Stenogramą galima rasti

Seimo posėdžių stenogramų rinkinyje Nr. 18, 2023

(Stenogramų leidiniai 2020–2024 m. kadencija)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

V (RUDENS) SESIJOS

VAKARINIO posėdžio NR. 238

STENOGRAMA

 

2022 m. gruodžio 20 d.

 

Pirmininkauja Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotojai
A. MAZURONIS ir V. MITALAS

 


 

PIRMININKAS (V. MITALAS, LF*). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, ma­lo­nu jus vėl ma­ty­ti. Pra­de­da­me gruo­džio 20 dienos va­ka­ri­nį Sei­mo po­sė­dį. (Gon­gas) Kvie­čiu re­gist­ruo­tis.

 

14.00 val.

Vy­riau­sy­bės pus­va­lan­dis

Kul­tū­ros mi­nist­ro Si­mo­no Kairio pra­ne­ši­mas apie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos pro­ble­ma­ti­ką

 

Mū­sų dar­bo­tvarkės 2-1 klau­si­mas – Vy­riau­sy­bės pus­va­lan­dis. Ja­me šian­dien da­ly­vau­ja kul­tū­ros mi­nist­ras S. Kai­rys. Kvie­čiu jį į tri­bū­ną. Kaip ir pa­pras­tai, mes iš­klau­sy­si­me mi­nist­ro pri­sta­ty­mą iki 15 mi­nu­čių, ir ta­da bus lai­ko klau­sti, kiek tu­rė­si­te. Pra­šom, mi­nist­re.

S. KAIRYS. Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, ačiū už su­teik­tą ga­li­my­bę šiek tiek pa­pa­sa­ko­ti apie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos pro­ble­ma­ti­ką. Aš to­kius tris pa­grin­di­nius ak­cen­tus ir tris pa­grin­di­nes te­mas no­rė­čiau pa­lies­ti, o po to at­sa­ky­čiau į jums rū­pi­mus klau­si­mus.

Pir­ma ma­no pre­zen­ta­ci­jos ir ma­no kal­bė­ji­mo da­lis bū­tų apie ki­tus me­tus, kaip esa­me jiems pa­si­ruo­šę, ko­kie spren­di­mai čia bu­vo pri­im­ti. Tur­būt svar­biau­sias da­ly­kas yra biu­dže­tas, nes jis la­biau­siai at­lie­pia vi­sus da­ly­kus, su­si­ju­sius su ener­ge­ti­nių iš­tek­lių bran­gi­mu, su­dė­tin­ga eko­no­mi­ne si­tu­a­ci­ja. Ir tik ke­le­tas ak­cen­tų, juos tur­būt jau esa­te gir­dė­ję, jei­gu ne, tai pri­min­siu.

Džiu­gu, kad kul­tū­ros ir me­no dar­buo­to­jų dar­bo už­mo­kes­čiui at­si­ra­do ne­men­kas dė­me­sys, kal­bant apie ki­tų me­tų biu­dže­tą. Iš vi­so tam yra nu­ma­ty­ta 34 mln. eu­rų. Vi­dur­kis, jei­gu mes žiū­ri­me į dar­bo už­mo­kes­čio fon­dą ir jo te­ori­nį di­dė­ji­mą, ga­li vi­du­ti­niš­kai siek­ti 19 % į ran­kas tas at­ly­gi­ni­mo di­dė­ji­mas, aiš­ku, vie­niems dau­giau, ki­tiems ma­žiau. Bet tu­rint ome­ny­je, kad kul­tū­ros ir me­no dar­buo­to­jai yra ma­žiau­siai už­dir­ban­tys iš vi­sų vie­šo­jo sek­to­riaus dar­buo­to­jų, ma­tant pro­cen­tus, kaip ky­la šiaip ša­ly­je, ko­kios yra at­ly­gi­ni­mų vi­dur­kio prog­no­zės, tai tik­rai kul­tū­ros žmo­nės čia tu­rė­tų pa­jus­ti tą at­ly­gi­ni­mo au­gi­mą.

Kal­bant apie vals­ty­bei pri­klau­san­čias kul­tū­ros įstai­gas ir ver­ti­nant pa­di­dė­ju­sias iš­lai­das, tiek kal­bant apie ener­ge­ti­nius iš­tek­lius, tiek kal­bant apie in­flia­ci­ją ir pa­bran­gu­sias pa­slau­gas, yra nu­ma­to­ma plius 8,7 mln. eu­rų. Ta su­ma ir­gi yra be­veik dau­giau nei 1,5 mln. eu­rų di­des­nė, ne­gu bu­vo per­nai, kas bu­vo nu­ma­ty­ta dėl la­biau ko­vi­do su­kel­tų pa­sek­mių. Bet tai ir­gi lei­džia kul­tū­ros įstai­goms pa­si­tik­ti 2023 me­tus vi­sai ki­taip.

Kal­bant apie in­ves­ti­ci­nius pro­jek­tus, dėl ko ir­gi bu­vo daug nuo­gąs­ta­vi­mų, nes sta­ty­bos dar­bai brangs­ta, dar­bai yra pe­rin­dek­suo­ja­mi, čia ir­gi yra nu­ma­ty­ta ki­tiems me­tams 7,8 mln. eu­rų bū­tent deng­ti jau fik­suo­tus pa­bran­gi­mus, pe­rin­dek­sa­vi­mus. Taip pat, kai biu­dže­tas grį­žo iš Sei­mo, Vy­riau­sy­bė pa­pil­do­mai nu­ma­tė be­veik 5,5 mln. eu­rų, ir Sei­mas tai pa­tvir­ti­no. Tai ir­gi dviem svar­biems pro­jek­tams, tai Klai­pė­dos mu­zi­ki­niam te­at­rui, jo re­konst­ruk­ci­ją pri­va­lo­me pa­baig­ti iki ki­tų me­tų va­sa­ros pa­bai­gos, ir pra­si­de­da Že­mai­čių gat­vė­je Vil­niaus Ga­o­no mu­zie­jaus Vil­niaus ge­to pa­da­li­nio re­konst­ruk­ci­jos dar­bai. Tai ir­gi la­bai svar­bu, kad to­kie pro­jek­tai su­lau­kė dė­me­sio.

Jei­gu dar la­bai trum­pai apie NVO sek­to­rių, tai iš es­mės čia yra iš­lai­ko­mas tas pats di­dė­ji­mas, koks bu­vo ir per­nai. Šie­met mes kal­bė­jo­me la­biau apie tas lė­šas, ku­rias mes tiks­lin­gai nu­ro­dė­me, kam nau­do­ti, o ki­tais me­tais tos su­mos iš­lie­ka lais­vai skir­tos dis­po­nuo­ti tiek Kul­tū­ros ta­ry­bai, tiek Ki­no cen­trui, ir leis­ti, kad NVO kuo ge­riau pa­gal sek­to­riaus po­rei­kius tas lė­šas gau­tų ir pa­nau­do­tų.

Ką gal­būt ver­ta pa­mi­nė­ti, kal­bant apie NVO pro­jek­tus, tei­kia­mus Kul­tū­ros ta­ry­bai, fak­tiš­kai jau vi­so­se pro­gra­mo­se ad­mi­nist­ra­vi­mo iš­lai­dos yra pa­di­din­tos iki 50 % ar net 60 % ben­drų vi­sų iš­lai­dų, o tai yra la­bai svar­bu bū­tent ver­ti­nant NVO sek­to­rių ir ga­li­my­bę pa­deng­ti bū­tent šil­dy­mo ir elek­tros kaš­tus.

Ke­li la­bai svar­būs ho­ri­zon­ta­lūs spren­di­mai. Čia la­bai ne­si­plė­siu, vis­ką jūs ži­no­te. Apie vie­ną prie­mo­nę gal ži­no­te ma­žiau, tai bū­tent ką tik So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja sky­rė pa­pil­do­mą pro­gra­mą ir tai bu­vo 5 mln. ap­im­ties pro­gra­ma. Po to ma­ty­si­me, kiek tų lė­šų bu­vo pa­nau­do­ta, bet iš es­mės bū­tent ne­vy­riau­sy­bi­niam sek­to­riui čia bu­vo pa­gal­ba jau da­bar, ne­lau­kiant ki­tų me­tų, kad ir­gi įstai­gos, NVO ga­lė­tų pa­deng­ti iš­lai­das, ku­rias su­kė­lė pa­bran­gę ener­ge­ti­niai kaš­tai. Jau ne­be­si­kar­to­siu ir vi­siems tur­būt aiš­ku, kad Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos pri­sta­ty­tas pla­nas apie elek­tros ta­ri­fo kom­pen­sa­vi­mą, tiks­liau, pu­sę to, kas yra virš 28 eu­rų, kal­bant apie ki­tus me­tus, kal­bant apie šių me­tų pas­ku­ti­nį ket­vir­tį – lyg ir 26 cen­tai. Svar­bu pa­brėž­ti, kad tai yra vi­siems nebui­ti­niams elek­tros var­to­to­jams, tarp jų ir bet ku­riems te­at­rams, kul­tū­ros cen­trams ir bet kuriems ki­tiems sub­jek­tams vi­so­je Lie­tu­vo­je. O ka­dan­gi apie PVM leng­va­tą čia jau daug dis­ku­si­jų bu­vo, tik­rai ne­si­plė­siu, bet ji tik­rai pa­gel­bės kul­tū­ros sek­to­riui tiek už­baig­ti šiuos me­tus, tiek sėk­min­gai at­ei­ti į 2023-iuo­sius.

Po ma­no pri­sta­ty­mo šian­dien jūs ir­gi jau pri­im­si­te tris Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jai la­bai svar­bius įsta­ty­mus. Iš vi­so jų jau mes bu­vo­me jums pa­tei­kę še­šis. Pra­de­dant to­kiais, ku­rie jau bu­vo pri­im­ti, tai Dai­nų švenčių, Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­bos. Šian­dien pri­im­si­te įsta­ty­mus, ku­rie su­si­ję su kul­tū­ros cen­trais, pro­fe­sio­na­liuo­ju sce­nos me­nu ir bib­lio­te­ko­mis. Tai dar pri­de­dant mu­zie­jus, yra la­bai svar­bus ir Sei­mo in­dė­lis, nes tei­si­nė ba­zė iš es­mės ne­bu­vo nor­ma­liai keis­ta dau­giau nei 20 me­tų ir čia yra dau­gy­bė da­ly­kų, ku­riuos no­rė­jo­me in­teg­ruo­ti. Pir­miau­sia lai­kė­mės prin­ci­po, kad keis­ti rei­kia ne tai, kas mums at­ro­do, kad čia bū­ti­na keis­ti, bet kei­tė­me tai, ko pra­šo sek­to­rius, su kuo jis su­si­du­ria kiek­vie­ną die­ną.

Į ką dar la­bai svar­bu at­kreip­ti dė­me­sį, kad daž­na įstai­ga ju­dė­jo į prie­kį ge­ro­kai spar­čiau nei kad tei­si­nis re­gu­lia­vi­mas. Tar­ki­me, tos pa­čios bib­lio­te­kos, tai, kas bu­vo prieš 20 me­tų, ir tai, kas yra da­bar, yra kur kas pla­tes­nio pro­fi­lio įstai­gos. Tai­gi kei­čiant kiek­vie­ną įsta­ty­mą vi­sa­da bu­vo kel­ti prin­ci­pai, kad tu­ri­me at­kreip­ti dė­me­sį į biu­ro­kratijos ma­ži­ni­mą, aiš­kes­nę fi­nan­sa­vi­mo sis­te­mą, su­kur­ti prie­lai­das įtrauk­ti NVO, ska­tin­ti įvai­rų ben­dra­dar­bia­vi­mą tiek tarp sa­vi­val­dy­bių, tiek tarp įvai­rių or­ga­ni­za­ci­jų. Ka­dan­gi vi­si tie įsta­ty­mai ei­na vie­nu me­tu, tu­ri­me ge­rą pro­gą ir ga­li­my­bę su­vie­no­din­ti sa­vi­val­dy­bių įstai­gų va­do­vų ka­den­ci­jos mo­de­lį. Tas ir­gi bu­vo la­bai svar­bus da­ly­kas.

Ki­ta di­de­lė te­ma yra pa­vel­das. Čia mes ir­gi kar­tais daug kal­ba­me apie tai, ar mes čia vis­ką dėl jo pa­da­ro­me, ar vals­ty­bės dė­me­sys yra tin­ka­mas. Aš la­biau­siai ti­kiu tuo, ką mums pa­vyks­ta pa­da­ry­ti, ko­kias pro­gra­mas su­kur­ti, ko­kį fi­nan­sa­vi­mą už­tik­rin­ti, tad apie tai ir pa­kal­bė­siu. Ką rei­kė­tų ir­gi at­si­min­ti, kad vals­ty­bės pa­vel­dot­var­kos pro­gra­ma šian­dien yra dvi­gu­bai di­des­nė, ne­gu pa­pras­tai bū­da­vo. Tar­ki­me, šiais me­tais mes ga­lė­jo­me įtrauk­ti 35 nau­jus ob­jek­tus į Pa­vel­dot­var­kos pro­gra­mą, tos lė­šos yra tęs­ti­nės, jų nie­kas dau­giau ne­per­žiū­rės, ne­ma­žins. Yra la­bai svar­bu tu­rė­ti veiks­min­gą Pa­vel­dot­var­kos pro­gra­mą ir ypač jos nau­dą jau­čiu va­žiuo­da­mas į sa­vi­val­dy­bes, ieš­ko­da­mas ten pa­vel­do pro­ble­ma­ti­kos, re­ko­men­duo­da­mas, ko­kį ob­jek­tą kur ga­lė­tų teik­ti. Iš tik­rų­jų čia yra me­tai iš me­tų vyks­tan­ti pro­gra­ma ir tu­rė­tų tai ir­gi duo­ti vis ge­res­nį re­zul­ta­tą.

„FIXUS Mo­bi­lis“ bu­vo la­bai pui­ki prie­mo­nė, ypač pri­va­čių pa­vel­do ob­jek­tų sa­vi­nin­kams – jie „FIXUS Mo­bi­lis“ ko­man­dos dė­ka ga­lė­jo su­lauk­ti įvai­rių re­ko­men­da­ci­jų, kaip tą pa­vel­dą pri­žiū­rė­ti, tvar­ky­ti, į ko­kias pro­gra­mas kreip­tis ieš­kant fi­nan­sa­vi­mo. Tai yra už­tik­rin­ta tą­sa ši­tos pro­gra­mos. La­bai ti­ki­mės, kad ji bus to­kia pat sėk­min­ga, ko­kia bu­vo ir iki šiol. Na, o Vy­riau­sy­bė ir­gi ką tik pri­ėmė spren­di­mus, pra­ėju­sią sa­vai­tę, tai Kau­no ir Klai­pė­dos cen­tri­niai paš­tai, vis­kas yra at­ly­gi­nant ak­ci­nei ben­dro­vei Lie­tu­vos paš­tui, per­ei­na Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos ži­nion. Tiek vie­nu, tiek ki­tu at­ve­ju ir­gi bus or­ga­ni­zuo­ja­mas Eu­ro­pos Są­jun­gos fon­dų fi­nan­sa­vi­mas ir ieš­ko­ma ge­riau­sių veik­lų tuos ob­jek­tus ne tik su­tvar­ky­ti, bet ir pa­da­ry­ti gy­vus.

Šio­je skaid­rė­je la­bai no­ri­si pa­brėž­ti vie­ną prie­mo­nę, nes jūs, Sei­mo na­riai, ir­gi be­tar­piš­kai ben­drau­ja­te ir su sa­vi­val­dy­bė­mis, ir su me­rais, tai tą ži­nią la­bai pra­šy­čiau nu­neš­ti iki tų ob­jek­tų, kam tai rei­ka­lin­ga. Šian­dien yra bū­tent ta die­na, kai star­ta­vo Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šo­mis fi­nan­suo­ja­ma prie­mo­nė, tai „Kul­tū­ros pa­vel­do ak­tu­a­li­za­vi­mas ir įveik­li­ni­mas“. Tai yra 12 mln. biu­dže­to prie­mo­nė. Prog­no­zuo­ja­me, kad ga­lė­tų bū­ti at­rink­ti apie 16 ob­jek­tų ir gau­ti pa­pil­do­mą fi­nan­sa­vi­mą, jau prie Pa­vel­dot­var­kos pro­gra­mos kaip at­ski­rą fi­nan­sa­vi­mo šal­ti­nį. Tik­rai tas im­pul­sas tu­rė­tų bū­ti ge­ras. Bū­tent tas gruo­dis ir bus tas mė­nuo, kuo­met lauk­si­me pa­raiš­kų.

Jei­gu žiū­ri­me to­liau, tai ki­tų me­tų ga­le tu­rė­tų dar star­tuo­ti pa­pil­do­ma pro­gra­ma, tai yra Pa­sko­lų fon­das, – pa­vel­do ob­jek­tų val­dy­to­jams be­veik 5,5 mln. eu­rų, o jei­gu dar ma­to­me ho­ri­zon­te 2024 me­tus, ir­gi star­tuos la­bai įdo­mi so­cia­liai at­sa­kin­gos pa­vel­dot­var­kos prie­mo­nė, skir­ta bū­tent dau­gia­bu­čiams kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tams ir jų sa­vi­nin­kams. Pro­gra­mos dy­dis ir­gi yra virš 17 mln. eu­rų, prog­no­zuo­ja­ma, kad tie­siog ga­lė­si­me fi­nan­suo­ti maž­daug 100 ob­jek­tų pro­jek­tus. Pa­vel­das tai nė­ra tik pi­ni­gai, pa­vel­das vi­sa­da yra su­si­jęs ir su tai­syk­lė­mis, re­gu­lia­vi­mu, čia yra tik­rai ta dis­ku­si­ja, ku­ri vi­sa­da yra karš­ta, nes vie­ni tą pa­vel­dą ver­ti­na, sau­go, o ki­ti no­ri leng­ves­nių tai­syk­lių, tai mes ban­do­me ir­gi ras­ti tą auk­so vi­du­rį. Šiuo me­tu mi­nis­te­ri­jos ko­man­da tik­rai ak­ty­viai dir­ba (aš, jei­gu ga­li­ma, dar į ki­tą skaid­rę per­šok­siu), ren­gia įsta­ty­mo pa­kei­ti­mus. Dar­bą bai­gia de­vy­nios dar­bo gru­pės, jos dir­bo įvai­riau­sio­mis te­mo­mis, bai­giant apie pa­sau­lio pa­vel­do ap­sau­gos kon­ven­ci­jų nuo­sta­tų in­teg­ra­vi­mą, ry­šio tarp ver­ti­ni­mo ta­ry­bų, KPD ir sa­vi­val­dy­bių funk­ci­jų, ap­skai­tos, sta­tu­so nu­sta­ty­mą, pa­vel­do­sau­gos rei­ka­la­vi­mų nu­sta­ty­mą, sta­ty­bos ir tvar­ky­bos dar­bų san­ty­kį, są­vo­kų api­brėž­tį. Vi­sa ta in­for­ma­ci­ja yra įver­tin­ta ir mū­sų spe­cia­lis­tai da­bar ren­gia jau kon­kre­tų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­tą. Ma­tant lai­ko ska­lę, ki­tų me­tų IV ket­vir­tis yra tas lai­kas, kai Sei­mas gaus svars­ty­ti bū­tent at­nau­jin­tą Pa­vel­do ap­sau­gos įsta­ty­mą.

Ki­tas la­bai svar­bus da­ly­kas ir­gi pri­im­tas pra­ėju­sią sa­vai­tę Vy­riau­sy­bės. Jei­gu ima­me ins­ti­tu­ci­nę kul­tū­ros pa­vel­do ap­sau­gos ins­ti­tu­ci­jų są­ran­gą, tai mes tu­rė­jo­me iš es­mės tris įstai­gas. Tu­rė­jo­me Kul­tū­ros pa­vel­do ap­sau­gos de­par­ta­men­tą, Kul­tū­ros pa­vel­do cen­trą ir Kul­tū­ros in­fra­struk­tū­ros cen­trą. Ka­dan­gi šiuo at­ve­ju Kul­tū­ros pa­vel­do cen­tras bu­vo įstai­ga įstai­go­je ar­ba, ki­taip ta­riant, įstai­ga KPD rė­muo­se, iš­lai­kant vi­sas įsta­ty­me nu­ma­ty­tas funk­ci­jas, tos funk­ci­jos yra pa­da­li­na­mos tarp KPD ir Kul­tū­ros in­fra­struk­tū­ros cen­tro. Taip iš tri­jų ins­ti­tu­ci­jų liks dvi. Tai, ma­nau, tik­rai su­teiks dau­giau aiš­ku­mo ir­gi kal­bant apie biu­ro­kratinius pro­ce­sus.

Na ir pas­ku­ti­nis blo­kas yra vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo po­li­ti­ka. Čia ir­gi no­rė­tų­si jū­sų dė­me­sio, nes yra ga­na nau­ja te­ma tiek mi­nis­te­ri­jai, tiek ir imant vie­šo­sios po­li­ti­kos as­pek­tus. Šią sa­vai­tę jūs svars­ty­si­te, mes at­ne­ši­me jums nau­jo Me­di­jų rė­mi­mo fon­do mo­de­lį, ki­taip ta­riant, Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mus. Čia gal la­bai ne­si­plė­siu, nes apie vis­ką pa­disku­tuo­si­me ket­vir­ta­die­nį, bet iš es­mės pa­grin­di­niai tiks­lai yra to­kie: no­ri­ma mak­si­ma­liai eli­mi­nuo­ti val­džios ins­ti­tu­ci­jų da­ly­va­vi­mą skirs­tant ži­niask­lai­dos lė­šas, no­ri­ma pri­tai­ky­ti rem­ti pla­tes­nį spek­trą ži­niask­lai­dos sri­ties pro­jek­tų. Ga­lų ga­le pats fi­nan­sa­vi­mas tu­rė­tų bū­ti ir­gi orien­tuo­tas į re­zul­ta­tą, į pro­jek­tų po­vei­kį vi­suo­me­nei, o ne tik tie­siog bū­tų fi­nan­sa­vi­mas dėl fi­nan­sa­vi­mo. Nau­jas Me­di­jų rė­mi­mo fon­das eli­mi­nuos tą pa­grin­di­nę pro­ble­mą, ku­rią tu­ri­me šian­dien su se­nuo­ju fon­du, nes iš tik­rų­jų da­bar­ti­nis fon­das pri­klau­so 21 da­li­nin­kui, tai mums pri­im­ti ten bet ko­kį spren­di­mą yra la­bai su­dė­tin­ga. Pri­ėmus nau­ją Me­di­jų rė­mi­mo fon­do mo­de­lį lik­tų trys da­li­nin­kai, dėl jų iš es­mės ir­gi yra su­si­tar­ta sek­to­riu­je.

Jei­gu dar la­bai trum­pai, ki­tų me­tų pra­džio­je tu­rė­tų star­tuo­ti va­di­na­ma­sis VIRSIS – Vie­šo­sios in­for­ma­ci­jos ren­gė­jų ir sklei­dė­jų, da­ly­vių duo­me­nų re­gist­ro in­for­ma­ci­nė sis­te­ma, ku­rio­je bus vi­sa vie­nin­ga, vie­ša in­for­ma­ci­ja su ne­mo­ka­ma pri­ei­ga prie Lie­tu­vos ži­niask­lai­dos or­ga­ni­za­ci­jų, jei kal­ba­me bū­tent apie vi­sus duo­me­nis, apie sa­vi­nin­kus, pa­ja­mas ir pa­na­šiai.

Vi­sa tai ve­da į tai, kas da­bar ak­tu­a­lu Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos sri­ty­je Briu­se­ly­je. Tai yra tas va­di­na­ma­sis Eu­ro­pos ži­niask­lai­dos lais­vės ak­to pro­jek­tas, jis re­a­guo­ja į si­tu­a­ci­ją, ku­rią ma­to­me Len­ki­jo­je, Če­ki­jo­je, Veng­ri­jo­je, Grai­ki­jo­je, kai ži­niask­lai­da su­si­du­ria su iš­šū­kiais: tiek pa­ti­ria spau­di­mą iš vy­riau­sy­bių, iš ver­slo ar ga­lų ga­le bu­vo net dėl šni­pi­nė­ji­mo vi­so­kių skan­da­lų fik­suo­ta. Eu­ro­pos Są­jun­gai re­a­guo­jant ir­gi yra no­ri­ma pri­im­ti to­kį Eu­ro­pos ži­niask­lai­dos lais­vės ak­to pro­jek­tą, ku­ris įga­lins ne tik pa­dė­ti žur­na­lis­tams, bet įga­lins ir ben­dra­dar­bia­vi­mą tarp na­cio­na­li­nių tran­sliuo­to­jų, tarp na­cio­na­li­nių re­gu­lia­to­rių, jei kal­ba­me ir­gi apie in­for­ma­cinės veik­los ap­sau­gą. Lap­kri­čio 29 die­ną Eu­ro­pos kul­tū­ros mi­nist­rų ta­ry­bo­je šis klau­si­mas bu­vo svars­ty­tas ir Lie­tu­va tik­rai ak­ty­viai pa­lai­ko ši­tą ak­tą. Tuo la­biau kad ir VIRSIS pa­vyz­džiu mes daug da­ly­kų jau Lie­tu­vo­je da­ro­me ir mums ko­kių nors pa­pil­do­mų di­de­lių da­ly­kų ne­rei­kė­tų.

Pas­ku­ti­nė skaid­rė apie tai, kad į šeš­tą­jį Eu­ro­pos Są­jun­gos sank­ci­jų pa­ke­tą, kal­bant apie vi­sas sank­ci­jas, pa­pil­do­mai bu­vo įtrauk­ti trys ru­siš­kos te­le­vi­zi­jos ka­na­lai. Bu­vo tik­rai daug dar­bo, jį da­rė­me kar­tu Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jo­je pa­si­telk­da­mi ir Uk­rai­nos kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ją. Iš tik­rų­jų tai bu­vo lū­žis, kai jau kal­bant apie, pa­vyz­džiui, de­vin­tą­jį sank­ci­jų pa­ke­tą dar ke­tu­ri ka­na­lai yra at­si­ra­dę. Ki­taip ta­riant, prie naf­tos, du­jų, ver­slų ir ki­tų da­ly­kų mes su­pran­ta­me, kad bū­tent ta dez­in­for­ma­ci­ja, ru­siš­kos pro­gra­mos taip pat yra gin­klas ir jį rei­kia ri­bo­ti.

Kas dar la­bai svar­bu, yra iš­girs­ta ir mū­sų nuo­mo­nė, kad mums be ga­lo svar­bu yra ne tik pa­tys ka­na­lai, bet, pa­vyz­džiui, re­kla­mos pir­ki­mas ru­siš­ko­je te­le­vi­zi­jo­je. Tie sub­jek­tai, ku­rie par­duo­da re­kla­mą, ku­rie vyk­do, tar­ki­me, įvai­riau­sius ty­ri­mus ar ki­tus da­ly­kus, ir­gi de­vin­ta­ja­me sank­ci­jų pa­ke­te pa­ten­ka jau prie ri­bo­ji­mų. La­bai jums ačiū.

PIRMININKAS. La­bai ačiū, mi­nist­re. Dar tu­ri­me šiek tiek lai­ko klau­sti. Yra no­rin­čių pa­klaus­ti. Pir­ma­sis klau­sia D. Ke­pe­nis. Ruo­šia­si R. Baš­kie­nė. Pra­šau.

D. KEPENIS (LVŽSF). Dė­ko­ju. Ga­vau to­kį laiš­ką iš Že­mai­ti­jos. No­riu jums, mi­nist­re, per­skai­ty­ti: „Tams­ta kul­tū­ros mi­nist­re, vi­si ste­bė­jo­me va­sa­ros vi­du­ry­je Že­mai­ti­jo­je pra­ūžu­sį Nai­sių šei­mų fes­ti­va­lį. Į jį su­si­rin­ko žmo­nės ne tik iš Že­mai­ti­jos, bet vi­sos Lie­tu­vos. Tą­syk jūs šį fes­ti­va­lį ne tik ig­no­ra­vo­te, bet ir iš­juo­kė­te, iš­reiš­kė­te vil­tį, jog to­kių fes­ti­va­lių dau­giau ne­be­bus. Ne­pai­sant to, aiš­kiai ma­to­me, jog to­kių fes­ti­va­lių žmo­nėms trūks­ta. Apie jį at­si­lie­pi­mai bu­vo tik pa­tys gra­žiau­si ir jis įvy­ko dar kar­tą.“

To­dėl no­rė­čiau pa­klaus­ti, ka­dan­gi gra­žiai dve­jus me­tus pail­sė­jo­te, vi­sa Lie­tu­va tai ma­to, gal bū­tų lai­kas kib­ti į dar­bus ir suor­ga­ni­zuo­ti to­kių tau­ti­nių fes­ti­va­lių vi­so­je Lie­tu­vo­je? Fes­ti­va­lių, ku­riuo­se ne­do­mi­nuo­tų še­šias­pal­vės ir sce­nų ne­už­gož­tų žo­lės dū­mas, tam yra skir­tas jū­sų ne­kri­ti­kuo­ja­mas ir grei­čiau­siai pa­lai­ko­mas „Kar­klės“ fes­ti­va­lis. Ar tu­rė­tu­mė­te drą­sos per­lip­ti per sa­vo par­ti­jos ide­o­lo­gi­ją ir pa­da­ry­ti Lie­tu­vai tau­ti­nę šven­tę? Tuo la­biau kad Dai­nų šven­tė nu­ma­to­ma tik po po­ros me­tų. Ačiū.

S. KAIRYS. Ma­no aiš­kiau­sia ži­nia ši­tuo klau­si­mu yra, kad jei­gu bet kur, bet ko­kiu for­ma­tu kaip nors bus ban­do­ma kri­ti­kuo­ti įvai­rių at­li­kė­jų, au­to­rių vie­nus ar ki­tus pa­si­rin­ki­mus, ku­rie yra są­ly­go­ti la­bai pa­pras­tų ben­draž­mo­giš­kų da­ly­kų, žmo­gaus tei­sių ir pa­na­šiai, tai aš to­kiu at­ve­ju re­a­guo­siu, o koks yra tai fes­ti­va­lis ar or­ga­ni­za­to­rius, ar ki­tas da­ly­kas, čia man tik­rai ma­žiau­siai įdo­mu.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Klau­sia R. Baš­kie­nė. Ruo­šia­si K. Vil­kaus­kas.

R. BAŠKIENĖ (DFVL). Dė­ko­ju, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas mi­nist­re, aš no­riu pa­dė­ko­ti už pa­teik­tą in­for­ma­ci­ją, ji bu­vo in­for­ma­ty­vi, la­bai įdo­mu bu­vo klau­sy­tis. Aiš­ku, aš as­me­niš­kai ne po­li­ti­kuo­siu, o tie­siog dė­ko­ju už pa­stan­gas, jū­sų tar­na­vi­mą kul­tū­rai ap­skri­tai vi­so­se sri­ty­se. Aiš­ku, la­bai ti­kiuo­si, kad ne­liks pa­raš­tė­se ir et­no­kul­tū­ra, kad ji jū­sų dė­me­sio cen­tre iš­liks at­ei­ty­je.

No­rė­čiau pa­klaus­ti, ko­kią per­spek­ty­vą to­li­mes­nė­je po­zi­ci­jo­je tu­ri Vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų pro­gra­mos gy­ve­ni­mas, kad ga­lė­tų ati­tin­ka­mai at­gim­ti mū­sų pa­sta­tai? Ar sa­vi­val­dy­bės dar ga­li teik­ti pro­jek­tus? Ko­kią il­gą­ją per­spek­ty­vą ga­lė­tu­mė­te tuo klau­si­mu mums nu­švies­ti? Dė­ko­ju.

S. KAIRYS. Per­spek­ty­va tur­būt yra ta, kad pui­kiai ži­no­me, ka­da pa­gal įsta­ty­mą tu­ri baig­tis va­di­na­ma­sis VIP’as, tie vi­si vi­pi­niai, nevi­pi­niai pro­jek­tai. Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jai da­bar už­da­vi­nys yra tie­siog su­val­dy­ti vi­są tą pro­ce­są. Jūs pa­ti ir­gi pui­kiai ži­no­te, yra dau­gy­bė pa­vyz­džių, ne­ži­nau, nuo Sau­lės mū­šio vie­tos iki, pa­vyz­džiui, Sta­sio Eid­ri­ge­vi­čiaus me­nų cen­tro. Aš la­bai džiau­giuo­si, fak­tiš­kai jau bu­vo šiukš­lių dė­žė­je ši­tas pro­jek­tas, o da­bar jau dygs­ta sie­nos, ir ma­nau, kad mes tu­rė­si­me la­bai gra­žų da­ly­ką, ku­ris tik­rai bus to­kios, kaip čia pa­va­din­ti, re­gio­ni­nės kul­tū­ros po­li­ti­kos pa­vyz­dys, kai tik­rai vals­ty­bė ge­ba ir­gi at­si­rink­ti ir kaž­kaip už­ves­ti ant ke­lio vie­ną ar ki­tą re­gio­ną, ką ten la­biau puo­se­lė­ti, ką ro­dy­ti ir pa­na­šiai.

Bet aki­vaiz­du, kad kai baig­sis tas VIPʼas, kaž­kaip vėl bus, bus kaž­ko­kios tai­syk­lės ir pa­na­šūs da­ly­kai. Tik­rai ne­ma­nau, kad vals­ty­bė nu­trauks, pa­vyz­džiui, kul­tū­ros in­fra­struk­tū­ros fi­nan­sa­vi­mą ir pa­na­šiai.

Bet čia yra dvi ma­no pa­grin­di­nės ži­nu­tės. Pir­ma, tik­rai daug dė­me­sio ir in­ves­ti­ci­jų ga­li su­lauk­ti pa­vel­do ob­jek­tai. Tik­rai dar kar­tą pra­šau ir jū­sų tą ži­nią skleis­ti, nes tų pro­gra­mų at­si­ran­da įvai­rių, įvai­riau­sių ir fi­nan­si­nis dė­me­sys tik­rai yra ne­men­kas, pri­klau­sys nuo pa­sta­tų val­dy­to­jų, ar jie į tas ga­li­my­bes kaip nors su­re­a­guos.

O kal­bant apie in­fra­struk­tū­rą, lau­kia dar ir­gi ne­ma­ža da­lis lė­šų, kal­bant apie kul­tū­ros kū­ry­bi­nes in­dust­ri­jas, ku­rios ve­da gal ne tiek į pa­sta­tų tvar­ky­mą, kiek jau į įveik­li­ni­mą, į veik­los už­kū­ri­mą jau su­tvar­ky­to­je in­fra­struk­tū­ro­je. Bet, kaip ir mi­nė­jau, kai baig­sis In­ves­ti­ci­jų pro­gra­ma ar­ba eis į pa­bai­gą, aš ma­nau, Vy­riau­sy­bė ir vals­ty­bė tu­rės tu­rė­ti vi­zi­ją ir mo­de­lį, kaip to­liau dirb­ti su tais pro­jek­tais.

Ma­no di­džiau­sias lū­kes­tis bū­tų, kad vis dėl­to kon­struo­ja­mas koks nors ga­li­mas vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų mo­de­lis ne­bū­tų toks, kad tie­siog su­de­da­me vis­ką, pro­jek­tas te­gul lau­kia de­šimt me­tų, gal ten su­taps ko­kios val­džios, tiek cen­tri­nė, tiek sa­vi­val­dy­bės, ir ko­kiam nors pro­jek­tui tai pa­dės. Tas ke­lias tik­rai ne­bu­vo ge­ras ir no­rė­tų­si to­kių aiš­kes­nių, tva­res­nių tai­syk­lių, kad vi­siems bū­tų aiš­ku.

PIRMININKAS. Dė­kui. Klau­sia K. Vil­kaus­kas. Ruo­šia­si A. Ged­vi­las.

K. VILKAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas mi­nist­re, dė­ko­ja­me už pa­stan­gas, tik­rai sten­gia­tės, kad kul­tū­ros fi­nan­sa­vi­mas vis di­dė­tų. Aiš­ku, vi­siems no­ri­si to tva­raus kul­tū­ros vi­sų sri­čių fi­nan­sa­vi­mo. Da­bar pats ir­gi da­ly­vau­ju tuo­se pro­ce­suo­se, vyks­ta klau­sy­mai, pa­si­ruo­ši­mas Kul­tū­ros po­li­ti­kos pa­grin­dų įsta­ty­mo pa­tei­ki­mui. Kaip jūs ma­no­te, mi­nist­re, ar bū­tų ga­li­ma gal­vo­ti apie tva­res­nį fi­nan­sa­vi­mą, pa­vyz­džiui, kaip LRT fi­nan­sa­vi­mas – gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio 1 %, sa­ky­kim, kad tie vi­si il­ges­ni, di­des­ni pro­jek­tai ir kul­tū­ros pa­vel­do sri­ty­je, ir vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo ar ki­to­se sri­ty­se bū­tų tva­riau fi­nan­suo­ja­mi? Ko­kią jūs ma­to­te vi­zi­ją to fi­nan­sa­vi­mo?

S. KAIRYS. Ačiū už klau­si­mą. Sa­vo pro­cen­tą ir da­bar jums nieks ne­truk­do per­ves­ti ar­ba skir­ti vie­nai ar ki­tai kul­tū­ros sri­ties ne­vy­riau­sy­bi­nei or­ga­ni­za­ci­jai ir pa­na­šiai. Jei­gu jū­sų klau­si­me sly­pi klau­si­mas apie tai, pa­vyz­džiui, ar ne­rei­kė­tų pa­da­ry­ti, kaip yra kraš­to ap­sau­gai kaž­koks aiš­kus pro­cen­tas nuo ben­dro­jo vi­daus pro­duk­to, aš ne­ži­nau. Aš gal jau taip su­ga­din­tas gy­ve­ni­mo, aš la­bai ti­kiu, kad mes ga­li­me su­si­tar­ti dėl aiš­kių įran­kių, aiš­kių su­mų, no­ri­mo re­zul­ta­to ir tie­siog tuos da­ly­kus vyk­dy­ti ir ju­dė­ti į prie­kį. Ma­no gal­va, yra vi­sai ki­ta kal­ba, kai, tar­ki­me, kal­bie­si su Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja ar su Vy­riau­sy­be, su po­li­ti­kais, kai tu ne tie­siog at­ei­ni ir sa­kai, kaip mes čia ken­čia­me ir mums rei­kė­tų dau­giau fi­nan­sa­vi­mo, at­ei­ni su aiš­kio­mis re­for­mo­mis, aiš­kiais pla­nais ir ta­da yra aiš­ki prie­žas­tis, ko­dėl tas fi­nan­sa­vi­mas vie­noks ar ki­toks tu­rė­tų bū­ti.

Jei­gu jūs ma­no­te, kad Kul­tū­ros po­li­ti­kos pa­grin­dų įsta­ty­mas ga­lė­tų, tar­ki­me, tą fi­nan­sa­vi­mą kaip nors au­to­ma­tiš­kai di­din­ti, tai įsta­ty­mu to ir­gi ne­pa­da­ry­si. Tai dau­giau yra koks nors, ne­ži­nau, na­cio­na­li­nis par­ti­jų su­si­ta­ri­mas dėl kul­tū­ros ar pa­na­šūs for­ma­tai, bet šio įsta­ty­mo rė­mus mums svar­biau su­ka­bin­ti, kad mes su­pras­tu­me kul­tū­rą kaip kuo ho­ri­zon­ta­les­nę ver­ty­bę. Tai su­pra­tę, mes tie­siog kul­tū­rai at­ver­si­me dau­giau ga­li­my­bių tą fi­nan­sa­vi­mą, tar­kim, gau­ti ir iš įvai­riau­sių ki­tų sri­čių, ku­rių mes šian­dien gal net ne­įsi­vaiz­duo­ja­me.

PIRMININKAS. Klau­sia A. Ged­vi­las. Pra­šom.

A. GEDVILAS (MSNG). Ger­bia­mas mi­nist­re, pa­si­ro­dė pub­li­ka­ci­ja apie te­no­rą V. Vyš­niau­s­ką, jo­je iš­sa­ky­tos smer­kian­čios nuo­mo­nės dėl jo pa­si­ro­dy­mo Bal­ta­ru­si­jos sce­no­je ir ne­dvip­ras­miš­kai jam pa­sa­ko­ma, kad at­ei­ty­je jis jo­kio­je sce­no­je ir te­at­re ne­pa­gei­dau­ja­mas. Aš taip pat tuo po­el­giu ne­si­džiau­giu, bet no­riu jū­sų pa­klaus­ti. Ar Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja yra pa­ren­gu­si ko­kias nors re­ko­men­da­ci­jas kul­tū­ros dar­buo­to­jams, at­li­kė­jams, me­ni­nin­kams dėl da­bar­ti­nės si­tua­ci­jos, dėl vy­ki­mo į tam tik­ras ša­lis ir pa­na­šiai? Jei­gu to­kių re­ko­men­da­ci­jų nė­ra, ar ga­li­ma kal­tin­ti me­no žmo­gų, kad jis vy­ko da­ly­vau­ti ne­po­li­ti­nia­me ren­gi­ny­je? Ar yra ko­kių nors ins­ti­tu­ci­jų nu­ro­dy­mų dėl to kon­kre­taus ne­po­li­ti­nio ren­gi­nio? Kas­dien tūks­tan­čiai žmo­nių va­žiuo­ja į Bal­ta­ru­si­ją. Dar va­sa­rą Mui­ti­nės de­par­ta­men­tas…

PIRMININKAS. Lai­kas, ko­le­ga.

A. GEDVILAS (MSNG). …bu­vo pra­ne­šęs, kad au­to­mo­bi­lių srau­tai iš­au­go net de­šimt kar­tų. Ko­dėl ši ša­lis vis dar trau­kia mū­sų at­li­kė­jus ir gy­ven­to­jus? Gal ver­ta bū­tų ša­lin­ti prie­žas­tis. Ar jums ži­no­mas pa­ties…

PIRMININKAS. Lai­kas.

A. GEDVILAS (MSNG). …te­no­ro pa­aiš­ki­ni­mas?

S. KAIRYS. Man ne­su­pran­ta­ma, kaip de­šim­tą ka­ro mė­ne­sį kam nors dar rei­kia re­ko­men­da­ci­jų, aiš­ki­ni­mų ir ki­tų da­ly­kų, kad ne šiaip va­žiuo­ja už sie­nos įsi­gy­ti kruo­pų ar, ne­ži­nau, dy­ze­lio, ar ki­tų da­ly­kų, bet va­žiuo­ja iš es­mės links­min­ti mū­sų prie­šo A. Lu­ka­šen­kos ap­lin­kos, kai ki­tą die­ną… Dėl to tas kon­cer­tas bu­vo suor­ga­ni­zuo­tas, nes ki­tą die­ną at­vyks­ta pats po­nas V. Pu­ti­nas. Ma­no gal­va, čia jo­kios re­ko­men­da­ci­jos ne­pa­dės, čia yra vi­siš­kai žmo­gaus są­ži­nės, mo­ra­lės, em­pa­ti­jos trū­ku­mo nu­lem­ti pa­si­rin­ki­mai.

Į ką no­rė­tų­si at­kreip­ti dė­me­sį, kad jū­sų mi­nė­tas so­lis­tas pir­miau­sia yra lais­vai sam­do­mas. Tai čia ly­giai taip pat kul­tū­ra ne­tu­rė­tų bū­ti ko­kia nors iš­skir­ti­nė, ta­da mums rei­kia ma­ty­ti vi­są kon­teks­tą. Yra ir įvai­rių ver­sli­nin­kų, ku­rie vis ne­iš­ei­na iš Ru­si­jos ir Bal­ta­ru­si­jos ir pa­na­šiai.

Bet aki­vaiz­du, aš ma­nau, nuo ko jūs ir pra­dė­jo­te sa­vo klau­si­mą, kad tik­rai įvai­rūs ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­riai, kon­cer­ti­nės įstai­gos, be­dė­lio­da­mos sa­vo pro­gra­mas ir re­per­tu­a­rą, įver­tins, kiek to­kį so­lis­tą yra ri­zi­kin­ga ar ne­ri­zi­kin­ga kvies­ti, nes vi­suo­me­nė, ži­niask­lai­da kels klau­si­mus, kaip su­ge­bė­ta už­lip­ti pas A. Lu­ka­šen­ką ant sce­nos, ar pas mus toks as­muo yra pa­gei­dau­ja­mas. Bet čia jau lau­kiu jo re­ak­ci­jos, po­zi­ci­jos. La­bai keis­ta, kad vi­sa­da ga­li­ma pri­si­deng­ti šven­tais da­ly­kais, Bib­li­ja ir vis­kuo, o čia tie­siog rei­kė­tų pa­aiš­kin­ti, kas lė­mė to­kį pa­si­rin­ki­mą.

PIRMININKAS. Klau­sia L. Girs­kie­nė. Pra­šom.

L. GIRSKIENĖ (LVŽSF). Ger­bia­mas mi­nist­re, dau­giau kaip de­šimt­me­tį Lie­tu­vo­je nė­ra tau­ti­nių ben­dri­jų ar­ba tau­ti­nių ma­žu­mų įsta­ty­mo. Nau­jas įsta­ty­mo pro­jek­tas bu­vo pa­reng­tas 2021 me­tais, iš­dis­ku­tuo­tas, bu­vo su­da­ry­ta spe­cia­li dar­bo gru­pė, ta­čiau jis ne­bu­vo nei vie­šai nor­ma­liai pri­sta­ty­tas, nei to­liau ko­kių nors dis­ku­si­jų vy­ko. Iš tik­rų­jų ma­nau, kad yra klau­si­mų, svar­bių klau­si­mų, ku­riuos bū­ti­na spręs­ti tau­ti­nių ben­dri­jų at­žvil­giu. No­riu pa­klaus­ti, ko­kios sta­di­jos šiuo me­tu yra įsta­ty­mas ir ar yra pla­nuo­ja­ma iš­trauk­ti jį iš sta­lčiaus ir tęs­ti dis­ku­si­jas?

S. KAIRYS. Ačiū už klau­si­mą. Mes dar ka­den­ci­jos pra­džio­je ko­le­giš­kai su­si­ta­rė­me su Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja. Tei­sin­gu­mo mi­nist­rė jū­sų mi­nė­toje dar­bo gru­pė­je ir dir­bo, ro­dos, ir jai va­do­va­vo. Tie­są pa­sa­kius, da­bar aš kon­kre­čios ei­gos ne­ži­nau, ka­da tas įsta­ty­mas tu­rė­tų pa­si­ro­dy­ti. Bet aki­vaiz­du, kad pro­ble­ma­ti­ka yra svar­bi, tau­ti­nės ben­dri­jos tik­rai nu­si­pel­nė dė­me­sio, tai mes, Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja, ne­kal­bant apie pa­tį įsta­ty­mą, o kal­bant apie ki­tas prie­mo­nes ir­gi sten­gia­mės tą pro­ble­ma­ti­ką at­liep­ti. La­bai ir­gi džiau­giuo­si, kaip tik šį pir­ma­die­nį bu­vo pri­sta­ty­ta Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos plėt­ros pro­gra­ma ir bū­tent tau­ti­nių ben­dri­jų fai­las. Tik­rai at­si­ras trys prie­mo­nės, pra­de­dant san­ty­kiu su švie­ti­mu, bai­giant ko­kiais nors kul­tū­ri­niais ren­gi­niais ir bai­giant net san­ty­kiu su nau­juo­ju Me­di­jų rė­mi­mo fon­du. Ki­taip ta­riant, dė­me­sio cen­tre šią pro­ble­ma­ti­ką ban­do­me iš­lai­ky­ti, bet dėl kon­kre­taus įsta­ty­mo šią mi­nu­tę aš jums ne­ga­lė­čiau pa­ko­men­tuo­ti, ko­kia yra ei­ga, nes tie­siog mes ko­le­giš­kai bu­vo­me su­ta­rę, kad ko­le­gos iš ki­tos mi­nis­te­ri­jos ban­dys dar im­tis ši­to klau­si­mo.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Pus­va­lan­dis iš­tik­sė­jo. La­bai ačiū mi­nist­rui. Mū­sų dar­bo­tvarkėje to­liau yra ke­le­tas klau­si­mų.

 

14.31 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl pri­ta­ri­mo at­leis­ti Ag­nę Tik­niū­tę iš Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­jo pa­rei­gų“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2368 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Aš da­bar pa­pra­šy­siu la­bai grei­tai pa­teik­ti re­zer­vi­nį 1 klau­si­mą, tai yra ger­bia­mos A. Tik­niū­tės at­lei­di­mą iš Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­jo pa­rei­gų. Pra­ne­šė­jas – A. Ka­bi­šai­tis. Kvie­čiu į tri­bū­ną. Pra­šom.

A. KABIŠAITIS. Ger­bia­ma­sis po­sė­džio pir­mi­nin­ke, ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tas, va­do­vau­da­ma­sis Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­jos ir Lie­tu­vos Res­pub­li­kos teis­mų įsta­ty­mo nuo­sta­to­mis, at­si­žvelg­da­mas į Tei­sė­jų ta­ry­bos 2022 m. gruo­džio 16 d. nu­ta­ri­mą, tei­kia Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mui pri­tar­ti A. Tik­niū­tės at­lei­di­mui iš Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­jo pa­rei­gų, pa­sky­rus ją Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­ja. A. Tik­niū­tė Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­ja pa­skir­ta 2022 m. gruo­džio 13 d. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo nu­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Klaus­ti nė­ra no­rin­čių. Ar ga­li­me po pa­tei­ki­mo pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

Svars­ty­mo sta­di­ja. Dis­ku­si­jo­je nė­ra no­rin­čių da­ly­vau­ti. Dėl mo­ty­vų nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti. Ar ga­li­me pri­tar­ti po svars­ty­mo? Ačiū, pri­tar­ta.

Pri­ėmi­mas. Dėl mo­ty­vų nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti. Bal­suo­si­me bal­suo­ti nu­ma­ty­tu lai­ku.

 

14.33 val.

Pro­fe­sio­na­lio­jo sce­nos me­no įsta­ty­mo Nr. IX-2257 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2104(2)VK (pri­ėmi­mas)

 

Da­bar dar­bo­tvarkės 2-2 klau­si­mas – Pro­fe­sio­na­lio­jo sce­nos me­no įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2104. Pri­ėmi­mas. Pra­ne­šė­jas – V. Juo­za­pai­tis. Tuoj pa­tik­s­lin­si­me, ar čia yra pa­siū­ly­mų, ar ne? Aš vis tiek kvie­čiu ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką, čia yra ne­ma­žai Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mų. Ma­tyt, mes bent jau es­mi­nius ar­ba tuos, kur ne­bu­vo di­de­lių dis­ku­si­jų, punk­tus ga­li­me pri­im­ti ir da­bar.

Tai pri­ėmi­mas pa­straips­niui. Dėl 1 straips­nio nau­jos re­dak­ci­jos ir dėl 1 straips­nio nė­ra pa­sta­bų. Ga­li­me jiems pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

Dėl 2 straips­nio yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba. Ko­mi­te­tas jai iš da­lies pri­ta­ria. Gal ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas no­rė­tų pa­ko­men­tuo­ti?

V. JUOZAPAITIS (TS-LKDF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Iš tie­sų aš at­krei­piu dė­me­sį, kad vi­soms pa­sta­boms ar­ba vi­siems tiems pa­siū­ly­mams bu­vo mū­sų ko­mi­te­to pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu. Jei tai yra iš da­lies ar net at­me­ti­mo at­ve­ju.

O šiuo kon­kre­čiu at­ve­ju čia yra, sa­ky­čiau, to­kia re­dak­ci­nio po­bū­džio pa­sta­ba, vie­toj „pro­fe­sio­na­lio­jo“ – „pro­fe­sio­na­lių­jų me­no ver­tin­to­jų“. Čia iš da­lies. Vis­kas ge­rai.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Tvar­ka, pri­tar­ta iš da­lies. Ar ga­li­me 2 straips­niui pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

Dėl 3 straips­nio yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba. Ko­mi­te­tas jai pri­ta­rė. Ar ga­li­me 3 strai­ps­niui pri­tar­ti? Ačiū, pri­tar­ta.

Dėl 4, 5 straips­nių pa­sta­bų, pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me jiems pri­tar­ti? Ačiū, pri­tar­ta.

Dėl 6 straips­nio yra vie­na Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba, jai ko­mi­te­tas pri­ta­rė, ki­tai ne­pri­ta­rė. Ar dėl tos pas­ta­ro­sios ne­pri­ta­ri­mo šiek tiek ga­lė­tu­mė­te, ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke, pa­teik­ti ar­gu­men­tus?

V. JUOZAPAITIS (TS-LKDF). Vi­si šie pa­siū­ly­mai ar­ba pa­sta­bos bu­vo ko­men­tuo­ja­mos ir Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos, ku­ri tą įsta­ty­mą ir ren­gė. Jie sa­vo ar­gu­men­tais įti­ki­no vi­sus ko­mi­te­to na­rius, kad šiuo at­ve­ju ne­rei­kė­tų pri­tar­ti, čia yra kaip ir per­tek­li­nės nor­mos, nes tuos da­ly­kus reg­la­men­tuo­ja ki­ti tei­sės ak­tai.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ar 6 straips­niui ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu pa­gal ko­mi­te­to re­dak­ci­ją? Ačiū, pri­tar­ta.

Dėl 7, 8, 9 straips­nių nė­ra pa­sta­bų, pa­siū­ly­mų. Ga­li­me jiems pri­tar­ti? Ačiū, pri­tar­ta.

Dėl 10 straips­nio yra trys Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bos. Pir­mai pri­ta­rė, ant­rai iš da­lies pri­ta­rė, tre­čiai taip pat pri­ta­rė. Ga­li­me pri­tar­ti 10 straips­niui pa­gal ko­mi­te­to re­dak­ci­ją? Ačiū, pri­tar­ta.

Dėl 11, 12, 13… nuo 11 iki 13 straips­nių pa­sta­bų nė­ra. Ga­li­me jiems pri­tar­ti? Ačiū, pritar­ta.

Dėl 14 straips­nio yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba, jai ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė.

V. JUOZAPAITIS (TS-LKDF). Taip, čia yra to­kia spe­ci­fi­nė pa­sta­ba. Mū­sų ka­te­go­riš­kas ne­pri­ta­ri­mas yra dėl tos so­cia­li­nės iš­mo­kos, ku­ri yra skir­ta pro­fe­sio­na­lio­jo sce­nos me­no dar­buo­to­jams, ne­be­ga­lin­tiems tęs­ti sa­vo pro­fe­si­nės veik­los dėl fi­zio­lo­gi­nių po­ky­čių. Tei­sės de­par­ta­men­tas siū­lo iš­plės­ti to­kių iš­mo­kų ga­vė­jus, įskai­tant ir tuos, ku­rie, na, ne­va kaž­ko­kio­se nepro­fe­sio­na­lio­jo me­no įstai­go­se, ne­tu­rin­čio­se to­kio sta­tu­so, dir­ban­tys to­kį pat dar­bą, kad ga­lė­tų gau­ti. Tai čia ir lė­šų klau­si­mas, be jo­kios abe­jo­nės, bet ir prin­ci­pi­nė nuo­sta­ta, nes ta­da ne­be­aiš­ku, kas yra pro­fe­sio­na­lu­sis sce­nos me­nas ir įstai­gos, tu­rin­čios to­kį sta­tu­są. Tai mes siū­lo­me vi­si ben­dru su­ta­ri­mu ne­pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ar 14 straips­niui ga­li­me pri­tar­ti to­kiu at­ve­ju ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

Dėl 15 straips­nio pa­sta­bų nė­ra. Ga­li­me jam pri­tar­ti? Ačiū, pri­tar­ta.

Dėl 16 straips­nio yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba. Ko­mi­te­tas taip pat ne­pri­ta­rė dėl kom­pen­sa­ci­jų.

V. JUOZAPAITIS (TS-LKDF). Taip, ko­mi­te­tas kar­tu su Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja ir su jos at­sa­kin­gais pa­rei­gū­nais, tik­rai tu­rin­čiais tei­sę ir pa­rei­gą ko­men­tuo­ti. Mes vi­si su­ta­rė­me ar­ba pri­ta­rė­me nuo­sta­tai, kad vis dėl­to nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­čių mu­zi­kos in­stru­men­tų tu­rė­ji­mas nė­ra svar­biau­sias vals­ty­bės tur­to val­dy­mo, nau­do­ji­mo ir dis­po­na­vi­mo juo… ir jo tu­ri­nio ele­men­tas. Tai yra su­si­ta­ri­mo, kiek­vie­nos įstai­gos ben­dro su­si­ta­ri­mo klau­si­mas ir jį įtrauk­ti į įsta­ty­mą nė­ra jo­kio nei pa­grin­do, nei tiks­lo, nei prie­žas­ties.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ar 16 straips­niui ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu pa­gal ko­mi­te­to re­dak­ci­ją? Ačiū, pri­tar­ta.

17 ir 18 straips­niai. Ar ga­li­me jiems pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Ir nau­jos re­dak­ci­jos 1 ir 2 straips­niai. Ga­li­me jiems pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta ben­dru su­tarimu.

Ačiū, ger­bia­ma­sis pir­mi­nin­ke. Dėl mo­ty­vų pri­ėmi­mo sta­di­jo­je nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti. Ap­si­sprę­si­me bal­suoti nu­ma­ty­tu lai­ku.

 

14.38 val.

Kul­tū­ros cen­trų įsta­ty­mo Nr. IX-2395 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2115(2)VK (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-3 klau­si­mas – Kul­tū­ros cen­trų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Pri­ėmi­mas. Pri­ėmi­mas pa­straips­niui.

Nuo 1 iki 12 straips­nių pa­sta­bų, pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta. Ar ga­li­me jiems pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Ir dėl 1 ir 2 nau­jos re­dak­ci­jos straips­nių taip pat nė­ra pa­sta­bų. Ga­li­me jiems pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

Ačiū, ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau. Dėl mo­ty­vų kal­bės V. Juo­za­pai­tis – už.

V. JUOZAPAITIS (TS-LKDF). Ko­le­gos, aš no­rė­čiau tar­ti tą žo­dį, kad iš­girs­tų ir kul­tū­ros cen­trų va­do­vai, ir žmo­nės, ku­rie ten dir­ba, nes šian­dien iš­gir­dau to­kį nuo­gąs­ta­vi­mą ar kaž­ko­kia ne­tiks­li in­for­ma­ci­ja juos pa­sie­kė, kad ne­va mes kaž­kaip pla­nuo­ja­me su­ma­žin­ti ka­den­ci­jų skai­čių ir pa­na­šiai. Tai nie­ko pa­na­šaus. Kaip tik ši­tas įsta­ty­mas ša­lia ki­tų nuo­sta­tų, ku­rios yra pra­ple­čia­mos kul­tū­ros cen­trų nau­dai, at­si­sa­kant juos skirs­ty­ti pa­gal kla­ses, ka­te­go­ri­jas ir pa­na­šiai… Vie­nas svar­bes­nių to­kių punk­tų yra va­do­vų ka­den­ci­jų klau­si­mas. Tai­gi mes da­bar su­de­ri­na­me su ki­tų kul­tū­ros įstai­gų, ku­rios yra pa­ke­liui, ir jų įsta­ty­mai, kad va­do­vai tu­rės tei­sę, jei­gu jų dar­bas bus įver­tin­tas stei­gė­jo ge­rai ar­ba la­bai ge­rai, leis­ti jiems ei­ti dirb­ti an­trą ka­den­ci­ją be kon­kur­so, o tai vi­siš­kai ne­kves­tio­nuo­ja ar­ba ne­eli­mi­nuo­ja jų tei­sės, jei­gu kar­tais jų ne­pa­skir­tų, jie ga­lė­tų vėl da­ly­vau­ti kon­kur­se. Tai­gi ka­den­ci­jų skai­čius bus ne­ri­bo­tas. Žmo­nės ga­lės da­ly­vau­ti kon­kur­se, kiek tik­tai jie tu­rės svei­ka­tos, no­ro.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Bal­suo­si­me dėl šio klau­si­mo bal­suo­ti nu­ma­ty­tu lai­ku.

 

14.40 val.

Bib­lio­te­kų įsta­ty­mo Nr. I-920 61, 7, 8, 9, 10, 17 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo papil­dy­mo 81 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2229(2) (pri­ėmi­mas)

 

Da­bar dar­bo­tvarkės 2-4 klau­si­mas – Bib­lio­te­kų įsta­ty­mo ke­lių straips­nių pa­kei­ti­mo ir pa­pil­dy­mo pro­jek­tas. Pri­ėmi­mas. Pri­ėmi­mas pa­straips­niui. Nuo 1 iki 7 straips­nių nė­ra pa­sta­bų, pa­siū­ly­mų. Ga­li­me jiems pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Dėl 8 straips­nio yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba dėl įsi­ga­lio­ji­mo, ko­mi­te­tas jai pri­ta­rė.

K. BARTOŠEVIČIUS (TS-LKDF). Taip, tai bu­vo re­dak­ci­nio po­bū­džio Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba, jai ko­mi­te­tas pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu šiam straips­niui taip pat? Ačiū, pri­tar­ta.

Ir dėl vi­so pri­ėmi­mo kal­bės S. Tu­mė­nas už.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Ačiū. Taip, kal­bė­siu už. Jau per svars­ty­mą iš­sa­kiau sa­vo ar­gu­men­tus, bet šian­dien no­riu apie ką ki­ta. Dau­gu­ma iš jū­sų, de­ja, sa­lė­je ma­žai čia ma­tau, bet vi­si be­veik ga­vo­me to­kių ga­na rim­tų raš­tų tar­si kon­trar­gu­men­tų, kad kai kas ši­ta­me Bib­lio­te­kų įsta­ty­me ne­tin­ka. Tai yra raš­tas dak­ta­ro A. Ar­mo ir Sei­mui, ir Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tui, ir mi­nist­rui, ir Pre­zi­den­tui, ir taip to­liau.

Aš no­riu nu­ra­min­ti, kad jo­kių grės­mių čia nė­ra. Va­di­na­si, to­kį pat raš­tą at­siun­tė ir uni­ver­si­te­tų pro­fe­si­nių są­jun­gų pir­mi­nin­kas. Jie abe­jo­ja, ar bib­lio­te­kos ga­li vyk­dy­ti moks­li­nius ty­ri­mus ir eks­per­ti­nę plėt­rą. Mes daug apie tai kal­bė­jo­me ir ma­no­me, kad taip, rim­tos bib­lio­te­kos, tos di­džio­sios bib­lio­te­kos – Na­cio­na­li­nė Mar­ty­no Maž­vy­do bib­lio­te­ka, ap­skri­čių bib­lio­te­kos tam yra pa­si­ren­gu­sios ir tai dar ga­li da­ry­ti. Jos džiau­gia­si šiuo at­si­ra­di­mu, ga­li­my­be, nes kai ne­bu­vo įsta­ty­me už­fik­suo­ta to­kia ga­li­my­bė, sun­ku bu­vo kreip­tis į įvai­riau­sius fon­dus, į ta­ry­bą, kad bū­tų gau­tas fi­nan­sa­vi­mas.

Aš ne­ma­nau, kad čia bib­lio­te­kos, kaip tie opo­nen­tai aiš­ki­na, kon­ku­ruos su moks­li­nin­kais, su Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja, čia jo­kios kon­ku­ren­ci­jos ne­bū­tų. Yra po­zi­ty­vus da­ly­kas, kad bib­lio­te­ko­se ši­tas dar­bas ir­gi ga­lės at­si­ras­ti – ga­lės bū­ti iš pro­jek­tų ir iš įvai­rių fon­dų fi­nan­suo­ja­mas. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­kui. Taip pat už kal­bės R. Šar­knic­kas.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Pa­ga­liau Bib­lio­te­kų įsta­ty­mas žen­gė žings­nį į prie­kį. Vis­kas yra žy­miai ge­riau. No­riu pa­dė­ko­ti Kul­tū­ros ko­mi­te­tui, kad jis iš­gir­do ir mū­sų pra­ėju­sios ka­den­ci­jos reng­tą šio įsta­ty­mo pro­jek­tą. Be­lie­ka pa­lin­kė­ti jums gra­žių šven­tų Ka­lė­dų. Te­ly­di jus Vieš­pa­ties mei­lė, nuo­lan­ku­mo ma­lo­nė ir džiaugs­mas. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Bal­suo­si­me bal­suo­ti nu­ma­ty­tu lai­ku.

 

14.43 val.

Sau­gios lai­vy­bos įsta­ty­mo Nr. VIII-1897 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2307(2), Pre­ky­bi­nės lai­vy­bos įsta­ty­mo Nr. I-1513 2, 6, 11, 12, 78, 79, 81, 82, 83, 84 straips­nių, ke­tu­rio­lik­to­jo skir­snio pa­va­di­ni­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2308(2) (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-5.1 ir 2-5.2 klau­si­mai – Sau­gios lai­vy­bos įsta­ty­mo ir Pre­ky­bi­nės lai­vy­bos įsta­ty­mo pro­jek­tų pa­kei­ti­mai. Pra­ne­šė­jas – G. Pa­luc­kas. Kvie­čiu pri­sta­ty­ti Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to iš­va­dą dėl Sau­gios lai­vy­bos įsta­ty­mo ir ly­di­mo­jo.

G. PALUCKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Sau­gios lai­vy­bos įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIVP-2307 svars­tė ko­mi­te­tas gruo­džio 14 die­ną. Pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ir ly­di­ma­jam taip pat?

G. PALUCKAS (LSDPF). Taip, ir Lai­vy­bos įsta­ty­mo pa­to­bu­lin­tam pro­jek­tui taip pat to pa­ties po­sė­džio me­tu bu­vo pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu ko­mi­te­te.

PIRMININKAS. La­bai ačiū. Kvie­čiu V. Ra­ku­tį Jū­ri­nių rei­ka­lų ko­mi­si­jos iš­va­dą pri­sta­ty­ti.

V. RAKUTIS (TS-LKDF). Švie­siau­sias Sei­me, su­si­rin­kę mū­sų ko­mi­si­jos na­riai į pir­mą įsta­ty­mo pro­jek­to svars­ty­mą po mū­sų su­tvė­ri­mo su­si­pa­ži­no su iš­va­do­mis, taip pat su jū­ri­nių or­ga­ni­za­ci­jų iš­va­do­mis, ko­kios bu­vo pa­teik­tos. Bal­sa­vo­me, vi­si 11 bu­vo­me už. Abu pro­jek­tai svars­ty­ti vie­naip.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Tur­būt už abu pro­jek­tus, taip? Dė­ko­ju. Tai­gi iš­va­dos pri­sta­ty­tos. Kvie­čiu dis­ku­si­jo­je kal­bė­ti ger­bia­mą V. Ra­ku­tį.

V. RAKUTIS (TS-LKDF). Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, šie įsta­ty­mai pa­reng­ti dir­bant Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jai, Eko­no­mi­kos ir ino­va­ci­jų mi­nis­te­ri­jai ir, ži­no­ma, vi­sai jū­ri­nei ben­druo­me­nei, to­dėl no­rė­čiau pa­brėž­ti tik­tai ke­le­tą as­pek­tų, tu­rin­čių tam tik­rą tę­si­nį at­ei­ty­je. Šia­me įsta­ty­me yra nu­sta­ty­tos Vy­riau­sy­bės funk­ci­jos, ap­tar­ti kai ku­rie kon­kre­tūs lai­vy­bą lie­čian­tys klau­si­mai, ypač svar­bi yra įsta­ty­miš­kai su­re­gu­liuo­ta loc­ma­no ga­li­my­bė ves­ti lai­vą nuo­to­li­niu bū­du, tai bū­ti­ny­bė šiuo me­tu. Bet di­džiau­sia dis­ku­si­ja iš tik­rų­jų ki­lo svars­tant Pre­ky­bi­nės lai­vy­bos įsta­ty­mą – dėl Lie­tu­vos vė­lia­vos tai­syk­lių. Tai yra la­bai svar­bus klau­si­mas. Iš tik­rų­jų nuo­mo­nės iš­si­sky­rė. Vie­nas iš va­rian­tų, lai­vų sa­vi­nin­kų pa­siū­ly­mas bu­vo ir Vy­riau­sy­bės po­zi­ci­ja, kad rei­kė­tų tik 25 % lai­vo įgu­los na­rių, ku­rie bū­tų Lie­tu­vos pi­lie­čiai ar­ba Eu­ro­pos Są­jun­gos na­riai. Jū­ri­nin­kų są­jun­ga siū­lė 50. Ši dis­ku­si­ja bu­vo la­bai ar­ši, iš tik­rų­jų abi pu­sės ga­na rim­tai ar­gu­men­ta­vo sa­vo spren­di­mus, to­dėl mū­sų ko­mi­si­jos nuo­mo­nė bu­vo, kad iš tik­rų­jų mes pri­ta­ria­me Vy­riau­sy­bės po­zi­ci­jai. Ta­čiau tai, ką iš­sa­kė Jū­ri­nin­kų są­jun­ga, yra la­bai svar­bu, la­bai rei­kia su­si­rū­pin­ti dėl jū­ri­nin­kų ren­gi­mo ir są­ly­gų su­da­ry­mo Lie­tu­vos pi­lie­čiams da­ly­vau­ti mū­sų lai­vy­no veik­lo­je. Pa­gal įvai­rius duo­me­nis, mes tu­ri­me nuo 1 tūkst. iki 5 tūkst. jū­ri­nin­kų, di­džio­ji da­lis Lie­tu­vos jū­ri­nin­kų plau­kio­ja ne su Lie­tu­vos vė­lia­vo­mis. Ma­tyt, yra tam tik­rų pro­ble­mų, dėl ko taip at­si­ran­da. Taip pat yra di­de­lių pro­ble­mų ir dėl jū­ri­nin­kų ren­gi­mo kie­kio, ko­ky­bė gal šiuo at­ve­ju yra stip­rio­ji pu­sė. Tik­rai rei­kės grįž­ti prie ši­tų klau­si­mų ar­ti­miau­siu me­tu. La­bai ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Dau­giau nė­ra no­rin­čių dis­ku­tuo­ti. Dėl mo­ty­vų nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti. Ap­si­sprę­si­me dėl šio pa­ke­to bal­suo­ti nu­ma­ty­tu lai­ku.

 

14.47 val.

Ofi­cia­lio­sios sta­tis­ti­kos įsta­ty­mo Nr. I-270 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIV-1396 1 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2302(2) (svars­ty­mas)

 

Da­bar dar­bo­tvarkės 2-6 klau­si­mas – Ofi­cia­lio­sios sta­tis­ti­kos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo vie­no straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2302. Kvie­čiu I. Pa­kar­kly­tę pri­sta­ty­ti Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to iš­va­dą dėl šio klau­si­mo.

I. PAKARKLYTĖ (LF). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas svars­tė mi­nė­tą pro­jek­tą gruo­džio 14 die­ną ir pa­to­bu­lin­tam va­rian­tui pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Da­bar dis­ku­si­ja dėl šio pro­jek­to. No­ri kal­bė­ti A. Vin­kus. Iš tri­bū­nos, jei­gu dis­ku­tuo­ti. Pra­šom.

A. VINKUS (LVŽSF). Ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke, ger­bia­mi Sei­mo na­riai. Gy­ve­ni­mo po­ky­čiai ver­čia mus prie jų pri­si­tai­ky­ti įvai­rio­se sri­ty­se. Taip pat ir duo­me­nų ap­skai­tos bei duo­me­nų val­dy­se­nos sri­ty­je. Sta­tis­ti­nė in­for­ma­ci­ja tu­ri tar­si veid­ro­dy­je, ob­jek­ty­viai ir vi­sa ap­iman­čiai at­spin­dė­ti vals­ty­bės gy­ve­ni­mą, ant­raip ji klai­dins vi­suo­me­nę, moks­lo spe­cia­lis­tus ir vi­sus, ku­rie ja nau­do­ja­si. Kaip mus šian­dien ir anks­tes­niuo­se po­sė­džiuo­se in­for­ma­vo pra­ne­šė­jai, šį Sta­tis­ti­kos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mą iš­pro­vo­ka­vo ka­ras Uk­rai­no­je, dėl jo į Lie­tu­vą at­vyks­tan­tys di­de­li uk­rai­nie­čių srau­tai ir jiems tei­kia­ma pa­ra­ma. Be jo­kios abe­jo­nės, ap­skai­ty­ti pa­ra­mos tei­ki­mo ap­im­tis ir jos pa­skirs­ty­mą yra bū­ti­na. Tam rei­ka­lin­gas spe­cia­lus in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų įran­kis, nes nuo 2023 m. sau­sio 1 d. Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to val­do­mos vals­ty­bės duo­me­nų val­dy­mo plat­for­mos pa­nau­do­ji­mo ga­li­my­bės bus ap­ri­bo­tos ir dėl to­kio ap­ri­bo­ji­mo vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių ins­ti­tu­ci­jos ir įstai­gos, taip pat vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių įmo­nės, vie­šo­sios ir biu­dže­ti­nės įstai­gos, at­lik­da­mos sa­vo funk­ci­jas, ne­ga­lės pa­si­nau­do­ti Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to val­do­ma tech­ni­nių ir pro­gra­mi­nių prie­mo­nių vi­su­ma. To­dėl la­bai svar­bu iš­plės­ti nau­do­ji­mo­si šia plat­for­ma tei­ses ki­tų ins­ti­tu­ci­jų už­da­vi­niams spręs­ti. Aš ne­dve­jo­da­mas tam pri­ta­riu, nes prie­šin­gu at­ve­ju ne­tu­rė­tu­me sis­te­mi­nio in­stru­men­to ma­no įvar­din­toms pro­ble­moms spręs­ti ir į jų spren­di­mą tek­tų in­ves­tuo­ti pa­pil­do­mai lė­šų ir lai­ko. Bal­suo­siu už.

PIRMININKAS. La­bai ačiū. Ačiū, ger­bia­mas An­ta­nai. Dėl mo­ty­vų nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti. Bal­suo­si­me bal­suo­ti nu­ma­ty­ti lai­ku.

 

14.51 val.

Vy­riau­sy­bės įsta­ty­mo Nr. I-464 vie­nuo­lik­to­jo skir­snio pa­va­di­ni­mo ir 52 straips­nio pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 53 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2299(2) (svarsty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-7 klau­si­mas. Iš pra­džių Vy­riau­sy­bės įsta­ty­mo vie­nuo­lik­to­jo skir­snio pa­va­di­ni­mo pa­kei­ti­mo ir įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo pro­jek­to svars­ty­mas. Pra­ne­šė­jas – Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas S. Šed­ba­ras. Pra­šom.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, tai yra Vy­riau­sy­bės įsta­ty­mo pa­tai­sos, skir­tos Eu­ro­pos teis­mų tei­sė­jų at­ran­kai. Es­mė yra ta, kad pra­di­nia­me eta­pe su­da­ro­ma to­kia dar­bo gru­pė, at­ran­kos ko­mi­si­ja, iš teis­mo val­džios at­sto­vų, o po to jau ga­lu­ti­nį žo­dį ta­ria Vy­riau­sy­bė, Pre­zi­den­tas ir par­la­men­tas. Čia pa­grin­di­nis da­ly­kas yra ko­mi­si­jos, ar­ba dar­bo gru­pės, ku­ri at­ren­ka kan­di­da­tus, pa­kei­ti­mai Vy­riau­sy­bės įsta­ty­me. Ko­mi­te­tas šį pro­jek­tą svars­tė gruo­džio 14 die­ną ir vi­sų 9 bal­sa­vu­sių bal­sais už pri­ta­rė šiam pa­kei­ti­mui. At­krei­pė dė­me­sį, kad kar­tu rei­kia pa­pil­dy­ti ir Sei­mo sta­tu­tą.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Dar taip pat svars­tė Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­tas. Ar iš Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­to yra no­rin­čių per­skai­ty­ti iš­va­dą? E. Zin­ge­ris no­rė­tų. Pra­šom.

E. ZINGERIS (TS-LKDF). Ko­mi­te­to iš­va­da. Ko­mi­te­to iš­va­da yra la­bai pla­ti – pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Su­pran­tu, kad Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Ger­bia­mi ko­le­gos, da­bar dėl šio klau­si­mo nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti dis­ku­si­jo­je. Dėl mo­ty­vų? Taip pat nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti.

14.53 val.

Sei­mo sta­tu­to „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo sta­tu­to Nr. I-399 18020 straips­nio pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2365 (pa­tei­ki­mas)

 

Kaip mi­nė­jo­ TTK pir­mi­nin­kas, ša­lia yra įre­gist­ruo­tas Sei­mo sta­tu­to vie­no straips­nio pa­kei­ti­mas. Kvie­čiu į tri­bū­ną pri­sta­ty­ti pa­kei­ti­mą.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Kaip ir mi­nė­jau, ko­le­gos, pri­sta­ty­da­mas prieš tai bu­vu­sį klau­si­mą, ko­mi­te­tas at­krei­pė dė­me­sį, kad rei­kia dėl to įre­gist­ruo­ti Sta­tu­to pa­tai­sas, tai ko­mi­te­tas ir pa­da­rė. Tai­gi, čia yra nu­ma­ty­tas Sei­mo sta­tu­to 18020 straips­nio pa­kei­ti­mas, kad ša­lia pa­rei­gū­nų yra tei­sė­jai. Taip pat į Sta­tu­tą įra­šy­tas Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mo tei­sė­jų, ge­ne­ra­li­nių ad­vo­ka­tų sky­ri­mas ir į Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mą tei­kia­mos kan­di­da­tū­ros, dėl ku­rių rei­kia Sei­mo pri­ta­ri­mo. Žo­džiu, mes pa­pil­do­me vi­sais tais pa­rei­gū­nais, ar­ba Eu­ro­pos teis­mų tei­sė­jais, dėl ku­rių Sei­mas iš­sa­ko pri­ta­ri­mą. Iki šiol Sta­tu­te to­kių nuo­sta­tų ne­bu­vo.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Klau­si­mų ne­ma­tau. Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Dėl mo­ty­vų po pro­jek­to pa­tei­ki­mo nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti. Bal­suo­si­me bal­suo­ti nu­ma­ty­tu lai­ku – 15 val. 10 min.

 

14.54 val.

Spe­cia­lių­jų že­mės nau­do­ji­mo są­ly­gų įsta­ty­mo Nr. XIII-2166 51, 53, 140 ir 141 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2323(2) (svars­ty­mas)

 

To­liau 2-9 klau­si­mas – Spe­cia­lių­jų že­mės nau­do­ji­mo są­ly­gų įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Svars­ty­mas. Kvie­čiu A. Ged­vi­lie­nę pri­sta­ty­ti Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to iš­va­dą dėl šio klau­si­mo.

A. GEDVILIENĖ (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Pa­sta­bos ir pa­siū­ly­mai bu­vo nag­ri­nė­ti dvie­juo­se Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to po­sė­džiuo­se, tai bu­vo gruo­džio 12 die­ną ir 19 die­ną. Iš­va­doms bu­vo pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Da­bar dis­ku­si­ja. Pir­mo­ji kaip tik šne­kės A. Ged­vi­lie­nė.

A. GEDVILIENĖ (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, bė­ga­me su Spe­cia­lių­jų že­mės nau­do­ji­mo są­ly­gų įsta­ty­mo kei­ti­mais jau an­trą kar­tą per pas­ta­rą­jį mė­ne­sį ir ma­to­me, kad šį įsta­ty­mą to­bu­lu pa­va­din­ti to­li gra­žu ne­ga­li­me. Ką šiuo me­tu nu­spren­dė­me da­ry­ti? Tai re­a­guo­ti į si­tu­a­ci­ją, kuo­met ma­to­me, kad ūkio sub­jek­tai, tai­sy­da­mi is­to­ri­nes klai­das, re­gist­ruo­ja sa­ni­ta­ri­nes ap­sau­gos zo­nas gy­ve­na­mų­jų na­mų, ko­mer­ci­nės pa­skir­ties že­mė­je, vi­suo­me­ni­nės pa­skir­ties te­ri­to­ri­jo­se. Tai, sa­vai­me su­pran­ta­ma, ke­lia di­džiu­lę įtam­pą ir vi­suo­me­nės pa­si­pik­ti­ni­mą. Pri­imant šį įsta­ty­mą kaž­ka­da ne­bu­vo pa­gal­vo­ta, kaip su­de­rin­ti ūkio sub­jek­tų ir žmo­nių, gy­ve­nan­čių sa­ni­ta­ri­nė­se ap­sau­gos zo­no­se, in­te­re­sus.

Po il­gų dis­ku­si­jų, po klau­sy­mų ir tik­rai di­de­lio dar­bo mes iš­dis­ku­ta­vo­me ko­mi­te­te ir su tei­kė­jais. Tai reiš­kia, kad tu­ri­me ieš­ko­ti bū­dų, kaip nau­jo­je re­a­ly­bė­je ga­lė­tų su­gy­ven­ti ir ūkio sub­jek­tai, ir žmo­nės. Mū­sų siū­ly­mas yra įre­gist­ruo­ti ir įtei­sin­ti si­tu­a­ci­ją, kad žmo­nės, ku­rie is­to­riš­kai taip pat la­bai il­gai gy­ve­na ne­to­li tar­šos sub­jek­tų, ga­lė­tų gy­ven­ti be jo­kių ap­ri­bo­ji­mų ir to­liau. Jiems vis tiek bū­tų už­tik­ri­na­mos hi­gie­ni­nės są­ly­gos, ką sa­ko ir ki­ti tei­sės ak­tai, ne tik Spe­cia­lių­jų že­mės nau­do­ji­mo są­ly­gų įsta­ty­mas.

Taip pat mes ma­no­me, kad ieš­kant su­ta­ri­mo tarp ben­druo­me­nių ir ūkio sub­jek­tų rei­kia ati­trauk­ti ir ter­mi­ną pa­tiems ūkio sub­jek­tams, ku­rie dėl vie­no­kių ar ki­to­kių prie­žas­čių pra­žiū­rė­jo ter­mi­nus ir net ir ga­lė­da­mi pa­si­nau­do­ti klai­dos tai­sy­mo me­cha­niz­mu, ku­ris bu­vo įtei­sin­tas, to ne­pa­da­rė. Dėl to mes siū­lo­me pra­tęs­ti ter­mi­ną dar dve­jiems me­tams ir įre­gist­ruo­ti sa­ni­ta­ri­nes ap­sau­gos zo­nas vyk­dant po­vei­kio svei­ka­tai ver­ti­ni­mą. Tai pa­nai­kin­tų tam tik­rą įtam­pą ir gal­būt pa­keis­tų tas nor­mi­nes di­džiu­les sa­ni­ta­ri­nes ap­sau­gos zo­nas į mi­ni­ma­lias tiek, kiek iš tik­rų­jų ta tar­ša yra ži­no­ma ir ma­to­ma.

Ger­bia­mi ko­le­gos, tai yra tik­rai lai­ki­nas spren­di­mas ir aš tik­rai la­bai ra­gi­nu ir Vy­riau­sy­bę grįž­ti prie ši­to įsta­ty­mo pro­jek­to ir per­žiū­rė­ti jį sis­te­miš­kai. Jei­gu mes ne­da­ry­si­me sis­te­mi­nių spren­di­mų, vi­sa Lie­tu­va gy­vens ap­sau­gos zo­no­se ir sa­ni­ta­ri­nė­se ap­sau­gos zo­no­se. To­dėl mes tu­ri­me per­žiū­rė­ti sa­vo da­bar­ti­nį re­gu­lia­vi­mą, ras­ti auk­so vi­du­rį ir gy­ve­ni­mą tiek ūkio sub­jek­tams, tiek gy­ven­to­jams. Nė vie­no iš jų tei­sės ne­tu­ri bū­ti pa­žei­džia­mos ir ne­tu­ri bū­ti ri­bo­ja­mos. Da­bar į šį mū­sų spren­di­mą siū­lau žiū­rė­ti kaip į tar­pi­nį, ku­rio tik­rai la­bai rei­kia. Aš tik­rai ti­kiu, kad Vy­riau­sy­bė pa­va­sa­rio se­si­jo­je at­neš jau kom­plek­si­nius siū­ly­mus ir mes ši­tą pro­ble­mą iš­sprę­si­me tik­rai taip, kad 2025 me­tais ne­tu­rė­tu­me dis­ku­si­jos čia, Sei­me, apie sub­jek­tus, ku­rie tu­ri nu­trauk­ti veik­lą dėl to, kad ne­įre­gist­ra­vo ap­sau­gos zo­nų ar sa­ni­ta­ri­nių ap­sau­gos zo­nų. La­bai kvie­čiu pa­lai­ky­ti pro­jek­tą.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Kvie­čiu į tri­bū­ną R. Ta­ma­šu­nie­nę. Pra­šom.

R. TAMAŠUNIENĖ (LRF). Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tie­sų rei­kia pa­dė­ko­ti Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tui už re­ak­ci­ją į 2,5 tūkst. gy­ven­to­jų pa­ra­šus dėl su­si­da­riu­sios si­tu­a­ci­jos, kuo­met NŽT ir „Vil­niaus paukš­ty­nas“, ma­no ver­ti­ni­mu, su­pai­nio­da­mi tei­si­nes ka­te­go­ri­jas pra­dė­jo ra­šy­ti Re­gist­rų cen­tre ap­ri­bo­ji­mus gy­ven­to­jams. Tai yra sa­ni­ta­ri­nės ap­sau­gos zo­nos ap­ri­bo­ji­mas. Tai re­a­liai už­ker­ta ke­lią bet ko­kiai ūki­nei veik­lai, gy­ven­to­jų plėt­rai ar net­gi gy­ve­na­mų­jų na­mų re­konst­ruk­ci­jai. Kaip ga­lė­jo at­si­ras­ti virš 800 skly­pų, dar dau­giau gy­ven­to­jų, nes tai ap­ima ir dau­gia­bu­čių, ir vi­suo­me­ni­nės pa­skir­ties pa­sta­tus sa­ni­ta­ri­nėje ap­sau­gos zo­no­je, tie­siog imant ir api­brė­žiant ki­lo­met­ro spin­du­liu to­kią zo­ną. Taip pat nė­ra su­pran­ta­ma, su­pran­ta­mas tik „Paukš­ty­no“ sie­kis pa­si­nau­do­ti ne­va jiems tai­ky­ti­na są­ly­ga, va­di­na­muo­ju klai­dos tai­sy­mu, ir mak­si­ma­liai ap­si­brėž­ti sa­ni­ta­ri­nę ap­sau­gos zo­ną, ku­ri vė­liau leis­tų tiek įmo­nės plėt­rą, tiek taip pat di­des­nę tar­šą. Su­pran­ta­me, kad sa­ni­ta­ri­nė ap­sau­gos zo­na yra ta vie­ta, kur ta tar­ša ga­li bū­ti jun­ta­ma.

Iš tie­sų Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas da­ro bent jau lai­ki­nas, bet tik­rai gy­ven­to­jus ten­ki­nan­čias prie­mo­nes, kai jau įra­šai, esan­tys re­gist­ruo­se, leis žmo­nėms to­liau vyk­dy­ti tą veik­lą ir gy­ven­ti taip, kaip jie bu­vo su­pla­na­vę ar gy­ve­no iki šiol, ir tuo pat me­tu įpa­rei­go­ja įmo­nę „Vil­niaus paukš­ty­nas“ at­lik­ti tiek vi­suo­me­nės svei­ka­tos ver­ti­ni­mą, tiek po­vei­kio ap­lin­kai ver­ti­ni­mą. Taip pat įvy­kęs dar pa­pil­do­mai ko­mi­te­to po­sė­dis ban­do su­re­gu­liuo­ti ki­tų ūkio sub­jek­tų, ku­rie, ar jau at­li­kę to­kius ver­ti­ni­mus, ar įre­gist­ra­vę ci­vi­li­zuo­tai sa­ni­ta­ri­nes ap­sau­gos zo­nas, taip pat da­ro iš­ly­gas, kad bū­tų pa­siek­tas tiek ūki­nę veik­lą vyk­dan­čių sub­jek­tų, tiek ir gy­ven­to­jų in­te­re­sų ba­lan­sas.

Ma­no ver­ti­ni­mu, vis dėl­to rei­kia at­si­žvelg­ti į tai, kad net is­to­riš­kai vei­kian­tys tar­šūs ob­jek­tai ne­ga­li pa­blo­gin­ti gy­ven­to­jų gy­ve­ni­mo ko­ky­bės, ne­ga­li pa­blo­gin­ti taip pat ir jų tur­to ver­tės, nes bū­tent vals­ty­bės pri­ima­mi spren­di­mai tu­ri tie­sio­gi­nę įta­ką. Dėl to Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to pa­reng­ti spren­di­mai šian­dien yra tin­ka­mi.

Rei­kia pa­žy­mė­ti, ko dar trūks­ta, ko­dėl taip įvy­ko šio­je si­tu­a­ci­jo­je. To­dėl, kad vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos ne­tu­ri pa­rei­gos in­for­muo­ti sa­vi­val­dy­bes ir ben­druo­me­nes apie sa­vo pri­im­tus spren­di­mus. Apie tai, kad NŽT pri­ima spren­di­mus ir įra­šo žmo­nėms į jų tur­to re­gist­ro pa­žy­mė­ji­mus ap­sau­gos zo­nas, nie­kas ne­ži­no­jo, kol pa­tys gy­ven­to­jai to ne­iš­kė­lė. Tai kaip ga­li­ma vyk­dy­ti to­kio mas­to ope­ra­ci­ją, ki­taip jos ne­pa­va­din­si, nes tai ne vi­sai su tei­se sie­ja­mas da­ly­kas, ir ne­in­for­muo­ti ben­druo­me­nės?

Da­bar yra jau pa­sek­mių spren­di­mai, pa­sek­mių ge­si­ni­mas, bet tai yra tik­rai ope­ra­ty­vus, ge­ras spren­di­mas, su­pran­ta­mas gy­ven­to­jams. Aš la­bai lin­kiu Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jai, ku­ri pe­ri­ma ir Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos ko­or­di­na­vi­mą, taip pat įsi­pa­rei­go­jo ir pats mi­nist­ras spręs­ti bū­tent sa­ni­ta­ri­nių ap­sau­gos zo­nų nu­sta­ty­mo pa­čią me­to­di­ką kei­čiant, tik­rai ras­ti tą der­mę, sau­go­ti mū­sų ap­lin­ką, da­ry­ti ją eko­lo­giš­kes­nę, taip pat leis­ti veik­ti Lie­tu­vo­je vei­kian­tiems tar­šiems ob­jek­tams, nes tai ir dar­bo vie­tos, bet taip pat ap­sau­go­ti gy­ven­to­jus ir jų tei­sė­tus in­te­re­sus. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Kal­bės L. Na­gie­nė. Pra­šau.

L. NAGIENĖ (DFVL). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tik­rų­jų pra­tę­siu ko­le­gų pa­si­sa­ky­mus, va­kar iš­klau­siu­si ko­mi­te­to po­sė­dį, pa­si­klau­siu­si. Ger­bia­ma pir­mi­nin­kė sa­ko: ke­liuo­si ir gu­lu su šiuo klau­si­mu. Iš tik­rų­jų ko mes no­ri­me šio­je ša­ly­je ir kas su­ke­lia tai? Aš džiau­giuo­si ir pir­miau­sia no­riu pa­dė­ko­ti ko­mi­te­tui, ku­ris ope­ra­ty­viai spren­dė klau­si­mus. Bū­tų ge­rai, kad taip dau­gu­ma klau­si­mų bū­tų spren­džia­ma, o kai ėjo kai ku­rie klau­si­mai ir­gi dėl že­mės ir da­bar no­rė­tų­si… Dar yra pa­teik­tų pro­jek­tų, kad ir­gi taip pat jie ei­tų į prie­kį taip, kaip ir čia.

Pir­miau­sia kal­bant apie ši­tą įsta­ty­mą. La­bai ačiū sa­vo ko­le­goms, ku­rie vis dėl­to kal­bė­da­mi apie is­to­ri­nę klai­dą sa­ko: SAZʼas įre­gist­ruo­tas, jūs ir gy­ven­ki­te to­je te­ri­to­ri­jo­je ne­at­lie­kant po­vei­kio ap­lin­kai ver­ti­ni­mo, po­vei­kio svei­ka­tai ver­ti­ni­mo, ne­rei­kia, jau yra SAZʼas įre­gist­ruo­tas. Sa­kau ačiū sa­vo ko­le­goms, ku­rie iš tik­rų­jų tei­kė įsta­ty­mo pa­tai­są. Da­bar jau, šiaip ar taip, gy­ven­da­mi ši­to­je ap­lin­ko­je žmo­nės ži­no, kad ver­sli­nin­kas ar ūkio sub­jek­tas, bet kas tu­ri at­lik­ti po­vei­kio ap­lin­kai ver­ti­ni­mą ar­ba svei­ka­tai ver­ti­ni­mą ir in­ves­tuo­ti. Ne taip, kaip va­kar ko­mi­te­to po­sė­dy­je pa­sa­kė: na ir ką, aš tu­rė­siu in­ves­tuo­ti mi­li­jo­nus, tu­rė­siu in­ves­tuo­ti mi­li­jo­nus, nes rei­kia svei­ka­tą… In­ves­ti­ci­ją… Ga­my­bą man rei­kia su­tvar­ky­ti, kad kva­pų ne­bū­tų, bet jūs su­pras­ki­te, o kiek man tai kai­nuos. Va­di­na­si, mes dar kai ku­rių ūkio sub­jek­tų ne­sa­me įver­ti­nę, kad jie tu­ri su­vok­ti, kad čia yra žmo­gus, gy­ve­na žmo­gus ir jis tu­ri gy­ven­ti sau­gio­je, svei­ko­je ap­lin­ko­je. O mes kar­tais skai­čiuo­ja­me tik sa­vo pel­nus už­mirš­da­mi, kas dir­ba pas tą ūkio sub­jek­tą, kas ten gy­ve­na ša­lia to ūkio sub­jek­to. Tai yra pats svar­biau­sias da­ly­kas.

Šian­dien aš ma­nau, kad nu­sta­ty­da­mi tuos ri­bi­nius dy­džius mes tu­ri­me su­vok­ti, kad tie ri­bi­niai dy­džiai kar­tais ir­gi yra per di­de­li. Kiek aš ži­nau ir va­kar ko­mi­te­to po­sė­dy­je iš­klau­siau, mes gir­di­me, kad yra jau ma­ži­na­mi ir rei­ka­la­vi­mai di­dė­ja, kad bū­tų svei­ka ap­lin­ka. Tik­rai no­ri­si ne­be­grįž­ti at­gal, bet no­rė­tų­si iš­girs­ti iš Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos, iš ki­tų or­ga­ni­za­ci­jų, kas bus at­sa­kin­gas bū­tent už įgy­ven­di­ni­mą ši­to pro­jek­to ir kad is­to­ri­nė klai­da bū­tų iš­tai­sy­ta, nes mes tu­ri­me dar daug ūkio sub­jek­tų, ku­rie yra ne­įre­gist­ra­vę ir ne­at­li­kę po­vei­kio ap­lin­kai ver­ti­ni­mo, svei­ka­tai ver­ti­ni­mo ir taip pat ne­įre­gist­ra­vę SAZʼo. Tai yra la­bai la­bai svar­bu, nes jei­gu nė­ra įre­gist­ruo­ta, va­di­na­si, žmo­nės vėl gy­ve­na ne­svei­ko­je ap­lin­ko­je. Pri­si­me­nu… Aš dėl ko tuo klau­si­mu do­mė­jau­si. Vien to­dėl, kad mū­sų mies­te no­rė­jo pa­sta­ty­ti bio­du­jų jė­gai­nę. At­va­žia­vę vo­kie­čiai sa­ko: na ir kas čia to­kio, kad čia tru­pu­tį smir­dės. O vi­sas mies­tas bū­tų bu­vęs… vė­jo kryp­tis į tą pu­sę ir vi­sas mies­tas bū­tų pa­sken­dęs smar­vė­je. Iš tik­rų­jų mes tu­ri­me gal­vo­ti apie tai, kad bū­tų su­griež­tin­ta ir kad bet koks ūkio sub­jek­tas įver­tin­tų ir ži­no­tų sta­ty­da­mas bet ką, vys­ty­da­mas veik­lą tu­ri už­tik­rin­ti, kad tik­rai ši­to­je vie­to­je bus svei­ka ir sau­gi ap­lin­ka.

Tik­rai kvie­čiu šį kar­tą pa­lai­ky­ti. Aš ma­nau, tik­rai ap­lin­kos mi­nist­ras sa­ko, kad čia yra lai­ki­na, bet mes iš es­mės dar kar­tą per­žiū­rė­si­me ši­tą pro­jek­tą. La­bai ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Kal­bės S. Gent­vi­las. Pra­šau.

S. GENTVILAS (LSF). Pa­ža­dė­jau pir­mi­nin­kui ne­už­truk­ti 2 mi­nu­čių. No­riu nu­brėž­ti ke­lią pir­myn. Ger­bia­mas An­ta­nai Ma­tu­lai, čia jū­sų te­ma, ne Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to, bet mes spren­dė­me, nes sa­ni­ta­ri­nės ap­sau­gos zo­nos yra svei­ka­ti­nin­kų te­ma ir jos daž­nai ro­do pie­no rie­bu­mą. Kaip ir „Vil­niaus paukš­ty­no“ at­ve­ju. Re­a­liai in­ves­tuo­ta mi­li­jo­nai, su­si­ma­žin­tas… Žmo­nės ne­si­skun­džia kva­pais, bet iš­li­kęs for­ma­lus nor­ma­ty­vi­nis ri­bo­ji­mas ap­ri­bo­ja žmo­nių nuo­sa­vy­bę. Ačiū mi­nis­te­ri­jos ko­le­goms, Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tui, kad iš­spren­dė­me, bet iš es­mės tu­ri­me… Pra­ei­ta Vy­riau­sy­bė, ve­da­ma S. Skver­ne­lio, bu­vo pro­gra­mo­je įsi­ra­šiu­si sa­ni­ta­ri­nių ap­sau­gos zo­nų nai­ki­ni­mą kaip vie­ną iš pro­gra­mi­nių tiks­lų. To ne­pa­da­ry­ta. Tai tu­ri­me pa­da­ry­ti da­bar. Per at­ei­nan­tį pus­me­tį tu­ri­me ras­ti, kaip pa­nai­kin­ti sa­ni­ta­ri­nių ap­sau­gos zo­nų ri­bo­ji­mus, nes iš es­mės per po­vei­kio ap­lin­kai ver­ti­ni­mo pro­ce­dū­rą kiek­vie­nas, ar paukš­ty­nas, ar kiau­ly­nas, ar at­lie­kų są­var­ty­nas, ar ga­myk­la, jei­gu jis tu­ri po­vei­kį, tai jis tu­ri ap­ri­bo­ti jį iki sa­vo skly­po ri­bų ir tas po­vei­kis ne­tu­ri veik­ti kaip nors ki­tų.

