Projekto Nr. XIVP-3008(2)

lyginamasis variantas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 196 IR 589 STRAIPSNIŲ

PAKEITIMO IR KODEKSO PAPILDYMO 1961 STRAIPSNIU

ĮSTATYMAS

 

2023 m.                         d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 196 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 196 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„196 straipsnis. Neteisėtas su turto arba verslo vertinimu susijusios informacijos atskleidimas arba jos panaudojimas, taip pat neteisėtas banko paslapties atskleidimas

1. Neteisėtas Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme nustatytos su turto arba verslo vertinimu susijusios fizinių ar juridinių asmenų (tarp jų ir turto arba verslo vertintojų ar turto arba verslo vertinimo įmonių) informacijos atskleidimas arba jos panaudojimas

užtraukia baudą Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos atlikti turto arba verslo vertintojų ir turto arba verslo vertinimo įmonių valstybinę priežiūrą įstaigos darbuotojams ir Turto arba verslo vertintojų garbės teismo nariams nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

2. Neteisėtas banko paslapties, Centrinės kredito unijos ar kredito unijos paslapties atskleidimas

užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki penkių tūkstančių aštuonių šimtų eurų.“

 

2 straipsnis. Kodekso papildymas 1961 straipsniu

Papildyti Kodeksą 1961 straipsniu:

1961 straipsnis. Lietuvos Respublikos privalomojo turto ir verslo vertinimo įstatymo ir (arba) kitų teisės aktų, nustatančių reikalavimą atlikti privalomąjį turto arba verslo vertinimą, pažeidimas

1. Lietuvos Respublikos privalomojo turto ir verslo vertinimo įstatymo ir (arba) kitų teisės aktų, nustatančių reikalavimą atlikti privalomąjį turto arba verslo vertinimą, pažeidimas

užtraukia baudą privalomąjį turto ar verslo vertinimą atlikusiems asmenims arba juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trijų šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą privalomąjį turto ar verslo vertinimą atlikusiems asmenims arba juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo dviejų tūkstančių iki šešių tūkstančių eurų.

 

3 straipsnis. 589 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 589 straipsnio 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

„7) Lietuvos banko – dėl šio kodekso 196 straipsnio 2 dalyje, 198, 221, 222, 224, 505, 507, 515 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;“.

2. Pakeisti 589 straipsnio 17 punktą ir jį išdėstyti taip:

„17) Lietuvos Respublikos finansų ministerijos – dėl šio kodekso 185, 195 straipsniuose, 196 straipsnio 1 dalyje, 205 straipsnio 7 dalyje, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;“.

3. Pakeisti 589 straipsnio 98 punktą ir jį išdėstyti taip:

„98) Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos – dėl šio kodekso 127, 1961 straipsnyje straipsniuose, 223 straipsnio 3, 5 dalyse numatytų administracinių nusižengimų;“.

 

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2025 m. gegužės 1 d.

2. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pareigūnų iki 2025 m. gegužės 1 d. pradėtas ir nebaigtas administracinių nusižengimų tyrimas ir administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimas pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 106 straipsnio 1 dalį baigiamas iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos galiojusia tvarka.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas