Projekto Nr. XIVP-887 (4) lyginamasis variantas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

MIŠKŲ ĮSTATYMO NR. I-671 2 IR 7 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

 ĮSTATYMAS

 

2021 m.                             d. Nr.  

Vilnius

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnio 20 dalį ir ją išdėstyti taip:

„20. Miško žemė – apaugę mišku žemės plotai – medynai, taip pat neapaugę mišku žemės plotai – kirtavietės, žuvę medynai, miško laukymės, miško aikštės, mažosios miško pelkės, miško medelynai, sėklinės miško medžių plantacijos ir klonų rinkiniai, miškui įveisti skirta žemė. Prie miško žemės priskiriami tuose pačiuose plotuose esantys miško keliai, kvartalų, technologiniai proskiebiai ir linijos, siauros – iki 10 metrų pločio – inžinerinių tinklų, įskaitant jų apsaugos zonas, užimamos žemės juostos, priešgaisrinės juostos, medienos sandėlių ir kitų su mišku susijusių įrenginių (griovių, pralaidų, tiltelių, priešgaisrinių bokštų ir kitų) užimti plotai, poilsio aikštelės, žvėrių pašarų aikštelės.“

 

2 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 7 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Bendrosioms miško reikmėms ir kitoms bendrosioms valstybės biudžeto reikmėms tenkinti Bendrosioms miškų ūkio reikmėms tenkinti ir gamtotvarkos priemonėms miškuose įgyvendinti Vyriausybės nustatyta tvarka valstybinių miškoų valdytojams nustatomi privalomieji 155 procentų atskaitymai į valstybės biudžetą iš nuo pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką, o privačių miškų valdytojams 5 procentų atskaitymai už plynus kirtimus  nuo pajamų už parduotą žaliavinę medieną. Surinktos lėšos skirstomos taip 50 procentų į valstybės biudžetą ir 50 procentų į savivaldybės, kurioje yra miško žemės plotas, biudžetą, skirtą vietinės reikšmės kelių priežiūrai. Šie atskaitymai įtraukiami į valstybės biudžeto pajamas ir naudojami bendrosioms miškų ūkio reikmėms ir gamtotvarkos priemonėms miškuose finansuoti (miškų inventorizavimui, apskaitai, valstybinių miškų miškotvarkos projektams rengti, bendrai, nepriklausomai nuo nuosavybės formos, valstybinei miško priešgaisrinės apsaugos sistemai organizuoti ir išlaikyti, stichinių nelaimių padariniams ir masinių ligų bei kenkėjų židiniams likviduoti, miško mokslo ir projektavimo darbams, privačių miškų savininkams konsultuoti bei mokyti, privačių miškų savininkų organizacinėms struktūroms kurtis, miško kelių ir susijusių miško žemės sausinimo sistemų įrenginių priežiūrai ir taisymui (remontui), informacijai apie miškus viešinti, Aplinkos ministerijai pavaldžių institucijų vykdomoms programoms miškų ūkio ir gamtotvarkos priemonių miškuose srityse bei kitoms bendrosioms miškų ūkio reikmėms ir gamtotvarkos priemonėms miškuose finansuoti). Bendrosioms miško reikmėms tenkinti skirtas lėšas Lėšas administruoja Aplinkos ministerija ar jos įgaliota institucija, ir o jų naudojimo tvarką nustato aplinkos ministras Aplinkos ministerija. Bendrosioms miško reikmėms skirtos lėšos naudojamos:

1) naujų miškų įveisimui skirtos žemės įsigijimui valstybės nuosavybėn ir naujų miškų įveisimui;

2) miškų inventorizavimui, apskaitai, stebėsenai, miškų tvarkymo schemų rengimui;

3) bendrai valstybinei miško priešgaisrinės apsaugos sistemai;

4) stichinių nelaimių padarinių ir masinių ligų bei kenkėjų židinių likvidavimui;

5) bendrai kelių ir miško žemės sausinimo sistemų įrenginių priežiūrai ir taisymui (remontui);

6) privačių miškų savininkų konsultavimui ir mokymui, privačių miškų savininkų organizacinėms struktūroms kurtis;

7) taikomiesiems miško mokslo darbams;

8) viešosios paskirties rekreacijai ir poilsiui skirtų miško žemės sklypų, taip pat miestų miškų priežiūrai, apsaugai ir tvarkymui;

9) žemės sklypų, kuriuose yra ekologiniu požiūriu vertingų miško buveinių, įsigijimui valstybės nuosavybėn;

10) miškų atkūrimo prioritetinėmis miško medžių rūšimis skatinimui;

11) miškų ūkio informacinių sistemų kūrimui;

12) informacijos apie miškus viešinimui, švietimui darnaus miškų ūkio tematika;

13) Aplinkos ministerijai pavaldžių institucijų vykdomoms programoms miškų tvarkymo srityje;

14) miško genetinių išteklių išsaugojimui ir miško medžių selekcijos plėtrai;

15) miško dauginamosios medžiagos išauginimo, miškų įveisimo, atkūrimo, apsaugos, tvarkymo ir miško išteklių naudojimo pažangių technologijų diegimui;

16) atstovavimui Lietuvai tarptautinėse miškų ūkio srities organizacijose;

17) gamtotvarkos priemonėms miškuose.“

2. Pripažinti netekusia galios 7 straipsnio 3 dalį.

3. Bendrosioms valstybės biudžeto reikmėms tenkinti Vyriausybės nustatyta tvarka valstybinių miškų valdytojams nustatomi privalomieji 10 procentų atskaitymai į valstybės biudžetą iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką.

 

 

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas išskyrus šio straipsnio 2 dalį  įsigalioja 2023 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir aplinkos ministras iki 2022 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

Teikia

Seimo nariai:

 

Juozas Baublys