Kal­bant apie Lie­tu­vą, kom­for­tas pas mus yra tas, kad mes esa­me re­tai ap­gy­ven­din­tas kraš­tas, bet nu­va­žiuo­ki­me į Pa­ry­žių ar Briu­se­lį, ma­ty­si­me de­ga­li­nę po na­mu, kam­pe. Pas mus de­ga­li­nių ap­sau­gos zo­nos yra ke­li šim­tai met­rų. Vis­kas yra ga­li­ma, vis­ką ga­li­ma kom­pen­suo­ti, vis­ką ga­li­ma su­pla­nuo­ti, bet rei­kia at­si­trauk­ti. Ir čia per at­ei­nan­čius dve­jus me­tus vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos nuo ši­lu­mi­nin­kų iki gam­to­sau­gi­nin­kų tik­rai tu­rės per­žiū­rė­ti ap­lin­kos ap­sau­gos juos­tas, sa­ni­ta­ri­nes ap­sau­gos zo­nas. Bet la­bai no­riu įtrauk­ti ir svei­ka­ti­nin­kus į ši­tą te­mą, nes pri­trū­ko dė­me­sio. Kvie­čiu pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Dis­ku­si­ja šiuo klau­si­mu baig­ta. Yra bal­sa­vi­mo in­ter­va­las. Aš kvie­čiu ap­si­spręs­ti dėl šio įsta­ty­mo pa­siū­ly­mų.

Kvie­čiu A. Ged­vi­lie­nę į tri­bū­ną, jei­gu rei­kės pa­ko­men­tuo­ti, nes yra ke­le­tas jos pa­siū­ly­mų.

Dėl 1 straips­nio yra A. Ged­vi­lie­nės pa­siū­ly­mas pa­pil­dy­ti: sa­ni­ta­ri­nė­se ap­sau­gos zo­no­se, jų da­ly­se, ku­rio­se yra ob­jek­tai, nu­ro­dy­ti šio įsta­ty­mo 53 straips­nio 1 da­ly­je. Ir tas pa­siū­ly­mas…

A. GEDVILIENĖ (TS-LKDF). Taip, pir­ma­sis pa­siū­ly­mas yra su­si­jęs su tuo, kad įsta­ty­me bu­vo at­kreip­tas dė­me­sys, kad tar­ša ga­li bū­ti už sa­ni­ta­ri­nės ap­sau­gos zo­nos ri­bų, iki sa­ni­ta­ri­nės zo­nos ri­bų. Bet de­ri­nant su svei­ka­ti­nin­kais bu­vo pa­ste­bė­ta, kad vi­si ki­ti tei­sės ak­tai nu­ro­do, kad hi­gie­nos nor­mos tu­ri bū­ti už­tik­ri­na­mos ir sa­ni­ta­ri­nė­je ap­sau­gos zo­no­je, jei­gu ten yra gy­ven­to­jų. Tai mes tie­siog pa­pil­do­me įsta­ty­mą pa­ša­lin­da­mi tam tik­ras įtam­pas, nes ki­tu siū­ly­mu mes sa­ko­me, kad ga­li bū­ti… Pro­jek­to es­mė sa­ko, kad sa­ni­ta­ri­nė­se ap­sau­gos zo­no­se ga­li gy­ven­ti gy­ven­to­jai, jei­gu jie ten yra bū­tent dėl to, kad anks­čiau ne­bu­vo įre­gist­ruo­ta sa­ni­ta­ri­nė ap­sau­gos zo­na ir per klai­dos tai­sy­mo me­cha­niz­mą da­bar tie žmo­nės at­si­ran­da to­kio­je zo­no­je.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ga­li­me lai­ky­ti, kad svars­to­me šiuos pa­siū­ly­mus dėl šio klau­si­mo ir ki­tų? Ga­li­me, pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Dėl mo­ty­vų nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti. Gal ga­li­me ir šiam pa­siū­ly­mui pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

Taip pat dėl 4 straips­nio yra ki­tas A. Ged­vi­lie­nės pa­siū­ly­mas. Gal trum­pai jį pa­ko­men­tuo­ki­te.

A. GEDVILIENĖ (TS-LKDF). Taip, čia yra du pa­siū­ly­mai. Vie­nas pa­siū­ly­mas yra su­si­jęs su tuo, kad da­bar­ti­niai ūkio sub­jek­tai, ku­rie pra­dė­jo re­gist­ra­vi­mo pro­ce­dū­rą ir tu­ri zo­nos pa­tvir­ti­ni­mo do­ku­men­tus, bet ko­kius do­ku­men­tus, kaž­ko­kią me­džia­gą, tai per­ver­čia į erd­vi­nį… ati­duo­da Re­gist­rų cen­trui ir ga­li ne­be­da­ry­ti po­vei­kio vi­suo­me­nės svei­ka­tai ver­ti­ni­mo. Tai reikš­tų tie­siog dvi­gu­bo dar­bo jiems už­kro­vi­mą. Tai mes tiems, ku­rie jau pra­dė­jo pro­ce­dū­rą ir tu­ri pa­tvir­ti­nan­čius do­ku­men­tus, tie­siog pa­sa­ko­me, kad jie juos tu­ri pri­sta­ty­ti į Re­gist­rų cen­trą ir taip už­re­gist­ruo­ti te­ri­to­ri­ją, o tiems, ku­rie ne­pra­dė­jo klai­dos tai­sy­mo pro­ce­dū­ros, bet ga­li to­kia pro­ce­dū­ra pa­si­nau­do­ti, mes su­tei­kia­me ga­li­my­bę dar dve­jus me­tus tai da­ry­ti, bet jie to­kiu at­ve­ju tu­ri pa­si­da­ry­ti po­vei­kio svei­ka­tai įver­ti­ni­mą. Čia abu pa­siū­ly­mai.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė šiam siū­ly­mui. Dėl mo­ty­vų nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti ši­tam siū­ly­mui? Ačiū, pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

Taip pat dėl 5 straips­nio yra pas­ku­ti­nis A. Ged­vi­lie­nės pa­siū­ly­mas.

A. GEDVILIENĖ (TS-LKDF). Tie­siog tam, kad bū­tų pa­tvir­ti­na­ma, kad ei­na­ma per klai­dos tai­sy­mo pro­ce­dū­rą, tu­ri bū­ti gau­tas pa­tvir­ti­ni­mas iš Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos, kad vis dėl­to to­kia sa­ni­ta­ri­nė zo­na eg­zis­ta­vo, bet ne­bu­vo įre­gist­ruo­ta. Mes įtrau­kė­me NŽT kaip ins­ti­tu­ci­ją, ku­ri tie­siog duo­da pa­tvir­ti­ni­mą, kad ga­li­ma ei­ti klai­dos tai­sy­mo ke­liu.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti dėl šio pa­siū­ly­mo. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu jam pri­tar­ti? Ačiū, pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

Mo­ty­vai dėl vi­so šio įsta­ty­mo. Už kal­bės T. To­mi­li­nas. Pra­šom.

T. TOMILINAS (DFVL). Ger­bia­mi ko­le­gos, čia ge­ras pa­vyz­dys to, kaip par­la­men­ti­nė kon­tro­lė iš es­mės tam­pa la­bai reikš­min­gu ir efek­ty­viu įran­kiu. Tik­rai rei­kė­tų vi­sų pir­ma pa­dė­ko­ti ko­mi­te­to pir­mi­nin­kei, ji ėmė­si ini­cia­ty­vos ir pa­ro­dė tik­rą po­li­ti­nę va­lią spręs­ti pro­ble­mą. Ga­liau­siai mes ir De­mok­ra­tų frak­ci­ja taip pat ak­ty­viai da­ly­va­vo­me, bent jau ren­giant ši­tą spren­di­mą pa­čio­je pra­džio­je ir gir­dint vi­suo­me­nės ne­pa­si­ten­ki­ni­mą, kaip yra tvar­ko­mi SAZ’o rei­ka­lai Vil­niaus pa­šo­nė­je. Šiaip re­zul­ta­tas, ste­bint šiek tiek iš šo­no, iš opo­zi­ci­jos taš­ko, re­zul­ta­tas yra ne­blo­gas vien to­dėl, kad vi­si iš da­lies li­ko ne­pa­ten­kin­ti. Gy­ven­to­jai nė­ra pa­sie­kę 100 % to, ko no­rė­jo, ver­sli­nin­kai yra šiek tiek ne­pa­ten­kin­ti dėl to, kad jiems rei­kės da­bar daug įsi­pa­rei­go­ji­mų vi­suo­me­nės svei­ka­tai at­lik­ti. Ins­ti­tu­ci­jos ga­vo la­bai rim­tus įpa­rei­go­ji­mus tai­sy­ti įsta­ty­mo spra­gas. Tur­būt ga­li­me kon­sta­tuo­ti, kad re­zul­ta­tas ne­blo­gas, jei­gu vi­si iš to­kių sun­kių de­ry­bų ir sun­kių dis­ku­si­jų iš­ei­na šiek tiek ne­pa­ten­kin­ti.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, kvie­čiu bal­suo­ti, ar pri­ta­ria­me šiam įsta­ty­mo pro­jek­tui po svars­ty­mo. Bal­suo­ja­me dėl dar­bo­tvarkės 2-9 klau­si­mo – Spe­cia­lių­jų že­mės nau­do­ji­mo są­ly­gų įsta­ty­mo.

Bal­sa­vo 118 Sei­mo na­rių: už – 116, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 2. Pri­tar­ta po svars­ty­mo. Da­bar bal­sa­vi­mo in­ter­va­las. Ko­le­gos, dar ne­ba­lsa­vo­me dėl kai ku­rių ry­ti­nės dar­bo­tvarkės klau­si­mų. Aš da­bar pa­pra­šy­siu jū­sų vi­sų su­si­kaup­ti.

 

15.17 val.

Smur­ti­niais nu­si­kal­ti­mais pa­da­ry­tos ža­los kom­pen­sa­vi­mo įsta­ty­mo Nr. X-296 2, 6, 7, 8, 10, 11 ir 14 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1954(2)ES (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 1-14 klau­si­mas – Smur­ti­niais nu­si­kal­ti­mais pa­da­ry­tos ža­los kom­pen­sa­vi­mo įsta­ty­mo pakeitimo pro­jek­tas Nr. XIVP-1954(2). Pri­ėmi­mas. Kvie­čiu bal­suo­ti dėl pri­ėmi­mo.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 121 Sei­mo na­rys: už – 120, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 1. Įsta­ty­mas yra pri­im­tas. (Gon­gas)

 

15.18 val.

No­ta­ria­to įsta­ty­mo Nr. I-2882 3, 4, 6, 62, 8, 101, 103, 104, 19, 20, 22, 221, 24, 271, 28, 34, 46, 60, 62 straips­nių pa­kei­ti­mo, Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 282 straips­niu ir VII sky­riu­mi ir 9, 10, 102 straips­nių pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siais ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1888(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 1-15 klau­si­mas – No­ta­ria­to įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo ir pa­pil­dy­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1888(2). Kvie­čiu bal­suo­ti. Pri­ėmi­mas.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 119 Sei­mo na­rių: už – 118, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1. Įsta­ty­mas yra pri­im­tas. (Gongas)

 

15.18 val.

No­ta­ria­to įsta­ty­mo Nr. I-2882 7 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-775(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 1-16 klau­si­mas – No­ta­ria­to įsta­ty­mo 7 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-775(2). Pri­ėmi­mas. Kvie­čiu bal­suo­ti.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 123 Sei­mo na­riai, vi­si 123 bal­sa­vo už. Įsta­ty­mas yra pri­im­tas. (Gon­gas)

 

15.19 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2020 m. lap­kri­čio 19 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIV-19 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo ko­mi­te­tų pir­mi­nin­kų ir jų pa­va­duo­to­jų pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2367 (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 1-17 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo dėl ko­mi­te­tų pir­mi­nin­kų ir jų pa­va­duo­to­jų pa­tvir­ti­ni­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2367. Bal­suo­ja­me.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 119 Sei­mo na­rių: už – 75, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 44. Nu­ta­ri­mas yra pri­im­tas. (Gon­gas)

 

15.20 val.

Pro­fe­sio­na­lio­jo sce­nos me­no įsta­ty­mo Nr. IX-2257 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2104(2)VK (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Po­pie­ti­nės dar­bo­tvarkės 2-2 klau­si­mas – Pro­fe­sio­na­lio­jo sce­nos me­no įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2104. Pri­ėmi­mas. Kvie­čiu bal­suo­ti.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 124 Sei­mo na­riai: už – 122, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 2. Įsta­ty­mas yra pri­im­tas. (Gon­gas)

 

15.21 val.

Kul­tū­ros cen­trų įsta­ty­mo Nr. IX-2395 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2115(2)VK (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 2-3 klau­si­mas – Kul­tū­ros cen­trų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2115. Kvie­čiu bal­suo­ti dėl pri­ėmi­mo.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 121 Sei­mo na­rys, vi­si bal­sa­vo už. Įsta­ty­mas yra pri­im­tas. (Gon­gas)

 

15.21 val.

Bib­lio­te­kų įsta­ty­mo Nr. I-920 61, 7, 8, 9, 10, 17 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo papil­dy­mo 81 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2229(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 2-4 klau­si­mas – Bib­lio­te­kų įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo ir įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 81 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2229. Kvie­čiu bal­suo­ti dėl pri­ėmi­mo.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 123 Sei­mo na­riai: už – 114, prieš – 1, su­si­lai­kė 8. Įsta­ty­mas yra pri­im­tas. (Gongas)

 

15.22 val.

Sau­gios lai­vy­bos įsta­ty­mo Nr. VIII-1897 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2307(2), Pre­ky­bi­nės lai­vy­bos įsta­ty­mo Nr. I-1513 2, 6, 11, 12, 78, 79, 81, 82, 83, 84 straips­nių, ke­tu­rio­lik­to­jo skir­snio pa­va­di­ni­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2308(2) (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 2-5.1 ir 2-5.2 klau­si­mai, tai yra Sau­gios lai­vy­bos ir Pre­ky­bi­nės lai­vy­bos įsta­ty­mų pa­ke­tas. Bu­vo tik pa­gy­ros šiam pro­jek­tui. Ar ga­li­me po svars­ty­mo ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti? (Bal­sai sa­lė­je) Ar yra no­rin­čių bal­suo­ti? Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

 

15.23 val.

Ofi­cia­lio­sios sta­tis­ti­kos įsta­ty­mo Nr. I-270 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIV-1396 1 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2302(2) (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 2-6 klau­si­mas – Ofi­cia­lio­sios sta­tis­ti­kos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo vie­no straips­nio pa­kei­ti­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2302. Svars­ty­mas. Gal ana­lo­giš­kai ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti po svars­ty­mo? Ga­li­me. Ačiū, pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

 

15.23 val.

Vy­riau­sy­bės įsta­ty­mo Nr. I-464 vie­nuo­lik­to­jo skir­snio pa­va­di­ni­mo ir 52 straips­nio pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 53 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2299(2) (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Da­bar 2-7.1 klau­si­mas – Vy­riau­sy­bės įsta­ty­mo vie­nuo­lik­to­jo skir­snio pa­va­di­ni­mo ir 52 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2299. Taip pat nuo­mo­nės neiš­si­sky­rė. Ar ga­li­me po svars­ty­mo ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti? Ne? Ga­li­me? Ga­li­me. Ačiū, pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

 

15.23 val.

Sei­mo sta­tu­to „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo sta­tu­to Nr. I-399 18020 straips­nio pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2365 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Taip pat ša­lia 2-7.2 klau­si­mas – Sei­mo sta­tu­to vie­no straips­nio pa­kei­ti­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2365. Pa­tei­ki­mas. Klau­si­mų ne­bu­vo. Jo­kių dis­ku­si­jų ne­gir­dė­jau. S. Šed­ba­ras da­bar no­rė­tų pa­si­sa­ky­ti per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną. Pra­šom.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, jei­gu bus pri­tar­ta po pa­tei­ki­mo, aš pra­šy­čiau Sei­mo pri­tar­ti sku­bai. Pa­si­vy­tu­me mes šiuo pro­jek­tu Vy­riau­sy­bės įsta­ty­mą ir ga­lė­tų jau bū­ti at­ren­ka­mi du tei­sė­jai, dėl jų mes jau vė­luo­ja­me, į Tei­sin­gu­mo Teis­mą ir Žmo­gaus Tei­sių Teis­mą.

PIRMININKAS. Čia, su­pran­tu, ko­mi­te­to var­du pra­šy­mas? Ge­rai. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, dar­bo­tvarkės 2-7.2 klau­si­mas – Sei­mo sta­tu­to pa­kei­ti­mo pa­tei­ki­mas. Ar ga­li­me pri­tar­ti jam ben­d­ru su­ta­ri­mu? Ga­li­me. Ačiū, pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

Kaip pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas – Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas. Ir taip pat pir­mi­nin­kas ko­mi­te­to var­du pa­pra­šė sku­bos. Ar ga­li­me tam pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

Siū­lo­ma svars­ty­ti gruo­džio 22 die­ną. Ga­li­me pri­tar­ti? Ačiū, pri­tar­ta.

 

15.24 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl pri­ta­ri­mo at­leis­ti Ag­nę Tik­niū­tę iš Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­jo pa­rei­gų“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2368 (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Taip pat re­zer­vi­nių bu­vo. Re­zer­vi­nis 1 klau­si­mas – pro­jek­tas dėl Ag­nės Tik­niū­tės at­lei­di­mo iš Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­jo pa­rei­gų. Bal­suo­ja­me dėl pri­ėmi­mo.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 120: už – 117, prieš – 3, su­si­lai­kiu­sių nė­ra. Nu­ta­ri­mas yra pri­im­tas. (Gon­gas)

 

15.25 val.

Spor­to įsta­ty­mo Nr. I-1151 17 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2257(2) (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Re­zer­vi­nis 2 klau­si­mas – Spor­to įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Ry­ti­nia­me po­sėdy­je įvy­ko svars­ty­mas. Ar bū­tų skir­tin­gų nuo­mo­nių, ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti po svars­ty­mo? Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu po svars­ty­mo. Ačiū, pri­tar­ta.

 

15.25 val.

Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 589 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1802(2) (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Re­zer­vi­nis 3 klau­si­mas – Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1802(2). Ar ga­li­me jam pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu po svars­ty­mo? Ačiū, pri­tar­ta ben­d­ru su­ta­ri­mu.

 

15.26 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­jos iš­va­dos dėl Aidos Dumb­raus­kai­tės pe­ti­ci­jos“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2342 (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Ir re­zer­vi­nis 4 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­jos iš­va­dos dėl Ai­dos Dumb­raus­kai­tės pe­ti­ci­jos“ pro­jek­tas. Pra­šau bal­suo­ti dėl ko­mi­si­jos iš­va­dos.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 118: už – 114, prieš – 1, su­si­lai­kė 3. Nu­ta­ri­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

15.27 val.

Ne­įga­lių­jų so­cia­li­nės in­teg­ra­ci­jos įsta­ty­mo Nr. I-2044 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2014(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 1-2.1 klau­si­mas. Bal­suo­ja­me dėl pro­jek­to Nr. XIVP-2014(2) pri­ėmi­mo.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 70: už – 69, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1. Įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

15.27 val.

Tiks­li­nių kom­pen­sa­ci­jų įsta­ty­mo Nr. XII-2507 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2015(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Ger­bia­mi ko­le­gos, 1-2.2 klau­si­mas, ly­di­ma­sis Tiks­li­nių kom­pen­sa­ci­jų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2015(2). Pri­ėmi­mas. Kvie­čiu taip pat bal­suo­ti.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 76: už – 71, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 5. Įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo – I. Ka­čins­kai­tė-Ur­bo­nie­nė.

I. KAČINSKAITĖ-URBONIENĖ (DPF). Na, kaž­kas vyks­ta su sa­le, kaip su­vei­kia tos kor­te­lės, taip su­vei­kia. Kaip nors rei­kia pa­tik­rin­ti sis­te­mą.

PIRMININKAS. Jūs bal­sa­vo­te, bet ne­no­rė­jo­te bal­suo­ti. Su­pra­tau. Ne­ži­nau, kaip tai į pro­to­ko­lą įra­šy­ti, bet, ma­tyt, kaip nors gal­vo­si­me.

 

15.29 val.

Iki­teis­mi­nio ad­mi­nist­ra­ci­nių gin­čų nag­ri­nė­ji­mo tvar­kos įsta­ty­mo Nr. VIII-1031 2, 3, 5, 11, 13, 14, 20 ir 21 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2016(2) (priėmi­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 1-2.3 klau­si­mas – Iki­teis­mi­nio ad­mi­nist­ra­ci­nių gin­čų nag­ri­nė­ji­mo tvar­kos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2016(2). Kvie­čiu bal­suo­ti dėl pri­ėmi­mo. Kvie­čiu ra­miai bal­suo­ti Sei­mo sa­lė­je, ne­ver­ta ner­vin­tis.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 73: už – 72, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1. Įsta­ty­mas yra pri­im­tas. (Gon­gas)

 

15.29 val.

Ly­gių ga­li­my­bių įsta­ty­mo Nr. IX-1826 2, 5, 7 ir 151 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2017(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 1-2.4 klau­si­mas – Ly­gių ga­li­my­bių įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2017(2). Kvie­čiu bal­suo­ti dėl pri­ėmi­mo.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 70, bet už­si­re­gist­ra­vo 71. Įsta­ty­mas yra pri­im­tas. (Gon­gas)

 

15.30 val.

Trans­por­to leng­va­tų įsta­ty­mo Nr. VIII-1605 7 ir 71 straips­nių pri­pa­ži­ni­mo netekusiais ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2018(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 1-2.5 klau­si­mas – Trans­por­to leng­va­tų įsta­ty­mo 7 ir 71 straips­nių pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siais ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2018(2). Kvie­čiu bal­suo­ti.

Kvie­čiu A. Ma­zu­ro­nį ruoš­tis pir­mi­nin­kau­ti. (Bal­sai sa­lė­je)

Bal­sa­vo 70, už – 70, bet už­si­re­gist­ra­vo tik 70. No­riu pa­klaus­ti, ar vi­sų kor­te­lės vei­kė, ar yra ko­kių nors… (Bal­sai sa­lė­je) Pra­šau, M. Skri­tuls­kas no­rė­tų kaž­ką pa­sa­ky­ti. (Triukš­mas salė­je)

M. SKRITULSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, pra­šau per­bal­suo­ti, nes ne­vei­kė.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, kvie­čiu per­bal­suo­ti dėl šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mo. (Triukš­mas sa­lė­je) Bal­sa­vi­mas pa­skelb­tas dėl pro­jek­to Nr. XIVP-2018(2). Kvie­čiu bal­suo­ti. Pet­rai, ga­li­te ne­spė­ti bal­suo­ti. Kvie­čiu bal­suo­ti. (Triukš­mas sa­lė­je)

Bal­sa­vo taip pat 70, už­si­re­gist­ra­vo 70. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, aki­vaiz­du, kad šį ly­di­mą­jį rei­kės pri­im­ti kaž­ka­da ki­tu lai­ku.

Pas­ku­ti­nės re­pli­kos. Kvie­čiu A. Ma­zu­ro­nį ma­ne pa­keis­ti.

P. Gra­žu­lis per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną. Pra­šau.

P. GRAŽULIS (LRF). Ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, Sei­mo Pir­mi­nin­kė, kai bu­vo tik vie­no bal­so skir­tu­mas dėl nar­ko­ti­kų dek­ri­mi­na­li­za­vi­mo, ne­lei­do per­bal­suo­ti ir pas­kui lai­kė­si to prin­ci­po. Tai­gi jūs lai­ky­ki­tės to­kios nuo­sta­tos, ko­kios lai­ko­si Sei­mo Pir­mi­nin­kė.

PIRMININKAS. La­bai ačiū, Pet­rai. Tik­rai… Pra­šau. D. Griš­ke­vi­čius.

D. GRIŠKEVIČIUS (DFVL). Ta pa­čia te­ma. Aš ma­nau, kad tik­rai, ger­bia­mi ko­le­gos, jei­gu jau tu­ri­me tai­syk­les, tai sten­ki­mės tas tai­syk­les tai­ky­ti abiem pu­sėms. Tie­siog pa­lin­kė­ji­mas atei­čiai, kad to­kių da­ly­kų ta­da ne­bū­tų ap­skri­tai: nei ka­da to rei­kia dau­gu­mai, nei ka­da to rei­kia ma­žu­mai.

PIRMININKAS. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, aš tik dar kar­te­lį. Jei­gu jūs čia no­ri­te dėl to iš tik­rų­jų rim­tai dis­ku­tuo­ti, ši si­tu­a­ci­ja yra vi­siš­kai ki­to­kia, ne­gu bu­vo už­va­kar po­sė­dy­je, tiks­liau, aną sa­vai­tę. Dėl to, kai nė­ra pa­kan­ka­mai be­si­re­gist­ra­vu­sių bal­suo­ti, bal­sa­vi­mus ga­li­ma kar­to­ti dau­gy­bę kar­tų iš ei­lės. Kvie­čiu tai per­mąs­ty­ti ir pa­gal­vo­ti, ar dar yra no­rin­čių šne­kė­ti per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną, nes ma­no lai­kas pir­mi­nin­kau­ti jau bai­gė­si ir da­bar aš jį per­duo­du A. Ma­zu­ro­niui. La­bai ačiū.

