LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJA

 

Biudžetinė įstaiga, J.Tumo-Vaižganto g. 2, 01108 Vilnius, tel.: (8 5)  236 2444, (8 5)  236 2400

faksas (8 5) 236 2626, el. p. [email protected], http://www.urm.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188613242

 

 

 

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijai

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai

Lietuvos Respublikos finansų ministerijai

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai

 

2020-10-       Nr. (22.26)3-

 

 

DĖL TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ DĖL SUSITARIMO DĖL EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBIŲ NARIŲ DVIŠALIŲ INVESTICIJŲ SUTARČIŲ NUTRAUKIMO RATIFIKAVIMO DERINIMO

 

 

Užsienio reikalų ministerija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių rengimo ir sudarymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 1 d. nutarimu Nr. 1179, 18 punktu, parengė ir teikia derinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo, Lietuvos Respublikos Prezidento dekreto ir Lietuvos Respublikos įstatymo dėl Susitarimo dėl Europos Sąjungos valstybių narių dvišalių investicijų sutarčių nutraukimo ratifikavimo projektus (toliau – teisės aktų projektai). 

Teikiamų teisės aktų projektų tikslas – ratifikuoti 2020 m. gegužės 5 d. Briuselyje priimtą Susitarimą dėl Europos Sąjungos valstybių narių dvišalių investicijų sutarčių nutraukimo (toliau – Susitarimas). Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 138 straipsnio pirmosios dalies 6 punktą, Susitarimas yra ratifikuotina tarptautinė sutartis.

Susitarimą pasirašė visos Europos Sąjungos valstybės narės, išskyrus Austriją, Suomiją ir Švediją. Lietuvos Respublikos vardu šį Susitarimą pasirašė Lietuvos Respublikos nepaprastoji ir įgaliotoji ambasadorė, Lietuvos nuolatinė atstovė Europos Sąjungoje Jovita Neliupšienė. Susitarimas įsigaliojo 2020 m. rugpjūčio 29 d., kai pirmosios dvi Susitariančiosios Šalys – Danija ir Vengrija atliko atitinkamas vidaus procedūras. Kiekvienai kitai Susitariančiajai Šaliai, vadovaujantis Susitarimo 16 straipsnio 2 dalimi, Susitarimas įsigalios praėjus 30 kalendorinių dienų po ratifikavimo, patvirtinimo arba priėmimo dokumento deponavimo dienos.

Teikiamu ratifikuoti Susitarimu siekiama atsižvelgti į 2018 m. kovo 6 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Achmea byloje (C-284/16) priimto sprendimo teisines pasekmes visoms Europos Sąjungos valstybių narių sudarytoms investicijų skatinimo ir apsaugos sutartims. Be to, visos Europos Sąjungos valstybės narės, tarp jų ir Lietuvos Respublika, 2019 m. sausio 15 ir 16 d. Briuselyje pasirašydamos valstybių narių vyriausybių atstovų deklaracijas dėl Teisingumo Teismo Achmea byloje priimto sprendimo teisinių pasekmių ir investicijų apsaugos Europos Sąjungoje, įsipareigojo nutraukti visas tarp jų sudarytas dvišales investicijų sutartis daugiašalės sutarties pagrindu arba dvišaliu sutarimu, jei bendrai pripažįstama, kad tai būtų tikslingiau.

Sudarius šį Susitarimą bus nutrauktos Lietuvos Respublikos dvišalės investicijų skatinimo ir apsaugos sutartys su Belgijos ir Liuksemburgo ekonomine sąjunga, Bulgarija, Čekija, Danija, Estija, Graikija, Ispanija, Kroatija, Latvija, Lenkija, Nyderlandais, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Slovėnija, Vengrija ir Vokietija. Kadangi Austrija, Suomija ir Švedija nepasirašė šio Susitarimo, dvišalės investicijų skatinimo ir apsaugos sutartys su šiomis valstybėmis bus nutraukiamos atskirais dvišaliais susitarimais.

Su visuomene konsultuojamasi teisės aktų projektus paskelbus Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje. Visuomenė gali teikti pastabas ir pasiūlymus dėl teisės aktų projektų 15 darbo dienų nuo jų paskelbimo.

Vadovaujantis Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 276 „Dėl Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodikos patvirtinimo“, 36 punktu, Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažyma nerengiama, o teisės aktų projektų poveikio vertinimo rezultatai pateikiami aiškinamajame rašte. Priėmus teisės aktų projektus, neigiamų pasekmių nenumatoma.

Teisės aktų projektus parengė Užsienio reikalų ministerijos Teisės ir tarptautinių sutarčių departamento (direktorius Andrius Namavičius, tel. 8 706 52533) Tarptautinių sutarčių skyriaus (vedėja Ingrida Bačiulienė, tel. 8 706 52910) antroji sekretorė Ieva Kirkaitė (tel. 8 706 52522). 

Prašome pritarti pateiktiesiems teisės aktų projektams.

 

PRIDEDAMA:

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektas, 1 lapas;

2. Lietuvos Respublikos Prezidento dekreto projektas, 1 lapas;

3. Lietuvos Respublikos įstatymo projektas, 1 lapas;

4. Lietuvos Respublikos įstatymo projekto aiškinamasis raštas, 3 lapai;

5. Susitarimo tekstas lietuvių kalba, 41 lapas.

 

 

 


 

Ministerijos kanclerė

Parašo vieta

Jovita Neliupšienė

 

 

 

 

I. Kirkaitė, tel. 8 706 52522, el. p. [email protected]