teikia

Seimo nariai                                                                  Remigijus Žemaitaitis

Vytautas Kamblevičius

Ona Valiukevičiūtė