PIRMININKAS (A. MAZURONIS, DPF). La­bai dė­kui. Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną A. Skar­džius.

A. SKARDŽIUS (DPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ma­tau, kad be My­ko­lo kon­ser­va­to­riai ne­tu­ri at­ei­ties. (Plo­ji­mai)

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną A. Vyš­niaus­kas.

A. VYŠNIAUSKAS (TS-LKDF). Ko­le­gos, aš no­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad kal­ba­ma apie tą pro­ble­mą dėl vie­no bal­so ta­da, kai yra vie­no bal­so skir­tu­mas. Šiuo at­ve­ju bu­vo 70 bal­sų skir­tu­mas. Čia to­kia re­mar­ka.

Ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke, mes ne­pri­ėmė­me ly­di­mo­jo pa­ke­to, trans­por­to kom­pen­sa­ci­jų ne­įga­lie­siems. Prie vi­so pa­ke­to. Tai yra tik­rai ne­są­mo­nė. Rei­kė­tų už­baig­ti. Aki­vaiz­du, kad M. Ma­jaus­kui ne­vei­kė kor­te­lė, ja jis ir mo­ja­vo, tai pa­ban­dy­ki­me pa­bal­suo­ti, ir vis­kas. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. T. V. Ras­ke­vi­čius per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną. Pra­šau.

T. V. RASKEVIČIUS (LF). Ko­le­gos, tai apie es­mę. Ne­įga­lių­jų re­for­mą pri­ima­me. Įsta­ty­mų pa­ke­te nu­ma­ty­ta ga­li­my­bė ne­įga­lie­siems gau­ti kom­pen­sa­ci­ją trans­por­to prie­mo­nei pri­tai­ky­ti jų po­rei­kiams ar­ba įsi­gy­ti nau­jai. Ma­tuo­da­mie­si čia, Sei­me, sa­vo ga­lią ir įta­ką, tos leng­va­tos šian­dien ne­pri­ėmė­me. Aš opo­zi­ci­jai lin­kiu tie­siog at­si­kvo­šė­ti.

PIRMININKAS. M. Pui­do­kas.

M. PUIDOKAS (MSNG). Ko­le­gos, jūs sa­kė­te, kad dis­ku­si­ja yra ne­svar­bi, bet ji yra la­bai svar­bi, nes ko­le­ga M. Skri­tuls­kas ėjo ir pra­šė per­bal­suo­ti, kai jo kor­te­lė bu­vo su­vei­ku­si ir jo bal­sas bu­vo už per abu bal­sa­vi­mus, to­dėl ir bu­vo abu kar­tus 70 bal­sų, nes jo bu­vo bal­sas už. Yra ne­są­ži­nin­ga taip ma­ni­pu­liuo­ti ir dvi­gu­bus stan­dar­tus tai­ky­ti.

PIRMININKAS. V. Ba­kas dėl ve­di­mo tvar­kos ir ju­dė­si­me to­liau.

V. BAKAS (DFVL). Ger­bia­mi ko­le­gos, aš krei­piuo­si į val­dan­čiuo­sius. Jei­gu jūs stum­do­te re­for­mą, ku­riai rei­kia ke­lių vy­riau­sy­bių pa­ra­mos, 70 bal­sų skir­tu­mu, tai yra bal­sa­vi­mo 70 bal­sų ji skir­ta… (Bal­sai sa­lė­je) Po­nas Mal­dei­ki, jūs pa­ty­lė­ki­te. Aš da­bar kal­bu, ge­rai? At­si­sto­ki­te, už­si­ra­šy­ki­te į ei­lę ir kal­bė­ki­te. Ši re­for­ma 70 bal­sų pa­smerk­ta. O po­nui T. V. Ras­ke­vi­čiui no­rė­jau pa­sa­ky­ti: jūs pra­me­tė­te de­šim­tis tūks­tan­čių ne­įga­lių­jų Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­te. Jums ir­gi ge­riau rei­kė­tų šiaip kuk­liau elg­tis, re­a­guo­jant į opo­zi­ci­ją.

PIRMININKAS. Vi­siš­kai pas­ku­ti­nis šio­je ver­tin­go­je dis­ku­si­jo­je M. Ma­jaus­kas per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną ir ju­dė­si­me to­liau.

M. MAJAUSKAS (MSNG). Dė­ko­ju, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Jei­gu su­da­ry­tu­mė­te ga­li­my­bę, aš tik­rai pa­lai­ky­čiau šį įsta­ty­mo pro­jek­tą, nes bal­suo­jant man ne­su­vei­kė sis­te­ma, tai pra­šau su­da­ry­ti to­kią ga­li­my­bę. Ačiū. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, ne vai­kų dar­že­lis, rei­kia sė­dė­ti sa­lė­je ta­da, kai vyks­ta bal­sa­vi­mas. Svars­ty­ti šį klau­si­mą už­si­re­gist­ra­vo ir dėl jo bal­sa­vo 70 Sei­mo na­rių, to­dėl bal­sų trūks­ta iki pri­ėmi­mo šio klau­si­mo, tai pri­ėmi­mas bus vė­liau, kai sa­lė­je bus 71 ar­ba dau­giau bal­sų.

O da­bar ju­da­me pa­gal dar­bo­tvarkę to­liau.

 

15.37 val.

Ap­lin­kos ap­sau­gos įsta­ty­mo Nr. I-2223 311 ir 322 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projek­tas Nr. XIVP-1905(2) (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-10 klau­si­mas – Ap­lin­kos ap­sau­gos įsta­ty­mo Nr. I-2223 311 ir 322 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1905(2). Pra­ne­šė­ja… (Bal­sai sa­lė­je) Yra pa­tai­sų? (Bal­sai sa­lė­je) Į tri­bū­ną kvie­čia­me A. Ged­vi­lie­nę pri­sta­ty­ti ko­mi­te­to iš­va­dą. (Bal­sai sa­lė­je)

A. GEDVILIENĖ (TS-LKDF). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ko­mi­te­tas pro­jek­tą svars­tė gruo­džio 14 die­ną. Jam bu­vo pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu. Pa­lau­ki­te! Ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Iš­klau­sė­me vi­sų ko­mi­te­tų iš­va­das. Dis­ku­tuo­ti nė­ra no­rin­čių Sei­mo na­rių. Pa­si­sa­ky­mai dėl mo­ty­vų. Nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti Sei­mo na­rių.

Ger­bia­mi ko­le­gos, krei­piuo­si į jus dėl ve­di­mo tvar­kos. Li­ko vie­nas, du, trys, ke­tu­ri, pen­ki, še­ši klau­si­mai. Ar ga­li­me pra­tęs­ti bal­sa­vi­mo lai­ką ir bal­suo­ti po kiek­vie­no klau­si­mo, nes nė­ra no­rin­čių daug kal­bė­ti Sei­mo na­rių? Taip pro­ce­dū­ra bus daug grei­tes­nė, efek­ty­ves­nė ir grei­čiau baig­si­me po­sė­dį. Ga­li­me? (Bal­sai sa­lė­je) Ga­li­me.

Ta­da bal­suo­ja­me dėl šio klau­si­mo. Vi­sų pa­si­sa­ky­mus iš­klau­sė­me. Bal­suo­ja­me dėl dar­bo­tvarkės 2-10 klau­si­mo – Ap­lin­kos ap­sau­gos įsta­ty­mo dviejų straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIVP-1905(2). Bal­sa­vi­mas po svars­ty­mo.

Kol vyks­ta bal­sa­vi­mas, dar kar­te­lį pri­me­nu, kad pra­tę­sia­me bal­suo­ti skir­tą lai­ką ir bal­suo­si­me po kiek­vie­no klau­si­mo.

Bal­sa­vo 107 Sei­mo na­riai: už – 88, prieš ne­bal­sa­vo nie­kas, su­si­lai­kė 19. Įsta­ty­mo pro­jek­tui po svars­ty­mo pri­tar­ta.

 

15.39 val.

Pi­lie­ty­bės įsta­ty­mo Nr. XI-1196 24, 30, 31, 32, 33 ir 36 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1914(2) (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-11 klau­si­mas – Pi­lie­ty­bės įsta­ty­mo ke­lių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1914(2). Į tri­bū­ną pri­sta­ty­ti Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­to iš­va­dą kvie­čia­me ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką T. V. Ras­ke­vi­čių.

T. V. RASKEVIČIUS (LF). Ačiū. Dė­ko­ju. Ko­le­gos pra­šė ne­bū­ti pik­tam, tai ne­bū­siu pik­tas. Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas Pi­lie­ty­bės įsta­ty­mo ke­lių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą svars­tė šių me­tų gruo­džio 12 die­ną. Už bal­sa­vus pen­kiems ko­mi­te­to na­riams, nė vie­nam ne­su­si­lai­kius ir nė vie­nam ne­bal­sa­vus prieš, pri­im­tas spren­di­mas pri­tar­ti pa­gal Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas ir Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to siū­ly­mus pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Į tri­bū­ną kvie­čia­me S. Šed­ba­rą pri­sta­ty­ti Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to iš­va­dą.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas kaip pa­pil­do­mas ko­mi­te­tas svars­tė šį pro­jek­tą lap­kri­čio 30 die­ną. Pa­tei­kė pa­grin­di­niam ko­mi­te­tui sep­ty­nis pa­siū­ly­mus ir vi­sų še­šių da­ly­va­vu­sių bal­sais už to­kiam pro­jek­tui bu­vo pri­tar­ta.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Iš­klau­sė­me vi­sų ko­mi­te­tų iš­va­das. Dis­ku­si­jo­je da­ly­vau­ti už­si­ra­šė du Sei­mo na­riai. Pir­mą­jį į tri­bū­ną kvie­čia­me S. Tu­mė­ną. Pra­šom.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, pi­lie­ty­bė – tai gar­bė, įpa­rei­go­ji­mas, įsi­pa­rei­go­ji­mas ir at­sa­ko­my­bė. De­ja, da­bar yra vals­ty­bių, kur pi­lie­ty­bė da­li­ja­ma į kai­rę ir į de­ši­nę, ypač spor­to pa­sau­ly­je. Ma­tė­me krep­ši­nio čem­pio­na­tą, kai čem­pio­nų var­dą lė­mė pi­lie­ty­bės su­tei­ki­mas žmo­gui, ne­mo­kė­ju­siam nė žo­džio is­pa­niš­kai ir vals­ty­bė­je net ko­jų ne­ap­ši­lu­siam. Pa­ste­bė­jau, kad net ko­men­ta­to­riai ven­gia var­to­ti žo­dį „pi­lie­ty­bė“. Sa­kė, na­tū­ra­li­zuo­tas žai­dė­jas, tar­si ko­rek­tiš­kiau. Juk taip ga­li­ma var­dan me­da­lių.

Ko­le­gų pa­reng­tas Pi­lie­ty­bės įsta­ty­mo straips­nių pakeitimo pro­jek­tas, kaip ro­do aiš­ki­na­ma­sis raš­tas, liu­di­ja po­li­ti­nę re­ak­ci­ją į ge­o­po­li­ti­nius įvy­kius, ta­čiau sto­ko­ja mo­ty­vuo­tos tei­si­nės ar­gu­men­ta­ci­jos ir kon­kre­tu­mo. Kai kas net tą įsta­ty­mą, pri­si­me­na­te, yra įvar­di­nęs M. Dro­biaz­ko įsta­ty­mu. Aš pa­tei­ki­mo me­tu ir­gi jį įvar­di­jau kaip va­jaus įsta­ty­mą. Už­va­kar ne­pa­gar­bą Lie­tu­vai Mins­ke pa­ro­dė ope­ros so­lis­tas V. Vyš­niaus­kas. Gė­da! Bet ku­ris di­des­nę gė­dą pa­da­rė Lie­tu­vai, ar M. Dro­biaz­ko, ar V. Vyš­niaus­kas? Ar ne­rei­kės dar vie­no va­jaus įsta­ty­mo? Pir­muo­ju at­ve­ju, ko ge­ro, M. Dro­biaz­ko tu­rė­jo dvi pi­lie­ty­bes, tai vie­ną jai ga­li­ma anu­liuo­ti. O ne­ži­nau, V. Vyš­niaus­kas, ko ge­ro, tu­ri tik vie­ną pi­lie­ty­bę ir ar ne­rei­kės dis­ku­tuo­ti, ar jos ne­teks. Ir ap­skri­tai ar ga­li žmo­gus bū­ti be pi­lie­ty­bės?

Kaip sa­kiau, trūks­ta kon­kre­tu­mo. Vie­ną, ki­tą pa­vyz­dį ga­liu pa­sa­ky­ti. Pro­jek­te yra aiš­ki­na­ma, ka­da bus ga­li­ma baus­ti žmo­gų, jei­gu as­muo pa­da­rė nu­si­kal­ti­mą prieš Lie­tu­vos Res­pub­li­ką. Šis pa­sa­ky­mas, aiš­ku, yra abst­rak­to­kas, ne­aiš­kus, ne­tiks­liai pa­sa­ky­ta. No­riu pri­min­ti, kad ir da­bar yra vi­sos ga­li­my­bės, kaip nu­baus­ti tuos žmo­nes, ku­rie nu­si­žen­gė, įžei­dė, pa­da­rė gė­dą vals­ty­bei. Tai nu­ma­to ir mū­sų Bau­džia­ma­sis ko­dek­sas. Ga­liu iš­var­din­ti ai­bę straips­nių. Pa­vyz­džiui, nu­ma­ty­ta bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė už tarp­tau­ti­nė­se su­tar­ty­se nu­ma­ty­tus nu­si­kal­ti­mus. Nu­ma­ty­tos nu­si­kal­ti­mų rū­šys, nu­si­kal­ti­mai, bau­džia­mie­ji nu­si­žen­gi­mai, įvar­din­ti nu­si­kal­ti­mai Lie­tu­vos vals­ty­bei, te­ri­to­ri­jos vien­ti­su­mui ir kon­sti­tu­ci­nei san­tvar­kai. Tai­gi tų ga­li­my­bių yra ir da­bar. Ir ar bū­ti­na iš žmo­gaus at­im­ti pi­lie­ty­bę, kai tu­ri­me tą ga­lio­jan­tį Bau­džia­mą­jį ko­dek­są, kur, pa­vyz­džiui, 118 straips­ny­je įra­šy­ta: „Pa­dė­ji­mas ki­tai vals­ty­bei veik­ti prieš Lie­tu­vos Res­pub­li­ką nu­ma­to baus­mę nuo dve­jų iki sep­ty­ne­rių me­tų.“ To­kių da­ly­kų ga­li­ma daug iš­var­din­ti. Žo­džiu, man re­gis, pro­jek­to ren­gė­jų in­ten­ci­ja su­pran­ta­ma, bet tei­si­nis re­gu­lia­vi­mas gal­būt daug kur yra per­tek­li­nis. Tad rei­kė­tų dau­giau va­do­vau­tis ir ra­ti­fi­kuo­to­mis tarp­tau­ti­nė­mis su­tar­ti­mis, ir ga­lio­jan­čiu Bau­džia­muo­ju ko­dek­su.

Ką da­ry­ti? Yra dar vie­nas va­rian­tas. Ci­vi­li­za­ci­jų is­to­ri­ja, se­no­ji tei­sė tu­ri ki­tų pa­vyz­džių. Dar ro­mė­nai var­to­jo ter­mi­nus in­fa­mia ir ban­ni­tio. In­fa­mi­ja reiš­kia gė­dą, ne­gar­bę, nuo­dė­min­gą el­ge­sį. Tai nuo­dė­mės, ku­rios nie­ki­na­mos vi­suo­me­nė­je, o tie, ku­rie tuo už­si­i­ma, va­di­na­mi ne­gar­bin­gai­siais. Ba­ni­ci­ja, ba­ni­tas – iš­trem­tas, vi­sų tei­sių, tur­to ir gar­bės at­ėmi­mas, pa­skel­bi­mas už įsta­ty­mo ri­bų.

Be­je, len­kų tei­sė­je tai yra iš­ban­dy­ta, kai at­ima­mos ci­vi­li­nės tei­sės. Tad ga­li­mas ir ki­toks ši­tos pro­ble­mos spren­di­mo ke­lias. Žmo­gui, ne­ger­bian­čiam, ne­ver­ti­nan­čiam pi­lie­ty­bės ir jos įsi­pa­rei­go­ji­mų, įpa­rei­go­ji­mų, pa­skelb­ti ba­ni­ci­ją. Ir čia pir­ma­sis kan­di­da­tas ga­lė­tų bū­ti V. Vyš­niaus­kas. Ačiū.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Į tri­bū­ną kvie­čia­me A. Po­cių.

A. POCIUS (TS-LKDF). Svei­ki, ko­le­gos. Be­veik pu­sę ma­no min­čių iš­sa­kė prieš tai kal­bė­jęs S. Tu­mė­nas. Su ju­mis tik­rai su­tin­ku, pro­fe­so­riau.

Pas­ku­ti­niai įvy­kiai, vi­si vi­zi­tai tiek į Bal­ta­ru­si­ją, tiek į Mask­vą, tiek kai ku­rių dai­ni­nin­kų pas­ku­ti­niu me­tu pa­si­ro­dy­mai sce­no­je vals­ty­bė­se, ku­rios yra įvar­di­na­mos kaip te­ro­riz­mą re­mian­čios vals­ty­bės, tik­rai ne­da­ro gar­bės mū­sų vals­ty­bei. Taip pat ne­da­ro gar­bės mū­sų na­cio­na­li­nės rink­ti­nės kvie­čia­mi ar­ba nu­per­ka­mi, at­vi­rai kal­bė­ki­me, nu­per­ka­mi spor­ti­nin­kai, ku­riems vie­no­dai ro­do. Jie prie­sai­kos žo­džių tur­būt net ne­ga­li iš­tar­ti, gau­da­mi Lie­tu­vos pi­lie­ty­bę. To­dėl aš ma­ny­čiau, kad šis Pi­lie­ty­bės įsta­ty­mas ga­lė­tų bū­ti šiek tiek iš­ple­čia­mas.

No­rė­čiau nuo sa­vęs dar pri­dė­ti ir pri­min­ti ke­le­tą to­kių at­ve­jų, kai prieš mū­sų vals­ty­bę kai ku­rie vei­kian­tys as­me­nys bu­vo nu­slė­pę, kad jiems bu­vo su­teik­ta ir Ru­si­jos pi­lie­ty­bė. Bu­vo to­kie fak­tai iš­aiš­kin­ti Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to ir prie Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos vei­kian­čio Ant­ro­jo ope­ra­ty­vi­nių tar­ny­bų de­par­ta­men­to. Tai yra to­kie da­ly­kai, ku­rie ne­tu­rė­tų kar­to­tis. Ir aš ma­nau, kad šia­me įsta­ty­me tik­rai ga­lė­tų bū­ti šiek tiek iš­plės­ta, kad ne tik pi­lie­čiai, įgi­ję iš­im­ties tvar­ka, bet ir pi­lie­čiai, ku­rie nu­slė­pė tu­ri­mą ki­tos vals­ty­bės pi­lie­ty­bę. Aš tu­riu ome­ny­je, bū­na to­kių at­ve­jų, kai dir­ba­ma ki­tos vals­ty­bės spe­cia­lio­sioms tar­ny­boms. To­kių da­ly­kų, kaip ir mi­nė­jau, yra bu­vę anks­čiau.

Aš siū­ly­čiau šiek tiek iš­plės­ti tą są­vo­ką. Jei­gu tai bū­tų pa­da­ry­ta, aš ma­ny­čiau, pa­aiš­kė­jus to­kioms ap­lin­ky­bėms, gal­būt spren­di­mą dėl pi­lie­ty­bės ne­te­ki­mo ga­lė­tų pri­im­ti ne tik Pre­zi­den­tas, bet kai ku­rie at­ve­jai bū­tų svars­to­mi ir tai da­ry­tų teis­mas. Tai­gi iš ma­no pu­sės tiek. O šiaip šį įsta­ty­mą tik­rai siū­lau pa­lai­ky­ti, nes tai yra sa­va­lai­kis pa­siū­ly­mas. Ačiū.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­mas Ar­vy­dai, už tu­ri­nin­gą pri­sta­ty­mą. Nors pro­fe­so­riaus sta­tu­są S. Tu­mė­nui, kaip su­pran­tu, avan­su su­tei­kė­te, ar ne? Pro­fe­so­riu­mi bu­vo pa­va­di­nęs. Ge­rai.

Pa­si­sa­ky­mai dėl mo­ty­vų. Už pa­si­sa­ko A. Po­cius.

A. POCIUS (TS-LKDF). Dė­ko­ju. Kaip ir sa­kiau, tik­rai pa­lai­kau šio įsta­ty­mo pa­tai­sas ir ma­ny­čiau, kad ka­ro Uk­rai­no­je kon­teks­te ir vi­sų tų įvy­kių, vi­sų vi­zi­tų kon­teks­te tik­rai tu­ri­me pa­lai­ky­ti šį įsta­ty­mą ir su­griež­tin­ti pi­lie­ty­bės su­tei­ki­mo klau­si­mą. Ačiū. Tiek.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Prieš pa­si­sa­ko A. Ši­rins­kie­nė.

A. ŠIRINSKIENĖ (LRF). Aš tai vis lau­kiu, ka­da tie klie­de­siai baig­sis, bet jie nie­kaip ne­si­bai­gia. Nes, ko­le­gos, jūs pa­si­žiū­rė­ki­te, ką da­ro­te! Jūs da­bar su­kū­rė­te re­gu­lia­vi­mą, ku­ris leis M. Dro­biaz­ko at­im­ti pi­lie­ty­bę, pa­sak jū­sų, bet po­nas V. Vyš­niaus­kas, ku­ris el­gė­si pa­na­šiai, ne­ga­lės pra­ras­ti pi­lie­ty­bės, nes jis ją tu­ri vie­nin­te­lę. Aki­vaiz­du, kad už tuos pa­čius veiks­mus, ku­rie yra ne­pa­gei­dau­ti­ni, už su­kel­tą grės­mę na­cio­na­li­niam sau­gu­mui ar kaip jūs be­įvar­din­tu­mė­te, žmo­nės pa­tirs skir­tin­gas pa­sek­mes. Tai čia jau Kon­sti­tu­ci­jos ly­gia­tei­siš­ku­mo prin­ci­pas sa­ky­tų, kad toks da­ly­kas yra ne­ga­li­mas.

Ki­tas da­ly­kas. Yra kal­ba­ma, kad tai bus M. Dro­biaz­ko įsta­ty­mas. Na, jūs pa­si­žiū­rė­ki­te, ka­da jis įsi­ga­lios ir ka­da M. Dro­biaz­ko at­li­ko veiks­mus ar­ba ka­da V. Vyš­niaus­kas at­li­ko veik­s­mus. Lo­giš­ka, įsta­ty­mai, ku­rie blo­gi­na as­me­nų pa­dė­tį, o ši­tas yra blo­gi­nan­tis pa­dė­tį įsta­ty­mas, ne­ga­li bū­ti tai­ko­mi veiks­mams, ku­rie yra pa­da­ry­ti pra­ei­ty­je. Ta­da ky­la klau­si­mas, koks yra įsta­ty­mo tiks­las: da­lį pi­lie­čių nu­baus­ti la­biau ne­gu ki­tus pi­lie­čius? Aš bi­jau, kad iki pir­mo pi­lie­ty­bės at­ėmi­mo ir bus Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas su in­di­vi­du­a­lia by­la, čia net Sei­mo na­rių gru­pei ne­rei­kės varg­ti tą pra­šy­mą ra­šy­ti.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­mi ko­le­gos, iš­klau­sė­me vi­sų pa­si­sa­ky­mų dėl mo­ty­vų. Bal­suo­ja­me. Kas pri­ta­ria­te 2-11 klau­si­mui – Pi­lie­ty­bės įsta­ty­mo kai kurių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIVP-1914(2), bal­suo­ja­te už, kas ne­pri­ta­ria­te, bal­suo­ja­te prieš ar­ba su­si­lai­ko­te.

Bal­sa­vo 96 Sei­mo na­riai: už – 63, prieš – 8, su­si­lai­kė 25. Įsta­ty­mo pro­jek­tui po svars­ty­mo pri­tar­ta.

 

15.51 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Na­cio­na­li­nės dar­bo­tvarkės nar­ko­ti­kų, ta­ba­ko ir al­ko­ho­lio kon­tro­lės, var­to­ji­mo pre­ven­ci­jos ir ža­los ma­ži­ni­mo klau­si­mais iki 2035 me­tų pa­tvir­ti­ni­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-1690(2) (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-12 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Na­cio­na­li­nės dar­bo­tvarkės nar­ko­ti­kų, ta­ba­ko ir al­ko­ho­lio kon­tro­lės, var­to­ji­mo pre­ven­ci­jos ir ža­los ma­ži­ni­mo klau­si­mais iki 2035 me­tų pa­tvir­ti­ni­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-1690(2). Svars­ty­mo sta­di­ja. Į tri­bū­ną kvie­čia­me M. Da­nie­lę pri­sta­ty­ti Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to ir Pri­klau­so­my­bių pre­ven­ci­jos ko­mi­si­jos iš­va­das. Nė­ra Mor­ga­nos. L. Sluš­nys, at­si­pra­šau. Pra­šom, ger­bia­mas Li­nai. Ir Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to, ir Pri­klau­so­my­bių pre­ven­ci­jos ko­mi­si­jos iš­va­das.

