Projekto

lyginamasis variantas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŠVENTOSIOS JŪRŲ UOSTO ĮSTATYMO NR. X-910

4, 5, 7 IR 10 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

 

2021 m.                                  d.  Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 4 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Uosto paslaugomis besinaudojančios įmonės, sudariusios sutartį su savivaldybės įmone dėl veiklos uoste (toliau – uosto naudotojai), ir uosto žemės naudotojai, tai yra uosto naudotojai, sudarę sutartį su Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriumi (arba jo įgaliotu kitu Palangos miesto savivaldybės administracijos valstybės tarnautoju) dėl uosto žemės nuomos (toliau – uosto žemės naudotojai), uosto teritorijoje gali vykdyti tik tokią veiklą, kuri atitinka uosto paskirtį.  Uosto naudotojai ir uosto žemės naudotojai, sudarę sutartį su šio įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje nurodyta savivaldybės įmone atitinkamai dėl veiklos uoste arba dėl uosto žemės nuomos, uosto teritorijoje gali vykdyti tik tokią veiklą, kuri atitinka uosto paskirtį.“

 

2 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 5 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

5 straipsnis. Uosto žemė, akvatorija ir uosto infrastruktūra

1. Uosto žemė, akvatorija ir uosto infrastruktūra yra Lietuvos valstybės turtas, kuris Vyriausybės nutarimu perduodamas valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Palangos miesto savivaldybei reikmėms, nurodytoms šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje ir 7 straipsnio 1 dalyje. Uosto akvatoriją ir uosto infrastruktūrą Palangos miesto savivaldybės taryba perduoda šio įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje nurodytai savivaldybės įmonei pagal turto patikėjimo sutartį. teise šio įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje nurodytai savivaldybės įmonei reikmėms, nurodytoms šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje ir 7 straipsnio 2 dalyje.

2. Uosto žemė, akvatorija ir uosto infrastruktūra neprivatizuojamos.

3. Uostui priskirtu valstybės turtu, nurodytu šio straipsnio 1 dalyje, negali būti užtikrinamas trečiųjų asmenų prievolių vykdymas.“

 

3 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 7 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„7 straipsnis. Palangos miesto savivaldybės, kaip uosto valdytojos, funkcijos Uosto valdymas

1. Palangos miesto savivaldybės, kaip uosto valdytojos, funkcijos:

1) koordinuoti uosto žemės naudotojų vykdomą uosto teritorijos apsaugą;

2) užtikrinti saugią laivybą uoste;

3) nuomoti uosto žemę ir perduoti ją laikinai neatlygintinai naudotis šio įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje nustatytais atvejais;

4) rinkti atlyginimą už uosto paslaugas;

5) organizuoti uosto akvatorijoje žmonių ir laivų gelbėjimo darbus;

6) rengti uosto plėtros krypčių projektus, organizuoti jų įgyvendinimą, mokslinių tyrimų darbus, reklamuoti uostą;

7) įgyvendinti uosto apsaugos nuo taršos prevencijos priemones ir organizuoti taršos padarinių likvidavimą;

8) stebėti ir išlaikyti projektinius gylius uosto akvatorijoje, prie krantinių ir pirsų;

9) statyti, remontuoti, rekonstruoti, griauti ir atnaujinti (modernizuoti) uosto infrastruktūrą;

10) organizuoti ir vykdyti uosto aplinkos apsaugą;

11) užtikrinti neišnuomotos uosto žemės (teritorijos) priežiūrą.

2. Palangos miesto savivaldybė šio straipsnio 1 dalyje nustatytoms funkcijoms, išskyrus šio straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytą funkciją, įgyvendinti įsteigia savivaldybės įmonę.

1. Uosto žemę, akvatoriją ir uosto infrastruktūrą patikėjimo teise valdo, naudoja ir jomis disponuoja Šventosios jūrų uosto direkcija šiame įstatyme, Šventosios jūrų uosto direkcijos įstatuose, jos veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyta tvarka ir sąlygomis. Šventosios jūrų uosto direkcija yra Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimu įsteigta savivaldybės įmonė  (toliau – savivaldybės įmonė). Jos savininko teises ir pareigas įgyvendina Palangos miesto savivaldybės administracija.

2. Pagrindinės savivaldybės įmonės funkcijos:

1) koordinuoti uosto žemės naudotojų vykdomą uosto teritorijos apsaugą;

2) užtikrinti saugią laivybą uoste;

3) nuomoti uosto žemę;

4) rinkti atlyginimą už uosto paslaugas;

5) organizuoti uosto akvatorijoje žmonių ir laivų gelbėjimo darbus;

6) rengti uosto plėtros krypčių projektus, organizuoti jų įgyvendinimą, mokslinių tyrimų darbus, reklamuoti uostą;

7) įgyvendinti uosto apsaugos nuo taršos prevencijos priemones ir organizuoti taršos padarinių likvidavimą;

8) stebėti ir išlaikyti projektinius gylius uosto akvatorijoje, prie krantinių ir pirsų;

9) statyti, remontuoti, rekonstruoti, griauti ir atnaujinti (modernizuoti) uosto infrastruktūrą;

10) organizuoti ir vykdyti uosto aplinkos apsaugą;

11) užtikrinti neišnuomotos uosto žemės (teritorijos) priežiūrą;

12) vykdyti kitą savivaldybės įmonės įstatuose nustatytą veiklą.“

 

4 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 10 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„10 straipsnis. Uosto žemės nuoma

1. Palangos miesto savivaldybės taryba uosto žemę gali išnuomoti tik konkurso tvarka. Šios tvarkos aprašą Palangos miesto savivaldybės tarybos teikimu tvirtina Vyriausybė. Savivaldybės įmonė turi teisę išnuomoti uosto žemę tik veiklai, susijusiai su uosto paskirtimi, nurodytai šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje.

2. Savivaldybės įmonė uosto žemę gali išnuomoti tik konkurso tvarka. Šios tvarkos aprašą Palangos miesto savivaldybės tarybos teikimu tvirtina Vyriausybė.

2. 3. Uosto žemės nuomos sutarties formą ir uosto žemės nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašą Palangos miesto savivaldybės tarybos teikimu tvirtina Vyriausybė.

3. 4. Uosto žemė gali būti perduota laikinai neatlygintinai naudotis valstybės institucijoms, kurių veikla uoste privaloma pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Sprendimą perduoti uosto žemę neatlygintinai naudotis priima Palangos miesto savivaldybės taryba. Uosto žemė perduodama laikinai neatlygintinai naudotis Vyriausybės nustatyta tvarka.“

 

5 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas.

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras ir Palangos miesto savivaldybės institucijos iki 2023 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas