LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO NR. I-533 13, 16 IR 20 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO

 

2018-03-20 Nr. XIIIP-865(2)

Vilnius

 

Įvertinę projektą pagal jo santykį su Konstitucija, galiojančiais įstatymais bei teisės technikos taisyklėmis, teikiame šias pastabas:

1.    Projekto 1 straipsnio pavadinime brauktini skaičius ir žodis „11 dalies“, o šio straipsnio pakeitimų esmėje vietoj žodžio „jį“ įrašytinas žodis „ją“.

2.    Projekto 1 straipsniu keičiamoje įstatymo 13 straipsnio 11 dalyje siūloma nurodyti, kad savivaldybės tarybos posėdžiai rengiami laikantis demokratijos principų. Siekiant teisinio aiškumo, reikėtų arba atskleisti šių principų turinį bei jų taikymo posėdžiuose pagrindus, arba šios formuluotės iš viso atsisakyti, nes ir šioje, ir kitose keičiamo 13 straipsnio dalyse posėdžių organizavimas yra gana aiškiai reglamentuotas.

3.    Projekto 1 straipsniu keičiamo įstatymo 13 straipsnio 11 dalyje vartojamą deklaratyvią formuluotę „sudarant galimybes tarybos nariams išsiaiškinti teikiamo klausimo turinį ir galimas pasekmes, argumentuotai išsakyti savo poziciją“ siūlytina tikslinti, aiškiai nurodant, kokiomis priemonėmis ir būdais tarybos nariams turėtų būti sudaromos galimybės išsiaiškinti teikiamų klausimų turinį ir galimas pasekmes. Be to, šioje formuluotėje vietoj žodžių „teikiamo klausimo“ įrašytini žodžiai „svarstomo klausimo“.

4.    Derinant projekto nuostatas tarpusavyje bei su keičiamame įstatyme vartojama terminija, projekto 1 straipsniu keičiamo įstatymo 13 straipsnio 11 dalies antrajame sakinyje prieš žodį „projekto“ įrašytini žodžiai „svarstomo klausimo ir (ar) įregistruoto sprendimo“. Analogiškai pildytinas ir šios dalies trečiasis sakinys.

5.    Projekto 1 straipsniu keičiamo įstatymo 13 straipsnio 11 dalies nuostatoje siūloma numatyti galimybę frakcijai „siūlyti tarybai „projektui užsakyti ekspertinę išvadą“. Ši nuostata yra neaiški, nes  nenumatyta nei kokiais atvejais, nei kokio pobūdžio ekspertizė frakcijos siūlymu galės būti užsakoma.

6.    Projekto 2 straipsniu siūloma keičiamo įstatymo 16 straipsnio 2 dalį papildyti nauju 46 punktu. Abejotina, ar nuostatos, susijusios su savivaldybės tarybos kompetencija nustatyti „savivaldybės veiklos viešinimo tvarką <...>“, atsižvelgiant į šios funkcijos pobūdį ir paskirtį, turėtų būti priskirtinos išimtinei, o ne paprastajai savivaldybės tarybos kompetencijai.

7.    Projekto 2 straipsniu siūlomoje keičiamo įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 46 punkte siūloma nuostata, kad savivaldybės veiklos viešinimo tvarkoje turi būti nustatyta, kad „biudžeto lėšomis gali būti apmokama tik ta viešinimui pateikta informacija, kuri yra svarbi savivaldybės gyventojams.“ Ši nuostata yra deklaratyvi, nėra aišku, kokia informacija galėtų būti laikoma svarbi savivaldybės gyventojams, o kuri – ne.

8.    Projekto 2 straipsniu siūlomoje keičiamo įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 46 punkte vietoj žodžio „savivaldybės“ įrašytini žodžiai „savivaldybės institucijų ir įstaigų“, nes savivaldybė formaliai yra laikoma įstatymo nustatytu valstybės teritorijos administraciniu vienetu, kuris formaliai pats veiklos vykdyti negali.

9.    Pažymėtina, kad pildyti teisės aktą nauju straipsniu ar punktu tuo pačiu numeriu, kaip jau pripažinto netekusiu straipsnio punkto numeris, nerekomenduotina. Atsižvelgiant į tai, kad keičiamo įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 46 punktas buvo pripažintas netekusiu galios 2017 m. birželio 15 d. įstatymu Nr. XIII-443, keičiamo įstatymo 16 straipsnio 2 dalis pildytina 47 punktu.

10.    Projekto 3 straipsniu keičiamo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatoma, kad „atstovaudamas savivaldybę teisme dėl savivaldybės tarybos priimtų nutarimų meras privalo ginti juose įtvirtintas nuostatas, norėdamas laikytis kitokios pozicijos tam turi gauti savivaldybės tarybos sutikimą“. Siūloma nuostata diskutuotina.

Pirma, manytina, kad tokia projekto nuostata būtų sunkiai įgyvendinama, nes, norint kiekvienu atskiru atveju merui gauti tarybos sutikimą laikytis kitokios pozicijos nei savivaldybės priimtuose sprendimuose, reiktų kviesti savivaldybės tarybos posėdį. Pažymėtina, kad procesiniai terminai yra trumpi, užtikrinantys ekonomišką bylų nagrinėjimo principą, pvz. viešųjų pirkimų bylų nagrinėjime atsiliepimas į pareikštą ieškinį turi būti pateikiamas per ne ilgesnį kaip 7 dienų terminą. Atsižvelgiant, kad savivaldybės tarybos posėdžiai gali vykti ir kas 3 mėnesiai, projekto nuostatos įgyvendinimas būtų apsunkintas.

Antra, manome, kad savivaldybės mero bei savivaldybės tarybos tarpusavio santykiai, mero atstovavimo savivaldybei kitose institucijose, įskaitant teismus, savivaldybės tarybos pavedimu santykiai, bendrų pozicijų derinimas bei galimas nukrypimas nuo sutartų nuostatų, yra ne įstatymo, o savivaldybės tarybos bei mero politinio tarpusavio susitarimo bei politinės atsakomybės klausimas.

Trečia, atkreiptinas dėmesys, kad vadovaujantis keičiamo įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi savivaldybės taryba svarstomais klausimais priima sprendimus, bet ne nutarimus.

11.    Įstatymą pasirašančiojo asmens pareigos „Respublikos Prezidentas“ rašytinos mažosiomis raidėmis.

 

 

 

 

Departamento direktorius                                                                                              Andrius Kabišaitis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Bakutis, tel. (8 5) 239 6891, el. p. justas.bakutis@lrs.lt

E. Mušinskis, tel. (8 5) 239 6356, el. p. [email protected]