L. SLUŠNYS (TS-LKDF). La­ba die­na. Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas, pa­grin­di­nio ko­mi­te­to iš­va­da dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Na­cio­na­li­nės dar­bo­tvarkės nar­ko­ti­kų, ta­ba­ko ir al­ko­ho­lio kon­tro­lės, var­to­ji­mo pre­ven­ci­jos ir ža­los ma­ži­ni­mo klau­si­mais iki 2035 me­tų pa­tvir­ti­ni­mo“ pro­jek­to Nr. XIVP-1690(2). Tu­riu pa­sa­ky­ti, jog svars­ty­mo me­tu iš tie­sų tu­rė­jo­me ga­na ne­ma­žai pa­siū­ly­mų: Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mų, dau­ge­liui iš jų pri­ta­rė­me, tu­rė­jo­me pa­siū­ly­mų iš Ver­slo kon­fe­de­ra­ci­jos ir at­si­žvel­gę į pa­sta­bas mes fak­tiš­kai ne­pri­ta­rė­me, taip pat tu­rė­jo­me Sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jos pa­siū­ly­mų, jiems mes ne­pri­ta­rė­me. Iš da­lies pri­ta­rė­me ki­tiems pa­siū­ly­mams ir jau tu­ri­me su­ba­lan­suo­tą Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to iš­va­dą, jai bu­vo pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu. Kvies­čiau pri­tar­ti taip pat ben­dru su­ta­ri­mu ir čia, šio­je Sei­mo sa­lė­je.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Ir Pri­klau­so­my­bių pre­ven­ci­jos ko­mi­si­jos iš­va­dą pri­sta­tė­te, taip, ger­bia­mas Li­nai?

L. SLUŠNYS (TS-LKDF). Pri­klau­so­my­bių pre­ven­ci­jos ko­mi­si­jos aš ne­tu­riu, bet ga­liu, jei­gu rei­kia. La­bai at­si­pra­šau, ko­le­gos, šiam klau­si­mui ne­bu­vau pa­si­ruo­šęs, nes ma­niau, kad M. Da­nie­lė pri­sta­tys. Pa­pil­do­ma ko­mi­si­ja, Pri­klau­so­my­bių pre­ven­ci­jos ko­mi­si­ja, tu­riu pa­sa­ky­ti, taip pat svars­tė ši­tą klau­si­mą, bu­vo daug pa­siū­ly­mų. Ko­mi­si­jos spren­di­mas ir pa­siū­ly­mai – iš es­mės pri­tar­ti dau­ge­lio ini­cia­to­rių pa­teik­tam Sei­mo nu­ta­ri­mo dėl Na­cio­na­li­nės dar­bo­tvarkės, ne­be­var­din­siu, pa­tvir­ti­ni­mo pro­jek­tui ir pa­siū­ly­ti Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tui jį to­bu­lin­ti at­si­žvel­giant į Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to, Lie­tu­vos ver­slo kon­fe­de­ra­ci­jos, Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jos, Gy­vy­bės moks­lų ir edu­ko­lo­gi­jos ins­ti­tu­to, Na­cio­na­li­nės svei­ka­tos ta­ry­bos pa­sta­bas ir pa­siū­ly­mus, jiems ko­mi­si­ja pri­ta­rė. Jau mi­nė­jau, Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas, kaip pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas, su­ba­lan­suo­tą iš­va­dą pa­tei­kė ir pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­mas ko­le­ga. Dis­ku­si­jo­je už­si­ra­šė da­ly­vau­ti du Sei­mo na­riai. Į tri­bū­ną kvie­čia­me V. Mi­ta­lą.

V. MITALAS (LF). Ger­bia­ma­sis pir­mi­nin­ke, ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, man at­ro­do, kad svars­to­me la­bai svar­bų do­ku­men­tą. Jis yra pa­reng­tas pro­fe­sio­na­lų ir tei­kia­mas Sei­mui pa­tvir­tin­ti tam, kad mes tu­rė­tu­me kryp­tį ir ži­no­tu­me, ką vals­ty­bė tu­ri da­ry­ti, kad ga­lė­tu­me vi­suo­me­nė­je spręs­ti to­kias la­bai klam­pias ir la­bai su­dė­tin­gas pro­ble­mas kaip pri­klau­so­my­bės. Vie­no­je ša­ly­je anks­čiau (tie­sa, jo­je esu gy­ve­nęs la­bai trum­pai) gir­dė­jau, bū­da­vo tra­di­ci­ja pri­im­ti spren­di­mus tam, kad juos ga­lė­tu­me kam nors pa­pa­sa­ko­ti į iš­orę, ki­tiems pa­sa­ky­ti, ką mes da­ro­me, bet iš tik­rų­jų elg­tis vi­siš­kai prie­šin­gai. Ar tik ne­at­si­tiks taip su šiuo do­ku­men­tu, kai iš­va­žia­vus į tarp­tau­ti­nes kon­fe­ren­ci­jas bus pa­sa­ko­ja­ma, kaip pas mus yra šau­nu, tie­siog kles­tė­ji­mas ir žmo­gaus tei­sių žy­dė­ji­mo šven­tė, eu­ro­pi­nė kryp­tis, pla­nai pa­reng­ti, PSO re­ko­men­da­ci­jo­mis va­do­vau­ja­mės, vis­kas ge­rai, tik kaž­kaip dar­buo­se tai ne iki ga­lo at­si­spin­di.

Ką mes da­ro­me šian­dien? Bal­suo­ja­me dėl do­ku­men­to to­kiu svar­biu pa­va­di­ni­mu – Na­cio­na­li­nės dar­bo­tvarkės nar­ko­ti­kų, ta­ba­ko ir al­ko­ho­lio kon­tro­lės, var­to­ji­mo pre­ven­ci­jos ir ža­los ma­ži­ni­mo klau­si­mais iki 2035 me­tų. Šiek tiek pa­ci­tuo­siu šį do­ku­men­tą, kad su­si­pa­žin­tų tie, ku­rie gal ma­žiau su­si­pa­ži­nę. Pri­me­nu, kad jį pa­ren­gė tas pats NTAKD. Stra­te­gi­jos 114.3.1 punk­tas sa­ko – „dek­ri­mi­na­li­zuo­ti vei­kas, su­si­ju­sias su dis­po­na­vi­mu ne­di­de­liu kie­kiu nar­ko­ti­kų be tiks­lo juos pla­tin­ti (as­me­ni­niam var­to­ji­mui), už jas nu­ma­tant ad­mi­nist­ra­ci­nę at­sa­ko­my­bę ir už­tik­ri­nant in­di­vi­du­a­laus ver­ti­ni­mo pa­grin­du tai­ko­mas švie­ti­mo, so­cia­li­nes, svei­ka­tos prie­žiū­ros sis­te­mų in­ter­ven­ci­jos prie­mo­nes“.

Dar vie­nas stra­te­gi­jos 105 punk­tas sa­ko: „Už­sie­nio ša­lių ge­ro­ji pa­tir­tis ro­do, kad kryp­tin­gai for­muo­jant bau­džia­mą­ją po­li­ti­ką nu­si­kal­tu­sių as­me­nų, ku­rie var­to­ja nar­ko­ti­kus, at­žvil­giu efek­ty­viai tai­ko­ma va­di­na­mo­ji di­ver­si­jos po­li­ti­ka, ku­ri su­po­nuo­ja bau­džia­mo­jo per­se­kio­ji­mo at­si­sa­ky­mą, nu­trau­ki­mą ar su­stab­dy­mą, kar­tu nu­ma­tant al­ter­na­ty­vias po­vei­kio prie­mo­nes, įgy­ven­di­na­mas pa­si­tel­kus so­cia­li­nes ir (ar) svei­ka­tos įstai­gas, ben­druo­me­ni­nes struk­tū­ras.“

Ki­taip ta­riant, pri­ima­me stra­te­gi­ją, ku­ri yra už sis­te­miš­ką, ra­cio­na­lią ko­vą su pri­klau­so­my­bė­mis, ak­cen­tuo­ja pre­ven­ci­jos ir gy­dy­mo svar­bą. O ką mes da­ro­me re­a­ly­bė­je? Svars­ty­da­mi ta­me pa­čia­me do­ku­men­te nu­ma­ty­tą ma­žo kie­kio ka­na­pių dek­ri­mi­na­li­za­vi­mą, pra­trūks­ta­me pū­li­niais ir kal­bo­mis apie nar­ko­ba­ro­nus, ta­bo­rus ir pa­na­šius prie­šus, ne­ria­me į krū­mus iš sa­lės ar kurs­to­me pra­ma­nus ir ra­miais vei­dais pa­lai­ko­me šmeiž­tą, ne­va per­kė­lus ma­žo kie­kio ka­na­pių tu­rė­ji­mą į Ad­mi­nist­ra­ci­nį ko­dek­są re­a­ly­bė pa­si­keis­tų už šių sie­nų.

Su­si­tar­ti dėl stra­te­gi­jos la­bai svar­bu. Šian­dien svars­to­mą do­ku­men­tą pa­lai­ky­si­me, ti­kiuo­si, kad pa­lai­kys ir Sei­mas. Ta­čiau dar la­biau ra­gi­nu, pa­sa­ky­siu tie­siai, ne­veid­mai­niau­ti ir pa­lai­ky­ti ne tik stra­te­gi­ją – pa­lai­ky­ti spren­di­mus, jie rei­ka­lin­gi, kad ši stra­te­gi­ja tap­tų re­a­ly­be, kad, kaip ir nu­ma­to­ma šia­me do­ku­men­te, Lie­tu­vo­je pa­ga­liau tu­rė­tu­me sis­te­miš­ką ir efek­ty­vią ko­vos su pri­klau­so­my­bė­mis po­li­ti­ką. La­bai jums ačiū. (Plo­ji­mai)

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­mas Vy­tau­tai. Į tri­bū­ną kvie­čia­me L. Sluš­nį.

L. SLUŠNYS (TS-LKDF). Ačiū. Tai vie­nas iš tų pro­jek­tų, ku­riam bu­vo leis­ta gy­ven­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­me ga­na il­gai. Na­cio­na­li­nė dar­bo­tvarkė at­ke­lia­vo dar pa­va­sa­rio se­si­jo­je ir iki šian­dien vis dar tu­rė­jo­me ga­li­my­bę dis­ku­tuo­ti. Tad ga­li­me drą­siai sa­ky­ti, kad vi­suo­me­nė tik­rai tu­rė­jo vi­sas ga­li­my­bes su­si­pa­žin­ti su do­ku­men­tu. Čia kar­tais ky­la to­kių klau­si­mų, ar pa­kan­ka­mai vi­suo­me­nė su­si­pa­ži­nu­si. Šiuo at­ve­ju, aš ma­nau, mes lei­do­me tą ga­li­my­bę, su­da­rė­me tas ga­li­my­bes. Ši die­no­tvarkė tė­ra pir­mi­nis do­ku­men­tas, sie­kiant kur­ti svei­kes­nę ir sau­ges­nę Lie­tu­vos ben­druo­me­nę. Tai bus mū­sų pa­ma­tas, ant ku­rio sta­ty­si­me at­ei­ties prie­mo­nes, ku­rio­mis tu­rė­si­me va­do­vau­tis.

Į ką orien­tuo­si­mės at­ei­ty­je? Mū­sų orien­ta­ci­ja bus, pir­miau­sia, aiš­ku, į pre­ven­ci­ją. Pre­ven­ci­ją mo­kyk­lo­se, vai­kų ir mo­ky­to­jų so­cia­li­nių ir emo­ci­nių kom­pe­ten­ci­jų ug­dy­mą. Šia die­no­tvarke mes siek­si­me am­bi­cin­go tiks­lo (tai yra la­bai svar­bu) – iki 2035 me­tų su­ma­žin­ti rū­kan­čių­jų skai­čių bent iki 10 %. Pa­ti Eu­ro­pos Są­jun­ga sie­kia, kad iki 2045 me­tų bū­tų tik apie 3 %. Tai dau­giau ne­gu tris kar­tus, ne­gu šian­dien tu­ri­ma si­tu­a­ci­ja. Tai­gi, ši die­no­tvarkė aiš­kiai skel­bia, kad mes kur­si­me prie­mo­nes, ku­rios pa­dės ne­rū­ky­ti, ne­pra­dė­ti rū­ky­ti, o pra­dė­ju­siam to­kią veik­lą žmo­gui mes pri­va­lė­si­me pa­dė­ti kuo grei­čiau to įpro­čio at­si­kra­ty­ti.

Tai do­ku­men­tas, ku­ris ap­ima ne vie­ną ins­ti­tu­ci­ją. No­rė­da­mi siek­ti sa­vo tiks­lų mes pri­va­lė­si­me su­telk­ti dau­gy­bę Lie­tu­vos ins­ti­tu­ci­jų ir ži­ny­bų. Svei­ka­ta ir re­a­bi­li­ta­ci­ja rū­pin­sis svei­ka­tos sis­te­ma. Ta­čiau no­rint su­ma­žin­ti psi­cho­ak­ty­vių­jų me­džia­gų pri­ei­na­mu­mą tu­rės daug dar­bo įdė­ti tei­sė­sau­ga. Dar­bo­tvarkė nu­ma­to ir ga­li­my­bę per­žiū­rė­ti esa­mą bau­džia­mą­ją po­li­ti­ką, tai­ko­mą nar­ko­ti­kų var­to­to­jams. Siū­lau tik­rai pa­lai­ky­ti šį do­ku­men­tą, taip su­da­rant ga­li­my­bę at­sa­kin­goms ins­ti­tu­ci­joms ir vals­ty­bės tar­nau­to­jams pra­dė­ti reng­ti prie­mo­nių pla­nus, ku­rie jau 2024 me­tais ras­tų sa­vo vie­tą biu­dže­te. Ačiū.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­mas Li­nai. Pa­si­sa­ky­mai dėl mo­ty­vų. Už pa­si­sa­ko ką tik gir­dė­tas L. Sluš­nys.

L. SLUŠNYS (TS-LKDF). Ačiū. Čia yra stra­te­gi­nis mū­sų do­ku­men­tas, ku­rio es­mi­nis tiks­las – su­kur­ti svei­kes­nę ir sau­ges­nę vi­suo­me­nę, ku­rio­je bus sie­kia­ma pa­dė­ti kiek­vie­nam žmo­gui iš­veng­ti psi­cho­ak­ty­vių­jų me­džia­gų da­ro­mos ža­los. Vy­riau­sy­bė pa­ren­gė do­ku­men­tą, ku­ris tik­rai ge­rai pa­ruo­šia dir­vą ga­li­my­bėms rū­pin­tis sa­vo pa­čių, šei­mos ar ben­druo­me­nės na­rių svei­ka­ta, so­cia­li­ne ir eko­no­mi­ne ge­ro­ve. Dar­bo­tvarkė nu­ma­to vi­sas ga­li­my­bes ug­dy­ti vai­kų so­cia­li­nius ir emo­ci­nius įgū­džius, sa­vi­mo­nę, sa­vit­var­dą, at­sa­kin­gą pri­ėmi­mą spren­di­mų, ku­rie iš es­mės keis mū­sų at­ei­ties vi­suo­me­nės po­žiū­rį į ža­lin­gus įpro­čius.

Ne­pai­sant to, kad dar­bo­tvarkė dar nė­ra prie­mo­nių pla­nas, ku­ris nu­ma­to kon­kre­čius žings­nius, siū­lau bal­suo­ti už šią dar­bo­tvarkę. Tai yra tar­si va­žiuo­ti pa­leis­tas au­to­mo­bi­lis – jei­gu lai­ky­si­mės šios dar­bo­tvarkės pla­no ir tiks­lų, tik­rai ga­li­me pa­siek­ti už­si­brėž­tą sa­vo tiks­lą. Ačiū.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. R. Že­mai­tai­čio sa­lė­je ne­ma­tau. Mo­ty­vai prieš, pa­si­sa­ko A. Ši­rins­kie­nė.

A. ŠIRINSKIENĖ (LRF). Ko­le­gos, ly­giai prieš sa­vai­tę, ket­vir­ta­die­nį, šio­je sa­lė­je par­vir­to vie­nas iš nar­ko­ti­kų dek­ri­mi­na­li­za­vi­mo pro­jek­tų dėl ka­na­pių. Da­bar, po sa­vai­tės, mes ma­to­me į Sei­mo po­sė­džio dar­bo­tvarkę įtrauk­tą klau­si­mą, ku­rio 114.3.1 da­lis jau kal­ba apie tai, kad vals­ty­bė įsi­pa­rei­go­ja dek­ri­mi­na­li­zuo­ti vei­kas, su­si­ju­sias su ne­di­de­liu kie­kiu nar­ko­ti­kų, tai yra vi­sų rū­šių nar­ko­ti­kų. Jau ne tik ka­na­pių, kaip bu­vo ban­do­ma mus mul­kin­ti pra­ėju­sią sa­vai­tę. Man iš­ties la­bai yra įdo­mu, kaip bal­suos da­bar tie gar­sie­ji krik­de­mai, ku­rių da­lis aiš­ki­no, kad jie yra tik už ka­na­pes, bet jo­kiu bū­du ne už ko­kias nors ki­tas nar­ko­ti­nes me­džia­gas. Tik­rai siū­lau vi­siems ki­tiems la­bai su­si­mąs­ty­ti apie tai, kur mes ei­na­me ir ko­kiais žings­niais per sa­vai­tę, ir iš­ties ne­pa­lai­ky­ti to­kios stra­te­gi­jos, ku­ri jau kal­ba apie tai, kad vals­ty­bė­je tu­rė­tų bū­ti dek­ri­mi­na­li­zuo­tos vi­sos be iš­im­ties nar­ko­ti­nės me­džia­gos.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Ger­bia­mi ko­le­gos, iš­klau­sė­me vi­sų pa­si­sa­ky­mų dėl mo­ty­vų. Bal­suo­ja­me dėl Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­to Nr. XIVP-1690(2). Kas pri­ta­ria­te nu­ta­ri­mo pro­jek­tui po svars­ty­mo, bal­suo­ja­te už, kas ne­pri­ta­ria­te, bal­suo­ja­te prieš ar­ba su­si­lai­ko­te.

Bal­sa­vo 92 Sei­mo na­riai: už – 64, prieš – 13, su­si­lai­kė 15. Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­tui pri­tar­ta po svars­ty­mo.

Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną dėl ve­di­mo tvar­kos – A. Ve­ry­ga.

A. VERYGA (LVŽSF). Ne, re­pli­ka po bal­sa­vi­mo, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Aš no­riu ko­le­goms iš Lais­vės par­ti­jos pa­sa­ky­ti. Jūs bū­tu­mė­te ga­lė­ję už ši­tą do­ku­men­tą tu­rė­ti žen­kliai dau­giau bal­sų ir ne­ri­zi­kuo­ti pri­ėmi­mu, jei­gu ne­bū­tu­mė­te įvė­lę į vi­są ši­tą sa­vo to­li­mes­nių fan­ta­zi­jų apie sa­vo stu­mia­mą nar­ko­ti­kų kon­tro­lės po­li­ti­ką. Mes iš tik­rų­jų ko­mi­te­te bu­vo­me su­ta­rę dėl dau­gy­bės da­ly­kų, tai bu­vo il­gas ir su­dė­tin­gas pro­ce­sas. Gal net bū­čiau pa­si­sa­kęs už, bet bal­sa­vau prieš tik dėl to, kad ši­tas do­ku­men­tas ne­tap­tų jū­sų rin­ki­muo­se pa­ža­dė­tos nar­ko­ti­kų le­ga­li­za­ci­jos po­li­ti­kos da­li­mi ir pre­teks­tu už­si­im­ti to­kiais da­ly­kais. Jūs, no­rė­da­mi kaž­ką pa­da­ry­ti, pa­tys at­ėję prie ši­tų šo­ni­nių mik­ro­fo­nų ir su­griau­na­te tą, ką no­ri­te pa­da­ry­ti.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­mas Au­re­li­jau. Jei­gu pa­vyk­tų to­les­nės re­pli­kos ne­mi­nint pa­var­džių, bū­čiau la­bai dė­kin­gas.

Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną T. V. Ras­ke­vi­čius.

T. V. RASKEVIČIUS (LF). At­leis­ki­te, ne­su­si­lai­ky­siu. Daug kas sa­ko, kad Lais­vės par­ti­ja yra dvie­jų klau­si­mų par­ti­ja. Bet iš tik­rų­jų dvie­jų klau­si­mų po­li­ti­kai yra bū­tent A. Ve­ry­ga ir A. Ši­rins­kie­nė, nes jūs esa­te apie nie­ką dau­giau, tik apie gė­jus ir nar­ko­ti­kus.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. V. Mi­ta­las.

V. MITALAS (LF). Ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, ger­bia­mie­ji ko­le­gos, jei­gu A. Ve­ry­ga man čia sub­ti­liai pa­siū­lė dau­giau nei­ti į tri­bū­ną ir ne­dis­ku­tuo­ti, tai, ger­bia­mas Au­re­li­jau, aš jū­sų pa­siū­ly­mo ne­pri­imu. Kaip ėjau, taip ir ei­siu, ir sa­vo nuo­mo­nę sa­ky­siu. La­bai jums ačiū.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Ir pas­ku­ti­nis – A. Ma­tu­las.

A. MATULAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, aš vi­siš­kai ne­su­pran­tu. Po­li­ti­kas tu­ri tu­rė­ti sa­vi­gar­bos, pa­do­ru­mo. Ši­ta idė­ja yra su­bran­din­ta pra­ei­tos Vy­riau­sy­bės, re­a­li­zuo­ta da­bar. Ko­le­ga Au­re­li­jus… Vi­si ko­mi­te­te bal­sa­vo­me vien­bal­siai. Ko­le­ga Au­re­li­jus api­ben­drin­da­mas po svars­ty­mo ko­mi­te­te pa­gy­rė, kad vi­si ra­do­me kom­pro­mi­sus, kad ne­pa­si­da­vė­me ver­slo įta­kai, įvai­rių gru­pių įta­kai ir pri­ta­rė­me ben­dru su­ta­ri­mu. Da­bar štai A. Ši­rins­kie­nei pa­lie­pus A. Ve­ry­ga ir­gi sa­vo idė­ją suž­lug­dė bal­suo­da­mas ne tik ne­su­si­lai­ky­da­mas, bet bal­suo­da­mas prieš. Ko­le­gos, aš ne­su­pran­tu, ko­dėl mes taip el­gia­mės.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Ka­dan­gi dau­ge­lį kar­tų bu­vo pa­mi­nė­tas A. Ve­ry­gos var­das ir pa­var­dė, tai su­tei­kia­me jam ga­li­my­bę at­sa­ky­ti per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną.

A. VERYGA (LVŽSF). Aš jau ban­džiau pa­aiš­kin­ti ko­mi­te­to pir­mi­nin­kui sa­vo bal­sa­vi­mo mo­ty­vus ir tai ne­reiš­kia, kad aš ne­tu­riu kaž­ko­kio pa­do­ru­mo. Pa­tį ge­riau­sią do­ku­men­tą, ku­ria­me yra kal­ba­ma tam tik­ro­mis abst­rak­čio­mis fra­zė­mis, nu­brė­žia­mos tam tik­ros kryp­tys, ga­li­ma iš­nau­do­ti tiek ge­ram, tiek blo­gam tiks­lui. Ir jei­gu ši­tas do­ku­men­tas taps pre­teks­tu kaž­kam pra­stū­mi­nė­ti sa­vo moks­lu ne­pa­grįs­tą po­li­ti­ką, aš už jį ne­be­bal­suo­siu. Bal­suo­siu ir to­liau, kaip bal­sa­vau šian­dien, bal­suo­da­mas prieš.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Pa­var­džių ne­bu­vo mi­nė­ta.

 

16.08 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl NATO grei­to­jo re­a­ga­vi­mo pa­jė­goms, Jung­ti­nėms eks­pe­di­ci­nėms pa­jė­goms pri­skir­tų Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ka­ri­nių vie­ne­tų ir NATO ir Eu­ro­pos Są­jun­gos ka­ri­nė­se va­da­vie­tė­se tar­ny­bą at­lie­kan­čių Lie­tu­vos ka­rių ir ci­vi­lių kraš­to ap­sau­gos sistemos tar­nau­to­jų da­ly­va­vi­mo tarp­tau­ti­nė­se ope­ra­ci­jo­se“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2258(2) (svars­ty­mas)

 

Ju­da­me to­liau. Dar­bo­tvarkės 2-13 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl NATO grei­to­jo re­a­ga­vi­mo pa­jė­goms, Jung­ti­nėms eks­pe­di­ci­nėms pa­jė­goms pri­skir­tų Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ka­ri­nių vie­ne­tų ir NATO ir Eu­ro­pos Są­jun­gos ka­ri­nė­se va­da­vie­tė­se tar­ny­bą at­lie­kan­čių Lie­tu­vos ka­rių ir ci­vi­lių kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos tar­nau­to­jų da­ly­va­vi­mo tarp­tau­ti­nė­se ope­ra­ci­jo­se“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2258(2). Tri­bū­no­je jau sto­vi L. Kas­čiū­nas. Jis pri­sta­tys Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to iš­va­dą.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). La­bai ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Iš tik­rų­jų ko­mi­te­tas svars­tė, kai ką pa­ko­re­ga­vo, kai ką pa­pil­dė ir pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu, kaip daž­niau­siai ir bū­na.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­mas Lau­ry­nai. Į tri­bū­ną kvie­čia­me A. Ažu­ba­lį pri­sta­ty­ti Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to iš­va­dą.

A. AŽUBALIS (TS-LKDF). Ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke, ko­le­gos, Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­tas svars­tė, nu­ta­rė pri­im­ti ir siū­ly­ti pa­grin­di­niam ko­mi­te­tui pri­tar­ti ini­cia­to­rių pa­teik­tam nu­ta­ri­mo pro­jek­tui. Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Dis­ku­si­jo­je nė­ra no­rin­čių da­ly­vau­ti Sei­mo na­rių. Pa­si­sa­ky­mai dėl mo­ty­vų. Dėl mo­ty­vų po svars­ty­mo taip pat ne­no­ri kal­bė­ti nė vie­nas Sei­mo na­rys, to­dėl ap­si­spren­džia­me dėl Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­to bal­suo­da­mi. Kas pri­ta­ria­te Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­tui Nr. XIVP-2258(2) po svars­ty­mo, bal­suo­ja­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja­te kaip nors ki­taip.

Bal­sa­vo 96 Sei­mo na­riai, vi­si 96 pa­lai­kė Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­tą. Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­tui po svars­ty­mo pri­tar­ta.

 

16.11 val.

Va­do­vy­bės ap­sau­gos įsta­ty­mo Nr. IX-1183 2 ir 19 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo VIII sky­riu­mi įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2322 (pa­tei­ki­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės 2-14 klau­si­mas – Va­do­vy­bės ap­sau­gos įsta­ty­mo Nr. IX-1183 2 ir 19 straips­nių pa­kei­ti­mo ir įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo VIII sky­riu­mi įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2322. Pa­tei­ki­mas. Pra­ne­šė­jas – L. Kas­čiū­nas.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Aš siū­ly­čiau šį įsta­ty­mo pro­jek­tą ver­tin­ti pla­tes­nia­me kon­teks­te, pir­miau­sia vi­suo­ti­nės gy­ny­bos kon­teks­te. Mes da­bar pra­dė­jo­me or­ga­ni­zuo­ti sa­vo ka­ri­nį re­zer­vą. Tą pa­tį rei­kia da­ry­ti vi­so­se struk­tū­ro­se, ku­rios ka­ro pa­dė­ties at­ve­ju tap­tų gin­kluo­tų­jų pa­jė­gų da­li­mi.

Su ma­ni­mi su­sisie­kė mū­sų Ne­pri­klau­so­my­bės gvar­di­jos žmo­nės, tie, ku­rie sau­go­jo mū­sų par­la­men­tą 1990–1991 me­tais, ir pa­sa­kė: mes da­bar esa­me re­zer­ve ir no­ri­me bū­ti or­ga­ni­zuo­ja­mi, no­ri­me bū­ti vals­ty­bės ap­sau­gos tar­ny­bos… Va­do­vy­bės ap­sau­gos tar­ny­bos re­zer­vo da­li­mi. Bet tei­si­nė ba­zė to kol kas ne­lei­džia. To­dėl mes kar­tu pa­ren­gė­me įsta­ty­mo pro­jek­tą, ku­riuo siū­lo­ma su­da­ry­ti ga­li­my­bę for­muo­ti Va­do­vy­bės ap­sau­gos tar­ny­bos re­zer­vą sa­va­no­riš­ku­mo pa­grin­dais. Ne­pri­ekaiš­tin­gos re­pu­ta­ci­jos bu­vę tar­ny­bos pa­rei­gū­nai ga­lė­tų bū­ti at­ren­ka­mi ir įra­šo­mi į tar­ny­bos re­zer­vą.

Pa­gal Ka­ro pa­dė­ties įsta­ty­mą, kaip aš jau mi­nė­jau, įve­dus ka­ro pa­dė­tį, Va­do­vy­bės ap­sau­gos tar­ny­ba tam­pa gin­kluo­tų­jų pa­jė­gų da­li­mi. Siū­lo­mi įsta­ty­mo pa­kei­ti­mai su­da­ry­tų ga­li­my­bę siek­ti iš kar­to ke­lių svar­bių tiks­lų. Įtrauk­tų į ren­gi­mą gin­kluo­tam pa­si­prie­ši­ni­mui bu­vu­sius tar­ny­bos pa­rei­gū­nus, tu­rė­ju­sius spe­cia­lių ži­nių ir įgū­džių. Su­da­ry­tų jiems ga­li­my­bę su­si­pa­žin­ti su ben­draisiais gin­kluo­to­sios gy­ny­bos prin­ci­pais, ga­li­mo­mis jų už­duo­ti­mis su Lie­tu­vos ka­riuo­me­ne, ka­ro pa­dė­ties me­tu sklan­džiai in­teg­ruo­tis į gin­kluo­tą­sias pa­jė­gas. Stip­rin­tų tar­ny­bos ir įstai­gų, Ka­ro pa­dė­ties įsta­ty­me nu­sta­ty­ta tvar­ka pri­skir­tų gin­kluo­to­sioms pa­jė­goms, są­vei­ką. Kar­tu tai ga­lė­tų pa­ska­tin­ti bu­vu­sius pa­rei­gū­nus, pa­lai­kan­čius ry­šius su tar­ny­ba bei iš­sau­go­ju­sius sa­vo kva­li­fi­ka­ci­ją, at­kur­ti pa­rei­gū­no sta­tu­są, tai yra grįž­ti į tar­ny­bą. O tai pri­si­dė­tų prie tar­ny­bos eta­tų už­pil­dy­mo, kas kar­tais ga­li bū­ti ak­tu­a­lu, at­si­žvel­giant į tai, kad tar­ny­bai trūks­ta pa­rei­gū­nų.

Taip trum­pai įsta­ty­mo es­mė. Pra­šau jū­sų pa­lai­ky­mo po pa­tei­ki­mo.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­mas Lau­ry­nai. Jū­sų pa­klaus­ti no­ri vie­nas Sei­mo na­rys ir tas Sei­mo na­rys yra E. Gent­vi­las.

E. GENTVILAS (LSF). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas Lau­ry­nai, abe­jo­nių ne­ke­lian­tis pro­jek­tas tik­rai. Jei­gu žmo­nės, tu­rin­tys pa­si­ren­gi­mą, tu­rin­tys su­pra­ti­mą ir pa­tir­ties, no­ri, tai vis­kas ge­rai. Stan­dar­tiš­kai mes tai­ko­me tą 65 me­tų ri­bą. Bet kai yra toks vi­siš­kas sa­va­no­riš­kas pa­si­siū­ly­mas, na, žmo­gui 65 me­tai su pu­se – ir vis­kas, jam pa­sa­ko­ma, kad tu ne­tin­ka­mas. Gal jis fi­ziš­kai yra tin­ka­mos kon­di­ci­jos – vis­kas. Ar čia mes su­vel­tu­me sa­vo tei­sė­kū­ri­nę sis­te­mą, jei­gu iš­brauk­tu­me tuos 65 me­tus. Na, pat­rio­tas, tu­rin­tis pa­tir­ties, tar­ki­me, 67 me­tų, ir ne­be­ga­li. Ar rei­ka­lin­gas tas ap­ri­bo­ji­mas?

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Eu­ge­ni­jau, šir­di­mi aš su ju­mis ir tik­rai ma­nau, kad svars­ty­mo sta­di­jo­je įver­tin­si­me, ar tai ką nors griau­tų, ar čia ga­li­ma da­ry­ti ko­kią nors ki­tą iš­im­tį. Tik­rai taip.

E. GENTVILAS (LSF). Ačiū.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­mas Lau­ry­nai. Nė­ra dau­giau Sei­mo na­rių, no­rin­čių jū­sų ko nors pa­klaus­ti. Pa­si­sa­ky­mai dėl įsta­ty­mo pro­jek­to dėl mo­ty­vų. Nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti Sei­mo na­rių. Bal­suo­ja­me dėl įsta­ty­mo pro­jek­to…

E. GENTVILAS (LSF). Iš­jun­ki­te ma­no mik­ro­fo­ną.

PIRMININKAS. Kad ne­pri­šne­kė­tu­mė­te ne­ty­čia ko nors? Ge­rai, Eu­ge­ni­jau, pa­sta­ba pa­grįs­ta, tik­rai ga­li taip nu­tik­ti.

Ben­dru su­ta­ri­mu ga­li­me pri­tar­ti po pa­tei­ki­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui? Ga­li­me. Kaip pa­grin­di­nį siū­lo­ma skir­ti Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tą. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me, pri­tar­ta. Siū­lo­ma svars­ty­ti pa­va­sa­rio se­si­jo­je. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­ma. La­bai dė­kui, pri­tar­ta.

Ki­tas dar­bo­tvarkės… V. Ra­ku­tis dėl ve­di­mo tvar­kos.

V. RAKUTIS (TS-LKDF). Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo. Siū­lau įra­šy­ti se­ną for­mu­luo­tę – „kol sky­dą nu­lai­ko“.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Įra­šy­sime.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui.

 

16.15 val.

Kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos or­ga­ni­za­vi­mo ir ka­ro tar­ny­bos įsta­ty­mo Nr. VIII-723 63 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2318, Kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos or­ga­ni­za­vi­mo ir ka­ro tar­ny­bos įsta­ty­mo Nr. VIII-723 52 straips­nio ir 1 prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2319, Kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos or­ga­ni­za­vi­mo ir ka­ro tarny­bos įsta­ty­mo Nr. VIII-723 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIV-1179 28 ir 29 straips­nių pakei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2320 (pa­tei­ki­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-15.1 klau­si­mas – Kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos or­ga­ni­za­vi­mo ir ka­ro tar­ny­bos įsta­ty­mo Nr. VIII-723 63 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2318, 2-15.2 klau­si­mas – pro­jek­tas Nr. XIVP-2319, 2-15.3 klau­si­mas – pro­jek­tas Nr. XIVP-2320, jo ly­di­mie­ji pro­jek­tai. Ger­bia­mas Lau­ry­nai, pra­šau pri­sta­ty­ti.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Tai aš juos vi­sus ta­da, ma­tyt, pri­sta­ty­siu kar­tu.

PIRMININKAS. Čia jie kar­tu už­re­gist­ruo­ti, čia kaip vie­nas blo­kas, kaip at­ski­rai?

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). La­bai ačiū, pir­mi­nin­ke. Ko­mi­te­tas, vyk­dy­da­mas par­la­men­ti­nę kon­tro­lę, per­žiū­ri tei­si­nį reg­la­men­ta­vi­mą ir tei­kia pa­siū­ly­mus, kaip jį to­bu­lin­ti. Ypač di­de­lį dė­me­sį mes vi­są lai­ką sky­rė­me tei­sės ak­tų, reg­la­men­tuo­jan­čių mū­sų ka­rių tar­ny­bos są­ly­gų ge­ri­ni­mą, so­cia­li­nių ga­ran­ti­jų ka­riams ir jų šei­mų na­riams di­di­ni­mą, pa­ra­mą vi­siems tar­ny­bos me­tu su­žeis­tiems ka­riams, per­žiū­rai. Šiuo me­tu Kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos or­ga­ni­za­vi­mo ir ka­ro tar­ny­bos įsta­ty­mo 63 straips­nio 8 da­ly­je reg­la­men­tuo­ta, kad mai­ti­ni­mo­si iš­lai­dų pi­ni­gi­nė kom­pen­sa­ci­ja ne­mo­ka­ma ka­riams, tu­rin­tiems žval­gy­bos pa­rei­gū­no sta­tu­są, ka­riams, už­sie­nio vals­ty­bė­je ap­rū­pin­tiems mais­tu, ar­ba kai jiems už­sie­nio vals­ty­bė mo­ka mai­ti­ni­mui­si skir­tas iš­mo­kas, ka­riams, tar­nau­jan­tiems ne kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos ins­ti­tu­ci­jo­se Lie­tu­vo­je, ka­riams, iš­leis­tiems vai­ko prie­žiū­ros ar ne­mo­ka­mų atos­to­gų.

No­riu pa­brėž­ti, kad Lie­tu­vos Res­pub­li­kos kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos or­ga­ni­za­vi­mo ir ka­ro tar­ny­bos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­tu, šiuo pro­jek­tu, mes sie­kia­me pa­nai­kin­ti sa­vo­tiš­ką dis­kri­mi­na­ci­nę nuo­sta­tą ka­rių at­žvil­giu, nes ka­riai, iš­ei­da­mi vai­ko prie­žiū­ros atos­to­gų, ne­gau­na maist­pi­ni­gių, šiuo me­tu tai ap­ima apie 120 ka­rių, o jie yra su­dė­ti­nė ka­rių at­ly­gi­ni­mo da­lis. Pa­ja­mų su­ma­žė­ji­mas gi­mus vai­kui ne­ati­tin­ka Lie­tu­vo­je tai­ko­mos so­cia­li­nės po­li­ti­kos, be to, iš­lai­dos gi­mus vai­kui žy­miai pa­di­dė­ja. No­riu pa­žy­mė­ti, kad ka­riams iš­ėjus kas­me­ti­nių atos­to­gų maist­pi­ni­giai ir to­liau mo­ka­mi. Ki­taip ta­riant, tai yra dar vie­na ir so­cia­li­nio tei­sin­gu­mo as­pek­tu svar­bi pa­tai­sa, bet kar­tu ir mo­ty­va­ci­ja ei­ti į mū­sų ka­riuo­me­nę.

Ki­ta šio įsta­ty­mo pa­tai­sa yra skir­ta dėl mū­sų ge­ne­ro­lų laips­nių. Vi­so­se NATO ša­ly­se, iš­sky­rus Lat­vi­ją, Lie­tu­vą ir Liuk­sem­bur­gą, šiuo me­tu yra ke­tu­rių žvaigž­du­čių ge­ne­ro­lo laips­nis. Net Es­ti­jos ka­riuo­me­nė­je, žy­miai ma­žes­nė­je už Lie­tu­vos ka­riuo­me­nę, bu­vę ka­riuo­me­nės va­dai bu­vo ke­tu­rių žvaigž­du­čių ge­ne­ro­lai. Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės va­do pa­rei­gy­bė yra pa­ti aukš­čiau­sia ka­riuo­me­nė­je, to­dėl siek­da­mi Lie­tu­vos di­des­nės svar­bos ir įta­kin­ges­nio at­sto­va­vi­mo ben­drau­jant su NATO ša­lių ka­riuo­me­nių va­dais, ku­rie yra ke­tu­rių žvaigž­du­čių ge­ne­ro­lai, Kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos or­ga­ni­za­vi­mo ir ka­ro tar­ny­bos įsta­ty­mo 52 straips­ny­je siū­lo­me reg­la­men­tuo­ti nau­ją ge­ne­ro­lo laips­nį. Pa­gal to­kių vals­ty­bių kaip Es­ti­jos pa­tir­tį ke­tu­rių žvaigž­du­čių ge­ne­ro­lo laips­nis su­tei­kia­mas ka­riuo­me­nės va­dui pas­ku­ti­niais me­tais, bet, be abe­jo, čia jau mū­sų pa­čių ap­si­spren­di­mas, kaip tą pa­da­ry­ti. Na ir su tuo su­si­ję, jei­gu pri­tar­si­me, rei­kės keis­ti ko­e­fi­cien­tus. Ati­tin­ka­mus ko­e­fi­cien­tus rei­kės keis­ti to pa­ties įsta­ty­mo su­si­ju­sio­mis re­dak­ci­jo­mis, kad jie įsi­ga­lio­tų 2024 m. sau­sio 1 d. ir 2025 m. sau­sio 1 d. Ačiū. Pra­šau pa­lai­ky­mo.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­mas Lau­ry­nai. Jū­sų pa­klaus­ti no­ri du Sei­mo na­riai. Pir­ma­sis klau­sia A. Po­cius.

A. POCIUS (TS-LKDF). Na, aš ne tik no­riu klaus­ti, bet tie­siog no­riu pa­dė­ko­ti ger­bia­mam Lau­ry­nui už ini­cia­ty­vą ir už šios pro­ble­mos iš­kė­li­mą. Ka­dan­gi man te­ko vyk­dy­ti tas par­ei­gas pra­ei­ty­je, tai aš tik­rai ne­la­bai sma­giai jaus­da­vau­si nu­va­žia­vęs į Briu­se­lį, kai sė­dė­da­vo­me NATO ka­ri­nio ko­mi­te­to po­sė­džiuo­se tarp ko­le­gų, ku­rie bu­vo ke­tu­rių žvaigž­du­čių ge­ne­ro­lai, ka­dan­gi tai yra aukš­čiau­sias ka­ri­nis laips­nis, o tu sė­di tu­rė­da­mas dvi ar­ba tris žvaigž­des ir į ta­ve žiū­ri, kad, na, tu kaž­koks ne vi­sai iš­kep­tas ge­ne­ro­las ir su ta­vi­mi gal­būt ne­ver­ta dis­ku­tuo­ti. Tai bu­vo jau­čia­ma net­gi dvi­ša­liuo­se su­si­ti­ki­muo­se, kai bū­da­vo va­žiuo­ja­ma pas są­jun­gi­nin­kus. Tu prie­šais sa­ve ma­tai bū­tent uni­for­muo­tą pa­rei­gū­ną, jo uni­for­mą tu skai­tai ir ma­tai ant jo ant­pe­čių ke­tu­rias žvaigž­des, o į ta­ve žiū­ri vėl­gi, kad tu gal ko­kių nors moks­lų ne­bai­gęs ar ta ta­vo ka­riuo­me­nė nė­ra to­kia jau pil­na­ver­tė, kad tau vals­ty­bė ne­su­tei­kia tų ke­tu­rių žvaigž­džių ge­ne­ro­lo laips­nio. Ge­ne­ro­lo laips­niai yra ke­tu­ri, tai yra bri­ga­dos ge­ne­ro­las, ge­ne­ro­las ma­jo­ras, ge­ne­ro­las lei­te­nan­tas ir ge­ne­ro­las, tai yra vi­sas ge­ne­ro­las ir va­di­na­si ge­ne­ro­las. Aš ma­ny­čiau, ka­dan­gi Kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos or­ga­ni­za­vi­mo ir ka­ro tar­ny­bos įsta­ty­mas bu­vo ra­šy­tas iki Lie­tu­vai tam­pant NATO na­re ir Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė dar tuo me­tu bu­vo…

PIRMININKAS. Lai­kas!

A. POCIUS (TS-LKDF). …ga­na ma­ža, ma­ny­čiau, kad da­bar tik­rai Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė yra su­bren­du­si, už­au­gu­si, su­stip­rė­ju­si ir kaip gin­kluo­tų­jų pa­jė­gų da­lis in cor­po­re, tik­rai ka­riuo­me­nės va­das tu­rė­tų bū­ti ke­tu­rių žvaigž­džių. Aš pa­lai­kau šį siū­ly­mą ir siū­lau tik­rai bal­suo­ti už.

PIRMININKAS. Ger­bia­mas Ar­vy­dai, čia tur­būt bū­tų ga­li­ma į­skai­ty­ti kaip pa­si­sa­ky­mą dėl mo­ty­vų.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Aš ma­nau, tik­rai ga­li­ma taip trak­tuo­ti. Tik­tai no­riu pa­sa­ky­ti, kad ger­bia­mo Ar­vy­do pa­tir­tis tik­rai įkve­pia ši­tam pa­siū­ly­mui. Da­bar mes gir­di­me mū­sų da­bar­ti­nį ka­riuo­me­nės va­dą, jis kal­ba apie tai, kad mes tu­ri­me veik­ti di­vi­zi­jos lyg­me­niu. Tik­tai link to da­bar ir tu­ri­me ju­dė­ti. Mū­sų ben­dros Sei­mo na­rių gru­pės pa­tir­tis va­žiuo­jant iš Uk­rai­nos ir­gi, ma­tyt, pri­si­dė­jo prie to, kad mes šian­dien ga­li­me teik­ti ši­tą pa­tai­są. Ma­nau, ji­nai tei­sin­ga ir tei­kia­ma lai­ku.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Klau­sia V. Val­kiū­nas.

V. VALKIŪNAS (DPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ma­ža­ver­tiš­ku­mo kom­plek­sas, aiš­ku, ne­ge­rai, kad jūs per­gy­ve­na­te. Tu­ri­te tu­rė­ti stip­ry­bės vi­du­je ir bū­ti stip­rūs. To ir lin­kiu. Jūs, ger­bia­mas Lau­ry­nai, sa­kė­te, ke­tu­rias žvaigž­du­tes su­teik­ti pas­ku­ti­niais me­tais. Tai gy­ve­ni­mo me­tais ar tar­ny­bos me­tais? Ka­da? Pa­tiks­lin­ki­te.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Aš tik­tai pa­tei­kiau Es­ti­jos pa­vyz­dį, kad pas­ku­ti­niais ka­riuo­me­nės va­do me­tais yra su­tei­kia­ma ket­vir­ta žvaigž­du­tė. Aš ma­nau, kad mes ga­li­me ir ki­taip nu­spręs­ti. Tie­siog ana­li­za­vo­me ki­tų ša­lių pa­tir­tį ir aš čia jums per­tei­kiu. Tik tiek. Ačiū už jū­sų iš­min­tį.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­mas Lau­ry­nai. Jūs at­sa­kė­te į vi­sus Sei­mo na­rių klau­si­mus.

Pa­si­sa­ky­mai dėl mo­ty­vų. A. Po­cius už­si­ra­šęs, bet jūs jau kaip ir, kaip su­pran­tu… Ar no­rė­si­te dar? No­ri­te dar? Ne. (Bal­sai sa­lė­je) J. Ja­ru­tis – už. Pra­šau, Jo­nai.

J. JARUTIS (LVŽSF). Šiaip tai aš bu­vau už­si­ra­šęs. Ačiū, pir­mi­nin­ke. Iš tik­rų­jų at­ėjo lai­kas įver­tin­ti tuos žmo­nes, ku­rie tar­nau­ja mū­sų Tė­vy­nei. Iš tik­rų­jų ypač ka­riuo­me­nė­je hie­rar­chi­ja yra la­bai svar­bi ir ta vie­na žvaigž­du­tė kar­tais le­mia ne tik po­žiū­rį, bet ir tam tik­rus spren­di­mus, tuo la­biau kad mes da­bar tur­būt esa­me NATO tre­je­tu­ke pa­gal gy­ny­bos fi­nan­sa­vi­mą. Pa­pil­do­mos žvaigž­du­tės pri­dė­ji­mas ka­riuo­me­nės va­dui, mes su­pran­ta­me, kad čia ka­riuo­me­nės va­dui, aš sa­ky­čiau, ne pas­ku­ti­niais me­tais, bet pra­dė­jus ei­ti ka­riuo­me­nės va­do pa­rei­gas tie laips­niai tu­ri bū­ti su­teik­ti. Kvie­čiu ko­le­gas pa­lai­ky­ti. Ačiū.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Prieš ne­no­ri kal­bė­ti nie­kas.

Bal­suo­ja­me dėl 2-15 klau­si­mo, įsta­ty­mų pro­jek­tų Nr. XIVP-2318, Nr. XIVP-2319 ir Nr. XIVP-2320 blo­ko.

Bal­sa­vo 95 Sei­mo na­riai: už – 94, prieš ne­bal­sa­vo nie­kas, su­si­lai­kė 1. Įsta­ty­mų pro­jek­tų blo­kui po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta.

Dėl vi­sų tri­jų įsta­ty­mų pro­jek­tų pa­grin­di­niu ko­mi­te­tu siū­lo­ma skir­ti Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tą. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me. Pri­tar­ta. Siū­lo­ma svars­ty­ti pa­va­sa­rio se­si­jo­je. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me. La­bai dė­kui, pri­tar­ta.

Ta džiu­gia na­ta pra­ne­šu, kad tai bu­vo pas­ku­ti­nis šios die­nos dar­bo­tvarkės klau­si­mas. Re­gist­ruo­ja­mės.

Už­si­re­gist­ra­vo 90 Sei­mo na­rių.

Skel­biu, kad gruo­džio 20 die­nos va­ka­ri­nis Sei­mo ple­na­ri­nis po­sė­dis baig­tas. (Gon­gas)* Santrumpų reikšmės: DPF – Darbo partijos frakcija; DFVL – Demokratų frakcija „Vardan Lietuvos“; LF – Laisvės frakcija; LSDPF – Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija; LSF – Liberalų sąjūdžio frakcija; LVŽSF – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija; MSNG – Mišri Seimo narių grupė; TS-LKDF – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija.